Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ"

Transcript

1 1 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Η ποιοτική έρευνα έχει επιχειρηθεί να ορισθεί με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους εξαιτίας του πολυσχιδούς χαρακτήρα του πεδίου που καλύπτει. Πολύ συχνά ορίζεται σε αντιπαραβολή προς την ποσοτική έρευνα. Άλλοτε, πάλι, ο ορισμός εστιάζει στο χαρακτήρα των ερευνητικών δεδομένων (μη μετρήσιμα, ελάχιστα τυποποιημένα) και παραβλέπονται τα ειδοποιά χαρακτηριστικά που διέπουν τη συνολική ερευνητική διαδικασία. Ως εναρκτήριο σημείο αναφοράς για την έκθεση των θεμελιωδών αρχών και χαρακτηριστικών της ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης στο κεφάλαιο αυτό θα αξιοποιήσουμε έναν ορισμό της ποιοτικής έρευνας, που συνέθεσε ο Brian Roberts (2002: 2-3) αντλώντας τα βασικά χαρακτηριστικά από το κλασικό βιβλίο του Alan Bryman: Quantity and quality in social research (1988). Ο ορισμός αυτός έχει ως εξής: «Οι ποιοτικοί ερευνητές τείνουν να υιοθετούν μια προσέγγιση στην οποία η θεωρία και εμπειρική διερεύνηση συνυφαίνονται κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της επιτόπιας έρευνας, αντί [η θεωρία] να λειτουργεί ως πρόδρομος της εμπειρικής έρευνας» (Bryman 1988: 79). Η ποιοτική έρευνα διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά που απορρέουν από τη φιλοσοφική και θεωρητική προσέγγιση που υιοθετεί για τον κοινωνικό κόσμο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η εστίαση στις εμπειρίες και τις οπτικές των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να συνοψιστούν, κατά τον Bryman, ως εξής: «θεώρηση των συμ-

2 26 / ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ βάντων, της δράσης, των κανόνων, των αξιών κ.λπ. μέσα από τη σκοπιά των ανθρώπων που εξετάζονται» «παρουσίαση λεπτομερών περιγραφών για τo υπό εξέταση πεδίο» «δέσμευση ως προς το ότι θα κατανοηθούν τα γεγονότα, η συμπεριφορά κ.λπ. εντός της συγκειμενικής τους συνθήκης» «θεώρηση της κοινωνικής ζωής ως διαδικασίας και όχι με στατικούς όρους» «υιοθέτηση μιας ερευνητικής στρατηγικής, η οποία είναι σχετικώς ανοικτή και όχι αυστηρά δομημένη» αποφυγή «της διατύπωσης θεωριών ή εννοιών πριν τη διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας» διότι κάτι τέτοιο μπορεί να «επιβάλει ενδεχομένως στους συμμετέχοντες στην έρευνα ένα ξένο προς αυτούς εννοιολογικό πλαίσιο» (Bryman 1988: 61-68). Όπως προκύπτει από τον παραπάνω ορισμό και βρίσκει ευρεία αποδοχή στη σχετική βιβλιογραφία, η ποιοτική έρευνα αντλεί τις οντολογικές 3 και επιστημολογικές 4 της παραδοχές από φιλοσοφικά και θεωρητικά ρεύματα που θέτουν στο επίκεντρο τις έννοιες του νοήματος, της εμπειρίας, της διάδρασης, της κατανόησης και της ερμηνείας. Πρόκειται για ρεύματα που εντάσσονται στις φιλοσοφικές παραδόσεις της ερμηνευτικής, της φαινομενολογίας, του πραγματισμού. Στο επίπεδο της κοινωνιολογικής σκέψης τα παραπάνω ρεύματα βρίσκουν ανταπόκριση στις «ερμηνευτικές μικροκοινωνιολογίες» 5 της σχολής της συμβολικής διάδρασης, 6 της εθνομεθοδολογίας 7 και της φαινομενολογικής κοινωνιολογίας 8 καθώς επίσης και στις διαφορετικές εκδοχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. 9 Παρότι οι σχολές αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ τους σε πολλά σημεία, ασπάζονται έναν κοινό πυρήνα θεμελιακών παραδοχών. Οι παραδοχές αυτές αφορούν, συνοπτικά, τη θεώρηση της κοινωνικής πραγματικότητας ως περίπλοκης συμβολικής κατασκευής, την αναγνώριση 3. Οντολογικές είναι οι παραδοχές που αναφέρονται στο ποια είναι η φύση της κοινωνικής πραγματικότητας. 4. Επιστημολογικές είναι εκείνες οι παραδοχές που αναφέρονται στο ποια είναι η φύση της επιστημονικής γνώσης για τα πράγματα και πώς αυτή παράγεται. 5. Βλ. Μουζέλης (1996: xi). 6. Βλ. Blumer (1968) Ritzer (1996α) Ritzer (2008/2012: ). 7. Βλ. Garfinkel (1967) Ritzer (1996β) Ritzer (2008/2012: ). 8. Βλ. Berger και Luckmann (1967) Ritzer (1996β). 9. Βλ. Glasersfeld (1995) Schwandt (2000).

3 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ / 27 της ικανότητας των ανθρώπων να παράγουν νόημα και να μετέχουν στη διαδικασία κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας μέσω των καθημερινών τους διαδράσεων, καθώς και την ανάγκη της κοινωνικής έρευνας να προσεγγίσει τα φαινόμενα ανακατασκευάζοντας τα νοηματικά πλαίσια και τα συστήματα αναφοράς των εμπλεκομένων στα κοινωνικά πεδία δρώντων υποκειμένων. Οι παραδοχές αυτές έχουν πολύ σημαντικές μεθοδολογικές συνεπαγωγές: Α) Η κοινωνική πραγματικότητα είναι μια πολύπλοκη και πολυσχιδής συμβολική κατασκευή, που συγκροτείται από διαφορετικά επίπεδα δομών νοήματος. 10 Αυτές οι δομές νοήματος έχουν προκύψει ως αποκρυσταλλώσεις των καθημερινών διυποκειμενικών εγχειρημάτων των ανθρώπων να ερμηνεύσουν τον κοινωνικό τους κόσμο και να τον γνωρίσουν. Συνεπώς, η κοινωνική πραγματικότητα αναγνωρίζεται ως σύνθετη, πολυεπίπεδη, ενδεχομενική και ιστορικά προσδιορισμένη κατασκευή. Ως εκ τούτου η γνωστική πρόσβαση του κοινωνικού ερευνητή σε εκείνες τις πτυχές του κοινωνικού κόσμου που μελετά είναι δυνατή μόνο μέσα από ερευνητικές προσεγγίσεις που δύνανται να ανακατασκευάσουν τα ποικίλα κοινωνικά οικοδομήματα του νοήματος και της γνώσης καθώς και τα (ατομικά και συλλογικά) πρότυπα νοηματοδότησης. 11 Ο ερευνητής οφείλει να απορρίψει την ιδέα περί της ύπαρξης μιας ενιαίας, αντικειμενικής πραγματικότητας και να διερευνήσει τις πολλαπλές πραγματικότητες που προκύπτουν από τους διαφορετικούς και πολυσχιδείς τρόπους κοινωνικής νοηματοδότησης. Β) Η θεώρηση της κοινωνικής πραγματικότητας ως περιπλοκής συμβολικής κατασκευής, που παράγεται, αναπαράγεται και μετασχηματίζεται μέσα από τα ενεργήματα ορισμού και τις κοινωνικές διαδράσεις των δρώντων υποκειμένων, συμβαδίζει με τη θέση πως οι άνθρωποι δεν είναι παθητικά δημιουργήματα των κοινωνικών δομών και των αντίστοιχων αξιακών συστημάτων. Είναι εφοδιασμένοι με την ικανότητα να ορίζουν τις κοινωνικές καταστάσεις, να δρουν και να διαντιδρούν βάσει των ορισμών αυτών. Μέσα δε, από τους ορισμούς αυτούς και τις διαδράσεις τους οι δρώντες συνδιαμορφώνουν την κοινωνική τους πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει πως ο κοινωνικός ερευνητής, όταν εισέρχεται στο πεδίο της 10. Βλ. και Lincoln και Guba (1985: 36 επ.). 11. Βλ. σχετικά Kleemann, Kröhnke και Matuschek (2009: 14 επ.).

4 28 / ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ έρευνάς του, συναντά έναν προερμηνευμένο και συμβολικά προδομημένο από τους δρώντες κοινωνικό κόσμο. Οφείλει ως εκ τούτου να διεισδύσει και να κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι βιώνουν την κοινωνική τους κατάσταση, νοηματοδοτούν και οργανώνουν τη δράση τους, κατανοούν τον κοινωνικό κόσμο και τη θέση τους εντός αυτού. Η κοινωνική έρευνα συνίσταται, συνεπώς, σε μια ανακατασκευαστική (reconstructing) διαδικασία, στο βαθμό που οι ερμηνείες του ερευνητή για την κοινωνική πραγματικότητα είναι δευτερογενείς (ή «δεύτερου βαθμού» 12 ) τυποποιήσεις που βασίζονται στις πρωτογενείς τυποποιήσεις των υποκειμένων της έρευνας. 13 Ο Thomas Schwandt (2000: ), για να περιγράψει την έρευνα ως ανακατασκευαστική διαδικασία, παραπέμπει στις δύο διαστάσεις του «κατανοείν» που διακρίνει ο Alfred Schütz. Το κατανοείν πρωτογενώς αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία βάσει της οποίας όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή ερμηνεύουν το νόημα της δικής τους δράσης και της δράσης αυτών με τους οποίους διαντιδρούν. Το «κατανοείν» αποτελεί, όμως, δευτερογενώς και μια μέθοδο που αρμόζει στις κοινωνικές επιστήμες μια διαδικασία με την οποία ο κοινωνικός ερευνητής επιζητά να κατανοήσει την πρωτογενή διαδικασία της κατανόησης στο επίπεδο της καθημερινής βίωσης και δράσης. Η διπλή αυτή διάσταση του «κατανοείν» στην οποία θεμελιώνεται η κοινωνική έρευνα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ερμηνευτικού παραδείγματος, χαρακτηρίστηκε από τον Anthony Giddens ως διπλή ερμηνευτική (double hermeneutic): «Τα εννοιολογικά σχήματα των κοινωνικών επιστημών εκφράζουν μια διπλή ερμηνευτική, η οποία σχετίζεται απ τη μια με την πρόσβαση και σύλληψη των νοηματικών πλαισίων που συμμετέχουν στην παραγωγή της κοινωνικής ζωής από τους καθημερινούς δρώντες, και από την άλλη με την ανακατασκευή αυτών των πλαισίων νοήματος σε νέα νοηματικά πλαίσια που εγκιβωτίζονται σε τεχνικά εννοιολογικά σχήματα». (Giddens 1993: 86). 12. Schütz (1971: 50). 13. Όπως επισημαίνει η Dausien (2000/2013: 225), «η έννοια της ανακατασκευής δεν σημαίνει αναπαραγωγή, δηλαδή μια απλή κατανόηση και επικύρωση των καθημερινών ταξινομητικών κατηγοριών και νοηματικών δομών, αλλά μια στοχαστική, κριτική αναλυτική ανακατασκευή των διαδικασιών κατασκευής πρώτου βαθμού καθώς και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι διαδικασίες αυτές λαμβάνουν χώρα, παραλείπονται ή ενδεχομένως μεταβάλλονται».

5 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ / 29 Γ) Η θεμελίωση της ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης στη φιλοσοφική παράδοση του πραγματισμού αλλά και σε κοινωνιολογικούς τρόπους σκέψης, όπως η σχολή της συμβολικής διάδρασης, έχει ως αποτέλεσμα τη θεώρηση της κοινωνικής ζωής ως μιας ρέουσας πραγματικότητας. 14 Μια τέτοια θεώρηση οφείλει συνεπώς να συνοδεύεται από ερευνητικά εγχειρήματα και μεθόδους που επιτρέπουν τη σύλληψη των κοινωνικών φαινομένων στη δυναμική τους διάσταση. Η θεμελίωση της ποιοτικής έρευνας στην ερμηνευτική παράδοση σημαίνει τη συμφωνία των ποιοτικών ερευνητών στις ακόλουθες οντολογικές παραδοχές, που έχουν επακόλουθες μεθοδολογικές συνέπειες: Η κοινωνική πραγματικότητα είναι μια πολύπλοκη και πολυσχιδής συμβολική κατασκευή που συγκροτείται από διαφορετικά επίπεδα δομών νοήματος. Άρα, θα πρέπει να προσεγγισθεί ερευνητικά με τρόπους που συλλαμβάνουν τα πολλαπλά επίπεδα νοήματος και δίνουν έμφαση στον ενδεχομενικό της χαρακτήρα και την ιστορική (χωρο-χρονική) της πλαισίωση. Η κοινωνική πραγματικότητα παράγεται, αναπαράγεται και μετασχηματίζεται μέσα από τα ενεργήματα ορισμού και τις κοινωνικές διαδράσεις των δρώντων στην καθημερινότητα υποκειμένων. Ο κοινωνικός ερευνητής οφείλει να εξετάσει τα ερευνώμενα φαινόμενα και πεδία ξεκινώντας να τα μελετά «εκ των έσω», μέσα δηλαδή από την οπτική, τις εμπειρίες και τις ιστορίες των συμμετεχόντων σε αυτά υποκειμένων. Η κοινωνική ζωή είναι μια ρέουσα πραγματικότητα, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί με μεθόδους που επιτρέπουν τη σύλληψη των κοινωνικών φαινομένων στη δυναμική τους διάσταση. 14. Βλ. σχετικά Plummer (2000: 104 επ.).

Γιώργος Τσιώλης Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα

Γιώργος Τσιώλης Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα 1 Γιώργος Τσιώλης Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα Εισαγωγή στη λογική της ποιοτικής έρευνας 2 Σύνοψη Ποιες είναι οι οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές της ερμηνευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ PHENOMENOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 510007 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (γ έτος υποχρεωτικό) ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας 8 Γιώργος Καχριμάνης, Βασίλης Κόμης και Νίκος Αβούρης Πανεπιστήμιο Πατρών Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της συνεργασίας σε δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος

Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος Οι κοινωνικές επιστήμες στοχεύουν στη συγκρότηση θεωριών, οι οποίες στηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις στην κοινωνιολογική σκέψη: κοινωνιολογική θεώρηση και κοινωνιολογική φαντασία. Νικολάου Σουζάννα Μαρία, Λέκτορας

Προσεγγίσεις στην κοινωνιολογική σκέψη: κοινωνιολογική θεώρηση και κοινωνιολογική φαντασία. Νικολάου Σουζάννα Μαρία, Λέκτορας Προσεγγίσεις στην κοινωνιολογική σκέψη: κοινωνιολογική θεώρηση και κοινωνιολογική φαντασία Νικολάου Σουζάννα Μαρία, Λέκτορας Περίληψη: Η Κοινωνιολογία είναι µια σύγχρονη επιστήµη. Υπό την έννοια, όµως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος εισήγησης: Καινοτομία και πειραματικό σχολείο. Βίοι παράλληλοι; Η αποτίμηση μιας δράσης στο Βαρβάκειο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1980 2000):

Διαβάστε περισσότερα

Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών

Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών Άννα Χρονάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια chronaki@uth.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ.1.β NVivo (λογισμικό πακέτο επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων)

ΣΤ.1.β NVivo (λογισμικό πακέτο επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων) ΣΤ.1.β NVivo (λογισμικό πακέτο επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων) Γιώργος Τσιώλης (Περιλαμβάνεται θεωρητική τεκμηρίωση όσο και πρακτική άσκηση μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις). Σκοπός Η παρουσίαση των λογισμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία

Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία Μητρώο αναγνώρισης και κατοχύρωσης της επαγγελματικής άδειας Ψυχολόγων Ειδικευμένων στην Ψυχοθεραπεία -Αρχές και Διαδικασίες Προετοιμασία από την Επιτροπή Ψυχοθεραπείας Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «Έρευνα Εφαρµοσµένη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «Έρευνα Εφαρµοσµένη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «Έρευνα Εφαρµοσµένη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κυριακή Γανίτου (Νομικός, ΜΑ του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ) Εισαγωγή Επανειλημμένως

Διαβάστε περισσότερα

Θετικισμός στην ψυχολογική έρευνα: μία απόπειρα κριτικής θεώρησης

Θετικισμός στην ψυχολογική έρευνα: μία απόπειρα κριτικής θεώρησης Κεφάλαιο 4 Θετικισμός στην ψυχολογική έρευνα: μία απόπειρα κριτικής θεώρησης Μανόλης Δαφέρμος Περίληψη Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανίχνευση της επίδρασης των ποικίλων ιστορικών μορφών του θετικισμού

Διαβάστε περισσότερα

Eiσαγωγη. Ξένια Χρυσοχόου & Τηλέμαχος Ιατρίδης

Eiσαγωγη. Ξένια Χρυσοχόου & Τηλέμαχος Ιατρίδης Eiσαγωγη Ξένια Χρυσοχόου & Τηλέμαχος Ιατρίδης Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει έννοιες και ερωτήματα που αφορούν γενικότερα τις κοινωνικές επιστήμες από κοινωνιοψυχολογική σκοπιά. Κοινά ερωτήματα, που αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής στην ψυχολογία της μάθησης

Το πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής στην ψυχολογία της μάθησης Το πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής στην ψυχολογία της μάθησης Στέλλα Βοσνιάδου, Ξένια Βαμβακούση και Ειρήνη Σκοπελίτη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή Η κριτική που ασκήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση

Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 186-199, 2014 Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση Ολυμπία Αγαλιανού oagalianou@yahoo.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στις επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής. Κατεύθυνση: Λόγος, τέχνη και πολιτισμός στην εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στις επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής. Κατεύθυνση: Λόγος, τέχνη και πολιτισμός στην εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στις επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα