Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΗΔΡΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΜΝΖΣΔΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΓΗΚΑΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΗΔΡΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΜΝΖΣΔΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΓΗΚΑΗΟ"

Transcript

1 Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΗΔΡΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΜΝΖΣΔΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΓΗΚΑΗΟ Πεξηερόκελα 1. Πξνδηάζεζε ζει Ο ζεζκόο ηεο κλεζηείαο από θνηλσληνινγηθήο απόςεσο ζει Σύπνη ζπζηάζεσο ηεο αηεινύο (αληεξνιόγεηεο) κλεζηείαο Α. Άηππε θαηάξηηζε ζει. 8 Β. Έγγξαθε ζχζηαζε δηα ζπληάμεσο πξνηθψσλ ζπκβνιαίσλ, δηα εγθνιπίσλ ή δηα ζηαπξηθψλ δεζκψλ. ζει Ζ ηεξνινγεκέλε κλεζηεία ζην βπδαληηλό δίθαην εηδηθόηεξα Α. Πνιηηεηαθφ Γίθαην ζει. 16 Β. Δθθιεζηαζηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία ζει. 29 Γ. Δπίδξαζε ηνπ βπδαληηλνχ δίθαηνπ ζε άιια δίθαηα ζει Ζ ηεξνινγεκέλε (θπξίσο) κλεζηεία ζην κεηαβπδαληηλό θαη ζην λεόηεξν δίθαην Α. Μεηαβπδαληηλφ Γίθαην Σνπξθνθξαηία ζει. 63 Β. Νεφηεξν δίθαην - απαγφξεπζε ηεο ηεξνινγίαο ζει Δπίινγνο ζει Πεγέο ζει Βηβιηνγξαθία ζει. 81 1

2 1. ΠΡΟΓΗΑΘΔΖ Ζ έλσζε δχν πξνζψπσλ εηο ζάξθαλ κίαλ απνηειεί έλα θνηλφ ηφπν ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ αλέπηπμε ε αλζξσπφηεηα θαη φζν θαη απφιπηε θαη αλ αθνχγεηαη ε έθθξαζε απηή, ελ ηνχηνηο δελ ζα πξέπεη λα παξνξάηαη φηη αθφκε θαη απηνί νη πξσηφγνλνη, ζην αμηαθφ ζχζηεκα πνπ είραλ αλαπηχμεη, έζεηαλ ζε πεξίνπηε ζέζε ην ζπδπγηθφ ζεζκφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε φια ηα δίθαηα αλά ηελ πθήιην, γξαπηά θαη εζηκηθά ππήξρε θαη ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηηο γακηθέο ζρέζεηο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ξπζκίδνληάο ηεο ήπηα θαη άιινηε ζέηνληαο απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηα θσιχκαηα ηνπ γάκνπ, αιιά θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιχζε απηνχ, πάλησο ε δηθαητθή ξχζκηζε ηνπ γάκνπ αθνινπζεί παξάιιειε πνξεία πξνο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο θαη ηηο νζκσηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ιαψλ ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 1. Ίζσο κάιηζηα κεηά απφ έλα φρη θαη ηφζν καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ πάλησο απηήλ ηε ζηηγκή δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ε φιε απηή ζεκαηηθή λα απνηειεί ηνκέα κειέηεο απνθιεηζηηθψο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γηθαίνπ αθνχ ζεζκνί φπσο ην ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο θαη γεληθφηεξα ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζπδπγηθνχ βίνπ ζα θεξδίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηηο θξαηηθέο έλλνκεο ηάμεηο. κσο ζηελ παξνχζα κειέηε δελ πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχκε κε ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ αιιά κε έλαλ ζπγγελή ζεζκφ πνπ απνηειεί ηνλ πξνζάιακν ηνπ γάκνπ, απηφλ ηεο κλεζηείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δε, πξφθεηηαη λα εμεηάζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζχλαςεο ηεο, απηνχ ηεο ηεξνινγίαο, αλαθνξηθά κε ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία. Αλ θαη ίζσο ε πξψηε εληχπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην λνπ, ζπκπιέθεη ηε κλεζηεία κε ηελ νξζφδνμε εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε θαη κνηάδεη λα παξνξάηαη ην γεγνλφο φηη νπζηαζηηθά, δελ απνηειεί έλαλ γλήζην ζξεζθεπηηθφ ζεζκφ αιιά έλα δξψκελν πνπ απαληάηαη θαη ζηελ επνρή πξηλ απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, δειαδή θαη ζην αξραίν ειιεληθφ θαη ζην ξσκατθφ δίθαην. Ζ κλεζηεία, φπσο δειψλεη ν ίδηνο ν φξνο 2, απνηειεί κία ππελζχκηζε φηη κεηαμχ ησλ κειινλχκθσλ φηη επίθεηηαη ζχλαςε 1 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν γάκνο κεηαμχ νκφθπισλ αηφκσλ πνπ έρεη θαζηεξσζεί θαη λνκνζεηηθά ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ε Οιιαλδία θαη ε Ηζπαλία 2 Πξνέξρεηαη απφ ην ζπλεξεκέλν ξήκα κλάνκαη κλῶκαη, πνπ ζεκαίλεη α. επηδεηψ ηελ αγάπε γπλαηθφο θαη β. ππελζπκίδσ, βι. Π. Υ. Γνξκπαξάθε, Δπίηνκνλ Λεμηθφλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο (Δηπκνινγηθφλ Δξκελεπηηθφλ, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, ζει. 530, 2

3 γάκνπ κεηαμχ ηνπο. Ζ ζχλδεζή ηεο κε ηα εθθιεζηαζηηθά ηεθηαηλφκελα νθείιεηαη ζηελ άκεζε θαη επζεία ζρέζε ηεο κλεζηείαο κε ην γάκν, επεηδή ν γάκνο ζπλδέζεθε σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ παξνπζία ηεο εθθιεζίαο, ηελ αλαγσγή ηνπ ζε ηεξφ κπζηήξην θαη ηε δφζε ηεο επινγίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε έλσζε ηνπ άλδξα κε ηε γπλαίθα. κσο ε αιήζεηα είλαη πσο, ηειηθψο, ν ζεζκφο ηεο κλεζηείαο απέθηεζε λνκηθή ηζρχ θαη θχξνο κε ηελ εθθιεζηαζηηθή ζχκπξαμε. Ο Υξηζηηαληζκφο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ, πξνζέδσζε ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή δηάζηαζε ζηελ έλσζε ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε Δθθιεζία λα ζειήζεη λα ξπζκίζεη εμαλαγθαζηηθά θαη ην ζεζκφ ηεο κλεζηείαο, φπσο έθαλε θαη κε ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ, κε βάζε ηελ ρξηζηηαληθή αληίιεςε, πέξα απφ ηα εθ ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ παξαδεδνκέλα. Μάιηζηα ζε νιφθιεξν ην θάζκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ Δθθιεζία λα παξεκβαίλεη δπλακηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθείσλ ζεζκψλ θαη λα δηακνξθψλεη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ηθαλά ηκήκαηα ηνπ δηθαίνπ ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ κε θνξχθσζε θαηά ηνπο 14 ν θαη 15 ν αηψλα θαη ζπλερίδεη λα πξάηηεη νκνίσο ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο. ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα δνχκε επηγξακκαηηθά πψο ηειηθψο ε κλεζηεία ελζσκαηψζεθε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ δηθαίνπ πνπ εθαξκφζηεθε ζηνλ ειιαδηθφ θνξκφ, θαζψο επίζεο θαη πνηνη ήηαλ νη δηάθνξνη ηχπνη ηεο κλεζηείαο. Μεγαιχηεξε πξνζνρή ζα δνζεί θαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηνλ ηχπν ηεο ηεξνινγεκέλεο κλεζηείαο, ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία απφ ηελ αξρηθή ηνπ εκθάληζε κέρξη θα ηελ ηειηθή θαηάξγεζή ηνπ. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ηεξνινγεκέλεο κλεζηείαο ηφζν απφ ην δίθαην ηεο Πνιηηείαο, φζν θαη απφ απηφ ηεο Δθθιεζίαο θαηά ηε βπδαληηλή ηζηνξηθή πεξίνδν ζα απνηειέζεη ηθαλφ κέξνο ηεο κειέηεο θαη ηέινο ζα ελδηαθεξζνχκε λα θαηαλνήζνπκε, ππφ πνηα κνξθή απαληάηαη ν εμεηαδφκελνο ζεζκφο ζε γεηηνληθά, ζε ρσξνρξνληθή θιίκαθα πξνο ην βπδαληηλφ, δίθαηα. Δπηπξνζζέησο, ζθφπηκν θξίλεηαη λα αλαθεξζεί, ελ ηάρεη, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε, φηη σο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ ηα ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ, φπσο ν Ηνπζηηληάλεηνο Κψδηθαο, ε Δθινγή ησλ Ηζαχξσλ, ηα Βαζηιηθά ησλ Μαθεδφλσλ Απηνθξαηφξσλ, ε Δμάβηβινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αξκελφπνπινπ, ε Πείξα ηνπ Δπζηαζίνπ ηνπ Ρσκαίνπ, θαζψο, επίζεο, θαη λνκνινγία αξπφκελε απφ απνθάζεηο ηνπ Παηξηαξρηθνχ Liddel & Scott, Μέγα Λεμηθφλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, Δθδφζεηο Γεσξγαθά, Σφκνο 3, ζει

4 δηθαζηεξίνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη απνθάζεηο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αρξίδαο θαη πάζεο ηεο Βνπιγαξίαο, Γεκεηξίνπ Υσκαηηαλνχ, ελψ εηδηθά γηα ην θξίζηκν ζεκείν ηεο θαηάξγεζεο ηεο ηεξνινγίαο ηεο κλεζηείαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο Παηξηαξρηθέο θαη πλνδηθέο απνθάζεηο ηνπ 19 νπ αηψλα, ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη ην πεξηνδηθφ Θέκηο, απφ ην νπνίν αληιήζεθαλ νη ειάρηζηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απφ ζπζηάζεψο ηνπ, νη νπνίεο απνηέιεζαλ θαη ηε λνκνινγία ζρεηηθή, κε ηελ ηεξνινγίαο ηεο κλεζηείαο. 2. Ο ζεζκόο ηεο κλεζηείαο από θνηλσληνινγηθήο απόςεσο. Αλέθαζελ πξνεγνχληαλ ε κλεζηεία ηνπ γάκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζην αξραίν ειιεληθφ δίθαην ζπλαληάκε ην ζεζκφ ηεο εγγχεζεο, αλ θαη ππάξρνπλ κειεηεηέο πνπ ακθηζβεηνχλ ηε ζχλδεζε ηεο εγγχεζεο κε ηε κλεζηεία 3. ηελ αξραία Διιάδα, παξφιν πνπ ην νπζηψδεο ζηνηρείν θαηά ηελ ζχλαςε ηεο κλεζηείαο απνηεινχζε ε ακνηβαία ζπλαίλεζε ησλ κλεζηψλ, ηεινχληαλ θαη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο κε ζθνπφ ηνλ θαζαγηαζκφ ηνπ κπζηεξίνπ θαη ηελ «αλάζεζε» ηνπ επεξρφκελνπ γάκνπ ζηα ρέξηα ησλ ζεψλ. χκθσλα κε ηηο πεγέο 4, ζηελ αξραία Αζήλα νη κειιφλπκθνη πξνζέξρνληαλ ζηνπο λανχο θαη αλέπεκπαλ πξνζεπρέο πξνο ηνπο ζενχο θαη ηεινχζαλ ζπζίεο κε ηελ παξνπζία ηεξέσο, ν νπνίνο επινγνχζε ηε κλεζηεία ηνπο, ρσξίο σζηφζν φιε απηή ε δηαδηθαζία λα είλαη ππνρξεσηηθή αθνχ νιφθιεξν απηφ ην ηειεηνπξγηθφ κπνξνχζε λα ηειεζηεί θαη ζε ηδησηηθφ επίπεδν. Έπεηηα ζην ξσκατθφ δίθαην ε κλεζηεία, σο mentio et repromissio nuptiarum futurarum 5 αθνινπζνχζε σο πξνο ην ηππηθφ ηεο απηφ ηεο ηέιεζεο ηνπ γάκνπ. Καηά ην ξσκατθφ δίθαην σο κλεζηεία νξίδεηαη ε ππφζρεζε κειινληηθνχ γάκνπ θαη ζπλαληάηαη σο δηθαηνπξαμία θαη φρη σο εζηθφο δεζκφο κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ζπκθσλείηαη ε κλεζηεία ιακβάλεη ρψξα ε παξάδνζε κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ έρεη θαζνξηζζεί ελ φςεη ηνπ γάκνπ. Σν ρξεκαηηθφ πνζφ παξαδίδεηαη απφ ην πξφζσπν ζην νπνίν ε γπλαίθα 3 Kohler Ziebarth, Das Stadtrecht von Gortyn und seine Beziehungen zum gemeingriechischen Rechte, Νέα Τφξθε 1979, ζει Πινπηάξρνπ, Γακηθά παξαγγέικαηα, θεθ. 27 θαη 42 θαζψο θαη ζε Ernst von Lasaulx, zur Geschichte und Philosophie der Ehe bei den Griechen, Μφλαρν 1852, ηχπνηο ηεο (ηφηε) Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο, ζει Παλδέθηεο , Βαζηιηθά

5 ηπγράλεη ππεμνχζηα πξνο ηνλ άλδξα ζηνλ νπνίν ν κειινληηθφο γακπξφο είλαη ππεμνχζηνο. 6 Μάιηζηα θαηά ηνλ πξψην ρξηζηηαληθφ αηψλα πξσηνπαξαηεξείηαη ε εθαξκνγή ηνπ εζίκνπ ηεο απφδνζεο ζηε κλεζηή ελφο ζηδεξέληνπ δαθηπιηδηνχ γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζην γλσζηφ κέρξη θαη ηελ επνρή καο δαθηπιίδη αξξαβψλσλ. Ζ αμία ηνπ κεηάιινπ ηνπ δαθηπιηδηνχ αληηζηνηρεί ζε κέξνο ηνπ ηηκεκαηνο πνπ θαηαβάιεη ν άλδξαο πξνο ηε γπλαίθα (κέζσλ ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο) κε ηε κνξθή εθπνηεηηθήο δηθαηνπξαμίαο 7. Απηφ ζπλεπάγεηαη φκσο φηη έρεη πξνεγεζεί ε ζχλαςε κίαο ππνζρεηηθήο δηθαηνπξαμίαο, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο νπνίαο ζην ξσκατθφ δίθαην νπδφισο παξνξάηαη. Γη απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ην ξσκατθφ δίθαην εθαξκφδεη ηχπνπο φπσο απηφλ ηεο sponsio 8 Απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαηαιείθζεθε ν απζηεξφο γάκνο θαη επεθξάηεζε ν ηχπνο ηνπ ειεχζεξνπ γάκνπ, αθφκε θαη ε απιή ζπλαίλεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (δηα ςηιψλ ζπκθψλσλ κλεζηεία) αξθεί γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο κλεζηείαο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα θαη ην ζρεηηθφ λνκηθφ ρσξίν, φηη δειαδή sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia 9. Αιιά θαη ν ηεινχκελνο γάκνο δελ εθδεισλφηαλ κε θάπνην επίζεκν ηχπν, αξθνχζε κφλν θαη ε affectio maritalis. κσο ζε θάζε πεξίπησζε έπξεπε πξηλ απφ ην γάκν λα πξνεγεζεί ε κλεζηεία. Αλ φκσο δελ πξνεγεζεί κλεζηεία, ηφηε νχηε κλεζηεία ππάξρεη, νχηε γάκνο 10. Σα φξηα επνκέλσο κεηαμχ κλεζηείαο θαη γάκνπ ήηαλ δπζδηάθξηηα αθνχ θαη απηή αθφκε ε ζπλνπζία (coitus) θαη φιεο νη ηειεηέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηφζν ηε κλεζηεία φζν θαη ην γάκν δελ απνηεινχλ αζθαιέο γλψξηκα 11. Σελ θπξηφηεξε απφδεημε ηνχηνπ παξέρεη κία δηαθνξά γλσκψλ ηνπ Ηνπιηαλνχ αθελφο θαη αθεηέξνπ νκάδαο επηθαλψλ λνκνκαζψλ θαη πην 6 Πεηξφπνπινπ, Ηζηνξία θαη Δηζεγήζεηο ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ, Αζήλαη 1963, ηφκνο 2 νο, ζει επ, Παπαδάηνπ, Πεξί ηεο κλεζηείαο εηο ην βπδαληηλφλ δίθαηνλ. Πξαγκαηείαη ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, Αζήλα, 1984, ζει Πεξαηηέξσ γηα ην ζέκα απηφ βιέπε ζε P. Koschaker Die Eheformen bei den Indogermanen, Deutsche Landesreferate zum II internationalen Kongress für Rechtsvergleichung im Haag, 1937 ζει. 89, Ο φξνο sponsalia ραξαθηεξίδεη ηε κλεζηεία. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ην αληηθείκελν ηεο δηθαηνπξαμίαο, δειαδή ε γπλαίθα ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε ππνδεέζηεξε ζέζε αθνχ παξακέλεη ππεμνχζηα, πεξηεξρφκελε πιένλ ζηελ απφιπηε εμνπζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 9 Παλδέθηεο , Βαζηιηθά 28,1,2(ΗΗΗ. 149) 10 Παλδέθηεο , , Βαζηιηθά Βαζηιηθά «Ἑάλ γέλεηαη δσξεά ἐλ αὐηῇ ηῇ ἡκέξα ηῶλ γάκωλ εἰ κελ ἐλ τῷ οἰθσ τῷ ἰδίσ ἡλ ἡ γπλή δνθεῖ πξνο κλεζηήλ ἡ δσξεά γεγνλέλαη εἰ δε ἐλ τῷ οἰθσ ηνπ αλδξφο, πξνο γακέηελ, ὃηη ἐλ ηῇ ηνηάπηῃ αδειίᾳ δεῖ δεηεῖλ πνπ ηῆο γπλαηθφο νὖζεο ἡ δσξεά γέγνλελ» 5

6 ζπγθεθξηκέλα ηνπ Λαβέσλνο, ηνπ Παπηληαλνχ θαη ηνπ Οπιπηαλνχ. Απφ ηε κία πιεπξά ππνζηεξίρζεθε, φηη εάλ θάπνηνο λπκθεχζεθε άλεβε γπλαίθα, γεγνλφο ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη, ηφηε ε ζρέζε απηή, αλ θαη απνζθνπήζεθε γάκνο δελ απνηειεί νχηε θαλ κλεζηεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο λνκνκαζείο φηη εάλ πξηλ ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ απηνχ είρε πξνεγεζεί κλεζηεία, ηφηε ε ζρέζε απηή ηνπ άλδξα κε ηελ άλεβν γπλαίθα εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη σο ζρέζε κλεζηείαο αθφκε θαη αλ ν άλδξαο έθεξε ζηνλ νίθν ηνπ ηε κλεζηεπζείζα γπλαίθα σο αλ λα ήηαλ λφκηκε ζχδπγφο ηνπ. Δάλ φκσο δελ πξνεγεζεί κλεζηεία, ηφηε νχηε κλεζηεία πθίζηαηαη νχηε γάκνο. Γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν ξεπζηά ήηαλ ηα φξηα κεηαμχ κλεζηείαο θαη γάκνπ. Ο Ηνπζηηληαλφο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πεγέο δελ κεηέβαιε ην σο άλσ πεξηγξαθφκελν θαζεζηψο παξά κφλν επέβαιε πεξηνξηζκφ ζηε κλεζηεία θαη ηνλ γάκν ησλ πςειψλ αμησκαηνχρσλ 12, ζηελ πεξίπησζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ζχληαμε πξνηθψσλ ζπκβνιαίσλ. Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ν γάκνο ησλ πξνζψπσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ κλεζηεία. Καη αθφκε θαη εάλ ηα πξφζσπα απηά ζπλάςνπλ κλεζηεία, απαηηείηαη λα έρνπλ ζπληαρζεί πξσηίζησο πξνηθψα ζπκβφιαηα. Μάιηζηα ζηα ζπκβφιαηα απηά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εάλ απηά θαηαξηίδνληαη γηα ηε ζχλαςε κλεζηείαο ή γάκνπ. Σν βπδαληηλφ δίθαην ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ δηακφξθσζε δηθφ ηνπ ηχπν κλεζηείαο μερσξηζηφ απφ απηφ ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ, δηαηεξψληαο φκσο θάπνηα ζηνηρεία απφ απηφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηέιεζαλ ε αλαγλψξηζε ησλ ζεζκψλ ηεο ζπλνκνιφγεζεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ηελ απζαίξεηε θαη ρσξίο ιφγν 12 Ο πεξηνξηζκφο απηφο σο πξνο ηε κλεζηεία ησλ αμησκαηνχρσλ ίζρπε κέρξη θαη ηνπ βαζκνχ ησλ Ηιινπζηξίσλ, νη νπνίνη αλήθαλ ζηελ ηάμε ησλ ζπγθιεηηθψλ (ordo senatorius) νη νπνίνη ζπληζηνχζαλ ηελ αλψηαηε θνηλσληθή ηάμε ζην Πξψηκν Bπδάληην. Οη ζπγθιεηηθή αλαδεηθλχνληαλ κε θξηηήξην ηελ επηηπρεκέλε ζεηεία ηνπο ζε αλψηαηα ή αλψηεξα αμηψκαηα, φπσο εθείλα ηνπ ιακπξφηαηνπ (clarissimus), ηνπ πεξίβιεπηνπ (spectabilis) ή ηνπ ελδφμνπηιινχζηξηνπ (illustris). Απφ φινπο ηνπο ζπγθιεηηθνχο πνπ θαηείραλ απηνχο ηνπο ηίηινπο, κφλνλ νη ηιινχζηξηνη είραλ ην δηθαίσκα πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπγθιήηνπ θαη είραλ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 6

7 ιχζε ηεο κλεζηείαο, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηεο κνηρείαο ηεο κλεζηήο σο ιφγνπ ιχζεσο ηεο κλεζηείαο. 13 Απφ ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ νξηζκνχ ηεο κλεζηείαο αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ αζηηθνχ θαη εθθιεζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Οη βπδαληηλνί θψδηθεο θαη νη ηδησηηθέο ζπιινγέο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ αθνινπζνχλ απαξέγθιηηα ηελ παξαδνζείζα απφ ην ξσκατθφ δίθαην ζεκαζία ηεο κλεζηείαο, ε νπνία ζπλίζηαην ζε ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο θαη ππνζρέζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εθθιεζία ζπλέδεζε ηελ αζηηθήο θχζεσο ζεκαζία ηεο κλεζηείαο κε έλα ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν θαη θαηέιεμε ζην λα δεηήζεη ηελ ηεξνινγία ηεο κλεζηείαο. Ζ απαίηεζε απηή ηεο εθθιεζίαο ζπλδέεηαη κε ηε ζρέζε ηεο κλεζηείαο κε ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ, ιακβάλνληαο κία έλλνηα νηνλεί ζξεζθεπηηθή ππνρξέσζε πξνο εθπιήξσζε ππνζρέζεσο. Γηα απηφ ην ιφγν αθξηβψο ε εθθιεζία ζέζπηζε θαη ην ζρεηηθφ θαλνληθφ δίθαην γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο κλεζηείαο. πκπιέθεηαη ινηπφλ ην αζηηθφ βπδαληηλφ δίθαην κε ην θαλνληθφ δίθαην ζηελ πεξίπησζε ηεο κλεζηείαο, ιακβάλνληαο, κάιηζηα ππ φςηλ, φηη ν ζεζκφο ηεο κλεζηείαο απνζθνπνχζε πάληνηε ζηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ γάκνπ. Δίλαη, επνκέλσο θπζηθφ επαθφινπζν ε εθθιεζία λα ελδηαθέξεηαη γηα ην ζεζκφ ηεο κλεζηείαο, ηφζν σο πξνο ηνλ ηχπν απηήο, δειαδή ηνλ ηξφπν ζπλάςεψο ηεο, φζν θαη γηα ηελ νπζία ηεο, δειαδή ην πεξηερφκελν θαη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο κλεζηνχο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα ζεκέιηα ηνπ κειινληηθνχ γάκνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε κλεζηεία ζηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε, εμππεξεηνχζε ηηο ίδηεο αλάγθεο, φπσο πιένλ ζηελ επνρή καο, δειαδή ηελ απεκπινθή ησλ κλεζηψλ απφ ην λα θαζίζηαληαη βνξά ζηα ζρφιηα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ ή λα δχλαληαη κέζσ ηηο κλεζηείαο λα ζπλνηθνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ειεχζεξα ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 14. Αληίζεηα, φπσο ζα γίλεη αληηιεπηφ ζηηο επφκελεο γξακκέο ν ζεζκφο ηεο κλεζηείαο ιεηηνπξγνχζε σο κία ππφκλεζε πξνο ηνπο κειιφλπκθνπο, φηη αθξηβψο, επεηδή πξφθεηηαη λα έιζνπλ πνιχ ζχληνκα ζε 13 Ζ εμέιημε απηή ελζσκαηψλεηαη ζε ηέζζεξηο Νεαξέο ηνπ Λένληνο ηνπ νθνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο κε αξηζκφ 18, 74, 93 θαη 109, βιέπε ζρεηηθψο Σξσηάλνπ, Οη Νεαξέο Λένληνο ο ηνπ νθνχ, Αζήλα 2007, ζει. 87, 231, 263 θαη 301 αληίζηνηρα. 14 Βιέπε ζρεηηθψο ζε Κνπλνπγέξε-Μαλσιεδάθε, Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, ηεχρνο Ηα, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 1998, ζει

8 θνηλσλία γάκνπ, νθείινπλ λα ηεξήζνπλ θάπνηνπο θαλφλεο κέρξηο φηνπ πξαγκαηνπνηήζνπλ ην γάκν. Δπηπξνζζέησο, ζε ηππηθφ επίπεδν νη δηαηάμεηο ηφζν ηνπ ξσκατθνχ φζν θαη ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ σο πξνο ηελ αλαγλσξίδνπλ ζηνπο κειιφλπκθνπο ην δηθαίσκα αθξηβψο απηήο ηεο επηινγήο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ κειινλχκθνπ-κλεζηνχ, ζηελ πξάμε φκσο επηβαιιφηαλ ε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ θεδεκφλσλ ηνπο θαη πνιιέο θνξέο νη κλεζηνί δελ γλψξηδαλ ν έλαο ηνλ άιιν, αιιά γλσξίδνληαλ θαηά ηελ πεξίζηαζε ηεο ζχλαςεο ηεο κλεζηείαο. Σν ζηνηρείν απηφ θαηαδεηθλεχεη φηη ηειηθψο θαη ν ζεζκφο ηεο κλεζηείαο, φπσο ζπλαθφινπζα θαη ν ζεζκφο ηνπ γάκνπ ππνηαζζφηαλ ζηα έμσζελ επηβαιιφκελα θνξκαιηζηηθά θνηλσληθά πξφηππα θαη πεξηβαιιφηαλ κε έλα καλδχα είηε πνιηηεηαθήο, είηε ζξεζθεπηηθήο εμσηεξηθήο ηζρχνο ράλνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηνλ πξσηετθφ ηεο αλζξψπηλν ραξαθηήξα, δειαδή απηνχ ηεο ακθνηέξσζελ ζπλαηλέζεσο σο πξνο ηελ απφ θνηλνχ πξαγκάησζε ελφο γεγνλφηνο, ηνπ γάκνπ. 3. ΣΤΠΟΗ ΤΣΑΔΩ ΣΖ ΑΣΔΛΟΤ (ΑΝΗΔΡΟΛΟΓΖΣΖ) ΜΝΖΣΔΗΑ ην βπδαληηλφ δίθαην πθίζηαηαη κηα γεληθή δηάθξηζε ηεο κλεζηείαο αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν ζπζηάζεψο ηεο, δειαδή ζε ηεξνινγεκέλε ( θπξίσο κλεζηεία), ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε εηδηθφηεξα παξαθάησ θαη ζηελ αληεξνιφγεηε (αηειή), θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηαθνξεηηθέο λνκηθέο ζπλέπεηεο. Αηειήο ή αζηηθή ή θαηά λφκν κλεζηεία, νλνκάδεηαη απηή πνπ ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνιηηεηαθνχ δηθαίνπ θαη ρσξίο ηεξνινγία, αιιά κε επίζεκε δηνκνινγία ή φπσο ζηα ιαηηληθά απνθαιείηαη stipulatio. Δπηγξακκαηηθά λα αλαθέξνπκε φηη ε κνξθή απηή ηεο κλεζηείαο πξνέξρεηαη απφ ην ξσκατθφ δίθαην θαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ ε εξψηεζε πνπ απεπζπλφηαλ απφ ην λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ κλεζηήξνο πξνο ην λφκηκν αληηπξφζσπν ηεο γπλαίθαο, δειαδή ηεο spondes (δεζκεχεζαη ;), νπφηε ε αληηζπκβαιιφκελε πιεπξά γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο κλεζηείαο έπξεπε λα απαληήζεη spondeo 15. Μάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν ξήκα είραλ δηθαίσκα λα ην ρξεζηκνπνηνχλ κφλν νη Ρσκαίνη πνιίηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε κλεζηεία ν κλεζηήξαο απνθαιείηαη 15 Νάθνπ, Δηζεγήζεηο Ρσκατθνχ Γηθαίνπ, Σφκνο 1 νο, Θεζζαινλίθε, 1999, ζει

9 sponsus θαη ε κλεζηή sponsa. ην βπδαληηλφ δίθαην πιένλ ζηελ πεξίπησζε απηή ν κλεζηήξαο παξαδίδεη ζηε κλεζηή ηνπ έλα δψξν πνπ λα ζπκβνιίδεη ην δεζκφ ηνπο, θαηά ην πιείζηνλ έλα δαθηπιίδη πνπ απνθαιείηαη δαθηπιίδη αξξαβψλσλ (arrha sponsalitia), ελψ αληαιιάζζνπλ ιεγφκελν θίιην θίιεκα (interveniente osculo), σο εγγχεζε ηεο φηη ζα παξακείλνπλ πηζηνί ν έλαο ζηνλ άιιν. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κία ζεκαληηθή δηεπθξίληζε γηαηί έλλνηεο πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο, εθείλε ηελ επνρή απνθηνχζαλ κία δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Ωο κλεζηεία πεξηγξάθεηαη ε δηθαηνπξαμία, ζε λνκηθφ επίπεδν δειαδή πνπ δεζκεχεη δχν άηνκα δηαθνξεηηθνχ θχινπ θαη απνηειεί ηνλ πξφδνκν ηνπ γάκνπ γηα απηνχο. Ζ κλεζηεία, ινηπφλ, θαηαξηίδεηαη κε δηάθνξνπο ηχπνπο, φπσο έρνπκε ήδε πνιιέο θνξέο αλαθέξεη. κσο ζεκαίλεη ην ίδην αθξηβψο θαη ν φξνο αξξαβψλαο; Ζ απάληεζε θαη αξρήλ είλαη αξλεηηθή, αθνχ σο αξξαβψλαο νξίδεηαη ε δσξεά ηνπ δαθηπιηδηνχ θαη ε δφζε ηνπ θηιηνχ κεηαμχ ησλ κλεζηψλ. Α. Άηππε Καηάξηηζε Καηά ην ξσκατθφ θαη ην αξραηφηεξν βπδαληηλφ δίθαην ε κλεζηεία θαηαξηηδφηαλ κε απφδνζε παλεγπξηθήο ππνζρέζεσο ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε γάκνπ θαη απηή αθξηβψο ε ππφζρεζε απνηεινχζε ην ζπζηαηηθφ ηχπν ηεο κλεζηείαο, ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο 16 ηελ πεξίπησζε ηεο αηεινχο αζηηθήο κλεζηείαο (λφκηκε ή θαηά λφκν κλεζηεία) ε Αλαηνιηθή νξζφδνμε εθθιεζία παξέιαβε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ακεηάβιεηεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο απφ ην αξραηφηεξν βπδαληηλφ δίθαην. Αλ θαη ην βπδαληηλφ δίθαην εηζήγαγε ηελ ηεξνινγία σο ηχπν ζπζηάζεσο ηεο κλεζηείαο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ απεζθφπεζε ζηελ θαηάπλημε ηνπ θνηλνχ ηχπνπ ηεο κλεζηείαο. Δλψ αξθνχζε ε ςηιή ζπλαίλεζε γηα ηε ζχζηαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο κλεζηείαο, παξνιαπηά κέζα ζην ιαφ επηθξαηνχζαλ ζπλήζεηεο πνπ επέβαιαλ ηε ζχζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλνχ ηχπνπ ηεο κλεζηείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην ηνπζηηληάλεην δίθαην γηα ηε ζχλαςε ηεο κλεζηείαο αξθνχζε ε nudus consensus. Απφ ηελ άπνςε επνκέλσο ηνπ λνκηθψο εγθχξνπ ή αθχξνπ ηεο κλεζηείαο, δελ είραλ θακία ζεκαζία νη ζπλεζηδφκελνη ηχπνη. Σν ίδην επηθξαηεί θαη θαηά ην δίθαην ησλ Βαζηιηθψλ. Ο ιαφο φκσο ελέκεηλε ζηηο ζπλήζεηέο ηνπ, παξφιε ηελ πεξηθξφλεζε πνπ έδεηρλε ζε απηέο ην απηνθξαηνξηθφ δίθαην. Ο 16 Παλδέθηε θαη

10 απηνθξάηνξαο Αιέμηνο Κνκλελφο ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο 24 εο Νεαξάο ηνπ ζεζπίδεη φηη ε ηειεηή ηεο κλεζηείαο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή απφζηαζε απφ ηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ φκσο ζηνηρείν πνπ ζπλάγεηαη απφ ην θείκελν ηεο λεαξάο απηήο είλαη ε καξηπξία, φηη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κλεζηείαο δηδφηαλ θαη ν αξξαβψλαο ακέζσο κεηά ή ζπγρξφλσο κε ηελ ηεξνινγία. 17 Απηφ καο δείρλεη φηη ζηελ ζπλείδεζε ηνπ ιανχ ε δφζε ηνπ αξξαβψλα ζεσξνχληαλ ζηελ αληίιεςε ηνπ ιανχ σο ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ νινθιεξψλεη ηελ ηειεηή ηεο κλεζηείαο. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί, φηη ν άλδξαο ππεμνχζηνο εάλ δηαθσλνχζε κε ηελ επηινγή ηεο κειινληηθήο λχθεο απφ πιεπξάο ηνπ παηέξα ηνπ ή ηνπ επηηξφπνπ ηνπ κπνξνχζε λα εθθξάζεη αλνηρηά ηελ άξλεζε ηνπ θαη νπδφισο ππέθεηην ζε εμαλαγθαζκφ, αληίζεηα ε γπλαίθα ππεμνχζηα δελ δηέζεηε δηθαίσκα αξλήζεσο πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ απνδεηθλπφηαλ φηη ν κέιισλ ζχδπγφο ηεο ήηαλ αλάμηνο ηεο (ζα δνχκε παξαθάησ ηη ζεκαίλεη ν ραξαθηεξηζκφο απηφο) ή δηήγε βίν αηζρξφ. ηελ πεξίπησζε ησλ αλήβσλ πνπ δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 7 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ήηαλ αλαγθαία ε ζπλδξνκή ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο, αιιά θαη ηνπ επηηξφπνπ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε δε εθήβσλ αηφκσλ θαη ππφ επηηξνπεία ηεινχλησλ ίζρπαλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ επέηαζζε ε λνκνζεζία ζηελ πεξίπησζε ηνπ γάκνπ 18. Ζ ζπλαίλεζε απηή κπνξνχζε λα εθδεισζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν, γξαπηά, πξνθνξηθά, πξνζσπηθψο, δηα αληηπξνζψπνπ, αγγειηνθφξνπ ή παξέλζεηνπ πξνζψπνπ θαη ε ζπλαίλεζε ζα έπξεπε λα είλαη πξντφλ ειεχζεξεο βνχιεζεο απαιιαγκέλε απφ θάζε είδνπο πηζαλή βία, πιάλε, απάηε ή απεηιή. Καηά θαλφλα φηη ηα θσιχκαηα ηνπ γάκνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ κλεζηεία 19 Ζ ζχζηαζε δεχηεξεο κλεζηείαο πξηλ ηε ιχζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεπαγφηαλ ηελ αηηκία (infamia) 20 Απφ ηε κλεζηεία δελ γελληέηαη δηθαίσκα αζθήζεσο αγσγήο πεξί γάκνπ, αιιά απηφο πνπ αξλείηαη αδηθαηνιφγεηα ηε ζχλαςε κλεζηείαο ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε απνδεκίσζεο εάλ απφ ηελ άξλεζή ηνπ απηή πξνέθπςε ζεηηθή δεκία ζην άιιν άηνκν. 17 «ηεληθαχηα ηελ κλεζηείαλ πξψησο κεηά ηεο ηεξά ησλ επρψλ επσδήο θαη ησλ ζπλήζσλ ηαχηε παξαηεξήζεσλ, εγνχλ ηνπ αξξαβψλνο θαη ηνπ θηιίνπ ηνηο κλεζηήξζη θηιήκαηνο», ζε Ι. Ζέπου και Παν. Ζέπου, Jus Graecoromanum, Αθήνα 1891 (ανατφπωση 1962), Τόμος 1 ος, σελ Βαζ Βαζ Παλδέθηεο 3.2., Βαζ

11 Δπίζεο, ν κλεζηήξαο ράλεη ηνλ αξξαβψλα θαη νηηδήπνηε άιιν πξνζθέξεη ζηε κλεζηή ηνπ. Δάλ φκσο νη γνλείο ηεο κλεζηήο επηζπκνχλ λα ιχζνπλ ηελ κλεζηεία θαη λα κε δψζνπλ ηε κλεζηή ζην κλεζηήξα ηφηε απνδίδνπλ ζηνλ κλεζηήξα ην δηπιάζην απφ απηά πνπ έιαβαλ σο αξξαβψλα θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο κλεζηείαο. Σα ππφινηπα, ηα νπνία νη γνλείο έιαβαλ κεηά ηελ πξψηε εκέξα, φζα δειαδή πξνζθέξζεθαλ απφ ην κλεζηήξα σο δψξν πξνο ηε κλεζηή, ηα απνδίδνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή ζηνπο γνλείο ηεο θνπέιαο σο είλαη θαη φρη ζην δηπιάζην. Σνλ ίδην ραξαθηήξα πξνζδίδεη θαη ζηνλ αξξαβψλα θαη ε Δθινγή ησλ Ηζαχξσλ. χκθσλα κε ην λνκνζέηεκα απηφ θαηαξηίδεηαη κλεζηεία κεηαμχ Υξηζηηαλψλ, φηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη λφκηκα θαη ρσξίο λα πθίζηαηαη θάπνην λνκηθφ θψιπκα αλάκεζα ζηνπο κλεζηνχο θαη κάιηζηα είηε κε ηελ θαηαβνιή αξξαβψλα, είηε κε έγγξαθε δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ ν κλεζηήξαο κεηαβάιιεη ηε γλψκε ηνπ θαη κε λα κελ ζπλάςεη ηε κλεζηεία ηφηε απιψο ράλεη ην πνζφ ηνπ αξξαβψλα πνπ θαηέβαιε, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ αιιάμεη γλψκε ε κλεζηή ηφηε ε νηθνγέλεηά ηεο πξέπεη λα επηζηξέςεη ην πνζφ ηνπ αξξαβψλα πνπ έιαβε ζην δηπιάζην. 21 Δπνκέλσο ν αξξαβψλαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο ηεο ζχλαςεο ηεο κλεζηείαο. Αιιά θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ απηνθξάηνξνο Αιέμηνπ Κνκλελνχ ακέζσο κεηά ηελ ηεξή ηειεηή θαη κάιηζηα θαηά ηελ ίδηα ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο κλεζηείαο δηλφηαλ ν αξξαβψλαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν απνδεηθλχεηαη, φηη λαη κελ ε ηεξνινγία πξνζηέζεθε ζηνπο ηχπνπο ηεο ζπλάςεσο ηεο κλεζηείαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ν ιαφο δελ ζέιεζε λα κεηαβάιεη ηα θαηά παξάδνζε εησζφηα ζηε ζχλαςε ηεο κλεζηείαο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηεο άηππεο αηεινχο κλεζηείαο αμηνζεκείσηε είλαη ε κεηαβνιή ζηηο δηαηάμεηο ηεο Δθινγήο πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηνλ 11 ν αηψλα ζηε Μεζεκβξηλή Ηηαιία, φπσο καο πιεξνθνξνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζην Απμεκέλν Πξφρεηξν 22, φηη δειαδή ε κλεζηεία ζπλίζηαηαη κφλν κε ηελ θαηαβνιή αξξαβψλα θαη 21 Βιέπε ζρεηηθψο ζε Δθινγή 1.1. θαη Απμεκέλν Πξφρεηξν 1.1. ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά πσο ε κλεζηεία θαηαξηίδεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αξξαβψλα θαη φρη κε ηε κνξθή επεξσηήζεσο (stipulatio) κε ζθνπφ ην γάκν, Ι. Ζέπου και Παν. Ζέπου, ο.π. Τόμος 2 ος, σελ. 2 και Τόμος 7 ος, σελ. 11 αντίστοιχα 22 Φηινινγηθφ-λνκνζεηηθφ θείκελν, ε ζχληαμε ηνπ νπνίνπ ρξνλνινγείηαη θαηά ην 14 ν αηψλα, αγλψζηνπ ζπγγξαθέσο. Έιαβε ηελ νλνκαζία ηνπ απηή απφ ηνπο κειεηεηέο Απμεκέλν 11

12 φρη κε επεξψηεζε (stipulatio) κε ζθνπφ ην γάκν. Καηφπηλ φκσο θαη απηή ε ίδηα ε ζπλήζεηα ηεο δφζεσο ηνπ αξξαβψλνο εμέιεηςε θαη αλαθεξφκαζηε εηδηθφηεξα ζηελ χζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν, ήηνη απφ ην 1204 κ.υ. έσο θαη ηελ άισζε. πσο καο πιεξνθνξεί κεηαμχ άιισλ 23 ν Μαηζαίνο Βιάζηαξεο ζην έξγν ηνπ χληαγκα θαηά ηνηρείνλ, ελψ σο είδακε ε κλεζηεία θαηαξηηδφηαλ κε απφδνζε αξξαβψλα θαη δφζε ηνπ θηιίνπ θηιήκαηνο, ζηε κεηαγελέζηεξε απηή ηζηνξηθή πεξίνδν εμέιεηςε φιν ην πξνεγνχκελν ηππηθφ θαη επεθξάηεζαλ νη «δεζκνί δηα ςηιψλ γξακκάησλ» 24, φπσο ζ δνχκε ακέζσο παξαθάησ. ζνλ αθνξά ηε δφζε ηνπ θηιίνπ θηιήκαηνο, ε ζπλήζεηα απηή αλάγεηαη ήδε ζηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ 25, ε νπνία πεξλάεη θαη γίλεηαη απνδεθηή θαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Βαζηιηθψλ 26, αιιά απαληάηαη θαη ζην έξγν ησλ ππνκλεκαηηζηψλ Θεφδσξνπ θαη Θαιαιαίνπ. Άιισζηε, σο πξνειέρζε, αλαθνξά ζην θίιην θίιεκα πνηεί θαη ν απηνθξάηνξαο Αιέμηνο Κνκλελφο ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηεο Νεαξάο κε αξηζκφ 24, ελψ ζην έξγν ηνπ κε ηίηιν «Πεξί ζπλνηθεζίσλ», ν θαληθνγξάθνο Αιέμηνο παλφο κλεκνλεχεη φηη νη ζχγρξνλνί ηνπ, ήηνη θαηά ηνλ 14 ν θαη 15 ν αηψλα ζπλεζίδνπλ λα ηεινχλ ηελ κλεζηεία κε ηεξνινγία, αιιά θαη κε δφζε θηιήκαηνο. 27 Πξφρεηξν (Prochiron Auctum), επεηδή έρεη σο βάζε ζηε δηάηαμε ηεο χιεο ηνπ ηνλ Πξφρεηξν Νφκν, βιέπε αλαιπηηθφηεξα ζε π. Σξσηάλν Οη πεγέο ηνπ Βπδαληηλνχ Γηθαίνπ, Αζήλα- Κνκνηελε 1999, ζει Οη πιεξνθνξηνδφηεο καο θαληθνγξάθνη ηεο επνρήο είλαη θαηά θχξην ιφγν νη Ησάλλεο Εσλαξάο, Μαλνπήι Μαιαμφο θαη Αιέμηνο παλφο, βιέπε αλαιπηηθφηεξα θαη κε ζρεηηθέο παξαπνκπέο ζεσξστάλν, ν.π., ζει. 298 επ. 24 Μαηζαίνπ Βιάζηαξε, χληαγκα θαηά ηνηρείνλ ησλ εκπεξηεηιεκκέλσλ απαζψλ ππνζέζεσλ ηνηο ηεξνίο θαη ζείνηο θαλφζηλ, κεηά δηαθφξσλ αλαγλσζκάησλ θαη αλαιπηηθνχ πίλαθνο, Γ ζηνηρείνλ, θεθάιαην 15 ζε Ράιιε- Πνηιή,, χληαγκα ησλ ζείσλ θαη ηεξψλ θαλφλσλ ησλ ηε αγίσλ θαη παλεπθήκσλ Απνζηφισλ θαη ησλ ηεξψλ νηθνπκεληθψλ θαη ηνπηθψλ πλφδσλ θαη ησλ θαηά κέξνο Αγίσλ Παηέξσλ, απφ ηελ έθδνζε ηνπ Zachariä von Lingethal, 1855, (αλαηχπσζε 1966) Σφκνο VI, ζει Κψδηθα Βαζηιηθά Δπίζεο κλεία ζην θίιην θίιεκα γίλεηαη ζηνλ 17 ν Καλφλα ησλ Απνζηφισλ, βιέπε Αγαπίνπ Ηεξνκνλάρνπ θαη Νηθνδήκνπ Μνλαρνχ Πεδάιηνλ ηεο λνεηήο λεφο ηεο κίαο αγίαο θαζνιηθήο θαη απνζηνιηθήο ησλ νξζνδφμσλ εθθιεζίαο, ήηνη άπαληεο νη ηεξνί θαη ζείνη θαλφλεο ησλ αγίσλ παλεπθήκσλ απνζηφισλ ηε θαη ηνπηθψλ ζπλφδσλ θαη ησλ θαηά κέξνο ζείσλ παηέξσλ ειιεληζηί κελ ράξηλ αμηνπηζηίαο εθηηζέκελνη δηα δε ηεο θαζ εκάο θνηλνηέξαο δηαιέθηνπ πξνο θαηάιεςηλ ησλ απινπζηέξσλ εξκελεπφκελνη, Λεηςία 1800 (έβδνκε έθδνζε, Αζήλα 1970), ζει. 11, ζεκ

13 Β. Έγγξαθε ζύζηαζε δηα ζπληάμεσο πξνηθώσλ ζπκβνιαίσλ, δηα εγθνιπίσλ θαη δηα ζηαπξηθώλ δεζκώλ κσο πέξα απφ ηνλ άγξαθν πθίζηαηαη θαη ν έγγξαθνο ηχπνο ηεο κλεζηείαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηνπζηηληάλεηα λνκνζεζία 28, ελψ δελ θέξεηαη λα απνξξίπηεη ηνλ άηππνλ ηεο ζπζηάζεσο ηεο κλεζηείαο, ελ ηνχηνηο ξεηά πξνθξίλεη δηα ηεο 74 ε ο Νεαξάο ηνπ απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλνχ θαίλεηαη λα επηβάιεη ηελ ζχληαμε πξνηθψνπ ζπκβνιαίνπ, δειαδή εγγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο ππφζρεζεο κεηαμχ ησλ κειινλχκθσλ θαη ηε ξχζκηζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ ζρέζεσο 29. Καη επεηδή ν λνκνζέηεο ηεο επνρήο δηέβιεςε φηη θάηη ηέηνην ήηαλ πξαθηηθά δχζθνιν λα ηζρχεη γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, φξηζε ππνρξεσηηθή ηελ θαηάξηηζε πξνηθψσλ ζπκβνιαίσλ γηα ηνπο αλψηαηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο κέρξη ηνπ βαζκνχ ηνπ ηιινπζηξίνπ 30, δειαδή άγγημε ηελ ηάμε ησλ ζπγθιεηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ απηνί αλαπφζπαζηνη λα ζπλερίδνπλ ην δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν ρσξίο λα ηνπο απαζρνινχλ ζην κειινληηθφ ηνπο γάκνπ ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο. Δπίζεο ν Ηνπζηηληαλφο κε ηε Νεαξά ηνπ κε αξηζκφ 117, απαηηνχζε ηελ ζχληαμε πξνηθψσλ ζπκβνιαίσλ ζηελ πεξίπησζε κλεζηείαο ηνπ θπξίνπ κε δνχιε ή κε απειεχζεξε επηιήςηκεο εζηθήο 31. Δλ ζπλερεία νη Ίζαπξνη ζηελ εθινγή ηνπο επεθηείλνπλ ηελ δηα πξνηθψσλ ζπκβνιαίσλ κλεζηεία ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη απαηηνχλ ηε ζχλαμε ηνπ πξνηθψνπ ζπκβνιαίνπ ελψπηνλ ηξηψλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ, νη νπνίνη ζα νκνινγνχζαλ ηε κεηαβίβαζε ηεο πξνίθαο ππέξ ηνπ αλδξφο 32. κσο, σο γλσζηφλ, νη Μαθεδφλεο απηνθξάηνξεο, νη νπνίνη βαζίιεπζαλ ελ ζπλερεία, ηφζν κε ηνλ Πξφρεηξν λφκν ηνπο, φζν θαη ζηελ Δηζαγσγή επαλέθεξαλ ην ζέκα ζηα Ηνπζηηληάλεηα πξφηππα θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηθψσλ ζπκβνιαίσλ πεξλά θαη ζηα Βαζηιηθά 33. Πεξαηηέξσ, άιιε κνξθή εγγξάθνπ ζπζηάζεσο απνηειεί ε ζχζηαζε ηεο κλεζηείαο κε εγθφιπηα, ε νπνία θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο απφ ην δέθαην ηέηαξην αηψλα θαη απνηέιεζε πξντφλ επί καθξψ εθαξκνδνκέλνπ εζίκνπ, ην λα αληαιιάζζνληαη θαη 28 Παλδέθηε , Schöll Rudolf θαη Kroll Guilelm, Corpus Iuris Civilis Novellae, Σφκνο 3 νο, Υαηδειβέξγε 1954, (δσδέθαηε έθδνζε Hildesheim 1988, ζει Schöll θαη Kroll, ν.π., ζει. 554, Βαζηιηθά , βιέπε επίζεο αλσηέξσ ζε ππνζεκείσζε ππ αξηζκ Schöll θαη Kroll, ν.π., ζει Δθινγή Πξφρεηξνλ 4.14, Δηζαγσγή, 16.11, Βαζηιηθά,

14 θαη λα πεξλψληαη γχξσ απφ ην ιαηκφ ησλ κλεζηψλ εγθφιπηα, θπιαρηά δειαδή, θάπνηεο θνξέο αθφκε θαη κε ηελ παξνπζία ηεξέα, ν νπνίνο αλέπεκπε δεήζεηο θαη επρέο, ρσξίο φκσο ε παξνπζία απηή ηνπ ηεξέα λα θαζηζηά ηε κλεζηεία ηεξνινγεκέλε 34, αιιά σο ηχπνο κλεζηείαο ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο αηειείο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα επεηδή πέξα απφ ηνλ ηεξέα, κεηαθέξνληαλ θαη ηεξέο εηθφλεο ζην ρψξν, φπνπ ηεινχληαλ ε κλεζηεία, ε Δθθιεζία απαγφξεπζε ηειηθψο θαη ηελ παξνπζία ηνπ ηεξέα ζηε κλεζηεία φηαλ γηλφηαλ κε αληαιιαγή εγθνιπίσλ γηα λα κε δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κε ηελ ηεξνινγεκέλε 35. Μέζσ ηεο αληαιιαγήο ησλ εγθνιπίσλ νη κλεζηνί αλαιάκβαλαλ ηελ εζηθή ππνρξέσζε ηεο ηειέζεσο γάκνπ, δηαηεξψληαο βέβαηα ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ή ηεο απφ θνηλνχ ιχζεο ηεο κλεζηείαο, αλαιακβάλνληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. Καηά ηελ ηειεηή νη κλεζηνί έδηλαλ ηελ ππφζρεζε γηα ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ θαη ε επζχλε απφ ηε ιχζε ηεο κλεζηείαο θξηλφηαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί ηεο εθηειέζεσο ζπκβάζεσο. Γηα απηφλ αθξηβσο ην ιφγν ν ηχπνο απηφο ηεο κλεζηείαο θέξδηδε φινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο κεηά απφ ην δέθαηε ηξίην αηψλα έλαληη ηεο ηεξνινγεκέλεο κλεζηείαο, ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ, επεηδή ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάιπζεο ηεο κλεζηείαο δελ ήηαλ ηφζν απζηεξά φπσο ζηελ ηεξνινγεκέλε κλεζηεία, ε νπνία ζεσξείηαη αδηαιπηε. Ο ζπζηαηηθφο, ινηπφλ ηχπνο ηεο κλεζηείαο απηήο είλαη ε αληαιιαγή ησλ εγθνιπίσλ θαη ηα εγθφιπηα ππέρνπλ ηε ζέζε δαθηπιηδηνχ αξξαβψλα. Αληηκεησπίδεηαη σο κία απιή επηζπκία (αξέζθεηα) ησλ αλζξψπσλ θαη ε αληαιιαγή ησλ εγθνιπίσλ θαζηεξψλεηαη εζηκηθά θαη θαηά κίκεζε ησλ θνηλψλ ζπκβάζεσλ, ελψ θαη πάιη εζηκηθά θαη γηα λα πξνζδνζεί ηεξφο ραξαθηήξαο ζην γεγνλφο κεηαθέξνληαλ θαη εηθφλεο ζην ρψξν ηέιεζεο, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη απηφ θαη επηηαγή ηεο εθθιεζίαο. Πεξαηηέξσ καξηπξείηαη θαη ε δηα ζηαπξηθψλ δεζκψλ ζχζηαζε ηεο κλεζηείαο. Πην παξαζηαηηθά, ζπληαζζφηαλ έλα έγγξαθν, επί ηνπ νπνίνπ εγγξαθφηαλ ην ζεκείν ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ 36 θαη αθνινπζνχζαλ ηα νλφκαηα ησλ κλεζηψλ. Αλ θαη 34 Μάηζε, Μλεζηείαη ζπλαπηφκελαη δη εγθνιπίσλ θαη ζηαπξηθψλ δεζκψλ ελ ησ βπδαληηλψ δηθαίσ, Δπεηεξίο Δηαηξίαο Βπδαληηλψλ πνπδψλ (ΔΔΒ) ηφκνο 30, Αζήλα , ζει Βιέπε ζρεηηθψο ηελ Τπνηχπσζηλ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ Μαηζαίνπ ηνπ Α απφ ηνπ 1398 έηνπο, φπνπ απαεηιείηαη νπνηνζδήπνηε ηεξέαο αθφκε θαη πνηλή θαζαίξεζεο εάλ θαη απιψο παξαζηεί ζε δηα εγθνιπίσλ κλεζηείαο, Παπαδάηνπ, ν.π., ζει Σν ζεκείν ηνπ ηαπξνχ θαινχηαλ ζίγλνλ εθ ηνπ ιαηηληθνχ φξνπ signum, πνπ ζεκαίλεη ζεκείν. 14

15 ζπλαληάηαη ν ηχπνο απηφο εθαξκνδφκελνο θαηά ην 14 ν θαη 15 ν αηψλα, ελ ηνχηνηο ήδε απφ ηελ Νεαξά 72 ηνπ Λένληνο Σ ηνπ νθνχ 37, γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηελ χπαξμε θαη απηνχ ηνπ έγγξαθνπ ζπζηαηηθνχ ηχπνπ, ν νπνίνο σο δειψλεη ε Νεαξά γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηελ Πνιηηεία θαη παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. Βεβαηα, είλαη γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο έηπρε σο επί ην πιείζηνλ εθαξκνγήο θαηά ηελ χζηεξε πεξίνδν ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ θαη αξθεηέο θνξέο εκπιεθφηαλ κε ηελ ηεξνινγεκέλε κλεζηεία κε απνηέιεζκα αθφκε θαη εθθιεζηαζηηθνί παξάγνληεο λα δειψλνπ πσο θαη γα ηνλ ηχπν ηεο δηα ζηαπξηθψλ δεζκψλ ζπζηεκέλεο κλεζηείαο πθίζηαηαη αδηάιπην 38 ή αθφκε πέξα απφ ην έγγξαθν κε ηνλ ραξαγκέλν ζηαπξφ αθνινπζνχζε θαη έλα πξνηθψν ζπκβφιαην κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε δηάθξηζε θάζε θνξά λα θαηαηάμνπκε κία ζπγθεθξηκέλε έγγξαθε κλεζηεία ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο. Σέινο, ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ε ηέιεζε κλεζηείαο δηα αληηπξνζψπνπ. πσο πξνείπακε, κλεζηεία θαηαξηίδεηαη είηε εγγξάθσο είηε αγξάθσο, αθφκε θαη κε ςηιή ζπλαίλεζε κεηαμχ απφλησλ, νπφηε ε ζπλαίλεζε δειψλεηαη είηε κε ελδηάκεζν πξφζσπν, είηε κε επηζηνιή. Απαηηείηαη εηδηθφ πιεξεμνχζην θαη φρη κία γεληθή εληνιή θαη ν πιεξεμνχζηνο πέξα απφ ηε δήισζε ηεο ζπλαίλεζεο κπνξεί λα πξνβεί θαη ζηελ ππνγξαθή γακηθνχ ζπκβνιαίνπ ην φλνκα ηνπ εληνιέα ηνπ. Να ζεκεησζεί φκσο, φηη ε δηα πιεξεμνπζίνπ ηέιεζε κλεζηείαο έρεη εθαξκνγή κφλν ζηελ αηειή κλεζηεία (κε εμαίξεζε ηελ δηα ζηαπξηθψλ δεζκψλ ζπλαπηφκελε κλεζηεία), δηφηη ζηελ ηεξνινγεκέλε κλεζηεία απαηηείηαη απηνπξφζσπε εκθάληζε ησλ κλεζηψλ, επί πνηλή αλππνζηάηνπ ηεο κλεζηείαο. 4. Ζ ΗΔΡΟΛΟΓΖΜΔΝΖ (ΚΤΡΗΩ) ΜΝΖΣΔΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΓΗΚΑΗΟ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο εμεηάζηεθαλ ηχπνη κλεζηείαο βάζεη ησλ επηηαγψλ ηνπ πνιηηεηαθνχ δηθαίνπ. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ εκθάληζε ηεο ηεξνινγεκέλεο κλεζηείαο ηφζν ζε επίπεδν Πνιηηείαο, φζν θαη ηεο Δθθιεζίαο. 37 Η. Εέπνπ-Π. Εέπνπ, ν.π. Σφκνο 1, ζει Βιέπε ζρεηηθψο ηε δηδαζθαιία ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Θεζζαινλίθεο πκεψλνο, ζε Παπαδάην. Ο.π., ζει

16 Α. Πνιηηεηαθό Γίθαην Πψο ην πνιηηεηαθφ δίθαην ελέηαμε ζηνπο θφιπνπο ηνπ έλαλ ζεζκφ ζπλάςεσο κλεζηείαο, θαηά θχξην ιφγν εθθιεζηαζηηθήο πξνειεχζεσο; χκθσλα κε δηάηαμε ησλ απηνθξαηφξσλ Θενδνζίνπ ηνπ Β θαη ηνπ Οπαιεληηαλνχ ηνπ Γ θαηά ην έηνο 428 νξίζηεθε φηη γηα ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ αξθνχζε νη κειιφλπκθνη λα ήηαλ pares honestae personae θαη ηφηε θαλέλα θψιπκα δελ ππήξρε θαη κφλν φθεηιαλ λα δειψζνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ. Ο ζπλαπηφκελνο γάκνο ήηαλ έγθπξνο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ πξνεγνπκέλσο είρε ζπλνκνινγεζεί πξφγακε δσξεά (donatio ante nuptias) ή λα είρε ζπκθσλεζεί θαη θαζνξηζηεί πξνίθα (dos). Αξγφηεξα ν Ηνπζηηληαλφο εμέδσζε λέεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζε πνιίηεο αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο (personae illustrate) γηα ηνπο νπνίνπο βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε λα ζπλάςνπλ γάκν ήηαλ λα πξνεγνχκελε χπαξμε γξαπηνχ γακηθνχ ζπκβνιαίνπ. Σέηνηα αθξηβψο ήηαλ ε 74 ε Νεαξά ηνπ Ηνπζηηληαλνχ πνπ εθδφζεθε ην έηνο απφ ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο πξννησλίδεηαη ε εηζαγσγή ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ηχπνπ ηνπ γάκνπ. Ζ δηάηαμε απηή ζπλερίζηεθε κε ηελ Νεαξά ξηδ ηνπ Ηνπζηηληαλνχ ηνπ έηνπο 542, ε νπνία θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο καο αλαθέξεη φηη νη πςειφβαζκνη αμησκαηνχρνη φθεηιαλ λα ζπληάμνπλ γακηθά ζπκβφιαηα πξηλ απφ ηε ζχλαςε γάκνπ, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο ππεθφνπο απηή ε πξνυπφζεζε δελ ίζρπε. Σν ζεκείν φπνπ γίλεηαη θαλεξφο θαη θαηαλνεηφο ν ξφινο θαη ε παξέκβαζε ηεο εθθιεζίαο είλαη ε παξνπζία ηνπ εθδίθνπ ηεξνχ λανχ ηεο πεξηνρήο ζηε δήισζε ησλ πξνζψπσλ αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο ή αμησκαηνχρσλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπλάςνπλ γάκν 40. Απηή ε δήισζε ιάκβαλε ρψξα σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζε πεξίπησζε πνπ ηα άηνκα απηά δελ ήζειαλ λα πξνβνχλ ζε ζχλαςε γακηθνχ ζπκβνιαίνπ. Απηφο, ινηπφλ ν έθδηθνο, ν εθπξφζσπνο δειαδή ηεο εθθιεζηαζηηθήο αξρήο, φθεηιε ζηε ζπλέρεηα λα ζπληάμεη έλα πξαθηηθφ ηελ ιεγφκελε εθκαξηπξία ελψπηνλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ θιεξηθψλ ζρεηηθά κε ηε δήισζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 39 «Νελνζεπκέλσλ εκίλ εληεχζελ ζπλαιιαγκάησλ επιήζζε ην πνιίηεπκα θαη παξίαζη κάξηπξεο αθηλδχλσο ςεπδφκελνη θαη φηη θπξίαλ εθάιεη ηελ ζπλνηθνχζαλ ν αλήξ, θαθείλε ηνηνχησλ νκνίσο σλφκαδε θαη νχησο απηνίο πιάηηεηαη ζπλνηθέζηα θαη κε ηαηο αιεζείαηο ζπζηάληα» ζε Schöll θαη Kroll ν.π., ζει «Σσ ηεο αγησηάηεο εθείλεο εθθιεζίαο εθδίθσ», Schöll θαη Kroll ν.π., ζει Να ζεκεησζεί, φηη κε ηνλ φξν έθδηθνο δελ ελλνείηαη ν επίζθνπνο, αιιά κάιινλ θάπνηνπ είδνπο λνκηθφο εθπξφζσπνο. 16

17 Μάιηζηα ε κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ πξνθαινχζε αθπξφηεηα ηνπ επηγελφκελνπ γάκνπ θαη ζέκα φζνλ αθνξά ηε γλεζηφηεηα ησλ ηέθλσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο επαλαιήθζεθαλ ζε πην αδξέο γξακκέο θαη ζηε Νεαξά ξηδ ηνπ Ηνπζηηληαλνχ πνπ εθδφζεθε ην έηνο 542. ην ηέηαξην θεθάιαηφ ηεο πξνβιέπεηαη πσο νη πςειφβαζκνη αμησκαηνχρνη φθεηιαλ λα ζπληάζζνπλε πξηλ ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ γακηθά ζπκβφιαηα, ελψ νη ππφινηπνη ππήθννη δελ ππέθεηλην ζε απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε Νεαξά 74 ηνπ έηνπο 537 έγθεηηαη ζην φηη ν Ηνπζηηληαλφο πεξηνξίδεη ηελ ππνρξέσζε ζχλαςεο γακηθψλ ζπκβνιαίσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο (δειαδή νη ζπγθιεηηθνί θαη νη Ηιινχζηξηνη), ελψ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί κέρξη ηφηε θαη νη αλψηεξνη αμησκαηνχρνη θαζψο θαη νη πνιίηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο δφζεο εθκαξηπξίαο φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο. Φαίλεηαη ινηπφλ ν Ηνπζηηληαλφο λα αθαηξεί απφ ηελ Δθθιεζία ηελ επνπηεία επί ησλ ζπλαπηνκέλσλ γάκσλ, ελ ηνχηνηο ε Δθθιεζία απφ ηε ζηηγκή πνπ ηεο αλαγλσξίζηεθε θαη απφ λνκηθήο απφςεσο ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηνπ γάκνπ, δελ είρε θαλέλα ζθνπφ λα ππαλαρσξήζεη απφ ηελ αλάκημή θαη ηεο ζχκπξαμή ηεο απηή. Αθνχ ινηπφλ απηή ήηαλ ε ζηάζε ηεο εθθιεζίαο απέλαληη ζην γάκν, εθ ηνπ κείδνλνο ζην έιαζζνλ, δελ ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη αληίζεηε πξαθηηθή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηά ην πνιηηηθφ δίθαην έλλνηα θαη αληίιεςε ηεο κλεζηείαο σο κειινληηθήο ππφζρεζεο γάκνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ πιένλ ζηελ εθθιεζηαζηηθή έλλνηα ηεο κλεζηείαο. Γηφηη αθφκε θαη ηψξα απηνί νη νπνίνη δελ αζπάδνληαλ ηηο αξρέο πεξί εθθιεζηαζηηθήο κλεζηείαο θξνλνχζαλ πάληνηε φηη απηφο ν νπνίνο λπκθεπφηαλ ηελ κλεζηή άιινπ, νχηε κνηρεία δηέπξαηηε, νχηε πνξλεία, γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη ηειεζηεί γάκνο κε ην κλεζηήξα, ε κλεζηή ζεσξείηαη σο νηνλεί ειεχζεξε θαη βεβαία απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κλεζηή ζπλάπηεη γάκν κε ην έηεξν απηφ πξφζσπν, ηφηε απφ έλα ηέιεην γάκν δελ δχλαηαη λα γελλεζεί κία πνξληθή ζρέζε. Πξνο απφθξνπζε απηήο ηεο έλλνηαο κλεζηείαο φξηζε ε Πελζέθηε νηθνπκεληθή ζχλνδνο κέζσ ηνπ 98 θαλφλα φηη ν λπκθεπφκελνο ηε κλεζηή άιινπ, ελψ αθφκε βξίζθεηαη ελ δσή ν κλεζηήξαο ηεο είλαη ππφινγνο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο κνηρείαο 41. Απηφο φκσο ίζρπε εάλ νη κλεζηεπφκελνη είραλ αληαιιάμεη θαηά ηε κλεζηεία ην ζπλεζηζκέλν θίιην θίιεκα θαη ν κλεζηήξαο είρε δψζεη ζηε κλεζηή ην δαθηπιίδη ηνπ αξξαβψλα. Δάλ δελ είρε ζπκβεί ηίπνηε απφ 41 Βιέπε ζε Ράιιε. Πνηιή, ν.π., ηφκνο ΗΗ, ζει. 538, θαζψο θαη ζε Πεδάιηνλ ν.π., ζει. 11: «Ζ δε κνηρεία θαλεξφλ φηη πξνο χπαλδξνλ γπλαίθα ιέγεηαη». 17

18 ηα δχν ηφηε δελ πθίζηαην κλεζηεία, αιιά απιή ζχκβαζε (δηα ςηιψλ γξακκάησλ δεζκνί). Δάλ φκσο ε κλεζηεία ιπλφηαλ λφκηκα δελ εθαξκνδφηαλ ε εθθιεζηαζηηθή απηή δηάηαμε 42. Μέζσ ηεο δηάηαμεο απηήο ε Δθθιεζία εμνκνίσζε ηελ παξαβίαζε ηεο κλεζηείαο κε ηελ παξαβίαζε ηεο γακηθήο πίζηεο, ππνδειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ε κλεζηεία δελ είλαη δπλαηφ λα ιπζεί ρσξίο ηελ χπαξμε ζνβαξφηαησλ αηηηψλ. Δπηζεκαίλνληαο ηε δηάζηαζε ζε δχν δηθαηνηαμίεο ηελ θνζκηθή θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή απαγφξεπζε ν Λέσλ κε ηε Νεαξά 74 ηε ζχλαςε ηεξνινγεκέλεο κλεζηείαο, αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ειηθίαο ηνπ γάκνπ, δειαδή ν κελ άλδξαο λα δηαλχεη ην 15 ν έηνο, ε δε γπλαίθα ην 13 ν έηνο. Ζ κλεζηεία πνπ έρεη ζπλαθζεί ππφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ιπζεί κφλν γηα ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο επηηξέπεη ν λφκνο ηε ιχζε ηνπ γάκνπ. Οη ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλαςε ηεξνινγεκέλεο κλεζηείαο επαλαιήθζεθαλ θαη ζηε Νεαξά 109. Απιή σζηφζν, δειαδή κε ηεξνινγεκέλε κλεζηεία επηηξεπφηαλ λα ζπλαθζεί κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 7 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο φπσο πξναλαθέξακε, ρσξίο λα απνκαθξχλεηαη κε ηε δηάηαμε ηνπ απηή ν Λέσλ απφ ην Ηνπζηηληάλεην δίθαην. Ζ ζχκπιεπζε ηεο κλεζηείαο κε ην πλεχκα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ γίλεηαη αληηιεπηή θαη απφ ην πέκπην θεθάιαην ηελ 74 εο Νεαξάο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ, ε νπνία κλεκνλεχεη ηε ζπλήζεηα ησλ κλεζηήξσλ λα νδεγνχλ ηηο κλεζηέο ηνπο κέζα ζε ηεξφ λαφ ή ζηηο νηθίεο ηνπο θαη κπξνζηά ζηηο ηεξέο γξαθέο λα νξθίδνληαη φηη ζην εμήο απηέο ζα ζεσξνχλ κφλεο λφκηκεο γπλαίθεο ηνπο. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κλεζηεία θαη ν γάκνο ηίζεληαη ζηελ ίδηα βάζε θαη καο ην καξηπξά ηφζν ζηνλ 69 ν ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ πνπ είδακε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, φζν θαη ζηνλ (θεξαπλφο)ζ θαλφλα ηεο Πελζέθηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ 43. χκθσλα κε ηνλ Καλφλα απηφ ζηνπο κλεζηνχο επηβάιινληαη νη ππνρξεψζεηο ηηκήο θαη πίζηεσο ζαλ λα ήηαλ ηέιεηνη ζχδπγνη. Γηα θαλέλα απφ ηνπο δχν δελ επηηξέπεηαη λα ζπλάςεη γάκν κε άιιν πξφζσπν πξηλ ιπζεί ε πθηζηάκελε κλεζηεία θαη αλ απηφο ζπλαθζεί ηφηε ζεσξείηαη πνξληθή ζρέζε θαη ηηκσξείηαη 44. Με κηα πξνυπφζεζε φκσο, φηη δειαδή νη κλεζηνί 42 Βιάζηαξε, ν.π. ζηνηρείν Γ ζε Ράιιε - Πνηιή, ν.π. Σφκνο VI, ζει «Ο εηέξσ κλεζηεπζείζαλ γπλαίθα, έηη ηνπ κλεζηεπζακέλνπ δψληνο, πξνο γάκνπ θνηλσλίαλ αγφκελνο, ησ ηεο κνηρείαο ππνθείζζσ εγθιήκαηη» 44 «Καη πάιαη δε επεί θίιεκα ησλ κλεζηεπνκέλσλ επί ηε κλεζηεία εγίλεην θαη αξξαβψλ ηε γπλαηθί παξείρεην παξά ηνπ αλδξφο εηθφησο θαη ηφηε ν δψληνο ηνπ κλεζηήξνο ηελ κλεζηήλ εηο γάκνλ αγφκελνο ησ ηεο κνηρείαο εγθιήκαηη θαζίζηαην έλνρνο. Καλ εμήλ ηφηε ιχεηλ ηελ 18

19 είραλ αληαιιάμεη πξνεγνπκέλσο θαηά ηε κλεζηεία ην ζπλεζηζκέλν θίιην θίιεκα θαη ν κλεζηήξαο είρε δψζεη ζηε κλεζηή ηνπ ην δαθηχιην αξξαβψλα, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κλεζηεία είρε ζπλαθζεί κφλν δηα ςηιψλ ζπκθψλσλ, δειαδή κε απιή ζχκβαζε ηφηε ν θαλφλαο απηφο δελ ίζρπε. Δάλ ε κλεζηεία ιπλφηαλ λφκηκα δελ εθαξκνδφηαλ πιένλ απηή ε δηάηαμε. Ο θαλφλαο απηφο πεξηειήθζε θαη ζηελ Δθινγή 45, ζην Πξφρεηξνλ ησλ Νφκσλ ησλ Μαθεδφλσλ Απηνθξαηφξσλ 46, θαη ζηελ Δπαλαγσγή 47, ελψ αξγφηεξα ζηα Βαζηιηθά 48 νξίζηεθε φηη θάζε αζέκηηε ζρέζε κε αιιφηξηα κλεζηή ηηκσξείηαη κε ζσκαηηθή θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Ζ δηα ηεξνινγίαο ηέιεζε κλεζηεία παγηψλεηαη ζηελ βπδαληηλή έλλνκε ηάμε θαηά ηελ επνρή ησλ Μαθεδφλσλ απηνθξαηφξσλ 49. Ο Λέσλ ν Σ ν νθφο 50 κε ηηο 74 θαη 109 Νεαξέο ηνπ πξνθξίλεη ηελ ηέιεζε ηεξνινγίαο 51, ζηελ Δπαλαγσγή ζα πεξηιεθζεί ην πεξηερφκελν ηεο Νεαξάο 109 θαη ζα απαγνξεπζεί ξεηά ε παξνρή επινγίαο ή ην ζηεθάλσκα ζε άηνκα λεφηεξα ησλ δεθαηξηψλ εηψλ 52. Πξηλ φκσο απφ ηε κλεζηείαλ, ηεο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ παξερνκέλεο. Αιιά κήπσο ηεο κλεζηείαο ιπζείζεο, κλεζηή ελ ε γπλή εηέξνπ θαη ν ηαχηελ ιαβψλ εηθφησο εθξίλεην» 45 Δθινγή «Ο ηελ αιινηξίαλ κλεζηήλ θζείξσλ, εη θαη πξναηξέζεη ηεο θφξεο ηνχην εγέλεην, ξεηλνθνπείζζσ» 46 Πξφρεηξν Νφκν Απμεκέλε Δηζαγσγή Βαζηιηθά Απηνθξαηνξηθφο Οίθνο ησλ Μαθεδφλσλ βαζίιεπζε γηα 190 ζπλαπηά έηε ( κ.υξ.) Ηδξπηήο θαη Γελάξρεο ήηαλ ν Απηνθξάηνξαο Βαζίιεηνο ν Α Ο Μαθεδψλ. 50 Ο Λέσλ ππήξμε επηθαλέζηαηνο Απηνθξάηνξαο ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο κε πιαηχ λνκνζεηηθφ έξγν. Γηαθξηλφηαλ γηα ηελ επξπκάζεηα ηνπ θαη έιαβε ην πξνζσλχκην Ο ζνθφο. Βαζίιεπζε θαηά ηα έηε Απηνιεμεί ε Νεαξά 74 αλαθέξεη : «ὁ δε πνιηηηθφο λφκνο ἐπί κφλε τῇ ηῶλ ἀξξαβψλσλ πνηλῇ ηελ ἐλνρήλ πεξηγξάθεη, εἰ πξσηαίηεξνλ τοῦ γακειίνπ θαηξοῦ ἡ ἐπ αὐηῆο λελνκηζκέλε ηειεζζήζεηαη εὐινγία.» ηε δε Νεαξά 109 ηνπ ίδηνπ απηνθξάηνξα καο παξέρεηαη κία ζεκαληηθή πιεξνθνξία, φηη «ζεζπίδνκελ κήηε ηεξνηειεζηίαο βεβαηνῦζζαη ηελ κλεζηείαλ ηνῦ ηξηζθαηδεθάηνπ έηνπο ηεζζαξεζθαηδεθάηνπ κε δηακεηξνῦληνο.» ἐλδενχζεο ηεο λχκθεο, ηνπ δε λπκθίνπ ηνπ 52 Ζ Δπαλαγσγή, ε νπνία απφ ηνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ, θαιείηαη πιένλ Δηζαγσγή δεκηνπξγήζεθε σο λνκνζέηεκα επί Βαζηιείνπ Α ηνπ Μαθεδφλνο θαη απνηέιεζε έλαλ λνκηθφ θψδηθα, φπνπ γίλνληαλ ηδηαίηεξε κλεία ζην ζέκα ησλ «Γχν Δμνπζηψλ», ηνπ Απηνθξάηνξα θαη ηνπ Παηξηάξρε. Οη δχν απηνί ζεκαληηθφηεξνη ζεζκνί ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο, απνηεινχζαλ ηαπηφρξνλα θαη ηνπο πφινπο εμνπζίαο, εμέθξαδαλ δε, ν κελ Απηνθξάησξ ηελ θεθαιή ηεο θνζκηθήο θαη θαη επέθηαζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ελψ ν Παηξηάξρεο ήηαλ ε θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο. ηελ Δπαλαγσγή, κάιηζηα, θαζνξίδνληαη ηα 19

20 δπλαζηεία ησλ Μαθεδφλσλ απηνθξαηφξσλ σο γλσζηφλ θπβέξλεζε ε δπλαζηεία ησλ Ηζαχξσλ, ε νπνία ήξζε ζε επζεία ξήμε κε ην ηνπζηηληάλεην δίθαην θαη εμέδσζε ην κεγάιεο ζεκαζίαο λνκνζεηηθφ έξγν «Δθινγή ησλ Νφκσλ» ην νπνίν απνηειεί θαη ην κφλν ηζηνξηθφ κλεκείν πνπ καο καξηπξεί φηη εθείλε ηελ επνρή ε ηεξνινγία ζπλεζηδφηαλ κφλν ζην κπζηήξην ηνπ γάκνπ θαη φρη ζηελ πεξίπησζε ηεο κλεζηείαο 53. Γηα φια απηά νξίδεη ε Νεαξά, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηειέζζεθε κλεζηεία κε ηεξνινγία, ε παξαβίαζή ηεο πξνζθξνχεη ζην λφεκα πνπ δίλεη ε εθθιεζία ζην ζεζκφ ηεο κλεζηείαο θαη θαηαξγεί ηελ αιεζηλή έλλνηα ηνπ φξνπ κλεζηεία 54. Δπίζεο ηνλίδεη πσο ηεξνινγία δελ δχλαηαη λα ηειεζηεί γηα ηνπο κελ άλδξεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 14 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, γηα ηηο δε γπλαίθεο πξηλ ην 12 ν έηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν απηνθξάηνξαο Λένληαο ήιπηδε φηη ε ηεξνινγία ζα ηεινχληαλ ππφ ην πλεχκα ηεο εθθιεζίαο θαη φηη επί δηαιχζεσλ κλεζηεηψλ απφ εχινγεο θαη λφκηκεο αηηίεο δελ ζα πθίζηαην πιένλ αληίθαζε κεηαμχ ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ λφκνπ. Γηφηη θαηά ηε γλψκε απηνχ νξηδφηαλ ήδε λνκίκσο φηη ε ηεξνινγεκέλε κλεζηεία πξνζειάκβαλε ηε ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα αιεζηλνχ γάκνπ. Γηα απηφ θαη ν ίδηνο ν απηνθξάηνξαο παξαγγέιιεη ζηνπο δηθαζηέο λα εθαξκφδνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο δηαιχζεσο ησλ κλεζηεηψλ ηηο αξρέο εθείλεο θαη ηηο ζεσξίεο πνπ ίζρπαλ γηα ηε δηάιπζε ηνπ γάκνπ 55. Ζ Νεαξά ινηπφλ 74 ηνπ Λένληα φξηδε φηη ε κλεζηεία ησλ δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληά ηνπο, φπσο θαη ηα δηαρσξηζηηθά φξηα ησλ εμνπζηψλ ηνπο. Ζ λέα απηή θαηλνηνκία, έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ δελ ππήξραλ δχν δηαθνξεηηθέο εμνπζίεο, αιιά δχν κνξθέο εκθάληζεο ηεο κφλεο πξαγκαηηθήο εμνπζίαο. Ο απηνθξάηνξαο, εμάιινπ, ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη ν αλψηαηνο εθθιεζηαζηηθφο εγέηεο. Σν δπζηχρεκα, βέβαηα, γηα ηελ εθθιεζία ήηαλ φηη, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο επαλαγσγήο ππήξμε εμαηξεηηθά βξαρχβηα. Ήηαλ, άιισζηε, ε ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηεο εθθιεζίαο γηα αλεμαξηεζία. Ζ Δπαλαγσγή ηέινο, θαηέζηε αλελεξγφο απφ ηνλ Λένληα ηνλ Σ, έλαλ άθξσο απνιπηαξρηθφ κνλάξρε. Βιέπε ζρεηηθψο, Vasiliev, Aleksandr. Ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, , εθ ηνπ πξσηνηχπνπ έξγνπ κε ηίηιν "History of the Byzantine Empire, ", Α Σφκνο, Wisconsin Ζ.Π.Α. 1928, ζε κεηάθξαζε αβξάκε Γεκνζζέλε, Αζήλα 1967, ζει Δθινγή 1.1. θαη 2.8 «θαη ἀγξάθσο ζπλίζηαηαη γάκνο ἀδφισο ζπλαηλέζεη ηῶλ ζπλαιιαζζφλησλ πξνζψπσλ θαη ηῶλ ηνχησλ γνλέσλ, εῖηε ἐλ εθθιεζία ηνῦην δη επινγίαο ή θαη ἐπί θίισλ γλσξηζζῇ». 54 «ην γαξ κεηά ηελ επινγία δηίζηαζζαη ηνχην αλ είε κλεζηείαο αιεζήο ιχζηο» 55 «Οχησ γαξ θαη ηα ηεο επινγίαο θαηά ιφγνλ έμεη θαη ε ησλ ζπλειζφλησλ δηάιπζηο ηειείνπ γάκνπ ηπγράλνπζα νπθ ελαληηνπκέλεο ηε εθθιεζία θαη παξά ηνπ πνιηηηθνχ λφκνπ ηεχμεηαη θξίζεσο» 20

21 κειινλχκθσλ ζα έπξεπε λα ηειείηαη κε ηεξνινγία 56, ζχκθσλα, δε, κε ηελ 14 ε Νεαξά ηνπ Αιέμηνπ Α ηνπ Κνκλελνχ πνπ εθδφζεθε θαηά ην έηνο 1092 νη ρξηζηηαλνί ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ άξρηζαλ λα ηεινχλ απφ ηφηε ηηο κλεζηείεο ηνπο κε ηεξνινγία θαη έπεηηα αθνινπζνχζε ε ηεξνινγία ηνπ γάκνπ 57. ηελ Απμεκέλε Δηζαγσγή, ε νπνία ζπλεηάγε θαηά ηνλ 11 ν αηψλα νξίζηεθαλ θαη νη πνηλέο ζηηο νπνίεο ζα ππφθεηλην απηνί νη νπνίνη ζπλήπηαλ νη πξφσξα ηεξνινγεζείζεο κλεζηείεο. Σν φηη ε κλεζηεία ηφηε κφλν κπνξνχζε λα ζεσξείηαη αιεζήο θαη λα ζπλεπάγεηαη θαλνληθέο ζπλέπεηεο, φηαλ δειαδή, απηή ηειέζζεθε κε ηεξνινγία, ζπλαληάηαη αξρηθά ζηε ζπλνδηθή απφθαζε ηνπ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο Αιεμίνπ ( ), αιιά θαη ζηελ Πείξα ηνπ Δπζηαζίνπ ηνπ Ρσκαίνπ. ηηο ηεξνινγεζείζεο κλεζηείεο απνλεκφηαλ ε δχλακε ηνπ γάκνπ φρη κφλν φηαλ ε ηεξνινγία ηειέζζεθε αθφηνπ ζπκπιεξψζεθε ε λφκηκε ειηθία, αιιά αθφκα θαη αλ απηή ηειέζζεθε παξάλνκα, πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δειαδή ηνπ 12 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο θφξεο, πφζν κάιηζηα εάλ δελ είρε εγεξζεί θάπνηα αγσγή αθχξσζεο ηεο κλεζηείαο απηήο θαη αλ ε κλεζηή απηή δηαηήξεζε ηε κλεζηεία θαη δελ ηε δηέιπζε ηφηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ λνκίκνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο ζεξαπεπφηαλ ε αθπξφηεηα αλαδξνκηθψο 58. Απφ ηα ρξηζηηαληθά ρξφληα ινηπφλ αιινηψζεθε ν αξρηθφο ραξαθηήξαο ηεο κλεζηείαο πξνζιακβάλνληαο ζξεζθεπηηθή ζπνπδαηφηεηα θαη ε εθθιεζία απφ ηελ πιεπξά ηεο επεδίσμε κέζσ ηεο ηεξνινγίαο λα θάλεη ηε κλεζηεία εθάκηιιε ηνπ γάκνπ θαη λα παξαθσιχζεη ηε ιχζε ηεο. Ζ έθηε Οηθνπκεληθή χλνδνο 59 ραξαθηήξηζε σο κνηρεία ηελ αζέηεζε ηεο πίζηεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξαβίαζε ηεο πίζηεο ζηα πιαίζηα ηεο κλεζηείαο, ζηελ 56 χκθσλα κε ηε Νεαξά 33 ηνπ Αιεμίνπ Α ηνπ Κνκλελνχ ε 74 ε Νεαξά ηνπ Λένληνο απνηέιεζε «λεαξφλ ζέζπηζκα δηνξηδφκελνλ ηεξάλ επινγίαλ επηηεινχκελελ έρεηλ παξ εαπηή ηελ πξψηελ ησλ ζπκβαιιφλησλ ζπλαξκνγήλ, εγνχλ απηήλ ηελ κλεζηείαλ». Βιέπε ζρεηηθψο Η. Εέπνπ-Π. Εέπνπ, ν.π. Σφκνο 1 νο, ζει «Ζ δε ηεξσηέξα θαηάζηαζηο ηε λεσηέξα ηνπ βαζηιέσο επαθνινπζνχζα δηαηαγή, δηαζηνιήλ κελ κλεζηείαο θαη γάκνπ εηίζεην, ηαο επί ηνηο κλήζηξνηο επράο πξψηνλ θαη νχησ ηαο επί ησ γάκσ ηνηο ζπλαπηνκέλνηο επάδνπζα» 58 Βιέπε θαη Πείξα Δπζηαζίνπ ηνπ Ρσκαίνπ, 48.2, ζε Η. Εέπνπ - Π. Εέπνπ, ν.π., Σφκνο 4 νο, ζει. 196, φπνπ αλαθέξεηαη πσο κφλν ε ηεξνινγεκέλε κλεζηεία ζε ζρέζε πξνο ηνλ (θεξαπλφο)ζ θαλφλα ηεο Πελζέθηεο Οηθνπκεληθήο ζπλφδνπ ραξαθηεξίδεηαη αιεζηλή. 59 Ζ Σ Οηθνπκεληθή χλνδνο ζπγθιήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 680 απφ ηνλ Απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν Γ Πσγσλάην θαη παξαβξέζεθαλ απφ 150 έσο 289 επίζθνπνη. Δπηβεβαίσζε ηελ πιήξε θαη αιεζηλή ελαλζξψπεζε ηνπ Ηεζνχ έλαληη ηεο αληίζεηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μνλνζειεηψλ. Ζ χλνδνο απηή δηαηχπσζε φηη ν Υξηζηφο έρεη Θεία θαη Αλζξψπηλε ζέιεζε, ε νπνία ππνηάζζεηαη ζηε Θεία. 21

22 πεξίπησζε δειαδή πνπ θάπνηνο ζπλήπηε γάκν κε ηελ κλεζηή θάπνηνπ ελψ ν κλεζηήξαο απηήο ήηαλ αθφκε ελ δσή. κσο ε ηεξνινγία ηεο κλεζηείαο είρε ηεζεί ζε ρξήζε ήδε πξηλ απφ ηε βαζηιεία ηνπ Λένληα ηνπ νθνχ. Ζ θαηλνηνκία φκσο πνπ εηζήγαγε ν Λένληαο είλαη ε απαγφξεπζε ηεο ηέιεζεο ηεξνινγεκέλεο κλεζηείαο θάησ απφ ζεζπηζκέλν λφκηκν έηνο ειηθίαο γηα ηνπο κλεζηνχο, ελψ ηελ ηεξνινγεκέλε κλεζηεία πνπ έιαβε ρψξα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ λνκίκνπ έηνπο ειηθίαο ηελ ραξαθηήξηζε σο αδηάιπηε, φπσο αθξηβψο θαη ν γάκνο. Δλαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ ππφ ηνπ ειαρίζηνπ λνκίκνπ νξίνπ ειηθίαο ηέιεζε κλεζηείαο απνηεινχζε κφλν ε ηέιεζε θνηλνχ ηχπνπ κλεζηείαο αξθεί λα είρε ζπκπιεξσζεί ην 7 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Ο απηνθξάηνξαο Αιέμηνο Κνκλελφο επηδνθηκάδνληαο ηε λνκνζεζία ηνπ Λένληα απνθαιεί σο θχξηα κλεζηεία ηζνδπλακνχζα πξνο ην γάκν ελψ γηα ηηο κε ηεξνινγεκέλεο κλεζηείεο ηνλίδεη πσο δελ είλαη αιεζηλέο κλεζηείεο αιιά απιέο εθδειψζεηο ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο 60. Μάιηζηα ζηηο λεαξέο ηνπ ησλ εηψλ 1084 θαη 1092 απνθαιεί ηελ ηεξνινγεκέλε κλεζηεία σο θπξίσο κλεζηεία 61 γηα λα ηελ αληηδηαζηείιεη πξνο ηελ αηειή (αληεξνιφγεηε κλεζηεία), ηελ νπνία εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ο ηχπνο ηεο ηεξνινγεκέλεο κλεζηείαο δελ είρε σο ζθνπφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ παξαδεδνκέλνπ ηχπνπ ηεο κλεζηείαο απφ πιεπξάο ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ, πνπ φπσο πξνείπακε δελ πξνέβιεπε θάπνην είδνο ηεξνινγίαο. Αληίζεηα απφ ηηο πεγέο πξνθχπηεη φηη θαη νη δχν ηχπνη κλεζηείαο γίλνληαη απνδεθηνί θαη εθαξκφδνληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ε θαηλνηνκία πνπ θαίλεηαη λα εηζάγεηαη ζην βπδαληηλφ δίθαην, ε νπνία κάιηζηα θαζίζηαηαη πην εκθαλήο κε ηηο Νεαξέο 24 θαη 31 ηνπ Αιέμηνπ Κνκλελνχ 62. Ζ επίζεκε πνιηηεία κέζα ζε λνκνζεηηθά ηεο θείκελα αζθεί κία θξηηηθή πάλσ ζηελ αληεξνιφγεηε κλεζηεία αληηδηαζηέιινληαο ηελ πξνο ηελ ηεξνινγεκέλε βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Μαο ιέεη ε Νεαξά 24 φηη ε άλεπ ηεξνινγίαο κλεζηεία δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κία «απιήλ αξέζθεηαλ αλζξώπσλ δη επεξσηήζεσο (stipulatio) 60 Μειηζζελνχ, Ζ κλεζηεία ελ ηε Αλαηνιηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία, Πξφρεηξνλ λνκηθφλ βηβιίνλ δεχηεξνλ, Κσλζηαληηλνχπνιε 1895, ζει. 4 επ. 61 Η. Εέπνπ Π. Εέπνπ, ν.π. Σφκνο 1, ζει. 305 επ. θαη 321 επ. αληίζηνηρα 62 Να ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ Αιέμην ηνλ Α ηεο Γπλαζηείαο ησλ Κνκλελψλ πνπ βαζίιεπζε θαηά ηα έηε κ.υ. 22

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Οπγάνωζη ηηρ νομικήρ μοπθήρ ηων θπηζκεςηικών κοινοηήηων και ηων ενώζεων ηοςρ ζηην Ελλάδα και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Θπηζκεςμάηων» ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ Άρθρο 1 Έννοια Θρηςκευτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα