Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ"

Transcript

1 Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ ςυνεχίηουμε να κουβαλάμε ςτθν πλάτθ μασ τουσ νταβατηιδεσ τθσ διαπλοκισ και τα τςιράκια τουσ; Είναι κακό να πλθρϊνουμε περιττοφσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, αλλά δεν είναι κακό να πλθρϊνουμε τον Μπόμπολα, τον Ρρετεντζρθ και όλο αυτό το ςκουπιδαριό που ζχει μαηευτεί ςτα ιδιωτικά κανάλια. Τα ιδιωτικά κανάλια είναι επιχειριςεισ ςε ελεφκερθ αγορά. Πποια δεν αντζχουν, ασ βάλουν λουκζτο, όπωσ βάηουν λουκζτο τόςεσ και τόςεσ επιχειριςεισ Ελλινων πολιτϊν. Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ είναι πωσ αναβλικθκε για δεφτερθ φορά θ επιβολι ςτα τθλεοπτικά κανάλια του ειδικοφ φόρου 20% για τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ.ο φόροσ επρόκειτο να επιβλθκεί τθν 1θ Λουλίου, αναβλικθκε για τθν 1θ Οκτωβρίου και χτεσ αποφαςίςτθκε να εφαρμοςτεί τθν 1θ Λανουαρίου του Τθν ϊρα που οι εργαηόμενοι μετατρζπονται με αλλεπάλλθλα νομοςχζδια-και επίςθμα πια- ςε ςκλάβουσ, οι μόνοι ςφμμαχοι που ζχει θ διεφκαρμζνθ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ είναι οι διεφκαρμζνοι καναλάρχεσ και οι διεφκαρμζνοι τθλεδθμοςιογράφοι. Θ κυβζρνθςθ ξζρει πωσ θ επιβίωςι τθσ εξαρτάται από τθν επιβίωςθ των ΜΜΕ που τθν ςτθρίηουν (όλων δθλαδι). Και τουσ τα δίνει όλα. Βζβαια, και θ επιβίωςθ των ΜΜΕ εξαρτάται από τθ χρθματοδότθςθ τθσ κυβζρνθςθσ. Κράτα με, να ςε κρατϊ. Στισ 6 Οκτωβρίου, είχα γράψει ζνα κείμενο για το ίδιο κζμα. Τϊρα που το ξαναβλζπω, τα είχα γράψει πάρα πολφ ωραία. «Μζχρι πότε κα πλθρϊνουμε Ρρετεντζρθ;». Ο Οκτϊβριοσ μπικε αλλά οφτε κουβζντα δεν ακοφγεται για τον ειδικό φόρο 20% ςτα ζςοδα από τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ ο φόροσ είχε ιδθ πάρει αναβολι τρεισ μινεσ, αφοφ επρόκειτο να επιβλθκεί από τθν 1θ Λουλίου. Φυςικά, επί ζνα χρόνο, ζχει γίνει χαμόσ με τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που είναι υπεράρικμοι, τουσ κουβαλάμε ςτθν πλάτθ μασ και δεν μασ αφινουν να πάρουμε ανάςα. Ωραία, το εμπεδϊςαμε ότι οι δθμόςιοι υπάλλθλοι είναι κακοί. Μπορεί κάποιοσ τϊρα να μασ εξθγιςει γιατί κα πρζπει να Ακοφςαμε για ελζγχουσ ςε γιατροφσ, ςε δικθγόρουσ, ςε εςτιατόρια παντοφ γίνονται ζλεγχοι. Στουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ πότε κα γίνει ζλεγχοσ; Τισ περιουςίεσ των καναλαρχϊν και των τθλεδθμοςιογράφων ποιοσ κα τισ ελζγξει; Με τα εικονικά τιμολόγια ςτο Alter τι ζγινε; Ιδθ, οι ιδιωτικοί τθλεοπτικοί ςτακμοί ζχουν τεράςτια χρζθ και επιβιϊνουν εξαιτίασ τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ. Τα χριματα τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ είναι δικά μασ χριματα. Αν κζλει θ κυβζρνθςθ να πλθρϊνει τθν Τρζμθ, τον Ρρετεντζρθ, τον Τςίμα, τθν Μανωλίδου, τθν Κορομθλά, τον Λαηόπουλο -και όλο αυτό το ςίχαμα που βλζπεισ όταν ανοίγεισ τθν τθλεόραςθ-, ασ τουσ πλθρϊςει από τα δικά τθσ λεφτά. Από αυτά που φάγαμε μαηί, όπωσ είπε ο Ράγκαλοσ. Αυτοί οι ςκουπιδοτενεκζδεσ που ονομάηονται «τθλεοπτικά κανάλια» ςυνεχίηουν να υπάρχουν επειδι τα ταΐηει το κράτοσ, επειδι δεν πλθρϊνουν τουσ φόρουσ που τουσ αναλογοφν και επειδι χρωςτάνε παντοφ. Γιατί δεν ιςχφει το ίδιο και για τισ επιχειριςεισ των απλϊν πολιτϊν; Κι από ποφ κι ωσ ποφ οι κλζφτεσ τθλεδθμοςιογράφοι γίνονται κάκε βράδυ κριτζσ όλων των κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν ομάδων; Ο ειδικόσ φόροσ ςτα ζςοδα από τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ πρζπει να εφαρμοςτεί τϊρα. Τι; Κα χακοφν κζςεισ εργαςίασ ςτα κανάλια; Ασ χακοφν. Τι προςφζρουν τα κανάλια; Μιπωσ προςφζρουν ενθμζρωςθ; Ρροπαγάνδα του κερατά προςφζρουν. Μιπωσ προςφζρουν ψυχαγωγία; Κάκε χρόνο θ αποβλάκωςθ γίνεται όλο και περιςςότερθ. Πςο θ κυβζρνθςθ ςυντθρεί άχρθςτουσ και ηθμιογόνουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και τελειωμζνεσ εφθμερίδεσ, ασ μθν τθσ κακοφαίνεται όταν κάποιοι μιλοφν για χοφντα. Ζχουμε μια χοφντα πολιτικϊν, μεγαλοεκδοτϊν και καναλαρχϊν.

2 ΟΙ ΣΟΚΟΓΛΤΦΟΙ ΣΡΑΠΕΗΙΣΕ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΧΡΕΟ Ζχετε δανείςει 100 ευρϊ ςε ζναν με μιςκό 100 ευρϊ και 500 ευρϊ ςε κάποιον με μιςκό 1000 ευρϊ. Ο πρϊτοσ ςασ χρωςτάει το 100% του μιςκοφ του, ενϊ ο δεφτεροσ ςασ χρωςτάει το 50% του μιςκοφ του. Βάςει ποιασ λογικισ κα κυνθγοφςατε τον πρϊτο που αδυνατεί να πλθρϊςει το χρζοσ του και κα αφινατε ευνοϊκά περικϊρια αποπλθρωμισ ςτον δεφτερο που ΜΡΟΕΛ να πλθρϊςει; Γιατί προςπακείτε να πάρετε τα 100 και όχι τα 500; Αυτό ακριβϊσ είναι που ςυμβαίνει με το ΔΝΣ. Είδα ςτο διαδίκτυο τον κατάλογο με τα χρζθ όλων των χωρϊν τθσ γθσ. Ενδεικτικά: Θ Γερμανία με 5 τρισ ζλλειμμα ζχει χρζοσ ςτο 155% του ΑΕΡ τθσ. Θ Γαλλία πάλι με 5 τρισ ζχει χρζοσ ςτο 188% του ΑΕΡ τθσ. ΟΛ ΘΡΑ με 13 τρισ ζλλειμμα ζχει χρζοσ ςτο 94% του ΑΕΡ τθσ. Οπότε είναι προφανζσ ότι δεν ζχει τόςθ ςθμαςία το μζγεκοσ του χρζουσ όςο το ποςοςτό του επί του ακακαρίςτου εκνικοφ προϊόντοσ. Μετά από μερικζσ ματιζσ ςτον πίνακα προκφπτουν κάποιεσ απορίεσ: Ερϊτθςθ 1. Ρωσ γίνεται και ενϊ το Λουξεμβοφργο, θ Αγγλία, θ Ελβετία, το Βζλγιο, θ Γαλλία, θ Δανία και θ Αυςτρία ζχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ποςοςτό χρζουσ από εμάσ, αυτοί να ΜΘΝ ΧΕΛΑΗΟΝΤΑΛ ςϊςιμο, αλλά αντίκετα ζρχονται να ςϊςουν εμάσ; Ερϊτθςθ 2. Ρωσ γίνεται το Αφγανιςτάν με περίπου μιςόν αιϊνα ςυνεχείσ πολζμουσ να ζχει μόνο 23% του ΑΕΡ του χρζοσ, τθν ςτιγμι που ξζρουμε ότι ζνασ πόλεμοσ μερικϊν θμερϊν μπορεί να ξετινάξει μία χϊρα; Ερϊτθςθ 3. Ρωσ γίνεται να χρωςτάνε 29% το Κουβζιτ, 54% το Μπαχρζιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% τθν ςτιγμι που είναι παγκόςμιοι προμθκευτζσ πετρελαίου; Ερϊτθςθ 4. Ρωσ γίνεται ςτθν Ελβετία με 271% χρζοσ, μία απλι κακαρίςτρια ςε νοςοκομείο (περίπου το 2000) να πλθρϊνεται με 2000 ευρϊ μιςκό όςα ζπαιρνε τθν ίδια ςτιγμι (ςτα βρϊμικα καρβουνο-εργοςτάςια τθσ ΔΕΘ) ζνασ «υψθλόμιςκοσ» τεχνικόσ, ανϊτερθσ ςτάκμθσ εκπαίδευςθσ, ενταγμζνοσ ςτα υπερ-βαρζα/ανκυγιεινά με 25 χρόνια προχπθρεςία; Ερϊτθςθ 5. Ρωσ γίνεται θ Νορβθγία με 143% χρζοσ να μθν ζχει πρόβλθμα και να μθν χρειάηεται ςϊςιμο ι περικοπζσ;ζνα πραγματικό παράδειγμα από εκεί: Γνωςτόσ μου μετακόμιςε ςτθν Νορβθγία πριν δφο χρόνια. Ρροςζξτε τϊρα τι «ζπακε» εκεί: o Ζπιαςε δουλειά ςε κουηίνα εςτιατορίου ςαν ανειδίκευτοσ και ζπαιρνε ευρϊ τον μινα μιςκό! o Μετά τρεισ μινεσ ςτθν δουλειά διλωςε ότι ιταν «ψυχικά κουραςμζνοσ» και του ζδωςαν αμζςωσ άδεια 15 θμερϊν! o Με τισ επιςτροφζσ φόρων (κάτι ςαν το δικό μασ δϊρο) πιγε μαηί με τθν γυναίκα του ςτο Κιβζτ διακοπζσ.

3 o Τϊρα είναι άνεργοσ (με τθν δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΕΣΕ εκεί που δοφλευε!) και για δφο χρόνια παίρνει 1700 ευρϊ τον μινα! Ερϊτθςθ 6. Γιατί οι παγκόςμιοι δανειςτζσ δεν ανθςυχοφν μιπωσ χάςουν τα 13, 5 τρισ που χρωςτάνε οι ΘΡΑ, τα 2 τρισ που χρωςτάει το Λουξεμβοφργο, τα 9 τρισ που χρωςτάει θ Αγγλία (κλπ, κλπ) αλλά ανθςυχοφν για τα 500 δισ που χρωςτάμε εμείσ; Ερϊτθςθ 7. Ρωσ γίνεται και ολόκλθροσ ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ χρωςτάει το 98% των χρθμάτων του; Ερϊτθςθ 8. Ροιοι ζχουν τόςα πολλά ϊςτε να «αντζχουν» να δανείςουν τόςο πολφ χριμα; Ερϊτθςθ 9. Ροφ τα βρικαν τόςα χριματα; Ερϊτθςθ 10. Γιατί τα χριματά τουσ δεν ςυμμετζχουν ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ τουσ; Τελικά μιπωσ τα ςτοιχεία αυτά δείχνουν ότι θ παγκόςμια οικονομία δεν είναι παρά μία τεράςτια φοφςκα, ενϊ το χριμα είναι ψεφτικο, τυπωμζνο ςτα άδυτα των πολυεκνικϊν τραπεηϊν μόνο και μόνο για να επιτευχκεί ζνασ παγκόςμιοσ ζλεγχοσ; Και ξανά με τουσ ίδιουσ ςτο χάοσ τραβά! Άλλαξε ο Μανωλιόσ και ζβαλε τα ροφχα του αλλιϊσ.. Ρλάκα μασ κάνει ο Γιωργάκθσ και αμφιβολία δεν υπάρχει επ αυτοφ! Αυτό δεν ιταν αναςχθματιςμόσ, ιταν ξεκάκαρο μινυμα πρόσ όλουσ μασ: «Σασ δουλεφω, πάρτε το χαμπάρι εγϊ και οι φίλοι μου ιρκαμε για να μείνουμε Αγανακτιςτε, φωνάξτε, ΕΓΩ και θ παρζα μου κα κάνουμε το δικό μασ» Το καταλάβαμε κφριε πρωκυπουργζ! Αν δεν πιάςουμε πάτο, δεν κα ςασ ξεφορτωκοφμε! Ππωσ όλοι καταλάβατε, αναςχθματιςμόσ δεν ζγινε ποτζ! Τα πρόςωπα ζμειναν ίδια.απλά κα αλλάξουν γραφείο!!! Ζτςι για να μθν πλιττουν κιόλασ! Ρροφανϊσ ο Γιϊργοσ πιρε χκεσ τουσ υπουργοφσ- φίλουσ του και τουσ ρϊταγε ζναν-ζναν ςε ποιό υπουργείο κζλουν να τουσ μεταφζρει Γιατί για να τουσ κακαιρζςει, οφτε λόγοσ! Ο Γιϊργοσ αγαπάει τουσ κολλθτοφσ του και το απζδειξε! Ο δρόμοσ για τθν αποτυχία είναι μακρφσ και ο Ραπανδρζου είναι αποφαςιςμζνοσ να τον διαβεί μζχρι τζλουσ! Και ΤΛΡΟΤΑ δεν φαίνεται να τον ςταματά Οφτε θ οικονομικι εξολόκρευςθ ενόσ ολόκλθρου λαοφ, οφτε θ ανεργία που ζχει χτυπιςει κόκκινο, οφτε θ διαφκορά ενόσ ςάπιου ςυςτιματοσ, οφτε οι χιλιάδεσ «Αγανακτιςμζνοι»! Αχ Αντρζα! Ρου είςαι να δεισ το γιό ςου

4 Αυτι είναι θ νζα κυβζρνθςθ Σε ξαναηεςταμζνο φαγθτό παραπζμπει θ νζα κυβζρνθςθ που ανακοινϊκθκε προ ολίγου από τον κ. Γιϊργο Ρεταλωτι με ςχεδόν μία ϊρα κακυςτζρθςθ. Οι εξαγγελίεσ και τα μεγάλα λόγια για εκ βάκρων αναςχθματιςμό ζπεςαν ςτο κενό, αφοφ το νζο ςχιμα οφτε ολιγάρικμο οφτε ευζλικτο είναι. Οι πλθροφορίεσ που διαρρζονταν από τθν κυβζρνθςθ για 25μελζσ υπουργικό ςυμβοφλιο ιταν λόγια του αζρα, κακϊσ το νζο ςχιμα αποτελείται από 40 πρόςωπα. Ρρόςωπα που ζπλθξαν καίρια τθν κυβζρνθςθ, όπωσ ο Κεόδωροσ Ράγκαλοσ, επίςθσ δεν εκίγθςαν από τον Ρρωκυπουργό. Το νζο υπουργικό ςχιμα, όπωσ ανακοινϊκθκε προ ολίγου, ζχει ωσ εξισ: Αντιπρόεδροι τθσ κυβζρνθςθσ οι Κεόδωροσ Ράγκαλοσ και Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ, ο οποίοσ αναλαμβάνει και το υπουργείο Οικονομικϊν με αναπλθρωτζσ υπουργοφσ τουσ Φίλιππο Σαχινίδθ και Ραντελι Οικονόμου Στο υπουργείο Εςωτερικϊν, Χάρθσ Καςτανίδθσ με υφυπουργό τον Ράρθ Κουκουλόπουλο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, (νζο υπουργείο), Δθμιτρθσ ζππασ με υφυπουργοφσ τουσ Ντίνο όβλια και Ραντελι Τηωρτηάκθ (ςφμβουλοσ του πρωκυπουργοφ ςε κζματα διαδικτφου) Υποδομϊν, Γιάννθσ αγκοφςθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Μαγκριϊτθ Εξωτερικϊν, ο ευρωβουλευτισ Σταφροσ Λαμπρινίδθσ με αναπλθρωτι υπουργό τθ Μαριλίηα Ξενογιαννακοποφλου και υφυπουργό τον Δθμιτρθ Δόλλθ Άμυνασ, Ράνοσ Μπεγλίτθσ, με υφυπουργό τον Κϊςτα Σπθλιόπουλο Υγείασ, Ανδρζασ Λοβζρδοσ με υφυπουργοφσ Μιχάλθ Τιμοςίδθ, Μάρκο Μπόλαρθ και Χρ. Αθδόνθ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Γιϊργοσ Κουτρουμάνθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Κουτςοφκο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Χριςτοσ Ραπουτςισ με υφυπουργό τον Μανϊλθ Πκωνα Ρεριβάλλοντοσ, Γιϊργοσ Ραπακωνςταντίνου με αναπλθρωτι υπουργό το Νίκο Σθφουνάκθ και υφυπουργό τον Γιάννθ Μανιάτθ Ανάπτυξθσ, Μιχάλθσ Χρυςοχοίδθσ με αναπλθρωτζσ υπουργοφσ τουσ Χάρθ Ραμποφκθ και Σωκράτθ Ξυνίδθ και υφυπουργό τον Κάνο Μωραϊτθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Κϊςτασ Σκανδαλίδθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Δριβελζγκα Δικαιοςφνθσ, Μιλτιάδθσ Ραπαϊωάννου, με υφυπουργό τον Γιϊργο Ρεταλωτι Ρολιτιςμοφ, Ραφλοσ Γερουλάνοσ με υφυπουργό Τουριςμοφ τον Γιϊργο Νικθτιάδθ Ραιδείασ, Άννα Διαμαντοποφλου με αναπλθρωτι τθ Φϊφθ Γεννθματά και υφυπουργό τθν Εφθ Χριςτοφιλοποφλου Υπουργόσ Επικρατείασ και κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ ο Θλίασ Μόςιαλοσ Θ νζα Κυβερνθτικι Επιτροπι αποτελείται από τουσ Δ. ζππα, Χ. Καςτανίδθ, Γ. Ραπακωνςταντίνου, Μ. Χρυςοχοΐδθ, Άννα Διαμανταποφλου, Γ. αγκοφςθ, Ανδρζα Λοβζρδο, Κ. Σκανδαλίδθ και Χ. Ραπουτςι. Θ ορκομωςία τθσ νζασ κυβζρνθςθσ κα γίνει ςτισ 13:00.

5 Ψιφοσ Εμπιςτοςφνθσ Τθν Τρίτθ (21/06) θ κυβζρνθςθ κα ηθτιςει τθν ψιφο εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ (άρκρο 141), θ κυβζρνθςθ μπορεί να ηθτιςει ψιφο εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ με γραπτι ι προφορικι διλωςθ του πρωκυπουργοφ. Θ πρόταςθ εγγράφεται ςε ειδικι θμεριςια διάταξθ και θ ςυηιτθςθ αρχίηει δφο θμζρεσ μετά τθν υποβολι τθσ, εκτόσ αν ηθτθκεί να αρχίςει άμεςα, όπωσ είναι και το αναμενόμενο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. Διαρκεί τρεισ θμζρεσ και τα μεςάνυχτα τθσ τελευταίασ διεξάγεται ονομαςτικι ψθφοφορία. Θ κυβζρνθςθ απολαμβάνει τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ, εάν λάβει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων βουλευτϊν (151), θ οποία όμωσ δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ να είναι μικρότερθ από τα δφο πζμπτα του όλου αρικμοφ των βουλευτϊν (120). Σο άγνωςτο παραςκινιο που «γζννθςε» τθ νζα κυβζρνθςθ Τα γεγονότα τθσ Τετάρτθσ με τουσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ ςτουσ δρόμουσ, θ κίνθςθ Λιάνθ και θ αποτυχία τθσ δικεν ςυναινετικισ πολιτικισ, ζκαναν τον Γιϊργο Ραπανδρζου να καταλάβει ότι είχε φκάςει το τζλοσ τθσ εποχισ των «κθπουρϊν» και τθσ παρεοφλασ από το γυμναςτιριο. Ο λαόσ ηθτοφςε «εδϊ και τϊρα» αποχϊρθςθ τθσ κυβζρνθςθσ, ο διεκνισ Τφποσ και οι οίκοι αξιολόγθςθσ ζβαηαν τθν Ελλάδα ςτα «ςκουπίδια» τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, οι οργιςμζνεσ φωνζσ μζςα ςτο ΡΑΣΟΚ, ςτθ Βουλι ακόμα και ςτθν κυβζρνθςθ πλικαιναν. Ζπρεπε να αλλάξει κυβζρνθςθ ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου για να επιβιϊςει πολιτικά. Θ πρϊτθ προςπάκεια ξεκίνθςε με κάποιεσ εξωκοινοβουλευτικζσ προςωπικότθτεσ, προκειμζνου να μπουν ςτθν κυβζρνθςθ. Λουκάσ Ραπαδιμοσ, Ρροβόπουλοσ, Νανόπουλοσ, Δαςκαλόπουλοσ ιταν μερικά ονόματα που δζχκθκαν τα πρϊτα τθλεφωνιματα τθσ εγγίνασ Βάρτηελθ. Σε όςουσ απευκφνκθκε, ειςζπραξε μια κάκετθ άρνθςθ, οπότε ο Ραπανδρζου ιταν αναγκαςμζνοσ να ςτραφεί ςτο κόμμα του και να δϊςει ζδαφοσ ςε πολιτικά ςτελζχθ του ΡΑΣΟΚ, που ζχουν περάςει από κυβερνθτικζσ κζςεισ. Αγκάκι Νο 1 ο Κόδωροσ Ράγκαλοσ. Ο Ραπανδρζου φοβόταν τθν αντίδραςθ του ευζξαπτου αντιπροζδρου του εάν τον ζβγαηε από το κυβερνθτικό ςχιμα και ζτςι τον διατιρθςε ωσ πρϊτο αντιπρόεδρο, ςε μια κζςθ όμωσ ουςιαςτικά νεκρι, αφοφ το ςυντονιςτικό ζργο ςτθν κυβζρνθςθ αναλαμβάνει ιδθ μια κυβερνθτικι επιτροπι.

6 Ο δεφτεροσ ςτόχοσ Ραπανδρζου ιταν να αποδυναμϊςει το κίνθμα διαμαρτυρίασ μζςα ςτθν κοινοβουλευτικι του ομάδα, που ζπαιρνε πλζον ςειςμικζσ διαςτάςεισ, βάηοντασ ςε κίνδυνο ακόμα και τθ κζςθ του ωσ πρωκυπουργόσ. Χκεσ το μεςθμζρι ξεκίνθςε μια ςειρά επαφϊν με κορυφαία ςτελζχθ του ΡΑΣΟΚ, παραμζριςε εντελϊσ τουσ «μακθτευόμενοσ μάγουσ» που είχε κουβαλιςει από το υπουργείο Εξωτερικϊν και προχϊρθςε ςε ρεαλιςτικζσ ςυναλλαγζσ με τα ςτελζχθ επιπζδου Σκανδαλίδθ, Διαμαντοποφλου, Ραπουτςι, Χρυςοχοϊδθ και άλλουσ. Μαηί τουσ ςυμφϊνθςε ποια υπουργεία επικυμοφςε ο κακζνασ και το αντάλλαγμα ιταν να κακθςυχάςουν και να ςβιςουν τισ φωνζσ των διαμαρτυρόμενων μελϊν τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ. Μετά από απίςτευτεσ καραμπόλεσ και δεκάδεσ τθλεφωνιματα μεταξφ των ενδιαφερομζνων, φκάςαμε ςτο αποτζλεςμα δφο βουλευτζσ του ΡΑΣΟΚ, που ιταν ζτοιμοι χκεσ να ακολουκιςουν το παράδειγμα του Φλωρίδθ (Ράρισ Κουκουλόπουλοσ και Κϊςτασ Σπθλιόπουλοσ) να μπουν ςτο κυβερνθτικό ςχιμα. Δεν ζχουν το Θεό τουσ ςτθν ΕΚΣ Απίςτευτθ αυτι θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα. Ραίηει με τθ φωτιά. Οφτε το μινυμα του ελλθνικοφ λαοφ διάβαςε, αλλά οφτε δείχνει διατεκειμζνθ να διαπραγματευτεί. Το μζλοσ του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΚΤ, Λορζντςο Μπίνι Σμάγκι, ςπρϊχνει τθν Ελλάδα ςτον καιάδα. Μπροεί, λζει, θ Ελλάδα να ζχει κάνει πολλζσ μεταρρυκμίςεισ, «αλλά τθσ απομζνουν ακόμθ πολλζσ άλλεσ, οι οποίεσ είναι οπωςδιποτε δφςκολεσ». Οι μζχρι τϊρα κυςίεσ του ελλθνικοφ λαοφ, για τον κ. Σμάγκι και τθν ΕΚΤ είναι απλά «μεταρρυκμίςεισ», αλλά μπροςτά ςε αυτζσ που χρειάηονται, ι καλφτερα μπροςτά ςε αυτζσ που απαιτοφν οι Ευρωπαίοι, είναι «ψίχουλα». Ρείτε το κακαρά κφριοι τθσ ΕΚΤ: τα χειρότερα ζρχονται. «υνεχίςτε τα μζτρα για να ςασ ςτθρίξουμε» Τθ ςυνζχιςθ τθσ βοικειασ του με τθν τιρθςθ των μζτρων οικονομικισ πολιτικισ από τθν Ελλάδα, ςυςχζτιςε το ΔΝΤ με ανακοίνωςι του, κακιςτϊντασ ςαφζσ πωσ αυτά είναι αλλθλζνδετα, ενϊ εκφράηεται θ αιςιοδοξία πωσ κα ςυνεχίςουν τθ χρθματοδότθςθ οι Ευρωπαίοι εταίροι μασ. Ππωσ καταλαβαίνετε φίλοι μασ, δεν πρόκειται να γλυτϊςουμε από το ΔΝΤ με τίποτα, αφοφ ο πρωκυπουργόσ και θ κυβζρνθςθ είναι αποφαςιςμζνοι να ςυνεχίςουν τθν ίδια οικονομικι πολιτικι. Εμάσ πότε κα μασ ρωτιςετε αν κζλουμε αυτι τθ βοικεια και αυτι τθν πολιτικι;

7 Άρκρο Βόμβα: Ποιοσ είναι ο Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου; Σο προφιλ ενόσ ψεφτθ και προδότθ Πρωκυπουργοφ. - Πωσ ζνασ άχρθςτοσ μετατρζπεται ςε Πρωκυπουργόσ. Καταγωγι Ο μικρόσ Jeffrey γεννικθκε ςτθν Αμερικι το ςτισ 16 Λουνίου 1952 ςτο Saint Paul τθσ Μινεςότα των ΘΡΑ. Κατάγεται από πατζρα Ελλθνο-Ρολωνό τον Ανδρζα Παπανδρζου-Mineiko (με εβραϊκι καταγωγι) και μάνα εβραία τθν Margaret Chant κάτοικο Αμερικισ με παπποφ τον Douglas Chant και ςτζλεχοσ των Λεχωβάδων ςτισ ΘΡΑ. Σο όνομα του Το πραγματικό πλιρεσ όνομα του είναι Jeffrey Mineiko Papandreou αλλά για ενςυντομία των φωνάηουν ΓΑΡ ι GAP (αγγλιςτί) (μιάσ και ζτςι ζγραφε το όνομα του ςτα που αντάλλαηε με τθν μθτζρα του) ε ζνα βιβλίο του Γιϊργου Λακόπουλου Σου μιλάνε τα κφματα Ο Ανδρζασ Παπανδρζου πριν μπει ςτθν πολιτικθ, (εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, που πρωτοκυκλοφόρθςε τον Λοφνθ του 2008,ςτισ ςελίδεσ ) διαβάηουμε τα εξθσ : -Το 1959, που είχε μετακομίςει για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου φϊναξε ζνα πρωί τον ιερζα τθσ ενορίασ τθσ Εκάλθσ και βαφτίςτθκαν και τα τζςςερα αδζρφια ορκόδοξοι χριςτιανοι. Ο Γιϊργοσ, που μζχρι τότε τον φϊναηαν Τηζφρι,πιρε και επιςιμωσ το όνομα του παπποφ του, με ανάδοχο τον κακθγθτι Γιϊργο Λιανόπουλο φίλο του Ανδρζα από τθν Αμερικι και υφυπουργό του Καραμανλι ςτθ Μεταπολίτευςθ.Τον μικρότερο,τον Ανδρζα,τον βάφτιςε ο ίδιοσ ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου. Αυτι θ τελετι κρατικθκε ςαν οικογενειακό μυςτικό και από μια άποψθ ιταν. Ζγινε κυρίωσ για το χατίρι του Γζρου. -θμείωςθ Ακριβισ θμερομθνία και ενορία ςτθν οποία βαφτίςτθκε ο Jeffrey δεν υπάρχει.. Πολφσ κόςμοσ αμφιςβθτει ότι ζχει πράγματι βαφτιςτεί, λόγω του ότι ό άλλοσ του παππουσ, ο Douglas Chant, ιταν ςτζλεχοσ των Ιεχωβάδων των ΘΠΑ, και επειδθ διαδιδόταν παλιότερα μια άλλθ διαφορετικθ ιςτοριοφλα περι βαπτίςεϊσ του ςτισ ΘΡΑ απο τον Αρχιεπίςκοπο Λάκωβο, αλλα και διότι υπάρχει και θ φιμθ ότι ςτο Αμερικανικο Κολλζγιο είχε δθλϊςει προτεςτάντθσ, και επειδθ ποτε άλλοτε δεν ζχει δθμοςιευτει κάτι για το γεγονοσ τθσ βάπτιςθσ, οφτε φωτογραφίεσ απ αυτθν. -θμείωςθ 2 Είχε δικαςτικζσ διαμάχεσ με τθν Λιάνα Κανζλλθ βουλευτι του ΚΚΕ για το ότι δεν χρθςιμοποιεί το πραγματικό του όνομα

8 πουδζσ Σποφδαςε κοινωνιολογία ςτο Amherst College ςτθ Μαςαχουςζτθ (Massachusetts), ΘΠΑ, τθν περίοδο , πιρε μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτθν κοινωνιολογία τθσ ανάπτυξθσ ςτο London School of Economics, Θνωμζνο Βαςίλειο ( ). Ζχει πραγματοποιιςει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Στοκχόλμθ και παρακολοφκθςε μεταπτυχιακά μακιματα ςτο Κζντρο Διεκνϊν Σχζςεων ςτο αμερικανικό πανεπιςτιμιο Χάρβαρντ, οπου ςυμμακθτισ του ιταν ο Αντϊνθσ Σαμαράσ πρϊθν αποςτάτθσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και ςιμερα Ρρόεδροσ τθσ. Θζςεισ ςτθν Ελλθνικι Πολιτικι ςκθνι Βουλευτικζσ κθτείεσ Βουλευτισ Αχαΐασ ( ) Βουλευτισ Α Ακινασ ( ) Βουλευτισ Α Κεςςαλονίκθσ (Μάρτιοσ 2004-Σεπτ. 2007) Βουλευτισ Αχαΐασ (Σεπτ Οκτ. 2009) Βουλευτισ Ρεριφζρειασ Αττικισ (Οκτ Σιμερα) Τπουργικζσ κθτείεσ Υφυπουργόσ Ρολιτιςμοφ (Λοφλιοσ 1985 Φεβρουάριοσ 1987) Υπουργόσ Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ( ) Υφυπουργόσ Εξωτερικϊν (Οκτϊβριοσ 1993 Λοφλιοσ 1994) Υπουργόσ Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (Λοφλιοσ 1994 Σεπτζμβριοσ 1996) Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Εξωτερικϊν (Σεπτζμβριοσ 1996 Φεβρουάριοσ 1999) Υπουργόσ Εξωτερικϊν (Φεβρουάριοσ 1999 Φεβρουάριοσ 2004, Οκτϊβριοσ 2009 ςιμερα) Σο χρονικό του ψζμματοσ και τθσ προδοςίασ Ο Jeffrey Papandreou είναι μζλοσ και ζχει ςυμμετάςχει παρα πολλζσ φορζσ ςτθν ηωθ του ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Λζςχθσ Bilderberg, ανα τον κόςμο. Θ τελευταία φορά που ςυμμετείχε ιταν ςτθν Bilderberg που ζγινε ςτο Καβοφρι τθσ Αττικισ το 2009 πριν αναλάβει πρωκυπουργόσ οπου εκεί πιρε το χριςμα για να πάρει το τιμόνι τθσ Ελλάδασ. θμείωςθ Σα ςχζδια τθσ Bilderberg για τθν Ελλάδα είναι και το ΠΑΟΚ επιβάλει: -Αφελλθνιςμόσ -Καταςτροφι τθσ παιδείασ(ιδθ το κανει θ Διαμαντοπουλου που είναι μζλοσ τθσ Bilderberg) -Καταςτροφι και ςβιςιμο τθσ Λςτορίασ -Διάλυςθ πολιτιςμοφ και γλϊςςασ -Αχταρμοποίθςθ Ελλθνικοφ Λαοφ με τθν βοικεια Μεταναςτϊν(λακραίων και μθ) -Επιβολι ΔΝΤ -Ρϊλθςθ ορυκτοφ πλοφτου ςε ξζνεσ εταιρίεσ -Λδιωτικοποίθςθ των πάντων -Eπιβολι τθσ Ραγκόςμιασ Διακυβζρνθςθσ -Θλεκτρονικζσ Ταυτότθτεσ

9 -Διχοτόμθςθ και κατακερματιςμόσ τθσ Ελλάδασ ςε 9 περιφζρειεσ (Ανεξάρτθτθ Κριτθ,Δωδεκάνθςα-Τουρκία, Κράκθ- Τουρκικθ Κράκθ, Μακεδονία-Σκόπια, Θπειρόσ-Αλβανία, Ανεξάρτθτθ Κζρκυρα, Ρελλοπόνθςοσ, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδεσ) Ο Henry Kissiger (Ιςόβιοσ Πρόεδροσ τθσ Bilderberg) και πρϊθν Υπ.Εξωτερικϊν των ΘΡΑ είχε αναφζρει ςε ομιλία του ςτθν Ουάςικτον, το 1974: Οι Ζλλθνεσ είναι αναρχικοί και δφςκολα κουμαντάρονται. Γι αυτόν τον λόγο πρζπει να χτυπιςουμε βακιά μζςα ςτισ πολιτιςμικζσ τουσ ρίηεσ: ζτςι ίςωσ καταφζρουμε να τουσ αναγκάςουμε να ςυμβιβαςτοφν. Εννοώ βζβαια να χτυπιςουμε τθν γλώςςα τουσ, τθν κρθςκεία τουσ, τα πολιτιςμικά και ιςτορικά αποκζματα, ζτςι ώςτε να ουδετεροποιιςουμε τθν δυνατότθτα τουσ να αναπτφςςονται, να διακρίνουν τουσ εαυτοφσ τουσ, ι να αποδεικνφουν ότι μποροφν να νικοφν, ζτςι ώςτε να ξεπεράςουμε τα εμπόδια ςτα ςτρατθγικώσ απαραίτθτα ςχζδια μασ ςτα Βαλκάνια, τθν Μεςόγειο, και τθν Μζςθ Ανατολι. θμείωςθ Το ΔΝΤ ιξεραν οτι αν μπει ςτθν Ελλάδα αυτοι που κανουν κουμαντο ειναι το ΔΝΤ. Κυβζρνθςθ δεν ζχουμε πλεον, ειναι πιόνια του ΔΝΤ.. Το ΔΝΤ ΝΟΜΟΘΕΣΕΙ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ και θ Κυβζρνθςθ πράτει χωρίσ να πει τίποτα. Πςοι αςχολοφνται με τθν Νεα Τάξθ Ρραγμάτων ιξεραν πωσ θταν θ ςειρά μασ το Προεκλογικζσ κζςεισ: Σε μια περιοδο που θ Ελλάδα ζχει αρχίςει να αχνοφαίνεται υπερχρεωμζνθ εμφανίηεται ο Jeffrey ςε όλεσ τισ προεκλογικζσ ομιλίεσ του λζγοντασ πωσ λεφτά υπάρχουν Ζτςι με τα ψζματα κζρδιςε τθν εμπιςτοςφνθ του κόςμου ωςτε να τον ψθφίςει απζναντι ςε μια Ν.Δ. μπαχαλαμζνθ.. 1)Τον Οκτϊβριο του 2009 αναμβάνει πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ και εδϊ αρχίηει θ προδοςία τθσ Ελλάδασ και θ επιβολι των ορζξεων των τραπεηιτϊν ΔΝΤ,ΕΚΤ κλπ λζγοντασ Λεφτα υπάρχουν 2)Ζλεγε το αςφαλιςτικό είναι άδικο και κατζβαινε ςτισ πορείεσ μαηί με τουσ απεργοφσ Μετεκλογικζσ κζςεισ και πράξεισ: 1) Του ζγινε πρόταςθ για δανειςμό από Αμερικάνικθ εταιρία (Hayman Private Equity LLC ςτθν Βοςτόνθ) μία ςτισ 11 Λανουαρίου επιςτολι δθλϊςεωσ προκζςεωσ, και μετά ςτισ 8 Φεβρουαρίου τισ οποίεσ δεν δζχτθκε..αρα δεν μπορεί να λζει πωσ δεν υπιρχαν κακόλου λεφτά.(κρατάμε επιφυλάξεισ για τουσ προςφερκζντεσ όρουσ κανείσ δε ςου χαρίηει τίποτε, και τα Private Equities είναι ςκλθρά αρπαχτικά ςυνικωσ). 2) Τθν επομζνθ των εκλογϊν, εντελϊσ ςυμπτωματικά, θ ΤτΕ(με τθν βοικεια του Προβόπουλου που είναι μζλοσ τθσ bilderberg) αλλάηει τον κανονιςμό και διευκολφνει τθν ανοικτι πϊλθςθ ελλθνικϊν ομολόγων, δλδ διευκολφνει τθν άνοδο των επιτοκίων (υπόκεςθ Τ+10)(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ). 3) Τον Ιανουάριο του 2010 άρχιςε να λζει και αυτόσ και ο Γιϊργοσ Ραπακωςταντινου πωσ λεφτά υπιρχαν και πωσ δεν υπάρχει περίπτωςθ να πάμε ςτο ΔΝΣ.(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ) 4) Σον Απρίλιο του 2010 απο το Καςτελόριηο ανακοινϊνει τθν προςφυγι τθσ Ελλάδασ ςτο μθχανιςμό ςτθριξθσ ΔΝΣ κλπ 5) Συνεχίηει να κανει τα ςτραβά μάτια για το Αιγαίο και κλείνει ςυμφωνίεσ, με Τοφρκουσ και Αμερικάνουσ,κάτω απο το τραπζηι(ςτισ παραπομπζσ περιςςότερα). 6) Κατιργθςε τον τίτλο Εκνικισ από το Υπουργείο Ραιδείασ και απο άλλα Υπουργεία. 7) Κατιργθςε το Υπουργείο Μακεδονίασ Κράκθσ. 8) Συνομιλεί με τα ςκόπια με βάςθ το όνομα Μακεδονία και το υπόλοιπο κομμάτι βλζπουμε. 9) Ο ελλθνικόσ λαόσ εχει αρχιςει να πεινάει και λζει ςτουσ υπουργοφσ του: Κάντε διακοπζσ άφοβα. 10) Κάνει τα ςτραβά μάτια για τθν Κράκθ τϊρα που είναι ςοβαρι θ κατάςταςθ.

10 11) Τον Ιοφλιο του 2010 είναι ο πρϊτοσ Ζλλθνασ πρωκυπουργόσ που επιςκζπτεται το Λςραιλ και κατακζτει ςτεφάνι για το ολοκαφτωμα των Εβραίων.(ςτισ παραπομπζσ περιςςότερα). 12) Τον Ιοφλιο του 2010 ςυηθτάει για πϊλθςθ Κρατικϊν τραπεηϊν μετά απο πρόταςθ του ιδρυτικοφ μζλουσ του ΡΑΣΟΚ, Μιχάλθ Σάλλα. 13) Αφαιρεί τον πίνακα από το πρωκυπουργικό γραφείο θ Ελλάσ Ευγνωμονοφςα (πριν τθν επίςκεψθ Ερντογαν)(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ). 14) Τον Ιοφλιο του 2010 κανει πολιτικι επίταξθ και επιςτράτευςθ απεργϊν(ιδιοκτθτϊν και οδθγϊν φορτθγϊν) γιατι αντιδροφςαν ςτο άνοιγμα του επαγγζλματοσ τουσ. θμείωςθ Ο ςυνταγματολόγοσ Βενιηζλοσ(τρομάρα του) το 2007 λζει πωσ μια πολιτικι επιςτράτευςθ και επίταξθ λόγο απεργίασ αδιανόθτθ, λζγοντασ: Είναι επίςθσ αδιανόθτο, μετά από όςα ζχουν ςυμβεί, να μθν υπάρχει ρθτι μνεία τθσ τροπολογίασ αυτισ ςτο φαινόμενο τθσ απεργίασ. Και ςτθ δικι μασ πρόταςθ, όπωσ και ςτθν πρόταςθ του Συναςπιςμοφ, προβλεπόταν ρθτά ότι θ απεργιακι κινθτοποίθςθ από μόνθ τθσ δεν ςυνιςτά λόγο επιβολισ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, πολιτικισ κινθτοποίθςθσ και άρα δεν μπορεί να οδθγιςει ςε πολιτικι επιςτράτευςθ, παρά μόνο εάν ςυντρζχουν οι αυςτθρά οριοκετθμζνεσ προχποκζςεισ του άρκρου 22 παράγραφοσ 4.Είτε ςε περίπτωςθ πολζμου ι γενικισ επιςτράτευςθσ είτε όταν υπάρχουν αμυντικζσ ανάγκεσ είτε όταν υπάρχουν αμιγώσ πολιτικζσ ανάγκεσ, δθλαδι ανάγκεσ αςτικισ κινθτοποίθςθσ, ςε περίπτωςθ κεομθνίασ ι ιςοδφναμθσ ανκρωπογενοφσ καταςτροφισ και ςε περίπτωςθ προβλιματοσ δθμόςιασ υγείασ που δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τα ςυνικθ μζτρα. υμπζραςμα Μετά τον Εφιάλτθ ςτισ Θερμοπφλεσ δεν ζχει ξαναεμφανιςτεί τζτοιοσ προδότθσ ςτον Ελλαδικό χϊρο. Μασ κυβερνάει ζνασ άχρθςτοσ (όπωσ ζλεγε ο Ράγκαλοσ) προδότθσ πολιτικόσ, που ανζβθκε ςτα ςτρϊματα τθσ πολιτικισ με τθν βοικεια τθσ μαςωνίασ, των εβραίων και τθσ bilderberg, ϊςτε να ςτεφκεί πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ και να τθν πουλιςει ςε αυτά τα κζντρα διακυβζρνθςθσ του πλανιτθ. Είναι δθμόςιοσ κίνδυνοσ, διζπραξε ΕΚΝΛΚΘ ΡΟΔΟΣΛΑ με τθν υπογραφι του μνθμονίου ξεκινϊντασ το ζργο τθσ καταςτροφισ τθσ πολφπακθσ Ελλάδασ, ξζροντασ απο τθν πρϊτθ ςτιγμι που πιγε ςτο Καβοφρι το 2009 οτι ιταν ςειρά του ςτθν πολιτικι. Ενασ άχρθςτοσ, τελιωμενοσ, ξεφτιλιςμζνοσ, πολιτικόσ που μπορεί να ζχει Ελλθνικι καταγωγι, αλλά δεν νιϊκει Ζλλθνασ(όπωσ λεει και ο αδερφόσ του Νίκοσ), αδιαφορόντασ φυςικα για ότι ςυμβαίνει που ξζρει πολυ καλα τι ςυμβαίνει και προςπακει με λόγια και πράξεισ με τθν βοικεια των ΡΑΣΟΚΟΚΑΝΑΛΩΝ να κοροϊδζψει τουσ Ζλλθνεσ κατι που κα αρχιςει ςιγα ςιγα να βλζπει οτι δεν καταφζρει.. Επόμενοσ Ο JEFFREY GIORGOS MINEIKO PAPANDREOU CHANT ΠΕΡΕΛ ΝΑ ΦΥΛΑΚΛΣΤΕΛ, ΝΑ ΤΟΥ ΑΡΑΓΟΕΥΤΕΛ Θ ΟΜΛΛΛΑ, ΝΑ ΕΞΟΛΣΤΕΛ, ΝΑ ΔΘΜΕΥΚΕΛ Θ ΡΕΛΟΥΣΛΑ ΤΟΥ ΚΑΛ ΣΤΘΝ ΣΥΝΕΧΕΛΑ ΝΑ ΚΕΜΑΣΤΕΛ ΣΤΘΝ ΡΛΑΤΕΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΛΑ ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΛΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΚΑ ΡΑΞΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΛΟ ΕΓΚΛΘΜΑ ΚΑΛ ΕΣΧΑΤΘ ΡΟΔΟΣΛΑ Και αυτόσ και όςοι υπζργαψαν το μνθμόνιο Σο πρϊθν ΠΑ.Ο.Κ πλζον αποτελείται από: A)Yπουργοφσ και γενικοφσ γραμματείσ χωρίσ πτυχία Β)Εβραίουσ Γ)Μζλθ τθσ Λζςχθσ Bilderberg Δ)Μαςϊνουσ

11 Σα ονόματα τουσ; Δθμιτρθσ Δροφτςασ, Ραφλοσ Γερουλάνοσ, Άννα Διαμαντοποφλου, Κάλεια Δραγϊνα, Μαρία Δαμανάκθ, Γιϊργοσ Ραπανδρζου, Γιϊργοσ Ραπακωςταντίνου, Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ (πραγματικό όνομα Τοφρκογλου), Μιχάλθσ Χρυςοχοίδθσ(πραγματικό όνομα Κοεμηόγλου), Αλεβιηάτοσ, Άλεξ όντοσ, Γιϊργοσ Ραπακωνςταντίνου, Γρθγόρθσ Βαλλιανάτοσ, οβζρτοσ Σπυρόπουλοσ, Τρεπεκλισ(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ) Θ Ιρλανδία τφπωςε 40 δις. ευρϊ και απζφυγε τον τζταρτο δρόμο του Παπανδρζου Το zerohedge, απ όπου αλιεφςαμε και το άρκρο των Irish Times παρατθρεί πωσ θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει περίπου 40 δισ ευρϊ μζχρι τϊρα. Το ΑΕΡ τθσ Λρλανδίασ είναι περίπου 160 δισ. Άρα, θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει περίπου το 25% του ΑΕΡ τθσ ςε φρζςκα ευρϊ, και παρόλα αυτά θ ΕΚΤ καμϊνεται ότι τάχα αυτό δεν είναι ςυςτθμικά ςθμαντικό ( systemically significant ). Στάκθσ Σαραφόπουλοσ Οικονομολόγοσ, πρ. Βουλευτισ Θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει 40 δισ ευρϊ, δθλαδι το 25% του ΑΕΡ τθσ! Να γιατί το ΜΝΘΜΟΝΛΟ δεν ιταν μονόδρομοσ κ. Ραπανδρζου και κ. Βουλευτζσ που το ψθφίςατε, χωρίσ βζβαια να γνωρίηετε τότε τι ψθφίηατε! Αναρωτθκείτε μόνο αν κα χρειαηόμαςταν να δανειςκοφμε από τον Μθχανιςμό (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ) τθσ τρόικα τα 110 δισ, όχι άμεςα αλλά ςε δόςεισ και με τουσ πλζον επαχκείσ όρουσ. Το παράδειγμα τθσ Λρλανδίασ μποροφςε να το είχε προτείνει θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, ωσ πειραματόηωο που μασ καταντιςατε, αλλά κα ιταν ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ! Αν θ ΕΚΤ τφπωνε ευρϊ και για τθν Ελλάδα, το 25% του ΑΕΡ μασ, δθλαδι περιςςότερα από 70 δισ ηεςτά ευρϊ άμεςα, κα χρειαηόμαςταν τθν προςφυγι ςτο ΔΝΤ; Σιγά-ςιγά κ ακουςτοφν και άλλεσ προτάςεισ που κα ξεγυμνϊνουν τισ επιλογζσ ςασ. Διαβάςτε λοιπόν τθν αποκαλυπτικι είδθςθ:

12 Κουράγιο Ζλλθνεσ. Kουράγιο. Υπάρχουν δθμοςιογράφοι που ζχουν χάςει τον ζλεγχο τθσ παραπλθροφόρθςθσ.. Άλλεσ φορζσ εςκεμμζνα και άλλεσ φορζσ επειδι το μυαλό τουσ φτάνει μζχρι ζνα ςθμείο και μετά ςκοτεινιάηουν τα πάντα. Το βαςικό ηιτθμα είναι όμωσ ότι οι δθμοςιογράφοι εδϊ και πάρα πολλά χρόνια δθμιουργοφν και ςυνειδιςεισ αλλά και άποψθ.. Είναι κλαςικι περίπτωςθ «καφενείου» να ςυηθτάνε παρζεσ και να λζνε «ε ςφ ο τάδε δθμοςιογράφοσ είπε αυτό. Θ ςε εκείνο το κανάλι άκουςα αυτό» Υπάρχει όμωσ πλζον κζμα δθμοκρατίασ όταν ςυμβαίνει δθμοςιογράφοσ να χειραγωγεί ςκζψεισ Γιατί αν το δικό του μυαλό φτάνει μζχρι ενόσ ςθμείου ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί από τουσ τθλεκεατζσ θ ακροατζσ που το μυαλό τουσ φτάνει μζχρι ενόσ ςθμείου.. Στθν κοινοβουλευτικι μασ δθμοκρατία όμωσ υπάρχουν κανόνεσ.. όπωσ και ςτο Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ που πρζπει να τουσ ςεβόμαςτε όλοι μασ και κυρίωσ αυτοί που διαμορφϊνουν ςυνειδιςεισ.. Ρ.χ Θ κυβζρνθςθ κυβερνάει Θ αντιπολίτευςθ ςτο ςφνολό τθσ ελζγχει τθν εξουςία Θ αντιπολίτευςθ δεν είναι υποχρεωμζνθ να ςυμφωνεί αλλά να ελζγχει. Και όταν δεν μπορεί να κυβερνιςει θ κυβζρνθςθ τότε θ χϊρα οδθγείτε ςε εκλογζσ.. Απλά πράγματα δθλαδι Εδϊ και ζνα χρόνο όμωσ υπάρχουν δθμοςιογράφοι που το παίηουν και οικονομικζσ ιδιοφυίεσ αλλά και παραποιθτζσ του ίδιου του Συντάγματόσ μασ και τθσ Δθμοκρατίασ μασ και λζνε τα εξισ. «Μπορεί το μνθμόνιο να μθν είναι θ καλφτερθ λφςθ αλλά ασ μασ πει κάποιοσ μια άλλθ λφςθ. και τι κα κάνουμε όταν οι αγορζσ δεν μασ δανείηουν.. και δεν κα πλθρϊςουμε τουσ δανειςτζσ μασ;;;;;». Αυτι θ ερϊτθςθ ςτο μεταξφ ζχει απαντθκεί άπειρεσ φορζσ όμωσ Δεν κζλουν όμωσ να καταλάβουν τα πιο απλά πράγματα.. ότι είμαςτε θ μοναδικι χϊρα που δεν διαπραγματευτικαμε το χρζοσ μασ. Απλά δεχόμαςτε ότι μασ λζνε οι δανειςτζσ μασ ότι και οι δφο τελευταίεσ κυβερνιςεισ χαρίςανε ςε ιδιωτικζσ τράπεηεσ περίπου τθν αξία του μιςοφ μασ χρζουσ για να τισ ςτθρίξουν.. και ταυτόχρονα πιρανε δάνεια και τα χρεϊςανε ςτον λαό.. ότι το μνθμόνιο είναι αντιςυνταγματικό

13 και ότι κανζνασ πρωκυπουργόσ κανζνασ πολιτικόσ. και κανζνασ δθμοςιογράφοσ δεν μπορεί να μασ εκβιάηει οφτε με ψεφτικεσ φοβζρεσ οφτε και βγάηοντασ από τα μνιματα τθσ πολιτικισ φαντάςματα του κακοφ παρελκόντοσ. Ο κόςμοσ κρίνει και ακοφει τουσ επικανάτιουσ ρόγχουσ των ςαδιςτικϊν γκεμπελίςκων Και όπωσ πζφτει και ξεφτιλίηεται το πολιτικό ςφςτθμα ζτςι κα πζφτουν κι αυτοί Το κζμα πλζον είναι πόςο κόρυβο κα κάνουν όταν ςκάςουν ςαν πεπόνια ςτο τζλοσ τθσ πτϊςθσ τουσ.. και όταν ςκάςουν δεν κα είναι κανζνασ εκεί για να τουσ ςυμπαραςτακεί.. Κα είναι μόνοι.. και θ μπόχα που κα αναδφεται από τθν ρετςινιά τουσ κα είναι θ μοναδικι δυςωδία που κα μολφνει τον φρζςκο αζρα τθσ ελευκερίασ μασ.. Και θ ελευκερία μασ κα είναι θ υπζρ-οξυγόνωςθ που κα τουσ πνίγει Κουράγιο Ζλλθνεσ.. κουράγιο. ΛΩΑΝΝΘΣ Παραςκευι, 17 Ιουνίου 2011 ΣΕ ΡΟΛΑ ΡΑΤΛΔΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΛΑΟ ΚΑ ΟΚΛΣΤΕΛΤΕ ΑΚΛΛΟΛ ΑΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΘΣ ΕΚΝΛΚΘΣ ΜΑΣ ΥΡΟΣΤΑΣΘΣ??? Αν όλοι τοφτοι που χκεσ προςπάκθςαν να κερδίςουν το δικό τουσ κλιβερό ρόλο ςτθν επικοινωνιακι παράςταςθ, μοχκοφςαν αλθκινά για το καλό αυτοφ του λαοφ, κα ανζκοπταν το εφιαλτικό ζργο του προςκυνθμζνου πρωκυπουργοφ τουσ. Δε κα διευκόλυναν τθν ολοκλιρωςθ των καταςτροφικών και αντεκνικών του επιλογών με τισ βολικζσ παραιτιςεισ τουσ. γράφει ο Reporto Το βζβαιο είναι πωσ και αυτι θ (νζα???) κυβζρνθςθ υπιρξε προϊόν μιασ επικίνδυνθσ αρχθγοκεντρικισ πολιτικισ αγυρτείασ. Ζνασ πολιτικά αφερζγγυοσ πρωκυπουργόσ Ζνα επικίνδυνο επικοινωνιακό δθμιοφργθμα με μθδενικι πλζον πολιτικι αξιοπιςτία Ζνασ πολιτικόσ ζκπτωτοσ μζςα ςτο ίδιο του το κόμμα, πλιρωσ απαξιωμζνοσ και χρεοκοπθμζνοσ ςτθ ςυνείδθςθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, δεν είχε το κάρροσ να κάνει το αυτονόθτο. Και το αυτονόθτο ιταν να ςτρζψει το πιςτόλι με το οποίο επί μινεσ απειλοφςε τθν κοινωνία ολόκλθρθ, ςτον κρόταφό του, και να απαλλάξει οριςτικά τον τόπο μασ από τθ κλιβερι και ντροπιαςτικι πολιτικι του παρουςία. Σ ζνα κρεςζντο υποκριςίασ τόςο ο ίδιοσ όςο και οι κομπάρςοι του πολιτικοφ ραγιαδιςμοφ που ςτιριξαν τισ αποφάςεισ του και τισ επιλογζσ του, ανακάτεψαν τα πλζον μπαγιάτικα πολιτικά υλικά για να δθμιουργιςουν ζνα φρεςκοςερβιριςμζνο κυβερνθτικό ςχιμα, προςβλζποντασ ςτθν «αναβακμιςμζνθ» πολιτικι εξαπάτθςθ. Οι «αποςτάτεσ» και οι «ιρωεσ» ςφιχταγκαλιάςτθκαν... Οι «αποφαςιςμζνοι» και οι «φοβιςμζνοι» ςυμπορεφτθκαν Οι του «πατριωτικοφ» ςυνοδοιπόρθςαν με κείνουσ τθσ «ρευςτισ εκνικισ ςυνείδθςθσ» με ζνα και μόνο ςτόχο: Το πλιάτςικο τθσ κυβερνθτικισ εξουςίασ Τθν παράταςθ ηωισ ςτον επί τθσ ουςίασ ζκπτωτο κυβερνθτικό κίαςο Και τθν απρόςκοπτθ και χωρίσ ανακοπζσ ςυνζχιςθ τθσ εντεταλμζνθσ υπθρεςίασ που ςφςςωμοι ανζλαβαν να εκτελζςουν, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ των νταβατηιδων, τθν καταβαράκρωςθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, και τθν υλοποίθςθ του εφιαλτικοφ κοινωνικοφ project τθσ

14 παγκόςμιασ διακυβζρνθςθσ και τθν πλανθτικι εφαρμογι του με όχθμα τθν πολφπακθ Ελλθνικι κοινωνία. Ρίςω από τισ μεγαλοςτομίεσ των «ανταρτϊν» και τα φανφαρόνικα επικοινωνιακά πυροτεχνιματα των παραιτθμζνων, αυτι θ αλικεια δεν είναι κακόλου εφκολο να αποςιωπθκεί. Οι φωνζσ «διαμαρτυρίασ» ζκριναν τθ μαεςτρία τθσ πολιτικισ εξαπάτθςθσ και όχι τθν ουςία τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ. Σε ποια πατρίδα άραγε??? Σ αυτιν που ξεπουλάνε κακθμερινά ςτο χρθματιςτιριο των νταβατηιδων??? Σε ποιο Σφνταγμα άραγε??? Σε κείνο που τςαλαπάτθςαν και μετζτρεψαν ςε πατςαβοφρα για να προωκιςουν τισ εκνοκτόνεσ τουσ πολιτικζσ??? Στο όνομα ποιοφ λαοφ άραγε??? Σ αυτόν που καταδικάηουν κακθμερινά ςτθ δυςτυχία, τθν αβεβαιότθτα και ςε ανομολόγθτεσ εκνικζσ ςυμφορζσ που ακόμθ δεν τολμάμε οφτε να τισ φανταςτοφμε??? Οι «ςυνειδιςεισ» του κακωςπρεπιςμοφ, απζδωςαν τισ βουλευτικζσ ζδρεσ ςτο κόμμα που τισ εξζλεξε και όχι ςτθν κοινωνία που τισ ανζδειξε και που επζνδυςε ςε ελπίδα και υποςχζςεισ χωρίσ αντίκριςμα. Αν όλοι τοφτοι που χκεσ προςπάκθςαν να κερδίςουν το δικό τουσ κλιβερό ρόλο ςτθν επικοινωνιακι παράςταςθ, μοχκοφςαν αλθκινά για το καλό αυτοφ του λαοφ, κα ανζκοπταν το εφιαλτικό ζργο του προςκυνθμζνου πρωκυπουργοφ τουσ. Δε κα διευκόλυναν τθν ολοκλιρωςθ των καταςτροφικϊν και αντεκνικϊν του επιλογϊν με τισ βολικζσ παραιτιςεισ τουσ. Αν όλοι αυτοί οι «ιςτορικοί» και οι «πατροπαράδοτοι» «θγζτεσ» είχαν ζνα δράμι ζγνοιασ για το αφριο αυτισ τθσ κοινωνίασ που καταδυναςτεφεται, δε κα κατζφευγαν ςτθν επίκλθςθ τθσ «ευκφνθσ» προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το ζγκλθμα, αλλά κα ανζτρεπαν με τρόπο παραδειγματικό τον πρωτεργάτθ αυτισ τθσ γενικευμζνθσ καταςτροφισ, και κα τον οδθγοφςαν ςτο Γουδί εκεί που είναι και ο τελευταίοσ πολιτικόσ προοριςμόσ του. Πμωσ δεν το ζκαναν Τίποτε απ όλα αυτά δεν ζκαναν. Γιατί για τίποτε απ όςα υποκρίνονται δε νοιάςτθκαν πραγματικά. Γι αυτό και είναι όλοι τουσ το ίδιο ςυνζνοχοι, το ίδιο ςυνυπεφκυνοι, απόλυτα ταυτιςμζνοι ςτο ζγκλθμα ςε βάροσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ. Σιμερα ο νζοσ κίαςοσ δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα. Σε λίγο κα ορκιςτεί.

15

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ Το παρόν ζργο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ προςτατεφεται από τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (Ν 2121/1993 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα) και από τισ διεκνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ"

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ" Σσγγραφέας: Γιάννης Βαροσφάκης Εκδόζεις: ΑΑ. Λιβάνη www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α... 3 Hot Spots:... 4 Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Το Μουςείο Καπνοφ Καβάλασ είναι το μοναδικό ςτθν Ευρϊπθ. Ο καπνόσ αποτελεί τθ βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδιαίτερα για τθν περιοχι μασ. Το λιμάνι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ.

Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ. 19 Παίου ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΥΣΡΨΛΩΡ 05-05-2004 13:06 Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ. Εμείσ που τουσ ηοφμε ςτισ γειτονιζσ μασ (προςωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία

Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία Sheila Rowbotham Τμιμα Κοινωνιολογίασ, Ρανεπιςτιμιο του Manchester, Manchester UK; Sheila.rowbotham@man.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ

ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ Θ αντίςταςθ του ελλθνικοφ λαοφ, των ελλινων πολιτϊν ςτθ γερμανικι κατοχι δεν εκφράςτθκε με ζνα τρόπο οφτε με ενιαίο. Θ κακολικότθτα και ζκταςθ τθσ αντίςταςθσ, παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα