ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία: Ζ Πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπιβλέπυν: κ. Υπήζηορ Φπαγκονικολόποςλορ ποςδάζηπια: Δλένη Κυζηούλα ΑΘΗΝΑ

2 Πεπίλητη Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε πνιηηηζηηθή δηπισκαηία θαη ην πψο απηή εληάζζεηαη ζηελ άζθεζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα έγηλε αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο, ζην πεξηερφκελν θαη ηνπο θνξείο ηεο (θξάηε, ΜΚΟ θαη ηδησηηθφο ηνκέαο). Σνλίζηεθε επίζεο ε δηαθνξά ηεο άζθεζήο ηεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηίαο, αλ δειαδή απεπζχλεηαη ζε θπβεξλήζεηο ή ιανχο. Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο, κε πην ζεκαληηθνχο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε αξθεηνχο επίζεκνπο, αιιά θαη κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο θαη αθνινπζεί θξηηηθή πάλσ ζηε δξάζε ηνπο. ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ θξηηηθήο, πξνθχπηεη κηα απνηίκεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ν ειιηπήο ζρεδηαζκφο θαη ε κε νξζή δηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ηα κε επαξθή θνλδχιηα θαη ην κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ. Ζ εξγαζία θαηαιήγεη ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ επηηπρή ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο. ην ηκήκα απηφ πξνηείλεηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη γεληθφηεξα κηα πνιηηηζηηθή δηπισκαηία πνπ ζα μεθεχγεη απφ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Λέξειρ κλειδιά: πνιηηηζηηθή δηπισκαηία, ειιεληθφο πνιηηηζκφο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, απφδεκνο ειιεληζκφο, Διιεληθφ ίδξπκα Πνιηηηζκνχ, πξννπηηθέο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο. 2

3 Abstract Cultural Diplomacy and the way that it can be incorporated in Greek foreign policy is the object of the present essay. More particularly, there was made an analysis of the cultural diplomacy s definition, its context and actors (governments, NGO and private sector). The essay also highlighted the difference in exercising cultural diplomacy depending on its object, according to if it is addressed to people or foreign governments. A description of the Greek cultural diplomacy actors follows, with the most important the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Culture. There will be made an extensive report of many official, as well as non governmental actors, which will be followed by a review on their action. As a result of the criticism above, there will be made a description of the present situation in Greece. The key disadvantages are insufficient planning, irrational appropriation of responsibilities, inadequate funds and non-qualified personnel of the qualified actors. The essay reaches certain conclusions concerning the successful continuation of cultural diplomacy. In this section, it is suggested the exploitation of the Greek culture s advantages, the effort for coordination and cooperation between the qualified actors and more generally, a cultural diplomacy that overcomes the short-term targets of each government. Key-words: cultural diplomacy, Greek culture, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture, emigrant Greeks, Hellenic Foundation for Culture, perspective of Greek cultural diplomacy. 3

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεπίλητη 2 Abstract 3 Διζαγυγή 6 Μεθοδολογία 8 Α. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΑ Ποιορ αζκεί Πολιηιζηική Γιπλυμαηία ε ποιον αζκείηαι η Πολιηιζηική Γιπλυμαηία 15 Β. ΔΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΑ Τποςπγείο Δξυηεπικών 17 Δθδειψζεηο 19 Κξηηηθή Τποςπγείο Πολιηιζμού 21 ηφρνη εμσηεξηθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο ηνπ ΤΠΠΟ: 23 Κξηηηθή Τποςπγείο Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν Γεληθή Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ Δληαίνο Γηνηθεηηθφο Σνκέαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο Διιεληθέο ζπνπδέο ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ 29 Κξηηηθή Ο Απόδημορ Δλληνιζμόρ 32 πκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ 33 Κξηηηθή Δλληνικό Ίδπςμα Πολιηιζμού 36 Πξψηε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο 36 Μεηαξξχζκηζε 37 Γξαζηεξηφηεηεο 37 Παξαξηήκαηα (Αιεμάλδξεηα Βεξνιίλν Οδεζζφο ) 39 Γξαθεία (Λνλδίλν Βξπμέιιεο Βηέλλε Οπάζηγθηνλ) 39 Δζηίεο (Βειηγξάδη Σεξγέζηε Βνπθνπξέζηη Μειβνχξλε φθηα Σίξαλα) Άλλοι θοπείρ - ππυηοβοςλίερ Πξσηνβνπιίεο γηα ηε επηζηξνθή ησλ καξκάξσλ ηνπ Παξζελψλα Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Ηλζηηηνχην βπδαληηλψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ ζπνπδψλ Βελεηίαο Ίδξπκα κείδνλνο ειιεληζκνχ Διιεληθή Γαζηξνλνκία: «Κέξαζκα» Κχθινο ζπλεδξίσλ δήκνπ αζελαίσλ: «Ζ Διιάδα ζηνλ Κφζκν» Δλψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο θπξίσο νκνγελψλ αλά ρψξα (ζην Παξάξηεκα) Γηεζλή θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Διιάδα Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Δξεπλψλ θαη Καηλνηνκηψλ / Centre for Educational Research and Innovation (CERI) 46 Δπηκέξνπο Πξνγξάκκαηα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δ. Δ Ζιεθηξνληθή αδειθνπνίεζε ζρνιείσλ Ζ "Άλνημε ησλ Μνπζείσλ" Δπξσπατθέο εκέξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 49 4

5 Γ. ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΑ Αποηίμηζη ηηρ ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ 51 Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηόσοι - Πποηεπαιόηηηερ Πξνηάζεηο Υψξεο 60 ςμπεπάζμαηα 63 Βιβλιογπαθία 65 Παπάπηημα 68 5

6 Διζαγυγή Ζ Μειίλα Μεξθνχξε, ήηαλ εθείλε πνπ είπε φηη «Ο Πνιηηηζκφο είλαη ε βαξηά βηνκεραλία ηεο Διιάδαο» θαη θαηφξζσζε λα ην θάλεη ζπλείδεζε φισλ. Άιισζηε ε ηέρλε, ε κνπζηθή, ην ζέαηξν, είλαη εθείλα πνπ ελψλνπλ. Ο πνιηηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο ν θαζξέθηεο θάζε ρψξαο. Δθπξνζσπεί ηα ήζε, ηα έζηκα, ηελ ηζηνξία, ηελ θνηλσληθή αληίιεςε, ηελ λννηξνπία θάζε ηφπνπ. Δίλαη παξάγνληαο εηξήλεο θαη ζπκθηιίσζεο ελψ απνηειεί ην ζεκέιην ελφο ηφπνπ θαη κέζσ απηνχ έρεη θαλείο ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη άιιεο ζπλήζεηεο, άιινπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη πεγή εζφδσλ, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο, αξθεί βέβαηα λα αμηνπνηεζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη ηα κέζα. Ο Πνιηηηζκφο είλαη έλα ζχλνιν αμηψλ, ζεζκψλ θαη δξάζεσλ, ζην νπνίν ν άλζξσπνο έρεη αλαπηχμεη ηελ εζηθή ηνπ, ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ, ην πλεχκα ηνπ, ηελ ηερλνινγηθή ηνπ εμέιημε, ηελ πνιηηηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο πνπ έρεη ρηίζεη, θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ. ηελ ζεκεξηλή επνρή ν αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο είλαη έλα κείγκα ηεο θνπιηνχξαο φισλ ησλ ιαψλ ηεο γεο. Με ηνλ πνιηηηζκφ ππάξρεη επηθνηλσλία, ππάξρεη ε γιψζζα ηεο παξάδνζεο. Ζ πνιπθσλία αθνχγεηαη σξαία φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία, κε ηελ πνιηηηζηηθή ζπλείδεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Ζ πνιηηηζηηθή δηπισκαηία κπνξεί ζαλ φξνο λα θαίλεηαη ζρεηηθά θαηλνχξηνο, ε εθαξκνγή ηεο φκσο είλαη ηφζν παιαηά φζν θαη νη δηεζλείο ζρέζεηο. Με κηα έλλνηα, ε πνιηηηζηηθή δηπισκαηία αζθήζεθε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επνρή πεξίπνπ ηεο πξψηεο π.υ. ρηιηεηία, απφ ηφηε δειαδή πνπ ε γξαπηή ηζηνξία καξηπξεί φηη κέξνο ηεο αληαιιαγήο δψξσλ κεηαμχ εγεκφλσλ απνηεινχζε θαη ε απνζηνιή πνιχηηκσλ έξγσλ ηέρλεο 1. Γηα ηελ Διιάδα ηδηαίηεξα, κπνξεί λα αλαηξέμεη θαλείο ζηελ επνρή ησλ πεξζηθψλ πνιέκσλ. Οη Έιιελεο θαη νη Πέξζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ πνιηηηζκφ ζαλ ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ζηηο πνιηηηζηηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο. Αιιά θαη ε ξσκατθή απηνθξαηνξία δελ πεξηφξηδε ηελ έθηαζε ηεο ζε γεσγξαθηθά φξηα, αιιά επεθηεηλφηαλ ζηνπο πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο πνπ ζπλέδεαλ δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Σε ξσκατθή ππεθνφηεηα κπνξνχζε λα απνθηήζεη φπνηνο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο, θπξίσο ηε ιαηηληθή γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία. Δμεξεπλεηέο, 1 Σδνπκάθα Διέλε, Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία: Γηεζλή Γεδνκέλα θαη Διιεληθέο Πξννπηηθέο, εθδ. ηδέξεο, Αζήλα 2005, ζει

7 ηαμηδηψηεο, δάζθαινη θαη θαιιηηέρλεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παξαδείγκαηα αλεπίζεκσλ πξεζβεπηψλ ή πξψηκσλ πνιηηηζηηθψλ δηπισκαηψλ. Πξάγκαηη, νπνηνδήπνηε άηνκν ζπλαιιάζζεηαη κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ζήκεξα, δηελεξγεί κηα ζεκαληηθή κνξθή πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο. Σα ζχγρξνλα δεδνκέλα, φκσο, φπσο ε θπξηαξρία ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο, ε κεζνιαβεκέλε επηθνηλσλία, ην κάξθεηηλγθ θαη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο θάλνπλ ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ πνιηηηζηηθή αμηνπνίεζε δχζθνιε θαη ζχλζεηε ππφζεζε. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο ζηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο ζρέζεηο, αιιά θαη ηε ζέζε πνπ έρεη ν πνιηηηζκφο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαιπζνχλ νη αξκφδηνη θνξείο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια ζα γίλεη κηα θξηηηθή πξνζπάζεηα παξαηήξεζεο ησλ ειιείςεσλ, αιιά θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ε Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηζηηθή δηπισκαηία. 7

8 Μεθοδολογία πσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρηεί ε ζπκβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην πξψην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηνλ νξηζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο, ην πεξηερφκελν ηεο, ηνπο θνξείο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζήο ηεο θαζψο θαη ην αληηθείκελφ ηεο, δειαδή ζε πνηνλ απεπζχλεηαη. Χζηφζν, δελ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο, νχηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο πνιηηηζηηθφο θαη πνιηηηζκηθφο, φπσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ ζηε βηβιηνγξαθία. ην δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επίζεκνη θαη αλεπίζεκνη θνξείο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο ζηελ Διιάδα, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ελψ ζπλνδεχνληαη απφ κηα θξηηηθή γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ πην πιήξεο ε ιίζηα ησλ θνξέσλ, ψζηε λα αλαδεηρηεί ε πνηθηιία ησλ αξκφδησλ γηα ηελ άζθεζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο, κε φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ απηφ κπνξεί λα εκπεξηέρεη. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, αθνχ αλαιπζνχλ νη αδπλακίεο ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο θαη ηα επίπεδα ζηα νπνία πξέπεη λα ζηεξηρζεί πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηζηηθή δηπισκαηία. Γελ ζα επηρεηξεζεί, φκσο, λα γίλεη αλάιπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο ζηα πιαίζηα ζηνρνζεζίαο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο 2. Οχηε κηα πεξηγξαθή ησλ δηκεξψλ πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε άιια θξάηε, θάηη γηα ην νπνίν αθελφο δελ ππάξρεη επαξθήο βηβιηνγξαθία θαη αθεηέξνπ ζα ήηαλ κηα πνιχ ζχλζεηε εξγαζία, ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο θαη ησλ αιιειεπηθαιππηφκελσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 3. 2 Γηα ηε ζηφρεπζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κέζα απφ ηηο δηεζλείο ζπλαληήζεηο ζε επίπεδν ππνπξγψλ ηελ πεξίνδν , βι. Κσζηάθεο Μάξηνο, Διιεληθή Πνιηηηζηηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, εθδ. ηδέξεο, Αζήλα 2008, ζει Γηα ηελ πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία ηεο Διιάδαο κε Αιβαλία, Βνζλία Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Γηνπγθνζιαβία, Ηηαιία, Κξναηία, Κχπξν, FYROM, Ρνπκαλία, ινβελία θαη Σνπξθία, βι. Κσζηάθεο Μάξηνο, φ. π., ζει

9 Ζ παξνχζα εξγαζία δελ ζα αζρνιεζεί κε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζην ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηηο ηάζεηο θαη επηδξάζεηο ησλ εμειίμεσλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο δελ είλαη ζηφρνο λα αλαιπζνχλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο, πνπ κπνξεί ε ρψξα λα πξνσζήζεη ζην εμσηεξηθφ, νχηε ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ επίπεδν, αλ θαη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ειιείςεηο νθείινληαη ζηηο αδπλακίεο ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, ελίζρπζεο θαη πξναγσγήο ηεο. Σα ζεκεία απηά έρνπλ επηζεκαλζεί απφ πνιινχο επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο δηαθνξνπνηνχκελνπο ζηνλ πνιηηηζηηθφ θαη κνξθσηηθφ ηνκέα, φκσο κία επηζηακέλε θαηαγξαθή έρεη θάλεη ε Νηφξα Κφλζνια Θα γίλεη αλαθνξά κφλν ζηα πεδία, ηα νπνία αλ εθκεηαιιεπηνχλ νξζά κπνξνχλ λα θέξνπλ ζεκαληηθά θαη επσθειή απνηειέζκαηα. Δπίζεο, πξνηείλεηαη κηα κειινληηθή έξεπλα πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο 7 θαη ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή 8, νη νπνίνη κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία θαη λα ηα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε γηα ηελ επηθνηλσληαθή ράξαμε ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο. 4 Konsola Dora, Decentralization and Cultural Policy in Greece, Papers of the Regional Science Association Κφλζνια Νηφξα, Πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θξαηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, Δθδ. Παπαδήζεο, Αζήλα. 6 Κφλζνια Νηφξα, Θέκαηα Πνιηηηζηηθήο Πνιηηηθήο Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο, Αζήλα Σδνπκάθα Διέλε, φ. π., ζει Σδνπκάθα Διέλε, φ. π., ζει

10 Α. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΑ 1. Σι είναι η Πολιηιζηική Γιπλυμαηία Ζ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο κέζσ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηε ζχζθηγμε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαιείηαη πνιηηηζηηθή δηπισκαηία. πλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ ή κηαο αλζξψπηλεο νκάδαο, φηαλ νη άιινη δξφκνη νη πην παξαδνζηαθνί, δελ επαξθνχλ ή έρνπλ πάςεη λα είλαη αλνηρηνί 9. Αθφκε κπνξεί λα παξέρεη δπλαηφηεηεο ζε κηα ρψξα κε αλαγλσξηζκέλα πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο, ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο κε κία ηζρπξή πνιηηηζκηθά παξνπζία ζε παγθφζκηα θιίκαθα, πνπ ζα ηεο απνθέξεη πνιιαπιά νθέιε 10. Οπζηαζηηθά, είλαη ε ρξήζε ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο, σο κέζν πξνβνιήο, βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηεο θαη ζχζθηγμεο ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηνπο άιινπο ιανχο 11, αθνχ νη δηαθξαηηθέο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαιιηεξγνχλ έδαθνο γηα ηελ αιιεινθαηαλφεζε κεηαμχ ηνπο θαη ζέηνπλ ζεκέιηα εκπηζηνζχλεο, απνβιέπνληαο καθξνπξφζεζκα ζηελ απνθπγή πνιηηηθψλ θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ. Απηή ε πνιηηηζκηθή αληαιιαγή κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε ηνκείο φπσο νη ηέρλεο, ν αζιεηηζκφο, ε ινγνηερλία, ε κνπζηθή, ε επηζηήκε θαη ε νηθνλνκία. Δπίζεο θαιχπηεη ηηο ηέρλεο θαη θάπνηεο απφ ηηο επηζηήκεο, φπσο ηηο αλζξσπηζηηθέο, ηε κειέηε θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηδσκέλεο θαηά θχξην ιφγν σο θιεξνλνκηάο ησλ αξρείσλ, ησλ θεηκέλσλ θαη θπξίσο ησλ κλεκείσλ 12. Ο πνιηηηζκφο είλαη ζπλψλπκνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθθάλζεσλ κηαο θνηλσλίαο: ησλ ηδεψλ ησλ αμηψλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζεζκψλ, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο 13. Πεξηιακβάλεη ην πλεπκαηηθφ θαη ην πιηθφ ζηνηρείν. κσο, νη έλλνηεο πνιηηηζκφο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο δελ είραλ θαη δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία ζε φιεο ηηο επνρέο ηεο ηζηνξίαο θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Σν πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ πνιηηηζκφο θαη θνπιηνχξα δελ ζα αλαιπζεί εδψ. Γηα ηελ ηζηνξία θαη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ βι. Braudel Fernand, Γξακκαηηθή ησλ πνιηηηζκψλ, κηθξ. Άξεο Αιεμάθεο, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα, 2003, ζει.51-9, Elias Norbert, Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ (Ήζε θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζηε Νεφηεξε Δπξψπε), κηθξ. Έκε Βατθνχζε, Αζήλα, 1997, ζει θαη , Williams Raymond, Κνπιηνχξα θαη ηζηνξία, κηθξ. Βελεηία Απνζηνιίδνπ, Γλψζε, Αζήλα, 1994, ζει θαη γηα κηα θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ νξγαληζκηθψλ ζεσξηψλ ηνπ πνιηηηζκνχ βι. Πέπε Ρεγνπνχινπ, Σν ψκα: Ηθεζία θαη Απεηιή, Πιέζξνλ, Αζήλα, 2003, ζει

11 Μηα ηέηνηα αληαιιαγή πξνυπνζέηεη ηελ επηθνηλσλία θαη ην ζεβαζκφ αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο πνιηηηζκνχο, βαζηδφκελνπο ζε κηα αθέξαηε θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ θαη ζε κηα κεησκέλε πξνθαηάιεςε απέλαληη ζε ζηεξεφηππα 15. Ζ πνιηηηζηηθή δηπισκαηία απνηειεί ηελ αθεηεξία ή ηε δηεπθφιπλζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ αληαιιαγψλ κε ζηφρν καθξνπξφζεζκα νθέιε, είηε απηά πξνάγνπλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα, ρηίδνπλ ζρέζεηο είηε εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθφ πνιηηηζκηθή θαηαλφεζε. ρέζε ακθίδξνκε: Ο Πνιηηηζκφο θαη ε ηζηνξία δελ είλαη κφλν αληηθείκελα, αιιά θαη δξψληα ππνθείκελα ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο δηπισκαηίαο: δηακνξθψλνπλ ηνλ νξίδνληα πξνο ηνλ νπνίν θηλείηαη ε φπνηα δξάζε, παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη δηαπιάζνπλ ην πιέγκα δπλακηθά κεηαβαιιφκελσλ ζηφρσλ, επαηζζεζηψλ θαη ζπκθεξφλησλ, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ππαγνξεχνπλ ηηο επηινγέο δξάζεο ζε απηφλ φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο 16. Ρφινο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηπισκαηίαο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο Μπνξεί λα γίλεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε δχν ρνλδξηθά ηξφπνπο δηεμαγσγήο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ: ηε «ζθιεξή» θαη ηελ «ήπηα» δχλακε. χκθσλα κε ηνλ πνιηηηθφ επηζηήκνλα Joseph S. Nye, ν νπνίνο έθαλε θαη ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε, σο «ήπηα δχλακε» πεξηγξάθεηαη ε ηθαλφηεηα πεηζνχο κέζα απφ ηελ θνπιηνχξα, ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο, ζε αληίζεζε κε ηε «ζθιεξή δχλακε» ε νπνία θαηαθηά θαη εμαλαγθάδεη κέζσ ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο. Δλψ ε πξνζέγγηζε ηεο «ζθιεξήο δχλακεο» απνηειεί ηζηνξηθά ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ δηεζλψλ θαη ηνπηθψλ ζρέζεσλ, ε απμαλφκελα αιιεινεμαξηψκελε παγθφζκηα ζθελή ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ζε έλα λέν επίπεδν. απηφ ην ζεκείν γίλεηαη ζεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά ηεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο σο κνξθήο «ήπηαο δχλακεο». Ζ πνιηηηζηηθή δηπισκαηία, σο αθεηεξία κηαο πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο, δελ είλαη δεπηεξεχνπζα σο πξνο ηελ πνιηηηθή δηπισκαηία, αιιά κάιινλ ιεηηνπξγεί σο έλα εγγελέο ζηνηρείν ηεο δεχηεξεο. Μπνξεί ζπλεπψο λα εηδσζεί σο έλα δσηηθφ ζπζηαηηθφ θάζε πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Institute for Cultural Diplomacy, 16 Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Institute for Cultural Diplomacy. 11

12 Τπάξρεη σζηφζν θαη ε άιιε άπνςε, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλν έλα πξσηείν έλαληη ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο, δηφηη δήζελ ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ εγγπψληαη ηελ αλάδπζε θάπνηαο λέαο θνηλσλάο πνιηηψλ ηδηαίηεξα πξφζθνξεο ζηα θνηλσληθά κελχκαηα. Ζ παξνπζία ηνπ δηαδηθηχνπ, ε ηεξάζηηα εμάπισζε ησλ Μέζσλ θαη ν θαηαηγηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ απνδεηθλχεηαη φηη παξακέλνπλ άθξσο ειεγρφκελα, ε δε εμάπισζε ηεο βηνκεραλίαο ηεο θνπιηνχξαο δξα κάιινλ δηαζηξεβισηηθά θαη αλαζρεηηθά παξά εληζρπηηθά πξνο ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ ππεξπιεζψξα πιεξνθφξεζεο ζπληζηά πνιχ ζπρλά θαηαθξάηεζε θαη δηαζηξέβισζε ηεο πιεξνθνξίαο, κε απνηέιεζκα ε πνιηηηζηηθή δηπισκαηία λα είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη γλψζε δηάθνξσλ πεδίσλ θαη ην άλνηγκα ζε κηα ζεηξά άιισλ ρψξσλ, φπσο Ηζηνξία, Δπηθνηλσλία, Δθπαίδεπζε, Θξεζθεία, Ηδενινγία, Σερλνινγία, Απαηηεί, επίζεο, ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη δηάθνξεο δξάζεηο ζα απνθηήζνπλ έλα πιεξέζηεξν λφεκα 18. Οη βαζηθνί ιφγνη 19 γηα ηνπο νπνίνπο νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζεσξνχλ ηα πνιηηηζηηθά θαη κνξθσηηθά ζέκαηα βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηζηηθήο ηνπο πνιηηηθήο, είλαη νη εμήο: Ζ πνιηηηζκηθή δηείζδπζε ζε άιιε ή άιιεο ρψξεο, κε ζθνπφ αθελφο λα γίλνληαη θαηαλνεηέο νη αμίεο θη νη ζέζεηο ηεο ρψξαο, ψζηε λα ζπληειείηαη ζηαδηαθά ε κείσζε ηεο δηαθνξνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ κε ηε ζχγθιηζε ησλ ηαπηνηήησλ θαη αθεηέξνπ, ε εμππεξέηεζε θπξηαξρηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηε δηαηήξεζε ζρέζεσλ πνιηηηζκηθήο εμάξηεζεο (π.ρ. κε πξψελ απνηθίεο). Ζ εδξαίσζε ζην δηεζλέο ζχζηεκα κίαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηε βειηίσζε ησλ εζληθψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο. Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Οη εμαγσγέο ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ είλαη ηδηαίηεξα επηθεξδείο, απεπζπλφκελεο ζηε παγθφζκηα αγνξά. Σν εηζαγσγηθφ εκπφξην ζηηο άιιεο ρψξεο δηεπθνιχλεηαη θαηά πνιχ απφ ην πφζν «πνπιάεη» ε εηθφλα ηεο κηαο ρψξαο ζηηο άιιεο. 18 Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Κνζκίδνπ Εσή, Ο Πνιηηηζκφο σο Δπηθνηλσληαθφ Μέζν Βειηίσζεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ε Διιεληθή Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία (αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα 2000, ζει

13 2. Ποιορ αζκεί Πολιηιζηική Γιπλυμαηία Ζ Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία αζθείηαη ζε έλα κφλν βαζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαη κάιηζηα ν βαζκφο απηφο πνηθίιιεη απφ θξάηνο ζε θξάηνο, ελψ ηνκείο νιφθιεξνη ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ θαιχπηνληαη θαηά πεξίπησζε απφ κε θξαηηθνχο θνξείο 20. Μπνξεί λα αζθεζεί απφ δηάθνξνπο θνξείο: α) Γεκόζηνο ηνκέαο: απφ ηηο θπβεξλήζεηο ή άιινπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ή ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. Παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρψξα ή ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, ηδηαίηεξα ηα άηνκα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ν νξγαληζκφο έρεη σο μεθάζαξν ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ αμηψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα κνξθσηηθά ηδξχκαηα μέλσλ ρσξψλ ζηελ Διιάδα, φπσο ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην 21, ην Βξεηαληθφ πκβνχιην 22, αιιά θαη ε πνιηηηζηηθή εθζηξαηεία ηεο C.I.A ηηο δεθαεηίεο 1950 θαη 1960 κε ζηφρν λα εμνπδεηεξψζεη ηε ζνβηεηηθή πξνπαγάλδα πνπ θαιιηεξγνχζε κηα κεηνλνηηθή εηθφλα γηα ηνλ ακεξηθαληθφ πνιηηηζκφ 23. β) Κνηλσλία πνιηηώλ: απφ ΜΚΟ θαη άηνκα, κε θίλεηξν ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ πιαηθφξκεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο. Ζ δξάζε ηνπο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο κέζα απφ ζπκκεηνρή ζε αμηφινγε επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε, αιιά θαη ηε κνξθή δηθηχσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη αθαδεκατθέο αληαιιαγέο, δηεζλή θφξα θαη ν ηνπξηζκφο. Παξάδεηγκα αλάινγεο ΜΚΟ είλαη ην Ηλζηηηνχην γηα ηε Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία κε έδξα ην Βεξνιίλν γ) Ιδησηηθόο ηνκέαο: απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. Οη παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη κφλν έλα ζεκαληηθφ θχθισκα κέζα απφ ην νπνίν δηεμάγνληαη πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο, αιιά επίζεο ελδηαθέξνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη κάζεζε σο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. Απνηέιεζκα είλαη κεγάιεο εηαηξείεο λα απνηεινχλ έλαλ θνξέα θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εδξεχνπλ ή αθφκε θαη λα ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο κηαο μέλεο ρψξαο ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα εμάγνπλ, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ αλάινγα θαη ηε ζηξαηεγηθή πσιήζεψλ ηνπο. 20 Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. 22 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. 23 Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει

14 Κάηη εμίζνπ ζεκαληηθφ, είλαη ην γεγνλφο πσο θαη ν δηαρεηξηζηήο/ θνξέαο θαη κάιηζηα ν επαίζζεηνο θαη απνηειεζκαηηθφο δηαρεηξηζηήο δηακνξθψλεη κε ηε δξάζε ηνπ ην αληηθείκελφ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζε θάζε ζηηγκή δηακνξθψλεηαη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα απφ απηφ 24. Γηαρεηξίδνκαη 25 ηνλ πνιηηηζκφ κέζα απφ κηα δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή δηάζηαζε, ζεκαίλεη γηα έλα θξάηνο πνπ ζέιεη λα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή, νξγαλψλσ, ρξεκαηνδνηψ θιπ ηηο δεκηνπξγηθέο εθείλεο δπλάκεηο πνπ έρνπλ ζηφρν αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ θξάηνπο, κηα ακθηζβήηεζε πνπ δελ θαηεδαθίδεη, αιιά ηειηθά εληζρχεη ηελ θνηλσλία θαη ηε εμνπζία πνπ ηνικνχλ λα ηελ απνδερζνχλ Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Αληίζηνηρνο ήηαλ ν ξφινο ηεο θσκσδίαο ηνλ 5 ν θαη 4 ν αηψλα π.υ. 14

15 3. ε ποιον αζκείηαι η Πολιηιζηική Γιπλυμαηία Δλψ ζε έλα πξψην επίπεδν πεξλά κέζα απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θξαηψλ, ζηφρνο ηεο είλαη λα απεπζπλζεί φρη κφλν θαη ηφζν ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη εθπξνζψπνπο ηεο άιιεο πιεπξάο, αιιά ζηηο θνηλσλίεο, ηνπο ιανχο ή θάπνηεο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο ή εζληθέο νκάδεο πνπ ελδηαθέξνπλ γηα ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ιφγν 27. ηαλ ε δηπισκαηία απεπζχλεηαη ζε θξάηε κπνξεί λα έρεη καθξνρξφληα θαη πνιχηηκα απνηειέζκαηα, κπνξεί φκσο λα απμήζεη θαη ηε βνπιηκία ησλ ηζρπξφηεξσλ. Γελ παξνπζηάδεη φκσο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, φζν θαη αλ ηα δψξα απηά δελ κνηάδνπλ ηθαλά λα θέξνπλ ζπνπδαία πνιηηηθά απνηειέζκαηα. ηαλ πξφθεηηαη γηα κηα δηπισκαηία πνπ απεπζχλεηαη ζε ιανχο, ηφηε ηα απνηειέζκαηά ηεο εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο: Μπνξεί λα έρεη άκεζα, φρη φκσο ππνρξεσηηθά ζηαζεξά απνηειέζκαηα. Απξνζδφθεηεο πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο ή θαη δηαθνξέο ζπλαξπάδνπλ ηνπο απινχο αλζξψπνπο θαη ηα ηλδάικαηα κηαο θνηλσλίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ εληππσζηαθά δεκνθηιή ζε κηα άιιε. Σα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο πνιηηηζκηθήο δηείζδπζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη θξαηηθά είηε ηδησηηθά νξγαλσκέλε είηε θαη απζφξκεηε, είλαη ηφζν εληππσζηαθά θαη ξαγδαία, ψζηε ν παξαηεξεηήο λα ηείλεη θαινπξναίξεηα λα ηαπηίζεη ηελ πνιηηηζηηθή γνεηεία κε ηελ πξαγκαηηθή πνιηηηζηηθή επηξξνή καο ρψξαο ζε κηα άιιε θαη ην πξνζσξηλφ κε ην κφληκν 28. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ δξάζεσλ εμαξηάηαη απφ ην ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ην είδνο ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη ηα κελχκαηα 29. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο σο ηέρλε. Θξεζθείεο θαη πνιηηηζκνί ησλ νπνίσλ ε παξάδνζε, νη αμίεο θαη ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξνπλ απφ ηηο δηθέο καο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία κηα ηειείσο 27 Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει ε ρψξεο κε δεκνθξαηία ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο κπνξεί λα είλαη ηζρπξά θαη κφληκα, θάηη πνπ φκσο δελ ζπκβαίλεη ζε ρψξεο κε νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα, ηα νπνία ειέγρνπλ ηα Μέζα θαη ρεηξαγσγνχλ ηελ θνηλή γλψκε. 15

16 ηδηαίηεξε εθηίκεζε, αλ είλαη νη φπνηεο θηλήζεηο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο λα έρνπλ πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 30. πλεπψο, δελ κπνξεί θαλείο λα ζρεδηάζεη κηα δηεζλή πνιηηηθή πνπ λα ζέιεη λα νξγαλψζεη ηελ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κελπκάησλ, αλ δελ θαηνξζψζεη λα θαηαιάβεη ζε επαξθή βαζκφ ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο πνιηηηζκφο θαη πνιηηηζηηθά, ηέρλε, δεκηνπξγία, ζξεζθεία, φρη κφλν γηα ηνλ ίδην, αιιά θαη γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο απνδέθηεο ησλ κελπκάησλ ηνπ. Αλ, κε άιια ιφγηα, δελ ζέζεη ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα ηνπ επηηξέρνπλ λα βαζίζεη ηε δξάζε ηνπ ζε πνιηηηζκηθνχο άμνλεο πνπ ζα ηηο δψζνπλ ζεκαζία θαη πξννπηηθή 31. Αθφκε, ε θάζε πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απεπζχλεηαη ζην εμσηεξηθφ δελ θηλείηαη ζε θελφ αέξνο. Απεπζχλεηαη ζε θάπνηνλ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ νπ ηε ζρεδηάδεη θαη κάιηζηα απεπζχλεη κελχκαηα παξάιιεια θαη αληαγσληζηηθά κε κελχκαηα θάπνησλ άιισλ, θίισλ, αληίδεισλ ή αληηπάισλ πνπ δηεθδηθνχλ ηελ ίδηα πνιηηηζκηθή αγνξά. Μάιηζηα απεπζχλεηαη ζε κηα αγνξά πνπ, πνιχ πηζαλψο, δελ ζέιεη απιψο λα εηζαγάγεη ην πξντφλ καο αιιά επίζεο λα εμαγάγεη δηθά ηεο πξντφληα ζηε ρψξα ή ζε ζπλεξγαζία ή αληαγσληζηηθά πξνο ηελ ίδηα ή θαη πξνο άιιεο ρψξεο Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Παξάδεηγκα, γηα ηε δπηηθή άπνςε νη ζξεζθείεο δελ είλαη παξά ηκήκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ, ππάξρνπλ φκσο θαη ζξεζθείεο, φπσο ην Ηζιάκ, γηα ηηο νπνίεο ε πίζηε ελζσκαηψλεη θπξηαξρηθά φιεο αλεμαηξέησο ηηο εθδειψζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ. 32 Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει

17 Β. ΔΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΑ 1. Τποςπγείο Δξυηεπικών Οη πξνηεξαηφηεηεο 33 παξαθάησ άμνλεο ελδηαθέξνληνο: α. Γηεζλείο νξγαληζκνί β. Αζθάιεηα - Άκπλα γ. Παγθφζκηα Εεηήκαηα δ. Πεξηβάιινλ ε. Πνιηηηζκφο ζη. Διιεληζκφο ηεο Γηαζπνξάο ηεο Διιεληθήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο αλαιχνληαη ζηνπο Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 5 ηνπ Ν. 3566/2007 (ΦΔΚ Α 117/ ), ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη εμήο: Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηκεξψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ ζεκάησλ, θαζψο θαη δεηεκάησλ δηεζλνχο αζθάιεηαο, ε ελεκέξσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ επ απηψλ. Ζ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Ζ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο. Ζ δηεζλήο πξνβνιή ηεο Διιάδαο, ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ. πλεπψο, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ έρεη ηνλ πξψην ιφγν φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο, πνπ είλαη αιιειέλδεηνη κε ην γεληθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Αξκφδηα γηα ην γεληθφ ζπληνληζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πξνμεληθψλ ππνζέζεσλ ησλ επηκέξνπο Γηεπζχλζεψλ ηεο είλαη ε Δ Γεληθή Γηεχζπλζε Πνιηηηζηηθψλ, Θξεζθεπηηθψλ θαη Πξνμεληθψλ ππνζέζεσλ. 33 Πεγή Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 17

18 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δ1 Γηεχζπλζε Μνξθσηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Τπνζέζεσλ 34 είλαη αξκφδηα γηα ηε γεληθή πνιηηηζηηθή πιεπξά ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηε πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ ζην δηεζλέο πεδίν 35. Δηδηθφηεξα ε αξκνδηφηεηά ηεο πεξηιακβάλεη: Σε δηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή Μνξθσηηθψλ πκβάζεσλ 36 θαη ζπκθσληψλ πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηα μέλα θξάηε. Σε δηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή ησλ Μνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηα μέλα θξάηε. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ Μνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ εθηφο πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη Δπηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ θαη Δπηηξνπψλ. Σηο ππνηξνθίεο. Σηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ ΟΤΝΔΚΟ. Σελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηηο άιιεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ε εμσηεξηθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο βαζίδεηαη ζηηο εμήο ηξεηο ζπληζηψζεο: Λφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο ζέζεο, ε ρψξα καο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θφκβνο επηθνηλσλίαο θαη πξνζέγγηζεο κεηαμχ ηα ΔΔ, ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο, ηνπ Παξεπμείληνπ ρψξνπ θαη ηεο Μεζνγείνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηλψλ ηζηνξηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θαηαβνιψλ κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ. ηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ., παξάιιεια κε ην ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε ζέζε ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηεο 34 Πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ηκήκαηα:α) Σκήκα Μνξθσηηθψλ πκθσληψλ θαη Πξνγξακκάησλ, β) Σκήκα Γηκεξνχο θαη Γηεζλνχο Πνιηηηζηηθήο πλεξγαζίαο, γ) Σκήκα ΟΤΝΔΚΟ θαη δ) Σκήκα Πνιηηηζηηθψλ θαη Δπηζηεκνληθψλ Ηδξπκάησλ θαη Δπηηξνπψλ. 35 χκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Οξγαληθνχ λφκνπ ηνπ ΤΠΔΞ πνπ ςεθίζηεθε ην πσο αλαθέξεη ν Υξηζηνγηάλλεο Γεψξγηνο, Διιεληθή Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία, εθδ. ηδέξεο, Αζήλα 2002, ζει 92-3, σο κνξθσηηθέο ζπκβάζεηο θαηά ην άξζξν 39, λννχληαη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ γεληθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν θξαηψλ ζηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, εθπαίδεπζεο, ΜΜΔ θιπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο,, φπσο ραξαθηεξηζηηθά, ηνκείο δξάζεηο, δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, ππνγξαθήο θαη θχξσζεο, κέζα πινπνίεζεο (κνξθσηηθά πξνγξάκκαηα), βι. Κσζηάθεο Μάξηνο, φ. π., ζει θαη

19 ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο. Ζ Διιάδα κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζην δηαζξεζθεπηηθφ δηάινγν κεηαμχ ρξηζηηαληζκνχ θαη Ηζιάκ. Ζ παξάδνζε ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο Οξζνδνμίαο κπνξεί λα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζην δηάινγν κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο καο Ο ειιεληζκφο ηεο δηαζπνξάο απνηειεί ζεκαληηθή δχλακε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηεο Διιάδαο θαη είλαη αλάγθε λα δηακνξθσζεί κηα λέα ζρέζε κεηαμχ εζληθνχ θέληξνπ θαη απφδεκνπ ειιεληζκνχ πνπ λα ιακβάλεη πεξηζζφηεξν ππφςε ηηο θνηλσληθέο, γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ δεχηεξνπ 37. Δθδειψζεηο Σν Τπνπξγείν, ζε ζπλεξγαζία αθελφο κε ηηο Γηπισκαηηθέο θαη Πξνμεληθέο καο Αξρέο ζην εμσηεξηθφ θαη αθεηέξνπ κε ηνπο αξκφδηνπο εκεδαπνχο θνξείο (ΤΠΠΟ, ΤΠΔΠΘ, Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ, Γ.Γ.Α.Δ., Δζληθφ Θέαηξν, Δ.Λ.. Μνπζεία θ.α.), εληζρχεη θαη πξνσζεί πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη γεληθά θάζε θχζεο αληαιιαγψλ θαη εθδειψζεσλ εθηφο ησλ Μνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ- ε δηνξγάλσζε ησλ νπνίσλ ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ ελ γέλεη πνιηηηζηηθνχ καο γίγλεζζαη ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. Ζκέξεο Διιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ, Δβδνκάδεο Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ κε ζέαηξν, εθζέζεηο, γαζηξνλνκία, κνπζηθή, ζπλέδξηα, δηαιέμεηο, βηβιίν, πνίεζε, ιανγξαθηθέο εθζέζεηο, κνπζηθνρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα θ.α.). Κξηηηθή Σελ εθηέιεζε ησλ δηκεξψλ κνξθσηηθψλ ζπκθσληψλ αλαιακβάλνπλ νη κνξθσηηθνί αθφινπζνη. Απνηεινχλ έλαλ πνιχπαζν ζεζκφ 38, θαζψο νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ πξεζβεηψλ, ηηο ππφινηπεο ηα θαζήθνληά ηνπο αζθνχλ νη αθφινπζνη ηχπνπ, ελψ πνιιέο απφ απηέο ηηο πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο είλαη 37 Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ γηα ην ζεζκφ ησλ κνξθσηηθψλ αθνινχζσλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κνζκίδνπ θαη απφ ηα άξζξα ηνπ Γηάγθνπ Αλδξεάδε «Ο πνιηηηζκφο, πξέζβεο ζε δπζκέλεηα», Σν Βήκα, 16/11/1997 θαη ηεο ηαπξνχιαο Παπαζπχξνπ «ηγά, ε πξεζβεία θνηκάηαη», Διεπζεξνηππία, 7-21/4/2002 (απφ ηηο εθδφζεηο ησλ δχν εθεκεξίδσλ ζην Γηαδίθηπν). Γηα ηελ ηειηθή ξχζκηζε βι. άξζξν 17 ηνπ λφκνπ ππ αξηζκ. 2949, ΦΔΚ 243/

20 πξνζσπνπαγείο. Αθφκε παξαηεξνχληαη ζπρλά ηξηβέο αλάκεζα ζε αθνινχζνπο θαη πξέζβεηο, ελψ ζην ζεζκφ έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηέο αζηνρίεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη θαθνδηαρείξηζε θνλδπιίσλ. Σελ έληαμε ησλ κνξθσηηθψλ ζπκβνπιψλ ζηελ ΔΓΓ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην πξφβιεκα, αθνινχζεζε ε θαηάξγεζε ηνπο ην 1991 ιφγσ κε απνξξφθεζεο (κφλν 3 απφ ηνπο 14 δηνξίζηεθαλ κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε θαη κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν εξγαζίαο). Σν 1997 ν Γ. Παπαλδξένπ έθαλε δειψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ κε αμηνθξαηηθνχο κεραληζκνχο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο, θαηαξγψληαο έλα ρξφλν αξγφηεξα ην ζεζκφ θαη αληηθαζηζηψληαο ηνλ κε 20 εηδηθνχο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο κε πξνζσξηλήο δηάξθεηαο απαζρφιεζεο κε αλαλεψζηκε. Πάλησο, δελ είλαη αξθεηνί κεξηθνί ζχκβνπινη, φζα πξνζφληα θαη αλ δηαζέηνπλ αλ δελ πιαηζηψλνληαη απφ ηα θαηάιιεια ζηειέρε θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 20

21 2. Τποςπγείο Πολιηιζμού ζνλ αθνξά ηελ πνιηηηζηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ έρεη ζπλαξκνδηφηεηα κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηε εθηέιεζε ησλ κνξθσηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηηο μέλεο ρψξεο. Δπίζεο είλαη αξκφδην γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηα μέλα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη γηα ηε ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ ζην εμσηεξηθφ. Απφ ην 2001 αλέιαβε ηελ επνπηεία ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ. Αξκφδηα Γηεχζπλζε είλαη ε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ, ελψ ππάξρεη θαη ε Δηδηθή Γηεχζπλζε Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηα θνηλνηηθά πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 39. Καη νη δχν απηέο δηεπζχλζεηο ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 40. Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα αζθνχλ θαη φινη νη θνξείο πνπ επνπηεχνληαη ή ζπλεξγάδνληαη πξνγξακκαηηθά κε ην ΤΠΠΟ, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο: Δζληθφ Θέαηξν 41 Δζληθή Λπξηθή θελή 42 Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο 43 Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα 44 Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελψλ βι. θεθάιαην 6.8 Γηεζλή θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Διιάδα 40 Σδνπκάθα Διέλε, φ.π., ζει Δγθαηληάζηεθε ην 1901 θαη πξσηνιεηηνχξγεζε σο Βαζηιηθφ Θέαηξν θαη ην 1908 έθιεηζε «επ αφξηζηνλ». Ηδξχζεθε κε ηελ επσλπκία Δζληθφ Θέαηξν ην 1930 απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γεψξγην Παπαλδξένπ. Γηα πνιιά ρξφληα ιεηηνχξγεζε σο Ν.Π.Γ.Γ. Με ην Νφκν 2273/94 ηδξχζεθε ην Ν.Π.Η.Γ. κε επσλπκία «Δζληθφ Θέαηξν», νξγαληζκφο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. θνπφο ηνπ είλαη ε κέζσ ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο πξναγσγή ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ ιανχ θαη ε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ε κειέηε, ε έξεπλα, ε ζθεληθή δηδαζθαιία θαη ε δηάδνζε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη ε πξνψζεζε δηεζλψλ ζεαηξηθψλ αληαιιαγψλ θαη ηεο παγθφζκηαο ζεαηξηθήο ζπλεξγαζίαο, θπξίσο ζην ρψξν ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν απφδεκνο Διιεληζκφο. Γηα πεξηζζφηεξα Σν Κ.Θ.Β.Δ. είλαη απφ ην Μάην ηνπ 1996 κέινο ηεο Έλσζεο ησλ Θεάηξσλ ηεο Δπξψπεο (www.utenet.org). Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1997 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 6o θεζηηβάι ηεο Έλσζεο ησλ Θεάηξσλ ηεο Δπξψπεο, πνπ ππήξμε έλα θνξπθαίν πνιηηηζηηθφ γεγνλφο ηφζν γηα ηε Θεζζαινλίθε, φζν θαη γηα ηελ Διιάδα. ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηζκφο ην Κ.Θ.Β.Δ. πινπνηεί κία ζεηξά ζεκαληηθψλ έξγσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ζηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο. Γηα πεξηζζφηεξα 44 ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. ππάξρνπλ ζηηο εμήο πφιεηο: Αγξίλην, Βέξνηα, Βφινο, Βφξεην Αηγαίν (Υίνο), Ησάλληλα, Καβάια, Καιακάηα, Κέξθπξα, Κνδάλε, Κνκνηελή, Κξήηε (Υαληά), Λάξηζα, Πάηξα, Ρφδνο, Ρνχκειε (Λακία), έξξεο. 21

22 Δζληθή Πηλαθνζήθε 46 Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ 47 Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ 48 Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδνο 49 Έιιελεο Δθδφηεο Μνπζεία Ο ζεζκφο ηεο Πνιηηηζηηθήο Πξσηεχνπζαο ηεο Δπξψπεο Έρεη ζπκκεηάζρεη, κε κεγάιε επηηπρία, ζε δηεζλή θεζηηβάι θαη δηνξγαλψζεηο (Κχπξνο, Ρνπκαλία, Σνπξθία, Γαιιία, Μάιηα, Απζηξία, Γεξκαλία, Κίλα), κε πην πξφζθαηε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην παγθνζκίνπ θήκεο Φεζηηβάι ηνπ Bad Kissingen ζηε Γεξκαλία. Γηα πεξηζζφηεξα 46 Ο ζεζκηθφο ξφινο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο είλαη ε δεκηνπξγία ζπιινγψλ, ε ζπληήξεζε, ε ζσζηή θχιαμε θαη ε κειέηε ησλ έξγσλ ηέρλεο, θαζψο επίζεο θαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ θνηλνχ, ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηελ ςπραγσγία πνπ απηή πξνζθέξεη, αιιά θαη ε απηνγλσζία ησλ Διιήλσλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, ε νπνία εθθξάδεη ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν ηνλ εζληθφ βίν. Αληαπνθξηλφκελε ζ απηφ ηνλ ξφιν ε Δ.Π.Μ.Α.. παξνπζηάδεη ηηο κφληκεο ζπιινγέο ηεο κε ηξφπν πνπ θσηίδεη ηφζν ηελ εμέιημε ηεο ηέρλεο φζν θαη ηελ παξάιιειε εμέιημε ηεο θνηλσλίαο ηελ νπνία εθθξάδεη. Γηα πεξηζζφηεξα 47 Σν Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη επηρνξεγείηαη απφ ην θξάηνο. Ζ δνκή, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκίδνληαη θπξίσο απφ ην Νφκν 1597/86 «γηα ηε πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο θηλεκαηνγξαθίαο» θαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 113/98. θνπνί ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη: «ε πξνζηαζία, ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο ζηελ Διιάδα» θαη «ε πξνβνιή, δηάδνζε θαη πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. 48 Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Γεκηνπξγήζεθε ην 1994 απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ βηβιίνπ. Δθδφηεο, ζπγγξαθείο θαη κεηαθξαζηέο, βηβιηνζεθνλφκνη θαη βηβιηνπψιεο, ζπκκεηέρνπλ ζην θέληξν απνθάζεσλ θαη ζπλεξγάδνληαη ζηελά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΚΔΒΗ. Δπηρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. 49 To Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδνο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Δζληθή Δπηηξνπή ηεο Γηεζλνχο Δλσζεο Πιαζηηθψλ Σερλψλ (ΑΗΑΡ/UNESCO). Δίλαη απηνδηνηθνχκελν ΝΠΓΓ απφ ηνπο εηθαζηηθνχο θαιιηηέρλεο. 50 Απφ ειιεληθήο πιεπξάο πξψηε Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ήηαλ ε Αζήλα ην 1985, αθνινχζεζε ε Θεζζαινλίθε ην 1997 θαη ε Πάηξα ην

23 ηφρνη εμσηεξηθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο ηνπ ΤΠΠΟ 51 : Πξνέρεη ε πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη ην κείδνλ πεξηβάιινλ ηεο Δ. Δ. (ε Διιάδα επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε πνιηηηζηηθά δίθηπα φπσο ην βαιθαληθφ, ην παξεπμείλην θαη ην επξψ κεζνγεηαθφ). Καηά δεχηεξν ιφγν ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε ρψξεο κε παιαηνχο κεγάινπο πνιηηηζκνχο (φπσο π.ρ. ε Ρσζία θαη ε Κίλα) θαη ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη δηαρξνληθά έληνλε ειιεληθή παξνπζία (θπξίσο Ακεξηθή θαη Απζηξαιία). Δπηπιένλ επηρεηξνχληαη αλνίγκαηα πξνο πεξηνρέο πνπ πξφζθαηα απέθηεζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα, φπσο είλαη νη ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ή ε Κνχβα. Κξηηηθή Ζ βαζηθή θξηηηθή πνπ ηνπ αζθείηαη αθνξά ηε κε νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ, θαζψο ζπλέλσλε αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθαλ πξνεγνπκέλσο ζε δηαθνξεηηθνχο θξαηηθνχο θνξείο, κε απνηέιεζκα λα θηλεζεί αζπληφληζηα θαη κε ιεηηνπξγηθή δπζθακςία, κε πεξηνξηζκέλα θνλδχιηα πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη κε ην πνζνηηθά θαη πνηνηηθά αλεπαξθέο πξνζσπηθφ ησλ πξνεγνχκελσλ ππεξεζηψλ πκπεξάζκαηα ζπλέληεπμεο ηεο ηφηε επηθεθαιήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΤΠΠΟ ζε Σδνπκάθα, φ.π., ζει Γηα ηα δεδνκέλα έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 βι. Κφλζνια Νηφξα, Θέκαηα Πνιηηηζηηθήο Πνιηηηθήο (Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο), ζει 71-8, 84 θαη

24 3. Τποςπγείο Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν 3. 1 Γεληθή Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ Αξκνδηφηεηεο πνπ άπηνληαη ηεο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο έρεη θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζπγθεθξηκέλα ε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Δθπαηδεπηηθψλ ρέζεσλ πνπ ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηθήο Καηλνηνκίαο Νέσλ, Guangzhou ΚΗΝΑ Θεξηλά ζεκηλάξηα γιψζζαο ζηε Γεξκαλία EXPOLANGUES 2010: Ο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ ηεο Γαιιίαο επηζθέπηεηαη ην πεξίπηεξν ηνπ ΤΠΓΒΜΘ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία ηνπ Γηαζηήκαηνο - Θεξηλφ ρνιείν ζην Alpbach, Απζηξία Τπνηξνθίεο Δπξσπατθφο Γηαγσληζκφο CanSat - European Space Agency Γηεζλήο δηαγσληζκφο «Innovation and Entrepreneurship Global Student Challenge» Δηήζηνο Μαζεηηθφο Δπξσπατθφο Γηαγσληζκφο Αξραίσλ Διιεληθψλ Τπνηξνθίεο Παλεπηζηεκίνπ ίδλευ Υνξήγεζε Τπνηξνθηψλ ζηνλ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Κνξέαο Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Οηθνλνκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληνπκπιηάλαο Υνξήγεζε ππνηξνθηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Κνξέαο Γηαγσληζκφο κε Θέκα ηε Μεηάθξαζε Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην, Δπξ. Παλ. Viadrina, Φξαγθθνχξηε, Οθηψβξηνο ν Παγθφζκην πλέδξην γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα Κνηλά Διιελνγαιιηθά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Αληαιιαγέο Βάζεη ησλ δηκεξψλ Μνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ Έιιελεο θαη μέλνη εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, αξρεηνλφκνη θαη βηβιηνζεθνλφκνη πξαγκαηνπνηνχλ ακνηβαίεο επηζθέςεηο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Οη επηζθέςεηο δηαξθνχλ απφ 4 έσο 14 εκέξεο αλάινγα κε ηε ρψξα, ηελ εηδηθφηεηα θαη ην πξφγξακκα επίζθεςεο. Σν ΤΠΔΠΘ θαιχπηεη ηα εηζηηήξηα 24

25 Αδειθνπνηήζεηο ρνιείσλ ηήξημε ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Δμσηεξηθφ 54 πκκεηνρή ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο Γισζζψλ θαη ζε Δθπαηδεπηηθέο Δθζέζεηο 55 Έθδνζε βηβιίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο 56 Γηεζλείο Οξγαληζκνί: Σν Σκήκα ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζπκκεηέρεη ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ζηηο εξγαζίεο ησλ επηηξνπψλ παηδείαο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο ε Διιάδα είλαη θξάηνο-κέινο, φπνπ ραξάζζνληαη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο παηδείαο. Τινπνηεί δε δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκάησλ (ζπλέδξηα ζεκηλάξηα κειέηεο θιπ ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο. Γηαρεηξίδεηαη επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νξηζκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Οξγαληζκψλ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Δπμείλνπ Πφληνπ (ΟΔΠ), Μεζνγεηαθφ FORUM) θαη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ. EUROSCOLA κεηάβαζεο ησλ Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ πξνο θαη απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, ελψ ηα έμνδα θηινμελίαο θαιχπηεη ε άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Μνξθσηηθφ Πξφγξακκα, θαη αληίζηξνθα. Με ηελ επηζηξνθή ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ζην ΤΠΔΠΘ έθζεζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ελεκεξψζεθαλ θαζψο θαη γηα ην ηαμίδη ηνπο γεληθά. 54 Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ηαθηηθή επηθνηλσλία κε Ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δηδάζθνπλ ηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ (Παλεπηζηήκηα, ζρνιεία θιπ). Σα έρεη θαηαινγνγξαθήζεη θαη ηα εληζρχεη κε απνζηνιή βηβιίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπο, επηκφξθσζε θαζεγεηψλ, ζεκηλάξηα θνηηεηψλ θιπ. 55 Ζ ππεξεζία ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν ζηε Γηεζλή Έθζεζε Γισζζψλ ζην Παξίζη (Ηαλνπάξηνο θάζε έηνπο) θαη ζηε Γηεζλή Δθπαηδεπηηθή Έθζεζε Κχπξνπ (Φεβξνπάξηνο θάζε έηνπο) θαζψο επίζεο θαη ζε άιιεο εθζέζεηο κε ζηφρν ηελ εθπαηδεπηηθή ελεκέξσζε θαη ηελ πξνβνιή ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ. 56 Ζ Διιεληθή γιψζζα, ηξίγισζζν, 1996, ISBN θαη αλαηχπσζε κε λέα ζηνηρεία 2001, Νενειιεληθή γιψζζα θαη ινγνηερλία ζηελ Ηηαιία, δίγισζζν, 1997, ISBN , Σα Νέα Διιεληθά ζηε Γαιιηθή Δθπαίδεπζε, δίγισζζν, 1997, ISBN , Ζ Γισζζηθή Δθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ Μεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε, ηξίγισζζν, 1997, ISBN , Γηαιεθηηθνί ζχιαθνη ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, δίγισζζν, 1999, ISBN , H Eιιεληθή γιψζζα θαη νη δηάιεθηνί ηεο, ηξίγισζζν, 2000, ISBN , Γιψζζα, γιψζζεο ζηελ Δπξψπε, δίγισζζν, 2001, ΗSBN , Γιψζζα, θνηλσλία, ηζηνξία: Ζ Δπξψπε ηνπ Νφηνπ, 2002, ISBN , Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ ηεο Διιάδαο, δίγισζζν, 1998 (ζα επαλεθδνζεί ζπκπιεξσκέλν). Δπίζεο έρεη εθδνζεί εκεξνιφγην ηνπ 2002 (.Pdf) γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ηελ επηξξνή ηεο ζε άιιεο επξσπατθέο γιψζζεο (αγγιηθά, γαιιηθά) θαζψο θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα φπσο αθίζεο θιπ. 25

26 Καηά ηελ πεξίνδν , έρνπλ πινπνηεζεί ή βξίζθνληαλ ζε θάζε πινπνίεζεο 25 πξνγξάκκαηα θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΠΘ. Σα πξνγξάκκαηα απηά θαιχπηνπλ επξχ θάζκα ρσξψλ θαη ηνκέσλ δξάζεο. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλα: Υνξήγεζε ππνηξνθηψλ (κεηαπηπρηαθέο, κεηαδηδαθηνξηθέο, ζεξηλά ηκήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο) ζε αιινδαπνχο απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα. (ΤΠΔΠΘ, ΓΔ) ρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ ππνζηήξημε θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ ζηελ Σνπξθία. (ΟΔΔΚ) Γηακφξθσζε θέληξσλ ηερληθήο θαηάξηηζεο- θαηάξηηζε ζηηο εθαξκνζκέλεο λέεο ηερλνινγίεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ζην Βειηγξάδη, εξβία. (ΟΔΔΚ) Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο ηαηξψλ λνζειεπηψλ Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο Αξγπξνθάζηξνπ, Αιβαλία. (Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ) Μειέηε θαη εγθαηάζηαζε λεζίδσλ ππνινγηζηψλ ζην Παλεπηζηήκην ησλ Σηξάλσλ, Αιβαλία. (ΑΠΘ) Πξνψζεζε δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αιβαλίαο. (ΔΚΠΑ) Δπηζθεπή ηνπ Κηηξίνπ εθέξε ζηελ Κνξπηζά, Αιβαλία. (ΣΔΗ Αζήλαο) Σεθκεξίσζε, ζπληήξεζε θαη παξνπζίαζε ηεο ειιεληζηηθήο ζπιινγήο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ηεο Υάκα, πξία - Οξγάλσζε εξγαζηεξίνπ θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ. (ΣΔΗ Αζήλαο) Μαζήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην θξαηηθφ Παλεπηζηήκην Σηθιίδαο, Γεσξγία. (Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο) Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ΠΓΓΜ. (ΑΠΘ) Παξνρή ηερλνγλσζίαο γηα βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο αγθάεο, Κίλα. (ΔΗΝ) 26

27 3. 2 Δληαίνο Γηνηθεηηθφο Σνκέαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο Η Διιελόγισζζε Δθπαίδεπζε ζην Δμσηεξηθό Ο Δληαίνο Γηνηθεηηθφο Σνκέαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο αζρνιείηαη κε ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ, ηηο ειιεληθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη ηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία 57 (γηα αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε). Σν ΗΠΟΓΔ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, έρεη αλαιάβεη ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο, ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ. ην ΗΠΟΓΔ έρεη αλαηεζεί ε κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ έληαμε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ ησλ άιισλ ρσξψλ. Σν εγρείξεκα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν θαζψο θάζε ρψξα έρεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηδηνκνξθίεο ηεο ή αθφκε θαη ε ίδηα ρψξα δελ έρεη εληαία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φπσο ε Γεξκαλία φπνπ ιεηηνπξγνχλ 16 θξαηίδηα κε δηθέο ηνπο δνκέο θαη ζπζηήκαηα. ηε Γεξκαλία φπνπ ππάξρεη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο νκνγελψλ θαη απνζπψληαη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εληζρχεηαη ε Διιελφγισζζε Δθπαίδεπζε ηφζν ζε ηκήκαηα κεηξηθήο γιψζζαο φζν θαη ζε ηκήκαηα εληαγκέλα ζην Γεξκαληθφ ζχζηεκα. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία δίγισζζεο κνξθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πξνσζείηαη ζε ζπλεξγαζία Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΗΠΟΓΔ κε ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο ηεο Γεξκαλίαο. Με ην λφκν 2909/2001, ην ΤΠΔΠΘ αληαπνθξίζεθε ζε ρξφλην αίηεκα νκνγελψλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ειιήλσλ κεηαλαζηψλ κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ, λα 57 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ κε ηδηαηηεξφηεηεο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο, πηνζεηήζεθε κηα λέα κνξθή εθπαίδεπζεο, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. ηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ αληηζηνίρσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ 26 ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 13 δεκνηηθά, 9 Γπκλάζηα θαη 4 Λχθεηα. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζρνιείν δηαπνιηηηζκηθφ ζα πξέπεη ν αξηζκφο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη / ή αιινδαπψλ καζεηψλ λα πιεζηάδεη ην 45% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ. ινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία απηά επηκνξθψλνληαη θαη φζνη θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη, επηιέγνληαη κε θξηηήξην ηηο γλψζεηο ηνπο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο. 27

28 δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο. Γηα ηελ απφζπαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εμσηεξηθφ δηελεξγήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 2002 νη εμεηάζεηο κε πξφηππν ηηο παλειιαδηθέο (θεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ, βαζκνινγηθφ θέληξν, εμεηαζηηθά θέληξα, νξηζκφο επφπηε εμεηάζεσλ, θαζνξηζκφο ηξφπνπ εμέηαζεο ζηελ μέλε γιψζζα, ξχζκηζε γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Ακεξηθή θαη ηνλ Καλαδά). πλερίδνληαη νη ζπδεηήζεηο θαη επαθέο κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε δίγισζζσλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ ζηηο ρψξεο: Γεξκαλία, Γαιιία, Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά. Ζ ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κεηξηθήο γιψζζαο πνπ επί ρξφληα εθαξκφδεηαη σο κνλαδηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο ησλ ειιελνπαίδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ έρεη απνδεηρζεί φηη δελ πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπνπδέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νχηε ζηελ Διιάδα αιιά νχηε θαη ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ηφρνο είλαη ε έληαμε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα πξνγξάκκαηα Α/βάζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. πλερίδνληαη ζε 35 θέληξα ζε φιν ηνλ θφζκν νη εμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (ΚΔΓ). Γηα ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ πνπ απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην εμσηεξηθφ έρνπλ ήδε γίλεη αηηήκαηα θαη απφ άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εμεηάδνληαη απφ ην ΚΔΓ. Έγηλαλ εηδηθέο εθπνκπέο γηα ηνλ απφδεκν Διιεληζκφ θαη ηα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηε ΝΔΣ θαη ηελ ΔΡΑ5. Ζ Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεφξαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΠΟΓΔ επηκειήζεθε ην 2003 εηδηθή ηειενπηηθή εθπνκπή κε ηίηιν «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε». 28

29 3. 3 Διιεληθέο ζπνπδέο ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ Σν ΤΠΔΠΘ αλέιαβε ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο 58 γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 59 ησλ ηκεκάησλ ησλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ ζηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ (λφκνο 2413/1996, άξζξν 72). ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ επίζεο ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, ην Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ θαη ην πκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ. Μέρξη πξφζθαηα νη αλάγθεο ησλ μέλσλ Παλ/κίσλ θαιχπηνληαλ κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α/ζκηαο θαη Β/κηαο Δθπαίδεπζεο, δαζθάινπο θαη θηινιφγνπο κε εμεηδηθεπκέλνπο, νη νπνίνη ήηαλ απνζπαζκέλνη ζηα εθεί ζρνιεία. Με ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο καο ζηα Παλ/κηα ηνπ Δμσηεξηθνχ έγηλε γηα πξψηε θνξά ην 2002, πξνθήξπμε γηα ηελ απφζπαζε θηινιφγσλ κε απμεκέλα πξνζφληα πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ζε Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε Ηδξχκαηα Δξεπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ( Φ.821/Π591/21659/Ε1 ). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο απφ Δπηηξνπή Δπηινγήο απνζπάζηεθαλ πελήληα δχν (52) θηιφινγνη ζε Παλεπηζηήκηα 24 ρσξψλ Σέινο κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε Ν.3027/2002 "Μέιε Γ.Δ.Π. ησλ Παλεπηζηεκίσλ επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ εθπαηδεπηηθή άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνχλ ζε Έδξεο Διιεληθψλ πνπδψλ ζηελ αιινδαπή". Κξηηηθή εκαληηθφο θνξέαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο είλαη νη έδξεο ή ηκήκαηα θιαζηθψλ, βπδαληηλψλ θαη θπξίσο λενειιεληθψλ ζπνπδψλ ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ Δμσηεξηθνχ. Οη θιαζηθέο ζπνπδέο απνηεινχλ επζχλε θαη κέξηκλα ησλ μέλσλ πλεπκαηηθψλ ηδξπκάησλ ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή, ελψ ν ξφινο ησλ αξκφδησλ ειιεληθψλ αξρψλ είλαη επηβνεζεηηθφο (ελίζρπζε ζε επνπηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αληαιιαγέο επηζηεκφλσλ γηα ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο). Απηφ νθείιεηαη θαη ζηε γεληθφηεξε άπνςε πνπ επηθξαηεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, φηη δελ 58 Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζπλίζηαηαη, θαη αξρήλ, ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηελ, ελ ζπλερεία, αμηνιφγεζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ νξζνινγηθφηεξε δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ δαπαλψληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο. 59 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο επηδνηήζεηο βι. Παξάξηεκα ζει

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004

NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004 NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΠΑΛΑΣΗΑΝΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ-ΓΔΧΡΓΗΑ Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δπηθνηλσλίαο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΜΔΑΙΧΝ ΚΡΑΣΧΝ Σπγθξηηηθή Αλάιπζε Καλαδά Ννξβεγίαο Πξόηαζε Σηξαηεγηθήο ζηελ Πεξίπησζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα Γηπισκαηία: ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπηβιέπσλ: Νηθόιανο Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Αζαλαζία Νηθνιαΐδνπ Αλώηεξε Λεηηνπξγόο Δθπαίδεπζεο Tει.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 H πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα