Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ατελής συσσωµάτωση Κωνσταντίνος Στεφάνου Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου /ντης Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονοµικού & Χρηµατοοικονοµικού ικαίου (www.ecefil.eu) Εισαγωγή Η συµπλήρωση 30 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΚ/ΕΕ επιτρέπει µια µακροσκοπική ανάλυση της ελληνικής συµµετοχής, ικανή να δώσει πιο αξιόπιστες απαντήσεις στο διαχρονικό ζήτηµα της αδυναµίας ενσωµάτωσης της ελληνικής οικονοµίας στην ευρωπαϊκή. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι το πρόβληµα δεν ανάγεται µόνο, όπως γινόταν δεκτό ως τώρα, στην αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης ν ανταποκριθεί στις προκλήσεις, αλλά αφορά στην βούληση προσαρµογής της ελληνικής κοινωνίας. Για πρώτη φορά η κοινωνία δείχνει απρόθυµη ν αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Η πλειοψηφία της κοινής γνώµης που πίστευε στην Ευρώπη και στην ανάγκη προσαρµογής της Ελλάδας τείνει να καταστεί µειοψηφία, χρεώνοντας συχνά στην Ευρώπη και στους πιστωτές µας τα προβλήµατα που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία 30 χρόνια. Η Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΟΚ που υπογράφηκε στις παρουσιάστηκε στην κοινή γνώµη ως µείζον επίτευγµα στη νεότερη ελληνική ιστορία και όντως ήταν. Η Ελλάδα ξέφευγε από τη µοναξιά της στη Ν.Α. Ευρώπη ή, ακριβέστερα την ταύτισή της σε διεθνές επίπεδο µε την Τουρκία, αφού οι δύο χώρες είχαν προσχωρήσει µαζί στο ΝΑΤΟ και είχαν συνάψει σχεδόν ταυτόχρονα συµφωνίες σύνδεσης µε την ΕΟΚ των Έξη. Όµως, καλλιεργήθηκε ανεύθυνα στην κοινή γνώµη η εικόνα του ευρωπαϊκού παράδεισου που εξασφάλιζε ακόπως ασφάλεια και ευηµερία. Η συµµετοχή στην ΕΚ/ΕΕ αποτελούσε µια σηµαντική εγγύηση ασφάλειας αλλά, όπως διαφάνηκε αργότερα, δεν επέτρεψε την µείωση των στρατιωτικών δαπανών που έφταναν στο 4% του ΑΕΠ. Από την πλευρά τους οι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις που έφταναν σε αντίστοιχο ποσοστό του ΑΕΠ ανακούφισαν το ηµόσιο από τη στήριξη των αγροτών, ελάχιστα όµως συνέβαλαν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Η ανταγωνιστικότητα είναι βέβαια µια έννοια ρευστή. Αποτυπώνεται σε διάφορους δείκτες, όπως η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, το µοναδιαίο κόστος εργασίας, η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές, η διεθνής κατατάξη Davos για το επιχειρηµατικό περιβάλλον, καθώς και δείκτες που αφορούν στην τεχνολογική ικανότητα, όπως ο αριθµός των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και βιοµηχανικών υποδειγµάτων που χορηγούνται σε ηµεδαπούς

2 ερευνητές και επιχειρήσεις, ή δείκτες που αφορούν στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού, όπως η κατάταξη των πανεπιστηµίων µε βάση τις διεθνείς δηµοσιεύσεις και ετεροαναφορές, οι δείκτες της Pisa αναφορικά µε τις επιδόσεις των µαθητών της µέσης εκπαίδευσης κ.α. Από την πλευρά τους, οι δείκτες της Στρατηγικής της Λισσαβώνας ( ) κατέγραφαν κάθε χρόνο την υστέρηση της Ελλάδας στην µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης (αγγλ. knowledge economy). Για την Ελλάδα, το βασικό εργαλείο της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού, βασισµένη στην εθελοντική προσπάθεια σύγκλισης των κρατών µελών «προς τα πάνω», αποδείχθηκε ατελέσφορη, µε την έννοια ότι η υστέρηση δεν µεταφραζόταν σε διορθωτικά µέτρα και πολιτικές. Η συµµετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονοµική ολοκλήρωση απαιτούσε από τη χώρα ικανότητα ν αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό (αγγλ. capacity to withstand competition), όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν τα οικονοµικά κριτήρια που, µαζί µε αντίστοιχα πολιτικά κριτήρια για την ένταξη νέων κρατών µελών, υιοθετήθηκαν το 1992 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης. Αποδείχθηκε πως τα νέα κράτη µέλη διέθεταν παρόµοια ικανότητα, χωρίς µάλιστα να επωφεληθούν από µεταβιβάσεις πόρων αντίστοιχες προς αυτές που έγιναν προς την Ελλάδα. Η θέση που υποστηρίζεται στην παρούσα µελέτη είναι ότι οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, αν και γνώριζαν το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, εφάρµοσαν δηµόσιες πολιτικές που ήταν ταγµένες περισσότερο στην εξυπηρέτηση εκλογικών σκοπιµοτήτων παρά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Οι πολιτικές αυτές οδήγησαν το 1985, τέσσερα χρόνια µετά την ένταξη στην ΕΟΚ, στην κατάρρευση του ισοζυγίου πληρωµών και το 2010, οκτώ χρόνια µετά την ένταξη στην ευρωζώνη, στη δηµοσιονοµική κατάρρευση. Παρακάτω η συµµετοχή στην ΕΚ/ΕΕ αξιολογείται σε συνάρτηση µε τα δύο αυτά ορόσηµα που αναδεικνύουν τον ατελή χαρακτήρα της συσσωµάτωσης Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάρρευση του ισοζυγίου πληρωµών (1985) Η Συµφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας µε την ΕΟΚ που τέθηκε σε ισχύ το 1962 απέβλεπε στο να προετοιµάσει το έδαφος για την ένταξη η οποία τελικά πραγµατοποιήθηκε το 1981, δηλαδή τρία χρόνια πριν από την ολοκλήρωση της µεταβατικής περιόδου των 22 ετών. Σηµειωτέον ότι στη διάρκεια της δικτατορίας ( ) είχαν παγώσει οι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, καθώς και η γεωργική εναρµόνιση. Στο πλαίσιο εξάλλου της ίδιας συµφωνίας είχε οριστεί χρονοδιάγραµµα 22 ετών που έληγε το 1984 για τη σταδιακή εξάλειψη των δασµών σε βιοµηχανικά προϊόντα που χαρακτηρίζονταν «ευαίσθητα», δηλαδή

3 αυτά που παράγονταν εγχώρια, καθώς και δυνατότητα διατήρησης ποσοτικών περιορισµών στο πλαίσιο ρητρών διασφάλισης. Από την πλευρά της η Πράξη Προσχώρησης που τέθηκε σε ισχύ την πρόβλεπε την πλήρη εξάλειψη των υφιστάµενων εµποδίων, µε ορισµένες εξαιρέσεις στο πλαίσιο τριετών και πενταετών µεταβατικών περιόδων από την ηµεροµηνία ένταξης. Η εφαρµογή εξάλλου της αρχής της κοινοτικής προτίµησης στα εισαγόµενα γεωργικά προϊόντα εκτίναξε στα ύψη τις τιµές αυτών των προϊόντων. Αν και ήταν προβλέψιµη η επίδραση αυτών των ρυθµίσεων στις εισαγωγές, η πολιτική των κοινωνικών παροχών που εγκαινιάστηκε το 1981 αύξησε µεν το διαθέσιµο εισόδηµα αλλά ένα µεγάλο µέρος αυτού του εισοδήµατος κατευθύνθηκε σε εισαγόµενα προϊόντα που είχαν καταστεί στο µεταξύ φθηνότερα από τα ελληνικά. Από την άλλη πλευρά η πολιτική διολίσθησης και υποτίµησης της δραχµής δεν µπόρεσε ν αποτρέψει την κατάρρευση του ισοζυγίου πληρωµών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα υπήρξε η µόνη χώρα από αυτές που εντάχθηκαν στην Κοινότητα η οποία αντιµετώπισε δραστική αύξηση των εισαγωγών µετά την ένταξή της, χωρίς παράλληλη αύξηση των εξαγωγών και των ξένων άµεσων επενδύσεων. Η στασιµότητα των εξαγωγών οφειλόταν στο γεγονός ότι οι δασµοί στα εξαγόµενα προς την ΕΟΚ ελληνικά προϊόντα είχαν προ πολλού καταργηθεί, η δε ελληνική βιοµηχανία κάλυπτε κυρίως την εγχώρια ζήτηση και ήταν δασµοβίωτη 1. Ανεξήγητη ήταν, εκ πρώτης όψεως, η στασιµότητα των ξένων άµεσων επενδύσεων, στον βαθµό που, κατά κανόνα, οι επενδύσεις αυτές αυξάνονται δραστικά κατά την ένταξη µιας χώρας σε µια οικονοµική συσσωµάτωση. Στην περίπτωση της Ελλάδας η προενταξιακή περίοδος συνέπεσε µε την επαναδιαπραγµάτευση συµβάσεων µε ξένους επενδυτές της χουντικής περιόδου αλλά και επιπόλαιες πρωτοβουλίες που έστειλαν αρνητικά µηνύµατα για το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον 2. Είναι γνωστό ότι η ένταξη επισπεύστηκε για πολιτικούς λόγους (πολιτική σταθερότητα, εξωτερική ασφάλεια) αλλά οδήγησε σε µείζονα οικονοµική αστάθεια. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ένας µεγαλύτερος χρόνος προετοιµασίας θα είχε αξιοποιηθεί κατάλληλα, κάτω από την πίεση για κοινωνικές παροχές. Σηµειωτέον ότι τα κράτη που εντάχθηκαν στην ΕΚ/ΕΕ µετά την Ελλάδα διδάχθηκαν από την ελληνική εµπειρία. Έτσι, απέφυγαν παροχές που θα υπονόµευαν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας τους, θεωρώντας ότι από τη συµµετοχή τους στην οικονοµική συσσωµάτωση θα προέκυπταν τα 1 Παρά τη µείωση των δασµών στο πλαίσιο της Συνθήκης Σύνδεσης, οι πραγµατικοί δασµοί (effective tariffs) που περιλαµβάνουν τους πάσης φύσεως περιορισµούς και επιβαρύνσεις στα εισαγόµενα προϊόντα ήταν ιδιαίτερα υψηλοί κατά την ένταξη, µε αποτέλεσµα η προσαρµογή να είναι ιδιαίτερα επώδυνη. 2 Έτσι, π.χ. η κρατικοποίηση του οµίλου της Εµπορικής Τράπεζας το 1977 έστειλε πολύ αρνητικό µήνυµα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

4 γνωστά από τη θεωρία των τελωνειακών ενώσεων αποτελέσµατα ευηµερίας (αγγλ. welfare effects). Η προσαρµογή στις απαιτήσεις της κοινής / ενιαίας αγοράς Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να εφαρµόσει το σύνολο σχεδόν των ρυθµίσεων της ΣΕΟΚ την , στο µέτρο που υπήρχαν ελάχιστες µεταβατικές ρυθµίσεις στην Πράξη Προσχωρήσεως και στα συνηµµένα πρωτόκολλα 3. Τον Μάρτιο του 1982 η Ελλάδα υπέβαλε στην Κοινότητα ένα µνηµόνιο µε αιτήµατα που στόχευαν στην βελτίωση των όρων ένταξης και ειδικότερα στην έγκριση παρεκκλίσεων από το κοινοτικό κεκτηµένο και πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων. Το αίτηµα παρεκκλίσεων αντιµετωπίστηκε αρνητικά, αν και ικανοποιήθηκε αργότερα µε την έγκριση από την Επιτροπή της ενσωµάτωσης των φορολογικών διακρίσεων σε βάρος των εισαγόµενων προϊόντων σ ένα φόρο που θα εφαρµοζόταν αποκλειστικά στα προϊόντα αυτά, ο οποίος βαφτίστηκε ρυθµιστικός φόρος 4. Η ανταπόκριση εξάλλου στο αίτηµα πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων - που πάντως δεν αφορούσε στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας - ήταν περιορισµένη. Αργότερα, το 1985, η Ελλάδα έτυχε ευνοϊκής µεταχείρισης στο πλαίσιο των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. Η αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα συνεχίστηκε στη διάρκεια του 1985, όταν το Συµβούλιο, διαπιστώνοντας την κατάρρευση του ελληνικού ισοζυγίου πληρωµών, χορήγησε στην Ελλάδα κοινοτικό δάνειο για τη στήριξη αυτού του ισοζυγίου 5. Από την πλευρά της η Επιτροπή ενέκρινε παρεκκλίσεις στο κοινοτικό κεκτηµένο 6, στο πλαίσιο της ρήτρας διασφάλισης του άρθρου 108 παρ. 3 ΣΕΟΚ και ήδη 143 παρ. 3 ΣΛΕΕ (η ρήτρα δεν ισχύει σήµερα για κράτη µέλη της ευρωζώνης). Ειδικότερα, µε την αρχική απόφαση της Επιτροπής, επιτράπηκε στην Ελλάδα να επιβάλει µέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος µε ποσοτικούς περιορισµούς στις εισαγωγές και να διατηρήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις οι οποίες, σε συνέχεια σχετικής παράτασης, καταργήθηκαν το Η πληµµυρίδα των εισαγωγών που ακολούθησε την ένταξη είχε κλονίσει ανεπανόρθωτα τις ελληνικές βιοµηχανίες οι οποίες ήταν δασµοβίωτες αλλά και υπερχρεωµένες, έχοντας 3 Με το Πρωτόκολλο αριθ. 7 προβλεπόταν η ευνοϊκότερη εφαρµογή των διατάξεων της ΣΕΟΚ για τις κρατικές ενισχύσεις. 4 Ν. 1477/1984 «Προσαρµογή έµµεσων φόρων στις αρχές του δικαίου των ΕΚ». Ο νόµος πρόβλεπε τη σταδιακή µείωση του φόρου µέχρι τελικής εξαλείψεώς το Απόφαση Συµβουλίου 85/543/ΕΟΚ. 6 Απόφαση Επιτροπής 85/594/ΕΟΚ και τροποποιητική απόφαση 86/614/ΕΟΚ.

5 παλαιότερα συνάψει δάνεια µε ρήτρα συναλλάγµατος. Η ψήφιση το 1983 του νόµου για την εξυγίανση των προβληµατικών επιχειρήσεων 7 απέβλεπε στο να προλάβει την κατάρρευση αυτών των επιχειρήσεων και την επακόλουθη ανεργία, µε την πρόβλεψη συµµετοχής του κράτους σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου και ανάληψης της διοίκησης αυτών των επιχειρήσεων από το ίδιο. Η Επιτροπή πείστηκε από την επιχειρηµατολογία του κράτους και ενέκρινε - πρώτη φορά στα χρονικά - κρατικές ενισχύσεις «για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους µέλους» 8. Ορισµένοι ιδιώτες µεγαλοµέτοχοι προσέφυγαν στα δικαστήρια επικαλούµενοι το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, αλλά οι περισσότεροι είδαν µε χαρά ν απαλλάσσονται από τις επιχειρηµατικές τους υποχρεώσεις Οι πόροι που διατέθηκαν στις προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο κατευθύνθηκαν τελικά στη διάσωση και όχι την αναδιάρθρωσή τους, ενώ επιβάρυναν σηµαντικά τη δηµοσιονοµική θέση της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η διάθεση των πόρων στις προβληµατικές επιχειρήσεις δεν επέτρεψε την υλοποίηση των προεκλογικών διακηρύξεων των κοµµάτων εξουσίας σχετικά µε την ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών κλάδων, κατά το πρότυπο των χωρών της Ν.Α. Ασίας, καθώς και υποδοµών για να καταστεί η Αθήνα διεθνές κέντρο χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και ο Πειραιάς διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Μια άλλη πτυχή της προσαρµογής αφορούσε στη διαρρύθµιση των κρατικών µονοπωλίων. Η σχετική διάταξη της Πράξης Προσχώρησης παρέλειψε να περιλάβει στα προς διαρρύθµιση µονοπώλια το µονοπώλιο πετρελαίου των κρατικών διυλιστηρίων. Η Επιτροπή πίεσε και πέτυχε την κατάργηση αυτού του µονοπωλίου, αλλά το κρατικό διυλιστήριο Ασπροπύργου πρόλαβε στο µεταξύ να υλοποιήσει επενδύσεις που το κατέστησαν ανταγωνιστικό. Επρόκειτο όµως για εξαίρεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η καθυστέρηση συµµόρφωσης δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Έτσι, στην υπόθεση του ΕΟΦ, ολοκληρώθηκε η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Φαρµακοβιοµηχανίας µέσω των τελών που εισέπραττε ο ΕΟΦ από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, παρά τις αντιρρήσεις της Επιτροπής. Παρά ταύτα, η Εθνική Φαρµακοβιοµηχανία δεν κατάφερε ν αναπτύξει δική της παραγωγική δραστηριότητα και συνεχίστηκε η εξάρτηση της Ελλάδας από τις ξένες φαρµακοβιοµηχανίες. Μια άλλη ευκαιρία χάθηκε όταν η Επιτροπή δεν αντιτάχθηκε στη σύναψη προγραµµατικών συµφωνιών από το ηµόσιο µε Έλληνες προµηθευτές, ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις. Οι προγραµµατικές συµφωνίες µε δηµόσιες επιχειρήσεις δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, εξαιτίας των µεταβολών στη διοίκησή τους και των παρεµβάσεων των συνδικάτων, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την παραγγελία των βαγονιών του ΟΣΕ στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Σε τελευταία ανάλυση, η αντικατάσταση της δασµολογικής 7 Ν. 1386/ Η σχετική ρήτρα αποτυπώνεται σήµερα στο άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. β) ΣΛΕΕ.

6 προστασίας από ένα πλέγµα ενισχύσεων και διακρίσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων παρέτεινε - αντί να επιλύσει - το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας, οδηγώντας ταυτόχρονα σε υπερφορολόγηση των πολιτών και υπερχρέωση του κράτους. Η προσαρµογή στις ρυθµίσεις για το περιβάλλον Η κοινοτική νοµοθεσία για το περιβάλλον διαµορφώθηκε µε οδηγίες που άρχισαν να θεσπίζονται τη δεκαετία του Οι οδηγίες µεταφέρθηκαν στην εσωτερική έννοµη τάξη αλλά σοβαρές δυσκολίες προέκυψαν αναφορικά µε την εφαρµογή των αντίστοιχων ρυθµίσεων. Η εφαρµογή αυτή απαιτούσε συχνά την οργάνωση και στελέχωση υπηρεσιών για τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό, την έγκριση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αστυνόµευση και επιβολή κυρώσεων κ.λπ, - θέµατα που συνάντησαν την αδιαφορία, αν όχι την εχθρότητα του πελατοκεντρικού πολιτικού συστήµατος της χώρας. Στο πεδίο λοιπόν της προστασίας του περιβάλλοντος αναδείχθηκε ένα σοβαρό έλλειµµα υλοποίησης (αγγλ. implementation deficit) των οδηγιών, µε αφετηρία τις διαδοχικές καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΚ για µη συµµόρφωση προς την οδηγία για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (υπόθεση χειµάρρου Κουρουπητού). Σήµερα το φλέγον ζήτηµα αφορά στην καθυστέρηση δηµιουργίας των ΧΥΤΑ και ήδη των ΧΥΤΥ. Αλλά και το ζήτηµα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων παραµένει επίκαιρο, στον βαθµό που πολυάριθµοι βιολογικοί καθαρισµοί που τέθηκαν παλαιότερα σε λειτουργία, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το «επιγενόµενο» έλλειµµα υλοποίησης συναντάει την αδιαφορία των αρµόδιων αρχών. Η απορρόφηση πόρων Κοινή Αγροτική Πολιτική Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αντιµετωπιζόταν πάντα ως εργαλείο στήριξης του εισοδήµατος του αγρότη και, εντελώς δευτερευόντως, ως εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα. Έτσι, από το Γεωργικό Ταµείο (FEOGA) γινόταν πλήρης απορρόφηση των πόρων του Τµήµατος Εγγυήσεων που κάλυπταν περίπου το 50%, του συνολικού γεωργικού εισοδήµατος, ενώ έµεναν αδιάθετοι σηµαντικοί πόροι του Τµήµατος Προσανατολισµού. Μέχρι την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ το 2003, στόχος των περισσότερων αγροτών και των συνεταιρισµών τους δεν ήταν η διάθεση των προϊόντων στην αγορά αλλά η είσπραξη αποζηµιώσεων για την αδιάθετη παραγωγή, στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος των εγγυηµένων τιµών. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν όλα τα

7 µέσα, όπως εικονικές παραδόσεις προϊόντων, ψευδείς δηλώσεις κ.λπ., µε ηθικούς αυτουργούς τους συνεταιρισµούς. Η έµφαση εξάλλου στις παραγόµενες ποσότητες οδήγησε σε υποβάθµιση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και στην εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών. Μετά την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ και την αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή αξιοποιήθηκε «στο έπακρο» η δυνατότητα συµπληρωµατικής στήριξης του εισοδήµατος µέσω των αποζηµιώσεων για θεοµηνίες. Η σταδιακή µείωση των εισοδηµατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ καθιστά επείγουσα την µετάβαση σε νέες ποιοτικές καλλιέργειες που έχουν προοπτικές απορρόφησης από την αγορά. Οι νέοι αγρότες που ανέλαβαν σχετικές πρωτοβουλίες δεν είχαν µέχρι σήµερα στήριξη ούτε από το Κράτος, ούτε από τους συνεταιρισµούς - οι οποίοι συχνά στάθηκαν εµπόδιο στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών. ιαρθρωτικά Ταµεία Η Ελλάδα διεξήγαγε επιτυχείς διαπραγµατεύσεις κατά την περίοδο για την έγκριση των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων και στη συνέχεια τον διπλασιασµό των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων (πακέτο Ντελόρ), µέσω των οποίων υλοποιήθηκαν το Α και το Β ΚΠΣ. Με αντίστοιχες προσπάθειες εξασφαλίστηκαν αργότερα επαρκείς πόροι για το Γ ΚΠΣ και το ΚΠΣ που ονοµάστηκε ΕΣΠΑ. Οι πόροι των τριών πρώτων ΚΠΣ απορροφήθηκαν, αλλά πολλά έργα υποδοµής που χρηµατοδοτήθηκαν µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης έµειναν ηµιτελή, λόγω καθυστερήσεων στην εκπόνηση µελετών και στις απαλλοτριώσεις, ή λόγω αιτηµάτων ανατιµολόγησης των έργων ή έκπτωσης των εργολάβων από τα έργα. Η απορρόφηση εξάλλου των πόρων του ΕΣΠΑ καθυστέρησε διότι συνέπεσε µε τη δηµοσιονοµική κατάρρευση και την αδυναµία καταβολής της εθνικής συµµετοχής. Επισηµαίνεται πάντως ότι τα κράτη µέλη που έλαβαν βοήθεια από το ΝΤ (Ρουµανία, Ουγγαρία, Εσθονία) εξασφάλισαν προκαταβολές πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντίστοιχη δυνατότητα υπάρχει και στο πλαίσιο του δανεισµού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Προϋπόθεση όµως για τις προκαταβολές είναι η ύπαρξη ολοκληρωµένων µελετών και η λεγόµενη «ωριµότητα» των έργων. Τελικά, κατά παράδοξο τρόπο, µετά από 30 χρόνια συµµετοχής στην ΕΚ/ΕΕ, έχει ολοκληρωθεί η Εγνατία Οδός που εξυπηρετεί κυρίως το εξωτερικό εµπόριο της Τουρκίας, δηλαδή του µεγάλου ανταγωνιστή µας στις αγορές της υτικής Ευρώπης, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κεντρικοί οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες της χώρας (ΠΑΘΕ) και οι σιδηροδροµικές συνδέσεις µε τα εµπορικά λιµάνια. Η απορρόφηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο δεν έδωσε επίσης τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι πόροι για κατάρτιση και επανακατάρτιση σπαταλήθηκαν εν είδει επιδοµάτων ανεργίας, αντί να συνδυαστούν µε την πιστοποίηση των καταρτιζοµένων σε

8 γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει η αγορά. Χρειάστηκαν εξάλλου δύο δεκαετίες για ν ακολουθήσει η Ελλάδα το παράδειγµα άλλων χωρών που αντικατέστησαν το επίδοµα ανεργίας µε επίδοµα απασχόλησης σε όσους επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου διατέθηκαν επίσης µέσω του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση 70 νέων τµηµάτων σε περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ, αντί να ενισχυθούν τα υπάρχοντα ώστε να καταστούν διεθνώς ανταγωνιστικά. Χρηµατοδοτήθηκαν επίσης προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα που ελάχιστη σχέση είχαν µε την απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων, ενώ δεν στηρίχθηκε καµία δράση ουσιαστικού εκσυγχρονισµού των σπουδών, όπως η µετάβαση σε τριετείς προπτυχιακές και διετείς µεταπτυχιακές σπουδές µε βάση το Σύµφωνο της Bologna, εφαρµογή του συστήµατος πιστωτικών µονάδων ECTS για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών, εξωτερική αξιολόγηση από ξένους αξιολογητές, συµφωνίες µε ξένα ΑΕΙ για κοινά προγράµµατα σπουδών κ.α. Κατά τα λοιπά, αµέτρητες είναι οι δηλώσεις των ιθυνόντων για την ανάγκη να καταστεί η Ελλάδα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Η συµµετοχή στην ευρωζώνη Η ένταξη µιας χώρας στην ευρωζώνη προϋποθέτει την τήρηση των γνωστών κριτηρίων σύγκλισης. Το ένα από αυτά, η σχέση δηµόσιου χρέους προς ΑΕΠ δεν είναι απόλυτη µπορεί δηλαδή να υπερβαίνει το 60%, αρκεί να διαγράφεται τάση µείωσης. Σηµειωτέον ότι κατά την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, η σχέση αυτή ήταν χειρότερη στην περίπτωση του Βελγίου και της Ιταλίας. Μετά την ένταξη στην ευρωζώνη τα κριτήρια σύγκλισης παύουν ν αποτελούν οικονοµικές προϋποθέσεις ή αιρεσιµότητες. Συνιστούν ατελείς υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µε την έννοια ότι µηχανισµός κυρώσεων υπάρχει µόνο σε περίπτωση υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Όµως ο µηχανισµός αυτός δεν ενεργοποιήθηκε όταν ένας µεγάλος αριθµός κρατών µελών (περιλαµβανόµενης της Γαλλίας και της Γερµανίας) υπερέβησαν το όριο του 3%. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ζήτηµα της υπερχρέωσης της χώρας παραµελήθηκε. Οι κυβερνήσεις προτίµησαν, αντί της αύξησης των φορολογικών εσόδων, την προσφυγή σε δανεισµό. Έτσι, κατά την περίοδο , που σηµειωτέον συνέπεσε µε την αποπληρωµή των ολυµπιακών έργων, το χρέος διπλασιάστηκε σε απόλυτους αριθµούς. Η χειροτέρευση της δηµοσιονοµικής κατάστασης δεν αποτυπώθηκε πλήρως στον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, διότι παράλληλα µε την αύξηση του χρέους αυξανόταν και το ΑΕΠ. Η αναπροσαρµογή εξάλλου του ΑΕΠ το 2007 επέφερε βελτίωση του δείκτη του χρέους που έφτασε στο 94,8% του ΑΕΠ, γεγονός που συνέτεινε στην χαλάρωση των προσπαθειών αύξησης των φορολογικών εσόδων.

9 Έτσι, η διεθνής οικονοµική κρίση που χτύπησε την Ελλάδα το 2009 βρήκε τα δηµοσιονοµικά της Ελλάδας σε δεινή θέση. Η δηµοσιονοµική κατάρρευση και το Μνηµόνιο Η δηµοσιονοµική κατάρρευση της χώρας οφείλεται στην απώλεια εµπιστοσύνης των αγορών και στην επακόλουθη αύξηση των επιτοκίων δανεισµού του ηµοσίου, µέχρι που κατέστη αδύνατος ο περαιτέρω δανεισµός. Τα αίτια αυτής της απώλειας εµπιστοσύνης διχάζουν. Προφανώς οφειλόταν στην ανακοίνωση των αναθεωρηµένων στοιχείων για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2009 που έδειξαν µεγάλη αστοχία των προβλέψεων της προηγούµενης δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα οφειλόταν στις αποκαλύψεις για απόκρυψη και παραποίηση στοιχείων. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν επόµενες οι αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και η επακόλουθη αδυναµία δανεισµού από τις αγορές. Σηµειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είχε τη δυνατότητα διάσωσης κρατών µελών της ευρωζώνης. Έτσι, το ελληνικό αίτηµα στήριξης ικανοποιήθηκε τελικά τον Μάιο του 2010, µε την χορήγηση δανείων 80 δις. ευρώ από τα κράτη µέλη της Ένωσης, καθώς και 30 δις. από το ΝΤ. Όπως είναι γνωστό, όταν µια χώρα καταφεύγει σε δανεισµό από διεθνείς οργανισµούς (ή/και κράτη όπως στην περίπτωση της Ελλάδας) αποδέχεται εκτός από τις συνηθισµένες υποχρεώσεις αποπληρωµής του δανείου, υποχρεώσεις που αφορούν στην άσκηση της οικονοµικής της πολιτικής, ώστε η χώρα αυτή ν αντιµετωπίσει το οικονοµικό της πρόβληµα και να µπορέσει ν αποπληρώσει τα δάνεια. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι γνωστές ως οικονοµικές προϋποθέσεις ή αιρεσιµότητες (αγγλ. economic conditionalities). Στο πλαίσιο των σχετικών διαπραγµατεύσεων αρχικά συνδιαµορφώνονται οι στόχοι αναφορικά µε τη µείωση των δηµοσίων δαπανών και την αύξηση των δηµοσίων εσόδων - και στη συνέχεια οι στόχοι αυτοί µεταφράζονται σε συγκεκριµένα µέτρα τα οποία, στην περίπτωση της Ελλάδας, αποτυπώθηκαν στο Μνηµόνιο που επισυνάφθηκε στη δανειακή σύµβαση. Σε αντίθεση µε τον διεθνή οικονοµικό έλεγχο που επιβλήθηκε στη χώρα στο τέλος του 19 ου αιώνα, δεν εκχωρήθηκαν δηµοσιονοµικά έσοδα στους πιστωτές. Παρά ταύτα, µε την τρίτη επικαιροποίηση του Μνηµονίου η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να χρησιµοποιήσει τα έσοδα από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας - της τάξης των 50 δις. ευρώ - για τη δραστική µείωση του δηµόσιου χρέους. Στην ίδια κατεύθυνση µπορεί να συµβάλει και η αναχρηµατοδότηση (αγγλ. refinancing) του χρέους προς ιδιώτες, µε την βοήθεια του µόνιµου Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας που προγραµµατίζεται να λειτουργήσει στα µέσα του 2013.

10 Το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας Η ένταξη στην ευρωζώνη το 2002, αν και συνέβαλε στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού, υπονόµευσε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Η ισοτιµία που ίσχυσε για την µετατροπή των δραχµών σε ευρώ, αλλά και η δραστική µείωση των επιτοκίων δανεισµού των νοικοκυριών, αύξησαν θεαµατικά τη ζήτηση η οποία κατευθύνθηκε κυρίως σε εισαγόµενα αγαθά και άδηλες πληρωµές, µε αποτέλεσµα το 2009 το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών να πλησιάσει το 15% του ΑΕΠ που αποτέλεσε την χειρότερη επίδοση παγκοσµίως. Με άλλα λόγια, καταναλώναµε χωρίς να παράγουµε. Επιβεβαιώθηκε έτσι η πρόβλεψη ότι µια µη ανταγωνιστική οικονοµία, όπως η ελληνική, θ αντιµετώπιζε πρόβληµα επιβίωσης στο περιβάλλον µιας νοµισµατικής ένωσης στο οποίο απεµπολείται το εργαλείο της νοµισµατικής υποτίµησης. Η Ελλάδα, είχε την ατυχία τα τελευταία 30 χρόνια να κυβερνιέται, κατά κανόνα, από άτολµες πολιτικές ηγεσίες οι οποίες, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ή «πολιτικού κόστους», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, δεν θέλησαν να συγκρουστούν µε κατεστηµένα συµφέροντα και νοοτροπίες ώστε ν ανοίξει ο δρόµος προς µια πιο ανταγωνιστική οικονοµία, ικανή να ενσωµατωθεί αρµονικά στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας ρίχνει πλέον βαριά τη σκιά του στην ελληνική οικονοµία και οι παρεµβάσεις της ύστατης ώρας, µε την µορφή της «εσωτερικής» υποτίµησης είναι ιδιαίτερα επώδυνες, χωρίς να είναι εξασφαλισµένη και η επιτυχία τους. Η αύξηση του ΑΕΠ λειτούργησε ως πρόσχηµα για αδράνεια και εφησυχασµό. Αποτέλεσε έναν βολικό τρόπο για να παρακαµφθούν τα θεµελιώδη προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας που ήταν η υστέρηση στην ανταγωνιστικότητα και η συνεχής αύξηση του δηµόσιου χρέους. Στο εξής, η αύξηση του ΑΕΠ δεν µπορεί να συνιστά αυτοσκοπό, αλλά και οι δηµόσιες πολιτικές δεν µπορούν να περιορίζονται στη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Οι πολιτικές αυτές πρέπει πλέον να συµβάλουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανταγωνιστικότητας, µε την τόνωση ιδίως των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και τη διευθέτηση του κρίσιµου ζητήµατος των συµβάσεων παραχώρησης. Οι ιδιωτικές επενδύσεις βασίστηκαν µέχρι σήµερα στις επιχορηγήσεις µε εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες η δηµιουργία υπηρεσιών µιας στάσης (one-stop shop) για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για ένα σύντοµο διάστηµα, στην λογική της στήριξης της λεγόµενης «νηπιακής βιοµηχανίας» είναι µέτρα ικανά και επαρκή για να τονώσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Στην

11 Ελλάδα σπαταλήθηκαν δηµόσιοι πόροι για την παροχή επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια (Θράκη κ.λπ.) και δεν λειτούργησαν ποτέ. Οι επιχορηγήσεις αυτές αποτέλεσαν χαρακτηριστικά µέσα παράνοµου πλουτισµού ιδιωτών και υπαλλήλων. Η µη δίωξη των υπευθύνων εντάσσεται στο γενικότερο κλίµα ατιµωρησίας των καταχραστών του ηµοσίου και αποτελεί άλλο ένα δείγµα της απόστασης που χωρίζει την Ελλάδα από τις χώρες της υτικής Ευρώπης στο ζήτηµα της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικές επενδύσεις - και ιδίως οι ξένες - απωθούνται από τα λεγόµενα «αντικίνητρα» και ειδικότερα τα φαινόµενα διοικητικής παράλυσης και κακοδιοίκησης, καθώς και ανασφάλειας δικαίου που βιώνουν οι ιδιώτες επενδυτές. Η διοικητική παράλυση οφείλεται στη διαχρονική έλλειψη κινήτρων απόδοσης των υπαλλήλων (στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες υπάρχουν αξιόπιστοι µηχανισµοί αξιολόγησης των υπαλλήλων, τα δε επιδόµατα παραγωγικότητας χορηγούνται σε περιορισµένο - και ενδεχοµένως προκαθορισµένο - αριθµό υπαλλήλων). Η κατάσταση χειροτέρεψε µε την οριζόντια µείωση των αποδοχών των υπαλλήλων η οποία, αν και ήταν αναπότρεπτη προκειµένου να περικοπεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, φαίνεται πως έχει οδηγήσει αρκετούς υπαλλήλους σε «λευκή απεργία», αφού δεν υπάρχουν αποτελεσµατικοί µηχανισµοί επιβολής κυρώσεων (περικοπές αποδοχών κ.α.). Η κακοδιοίκηση συνδέεται εξάλλου µε την ευνοϊκή µεταχείριση των συνδικαλισµένων υπαλλήλων στις προαγωγές και τοποθετήσεις. Οι υποψήφιοι επενδυτές βιώνουν τέλος διάφορες εκφάνσεις της ανασφάλειας δικαίου, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την αµφισβήτηση των περιουσιακών τους δικαιωµάτων σε ακίνητα εκτός οικισµών. Το πρόβληµα απορρέει από την απουσία εγκεκριµένων δασικών χαρτών, την αδυναµία ολοκλήρωσης του Κτηµατολογίου και του χωροταξικού σχεδιασµού µε καθορισµένες χρήσεις γης - αδυναµίες που δυσχεραίνουν άλλωστε και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των αντιφάσεων και της ασυνέπειας του Κράτους αποτελεί η αρκετά συνηθισµένη άρνηση των δασικών υπηρεσιών να χορηγούν πιστοποιητικά ότι δεν είναι δασικές ακόµη και εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε βιοµηχανικές περιοχές ή των οποίων έχει εγκριθεί η πολεοδοµική ή τουριστική ανάπτυξη. Η ανασφάλεια δικαίου συνδέεται επίσης µε τη συνεχή αναπροσαρµογή των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, µε επιστέγασµα την επιβολή εκτάκτων εισφορών σε κέρδη προηγούµενων χρήσεων όταν υπάρχει υστέρηση δηµοσίων εσόδων. Η τελευταία έκφανση της ανασφάλειας δικαίου αφορά στην καθυστέρηση απονοµής της δικαιοσύνης. Έτσι, προφανώς αβάσιµες προσφυγές ιδιωτών, µε πρόσχηµα την προστασία του περιβάλλοντος, εκδικάζονται µετά από χρόνια, ανατρέποντας τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια, ακόµη και όταν δικαιώνονται οι υποψήφιοι επενδυτές.

12 Ένα υστερόγραφο, τέλος, για το αναπτυξιακό πρότυπο. Είναι προφανές πως η «εσωτερική» υποτίµηση αποτελεί την βραχυπρόθεσµη απάντηση - τη θεραπεία σοκ - στο έλλειµµα ανταγωνιστικότητας και δεν διασφαλίζει την αρµονική συσσωµάτωση της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή οικονοµία. Από καιρό αναζητείται το αναπτυξιακό πρότυπο που θα κατευθύνει τις δηµόσιες πολιτικές. Το πρότυπο αυτό δεν µπορεί παρά να είναι συµβατό µε το αίτηµα των καιρών για βιώσιµη ή πράσινη ανάπτυξη, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Η συζήτηση όµως για το αναπτυξιακό πρότυπο πρέπει κάποια στιγµή να τελειώσει και να διαµορφωθούν οι πολιτικές που θα συντείνουν στην υλοποίησή του. Προς το παρόν υπάρχει συναίνεση για την ανάγκη ανάπτυξης των καθαρών µορφών ενέργειας. Η συναίνεση όµως αυτή συχνά προσκρούει σε τοπικά συµφέροντα, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις αντιδράσεις στη διαµόρφωση αιολικών πάρκων. Αλλά και αν υποτεθεί ότι ο στόχος αυτός προωθηθεί µε σοβαρότητα και προχωρήσει η δηµιουργία µεγάλων αιολικών πάρκων σε ηµίκλειστες θαλάσσιες περιοχές, όπως ο Θερµαϊκός, ο Παγασητικός ή ο Βόρειος Ευβοϊκός, η ελληνική βιοµηχανία δεν είναι σε θέση ν ανταποκριθεί σε µια τόσο µεγάλη παραγωγική πρόκληση. Η εγχώρια προστιθέµενη αξία και η επίδραση στην απασχόληση από την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων θα είναι µικρή αν δεν συναφθούν, µετά από συνεννόηση µε την Επιτροπή, προγραµµατικές συµφωνίες µε ιδιώτες επενδυτές για τη δηµιουργία εγχώριων παραγωγικών µονάδων. Άλλες πολιτικές που υπηρετούν το στόχο της βιώσιµης ή πράσινης ανάπτυξης, όπως η ανάπτυξη ποιοτικής και οικολογικής γεωργίας απαιτούν αποµάκρυνση από το παραγωγικό µοντέλο που κυριάρχησε στην Ελλάδα µετά την ένταξη στην ΕΟΚ. Υπάρχουν προφανώς και άλλοι δρόµοι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Το πρόβληµα όµως αυτό πρέπει ν αντιµετωπιστεί στις ρίζες του, για να µπορέσει επί τέλους η Ελλάδα να διασφαλίσει την ευηµερία της στους κόλπους της Ενωµένης Ευρώπης.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» «Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» Άγγελος Κότιος Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηράκλειο Κρήτης 25 Φεβρουαρίου 2014 Τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που. από το 1988 έως σήμερα

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που. από το 1988 έως σήμερα Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 8 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα