ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ"

Transcript

1 ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Επειδή πολλοί άνθρωποι µας ερωτούν τελευταία (µετά από τα δραµατικά γεγονότα µε τα «φόβητρα από τον ουρανό» τα οποία παρακολουθήσαµε να εκτυλίσσονται µπροστά στα µάτια µας µέσα στην Αµερική στις 11 Σεπτ. 2001), εάν πράγµατι βρισκόµαστε στις τελευταίες ηµέρες του πλανήτη Γη -µε την έννοια ότι το σχήµα αυτού του κόσµου παρέρχεται- και µε το ερώτηµα εάν ο Ιησούς Χριστός θάρθει και πάλι πίσω στη γη κατά την ευτέρα Παρουσία Του, σήµερα παραδίδουµε στον ειλικρινή αναγνώστη, στον βιβλικό ερευνητή, στον πιστό χριστιανό αλλά και σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για το µέλλον του, µια περιληπτική µελέτη τόσο των σηµείων εκείνων όσο και των γεγονότων των εσχάτων ηµερών που έχουν ήδη εκπληρωθεί, εκπληρώνονται σήµερα και πρόκειται να εκπληρωθούν µέσα στα επόµενα λίγα χρόνια. Βεβαίως «έσχατοι καιροί» νοούνται όλα τα χρόνια εκείνα που ακολούθησαν µετά την ανάληψη του Κυρίου Ιησού έως και σήµερα. Ειδικότερα µε τον όρο «έσχατες ηµέρες» εννοούµε εκείνη τη γενιά που θα ζεί όταν θα εκπληρώνονται µαζικά οι προφητείες της Αγίας Γραφής για το τέλος. Εµείς από τη µεριά µας θέλουµε να πιστεύουµε ότι σας βοηθάµε στην κατανόηση αυτών των προφητειών που αναφέρονται στα σηµεία και στα γεγονότα των εσχάτων ηµερών, να σας παροτρύνουµε για πιο ενδελεχή µελέτη και βαθύτερη έρευνα επί των Αγ. Γραφών ευχόµενοι καλή ανάγνωση και ο Θεός να σας ευλογεί! Ιδού, έρχεται µετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλµός... (Αποκάλυψις Ιωάννου 1:7) ΟΛΑ ΤΑ Ε ΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ε Ω, ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΗ & ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2001

2 Έσχατες Ηµέρες ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ Α Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Θ Η Κ Α Ν 1. Η καταστροφή του Ναού και της Ιερουσαλήµ από τους Ρωµαίους το 70 µ.χ. (επί Τίτου αυτοκράτορος) και ο διασκορπισµός των εβραίων σε όλα τα έθνη. «...Ειπέ προς ηµάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; Και τι το σηµείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος 24:3). «Όταν δε ίδητε την Ιερουσαλήµ περικυκλουµένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήµωσις αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία θέλουσι πέσει εν στόµατι µαχαίρας και θέλουσι φερθεί αιχµάλωτοι, εις πάντα τα έθνη»... (Λουκάς 21:5-6, 20-24), (Ματθαίος 24:2, 27:25), (Μάρκος 13:1-2). «Αληθώς σας λέγω. Πάντα ταύτα θέλουσιν ελθεί επί την γενεάν ταύτην.» (Ματθαίος 23:36). «Και αποκριθείς πας ο λαός είπε. Το αίµα αυτού ας ήναι εφ ηµάς και επί τα τέκνα ηµών» (Ματθαίος 27:25). 2. Οι άγριοι διωγµοί που υπέστησαν οι χριστιανοί κατά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία για το όνοµα του Ιησού Χριστού. «...τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είσθαι µισούµενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνοµά µου και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι µισήσει αλλήλους.) (Ματθαίος 24:9). «...Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια, και εις συναγωγάς θέλετε δαρθή, και ενώπιον ηγεµονων και βασιλέων θέλετε σταθή ένεκεν εµού, προς µαρτυρίαν εις αυτούς... Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφόν εις θάνατον, και πατήρ τέκνον και θέλουσιν επαναστή τέκνα επι γονείς, και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είσθαι µισούµενοι υπό πάντων δια το όνοµά µου...» (Μάρκος 13:9-13). «Προ δε τούτων πάντων θέλουσιν επιβάλει εφ υµάς τας χείρας αυτών, και θέλουσι σας καταδιώξει, παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φεροµένους έµπροσθεν βασιλέων και ηγεµόνων, ένεκεν του ονόµατός µου.» (Λουκάς 21:12). 3. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ : ΠΑΝΤΑ Ε ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ Ω ΙΝΩΝ (Ματθ.24:8) 1 ος Παγκόσµιος Πόλεµος 2 ος Παγκόσµιος Πόλεµος Φόβητρα από τον ουρανό (π.χ. το τροµοκρατικό χτύπηµα στη Νέα Υόρκη). «Όταν δε ακούσητε πολέµους και φήµας πολέµων, µη ταράττεσθε διότι πρέπει να γείνωσι ταύτα αλλά δεν είναι έτι το τέλος. ιότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν...» (Ματθαίος 24:7), (Μάρκος13:7-8) και (Λουκάς 21:9). «...και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σηµεία µεγάλα από του ουρανού.» (Λουκάς 21:11). 2

3 4. Σεισµοί Πληµµύρες Ξηρασίες Πείνες Αρρώστιες Ταραχές (εθνικές, φυλετικές, ταξικές κλπ...) - Αναστάτωση και απορία των εθνών και των λαών για το µέλλον τους την επόµενη µέρα. «...διότι αι θυρίδες άνωθεν είναι ανοικταί, και τα θεµέλια της γης σείονται.» (Ησαϊας 24:18) «και θέλουσι γίνει σεισµοί κατά τόπους (από το 1960 µέχρι το 2000 µ.χ. υπάρχει αύξηση των σεισµών κατά 6000%!!! Η αύξηση θα συνεχίζεται µέχρι τον φοβερό παγκόσµιο σεισµό που περιγράφεται στην Αποκάλυψη 16:18 τον οποίο περιµένουν να συµβεί και επιστήµονες) και θέλουσι γίνει πείναι (ετησίως πεθαίνουν από πείνα άνθρωποι) και ταραχαί. (πχ. διαδηλώσεις ενάντια στη G8, ταραχές για την παγκοσµιοποίηση, αντιδράσεις για πυρηνικά...κλπ.) Ταύτα είναι αρχαί ωδίνων.» (Μάρκος 13:7-8), (Λουκάς 21:11) και (Ματθαίος 24:7). «...και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία... οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχοµένων δεινών εις την οικουµένην..». (Λουκάς 21:25-26). 5. Το ολοκαύτωµα των Εβραίων από τον Χίτλερ ( µ.χ.) «...Ειπέ προς ηµάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; Και τι το σηµείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος 24:3) «Και ιδών ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφελεί,...ένιψε τας χείρας αυτού έµπροσθεν του όχλου λέγων, Αθώος είµαι από του αίµατος του δικαίου τούτου υµείς όψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε. Το αίµα αυτού ας ήναι εφ ηµάς (εκπληρώθηκε το 70 µ.χ.) και επί τα τέκνα ηµών (ολοκαύτωµα µ.χ.)» (Ματθαίος 27:24-25). 6. Η επανίδρυση του κράτους Ισραήλ µετά από 1878 έτη διασποράς (Πραγµατοποιήθηκε: µ.χ.) «Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών, και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών, και αγιασθώ εν αυτοίς ενώπιον εθνών πολλών, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είµαι Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάµω αυτούς να φερθώσιν εις αιχµαλωσίαν µεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις της γην αυτών, και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον το υπόλοιπον» (Ιεζεκιήλ 39:27-28). 7. Τελευταία προειδοποίηση για την απαρχή των δεινών στην οικουµένη µετά την εµφάνιση των αρχικών σηµείων και όλων εκείνων των δραµατικών γεγονότων πριν τον ερχοµό του τέλους, Ο Ιησούς Χριστός διαβεβαιώνει ότι θα πραγµατοποιηθούν όλα αυτά όσο ζούν οι άνθρωποι της γενιάς αυτής που ξεκίνησαν. «Από δε της συκής µάθετε την παραβολήν όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός, και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και σείς, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι, επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γή θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι µου δε θέλουσι παρέλθει.» (Ματθαίος 24:32-35), (Μάρκος 13:28-31) & (Λουκάς 21:29-33). 3

4 Β Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι 1. ΕΚΧΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Τόσο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία όσο και σήµερα στην έσχατη, οι πιστοί αναγεννώνται (Ιωάννης 3:3-8) και βαπτίζονται στο Πνεύµα το Άγιο (Πράξεις 1:5, 2:1-4, 10:44-46, 19:6 κλπ) µε τα επακολουθούντα σηµεία και χαρίσµατα που δίδονται στον κάθε πιστό. (Α Κορ. 14:21-32) κλπ. «Και εν ταις εσχάταις ηµέραις, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύµατός µου επί πάσαν σάρκαν και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέραι σας...διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις µακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ηµών.» (Πράξεις 2:17,39). 2. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ. ΈΤΣΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΕΚΕΙΝΑ ΟΠΩΣ Η ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΙΝΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΣΑΟΥ ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΙΡΑΝ, ΙΡΑΚ, Β.ΚΟΡΕΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΤΑ Ε ΑΦΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΟΧΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ. «Και εν ταις εσχάταις ηµέραις, το όρος του Κυρίου θέλει...υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό, και πολλοί λαοί θέλουσιν...ειπεί, Έλθετε...εις τον οίκον του Θεού...και θέλει διδάξει ηµάς τας οδούς αυτού.» (Ησαϊας 2:2-3). «Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουµένη, προς µαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» (Ματθαίος 24:14). «Και πρέπει πρώτον να κηρυχθή το ευαγγέλιον εις πάντα τα έθνη.» (Μάρκος 13:10). 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Ευρωπαϊκή Ένωση) Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ! «Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως σίδηρος...ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, µέρος µεν εκ πηλού κεραµέως, µέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι...κατά µέρος ισχυρά, και κατά µέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες τον σίδηρον αναµεµιγµένον µετά του αργιλώδους πηλού, ούτω θέλουσι αναµιχθή δια σπέρµατος ανθρώπων πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολληµένοι...» ( ανιήλ 2: ) 4. ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Α ΙΕΞΟ Α «Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος...». (Α Θεσσαλονικείς 5:3) 4

5 5. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΕΝΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΕΚΤΥΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ κλπ.). «Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήµ ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλω...και...προς πάντας τους λαούς λίθον καταβαρύνοντα...». (Ζαχαρίας 12:2-3). «...και η Ιερουσαλήµ θέλει είσθαι πατουµένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών.» (Λουκάς 21:24). 6. ΕΚΡΗΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. «Και συ ανιήλ, έγκλεισον τους λόγους, και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει, και η γνώσις θέλει πληθυνθή.» ( ανιήλ 12:4) 7. ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΑΠΑΤΕΣ, ΠΛΑΝΕΣ, ΩΜΗ ΒΙΑ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΕΙΑ, ΣΟ ΟΜΙΣΜΟΣ, Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ. «...εν ταις εσχάταις ηµέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφηµοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήµεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωµένοι, φιλήδονοι µάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες µεν µορφήν ευσεβείας, ηρνηµένοι δε την δύναµιν αυτής...» (Β Τιµοθέου 3:1-5). 8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΛΠ...) ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΑΠΗΣ, Α ΙΑΦΟΡΙΑ, ΜΟΝΑΞΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΡΑΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΡΝΕΙΑ-ΜΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΠΑΘΗ & ΜΙΣΗ, ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΣΥΓΧΙΣΗ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ κτλ... «Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανοµία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή.» (Ματθαίος 24:12) 9. Η ΓΗ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΝ, ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΗΤΗ ΘΑ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ, ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΑ ΘΑ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΘΟΥΝ (τοξικά και µη απόβλητα, ραδιενέργεια, νιτρικά άλατα κλπ.), ΤΑ ΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΚΑΟΥΝ (έλλειψη οξυγόνου, αλλαγή κλιµατικών συνθηκών), Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΚΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΗ (έλλειψη όζοντος, λιώσιµο των πάγων στους πόλους, ερηµοποίηση, φαινόµενο θερµοκηπίου κλπ.). «Η γη πενθεί, µαραίνεται, ο κόσµος ατονίζει, µαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονισµένοι. Και η γη εµολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής διότι παρέβησαν τους νόµους, ήλλαξαν το διάταγµα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον. ια τούτο η αρά* κατέφαγε την γήν, και οι κατοικούντες εν αυτή ηρηµώθησαν δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκαύθησαν...» (Ησαϊας 24:4-6). ( )αρά = κατάρα 5

6 10. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666 ΤΟΥ BAR-CODE (Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ) Η Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1977, ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ BARCODE ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΑΡΑΚΙΕΣ), ΗΛΑ Η ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ 6ΑΡΙΑ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ. ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ. ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. «και να µη δύναται µηδείς να αγοράση και να πωλήση, ειµή ο έχων το χάραγµα, ή το όνοµα του θηρίου, ή τον αριθµόν του ονόµατος αυτού...και ο αριθµός αυτού είναι (666) χξς.» (Αποκάλυψις 13:17-18). 11. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙ ΩΛΟΛΑΤΡΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ, ΜΕ ΑΓΝΩΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΘΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ Η ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΝ «ΝΥΜΦΗ» ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΗ. «Μη νοµίσετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γην δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά µάχαιραν. ιότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού...». (Ματθαίος 10:34-35) «Όστις αδικεί, ας αδικήση έτι και όστις είναι µεµολυσµένος ας µολυνθή έτι και ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος.» (Αποκάλυψις 22:11). Γ Θ Α Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Θ Ο Υ Ν (στα επόµενα λίγα χρόνια) Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ 1. ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Η Υ π ό σ χ ε σ η: «Και αφού υπάγω να σας ετοιµάσω τόπον, πάλιν έρχοµαι, και θέλω σας παραλάβει προς εµαυτόν, δια να ήσθε και σείς όπου είµαι εγώ.» (Ιωάννης 14:3,18 / 17:24) καθώς και (Πράξεις 1:11). 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ; ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑ ΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ΗΛΑ Η ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΙΚΑΙΩΝ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΗΛΑ Η ΠΟΥ ΑΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΠΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΖΗΣΑΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΗ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ. ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΗΛΑ Η ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟ 6

7 ΑΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΩΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΑΡΠΑΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ. ΕΤΣΙ, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΟΤΙ ΑΝ ΧΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ, ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΗΛΑ Η ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΠΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΤΟΤΕ Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ Η ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΦΡΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ. ΕΠΕΙ Η ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΛΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ (ΤΟ ΘΗΡΙΟ) ΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΙΑΒΟΛΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑ ΩΣΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ. ΑΣ ΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η λ ύ τ ρ ω σ η τ ω ν π ι σ τ ώ ν: «εν θέλω να αγνοήτε αδελφοί, περί των κεκοιµηµένων, δια να µη λυπήσθε, καθώς και οι λοιποί οι µη έχοντες ελπίδα. ιότι εάν πιστεύωµεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιµηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει µετ αυτού. ιότι τούτο σας λέγοµεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι ηµείς οι ζώντες όσοι αποµένοµεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλοµεν προλάβει τους κοιµηθέντας επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ ουρανού µε κέλευσµα, µε φωνήν αρχαγγέλου, και µε σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον έπειτα ηµείς οι ζώντες όσοι αποµένοµεν, θέλοµεν αρπαχθή µετ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλοµεν είσθαι πάντοτε µετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους µε τους λόγους τούτους.» (Α Θεσσαλονικείς 4:13-18). ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΑΦΙΑ: Ματθαίος 24:36-42 & Λουκάς 17: ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΠΑΓΗ; ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ «Περί δε της ηµέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ειµή ο Πατήρ µου µόνος.» (Ματθαίος 24:36) 4. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ «Ούτω και σείς, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι, επί τας θύρας...δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.» (Ματθ. 24:33-34) 5. ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ... ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ, ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ: «...ΠΡΟΣ ΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ. ΑΜΗΝ.» «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόµενοι εν παντί καιρώ, δια να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα τα µέλλοντα να γείνωσι...» (Λουκάς 21:36) 7

8 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Αγαπητή ψυχή, µη χάσεις αυτή τη µοναδική ευκαιρία! Μην χάσεις την αρπαγή της εκκλησίας ώσε σήµερα κιόλας την καρδιά σου στον Χριστό και εκζήτησέ τον. Σήµερα καλείσαι να διαλέξεις που θα περάσεις την αιωνιότητα. Σκέψου λιγάκι...δεν πρόκειται για λίγες ηµέρες,µήνες ή χρόνια, αλλά για την αιωνιότητα! Χωρίς τέλος! Ο Ιησούς Χριστός είναι ο προσωπικός σου Σωτήρας αλλά και όλου του κόσµου. Και δεν υπάρχει, ούτε µας έχει δοθεί κάποιο άλλο όνοµα στον ουρανό και στη γή µε το οποίο θα σωθούµε, εκτός από το όνοµα του Ιησού Χριστού. (Πράξεις 4:12) Ο Ιησούς Χριστός ως Θεός προϋπάρχων, κατέβηκε στη γη γεννηθείς εκ Παρθένου Μαρίας δι Αγίου Πνεύµατος, έλαβε την ανθρώπινη σάρκινη µορφή και επέτρεψε να βασανισθεί από το ίδιο του το πλάσµα, µετά δε να σταυρωθεί και τέλος να χύσει το αίµα Του για τις αµαρτίες σου, τις αρρώστιες σου και τις θλίψεις σου. εν µπορούσες εσύ να το κάνεις αυτό για τις αµαρτίες σου, ούτε κάποιος άγγελος, ούτε άλλη κτίση. Έτσι ο Θεός Ιησούς Χριστός τις πήρε όλες επειδή θυσιάσθηκε αναµάρτητος για σένα καρφωµένος στον σταυρό του Γολγοθά. Αυτός σε δηµιούργησε καθ εικόνα και οµοίωση δική Του, όχι όµως για να καταλήξεις στην αιώνια απώλεια, αλλά για να ζήσεις αιώνια µαζί Του. Θέλει να τον γνωρίσεις και γι αυτό περιµένει να του φωνάξεις, να τον καλέσεις για νάρθει να σε επισκεφθεί. Κάλεσε και σύ σήµερα τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Μάθε και πίστεψέ το ότι είναι ζωντανός και αναστηµένος. Αυτός νίκησε τον θάνατο επειδή Αυτός ο ίδιος ο πλάστης σου άφησε την δόξα Του στον ουρανό και λαβών δούλου µορφή ήρθε για να σε σώσει γιατί σε αγάπησε και σε αγαπάει µε αγάπη αιώνια. Είναι αλήθεια! Μετανόησε σήµερα σε παρακαλούµε πολύ, πριν να είναι αργά. «...ΚΑΙ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΕΙ.» (Πράξεις 2:21) 8

9 Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ 1. ΘΑ ΞΑΝΑΧΤΙΣΘΕΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν µια εβδοµάδι και...θέλει παύσει η θυσία κσι η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγµα της ερηµώσεως.» ( ανιήλ 9:27) ΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟ ΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «...και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αµαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείµενος και υπεραιρόµενος εναντίον εις πάντα λεγόµενον Θεόν ή σέβασµα, ώστε να καθίση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.» (Β Θεσσαλονικείς 2:3-4) «Και εν τοις εσχάτοις καιροίς...όταν αι ανοµίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος, και συνετός εις πανουργίας.» ( ανιήλ 8:23) 3. ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΒΟΛΟ Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «...όστις θέλει ελθεί κατ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάµει και σηµείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας µεταξύ των απολλυµένων διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας δια να σωθώσι.» (Β Θεσσαλονικείς 2:9-10) 4. Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ 666 (ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ) ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ). ΑΥΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ Ε ΩΣΕ... ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ! ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΥΠΟ ΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙ ΑΜΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ. ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΟ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ «Ι ΙΟΙΣ ΟΜΑΣΙΝ» Ε Ω ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΩΑΝΝΗ Ε Ω ΚΑΙ 1900 ΧΡΟΝΙΑ! Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «Και έκαµνε πάντας, τους µικρούς και τους µεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγµα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των µετώπων αυτών και να µη δύναται µηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειµή ο έχων το χάραγµα, ή το όνοµα του θηρίου, ή τον αριθµόν του ονόµατος αυτού. Εδώ είναι η σοφία όστις έχει τον νούν, ας λογαριάσει τον αριθµόν του θηρίου διότι είναι αριθµός ανθρώπου, και ο αριθµός αυτού είναι (666) χξς.» (Αποκάλυψις 13:16-18) 9

10 5. ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ; Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ( Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙ ΑΜΕ ΠΡΙΝ), ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ Η Η ΠΡΟΦΗΤΕΥΤΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ. ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΟΧΗ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η Η ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ- ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ. ΕΤΣΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΜΨΥΧΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΑΒΟΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΘΑ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ ΜΕ ΦΡΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ, ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΟΞΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΣΩΣ, ΕΠΕΙ Η ΕΙΤΕ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΕΝΩ ΑΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝ, ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΕΙΤΕ ΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ κλπ...να ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΠΕΙ Η ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Και θέλω δώσει εις τους δύο µάρτυράς µου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ηµέρας» (Αποκάλυψις 11:3-6) ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ Ε ΑΦΙΟ 9 ΟΠΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΤΑΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης, και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν» (Αποκάλυψις 14:6) «Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς λέγων...όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαµβάνει χάραγµα επί του µετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού,...θέλει βασανισθή µε πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου...εις αιώνας αιώνων» (Αποκάλυψις 14:9-11) 6. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΝ ΘΑ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ; Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΘΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ. Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «Και η δύναµις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όµως εξ ιδίας αυτού δυνάµεως και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς, και τον λαόν τον άγιον.» ( ανιήλ 8:24) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ε Ω ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ, Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ε ΑΦΙΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΝΙΗΛ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΕΧΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ), ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΙΑΘΗΚΗ ΟΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΕΝΑΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΕΡΝΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΦΡΙΚΤΑ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Από την εποχή ακόµη της Παλαιάς ιαθήκης όπου ο προφ. ανιήλ περιέγραψε τον Αντίχριστο σαν τον πιο σατανικό άνθρωπο που υπήρξε ποτέ, Χριστιανοί και Εβραίοι ελλοχεύουν για τον ερχοµό του. Θα σαγηνεύσει τους Εβραίους που θα τον προσκυνήσουν και κατόπιν θα γυρίσει εναντίον τους. Έτσι ο Αντίχριστος θα γίνει σύντοµα ο πιο ισχυρός άνθρωπος πάνω στη γή. Εδώ σε καλλιτεχνική απεικόνιση ο Αντίχριστος είναι το σατανικό δίδυµο µαζί µε τον πατέρα του τον ιάβολο του οποίου κάµνει τα έργα ( λεπτοµέρεια από πίνακα του µεσαίωνα από τον LUCA SIGNORELLI, Ιταλός αναγεννησιακός ζωγράφος µχ.). 10

11 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 1. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγµα της ερηµώσεως...ιστάµενον εν τω τόπω τω αγίω,...τότε θέλει είσθαι θλίψις µεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ αρχής κόσµου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει» (Ματθαίος 24:15-21) 2. Ο Γ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ «Και εκ των στοµάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων.» (Αποκάλυψις 9:17-18). ΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΦ. 14 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ Ε ΑΦΙΟ 12 ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16:12-16 (ΑΡΜΑΓΕ ΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦ. 20: Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ «Και ήκουσα φωνήν µεγάλην εκ του ναού λέγουσαν. Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυµού του Θεού...έλκος κακόν...και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση,...εις τους ποταµούς και εις τας πηγάς των υδάτων και έγεινεν αίµα,...επί τον ήλιον και εδόθη εις αυτόν να καυµατίση τους ανθρώπους...και έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους και εµάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου και εβλασφήµησαν τον Θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών, και δεν µετενόησαν από των έργων αυτών,...και έγεινε σεισµός µέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης,...και αι πόλεις των εθνών έπεσον.» (Αποκάλυψις 16:1-19) Η ΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «...ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑ ΟΞΗΣ ΚΡΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΤΕΛΟΣ.» (ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) «ιότι, καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών, και φαίνεται έως δυσµών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.» (Ματθαίος 24:27) «Και τότε θέλει φανή το σηµείον του Υιού του ανθρώπου εν των ουρανώ και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης, και θέλουσι ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόµενον επί των νεφελών του ουρανού µετά δυνάµεως και δόξης πολλής.» (Ματθαίος 24:30) «Ιδού, έρχεται µετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλµός, και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουσι θρηνήσει επ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης...» (Αποκ. 1:7) «...όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ ουρανού µετά των αγγέλων της δυνάµεως αυτού, εν πυρί φλογός, κάµνων εκδίκησην εις τους µη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους µη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού» (Β Θεσ/κείς 1:7-8) Μαράν αθά Κύριε Ιησού. Αµήν.- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 52 & Μενάνδρου (1 ος όροφος) Αθήνα / Τηλ.: Επιµέλεια : Ανδρέας Ανδρεάδης - ΕΑΕΠ Κηφισιάς 11

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΧΗΜΑ ΧΙΑΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει:

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος "Αντίχριστος".

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος Αντίχριστος. Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο «Αντίχριστος» έχασε το δικαστήριο από την πρώην σύζυγό του... Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 13 Ιουνίου 19 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Εδάφιο μνήμης: «Και ότε επλησίασεν, ιδών την πόλιν, έκλαυσεν επ αυτήν.» Λουκά 19/ιθ 41. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή

ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή την ίδια την ύπαρξή Της. Το μέγα και ανεπανάληπτο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο ΑΚΟΥΣΕ 2 Αυτή είναι μια πρόσκληση σε ένα σπουδαίο πείραμα. Μόνο για μια στιγμή, άφησε κατά μέρος τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης υπόστασής σου και άκουσε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και είχε συντετελεσµένα ο Θεός εν τη ηµέρα τη εβδόµη τα έργα αυτού, τα οποία έκαµε, και ανεπαύθη την ηµέραν την εβδόµην

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Μελέτη 6: Για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Ε ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρω- πον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον.» Παροιµίες

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) Υ 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα