Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ"

Transcript

1 Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

2 ΚΑΣΑΝΗΣ

3 ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859

4

5 W Z

6 Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6

7 L Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 1.5 x 0.7 = 1.05 W Σ 1.5

8

9

10

11

12

13

14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

16 141 mm Επιτρεπόμενθ Απόκλιςθ 0.25 mm

17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

19

20

21

22

23 1.5 mm 3.2 mm

24 Χ. 3 4mm

25 Χ. 1Α Ελάχιςτοσ Αρικμόσ Τποδοχϊν Απορροισ Τδάτων 2 Επιπρόςκετα άλλεσ 2 επιπλζον Τποδοχζσ Απορροισ Τδάτων για Σρίφυλλο και Σετράφυλλο άνοιγμα (υάλωςθ) για κάκε πλάτουσ φφλλου μεγαλφτερο του 1 m για κάκε άνοιγμα (υάλωςθ) επιφανείασ μεγαλφτερθσ των 2,0 m²

26 Χ. 1Β

27 Χ. 2 Πρόςκετεσ Τποδοχζσ απορροισ υδάτων για ςωλθνωτοφσ οδθγοφσ φραγίηω ςτο κατωκάςι τουσ καλάμουσ (όπου υπάρχει δυνατότθτα κυκλοφορίασ του νεροφ απορροισ) ςτισ άκρεσ τουσ πριν τθν γωνία ςυνδζςεωσ

28 Χ. 1Γ Πλάτοσ Φφλλου Μεγαλφτερο του 1 m ι Επιφάνεια Φφλλου Μεγαλφτερθ των 2 m²

29 Χ. 1Δ Πλάτοσ Φφλλου Μεγαλφτερο του 1 m ι Επιφάνεια Φφλλου Μεγαλφτερθ των 2 m²

30 Χ. 1Ε Πλάτοσ Φφλλου Μεγαλφτερο του 1 m ι Επιφάνεια Φφλλου Μεγαλφτερθ των 2 m²

31 ιλικονάρω πάντα ςε παρακαλάςςιεσ περιοχζσ (5 km από τθν παραλία) πριν τοποκετιςω τθν τάπα του νεροχφτθ

32 Κακαρίηω τισ αρμόκολλεσ οι οποίεσ περιςςεφουν

33 Χ. 3 Ε-19 Ε-22 Ε-52

34 Χ. 4 Ε-19 Ε-22 Ε-52

35 Χ. 5 Ε-19 Ε-22 Ε-52

36

37 Χ. 6Α Ε-19 Ε-22

38 Χ. 6Β Ε-19 Ε-22

39 Ανοίγονται τρφπεσ φ5 ανά 400 mm μεταξφ τουσ και 80 mm από τθν κάκε άκρθ ςτο κάτω προφίλ του οδθγοφ του αλουμινίου Χ. 7 Ε-19 Ε-22 Ε-52

40 Χ. 8 Χ. 9Α Ε-52 Ε-19 Ε-22 Ε-52

41 Ε-52 Χ. 9Β

42 Χ. 9Γ Ε-19 Ε-22

43 Χ. 9Δ Ε-19 Ε mm

44

45 Χ. 10Α Ε-22 Ε-52 Ε-19

46

47 Χ. 10Β

48 Χ. 10Γ

49 Χ. 12Α Χ. 11Α Ε-19

50 Χ. 11Β Χ. 12Β Ε-52 Ε-22

51 Χ. 11Γ

52 Χ. 13Α Χ. 13Β

53 Χ. 14 Ε-19 Ε mm

54

55 150 Χ. 15

56 Σο μάρμαρο ςτα χωνευτά ςυρόμενα, ςτο κάτω μζροσ, ανάμεςα ςτουσ δφο τοίχουσ δεν πρζπει να δθμιουργεί λεκάνθ ςυγκζντρωςθσ υδάτων, οφτε να δθμιουργεί αρνθτικζσ κλίςεισ. Ο πελάτθσ πρζπει να ενθμερϊνεται για τισ λεπτομζρειεσ καταςκευισ κατά τθν ανάκεςθ τθσ παραγγελίασ

57

58 Λάκοσ Σοποκζτθςθ Μζτρου ςτραβά ωςτι Μζτρθςθ, Απόκλιςθ από τθ Θεωρθτικι Λάκοσ γϊνιαςμα Λάκοσ Μζτρθςθ ωςτι Μζτρθςθ

59 Κατά τθν μζτρθςθ των διαγωνίων προςζχω τθ μφτθ του προφίλ Λάκοσ

60 Ε-22

61 Ε-19

62 Μεγάλθ Επιφάνεια επαφισ τεγάνωςθσ με Αυλακϊςεισ Μεγάλθ Γραμμικι Επιφάνεια επαφισ Η κόλα ΕΣ Δεν επιτρζπει τθν είςοδο νεροφ, ςκόνθσ, ρφπων και αλατιοφ ςτθν υποδοχι και απομακρφνει τα προβλιματα διάβρωςθσ ςε ζντονο διαβρωτικό περιβάλλον Σα 2 Πόδια πιο ςτακερά από το ζνα Η κόλα ΕΣ Δεν δθμιουργεί τριξίματα με τθν πάροδο του χρόνου

63 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ Σροχίηω τισ άκρεσ του ανοξείδωτου οδθγοφ και αφαιρϊ τα γρζηια από τθν κοπι Κακαρίηουμε τον Ανοξείδωτο οδθγό και τθν υποδοχι του με οινόπνευμα πάρα πολφ καλά πριν τθν εφαρμογι τθσ κόλασ. Εφαρμόηουμε τθν κόλα ΕΣ ςε όλο το μικοσ του προφίλ με ικανι ποςότθτα, ςτα ςθμεία που φαίνονται ςτο ςχζδιο Σοποκετοφμε τισ πλαςτικζσ τάπεσ ςτα άκρα του προφίλ και προςεκτικά εφαρμόηουμε πρϊτα τισ γωνίεσ κάμπτοντασ ελαφρά τον ανοξείδωτο ςτο κζντρο. Πιζηουμε ομοιόμορφα ςε όλο το μικοσ τον ανοξείδωτο μζχρι να εκτονωκεί θ περίςςεια τθσ κόλασ. Βιδϊνουμε τον ανοξείδωτο οδθγό, ςτα ςθμεία του κάτω οδθγοφ αλουμινίου, τα οποία ζχουν ανοιχκεί τρφπεσ φ4,5 κάκε 400 mm μεταξφ τουσ και 80 mm από τθν άκρθ με ανοξείδωτεσ βίδεσ

64 Χρθςιμοποιϊ μόνο τθν κόλλα τθσ ΕΣΕΜ για τζλεια ςυγκόλλθςθ

65 Σροχίηω τα άκρα μετά τθν κοπι

66 Βιματα πριν τθν Σοποκζτθςθ τθσ Κόλασ 5

67 Χ. 9Α

68 Τοποθετώ όλεσ τισ γωνίεσ ςυνδζςεωσ χρηςιμοποιώντασ πάντα κόλλα γωνιάςτρασ και γωνίεσ Ευθυγραμμίςεωσ και Τάπεσ χρηςιμοποιώντασ Αρμόκολλα Ε-19 Ε-22

69

70

71

72

73 Λάκοσ Ανομοιομορφία ςτο κτφπθμα

74 Λάκοσ Λάκοσ

75 ωςτό ωςτό

76 Ρυκμίηω το κζντρο τθσ κλειδαριάσ με το κζντρο του φφλλου ανάλογα με τθν ςειρά Ε-19 = 32 mm ( Πλάτοσ Φφλλου ) E-22 = 36 mm ( Πλάτοσ Φφλλου ) E-52 = 38 mm ( Πλάτοσ Φφλλου )

77

78

79

80

81 Λάκοσ 10

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Από τισ τιμζσ των διαγραμμάτων λαμβάνω το 80% Παράδειγμα: Πλάτοσ φφλλου 900 Σο φψοσ δεν μπορεί να ξεπεράςει τα 0,8 x 3000 = 2400 Ε-52

92

93

94

95

96

97

98

99 Αυλακωτόσ οδθγόσ για τθν καλλίτερθ ςφράγιςθ ςτα βουρτςάκια Ανοξείδωτοσ οδθγόσ ειδικοφ ςχεδιαςμοφ ο οποίοσ αφινει μεγάλθ επιφάνεια επαφισ για καλλίτερθ ςτεγάνωςθ

100 Δφο πόδια καλλίτερα από ζνα

101 Τποςτιριξθ Βοφρτςασ - Μικρό διάκενο Φράγμα ανόδου του νεροφ

102 Προφίλ όμοιο με το οριηόντιο Δεν φαίνονται οι Βίδεσ Ειδικζσ Σάπεσ για τθν Λεπτομζρεια Περιμετρικά Ελαςτικά Αδιάςταλτεσ Φλάντηεσ Μεγάλοι Νεροχφτεσ 30 x 11

103 υρταρωτό ωλθνωτό εξάρτθμα ςτιριξθσ Μικρι Βιδα Ψαχνό για βίδωμα 5 mm Ενιςχυτικά νεφρα για το βίδωμα

104 Σάπα ειδικοφ ςχεδιαςμό για καλλίτερθ ςφράγιςθ Ενιςχυμζνο τοπ Φιλθτοφ με ελαςτικό Αποςβεςτιρα Πολφ μεγάλο καβαλλίκι ακόμθ και με τα ράουλα ςθκωμζνα Ρφκμιςθ των Ράουλων 5 mm υνολικά + 3 mm ζωσ - 2 mm

105 Αμορτιςζρ το οποίο δεν επιτρζπει το ςικωμα του φφλλου και τισ δονιςεισ από τον άνεμο Πλαςτικζσ Γωνίεσ ευκυγραμμίςεωσ για τζλεια εφαρμογι Ρυκμιηόμενο Αμορτιςζρ

106 Επιπλζον ςφράγιςθ με ελαςτικά για ςόκορι κοπι

107 Πιςτοποιθμζνα ράουλα ςτο IFT Rosenheim τθσ Γερμανίασ

108 Δεν φαίνονται οι βίδεσ Κατεργαςία για τρφπεσ ςτερζωςθσ γάντηου ςε μία φάςθ ςτο πρεςςάκι 6 πλι ςτεγάνωςθ ( 4 βουρτςάκια + 2 Ελαςτικά) Σοποκζτθςθ Γάντηου ςτο εργαςτιριο όχι οικοδομι Κατεργαςία με ζνα πάτθμα Μεγάλο φτερό αλλθλοεπικάλυψθσ Γάντηων Διπλι αγκφρωςθ τάπασ γάντηου ( Βίδα + Πείροσ ) Ζνασ γάντηοσ για όλα τα φφλλα

109 Πολφ ςτενοί οδθγοί Χωνευτϊν Πρόςκετοι Γάντηοι Χωνευτϊν ιδεριά με ιτα ςε ζνα φφλλο

110

111 Σελείωμα δαπζδου εςωτερικά

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ 1 EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΝΕΟΤ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ο.Σ. 619, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΜ.: 30/2014 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΜΑΔΕ Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν Άρκρο 1. Αςφάλεια ζργου Για όλο το χρονικό διάςτθμα που κα ανεγείρεται θ οικοδομι, όλο το εργατοτεχνικό προςωπικό, κα καλφπτεται από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο - τθσ εταιρίασ GENERALI - γενικισ αςτικισ ευκφνθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο 18/06/2014 2012-2014 Σο κιτ ςυναρμολόγθςθσ τθσ ςυςκευισ AIAS Ydrogen GE καταςκευάηεται από τθν εταιρία: Δ.Λειβιδιϊτθσ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΤ 83, 11743, ΝΕΟ ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ Σθλ.: 210.9014154, Fax: 210.9015947

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΜΑΤΑ, ΣΤΑΧΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ Υπεφθυνοι: Γιάννησ Ζιώγασ, Ζωγράφοσ, Επίκουροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ χεδιαςμόσ υςκευήσ για Καλλιζργεια Κυττάρων Μζςα ςε Μήτρεσ Από Κολλαγόνο Ονοματεπϊνυμο: Πρζηα Ιωάννα Α.Ε.Μ: 02109711 Τπεφκυνοσ κακθγθτισ: Αλεξόπουλοσ Λεωνίδασ ΕΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΓΚΟΤΓΙΝΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Τ, ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚΗ-ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 6--2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Πρωτ. : 0/002/289 Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα