ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Περιεχόμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Περιεχόμενα Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ : 5 θζςεισ καθηγητή... 3 Πανεπιςτήμιο Πειραιϊσ : 2 θζςεισ καθηγητή... 4 Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων : 3 θζςεισ καθηγητή... 5 Τ.Ε.Ι. Δυτικήσ Ελλάδασ: πρόςληψη Επιςτημονικϊν - Εργαςτηριακϊν Συνεργατϊν... 7 Εθνική Σχολή Δικαςτικϊν Λειτουργϊν : 160 θζςεισ ςπουδαςτϊν... 8 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιςτήμιο : 200 ςυμβάςεισ ζργου... 9 Κζντρα Επιμόρφωςησ Στελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ/Πλοιάρχων και Μηχανικϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ & Αιγαίου : πρόςληψη ωρομίςθιων καθηγητϊν Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Κρήτησ : 5 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου.. 12 Δήμοσ Βάρησ - Βοφλασ - Βουλιαγμζνησ : 30 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Παπάγου-Χολαργοφ : 14 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Σικυωνίων : 34 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Βζροιασ : 14 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Περιςτερίου : 1 θζςη με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Μυκόνου : 39 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Φιλοθζησ - Ψυχικοφ : 27 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Μϊλου - Αγίου Κωνςταντίνου : 13 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Αλίμου : 25 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Πάρου : 6 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Σάμου : 33 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Ηωγράφου : 8 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ειίδα - 1 -

2 Δήμοσ Ηακφνθου : 1 θζςη με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτικόσ Οργανιςμόσ Άθληςησ Πολιτιςμοφ & Περιβάλλοντοσ Χαλκίδασ : 1 θζςη με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δ.Ε.Υ.Α. Θζρμησ : 5 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΔΕΥΑ Λιβαδειάσ : 3 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Λϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτήτων : 20 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΔΕΘ Α.Ε. ΑΘΣ Αγίου Δημητρίου : 36 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Εργοςτάςιο Σερρϊν τησ Ελληνικήσ Βιομηχανίασ Ηάχαρησ Α.Ε. : 21 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Ευρωπαϊκή Υπηρεςία Επιλογήσ Προςωπικοφ (EPSO) : μεταφραςτζσ και διερμηνείσ ςυνεδριάςεων ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΕΙΣ Ενδιάμεςη Διαχειριςτική Αρχή Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου: πλήρωςη 19 θζςεων με απόςπαςη ή μετακίνηςη προςωπικοφ Κεντρική Μονάδα Κρατικϊν Ενιςχφςεων του Υπουργείου Οικονομικϊν : πλήρωςη 19 θζςεων με απόςπαςη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροςωπεία ςτην Ευρωπαϊκή Ζνωςη : πλήρωςη 62 θζςεων Εθνικϊν Εμπειρογνωμόνων ςτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόςπαςη Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ : 2 θζςεισ προςωρινϊν υπαλλήλων ειίδα - 2 -

3 Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ : 5 θϋςεισ καθηγητό ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΛΖΡΧΖ ΘΔΔΧΝ ΓΔΠ ηo αξηζ.602/ ΦΔΚ η. Γ, δεκνζηεύζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ Καζεγεηώλ γηα ηηο αλάγθεο Σκεκάησλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ζπγθεθξηκέλα: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ -Μία (1) ζέζε Καζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Κνηλσληθή Φπρνινγία» ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ -Μία (1) ζέζε Καζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Νενειιεληθή Γιώζζα: ζεκαζηνινγία-ιεμηθνινγία». ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ -Μία (1) ζέζε Καζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Μεηαιιηθέο θαη ζύκκηθηεο θαηαζθεπέο». ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ -Μία (1) ζέζε Καζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή ηαηηζηηθή». Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ κέρξη (αλαζηνιή ιόγσ ζεξηλώλ δηαθνπώλ) αίηεζε ππνςεθηόηεηαο καδί κε όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ: -Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Ν. Υηιή, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ, ηει , -Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Ν. Υηιή, Αιεμαλδξνύπνιε, ηει Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Βαζ. νθίαο 12, Πνιπηερληθή ρνιή ηει Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Παληαδίδε 193, Οξεζηηάδα, ηει Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ. ειίδα - 3 -

4 ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΛΖΡΧΖ ΘΔΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ην αξηζ.628/18 Ηνπλίνπ 2013 ΦΔΚ η. ΣΡΗΣΟ δεκνζηεύζεθε ε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα: ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ -Μία (1) ζέζε Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλνο Απηόκαηνο Έιεγρνο». Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ κέρξη (ύζηεξα από παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιόγσ ζεξηλώλ δηαθνπώλ) αίηεζε ππνςεθηόηεηαο, καδί κε όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά, ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Κηίξην Ζιεθηξνιόγσλ Κηκκέξηα Ξάλζε, ηει Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ : 2 θϋςεισ καθηγητό ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ Σν Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο αλαθνηλώλεη όηη, ζην ΦΔΚ 706/η.Γ / δεκνζηεύζεθαλ νη πξνθεξύμεηο ησλ παξαθάησ δύν (2) ζέζεσλ Καζεγεηώλ, σο εμήο: ρνιή Οηθνλνκηθώλ, Δπηρεηξεκαηηθώλ θαη Γηεζλώλ πνπδώλ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σνκέαο Μάξθεηηλγθ θαη Παξαγσγήο Μία (1) ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», ρνιή Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ειίδα - 4 -

5 Μία (1) ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Δπεμεξγαζία ήκαηνο κε έκθαζε ζε Ήρν-Φσλή», κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή «Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζεκάησλ ήρνπ, κνπζηθήο θαη θσλήο όπσο ελδεηθηηθά, αλαγλώξηζε, ηαμηλόκεζε θαη εληνπηζκόο πξνηύπσλ ήρνπ/κνπζηθήο/θσλήο, θαηάηκεζε ερεηηθώλ ξνώλ θαη αλάιπζε ηελ δνκήο απηώλ, εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ ρακεινύ θαη πςεινύ επηπέδνπ από ερνγξαθήζεηο». Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ιήγεη ζηηο Πιεξνθνξίεο γηα ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα Σκήκαηα: Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηει θαη θαη Πιεξνθνξηθήο ηει Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων : 3 θϋςεισ καθηγητό ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 657/ (η. Γ ) δεκνζηεύηεθε ε αξηζκ / Πξνθήξπμε πιήξσζεο ηεο παξαθάησ ζέζεο Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, σο εμήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ (Σει. Γξακκαη θαη 07470) ΣΟΜΔΑ ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ -Μία (1) ζέζε Καζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Αλόξγαλε Υεκεία» Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ιήγεη ζηηο 2-9- Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο θαη όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ζηα ηειέθσλα θαη (Γηεύζπλζε: Παλ/πνιε Ησαλλίλσλ ). ειίδα - 5 -

6 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 657/ (η. Γ ) δεκνζηεύηεθε ε αξηζκ / Πξνθήξπμε πιήξσζεο ηεο παξαθάησ ζέζεο Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, σο εμήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ (Σει. Γξακκαη θαη 07201) ΣΟΜΔΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ-ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ -Μία (1) ζέζε Καζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Φαξκαθνινγία» Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ιήγεη ζηηο 2-9- Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο θαη όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ζηα ηειέθσλα , θαη (Γηεύζπλζε: Παλ/πνιε Ησαλλίλσλ ). ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 657/ (η. Γ ) δεκνζηεύηεθε ε αξηζκ / Πξνθήξπμε πιήξσζεο ηεο παξαθάησ ζέζεο Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, σο εμήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ (Σει. Γξακκαη ) -Μία (1) ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Βηνκεραληθή Οξγάλσζε». Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ιήγεη ζηηο ειίδα - 6 -

7 Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο θαη όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ζηα ηειέθσλα (Γηεύζπλζε: Παλ/πνιε Ησαλλίλσλ ). Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ: πρόςληψη Επιςτημονικών - Εργαςτηριακών Συνεργατών Σ.Δ.Η. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΚΑΗ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ Σν Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο ησλ δηδαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο γηα ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο θαη γηα λα πξνζειθύζεη Δπηζηήκνλεο κε ηα πιήξε πξνζόληα ηνπ λόκνπ, απνθάζηζε ζηελ κε αξηζκ. 20/ ζπλεδξίαζή ηνπ π.σ.δ.η.πάηξαο, ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε Δπηζηεκνληθώλ - Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ, όπσο παξαθάησ: ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Α/Α ΜΑΘΖΜΑ ΧΡΔ ΔΞΑΜΖΝΟ ΘΔΧΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1 ΦΧΝΟΛΟΓΗΚΖ 3 - Β ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 2 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ 3 2 Γ ΓΛΧΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 3 ΜΑΘΖΗΑΚΔ 3 2 Γ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΟΜΗΛΗΑ 4 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 3 2 Γ ειίδα - 7 -

8 Ζ έληππε αίηεζε, θαζώο θαη ε αλαιπηηθή πξνθήξπμε, ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, θαζώο θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ π.σ.δ.η. Πάηξαο ζηε δηεύζπλζε Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθό θάθειν, πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα θαη λα ππνβιεζνύλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ, από ηελ επόκελε ηηο εκεξνκελίαο ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηύπν θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ έσο θαη ηελ , ζηελ αληίζηνηρε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη από ηε Γξακκαηεία Λνγνζεξαπείαο ζην ηειέθσλν Εθνικό Σχολό Δικαςτικών Λειτουργών : 160 θϋςεισ ςπουδαςτών Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ εηζαγσγή 160 ζπνπδαζηώλ ζηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηώλ Από ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αλαθνηλώζεθε ν δηαγσληζκόο γηα ηελ εηζαγσγή εθαηόλ εμήληα (160) ζπνπδαζηώλ ζηεv Δζληθή ρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ. Ο αξηζκόο ησv εηζαθηέσv θαηαvέκεηαη αvά θαηεύζπλζε, σο αθoιoύζσο: Α. Γηνηθεηηθή Γηθαηoζύvε, εθαηόλ δέθα πέληε (115) θαη αλαιπηηθά, δεθαπέληε (15) δνθίκσλ εηζεγεηώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηέζζεξηο (4) δνθίκσλ εηζεγεηώλ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη ελελήληα έμη (96) δνθίκσλ παξέδξσλ πξσηνδηθείνπ ησλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ. Β. Πνιηηηθή θαη Πoηvηθή Γηθαηoζύvε, ηξηάληα επηά (37) ζέζεηο δνθίκσλ παξέδξσv πξσηoδηθείoπ. Γ. Δηζαγγειείο, νθηώ (8) ζέζεηο δνθίκσλ παξέδξσλ εηζαγγειίαο. Σν πξνθξηκαηηθό ζηάδην ησλ εμεηάζεσλ ζα δηελεξγεζεί ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ην δεύηεξν θαη ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ, θαη ην ηειηθό ζηάδην ζα δηελεξγεζεί ζηελ Αζήλα θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην - Γεθέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σν πξόγξακκα, ε δηαδηθαζία, ηα εμεηαζηηθά θέληξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ν νξηζκόο ησλ επηηεξεηώλ, θαζώο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο, ζηνπο όξνπο θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο αλαξηώληαη ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζην Kαηάζηεκα ηεο ρνιήο, δεκνζηνπνηνύληαη δε κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξόζθνξν ηξόπν. ειίδα - 8 -

9 Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό από ηελ 16ε επηεκβξίνπ έσο θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζηε γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή ζηε γξακκαηεία νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ ηεο ρώξαο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη αηηήζεηο δηαβηβάδνληαη ακειιεηί ζηε γξακκαηεία ηεο ρνιήο. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιςτόμιο : 200 ςυμβϊςεισ ϋργου 200 ζπκβάζεηο έξγνπ γηα εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Σν Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην, ζην πιαίζην πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 10 κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ» ησλ Πξάμεσλ «ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΘΝΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ ΑΠ7» θαη «ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΘΝΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ ΑΠ8», νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ) ηνπ ΔΠΑ ( ), ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 7 & 8 κε MIS & αληίζηνηρα θαη νη νπνίεο ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ΔΚΣ) θαη από εζληθνύο πόξνπο, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ Πξόηαζε γηα αλάζεζε έξγνπ ζε 200 εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ. Οη ππνςήθηνη, γηα λα ππνβάιινπλ Πξόηαζε, ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη εληαγκέλνη ζην Τπνκεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Δθπαηδεπηώλ Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ (=Δζληθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ & Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ) πξώελ Τπνκεηξών Δθπαηδεπηώλ Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΚΔΠΗ. Ζ επηινγή ησλ εθπαηδεπηώλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ δηαζεζηκόηεηά ηνπο θαη ηηο ρσξνηαμηθέο αλάγθεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 10. Οη ελ ιόγσ εθπαηδεπηέο κεηά από εθπαίδεπζε δηάξθεηαο 30 δηδαθηηθώλ σξώλ (22 ώξεο εμ απνζηάζεσο θαη 8 ώξεο ζε κία ζπλάληεζε), ζα αλαιάβνπλ λα εθπαηδεύζνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ Κέληξσλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 10 ησλ παξαπάλσ Πξάμεσλ. Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνύλ ζα έρνπλ ρξνληθή δηάξθεηα δύν ηξεηο (2-3) κήλεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη κε δπλαηόηεηα ππνγξαθήο λέαο κέρξη ηελ ιήμε ησλ πξάμεσλ. Οη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηε θόξκα ηεο Πξόηαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. ειίδα - 9 -

10 [ => Αλαθνηλώζεηο => Γηαθεξύμεηο-Πξνθεξύμεηο => Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα αλάζεζε έξγνπ ζε 200 εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ (Πξάμεηο: Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Τπνέξγν: 10)] θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζην Παξάξηεκα ηνπ ΔΑΠ (παξαθάησ δηεύζπλζε) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή από 19/07/2013 έσο θαη 29/07/2013 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) σο εμήο: ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΛΔΧΦΟΡΟ ΤΓΓΡΟΤ ΑΘΖΝΑ Τπόςε θαο Διέλεο Μεηαμάθε (Τπνβνιή Πξόηαζεο γηα 200 εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ) Ζ Πξόηαζε ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο κε ηξία (3) δηθαηνινγεηηθά: 1. Βηνγξαθηθό εκείσκα 2. Έγγξαθν από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε έληαμε ζην Τπνκεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Δθπαηδεπηώλ Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ (=Δζληθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ & Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ) πξώελ Τπνκεηξών Δθπαηδεπηώλ Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΚΔΠΗ. 3. Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηε γλεζηόηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Βηνγξαθηθό εκείσκα. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: (γηα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο) (γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο). Κϋντρα Επιμόρφωςησ Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιϊρχων και Μηχανικών του Υπουργεύου Ναυτιλύασ & Αιγαύου : πρόςληψη ωρομύςθιων καθηγητών ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΔΔΝ/ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Σα Κέληξα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ/Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο & Αηγαίνπ πξνηίζεληαη λα πξνζιάβνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ειίδα

11 αλαγθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έηνπο σξνκίζζηνπο Καζεγεηέο ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο ίνπ πξνηίζεληαη λα πξνζιάβνπλ γηα ηελ Σα Κέληξα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ/Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ. Η. ΚΔΔΝ/ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ - Μέρξη ελλέα (09) Πινηάξρνπο Α Σάμεο Δ.Ν - Έλαλ (01) Πινίαξρν Α Σάμεο Δ.Ν κε δηεηή εκπεηξία ζε πνληνπόξα πινία θαη ειιείςεη Πηπρηνύρν Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ γηα ην κάζεκα Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε Πινίνπ (ΟΔΠ) - Έλαλ (01) Μαζεκαηηθό ή Φπζηθό ΑΔΗ κε εηδίθεπζε ζηελ Μεηεσξνινγία - Έλαλ (01) Ηαηξό - Έλαλ (01) Κνηλσληνιόγν Πηπρηνύρν ΑΔΗ, γηα κέξνο ηνπ ΓΟΔ (18 ώξεο) ζηνπο Πινηάξρνπο Α Σάμεο θαη γηα ηε Γηαρείξηζε Πιήζνπο/Κξίζεο. - Έλαλ (01) Ζιεθηξνιόγν Μερ/θν θαη Σερλνινγίαο Ζ/Τ (γηα ηα εηδηθά ζρνιεία BRMBMS- ECDIS) - Έλαλ (01) Πηπρηνύρν ΣΔΗ Πιεξνθνξηθήο (γηα ηα εηδηθά ζρνιεία BRM-BMS-ECDISARPA). II. ΚΔΔΝ/ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Μέρξη ηξείο (03) Μεραληθνύο Α Σάμεο Δ.Ν θαη ειιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, εγθξίλεηαη ε θάιπςε ησλ ζέζεσλ από Μεραλνιόγνπο Μεραληθνύο ή Ναππεγνύο Μεραλνιόγνπο - Μεραληθνύο - Έλαλ (01) Μεραληθό Α Σάμεο Δ.Ν γηα ηνλ πξνζνκνησηή κεραλνζηαζίνπ, κε πξαθηηθή εκπεηξία ζε πξνζνκνησηή - Έλαλ (01) Πιεξνθνξηθήο εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο θαη ειιείςεη ππνςεθίσλ πηπρηνύρνη θάηνρνη ησλ ινηπώλ πηπρίσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ζύκθσλα κε ην Π.Γ 50/2001 θαη ειιείςεη απηώλ Μαζεκαηηθνί ή Φπζηθνί κε εηδίθεπζε ζηελ Πιεξνθνξηθή - Μέρξη ηέζζεξεηο (04) Μεραλνιόγνπο Μεραληθνύο ή Ναππεγνύο Μεραλνιόγνπο - Μεραληθνύο - Μέρξη ηξείο (03) Ζιεθηξνιόγνπο Μεραληθνύο ΗΗΗ. ΚΟΗΝΟΗ ΓΗΑ ΚΔΔΝ/ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ-ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Έλαλ (01) Ννκηθό Έλαλ (01) Αγγιηθήο Φηινινγίαο Έλαλ (01) Μεραληθό Α Σάμεο Δ. Πξνζεζκία: Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη εληόο είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, από ηελ επόκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο, ζηνλ ηύπν ή ηεο αλάξηεζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο "ΓΗΑΤΓΔΗΑ ", ήηνη από Παξαζθεπή 05/07/2013 κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 24/07/2013 λα ππνβάιινπλ ή απνζηείινπλ " ΤΣΖΜΔΝΑ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS (θαηά πεξίπησζε) ζηα Κ.Δ..Δ.Ν./ Πινηάξρσλ- Μεραληθώλ (Φιέκηγθ 43, Αγ. I. Ρέληε), αίηεζε (ε νπνία θαη επηζπλάπηεηαη γηα Πινηάξρνπο θαη Μεραληθνύο αληίζηνηρα) κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πξνβιεπόκελα θαηά ειίδα

12 πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θ.ι.π. (Λακβάλεηαη ππόςε ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ηελ έλδεημε ΤΣΖΜΔΝΟ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS). εκεηώλεηαη όηη γηα ηηο εηδηθόηεηεο πνπ αθνξνύλ θαη ην ΚΔΔΝ/Πινηάξρσλθαη ην ΚΔΔΝ/Μεραληθώλ, νη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζην ΚΔΔΝ/Μ. Δπηθνηλσλία: Γηα πιεξνθνξίεο γηα ηα απαηηνύκελα γεληθά θαη εηδηθά πξνζόληα, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα ηειέθσλα: 210/ & θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη Κρότησ : 5 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 5 αηόκσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο Ζ Γ/λζε Γαζώλ Ρεζύκλεο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά πέληε (5) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ρεζύκλεο, πνπ εδξεύεη ζην Ρέζπκλν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΤΔ Δξγαηώλ/ηξηώλ Δθηξνθείσλ 5 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γ/λζε Γαζώλ Ρεζύκλεο - Κόκβνο Ακαξίνπ-Μπζίξηα, ΣΚ 74100, Ρέζπκλν, απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Γηνηθεηηθνύ ππόςε θ. Νηθνιάνπ παλνπδάθε (ηει. επηθνηλσλίαο: /24852) από έσο ειίδα

13 Δόμοσ Βϊρησ - Βούλασ - Βουλιαγμϋνησ : 30 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 30 αηόκσλ ζην Γήκν Βάξεο- Βνύιαο- Βνπιηαγκέλεο Ο Γήκνο Βάξεο -Βνύιαο - Βνπιηαγκέλεο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηάληα (30) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο: ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΜΔ ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ) 6 ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΣΡΑΚΣΟΡΑ Γ & Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΥΧΡΗ ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ) 1 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΡΧΘΡΟΤ 1 ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΓΟΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΝΟΗΥΣΑ ΦΟΡΣΖΓΑ) 22 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Βάξεο-Βνύιαο-Βνπιηαγκέλεο, Λεσθ. Κ. Καξακαλιή 18, Σ.Κ Βνύια, απεπζύλνληάο ηελ ππόςηλ θ. Κσλζηαληίλαο ηεθαλή ή θ. Παλαγηώηαο ύξηνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο θαη Δόμοσ Παπϊγου-Χολαργού : 14 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 16 αηόκσλ ζην Γήκν Παπάγνπ-Υνιαξγνύ Ο Γήκνο Παπάγνπ-Υνιαξγνύ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δεθαέμη (16) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε ειίδα

14 επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ & Γήκνπ Παπάγνπ Υνιαξγνύ, πνπ εδξεύεη ζην Υνιαξγό θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο: 4 ΓΔ Οδεγώλ Απνξξηκαηνθόξσλ (κε ςεθηαθό ηαρνγξάθν) 12 ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηνο Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Πεξηθιένπο 55 Σ.Κ Υνιαξγόο, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Δπνπηείαο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ, ππ όςηλ θ. Διηζάβεη Σζανύζε (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο Δόμοσ Σικυωνύων : 34 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 34 αηόκσλ ζην Γήκν ηθπσλίσλ Ο Γήκαξρνο ηθπσλίσλ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από έσο , ζπλνιηθά ηξηάληα ηεζζάξσλ (34) αηόκσλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο Καηαζθήλσζεο Ζ Κνξίλζνπ (Κιεκεληίνπ Κνξηλζίαο) πγθεθξηκέλα: πληνληζηέο 1 Δπηκειεηέο 3 Οκαδάξρεο 10 Γηαηξνί 1 Ννζνθόκνη 1 Γπκλαζηέο 2 Δηδηθνί πλεξγάηεο- γηα ζέκαηα Φπραγσγίαο 2 Δηδηθνί πλεξγάηεο- γηα ζέκαηα Υεηξνηερλίαο 2 Γηαρεηξηζηέο 1 Βνεζ. Γηαρεηξηζηέο 1 Μάγεηξνη 1 Βνεζ. Μαγείξσλ 1 ειίδα

15 Απνζεθάξηνη 1 Φύιαθαο 1 Δξγάηεο 6 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ηθπσλίσλ (Γ/λζε: Γ. Γελλεκαηά 2, ηει ), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην Γξαθείν αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξώλ, ήηνη από κέρξη θαη ηελ Δόμοσ Βϋροιασ : 14 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 14 αηόκσλ ζην Γήκν Βέξνηαο Ο Γήκνο Βέξνηαο αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δεθαηέζζεξα (14) άηνκα γηα ηελ θάιπςε πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ γηα ηηο εμήο εηδηθόηεηεο: ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 12 ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ 2 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο, ζηελ νδό Μεηξνπόιεσο 46 θαη εηδηθόηεξα ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ (αξ. Γξ. 11) εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, δει. από έσο ειίδα

16 Δόμοσ Περιςτερύου : 1 θϋςη με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ Ο Γήκνο Πεξηζηεξίνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε Γνκώλ θαη Τπεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο ησλ Γπλαηθώλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο - Γεκηνπξγία Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο ζε ηνπηθό επίπεδν ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 08», ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε » ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ, πνπ εδξεύεη ζην Πεξηζηέξη, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο: ΠΔ ή ΣΔ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ 1 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 1, Σ.Κ 12134, Πεξηζηέξη Ν. Αηηηθήο, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ππ όςηλ θπξίνπ Αλδξέα Καθαξνύρα (ηει. επηθνηλσλίαο: , ) από έσο Δόμοσ Μυκόνου : 39 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 39 αηόκσλ ζην Γήκν Μπθόλνπ Ο Γήκνο Μπθόλνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηάληα ελλέα (39) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ Μύθνλν Ν. Κπθιάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκνύ αηόκσλ: ειίδα

17 ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ (κε θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 2 ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ (ρσξίο θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 5 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ (άξσζξν) 1 ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Οδνθαζαξηζηέο) 11 ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Νεθξνηαθείνπ) 1 ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Πιήξσκα Απνξξηκκαηνθόξνπ) 19 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Μπθόλνπ, Παξαιία Μπθόλνπ, Σ.Κ Μύθνλνο, απεπζύλνληαο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ππ όςηλ θπξίαο Γεινπζίδνπ θαη θπξίνπ Θενδώξνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο Δόμοσ Φιλοθϋησ - Ψυχικού : 27 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 27 αηόκσλ ζην Γήκν Φηινζέεο- Φπρηθνύ Ο Γήκνο Φηινζέεο - Φπρηθνύ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά είθνζη επηά (27) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Φπρηθνύ, πνπ εδξεύεη ζην Φπρηθό, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΠΔ Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ 1 ΓΔ Οδεγώλ Απνξξηκκαηνθόξσλ (Με θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 5 ΓΔ Υεηξηζηώλ κερ/ησλ έξγσλ (άξσζξν) 2 ΓΔ Υεηξηζηώλ κερ/ησλ έξγσλ (Φνξησηήο) 1 ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο 18 ειίδα

18 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Φηινζέεο- Φπρηθνύ, Μαξαζσλνδξόκνπ 95, Σ.Κ Φπρηθό, απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ (ηει. επηθνηλσλίαο: ,722) από έσο Δόμοσ Μώλου - Αγύου Κωνςταντύνου : 13 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 13 αηόκσλ ζην Γήκν Μώινπ- Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ Ο Γήκνο Μώινπ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δεθαηξηώλ (13) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Μώινπ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, πνπ εδξεύεη ζηα Κακέλα Βνύξια, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο: ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο (ζπλνδνί απνξξηκκαηνθόξσλ) 6 ΤΔ Δξγάηεο Καζαξηόηεηαο (Νεθξνηαθείνπ) 1 ΓΔ Οδεγώλ απνξξηκκαηνθόξσλ (xσξίο θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 2 ΓΔ Ζιεθηξνιόγσλ 1 ΓΔ Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ έξγσλ (Δθζθαθέαο - Φνξησηήο) Οκάδα Β, Σάμεο Γ 2 ΓΔ Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ έξγσλ (Φνξησηήο) Οκάδα Δ, Σάμεο Β 1 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Μώινπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, Αγίνπ Παληειεήκνλα 8, Σ.Κ Κακέλα Βνύξια, απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ππ όςηλ θ. Η. Κνθηλά θαη Α. Μπαθάξα (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο ειίδα

19 Δόμοσ Αλύμου : 25 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 25 αηόκσλ ζην Γήκν Αιίκνπ Ο Γήκνο Αιίκνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά είθνζη πέληε (25) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Άιηκν θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Αξηζηνηέινπο 53, Σ.Κ.: Άιηκνο, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνύ ππόςηλ θ. Θ. Βαζηιαθάθε (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο Δόμοσ Πϊρου : 6 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 6 αηόκσλ ζην Γήκν Πάξνπ Ο Γήκνο Πάξνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο δπν (2) κελώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 191/2013 Α.Γ.. Γήκνπ Πάξνπ πνπ λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ.32229/7819/ όκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, σο θαησηέξσ: ΓΔ ΓΗΟΚΖΣΗΚΧΝ 3 ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 3 ειίδα

20 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Γήκν Πάξνπ, έδξα Παξνηθία Πάξνπ, Σ.Κ θαη εηδηθόηεξα ζην Γξαθείν Πξσηόθνιινπ, έσο θαη Δόμοσ Σϊμου : 33 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 33 αηόκσλ ζην Γήκν άκνπ Ο Γήκνο άκνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηάληα ηξηώλ (33) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ άκνπ, πνπ εδξεύεη ζηε άκν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο: ΓΔ Οδεγώλαπνξξηκκαηνθόξνπ (κε θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 2 ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο (ζπλνδνί απνξ/ξνπ) 28 ΤΔ Δξγαηώλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 1 ΓΔ Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Απνθξαθηηθνύ) 2 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο άκνπ, Πιαηεία Γεκαξρείνπ Σ.Κ άκνο, Ννκόο άκνπ, απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ππόςηλ θ.θ. Αλδξεησηάθε Κσλλνπ, Αλησλαθάθε Δπηπρίαο, Γξίλε Δπαγγειίαο & Λεβηζηαλνύ Πειαγίαο (ηει. επηθνηλσλίαο: & ) από έσο Δόμοσ Ζωγρϊφου : 8 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου ειίδα

21 Πξόζιεςε 8 αηόκσλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ Ο Γήκνο Εσγξάθνπ πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη πξνζσπηθό ζπλνιηθνύ αξηζκνύ νθηώ (8) εξγαηώλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ππξαζθάιεηαο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηεο Γηεύζπλζεο Πξαζίλνπ. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα θαηαιάβνπλ ηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαινύληαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από αλαξηήζεσο ηεο αλαθνίλσζεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ από έσο , επηζπλάπηνληαο ηα θάησζη απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. 1. Απιή Αίηεζε 2. Φσηνηππία ηαπηόηεηαο 3. Κάξηα αλεξγίαο 4. Τπεύζπλε δήισζε κνλίκνπ θαηνηθίαο Σα δηθαηνινγεηηθά λα είλαη επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα. Δόμοσ Ζακύνθου : 1 θϋςη με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε εηδηθνύ γξακκαηέα ζην Γήκν Εαθύλζνπ Ο Γήκαξρνο Εαθύλζνπ, έρνληαο ππόςε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 3584/07 γηα ηελ θάιπςε ζέζεο εηδηθνύ γξακκαηέα θαιεί ηνπο /ηηο ελδηαθεξόκελνπο /λεο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη απνδεηθηηθά ησλ πξνζόλησλ ηνπο γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεσο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ. Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο πξνζόληα: Α) ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (άξζξα 11 έσο θαη 17). Β) πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκίνπ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο. Γ) Να έρνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ειίδα

22 Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά - δηθαηνινγεηηθά (αληίγξαθν πηπρίνπ, βεβαίσζε εκπεηξίαο θιπ) ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ Παξαζθεπή 26 Ηνπιίνπ 2013 ζην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ππόςε θ. Κιακπάλε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Δημοτικόσ Οργανιςμόσ Άθληςησ Πολιτιςμού & Περιβϊλλοντοσ Χαλκύδασ : 1 θϋςη με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε λαπαγνζώζηε ζην Γεκνηηθό Οξγαληζκό Υαιθίδαο O Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Άζιεζεο Πνιηηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο Υαιθίδαο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε (1) Ναπγνζώζηε (ΓΔ), κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο (2) δηάξθεηαο. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηελ έδξα ηνπ ΓΟΑΠΠΔΥ, Κσλζηαληηλνππόιεσο 80/Ν. Αξηάθε κέρξη θαη 25/07/2013 ζπλνδεπόκελεο από θσηνηππία ηαπηόηεηαο θαη ππεύζπλε δήισζε ηελ νπνία ζα πξνκεζεπηνύλ από ην Αξκόδην Γξαθείν ηνπ Γ.Ο.Α.Π.ΠΔ.Υ. 1%CE%9A-3%CE%97%CE%9B Δ.Ε.Υ.Α. Θϋρμησ : 5 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 5 αηόκσλ ζηε ΓΔΤΑ Θέξκεο Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (2κελα) ζπλνιηθά πέληε(5) αηόκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα : ΤΔ Βνεζνί Δξγάηεο γεληθώλ θαζεθόλησλ 5 Γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ δελ απαηνύληαη εηδηθά πξνζόληα. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη καδί κε ηελ αίηεζε λα πξνζθνκίζνπλ θαη ειίδα

23 α) θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο θαζώο θαη β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986 πνπ λα δειώλεη όηη δελ έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ιόγσ παξάηαζεο ή ζύλαςεο λέαο ζύκβαζεο κε ηε Γ.Δ.Τ.Α. κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρόιεζεο, γηα ηελ νπνία ν ππάιιεινο πξόθεηηαη λα πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ. Αηηήζεηο κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θ. Κσζηίθα Μαξία ( ηει ) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από έσο θαη ΔΕΥΑ Λιβαδειϊσ : 3 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 3 αηόκσλ ζηε ΓΔΤΑ Ληβαδεηάο Ζ ΓΔΤΑ Ληβαδεηάο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε ηξηώλ (3) εξγαηώλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ έθαζηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηαθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. Γεληθά πξνζόληα πξόζιεςεο: 1. Οη ππνςήθηνη γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 θαη άλσ. 2. Να έρνπλ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο, Γεκ. Γ. Πεξγαληά 4 θαη εηδηθόηεξα ζην γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηηο 19/07/2013 έσο θαη ηηο 29/07/ Λ Εφορεύα Προώςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτότων : 20 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 20 αηόκσλ ζηε Λ ΔΠΚΑ ειίδα

24 Ζ Λ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε ησλ παξαθάησ εξγαηώλ πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ ζην Δ.Π. «Μαθεδνλίαο Θξάθεο » κε ηίηιν «Υάξαμε Οδνύ Πηνιεκαΐδαο Γπηηθήο Δνξδαίαο θαη ύλδεζε κε ηνλ Κάζεην Άμνλα Κνδάλεο Φιώξηλαο» γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ: ΤΔ Δηδηθεπκέλνη Δξγάηεο 20 Όζνη επηζπκνύλ λα πξνζιεθζνύλ, θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, λνκίκσο επηθπξσκέλα, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά (ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο νη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηελ Τπεξεζία έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ δηεύζπλζε: Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο Κνδάλεο, Σ.Κ:500 04, (ηει. επηθνηλσλίαο: ) εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο θαηαρώξηζεο ζην δηαδηθηπαθό θόκβν (ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ ( θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α ( θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Τπεξεζίαο, δει. από 22/07/2013 έσο 26/07/ ΔΕΗ Α.Ε. ΑΗΣ Αγύου Δημητρύου : 36 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 36 αηόκσλ ζηε ΓΔΖ ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (Κνδάλε) Ζ ΓΔΖ Α.Δ. ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Ννκό Κνδάλεο, πξνθεξύζζεη ηελ πιήξσζε ηξηάληα ζέζεσλ (36) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο 8 κελώλ, σο αθνινύζσο: ΓΔ Μεραλνηερληηώλ 24 ΓΔ Σερλίηεο Οξπρείσλ 8 ΓΔ Οηθνδόκσλ 1 ΓΔ Ζιεθηξνηερληηώλ ηαζκώλ 3 ειίδα

25 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ/ΓΔΖ-ΛΗΓ/ΥΔΗΑ.ΑΖ/ΤΖ.ΑΠ/ΣΠ θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Σ.Θ. 135, (ηει θαη ηει ) από 22/07/2013 έσο θαη 31/07/ Εργοςτϊςιο Σερρών τησ Ελληνικόσ Βιομηχανύασ Ζϊχαρησ Α.Ε. : 21 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξόζιεςε 21 αηόκσλ ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο (Δξγνζηάζην εξξώλ) Σν Δξγνζηάζην εξξώλ ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο Α.Δ. αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο, είθνζη ελόο (21) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ εξγνζηαζίνπ εξξώλ ηεο Δ.Β.Ε. Α.Δ., πνπ εδξεύεη ζην Γήκν εξξώλ, σο εμήο: ΓΔ Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο 2 ΓΔ πληεξεηήο - Υεηξηζηήο Δξγαιεηνκεραλώλ 1 ΓΔ Μεραλνηερλίηεο Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο 3 ΤΔ πληεξεηήο -Υεηξηζηήο Δθρύιηζεο 1 ΤΔ πληεξεηήο -Υεηξηζηήο Κνπηηθώλ Μεραλώλ 3 ΤΔ πληεξεηήο-υεηξηζηήο Πξεζώλ θαη Ξεξαληήξηνπ Πνιηνύ 1 ΤΔ πληεξεηήο -Υεηξηζηήο Κξπζηάιισζεο 5 ΤΔ πληεξεηήο-υεηξηζηήο Φπγνθέληξσλ 2 ΤΔ πληεξεηήο-υεηξηζηήο Ξεξαληήξηνπ Εάραξεο 3 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ. Δξγνζηάζην εξξώλ 3ν ρηιηόκεηξν νδνύ εξξώλ Θεζζαινλίθεο, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνύ ππόςηλ θ. Κιενπάηξαο Κνηδάνγινπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) έσο ειίδα

26 Ευρωπαώκό Υπηρεςύα Επιλογόσ Προςωπικού (EPSO) : μεταφραςτϋσ και διερμηνεύσ ςυνεδριϊςεων Μεηαθξαζηέο ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ Ζ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (EPSO) δηνξγαλώλεη γεληθνύο δηαγσληζκνύο κε εμεηάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε εθεδξηθνύ πίλαθα πξνζιήςεσλ κεηαθξαζηώλ (*) (AD 5). EPSO/AD/260/13 ΜΔΣΑΦΡΑΣΔ ΓΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ (DA) EPSO/AD/261/13 ΜΔΣΑΦΡΑΣΔ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ (EN) EPSO/AD/262/13 Μεηαθξαζηέο γαιιηθήο γιώζζαο (FR) EPSO/AD/263/13 Μεηαθξαζηέο ηηαιηθήο γιώζζαο (IT) EPSO/AD/264/13 Μεηαθξαζηέο καιηέδηθεο γιώζζαο (MT) EPSO/AD/265/13 Μεηαθξαζηέο νιιαλδηθήο γιώζζαο (NL) EPSO/AD/266/13 Μεηαθξαζηέο ζινβέληθεο γιώζζαο (SL) Πξνζεζκία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηθύξσζεο): 13 Απγνύζηνπ 2013 ζηηο 12 ην κεζεκέξη, ώξα Βξπμειιώλ Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην αθόινπζν link: ca el [1].pdf Γιεπμηνείρ ζςνεδπιάζεων ζηην Δςπωπαϊκή Υπηπεζία Δπιλογήρ Πποζωπικού Η Εσρωπαϊκή Υπηρεζία Επιλογής Προζωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνιζμούς βάζει δοκιμαζιών για ηην καηάρηιζη εθεδρικού πίνακα προζλήψεων διερμηνέων ζσνεδριάζεων. EPSO/AD/256/13 Διερμηνείς ζσνεδριάζεων αγγλικής γλώζζας (ΕΝ) (βαθμός AD 5) EPSO/AD/257/13 Διερμηνείς ζσνεδριάζεων γαλλικής γλώζζας (FR) (βαθμοί AD 5 και ειίδα

27 AD 7) EPSO/AD/258/13 Διερμηνείς ζσνεδριάζεων ροσμανικής γλώζζας (RO) (βαθμός AD 7) EPSO/AD/259/13 Διερμηνείς ζσνεδριάζεων ζλοβενικής γλώζζας (SL) (βαθμοί AD 5 και AD 7) Προθεζμία (ζσμπεριλαμβανομένης ηης επικύρωζης): 6 Αςγούζηος 2013 ζηιρ 12 ηο μεζημέπι, ώπα Βπςξελλών. Περιζζόηερες πληροθορίες ζηο ακόλοσθο link: ca el [1].pdf ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ενδιϊμεςη Διαχειριςτικό Αρχό Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου: πλόρωςη 19 θϋςεων με απόςπαςη ό μετακύνηςη προςωπικού Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ Κεντρικό Μονϊδα Κρατικών Ενιςχύςεων του Υπουργεύου Οικονομικών : πλόρωςη 19 θϋςεων με απόςπαςη Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ειίδα

28 Μόνιμη Ελληνικό Αντιπροςωπεύα ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη : πλόρωςη 62 θϋςεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό με απόςπαςη Αλαθνίλσζε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δζληθώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (κε απόζπαζε) Ευρωπαώκόσ Οργανιςμόσ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ : 2 θϋςεισ προςωρινών υπαλλόλων Αλαθνίλσζε ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξνζσξηλώλ ππαιιήισλ ειίδα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Δβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Δβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Πίνακας περιεχομένων Πνιπηερλείν Κξήηεο : 4 ζέζεηο ΓΔΠ... 4 Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ : 1 ζέζε θαζεγεηή... 6 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Γπηηθήο Διιάδαο : Πξόζιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ Ησάλληλα, 25 /08/2015 Αξ. Πξση.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΙΣΑ ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ Σαρ. Γ/λζε: Μνξθνβνύλη Καξδίηζαο Σει. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μνξθνβνύλη, 09/12/2011 Αξηζ. Πξση. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Υξπζό, 11-08-2015 ΚΔΝΣΡΟ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ Αξ. Πξση.: 326 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΔΜΜ. ΠΑΠΠΑ Σαρ. Γ/λζε: 62046 ΥΡΤΟ ΔΡΡΧΝ Πιεξνθνξίεο: Σζηιεδάθε Μαξία Όξζνια Σειέθσλν: 2321352680 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ

Σν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2012 Αξηζκ. Πξση.: 15846-10/10/2012 Αξηζκ.Γηεθπ.: 7990-10/10/2012 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λνπηξάθη, 24/9/2015 ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Αξηζ.Πξση: 443 ΓΗΜΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ- ΑΓΙΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ «ΜΔΡΙΜΝΑ» Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Σν ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΓΑ: 450ΒΒ-1ΗΦ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Κ Α Β Α Λ Α Σαρ. Γηεύζπλζε: Σ.Θ. 08 640 12 ΑΜΤΓΓΑΛΔΩΝΑ Γηεύζπλζε: Ακπγδαιεώλαο Καβάια 27 επηεκβξίνπ 2011 Σειέθσλν: 2510391865,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 49 /2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 49 /2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Α.Π: Μ01/ 4657 /311.31 Θεζ/λίθε: 24.09.2015 E-mail: V.Emmanouilidis@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 49 /2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΡΓΑΣΩΛ ΚΔ ΤΚΒΑΖ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΡΓΑΣΩΛ ΚΔ ΤΚΒΑΖ ΔΡΓΟΤ ΘΟΕΑΛΖ, Σ.Θ.50100, Κ. Γήκηζα 47, Σει./Fax. 2461040033 Α.Φ.Κ : 999564137 Γ.Ο.Τ ΘΟΕΑΛΖ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008 Αξηζκ.Πηζη. 957/Γ/2009 www.omilosorama.gr Θνδάλε: 03/01/2014 ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζ. ΟΥ 1

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζ. ΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρός, 07/01/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΟΚΗ Αρ. πρωη.: 3 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Σατ. Γ/νζη : ηασρός Σ.Κ. : 57014 Σηλ.: 2397021727 Πληροθορίες : Νικολαϊδοσ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟY ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Ν.Π.Γ.Γ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Σαχ. Γ/νση: Δλ. Βενιζέλου 18 Σ.Κ. 171 21 Σηλ.: 2132025-915

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθΪ. Περιεχϐμενα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθΪ. Περιεχϐμενα Περιεχϐμενα Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών : 3 θϋςεισ ΔΕΠ...3 Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων : 2 θϋςεισ καθηγητό...4 Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου : 1 θϋςη ΔΕΠ...5 Πανεπιςτόμιο Πατρών : 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ : Λ. Μεζνγείσλ 415-417 Σ.Κ. : 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ Σει. : 213 2004 501 E-mail : tm.dioikisis@agiaparaskevi.gr ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α. Δ. Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Α. Π. : Μ01 /4654 / 311.31 Θεζ/λίθε: 24.09.2015 E-mail : V.Emmanouilidis@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ππ αξηζκ. ΟΥ 2/2014. γηα ηελ ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ππ αξηζκ. ΟΥ 2/2014. γηα ηελ ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ & ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ Κέξθπξα, 28824 Αξ Πξση 2 Σαρ Γ/λζε : Αξκ Βξάηια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ έξξεο,06/06/2013 Αξηζ. Πξση: 2870 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ Έρνληαο ππόςε: Η Κ.Δ.ΓΗ.. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρήτησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικϊν Ειδικϊν Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου... 3 Πάντειο Πανεπιςτήμιο Κοινωνικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Ν. Κηυισιά 17-04-2018 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απιθ.ππωτ.: 6789 Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο (Κ.Δ.Γ.ΚΑ.) Έρνληαο ππόςε:

Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο (Κ.Δ.Γ.ΚΑ.) Έρνληαο ππόςε: ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Καιακαξηά 7/10/2011 ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ(Κ.Δ.Γ.ΚΑ.) Αξηζ. Πξση.:251 ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ & ΜΗΚΡΟΤΛΔΑ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ Σ.Κ 55132 Σει.2310455988 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 /2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζ. ΟΥ 3/2016. Ο Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζ. ΟΥ 3/2016. Ο Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ Σδεξκηάδν, 04 Οθησβξίνπ 2016 ΓΗΜΟ ΟΡΟΠΔΓΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ Αξ. Πξση.: 3812 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζ. ΟΥ 3/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΟγραθηθά. Περιεχόμενα

ΓΖΜΟΗΟγραθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ: 34 θϋςεισ καθηγητών... 4 Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο: 2 θϋςεισ ΔΕΠ... 9 Φαροκόπειο Πανεπιςτόμιο: 1 θϋςη επύκουρου καθηγητό... 10 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΟΤ Πάξνο 07/11/2016 Αξηζκ. Πξση.: 2376 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζπξόππξγνο: 11/10/2017 NΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξηζ. Πξση.: ΓΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζπξόππξγνο: 11/10/2017 NΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξηζ. Πξση.: ΓΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζπξόππξγνο: 11/10/2017 NΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξηζ. Πξση.: 37984 ΓΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 4/2017 Γηα ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ελόο (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Αξηζκ.Πξση:30277 Γ/ΝΗ:ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Λεσθ.Λίκλεο Μαξαζώλνο & Αζ.Γηάθνπ 1 Άγηνο ηέθαλνο Σ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εξεηαζηικά Κένηπα ηος Ειδικού Μαθήμαηορ ηυν Αγγλικών, έηοςρ 2018 και καηανομή ηυν σολικών Μονάδυν ηηρ Δ/νζηρ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : «Εξεηαζηικά Κένηπα ηος Ειδικού Μαθήμαηορ ηυν Αγγλικών, έηοςρ 2018 και καηανομή ηυν σολικών Μονάδυν ηηρ Δ/νζηρ Δ.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΠΔΡΗΦ/ΚΖ Γ/ΝΖ Π. & Γ. ΔΚΠ/Ζ ΑΣΣΗΚΖ Γ/ΝΖ Β /ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Α' ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ Α ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ----- Σαρ. Γ/λζε: Κεθηζίαο 16 Σ.Κ. Πόιε:115 26 Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α. Δ. Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο Α. Π. Μ01/ 3755 /311.31 Θεζ/λίθε : 17-08-2016 E.Mail: D.Giniou@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ

ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ. ΔΕ Δηαλνκέσλ ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΟΥ 3/08 Τα Ειιεληθά Ταρπδξνκεία θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δ/λζε Πεηξαηά & Αηγαίνπ αλαθνηλώλνπλ όηη ζα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ Λάξηζα, 04/04/2014 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 639 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ Σαρ. Γ/λζε: 6 ν ρικ. Δ.Ο. Λάξηζαο-Σξηθάισλ Πιεξνθνξίεο: θ. Θενθάλεο αγξήο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιυερειακή Διεύθσνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 1646 / 311.31 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 21.09.15 e.mail: mvlahak@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Σν Γαζαξρείν Κηιθίο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Σν Γαζαξρείν Κηιθίο Κηιθίο, 5-07-2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΧΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΚΙΛΚΙ Σαρ. Γ/λζε: Σ. Κ.: Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν: Fax: e-mail: 21 εο Ινπλίνπ 207

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 /2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΝΠΓΓ «ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΓΗΜΟΤ ΣΗΝΟΤ»

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 /2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΝΠΓΓ «ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΓΗΜΟΤ ΣΗΝΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Σήλνο 23-8-2016 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΓΗΜΟΤ ΣΗΝΟΤ Α.Π.: 321 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 /2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΝΠΓΓ «ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΨΓΑΡΙΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΨΓΑΡΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΨΓΑΡΙΟΤ ειίδα 1 από 5 ΑΓΑ : ΒΔΝ8ΩΗ3-ΡΞΛ Υατδάξη 28/12/2012 Αξ. Πξση.: 4476 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΥΑΨΓΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σν Ν.Π.Γ.Γ «ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ- ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΚΤΘΗΡΧΝ»

Σν Ν.Π.Γ.Γ «ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ- ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΚΤΘΗΡΧΝ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κύζεξα 19-10-2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Α.Π. 41 Ν.Π.Γ.Γ «ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ- ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΚΤΘΗΡΧΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 47/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 47/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Α.Π: Μ01/ 3751 /311.31 Θεζ/λίθε: 17-08-2016 E-mail: D.Giniou@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 47/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Σα Διιεληθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- Σαρ. Γηεύζπλζε : Μαθξπγηάλλε 22 Σαρ. Κώδηθαο : 501 00 Πόιε : Κνδάλε Σαρ. Θπξίδα : 301 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η

Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η Γηεύζπλζε Μειεηώλ ηνπ ΛΚΓΜ ΑΡ./ΖΜ : Γ.Μ.ΛΚΓΜ/ 811/08-12-2014 Έρνληαο ππόςε: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η σπ αριθμ. ΟΥ/ΓΔΗ 7/2014 για ηην ζύναυη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ε Λιγνιηφρστείο ηης ΓΔΗ ΑΔ Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΦΑΗΣΟΤ Μνίξεο, 09-09-2011 Αξηζκ. Πξση.: 26990 Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η γηα ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ θαηεγνξίαο ΠΔ θαζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η γηα ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ θαηεγνξίαο ΠΔ θαζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΓΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ ΝΠΓΓ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ Πεηξνύζα 30-11-2016 αξηζκ. πξση: 711 Πιεξνθνξίεο: Σζηηζνπνύινπ Βαζηιηθή Σειέθσλν-θαμ: 25220 41840 Σαρ. Γ/λζε. : Πεηξνύζα Γξάκαο 66200 (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 6/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 6/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.30 13:25:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΦΙΚΟΡΡ2-ΔΩ3 Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΟγραθικά. Περιεχόμενα

ΓΗΜΟΙΟγραθικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πανεπιςτόμιο Κρότησ : 3 θϋςεισ καθηγητών... 3 Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιςτημών : 7 θϋςεισ ΔΕΠ... 3 Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου : 3 θϋςεισ ΔΕΠ... 7 Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηξάθιεην 5/6/2014 ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζ. Πξση.: 90546 ΑΓΙΟΤ ΣΙΣΟΤ 1 71202 ΣΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ: ΒΟΡΓΙΑ ΚΧΝΣΑΝΣΙΑ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2813409160

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κψδ. : 101 76 FAX : 210 5242508 ΑΓΑ: Β43ΦΒ-ΦΗ2 ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Γ/λζε :Πιαηεία Η.Μεηαμά- Δπαλνκή Σ.Κ. 57500, Δπαλνκή Θεζ/λίθεο Δπαλνκή, 26-09-2016 Σει.:2392045371-2392041991 Αξηζκ. Πξση.: -679- Fax: 2392029551 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΟ ΠΑΗΟΝΗΑ. Αξηζκ. Πξση.:2684

Ο ΓΖΜΟ ΠΑΗΟΝΗΑ. Αξηζκ. Πξση.:2684 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ Πνιύθαζηξν, 10/02/2017 ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ Αξηζκ. Πξση.:2684 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 5 / 2017 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. Κεληξηθή Μαθεδνλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζ. ΟΥ 2/2018

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζ. ΟΥ 2/2018 Άιηκνο, 14.11.2018 Αξηζ. Πξση.: 4256 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΝΠΓΓ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΛΗΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θνπθπδίδνπ 73 Σ.Κ. 174 55 Άιηκνο Σει.: 210 9836 648 TOT (Fax): 210 9850 217 Ζι.ηαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα