Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο)"

Transcript

1

2 Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο) 2

3 Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Απόπειρα γιὰ µία νέα προσέγγισι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αʹ. Τρεῖς θεµελιώδεις προϋποθέσεις...σελ Δηµιουργικὴ συνέχεια...σελ Χριστοκεντρικὴ Δηµιουργία...σελ Εσχατολογικὴ Ταυτότης...σελ. 7 Βʹ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῶν Αγίων Πάντων...σελ Κατ ἐξοχὴν δογµατικὴ Εἰκόνα...σελ Τὰ τρία µέρη τῆς Εἰκόνος...σελ Τὸ ἄνω µέρος (Μ1)...σελ Τὸ µεσαῖον µέρος (Μ2)...σελ Τὸ κάτω µέρος (Μ3)...σελ Σύνοψις...σελ. 17 Γʹ. Δογµατικὲς Αλήθειες καὶ εἰκαστικὰ µέσα...σελ Τὰ εἰκαστικὰ τεχνοτροπικὰ µέσα...σελ Η Σύνθεσις...σελ Τὸ Φῶς...σελ Τὸ Χρῶµα...σελ Επίλογος...σελ. 25 Δʹ. Παράρτηµα...σελ Τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Εἰκόνος ἀναλυτικὰ...σελ Σχέδιο τῆς Εἰκόνος ἀριθµητικὴ ἀντιστοιχία...σελ. 30 3

4 Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Απόπειρα γιὰ µία νέα προσέγγισι Αʹ. Τρεῖς θεµελιώδεις προϋποθέσεις 1. Δηµιουργικὴ συνέχεια JAT, AQWGM, ἡ ἀπόπειρά µας ἀντιπαρέρχεται τὸ ψευδο-δίληµµα: «Δηµιουργία ἢ Μίµηση;», τὸ ὁποῖο τίθεται συνεχῶς καὶ ἀφορᾶ τὶς Εκκλησιαστικὲς Τέχνες ἐν γένει, ἀλλὰ καὶ τὸ θεµέλιό τους, δηλαδὴ τὴν Ορθόδοξη Θεολογία. α. Η νέα µας προσέγγισις προϋποθέτει τὴν πεποίθησι τῆς ζώσης Παραδόσεως, βάσει τῆς ὁποίας στὰ χαρισµατικὰ «ὅρια» τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ὑφίστατο ἀνέκαθεν ἡ Δηµιουργικὴ Συνέχεια, ὡς ἀνακαινιστικὴ καὶ µεταµορφωτικὴ παρέµβασις καὶ ἐπίδρασις στὴν Ιστορία. β. Τοῦτο σηµαίνει, ὅτι ἡ Εκκλησία, ὡς «χῶρος» ἐντὸς τοῦ ὁποίου βιώνεται δυναµικὰ τὸ διαρκὲς παρὸν τοῦ Θεοῦ, «χωρίον τοῦ ἀπείρου Πλαστουργοῦ», δὲν ὑποκύπτει ποτὲ στὸν πειρασµὸ νὰ προσκολλᾶται δουλικὰ στὸ παρελθόν ἄν τοῦτο συνέβαινε, τότε ὁ χαρακτήρας Της θὰ ἦταν βεβαίως στατικός, δηλαδὴ ἀν-ιστορικὸς καὶ κατὰ συνέπειαν µονοφυσιτικὸς καὶ µὴ σωτηριολογικός. γ. Η ζῶσα παρουσία καὶ µαρτυρία τῆς Εκκλησίας, διὰ µέσου ἐν προκειµένῳ τῶν Λειτουργικῶν Τεχνῶν Της, σηµαίνει κατ οὐσίαν µίαν διαρκῆ διαδικασία, µέσῳ τῆς ὁποίας ἐπαναπροσλαµβάνονται δηµιουργικὰ τὰ γνήσια 4

5 καὶ δόκιµα στοιχεῖα τῆς Παραδόσεώς Της, προκειµένου νὰ «σαρκωθοῦν» αὐτὰ στὸ νέο ἱστορικὸ περιβάλλον της καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ἀντιµετωπισθοῦν λυσιτελῶς οἱ προκλήσεις τοῦ ἑκάστοτε ἱστορικοῦ παρόντος. δ. Τὸ ζητούµενον ἀνέκαθεν ἦταν ἡ µεταµορφωτική, ἐν Πνεύµατι Αγίῳ, πρόσληψις τοῦ Παρόντος, ὡς συνέχεια καὶ «αὒξησις» τοῦ ἀεὶ ζῶντος Παρελθόντος, ὑπὸ τὴν ἀνακαινιστικὴν προοπτικὴν τοῦ Μέλλοντος, δηλαδὴ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ Οποία εἶναι ἤδη παροῦσα. ε. Οµιλοῦντες ἐκκλησιαστικὰ γιὰ Παρελθὸν-Παρὸν- Μέλλον, ἐννοοῦµε τὸν ἄτµητο καὶ ἑνιαῖο «χῶρο» τῆς Ιερᾶς Ιστορίας, ὅπου ὑφίσταται δυναµικὰ τὸ διαρκὲς παρὸν τοῦ Θεοῦ, «χῶρος θεοφανίας», ὅπως ἀκριβῶς ἡ ζωὴ εἶναι δυναµικὰ παροῦσα καὶ ἑνιαία στὴν ρίζα, τὸν κορµὸ καὶ τούς κλάδους ἑνὸς δένδρου. Ϛ. Ως ἐκ τούτου, µακρὰν τοῦ παραπαίοντος ψευδοπροβληµατισµοῦ µεταξὺ συντηρητισµοῦ καὶ φιλελευθερισµοῦ, ἤτοι ἀν-ιστορικότητος καὶ ἐκ-κοσµικεύσεως, τὰ ὁποῖα εἶναι «στοιχεῖα τοῦ κόσµου τούτου», ἡ εἰκαστικὴ πρότασις τῆς Ορθοδοξίας, ὡς χαρισµατικὸ γεγονός, εἶναι πάντοτε «καινὴ»/ νέα, ἀείποτε «ἀνακαινιζοµένη» καὶ «ἀνακαινίζουσα», δηλαδὴ πάντοτε «σύγχρονος», ὡς διαρκὴς φανέρωσις τῆς «Καινῆς Κτίσεως»: «ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β Κορινθ. ε 17). 2. Χριστοκεντρικὴ Δηµιουργία JATOPIM, ἡ ἀπόπειρά µας ἐπιθυµεῖ νὰ τονίση ἐκ νέου καὶ µὲ ἰδιαίτερη ἔµφασι τὴν Χριστοκεντρικότητα τῆς Ορθοδόξου Εκκλησιαστικῆς Αγιογραφίας. 5

6 α. Θεµελιωδεστάτη θέσις τῆς Ορθοδόξου Θεολογίας εἶναι, ὅτι τὰ ἁγιασµένα µέλη τῆς Εκκλησίας, φέροντα τὴν «µορφὴν» καὶ τὸν «τύπον» τοῦ Χριστοῦ, εἶναι «εἷς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ» (Γαλ. γ 27-28) δηλαδή, «ὁµοιάζοντα» πρὸς τὸν Χριστόν, εἶναι «ὅµοια» µεταξύ τους καὶ ἑποµένως ἔχουν κοινὰ χαρακτηριστικὰ µὲ τὸν Χριστὸ καὶ µεταξύ τους. β. «Ἕκαστος τῶν βαπτιζοµένων», λέγει ὁ ἱερὸς Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, «ἀπεβάλετο µὲν τὰ φυσικὰ ἰδιώµατα ἕνα δὲ τύπον καὶ µίαν µορφὴν πάντες ἀνέλαβον, οὐκ ἀγγέλου, ἀλλ αὐτοῦ τοῦ Δεσπότου, ἐν ἑαυτοῖς δεικνύντες τὸν Χριστόν. Ὥστε καὶ εἷς ἐσµεν πάντες ἐν Χριστῷ Ιησοῦ τουτέστι, καθὸ µίαν µορφὴν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐπικειµένην ἔχοµεν». (PG τ. 124, στλ. 996Β) γ. «Χριστοὶ γινόµεθα καὶ ἡµεῖς, καθὸ πάσχοµεν». ( Αγίου Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, PG τ. 124, στλ. 1184C) «Καὶ ὅσοι χριστιανοὶ πάσχουν διὰ τὸν Χριστόν, χριστοὶ γίνονται καὶ αὐτοὶ κατὰ τοῦτο, καθὸ πάσχουν». ( Οσ. Νικοδήµου Αγιορείτου, εἰς τὸ Φιλιπ. γ 10) δ. Οἱ Χριστιανοὶ «Χριστὸν ἐνεδύσαντο» (Γαλ. γ 27-28), δηλαδὴ «ἐφόρεσαν τὸν Θεόν», ἐπειδὴ διὰ τῆς Σαρκώσεως ὁ ἀληθινὸς Θεὸς «πάντας ἡµᾶς ἐφόρεσεν»: «Ὅσοι γοῦν πνευµατοφόροι φῶς φοροῦσι, καὶ ὅσοι φοροῦντες φῶς Χριστὸν εἰσὶν ἐνδεδυµένοι, καὶ οἱ ἐνδεδυµένοι Χριστὸν τὸν Πατέρα ἐνδέδυνται». (Μ. Αθανασίου/ Βλ. Οσ. Νικοδήµου, Ρωµ. ιγ 14) ε. Η Χριστοκεντρικὴ καὶ σωτηριολογικὴ αὐτὴ ἀλήθεια θὰ βιωθῆ στὴν πληρότητά της κατὰ τὴν ἀδιάδοχον Ογδόην Ηµέραν, ἤτοι τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὁπότε δὲν θὰ ὑπάρχη δύσις καὶ σκότος : 6

7 «Αλλος γὰρ αὐτὴν ποιεῖ ὁ Ἥλιος, ὁ τὸ ἀληθινὸν Φῶς ἀναλάµπων Ος ἐπειδὰν ἅπαξ ἐπιφανῇ ἡµῖν, οὐκέτι ἐν δυσµαῖς κρύπτεται, ἀλλὰ πάντα τῇ φωτιστικῇ ἑαυτοῦ δυνάµει περιπτυξάµενος, διηνεκές τε καὶ ἀδιάδοχον τοῖς ἀξίοις τὸ Φῶς ἐµποιεῖ καὶ αὐτοὺς τοὺς µετέχοντας τοῦ Φωτὸς ἐκείνου, ἄλλους ἡλίους ἀπεργαζόµενος». ( Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, PG τ. 44, στλ. 612Α) Ϛ. Τὸ «κοινὸν» αὐτὸ µεταξὺ Χριστοῦ καὶ Χριστιανῶν, διὰ τοῦ ὁποίου γινόµεθα οἱ πάντες «εἷς», δηλαδὴ ἡ µία «µορφὴ» τοῦ Χριστοῦ, ἐντετυπωµένη εἰς ὅλους τοὺς «χριστοµόρφους» (Βλ. Ι. Δαµασκηνοῦ, PG τ. 96, στλ. 657Α), ἤτοι κατὰ χάριν Χριστοὺς ἐν τῷ φωτὶ τῆς Αγίας Τριάδος, ὅταν ἐκφρασθῆ εἰκαστικὰ µὲ τρόπο σαφῆ καὶ ἐµφαντικό, ἀναδεικνύει τελικὰ τὴν Εἰκόνα ὡς τὴν Εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου, δηλαδὴ ὡς µίαν Χριστοκεντρικὴν Δηµιουργίαν, ἔστω καὶ ἄν ἡ Ιερὰ Εἰκόνα εἶναι πολυπρόσωπος καὶ πολυσύνθετος. 3. Εσχατολογικὴ Ταυτότης TEKOS, ἡ ἀπόπειρά µας προϋποθέτει ὁπωσδήποτε τὴν Εσχατολογικὴ Ταυτότητα τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος, µαρτυρουµένην ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς λειτουργικὲς διαστάσεις της. α. Πρωτίστως, ὑπενθυµίζεται ὅτι ἐφ ὅσον ἔργο τῆς Εκκλησίας εἶναι νὰ µᾶς ἀποκαλύπτη τὸν Μέλλοντα Αἰῶνα, δηλαδὴ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ µᾶς παρέχη τὴν δυνατότητα νὰ µετέχουµε εἰς Αὐτὴν («µυστηριακὸς ρεαλισµός»), ἕπεται ὅτι ἡ φύσις τῆς Εκκλησίας, ἡ ὀντολογία Της, εἶναι Εσχατολογική. 7

8 β. Η Εκκλησία, ἐπειδὴ ἀντλεῖ τὴν ὑπόστασί Της ἀπὸ τὸ Μέλλον, δηλαδὴ οἱ ρίζες τοῦ δένδρου Της εὑρίσκονται στὰ Ἔσχατα, «παροντοποιεῖ» τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐδῶ καὶ τώρα στὰ µυστηριακὰ «ὅριά» Της, ὅλη δὲ ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ἀλλὰ καὶ τὰ µέσα, τὰ ὁποῖα διακονοῦν καὶ ἐκφράζουν αὐτήν, καταυγάζονται διαρκῶς ἀπὸ τὸ ἄδυτο Φῶς τῆς Ογδόης Ηµέρας. γ. Η Ιερὰ Εἰκὼν δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα «ἄνοιγµα», µέσῳ τοῦ ὁποίου βλέπουµε τὸ ἐπέκεινα, τὸ Εσχατολογικὸ Μέλλον, ἀλλὰ ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὸ ἱστορικο-εσχατολογικὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀποκλειστικὰ στὰ «ὅρια»αὐτοῦ, ὡς τὸ εἰκαστικὸ ἐκεῖνο µέσον, τὸ ὁποῖο καθιστᾶ ἀπὸ τοῦ νῦν παροῦσαν («παροντοποιεῖ») τὴν µετα-ιστορίαν. δ. Ο ἀναµφισβήτητα Εσχατολογικὸς Χαρακτήρας τῆς Εἰκόνος εἶναι ἔκδηλος καὶ στὰ τρία ἐπίπεδα τῆς ἀποκλειστι-κὰ ἐκκλησιαστικῆς λειτουργίας της : Ι. Ο τιµῶν καὶ «προσκυνῶν» διὰ τῆς Εἰκόνος «τὴν τοῦ ἐγγραφοµένου ὑπόστασιν» («Ορος» Ζ Αγ. Οἰκουµ. Συνόδου), κοινωνεῖ µὲ τὸ εἰκονιζόµενο πρόσωπο, δηλαδὴ µετέχει ἤδη, µέσῳ τῆς Εἰκόνος, στὴν Εσχατολογικὴ Πραγµατικότητα. ΙΙ. Η Ιερὰ Εἰκών, κατὰ τρόπον καὶ λόγον ὑπερφυῆ, καθίσταται ἀγωγὸς τῆς Θείας Χάριτος, ἡ Οποία θεοποιεῖ τὸν προσκυνοῦντα, τοιουτρόπως δὲ ὁ προσκυνῶν εἰσάγεται µέσῳ τῆς Εἰκόνος ἀπὸ τοῦ νῦν στὰ Ἔσχατα: «Χάρις δίδοται θεία ταῖς ὕλαις διὰ τῆς τῶν εἰκονιζοµένων προσηγορίας». 8 ( Ι. Δαµασκηνοῦ, PG τ. 94, στλ. 1264Β) ΙΙΙ. Η Εἰκὼν λειτουργεῖ ὅπως τὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Αγίας Γραφῆς καὶ τῶν Αγίων Πατέρων, δηλαδὴ παιδαγωγικὰ καὶ

9 διδακτικά (πρβλ. Ι. Δαµασκηνοῦ, PG τ. 94, στλ. 1268ABC- Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG τ. 99, στλ. 1213Α, 1537CD) ἑποµένως ὁ «ἀναγινώσκων» τὴν Εἰκόνα µυεῖται στὴν Ορθόδοξη Θεολογία, ἡ ὁποία πάντως εἶναι ἀποκαλυπτική, δηλαδὴ Εσχατολογική. ε. Εἶναι λοιπὸν προφανές, ἐν σχέσει µάλιστα πρὸς τὰ ἀναφερθέντα στὴν 1, α-ζ, τοῦ παρόντος Κεφαλαίου Α, ὅτι ὁ Ορθόδοξος Αγιογράφος καλεῖται νὰ ἐργασθῆ πρωτίστως καὶ κυρίως θεολογικά, δηλαδὴ νὰ ἐκφράση εἰκαστικὰ τὴν Δογµατικὴ Αλήθεια τῆς Εκκλησίας, ἤτοι τὴν ἐν Χριστῷ ἐµπειρία Της τὸ δὲ προσωπικὸ ὕφος του, ζωοποιούµενο ἀπὸ τὴν χαρισµατικὴ σχέσι του µὲ τὸν Θεῖο Παράκλητο, «ἐν τούτῳ ἀκριβῶς τυγχάνει σπουδαιότερον καὶ ἀξιολογώτερον, ὅσῳ βαθύτερον καὶ πραγ- µατικότερον δύναται νὰ παραστήσῃ τὸ πνεῦµα, τὸ βάθος καὶ τὴν οὐσίαν τῆς Εκκλησίας του, πιστότερον δὲ νὰ ἐκφράσῃ τὸ µυστικὸν Αὐτῆς ἐν Πνεύµατι Αγίῳ βίωµα». ( Ανδρέου Θεοδώρου) 9

10 Βʹ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῶν Αγίων Πάντων 1. Κατ ἐξοχὴν δογµατικὴ Εἰκόνα EM PQYTOIS, ἡ νέα προσέγγισίς µας λαµβάνει ὡς δεδοµένο, ὅτι ἡ Ιερὰ Εἰκὼν τῶν Αγίων Πάντων εἶναι ἡ κατ ἐξοχὴν δογµατικὴ Εἰκόνα, δηλαδὴ ἔχει ἕνα πλῆρες δογµατικὸ εὖρος. α. Τὸ δεδοµένο αὐτὸ κατανοεῖται κατ ἀρχὴν ἀπὸ τὴν «βάσι» τῆς προτάσεώς µας, ἡ ὁποία θὰ παρουσιασθῆ περαιτέρω ἀναλυτικώτερα: ἡ Εἰκὼν νὰ περιλαµβάνη τρία συναπτόµενα καὶ ἐν µέρει περιχωρούµενα µέρη- «ἐπίπεδα». β. Η «βάσις» αὐτή, ὅπως καὶ ἄλλες θέσεις τῆς νέας προσεγγίσεως, προϋποθέτει τὴν ἀναρτηµένη στὴν Ἱστοσελίδα µας ἑρµηνευτικὴ ἐργασία µας: «Τὸ Μυστήριον τῆς Αρπαγῆς - Η θεωτικὴ ἐµπειρία τῆς ἁρπαγῆς τοῦ Αποστόλου Παύλου ἕως τρίτου οὐρανοῦ, δηλαδὴ εἰς τὸν Παράδεισον (Β Κορινθ. ιβ 2-4)» γ. Τὰ τρία συναπτόµενα µέρη ἄνω-µέσον-κάτω, ἀντιστοιχοῦν στὴν Τριαδολογία, τὴν Χριστολογία καὶ τὴν Εκκλησιολογία. δ. Πάντα τὰ ἄλλα Δόγµατα ἀπορρέουν ἐξ αὐτῶν τῶν τριῶν καὶ ἐµπερικλείονται εἰς αὐτά, ὅπως θὰ ἐπισηµανθῆ ἐφ ἑξῆς ἀναλυτικά. 10

11 2. Τὰ τρία µέρη τῆς Εἰκόνος EM SUMEWEIA, χάριν τῆς οἰκονοµίας τοῦ λόγου, τὰ µέρη τῆς Εἰκόνος χαρακτηρίζονται ὡς Μ1 (ἄνω), Μ2 (µέσον), Μ3 (κάτω) [βλ. Σχῆµα 1]. Σχῆµα 1 Σχῆµα 1 α. Στὸ Μ1 θὰ τεθῆ ἡ Αγία Τριάς, δηλαδὴ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς Αποκαλύψεως στὸν Πατριάρχη Αβραάµ. β. Στὸ Μ2 θὰ τεθῆ ἡ Θεοτόκος ὡς Βασίλισσα, φέρουσα ἐγκόλπιον τὸν Κύριόν µας. γ. Στὸ Μ3 θὰ τεθῆ ἡ Εκκλησία, δηλαδὴ ἡ Σύναξις τῶν Αγίων. 11

12 δ. Τὸ εἰκαστικὸ αὐτὸ σύνολον ἀποτελεῖ σὲ γενικὲς γραµµὲς ὑπόµνησιν τῆς Θείας Οἰκονοµίας: ὁ Εἷς τῆς Τριάδος ( Αγία Τριὰς- Χριστὸς) σαρκοῦται (Θεοτόκος-Χριστὸς) καὶ θεοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο ( Εκκλησία- Χριστός). ε. Επίσης, τὸ εἰκαστικὸ τοῦτο σύνολο ἀποτελεῖ τὴν εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ: ὁ Κύριος «ἐνοικεῖ» καὶ «ἐµπεριπατεῖ» µέσα στὸν Λαό Του, δηλαδὴ τὴν Εκκλησία Του, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Ναός Του ἀλλὰ καὶ ὁ Λαὸς τῆς Χάριτος ζῇ ἐν τῷ Πατρί, κατηλλαγµένος µετ Αὐτοῦ διὰ τῆς Οἰκονοµίας τοῦ Υἱοῦ, ὁ Οποῖος ἐσαρκώθη «ἐκ Πνεύµατος Αγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου» καὶ ἥνωσε ἡµᾶς µὲ τὸν Θεὸ ἐν τῷ Σώµατι καὶ τῷ Αἵµατι Αὐτοῦ. «Υµεῖς γὰρ Ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεός, ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐµπεριπατήσω, καὶ ἔσοµαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι Λαός». (Β Κορινθ. Ϛ 16) Ϛ. Τὰ Μ1 - Μ2 - Μ3 δὲν ἐφάπτονται ἁπλῶς, ἀλλὰ εἰσδύουν τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, ἀλληλο-περιχωροῦνται, ἐν µέρει (Σ1 καὶ Σ2), τοιουτοτρόπως δὲ ὑποδηλώνεται ἡ ἑνιαία θεώρησις τῶν τριῶν βασικῶν Δογµάτων: ὁ Θεὸς (Μ1) ἐνηνθρώπησε (Μ2), γιὰ νὰ γίνουµε Σῶµα Του (Μ3). 3. Τὸ ἄνω µέρος (Μ1) JATù AQWGM, στὸ Μ1 πρέπει νὰ γίνεται ὑπόµνησις στὴν θεµελιώδη διάκρισι µεταξὺ τῆς ἀπροσίτου/ἀ- µεθέκτου θείας οὐσίας καὶ τῶν προσιτῶν/µεθεκτῶν θείων ἐνεργειῶν. α. Τὸ ἀπρόσιτον ὑπεµφαίνεται µὲ τρία στοιχεῖα : 12

13 πρῶτον, τὸ Μ1 εὑρίσκεται στὸ ἀνώτατο (τὸ πλέον «ἀπό- µακρο») σηµεῖο τῆς Εἰκόνος δεύτερον, εἶναι µικρώτερο σὲ ἔκτασι ἐν σχέσει πρὸς τὰ Μ2 καὶ Μ3 καὶ τρίτον, ὁ χῶρος Χα πέριξ τοῦ Μ1 εἶναι ἀρκετὰ µεγάλος. β. Τὸ προσιτὸν ὑποδηλώνεται µὲ δύο στοιχεῖα: πρῶτον, µὲ τὴν ἱστορικότητα τοῦ γεγονότος τῆς Φιλοξενίας τοῦ Αβραάµ καὶ δεύτερον, µὲ τὸ σηµεῖο Σ1 τῆς ἀλληλοεισδύσεως τοῦ Μ1 καὶ τοῦ Μ2 (ὁ Θεὸς σαρκώνεται-κοινωνεῖ µὲ τὴν φύσι µας). γ. Τέλος, θὰ ἦταν ἴσως ἀναγκαῖο νὰ τεθῆ καὶ ἡ τράπεζα τῆς Φιλοξενίας ἐνώπιον τῶν θείων Προσώπων, προκειµένου νὰ προσδίδεται εὐχαριστιακὸς χαρακτήρας στὸ γεγονός, ἄµεσα συναπτόµενος µὲ τὸ Μ3, ὁπότε ἐπὶ τῆς τραπέζης θὰ ὑπάρχη µόνον ἕνα Ποτήριον, ὅµοιον πρὸς τὸ Μ3, ὥστε νὰ ὑποδηλώνεται ἡ ταυτότης τῆς Εὐχαριστίας. 4. Τὸ µεσαῖον µέρος (Μ2) PQYTISTYS, στὸ Μ2 πρέπει νὰ γίνεται ὑπό- µνησις στὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστολογικοῦ Δόγµατος, δηλαδὴ τοῦ Μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως: ἡ Ενανθρώπησις µᾶς ἀπεκάλυψε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ (Μ1) µᾶς ἔφερε σὲ κοινωνία (Σ1) µὲ τὸν Θεὸ µέσῳ τῆς Σαρκὸς τοῦ Υἱοῦ τὴν Σάρκα αὐτὴν προσέλαβε ἐκ τῆς Θεοτόκου (Μ2) ἡ Σάρκα Αὐτὴ «ὑπάρχει» στὴν Εκκλησία (Μ3) τὸ Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως (Μ2) καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Εκκλησία ἀλληλοπεριχωροῦνται (Σ2). α. Τὸ Μυστήριον τῆς Ενανθρωπήσεως, ὡς τὸ µόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς σκοπὸς καὶ κορύφωµα τῆς 13

14 Δηµιουργίας, ὡς ἡ Μεγάλη Βουλὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὅλη τὴν Κτίσι, θὰ πρέπει κατὰ πρῶτον λόγον νὰ κατέχῃ τὸ κεντρικώτερο µέρος τῆς Εἰκόνος, καὶ δεύτερον νὰ ἐκφράζεται ἐπιτυχέστατα καὶ µοναδικὰ µὲ τὴν ἔνθρονον Παντάνασσαν Θεοτόκον, ἔχουσαν ἐγκόλπιον τὸν Κύριόν µας (ὄχι ὡς Αγκαλοφοροῦσαν ἢ Γλυκοφιλοῦσαν). «Αὕτη ἐστὶν ἡ Θεοτόκος Μαρία», «ὁ χερουβικὸς θρόνος», «τὸν Βασιλέα Κύριον Σαβαὼθ ἐγκόλπιον φέρουσα». ( Αγίου Ανδρέου Κρήτης, PG τ. 97, στλ. 880CD) β. Εν συνεχείᾳ, ἐπειδὴ ἡ θέσις τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι µοναδικὴ στὸ Μυστήριο τῆς Σωτηρίας µας, «αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώσεως», ἡ δὲ συνεισφορά Της δὲν περιορίζεται µόνον στὴν ἱστορικὴ στιγµὴ τῆς Σαρκώσεως, εἶναι ἀναγκαία ἡ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ἐµφαντικὴ θέσις Της στὸ Μ2, ὥστε νὰ ὑπεµφαίνωνται καὶ τὰ ἑξῆς : φέρει τὰ «δευτερεῖα τῆς Τριάδος», ὡς ἐκ τούτου µεταξὺ Μ1 καὶ Μ2 δὲν παρεµβάλλονται Οὐράνιαι Δυνάµεις (Σ1) εἶναι «µεθόριον» µεταξὺ ἀκτίστου (Μ1) καὶ κτιστῆς (Μ3) φύσεως ἀποτελεῖ τὴν «κλίµακα», «δι ἧς κατέβη ὁ Θεὸς» (Μ1 Μ2) εἶναι ἡ «γέφυρα» ἡ «µετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν» (Μ3 Μ2 Μ1). γ. Κατόπιν, τὸ Μ2 πρέπει νὰ ὑποδηλώνη τὴν συνεχῆ καὶ ὄντως κεντρικὴ «παρουσία» τῆς Παντανάσσης στὴν Ιερὰ Ιστορία, ἐφ ὅσον διὰ τῆς Σαρκώσεως ἐξ Αὐτῆς τοῦ Ενὸς τῆς Τριάδος, «καὶ παντεχνήµονι Λόγῳ σάρκα δανείσασα», ἡ Σάρκα τοῦ Θεανθρώπου, δηλαδὴ ἡ Σάρκα τῆς Πανάγνου, εἶναι τὸ ζωοποιὸ «κέντρον» τῆς Εκκλησίας. δ. Τέλος, ἡ Θεοτόκος, ὡς Θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ «χωρίον τοῦ ἀπείρου Πλαστουργοῦ Αὐτῆς», εὑρίσκεται ὑπεράνω τῶν Οὐρανίων Δυνάµεων Ασωµάτων (ΑΣ), οἱ δὲ δωρεὲς τοῦ 14

15 Θεοῦ (Μ1) µετοχετεύονται διὰ τῆς Πανάγνου Μαριάµ, δυνάµει τῆς Σαρκώσεως (Μ2), στοὺς Ασωµάτους (ΑΣ) καὶ δι αὐτῶν στὴν Εκκλησία (Μ3). ε. Η Υπερευλογηµένη Θεοτόκος δὲν εἶναι ἐκτὸς καὶ ὑπεράνω τῆς Εκκλησίας, ἀλλ ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Εκκλησίας «ἑνώνει» καὶ «συνάπτει» κτιστὸ καὶ ἄκτιστο: «ἡ Θεὸν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις τῇ παραδόξῳ Αὐτῆς κυήσει ἑνώσασα καὶ τὴν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡµῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα» «χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρµόζουσα». Ϛ. Ως ἀπόρροια τῶν ἀνωτέρω, οἱ Οὐράνιες Δυνάµεις (ΑΣ) τίθενται ἡµικυκλικῶς πρὸς τὰ ἄνω, πρὸς ὑποδήλωσιν τοῦ Οὐρανοῦ, καὶ σχεδὸν πληροῦν τὴν περιοχὴ Χβ, ἀλλὰ τοιουτοτρόπως, ὥστε νὰ ἐκφράζεται τὸ «δουλικὸν» ἔναντι τοῦ ἐνθρόνου Θεοῦ καὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως (Μ2). 5. Τὸ κάτω µέρος (Μ3) EPEIDG, στὸ Μ3 πρέπει νὰ προβληθῆ τὸ Εκκλησιολογικὸ Δόγµα, κέντρο τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ Εὐχαριστία, θεωρεῖται ὡς προσφορωτέρα πρὸς τοῦτο ἡ ἀπεικόνισις τῆς Θείας Λειτουργίας: στὸ Χριστοκεντρικὸ αὐτὸ Μυστήριο πραγµατώνεται ἡ Εκκλησία, ἡ Οποία ἀποτελεῖ «τὸ πλήρωµα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουµένου» ( Εφεσ. αʹ 23), φανερώνεται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, βιώνεται τὸ Εσχατολογικὸ Μέλλον ὡς παρὸν καὶ ἐν τέλει ὁ ἱερὸς «χῶρος» τῆς Εκκλησίας, ὡς Σώµατος τοῦ Χριστοῦ, ἀναδεικνύεται ὡς τὸ διαρκὲς παρὸν τοῦ Θεοῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου «ἐκκλησιοποιεῖται» ἡ Κτίσις. 15

16 α. «Η Εσχατολογικὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν δὲν θὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ εὐχαριστιακὸ Κυριακὸ Δεῖπνο τῆς Βασιλείας, ἡ Αἰώνια Λειτουργία, δηλαδὴ ἡ θεία καὶ αἰώνια Κοινωνία τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἐν Χριστῷ τῷ Θεανθρώπῳ διὰ Πνεύµατος Αγίου µετὰ πάντων ἡµῶν. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ Εκκλησία καὶ ἡ Βασιλεία». ( Επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης Αθανασίου Γιέβτιτς) β. «Ιδωµεν δὲ πῶς καὶ διὰ τούτου τοῦ θείου τύπου καὶ τοῦ ἔργου τῆς ἱερᾶς Προσκοµιδῆς τὸν Ιησοῦν αὐτόν, καὶ τὴν Εκκλησίαν αὐτοῦ µίαν πᾶσαν ὁρῶµεν, µέσον Αὐτὸν τὸ ἀληθινὸν Φῶς, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον κεκτηµένην, καὶ φωτιζοµένην ὑπ Αὐτοῦ καὶ συνεχοµένην. Αὐτὸς µὲν γὰρ διὰ τοῦ ἄρτου µέσον ἐστίν ἡ Μήτηρ δὲ διὰ τῆς µερίδος ἐκ δεξιῶν Αγιοι δὲ καὶ Αγγελοι ἐξ ἀριστερῶν ὑποκάτω δὲ ἅπαν τῶν Αὐτῷ πιστευσάντων τὸ εὐσεβὲς ἄθροισµα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ µέγα µυστήριον Θεὸς ἐν ἀνθρώποις καὶ Θεὸς ἐν µέσῳ θεῶν, θεουµένων ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν ὄντως Θεοῦ σαρκωθέντος ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο ἡ µέλλουσα Βασιλεία καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς τὸ πολίτευµα Θεὸς µεθ ἡµῶν ὁρώµενός τε καὶ µεταλαµβανόµενος». ( Ι. Συµεὼν Θεσσαλονίκης, PG τ. 155, στλ ) γ. Η βίωσις τοῦ Μέλλοντος ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ Παρόντος, «βιουµένη Εσχατολογία», καθίσταται δυνατὴ δυνάµει τῆς Σαρκώσεως (Μ2) : ὁ Θεάνθρωπος µὲ τὴν Σάρκωσι, τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Ανάστασι µᾶς ἔφερε καὶ µᾶς φέρει συνεχῶς σὲ «κοινωνία» µὲ τὸν Θεὸ-Πατέρα ἐν Πνεύµατι Αγίῳ διὰ τῆς Μετοχῆς µας στὸ Μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς. δ. Εποµένως, αὐτὴ ἡ «κοινωνία», ἡ ὁποία ταυτίζεται µὲ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ πραγµατώνεται καὶ ἀποκαλύπτεται στὴν Θεία Λειτουργία, θὰ πρέπει νὰ 16

17 ἐµφαίνεται στὸ Μ3 µὲ τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: τὸν Σταυρό, τὸ Θυσιαστήριο, τὸν Χριστὸ λειτουργοῦντα καὶ µεταδίδοντα τὰ Μυστήρια, τὴν Δόξα τῆς Αναστάσεως, τοὺς χοροὺς τῶν Αγίων. ε. Τέλος, τὸ νοητὸ χώρισµα Χρ ἴσως θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡµικυκλικὸ ἐλαφρῶς πρὸς τὰ κάτω, ὥστε νὰ ὑποδηλώνεται ὅτι τὸ κτιστόν, ἤτοι ἡ ἀνθρωπότης-ἡ Δηµιουργία, «συνάπτεται» πλέον διὰ µέσου τῆς Σαρκώσεως- Εκκλησίας-Εὐχαριστίας µὲ τὸ ἄκτιστον, ἤτοι τὸν Οὐρανόν. 6. Σύνοψις α. Η Δηµιουργικὴ Συνέχεια, ἡ Χριστοκεντρικότης καὶ ὁ Εσχατολογικὸς Χαρακτήρας τῆς νέας εἰκαστικῆς προτάσεώς µας γιὰ τὴν Ιερὰ Εἰκόνα τῶν Αγίων Πάντων εἶναι προφανεστάτη: ἐπιχειρεῖται µία ἑνιαία θεώρησις Παρελθόντος-Παρόντος-Μέλλοντος, τὰ ὁποῖα εἶναι ἄτµητα στὸν ἱερὸ «χῶρο» τοῦ θεανδρικοῦ Σώµατος καὶ ἑνωµένα ἐν τῷ Προσώπῳ τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου, στὴν προοπτικὴ πάντοτε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, παρούσης ἤδη ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τῆς Θεοτόκου στὰ µυστηριακὰ «ὅρια» τῆς Εκκλησίας. β. «Η Εκκλησία στὴν Θεία Εὐχαριστία ζῆ καὶ προγεύεται ἤδη τὴν ὑπέρβαση τῆς χρονικῆς διαιρέσεως, ὑπέρβαση τῆς ἀποστάσεως µεταξὺ παρελθόντος, παρόντος καὶ µέλλοντος, διότι πραγµατικὰ ζῆ τὴν ὀργανική τους ἑνότητα στὸν Χριστό, ἔτσι ὥστε τὸ παρελθὸν παίρνει στὸ παρὸν νέα πραγµατικότητα, καὶ σ αὐτὸ τὸ ἴδιο λειτουργικὸ παρὸν γίνεται ἤδη παροῦσα πραγµατικότης καὶ τὸ µέλλον, γίνεται παρουσία καὶ γεῦσις τῶν ἐσχάτων». ( Επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης Αθανασίου Γιέβτιτς) 17

18 γ. Τὸ ἱερὸν «συνεχές», τὸ ὁποῖο προβάλλει ἐµφαντικὰ ἡ νέα αὐτὴ προσέγγισις, θὰ ὑπεµφαίνετο ἔτι περισσότερον µὲ τὸ ἀνοικτὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὰ ἐπ αὐτοῦ ἀποκαλυπτικὰ γράµµατα Α καὶ Ω, ἐφ ὅσον ὁ Θεάνθρωπος εἶναι ὁ Ην (Παρελθόν), ὁ Ων (Παρὸν) καὶ ὁ Εσόµενος (Μέλλον), ἡ Αρχὴ καὶ τὸ Τέλος, ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Ἔσχατος, τὰ πάντα πληρῶν καὶ πάντοτε παρών, σώζων καὶ δοξάζων τὴν Κτίσιν. δ. Στὴν Ορθόδοξη Εσχατολογία «ἡ προοπτικὴ δὲν εἶναι πρωταρχικὰ χρονολογική», δηλαδὴ «εὐθυγράµµου ἱστορικῆς ἐξελίξεως καὶ προόδου, µὲ τὴν ἔννοια τῆς διαδοχικῆς χρονολογικῆς συνεχοῦς κινήσεως καὶ προοδευτικῆς ἀναπτύξεως, πρὸς τὰ ἐµπρός», ἀλλὰ προοπτικὴ Χριστολογική, «προοπτικὴ ἐντὸς ἑνὸς καὶ µοναδικοῦ Εσχατολογικοῦ Γεγονότος. Ενὸς Γεγονότος, στὸ ὁποῖο περιλαµβάνεται ὅλος ὁ χρόνος καὶ ἡ ἱστορία, ἀλλὰ καὶ ὑπερβαίνονται, πληροῦνται καὶ ἐσχατοποιοῦνται στὸν Νέο Αἰῶνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ Γεγονὸς γιὰ τὴν καινοδιαθηκικὴ καὶ πατερικὴ ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι ὁ Χριστός, ἢ τὸ Μυστήριο τοῦ Χριστοῦ». ( Επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης Αθανασίου Γιέβτιτς) ε. Ως προσφορωτέρα θέσις τοῦ Εὐαγγελίου προτείνεται ἡ ἐπὶ τῶν χειρῶν τοῦ ἐγκολπίου Κυρίου (Μ2), διότι τοιουτοτρόπως ἐκ τῆς κεντρικωτάτης θέσεως αὐτῆς τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος ἐκπέµπεται τὸ ἰσχυρότερο καὶ θεµελιωδέστερο µήνυµά της. Ϛ. Εν κατακλεῖδι, ἡ τοιαύτη διάρθρωσις τῆς νέας προσεγγίσεώς µας, ὅπου ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ ἔχουν ἑνωθῆ, καταυγαζόµενα ἀπὸ τὸ ἀνακαινιστικὸ Φῶς τῆς τρισηλίου Θεότητος, ἀποτελεῖ ἐµφαντικὸ ὑποµνηµατισµὸ τῆς Εσχατολογικῆς Πραγµατικότητος, ὅπως 18

19 Αὐτὴ καταγράφεται µὲ συγκλονιστικὸ τρόπο στὴν Ιερὰν Αποκάλυψιν : «Καὶ εἶδον Οὐρανὸν Καινὸν καὶ Γῆν Καινήν» «ἰδοὺ ἡ Σκηνὴ τοῦ Θεοῦ µετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει µετ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς µετ αὐτῶν ἔσται» «καὶ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ ἰδού καινὰ ποιῶ πάντα» «καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ Αρνίον καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Αρνίον». ( Αποκαλ. κα 1, 3, 5, 22 καὶ 23) 19

20 Γʹ. Δογµατικὲς Αλήθειες καὶ εἰκαστικὰ µέσα 1. Τὰ εἰκαστικὰ τεχνοτροπικὰ µέσα EPEIDG, ἡ Ιερὰ Εἰκὼν τῶν Αγίων Πάντων θὰ ἱστορηθῆ µὲ τὸν παραδοσιακὸ ζωγραφικὸ τρόπο, ἕπεται ὅτι ἡ «µατιέρα» µας θὰ εἶναι ὁ «κλασσικὸς» συνδυασµὸς χρυσοῦ καὶ ὑλικῶν χρωµάτων. Ως ἐκ τούτου, τὰ εἰκαστικὰ τεχνοτροπικὰ µέσα, τὰ ὁποῖα θὰ χρησιµοποιηθοῦν, δηλαδὴ τὰ «ἐργαλεῖα» ποὺ ἔχουµε στὴν διάθεσί µας, ὥστε µὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς δόξαν Αὐτοῦ, νὰ ἐκφρασθοῦν τόσο οἱ προαναφερθεῖσες Δογµατικὲς Αλήθειες, ὅσο καὶ ἡ Χριστοκεντρικότης καὶ ὁ Εσχατολογικὸς Χαρακτήρας τῆς νέας εἰκαστικῆς προτάσεώς µας, εἶναι τὰ ἑξῆς: α. ἡ σύνθεσις ἡ ἰσορροπηµένη καὶ βάσει τῶν ἐπιδιώξεών µας προϋπολογισµένη κατανοµὴ γραµµῶν, ἐπιφανειῶν, φωτὸς καὶ χρώµατος β. τὸ φῶς ἡ κατανοµή, µὲ τὸν ἴδιο τρόπο, φωτεινῶν καὶ σκούρων περιοχῶν, καὶ γ. τὸ χρῶµα ἡ ἀνάλογος ἐπιλογὴ καὶ ἐπεξεργασία τῶν διαφόρων χρωµατικῶν ποιοτήτων. 2. Η Σύνθεσις STO JEVAKAIO Bò, 2 ἑξ. τῆς παρούσης ἐργασίας ἀναπτύχθηκε τὸ πῶς θὰ χειρισθοῦµε τὸ Σχέδιο, προκει- µένου νὰ κατορθώσουµε µέσῳ αὐτοῦ νὰ ἐκφράσουµε τὶς Δογµατικὲς Αλήθειες τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος. 20

21 Συµπληρωµατικὰ καὶ προκειµένου νὰ ἐκφρασθῆ εἰκαστικὰ ἡ Χριστοκεντρικότης τῆς προτάσεώς µας (βλ. Κεφάλ. Α, 2), θὰ ληφθῆ εἰδικὴ µέριµνα γιὰ τὰ ἑξῆς: α. Νὰ «δοµήσουµε» τὴν Σύνθεσί µας, ὑπηρετώντας τὸν κεντρικὸ ἄξονά της, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ εὑρίσκωνται: τὸ µεσαῖο ἐκ τῶν τριῶν Προσώπων (Μ1), τὸ πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Χριστοῦ-Παιδίου (Μ2), καὶ ὁ Κύριος Λειτουργῶν (Μ3). α 1. Αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθῆ µὲ τοὺς τρεῖς ἀκόλουθους τρόπους: Ι. µὲ τὴν ἰσορροπία τῶν διαφόρων στοιχείων τῆς Συνθέσεώς µας, ὡς πρὸς τὸν κεντρικὸ ἄξονα ΙΙ. µὲ τὴν ἰσορροπία τῶν λοιπῶν ἀξόνων τῆς Συνθέσεώς µας, ὡς πρὸς τὸν κεντρικὸ σὲ «ρυθµὸ» χιαστί ΙΙΙ. µὲ τὴν δηµιουργία νοητῶν γραµµῶν, διὰ µέσου διαφόρων «σηµείων ἀναγνωρίσεως», τὰ ὁποῖα θὰ κατευθύνωνται πρὸς τὸν Κύριο (Μ1-Μ2-Μ3). β. Τὰ µορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν προσώπων τῶν Αγίων νὰ εἶναι συµβολικὰ καὶ ἐπαναλαµβανόµενα, «ὁµοιάζοντα» πρὸς τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Κυρίου. γ. Τὸ «θεµελιωδέστερο µήνυµα» τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος, δηλαδὴ τὸ ἀνοικτὸ Εὐαγγέλιο µὲ τὰ ἀποκαλυπτικὰ γράµµατα Α καὶ Ω, νὰ συµπέση εἰ δυνατὸν µὲ τὸ κέντρο τοῦ κυκλικοῦ ἄνω µέρους τῆς Εἰκόνος. δ. Τὸ Μ1 νὰ δουλευθῆ µὲ τὴν µεγαλύτερη δυνατὴ χρῆσι χρυσοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Κύριος-Παιδίον (Μ2) καὶ ὁ Κύριος Λειτουργῶν (Μ3), ὅπου ἡ ἴση ἀναλογία χρυσοῦ - ζωγραφικοῦ µέρους θὰ ἐκφράζη τὸ Χριστολογικὸ Δόγµα (Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ-Φωτός, ἕνωσις τῶν δύο φύσεων ἐν τῇ µιᾷ ὑποστάσει τοῦ Θεοῦ Λόγου). 21

22 Οσον ἀφορᾶ τὸν Εσχατολογικὸ Χαρακτῆρα τῆς Εἰκόνος, παρατηροῦµε τὰ ἑξῆς: α. Αὐτὸς ἤδη ὑποδηλώνεται µὲ τὸ σχῆµα της, τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἕνωσις ἑνὸς κύκλου καὶ ἑνὸς τετραγώνου, ὁπότε ἐκφράζεται ἀκριβῶς ὅ,τι καὶ στὸν Ιερὸ Ναὸ µὲ τροῦλλο. β. Επίσης ὅµως, ἐκφράζεται καὶ µὲ τὴν χρῆσι τοῦ χρυσοῦ, ὡς συµβόλου τῆς Βασιλείας, στὸν ὁποῖο (χρυσὸ- Βασιλεία) συµµετέχουν κατ ἀναλογίαν ὅλα τὰ Χριστοποιηµένα µέλη τῆς Εκκλησίας, σύµφωνα µὲ ὅσα ἀναφέρονται στὴν προαναφερθεῖσα ἑρµηνευτικὴ ἐργασία µας: «Τὸ Μυστήριον τῆς Αρπαγῆς». 3. Τὸ Φῶς G WQGSIS τοῦ χρυσοῦ, ὡς σηµαντικοῦ τοῦ Χριστοῦ- Φωτός, θὰ ἐκφράση ταυτοχρόνως τὴν Χριστοκεντρικότητα καὶ τὸν Εσχατολογικὸ Χαρακτῆρα τῆς νέας µας εἰκαστικῆς προτάσεως. α. Η Χριστοκεντρικότης θὰ ἐκφρασθῆ διὰ τῆς εἰδικῆς χρήσεως τῶν Βαθµῶν Φωτεινότητος τῶν διαφόρων στοιχείων, τὰ ὁποῖα συναπαρτίζουν αὐτήν, ὡς ἑξῆς: Θὰ φροντίσουµε νὰ «ὁδηγήσουµε» κάθε στοιχεῖο τῆς Εἰκόνος σὲ συγκεκριµένο Βαθµὸ Φωτεινότητος, ὥστε ἡ συνολικὴ Ποσότητα Φωτός, τὴν ὁποία θὰ ἐκπέµπη τὸ ζωγραφικὸ µέρος της, νὰ εἶναι τόση, ὅση χρειάζεται γιὰ νὰ «δώση» µαζὶ µὲ τὸν χρυσὸ κάµπο µέσο Βαθµὸ Φωτεινότητος. Τοιουτοτρόπως, ἐν συνδυασµῷ µὲ τὴν εἰδικὴ χρῆσι τοῦ χρώµατος, ἡ ὁποία περιγράφεται κατωτέρω ( 4), ἡ Εἰκόνα θὰ «δίνη» συνολικὰ τὴν ἴδια ἐντύπωσι τοῦ χρυσοῦ-χριστοῦ (Κλήµης Αλεξανδρεύς). 22

23 β. Τὸ Τριαδολογικὸ Δόγµα θὰ ἐκφρασθῆ µὲ τὴν σταθερὴ χρῆσι τριῶν βαθµῶν ἀναπτύξεως κάθε στοιχείου τῆς Εἰκόνος (προπλασµός, 1ο φῶς, 2ο φῶς), οὕτως ὥστε ἕκαστο νὰ ἐκπέµπη ἴση µὲ τὰ ἄλλα Ποσότητα Φωτός. γ. Επίσης, ὁ σταθερὸς τρόπος ἀναπτύξεως µὲ τὴν χρῆσι τριῶν βαθµίδων, ἐν συνδυασµῷ µὲ τὴν ἀπαραίτητη συµµετοχὴ χρυσοῦ σὲ κάποια ἀναλογία, δύναται νὰ ἐκφράση τὴν «σφραγῖδα» τῶν µελῶν καὶ τὰ «ὅρια» τῆς Εκκλησίας, ἑποµένως δὲ τὸ Εκκλησιολογικὸ Δόγµα. 4. Τὸ Χρῶµα TA TQIA µέρη τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος θὰ ἐκπέµπουν τὶς ἀκόλουθες διαφορετικῆς χροιᾶς καὶ ἐντάσεως ἀκτινοβολίες, οἱ ὁποῖες καὶ θὰ χαρακτηρίζουν αὐτά: α. Τὸ Μ1 ( Αγία Τριὰς) θὰ ἐκπέµπη λευκὸ (ἡλιακὸ) φῶς, µὲ τὴν ὑπολογισµένη χρῆσι τῶν τριῶν «πρωτευόντων» χρωµάτων, στὴν µεγαλύτερη δυνατὴ ἔντασι. β. Τὸ Μ2 (Θεοτόκος-Κύριος) θὰ ἐκπέµπη ἰῶδες, τὸ ὁποῖο ὑποδηλώνει τὴν ἕνωσι οὐρανοῦ (γαλάζιο) καὶ γῆς (κόκκινο), σὲ ὀλίγο µικρότερη ἔντασι ἀπὸ τὸ Μ1. γ. Τὸ Μ3 ( Ασώµατοι- Αγιοι Πάντες) θὰ ἐκπέµπη τὶς ἑξῆς ἀκτινοβολίες: Ι. Οἱ Ασώµατοι γαλάζιο, τὸ ὁποῖο ὑπεµφαίνει τὸν οὐρανό. Η ἔντασις θὰ εἶναι ἀκόµη µικρότερη ἀπὸ τὸ Μ2. ΙΙ. Οἱ Αγιοι Πάντες πορτοκαλί, τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἕνωσις κίτρινου (φῶς) καὶ κόκκινου (γῆ), σὲ µικρότερη ἔντασι ἀπὸ τοὺς Ασωµάτους. Τὸ Τριαδολογικὸ Δόγµα θὰ ἐκφρασθῆ, µέσῳ τῆς εἰδικῆς χρήσεως τοῦ χρώµατος, ὡς ἀκολούθως: 23

24 α. Τὸ ἀπρόσιτον/ἀµέθεκτον θὰ τονισθῆ µὲ τὴν χρῆσι τοῦ µεγαλυτέρου δυνατοῦ Βαθµοῦ Συµµετοχῆς Χρώµατος (στὸ ἑξῆς: ΒΣΧ) στὸ Μ1. β. Τὸ προσιτὸν/µεθεκτὸν µὲ τὴν ἐπανάληψι τῶν ἰδίων ἀποχρώσεων στὰ ἄλλα ἐπίπεδα (Μ2, Μ3 καὶ ΑΣ), ἀλλὰ µὲ µικρότερο ΒΣΧ, σὲ συνδυασµὸ καὶ πάλι µὲ τὴν συµµετοχὴ ὅλων στὸ χρυσὸ (Θεία Χάρις). γ. Τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐκπέµπουν, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἴση Ποσότητα Φωτός, θὰ παρέχουν ταυτοχρόνως καὶ τόση Ροὴ Χρώµατος, ὥστε νὰ ἀντανακλοῦν ἀθροιστικὰ τὰ τρία «πρωτεύοντα» χρώµατα ἰσοδύναµα, τὰ ὁποῖα µὲ τὴ σειρά τους ἀθροιζόµενα γίνονται φῶς. Η Σάρκωσις θὰ ἐκφρασθῆ ὡς ἑξῆς: α. µὲ τὴν χρῆσι πορτοκαλὶ χρώµατος στὸ ἱµάτιο τοῦ Κυρίου-Παιδίου, ὡς δηλωτικοῦ τῆς Σαρκὸς (γῆς), τὴν ὁποία προσέλαβε. β. µὲ τὴν κατὰ τὸ ἥµισυ καλύπτουσα τὸ ἱµάτιο χρυσοκονδυλιά, ἐκφράζουσα τὴν Θεότητα τοῦ Παιδίου. γ. ὁ χιτὼν θὰ εἶναι τῆς ἰδίας ἀποχρώσεως µὲ τὸ ἐσωτερικὸ φόρεµα τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ, «σάρκα δανείσασα» εἰς Αὐτόν. Η κεντρικότης τῆς Σαρκὸς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Πανάγνου θὰ ἐκφρασθῆ µὲ τὴν χρῆσι συγκεκριµένης ἀποχρώσεως στὰ σαρκώµατα µὲ συγκεκριµένο Βαθµὸ Φωτεινότητος, ὥστε νὰ ἐκπέµπουν µέση ποσότητα φωτὸς καὶ χρώµατος. Η «µεσότης» ( Αριστοτέλης) αὐτὴ θὰ ἐκφράζη ταυτοχρόνως καὶ τὴν τελειότητα τῶν ἀρετῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀλλὰ πρωτίστως τοῦ Κυρίου. 24

25 5. Επίλογος α. Η ὑπολογισµένη κατὰ τὸν ἀνωτέρω ἀναλυτικὸ τρόπο ἀνάπτυξις ὅλων τῶν στοιχείων τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῶν Αγίων Πάντων, ὅσον ἀφορᾶ τὸ φῶς καὶ τὸ χρῶµα, θὰ «δίδουν» -ἐκφράζουν συνολικῶς ὅ,τι καὶ ὁ χρυσὸς-χριστὸς- Φῶς, τοιουτοτρόπως δὲ θὰ τονίζουν µὲ ἰδιαίτερη ἔµφασι τὴν Χριστοκεντρικότητα τῆς Συνθέσεως, δηλαδὴ ὅτι εἶναι τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. β. Επίσης, ἡ ἀνάπτυξις αὐτὴ θὰ ὑποδηλώνη καὶ τὶς προϋποθέσεις τῆς συµµετοχῆς τῶν Αγίων στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς µελῶν τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῆς ἀρετῆς-µεσότητος καὶ τὴν διὰ µέσου αὐτῆς Χριστοποίησί τους, ἐντὸς τοῦ ἑνιαίου «χώρου» Παρελθόντος-Παρόντος-Μέλλοντος, στὴν προοπτικὴ πάντοτε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. γ. Ο εἰδικὸς αὐτὸς χειρισµὸς τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ χρώµατος περιγράφεται καὶ ἀναλύεται πλήρως στὴν µελέτη µας: «Χρωµατικὸν Ψαλτήριον. Ὁ χειρισµὸς τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ χρώµατος στὴν Αγιογραφία». (ἀνέκδοτος) 30ῇ Ιανουαρίου 2003ῳ + Τῶν Αγίων Τριῶν Ιεραρχῶν Εκ τῶν Αγιογραφείων Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς Αττικῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς 25

26 Δʹ. Παράρτηµα Τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Εἰκόνος ἀναλυτικὰ Η Αγία Τριὰς Η Θεοτόκος, ἔχουσα ἐγκόλπιον τὸν Κύριόν µας Αἱ Οὐράνιαι Δυνάµεις Ο Θεάνθρωπος, λειτουργῶν ὡς Μέγας Αρχιερεὺς 1. Ο τίµιος Πρόδροµος 2. Ο Μέγας Αντώνιος Οἱ Αγιοι Ισαπόστολοι 3. Η Αγία Μαγδαληνὴ 4. Η Αγία Φωτεινὴ 5. Ο Μέγας Κωνσταντῖνος 6. Η Αγία Ελένη 7. Ο Αγιος Γρηγόριος Μεγάλης Αρµενίας 8. Η Αγία Νίνα 9. Η Αγία Ολγα 10. Ο Αγιος Βλαδίµηρος 11. Ο Αγιος Μεθόδιος 12. Ο Αγιος Κύριλλος Απόστολοι 13. Ο Απ. Πέτρος 14. Ο Απ. Ανδρέας 15. Ο Απ. Ιωάννης ὁ Θεολόγος 16. Ο Απ. Βαρθολοµαῖος 17. Ο Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος 18. Ο Απ. Θωµᾶς 26

27 19. Ο Απ. Θαδδαῖος 20. Ο Απ. Παῦλος 21. Ο Απ. Ιάκωβος Ζεβεδαίου 22. Ο Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος 23. Ο Απ. Φίλιππος 24. Ο Απ. Σίµων 25. Ο Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς 26. Ο Απ. Ματθίας Μάρτυρες - Ὁµολογηταὶ 27. Ο Αγιος Πρωτοµάρτυς Στέφανος 28. Ο Αγιος Ελευθέριος 29. Ο Αγιος Χαράλαµπος 30. Ο Αγιος Δηµήτριος 31. Ο Αγιος Γεώργιος 32. Ο Αγιος Παντελεήµων 33. Ο Αγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς 34. Ο Αγιος Βασιλοµάρτυς Νικόλαος 35. Η Αγία Πρωτοµάρτυς Θέκλα 36. Η Αγία Παρασκευὴ 37. Ο Αγιος Κυπριανὸς 38. Η Αγία Ιουστῖνα 39. Η Αγία Αἰκατερίνη 40. Η Αγία Φιλοθέη 41. Ο Αγιος Μάξιµος ὁ Οµολογητὴς 42. Η Αγία Βασιλοµάρτυς Αλεξάνδρα Προφῆται καὶ Δίκαιοι 43. Ο Αγιος Ιωακεὶµ ὁ Θεοπάτωρ 44. Η Αγία Αννα ἡ Θεοπροµήτωρ 27

28 45. Ο Δίκαιος Ιωσὴφ ὁ Μνήστωρ 46. Ο Αγιος Συµεὼν ὁ Θεοδόχος 47. Η Δικαία Αννα ἡ Προφῆτις 48. Ο Προφήτης Δαβὶδ 49. Ο Προφήτης Δανιὴλ 50. Ο Προπάτωρ Αδὰµ 51. Ο Προφήτης Ζαχαρίας 52. Η Αγία Ελισάβετ 53. Ο Προφήτης Ἡσαΐας 54. Ο Προφήτης Ηλίας 55. Ο Προφήτης Μωϋσῆς 56. Ο Πατριάρχης Αβραὰµ 57. Ο Δίκαιος Ενὼχ 58. Η Προµήτωρ Εὔα Ιεράρχαι 59. Ο Αγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος 60. Ο Αγιος Βασίλειος ὁ Μέγας 61. Ο Αγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 62. Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστοµος 63. Ο Αγιος Φώτιος ὁ Μέγας 64. Ο Αγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς 65. Ο Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς 66. Ο Αγιος Ιωάννης Σαγγάης ὁ Θαυµατουργὸς 67. Ο Αγιος Νικόλαος ὁ Θαυµατουργὸς 68. Ο Αγιος Σπυρίδων ὁ Θαυµατουργὸς 69. Ο Αγιος Παρθένιος Λαµψάκου 70. Ο Αγιος Αθανάσιος ὁ Μέγας 71. Ο Αγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας 72. Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Ελεήµων 73. Ο Αγιος Νεκτάριος ὁ ἐν Αἰγίνῃ 74. Ο Αγιος Γλυκέριος ὁ Οµολογητὴς 28

29 Οσιοι 75. Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Δαµασκηνὸς 76. Ο Αγιος Εὐθύµιος ὁ Μέγας 77. Ο Αγιος Εφραὶµ ὁ Σύρος 78. Η Αγία Μακρῖνα 79. Ο Αγιος Αθανάσιος ὁ Αθωνίτης 80. Ο Αγιος Συµεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 81. Ο Αγιος Χριστόδουλος ὁ ἐν Πάτµῳ 82. Η Αγία Ξένη ἡ διὰ Χριστὸν Σαλὴ 83. Ο Αγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης 84. Ο Αγιος Παχώµιος ὁ Μέγας 85. Ο Αγιος Παΐσιος ὁ Μέγας 86. Η Αγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία 87. Η Αγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου 88. Ο Αγιος Ιωάννης ὁ Ρῶσος 89. Ο Αγιος Σεραφεὶµ τοῦ Σάρωφ 90. Ο Αγιος Ιωάννης τῆς Κρονστάνδης Δέησις Ηχος βʹ. Οἶκος τοῦ Εφραθᾶ. «Ιλαθι, Ιησοῦ, Σῷ δούλῳ ἀναξίῳ, εὐχαῖς ταῖς τοῦ Πατρός µου, Πανάγνου δὲ Μητρός Σου, πρεσβείαις, ὦ Φιλάνθρωπε!». Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ καὶ Φιλανθρώπῳ Θεῷ ἡµῶν δόξα, τιµή, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία. Αµήν! 29

30

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» 1

Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡ. 12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

EIKONO TA ION EPIO IKH EK O H KENTPOY EIKONO O IA IEPA MONH XPY OPPO IATI H. ΔEYXO 5 π À π 2014

EIKONO TA ION EPIO IKH EK O H KENTPOY EIKONO O IA IEPA MONH XPY OPPO IATI H. ΔEYXO 5 π À π 2014 EIKONO TA ION * EPIO IKH EK O H KENTPOY EIKONO O IA IEPA MONH XPY OPPO IATI H ΔEYXO 5 π À π 2014 ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ * EIKONOΣTAΣION Περιοδική Έκδοση Kέντρου Eικονολογίας Iεράς Mονής Xρυσορρογιατίσσης Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων,

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων, Κωνσταντῖνος Ἰω. Δάλκος ΣΚΙΑ, ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων, ὅπου ἱστορεῖται ἡ «ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραββάτων» ἐκφορὰ ἀσθενῶν, «ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Κύκλῳ τῆς Σῆς κλίνης ἱστάµενοι καὶ ἡµεῖς, Ἄρχοντες, Κλῆρος καὶ Λαὸς ὁ εὐσεβής, ὑµνήσωµεν τὴν Σὴν µεγαλωσύνην, Παρθένε Ἄχραντε, ὡς πάντες οἱ τοῦ Λόγου Ἀπόστολοι, ἐπὶ τῇ Θείᾳ τῆς Μεταστάσεώς Σου µνήµῃ. Τίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἀνά χείρας τεῦχος τῆς «Ὁδοῦ»

Τό ἀνά χείρας τεῦχος τῆς «Ὁδοῦ» «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 12 ΕΤΟΣ 3 ο 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα