ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ"

Transcript

1 ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Επειδή πολλοί άνθρωποι µας ερωτούν τελευταία (µετά από τα δραµατικά γεγονότα µε τα «φόβητρα από τον ουρανό» τα οποία παρακολουθήσαµε να εκτυλίσσονται µπροστά στα µάτια µας µέσα στην Αµερική στις 11 Σεπτ. 2001), εάν πράγµατι βρισκόµαστε στις τελευταίες ηµέρες του πλανήτη Γη -µε την έννοια ότι το σχήµα αυτού του κόσµου παρέρχεται- και µε το ερώτηµα εάν ο Ιησούς Χριστός θάρθει και πάλι πίσω στη γη κατά την ευτέρα Παρουσία Του, σήµερα παραδίδουµε στον ειλικρινή αναγνώστη, στον βιβλικό ερευνητή, στον πιστό χριστιανό αλλά και σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για το µέλλον του, µια περιληπτική µελέτη τόσο των σηµείων εκείνων όσο και των γεγονότων των εσχάτων ηµερών που έχουν ήδη εκπληρωθεί, εκπληρώνονται σήµερα και πρόκειται να εκπληρωθούν µέσα στα επόµενα λίγα χρόνια. Βεβαίως «έσχατοι καιροί» νοούνται όλα τα χρόνια εκείνα που ακολούθησαν µετά την ανάληψη του Κυρίου Ιησού έως και σήµερα. Ειδικότερα µε τον όρο «έσχατες ηµέρες» εννοούµε εκείνη τη γενιά που θα ζεί όταν θα εκπληρώνονται µαζικά οι προφητείες της Αγίας Γραφής για το τέλος. Εµείς από τη µεριά µας θέλουµε να πιστεύουµε ότι σας βοηθάµε στην κατανόηση αυτών των προφητειών που αναφέρονται στα σηµεία και στα γεγονότα των εσχάτων ηµερών, να σας παροτρύνουµε για πιο ενδελεχή µελέτη και βαθύτερη έρευνα επί των Αγ. Γραφών ευχόµενοι καλή ανάγνωση και ο Θεός να σας ευλογεί! Ιδού, έρχεται µετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλµός... (Αποκάλυψις Ιωάννου 1:7) ΟΛΑ ΤΑ Ε ΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ε Ω, ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΗ & ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2001

2 Έσχατες Ηµέρες ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ Α Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Θ Η Κ Α Ν 1. Η καταστροφή του Ναού και της Ιερουσαλήµ από τους Ρωµαίους το 70 µ.χ. (επί Τίτου αυτοκράτορος) και ο διασκορπισµός των εβραίων σε όλα τα έθνη. «...Ειπέ προς ηµάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; Και τι το σηµείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος 24:3). «Όταν δε ίδητε την Ιερουσαλήµ περικυκλουµένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήµωσις αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία θέλουσι πέσει εν στόµατι µαχαίρας και θέλουσι φερθεί αιχµάλωτοι, εις πάντα τα έθνη»... (Λουκάς 21:5-6, 20-24), (Ματθαίος 24:2, 27:25), (Μάρκος 13:1-2). «Αληθώς σας λέγω. Πάντα ταύτα θέλουσιν ελθεί επί την γενεάν ταύτην.» (Ματθαίος 23:36). «Και αποκριθείς πας ο λαός είπε. Το αίµα αυτού ας ήναι εφ ηµάς και επί τα τέκνα ηµών» (Ματθαίος 27:25). 2. Οι άγριοι διωγµοί που υπέστησαν οι χριστιανοί κατά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία για το όνοµα του Ιησού Χριστού. «...τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είσθαι µισούµενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνοµά µου και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι µισήσει αλλήλους.) (Ματθαίος 24:9). «...Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια, και εις συναγωγάς θέλετε δαρθή, και ενώπιον ηγεµονων και βασιλέων θέλετε σταθή ένεκεν εµού, προς µαρτυρίαν εις αυτούς... Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφόν εις θάνατον, και πατήρ τέκνον και θέλουσιν επαναστή τέκνα επι γονείς, και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είσθαι µισούµενοι υπό πάντων δια το όνοµά µου...» (Μάρκος 13:9-13). «Προ δε τούτων πάντων θέλουσιν επιβάλει εφ υµάς τας χείρας αυτών, και θέλουσι σας καταδιώξει, παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φεροµένους έµπροσθεν βασιλέων και ηγεµόνων, ένεκεν του ονόµατός µου.» (Λουκάς 21:12). 3. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ : ΠΑΝΤΑ Ε ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ Ω ΙΝΩΝ (Ματθ.24:8) 1 ος Παγκόσµιος Πόλεµος 2 ος Παγκόσµιος Πόλεµος Φόβητρα από τον ουρανό (π.χ. το τροµοκρατικό χτύπηµα στη Νέα Υόρκη). «Όταν δε ακούσητε πολέµους και φήµας πολέµων, µη ταράττεσθε διότι πρέπει να γείνωσι ταύτα αλλά δεν είναι έτι το τέλος. ιότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν...» (Ματθαίος 24:7), (Μάρκος13:7-8) και (Λουκάς 21:9). «...και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σηµεία µεγάλα από του ουρανού.» (Λουκάς 21:11). 2

3 4. Σεισµοί Πληµµύρες Ξηρασίες Πείνες Αρρώστιες Ταραχές (εθνικές, φυλετικές, ταξικές κλπ...) - Αναστάτωση και απορία των εθνών και των λαών για το µέλλον τους την επόµενη µέρα. «...διότι αι θυρίδες άνωθεν είναι ανοικταί, και τα θεµέλια της γης σείονται.» (Ησαϊας 24:18) «και θέλουσι γίνει σεισµοί κατά τόπους (από το 1960 µέχρι το 2000 µ.χ. υπάρχει αύξηση των σεισµών κατά 6000%!!! Η αύξηση θα συνεχίζεται µέχρι τον φοβερό παγκόσµιο σεισµό που περιγράφεται στην Αποκάλυψη 16:18 τον οποίο περιµένουν να συµβεί και επιστήµονες) και θέλουσι γίνει πείναι (ετησίως πεθαίνουν από πείνα άνθρωποι) και ταραχαί. (πχ. διαδηλώσεις ενάντια στη G8, ταραχές για την παγκοσµιοποίηση, αντιδράσεις για πυρηνικά...κλπ.) Ταύτα είναι αρχαί ωδίνων.» (Μάρκος 13:7-8), (Λουκάς 21:11) και (Ματθαίος 24:7). «...και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία... οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχοµένων δεινών εις την οικουµένην..». (Λουκάς 21:25-26). 5. Το ολοκαύτωµα των Εβραίων από τον Χίτλερ ( µ.χ.) «...Ειπέ προς ηµάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; Και τι το σηµείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος 24:3) «Και ιδών ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφελεί,...ένιψε τας χείρας αυτού έµπροσθεν του όχλου λέγων, Αθώος είµαι από του αίµατος του δικαίου τούτου υµείς όψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε. Το αίµα αυτού ας ήναι εφ ηµάς (εκπληρώθηκε το 70 µ.χ.) και επί τα τέκνα ηµών (ολοκαύτωµα µ.χ.)» (Ματθαίος 27:24-25). 6. Η επανίδρυση του κράτους Ισραήλ µετά από 1878 έτη διασποράς (Πραγµατοποιήθηκε: µ.χ.) «Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών, και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών, και αγιασθώ εν αυτοίς ενώπιον εθνών πολλών, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είµαι Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάµω αυτούς να φερθώσιν εις αιχµαλωσίαν µεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις της γην αυτών, και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον το υπόλοιπον» (Ιεζεκιήλ 39:27-28). 7. Τελευταία προειδοποίηση για την απαρχή των δεινών στην οικουµένη µετά την εµφάνιση των αρχικών σηµείων και όλων εκείνων των δραµατικών γεγονότων πριν τον ερχοµό του τέλους, Ο Ιησούς Χριστός διαβεβαιώνει ότι θα πραγµατοποιηθούν όλα αυτά όσο ζούν οι άνθρωποι της γενιάς αυτής που ξεκίνησαν. «Από δε της συκής µάθετε την παραβολήν όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός, και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και σείς, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι, επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γή θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι µου δε θέλουσι παρέλθει.» (Ματθαίος 24:32-35), (Μάρκος 13:28-31) & (Λουκάς 21:29-33). 3

4 Β Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι 1. ΕΚΧΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Τόσο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία όσο και σήµερα στην έσχατη, οι πιστοί αναγεννώνται (Ιωάννης 3:3-8) και βαπτίζονται στο Πνεύµα το Άγιο (Πράξεις 1:5, 2:1-4, 10:44-46, 19:6 κλπ) µε τα επακολουθούντα σηµεία και χαρίσµατα που δίδονται στον κάθε πιστό. (Α Κορ. 14:21-32) κλπ. «Και εν ταις εσχάταις ηµέραις, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύµατός µου επί πάσαν σάρκαν και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέραι σας...διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις µακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ηµών.» (Πράξεις 2:17,39). 2. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ. ΈΤΣΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΕΚΕΙΝΑ ΟΠΩΣ Η ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΙΝΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΣΑΟΥ ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΙΡΑΝ, ΙΡΑΚ, Β.ΚΟΡΕΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΤΑ Ε ΑΦΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΟΧΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ. «Και εν ταις εσχάταις ηµέραις, το όρος του Κυρίου θέλει...υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό, και πολλοί λαοί θέλουσιν...ειπεί, Έλθετε...εις τον οίκον του Θεού...και θέλει διδάξει ηµάς τας οδούς αυτού.» (Ησαϊας 2:2-3). «Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουµένη, προς µαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» (Ματθαίος 24:14). «Και πρέπει πρώτον να κηρυχθή το ευαγγέλιον εις πάντα τα έθνη.» (Μάρκος 13:10). 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Ευρωπαϊκή Ένωση) Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ! «Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως σίδηρος...ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, µέρος µεν εκ πηλού κεραµέως, µέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι...κατά µέρος ισχυρά, και κατά µέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες τον σίδηρον αναµεµιγµένον µετά του αργιλώδους πηλού, ούτω θέλουσι αναµιχθή δια σπέρµατος ανθρώπων πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολληµένοι...» ( ανιήλ 2: ) 4. ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Α ΙΕΞΟ Α «Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος...». (Α Θεσσαλονικείς 5:3) 4

5 5. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΕΝΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΕΚΤΥΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ κλπ.). «Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήµ ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλω...και...προς πάντας τους λαούς λίθον καταβαρύνοντα...». (Ζαχαρίας 12:2-3). «...και η Ιερουσαλήµ θέλει είσθαι πατουµένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών.» (Λουκάς 21:24). 6. ΕΚΡΗΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. «Και συ ανιήλ, έγκλεισον τους λόγους, και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει, και η γνώσις θέλει πληθυνθή.» ( ανιήλ 12:4) 7. ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΑΠΑΤΕΣ, ΠΛΑΝΕΣ, ΩΜΗ ΒΙΑ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΕΙΑ, ΣΟ ΟΜΙΣΜΟΣ, Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ. «...εν ταις εσχάταις ηµέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφηµοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήµεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωµένοι, φιλήδονοι µάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες µεν µορφήν ευσεβείας, ηρνηµένοι δε την δύναµιν αυτής...» (Β Τιµοθέου 3:1-5). 8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΛΠ...) ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΑΠΗΣ, Α ΙΑΦΟΡΙΑ, ΜΟΝΑΞΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΡΑΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΡΝΕΙΑ-ΜΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΠΑΘΗ & ΜΙΣΗ, ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΣΥΓΧΙΣΗ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ κτλ... «Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανοµία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή.» (Ματθαίος 24:12) 9. Η ΓΗ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΝ, ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΗΤΗ ΘΑ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ, ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΑ ΘΑ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΘΟΥΝ (τοξικά και µη απόβλητα, ραδιενέργεια, νιτρικά άλατα κλπ.), ΤΑ ΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΚΑΟΥΝ (έλλειψη οξυγόνου, αλλαγή κλιµατικών συνθηκών), Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΚΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΗ (έλλειψη όζοντος, λιώσιµο των πάγων στους πόλους, ερηµοποίηση, φαινόµενο θερµοκηπίου κλπ.). «Η γη πενθεί, µαραίνεται, ο κόσµος ατονίζει, µαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονισµένοι. Και η γη εµολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής διότι παρέβησαν τους νόµους, ήλλαξαν το διάταγµα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον. ια τούτο η αρά* κατέφαγε την γήν, και οι κατοικούντες εν αυτή ηρηµώθησαν δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκαύθησαν...» (Ησαϊας 24:4-6). ( )αρά = κατάρα 5

6 10. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666 ΤΟΥ BAR-CODE (Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ) Η Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1977, ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ BARCODE ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΑΡΑΚΙΕΣ), ΗΛΑ Η ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ 6ΑΡΙΑ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ. ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ. ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. «και να µη δύναται µηδείς να αγοράση και να πωλήση, ειµή ο έχων το χάραγµα, ή το όνοµα του θηρίου, ή τον αριθµόν του ονόµατος αυτού...και ο αριθµός αυτού είναι (666) χξς.» (Αποκάλυψις 13:17-18). 11. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙ ΩΛΟΛΑΤΡΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ, ΜΕ ΑΓΝΩΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΘΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ Η ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΝ «ΝΥΜΦΗ» ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΗ. «Μη νοµίσετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γην δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά µάχαιραν. ιότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού...». (Ματθαίος 10:34-35) «Όστις αδικεί, ας αδικήση έτι και όστις είναι µεµολυσµένος ας µολυνθή έτι και ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος.» (Αποκάλυψις 22:11). Γ Θ Α Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Θ Ο Υ Ν (στα επόµενα λίγα χρόνια) Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ 1. ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Η Υ π ό σ χ ε σ η: «Και αφού υπάγω να σας ετοιµάσω τόπον, πάλιν έρχοµαι, και θέλω σας παραλάβει προς εµαυτόν, δια να ήσθε και σείς όπου είµαι εγώ.» (Ιωάννης 14:3,18 / 17:24) καθώς και (Πράξεις 1:11). 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ; ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑ ΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ΗΛΑ Η ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΙΚΑΙΩΝ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΗΛΑ Η ΠΟΥ ΑΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΠΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΖΗΣΑΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΗ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ. ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΗΛΑ Η ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟ 6

7 ΑΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΩΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΑΡΠΑΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ. ΕΤΣΙ, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΟΤΙ ΑΝ ΧΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ, ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΗΛΑ Η ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΠΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΤΟΤΕ Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ Η ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΦΡΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ. ΕΠΕΙ Η ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΛΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ (ΤΟ ΘΗΡΙΟ) ΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΙΑΒΟΛΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑ ΩΣΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ. ΑΣ ΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η λ ύ τ ρ ω σ η τ ω ν π ι σ τ ώ ν: «εν θέλω να αγνοήτε αδελφοί, περί των κεκοιµηµένων, δια να µη λυπήσθε, καθώς και οι λοιποί οι µη έχοντες ελπίδα. ιότι εάν πιστεύωµεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιµηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει µετ αυτού. ιότι τούτο σας λέγοµεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι ηµείς οι ζώντες όσοι αποµένοµεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλοµεν προλάβει τους κοιµηθέντας επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ ουρανού µε κέλευσµα, µε φωνήν αρχαγγέλου, και µε σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον έπειτα ηµείς οι ζώντες όσοι αποµένοµεν, θέλοµεν αρπαχθή µετ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλοµεν είσθαι πάντοτε µετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους µε τους λόγους τούτους.» (Α Θεσσαλονικείς 4:13-18). ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΑΦΙΑ: Ματθαίος 24:36-42 & Λουκάς 17: ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΠΑΓΗ; ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ «Περί δε της ηµέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ειµή ο Πατήρ µου µόνος.» (Ματθαίος 24:36) 4. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ «Ούτω και σείς, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι, επί τας θύρας...δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.» (Ματθ. 24:33-34) 5. ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ... ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ, ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ: «...ΠΡΟΣ ΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ. ΑΜΗΝ.» «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόµενοι εν παντί καιρώ, δια να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα τα µέλλοντα να γείνωσι...» (Λουκάς 21:36) 7

8 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Αγαπητή ψυχή, µη χάσεις αυτή τη µοναδική ευκαιρία! Μην χάσεις την αρπαγή της εκκλησίας ώσε σήµερα κιόλας την καρδιά σου στον Χριστό και εκζήτησέ τον. Σήµερα καλείσαι να διαλέξεις που θα περάσεις την αιωνιότητα. Σκέψου λιγάκι...δεν πρόκειται για λίγες ηµέρες,µήνες ή χρόνια, αλλά για την αιωνιότητα! Χωρίς τέλος! Ο Ιησούς Χριστός είναι ο προσωπικός σου Σωτήρας αλλά και όλου του κόσµου. Και δεν υπάρχει, ούτε µας έχει δοθεί κάποιο άλλο όνοµα στον ουρανό και στη γή µε το οποίο θα σωθούµε, εκτός από το όνοµα του Ιησού Χριστού. (Πράξεις 4:12) Ο Ιησούς Χριστός ως Θεός προϋπάρχων, κατέβηκε στη γη γεννηθείς εκ Παρθένου Μαρίας δι Αγίου Πνεύµατος, έλαβε την ανθρώπινη σάρκινη µορφή και επέτρεψε να βασανισθεί από το ίδιο του το πλάσµα, µετά δε να σταυρωθεί και τέλος να χύσει το αίµα Του για τις αµαρτίες σου, τις αρρώστιες σου και τις θλίψεις σου. εν µπορούσες εσύ να το κάνεις αυτό για τις αµαρτίες σου, ούτε κάποιος άγγελος, ούτε άλλη κτίση. Έτσι ο Θεός Ιησούς Χριστός τις πήρε όλες επειδή θυσιάσθηκε αναµάρτητος για σένα καρφωµένος στον σταυρό του Γολγοθά. Αυτός σε δηµιούργησε καθ εικόνα και οµοίωση δική Του, όχι όµως για να καταλήξεις στην αιώνια απώλεια, αλλά για να ζήσεις αιώνια µαζί Του. Θέλει να τον γνωρίσεις και γι αυτό περιµένει να του φωνάξεις, να τον καλέσεις για νάρθει να σε επισκεφθεί. Κάλεσε και σύ σήµερα τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Μάθε και πίστεψέ το ότι είναι ζωντανός και αναστηµένος. Αυτός νίκησε τον θάνατο επειδή Αυτός ο ίδιος ο πλάστης σου άφησε την δόξα Του στον ουρανό και λαβών δούλου µορφή ήρθε για να σε σώσει γιατί σε αγάπησε και σε αγαπάει µε αγάπη αιώνια. Είναι αλήθεια! Μετανόησε σήµερα σε παρακαλούµε πολύ, πριν να είναι αργά. «...ΚΑΙ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΕΙ.» (Πράξεις 2:21) 8

9 Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ 1. ΘΑ ΞΑΝΑΧΤΙΣΘΕΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν µια εβδοµάδι και...θέλει παύσει η θυσία κσι η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγµα της ερηµώσεως.» ( ανιήλ 9:27) ΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟ ΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «...και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αµαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείµενος και υπεραιρόµενος εναντίον εις πάντα λεγόµενον Θεόν ή σέβασµα, ώστε να καθίση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.» (Β Θεσσαλονικείς 2:3-4) «Και εν τοις εσχάτοις καιροίς...όταν αι ανοµίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος, και συνετός εις πανουργίας.» ( ανιήλ 8:23) 3. ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΒΟΛΟ Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «...όστις θέλει ελθεί κατ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάµει και σηµείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας µεταξύ των απολλυµένων διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας δια να σωθώσι.» (Β Θεσσαλονικείς 2:9-10) 4. Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ 666 (ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ) ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΙ ΧΕΡΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ). ΑΥΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ Ε ΩΣΕ... ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ! ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΥΠΟ ΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙ ΑΜΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ. ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΟ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ «Ι ΙΟΙΣ ΟΜΑΣΙΝ» Ε Ω ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΩΑΝΝΗ Ε Ω ΚΑΙ 1900 ΧΡΟΝΙΑ! Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «Και έκαµνε πάντας, τους µικρούς και τους µεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγµα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των µετώπων αυτών και να µη δύναται µηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειµή ο έχων το χάραγµα, ή το όνοµα του θηρίου, ή τον αριθµόν του ονόµατος αυτού. Εδώ είναι η σοφία όστις έχει τον νούν, ας λογαριάσει τον αριθµόν του θηρίου διότι είναι αριθµός ανθρώπου, και ο αριθµός αυτού είναι (666) χξς.» (Αποκάλυψις 13:16-18) 9

10 5. ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ; Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ( Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙ ΑΜΕ ΠΡΙΝ), ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ Η Η ΠΡΟΦΗΤΕΥΤΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ. ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΟΧΗ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η Η ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ- ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ. ΕΤΣΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΜΨΥΧΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΑΒΟΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΘΑ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ ΜΕ ΦΡΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ, ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΟΞΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΣΩΣ, ΕΠΕΙ Η ΕΙΤΕ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΕΝΩ ΑΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝ, ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΕΙΤΕ ΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ κλπ...να ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΠΕΙ Η ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Και θέλω δώσει εις τους δύο µάρτυράς µου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ηµέρας» (Αποκάλυψις 11:3-6) ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ Ε ΑΦΙΟ 9 ΟΠΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΤΑΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης, και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν» (Αποκάλυψις 14:6) «Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς λέγων...όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαµβάνει χάραγµα επί του µετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού,...θέλει βασανισθή µε πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου...εις αιώνας αιώνων» (Αποκάλυψις 14:9-11) 6. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΝ ΘΑ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ; Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΘΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ. Η π ρ ο φ η τ ε ί α: «Και η δύναµις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όµως εξ ιδίας αυτού δυνάµεως και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς, και τον λαόν τον άγιον.» ( ανιήλ 8:24) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ε Ω ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ, Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ε ΑΦΙΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΝΙΗΛ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΕΧΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ), ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΙΑΘΗΚΗ ΟΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΕΝΑΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΕΡΝΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΦΡΙΚΤΑ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Από την εποχή ακόµη της Παλαιάς ιαθήκης όπου ο προφ. ανιήλ περιέγραψε τον Αντίχριστο σαν τον πιο σατανικό άνθρωπο που υπήρξε ποτέ, Χριστιανοί και Εβραίοι ελλοχεύουν για τον ερχοµό του. Θα σαγηνεύσει τους Εβραίους που θα τον προσκυνήσουν και κατόπιν θα γυρίσει εναντίον τους. Έτσι ο Αντίχριστος θα γίνει σύντοµα ο πιο ισχυρός άνθρωπος πάνω στη γή. Εδώ σε καλλιτεχνική απεικόνιση ο Αντίχριστος είναι το σατανικό δίδυµο µαζί µε τον πατέρα του τον ιάβολο του οποίου κάµνει τα έργα ( λεπτοµέρεια από πίνακα του µεσαίωνα από τον LUCA SIGNORELLI, Ιταλός αναγεννησιακός ζωγράφος µχ.). 10

11 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 1. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ Ο ι π ρ ο φ η τ ε ί ε ς: «Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγµα της ερηµώσεως...ιστάµενον εν τω τόπω τω αγίω,...τότε θέλει είσθαι θλίψις µεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ αρχής κόσµου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει» (Ματθαίος 24:15-21) 2. Ο Γ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ «Και εκ των στοµάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων.» (Αποκάλυψις 9:17-18). ΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΦ. 14 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ Ε ΑΦΙΟ 12 ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16:12-16 (ΑΡΜΑΓΕ ΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦ. 20: Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ «Και ήκουσα φωνήν µεγάλην εκ του ναού λέγουσαν. Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυµού του Θεού...έλκος κακόν...και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση,...εις τους ποταµούς και εις τας πηγάς των υδάτων και έγεινεν αίµα,...επί τον ήλιον και εδόθη εις αυτόν να καυµατίση τους ανθρώπους...και έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους και εµάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου και εβλασφήµησαν τον Θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών, και δεν µετενόησαν από των έργων αυτών,...και έγεινε σεισµός µέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης,...και αι πόλεις των εθνών έπεσον.» (Αποκάλυψις 16:1-19) Η ΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «...ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑ ΟΞΗΣ ΚΡΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΤΕΛΟΣ.» (ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) «ιότι, καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών, και φαίνεται έως δυσµών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.» (Ματθαίος 24:27) «Και τότε θέλει φανή το σηµείον του Υιού του ανθρώπου εν των ουρανώ και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης, και θέλουσι ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόµενον επί των νεφελών του ουρανού µετά δυνάµεως και δόξης πολλής.» (Ματθαίος 24:30) «Ιδού, έρχεται µετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλµός, και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουσι θρηνήσει επ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης...» (Αποκ. 1:7) «...όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ ουρανού µετά των αγγέλων της δυνάµεως αυτού, εν πυρί φλογός, κάµνων εκδίκησην εις τους µη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους µη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού» (Β Θεσ/κείς 1:7-8) Μαράν αθά Κύριε Ιησού. Αµήν.- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 52 & Μενάνδρου (1 ος όροφος) Αθήνα / Τηλ.: Επιµέλεια : Ανδρέας Ανδρεάδης - ΕΑΕΠ Κηφισιάς 11

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μελέτη 8: Για το Σάββατο 24 Μαΐου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εάν τας εντολάς µου φυλάξητε, θέλετε µείνει εν τη αγάπη µου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός µου, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΧΗΜΑ ΧΙΑΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσκληση --------------

Η πρόσκληση -------------- Η πρόσκληση -------------- Ιδού, ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπήματα. Αν ακούσετε τη φωνή του και θα ανοίξει την καρδιά σας, το πνεύμα του και το Πνεύμα του Θεού θα έρθει και θα

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Ο Ιησούς Χριστός διαχώρισε την Παλαιά ιαθήκη σε Νόµο, Ψαλµούς και Προφήτες και τα ονόµασε «γραφές»: «Είπε δε προς αυτούς Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους ελάλησα προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Ιουνίου ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και διά τούτο είναι µεσίτης διαθήκης καινής, ίνα, διά του θανάτου όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μέρος του βιβλίου του Ε. W. Bullinger: Great cloud of witnesses in Hebrews 11, Kregel Publications, 1979,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

"Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13

Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς. (Ψαλμοί ριθ:13 Into His Marvelous Light "Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13 1 Η Προετοιμασία Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το σχέδιο της σωτήριας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού

Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού Η προς Γαλάτας 3:23 4:27 είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου αποσπάσματα. Στους στίχους 23 και 24 ο Παύλος εξηγεί ποιος ήταν ο ρόλος του Μωσαϊκού νόμου: αυτός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσια ζει η ε κδοση για ibooks της Σχολη ς Σαββα του

Παρουσια ζει η ε κδοση για ibooks της Σχολη ς Σαββα του Παρουσια ζει η ε κδοση για ibooks της Σχολη ς Σαββα του Επι σης και σε PDF εντελω ς δωρεα ν! www.believechannel.org 20 Σεπτεμβρίου 26 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 30 Μαΐου 5 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Εδάφιο μνήμης: «Και είπον οι απόστολοι προς τον Κύριον Αύξησον εις ημάς την πίστιν.» Λουκά 17/ιζ 5. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Μελέτη 8: Για το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Σάββατο 17 Νοεμβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ταύτα σοι γράφω, ελπίζων να έλθω προς σε ταχύτερον, αλλ εάν βραδύνω, διά να εξεύρης

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

13. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ

13. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ 20 Ιουνίου 26 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 13. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ Εδάφιο μνήμης: «Ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθή εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθή και την τρίτην ημέραν να αναστηθή.»

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Η Καινή Διαθήκη Σελίδα 1-28

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Η Καινή Διαθήκη Σελίδα 1-28 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Η Καινή Διαθήκη Σελίδα 1-28 H ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Η πρώτη ερώτηση που θα πρέπει να κάνουμε είναι Τι είναι Διαθήκη ; Διαθήκη είναι η συμφωνία μεταξύ δύο παρατάξεων. Συνήθως υπάρχει αμοιβαία συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΚΟΗ: Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΥΠΑΚΟΗ: Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 5: Για το Σάββατο 3 Αυγούστου ΥΠΑΚΟΗ: Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Διότι τα όπλα του πολέµου ηµών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Τρίτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Στο διάλειμμα, χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με τόσους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ Μελέτη 13: Για το Σάββατο 28 Ιουνίου Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλ αύτη θέλει είσθαι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάµει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τας ηµέρας εκείνας, λέγει Κύριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ www.zero-project.gr Πολύ πριν τη δική µας εποχή, όταν τον κόσµο κυβερνούσαν ακόµα οι Ολύµπιοι Θεοί, γεννήθηκε η Περσεφόνη, κόρη του θεού ία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ)

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ) Μελέτη 12: Για το Σάββατο 22 Ιουνίου ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ) ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και Κύριος ο Θεός αυτών θέλει σώσει αυτούς εν τη ηµέρα εκείνη, ως το ποίµνιον του λαού αυτού. Επειδή, ως λίθοι

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως Για την Δεύτερη και ένδοξη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 2 η Η Βασιλεία του Θεού Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιστορία της Εταιρείας: Η οργάνωση των > ή χιλιαστών είναι μια πολυεθνική μετοχική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1884 από τον Κάρολο Ρώσσελ με τον

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Γ Γυμνασίου. Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α )

Τάξη Γ Γυμνασίου. Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α ) Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α ) Διδακτική Ενότητα προς ανάπτυξη: Κεφάλαιο Α - Διδακτική Ενότητα 5: «Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκάλυψη των Ηνωμένων Καρδιών Μας. Αποκάλυψη των Μυστικών

Η Αποκάλυψη των Ηνωμένων Καρδιών Μας. Αποκάλυψη των Μυστικών Η Αποκάλυψη των Ηνωμένων Καρδιών Μας Αποκάλυψη των Μυστικών Τα μηνύματα που περιέχονται στο παρόν βιβλίο μεταδόθηκαν από τον Ιησού στην οραματίστρια Maureen Sweeney-Kyle, MSHL των ιεραποστόλων της Θείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρπαγή. Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. 1. Για την Ιστορία. 2. Ο Προφητικός Λόγος. 3. Η Αρπαγή. 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο

Η Αρπαγή. Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. 1. Για την Ιστορία. 2. Ο Προφητικός Λόγος. 3. Η Αρπαγή. 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο 1 2 Η Αρπαγή Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Για την Ιστορία 2. Ο Προφητικός Λόγος 3. Η Αρπαγή 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο 5. Θλίψη - Οργή 6. Αρπαγή - Μεγάλη Θλίψη 7. Η Οργή

Διαβάστε περισσότερα

Η «Ειδική Ιεροσύνη» και η λεγόμενη «Αποστολική Διαδοχή»

Η «Ειδική Ιεροσύνη» και η λεγόμενη «Αποστολική Διαδοχή» «Ειδική Ιεροσύνη» και «Αποστολική Διαδοχή» 1 Η «Ειδική Ιεροσύνη» και η λεγόμενη «Αποστολική Διαδοχή» (Σημείωση Δ από το βιβλίο Ο Ιησούς Φέρνει Ελευθερία στους Αιχμαλώτους ) Ο παραπάνω τίτλος θα αναστάτωνε

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί ένας Πραγματικά αναγεννημένος Χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του;

Μπορεί ένας Πραγματικά αναγεννημένος Χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του; Μπορεί ένας Πραγματικά αναγεννημένος Χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του; Επειδή υπάρχουν μερικές θρησκείες οι οποίες έχουν ενσταλάξει φόβο στις καρδιές των αναγεννημένων αδελφών μας διαμέσου κηρυγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

7. Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

7. Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 9 Μαΐου 15 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 7. Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Εδάφιο μνήμης: «Και εγώ σας λέγω, Αιτείτε, και θέλει σας δοθή ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή. Διότι

Διαβάστε περισσότερα