Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ατελής συσσωµάτωση Κωνσταντίνος Στεφάνου Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου /ντης Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονοµικού & Χρηµατοοικονοµικού ικαίου (www.ecefil.eu) Εισαγωγή Η συµπλήρωση 30 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΚ/ΕΕ επιτρέπει µια µακροσκοπική ανάλυση της ελληνικής συµµετοχής, ικανή να δώσει πιο αξιόπιστες απαντήσεις στο διαχρονικό ζήτηµα της αδυναµίας ενσωµάτωσης της ελληνικής οικονοµίας στην ευρωπαϊκή. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι το πρόβληµα δεν ανάγεται µόνο, όπως γινόταν δεκτό ως τώρα, στην αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης ν ανταποκριθεί στις προκλήσεις, αλλά αφορά στην βούληση προσαρµογής της ελληνικής κοινωνίας. Για πρώτη φορά η κοινωνία δείχνει απρόθυµη ν αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Η πλειοψηφία της κοινής γνώµης που πίστευε στην Ευρώπη και στην ανάγκη προσαρµογής της Ελλάδας τείνει να καταστεί µειοψηφία, χρεώνοντας συχνά στην Ευρώπη και στους πιστωτές µας τα προβλήµατα που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία 30 χρόνια. Η Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΟΚ που υπογράφηκε στις παρουσιάστηκε στην κοινή γνώµη ως µείζον επίτευγµα στη νεότερη ελληνική ιστορία και όντως ήταν. Η Ελλάδα ξέφευγε από τη µοναξιά της στη Ν.Α. Ευρώπη ή, ακριβέστερα την ταύτισή της σε διεθνές επίπεδο µε την Τουρκία, αφού οι δύο χώρες είχαν προσχωρήσει µαζί στο ΝΑΤΟ και είχαν συνάψει σχεδόν ταυτόχρονα συµφωνίες σύνδεσης µε την ΕΟΚ των Έξη. Όµως, καλλιεργήθηκε ανεύθυνα στην κοινή γνώµη η εικόνα του ευρωπαϊκού παράδεισου που εξασφάλιζε ακόπως ασφάλεια και ευηµερία. Η συµµετοχή στην ΕΚ/ΕΕ αποτελούσε µια σηµαντική εγγύηση ασφάλειας αλλά, όπως διαφάνηκε αργότερα, δεν επέτρεψε την µείωση των στρατιωτικών δαπανών που έφταναν στο 4% του ΑΕΠ. Από την πλευρά τους οι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις που έφταναν σε αντίστοιχο ποσοστό του ΑΕΠ ανακούφισαν το ηµόσιο από τη στήριξη των αγροτών, ελάχιστα όµως συνέβαλαν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Η ανταγωνιστικότητα είναι βέβαια µια έννοια ρευστή. Αποτυπώνεται σε διάφορους δείκτες, όπως η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, το µοναδιαίο κόστος εργασίας, η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές, η διεθνής κατατάξη Davos για το επιχειρηµατικό περιβάλλον, καθώς και δείκτες που αφορούν στην τεχνολογική ικανότητα, όπως ο αριθµός των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και βιοµηχανικών υποδειγµάτων που χορηγούνται σε ηµεδαπούς

2 ερευνητές και επιχειρήσεις, ή δείκτες που αφορούν στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού, όπως η κατάταξη των πανεπιστηµίων µε βάση τις διεθνείς δηµοσιεύσεις και ετεροαναφορές, οι δείκτες της Pisa αναφορικά µε τις επιδόσεις των µαθητών της µέσης εκπαίδευσης κ.α. Από την πλευρά τους, οι δείκτες της Στρατηγικής της Λισσαβώνας ( ) κατέγραφαν κάθε χρόνο την υστέρηση της Ελλάδας στην µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης (αγγλ. knowledge economy). Για την Ελλάδα, το βασικό εργαλείο της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού, βασισµένη στην εθελοντική προσπάθεια σύγκλισης των κρατών µελών «προς τα πάνω», αποδείχθηκε ατελέσφορη, µε την έννοια ότι η υστέρηση δεν µεταφραζόταν σε διορθωτικά µέτρα και πολιτικές. Η συµµετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονοµική ολοκλήρωση απαιτούσε από τη χώρα ικανότητα ν αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό (αγγλ. capacity to withstand competition), όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν τα οικονοµικά κριτήρια που, µαζί µε αντίστοιχα πολιτικά κριτήρια για την ένταξη νέων κρατών µελών, υιοθετήθηκαν το 1992 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης. Αποδείχθηκε πως τα νέα κράτη µέλη διέθεταν παρόµοια ικανότητα, χωρίς µάλιστα να επωφεληθούν από µεταβιβάσεις πόρων αντίστοιχες προς αυτές που έγιναν προς την Ελλάδα. Η θέση που υποστηρίζεται στην παρούσα µελέτη είναι ότι οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, αν και γνώριζαν το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, εφάρµοσαν δηµόσιες πολιτικές που ήταν ταγµένες περισσότερο στην εξυπηρέτηση εκλογικών σκοπιµοτήτων παρά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Οι πολιτικές αυτές οδήγησαν το 1985, τέσσερα χρόνια µετά την ένταξη στην ΕΟΚ, στην κατάρρευση του ισοζυγίου πληρωµών και το 2010, οκτώ χρόνια µετά την ένταξη στην ευρωζώνη, στη δηµοσιονοµική κατάρρευση. Παρακάτω η συµµετοχή στην ΕΚ/ΕΕ αξιολογείται σε συνάρτηση µε τα δύο αυτά ορόσηµα που αναδεικνύουν τον ατελή χαρακτήρα της συσσωµάτωσης Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάρρευση του ισοζυγίου πληρωµών (1985) Η Συµφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας µε την ΕΟΚ που τέθηκε σε ισχύ το 1962 απέβλεπε στο να προετοιµάσει το έδαφος για την ένταξη η οποία τελικά πραγµατοποιήθηκε το 1981, δηλαδή τρία χρόνια πριν από την ολοκλήρωση της µεταβατικής περιόδου των 22 ετών. Σηµειωτέον ότι στη διάρκεια της δικτατορίας ( ) είχαν παγώσει οι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, καθώς και η γεωργική εναρµόνιση. Στο πλαίσιο εξάλλου της ίδιας συµφωνίας είχε οριστεί χρονοδιάγραµµα 22 ετών που έληγε το 1984 για τη σταδιακή εξάλειψη των δασµών σε βιοµηχανικά προϊόντα που χαρακτηρίζονταν «ευαίσθητα», δηλαδή

3 αυτά που παράγονταν εγχώρια, καθώς και δυνατότητα διατήρησης ποσοτικών περιορισµών στο πλαίσιο ρητρών διασφάλισης. Από την πλευρά της η Πράξη Προσχώρησης που τέθηκε σε ισχύ την πρόβλεπε την πλήρη εξάλειψη των υφιστάµενων εµποδίων, µε ορισµένες εξαιρέσεις στο πλαίσιο τριετών και πενταετών µεταβατικών περιόδων από την ηµεροµηνία ένταξης. Η εφαρµογή εξάλλου της αρχής της κοινοτικής προτίµησης στα εισαγόµενα γεωργικά προϊόντα εκτίναξε στα ύψη τις τιµές αυτών των προϊόντων. Αν και ήταν προβλέψιµη η επίδραση αυτών των ρυθµίσεων στις εισαγωγές, η πολιτική των κοινωνικών παροχών που εγκαινιάστηκε το 1981 αύξησε µεν το διαθέσιµο εισόδηµα αλλά ένα µεγάλο µέρος αυτού του εισοδήµατος κατευθύνθηκε σε εισαγόµενα προϊόντα που είχαν καταστεί στο µεταξύ φθηνότερα από τα ελληνικά. Από την άλλη πλευρά η πολιτική διολίσθησης και υποτίµησης της δραχµής δεν µπόρεσε ν αποτρέψει την κατάρρευση του ισοζυγίου πληρωµών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα υπήρξε η µόνη χώρα από αυτές που εντάχθηκαν στην Κοινότητα η οποία αντιµετώπισε δραστική αύξηση των εισαγωγών µετά την ένταξή της, χωρίς παράλληλη αύξηση των εξαγωγών και των ξένων άµεσων επενδύσεων. Η στασιµότητα των εξαγωγών οφειλόταν στο γεγονός ότι οι δασµοί στα εξαγόµενα προς την ΕΟΚ ελληνικά προϊόντα είχαν προ πολλού καταργηθεί, η δε ελληνική βιοµηχανία κάλυπτε κυρίως την εγχώρια ζήτηση και ήταν δασµοβίωτη 1. Ανεξήγητη ήταν, εκ πρώτης όψεως, η στασιµότητα των ξένων άµεσων επενδύσεων, στον βαθµό που, κατά κανόνα, οι επενδύσεις αυτές αυξάνονται δραστικά κατά την ένταξη µιας χώρας σε µια οικονοµική συσσωµάτωση. Στην περίπτωση της Ελλάδας η προενταξιακή περίοδος συνέπεσε µε την επαναδιαπραγµάτευση συµβάσεων µε ξένους επενδυτές της χουντικής περιόδου αλλά και επιπόλαιες πρωτοβουλίες που έστειλαν αρνητικά µηνύµατα για το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον 2. Είναι γνωστό ότι η ένταξη επισπεύστηκε για πολιτικούς λόγους (πολιτική σταθερότητα, εξωτερική ασφάλεια) αλλά οδήγησε σε µείζονα οικονοµική αστάθεια. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ένας µεγαλύτερος χρόνος προετοιµασίας θα είχε αξιοποιηθεί κατάλληλα, κάτω από την πίεση για κοινωνικές παροχές. Σηµειωτέον ότι τα κράτη που εντάχθηκαν στην ΕΚ/ΕΕ µετά την Ελλάδα διδάχθηκαν από την ελληνική εµπειρία. Έτσι, απέφυγαν παροχές που θα υπονόµευαν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας τους, θεωρώντας ότι από τη συµµετοχή τους στην οικονοµική συσσωµάτωση θα προέκυπταν τα 1 Παρά τη µείωση των δασµών στο πλαίσιο της Συνθήκης Σύνδεσης, οι πραγµατικοί δασµοί (effective tariffs) που περιλαµβάνουν τους πάσης φύσεως περιορισµούς και επιβαρύνσεις στα εισαγόµενα προϊόντα ήταν ιδιαίτερα υψηλοί κατά την ένταξη, µε αποτέλεσµα η προσαρµογή να είναι ιδιαίτερα επώδυνη. 2 Έτσι, π.χ. η κρατικοποίηση του οµίλου της Εµπορικής Τράπεζας το 1977 έστειλε πολύ αρνητικό µήνυµα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

4 γνωστά από τη θεωρία των τελωνειακών ενώσεων αποτελέσµατα ευηµερίας (αγγλ. welfare effects). Η προσαρµογή στις απαιτήσεις της κοινής / ενιαίας αγοράς Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να εφαρµόσει το σύνολο σχεδόν των ρυθµίσεων της ΣΕΟΚ την , στο µέτρο που υπήρχαν ελάχιστες µεταβατικές ρυθµίσεις στην Πράξη Προσχωρήσεως και στα συνηµµένα πρωτόκολλα 3. Τον Μάρτιο του 1982 η Ελλάδα υπέβαλε στην Κοινότητα ένα µνηµόνιο µε αιτήµατα που στόχευαν στην βελτίωση των όρων ένταξης και ειδικότερα στην έγκριση παρεκκλίσεων από το κοινοτικό κεκτηµένο και πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων. Το αίτηµα παρεκκλίσεων αντιµετωπίστηκε αρνητικά, αν και ικανοποιήθηκε αργότερα µε την έγκριση από την Επιτροπή της ενσωµάτωσης των φορολογικών διακρίσεων σε βάρος των εισαγόµενων προϊόντων σ ένα φόρο που θα εφαρµοζόταν αποκλειστικά στα προϊόντα αυτά, ο οποίος βαφτίστηκε ρυθµιστικός φόρος 4. Η ανταπόκριση εξάλλου στο αίτηµα πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων - που πάντως δεν αφορούσε στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας - ήταν περιορισµένη. Αργότερα, το 1985, η Ελλάδα έτυχε ευνοϊκής µεταχείρισης στο πλαίσιο των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. Η αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα συνεχίστηκε στη διάρκεια του 1985, όταν το Συµβούλιο, διαπιστώνοντας την κατάρρευση του ελληνικού ισοζυγίου πληρωµών, χορήγησε στην Ελλάδα κοινοτικό δάνειο για τη στήριξη αυτού του ισοζυγίου 5. Από την πλευρά της η Επιτροπή ενέκρινε παρεκκλίσεις στο κοινοτικό κεκτηµένο 6, στο πλαίσιο της ρήτρας διασφάλισης του άρθρου 108 παρ. 3 ΣΕΟΚ και ήδη 143 παρ. 3 ΣΛΕΕ (η ρήτρα δεν ισχύει σήµερα για κράτη µέλη της ευρωζώνης). Ειδικότερα, µε την αρχική απόφαση της Επιτροπής, επιτράπηκε στην Ελλάδα να επιβάλει µέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος µε ποσοτικούς περιορισµούς στις εισαγωγές και να διατηρήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις οι οποίες, σε συνέχεια σχετικής παράτασης, καταργήθηκαν το Η πληµµυρίδα των εισαγωγών που ακολούθησε την ένταξη είχε κλονίσει ανεπανόρθωτα τις ελληνικές βιοµηχανίες οι οποίες ήταν δασµοβίωτες αλλά και υπερχρεωµένες, έχοντας 3 Με το Πρωτόκολλο αριθ. 7 προβλεπόταν η ευνοϊκότερη εφαρµογή των διατάξεων της ΣΕΟΚ για τις κρατικές ενισχύσεις. 4 Ν. 1477/1984 «Προσαρµογή έµµεσων φόρων στις αρχές του δικαίου των ΕΚ». Ο νόµος πρόβλεπε τη σταδιακή µείωση του φόρου µέχρι τελικής εξαλείψεώς το Απόφαση Συµβουλίου 85/543/ΕΟΚ. 6 Απόφαση Επιτροπής 85/594/ΕΟΚ και τροποποιητική απόφαση 86/614/ΕΟΚ.

5 παλαιότερα συνάψει δάνεια µε ρήτρα συναλλάγµατος. Η ψήφιση το 1983 του νόµου για την εξυγίανση των προβληµατικών επιχειρήσεων 7 απέβλεπε στο να προλάβει την κατάρρευση αυτών των επιχειρήσεων και την επακόλουθη ανεργία, µε την πρόβλεψη συµµετοχής του κράτους σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου και ανάληψης της διοίκησης αυτών των επιχειρήσεων από το ίδιο. Η Επιτροπή πείστηκε από την επιχειρηµατολογία του κράτους και ενέκρινε - πρώτη φορά στα χρονικά - κρατικές ενισχύσεις «για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους µέλους» 8. Ορισµένοι ιδιώτες µεγαλοµέτοχοι προσέφυγαν στα δικαστήρια επικαλούµενοι το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, αλλά οι περισσότεροι είδαν µε χαρά ν απαλλάσσονται από τις επιχειρηµατικές τους υποχρεώσεις Οι πόροι που διατέθηκαν στις προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο κατευθύνθηκαν τελικά στη διάσωση και όχι την αναδιάρθρωσή τους, ενώ επιβάρυναν σηµαντικά τη δηµοσιονοµική θέση της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η διάθεση των πόρων στις προβληµατικές επιχειρήσεις δεν επέτρεψε την υλοποίηση των προεκλογικών διακηρύξεων των κοµµάτων εξουσίας σχετικά µε την ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών κλάδων, κατά το πρότυπο των χωρών της Ν.Α. Ασίας, καθώς και υποδοµών για να καταστεί η Αθήνα διεθνές κέντρο χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και ο Πειραιάς διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Μια άλλη πτυχή της προσαρµογής αφορούσε στη διαρρύθµιση των κρατικών µονοπωλίων. Η σχετική διάταξη της Πράξης Προσχώρησης παρέλειψε να περιλάβει στα προς διαρρύθµιση µονοπώλια το µονοπώλιο πετρελαίου των κρατικών διυλιστηρίων. Η Επιτροπή πίεσε και πέτυχε την κατάργηση αυτού του µονοπωλίου, αλλά το κρατικό διυλιστήριο Ασπροπύργου πρόλαβε στο µεταξύ να υλοποιήσει επενδύσεις που το κατέστησαν ανταγωνιστικό. Επρόκειτο όµως για εξαίρεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η καθυστέρηση συµµόρφωσης δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Έτσι, στην υπόθεση του ΕΟΦ, ολοκληρώθηκε η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Φαρµακοβιοµηχανίας µέσω των τελών που εισέπραττε ο ΕΟΦ από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, παρά τις αντιρρήσεις της Επιτροπής. Παρά ταύτα, η Εθνική Φαρµακοβιοµηχανία δεν κατάφερε ν αναπτύξει δική της παραγωγική δραστηριότητα και συνεχίστηκε η εξάρτηση της Ελλάδας από τις ξένες φαρµακοβιοµηχανίες. Μια άλλη ευκαιρία χάθηκε όταν η Επιτροπή δεν αντιτάχθηκε στη σύναψη προγραµµατικών συµφωνιών από το ηµόσιο µε Έλληνες προµηθευτές, ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις. Οι προγραµµατικές συµφωνίες µε δηµόσιες επιχειρήσεις δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, εξαιτίας των µεταβολών στη διοίκησή τους και των παρεµβάσεων των συνδικάτων, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την παραγγελία των βαγονιών του ΟΣΕ στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Σε τελευταία ανάλυση, η αντικατάσταση της δασµολογικής 7 Ν. 1386/ Η σχετική ρήτρα αποτυπώνεται σήµερα στο άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. β) ΣΛΕΕ.

6 προστασίας από ένα πλέγµα ενισχύσεων και διακρίσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων παρέτεινε - αντί να επιλύσει - το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας, οδηγώντας ταυτόχρονα σε υπερφορολόγηση των πολιτών και υπερχρέωση του κράτους. Η προσαρµογή στις ρυθµίσεις για το περιβάλλον Η κοινοτική νοµοθεσία για το περιβάλλον διαµορφώθηκε µε οδηγίες που άρχισαν να θεσπίζονται τη δεκαετία του Οι οδηγίες µεταφέρθηκαν στην εσωτερική έννοµη τάξη αλλά σοβαρές δυσκολίες προέκυψαν αναφορικά µε την εφαρµογή των αντίστοιχων ρυθµίσεων. Η εφαρµογή αυτή απαιτούσε συχνά την οργάνωση και στελέχωση υπηρεσιών για τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό, την έγκριση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αστυνόµευση και επιβολή κυρώσεων κ.λπ, - θέµατα που συνάντησαν την αδιαφορία, αν όχι την εχθρότητα του πελατοκεντρικού πολιτικού συστήµατος της χώρας. Στο πεδίο λοιπόν της προστασίας του περιβάλλοντος αναδείχθηκε ένα σοβαρό έλλειµµα υλοποίησης (αγγλ. implementation deficit) των οδηγιών, µε αφετηρία τις διαδοχικές καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΚ για µη συµµόρφωση προς την οδηγία για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (υπόθεση χειµάρρου Κουρουπητού). Σήµερα το φλέγον ζήτηµα αφορά στην καθυστέρηση δηµιουργίας των ΧΥΤΑ και ήδη των ΧΥΤΥ. Αλλά και το ζήτηµα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων παραµένει επίκαιρο, στον βαθµό που πολυάριθµοι βιολογικοί καθαρισµοί που τέθηκαν παλαιότερα σε λειτουργία, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το «επιγενόµενο» έλλειµµα υλοποίησης συναντάει την αδιαφορία των αρµόδιων αρχών. Η απορρόφηση πόρων Κοινή Αγροτική Πολιτική Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αντιµετωπιζόταν πάντα ως εργαλείο στήριξης του εισοδήµατος του αγρότη και, εντελώς δευτερευόντως, ως εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα. Έτσι, από το Γεωργικό Ταµείο (FEOGA) γινόταν πλήρης απορρόφηση των πόρων του Τµήµατος Εγγυήσεων που κάλυπταν περίπου το 50%, του συνολικού γεωργικού εισοδήµατος, ενώ έµεναν αδιάθετοι σηµαντικοί πόροι του Τµήµατος Προσανατολισµού. Μέχρι την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ το 2003, στόχος των περισσότερων αγροτών και των συνεταιρισµών τους δεν ήταν η διάθεση των προϊόντων στην αγορά αλλά η είσπραξη αποζηµιώσεων για την αδιάθετη παραγωγή, στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος των εγγυηµένων τιµών. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν όλα τα

7 µέσα, όπως εικονικές παραδόσεις προϊόντων, ψευδείς δηλώσεις κ.λπ., µε ηθικούς αυτουργούς τους συνεταιρισµούς. Η έµφαση εξάλλου στις παραγόµενες ποσότητες οδήγησε σε υποβάθµιση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και στην εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών. Μετά την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ και την αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή αξιοποιήθηκε «στο έπακρο» η δυνατότητα συµπληρωµατικής στήριξης του εισοδήµατος µέσω των αποζηµιώσεων για θεοµηνίες. Η σταδιακή µείωση των εισοδηµατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ καθιστά επείγουσα την µετάβαση σε νέες ποιοτικές καλλιέργειες που έχουν προοπτικές απορρόφησης από την αγορά. Οι νέοι αγρότες που ανέλαβαν σχετικές πρωτοβουλίες δεν είχαν µέχρι σήµερα στήριξη ούτε από το Κράτος, ούτε από τους συνεταιρισµούς - οι οποίοι συχνά στάθηκαν εµπόδιο στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών. ιαρθρωτικά Ταµεία Η Ελλάδα διεξήγαγε επιτυχείς διαπραγµατεύσεις κατά την περίοδο για την έγκριση των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων και στη συνέχεια τον διπλασιασµό των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων (πακέτο Ντελόρ), µέσω των οποίων υλοποιήθηκαν το Α και το Β ΚΠΣ. Με αντίστοιχες προσπάθειες εξασφαλίστηκαν αργότερα επαρκείς πόροι για το Γ ΚΠΣ και το ΚΠΣ που ονοµάστηκε ΕΣΠΑ. Οι πόροι των τριών πρώτων ΚΠΣ απορροφήθηκαν, αλλά πολλά έργα υποδοµής που χρηµατοδοτήθηκαν µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης έµειναν ηµιτελή, λόγω καθυστερήσεων στην εκπόνηση µελετών και στις απαλλοτριώσεις, ή λόγω αιτηµάτων ανατιµολόγησης των έργων ή έκπτωσης των εργολάβων από τα έργα. Η απορρόφηση εξάλλου των πόρων του ΕΣΠΑ καθυστέρησε διότι συνέπεσε µε τη δηµοσιονοµική κατάρρευση και την αδυναµία καταβολής της εθνικής συµµετοχής. Επισηµαίνεται πάντως ότι τα κράτη µέλη που έλαβαν βοήθεια από το ΝΤ (Ρουµανία, Ουγγαρία, Εσθονία) εξασφάλισαν προκαταβολές πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντίστοιχη δυνατότητα υπάρχει και στο πλαίσιο του δανεισµού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Προϋπόθεση όµως για τις προκαταβολές είναι η ύπαρξη ολοκληρωµένων µελετών και η λεγόµενη «ωριµότητα» των έργων. Τελικά, κατά παράδοξο τρόπο, µετά από 30 χρόνια συµµετοχής στην ΕΚ/ΕΕ, έχει ολοκληρωθεί η Εγνατία Οδός που εξυπηρετεί κυρίως το εξωτερικό εµπόριο της Τουρκίας, δηλαδή του µεγάλου ανταγωνιστή µας στις αγορές της υτικής Ευρώπης, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κεντρικοί οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες της χώρας (ΠΑΘΕ) και οι σιδηροδροµικές συνδέσεις µε τα εµπορικά λιµάνια. Η απορρόφηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο δεν έδωσε επίσης τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι πόροι για κατάρτιση και επανακατάρτιση σπαταλήθηκαν εν είδει επιδοµάτων ανεργίας, αντί να συνδυαστούν µε την πιστοποίηση των καταρτιζοµένων σε

8 γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει η αγορά. Χρειάστηκαν εξάλλου δύο δεκαετίες για ν ακολουθήσει η Ελλάδα το παράδειγµα άλλων χωρών που αντικατέστησαν το επίδοµα ανεργίας µε επίδοµα απασχόλησης σε όσους επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου διατέθηκαν επίσης µέσω του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση 70 νέων τµηµάτων σε περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ, αντί να ενισχυθούν τα υπάρχοντα ώστε να καταστούν διεθνώς ανταγωνιστικά. Χρηµατοδοτήθηκαν επίσης προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα που ελάχιστη σχέση είχαν µε την απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων, ενώ δεν στηρίχθηκε καµία δράση ουσιαστικού εκσυγχρονισµού των σπουδών, όπως η µετάβαση σε τριετείς προπτυχιακές και διετείς µεταπτυχιακές σπουδές µε βάση το Σύµφωνο της Bologna, εφαρµογή του συστήµατος πιστωτικών µονάδων ECTS για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών, εξωτερική αξιολόγηση από ξένους αξιολογητές, συµφωνίες µε ξένα ΑΕΙ για κοινά προγράµµατα σπουδών κ.α. Κατά τα λοιπά, αµέτρητες είναι οι δηλώσεις των ιθυνόντων για την ανάγκη να καταστεί η Ελλάδα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Η συµµετοχή στην ευρωζώνη Η ένταξη µιας χώρας στην ευρωζώνη προϋποθέτει την τήρηση των γνωστών κριτηρίων σύγκλισης. Το ένα από αυτά, η σχέση δηµόσιου χρέους προς ΑΕΠ δεν είναι απόλυτη µπορεί δηλαδή να υπερβαίνει το 60%, αρκεί να διαγράφεται τάση µείωσης. Σηµειωτέον ότι κατά την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, η σχέση αυτή ήταν χειρότερη στην περίπτωση του Βελγίου και της Ιταλίας. Μετά την ένταξη στην ευρωζώνη τα κριτήρια σύγκλισης παύουν ν αποτελούν οικονοµικές προϋποθέσεις ή αιρεσιµότητες. Συνιστούν ατελείς υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µε την έννοια ότι µηχανισµός κυρώσεων υπάρχει µόνο σε περίπτωση υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Όµως ο µηχανισµός αυτός δεν ενεργοποιήθηκε όταν ένας µεγάλος αριθµός κρατών µελών (περιλαµβανόµενης της Γαλλίας και της Γερµανίας) υπερέβησαν το όριο του 3%. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ζήτηµα της υπερχρέωσης της χώρας παραµελήθηκε. Οι κυβερνήσεις προτίµησαν, αντί της αύξησης των φορολογικών εσόδων, την προσφυγή σε δανεισµό. Έτσι, κατά την περίοδο , που σηµειωτέον συνέπεσε µε την αποπληρωµή των ολυµπιακών έργων, το χρέος διπλασιάστηκε σε απόλυτους αριθµούς. Η χειροτέρευση της δηµοσιονοµικής κατάστασης δεν αποτυπώθηκε πλήρως στον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, διότι παράλληλα µε την αύξηση του χρέους αυξανόταν και το ΑΕΠ. Η αναπροσαρµογή εξάλλου του ΑΕΠ το 2007 επέφερε βελτίωση του δείκτη του χρέους που έφτασε στο 94,8% του ΑΕΠ, γεγονός που συνέτεινε στην χαλάρωση των προσπαθειών αύξησης των φορολογικών εσόδων.

9 Έτσι, η διεθνής οικονοµική κρίση που χτύπησε την Ελλάδα το 2009 βρήκε τα δηµοσιονοµικά της Ελλάδας σε δεινή θέση. Η δηµοσιονοµική κατάρρευση και το Μνηµόνιο Η δηµοσιονοµική κατάρρευση της χώρας οφείλεται στην απώλεια εµπιστοσύνης των αγορών και στην επακόλουθη αύξηση των επιτοκίων δανεισµού του ηµοσίου, µέχρι που κατέστη αδύνατος ο περαιτέρω δανεισµός. Τα αίτια αυτής της απώλειας εµπιστοσύνης διχάζουν. Προφανώς οφειλόταν στην ανακοίνωση των αναθεωρηµένων στοιχείων για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2009 που έδειξαν µεγάλη αστοχία των προβλέψεων της προηγούµενης δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα οφειλόταν στις αποκαλύψεις για απόκρυψη και παραποίηση στοιχείων. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν επόµενες οι αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και η επακόλουθη αδυναµία δανεισµού από τις αγορές. Σηµειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είχε τη δυνατότητα διάσωσης κρατών µελών της ευρωζώνης. Έτσι, το ελληνικό αίτηµα στήριξης ικανοποιήθηκε τελικά τον Μάιο του 2010, µε την χορήγηση δανείων 80 δις. ευρώ από τα κράτη µέλη της Ένωσης, καθώς και 30 δις. από το ΝΤ. Όπως είναι γνωστό, όταν µια χώρα καταφεύγει σε δανεισµό από διεθνείς οργανισµούς (ή/και κράτη όπως στην περίπτωση της Ελλάδας) αποδέχεται εκτός από τις συνηθισµένες υποχρεώσεις αποπληρωµής του δανείου, υποχρεώσεις που αφορούν στην άσκηση της οικονοµικής της πολιτικής, ώστε η χώρα αυτή ν αντιµετωπίσει το οικονοµικό της πρόβληµα και να µπορέσει ν αποπληρώσει τα δάνεια. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι γνωστές ως οικονοµικές προϋποθέσεις ή αιρεσιµότητες (αγγλ. economic conditionalities). Στο πλαίσιο των σχετικών διαπραγµατεύσεων αρχικά συνδιαµορφώνονται οι στόχοι αναφορικά µε τη µείωση των δηµοσίων δαπανών και την αύξηση των δηµοσίων εσόδων - και στη συνέχεια οι στόχοι αυτοί µεταφράζονται σε συγκεκριµένα µέτρα τα οποία, στην περίπτωση της Ελλάδας, αποτυπώθηκαν στο Μνηµόνιο που επισυνάφθηκε στη δανειακή σύµβαση. Σε αντίθεση µε τον διεθνή οικονοµικό έλεγχο που επιβλήθηκε στη χώρα στο τέλος του 19 ου αιώνα, δεν εκχωρήθηκαν δηµοσιονοµικά έσοδα στους πιστωτές. Παρά ταύτα, µε την τρίτη επικαιροποίηση του Μνηµονίου η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να χρησιµοποιήσει τα έσοδα από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας - της τάξης των 50 δις. ευρώ - για τη δραστική µείωση του δηµόσιου χρέους. Στην ίδια κατεύθυνση µπορεί να συµβάλει και η αναχρηµατοδότηση (αγγλ. refinancing) του χρέους προς ιδιώτες, µε την βοήθεια του µόνιµου Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας που προγραµµατίζεται να λειτουργήσει στα µέσα του 2013.

10 Το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας Η ένταξη στην ευρωζώνη το 2002, αν και συνέβαλε στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού, υπονόµευσε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Η ισοτιµία που ίσχυσε για την µετατροπή των δραχµών σε ευρώ, αλλά και η δραστική µείωση των επιτοκίων δανεισµού των νοικοκυριών, αύξησαν θεαµατικά τη ζήτηση η οποία κατευθύνθηκε κυρίως σε εισαγόµενα αγαθά και άδηλες πληρωµές, µε αποτέλεσµα το 2009 το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών να πλησιάσει το 15% του ΑΕΠ που αποτέλεσε την χειρότερη επίδοση παγκοσµίως. Με άλλα λόγια, καταναλώναµε χωρίς να παράγουµε. Επιβεβαιώθηκε έτσι η πρόβλεψη ότι µια µη ανταγωνιστική οικονοµία, όπως η ελληνική, θ αντιµετώπιζε πρόβληµα επιβίωσης στο περιβάλλον µιας νοµισµατικής ένωσης στο οποίο απεµπολείται το εργαλείο της νοµισµατικής υποτίµησης. Η Ελλάδα, είχε την ατυχία τα τελευταία 30 χρόνια να κυβερνιέται, κατά κανόνα, από άτολµες πολιτικές ηγεσίες οι οποίες, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ή «πολιτικού κόστους», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, δεν θέλησαν να συγκρουστούν µε κατεστηµένα συµφέροντα και νοοτροπίες ώστε ν ανοίξει ο δρόµος προς µια πιο ανταγωνιστική οικονοµία, ικανή να ενσωµατωθεί αρµονικά στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας ρίχνει πλέον βαριά τη σκιά του στην ελληνική οικονοµία και οι παρεµβάσεις της ύστατης ώρας, µε την µορφή της «εσωτερικής» υποτίµησης είναι ιδιαίτερα επώδυνες, χωρίς να είναι εξασφαλισµένη και η επιτυχία τους. Η αύξηση του ΑΕΠ λειτούργησε ως πρόσχηµα για αδράνεια και εφησυχασµό. Αποτέλεσε έναν βολικό τρόπο για να παρακαµφθούν τα θεµελιώδη προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας που ήταν η υστέρηση στην ανταγωνιστικότητα και η συνεχής αύξηση του δηµόσιου χρέους. Στο εξής, η αύξηση του ΑΕΠ δεν µπορεί να συνιστά αυτοσκοπό, αλλά και οι δηµόσιες πολιτικές δεν µπορούν να περιορίζονται στη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Οι πολιτικές αυτές πρέπει πλέον να συµβάλουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανταγωνιστικότητας, µε την τόνωση ιδίως των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και τη διευθέτηση του κρίσιµου ζητήµατος των συµβάσεων παραχώρησης. Οι ιδιωτικές επενδύσεις βασίστηκαν µέχρι σήµερα στις επιχορηγήσεις µε εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες η δηµιουργία υπηρεσιών µιας στάσης (one-stop shop) για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για ένα σύντοµο διάστηµα, στην λογική της στήριξης της λεγόµενης «νηπιακής βιοµηχανίας» είναι µέτρα ικανά και επαρκή για να τονώσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Στην

11 Ελλάδα σπαταλήθηκαν δηµόσιοι πόροι για την παροχή επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια (Θράκη κ.λπ.) και δεν λειτούργησαν ποτέ. Οι επιχορηγήσεις αυτές αποτέλεσαν χαρακτηριστικά µέσα παράνοµου πλουτισµού ιδιωτών και υπαλλήλων. Η µη δίωξη των υπευθύνων εντάσσεται στο γενικότερο κλίµα ατιµωρησίας των καταχραστών του ηµοσίου και αποτελεί άλλο ένα δείγµα της απόστασης που χωρίζει την Ελλάδα από τις χώρες της υτικής Ευρώπης στο ζήτηµα της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικές επενδύσεις - και ιδίως οι ξένες - απωθούνται από τα λεγόµενα «αντικίνητρα» και ειδικότερα τα φαινόµενα διοικητικής παράλυσης και κακοδιοίκησης, καθώς και ανασφάλειας δικαίου που βιώνουν οι ιδιώτες επενδυτές. Η διοικητική παράλυση οφείλεται στη διαχρονική έλλειψη κινήτρων απόδοσης των υπαλλήλων (στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες υπάρχουν αξιόπιστοι µηχανισµοί αξιολόγησης των υπαλλήλων, τα δε επιδόµατα παραγωγικότητας χορηγούνται σε περιορισµένο - και ενδεχοµένως προκαθορισµένο - αριθµό υπαλλήλων). Η κατάσταση χειροτέρεψε µε την οριζόντια µείωση των αποδοχών των υπαλλήλων η οποία, αν και ήταν αναπότρεπτη προκειµένου να περικοπεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, φαίνεται πως έχει οδηγήσει αρκετούς υπαλλήλους σε «λευκή απεργία», αφού δεν υπάρχουν αποτελεσµατικοί µηχανισµοί επιβολής κυρώσεων (περικοπές αποδοχών κ.α.). Η κακοδιοίκηση συνδέεται εξάλλου µε την ευνοϊκή µεταχείριση των συνδικαλισµένων υπαλλήλων στις προαγωγές και τοποθετήσεις. Οι υποψήφιοι επενδυτές βιώνουν τέλος διάφορες εκφάνσεις της ανασφάλειας δικαίου, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την αµφισβήτηση των περιουσιακών τους δικαιωµάτων σε ακίνητα εκτός οικισµών. Το πρόβληµα απορρέει από την απουσία εγκεκριµένων δασικών χαρτών, την αδυναµία ολοκλήρωσης του Κτηµατολογίου και του χωροταξικού σχεδιασµού µε καθορισµένες χρήσεις γης - αδυναµίες που δυσχεραίνουν άλλωστε και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των αντιφάσεων και της ασυνέπειας του Κράτους αποτελεί η αρκετά συνηθισµένη άρνηση των δασικών υπηρεσιών να χορηγούν πιστοποιητικά ότι δεν είναι δασικές ακόµη και εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε βιοµηχανικές περιοχές ή των οποίων έχει εγκριθεί η πολεοδοµική ή τουριστική ανάπτυξη. Η ανασφάλεια δικαίου συνδέεται επίσης µε τη συνεχή αναπροσαρµογή των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, µε επιστέγασµα την επιβολή εκτάκτων εισφορών σε κέρδη προηγούµενων χρήσεων όταν υπάρχει υστέρηση δηµοσίων εσόδων. Η τελευταία έκφανση της ανασφάλειας δικαίου αφορά στην καθυστέρηση απονοµής της δικαιοσύνης. Έτσι, προφανώς αβάσιµες προσφυγές ιδιωτών, µε πρόσχηµα την προστασία του περιβάλλοντος, εκδικάζονται µετά από χρόνια, ανατρέποντας τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια, ακόµη και όταν δικαιώνονται οι υποψήφιοι επενδυτές.

12 Ένα υστερόγραφο, τέλος, για το αναπτυξιακό πρότυπο. Είναι προφανές πως η «εσωτερική» υποτίµηση αποτελεί την βραχυπρόθεσµη απάντηση - τη θεραπεία σοκ - στο έλλειµµα ανταγωνιστικότητας και δεν διασφαλίζει την αρµονική συσσωµάτωση της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή οικονοµία. Από καιρό αναζητείται το αναπτυξιακό πρότυπο που θα κατευθύνει τις δηµόσιες πολιτικές. Το πρότυπο αυτό δεν µπορεί παρά να είναι συµβατό µε το αίτηµα των καιρών για βιώσιµη ή πράσινη ανάπτυξη, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Η συζήτηση όµως για το αναπτυξιακό πρότυπο πρέπει κάποια στιγµή να τελειώσει και να διαµορφωθούν οι πολιτικές που θα συντείνουν στην υλοποίησή του. Προς το παρόν υπάρχει συναίνεση για την ανάγκη ανάπτυξης των καθαρών µορφών ενέργειας. Η συναίνεση όµως αυτή συχνά προσκρούει σε τοπικά συµφέροντα, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις αντιδράσεις στη διαµόρφωση αιολικών πάρκων. Αλλά και αν υποτεθεί ότι ο στόχος αυτός προωθηθεί µε σοβαρότητα και προχωρήσει η δηµιουργία µεγάλων αιολικών πάρκων σε ηµίκλειστες θαλάσσιες περιοχές, όπως ο Θερµαϊκός, ο Παγασητικός ή ο Βόρειος Ευβοϊκός, η ελληνική βιοµηχανία δεν είναι σε θέση ν ανταποκριθεί σε µια τόσο µεγάλη παραγωγική πρόκληση. Η εγχώρια προστιθέµενη αξία και η επίδραση στην απασχόληση από την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων θα είναι µικρή αν δεν συναφθούν, µετά από συνεννόηση µε την Επιτροπή, προγραµµατικές συµφωνίες µε ιδιώτες επενδυτές για τη δηµιουργία εγχώριων παραγωγικών µονάδων. Άλλες πολιτικές που υπηρετούν το στόχο της βιώσιµης ή πράσινης ανάπτυξης, όπως η ανάπτυξη ποιοτικής και οικολογικής γεωργίας απαιτούν αποµάκρυνση από το παραγωγικό µοντέλο που κυριάρχησε στην Ελλάδα µετά την ένταξη στην ΕΟΚ. Υπάρχουν προφανώς και άλλοι δρόµοι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Το πρόβληµα όµως αυτό πρέπει ν αντιµετωπιστεί στις ρίζες του, για να µπορέσει επί τέλους η Ελλάδα να διασφαλίσει την ευηµερία της στους κόλπους της Ενωµένης Ευρώπης.

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» «Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» Άγγελος Κότιος Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηράκλειο Κρήτης 25 Φεβρουαρίου 2014 Τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Σεπτέμβριος 2015 Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική Η διαχρονική αδυναμία υλοποίησης αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δέσμη μέτρων για τη διατήρηση και την ενίσχυση του οικονομικού και επιχειρηματικού τουριστικού δυναμικού που βρίσκεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική, 1 Οικονοµική, 2013 2012 Ποια Είναι τα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που. από το 1988 έως σήμερα

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που. από το 1988 έως σήμερα Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πράξης. Αθήνα,.. ΘΕΜΑ: Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (Α 28). 2. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα