Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ"

Transcript

1 Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ ςυνεχίηουμε να κουβαλάμε ςτθν πλάτθ μασ τουσ νταβατηιδεσ τθσ διαπλοκισ και τα τςιράκια τουσ; Είναι κακό να πλθρϊνουμε περιττοφσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, αλλά δεν είναι κακό να πλθρϊνουμε τον Μπόμπολα, τον Ρρετεντζρθ και όλο αυτό το ςκουπιδαριό που ζχει μαηευτεί ςτα ιδιωτικά κανάλια. Τα ιδιωτικά κανάλια είναι επιχειριςεισ ςε ελεφκερθ αγορά. Πποια δεν αντζχουν, ασ βάλουν λουκζτο, όπωσ βάηουν λουκζτο τόςεσ και τόςεσ επιχειριςεισ Ελλινων πολιτϊν. Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ είναι πωσ αναβλικθκε για δεφτερθ φορά θ επιβολι ςτα τθλεοπτικά κανάλια του ειδικοφ φόρου 20% για τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ.ο φόροσ επρόκειτο να επιβλθκεί τθν 1θ Λουλίου, αναβλικθκε για τθν 1θ Οκτωβρίου και χτεσ αποφαςίςτθκε να εφαρμοςτεί τθν 1θ Λανουαρίου του Τθν ϊρα που οι εργαηόμενοι μετατρζπονται με αλλεπάλλθλα νομοςχζδια-και επίςθμα πια- ςε ςκλάβουσ, οι μόνοι ςφμμαχοι που ζχει θ διεφκαρμζνθ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ είναι οι διεφκαρμζνοι καναλάρχεσ και οι διεφκαρμζνοι τθλεδθμοςιογράφοι. Θ κυβζρνθςθ ξζρει πωσ θ επιβίωςι τθσ εξαρτάται από τθν επιβίωςθ των ΜΜΕ που τθν ςτθρίηουν (όλων δθλαδι). Και τουσ τα δίνει όλα. Βζβαια, και θ επιβίωςθ των ΜΜΕ εξαρτάται από τθ χρθματοδότθςθ τθσ κυβζρνθςθσ. Κράτα με, να ςε κρατϊ. Στισ 6 Οκτωβρίου, είχα γράψει ζνα κείμενο για το ίδιο κζμα. Τϊρα που το ξαναβλζπω, τα είχα γράψει πάρα πολφ ωραία. «Μζχρι πότε κα πλθρϊνουμε Ρρετεντζρθ;». Ο Οκτϊβριοσ μπικε αλλά οφτε κουβζντα δεν ακοφγεται για τον ειδικό φόρο 20% ςτα ζςοδα από τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ ο φόροσ είχε ιδθ πάρει αναβολι τρεισ μινεσ, αφοφ επρόκειτο να επιβλθκεί από τθν 1θ Λουλίου. Φυςικά, επί ζνα χρόνο, ζχει γίνει χαμόσ με τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που είναι υπεράρικμοι, τουσ κουβαλάμε ςτθν πλάτθ μασ και δεν μασ αφινουν να πάρουμε ανάςα. Ωραία, το εμπεδϊςαμε ότι οι δθμόςιοι υπάλλθλοι είναι κακοί. Μπορεί κάποιοσ τϊρα να μασ εξθγιςει γιατί κα πρζπει να Ακοφςαμε για ελζγχουσ ςε γιατροφσ, ςε δικθγόρουσ, ςε εςτιατόρια παντοφ γίνονται ζλεγχοι. Στουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ πότε κα γίνει ζλεγχοσ; Τισ περιουςίεσ των καναλαρχϊν και των τθλεδθμοςιογράφων ποιοσ κα τισ ελζγξει; Με τα εικονικά τιμολόγια ςτο Alter τι ζγινε; Ιδθ, οι ιδιωτικοί τθλεοπτικοί ςτακμοί ζχουν τεράςτια χρζθ και επιβιϊνουν εξαιτίασ τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ. Τα χριματα τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ είναι δικά μασ χριματα. Αν κζλει θ κυβζρνθςθ να πλθρϊνει τθν Τρζμθ, τον Ρρετεντζρθ, τον Τςίμα, τθν Μανωλίδου, τθν Κορομθλά, τον Λαηόπουλο -και όλο αυτό το ςίχαμα που βλζπεισ όταν ανοίγεισ τθν τθλεόραςθ-, ασ τουσ πλθρϊςει από τα δικά τθσ λεφτά. Από αυτά που φάγαμε μαηί, όπωσ είπε ο Ράγκαλοσ. Αυτοί οι ςκουπιδοτενεκζδεσ που ονομάηονται «τθλεοπτικά κανάλια» ςυνεχίηουν να υπάρχουν επειδι τα ταΐηει το κράτοσ, επειδι δεν πλθρϊνουν τουσ φόρουσ που τουσ αναλογοφν και επειδι χρωςτάνε παντοφ. Γιατί δεν ιςχφει το ίδιο και για τισ επιχειριςεισ των απλϊν πολιτϊν; Κι από ποφ κι ωσ ποφ οι κλζφτεσ τθλεδθμοςιογράφοι γίνονται κάκε βράδυ κριτζσ όλων των κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν ομάδων; Ο ειδικόσ φόροσ ςτα ζςοδα από τισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ πρζπει να εφαρμοςτεί τϊρα. Τι; Κα χακοφν κζςεισ εργαςίασ ςτα κανάλια; Ασ χακοφν. Τι προςφζρουν τα κανάλια; Μιπωσ προςφζρουν ενθμζρωςθ; Ρροπαγάνδα του κερατά προςφζρουν. Μιπωσ προςφζρουν ψυχαγωγία; Κάκε χρόνο θ αποβλάκωςθ γίνεται όλο και περιςςότερθ. Πςο θ κυβζρνθςθ ςυντθρεί άχρθςτουσ και ηθμιογόνουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και τελειωμζνεσ εφθμερίδεσ, ασ μθν τθσ κακοφαίνεται όταν κάποιοι μιλοφν για χοφντα. Ζχουμε μια χοφντα πολιτικϊν, μεγαλοεκδοτϊν και καναλαρχϊν.

2 ΟΙ ΣΟΚΟΓΛΤΦΟΙ ΣΡΑΠΕΗΙΣΕ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΧΡΕΟ Ζχετε δανείςει 100 ευρϊ ςε ζναν με μιςκό 100 ευρϊ και 500 ευρϊ ςε κάποιον με μιςκό 1000 ευρϊ. Ο πρϊτοσ ςασ χρωςτάει το 100% του μιςκοφ του, ενϊ ο δεφτεροσ ςασ χρωςτάει το 50% του μιςκοφ του. Βάςει ποιασ λογικισ κα κυνθγοφςατε τον πρϊτο που αδυνατεί να πλθρϊςει το χρζοσ του και κα αφινατε ευνοϊκά περικϊρια αποπλθρωμισ ςτον δεφτερο που ΜΡΟΕΛ να πλθρϊςει; Γιατί προςπακείτε να πάρετε τα 100 και όχι τα 500; Αυτό ακριβϊσ είναι που ςυμβαίνει με το ΔΝΣ. Είδα ςτο διαδίκτυο τον κατάλογο με τα χρζθ όλων των χωρϊν τθσ γθσ. Ενδεικτικά: Θ Γερμανία με 5 τρισ ζλλειμμα ζχει χρζοσ ςτο 155% του ΑΕΡ τθσ. Θ Γαλλία πάλι με 5 τρισ ζχει χρζοσ ςτο 188% του ΑΕΡ τθσ. ΟΛ ΘΡΑ με 13 τρισ ζλλειμμα ζχει χρζοσ ςτο 94% του ΑΕΡ τθσ. Οπότε είναι προφανζσ ότι δεν ζχει τόςθ ςθμαςία το μζγεκοσ του χρζουσ όςο το ποςοςτό του επί του ακακαρίςτου εκνικοφ προϊόντοσ. Μετά από μερικζσ ματιζσ ςτον πίνακα προκφπτουν κάποιεσ απορίεσ: Ερϊτθςθ 1. Ρωσ γίνεται και ενϊ το Λουξεμβοφργο, θ Αγγλία, θ Ελβετία, το Βζλγιο, θ Γαλλία, θ Δανία και θ Αυςτρία ζχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ποςοςτό χρζουσ από εμάσ, αυτοί να ΜΘΝ ΧΕΛΑΗΟΝΤΑΛ ςϊςιμο, αλλά αντίκετα ζρχονται να ςϊςουν εμάσ; Ερϊτθςθ 2. Ρωσ γίνεται το Αφγανιςτάν με περίπου μιςόν αιϊνα ςυνεχείσ πολζμουσ να ζχει μόνο 23% του ΑΕΡ του χρζοσ, τθν ςτιγμι που ξζρουμε ότι ζνασ πόλεμοσ μερικϊν θμερϊν μπορεί να ξετινάξει μία χϊρα; Ερϊτθςθ 3. Ρωσ γίνεται να χρωςτάνε 29% το Κουβζιτ, 54% το Μπαχρζιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% τθν ςτιγμι που είναι παγκόςμιοι προμθκευτζσ πετρελαίου; Ερϊτθςθ 4. Ρωσ γίνεται ςτθν Ελβετία με 271% χρζοσ, μία απλι κακαρίςτρια ςε νοςοκομείο (περίπου το 2000) να πλθρϊνεται με 2000 ευρϊ μιςκό όςα ζπαιρνε τθν ίδια ςτιγμι (ςτα βρϊμικα καρβουνο-εργοςτάςια τθσ ΔΕΘ) ζνασ «υψθλόμιςκοσ» τεχνικόσ, ανϊτερθσ ςτάκμθσ εκπαίδευςθσ, ενταγμζνοσ ςτα υπερ-βαρζα/ανκυγιεινά με 25 χρόνια προχπθρεςία; Ερϊτθςθ 5. Ρωσ γίνεται θ Νορβθγία με 143% χρζοσ να μθν ζχει πρόβλθμα και να μθν χρειάηεται ςϊςιμο ι περικοπζσ;ζνα πραγματικό παράδειγμα από εκεί: Γνωςτόσ μου μετακόμιςε ςτθν Νορβθγία πριν δφο χρόνια. Ρροςζξτε τϊρα τι «ζπακε» εκεί: o Ζπιαςε δουλειά ςε κουηίνα εςτιατορίου ςαν ανειδίκευτοσ και ζπαιρνε ευρϊ τον μινα μιςκό! o Μετά τρεισ μινεσ ςτθν δουλειά διλωςε ότι ιταν «ψυχικά κουραςμζνοσ» και του ζδωςαν αμζςωσ άδεια 15 θμερϊν! o Με τισ επιςτροφζσ φόρων (κάτι ςαν το δικό μασ δϊρο) πιγε μαηί με τθν γυναίκα του ςτο Κιβζτ διακοπζσ.

3 o Τϊρα είναι άνεργοσ (με τθν δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΕΣΕ εκεί που δοφλευε!) και για δφο χρόνια παίρνει 1700 ευρϊ τον μινα! Ερϊτθςθ 6. Γιατί οι παγκόςμιοι δανειςτζσ δεν ανθςυχοφν μιπωσ χάςουν τα 13, 5 τρισ που χρωςτάνε οι ΘΡΑ, τα 2 τρισ που χρωςτάει το Λουξεμβοφργο, τα 9 τρισ που χρωςτάει θ Αγγλία (κλπ, κλπ) αλλά ανθςυχοφν για τα 500 δισ που χρωςτάμε εμείσ; Ερϊτθςθ 7. Ρωσ γίνεται και ολόκλθροσ ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ χρωςτάει το 98% των χρθμάτων του; Ερϊτθςθ 8. Ροιοι ζχουν τόςα πολλά ϊςτε να «αντζχουν» να δανείςουν τόςο πολφ χριμα; Ερϊτθςθ 9. Ροφ τα βρικαν τόςα χριματα; Ερϊτθςθ 10. Γιατί τα χριματά τουσ δεν ςυμμετζχουν ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ τουσ; Τελικά μιπωσ τα ςτοιχεία αυτά δείχνουν ότι θ παγκόςμια οικονομία δεν είναι παρά μία τεράςτια φοφςκα, ενϊ το χριμα είναι ψεφτικο, τυπωμζνο ςτα άδυτα των πολυεκνικϊν τραπεηϊν μόνο και μόνο για να επιτευχκεί ζνασ παγκόςμιοσ ζλεγχοσ; Και ξανά με τουσ ίδιουσ ςτο χάοσ τραβά! Άλλαξε ο Μανωλιόσ και ζβαλε τα ροφχα του αλλιϊσ.. Ρλάκα μασ κάνει ο Γιωργάκθσ και αμφιβολία δεν υπάρχει επ αυτοφ! Αυτό δεν ιταν αναςχθματιςμόσ, ιταν ξεκάκαρο μινυμα πρόσ όλουσ μασ: «Σασ δουλεφω, πάρτε το χαμπάρι εγϊ και οι φίλοι μου ιρκαμε για να μείνουμε Αγανακτιςτε, φωνάξτε, ΕΓΩ και θ παρζα μου κα κάνουμε το δικό μασ» Το καταλάβαμε κφριε πρωκυπουργζ! Αν δεν πιάςουμε πάτο, δεν κα ςασ ξεφορτωκοφμε! Ππωσ όλοι καταλάβατε, αναςχθματιςμόσ δεν ζγινε ποτζ! Τα πρόςωπα ζμειναν ίδια.απλά κα αλλάξουν γραφείο!!! Ζτςι για να μθν πλιττουν κιόλασ! Ρροφανϊσ ο Γιϊργοσ πιρε χκεσ τουσ υπουργοφσ- φίλουσ του και τουσ ρϊταγε ζναν-ζναν ςε ποιό υπουργείο κζλουν να τουσ μεταφζρει Γιατί για να τουσ κακαιρζςει, οφτε λόγοσ! Ο Γιϊργοσ αγαπάει τουσ κολλθτοφσ του και το απζδειξε! Ο δρόμοσ για τθν αποτυχία είναι μακρφσ και ο Ραπανδρζου είναι αποφαςιςμζνοσ να τον διαβεί μζχρι τζλουσ! Και ΤΛΡΟΤΑ δεν φαίνεται να τον ςταματά Οφτε θ οικονομικι εξολόκρευςθ ενόσ ολόκλθρου λαοφ, οφτε θ ανεργία που ζχει χτυπιςει κόκκινο, οφτε θ διαφκορά ενόσ ςάπιου ςυςτιματοσ, οφτε οι χιλιάδεσ «Αγανακτιςμζνοι»! Αχ Αντρζα! Ρου είςαι να δεισ το γιό ςου

4 Αυτι είναι θ νζα κυβζρνθςθ Σε ξαναηεςταμζνο φαγθτό παραπζμπει θ νζα κυβζρνθςθ που ανακοινϊκθκε προ ολίγου από τον κ. Γιϊργο Ρεταλωτι με ςχεδόν μία ϊρα κακυςτζρθςθ. Οι εξαγγελίεσ και τα μεγάλα λόγια για εκ βάκρων αναςχθματιςμό ζπεςαν ςτο κενό, αφοφ το νζο ςχιμα οφτε ολιγάρικμο οφτε ευζλικτο είναι. Οι πλθροφορίεσ που διαρρζονταν από τθν κυβζρνθςθ για 25μελζσ υπουργικό ςυμβοφλιο ιταν λόγια του αζρα, κακϊσ το νζο ςχιμα αποτελείται από 40 πρόςωπα. Ρρόςωπα που ζπλθξαν καίρια τθν κυβζρνθςθ, όπωσ ο Κεόδωροσ Ράγκαλοσ, επίςθσ δεν εκίγθςαν από τον Ρρωκυπουργό. Το νζο υπουργικό ςχιμα, όπωσ ανακοινϊκθκε προ ολίγου, ζχει ωσ εξισ: Αντιπρόεδροι τθσ κυβζρνθςθσ οι Κεόδωροσ Ράγκαλοσ και Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ, ο οποίοσ αναλαμβάνει και το υπουργείο Οικονομικϊν με αναπλθρωτζσ υπουργοφσ τουσ Φίλιππο Σαχινίδθ και Ραντελι Οικονόμου Στο υπουργείο Εςωτερικϊν, Χάρθσ Καςτανίδθσ με υφυπουργό τον Ράρθ Κουκουλόπουλο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, (νζο υπουργείο), Δθμιτρθσ ζππασ με υφυπουργοφσ τουσ Ντίνο όβλια και Ραντελι Τηωρτηάκθ (ςφμβουλοσ του πρωκυπουργοφ ςε κζματα διαδικτφου) Υποδομϊν, Γιάννθσ αγκοφςθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Μαγκριϊτθ Εξωτερικϊν, ο ευρωβουλευτισ Σταφροσ Λαμπρινίδθσ με αναπλθρωτι υπουργό τθ Μαριλίηα Ξενογιαννακοποφλου και υφυπουργό τον Δθμιτρθ Δόλλθ Άμυνασ, Ράνοσ Μπεγλίτθσ, με υφυπουργό τον Κϊςτα Σπθλιόπουλο Υγείασ, Ανδρζασ Λοβζρδοσ με υφυπουργοφσ Μιχάλθ Τιμοςίδθ, Μάρκο Μπόλαρθ και Χρ. Αθδόνθ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Γιϊργοσ Κουτρουμάνθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Κουτςοφκο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Χριςτοσ Ραπουτςισ με υφυπουργό τον Μανϊλθ Πκωνα Ρεριβάλλοντοσ, Γιϊργοσ Ραπακωνςταντίνου με αναπλθρωτι υπουργό το Νίκο Σθφουνάκθ και υφυπουργό τον Γιάννθ Μανιάτθ Ανάπτυξθσ, Μιχάλθσ Χρυςοχοίδθσ με αναπλθρωτζσ υπουργοφσ τουσ Χάρθ Ραμποφκθ και Σωκράτθ Ξυνίδθ και υφυπουργό τον Κάνο Μωραϊτθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Κϊςτασ Σκανδαλίδθσ με υφυπουργό τον Γιάννθ Δριβελζγκα Δικαιοςφνθσ, Μιλτιάδθσ Ραπαϊωάννου, με υφυπουργό τον Γιϊργο Ρεταλωτι Ρολιτιςμοφ, Ραφλοσ Γερουλάνοσ με υφυπουργό Τουριςμοφ τον Γιϊργο Νικθτιάδθ Ραιδείασ, Άννα Διαμαντοποφλου με αναπλθρωτι τθ Φϊφθ Γεννθματά και υφυπουργό τθν Εφθ Χριςτοφιλοποφλου Υπουργόσ Επικρατείασ και κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ ο Θλίασ Μόςιαλοσ Θ νζα Κυβερνθτικι Επιτροπι αποτελείται από τουσ Δ. ζππα, Χ. Καςτανίδθ, Γ. Ραπακωνςταντίνου, Μ. Χρυςοχοΐδθ, Άννα Διαμανταποφλου, Γ. αγκοφςθ, Ανδρζα Λοβζρδο, Κ. Σκανδαλίδθ και Χ. Ραπουτςι. Θ ορκομωςία τθσ νζασ κυβζρνθςθσ κα γίνει ςτισ 13:00.

5 Ψιφοσ Εμπιςτοςφνθσ Τθν Τρίτθ (21/06) θ κυβζρνθςθ κα ηθτιςει τθν ψιφο εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ (άρκρο 141), θ κυβζρνθςθ μπορεί να ηθτιςει ψιφο εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ με γραπτι ι προφορικι διλωςθ του πρωκυπουργοφ. Θ πρόταςθ εγγράφεται ςε ειδικι θμεριςια διάταξθ και θ ςυηιτθςθ αρχίηει δφο θμζρεσ μετά τθν υποβολι τθσ, εκτόσ αν ηθτθκεί να αρχίςει άμεςα, όπωσ είναι και το αναμενόμενο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. Διαρκεί τρεισ θμζρεσ και τα μεςάνυχτα τθσ τελευταίασ διεξάγεται ονομαςτικι ψθφοφορία. Θ κυβζρνθςθ απολαμβάνει τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ, εάν λάβει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων βουλευτϊν (151), θ οποία όμωσ δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ να είναι μικρότερθ από τα δφο πζμπτα του όλου αρικμοφ των βουλευτϊν (120). Σο άγνωςτο παραςκινιο που «γζννθςε» τθ νζα κυβζρνθςθ Τα γεγονότα τθσ Τετάρτθσ με τουσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ ςτουσ δρόμουσ, θ κίνθςθ Λιάνθ και θ αποτυχία τθσ δικεν ςυναινετικισ πολιτικισ, ζκαναν τον Γιϊργο Ραπανδρζου να καταλάβει ότι είχε φκάςει το τζλοσ τθσ εποχισ των «κθπουρϊν» και τθσ παρεοφλασ από το γυμναςτιριο. Ο λαόσ ηθτοφςε «εδϊ και τϊρα» αποχϊρθςθ τθσ κυβζρνθςθσ, ο διεκνισ Τφποσ και οι οίκοι αξιολόγθςθσ ζβαηαν τθν Ελλάδα ςτα «ςκουπίδια» τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, οι οργιςμζνεσ φωνζσ μζςα ςτο ΡΑΣΟΚ, ςτθ Βουλι ακόμα και ςτθν κυβζρνθςθ πλικαιναν. Ζπρεπε να αλλάξει κυβζρνθςθ ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου για να επιβιϊςει πολιτικά. Θ πρϊτθ προςπάκεια ξεκίνθςε με κάποιεσ εξωκοινοβουλευτικζσ προςωπικότθτεσ, προκειμζνου να μπουν ςτθν κυβζρνθςθ. Λουκάσ Ραπαδιμοσ, Ρροβόπουλοσ, Νανόπουλοσ, Δαςκαλόπουλοσ ιταν μερικά ονόματα που δζχκθκαν τα πρϊτα τθλεφωνιματα τθσ εγγίνασ Βάρτηελθ. Σε όςουσ απευκφνκθκε, ειςζπραξε μια κάκετθ άρνθςθ, οπότε ο Ραπανδρζου ιταν αναγκαςμζνοσ να ςτραφεί ςτο κόμμα του και να δϊςει ζδαφοσ ςε πολιτικά ςτελζχθ του ΡΑΣΟΚ, που ζχουν περάςει από κυβερνθτικζσ κζςεισ. Αγκάκι Νο 1 ο Κόδωροσ Ράγκαλοσ. Ο Ραπανδρζου φοβόταν τθν αντίδραςθ του ευζξαπτου αντιπροζδρου του εάν τον ζβγαηε από το κυβερνθτικό ςχιμα και ζτςι τον διατιρθςε ωσ πρϊτο αντιπρόεδρο, ςε μια κζςθ όμωσ ουςιαςτικά νεκρι, αφοφ το ςυντονιςτικό ζργο ςτθν κυβζρνθςθ αναλαμβάνει ιδθ μια κυβερνθτικι επιτροπι.

6 Ο δεφτεροσ ςτόχοσ Ραπανδρζου ιταν να αποδυναμϊςει το κίνθμα διαμαρτυρίασ μζςα ςτθν κοινοβουλευτικι του ομάδα, που ζπαιρνε πλζον ςειςμικζσ διαςτάςεισ, βάηοντασ ςε κίνδυνο ακόμα και τθ κζςθ του ωσ πρωκυπουργόσ. Χκεσ το μεςθμζρι ξεκίνθςε μια ςειρά επαφϊν με κορυφαία ςτελζχθ του ΡΑΣΟΚ, παραμζριςε εντελϊσ τουσ «μακθτευόμενοσ μάγουσ» που είχε κουβαλιςει από το υπουργείο Εξωτερικϊν και προχϊρθςε ςε ρεαλιςτικζσ ςυναλλαγζσ με τα ςτελζχθ επιπζδου Σκανδαλίδθ, Διαμαντοποφλου, Ραπουτςι, Χρυςοχοϊδθ και άλλουσ. Μαηί τουσ ςυμφϊνθςε ποια υπουργεία επικυμοφςε ο κακζνασ και το αντάλλαγμα ιταν να κακθςυχάςουν και να ςβιςουν τισ φωνζσ των διαμαρτυρόμενων μελϊν τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ. Μετά από απίςτευτεσ καραμπόλεσ και δεκάδεσ τθλεφωνιματα μεταξφ των ενδιαφερομζνων, φκάςαμε ςτο αποτζλεςμα δφο βουλευτζσ του ΡΑΣΟΚ, που ιταν ζτοιμοι χκεσ να ακολουκιςουν το παράδειγμα του Φλωρίδθ (Ράρισ Κουκουλόπουλοσ και Κϊςτασ Σπθλιόπουλοσ) να μπουν ςτο κυβερνθτικό ςχιμα. Δεν ζχουν το Θεό τουσ ςτθν ΕΚΣ Απίςτευτθ αυτι θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα. Ραίηει με τθ φωτιά. Οφτε το μινυμα του ελλθνικοφ λαοφ διάβαςε, αλλά οφτε δείχνει διατεκειμζνθ να διαπραγματευτεί. Το μζλοσ του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΚΤ, Λορζντςο Μπίνι Σμάγκι, ςπρϊχνει τθν Ελλάδα ςτον καιάδα. Μπροεί, λζει, θ Ελλάδα να ζχει κάνει πολλζσ μεταρρυκμίςεισ, «αλλά τθσ απομζνουν ακόμθ πολλζσ άλλεσ, οι οποίεσ είναι οπωςδιποτε δφςκολεσ». Οι μζχρι τϊρα κυςίεσ του ελλθνικοφ λαοφ, για τον κ. Σμάγκι και τθν ΕΚΤ είναι απλά «μεταρρυκμίςεισ», αλλά μπροςτά ςε αυτζσ που χρειάηονται, ι καλφτερα μπροςτά ςε αυτζσ που απαιτοφν οι Ευρωπαίοι, είναι «ψίχουλα». Ρείτε το κακαρά κφριοι τθσ ΕΚΤ: τα χειρότερα ζρχονται. «υνεχίςτε τα μζτρα για να ςασ ςτθρίξουμε» Τθ ςυνζχιςθ τθσ βοικειασ του με τθν τιρθςθ των μζτρων οικονομικισ πολιτικισ από τθν Ελλάδα, ςυςχζτιςε το ΔΝΤ με ανακοίνωςι του, κακιςτϊντασ ςαφζσ πωσ αυτά είναι αλλθλζνδετα, ενϊ εκφράηεται θ αιςιοδοξία πωσ κα ςυνεχίςουν τθ χρθματοδότθςθ οι Ευρωπαίοι εταίροι μασ. Ππωσ καταλαβαίνετε φίλοι μασ, δεν πρόκειται να γλυτϊςουμε από το ΔΝΤ με τίποτα, αφοφ ο πρωκυπουργόσ και θ κυβζρνθςθ είναι αποφαςιςμζνοι να ςυνεχίςουν τθν ίδια οικονομικι πολιτικι. Εμάσ πότε κα μασ ρωτιςετε αν κζλουμε αυτι τθ βοικεια και αυτι τθν πολιτικι;

7 Άρκρο Βόμβα: Ποιοσ είναι ο Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου; Σο προφιλ ενόσ ψεφτθ και προδότθ Πρωκυπουργοφ. - Πωσ ζνασ άχρθςτοσ μετατρζπεται ςε Πρωκυπουργόσ. Καταγωγι Ο μικρόσ Jeffrey γεννικθκε ςτθν Αμερικι το ςτισ 16 Λουνίου 1952 ςτο Saint Paul τθσ Μινεςότα των ΘΡΑ. Κατάγεται από πατζρα Ελλθνο-Ρολωνό τον Ανδρζα Παπανδρζου-Mineiko (με εβραϊκι καταγωγι) και μάνα εβραία τθν Margaret Chant κάτοικο Αμερικισ με παπποφ τον Douglas Chant και ςτζλεχοσ των Λεχωβάδων ςτισ ΘΡΑ. Σο όνομα του Το πραγματικό πλιρεσ όνομα του είναι Jeffrey Mineiko Papandreou αλλά για ενςυντομία των φωνάηουν ΓΑΡ ι GAP (αγγλιςτί) (μιάσ και ζτςι ζγραφε το όνομα του ςτα που αντάλλαηε με τθν μθτζρα του) ε ζνα βιβλίο του Γιϊργου Λακόπουλου Σου μιλάνε τα κφματα Ο Ανδρζασ Παπανδρζου πριν μπει ςτθν πολιτικθ, (εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, που πρωτοκυκλοφόρθςε τον Λοφνθ του 2008,ςτισ ςελίδεσ ) διαβάηουμε τα εξθσ : -Το 1959, που είχε μετακομίςει για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου φϊναξε ζνα πρωί τον ιερζα τθσ ενορίασ τθσ Εκάλθσ και βαφτίςτθκαν και τα τζςςερα αδζρφια ορκόδοξοι χριςτιανοι. Ο Γιϊργοσ, που μζχρι τότε τον φϊναηαν Τηζφρι,πιρε και επιςιμωσ το όνομα του παπποφ του, με ανάδοχο τον κακθγθτι Γιϊργο Λιανόπουλο φίλο του Ανδρζα από τθν Αμερικι και υφυπουργό του Καραμανλι ςτθ Μεταπολίτευςθ.Τον μικρότερο,τον Ανδρζα,τον βάφτιςε ο ίδιοσ ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου. Αυτι θ τελετι κρατικθκε ςαν οικογενειακό μυςτικό και από μια άποψθ ιταν. Ζγινε κυρίωσ για το χατίρι του Γζρου. -θμείωςθ Ακριβισ θμερομθνία και ενορία ςτθν οποία βαφτίςτθκε ο Jeffrey δεν υπάρχει.. Πολφσ κόςμοσ αμφιςβθτει ότι ζχει πράγματι βαφτιςτεί, λόγω του ότι ό άλλοσ του παππουσ, ο Douglas Chant, ιταν ςτζλεχοσ των Ιεχωβάδων των ΘΠΑ, και επειδθ διαδιδόταν παλιότερα μια άλλθ διαφορετικθ ιςτοριοφλα περι βαπτίςεϊσ του ςτισ ΘΡΑ απο τον Αρχιεπίςκοπο Λάκωβο, αλλα και διότι υπάρχει και θ φιμθ ότι ςτο Αμερικανικο Κολλζγιο είχε δθλϊςει προτεςτάντθσ, και επειδθ ποτε άλλοτε δεν ζχει δθμοςιευτει κάτι για το γεγονοσ τθσ βάπτιςθσ, οφτε φωτογραφίεσ απ αυτθν. -θμείωςθ 2 Είχε δικαςτικζσ διαμάχεσ με τθν Λιάνα Κανζλλθ βουλευτι του ΚΚΕ για το ότι δεν χρθςιμοποιεί το πραγματικό του όνομα

8 πουδζσ Σποφδαςε κοινωνιολογία ςτο Amherst College ςτθ Μαςαχουςζτθ (Massachusetts), ΘΠΑ, τθν περίοδο , πιρε μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτθν κοινωνιολογία τθσ ανάπτυξθσ ςτο London School of Economics, Θνωμζνο Βαςίλειο ( ). Ζχει πραγματοποιιςει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Στοκχόλμθ και παρακολοφκθςε μεταπτυχιακά μακιματα ςτο Κζντρο Διεκνϊν Σχζςεων ςτο αμερικανικό πανεπιςτιμιο Χάρβαρντ, οπου ςυμμακθτισ του ιταν ο Αντϊνθσ Σαμαράσ πρϊθν αποςτάτθσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και ςιμερα Ρρόεδροσ τθσ. Θζςεισ ςτθν Ελλθνικι Πολιτικι ςκθνι Βουλευτικζσ κθτείεσ Βουλευτισ Αχαΐασ ( ) Βουλευτισ Α Ακινασ ( ) Βουλευτισ Α Κεςςαλονίκθσ (Μάρτιοσ 2004-Σεπτ. 2007) Βουλευτισ Αχαΐασ (Σεπτ Οκτ. 2009) Βουλευτισ Ρεριφζρειασ Αττικισ (Οκτ Σιμερα) Τπουργικζσ κθτείεσ Υφυπουργόσ Ρολιτιςμοφ (Λοφλιοσ 1985 Φεβρουάριοσ 1987) Υπουργόσ Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ( ) Υφυπουργόσ Εξωτερικϊν (Οκτϊβριοσ 1993 Λοφλιοσ 1994) Υπουργόσ Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (Λοφλιοσ 1994 Σεπτζμβριοσ 1996) Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Εξωτερικϊν (Σεπτζμβριοσ 1996 Φεβρουάριοσ 1999) Υπουργόσ Εξωτερικϊν (Φεβρουάριοσ 1999 Φεβρουάριοσ 2004, Οκτϊβριοσ 2009 ςιμερα) Σο χρονικό του ψζμματοσ και τθσ προδοςίασ Ο Jeffrey Papandreou είναι μζλοσ και ζχει ςυμμετάςχει παρα πολλζσ φορζσ ςτθν ηωθ του ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Λζςχθσ Bilderberg, ανα τον κόςμο. Θ τελευταία φορά που ςυμμετείχε ιταν ςτθν Bilderberg που ζγινε ςτο Καβοφρι τθσ Αττικισ το 2009 πριν αναλάβει πρωκυπουργόσ οπου εκεί πιρε το χριςμα για να πάρει το τιμόνι τθσ Ελλάδασ. θμείωςθ Σα ςχζδια τθσ Bilderberg για τθν Ελλάδα είναι και το ΠΑΟΚ επιβάλει: -Αφελλθνιςμόσ -Καταςτροφι τθσ παιδείασ(ιδθ το κανει θ Διαμαντοπουλου που είναι μζλοσ τθσ Bilderberg) -Καταςτροφι και ςβιςιμο τθσ Λςτορίασ -Διάλυςθ πολιτιςμοφ και γλϊςςασ -Αχταρμοποίθςθ Ελλθνικοφ Λαοφ με τθν βοικεια Μεταναςτϊν(λακραίων και μθ) -Επιβολι ΔΝΤ -Ρϊλθςθ ορυκτοφ πλοφτου ςε ξζνεσ εταιρίεσ -Λδιωτικοποίθςθ των πάντων -Eπιβολι τθσ Ραγκόςμιασ Διακυβζρνθςθσ -Θλεκτρονικζσ Ταυτότθτεσ

9 -Διχοτόμθςθ και κατακερματιςμόσ τθσ Ελλάδασ ςε 9 περιφζρειεσ (Ανεξάρτθτθ Κριτθ,Δωδεκάνθςα-Τουρκία, Κράκθ- Τουρκικθ Κράκθ, Μακεδονία-Σκόπια, Θπειρόσ-Αλβανία, Ανεξάρτθτθ Κζρκυρα, Ρελλοπόνθςοσ, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδεσ) Ο Henry Kissiger (Ιςόβιοσ Πρόεδροσ τθσ Bilderberg) και πρϊθν Υπ.Εξωτερικϊν των ΘΡΑ είχε αναφζρει ςε ομιλία του ςτθν Ουάςικτον, το 1974: Οι Ζλλθνεσ είναι αναρχικοί και δφςκολα κουμαντάρονται. Γι αυτόν τον λόγο πρζπει να χτυπιςουμε βακιά μζςα ςτισ πολιτιςμικζσ τουσ ρίηεσ: ζτςι ίςωσ καταφζρουμε να τουσ αναγκάςουμε να ςυμβιβαςτοφν. Εννοώ βζβαια να χτυπιςουμε τθν γλώςςα τουσ, τθν κρθςκεία τουσ, τα πολιτιςμικά και ιςτορικά αποκζματα, ζτςι ώςτε να ουδετεροποιιςουμε τθν δυνατότθτα τουσ να αναπτφςςονται, να διακρίνουν τουσ εαυτοφσ τουσ, ι να αποδεικνφουν ότι μποροφν να νικοφν, ζτςι ώςτε να ξεπεράςουμε τα εμπόδια ςτα ςτρατθγικώσ απαραίτθτα ςχζδια μασ ςτα Βαλκάνια, τθν Μεςόγειο, και τθν Μζςθ Ανατολι. θμείωςθ Το ΔΝΤ ιξεραν οτι αν μπει ςτθν Ελλάδα αυτοι που κανουν κουμαντο ειναι το ΔΝΤ. Κυβζρνθςθ δεν ζχουμε πλεον, ειναι πιόνια του ΔΝΤ.. Το ΔΝΤ ΝΟΜΟΘΕΣΕΙ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ και θ Κυβζρνθςθ πράτει χωρίσ να πει τίποτα. Πςοι αςχολοφνται με τθν Νεα Τάξθ Ρραγμάτων ιξεραν πωσ θταν θ ςειρά μασ το Προεκλογικζσ κζςεισ: Σε μια περιοδο που θ Ελλάδα ζχει αρχίςει να αχνοφαίνεται υπερχρεωμζνθ εμφανίηεται ο Jeffrey ςε όλεσ τισ προεκλογικζσ ομιλίεσ του λζγοντασ πωσ λεφτά υπάρχουν Ζτςι με τα ψζματα κζρδιςε τθν εμπιςτοςφνθ του κόςμου ωςτε να τον ψθφίςει απζναντι ςε μια Ν.Δ. μπαχαλαμζνθ.. 1)Τον Οκτϊβριο του 2009 αναμβάνει πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ και εδϊ αρχίηει θ προδοςία τθσ Ελλάδασ και θ επιβολι των ορζξεων των τραπεηιτϊν ΔΝΤ,ΕΚΤ κλπ λζγοντασ Λεφτα υπάρχουν 2)Ζλεγε το αςφαλιςτικό είναι άδικο και κατζβαινε ςτισ πορείεσ μαηί με τουσ απεργοφσ Μετεκλογικζσ κζςεισ και πράξεισ: 1) Του ζγινε πρόταςθ για δανειςμό από Αμερικάνικθ εταιρία (Hayman Private Equity LLC ςτθν Βοςτόνθ) μία ςτισ 11 Λανουαρίου επιςτολι δθλϊςεωσ προκζςεωσ, και μετά ςτισ 8 Φεβρουαρίου τισ οποίεσ δεν δζχτθκε..αρα δεν μπορεί να λζει πωσ δεν υπιρχαν κακόλου λεφτά.(κρατάμε επιφυλάξεισ για τουσ προςφερκζντεσ όρουσ κανείσ δε ςου χαρίηει τίποτε, και τα Private Equities είναι ςκλθρά αρπαχτικά ςυνικωσ). 2) Τθν επομζνθ των εκλογϊν, εντελϊσ ςυμπτωματικά, θ ΤτΕ(με τθν βοικεια του Προβόπουλου που είναι μζλοσ τθσ bilderberg) αλλάηει τον κανονιςμό και διευκολφνει τθν ανοικτι πϊλθςθ ελλθνικϊν ομολόγων, δλδ διευκολφνει τθν άνοδο των επιτοκίων (υπόκεςθ Τ+10)(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ). 3) Τον Ιανουάριο του 2010 άρχιςε να λζει και αυτόσ και ο Γιϊργοσ Ραπακωςταντινου πωσ λεφτά υπιρχαν και πωσ δεν υπάρχει περίπτωςθ να πάμε ςτο ΔΝΣ.(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ) 4) Σον Απρίλιο του 2010 απο το Καςτελόριηο ανακοινϊνει τθν προςφυγι τθσ Ελλάδασ ςτο μθχανιςμό ςτθριξθσ ΔΝΣ κλπ 5) Συνεχίηει να κανει τα ςτραβά μάτια για το Αιγαίο και κλείνει ςυμφωνίεσ, με Τοφρκουσ και Αμερικάνουσ,κάτω απο το τραπζηι(ςτισ παραπομπζσ περιςςότερα). 6) Κατιργθςε τον τίτλο Εκνικισ από το Υπουργείο Ραιδείασ και απο άλλα Υπουργεία. 7) Κατιργθςε το Υπουργείο Μακεδονίασ Κράκθσ. 8) Συνομιλεί με τα ςκόπια με βάςθ το όνομα Μακεδονία και το υπόλοιπο κομμάτι βλζπουμε. 9) Ο ελλθνικόσ λαόσ εχει αρχιςει να πεινάει και λζει ςτουσ υπουργοφσ του: Κάντε διακοπζσ άφοβα. 10) Κάνει τα ςτραβά μάτια για τθν Κράκθ τϊρα που είναι ςοβαρι θ κατάςταςθ.

10 11) Τον Ιοφλιο του 2010 είναι ο πρϊτοσ Ζλλθνασ πρωκυπουργόσ που επιςκζπτεται το Λςραιλ και κατακζτει ςτεφάνι για το ολοκαφτωμα των Εβραίων.(ςτισ παραπομπζσ περιςςότερα). 12) Τον Ιοφλιο του 2010 ςυηθτάει για πϊλθςθ Κρατικϊν τραπεηϊν μετά απο πρόταςθ του ιδρυτικοφ μζλουσ του ΡΑΣΟΚ, Μιχάλθ Σάλλα. 13) Αφαιρεί τον πίνακα από το πρωκυπουργικό γραφείο θ Ελλάσ Ευγνωμονοφςα (πριν τθν επίςκεψθ Ερντογαν)(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ). 14) Τον Ιοφλιο του 2010 κανει πολιτικι επίταξθ και επιςτράτευςθ απεργϊν(ιδιοκτθτϊν και οδθγϊν φορτθγϊν) γιατι αντιδροφςαν ςτο άνοιγμα του επαγγζλματοσ τουσ. θμείωςθ Ο ςυνταγματολόγοσ Βενιηζλοσ(τρομάρα του) το 2007 λζει πωσ μια πολιτικι επιςτράτευςθ και επίταξθ λόγο απεργίασ αδιανόθτθ, λζγοντασ: Είναι επίςθσ αδιανόθτο, μετά από όςα ζχουν ςυμβεί, να μθν υπάρχει ρθτι μνεία τθσ τροπολογίασ αυτισ ςτο φαινόμενο τθσ απεργίασ. Και ςτθ δικι μασ πρόταςθ, όπωσ και ςτθν πρόταςθ του Συναςπιςμοφ, προβλεπόταν ρθτά ότι θ απεργιακι κινθτοποίθςθ από μόνθ τθσ δεν ςυνιςτά λόγο επιβολισ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, πολιτικισ κινθτοποίθςθσ και άρα δεν μπορεί να οδθγιςει ςε πολιτικι επιςτράτευςθ, παρά μόνο εάν ςυντρζχουν οι αυςτθρά οριοκετθμζνεσ προχποκζςεισ του άρκρου 22 παράγραφοσ 4.Είτε ςε περίπτωςθ πολζμου ι γενικισ επιςτράτευςθσ είτε όταν υπάρχουν αμυντικζσ ανάγκεσ είτε όταν υπάρχουν αμιγώσ πολιτικζσ ανάγκεσ, δθλαδι ανάγκεσ αςτικισ κινθτοποίθςθσ, ςε περίπτωςθ κεομθνίασ ι ιςοδφναμθσ ανκρωπογενοφσ καταςτροφισ και ςε περίπτωςθ προβλιματοσ δθμόςιασ υγείασ που δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τα ςυνικθ μζτρα. υμπζραςμα Μετά τον Εφιάλτθ ςτισ Θερμοπφλεσ δεν ζχει ξαναεμφανιςτεί τζτοιοσ προδότθσ ςτον Ελλαδικό χϊρο. Μασ κυβερνάει ζνασ άχρθςτοσ (όπωσ ζλεγε ο Ράγκαλοσ) προδότθσ πολιτικόσ, που ανζβθκε ςτα ςτρϊματα τθσ πολιτικισ με τθν βοικεια τθσ μαςωνίασ, των εβραίων και τθσ bilderberg, ϊςτε να ςτεφκεί πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ και να τθν πουλιςει ςε αυτά τα κζντρα διακυβζρνθςθσ του πλανιτθ. Είναι δθμόςιοσ κίνδυνοσ, διζπραξε ΕΚΝΛΚΘ ΡΟΔΟΣΛΑ με τθν υπογραφι του μνθμονίου ξεκινϊντασ το ζργο τθσ καταςτροφισ τθσ πολφπακθσ Ελλάδασ, ξζροντασ απο τθν πρϊτθ ςτιγμι που πιγε ςτο Καβοφρι το 2009 οτι ιταν ςειρά του ςτθν πολιτικι. Ενασ άχρθςτοσ, τελιωμενοσ, ξεφτιλιςμζνοσ, πολιτικόσ που μπορεί να ζχει Ελλθνικι καταγωγι, αλλά δεν νιϊκει Ζλλθνασ(όπωσ λεει και ο αδερφόσ του Νίκοσ), αδιαφορόντασ φυςικα για ότι ςυμβαίνει που ξζρει πολυ καλα τι ςυμβαίνει και προςπακει με λόγια και πράξεισ με τθν βοικεια των ΡΑΣΟΚΟΚΑΝΑΛΩΝ να κοροϊδζψει τουσ Ζλλθνεσ κατι που κα αρχιςει ςιγα ςιγα να βλζπει οτι δεν καταφζρει.. Επόμενοσ Ο JEFFREY GIORGOS MINEIKO PAPANDREOU CHANT ΠΕΡΕΛ ΝΑ ΦΥΛΑΚΛΣΤΕΛ, ΝΑ ΤΟΥ ΑΡΑΓΟΕΥΤΕΛ Θ ΟΜΛΛΛΑ, ΝΑ ΕΞΟΛΣΤΕΛ, ΝΑ ΔΘΜΕΥΚΕΛ Θ ΡΕΛΟΥΣΛΑ ΤΟΥ ΚΑΛ ΣΤΘΝ ΣΥΝΕΧΕΛΑ ΝΑ ΚΕΜΑΣΤΕΛ ΣΤΘΝ ΡΛΑΤΕΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΛΑ ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΛΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΚΑ ΡΑΞΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΛΟ ΕΓΚΛΘΜΑ ΚΑΛ ΕΣΧΑΤΘ ΡΟΔΟΣΛΑ Και αυτόσ και όςοι υπζργαψαν το μνθμόνιο Σο πρϊθν ΠΑ.Ο.Κ πλζον αποτελείται από: A)Yπουργοφσ και γενικοφσ γραμματείσ χωρίσ πτυχία Β)Εβραίουσ Γ)Μζλθ τθσ Λζςχθσ Bilderberg Δ)Μαςϊνουσ

11 Σα ονόματα τουσ; Δθμιτρθσ Δροφτςασ, Ραφλοσ Γερουλάνοσ, Άννα Διαμαντοποφλου, Κάλεια Δραγϊνα, Μαρία Δαμανάκθ, Γιϊργοσ Ραπανδρζου, Γιϊργοσ Ραπακωςταντίνου, Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ (πραγματικό όνομα Τοφρκογλου), Μιχάλθσ Χρυςοχοίδθσ(πραγματικό όνομα Κοεμηόγλου), Αλεβιηάτοσ, Άλεξ όντοσ, Γιϊργοσ Ραπακωνςταντίνου, Γρθγόρθσ Βαλλιανάτοσ, οβζρτοσ Σπυρόπουλοσ, Τρεπεκλισ(περιςςότερα ςτισ παραπομπζσ) Θ Ιρλανδία τφπωςε 40 δις. ευρϊ και απζφυγε τον τζταρτο δρόμο του Παπανδρζου Το zerohedge, απ όπου αλιεφςαμε και το άρκρο των Irish Times παρατθρεί πωσ θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει περίπου 40 δισ ευρϊ μζχρι τϊρα. Το ΑΕΡ τθσ Λρλανδίασ είναι περίπου 160 δισ. Άρα, θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει περίπου το 25% του ΑΕΡ τθσ ςε φρζςκα ευρϊ, και παρόλα αυτά θ ΕΚΤ καμϊνεται ότι τάχα αυτό δεν είναι ςυςτθμικά ςθμαντικό ( systemically significant ). Στάκθσ Σαραφόπουλοσ Οικονομολόγοσ, πρ. Βουλευτισ Θ Λρλανδία ζχει τυπϊςει 40 δισ ευρϊ, δθλαδι το 25% του ΑΕΡ τθσ! Να γιατί το ΜΝΘΜΟΝΛΟ δεν ιταν μονόδρομοσ κ. Ραπανδρζου και κ. Βουλευτζσ που το ψθφίςατε, χωρίσ βζβαια να γνωρίηετε τότε τι ψθφίηατε! Αναρωτθκείτε μόνο αν κα χρειαηόμαςταν να δανειςκοφμε από τον Μθχανιςμό (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ) τθσ τρόικα τα 110 δισ, όχι άμεςα αλλά ςε δόςεισ και με τουσ πλζον επαχκείσ όρουσ. Το παράδειγμα τθσ Λρλανδίασ μποροφςε να το είχε προτείνει θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, ωσ πειραματόηωο που μασ καταντιςατε, αλλά κα ιταν ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ! Αν θ ΕΚΤ τφπωνε ευρϊ και για τθν Ελλάδα, το 25% του ΑΕΡ μασ, δθλαδι περιςςότερα από 70 δισ ηεςτά ευρϊ άμεςα, κα χρειαηόμαςταν τθν προςφυγι ςτο ΔΝΤ; Σιγά-ςιγά κ ακουςτοφν και άλλεσ προτάςεισ που κα ξεγυμνϊνουν τισ επιλογζσ ςασ. Διαβάςτε λοιπόν τθν αποκαλυπτικι είδθςθ:

12 Κουράγιο Ζλλθνεσ. Kουράγιο. Υπάρχουν δθμοςιογράφοι που ζχουν χάςει τον ζλεγχο τθσ παραπλθροφόρθςθσ.. Άλλεσ φορζσ εςκεμμζνα και άλλεσ φορζσ επειδι το μυαλό τουσ φτάνει μζχρι ζνα ςθμείο και μετά ςκοτεινιάηουν τα πάντα. Το βαςικό ηιτθμα είναι όμωσ ότι οι δθμοςιογράφοι εδϊ και πάρα πολλά χρόνια δθμιουργοφν και ςυνειδιςεισ αλλά και άποψθ.. Είναι κλαςικι περίπτωςθ «καφενείου» να ςυηθτάνε παρζεσ και να λζνε «ε ςφ ο τάδε δθμοςιογράφοσ είπε αυτό. Θ ςε εκείνο το κανάλι άκουςα αυτό» Υπάρχει όμωσ πλζον κζμα δθμοκρατίασ όταν ςυμβαίνει δθμοςιογράφοσ να χειραγωγεί ςκζψεισ Γιατί αν το δικό του μυαλό φτάνει μζχρι ενόσ ςθμείου ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί από τουσ τθλεκεατζσ θ ακροατζσ που το μυαλό τουσ φτάνει μζχρι ενόσ ςθμείου.. Στθν κοινοβουλευτικι μασ δθμοκρατία όμωσ υπάρχουν κανόνεσ.. όπωσ και ςτο Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ που πρζπει να τουσ ςεβόμαςτε όλοι μασ και κυρίωσ αυτοί που διαμορφϊνουν ςυνειδιςεισ.. Ρ.χ Θ κυβζρνθςθ κυβερνάει Θ αντιπολίτευςθ ςτο ςφνολό τθσ ελζγχει τθν εξουςία Θ αντιπολίτευςθ δεν είναι υποχρεωμζνθ να ςυμφωνεί αλλά να ελζγχει. Και όταν δεν μπορεί να κυβερνιςει θ κυβζρνθςθ τότε θ χϊρα οδθγείτε ςε εκλογζσ.. Απλά πράγματα δθλαδι Εδϊ και ζνα χρόνο όμωσ υπάρχουν δθμοςιογράφοι που το παίηουν και οικονομικζσ ιδιοφυίεσ αλλά και παραποιθτζσ του ίδιου του Συντάγματόσ μασ και τθσ Δθμοκρατίασ μασ και λζνε τα εξισ. «Μπορεί το μνθμόνιο να μθν είναι θ καλφτερθ λφςθ αλλά ασ μασ πει κάποιοσ μια άλλθ λφςθ. και τι κα κάνουμε όταν οι αγορζσ δεν μασ δανείηουν.. και δεν κα πλθρϊςουμε τουσ δανειςτζσ μασ;;;;;». Αυτι θ ερϊτθςθ ςτο μεταξφ ζχει απαντθκεί άπειρεσ φορζσ όμωσ Δεν κζλουν όμωσ να καταλάβουν τα πιο απλά πράγματα.. ότι είμαςτε θ μοναδικι χϊρα που δεν διαπραγματευτικαμε το χρζοσ μασ. Απλά δεχόμαςτε ότι μασ λζνε οι δανειςτζσ μασ ότι και οι δφο τελευταίεσ κυβερνιςεισ χαρίςανε ςε ιδιωτικζσ τράπεηεσ περίπου τθν αξία του μιςοφ μασ χρζουσ για να τισ ςτθρίξουν.. και ταυτόχρονα πιρανε δάνεια και τα χρεϊςανε ςτον λαό.. ότι το μνθμόνιο είναι αντιςυνταγματικό

13 και ότι κανζνασ πρωκυπουργόσ κανζνασ πολιτικόσ. και κανζνασ δθμοςιογράφοσ δεν μπορεί να μασ εκβιάηει οφτε με ψεφτικεσ φοβζρεσ οφτε και βγάηοντασ από τα μνιματα τθσ πολιτικισ φαντάςματα του κακοφ παρελκόντοσ. Ο κόςμοσ κρίνει και ακοφει τουσ επικανάτιουσ ρόγχουσ των ςαδιςτικϊν γκεμπελίςκων Και όπωσ πζφτει και ξεφτιλίηεται το πολιτικό ςφςτθμα ζτςι κα πζφτουν κι αυτοί Το κζμα πλζον είναι πόςο κόρυβο κα κάνουν όταν ςκάςουν ςαν πεπόνια ςτο τζλοσ τθσ πτϊςθσ τουσ.. και όταν ςκάςουν δεν κα είναι κανζνασ εκεί για να τουσ ςυμπαραςτακεί.. Κα είναι μόνοι.. και θ μπόχα που κα αναδφεται από τθν ρετςινιά τουσ κα είναι θ μοναδικι δυςωδία που κα μολφνει τον φρζςκο αζρα τθσ ελευκερίασ μασ.. Και θ ελευκερία μασ κα είναι θ υπζρ-οξυγόνωςθ που κα τουσ πνίγει Κουράγιο Ζλλθνεσ.. κουράγιο. ΛΩΑΝΝΘΣ Παραςκευι, 17 Ιουνίου 2011 ΣΕ ΡΟΛΑ ΡΑΤΛΔΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΛΑΟ ΚΑ ΟΚΛΣΤΕΛΤΕ ΑΚΛΛΟΛ ΑΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΘΣ ΕΚΝΛΚΘΣ ΜΑΣ ΥΡΟΣΤΑΣΘΣ??? Αν όλοι τοφτοι που χκεσ προςπάκθςαν να κερδίςουν το δικό τουσ κλιβερό ρόλο ςτθν επικοινωνιακι παράςταςθ, μοχκοφςαν αλθκινά για το καλό αυτοφ του λαοφ, κα ανζκοπταν το εφιαλτικό ζργο του προςκυνθμζνου πρωκυπουργοφ τουσ. Δε κα διευκόλυναν τθν ολοκλιρωςθ των καταςτροφικών και αντεκνικών του επιλογών με τισ βολικζσ παραιτιςεισ τουσ. γράφει ο Reporto Το βζβαιο είναι πωσ και αυτι θ (νζα???) κυβζρνθςθ υπιρξε προϊόν μιασ επικίνδυνθσ αρχθγοκεντρικισ πολιτικισ αγυρτείασ. Ζνασ πολιτικά αφερζγγυοσ πρωκυπουργόσ Ζνα επικίνδυνο επικοινωνιακό δθμιοφργθμα με μθδενικι πλζον πολιτικι αξιοπιςτία Ζνασ πολιτικόσ ζκπτωτοσ μζςα ςτο ίδιο του το κόμμα, πλιρωσ απαξιωμζνοσ και χρεοκοπθμζνοσ ςτθ ςυνείδθςθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, δεν είχε το κάρροσ να κάνει το αυτονόθτο. Και το αυτονόθτο ιταν να ςτρζψει το πιςτόλι με το οποίο επί μινεσ απειλοφςε τθν κοινωνία ολόκλθρθ, ςτον κρόταφό του, και να απαλλάξει οριςτικά τον τόπο μασ από τθ κλιβερι και ντροπιαςτικι πολιτικι του παρουςία. Σ ζνα κρεςζντο υποκριςίασ τόςο ο ίδιοσ όςο και οι κομπάρςοι του πολιτικοφ ραγιαδιςμοφ που ςτιριξαν τισ αποφάςεισ του και τισ επιλογζσ του, ανακάτεψαν τα πλζον μπαγιάτικα πολιτικά υλικά για να δθμιουργιςουν ζνα φρεςκοςερβιριςμζνο κυβερνθτικό ςχιμα, προςβλζποντασ ςτθν «αναβακμιςμζνθ» πολιτικι εξαπάτθςθ. Οι «αποςτάτεσ» και οι «ιρωεσ» ςφιχταγκαλιάςτθκαν... Οι «αποφαςιςμζνοι» και οι «φοβιςμζνοι» ςυμπορεφτθκαν Οι του «πατριωτικοφ» ςυνοδοιπόρθςαν με κείνουσ τθσ «ρευςτισ εκνικισ ςυνείδθςθσ» με ζνα και μόνο ςτόχο: Το πλιάτςικο τθσ κυβερνθτικισ εξουςίασ Τθν παράταςθ ηωισ ςτον επί τθσ ουςίασ ζκπτωτο κυβερνθτικό κίαςο Και τθν απρόςκοπτθ και χωρίσ ανακοπζσ ςυνζχιςθ τθσ εντεταλμζνθσ υπθρεςίασ που ςφςςωμοι ανζλαβαν να εκτελζςουν, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ των νταβατηιδων, τθν καταβαράκρωςθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, και τθν υλοποίθςθ του εφιαλτικοφ κοινωνικοφ project τθσ

14 παγκόςμιασ διακυβζρνθςθσ και τθν πλανθτικι εφαρμογι του με όχθμα τθν πολφπακθ Ελλθνικι κοινωνία. Ρίςω από τισ μεγαλοςτομίεσ των «ανταρτϊν» και τα φανφαρόνικα επικοινωνιακά πυροτεχνιματα των παραιτθμζνων, αυτι θ αλικεια δεν είναι κακόλου εφκολο να αποςιωπθκεί. Οι φωνζσ «διαμαρτυρίασ» ζκριναν τθ μαεςτρία τθσ πολιτικισ εξαπάτθςθσ και όχι τθν ουςία τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ. Σε ποια πατρίδα άραγε??? Σ αυτιν που ξεπουλάνε κακθμερινά ςτο χρθματιςτιριο των νταβατηιδων??? Σε ποιο Σφνταγμα άραγε??? Σε κείνο που τςαλαπάτθςαν και μετζτρεψαν ςε πατςαβοφρα για να προωκιςουν τισ εκνοκτόνεσ τουσ πολιτικζσ??? Στο όνομα ποιοφ λαοφ άραγε??? Σ αυτόν που καταδικάηουν κακθμερινά ςτθ δυςτυχία, τθν αβεβαιότθτα και ςε ανομολόγθτεσ εκνικζσ ςυμφορζσ που ακόμθ δεν τολμάμε οφτε να τισ φανταςτοφμε??? Οι «ςυνειδιςεισ» του κακωςπρεπιςμοφ, απζδωςαν τισ βουλευτικζσ ζδρεσ ςτο κόμμα που τισ εξζλεξε και όχι ςτθν κοινωνία που τισ ανζδειξε και που επζνδυςε ςε ελπίδα και υποςχζςεισ χωρίσ αντίκριςμα. Αν όλοι τοφτοι που χκεσ προςπάκθςαν να κερδίςουν το δικό τουσ κλιβερό ρόλο ςτθν επικοινωνιακι παράςταςθ, μοχκοφςαν αλθκινά για το καλό αυτοφ του λαοφ, κα ανζκοπταν το εφιαλτικό ζργο του προςκυνθμζνου πρωκυπουργοφ τουσ. Δε κα διευκόλυναν τθν ολοκλιρωςθ των καταςτροφικϊν και αντεκνικϊν του επιλογϊν με τισ βολικζσ παραιτιςεισ τουσ. Αν όλοι αυτοί οι «ιςτορικοί» και οι «πατροπαράδοτοι» «θγζτεσ» είχαν ζνα δράμι ζγνοιασ για το αφριο αυτισ τθσ κοινωνίασ που καταδυναςτεφεται, δε κα κατζφευγαν ςτθν επίκλθςθ τθσ «ευκφνθσ» προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το ζγκλθμα, αλλά κα ανζτρεπαν με τρόπο παραδειγματικό τον πρωτεργάτθ αυτισ τθσ γενικευμζνθσ καταςτροφισ, και κα τον οδθγοφςαν ςτο Γουδί εκεί που είναι και ο τελευταίοσ πολιτικόσ προοριςμόσ του. Πμωσ δεν το ζκαναν Τίποτε απ όλα αυτά δεν ζκαναν. Γιατί για τίποτε απ όςα υποκρίνονται δε νοιάςτθκαν πραγματικά. Γι αυτό και είναι όλοι τουσ το ίδιο ςυνζνοχοι, το ίδιο ςυνυπεφκυνοι, απόλυτα ταυτιςμζνοι ςτο ζγκλθμα ςε βάροσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ. Σιμερα ο νζοσ κίαςοσ δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα. Σε λίγο κα ορκιςτεί.

15

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προσ Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Στο δίλθμμα αν οι εξωτερικοί φρουροί είναι ευκολόπιςτοι ι θ ςυνδικαλιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα