Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 1984L0500 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα (84/500/EOK) (ΕΕ L 277 της , σ. 12) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Οδηγία 2005/31/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2005 L

2 1984L0500 EL ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα (84/500/EOK) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 76/893/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1976 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 76/893/ΕΟΚ, τα υλικά και τα αντικείμενα δεν πρέπει να απελευθερώνουν στα τρόφιμα συστατικά σε ποσότητες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ότι το άρθρο 3 της ίδιας οδηγίας προβλέπει ότι το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 100 της συνθήκης, θεσπίζει, με οδηγία, τις ιδιαίτερες διατάξεις που ισχύον για ορισμένες ομάδες υλικών και αντικειμένων (ειδικές οδηγίες) ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα υπόκεινται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου οι οποίες αναφέρονται στον περιορισμό των ποσοτήτων μολύβδου και καδμίου που απελευθερώνονται και οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας ότι οι διατάξεις αυτές διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια στην εγκατάσταση και τη λειτουργία της κοινής αγοράς ότι τα εμπόδια αυτά μπορούν να εξαλειφθούν αν η διάθεση των κεραμικών αντικειμένων στην κοινοτική αγορά υπόκειται σε ενιαίους κανόνες ότι, κατά συνέπεια, πρέπει νε εναρμονιστούν οι οριακές τιμές καθώς και οι μέθοδοι δοκιμής και ανάλυσης των αντικειμένων αυτών ότι το κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι μια ειδική οδηγία, κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 76/893/ ΕΟΚ, οι γενικοί κανόνες της οποίας ισχύουν επίσης στις περιπτώσεις αυτές ότι η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο ορισμένων μέτρων ελέγχου και ανάλυσης που προβλέπονται από την οδηγία είναι ένα μέτρο εφαρμογής και ότι η θέσπιση του μέτρου αυτού πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία ότι, στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο απονέμει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εκτέλεση των διατάξων που αφορούν τον τομέα των υλικών και των αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία που να θεσπίζει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων που συστάθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969, ( 1 ) ΕΕ L 340 της , σ. 19. ( 2 ) ΕΕ C95της , σ. 41. ( 3 ) ΕΕ C 263 της , σ. 66.

3 1984L0500 EL ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αποτελεί ειδική οδηγία, κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 76/893/ΕΟΚ. 2. Η παρούσα οδηγία αναφέρεται στην ενδεχόμενη απελευθέρωση μολύβδου και καδμίου από τα κεραμικά αντικείμενα τα οποία, ως τελικά προϊόντα, προορίζονται να έλθουν σε επαφή ή έχουν έλθει σε επαφή, σύμφωνα με τον τελικό τους προορισμό, με τρόφιμα. 3. Ως «κεραμικά αντικείμενα» νοούνται τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από μείγμα ανόργανων ουσιών υψηλής συνήθως περιεκτικότητας σε άργιλο ή πυριτικό ασβέστιο, στα οποία έχουν, ενδεχομένως, προστεθεί μικρές ποσότητες οργανικών ουσιών. Στα αντικείμενα αυτά δίνεται, αρχικά, ένα συγκεκριμένο σχήμα το οποίο, στη συνέχεια, καθίσταται μόνιμο με όπτηση. Μπορούν να είναι υαλοποιημένα, εγκαυστοποιημένα ή/και διακοσμημένα. Άρθρο 2 1. Οι ποσότητες μολύβδου και καδμίου που απελευθερώνονται από τα κεραμικά αντικείμενα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται παρακάτω. 2. Οι ποσότητες μολύβδου και καδμίου που απελευθερώνονται από τα κεραμικά αντικείμενα καθορίζονται με τη βοήθεια μιας δοκιμής, η οποία πραγματοποιείται υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, και με τη βοήθεια της μεθόδου ανάλυσης που περιγράφεται στο παράρτημα II. 3. Στην περίπτωση που ένα κεραμικό αντικείμενο αποτελείται από δοχείο που έχει κεραμικό κάλυμμα, το ανώτατο αποδεκτό όριο μολύβδου ή/και καδμίου (mg/dm 2 ή mg/l) είναι αυτό που ισχύει για το δοχείο, αυτό καθεαυτό. Το δοχείο αυτό καθευατό και η εσωτερική επιφάνεια του καλύμματος υφίστανται χωριστά τη δοκιμασία, κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Το άθροισμα των δύο ποσοστών απελευθέρωσης μολύβδου ή/και καδμίου που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό θεωρείται ως το ποσοστό, ανάλογα με την περίπτωση, της επιφάνειας ή του όγκου του δοχείου αυτού καθευατού. 4. Ένα κεραμικό αντικείμενο θεωρείται ότι είναι σύμφωνο προς τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας αν οι ποσότητες μολύβδου ή/και καδμίου που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της δοκιμής που πραγματοποιείται, όπως προβλέπεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα όρια: Pb Cd Κατηγορία 1: Πληρούμενα ή μη πληρούμενα αντικείμενα των οποίων τα βάθος των εσωτερικών τοιχωμάτων, που μετριέται από το κατώτερο σημείο έως το οριζόντιο επίπεδο που περνά από το άνω χείλος, είναι κατώτερο ή ίσο προς 25 mm 0,8 mg/dm 2 0,07 mg/dm 2 Κατηγορία 2: Όλα τα υπόλοιπα πληρούμενα δοχεία 4,0 mg/l 0,3 mg/l Κατηγορία 3: Μαγειρικά σκεύη συσκευασίες και δοχεία αποθήκευσης, περιεκτικότητας μεγαλύτερης των 3 λίτρων 1,5 mg/l 0,1 mg/l 5. Στην περίπτωση που ένα κεραμικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις προαναφερόμενες ποσότητες κατά περισσότερο από 50 %, το αντικείμενο αυτό θεωρείται ότι είναι σύμφωνο προς τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας εάν τουλάχιστον τρία ακόμη αντικείμενα, ίδιου

4 1984L0500 EL σχήματος, διαστάσεων, διακόσμησης και επικάλυψης, υποβληθούν σε δοκιμή κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι και II, και ο μέσος όρος των ποσοτήτων μολύβδου ή/και καδμίου που απελευθερώνονται από τα αντικείμενα αυτά δεν υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια και για κάθε ένα από τα αντικείμενα αυτά η ποσότητα αυτή δεν υπερβαίνει τα όρια κατά περισσότερο από 50 %. M1 Άρθρο 2α 1. Από το στάδιο της διάθεσης στην αγορά έως και το στάδιο της λιανικής πώλησης τα κεραμικά αντικείμενα που δεν είναι ήδη σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Η δήλωση αυτή εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή από πωλητή εγκατεστημένο στην Κοινότητα και περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. 2. Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας στην Κοινότητα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών και μετά από αίτησή τους την κατάλληλη τεκμηρίωση ώστε να καταδείξει ότι τα κεραμικά αντικείμενα τηρούν τις οριακές τιμές μετανάστευσης του μολύβδου και του καδμίου που καθορίζονται στο άρθρο 2. Η κατάλληλη αυτή τεκμηρίωση περιέχει τα αποτελέσματα της ανάλυσης που διενεργήθηκε, τις συνθήκες δοκιμής και την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργαστηρίου που διεξήγαγε τη δοκιμή. Άρθρο 3 Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στα παραρτήματα, με εξαίρεση τα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος Ι, ανάλογα με την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της οδηγίας 76/893/ΕΟΚ. Άρθρο 4 1. Πριν από την εκπνοή προθεσμίας τριών ετών από την κοινοποίηση ( 2 ) της παρούσας οδηγίας, το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 100 της συνθήκης, καθορίζει: α) τους περιορισμούς που πρέπει να πληρούν τα μέρη των κεραμικών αντικειμένων που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με το στόμα β) τις μεθόδους ελέγχου της τήρησης των περιορισμών που προβλέπονται στο στοιχείο α). 2. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή, βασιζόμενη σε τοξικολογικά και τεχνολογικά δεδομένα, επανεξετάζει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 προκειμένου να τα μειώσει, καθώς και τις συνθήκες φωτισμού της δοκιμής που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, και υποβάλλει, ενδεχομένως, στο Συμβούλιο προτάσεις για τροποποίηση της οδηγίας. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη τροποποιούν, εάν χρειάζεται, τη νομοθεσία τους προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία κατά τρόπο ώστε: να επιτρέψουν, τρία έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, το εμπόριο των κεραμικών αντικειμένων που ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία, ( 1 ) ΕΕ L 338 της , σ. 4. ( 2 ) Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 17 Οκτωβρίου 1984.

5 1984L0500 EL να απαγορεύσουν, πέντε έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, τη διάθεση στο εμπόριο των κεραμικών αντικειμένων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν ή να εξακολουθούν να απαγορεύουν την κατασκευή κεραμικών αντικειμένων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

6 1984L0500 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕ- ΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ 1. Υγρό δοκιμής («Προσομοιωτικό») Υδατικό διάλυμα 4 % (v/v) οξικού οξέος, πρόσφατα παρασκευασμένο. 2. Συνθήκες δοκιμής 2.1. Η δοκιμή διενεργείται σε θερμοκρασία 22 ± 2 C και επί 24 ± 0,5 ώρες, 2.2. Όταν πρέπει να προσδιοριστεί μόνο η απελευθέρωση του μολύβδου, το δείγμα καλύπτεται με το κατάλληλο προστατευτικό μέσο και εκτίθεται σε φυσιολογικές συνθήκες φωτισμού στο εργαστήριο. Όταν πρέπει να προσδιοριστεί η απελευθέρωση του καδμίου ή του μολύβδου και του καδμίου, το δείγμα καλύπτεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια που θα υποβληθεί σε δοκιμή βρίσκεται σε πλήρες σκότος. 3. Πλήρωση 3.1. Πληρούμενο δείγμα Το αντικείμενο γεμίζεται με το διάλυμα 4 % (v/v) οξικού οξέος το πολύ μέχρι ένα 1mmαπό το σημείο υπερχείλισης. Η απόσταση αυτή μετριέται από το άνω χείλος του δείγματος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα δείγματα έχουν επίπεδο ή ελαφρώς επικλινές χείλος, το δείγμα γεμίζεται κατά τρόπον ώστε η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του υγρού και του σημείου υπερχείλισης να είναι το πολύ 6 mm, υπολογιζόμενη κατά μήκος του επικλινούς χείλους Μη πληρούμενα δείγματα Αρχικά η επιφάνεια του δείγματος που δεν προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα καλύπτεται με κατάλληλο προστατευτικό στρώμα, ανθεκτικό στο διάλυμα 4 % (v/v) οξικού οξέος. Στη συνέχεια, το δείγμα βυθίζεται σε δοχείο που περιέχει γνωστό όγκο διαλύματος οξικού οξέος κατά τρόπον ώστε η επιφάνεια που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα να καλύπτεται πλήρως από το υγρό δοκιμής 4. Προσδιορισμός της επιφάνειας Η επιφάνεια των αντικειμένων της κατηγορίας 1 αντιστοιχεί στην επιφάνεια του μηνίσκου που σχηματίζεται από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, εφόσον τηρούνται οι όροι πλήρωσης που ορίζονται στο σημείο 3.

7 1984L0500 EL M1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑ- ΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ 1. Στόχος και πεδίο εφαρμογής Η μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό της ειδικής μετανάστευσης μολύβδου ή/και καδμίου. 2. Αρχή Ο προσδιορισμός της ειδικής μετανάστευσης του μολύβδου ή/και του καδμίου γίνεται με ενόργανη μέθοδο ανάλυσης που ικανοποιεί τα κριτήρια επίδοσης του σημείου Αντιδραστήρια Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας, εκτός αν προβλέπεται άλλως. Όταν αναφέρεται νερό, πρόκειται πάντα για απεσταγμένο ή ανάλογης ποιότητας νερό Υδατικό διάλυμα οξικού οξέος 4%(ν/ν) 40 ml παγόμορφου οξικού οξέος προστίθενται σε νερό και ο όγκος συμπληρώνεται μέχρι ml Πυκνά διαλύματα Παρασκευάζονται πρότυπα διαλύματα, που περιέχουν, αντίστοιχα, mg/l μολύβδου και τουλάχιστον 500 mg/l καδμίου σε διάλυμα 4%οξικού οξέος (όπως αναφέρεται στο σημείο 3.1). 4. Κριτήρια επίδοσης της ενόργανης μεθόδου ανάλυσης 4.1. Το όριο ανίχνευσης για το μόλυβδο και το κάδμιο πρέπει να είναι χαμηλότερο ή ίσο προς: 0,1 mg/l για το μόλυβδο, 0,01 mg/l για το κάδμιο. Το όριο ανίχνευσης ορίζεται ως η συγκέντρωση, μέσα στο διάλυμα 4% οξικού οξέος (όπως αναφέρεται στο σημείο 3.1), του στοιχείου που δίνει σήμα διπλάσιας έντασης από το θόρυβο του ίδιου του οργάνου Το όριο ποσοτικοποίησης για το μόλυβδο και το κάδμιο πρέπει να είναι χαμηλότερο ή ίσο προς: 0,2 mg/l για το μόλυβδο, 0,02 mg/l για το κάδμιο Ανάκτηση. Η ανάκτηση μολύβδου και καδμίου που έχει προστεθεί στο διάλυμα 4% οξικού οξέος (όπως αναφέρεται στο σημείο 3.1) πρέπει να είναι % της ποσότητας που προστέθηκε Εξειδίκευση. Η ενόργανη μέθοδος ανάλυσης που εφαρμόζεται πρέπει να είναι ανεξάρτητη από επιδράσεις που οφείλονται στο υπόστρωμα ή στο φάσμα. 5. Μέθοδος 5.1. Προετοιμασία τουδείγματος Το δείγμα πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς λίπη ή άλλες ουσίες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη δοκιμή. Το δείγμα πλένεται σε διάλυμα θερμοκρασίας περίπου 40 C το οποίο περιέχει απορρυπαντικό υγρό οικιακής χρήσης. Το δείγμα εκπλύνεται αρχικά με νερό της βρύσης και, στη συνέχεια, με απεσταγμένο ή ανάλογης ποιότητας νερό. Το δείγμα στραγγίζεται και στεγνώνεται κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί κάθε λέρωμα. Η επιφάνεια που πρόκειται να υποβληθεί σε δοκιμή δεν πρέπει να αγγιχθεί πλέον, μετά τον καθαρισμό της.

8 1984L0500 EL M Προσδιορισμός τουμολύβδουή/και τουκαδμίου Το δείγμα που έχει προετοιμαστεί κατ αυτό τον τρόπο υποβάλλεται στη δοκιμή υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Πριν ληφθεί το διάλυμα δοκιμής για τον προσδιορισμό του μολύβδου ή/ και του καδμίου, το περιεχόμενο του δείγματος ομογενοποιείται με κατάλληλη μέθοδο διά της οποίας αποφεύγεται κάθε απώλεια του διαλύματος ή ενδεχόμενο γδάρσιμο της δοκιμαζόμενης επιφάνειας. Στο αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται για κάθε σειρά προσδιορισμού πραγματοποιείται λευκή δοκιμή. Πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις κατάλληλες συνθήκες, προσδιορισμοί μολύβδου ή/και καδμίου.

9 1984L0500 EL M1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 1 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1) την ταυτότητα και διεύθυνση της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό κεραμικό προϊόν και του εισαγωγέα που το εισάγει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2) την ταυτότητα του προϊόντος 3) την ημερομηνία της δήλωσης 4) την επιβεβαίωση ότι το κεραμικό αντικείμενο πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Η γραπτή δήλωση πρέπει να διευκολύνει την ταυτοποίηση των ειδών για τα οποία εκδίδεται, ανανεώνεται δε κάθε φορά που ουσιαστικές αλλαγές στην παραγωγή προκαλούν αλλαγές στη μετανάστευση του μολύβδου και του καδμίου.

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 2004R0852 EL 28.10.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0853 EL 11.03.2011 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα