ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ"

Transcript

1 ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Επειδή πολλοί άνθρωποι µας ερωτούν τελευταία (µετά από τα δραµατικά γεγονότα µε τα «φόβητρα από τον ουρανό» τα οποία παρακολουθήσαµε να εκτυλίσσονται µπροστά στα µάτια µας µέσα στην Αµερική στις 11 Σεπτ. 2001), εάν πράγµατι βρισκόµαστε στις τελευταίες ηµέρες του πλανήτη Γη -µε την έννοια ότι το σχήµα αυτού του κόσµου παρέρχεται- και µε το ερώτηµα εάν ο Ιησούς Χριστός θάρθει και πάλι πίσω στη γη κατά την ευτέρα Παρουσία Του, σήµερα παραδίδουµε στον ειλικρινή αναγνώστη, στον βιβλικό ερευνητή, στον πιστό χριστιανό αλλά και σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για το µέλλον του, µια περιληπτική µελέτη τόσο των σηµείων εκείνων όσο και των γεγονότων των εσχάτων ηµερών που έχουν ήδη εκπληρωθεί, εκπληρώνονται σήµερα και πρόκειται να εκπληρωθούν µέσα στα επόµενα λίγα χρόνια. Βεβαίως «έσχατοι καιροί» νοούνται όλα τα χρόνια εκείνα που ακολούθησαν µετά την ανάληψη του Κυρίου Ιησού έως και σήµερα. Ειδικότερα µε τον όρο «έσχατες ηµέρες» εννοούµε εκείνη τη γενιά που θα ζεί όταν θα εκπληρώνονται µαζικά οι προφητείες της Αγίας Γραφής για το τέλος. Εµείς από τη µεριά µας θέλουµε να πιστεύουµε ότι σας βοηθάµε στην κατανόηση αυτών των προφητειών που αναφέρονται στα σηµεία και στα γεγονότα των εσχάτων ηµερών, να σας παροτρύνουµε για πιο ενδελεχή µελέτη και βαθύτερη έρευνα επί των Αγ. Γραφών ευχόµενοι καλή ανάγνωση και ο Θεός να σας ευλογεί! Ιδού, έρχεται µετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλµός... (Αποκάλυψις Ιωάννου 1:7) ΟΛΑ ΤΑ Ε ΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ε Ω, ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΗ & ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2001

2 Έσχατες Ηµέρες ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ Α Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Θ Η Κ Α Ν 1. Η καταστροφή του Ναού και της Ιερουσαλήµ από τους Ρωµαίους το 70 µ.χ. (επί Τίτου αυτοκράτορος) και ο διασκορπισµός των εβραίων σε όλα τα έθνη. «...Ειπέ προς ηµάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; Και τι το σηµείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος 24:3). «Όταν δε ίδητε την Ιερουσαλήµ περικυκλουµένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήµωσις αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία θέλουσι πέσει εν στόµατι µαχαίρας και θέλουσι φερθεί αιχµάλωτοι, εις πάντα τα έθνη»... (Λουκάς 21:5-6, 20-24), (Ματθαίος 24:2, 27:25), (Μάρκος 13:1-2). «Αληθώς σας λέγω. Πάντα ταύτα θέλουσιν ελθεί επί την γενεάν ταύτην.» (Ματθαίος 23:36). «Και αποκριθείς πας ο λαός είπε. Το αίµα αυτού ας ήναι εφ ηµάς και επί τα τέκνα ηµών» (Ματθαίος 27:25). 2. Οι άγριοι διωγµοί που υπέστησαν οι χριστιανοί κατά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία για το όνοµα του Ιησού Χριστού. «...τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είσθαι µισούµενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνοµά µου και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι µισήσει αλλήλους.) (Ματθαίος 24:9). «...Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια, και εις συναγωγάς θέλετε δαρθή, και ενώπιον ηγεµονων και βασιλέων θέλετε σταθή ένεκεν εµού, προς µαρτυρίαν εις αυτούς... Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφόν εις θάνατον, και πατήρ τέκνον και θέλουσιν επαναστή τέκνα επι γονείς, και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είσθαι µισούµενοι υπό πάντων δια το όνοµά µου...» (Μάρκος 13:9-13). «Προ δε τούτων πάντων θέλουσιν επιβάλει εφ υµάς τας χείρας αυτών, και θέλουσι σας καταδιώξει, παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φεροµένους έµπροσθεν βασιλέων και ηγεµόνων, ένεκεν του ονόµατός µου.» (Λουκάς 21:12). 3. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ : ΠΑΝΤΑ Ε ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ Ω ΙΝΩΝ (Ματθ.24:8) 1 ος Παγκόσµιος Πόλεµος 2 ος Παγκόσµιος Πόλεµος Φόβητρα από τον ουρανό (π.χ. το τροµοκρατικό χτύπηµα στη Νέα Υόρκη). «Όταν δε ακούσητε πολέµους και φήµας πολέµων, µη ταράττεσθε διότι πρέπει να γείνωσι ταύτα αλλά δεν είναι έτι το τέλος. ιότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν...» (Ματθαίος 24:7), (Μάρκος13:7-8) και (Λουκάς 21:9). «...και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σηµεία µεγάλα από του ουρανού.» (Λουκάς 21:11). 2

3 4. Σεισµοί Πληµµύρες Ξηρασίες Πείνες Αρρώστιες Ταραχές (εθνικές, φυλετικές, ταξικές κλπ...) - Αναστάτωση και απορία των εθνών και των λαών για το µέλλον τους την επόµενη µέρα. «...διότι αι θυρίδες άνωθεν είναι ανοικταί, και τα θεµέλια της γης σείονται.» (Ησαϊας 24:18) «και θέλουσι γίνει σεισµοί κατά τόπους (από το 1960 µέχρι το 2000 µ.χ. υπάρχει αύξηση των σεισµών κατά 6000%!!! Η αύξηση θα συνεχίζεται µέχρι τον φοβερό παγκόσµιο σεισµό που περιγράφεται στην Αποκάλυψη 16:18 τον οποίο περιµένουν να συµβεί και επιστήµονες) και θέλουσι γίνει πείναι (ετησίως πεθαίνουν από πείνα άνθρωποι) και ταραχαί. (πχ. διαδηλώσεις ενάντια στη G8, ταραχές για την παγκοσµιοποίηση, αντιδράσεις για πυρηνικά...κλπ.) Ταύτα είναι αρχαί ωδίνων.» (Μάρκος 13:7-8), (Λουκάς 21:11) και (Ματθαίος 24:7). «...και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία... οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχοµένων δεινών εις την οικουµένην..». (Λουκάς 21:25-26). 5. Το ολοκαύτωµα των Εβραίων από τον Χίτλερ ( µ.χ.) «...Ειπέ προς ηµάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; Και τι το σηµείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος 24:3) «Και ιδών ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφελεί,...ένιψε τας χείρας αυτού έµπροσθεν του όχλου λέγων, Αθώος είµαι από του αίµατος του δικαίου τούτου υµείς όψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε. Το αίµα αυτού ας ήναι εφ ηµάς (εκπληρώθηκε το 70 µ.χ.) και επί τα τέκνα ηµών (ολοκαύτωµα µ.χ.)» (Ματθαίος 27:24-25). 6. Η επανίδρυση του κράτους Ισραήλ µετά από 1878 έτη διασποράς (Πραγµατοποιήθηκε: µ.χ.) «Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών, και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών, και αγιασθώ εν αυτοίς ενώπιον εθνών πολλών, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είµαι Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάµω αυτούς να φερθώσιν εις αιχµαλωσίαν µεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις της γην αυτών, και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον το υπόλοιπον» (Ιεζεκιήλ 39:27-28). 7. Τελευταία προειδοποίηση για την απαρχή των δεινών στην οικουµένη µετά την εµφάνιση των αρχικών σηµείων και όλων εκείνων των δραµατικών γεγονότων πριν τον ερχοµό του τέλους, Ο Ιησούς Χριστός διαβεβαιώνει ότι θα πραγµατοποιηθούν όλα αυτά όσο ζούν οι άνθρωποι της γενιάς αυτής που ξεκίνησαν. «Από δε της συκής µάθετε την παραβολήν όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός, και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και σείς, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι, επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γή θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι µου δε θέλουσι παρέλθει.» (Ματθαίος 24:32-35), (Μάρκος 13:28-31) & (Λουκάς 21:29-33). 3

4 Β Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι 1. ΕΚΧΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Τόσο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία όσο και σήµερα στην έσχατη, οι πιστοί αναγεννώνται (Ιωάννης 3:3-8) και βαπτίζονται στο Πνεύµα το Άγιο (Πράξεις 1:5, 2:1-4, 10:44-46, 19:6 κλπ) µε τα επακολουθούντα σηµεία και χαρίσµατα που δίδονται στον κάθε πιστό. (Α Κορ. 14:21-32) κλπ. «Και εν ταις εσχάταις ηµέραις, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύµατός µου επί πάσαν σάρκαν και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέραι σας...διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις µακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ηµών.» (Πράξεις 2:17,39). 2. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ. ΈΤΣΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΕΚΕΙΝΑ ΟΠΩΣ Η ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΙΝΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΣΑΟΥ ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΙΡΑΝ, ΙΡΑΚ, Β.ΚΟΡΕΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΤΑ Ε ΑΦΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΟΧΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ. «Και εν ταις εσχάταις ηµέραις, το όρος του Κυρίου θέλει...υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό, και πολλοί λαοί θέλουσιν...ειπεί, Έλθετε...εις τον οίκον του Θεού...και θέλει διδάξει ηµάς τας οδούς αυτού.» (Ησαϊας 2:2-3). «Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουµένη, προς µαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» (Ματθαίος 24:14). «Και πρέπει πρώτον να κηρυχθή το ευαγγέλιον εις πάντα τα έθνη.» (Μάρκος 13:10). 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Ευρωπαϊκή Ένωση) Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ! «Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως σίδηρος...ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, µέρος µεν εκ πηλού κεραµέως, µέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι...κατά µέρος ισχυρά, και κατά µέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες τον σίδηρον αναµεµιγµένον µετά του αργιλώδους πηλού, ούτω θέλουσι αναµιχθή δια σπέρµατος ανθρώπων πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολληµένοι...» ( ανιήλ 2: ) 4. ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Α ΙΕΞΟ Α «Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος...». (Α Θεσσαλονικείς 5:3) 4

5 5. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΕΝΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΕΚΤΥΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ κλπ.). «Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήµ ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλω...και...προς πάντας τους λαούς λίθον καταβαρύνοντα...». (Ζαχαρίας 12:2-3). «...και η Ιερουσαλήµ θέλει είσθαι πατουµένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών.» (Λουκάς 21:24). 6. ΕΚΡΗΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. «Και συ ανιήλ, έγκλεισον τους λόγους, και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει, και η γνώσις θέλει πληθυνθή.» ( ανιήλ 12:4) 7. ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΑΠΑΤΕΣ, ΠΛΑΝΕΣ, ΩΜΗ ΒΙΑ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΕΙΑ, ΣΟ ΟΜΙΣΜΟΣ, Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ. «...εν ταις εσχάταις ηµέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφηµοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήµεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωµένοι, φιλήδονοι µάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες µεν µορφήν ευσεβείας, ηρνηµένοι δε την δύναµιν αυτής...» (Β Τιµοθέου 3:1-5). 8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΛΠ...) ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΑΠΗΣ, Α ΙΑΦΟΡΙΑ, ΜΟΝΑΞΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΡΑΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΡΝΕΙΑ-ΜΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΠΑΘΗ & ΜΙΣΗ, ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΣΥΓΧΙΣΗ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ κτλ... «Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανοµία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή.» (Ματθαίος 24:12) 9. Η ΓΗ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΝ, ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΗΤΗ ΘΑ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ, ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΑ ΘΑ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΘΟΥΝ (τοξικά και µη απόβλητα, ραδιενέργεια, νιτρικά άλατα κλπ.), ΤΑ ΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΚΑΟΥΝ (έλλειψη οξυγόνου, αλλαγή κλιµατικών συνθηκών), Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΚΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΗ (έλλειψη όζοντος, λιώσιµο των πάγων στους πόλους, ερηµοποίηση, φαινόµενο θερµοκηπίου κλπ.). «Η γη πενθεί, µαραίνεται, ο κόσµος ατονίζει, µαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονισµένοι. Και η γη εµολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής διότι παρέβησαν τους νόµους, ήλλαξαν το διάταγµα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον. ια τούτο η αρά* κατέφαγε την γήν, και οι κατοικούντες εν αυτή ηρηµώθησαν δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκαύθησαν...» (Ησαϊας 24:4-6). ( )αρά = κατάρα 5

6 10. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666 ΤΟΥ BAR-CODE (Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ) Η Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1977, ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ BARCODE ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΑΡΑΚΙΕΣ), ΗΛΑ Η ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ 6ΑΡΙΑ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ. ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ. ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. «και να µη δύναται µηδείς να αγοράση και να πωλήση, ειµή ο έχων το χάραγµα, ή το όνοµα του θηρίου, ή τον αριθµόν του ονόµατος αυτού...και ο αριθµός αυτού είναι (666) χξς.» (Αποκάλυψις 13:17-18). 11. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙ ΩΛΟΛΑΤΡΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ, ΜΕ ΑΓΝΩΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΘΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ Η ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΝ «ΝΥΜΦΗ» ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΗ. «Μη νοµίσετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γην δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά µάχαιραν. ιότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού...». (Ματθαίος 10:34-35) «Όστις αδικεί, ας αδικήση έτι και όστις είναι µεµολυσµένος ας µολυνθή έτι και ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος.» (Αποκάλυψις 22:11). Γ Θ Α Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Θ Ο Υ Ν (στα επόµενα λίγα χρόνια) Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ 1. ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Η Υ π ό σ χ ε σ η: «Και αφού υπάγω να σας ετοιµάσω τόπον, πάλιν έρχοµαι, και θέλω σας παραλάβει προς εµαυτόν, δια να ήσθε και σείς όπου είµαι εγώ.» (Ιωάννης 14:3,18 / 17:24) καθώς και (Πράξεις 1:11). 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ; ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑ ΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ΗΛΑ Η ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΙΚΑΙΩΝ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΗΛΑ Η ΠΟΥ ΑΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΠΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΖΗΣΑΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΗ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ. ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΗΛΑ Η ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟ 6

7 ΑΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΩΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΑΡΠΑΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ. ΕΤΣΙ, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΟΤΙ ΑΝ ΧΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ, ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΗΛΑ Η ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΠΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΤΟΤΕ Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ Η ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΦΡΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ. ΕΠΕΙ Η ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΛΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ (ΤΟ ΘΗΡΙΟ) ΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΙΑΒΟΛΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑ ΩΣΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ. ΑΣ ΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η λ ύ τ ρ ω σ η τ ω ν π ι σ τ ώ ν: «εν θέλω να αγνοήτε αδελφοί, περί των κεκοιµηµένων, δια να µη λυπήσθε, καθώς και οι λοιποί οι µη έχοντες ελπίδα. ιότι εάν πιστεύωµεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιµηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει µετ αυτού. ιότι τούτο σας λέγοµεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι ηµείς οι ζώντες όσοι αποµένοµεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλοµεν προλάβει τους κοιµηθέντας επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ ουρανού µε κέλευσµα, µε φωνήν αρχαγγέλου, και µε σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον έπειτα ηµείς οι ζώντες όσοι αποµένοµεν, θέλοµεν αρπαχθή µετ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλοµεν είσθαι πάντοτε µετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους µε τους λόγους τούτους.» (Α Θεσσαλονικείς 4:13-18). ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΑΦΙΑ: Ματθαίος 24:36-42 & Λουκάς 17: ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΠΑΓΗ; ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ «Περί δε της ηµέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ειµή ο Πατήρ µου µόνος.» (Ματθαίος 24:36) 4. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ «Ούτω και σείς, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι, επί τας θύρας...δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.» (Ματθ. 24:33-34) 5. ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ... ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ, ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ: «...ΠΡΟΣ ΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ. ΑΜΗΝ.» «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόµενοι εν παντί καιρώ, δια να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα τα µέλλοντα να γείνωσι...» (Λουκάς 21:36) 7

8 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Αγαπητή ψυχή, µη χάσεις αυτή τη µοναδική ευκαιρία! Μην χάσεις την αρπαγή της εκκλησίας ώσε σήµερα κιόλας την καρδιά σου στον Χριστό και εκζήτησέ τον. Σήµερα καλείσαι να διαλέξεις που θα περάσεις την αιωνιότητα. Σκέψου λιγάκι...δεν πρόκειται για λίγες ηµέρες,µήνες ή χρόνια, αλλά για την αιωνιότητα! Χωρίς τέλος! Ο Ιησούς Χριστός είναι ο προσωπικός σου Σωτήρας αλλά και όλου του κόσµου. Και δεν υπάρχει, ούτε µας έχει δοθεί κάποιο άλλο όνοµα στον ουρανό και στη γή µε το οποίο θα σωθούµε, εκτός από το όνοµα του Ιησού Χριστού. (Πράξεις 4:12) Ο Ιησούς Χριστός ως Θεός προϋπάρχων, κατέβηκε στη γη γεννηθείς εκ Παρθένου Μαρίας δι Αγίου Πνεύµατος, έλαβε την ανθρώπινη σάρκινη µορφή και επέτρεψε να βασανισθεί από το ίδιο του το πλάσµα, µετά δε να σταυρωθεί και τέλος να χύσει το αίµα Του για τις αµαρτίες σου, τις αρρώστιες σου και τις θλίψεις σου. εν µπορούσες εσύ να το κάνεις αυτό για τις αµαρτίες σου, ούτε κάποιος άγγελος, ούτε άλλη κτίση. Έτσι ο Θεός Ιησούς Χριστός τις πήρε όλες επειδή θυσιάσθηκε αναµάρτητος για σένα καρφωµένος στον σταυρό του Γολγοθά. Αυτός σε δηµιούργησε καθ εικόνα και οµοίωση δική Του, όχι όµως για να καταλήξεις στην αιώνια απώλεια, αλλά για να ζήσεις αιώνια µαζί Του. Θέλει να τον γνωρίσεις και γι αυτό περιµένει να του φωνάξεις, να τον καλέσεις για νάρθει να σε επισκεφθεί. Κάλεσε και σύ σήµερα τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Μάθε και πίστεψέ το ότι είναι ζωντανός και αναστηµένος. Αυτός νίκησε τον θάνατο επειδή Αυτός ο ίδιος ο πλάστης σου άφησε την δόξα Του στον ουρανό και λαβών δούλου µορφή ήρθε για να σε σώσει γιατί σε αγάπησε και σε αγαπάει µε αγάπη αιώνια. Είναι αλήθεια! Μετανόησε σήµερα σε παρακαλούµε πολύ, πριν να είναι αργά. «...ΚΑΙ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΕΙ.» (Πράξεις 2:21) 8

9 Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ 1. ΘΑ ΞΑΝΑΧΤΙΣΘΕΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν µια εβδοµάδι και...θέλει παύσει η θυσία κσι η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγµα της ερηµώσεως.» ( ανιήλ 9:27) ΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟ ΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «...και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αµαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείµενος και υπεραιρόµενος εναντίον εις πάντα λεγόµενον Θεόν ή σέβασµα, ώστε να καθίση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.» (Β Θεσσαλονικείς 2:3-4) «Και εν τοις εσχάτοις καιροίς...όταν αι ανοµίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος, και συνετός εις πανουργίας.» ( ανιήλ 8:23) 3. ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΒΟΛΟ Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «...όστις θέλει ελθεί κατ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάµει και σηµείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας µεταξύ των απολλυµένων διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας δια να σωθώσι.» (Β Θεσσαλονικείς 2:9-10) 4. Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ 666 (ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ) ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ). ΑΥΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ Ε ΩΣΕ... ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ! ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΥΠΟ ΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙ ΑΜΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ. ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΟ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ «Ι ΙΟΙΣ ΟΜΑΣΙΝ» Ε Ω ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΩΑΝΝΗ Ε Ω ΚΑΙ 1900 ΧΡΟΝΙΑ! Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «Και έκαµνε πάντας, τους µικρούς και τους µεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγµα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των µετώπων αυτών και να µη δύναται µηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειµή ο έχων το χάραγµα, ή το όνοµα του θηρίου, ή τον αριθµόν του ονόµατος αυτού. Εδώ είναι η σοφία όστις έχει τον νούν, ας λογαριάσει τον αριθµόν του θηρίου διότι είναι αριθµός ανθρώπου, και ο αριθµός αυτού είναι (666) χξς.» (Αποκάλυψις 13:16-18) 9

10 5. ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ; Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ( Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙ ΑΜΕ ΠΡΙΝ), ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ Η Η ΠΡΟΦΗΤΕΥΤΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ. ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΟΧΗ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η Η ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ- ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ. ΕΤΣΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΜΨΥΧΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΑΒΟΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΘΑ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ ΜΕ ΦΡΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ, ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΟΞΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΣΩΣ, ΕΠΕΙ Η ΕΙΤΕ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΕΝΩ ΑΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝ, ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΕΙΤΕ ΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ κλπ...να ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΠΕΙ Η ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Και θέλω δώσει εις τους δύο µάρτυράς µου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ηµέρας» (Αποκάλυψις 11:3-6) ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ Ε ΑΦΙΟ 9 ΟΠΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΤΑΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης, και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν» (Αποκάλυψις 14:6) «Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς λέγων...όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαµβάνει χάραγµα επί του µετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού,...θέλει βασανισθή µε πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου...εις αιώνας αιώνων» (Αποκάλυψις 14:9-11) 6. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΝ ΘΑ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ; Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΘΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ. Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «Και η δύναµις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όµως εξ ιδίας αυτού δυνάµεως και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς, και τον λαόν τον άγιον.» ( ανιήλ 8:24) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ε Ω ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ, Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ε ΑΦΙΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΝΙΗΛ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΕΧΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ), ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΙΑΘΗΚΗ ΟΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΕΝΑΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΕΡΝΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΦΡΙΚΤΑ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Από την εποχή ακόµη της Παλαιάς ιαθήκης όπου ο προφ. ανιήλ περιέγραψε τον Αντίχριστο σαν τον πιο σατανικό άνθρωπο που υπήρξε ποτέ, Χριστιανοί και Εβραίοι ελλοχεύουν για τον ερχοµό του. Θα σαγηνεύσει τους Εβραίους που θα τον προσκυνήσουν και κατόπιν θα γυρίσει εναντίον τους. Έτσι ο Αντίχριστος θα γίνει σύντοµα ο πιο ισχυρός άνθρωπος πάνω στη γή. Εδώ σε καλλιτεχνική απεικόνιση ο Αντίχριστος είναι το σατανικό δίδυµο µαζί µε τον πατέρα του τον ιάβολο του οποίου κάµνει τα έργα ( λεπτοµέρεια από πίνακα του µεσαίωνα από τον LUCA SIGNORELLI, Ιταλός αναγεννησιακός ζωγράφος µχ.). 10

11 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 1. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγµα της ερηµώσεως...ιστάµενον εν τω τόπω τω αγίω,...τότε θέλει είσθαι θλίψις µεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ αρχής κόσµου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει» (Ματθαίος 24:15-21) 2. Ο Γ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ «Και εκ των στοµάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων.» (Αποκάλυψις 9:17-18). ΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΦ. 14 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ Ε ΑΦΙΟ 12 ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16:12-16 (ΑΡΜΑΓΕ ΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦ. 20: Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ «Και ήκουσα φωνήν µεγάλην εκ του ναού λέγουσαν. Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυµού του Θεού...έλκος κακόν...και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση,...εις τους ποταµούς και εις τας πηγάς των υδάτων και έγεινεν αίµα,...επί τον ήλιον και εδόθη εις αυτόν να καυµατίση τους ανθρώπους...και έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους και εµάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου και εβλασφήµησαν τον Θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών, και δεν µετενόησαν από των έργων αυτών,...και έγεινε σεισµός µέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης,...και αι πόλεις των εθνών έπεσον.» (Αποκάλυψις 16:1-19) Η ΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «...ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑ ΟΞΗΣ ΚΡΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΤΕΛΟΣ.» (ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) «ιότι, καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών, και φαίνεται έως δυσµών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.» (Ματθαίος 24:27) «Και τότε θέλει φανή το σηµείον του Υιού του ανθρώπου εν των ουρανώ και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης, και θέλουσι ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόµενον επί των νεφελών του ουρανού µετά δυνάµεως και δόξης πολλής.» (Ματθαίος 24:30) «Ιδού, έρχεται µετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλµός, και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουσι θρηνήσει επ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης...» (Αποκ. 1:7) «...όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ ουρανού µετά των αγγέλων της δυνάµεως αυτού, εν πυρί φλογός, κάµνων εκδίκησην εις τους µη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους µη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού» (Β Θεσ/κείς 1:7-8) Μαράν αθά Κύριε Ιησού. Αµήν.- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 52 & Μενάνδρου (1 ος όροφος) Αθήνα / Τηλ.: Επιµέλεια : Ανδρέας Ανδρεάδης - ΕΑΕΠ Κηφισιάς 11

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η δεύτερη έλευση του Χριστού είναι η «μακαρία ελπίδα» της εκκλησίας, το αποκορύφωμα του ευαγγελίου. Η έλευση του Σωτήρα θα είναι κυριολεκτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα όσα γράφονται σ αυτό το βιβλιαράκι από τον κ. Απόστολο Ξεπαπαδάκη, ένα απλό Χριστιανό, χωρίς σπουδές και διπλώµατα, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρπαγή. Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. 1. Για την Ιστορία. 2. Ο Προφητικός Λόγος. 3. Η Αρπαγή. 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο

Η Αρπαγή. Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. 1. Για την Ιστορία. 2. Ο Προφητικός Λόγος. 3. Η Αρπαγή. 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο 1 2 Η Αρπαγή Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Για την Ιστορία 2. Ο Προφητικός Λόγος 3. Η Αρπαγή 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο 5. Θλίψη - Οργή 6. Αρπαγή - Μεγάλη Θλίψη 7. Η Οργή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

ΜΕΣΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Του ΤΟΝΥ ΑΛΑΜΟ Οι Βιβλικές παραπομπές σ αυτό το βιβλίο είναι από τη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα, όπως επίσης και από το πρωτότυπο στην Αραμαϊκή, Εβραϊκή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Εισαγωγή Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ "K α ι εφανέρωσα εις αυτούς το όνοµά Σου, κ α ι θέλω φανερώσει, δ ι α να είναι η αγάπη µε την οποίαν µε ηγάπησας

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Αρχιµ. π. Βασίλειος Γοντικάκης Σεβασµιώτατοι, αγαπητοί αδελφοί Το θέµα της αποψινής οµιλίας είναι «Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη o Αγιος» και ανατέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ. Οδηγός Μελέτης

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ. Οδηγός Μελέτης ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η παγκόσμια εκκλησία αποτελείται από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν αληθινά στο Χριστό, αλλά στις έσχατες ημέρες - στον καιρό της ευρείας αποστασίας

Διαβάστε περισσότερα

+ Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου 1. Θρύλοι, και παραπλάνηση. θρύλους προφητείες Μαρμαρωμένος Βασιλιάς

+ Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου 1. Θρύλοι, και παραπλάνηση. θρύλους προφητείες Μαρμαρωμένος Βασιλιάς υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου 1. Θρύλοι, και παραπλάνηση. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από το κατευθυνόμενο οικονομικό τσουνάμι εναντίον της, και η διεθνής κοινωνική αναστάτωση λόγω παγκοσμιοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ασφαλής Τρόπος για να Λάβεις το Άγιο Πνεύµα

Ο Ασφαλής Τρόπος για να Λάβεις το Άγιο Πνεύµα Ο Ασφαλής Τρόπος για να Λάβεις το Άγιο Πνεύµα Ο Ασφαλής Τρόπος για να Λάβεις το Άγιο Πνεύµα PAUL C. JONG Hephzibah Publishing House A Division of THE NEW LIFE MISSION SEOUL, KOREA Ευχαριστίες Ο Ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Το σήµα του Θεού. Και το σήµα του κτήνους Οι σηµειώνεται Οι άνθρωποι, ειλικρίνεια σε κεφάλαια και Bible στίχους.

Το σήµα του Θεού. Και το σήµα του κτήνους Οι σηµειώνεται Οι άνθρωποι, ειλικρίνεια σε κεφάλαια και Bible στίχους. Το σήµα του Θεού. Και το σήµα του κτήνους Οι σηµειώνεται Οι άνθρωποι, ειλικρίνεια σε κεφάλαια και Bible στίχους. O povo está sendo marcado, veracidade em capítulos e versículos bíblicos. Το σήµα του Θεού.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας

Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας Η µελέτη που ακολουθεί είναι αποτέλεσµα έρευνας και προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ. Το Όραμα Της Πάτμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ. Το Όραμα Της Πάτμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ Το Όραμα Της Πάτμου Αποκάλυψη 1:9 Αποκάλυψη 1:9-20 Ο Ιωάννης στην Πάτμο «Ἐγ ὼ ὁ Ἰωάννης, ὁ κα ὶ ἀδελφὸς σας κα ὶ συγκοινωνὸς εἰς τὴν θλῖψιν κα ὶ εἰς τὴν βασιλείαν κα ὶ τὴν ὑπομονήν το ῦ Ἰησο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο επόµενος πίνακας 16 µαθηµάτων έχει χρησιµοποιηθεί σε Κέντρα Βιβλικής Εκπαίδευσης στην υτική Αφρική από το 1987. Αυτό είναι το πρόγραµµα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ. Κεφ. Α 24-27

ΓΕΝΕΣΙΣ. Κεφ. Α 24-27 1 ΓΕΝΕΣΙΣ Κεφ. Α 24-27 Και είπεν ο Θεός. Άς γεννήσει η γη ζώα έµψυχα κατά το είδος αυτών κτήνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών και έγινεν ούτω. Και έκαµεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος

Διαβάστε περισσότερα

The New Life Mission. Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò. ðïõ Ãßíåôáé ç. Äéêáéïóýíç. ôïõ Èåïý (É)

The New Life Mission. Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò. ðïõ Ãßíåôáé ç. Äéêáéïóýíç. ôïõ Èåïý (É) The New Life Mission Ç Äéêáéïóýíç ôïõ Èåïý üðùò Áðïêáëýðôåôáé óôçí ÅðéóôïëÞ ðñïò Ñùìáßïõò Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò ðïõ Ãßíåôáé ç Äéêáéïóýíç ôïõ Èåïý (É) Ðßíáêáò Ðåñéå ïìýíùí Áñ Þ ÁíÜãíùóçò Ïäçãüò ñþóôç To ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013 Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΛΧΑΖΙ ΤΖΙΝΟΡΙΑ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ». (1929-1995) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Μέρος Α : Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Ορθοδοξία δεν υπάρχει χωρίς Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα δηλαδή ορθή γνώμη, ορθή πίστη. Η Ορθοδοξία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ Tou Tony Alamo

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ Tou Tony Alamo ΜΗΠΩΣ ΤΟ IRS, ΤΟ FBI, TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, Η ΜΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ; ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ;

Διαβάστε περισσότερα

Believe παρουσιάζει η έκδοση για σε PDF της Σχολής Σαββάτου

Believe παρουσιάζει η έκδοση για σε PDF της Σχολής Σαββάτου Believe παρουσιάζει η έκδοση για σε PDF της Σχολής Σαββάτου Επίσης και σε ibooks για iphone και ipad εντελώς δωρεάν! www.believechannel.org ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΖΩΠΎΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ Σε κάθε εποχή, το Πνεύμα

Διαβάστε περισσότερα

21 Αποκάλυψη 21:1 Και είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη επειδή, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει

21 Αποκάλυψη 21:1 Και είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη επειδή, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει 21 Αποκάλυψη 21:1 Και είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη επειδή, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. 2 Κι εγώ ο Ιωάννης είδα την άγια πόλη, την καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Ν. ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α) ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... 2 Βραχυγραφίες...7 Β) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ... 7 Η ανάσταση και ο Oscar Cullmann (=OC).... 14 Ο Θάνατος εχθρός του

Διαβάστε περισσότερα