Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο)"

Transcript

1

2 Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο) 2

3 Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Απόπειρα γιὰ µία νέα προσέγγισι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αʹ. Τρεῖς θεµελιώδεις προϋποθέσεις...σελ Δηµιουργικὴ συνέχεια...σελ Χριστοκεντρικὴ Δηµιουργία...σελ Εσχατολογικὴ Ταυτότης...σελ. 7 Βʹ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῶν Αγίων Πάντων...σελ Κατ ἐξοχὴν δογµατικὴ Εἰκόνα...σελ Τὰ τρία µέρη τῆς Εἰκόνος...σελ Τὸ ἄνω µέρος (Μ1)...σελ Τὸ µεσαῖον µέρος (Μ2)...σελ Τὸ κάτω µέρος (Μ3)...σελ Σύνοψις...σελ. 17 Γʹ. Δογµατικὲς Αλήθειες καὶ εἰκαστικὰ µέσα...σελ Τὰ εἰκαστικὰ τεχνοτροπικὰ µέσα...σελ Η Σύνθεσις...σελ Τὸ Φῶς...σελ Τὸ Χρῶµα...σελ Επίλογος...σελ. 25 Δʹ. Παράρτηµα...σελ Τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Εἰκόνος ἀναλυτικὰ...σελ Σχέδιο τῆς Εἰκόνος ἀριθµητικὴ ἀντιστοιχία...σελ. 30 3

4 Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Απόπειρα γιὰ µία νέα προσέγγισι Αʹ. Τρεῖς θεµελιώδεις προϋποθέσεις 1. Δηµιουργικὴ συνέχεια JAT, AQWGM, ἡ ἀπόπειρά µας ἀντιπαρέρχεται τὸ ψευδο-δίληµµα: «Δηµιουργία ἢ Μίµηση;», τὸ ὁποῖο τίθεται συνεχῶς καὶ ἀφορᾶ τὶς Εκκλησιαστικὲς Τέχνες ἐν γένει, ἀλλὰ καὶ τὸ θεµέλιό τους, δηλαδὴ τὴν Ορθόδοξη Θεολογία. α. Η νέα µας προσέγγισις προϋποθέτει τὴν πεποίθησι τῆς ζώσης Παραδόσεως, βάσει τῆς ὁποίας στὰ χαρισµατικὰ «ὅρια» τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ὑφίστατο ἀνέκαθεν ἡ Δηµιουργικὴ Συνέχεια, ὡς ἀνακαινιστικὴ καὶ µεταµορφωτικὴ παρέµβασις καὶ ἐπίδρασις στὴν Ιστορία. β. Τοῦτο σηµαίνει, ὅτι ἡ Εκκλησία, ὡς «χῶρος» ἐντὸς τοῦ ὁποίου βιώνεται δυναµικὰ τὸ διαρκὲς παρὸν τοῦ Θεοῦ, «χωρίον τοῦ ἀπείρου Πλαστουργοῦ», δὲν ὑποκύπτει ποτὲ στὸν πειρασµὸ νὰ προσκολλᾶται δουλικὰ στὸ παρελθόν ἄν τοῦτο συνέβαινε, τότε ὁ χαρακτήρας Της θὰ ἦταν βεβαίως στατικός, δηλαδὴ ἀν-ιστορικὸς καὶ κατὰ συνέπειαν µονοφυσιτικὸς καὶ µὴ σωτηριολογικός. γ. Η ζῶσα παρουσία καὶ µαρτυρία τῆς Εκκλησίας, διὰ µέσου ἐν προκειµένῳ τῶν Λειτουργικῶν Τεχνῶν Της, σηµαίνει κατ οὐσίαν µίαν διαρκῆ διαδικασία, µέσῳ τῆς ὁποίας ἐπαναπροσλαµβάνονται δηµιουργικὰ τὰ γνήσια 4

5 καὶ δόκιµα στοιχεῖα τῆς Παραδόσεώς Της, προκειµένου νὰ «σαρκωθοῦν» αὐτὰ στὸ νέο ἱστορικὸ περιβάλλον της καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ἀντιµετωπισθοῦν λυσιτελῶς οἱ προκλήσεις τοῦ ἑκάστοτε ἱστορικοῦ παρόντος. δ. Τὸ ζητούµενον ἀνέκαθεν ἦταν ἡ µεταµορφωτική, ἐν Πνεύµατι Αγίῳ, πρόσληψις τοῦ Παρόντος, ὡς συνέχεια καὶ «αὒξησις» τοῦ ἀεὶ ζῶντος Παρελθόντος, ὑπὸ τὴν ἀνακαινιστικὴν προοπτικὴν τοῦ Μέλλοντος, δηλαδὴ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ Οποία εἶναι ἤδη παροῦσα. ε. Οµιλοῦντες ἐκκλησιαστικὰ γιὰ Παρελθὸν-Παρὸν- Μέλλον, ἐννοοῦµε τὸν ἄτµητο καὶ ἑνιαῖο «χῶρο» τῆς Ιερᾶς Ιστορίας, ὅπου ὑφίσταται δυναµικὰ τὸ διαρκὲς παρὸν τοῦ Θεοῦ, «χῶρος θεοφανίας», ὅπως ἀκριβῶς ἡ ζωὴ εἶναι δυναµικὰ παροῦσα καὶ ἑνιαία στὴν ρίζα, τὸν κορµὸ καὶ τούς κλάδους ἑνὸς δένδρου. Ϛ. Ως ἐκ τούτου, µακρὰν τοῦ παραπαίοντος ψευδοπροβληµατισµοῦ µεταξὺ συντηρητισµοῦ καὶ φιλελευθερισµοῦ, ἤτοι ἀν-ιστορικότητος καὶ ἐκ-κοσµικεύσεως, τὰ ὁποῖα εἶναι «στοιχεῖα τοῦ κόσµου τούτου», ἡ εἰκαστικὴ πρότασις τῆς Ορθοδοξίας, ὡς χαρισµατικὸ γεγονός, εἶναι πάντοτε «καινὴ»/ νέα, ἀείποτε «ἀνακαινιζοµένη» καὶ «ἀνακαινίζουσα», δηλαδὴ πάντοτε «σύγχρονος», ὡς διαρκὴς φανέρωσις τῆς «Καινῆς Κτίσεως»: «ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β Κορινθ. ε 17). 2. Χριστοκεντρικὴ Δηµιουργία JATOPIM, ἡ ἀπόπειρά µας ἐπιθυµεῖ νὰ τονίση ἐκ νέου καὶ µὲ ἰδιαίτερη ἔµφασι τὴν Χριστοκεντρικότητα τῆς Ορθοδόξου Εκκλησιαστικῆς Αγιογραφίας. 5

6 α. Θεµελιωδεστάτη θέσις τῆς Ορθοδόξου Θεολογίας εἶναι, ὅτι τὰ ἁγιασµένα µέλη τῆς Εκκλησίας, φέροντα τὴν «µορφὴν» καὶ τὸν «τύπον» τοῦ Χριστοῦ, εἶναι «εἷς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ» (Γαλ. γ 27-28) δηλαδή, «ὁµοιάζοντα» πρὸς τὸν Χριστόν, εἶναι «ὅµοια» µεταξύ τους καὶ ἑποµένως ἔχουν κοινὰ χαρακτηριστικὰ µὲ τὸν Χριστὸ καὶ µεταξύ τους. β. «Ἕκαστος τῶν βαπτιζοµένων», λέγει ὁ ἱερὸς Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, «ἀπεβάλετο µὲν τὰ φυσικὰ ἰδιώµατα ἕνα δὲ τύπον καὶ µίαν µορφὴν πάντες ἀνέλαβον, οὐκ ἀγγέλου, ἀλλ αὐτοῦ τοῦ Δεσπότου, ἐν ἑαυτοῖς δεικνύντες τὸν Χριστόν. Ὥστε καὶ εἷς ἐσµεν πάντες ἐν Χριστῷ Ιησοῦ τουτέστι, καθὸ µίαν µορφὴν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐπικειµένην ἔχοµεν». (PG τ. 124, στλ. 996Β) γ. «Χριστοὶ γινόµεθα καὶ ἡµεῖς, καθὸ πάσχοµεν». ( Αγίου Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, PG τ. 124, στλ. 1184C) «Καὶ ὅσοι χριστιανοὶ πάσχουν διὰ τὸν Χριστόν, χριστοὶ γίνονται καὶ αὐτοὶ κατὰ τοῦτο, καθὸ πάσχουν». ( Οσ. Νικοδήµου Αγιορείτου, εἰς τὸ Φιλιπ. γ 10) δ. Οἱ Χριστιανοὶ «Χριστὸν ἐνεδύσαντο» (Γαλ. γ 27-28), δηλαδὴ «ἐφόρεσαν τὸν Θεόν», ἐπειδὴ διὰ τῆς Σαρκώσεως ὁ ἀληθινὸς Θεὸς «πάντας ἡµᾶς ἐφόρεσεν»: «Ὅσοι γοῦν πνευµατοφόροι φῶς φοροῦσι, καὶ ὅσοι φοροῦντες φῶς Χριστὸν εἰσὶν ἐνδεδυµένοι, καὶ οἱ ἐνδεδυµένοι Χριστὸν τὸν Πατέρα ἐνδέδυνται». (Μ. Αθανασίου/ Βλ. Οσ. Νικοδήµου, Ρωµ. ιγ 14) ε. Η Χριστοκεντρικὴ καὶ σωτηριολογικὴ αὐτὴ ἀλήθεια θὰ βιωθῆ στὴν πληρότητά της κατὰ τὴν ἀδιάδοχον Ογδόην Ηµέραν, ἤτοι τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὁπότε δὲν θὰ ὑπάρχη δύσις καὶ σκότος : 6

7 «Αλλος γὰρ αὐτὴν ποιεῖ ὁ Ἥλιος, ὁ τὸ ἀληθινὸν Φῶς ἀναλάµπων Ος ἐπειδὰν ἅπαξ ἐπιφανῇ ἡµῖν, οὐκέτι ἐν δυσµαῖς κρύπτεται, ἀλλὰ πάντα τῇ φωτιστικῇ ἑαυτοῦ δυνάµει περιπτυξάµενος, διηνεκές τε καὶ ἀδιάδοχον τοῖς ἀξίοις τὸ Φῶς ἐµποιεῖ καὶ αὐτοὺς τοὺς µετέχοντας τοῦ Φωτὸς ἐκείνου, ἄλλους ἡλίους ἀπεργαζόµενος». ( Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, PG τ. 44, στλ. 612Α) Ϛ. Τὸ «κοινὸν» αὐτὸ µεταξὺ Χριστοῦ καὶ Χριστιανῶν, διὰ τοῦ ὁποίου γινόµεθα οἱ πάντες «εἷς», δηλαδὴ ἡ µία «µορφὴ» τοῦ Χριστοῦ, ἐντετυπωµένη εἰς ὅλους τοὺς «χριστοµόρφους» (Βλ. Ι. Δαµασκηνοῦ, PG τ. 96, στλ. 657Α), ἤτοι κατὰ χάριν Χριστοὺς ἐν τῷ φωτὶ τῆς Αγίας Τριάδος, ὅταν ἐκφρασθῆ εἰκαστικὰ µὲ τρόπο σαφῆ καὶ ἐµφαντικό, ἀναδεικνύει τελικὰ τὴν Εἰκόνα ὡς τὴν Εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου, δηλαδὴ ὡς µίαν Χριστοκεντρικὴν Δηµιουργίαν, ἔστω καὶ ἄν ἡ Ιερὰ Εἰκόνα εἶναι πολυπρόσωπος καὶ πολυσύνθετος. 3. Εσχατολογικὴ Ταυτότης TEKOS, ἡ ἀπόπειρά µας προϋποθέτει ὁπωσδήποτε τὴν Εσχατολογικὴ Ταυτότητα τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος, µαρτυρουµένην ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς λειτουργικὲς διαστάσεις της. α. Πρωτίστως, ὑπενθυµίζεται ὅτι ἐφ ὅσον ἔργο τῆς Εκκλησίας εἶναι νὰ µᾶς ἀποκαλύπτη τὸν Μέλλοντα Αἰῶνα, δηλαδὴ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ µᾶς παρέχη τὴν δυνατότητα νὰ µετέχουµε εἰς Αὐτὴν («µυστηριακὸς ρεαλισµός»), ἕπεται ὅτι ἡ φύσις τῆς Εκκλησίας, ἡ ὀντολογία Της, εἶναι Εσχατολογική. 7

8 β. Η Εκκλησία, ἐπειδὴ ἀντλεῖ τὴν ὑπόστασί Της ἀπὸ τὸ Μέλλον, δηλαδὴ οἱ ρίζες τοῦ δένδρου Της εὑρίσκονται στὰ Ἔσχατα, «παροντοποιεῖ» τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐδῶ καὶ τώρα στὰ µυστηριακὰ «ὅριά» Της, ὅλη δὲ ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ἀλλὰ καὶ τὰ µέσα, τὰ ὁποῖα διακονοῦν καὶ ἐκφράζουν αὐτήν, καταυγάζονται διαρκῶς ἀπὸ τὸ ἄδυτο Φῶς τῆς Ογδόης Ηµέρας. γ. Η Ιερὰ Εἰκὼν δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα «ἄνοιγµα», µέσῳ τοῦ ὁποίου βλέπουµε τὸ ἐπέκεινα, τὸ Εσχατολογικὸ Μέλλον, ἀλλὰ ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὸ ἱστορικο-εσχατολογικὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀποκλειστικὰ στὰ «ὅρια»αὐτοῦ, ὡς τὸ εἰκαστικὸ ἐκεῖνο µέσον, τὸ ὁποῖο καθιστᾶ ἀπὸ τοῦ νῦν παροῦσαν («παροντοποιεῖ») τὴν µετα-ιστορίαν. δ. Ο ἀναµφισβήτητα Εσχατολογικὸς Χαρακτήρας τῆς Εἰκόνος εἶναι ἔκδηλος καὶ στὰ τρία ἐπίπεδα τῆς ἀποκλειστι-κὰ ἐκκλησιαστικῆς λειτουργίας της : Ι. Ο τιµῶν καὶ «προσκυνῶν» διὰ τῆς Εἰκόνος «τὴν τοῦ ἐγγραφοµένου ὑπόστασιν» («Ορος» Ζ Αγ. Οἰκουµ. Συνόδου), κοινωνεῖ µὲ τὸ εἰκονιζόµενο πρόσωπο, δηλαδὴ µετέχει ἤδη, µέσῳ τῆς Εἰκόνος, στὴν Εσχατολογικὴ Πραγµατικότητα. ΙΙ. Η Ιερὰ Εἰκών, κατὰ τρόπον καὶ λόγον ὑπερφυῆ, καθίσταται ἀγωγὸς τῆς Θείας Χάριτος, ἡ Οποία θεοποιεῖ τὸν προσκυνοῦντα, τοιουτρόπως δὲ ὁ προσκυνῶν εἰσάγεται µέσῳ τῆς Εἰκόνος ἀπὸ τοῦ νῦν στὰ Ἔσχατα: «Χάρις δίδοται θεία ταῖς ὕλαις διὰ τῆς τῶν εἰκονιζοµένων προσηγορίας». 8 ( Ι. Δαµασκηνοῦ, PG τ. 94, στλ. 1264Β) ΙΙΙ. Η Εἰκὼν λειτουργεῖ ὅπως τὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Αγίας Γραφῆς καὶ τῶν Αγίων Πατέρων, δηλαδὴ παιδαγωγικὰ καὶ

9 διδακτικά (πρβλ. Ι. Δαµασκηνοῦ, PG τ. 94, στλ. 1268ABC- Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG τ. 99, στλ. 1213Α, 1537CD) ἑποµένως ὁ «ἀναγινώσκων» τὴν Εἰκόνα µυεῖται στὴν Ορθόδοξη Θεολογία, ἡ ὁποία πάντως εἶναι ἀποκαλυπτική, δηλαδὴ Εσχατολογική. ε. Εἶναι λοιπὸν προφανές, ἐν σχέσει µάλιστα πρὸς τὰ ἀναφερθέντα στὴν 1, α-ζ, τοῦ παρόντος Κεφαλαίου Α, ὅτι ὁ Ορθόδοξος Αγιογράφος καλεῖται νὰ ἐργασθῆ πρωτίστως καὶ κυρίως θεολογικά, δηλαδὴ νὰ ἐκφράση εἰκαστικὰ τὴν Δογµατικὴ Αλήθεια τῆς Εκκλησίας, ἤτοι τὴν ἐν Χριστῷ ἐµπειρία Της τὸ δὲ προσωπικὸ ὕφος του, ζωοποιούµενο ἀπὸ τὴν χαρισµατικὴ σχέσι του µὲ τὸν Θεῖο Παράκλητο, «ἐν τούτῳ ἀκριβῶς τυγχάνει σπουδαιότερον καὶ ἀξιολογώτερον, ὅσῳ βαθύτερον καὶ πραγ- µατικότερον δύναται νὰ παραστήσῃ τὸ πνεῦµα, τὸ βάθος καὶ τὴν οὐσίαν τῆς Εκκλησίας του, πιστότερον δὲ νὰ ἐκφράσῃ τὸ µυστικὸν Αὐτῆς ἐν Πνεύµατι Αγίῳ βίωµα». ( Ανδρέου Θεοδώρου) 9

10 Βʹ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῶν Αγίων Πάντων 1. Κατ ἐξοχὴν δογµατικὴ Εἰκόνα EM PQYTOIS, ἡ νέα προσέγγισίς µας λαµβάνει ὡς δεδοµένο, ὅτι ἡ Ιερὰ Εἰκὼν τῶν Αγίων Πάντων εἶναι ἡ κατ ἐξοχὴν δογµατικὴ Εἰκόνα, δηλαδὴ ἔχει ἕνα πλῆρες δογµατικὸ εὖρος. α. Τὸ δεδοµένο αὐτὸ κατανοεῖται κατ ἀρχὴν ἀπὸ τὴν «βάσι» τῆς προτάσεώς µας, ἡ ὁποία θὰ παρουσιασθῆ περαιτέρω ἀναλυτικώτερα: ἡ Εἰκὼν νὰ περιλαµβάνη τρία συναπτόµενα καὶ ἐν µέρει περιχωρούµενα µέρη- «ἐπίπεδα». β. Η «βάσις» αὐτή, ὅπως καὶ ἄλλες θέσεις τῆς νέας προσεγγίσεως, προϋποθέτει τὴν ἀναρτηµένη στὴν Ἱστοσελίδα µας ἑρµηνευτικὴ ἐργασία µας: «Τὸ Μυστήριον τῆς Αρπαγῆς - Η θεωτικὴ ἐµπειρία τῆς ἁρπαγῆς τοῦ Αποστόλου Παύλου ἕως τρίτου οὐρανοῦ, δηλαδὴ εἰς τὸν Παράδεισον (Β Κορινθ. ιβ 2-4)» γ. Τὰ τρία συναπτόµενα µέρη ἄνω-µέσον-κάτω, ἀντιστοιχοῦν στὴν Τριαδολογία, τὴν Χριστολογία καὶ τὴν Εκκλησιολογία. δ. Πάντα τὰ ἄλλα Δόγµατα ἀπορρέουν ἐξ αὐτῶν τῶν τριῶν καὶ ἐµπερικλείονται εἰς αὐτά, ὅπως θὰ ἐπισηµανθῆ ἐφ ἑξῆς ἀναλυτικά. 10

11 2. Τὰ τρία µέρη τῆς Εἰκόνος EM SUMEWEIA, χάριν τῆς οἰκονοµίας τοῦ λόγου, τὰ µέρη τῆς Εἰκόνος χαρακτηρίζονται ὡς Μ1 (ἄνω), Μ2 (µέσον), Μ3 (κάτω) [βλ. Σχῆµα 1]. Σχῆµα 1 Σχῆµα 1 α. Στὸ Μ1 θὰ τεθῆ ἡ Αγία Τριάς, δηλαδὴ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς Αποκαλύψεως στὸν Πατριάρχη Αβραάµ. β. Στὸ Μ2 θὰ τεθῆ ἡ Θεοτόκος ὡς Βασίλισσα, φέρουσα ἐγκόλπιον τὸν Κύριόν µας. γ. Στὸ Μ3 θὰ τεθῆ ἡ Εκκλησία, δηλαδὴ ἡ Σύναξις τῶν Αγίων. 11

12 δ. Τὸ εἰκαστικὸ αὐτὸ σύνολον ἀποτελεῖ σὲ γενικὲς γραµµὲς ὑπόµνησιν τῆς Θείας Οἰκονοµίας: ὁ Εἷς τῆς Τριάδος ( Αγία Τριὰς- Χριστὸς) σαρκοῦται (Θεοτόκος-Χριστὸς) καὶ θεοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο ( Εκκλησία- Χριστός). ε. Επίσης, τὸ εἰκαστικὸ τοῦτο σύνολο ἀποτελεῖ τὴν εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ: ὁ Κύριος «ἐνοικεῖ» καὶ «ἐµπεριπατεῖ» µέσα στὸν Λαό Του, δηλαδὴ τὴν Εκκλησία Του, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Ναός Του ἀλλὰ καὶ ὁ Λαὸς τῆς Χάριτος ζῇ ἐν τῷ Πατρί, κατηλλαγµένος µετ Αὐτοῦ διὰ τῆς Οἰκονοµίας τοῦ Υἱοῦ, ὁ Οποῖος ἐσαρκώθη «ἐκ Πνεύµατος Αγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου» καὶ ἥνωσε ἡµᾶς µὲ τὸν Θεὸ ἐν τῷ Σώµατι καὶ τῷ Αἵµατι Αὐτοῦ. «Υµεῖς γὰρ Ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεός, ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐµπεριπατήσω, καὶ ἔσοµαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι Λαός». (Β Κορινθ. Ϛ 16) Ϛ. Τὰ Μ1 - Μ2 - Μ3 δὲν ἐφάπτονται ἁπλῶς, ἀλλὰ εἰσδύουν τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, ἀλληλο-περιχωροῦνται, ἐν µέρει (Σ1 καὶ Σ2), τοιουτοτρόπως δὲ ὑποδηλώνεται ἡ ἑνιαία θεώρησις τῶν τριῶν βασικῶν Δογµάτων: ὁ Θεὸς (Μ1) ἐνηνθρώπησε (Μ2), γιὰ νὰ γίνουµε Σῶµα Του (Μ3). 3. Τὸ ἄνω µέρος (Μ1) JATù AQWGM, στὸ Μ1 πρέπει νὰ γίνεται ὑπόµνησις στὴν θεµελιώδη διάκρισι µεταξὺ τῆς ἀπροσίτου/ἀ- µεθέκτου θείας οὐσίας καὶ τῶν προσιτῶν/µεθεκτῶν θείων ἐνεργειῶν. α. Τὸ ἀπρόσιτον ὑπεµφαίνεται µὲ τρία στοιχεῖα : 12

13 πρῶτον, τὸ Μ1 εὑρίσκεται στὸ ἀνώτατο (τὸ πλέον «ἀπό- µακρο») σηµεῖο τῆς Εἰκόνος δεύτερον, εἶναι µικρώτερο σὲ ἔκτασι ἐν σχέσει πρὸς τὰ Μ2 καὶ Μ3 καὶ τρίτον, ὁ χῶρος Χα πέριξ τοῦ Μ1 εἶναι ἀρκετὰ µεγάλος. β. Τὸ προσιτὸν ὑποδηλώνεται µὲ δύο στοιχεῖα: πρῶτον, µὲ τὴν ἱστορικότητα τοῦ γεγονότος τῆς Φιλοξενίας τοῦ Αβραάµ καὶ δεύτερον, µὲ τὸ σηµεῖο Σ1 τῆς ἀλληλοεισδύσεως τοῦ Μ1 καὶ τοῦ Μ2 (ὁ Θεὸς σαρκώνεται-κοινωνεῖ µὲ τὴν φύσι µας). γ. Τέλος, θὰ ἦταν ἴσως ἀναγκαῖο νὰ τεθῆ καὶ ἡ τράπεζα τῆς Φιλοξενίας ἐνώπιον τῶν θείων Προσώπων, προκειµένου νὰ προσδίδεται εὐχαριστιακὸς χαρακτήρας στὸ γεγονός, ἄµεσα συναπτόµενος µὲ τὸ Μ3, ὁπότε ἐπὶ τῆς τραπέζης θὰ ὑπάρχη µόνον ἕνα Ποτήριον, ὅµοιον πρὸς τὸ Μ3, ὥστε νὰ ὑποδηλώνεται ἡ ταυτότης τῆς Εὐχαριστίας. 4. Τὸ µεσαῖον µέρος (Μ2) PQYTISTYS, στὸ Μ2 πρέπει νὰ γίνεται ὑπό- µνησις στὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστολογικοῦ Δόγµατος, δηλαδὴ τοῦ Μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως: ἡ Ενανθρώπησις µᾶς ἀπεκάλυψε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ (Μ1) µᾶς ἔφερε σὲ κοινωνία (Σ1) µὲ τὸν Θεὸ µέσῳ τῆς Σαρκὸς τοῦ Υἱοῦ τὴν Σάρκα αὐτὴν προσέλαβε ἐκ τῆς Θεοτόκου (Μ2) ἡ Σάρκα Αὐτὴ «ὑπάρχει» στὴν Εκκλησία (Μ3) τὸ Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως (Μ2) καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Εκκλησία ἀλληλοπεριχωροῦνται (Σ2). α. Τὸ Μυστήριον τῆς Ενανθρωπήσεως, ὡς τὸ µόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς σκοπὸς καὶ κορύφωµα τῆς 13

14 Δηµιουργίας, ὡς ἡ Μεγάλη Βουλὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὅλη τὴν Κτίσι, θὰ πρέπει κατὰ πρῶτον λόγον νὰ κατέχῃ τὸ κεντρικώτερο µέρος τῆς Εἰκόνος, καὶ δεύτερον νὰ ἐκφράζεται ἐπιτυχέστατα καὶ µοναδικὰ µὲ τὴν ἔνθρονον Παντάνασσαν Θεοτόκον, ἔχουσαν ἐγκόλπιον τὸν Κύριόν µας (ὄχι ὡς Αγκαλοφοροῦσαν ἢ Γλυκοφιλοῦσαν). «Αὕτη ἐστὶν ἡ Θεοτόκος Μαρία», «ὁ χερουβικὸς θρόνος», «τὸν Βασιλέα Κύριον Σαβαὼθ ἐγκόλπιον φέρουσα». ( Αγίου Ανδρέου Κρήτης, PG τ. 97, στλ. 880CD) β. Εν συνεχείᾳ, ἐπειδὴ ἡ θέσις τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι µοναδικὴ στὸ Μυστήριο τῆς Σωτηρίας µας, «αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώσεως», ἡ δὲ συνεισφορά Της δὲν περιορίζεται µόνον στὴν ἱστορικὴ στιγµὴ τῆς Σαρκώσεως, εἶναι ἀναγκαία ἡ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ἐµφαντικὴ θέσις Της στὸ Μ2, ὥστε νὰ ὑπεµφαίνωνται καὶ τὰ ἑξῆς : φέρει τὰ «δευτερεῖα τῆς Τριάδος», ὡς ἐκ τούτου µεταξὺ Μ1 καὶ Μ2 δὲν παρεµβάλλονται Οὐράνιαι Δυνάµεις (Σ1) εἶναι «µεθόριον» µεταξὺ ἀκτίστου (Μ1) καὶ κτιστῆς (Μ3) φύσεως ἀποτελεῖ τὴν «κλίµακα», «δι ἧς κατέβη ὁ Θεὸς» (Μ1 Μ2) εἶναι ἡ «γέφυρα» ἡ «µετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν» (Μ3 Μ2 Μ1). γ. Κατόπιν, τὸ Μ2 πρέπει νὰ ὑποδηλώνη τὴν συνεχῆ καὶ ὄντως κεντρικὴ «παρουσία» τῆς Παντανάσσης στὴν Ιερὰ Ιστορία, ἐφ ὅσον διὰ τῆς Σαρκώσεως ἐξ Αὐτῆς τοῦ Ενὸς τῆς Τριάδος, «καὶ παντεχνήµονι Λόγῳ σάρκα δανείσασα», ἡ Σάρκα τοῦ Θεανθρώπου, δηλαδὴ ἡ Σάρκα τῆς Πανάγνου, εἶναι τὸ ζωοποιὸ «κέντρον» τῆς Εκκλησίας. δ. Τέλος, ἡ Θεοτόκος, ὡς Θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ «χωρίον τοῦ ἀπείρου Πλαστουργοῦ Αὐτῆς», εὑρίσκεται ὑπεράνω τῶν Οὐρανίων Δυνάµεων Ασωµάτων (ΑΣ), οἱ δὲ δωρεὲς τοῦ 14

15 Θεοῦ (Μ1) µετοχετεύονται διὰ τῆς Πανάγνου Μαριάµ, δυνάµει τῆς Σαρκώσεως (Μ2), στοὺς Ασωµάτους (ΑΣ) καὶ δι αὐτῶν στὴν Εκκλησία (Μ3). ε. Η Υπερευλογηµένη Θεοτόκος δὲν εἶναι ἐκτὸς καὶ ὑπεράνω τῆς Εκκλησίας, ἀλλ ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Εκκλησίας «ἑνώνει» καὶ «συνάπτει» κτιστὸ καὶ ἄκτιστο: «ἡ Θεὸν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις τῇ παραδόξῳ Αὐτῆς κυήσει ἑνώσασα καὶ τὴν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡµῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα» «χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρµόζουσα». Ϛ. Ως ἀπόρροια τῶν ἀνωτέρω, οἱ Οὐράνιες Δυνάµεις (ΑΣ) τίθενται ἡµικυκλικῶς πρὸς τὰ ἄνω, πρὸς ὑποδήλωσιν τοῦ Οὐρανοῦ, καὶ σχεδὸν πληροῦν τὴν περιοχὴ Χβ, ἀλλὰ τοιουτοτρόπως, ὥστε νὰ ἐκφράζεται τὸ «δουλικὸν» ἔναντι τοῦ ἐνθρόνου Θεοῦ καὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως (Μ2). 5. Τὸ κάτω µέρος (Μ3) EPEIDG, στὸ Μ3 πρέπει νὰ προβληθῆ τὸ Εκκλησιολογικὸ Δόγµα, κέντρο τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ Εὐχαριστία, θεωρεῖται ὡς προσφορωτέρα πρὸς τοῦτο ἡ ἀπεικόνισις τῆς Θείας Λειτουργίας: στὸ Χριστοκεντρικὸ αὐτὸ Μυστήριο πραγµατώνεται ἡ Εκκλησία, ἡ Οποία ἀποτελεῖ «τὸ πλήρωµα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουµένου» ( Εφεσ. αʹ 23), φανερώνεται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, βιώνεται τὸ Εσχατολογικὸ Μέλλον ὡς παρὸν καὶ ἐν τέλει ὁ ἱερὸς «χῶρος» τῆς Εκκλησίας, ὡς Σώµατος τοῦ Χριστοῦ, ἀναδεικνύεται ὡς τὸ διαρκὲς παρὸν τοῦ Θεοῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου «ἐκκλησιοποιεῖται» ἡ Κτίσις. 15

16 α. «Η Εσχατολογικὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν δὲν θὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ εὐχαριστιακὸ Κυριακὸ Δεῖπνο τῆς Βασιλείας, ἡ Αἰώνια Λειτουργία, δηλαδὴ ἡ θεία καὶ αἰώνια Κοινωνία τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἐν Χριστῷ τῷ Θεανθρώπῳ διὰ Πνεύµατος Αγίου µετὰ πάντων ἡµῶν. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ Εκκλησία καὶ ἡ Βασιλεία». ( Επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης Αθανασίου Γιέβτιτς) β. «Ιδωµεν δὲ πῶς καὶ διὰ τούτου τοῦ θείου τύπου καὶ τοῦ ἔργου τῆς ἱερᾶς Προσκοµιδῆς τὸν Ιησοῦν αὐτόν, καὶ τὴν Εκκλησίαν αὐτοῦ µίαν πᾶσαν ὁρῶµεν, µέσον Αὐτὸν τὸ ἀληθινὸν Φῶς, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον κεκτηµένην, καὶ φωτιζοµένην ὑπ Αὐτοῦ καὶ συνεχοµένην. Αὐτὸς µὲν γὰρ διὰ τοῦ ἄρτου µέσον ἐστίν ἡ Μήτηρ δὲ διὰ τῆς µερίδος ἐκ δεξιῶν Αγιοι δὲ καὶ Αγγελοι ἐξ ἀριστερῶν ὑποκάτω δὲ ἅπαν τῶν Αὐτῷ πιστευσάντων τὸ εὐσεβὲς ἄθροισµα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ µέγα µυστήριον Θεὸς ἐν ἀνθρώποις καὶ Θεὸς ἐν µέσῳ θεῶν, θεουµένων ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν ὄντως Θεοῦ σαρκωθέντος ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο ἡ µέλλουσα Βασιλεία καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς τὸ πολίτευµα Θεὸς µεθ ἡµῶν ὁρώµενός τε καὶ µεταλαµβανόµενος». ( Ι. Συµεὼν Θεσσαλονίκης, PG τ. 155, στλ ) γ. Η βίωσις τοῦ Μέλλοντος ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ Παρόντος, «βιουµένη Εσχατολογία», καθίσταται δυνατὴ δυνάµει τῆς Σαρκώσεως (Μ2) : ὁ Θεάνθρωπος µὲ τὴν Σάρκωσι, τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Ανάστασι µᾶς ἔφερε καὶ µᾶς φέρει συνεχῶς σὲ «κοινωνία» µὲ τὸν Θεὸ-Πατέρα ἐν Πνεύµατι Αγίῳ διὰ τῆς Μετοχῆς µας στὸ Μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς. δ. Εποµένως, αὐτὴ ἡ «κοινωνία», ἡ ὁποία ταυτίζεται µὲ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ πραγµατώνεται καὶ ἀποκαλύπτεται στὴν Θεία Λειτουργία, θὰ πρέπει νὰ 16

17 ἐµφαίνεται στὸ Μ3 µὲ τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: τὸν Σταυρό, τὸ Θυσιαστήριο, τὸν Χριστὸ λειτουργοῦντα καὶ µεταδίδοντα τὰ Μυστήρια, τὴν Δόξα τῆς Αναστάσεως, τοὺς χοροὺς τῶν Αγίων. ε. Τέλος, τὸ νοητὸ χώρισµα Χρ ἴσως θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡµικυκλικὸ ἐλαφρῶς πρὸς τὰ κάτω, ὥστε νὰ ὑποδηλώνεται ὅτι τὸ κτιστόν, ἤτοι ἡ ἀνθρωπότης-ἡ Δηµιουργία, «συνάπτεται» πλέον διὰ µέσου τῆς Σαρκώσεως- Εκκλησίας-Εὐχαριστίας µὲ τὸ ἄκτιστον, ἤτοι τὸν Οὐρανόν. 6. Σύνοψις α. Η Δηµιουργικὴ Συνέχεια, ἡ Χριστοκεντρικότης καὶ ὁ Εσχατολογικὸς Χαρακτήρας τῆς νέας εἰκαστικῆς προτάσεώς µας γιὰ τὴν Ιερὰ Εἰκόνα τῶν Αγίων Πάντων εἶναι προφανεστάτη: ἐπιχειρεῖται µία ἑνιαία θεώρησις Παρελθόντος-Παρόντος-Μέλλοντος, τὰ ὁποῖα εἶναι ἄτµητα στὸν ἱερὸ «χῶρο» τοῦ θεανδρικοῦ Σώµατος καὶ ἑνωµένα ἐν τῷ Προσώπῳ τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου, στὴν προοπτικὴ πάντοτε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, παρούσης ἤδη ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τῆς Θεοτόκου στὰ µυστηριακὰ «ὅρια» τῆς Εκκλησίας. β. «Η Εκκλησία στὴν Θεία Εὐχαριστία ζῆ καὶ προγεύεται ἤδη τὴν ὑπέρβαση τῆς χρονικῆς διαιρέσεως, ὑπέρβαση τῆς ἀποστάσεως µεταξὺ παρελθόντος, παρόντος καὶ µέλλοντος, διότι πραγµατικὰ ζῆ τὴν ὀργανική τους ἑνότητα στὸν Χριστό, ἔτσι ὥστε τὸ παρελθὸν παίρνει στὸ παρὸν νέα πραγµατικότητα, καὶ σ αὐτὸ τὸ ἴδιο λειτουργικὸ παρὸν γίνεται ἤδη παροῦσα πραγµατικότης καὶ τὸ µέλλον, γίνεται παρουσία καὶ γεῦσις τῶν ἐσχάτων». ( Επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης Αθανασίου Γιέβτιτς) 17

18 γ. Τὸ ἱερὸν «συνεχές», τὸ ὁποῖο προβάλλει ἐµφαντικὰ ἡ νέα αὐτὴ προσέγγισις, θὰ ὑπεµφαίνετο ἔτι περισσότερον µὲ τὸ ἀνοικτὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὰ ἐπ αὐτοῦ ἀποκαλυπτικὰ γράµµατα Α καὶ Ω, ἐφ ὅσον ὁ Θεάνθρωπος εἶναι ὁ Ην (Παρελθόν), ὁ Ων (Παρὸν) καὶ ὁ Εσόµενος (Μέλλον), ἡ Αρχὴ καὶ τὸ Τέλος, ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Ἔσχατος, τὰ πάντα πληρῶν καὶ πάντοτε παρών, σώζων καὶ δοξάζων τὴν Κτίσιν. δ. Στὴν Ορθόδοξη Εσχατολογία «ἡ προοπτικὴ δὲν εἶναι πρωταρχικὰ χρονολογική», δηλαδὴ «εὐθυγράµµου ἱστορικῆς ἐξελίξεως καὶ προόδου, µὲ τὴν ἔννοια τῆς διαδοχικῆς χρονολογικῆς συνεχοῦς κινήσεως καὶ προοδευτικῆς ἀναπτύξεως, πρὸς τὰ ἐµπρός», ἀλλὰ προοπτικὴ Χριστολογική, «προοπτικὴ ἐντὸς ἑνὸς καὶ µοναδικοῦ Εσχατολογικοῦ Γεγονότος. Ενὸς Γεγονότος, στὸ ὁποῖο περιλαµβάνεται ὅλος ὁ χρόνος καὶ ἡ ἱστορία, ἀλλὰ καὶ ὑπερβαίνονται, πληροῦνται καὶ ἐσχατοποιοῦνται στὸν Νέο Αἰῶνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ Γεγονὸς γιὰ τὴν καινοδιαθηκικὴ καὶ πατερικὴ ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι ὁ Χριστός, ἢ τὸ Μυστήριο τοῦ Χριστοῦ». ( Επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης Αθανασίου Γιέβτιτς) ε. Ως προσφορωτέρα θέσις τοῦ Εὐαγγελίου προτείνεται ἡ ἐπὶ τῶν χειρῶν τοῦ ἐγκολπίου Κυρίου (Μ2), διότι τοιουτοτρόπως ἐκ τῆς κεντρικωτάτης θέσεως αὐτῆς τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος ἐκπέµπεται τὸ ἰσχυρότερο καὶ θεµελιωδέστερο µήνυµά της. Ϛ. Εν κατακλεῖδι, ἡ τοιαύτη διάρθρωσις τῆς νέας προσεγγίσεώς µας, ὅπου ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ ἔχουν ἑνωθῆ, καταυγαζόµενα ἀπὸ τὸ ἀνακαινιστικὸ Φῶς τῆς τρισηλίου Θεότητος, ἀποτελεῖ ἐµφαντικὸ ὑποµνηµατισµὸ τῆς Εσχατολογικῆς Πραγµατικότητος, ὅπως 18

19 Αὐτὴ καταγράφεται µὲ συγκλονιστικὸ τρόπο στὴν Ιερὰν Αποκάλυψιν : «Καὶ εἶδον Οὐρανὸν Καινὸν καὶ Γῆν Καινήν» «ἰδοὺ ἡ Σκηνὴ τοῦ Θεοῦ µετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει µετ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς µετ αὐτῶν ἔσται» «καὶ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ ἰδού καινὰ ποιῶ πάντα» «καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ Αρνίον καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Αρνίον». ( Αποκαλ. κα 1, 3, 5, 22 καὶ 23) 19

20 Γʹ. Δογµατικὲς Αλήθειες καὶ εἰκαστικὰ µέσα 1. Τὰ εἰκαστικὰ τεχνοτροπικὰ µέσα EPEIDG, ἡ Ιερὰ Εἰκὼν τῶν Αγίων Πάντων θὰ ἱστορηθῆ µὲ τὸν παραδοσιακὸ ζωγραφικὸ τρόπο, ἕπεται ὅτι ἡ «µατιέρα» µας θὰ εἶναι ὁ «κλασσικὸς» συνδυασµὸς χρυσοῦ καὶ ὑλικῶν χρωµάτων. Ως ἐκ τούτου, τὰ εἰκαστικὰ τεχνοτροπικὰ µέσα, τὰ ὁποῖα θὰ χρησιµοποιηθοῦν, δηλαδὴ τὰ «ἐργαλεῖα» ποὺ ἔχουµε στὴν διάθεσί µας, ὥστε µὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς δόξαν Αὐτοῦ, νὰ ἐκφρασθοῦν τόσο οἱ προαναφερθεῖσες Δογµατικὲς Αλήθειες, ὅσο καὶ ἡ Χριστοκεντρικότης καὶ ὁ Εσχατολογικὸς Χαρακτήρας τῆς νέας εἰκαστικῆς προτάσεώς µας, εἶναι τὰ ἑξῆς: α. ἡ σύνθεσις ἡ ἰσορροπηµένη καὶ βάσει τῶν ἐπιδιώξεών µας προϋπολογισµένη κατανοµὴ γραµµῶν, ἐπιφανειῶν, φωτὸς καὶ χρώµατος β. τὸ φῶς ἡ κατανοµή, µὲ τὸν ἴδιο τρόπο, φωτεινῶν καὶ σκούρων περιοχῶν, καὶ γ. τὸ χρῶµα ἡ ἀνάλογος ἐπιλογὴ καὶ ἐπεξεργασία τῶν διαφόρων χρωµατικῶν ποιοτήτων. 2. Η Σύνθεσις STO JEVAKAIO Bò, 2 ἑξ. τῆς παρούσης ἐργασίας ἀναπτύχθηκε τὸ πῶς θὰ χειρισθοῦµε τὸ Σχέδιο, προκει- µένου νὰ κατορθώσουµε µέσῳ αὐτοῦ νὰ ἐκφράσουµε τὶς Δογµατικὲς Αλήθειες τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος. 20

21 Συµπληρωµατικὰ καὶ προκειµένου νὰ ἐκφρασθῆ εἰκαστικὰ ἡ Χριστοκεντρικότης τῆς προτάσεώς µας (βλ. Κεφάλ. Α, 2), θὰ ληφθῆ εἰδικὴ µέριµνα γιὰ τὰ ἑξῆς: α. Νὰ «δοµήσουµε» τὴν Σύνθεσί µας, ὑπηρετώντας τὸν κεντρικὸ ἄξονά της, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ εὑρίσκωνται: τὸ µεσαῖο ἐκ τῶν τριῶν Προσώπων (Μ1), τὸ πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Χριστοῦ-Παιδίου (Μ2), καὶ ὁ Κύριος Λειτουργῶν (Μ3). α 1. Αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθῆ µὲ τοὺς τρεῖς ἀκόλουθους τρόπους: Ι. µὲ τὴν ἰσορροπία τῶν διαφόρων στοιχείων τῆς Συνθέσεώς µας, ὡς πρὸς τὸν κεντρικὸ ἄξονα ΙΙ. µὲ τὴν ἰσορροπία τῶν λοιπῶν ἀξόνων τῆς Συνθέσεώς µας, ὡς πρὸς τὸν κεντρικὸ σὲ «ρυθµὸ» χιαστί ΙΙΙ. µὲ τὴν δηµιουργία νοητῶν γραµµῶν, διὰ µέσου διαφόρων «σηµείων ἀναγνωρίσεως», τὰ ὁποῖα θὰ κατευθύνωνται πρὸς τὸν Κύριο (Μ1-Μ2-Μ3). β. Τὰ µορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν προσώπων τῶν Αγίων νὰ εἶναι συµβολικὰ καὶ ἐπαναλαµβανόµενα, «ὁµοιάζοντα» πρὸς τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Κυρίου. γ. Τὸ «θεµελιωδέστερο µήνυµα» τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος, δηλαδὴ τὸ ἀνοικτὸ Εὐαγγέλιο µὲ τὰ ἀποκαλυπτικὰ γράµµατα Α καὶ Ω, νὰ συµπέση εἰ δυνατὸν µὲ τὸ κέντρο τοῦ κυκλικοῦ ἄνω µέρους τῆς Εἰκόνος. δ. Τὸ Μ1 νὰ δουλευθῆ µὲ τὴν µεγαλύτερη δυνατὴ χρῆσι χρυσοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Κύριος-Παιδίον (Μ2) καὶ ὁ Κύριος Λειτουργῶν (Μ3), ὅπου ἡ ἴση ἀναλογία χρυσοῦ - ζωγραφικοῦ µέρους θὰ ἐκφράζη τὸ Χριστολογικὸ Δόγµα (Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ-Φωτός, ἕνωσις τῶν δύο φύσεων ἐν τῇ µιᾷ ὑποστάσει τοῦ Θεοῦ Λόγου). 21

22 Οσον ἀφορᾶ τὸν Εσχατολογικὸ Χαρακτῆρα τῆς Εἰκόνος, παρατηροῦµε τὰ ἑξῆς: α. Αὐτὸς ἤδη ὑποδηλώνεται µὲ τὸ σχῆµα της, τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἕνωσις ἑνὸς κύκλου καὶ ἑνὸς τετραγώνου, ὁπότε ἐκφράζεται ἀκριβῶς ὅ,τι καὶ στὸν Ιερὸ Ναὸ µὲ τροῦλλο. β. Επίσης ὅµως, ἐκφράζεται καὶ µὲ τὴν χρῆσι τοῦ χρυσοῦ, ὡς συµβόλου τῆς Βασιλείας, στὸν ὁποῖο (χρυσὸ- Βασιλεία) συµµετέχουν κατ ἀναλογίαν ὅλα τὰ Χριστοποιηµένα µέλη τῆς Εκκλησίας, σύµφωνα µὲ ὅσα ἀναφέρονται στὴν προαναφερθεῖσα ἑρµηνευτικὴ ἐργασία µας: «Τὸ Μυστήριον τῆς Αρπαγῆς». 3. Τὸ Φῶς G WQGSIS τοῦ χρυσοῦ, ὡς σηµαντικοῦ τοῦ Χριστοῦ- Φωτός, θὰ ἐκφράση ταυτοχρόνως τὴν Χριστοκεντρικότητα καὶ τὸν Εσχατολογικὸ Χαρακτῆρα τῆς νέας µας εἰκαστικῆς προτάσεως. α. Η Χριστοκεντρικότης θὰ ἐκφρασθῆ διὰ τῆς εἰδικῆς χρήσεως τῶν Βαθµῶν Φωτεινότητος τῶν διαφόρων στοιχείων, τὰ ὁποῖα συναπαρτίζουν αὐτήν, ὡς ἑξῆς: Θὰ φροντίσουµε νὰ «ὁδηγήσουµε» κάθε στοιχεῖο τῆς Εἰκόνος σὲ συγκεκριµένο Βαθµὸ Φωτεινότητος, ὥστε ἡ συνολικὴ Ποσότητα Φωτός, τὴν ὁποία θὰ ἐκπέµπη τὸ ζωγραφικὸ µέρος της, νὰ εἶναι τόση, ὅση χρειάζεται γιὰ νὰ «δώση» µαζὶ µὲ τὸν χρυσὸ κάµπο µέσο Βαθµὸ Φωτεινότητος. Τοιουτοτρόπως, ἐν συνδυασµῷ µὲ τὴν εἰδικὴ χρῆσι τοῦ χρώµατος, ἡ ὁποία περιγράφεται κατωτέρω ( 4), ἡ Εἰκόνα θὰ «δίνη» συνολικὰ τὴν ἴδια ἐντύπωσι τοῦ χρυσοῦ-χριστοῦ (Κλήµης Αλεξανδρεύς). 22

23 β. Τὸ Τριαδολογικὸ Δόγµα θὰ ἐκφρασθῆ µὲ τὴν σταθερὴ χρῆσι τριῶν βαθµῶν ἀναπτύξεως κάθε στοιχείου τῆς Εἰκόνος (προπλασµός, 1ο φῶς, 2ο φῶς), οὕτως ὥστε ἕκαστο νὰ ἐκπέµπη ἴση µὲ τὰ ἄλλα Ποσότητα Φωτός. γ. Επίσης, ὁ σταθερὸς τρόπος ἀναπτύξεως µὲ τὴν χρῆσι τριῶν βαθµίδων, ἐν συνδυασµῷ µὲ τὴν ἀπαραίτητη συµµετοχὴ χρυσοῦ σὲ κάποια ἀναλογία, δύναται νὰ ἐκφράση τὴν «σφραγῖδα» τῶν µελῶν καὶ τὰ «ὅρια» τῆς Εκκλησίας, ἑποµένως δὲ τὸ Εκκλησιολογικὸ Δόγµα. 4. Τὸ Χρῶµα TA TQIA µέρη τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος θὰ ἐκπέµπουν τὶς ἀκόλουθες διαφορετικῆς χροιᾶς καὶ ἐντάσεως ἀκτινοβολίες, οἱ ὁποῖες καὶ θὰ χαρακτηρίζουν αὐτά: α. Τὸ Μ1 ( Αγία Τριὰς) θὰ ἐκπέµπη λευκὸ (ἡλιακὸ) φῶς, µὲ τὴν ὑπολογισµένη χρῆσι τῶν τριῶν «πρωτευόντων» χρωµάτων, στὴν µεγαλύτερη δυνατὴ ἔντασι. β. Τὸ Μ2 (Θεοτόκος-Κύριος) θὰ ἐκπέµπη ἰῶδες, τὸ ὁποῖο ὑποδηλώνει τὴν ἕνωσι οὐρανοῦ (γαλάζιο) καὶ γῆς (κόκκινο), σὲ ὀλίγο µικρότερη ἔντασι ἀπὸ τὸ Μ1. γ. Τὸ Μ3 ( Ασώµατοι- Αγιοι Πάντες) θὰ ἐκπέµπη τὶς ἑξῆς ἀκτινοβολίες: Ι. Οἱ Ασώµατοι γαλάζιο, τὸ ὁποῖο ὑπεµφαίνει τὸν οὐρανό. Η ἔντασις θὰ εἶναι ἀκόµη µικρότερη ἀπὸ τὸ Μ2. ΙΙ. Οἱ Αγιοι Πάντες πορτοκαλί, τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἕνωσις κίτρινου (φῶς) καὶ κόκκινου (γῆ), σὲ µικρότερη ἔντασι ἀπὸ τοὺς Ασωµάτους. Τὸ Τριαδολογικὸ Δόγµα θὰ ἐκφρασθῆ, µέσῳ τῆς εἰδικῆς χρήσεως τοῦ χρώµατος, ὡς ἀκολούθως: 23

24 α. Τὸ ἀπρόσιτον/ἀµέθεκτον θὰ τονισθῆ µὲ τὴν χρῆσι τοῦ µεγαλυτέρου δυνατοῦ Βαθµοῦ Συµµετοχῆς Χρώµατος (στὸ ἑξῆς: ΒΣΧ) στὸ Μ1. β. Τὸ προσιτὸν/µεθεκτὸν µὲ τὴν ἐπανάληψι τῶν ἰδίων ἀποχρώσεων στὰ ἄλλα ἐπίπεδα (Μ2, Μ3 καὶ ΑΣ), ἀλλὰ µὲ µικρότερο ΒΣΧ, σὲ συνδυασµὸ καὶ πάλι µὲ τὴν συµµετοχὴ ὅλων στὸ χρυσὸ (Θεία Χάρις). γ. Τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐκπέµπουν, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἴση Ποσότητα Φωτός, θὰ παρέχουν ταυτοχρόνως καὶ τόση Ροὴ Χρώµατος, ὥστε νὰ ἀντανακλοῦν ἀθροιστικὰ τὰ τρία «πρωτεύοντα» χρώµατα ἰσοδύναµα, τὰ ὁποῖα µὲ τὴ σειρά τους ἀθροιζόµενα γίνονται φῶς. Η Σάρκωσις θὰ ἐκφρασθῆ ὡς ἑξῆς: α. µὲ τὴν χρῆσι πορτοκαλὶ χρώµατος στὸ ἱµάτιο τοῦ Κυρίου-Παιδίου, ὡς δηλωτικοῦ τῆς Σαρκὸς (γῆς), τὴν ὁποία προσέλαβε. β. µὲ τὴν κατὰ τὸ ἥµισυ καλύπτουσα τὸ ἱµάτιο χρυσοκονδυλιά, ἐκφράζουσα τὴν Θεότητα τοῦ Παιδίου. γ. ὁ χιτὼν θὰ εἶναι τῆς ἰδίας ἀποχρώσεως µὲ τὸ ἐσωτερικὸ φόρεµα τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ, «σάρκα δανείσασα» εἰς Αὐτόν. Η κεντρικότης τῆς Σαρκὸς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Πανάγνου θὰ ἐκφρασθῆ µὲ τὴν χρῆσι συγκεκριµένης ἀποχρώσεως στὰ σαρκώµατα µὲ συγκεκριµένο Βαθµὸ Φωτεινότητος, ὥστε νὰ ἐκπέµπουν µέση ποσότητα φωτὸς καὶ χρώµατος. Η «µεσότης» ( Αριστοτέλης) αὐτὴ θὰ ἐκφράζη ταυτοχρόνως καὶ τὴν τελειότητα τῶν ἀρετῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀλλὰ πρωτίστως τοῦ Κυρίου. 24

25 5. Επίλογος α. Η ὑπολογισµένη κατὰ τὸν ἀνωτέρω ἀναλυτικὸ τρόπο ἀνάπτυξις ὅλων τῶν στοιχείων τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῶν Αγίων Πάντων, ὅσον ἀφορᾶ τὸ φῶς καὶ τὸ χρῶµα, θὰ «δίδουν» -ἐκφράζουν συνολικῶς ὅ,τι καὶ ὁ χρυσὸς-χριστὸς- Φῶς, τοιουτοτρόπως δὲ θὰ τονίζουν µὲ ἰδιαίτερη ἔµφασι τὴν Χριστοκεντρικότητα τῆς Συνθέσεως, δηλαδὴ ὅτι εἶναι τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. β. Επίσης, ἡ ἀνάπτυξις αὐτὴ θὰ ὑποδηλώνη καὶ τὶς προϋποθέσεις τῆς συµµετοχῆς τῶν Αγίων στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς µελῶν τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῆς ἀρετῆς-µεσότητος καὶ τὴν διὰ µέσου αὐτῆς Χριστοποίησί τους, ἐντὸς τοῦ ἑνιαίου «χώρου» Παρελθόντος-Παρόντος-Μέλλοντος, στὴν προοπτικὴ πάντοτε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. γ. Ο εἰδικὸς αὐτὸς χειρισµὸς τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ χρώµατος περιγράφεται καὶ ἀναλύεται πλήρως στὴν µελέτη µας: «Χρωµατικὸν Ψαλτήριον. Ὁ χειρισµὸς τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ χρώµατος στὴν Αγιογραφία». (ἀνέκδοτος) 30ῇ Ιανουαρίου 2003ῳ + Τῶν Αγίων Τριῶν Ιεραρχῶν Εκ τῶν Αγιογραφείων Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς Αττικῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς 25

26 Δʹ. Παράρτηµα Τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Εἰκόνος ἀναλυτικὰ Η Αγία Τριὰς Η Θεοτόκος, ἔχουσα ἐγκόλπιον τὸν Κύριόν µας Αἱ Οὐράνιαι Δυνάµεις Ο Θεάνθρωπος, λειτουργῶν ὡς Μέγας Αρχιερεὺς 1. Ο τίµιος Πρόδροµος 2. Ο Μέγας Αντώνιος Οἱ Αγιοι Ισαπόστολοι 3. Η Αγία Μαγδαληνὴ 4. Η Αγία Φωτεινὴ 5. Ο Μέγας Κωνσταντῖνος 6. Η Αγία Ελένη 7. Ο Αγιος Γρηγόριος Μεγάλης Αρµενίας 8. Η Αγία Νίνα 9. Η Αγία Ολγα 10. Ο Αγιος Βλαδίµηρος 11. Ο Αγιος Μεθόδιος 12. Ο Αγιος Κύριλλος Απόστολοι 13. Ο Απ. Πέτρος 14. Ο Απ. Ανδρέας 15. Ο Απ. Ιωάννης ὁ Θεολόγος 16. Ο Απ. Βαρθολοµαῖος 17. Ο Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος 18. Ο Απ. Θωµᾶς 26

27 19. Ο Απ. Θαδδαῖος 20. Ο Απ. Παῦλος 21. Ο Απ. Ιάκωβος Ζεβεδαίου 22. Ο Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος 23. Ο Απ. Φίλιππος 24. Ο Απ. Σίµων 25. Ο Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς 26. Ο Απ. Ματθίας Μάρτυρες - Ὁµολογηταὶ 27. Ο Αγιος Πρωτοµάρτυς Στέφανος 28. Ο Αγιος Ελευθέριος 29. Ο Αγιος Χαράλαµπος 30. Ο Αγιος Δηµήτριος 31. Ο Αγιος Γεώργιος 32. Ο Αγιος Παντελεήµων 33. Ο Αγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς 34. Ο Αγιος Βασιλοµάρτυς Νικόλαος 35. Η Αγία Πρωτοµάρτυς Θέκλα 36. Η Αγία Παρασκευὴ 37. Ο Αγιος Κυπριανὸς 38. Η Αγία Ιουστῖνα 39. Η Αγία Αἰκατερίνη 40. Η Αγία Φιλοθέη 41. Ο Αγιος Μάξιµος ὁ Οµολογητὴς 42. Η Αγία Βασιλοµάρτυς Αλεξάνδρα Προφῆται καὶ Δίκαιοι 43. Ο Αγιος Ιωακεὶµ ὁ Θεοπάτωρ 44. Η Αγία Αννα ἡ Θεοπροµήτωρ 27

28 45. Ο Δίκαιος Ιωσὴφ ὁ Μνήστωρ 46. Ο Αγιος Συµεὼν ὁ Θεοδόχος 47. Η Δικαία Αννα ἡ Προφῆτις 48. Ο Προφήτης Δαβὶδ 49. Ο Προφήτης Δανιὴλ 50. Ο Προπάτωρ Αδὰµ 51. Ο Προφήτης Ζαχαρίας 52. Η Αγία Ελισάβετ 53. Ο Προφήτης Ἡσαΐας 54. Ο Προφήτης Ηλίας 55. Ο Προφήτης Μωϋσῆς 56. Ο Πατριάρχης Αβραὰµ 57. Ο Δίκαιος Ενὼχ 58. Η Προµήτωρ Εὔα Ιεράρχαι 59. Ο Αγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος 60. Ο Αγιος Βασίλειος ὁ Μέγας 61. Ο Αγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 62. Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστοµος 63. Ο Αγιος Φώτιος ὁ Μέγας 64. Ο Αγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς 65. Ο Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς 66. Ο Αγιος Ιωάννης Σαγγάης ὁ Θαυµατουργὸς 67. Ο Αγιος Νικόλαος ὁ Θαυµατουργὸς 68. Ο Αγιος Σπυρίδων ὁ Θαυµατουργὸς 69. Ο Αγιος Παρθένιος Λαµψάκου 70. Ο Αγιος Αθανάσιος ὁ Μέγας 71. Ο Αγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας 72. Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Ελεήµων 73. Ο Αγιος Νεκτάριος ὁ ἐν Αἰγίνῃ 74. Ο Αγιος Γλυκέριος ὁ Οµολογητὴς 28

29 Οσιοι 75. Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Δαµασκηνὸς 76. Ο Αγιος Εὐθύµιος ὁ Μέγας 77. Ο Αγιος Εφραὶµ ὁ Σύρος 78. Η Αγία Μακρῖνα 79. Ο Αγιος Αθανάσιος ὁ Αθωνίτης 80. Ο Αγιος Συµεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 81. Ο Αγιος Χριστόδουλος ὁ ἐν Πάτµῳ 82. Η Αγία Ξένη ἡ διὰ Χριστὸν Σαλὴ 83. Ο Αγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης 84. Ο Αγιος Παχώµιος ὁ Μέγας 85. Ο Αγιος Παΐσιος ὁ Μέγας 86. Η Αγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία 87. Η Αγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου 88. Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Ρῶσος 89. Ο Αγιος Σεραφεὶµ τοῦ Σάρωφ 90. Ο Αγιος Ιωάννης τῆς Κρονστάνδης Δέησις Ηχος βʹ. Οἶκος τοῦ Εφραθᾶ. «Ιλαθι, Ιησοῦ, Σῷ δούλῳ ἀναξίῳ, εὐχαῖς ταῖς τοῦ Πατρός µου, Πανάγνου δὲ Μητρός Σου, πρεσβείαις, ὦ Φιλάνθρωπε!». Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ καὶ Φιλανθρώπῳ Θεῷ ἡµῶν δόξα, τιµή, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία. Αµήν! 29

30

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ Παλαιά καί νέα Ρώμη Μετά τήν Πεντηκοστή ἐπεκτάθηκε ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλον τόν κόσμο καί μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διαρθρώθηκε σέ τοπικές Ἐκκλησίες σέ μιά ἑνότητα, κατά τόν εὐχαριστιακό λόγο «μελίζεται καί διαμερίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός

Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ενότητα 3: Η έννοια της Εκκλησίας Μαρία Κ. Καράμπελια Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 6: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ. Παρατηρήσεις ἐπί τοῦ Κειμένου: Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔν τῷ σύγχρονῳ κόσμῳ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ. Παρατηρήσεις ἐπί τοῦ Κειμένου: Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔν τῷ σύγχρονῳ κόσμῳ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Πρός τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος Παρατηρήσεις ἐπί τοῦ Κειμένου: Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔν τῷ σύγχρονῳ κόσμῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ Θεοµητορικές Ἑορτές

Οἱ Θεοµητορικές Ἑορτές Ἡ Κοίµηση τῆς Θεοτόκου Οἱ Θεοµητορικές Ἑορτές Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἦταν ὁλοκληρωµένος ἄνθρωπος πού κληρονόµησε τήν θνητότητα, τήν φθαρτότητα καί τήν παθητότητα, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι προῆλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐµπειρική Δογµατική. τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ θεολογία περί τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἐµπειρική Δογµατική. τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ θεολογία περί τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐµπειρική Δογµατική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας Ἡ θεολογία περί τῆς Ἁγίας Τριάδος Τοµος Β Τό θέµα τοῦ Θεοῦ ἀπασχόλησε τούς ἀνθρώπους σέ ὅλες τίς ἐποχές, τόσο ἀπό φιλοσοφικῆς ὅσο καί ἀπό θεολογικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ἩἙορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας εἰσῆλθε στὸ Ἐκκλησιαστικὸ

ἩἙορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας εἰσῆλθε στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἡ πορεία μας πρὸς τὴν Βηθλεὲμ ἔφθασε στὸ τέλος Ἡ Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου* Τὰ πολλὰ καὶ ποικίλα Μηνύματα τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ ἩἙορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας εἰσῆλθε στὸ Ἐκκλησιαστικὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 3: Ο θεολογικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΓΕΛΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ΑΓΓΕΛΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΑΓΓΕΛΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Ἡ θεία Λειτουργία ὡς συγκεφαλαίωση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας 1 ἀποτυπώνει καὶ βιώνει μυστικὰ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια για την οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Σωτηριολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα