Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ"

Transcript

1 Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ ςυνεχίηουμε να κουβαλάμε ςτθν πλάτθ μασ τουσ νταβατηιδεσ τθσ διαπλοκισ και τα τςιράκια τουσ; Είναι κακό να πλθρϊνουμε περιττοφσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, αλλά δεν είναι κακό να πλθρϊνουμε τον Μπόμπολα, τον Ρρετεντζρθ και όλο αυτό το ςκουπιδαριό που ζχει μαηευτεί ςτα ιδιωτικά κανάλια. Τα ιδιωτικά κανάλια είναι επιχειριςεισ ςε ελεφκερθ αγορά. Πποια δεν αντζχουν, ασ βάλουν λουκζτο, όπωσ βάηουν λουκζτο τόςεσ και τόςεσ επιχειριςεισ Ελλινων πολιτϊν. Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ είναι πωσ αναβλικθκε για δεφτερθ φορά θ επιβολι ςτα τθλεοπτικά κανάλια του ειδικοφ φόρου 20% για τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ.ο φόροσ επρόκειτο να επιβλθκεί τθν 1θ Λουλίου, αναβλικθκε για τθν 1θ Οκτωβρίου και χτεσ αποφαςίςτθκε να εφαρμοςτεί τθν 1θ Λανουαρίου του Τθν ϊρα που οι εργαηόμενοι μετατρζπονται με αλλεπάλλθλα νομοςχζδια-και επίςθμα πια- ςε ςκλάβουσ, οι μόνοι ςφμμαχοι που ζχει θ διεφκαρμζνθ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ είναι οι διεφκαρμζνοι καναλάρχεσ και οι διεφκαρμζνοι τθλεδθμοςιογράφοι. Θ κυβζρνθςθ ξζρει πωσ θ επιβίωςι τθσ εξαρτάται από τθν επιβίωςθ των ΜΜΕ που τθν ςτθρίηουν (όλων δθλαδι). Και τουσ τα δίνει όλα. Βζβαια, και θ επιβίωςθ των ΜΜΕ εξαρτάται από τθ χρθματοδότθςθ τθσ κυβζρνθςθσ. Κράτα με, να ςε κρατϊ. Στισ 6 Οκτωβρίου, είχα γράψει ζνα κείμενο για το ίδιο κζμα. Τϊρα που το ξαναβλζπω, τα είχα γράψει πάρα πολφ ωραία. «Μζχρι πότε κα πλθρϊνουμε Ρρετεντζρθ;». Ο Οκτϊβριοσ μπικε αλλά οφτε κουβζντα δεν ακοφγεται για τον ειδικό φόρο 20% ςτα ζςοδα από τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ ο φόροσ είχε ιδθ πάρει αναβολι τρεισ μινεσ, αφοφ επρόκειτο να επιβλθκεί από τθν 1θ Λουλίου. Φυςικά, επί ζνα χρόνο, ζχει γίνει χαμόσ με τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που είναι υπεράρικμοι, τουσ κουβαλάμε ςτθν πλάτθ μασ και δεν μασ αφινουν να πάρουμε ανάςα. Ωραία, το εμπεδϊςαμε ότι οι δθμόςιοι υπάλλθλοι είναι κακοί. Μπορεί κάποιοσ τϊρα να μασ εξθγιςει γιατί κα πρζπει να Ακοφςαμε για ελζγχουσ ςε γιατροφσ, ςε δικθγόρουσ, ςε εςτιατόρια παντοφ γίνονται ζλεγχοι. Στουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ πότε κα γίνει ζλεγχοσ; Τισ περιουςίεσ των καναλαρχϊν και των τθλεδθμοςιογράφων ποιοσ κα τισ ελζγξει; Με τα εικονικά τιμολόγια ςτο Alter τι ζγινε; Ιδθ, οι ιδιωτικοί τθλεοπτικοί ςτακμοί ζχουν τεράςτια χρζθ και επιβιϊνουν εξαιτίασ τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ. Τα χριματα τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ είναι δικά μασ χριματα. Αν κζλει θ κυβζρνθςθ να πλθρϊνει τθν Τρζμθ, τον Ρρετεντζρθ, τον Τςίμα, τθν Μανωλίδου, τθν Κορομθλά, τον Λαηόπουλο -και όλο αυτό το ςίχαμα που βλζπεισ όταν ανοίγεισ τθν τθλεόραςθ-, ασ τουσ πλθρϊςει από τα δικά τθσ λεφτά. Από αυτά που φάγαμε μαηί, όπωσ είπε ο Ράγκαλοσ. Αυτοί οι ςκουπιδοτενεκζδεσ που ονομάηονται «τθλεοπτικά κανάλια» ςυνεχίηουν να υπάρχουν επειδι τα ταΐηει το κράτοσ, επειδι δεν πλθρϊνουν τουσ φόρουσ που τουσ αναλογοφν και επειδι χρωςτάνε παντοφ. Γιατί δεν ιςχφει το ίδιο και για τισ επιχειριςεισ των απλϊν πολιτϊν; Κι από ποφ κι ωσ ποφ οι κλζφτεσ τθλεδθμοςιογράφοι γίνονται κάκε βράδυ κριτζσ όλων των κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν ομάδων; Ο ειδικόσ φόροσ ςτα ζςοδα από τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ πρζπει να εφαρμοςτεί τϊρα. Τι; Κα χακοφν κζςεισ εργαςίασ ςτα κανάλια; Ασ χακοφν. Τι προςφζρουν τα κανάλια; Μιπωσ προςφζρουν ενθμζρωςθ; Ρροπαγάνδα του κερατά προςφζρουν. Μιπωσ προςφζρουν ψυχαγωγία; Κάκε χρόνο θ αποβλάκωςθ γίνεται όλο και περιςςότερθ. Πςο θ κυβζρνθςθ ςυντθρεί άχρθςτουσ και ηθμιογόνουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και τελειωμζνεσ εφθμερίδεσ, ασ μθν τθσ κακοφαίνεται όταν κάποιοι μιλοφν για χοφντα. Ζχουμε μια χοφντα πολιτικϊν, μεγαλοεκδοτϊν και καναλαρχϊν.

2 ΟΙ ΣΟΚΟΓΛΤΦΟΙ ΣΡΑΠΕΗΙΣΕ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΧΡΕΟ Ζχετε δανείςει 100 ευρϊ ςε ζναν με μιςκό 100 ευρϊ και 500 ευρϊ ςε κάποιον με μιςκό 1000 ευρϊ. Ο πρϊτοσ ςασ χρωςτάει το 100% του μιςκοφ του, ενϊ ο δεφτεροσ ςασ χρωςτάει το 50% του μιςκοφ του. Βάςει ποιασ λογικισ κα κυνθγοφςατε τον πρϊτο που αδυνατεί να πλθρϊςει το χρζοσ του και κα αφινατε ευνοϊκά περικϊρια αποπλθρωμισ ςτον δεφτερο που ΜΡΟΕΛ να πλθρϊςει; Γιατί προςπακείτε να πάρετε τα 100 και όχι τα 500; Αυτό ακριβϊσ είναι που ςυμβαίνει με το ΔΝΣ. Είδα ςτο διαδίκτυο τον κατάλογο με τα χρζθ όλων των χωρϊν τθσ γθσ. Ενδεικτικά: Θ Γερμανία με 5 τρισ ζλλειμμα ζχει χρζοσ ςτο 155% του ΑΕΡ τθσ. Θ Γαλλία πάλι με 5 τρισ ζχει χρζοσ ςτο 188% του ΑΕΡ τθσ. ΟΛ ΘΡΑ με 13 τρισ ζλλειμμα ζχει χρζοσ ςτο 94% του ΑΕΡ τθσ. Οπότε είναι προφανζσ ότι δεν ζχει τόςθ ςθμαςία το μζγεκοσ του χρζουσ όςο το ποςοςτό του επί του ακακαρίςτου εκνικοφ προϊόντοσ. Μετά από μερικζσ ματιζσ ςτον πίνακα προκφπτουν κάποιεσ απορίεσ: Ερϊτθςθ 1. Ρωσ γίνεται και ενϊ το Λουξεμβοφργο, θ Αγγλία, θ Ελβετία, το Βζλγιο, θ Γαλλία, θ Δανία και θ Αυςτρία ζχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ποςοςτό χρζουσ από εμάσ, αυτοί να ΜΘΝ ΧΕΛΑΗΟΝΤΑΛ ςϊςιμο, αλλά αντίκετα ζρχονται να ςϊςουν εμάσ; Ερϊτθςθ 2. Ρωσ γίνεται το Αφγανιςτάν με περίπου μιςόν αιϊνα ςυνεχείσ πολζμουσ να ζχει μόνο 23% του ΑΕΡ του χρζοσ, τθν ςτιγμι που ξζρουμε ότι ζνασ πόλεμοσ μερικϊν θμερϊν μπορεί να ξετινάξει μία χϊρα; Ερϊτθςθ 3. Ρωσ γίνεται να χρωςτάνε 29% το Κουβζιτ, 54% το Μπαχρζιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% τθν ςτιγμι που είναι παγκόςμιοι προμθκευτζσ πετρελαίου; Ερϊτθςθ 4. Ρωσ γίνεται ςτθν Ελβετία με 271% χρζοσ, μία απλι κακαρίςτρια ςε νοςοκομείο (περίπου το 2000) να πλθρϊνεται με 2000 ευρϊ μιςκό όςα ζπαιρνε τθν ίδια ςτιγμι (ςτα βρϊμικα καρβουνο-εργοςτάςια τθσ ΔΕΘ) ζνασ «υψθλόμιςκοσ» τεχνικόσ, ανϊτερθσ ςτάκμθσ εκπαίδευςθσ, ενταγμζνοσ ςτα υπερ-βαρζα/ανκυγιεινά με 25 χρόνια προχπθρεςία; Ερϊτθςθ 5. Ρωσ γίνεται θ Νορβθγία με 143% χρζοσ να μθν ζχει πρόβλθμα και να μθν χρειάηεται ςϊςιμο ι περικοπζσ;ζνα πραγματικό παράδειγμα από εκεί: Γνωςτόσ μου μετακόμιςε ςτθν Νορβθγία πριν δφο χρόνια. Ρροςζξτε τϊρα τι «ζπακε» εκεί: o Ζπιαςε δουλειά ςε κουηίνα εςτιατορίου ςαν ανειδίκευτοσ και ζπαιρνε ευρϊ τον μινα μιςκό! o Μετά τρεισ μινεσ ςτθν δουλειά διλωςε ότι ιταν «ψυχικά κουραςμζνοσ» και του ζδωςαν αμζςωσ άδεια 15 θμερϊν! o Με τισ επιςτροφζσ φόρων (κάτι ςαν το δικό μασ δϊρο) πιγε μαηί με τθν γυναίκα του ςτο Κιβζτ διακοπζσ.

3 o Τϊρα είναι άνεργοσ (με τθν δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΕΣΕ εκεί που δοφλευε!) και για δφο χρόνια παίρνει 1700 ευρϊ τον μινα! Ερϊτθςθ 6. Γιατί οι παγκόςμιοι δανειςτζσ δεν ανθςυχοφν μιπωσ χάςουν τα 13, 5 τρισ που χρωςτάνε οι ΘΡΑ, τα 2 τρισ που χρωςτάει το Λουξεμβοφργο, τα 9 τρισ που χρωςτάει θ Αγγλία (κλπ, κλπ) αλλά ανθςυχοφν για τα 500 δισ που χρωςτάμε εμείσ; Ερϊτθςθ 7. Ρωσ γίνεται και ολόκλθροσ ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ χρωςτάει το 98% των χρθμάτων του; Ερϊτθςθ 8. Ροιοι ζχουν τόςα πολλά ϊςτε να «αντζχουν» να δανείςουν τόςο πολφ χριμα; Ερϊτθςθ 9. Ροφ τα βρικαν τόςα χριματα; Ερϊτθςθ 10. Γιατί τα χριματά τουσ δεν ςυμμετζχουν ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ τουσ; Τελικά μιπωσ τα ςτοιχεία αυτά δείχνουν ότι θ παγκόςμια οικονομία δεν είναι παρά μία τεράςτια φοφςκα, ενϊ το χριμα είναι ψεφτικο, τυπωμζνο ςτα άδυτα των πολυεκνικϊν τραπεηϊν μόνο και μόνο για να επιτευχκεί ζνασ παγκόςμιοσ ζλεγχοσ; Και ξανά με τουσ ίδιουσ ςτο χάοσ τραβά! Άλλαξε ο Μανωλιόσ και ζβαλε τα ροφχα του αλλιϊσ.. Ρλάκα μασ κάνει ο Γιωργάκθσ και αμφιβολία δεν υπάρχει επ αυτοφ! Αυτό δεν ιταν αναςχθματιςμόσ, ιταν ξεκάκαρο μινυμα πρόσ όλουσ μασ: «Σασ δουλεφω, πάρτε το χαμπάρι εγϊ και οι φίλοι μου ιρκαμε για να μείνουμε Αγανακτιςτε, φωνάξτε, ΕΓΩ και θ παρζα μου κα κάνουμε το δικό μασ» Το καταλάβαμε κφριε πρωκυπουργζ! Αν δεν πιάςουμε πάτο, δεν κα ςασ ξεφορτωκοφμε! Ππωσ όλοι καταλάβατε, αναςχθματιςμόσ δεν ζγινε ποτζ! Τα πρόςωπα ζμειναν ίδια.απλά κα αλλάξουν γραφείο!!! Ζτςι για να μθν πλιττουν κιόλασ! Ρροφανϊσ ο Γιϊργοσ πιρε χκεσ τουσ υπουργοφσ- φίλουσ του και τουσ ρϊταγε ζναν-ζναν ςε ποιό υπουργείο κζλουν να τουσ μεταφζρει Γιατί για να τουσ κακαιρζςει, οφτε λόγοσ! Ο Γιϊργοσ αγαπάει τουσ κολλθτοφσ του και το απζδειξε! Ο δρόμοσ για τθν αποτυχία είναι μακρφσ και ο Ραπανδρζου είναι αποφαςιςμζνοσ να τον διαβεί μζχρι τζλουσ! Και ΤΛΡΟΤΑ δεν φαίνεται να τον ςταματά Οφτε θ οικονομικι εξολόκρευςθ ενόσ ολόκλθρου λαοφ, οφτε θ ανεργία που ζχει χτυπιςει κόκκινο, οφτε θ διαφκορά ενόσ ςάπιου ςυςτιματοσ, οφτε οι χιλιάδεσ «Αγανακτιςμζνοι»! Αχ Αντρζα! Ρου είςαι να δεισ το γιό ςου

4 Αυτι είναι θ νζα κυβζρνθςθ Σε ξαναηεςταμζνο φαγθτό παραπζμπει θ νζα κυβζρνθςθ που ανακοινϊκθκε προ ολίγου από τον κ. Γιϊργο Ρεταλωτι με ςχεδόν μία ϊρα κακυςτζρθςθ. Οι εξαγγελίεσ και τα μεγάλα λόγια για εκ βάκρων αναςχθματιςμό ζπεςαν ςτο κενό, αφοφ το νζο ςχιμα οφτε ολιγάρικμο οφτε ευζλικτο είναι. Οι πλθροφορίεσ που διαρρζονταν από τθν κυβζρνθςθ για 25μελζσ υπουργικό ςυμβοφλιο ιταν λόγια του αζρα, κακϊσ το νζο ςχιμα αποτελείται από 40 πρόςωπα. Ρρόςωπα που ζπλθξαν καίρια τθν κυβζρνθςθ, όπωσ ο Κεόδωροσ Ράγκαλοσ, επίςθσ δεν εκίγθςαν από τον Ρρωκυπουργό. Το νζο υπουργικό ςχιμα, όπωσ ανακοινϊκθκε προ ολίγου, ζχει ωσ εξισ: Αντιπρόεδροι τθσ κυβζρνθςθσ οι Κεόδωροσ Ράγκαλοσ και Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ, ο οποίοσ αναλαμβάνει και το υπουργείο Οικονομικϊν με αναπλθρωτζσ υπουργοφσ τουσ Φίλιππο Σαχινίδθ και Ραντελι Οικονόμου Στο υπουργείο Εςωτερικϊν, Χάρθσ Καςτανίδθσ με υφυπουργό τον Ράρθ Κουκουλόπουλο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, (νζο υπουργείο), Δθμιτρθσ ζππασ με υφυπουργοφσ τουσ Ντίνο όβλια και Ραντελι Τηωρτηάκθ (ςφμβουλοσ του πρωκυπουργοφ ςε κζματα διαδικτφου) Υποδομϊν, Γιάννθσ αγκοφςθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Μαγκριϊτθ Εξωτερικϊν, ο ευρωβουλευτισ Σταφροσ Λαμπρινίδθσ με αναπλθρωτι υπουργό τθ Μαριλίηα Ξενογιαννακοποφλου και υφυπουργό τον Δθμιτρθ Δόλλθ Άμυνασ, Ράνοσ Μπεγλίτθσ, με υφυπουργό τον Κϊςτα Σπθλιόπουλο Υγείασ, Ανδρζασ Λοβζρδοσ με υφυπουργοφσ Μιχάλθ Τιμοςίδθ, Μάρκο Μπόλαρθ και Χρ. Αθδόνθ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Γιϊργοσ Κουτρουμάνθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Κουτςοφκο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Χριςτοσ Ραπουτςισ με υφυπουργό τον Μανϊλθ Πκωνα Ρεριβάλλοντοσ, Γιϊργοσ Ραπακωνςταντίνου με αναπλθρωτι υπουργό το Νίκο Σθφουνάκθ και υφυπουργό τον Γιάννθ Μανιάτθ Ανάπτυξθσ, Μιχάλθσ Χρυςοχοίδθσ με αναπλθρωτζσ υπουργοφσ τουσ Χάρθ Ραμποφκθ και Σωκράτθ Ξυνίδθ και υφυπουργό τον Κάνο Μωραϊτθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Κϊςτασ Σκανδαλίδθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Δριβελζγκα Δικαιοςφνθσ, Μιλτιάδθσ Ραπαϊωάννου, με υφυπουργό τον Γιϊργο Ρεταλωτι Ρολιτιςμοφ, Ραφλοσ Γερουλάνοσ με υφυπουργό Τουριςμοφ τον Γιϊργο Νικθτιάδθ Ραιδείασ, Άννα Διαμαντοποφλου με αναπλθρωτι τθ Φϊφθ Γεννθματά και υφυπουργό τθν Εφθ Χριςτοφιλοποφλου Υπουργόσ Επικρατείασ και κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ ο Θλίασ Μόςιαλοσ Θ νζα Κυβερνθτικι Επιτροπι αποτελείται από τουσ Δ. ζππα, Χ. Καςτανίδθ, Γ. Ραπακωνςταντίνου, Μ. Χρυςοχοΐδθ, Άννα Διαμανταποφλου, Γ. αγκοφςθ, Ανδρζα Λοβζρδο, Κ. Σκανδαλίδθ και Χ. Ραπουτςι. Θ ορκομωςία τθσ νζασ κυβζρνθςθσ κα γίνει ςτισ 13:00.

5 Ψιφοσ Εμπιςτοςφνθσ Τθν Τρίτθ (21/06) θ κυβζρνθςθ κα ηθτιςει τθν ψιφο εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ (άρκρο 141), θ κυβζρνθςθ μπορεί να ηθτιςει ψιφο εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ με γραπτι ι προφορικι διλωςθ του πρωκυπουργοφ. Θ πρόταςθ εγγράφεται ςε ειδικι θμεριςια διάταξθ και θ ςυηιτθςθ αρχίηει δφο θμζρεσ μετά τθν υποβολι τθσ, εκτόσ αν ηθτθκεί να αρχίςει άμεςα, όπωσ είναι και το αναμενόμενο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. Διαρκεί τρεισ θμζρεσ και τα μεςάνυχτα τθσ τελευταίασ διεξάγεται ονομαςτικι ψθφοφορία. Θ κυβζρνθςθ απολαμβάνει τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ, εάν λάβει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων βουλευτϊν (151), θ οποία όμωσ δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ να είναι μικρότερθ από τα δφο πζμπτα του όλου αρικμοφ των βουλευτϊν (120). Σο άγνωςτο παραςκινιο που «γζννθςε» τθ νζα κυβζρνθςθ Τα γεγονότα τθσ Τετάρτθσ με τουσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ ςτουσ δρόμουσ, θ κίνθςθ Λιάνθ και θ αποτυχία τθσ δικεν ςυναινετικισ πολιτικισ, ζκαναν τον Γιϊργο Ραπανδρζου να καταλάβει ότι είχε φκάςει το τζλοσ τθσ εποχισ των «κθπουρϊν» και τθσ παρεοφλασ από το γυμναςτιριο. Ο λαόσ ηθτοφςε «εδϊ και τϊρα» αποχϊρθςθ τθσ κυβζρνθςθσ, ο διεκνισ Τφποσ και οι οίκοι αξιολόγθςθσ ζβαηαν τθν Ελλάδα ςτα «ςκουπίδια» τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, οι οργιςμζνεσ φωνζσ μζςα ςτο ΡΑΣΟΚ, ςτθ Βουλι ακόμα και ςτθν κυβζρνθςθ πλικαιναν. Ζπρεπε να αλλάξει κυβζρνθςθ ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου για να επιβιϊςει πολιτικά. Θ πρϊτθ προςπάκεια ξεκίνθςε με κάποιεσ εξωκοινοβουλευτικζσ προςωπικότθτεσ, προκειμζνου να μπουν ςτθν κυβζρνθςθ. Λουκάσ Ραπαδιμοσ, Ρροβόπουλοσ, Νανόπουλοσ, Δαςκαλόπουλοσ ιταν μερικά ονόματα που δζχκθκαν τα πρϊτα τθλεφωνιματα τθσ εγγίνασ Βάρτηελθ. Σε όςουσ απευκφνκθκε, ειςζπραξε μια κάκετθ άρνθςθ, οπότε ο Ραπανδρζου ιταν αναγκαςμζνοσ να ςτραφεί ςτο κόμμα του και να δϊςει ζδαφοσ ςε πολιτικά ςτελζχθ του ΡΑΣΟΚ, που ζχουν περάςει από κυβερνθτικζσ κζςεισ. Αγκάκι Νο 1 ο Κόδωροσ Ράγκαλοσ. Ο Ραπανδρζου φοβόταν τθν αντίδραςθ του ευζξαπτου αντιπροζδρου του εάν τον ζβγαηε από το κυβερνθτικό ςχιμα και ζτςι τον διατιρθςε ωσ πρϊτο αντιπρόεδρο, ςε μια κζςθ όμωσ ουςιαςτικά νεκρι, αφοφ το ςυντονιςτικό ζργο ςτθν κυβζρνθςθ αναλαμβάνει ιδθ μια κυβερνθτικι επιτροπι.

6 Ο δεφτεροσ ςτόχοσ Ραπανδρζου ιταν να αποδυναμϊςει το κίνθμα διαμαρτυρίασ μζςα ςτθν κοινοβουλευτικι του ομάδα, που ζπαιρνε πλζον ςειςμικζσ διαςτάςεισ, βάηοντασ ςε κίνδυνο ακόμα και τθ κζςθ του ωσ πρωκυπουργόσ. Χκεσ το μεςθμζρι ξεκίνθςε μια ςειρά επαφϊν με κορυφαία ςτελζχθ του ΡΑΣΟΚ, παραμζριςε εντελϊσ τουσ «μακθτευόμενοσ μάγουσ» που είχε κουβαλιςει από το υπουργείο Εξωτερικϊν και προχϊρθςε ςε ρεαλιςτικζσ ςυναλλαγζσ με τα ςτελζχθ επιπζδου Σκανδαλίδθ, Διαμαντοποφλου, Ραπουτςι, Χρυςοχοϊδθ και άλλουσ. Μαηί τουσ ςυμφϊνθςε ποια υπουργεία επικυμοφςε ο κακζνασ και το αντάλλαγμα ιταν να κακθςυχάςουν και να ςβιςουν τισ φωνζσ των διαμαρτυρόμενων μελϊν τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ. Μετά από απίςτευτεσ καραμπόλεσ και δεκάδεσ τθλεφωνιματα μεταξφ των ενδιαφερομζνων, φκάςαμε ςτο αποτζλεςμα δφο βουλευτζσ του ΡΑΣΟΚ, που ιταν ζτοιμοι χκεσ να ακολουκιςουν το παράδειγμα του Φλωρίδθ (Ράρισ Κουκουλόπουλοσ και Κϊςτασ Σπθλιόπουλοσ) να μπουν ςτο κυβερνθτικό ςχιμα. Δεν ζχουν το Θεό τουσ ςτθν ΕΚΣ Απίςτευτθ αυτι θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα. Ραίηει με τθ φωτιά. Οφτε το μινυμα του ελλθνικοφ λαοφ διάβαςε, αλλά οφτε δείχνει διατεκειμζνθ να διαπραγματευτεί. Το μζλοσ του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΚΤ, Λορζντςο Μπίνι Σμάγκι, ςπρϊχνει τθν Ελλάδα ςτον καιάδα. Μπροεί, λζει, θ Ελλάδα να ζχει κάνει πολλζσ μεταρρυκμίςεισ, «αλλά τθσ απομζνουν ακόμθ πολλζσ άλλεσ, οι οποίεσ είναι οπωςδιποτε δφςκολεσ». Οι μζχρι τϊρα κυςίεσ του ελλθνικοφ λαοφ, για τον κ. Σμάγκι και τθν ΕΚΤ είναι απλά «μεταρρυκμίςεισ», αλλά μπροςτά ςε αυτζσ που χρειάηονται, ι καλφτερα μπροςτά ςε αυτζσ που απαιτοφν οι Ευρωπαίοι, είναι «ψίχουλα». Ρείτε το κακαρά κφριοι τθσ ΕΚΤ: τα χειρότερα ζρχονται. «υνεχίςτε τα μζτρα για να ςασ ςτθρίξουμε» Τθ ςυνζχιςθ τθσ βοικειασ του με τθν τιρθςθ των μζτρων οικονομικισ πολιτικισ από τθν Ελλάδα, ςυςχζτιςε το ΔΝΤ με ανακοίνωςι του, κακιςτϊντασ ςαφζσ πωσ αυτά είναι αλλθλζνδετα, ενϊ εκφράηεται θ αιςιοδοξία πωσ κα ςυνεχίςουν τθ χρθματοδότθςθ οι Ευρωπαίοι εταίροι μασ. Ππωσ καταλαβαίνετε φίλοι μασ, δεν πρόκειται να γλυτϊςουμε από το ΔΝΤ με τίποτα, αφοφ ο πρωκυπουργόσ και θ κυβζρνθςθ είναι αποφαςιςμζνοι να ςυνεχίςουν τθν ίδια οικονομικι πολιτικι. Εμάσ πότε κα μασ ρωτιςετε αν κζλουμε αυτι τθ βοικεια και αυτι τθν πολιτικι;

7 Άρκρο Βόμβα: Ποιοσ είναι ο Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου; Σο προφιλ ενόσ ψεφτθ και προδότθ Πρωκυπουργοφ. - Πωσ ζνασ άχρθςτοσ μετατρζπεται ςε Πρωκυπουργόσ. Καταγωγι Ο μικρόσ Jeffrey γεννικθκε ςτθν Αμερικι το ςτισ 16 Λουνίου 1952 ςτο Saint Paul τθσ Μινεςότα των ΘΡΑ. Κατάγεται από πατζρα Ελλθνο-Ρολωνό τον Ανδρζα Παπανδρζου-Mineiko (με εβραϊκι καταγωγι) και μάνα εβραία τθν Margaret Chant κάτοικο Αμερικισ με παπποφ τον Douglas Chant και ςτζλεχοσ των Λεχωβάδων ςτισ ΘΡΑ. Σο όνομα του Το πραγματικό πλιρεσ όνομα του είναι Jeffrey Mineiko Papandreou αλλά για ενςυντομία των φωνάηουν ΓΑΡ ι GAP (αγγλιςτί) (μιάσ και ζτςι ζγραφε το όνομα του ςτα που αντάλλαηε με τθν μθτζρα του) ε ζνα βιβλίο του Γιϊργου Λακόπουλου Σου μιλάνε τα κφματα Ο Ανδρζασ Παπανδρζου πριν μπει ςτθν πολιτικθ, (εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, που πρωτοκυκλοφόρθςε τον Λοφνθ του 2008,ςτισ ςελίδεσ ) διαβάηουμε τα εξθσ : -Το 1959, που είχε μετακομίςει για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου φϊναξε ζνα πρωί τον ιερζα τθσ ενορίασ τθσ Εκάλθσ και βαφτίςτθκαν και τα τζςςερα αδζρφια ορκόδοξοι χριςτιανοι. Ο Γιϊργοσ, που μζχρι τότε τον φϊναηαν Τηζφρι,πιρε και επιςιμωσ το όνομα του παπποφ του, με ανάδοχο τον κακθγθτι Γιϊργο Λιανόπουλο φίλο του Ανδρζα από τθν Αμερικι και υφυπουργό του Καραμανλι ςτθ Μεταπολίτευςθ.Τον μικρότερο,τον Ανδρζα,τον βάφτιςε ο ίδιοσ ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου. Αυτι θ τελετι κρατικθκε ςαν οικογενειακό μυςτικό και από μια άποψθ ιταν. Ζγινε κυρίωσ για το χατίρι του Γζρου. -θμείωςθ Ακριβισ θμερομθνία και ενορία ςτθν οποία βαφτίςτθκε ο Jeffrey δεν υπάρχει.. Πολφσ κόςμοσ αμφιςβθτει ότι ζχει πράγματι βαφτιςτεί, λόγω του ότι ό άλλοσ του παππουσ, ο Douglas Chant, ιταν ςτζλεχοσ των Ιεχωβάδων των ΘΠΑ, και επειδθ διαδιδόταν παλιότερα μια άλλθ διαφορετικθ ιςτοριοφλα περι βαπτίςεϊσ του ςτισ ΘΡΑ απο τον Αρχιεπίςκοπο Λάκωβο, αλλα και διότι υπάρχει και θ φιμθ ότι ςτο Αμερικανικο Κολλζγιο είχε δθλϊςει προτεςτάντθσ, και επειδθ ποτε άλλοτε δεν ζχει δθμοςιευτει κάτι για το γεγονοσ τθσ βάπτιςθσ, οφτε φωτογραφίεσ απ αυτθν. -θμείωςθ 2 Είχε δικαςτικζσ διαμάχεσ με τθν Λιάνα Κανζλλθ βουλευτι του ΚΚΕ για το ότι δεν χρθςιμοποιεί το πραγματικό του όνομα

8 πουδζσ Σποφδαςε κοινωνιολογία ςτο Amherst College ςτθ Μαςαχουςζτθ (Massachusetts), ΘΠΑ, τθν περίοδο , πιρε μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτθν κοινωνιολογία τθσ ανάπτυξθσ ςτο London School of Economics, Θνωμζνο Βαςίλειο ( ). Ζχει πραγματοποιιςει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Στοκχόλμθ και παρακολοφκθςε μεταπτυχιακά μακιματα ςτο Κζντρο Διεκνϊν Σχζςεων ςτο αμερικανικό πανεπιςτιμιο Χάρβαρντ, οπου ςυμμακθτισ του ιταν ο Αντϊνθσ Σαμαράσ πρϊθν αποςτάτθσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και ςιμερα Ρρόεδροσ τθσ. Θζςεισ ςτθν Ελλθνικι Πολιτικι ςκθνι Βουλευτικζσ κθτείεσ Βουλευτισ Αχαΐασ ( ) Βουλευτισ Α Ακινασ ( ) Βουλευτισ Α Κεςςαλονίκθσ (Μάρτιοσ 2004-Σεπτ. 2007) Βουλευτισ Αχαΐασ (Σεπτ Οκτ. 2009) Βουλευτισ Ρεριφζρειασ Αττικισ (Οκτ Σιμερα) Τπουργικζσ κθτείεσ Υφυπουργόσ Ρολιτιςμοφ (Λοφλιοσ 1985 Φεβρουάριοσ 1987) Υπουργόσ Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ( ) Υφυπουργόσ Εξωτερικϊν (Οκτϊβριοσ 1993 Λοφλιοσ 1994) Υπουργόσ Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (Λοφλιοσ 1994 Σεπτζμβριοσ 1996) Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Εξωτερικϊν (Σεπτζμβριοσ 1996 Φεβρουάριοσ 1999) Υπουργόσ Εξωτερικϊν (Φεβρουάριοσ 1999 Φεβρουάριοσ 2004, Οκτϊβριοσ 2009 ςιμερα) Σο χρονικό του ψζμματοσ και τθσ προδοςίασ Ο Jeffrey Papandreou είναι μζλοσ και ζχει ςυμμετάςχει παρα πολλζσ φορζσ ςτθν ηωθ του ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Λζςχθσ Bilderberg, ανα τον κόςμο. Θ τελευταία φορά που ςυμμετείχε ιταν ςτθν Bilderberg που ζγινε ςτο Καβοφρι τθσ Αττικισ το 2009 πριν αναλάβει πρωκυπουργόσ οπου εκεί πιρε το χριςμα για να πάρει το τιμόνι τθσ Ελλάδασ. θμείωςθ Σα ςχζδια τθσ Bilderberg για τθν Ελλάδα είναι και το ΠΑΟΚ επιβάλει: -Αφελλθνιςμόσ -Καταςτροφι τθσ παιδείασ(ιδθ το κανει θ Διαμαντοπουλου που είναι μζλοσ τθσ Bilderberg) -Καταςτροφι και ςβιςιμο τθσ Λςτορίασ -Διάλυςθ πολιτιςμοφ και γλϊςςασ -Αχταρμοποίθςθ Ελλθνικοφ Λαοφ με τθν βοικεια Μεταναςτϊν(λακραίων και μθ) -Επιβολι ΔΝΤ -Ρϊλθςθ ορυκτοφ πλοφτου ςε ξζνεσ εταιρίεσ -Λδιωτικοποίθςθ των πάντων -Eπιβολι τθσ Ραγκόςμιασ Διακυβζρνθςθσ -Θλεκτρονικζσ Ταυτότθτεσ

9 -Διχοτόμθςθ και κατακερματιςμόσ τθσ Ελλάδασ ςε 9 περιφζρειεσ (Ανεξάρτθτθ Κριτθ,Δωδεκάνθςα-Τουρκία, Κράκθ- Τουρκικθ Κράκθ, Μακεδονία-Σκόπια, Θπειρόσ-Αλβανία, Ανεξάρτθτθ Κζρκυρα, Ρελλοπόνθςοσ, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδεσ) Ο Henry Kissiger (Ιςόβιοσ Πρόεδροσ τθσ Bilderberg) και πρϊθν Υπ.Εξωτερικϊν των ΘΡΑ είχε αναφζρει ςε ομιλία του ςτθν Ουάςικτον, το 1974: Οι Ζλλθνεσ είναι αναρχικοί και δφςκολα κουμαντάρονται. Γι αυτόν τον λόγο πρζπει να χτυπιςουμε βακιά μζςα ςτισ πολιτιςμικζσ τουσ ρίηεσ: ζτςι ίςωσ καταφζρουμε να τουσ αναγκάςουμε να ςυμβιβαςτοφν. Εννοώ βζβαια να χτυπιςουμε τθν γλώςςα τουσ, τθν κρθςκεία τουσ, τα πολιτιςμικά και ιςτορικά αποκζματα, ζτςι ώςτε να ουδετεροποιιςουμε τθν δυνατότθτα τουσ να αναπτφςςονται, να διακρίνουν τουσ εαυτοφσ τουσ, ι να αποδεικνφουν ότι μποροφν να νικοφν, ζτςι ώςτε να ξεπεράςουμε τα εμπόδια ςτα ςτρατθγικώσ απαραίτθτα ςχζδια μασ ςτα Βαλκάνια, τθν Μεςόγειο, και τθν Μζςθ Ανατολι. θμείωςθ Το ΔΝΤ ιξεραν οτι αν μπει ςτθν Ελλάδα αυτοι που κανουν κουμαντο ειναι το ΔΝΤ. Κυβζρνθςθ δεν ζχουμε πλεον, ειναι πιόνια του ΔΝΤ.. Το ΔΝΤ ΝΟΜΟΘΕΣΕΙ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ και θ Κυβζρνθςθ πράτει χωρίσ να πει τίποτα. Πςοι αςχολοφνται με τθν Νεα Τάξθ Ρραγμάτων ιξεραν πωσ θταν θ ςειρά μασ το Προεκλογικζσ κζςεισ: Σε μια περιοδο που θ Ελλάδα ζχει αρχίςει να αχνοφαίνεται υπερχρεωμζνθ εμφανίηεται ο Jeffrey ςε όλεσ τισ προεκλογικζσ ομιλίεσ του λζγοντασ πωσ λεφτά υπάρχουν Ζτςι με τα ψζματα κζρδιςε τθν εμπιςτοςφνθ του κόςμου ωςτε να τον ψθφίςει απζναντι ςε μια Ν.Δ. μπαχαλαμζνθ.. 1)Τον Οκτϊβριο του 2009 αναμβάνει πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ και εδϊ αρχίηει θ προδοςία τθσ Ελλάδασ και θ επιβολι των ορζξεων των τραπεηιτϊν ΔΝΤ,ΕΚΤ κλπ λζγοντασ Λεφτα υπάρχουν 2)Ζλεγε το αςφαλιςτικό είναι άδικο και κατζβαινε ςτισ πορείεσ μαηί με τουσ απεργοφσ Μετεκλογικζσ κζςεισ και πράξεισ: 1) Του ζγινε πρόταςθ για δανειςμό από Αμερικάνικθ εταιρία (Hayman Private Equity LLC ςτθν Βοςτόνθ) μία ςτισ 11 Λανουαρίου επιςτολι δθλϊςεωσ προκζςεωσ, και μετά ςτισ 8 Φεβρουαρίου τισ οποίεσ δεν δζχτθκε..αρα δεν μπορεί να λζει πωσ δεν υπιρχαν κακόλου λεφτά.(κρατάμε επιφυλάξεισ για τουσ προςφερκζντεσ όρουσ κανείσ δε ςου χαρίηει τίποτε, και τα Private Equities είναι ςκλθρά αρπαχτικά ςυνικωσ). 2) Τθν επομζνθ των εκλογϊν, εντελϊσ ςυμπτωματικά, θ ΤτΕ(με τθν βοικεια του Προβόπουλου που είναι μζλοσ τθσ bilderberg) αλλάηει τον κανονιςμό και διευκολφνει τθν ανοικτι πϊλθςθ ελλθνικϊν ομολόγων, δλδ διευκολφνει τθν άνοδο των επιτοκίων (υπόκεςθ Τ+10)(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ). 3) Τον Ιανουάριο του 2010 άρχιςε να λζει και αυτόσ και ο Γιϊργοσ Ραπακωςταντινου πωσ λεφτά υπιρχαν και πωσ δεν υπάρχει περίπτωςθ να πάμε ςτο ΔΝΣ.(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ) 4) Σον Απρίλιο του 2010 απο το Καςτελόριηο ανακοινϊνει τθν προςφυγι τθσ Ελλάδασ ςτο μθχανιςμό ςτθριξθσ ΔΝΣ κλπ 5) Συνεχίηει να κανει τα ςτραβά μάτια για το Αιγαίο και κλείνει ςυμφωνίεσ, με Τοφρκουσ και Αμερικάνουσ,κάτω απο το τραπζηι(ςτισ παραπομπζσ περιςςότερα). 6) Κατιργθςε τον τίτλο Εκνικισ από το Υπουργείο Ραιδείασ και απο άλλα Υπουργεία. 7) Κατιργθςε το Υπουργείο Μακεδονίασ Κράκθσ. 8) Συνομιλεί με τα ςκόπια με βάςθ το όνομα Μακεδονία και το υπόλοιπο κομμάτι βλζπουμε. 9) Ο ελλθνικόσ λαόσ εχει αρχιςει να πεινάει και λζει ςτουσ υπουργοφσ του: Κάντε διακοπζσ άφοβα. 10) Κάνει τα ςτραβά μάτια για τθν Κράκθ τϊρα που είναι ςοβαρι θ κατάςταςθ.

10 11) Τον Ιοφλιο του 2010 είναι ο πρϊτοσ Ζλλθνασ πρωκυπουργόσ που επιςκζπτεται το Λςραιλ και κατακζτει ςτεφάνι για το ολοκαφτωμα των Εβραίων.(ςτισ παραπομπζσ περιςςότερα). 12) Τον Ιοφλιο του 2010 ςυηθτάει για πϊλθςθ Κρατικϊν τραπεηϊν μετά απο πρόταςθ του ιδρυτικοφ μζλουσ του ΡΑΣΟΚ, Μιχάλθ Σάλλα. 13) Αφαιρεί τον πίνακα από το πρωκυπουργικό γραφείο θ Ελλάσ Ευγνωμονοφςα (πριν τθν επίςκεψθ Ερντογαν)(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ). 14) Τον Ιοφλιο του 2010 κανει πολιτικι επίταξθ και επιςτράτευςθ απεργϊν(ιδιοκτθτϊν και οδθγϊν φορτθγϊν) γιατι αντιδροφςαν ςτο άνοιγμα του επαγγζλματοσ τουσ. θμείωςθ Ο ςυνταγματολόγοσ Βενιηζλοσ(τρομάρα του) το 2007 λζει πωσ μια πολιτικι επιςτράτευςθ και επίταξθ λόγο απεργίασ αδιανόθτθ, λζγοντασ: Είναι επίςθσ αδιανόθτο, μετά από όςα ζχουν ςυμβεί, να μθν υπάρχει ρθτι μνεία τθσ τροπολογίασ αυτισ ςτο φαινόμενο τθσ απεργίασ. Και ςτθ δικι μασ πρόταςθ, όπωσ και ςτθν πρόταςθ του Συναςπιςμοφ, προβλεπόταν ρθτά ότι θ απεργιακι κινθτοποίθςθ από μόνθ τθσ δεν ςυνιςτά λόγο επιβολισ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, πολιτικισ κινθτοποίθςθσ και άρα δεν μπορεί να οδθγιςει ςε πολιτικι επιςτράτευςθ, παρά μόνο εάν ςυντρζχουν οι αυςτθρά οριοκετθμζνεσ προχποκζςεισ του άρκρου 22 παράγραφοσ 4.Είτε ςε περίπτωςθ πολζμου ι γενικισ επιςτράτευςθσ είτε όταν υπάρχουν αμυντικζσ ανάγκεσ είτε όταν υπάρχουν αμιγώσ πολιτικζσ ανάγκεσ, δθλαδι ανάγκεσ αςτικισ κινθτοποίθςθσ, ςε περίπτωςθ κεομθνίασ ι ιςοδφναμθσ ανκρωπογενοφσ καταςτροφισ και ςε περίπτωςθ προβλιματοσ δθμόςιασ υγείασ που δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τα ςυνικθ μζτρα. υμπζραςμα Μετά τον Εφιάλτθ ςτισ Θερμοπφλεσ δεν ζχει ξαναεμφανιςτεί τζτοιοσ προδότθσ ςτον Ελλαδικό χϊρο. Μασ κυβερνάει ζνασ άχρθςτοσ (όπωσ ζλεγε ο Ράγκαλοσ) προδότθσ πολιτικόσ, που ανζβθκε ςτα ςτρϊματα τθσ πολιτικισ με τθν βοικεια τθσ μαςωνίασ, των εβραίων και τθσ bilderberg, ϊςτε να ςτεφκεί πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ και να τθν πουλιςει ςε αυτά τα κζντρα διακυβζρνθςθσ του πλανιτθ. Είναι δθμόςιοσ κίνδυνοσ, διζπραξε ΕΚΝΛΚΘ ΡΟΔΟΣΛΑ με τθν υπογραφι του μνθμονίου ξεκινϊντασ το ζργο τθσ καταςτροφισ τθσ πολφπακθσ Ελλάδασ, ξζροντασ απο τθν πρϊτθ ςτιγμι που πιγε ςτο Καβοφρι το 2009 οτι ιταν ςειρά του ςτθν πολιτικι. Ενασ άχρθςτοσ, τελιωμενοσ, ξεφτιλιςμζνοσ, πολιτικόσ που μπορεί να ζχει Ελλθνικι καταγωγι, αλλά δεν νιϊκει Ζλλθνασ(όπωσ λεει και ο αδερφόσ του Νίκοσ), αδιαφορόντασ φυςικα για ότι ςυμβαίνει που ξζρει πολυ καλα τι ςυμβαίνει και προςπακει με λόγια και πράξεισ με τθν βοικεια των ΡΑΣΟΚΟΚΑΝΑΛΩΝ να κοροϊδζψει τουσ Ζλλθνεσ κατι που κα αρχιςει ςιγα ςιγα να βλζπει οτι δεν καταφζρει.. Επόμενοσ Ο JEFFREY GIORGOS MINEIKO PAPANDREOU CHANT ΠΕΡΕΛ ΝΑ ΦΥΛΑΚΛΣΤΕΛ, ΝΑ ΤΟΥ ΑΡΑΓΟΕΥΤΕΛ Θ ΟΜΛΛΛΑ, ΝΑ ΕΞΟΛΣΤΕΛ, ΝΑ ΔΘΜΕΥΚΕΛ Θ ΡΕΛΟΥΣΛΑ ΤΟΥ ΚΑΛ ΣΤΘΝ ΣΥΝΕΧΕΛΑ ΝΑ ΚΕΜΑΣΤΕΛ ΣΤΘΝ ΡΛΑΤΕΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΛΑ ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΛΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΚΑ ΡΑΞΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΛΟ ΕΓΚΛΘΜΑ ΚΑΛ ΕΣΧΑΤΘ ΡΟΔΟΣΛΑ Και αυτόσ και όςοι υπζργαψαν το μνθμόνιο Σο πρϊθν ΠΑ.Ο.Κ πλζον αποτελείται από: A)Yπουργοφσ και γενικοφσ γραμματείσ χωρίσ πτυχία Β)Εβραίουσ Γ)Μζλθ τθσ Λζςχθσ Bilderberg Δ)Μαςϊνουσ

11 Σα ονόματα τουσ; Δθμιτρθσ Δροφτςασ, Ραφλοσ Γερουλάνοσ, Άννα Διαμαντοποφλου, Κάλεια Δραγϊνα, Μαρία Δαμανάκθ, Γιϊργοσ Ραπανδρζου, Γιϊργοσ Ραπακωςταντίνου, Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ (πραγματικό όνομα Τοφρκογλου), Μιχάλθσ Χρυςοχοίδθσ(πραγματικό όνομα Κοεμηόγλου), Αλεβιηάτοσ, Άλεξ όντοσ, Γιϊργοσ Ραπακωνςταντίνου, Γρθγόρθσ Βαλλιανάτοσ, οβζρτοσ Σπυρόπουλοσ, Τρεπεκλισ(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ) Θ Ιρλανδία τφπωςε 40 δις. ευρϊ και απζφυγε τον τζταρτο δρόμο του Παπανδρζου Το zerohedge, απ όπου αλιεφςαμε και το άρκρο των Irish Times παρατθρεί πωσ θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει περίπου 40 δισ ευρϊ μζχρι τϊρα. Το ΑΕΡ τθσ Λρλανδίασ είναι περίπου 160 δισ. Άρα, θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει περίπου το 25% του ΑΕΡ τθσ ςε φρζςκα ευρϊ, και παρόλα αυτά θ ΕΚΤ καμϊνεται ότι τάχα αυτό δεν είναι ςυςτθμικά ςθμαντικό ( systemically significant ). Στάκθσ Σαραφόπουλοσ Οικονομολόγοσ, πρ. Βουλευτισ Θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει 40 δισ ευρϊ, δθλαδι το 25% του ΑΕΡ τθσ! Να γιατί το ΜΝΘΜΟΝΛΟ δεν ιταν μονόδρομοσ κ. Ραπανδρζου και κ. Βουλευτζσ που το ψθφίςατε, χωρίσ βζβαια να γνωρίηετε τότε τι ψθφίηατε! Αναρωτθκείτε μόνο αν κα χρειαηόμαςταν να δανειςκοφμε από τον Μθχανιςμό (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ) τθσ τρόικα τα 110 δισ, όχι άμεςα αλλά ςε δόςεισ και με τουσ πλζον επαχκείσ όρουσ. Το παράδειγμα τθσ Λρλανδίασ μποροφςε να το είχε προτείνει θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, ωσ πειραματόηωο που μασ καταντιςατε, αλλά κα ιταν ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ! Αν θ ΕΚΤ τφπωνε ευρϊ και για τθν Ελλάδα, το 25% του ΑΕΡ μασ, δθλαδι περιςςότερα από 70 δισ ηεςτά ευρϊ άμεςα, κα χρειαηόμαςταν τθν προςφυγι ςτο ΔΝΤ; Σιγά-ςιγά κ ακουςτοφν και άλλεσ προτάςεισ που κα ξεγυμνϊνουν τισ επιλογζσ ςασ. Διαβάςτε λοιπόν τθν αποκαλυπτικι είδθςθ:

12 Κουράγιο Ζλλθνεσ. Kουράγιο. Υπάρχουν δθμοςιογράφοι που ζχουν χάςει τον ζλεγχο τθσ παραπλθροφόρθςθσ.. Άλλεσ φορζσ εςκεμμζνα και άλλεσ φορζσ επειδι το μυαλό τουσ φτάνει μζχρι ζνα ςθμείο και μετά ςκοτεινιάηουν τα πάντα. Το βαςικό ηιτθμα είναι όμωσ ότι οι δθμοςιογράφοι εδϊ και πάρα πολλά χρόνια δθμιουργοφν και ςυνειδιςεισ αλλά και άποψθ.. Είναι κλαςικι περίπτωςθ «καφενείου» να ςυηθτάνε παρζεσ και να λζνε «ε ςφ ο τάδε δθμοςιογράφοσ είπε αυτό. Θ ςε εκείνο το κανάλι άκουςα αυτό» Υπάρχει όμωσ πλζον κζμα δθμοκρατίασ όταν ςυμβαίνει δθμοςιογράφοσ να χειραγωγεί ςκζψεισ Γιατί αν το δικό του μυαλό φτάνει μζχρι ενόσ ςθμείου ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί από τουσ τθλεκεατζσ θ ακροατζσ που το μυαλό τουσ φτάνει μζχρι ενόσ ςθμείου.. Στθν κοινοβουλευτικι μασ δθμοκρατία όμωσ υπάρχουν κανόνεσ.. όπωσ και ςτο Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ που πρζπει να τουσ ςεβόμαςτε όλοι μασ και κυρίωσ αυτοί που διαμορφϊνουν ςυνειδιςεισ.. Ρ.χ Θ κυβζρνθςθ κυβερνάει Θ αντιπολίτευςθ ςτο ςφνολό τθσ ελζγχει τθν εξουςία Θ αντιπολίτευςθ δεν είναι υποχρεωμζνθ να ςυμφωνεί αλλά να ελζγχει. Και όταν δεν μπορεί να κυβερνιςει θ κυβζρνθςθ τότε θ χϊρα οδθγείτε ςε εκλογζσ.. Απλά πράγματα δθλαδι Εδϊ και ζνα χρόνο όμωσ υπάρχουν δθμοςιογράφοι που το παίηουν και οικονομικζσ ιδιοφυίεσ αλλά και παραποιθτζσ του ίδιου του Συντάγματόσ μασ και τθσ Δθμοκρατίασ μασ και λζνε τα εξισ. «Μπορεί το μνθμόνιο να μθν είναι θ καλφτερθ λφςθ αλλά ασ μασ πει κάποιοσ μια άλλθ λφςθ. και τι κα κάνουμε όταν οι αγορζσ δεν μασ δανείηουν.. και δεν κα πλθρϊςουμε τουσ δανειςτζσ μασ;;;;;». Αυτι θ ερϊτθςθ ςτο μεταξφ ζχει απαντθκεί άπειρεσ φορζσ όμωσ Δεν κζλουν όμωσ να καταλάβουν τα πιο απλά πράγματα.. ότι είμαςτε θ μοναδικι χϊρα που δεν διαπραγματευτικαμε το χρζοσ μασ. Απλά δεχόμαςτε ότι μασ λζνε οι δανειςτζσ μασ ότι και οι δφο τελευταίεσ κυβερνιςεισ χαρίςανε ςε ιδιωτικζσ τράπεηεσ περίπου τθν αξία του μιςοφ μασ χρζουσ για να τισ ςτθρίξουν.. και ταυτόχρονα πιρανε δάνεια και τα χρεϊςανε ςτον λαό.. ότι το μνθμόνιο είναι αντιςυνταγματικό

13 και ότι κανζνασ πρωκυπουργόσ κανζνασ πολιτικόσ. και κανζνασ δθμοςιογράφοσ δεν μπορεί να μασ εκβιάηει οφτε με ψεφτικεσ φοβζρεσ οφτε και βγάηοντασ από τα μνιματα τθσ πολιτικισ φαντάςματα του κακοφ παρελκόντοσ. Ο κόςμοσ κρίνει και ακοφει τουσ επικανάτιουσ ρόγχουσ των ςαδιςτικϊν γκεμπελίςκων Και όπωσ πζφτει και ξεφτιλίηεται το πολιτικό ςφςτθμα ζτςι κα πζφτουν κι αυτοί Το κζμα πλζον είναι πόςο κόρυβο κα κάνουν όταν ςκάςουν ςαν πεπόνια ςτο τζλοσ τθσ πτϊςθσ τουσ.. και όταν ςκάςουν δεν κα είναι κανζνασ εκεί για να τουσ ςυμπαραςτακεί.. Κα είναι μόνοι.. και θ μπόχα που κα αναδφεται από τθν ρετςινιά τουσ κα είναι θ μοναδικι δυςωδία που κα μολφνει τον φρζςκο αζρα τθσ ελευκερίασ μασ.. Και θ ελευκερία μασ κα είναι θ υπζρ-οξυγόνωςθ που κα τουσ πνίγει Κουράγιο Ζλλθνεσ.. κουράγιο. ΛΩΑΝΝΘΣ Παραςκευι, 17 Ιουνίου 2011 ΣΕ ΡΟΛΑ ΡΑΤΛΔΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΛΑΟ ΚΑ ΟΚΛΣΤΕΛΤΕ ΑΚΛΛΟΛ ΑΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΘΣ ΕΚΝΛΚΘΣ ΜΑΣ ΥΡΟΣΤΑΣΘΣ??? Αν όλοι τοφτοι που χκεσ προςπάκθςαν να κερδίςουν το δικό τουσ κλιβερό ρόλο ςτθν επικοινωνιακι παράςταςθ, μοχκοφςαν αλθκινά για το καλό αυτοφ του λαοφ, κα ανζκοπταν το εφιαλτικό ζργο του προςκυνθμζνου πρωκυπουργοφ τουσ. Δε κα διευκόλυναν τθν ολοκλιρωςθ των καταςτροφικών και αντεκνικών του επιλογών με τισ βολικζσ παραιτιςεισ τουσ. γράφει ο Reporto Το βζβαιο είναι πωσ και αυτι θ (νζα???) κυβζρνθςθ υπιρξε προϊόν μιασ επικίνδυνθσ αρχθγοκεντρικισ πολιτικισ αγυρτείασ. Ζνασ πολιτικά αφερζγγυοσ πρωκυπουργόσ Ζνα επικίνδυνο επικοινωνιακό δθμιοφργθμα με μθδενικι πλζον πολιτικι αξιοπιςτία Ζνασ πολιτικόσ ζκπτωτοσ μζςα ςτο ίδιο του το κόμμα, πλιρωσ απαξιωμζνοσ και χρεοκοπθμζνοσ ςτθ ςυνείδθςθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, δεν είχε το κάρροσ να κάνει το αυτονόθτο. Και το αυτονόθτο ιταν να ςτρζψει το πιςτόλι με το οποίο επί μινεσ απειλοφςε τθν κοινωνία ολόκλθρθ, ςτον κρόταφό του, και να απαλλάξει οριςτικά τον τόπο μασ από τθ κλιβερι και ντροπιαςτικι πολιτικι του παρουςία. Σ ζνα κρεςζντο υποκριςίασ τόςο ο ίδιοσ όςο και οι κομπάρςοι του πολιτικοφ ραγιαδιςμοφ που ςτιριξαν τισ αποφάςεισ του και τισ επιλογζσ του, ανακάτεψαν τα πλζον μπαγιάτικα πολιτικά υλικά για να δθμιουργιςουν ζνα φρεςκοςερβιριςμζνο κυβερνθτικό ςχιμα, προςβλζποντασ ςτθν «αναβακμιςμζνθ» πολιτικι εξαπάτθςθ. Οι «αποςτάτεσ» και οι «ιρωεσ» ςφιχταγκαλιάςτθκαν... Οι «αποφαςιςμζνοι» και οι «φοβιςμζνοι» ςυμπορεφτθκαν Οι του «πατριωτικοφ» ςυνοδοιπόρθςαν με κείνουσ τθσ «ρευςτισ εκνικισ ςυνείδθςθσ» με ζνα και μόνο ςτόχο: Το πλιάτςικο τθσ κυβερνθτικισ εξουςίασ Τθν παράταςθ ηωισ ςτον επί τθσ ουςίασ ζκπτωτο κυβερνθτικό κίαςο Και τθν απρόςκοπτθ και χωρίσ ανακοπζσ ςυνζχιςθ τθσ εντεταλμζνθσ υπθρεςίασ που ςφςςωμοι ανζλαβαν να εκτελζςουν, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ των νταβατηιδων, τθν καταβαράκρωςθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, και τθν υλοποίθςθ του εφιαλτικοφ κοινωνικοφ project τθσ

14 παγκόςμιασ διακυβζρνθςθσ και τθν πλανθτικι εφαρμογι του με όχθμα τθν πολφπακθ Ελλθνικι κοινωνία. Ρίςω από τισ μεγαλοςτομίεσ των «ανταρτϊν» και τα φανφαρόνικα επικοινωνιακά πυροτεχνιματα των παραιτθμζνων, αυτι θ αλικεια δεν είναι κακόλου εφκολο να αποςιωπθκεί. Οι φωνζσ «διαμαρτυρίασ» ζκριναν τθ μαεςτρία τθσ πολιτικισ εξαπάτθςθσ και όχι τθν ουςία τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ. Σε ποια πατρίδα άραγε??? Σ αυτιν που ξεπουλάνε κακθμερινά ςτο χρθματιςτιριο των νταβατηιδων??? Σε ποιο Σφνταγμα άραγε??? Σε κείνο που τςαλαπάτθςαν και μετζτρεψαν ςε πατςαβοφρα για να προωκιςουν τισ εκνοκτόνεσ τουσ πολιτικζσ??? Στο όνομα ποιοφ λαοφ άραγε??? Σ αυτόν που καταδικάηουν κακθμερινά ςτθ δυςτυχία, τθν αβεβαιότθτα και ςε ανομολόγθτεσ εκνικζσ ςυμφορζσ που ακόμθ δεν τολμάμε οφτε να τισ φανταςτοφμε??? Οι «ςυνειδιςεισ» του κακωςπρεπιςμοφ, απζδωςαν τισ βουλευτικζσ ζδρεσ ςτο κόμμα που τισ εξζλεξε και όχι ςτθν κοινωνία που τισ ανζδειξε και που επζνδυςε ςε ελπίδα και υποςχζςεισ χωρίσ αντίκριςμα. Αν όλοι τοφτοι που χκεσ προςπάκθςαν να κερδίςουν το δικό τουσ κλιβερό ρόλο ςτθν επικοινωνιακι παράςταςθ, μοχκοφςαν αλθκινά για το καλό αυτοφ του λαοφ, κα ανζκοπταν το εφιαλτικό ζργο του προςκυνθμζνου πρωκυπουργοφ τουσ. Δε κα διευκόλυναν τθν ολοκλιρωςθ των καταςτροφικϊν και αντεκνικϊν του επιλογϊν με τισ βολικζσ παραιτιςεισ τουσ. Αν όλοι αυτοί οι «ιςτορικοί» και οι «πατροπαράδοτοι» «θγζτεσ» είχαν ζνα δράμι ζγνοιασ για το αφριο αυτισ τθσ κοινωνίασ που καταδυναςτεφεται, δε κα κατζφευγαν ςτθν επίκλθςθ τθσ «ευκφνθσ» προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το ζγκλθμα, αλλά κα ανζτρεπαν με τρόπο παραδειγματικό τον πρωτεργάτθ αυτισ τθσ γενικευμζνθσ καταςτροφισ, και κα τον οδθγοφςαν ςτο Γουδί εκεί που είναι και ο τελευταίοσ πολιτικόσ προοριςμόσ του. Πμωσ δεν το ζκαναν Τίποτε απ όλα αυτά δεν ζκαναν. Γιατί για τίποτε απ όςα υποκρίνονται δε νοιάςτθκαν πραγματικά. Γι αυτό και είναι όλοι τουσ το ίδιο ςυνζνοχοι, το ίδιο ςυνυπεφκυνοι, απόλυτα ταυτιςμζνοι ςτο ζγκλθμα ςε βάροσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ. Σιμερα ο νζοσ κίαςοσ δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα. Σε λίγο κα ορκιςτεί.

15

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ Σου Πάνου Ντοφλα, Καθηγητή Αγγλικήσ, pandou.paron@gmail.com Κόρινθοσ,14/12/2015 Ρροχτζσ βράδυ κατατζκθκε το τελικό ςχζδιο νόμου (εδϊ: http://tinyurl.com/jbnpsed

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα