3 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣ ΑΡΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣ ΑΡΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΟΠΣΙΚΟ 1

2 ΟΨΗ ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 2

3 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣΑΡΗ 3

4 ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ 4

5 ΠΙΩ ΟΨΗ 5

6 Πίλαθαο Δηδηθήο πγξαθήο ππνρξεώζεσλ. 6 αιόλη Τπλνδσκάηηα Κνπδίλα Λνπηξό - wc Δμώζηεο - ηαξάηζεο Γάπεδα Ξύιν Γξπο AB 12 Ξύιν Γξπο AB 9 Πιαθάθηα (30επξώ / κ2) Πιαθάθηα (30επξώ / κ2) Πιαθάθηα (15επξώ / κ2) Κνπθώκαηα εμσηεξηθά Europa ή Alumil ή ΔΣΔΜ κε δηπιά ηδάκηα θαη ειεθηξηθά ξνιιά αινπκηλίνπ παληνύ ζύκθσλα κε κειέηε ΚΔΝΑΚ Κνπθώκαηα εζσηεξηθά Πόξηα κε θαπιακά δξπ. Νηνπιάπηα θνπδίλαο Βαθειίηε ή ιάθα ή ηδάκη, θξπθά ζπνη, κε πάγθν από ραιαδία ζύκθσλα κε αξρ.κειέηε Νηνπιάπεο πξόκελεο κε επέλδπζε UV paint θαη ζηνηρεία Inox Θέξκαλζε Πιήξεο απηνλνκία ζε ζέξκαλζε κε αηνκηθνύο ιέβεηεο θπο, αεξίνπ γηα θάζε δηακέξηζκα, Ζιεθηξνινγηθά Δθηεηακέλε Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, data, ζπλαγεξκόο, δνξπθνξηθή ζε θάζε δσκάηην. Δίδε πγεηηλήο κπάλην Πξνζόςεηο Δπώλπκα είδε πγηεηλήο (ideal standard, duravit θηι) εληνηρηζκέλα θαδαλάθηα, θξεκαζηέο ιεθάλεο, ςεπδνξνθέο κε θξπθό θσηηζκό. ύκθσλα κε Αξρ. Μειέηε ηεζαία από ηδάκη θαη inox- Κακηλάδεο δηπινύ ηνηρώκαηνο Inox

7 7 Δξγν: πγθξόηεκα Καηνηθηώλ Υαιάλδξη Πεληαόξνθε πνιπθαηνηθία κε πηινηί ΑΡΘΡΟΝ 1 ν ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη επηκειεκέλε θαη θαιαίζζεηε ηόζνλ εζσηεξηθά όζνλ θαη εμσηεξηθά. Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ νηθνδόκεζε θα γεληθά απνπεξάησζε ηεο νηθνδνκήο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, από εηδηθεπκέλα θαη πεπεηξακέλα ζπλεξγεία θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πιηθά πξώηεο πνηόηεηαο. Καηά ηελ θαηαζθεπή ζα ηεξεζνύλ απνιύησο νη δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ησλ εξγαηνηερληηώλ, όπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο πνιενδνκηθέο θαη πνηληθέο δηαηάμεηο. Ο ηδηνθηήηεο έρεη ην δηθαίσκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ λα παξίζηαηαη θαη λα επηβιέπεη ηελ θαιή ηήξεζε ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο. ΑΡΘΡΟ 2 ν ΔΚΚΑΦΔ, ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ Οη εθζθαθέο ησλ ππνγείσλ ζα γίλνπλ επί πάζεο θύζεσο εδάθνπο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηνπο ζρεηηθνύο νηθνδνκηθνύο θαλνληζκνύο θαη γεληθά ηηο ηζρύνπζεο λόκηκεο δηαζηάζεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ ζα γίλνληαη νη αλαγθαίεο αληηζηεξίμεηο θαη εμαζθαιίζεηο ησλ νδώλ θαη ησλ κεζνηνηρηώλ, δηα παληόο επηβαιινκέλνπ θαηά πεξίπησζε ηερληθνύ κέζνπ. Δπίζεο ζα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα αζθαιίζεσο ησλ ζσιελώζεσλ γξακκώλ σο θαη πάζεο εγθαηαζηάζεσο θνηλήο σθέιεηαο. Δάλ εκθαληζζνύλ ππόγεηα ύδαηα ζα αληινύληαη ζπλερώο. Οη εθζθαθέο ζεκειίσλ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα, κέρξη ζηξώκαηνο θαηαιιήινπ αληνρήο εδάθνπο. Οη παξεηέο ησλ ζεκειίσλ θαη βάζεσλ ζα είλαη θαηαθόξπθνη θαη ζα αληηζηεξίδνληαη όηαλ ππάξρεη αλάγθε. Ο ππζκέλαο απηώλ ζα είλαη νξηδόληηνο γεληθά όια ηα πξντόληα ησλ εθζθαθώλ ζα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά απηνθίλεηα καθξηά από ηελ νηθνδνκή θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε επηηξεπόκελεο από ηελ Αζηπλνκία ζέζεηο. Οη δηαζηάζεηο ησλ εθζθαθώλ ησλ ζεκειίσλ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηνπο ζηαηηθνύο ππνινγηζκνύο θαη ηελ θύζε ηνπ εδάθνπο. ΑΡΘΡΟ 3 ν ΦΔΡΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ Ο θέξσλ ζθειεηόο ηεο νηθνδνκήο ζα θαηαζθεπαζζεί από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Ο ηύπνο θαη νη πνηόηεηεο ησλ ζθπξνδεκάησλ θαη ησλ νπιηζκώλ ζα είλαη όπσο πξνβιέπνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε ηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή

8 8 κειέηε ηνπ έξγνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα C20/25 γηα αληνρή Beton θαη S500 γηα ηνλ ράιπβα Ζ όιε θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνύ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο ελ ηζρύ ειιεληθνύο θαλνληζκνύο θέξνληνο νξγαληζκνύ θνξηίζεσο θαη αληηζεηζκηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα θαηαβιεζεί θαηά ηελ δόλεζε θαη ζπκπύθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο εληόο ησλ μπινηύπσλ πξνο απνθπγήλ εθ ησλ πζηέξσλ θελώλ. ΑΡΘΡΟ 4 ν ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ 1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΜΔΟΣΟΗΥΗΔ Όινη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ζα θαηαζθεπαζζνύλ από δύν ζεηξέο δξνκηθώλ ηνύβισλ δηάηξεησλ, πάρνπο 9εθ., αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ, κε δηάθελν γηα ηελ ηνπνζέηεζε fibran 5 εθ. πάρνπο γηα ζεξκνκόλσζε θαη ηνλ νδεγό ζπξνκέλσλ θύιισλ αινπκηλίνπ, όπνπ πξνβιέπεηαη. Σα θνληάκαηα ησλ πιηλζνδνκώλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, αλάινγα 1:3 (ελόο κέξνπο αζβέζηε πξνο ηξία κέξε άκκνπ), κε πξνζζήθε 100Kg. Σζηκέληνπ PORTLAND αλά θπβηθό κέηξν θνληάκαηνο. Ο αζβέζηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ζβεζκέλνο πξηλ ηξεηο κέξεο ηνπιάρηζηνλ. ε όινπο ηνπο ηνίρνπο ζα ηνπνζεηεζεί ζελάδ ζην κέζνλ ηνπο θαη εάλ ππάξρεη άλνηγκα θαη ζην ύςνπο ηνπ πξεθηνύ. 2. ΔΩΣΔΡΗΚΔ. Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη ζα θαηαζθεπαζζνύλ δξνκηθά, από δηάηξεηα ηνύβια, αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο, πάρνπο 9εθ. θαη θνληάκαηα σο ηα εμσηεξηθά. 3. ΤΠΟΓΔΗΩΝ Οη ηνίρνη από κπεηόλ ζα νκαινπνηεζνύλ (καηζαθώληαζκα) θαη ζα ρξσκαηηζηνύλ κε πιαζηηθό επί ηνίρνπ. ΑΡΘΡΟ 5 ν ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ Οη πξνβιεπόκελεο από ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε όςεηο ζα επηρξηζζνύλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο : α. Ζ πξώηε ζηξώζε (πεηαρηό) κε θνλίακα από άκκν ιαηνκείνπ, πεξηέρνληαο 150kg. ηζηκέληνπ αλά θπβηθό κέηξν θνληάκαηνο. β. Ζ δεύηεξε ζηξώζε (ιάζπσκα) 1.5 έσο 2.0εθ., από ην ίδην πιηθό. γ. Ζ ηξίηε, καξκαξνθνλία ηξηθηή ή άιινπ ηύπνπ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε.

9 9 Σα επηρξίζκαηα ζα είλαη πνιύ επηκειεκέλα κε ζθνηίεο θαη θνξληδώκαηα όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε άξηηνπ αηζζεηηθνύ απνηειέζκαηνο. 2. ΔΩΣΔΡΗΚΑ Σα εζσηεξηθά επηρξίζκαηα ζα γίλνπλ όπσο ηα εμσηεξηθά αθνύ ηνπνζεηεζνύλ νδεγνί ζηνπο ηνίρνπο θαη ειεγρζνύλ νη ιακπάδεο ησλ ζπξώλ (θάζεηνη κεηαμύ ηνπο θαη απόιπηα θαηαθόξπθνη). ΑΡΘΡΟ 6 ν ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ 1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ Σα εμσηεξηθά θνπθώκαηα όισλ ησλ όςεσλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από αινπκίλην, ρξώκαηνο επηινγήο ηνπ αξρηηέθηνλα κειεηεηή, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, ζπξόκελα επάιιεια ή ζην δηάθελν ησλ ηνίρσλ ή αλνηγόκελα (ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε). Θα επηιεγεί αινπκίλην ηύπνπ (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ, ε νπνία ζα κπνξεί λα δερζεί ζεξκνκνλσηηθνύο παινπίλαθεο. ε όια ηα αλνίγκαηα ησλ ρώξσλ θπξίαο ρξήζεσο ζα πξνβιέπνληαη εμώθπιια αινπκηλίνπ κε ειεθηξηθά ξνιά βαξέσο ηύπνπ, όπσο παξαπάλσ, κε πεξζίδεο αινπκηλίνπ ζσιελσηνύ ηύπνπ επίζεο. Ζ κνξθή ηνπο ζα θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. ε όια ηα εμσηεξηθά πιαίζηα ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί παινπίλαθεο κε θξύζηαιια επξσπατθήο πξνέιεπζεο, απαιιαγκέλα θάζε ειαηηώκαηνο. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζα εθαξκνζζνύλ ζην ζεκείν επαθήο ηνπο κε ην θνύθσκα εηδηθά ιάζηηρα, ώζηε λα παξεκπνδίδεηαη πιήξσο ε είζνδνο αέξα. Γεληθώο ζα είλαη όια ηα θνπθώκαηα εμνπιηζκέλα κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε ζηεγαλόηεηά ηνπο (θαη αεξνζηεγαλόηεηα). 2. ΔΩΣΔΡΗΚΑ Οη εζσηεξηθέο πόξηεο θπξίσλ ρώξσλ ζα είλαη (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) Οη βνεζεηηθνί ρώξνη (απνζήθεο, γθαξάδ θηι) ζα έρνπλ κεηαιιηθέο πόξηεο κε πεξζίδεο γηα αεξηζκό. 3. ΘΤΡΑ ΔΗΟΓΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ Ζ ζύξα εηζόδνπ δηακεξηζκάησλ ζα είλαη αζθαιείαο, ζσξαθηζκέλε θαη ππξάληνρε κε επέλδπζε ιίκπα ή αληγθξέ ή καόλη επώλπκεο εηαηξείαο (Dierre).

10 10 ΑΡΘΡΟ 7 ν ΣΖΘΑΗΑ & ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΔΞΧΣΧΝ & ΖΜΗΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ Ζ κνξθή ησλ ζηεζαίσλ θαη θηγθιηδσκάησλ ζα θαζνξηζηεί ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. Όπνπ πξνβιέπνληαη δαξληηληέξεο, ζα ζηεγαλνπνηεζνύλ ζσζηά πξηλ ηελ πιήξσζε ηνπο κε ρώκα. Όπνπ πξνβιέπνληαη κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα, ζα είλαη ζηδεξάο θαηαζθεπήο, κε επηκειεκέλε αληηζθσξηθή πξνεξγαζία (3 ζηξώζεηο) θαη ζα βαθνύλ κε αδηάβξνρα ρξώκαηα, αλζεθηηθά ζε κεραληθή θαηαπόλεζε ΑΡΘΡΟ 8 ν ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΣΑΡΑΣΑ ΜΟΝΧΖ Ζ ζεξκνκόλσζε ηνπ θηεξίνπ γεληθά ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. Δπί ηεο πιάθαο ηνπ ηειεπηαίνπ νξόθνπ θαη όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηέγε ζα γίλεη κόλσζε σο εμήο: θαζαξηζκόο, επάιεηςε κε δύν ζηξώζεηο αζθαιηηθνύ ESXACOAT Νo 6 ή αληίζηνηρνπ πιηθνύ, ηνπνζέηεζε roofmate Dow 5 ζηελ ζπλέρεηα betocel πάρνπο 10-15εθ. δηα ηελ δηακόξθσζε ησλ θιίζεσλ. Καηόπηλ ηνπνζέηεζε αζθαιηόπαλνπ αξίζηεο πνηόηεηαο 4.5 kg/m2, νπνίν ζα γπξλάεη κέζα ζηνλ ζνβά ζηελ πεξίκεηξν ηεο ηαξάηζαο. H όιε θαηαζθεπή ζα επηθαιπθζεί κε ραιίθη. ΑΡΘΡΟ 9 ν ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΗ Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ ζα ρξσκαηηζηνύλ κε Vivecrul αθξπιηθό ζηιηθνλνύρν ζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζηξώζεηο κε ηελ απαξαίηεηε πξνεξγαζία. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζηεγάλσζε ησλ ηπρόλ βνξείσλ ή βνξεηναλαηνιηθώλ ή βνξεηνδπηηθώλ ηνίρσλ. 2. ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ Οη ηνίρνη θαη νη νξνθέο ησλ ρώξσλ ππνδνρήο θαη νη ηνίρνη θαη νξνθέο ησλ ππλνδσκαηίσλ θα θνπδηλώλ ζα ρξσκαηηζηνύλ κε πιαζηηθό ζπαηνπιαξηζηό κε ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία. Όινη νη ρώξνη πιελ ππνγείνπ ζα είλαη ζπαηνπιαξηζηνί. Οη απνρξώζεηο ζα είλαη ηεο αξεζθείαο ησλ ηδηνθηεηώλ. Οη γύςηλεο δηαθνζκήζεηο, εάλ ππάξρνπλ, ζα ειαηνρξσκαηηζζνύλ κε ηζίγθν, αθνύ πξώηα πεξαζηνύλ κε ιηλέιαην.

11 11 3. ΗΓΖΡΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ. Όιεο νη ζηδεξέο επηθάλεηεο ζα ειαηνρξσκαηηζζνύλ κε ληνύθν, αθνύ πξώηα πεξαζηνύλ κε κίλην. Σα ζεξκαληηθά ζώκαηα ζα είλαη βακκέλα από ηνλ θαηαζθεπαζηή (βαθή θνύξλνπ). 4. ΞΤΛΗΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ Όπνπ ππάξρεη μπιεία (θαη δελ έξζεη ζην έξγν βακκέλε), απηή ζα πεξάζεη κε βεξλίθηα ζε δύν ζηξώζεηο ή ζα ρξσκαηηζηεί κε ξηπνιίλε, αθνύ ζπαηνπιαξηζηεί, ώζηε λα έρεη ηειείσο ζηηιπλή επηθάλεηα. Ζ ίδηα επεμεξγαζία βαθήο ζα γίλεη όπνπ ππάξρεη ιεπθή μπιεία. Γεληθά όιεο νη εξγαζίεο ρξσκαηηζκώλ ζα είλαη αξίζηεο εθηειέζεσο κε πιηθά αξίζηεο πνηόηεηαο Benjamin moor παξόκνην. ΑΡΘΡΟ 10 ν ΓΑΠΔΓΑ 1. Γάπεδα ρσι, δηαδξόκσλ & ζαινληνύ θαη εκηππαηζξίσλ Ξύιηλν πάησκα Γξπο Α 9 εθ, πιάηνπο 2 εθ. πάρνπο Πξνινπζηξαξηζκέλν επί μύιηλσλ θαδξνληώλ (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) 2. Γάπεδα ινπηξώλ θαη W.C. Θα επηζηξσζνύλ κε πιαθίδηα δαπέδνπ αξίζηεο πνηόηεηαο ηεο FILKERAM JOHONSON Α δηαινγήο ή άιιεο εηαηξείαο ηδίαο πνηόηεηαο θαη κέρξη νξνθήο. Σηκή πξνκήζεηαο έσο 30 / η.κ. (νλνκαζηηθή ηηκή) (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) Γάπεδα ππλνδσκαηίνπ : Ξύιηλν πάησκα Γξπο Α 9 εθ, πιάηνπο 2 εθ. πάρνπο πξνινπζηξαξηζκέλν επί μύιηλσλ θαδξνληώλ 3. Γάπεδα εμσζηώλ θαη playroom κεδνλεηώλ Θα επηζηξσζνύλ κε πιαθίδηα ηεο FILKERAM JOHONSON Α δηαινγήο ή άιιεο εηαηξείαο ηδίαο αμίαο. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα νη ζσζηέο ξύζεηο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. Σηκή πξνκήζεηαο έσο 30 / η.κ. (νλνκαζηηθή ηηκή) 4. Δπελδύζεηο θιίκαθαο - Κνηλόρξεζηνη ρώξνη : Οη βαζκίδεο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ζα επελδπζνύλ (πάηεκα θαη ξύρηη) από κάξκαξν Καβάιαο Α πνηόηεηαο ή αληίζηνηρν άιιν ιεπθό πάρνπο 2 εθ. 5. Μπαιθνλνπνδηέο, θαηώθιηα, πνδηέο Οη κπαιθνλνπνδηέο πξνο ηνπο εμώζηεο θαη ηνπο εκηππαίζξηνπο ζα

12 12 γίλνπλ δηα καξκάξνπ πάρνπο 2εθ., νη πνδηέο ησλ παξαζύξσλ γεληθά δηα καξκάξνπ πάρνπο 3εθ. θα ζα πξνεμέρνπλ από ην πάρνπο ηνπ ηνίρνπ θαηά 2 εθ. Σα αλσηέξσ ζα είλαη από κάξκαξν Καβάιαο ή άιιν αληίζηνηρεο πνηόηεηαο θαη αμίαο. 6. Γάπεδα ππνγείνπ Σα δάπεδα ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηνπ ππνγείνπ θαη ησλ απνζεθώλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε δνκηθό πιέγκα Σ131 θαη δηακνξθσκέλε ηειηθή επηθάλεηα αλζεθηηθή θαη αληηνιηζζεξή (βηνκεραληθό δάπεδν). Ζ ξάκπα εηζόδνπ ζην ππόγεην ζα γίλεη από βηνκεραληθό δάπεδν κε ξαβδώζεηο. 7. Γάπεδν Piloti. Σν δάπεδν ηεο πηινηί ζα είλαη από βηνκεραληθό δάπεδν. Ζ είζνδνο πξνο ηελ πνιπθαηνηθία ζα είλαη επελδεδπκέλε deck από baboo ΑΡΘΡΟ 11 ν ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Α. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 1. ΥΔΣΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ α. Ζ Σερληθή Οδεγία ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 241/86 β. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ γ. Οη θαλνληζκνί DIN & ISO δ. Σα πξόηππα ΔΛΟΣ γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 2. ΩΛΖΝΩΔΗ Όιν ην δίθηπν ηεο απνρέηεπζεο, δειαδή νη ζπλδέζεηο ησλ ππνδνρέσλ κέρξη ηα ζηθώληα δαπέδνπ ή ηηο ζηήιεο, νη θαηαθόξπθεο ζηήιεο θαζώο θαη όια ηα νξηδόληηα εληόο ή εθηόο ηνπ εδάθνπο ηκήκαηα θαζώο θαη όιν ην δίθηπν απνρεηεύζεσο νκβξίσλ πδάησλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από ζσιήλεο ζθιεξνύ Υισξηνύρνπ Πνιπβηληιίνπ U-PVC, εξγνζηαζίνπ ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ ή παξεκθεξνύο. Οπνπ απηνί δηέξρνληαη ζα κνλώλνληαη κε παινβάκβαθα θαη ζα ζνβαηίδνληαη ή ζα επελδύνληαη κε γπςνζαλίδα αλάινγα ηελ πεξίπησζε. Δθηόο απηώλ ζα ηνπνζεηεζεί ερνκνλσηηθή ζσιήλα Πεηδεηάθηο. Ζ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. ηηο θαηαιήμεηο απνρεηεύζεσο ζα ηνπνζεηεζνύλ πιαζηηθνί ζσιήλεο εμαεξηζκνύ, νη νπνίνη ζα ππεξβαίλνπλ ην ύςνο ηεο ηαξάηζαο θαηά 2κ. ηνπιάρηζηνλ. ηηο βάζεηο ησλ θαηαθόξπθσλ ζηειώλ θαη ζηηο δηαζηαπξώζεηο ηνπ νξηδόληηνπ δηθηύνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ θξεάηηα θαζαξηζκνύ. Οη ζπλδέζεηο ησλ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ ζα γίλνληαη κε εηδηθά θνιάξα

13 13 νύησο ώζηε λα επηηξέπεηαη ε ειεύζεξε ζπζηνιή δηαζηνιή ησλ ζσιήλσλ. Δηδηθά γηα ζσιήλεο κηθξήο δηαηνκήο κέρξη 100κκ. Μπνξεί ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή θόιια, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ αιιαγή ηνπ νξηδόληηνπ δηθηύνπ, ε ζύλδεζε δηαθιαδώζεσλ θιπ. ζα γίλεηαη κε εηδηθά ηεκάρηα. Ο αεξηζκόο ηνπ νξηδόληηνπ δηθηύνπ ζα γίλεηαη κε θαηαθόξπθεο ζηήιεο (άκεζνο αεξηζκόο) νη νπνίεο κε ακείσηε δηάκεηξν ζα επεθηαζνύλ σο ηελ νξνθή, εθηόο εάλ άιιν ζύζηεκα αεξηζκνύ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα κειέηεο. 3. ΗΦΩΝΗΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΣΟΜΗΑ Οζκνπαγίδεο ζα ππάξρνπλ ζε όινπο ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο θαη ζηα ζηόκηα απνζηξαγγίζεσλ δαπέδνπ. ην ιεβεηνζηάζην ζα ηνπνζεηεζεί ζηθόλη δαπέδνπ πνπ ην θάιπκκα ηνπ ζα είλαη ζράξα κε επξείεο εγθνπέο, νύησο ώζηε λα απνρεηεύεη εύθνια ηα λεξά. Οη θαηαθόξπθεο ζηήιεο πξηλ ηελ ζύλδεζε ηνπο κε ην θεληξηθό νξηδόληην δίθηπν δηαλνκήο ζα δηαηεζνύλ ζσιελνζηόκηα ή ζηόκηα επηζθέςηκα κέζα ζε θξεάηηα ώζηε λα παξέρεηαη δπλαηόηεηα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. ηόκηα θαζαξηζκνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζέζεηο πνπ ζα θαίλνληαη ζηα ζρέδηα θαη ζα είλαη ηεο ίδηαο δηακέηξνπ κεηά ηε ζσιήλσζε. Θα ηνπνζεηεζνύλ θξεάηηα επίζθεςεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππεδαθίσλ ζσιελώζεσλ, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηα ζρέδηα. Μέζα ζηα θξεάηηα δελ ζα δηαθόπηεηαη ε ζπλέρεηα ησλ ζσιελώζεσλ. Γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ ππνγείσλ, όηαλ απηό είλαη θάησ από ηελ ζηάζκε ηνπ θεληξηθνύ απνρεηεπηηθνύ αγσγνύ, ζα πξνβιεθζεί απηόκαηε αληιία ιπκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε θινηέξ. Ζ αληιία ζα βξίζθεηαη κέζα ζε θξεάηην αεξνζηεγέο θαη πδαηνζηεγέο πνπ ζα ζπιιέγεη ηα ιύκαηα. 4. ΒΡΟΥΗΝΑ ΝΔΡΑ Σα λεξά ηεο βξνρήο ζα απνρεηεύνληαη κε πδξνξξνέο πνπ ζα ζηεγαλνπνηεζνύλ ζην δώκα κε κνιπβδόθπιια πάρνπο 2-3ρηι. (ηαξαηζνκόιπβα). Σα λεξά ησλ εμσζηώλ θαη εκηππαηζξίσλ ζα απνρεηεύνληαη ζηηο πδξνξξνέο κε ηελ βνήζεηα ηδηαίηεξσλ ζσιελώζεσλ θαη ζηθσληώλ. Οη δηαηνκέο ησλ ζσιελώζεσλ απηώλ πξνβιέπνληαη από ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο. Οη ζσιελώζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ εμσηεξηθά κε απνζηάζηεο κεηά ηνπο ζνβάδεο. 5. ΓΟΚΗΜΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Θα δηελεξγείηαη δνθηκή ηεο αεξνζηεγαλόηεηαο νιόθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο.

14 14 Β. ΤΓΡΔΤΖ Οη εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο ησλ θηηξίσλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ. 1. ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ Ζ εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο αξρίδεη από ηνλ πδξνκεηξεηή κε πίεζε παξνρήο ηέηνηα πνπ ζην ηειεπηαίν είδνο πγηεηλήο λα έρνπκε πίεζε 8-15 ΥΤ, ε δε πνξεία ηνπ δηθηύνπ ζα είλαη ηέηνηα πνπ δελ ζα δηαζηαπξώλεηαη κε εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο. ε θάζε δηακέξηζκα θαη ζηάζκε ζα ππάξρεη μερσξηζηόο πίλαθαο πδξνιεςίαο (Collecter) 2. ΩΛΖΝΩΔΗ Σα δίθηπα θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πνιπζηξσκαηηθέο ζσιήλεο ηθαλήο δηαηνκήο ηεο θεληξηθήο παξνρήο από ηνλ κεηξεηή ε νπνία ζα παξακέλεη θαζ όιε ηελ δηαδξνκή ίζε, εθόζνλ ππάξρεη λεξό ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ππνδνρήο. Οη δηαθιαδώζεηο πνπ ππάξρνπλ λεξό ζε έλα κόλν ππνδνρέα ζα έρνπλ κηθξόηεξε ηθαλή δηαηνκή. Οη ζσιελώζεηο δεζηνύ λεξνύ πνπ βξίζθνληαη ζην δάπεδν ζα επελδπζνύλ κε ARMAFLEX νύησο ώζηε λα επηηξέπεηαη ε δηαζηνιή ηνπο θαη απηέο πνπ είλαη ππαίζξηεο ζα κνλσζνύλ. Δάλ ππάξρνπλ κεγάια επζύγξακκα κήθε εληόο ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηαζηνιώλ κε ρξήζε εηδηθώλ δηαζηνιηθώλ εμαξηεκάησλ. Ζ κόλσζε ζσιήλσλ εθηεζεηκέλσλ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα απνηειείηαη από θειύθε ηύπνπ ARMAFLEX. Οη αγθπξώζεηο ησλ ζσιήλσλ δεζηνύ λεξνύ ζα είλαη ζηέξεεο. ε θαηάιιειεο ζέζεηο ζα πξνβιέπνληαη κνύθεο ή ξαθόξ γηα εύθνιε απνζύλδεζε. ηηο δηαθιαδώζεηο ησλ ζσιήλσλ από ην νξηδόληην δίθηπν ε παξνρή ζα γίλεηαη από ην επάλσ κέξνο ηνπο κε γσλία 90 0, γηα λα κελ ππάξρνπλ πξόζζεηεο αληηδξάζεηο. 3. ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑΚΟΠΖ Πξηλ από θάζε είδνο πγηεηλήο θαζώο θαη ζην θεληξηθό δίθηπν ζα ηνπνζεηεζνύλ βάλεο ζθαηξηθέο. 4. ΓΟΚΗΜΔ Όια ηα δίθηπα λεξνύ ρξήζεο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπο θαη πξηλ ηελ ζύλδεζε ηνπο κε ηηο ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα ζα ηαπσζνύλ θαη ζα ππνβιεζνύλ ζε δνθηκαζία πδξνζηαηηθήο πίεζεο 12atm επί ρξόλνπ κεγαιύηεξνπ από 10 ιεπηά. Ζ ηειηθή δνθηκή ηεο εγθαηάζηαζεο δεζηνύ θαη θξύνπ γίλεηαη ζε ππεξπίεζε 8atm γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 2 σξώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο δελ πξέπεη λα ππάξμεη δηαξξνή ή πηώζε πίεζεο άλσ ηνπ 10%.

15 15 Γηα θάζε δηακέξηζκα ή κεδνλέηα ζα ππέρεη ηδηαίηεξε γξακκή ύδξεπζεο πνπ ζα αξρίδεη από ηνλ κεηξεηή θαη ζα θαηαιήγεη ζην δηακέξηζκα, όπνπ ζα δηαθιαδώλεηαη ζηελ θνπδίλα, ην ινπηξό θαη ηνλ ζεξκνζίθσλα. Από ην ζεξκνζίθσλα ζα αξρίδεη ην δίθηπν ηνπ ζεξκνύ λεξνύ, πνπ ζα ηξνθνδνηεί ην ληπηήξα θαη ην ινπηήξα. Δπίζεο ζα πξνβιέπεηαη θαη εγθαηάζηαζε γηα ειηαθνύο ζεξκνζίθσλεο. Ζ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε όισλ ησλ ζεξκνζηθώλσλ ζα βαξύλεη ηνλ εξγνιήπηε γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ηεο αληηπαξνρήο. Δθηόο ησλ γξακκώλ ύδξεπζεο θάζε δηακεξίζκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ηδηαίηεξε γξακκή ύδξεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη πξαγκάησλ ηεο πνιπθαηνηθίαο. Γεληθά ζε όηη αθνξά ηελ ύδξεπζε θαη απνρέηεπζε ζα εθαξκνζζεί ε κειέηε θαη ηα ζρέδηα ηα εγθεθξηκέλα από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. Ζιηαθνί ζεξκνζίθσλεο : Ζ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη κε πνιπζηξσκαηηθέο ζσιήλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ ηαξάηζα ειηαθώλ ζεξκνζηθώλσλ κε πξόβιεςε ώζηε λα κελ ελνριεί ε ζέα ηνπο. Θα ππάξρεη εγθαηάζηαζε κηθξνύ ζεξκνζίθσλα ζηνπο λεξνρύηεο (θάησ), ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε, ησλ νπνίσλ ζα βαξύλεη ηνλ εξγνιύπηε. ΑΡΘΡΟ 12 ν ΘΔΡΜΑΝΖ Όιε ε εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζζεί κε επηκέιεηα θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα ηερληθή λνκνζεζία. Έλαο θεληξηθόο ζπιιεθηήξαο (collecter) όισλ ησλ πδξαπιηθώλ ζσιήλσλ ζα ηνπνζεηείηαη αλά ζηάζκε. Θα ηνπνζεηεζνύλ ειηαθνί ζε όια ηα δηακεξίζκαηα Ζ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ κεραλνιόγνπ. (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) ΑΡΘΡΟ 13 ν ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Οη θαηνηθίεο ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηε ΓΔΖ κε παξνρή 3Υ35Α (Νν2) Δπηπιένλ ζα ππάξρεη κηα θνηλόρξεζηε παξνρή 3Υ35Α. Από ηνλ πίλαθα θνηλνρξήζησλ ηξνθνδνηνύληαη ν πίλαθαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ν ππνπίλαθαο ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη νη ινηπνί θνηλόρξεζηνη ρώξνη (θσηηζκνί, απνζήθεο ππνγείνπ, πόξηα garage θιπ.) ε θάζε αλεμάξηεηε θαηνηθία ζα ππάξρεη έλαο γεληθόο πίλαθαο ζε θεληξηθό ζεκείν (π.ρ. δηάδξνκνο). ηνλ πίλαθα ζα ππάξρνπλ ε γεληθή αζθάιεηα θαζώο θαη επηκέξνπο δηαθόπηεο πνπ ζα είλαη κάξθαο LEGRAND ή SIEMENS. Θα ηνπνζεηεζεί θαη ξειέο δηαξξνήο & πξνζηαζίαο. Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζα πξέπεη λα δίλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί. Σα θπθιώκαηα θσηηζκνύ ζα είλαη κε δηαηνκή θαισδίνπ 1,5mm 2, ελώ ησλ ξεπκαηνδνηώλ (ζα είλαη) κε δηαηνκή 2,5mm 2. Οη γξακκέο ηνπ θσηηζκνύ ζα θαιύπηνπλ ην πνιύ 10 θσηηζηηθά ζεκεία. Οη ξεπκαηνδόηεο θάζε θύξηνπ ρώξνπ, (δσκάηηα, θνπδίλα, ζαιόλη) ζα απνηεινύλ αλεμάξηεηα θπθιώκαηα, έηζη ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κηθξνύ ηνπηθνύ θιηκαηηζηηθνύ (split unit). Σα θαιώδηα ηεο ηειεόξαζεο ζα είλαη από

16 16 θάζε πξίδα TV κέρξη ηνλ εληζρπηή κνλνθόκκαηα. Ζ πνηόηεηα ησλ θαισδίσλ ζα είλαη αξίζηε. Οη δηαθόπηεο, πξίδεο, θιπ. ζα είλαη ηνπ νίθνπ LEGRAND απιή ζεηξά ή άιινπ νίθνπ, αληίζηνηρεο πνηόηεηαο θαη αμίαο. ΥΧΡΟΗ ε όινπο ηνπο ρώξνπο θπξίαο ρξήζεο ζα ππάξρεη ει. Δγθαηάζηαζε γηα air condition Α. Τπνδνρήο θαη ρώι. 2-3 ζεκεία θσηηζκνύ νξνθήο αιέ ξεηνύξ, όπνπ ρξεηαζζεί ή ελαιιαθηηθά 4 ζεκεία ηνίρνπ, 3-4 πξίδεο αλάινγα κε ηνλ ρώξν (έλα θύθισκα), TV (δνξπθνξηθή) θαη ηειέθσλν θαη data. Β. Τπλνδσκάηηα 4 πξίδεο ξεύκαηνο, 1 ηειέθσλν, 1 πξίδα TV ζε θάζε ππλνδσκάηην θαη έλα θσηηζηηθό ζεκείν πνπ ζα αλνίγεη από 2 ζεκεία αιέ ξεηνύξ. Γ. Λνπηξά θαη W.C. Από έλα θσηηζηηθό θαη παξνρή πιπληεξίνπ ξνύρσλ (όπνπ απαηηείηαη) θαη αλακνλή γηα κηθξό αλεκηζηήξα γηα ηνπο ρώξνπο πνπ ζηεξνύληαη θπζηθνύ εμαεξηζκνύ. ηηο νξνθέο ζα ηνπνζεηεζεί ςεπδνξνθή κε θξπθό θσηηζκό. Γ. Κνπδίλα Έλα θσηηζηηθό ζεκείν νξνθήο, παξνρή ξεύκαηνο γηα εζηίεο θαη θνύξλν, γηα πιπληήξην πηάησλ (πξίδα ζνύθν), ςπγείν, απνξξνθεηήξαο. Κάησ από ηα θξεκαζηά ληνπιάπηα ηνπνζεηνύληαη 2 πξίδεο θαη άιιε κηα ζε άιιν ζεκείν ηνπ ρώξνπ θαζώο θαη ηειέθσλν. Οη δηαθόπηεο ζα είλαη αιέ ξεηνύξ γηα ηα θώηα νξνθήο. Δ. Δμώζηεο Φσηηζηηθά ζεκεία αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα θαη κηα ζηεγαλή πξίδα ζηνλ εμώζηε ηνπ ζαινληνύ θαη ΣV Σ. Τπόγεηα θαη δώκα Φσηηζηηθά ζεκεία θαη πξίδεο (ιεβεηνζηάζην κεραλνζηάζην) αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα θαη ηελ δηακόξθσζε Ε. Κήπνο

17 Θα πξνβιεθζεί αξηζκόο θσηηζηηθώλ ζεκείσλ, αλάινγα κε ηελ δηακόξθσζε. ε θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρνπλ θσηηζηηθά επί θαη ζηνλ άμνλα 1. ηεο ξάκπαο εηζόδνπ απηνθηλήησλ 2. ηνπ δηαδξόκνπ γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θσηηζηηθά ζηα εμσηεξηθά ζεκεία ηνπ καλδξόηνηρνπ θαζώο θαη ζηελ θεληξηθή είζνδν. 17

18 18 ΑΡΘΡΟ 14 ν ΘΔΡΜΟΗΦΧΝΔ Θα ηνπνζεηεζνύλ ειηαθνί ζηελ ηαξάηζα ΑΡΘΡΟ 15 ν ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ Θα ππάξρεη απηόκαην ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο επηθίλδπλνπο ρώξνπο όπνπ πξνβιέπεηαη δηα θαηνηθίεο. Δπίζεο ζα εγθαηαζηαζνύλ κεξηθέο Π.Φ. ζηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ ππνγείνπ. ΑΡΘΡΟ 16 ν ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΗΥΧΝ Οη ηνίρνη ησλ ινπηξώλ θαη W.C. ζα επελδπζνύλ κέρξη ηελ νξνθή κε πιαθίδηα ηνίρνπ ηεο FILKERAM JOHNSON Α δηαινγήο. (ηηκή πξνκήζεηαο έσο 30 /η.κ.). ηελ θνπδίλα ζα επελδπζεί ν ηνίρνο κεηαμύ πάγθνπ θαη θξεκαζηώλ ληνπιαπηώλ κε πιαθίδηα ηνίρνπ ηεο ίδηαο ζεηξάο όπσο ηνπ κπάληνπ. ΑΡΘΡΟ 17 ν ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ Όια ηα είδε ζα είλαη ηεο εηαηξείαο IDEAL STANDARD, ή άιιεο εηαηξείαο αληίζηνηρεο αμίαο θαη πνηόηεηαο. Οη κπαηαξίεο ζα είλαη ηεο IDEAL STANDARD αλακηθηηθέο. Σα ινπηξά θαη W.C. ζα είλαη πιήξε, απνηεινύκελα από ιεθάλε, θαδαλάθη ρακειήο πηέζεσο, ληπηήξα, κπαληέξα, (όπσο ζηα ζρέδηα) Θα πξνβιέπνληαη όια ηα εμαξηήκαηα κπάληνπ (ζαπνπλνζήθεο, πεηζεηνζήθεο, ζήθε ραξηηνύ θιπ.) από πνξζειάλε Α πνηόηεηαο ή κεηαιιηθά επηρξσκησκέλα. Μπξνζηά από ην ληπηήξα ζα ηνπνζεηεζεί θαζξέπηεο από επξσπατθό θξύζηαιιν Α πνηόηεηαο ηα κπάληα ζα πξνβιέπεηαη έπηπιν από ιεπθή ιάθα κε καξκάξηλν πάγθν κε επηθαζήκελν ληπηήξα θαη ληνπιάπηα θάησ από ηνλ πάγθν.

19 19 ΑΡΘΡΟ 18 ν ΔΡΜΑΡΗΑ ΠΑΓΚΟΗ Α. Κνπδίλα Σα έπηπια θνπδίλαο ζα είλαη κε επέλδπζε (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ). Ζ επηθάλεηα ησλ εξκαξίσλ ζα απεηθνλίδεηαη ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Σα εζσηεξηθά ζα απνηεινύληαη από κειακίλε πάρνπο 16ρηι. θαη ηα πνξηάθηα ζα είλαη από βαθειίηε.θα έρνπλ γεξκαληθνύο κεληεζέδεο επαλαθνξάο. Θα ππάξρεη ζπξηαξηέξα κε 4-5 ζπξηάξηα ζπξόκελα κε κεραληζκνύο. Ο πάγθνο εξγαζίαο ζα είλαη (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ). Θα πξνβιέπεηαη λεξνρύηεο FRANKE (δύν γνύξλεο θαη επίπεδν ηκήκα) ή άιιεο εηαηξείαο αληίζηνηρνπ ηύπνπ, πνηόηεηαο θαη αμίαο. Μπαηαξία ζα είλαη IDEAL STANDARD ζεηξάο CERALUX ή άιιεο εηαηξείαο παξόκνηαο πνηόηεηαο θαη αμίαο. Β. Κνηηώλεο ηα ππλνδσκάηηα ζα πξνβιέπνληαη ληνπιάπεο ξνύρσλ από ην δάπεδν έσο ηελ νξνθή ζην κήθνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ). εζσηεξηθά ζα απνηεινύληαη από κειακίλε 18ρι. ΑΡΘΡΟ 19 ν ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ ΠΟΜΟΛΑ ε όιεο ηηο εζσηεξηθέο ζύξεο ζα ηνπνζεηεζνύλ θιεηδαξηέο ρσλεπηέο γεξκαληθνύ ηύπνπ. Οη ρεηξνιαβέο ζα είλαη επηινγήο ησλ ηδηνθηεηώλ. ηηο ζύξεο ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπ ππνγείνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ θιεηδαξηέο ρσλεπηέο θαη ρεηξνιαβέο από αινπκίλην. ΑΡΘΡΟ 20 ν ΠΑΣΑΡΗΑ Θα θαηαζθεπαζηνύλ από πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάλσ από ηα ινπηξά ή wc, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. ΑΡΘΡΟ 21 ν ΣΕΑΚΗΑ Ζ εζηία ζα είλαη επελδεδπκέλε κε ππξόηνπβια α δηαινγήο ζπλδεδεκέλα κε ππξάληνρν θνλίακα θαη ε πξόζνςε ηνπ ηδαθηνύ ζα είλαη καξκάξηλε ή μύιηλε αλάινγα κε ηελ αξρ. Μειέηε.

20 20 ΑΡΘΡΟ 22 ν ΣΔΓΖ Θα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ αξρ. Μειέηε θαη ην ζρέδην ιεπηνκεξεηώλ ΑΡΘΡΟ 23 ν ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Θα είλαη από εηαηξεία πηζηνπνηεκέλε κε εγγύεζε 10 εηώλ (Kleemann). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ κειέηε ηνπ κεραλνιόγνπ. ΑΡΘΡΟ 24 ν ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ Α. Γηακόξθσζε ηνπο ρώξνπο θύηεπζεο ζα αθαηξεζνύλ ηα κπάδα ηεο νηθνδνκήο θαη ζα πξνζηεζεί ρώκα θαηάιιειν γηα θύηεπζε γθαδόλ θαη ινηπώλ θπηώλ θαη ζα γίλεη ε θύηεπζε ηνπο. Ζ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ, νη επηζηξώζεηο ησλ εμσηεξηθώλ πξνζπειάζεσλ, νη πόξηεο θαη ηα μύιηλα ή ζηδεξά θηγθιηδώκαηα ζα θαζνξηζζνύλ από ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. Σν πεδνδξόκην ζα ζηξσζεί κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γήκνπ / Κνηλόηεηαο. Β. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ βάζε ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο από έκπεηξν δηπισκαηνύρν ειεθηξνιόγν εγθαηαζηάηε θαη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό θαη κε πιηθά ζύκθσλα πξνο ηνπο θαλνληζκνύο. ην θηίξην ζα πξνβιεθζεί εηδηθό δίθηπν, ην νπνίν ζα ηξνθνδνηείηαη κε ηξηθαζηθή παξνρή θαη κεηξεηή, ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζε πίλαθα δηακνλήο ζηα δηακεξίζκαηα. Θα πξνβιέπεηαη εηδηθόο ηξνθνδόηεο δηθηύνπ κε αλεμάξηεην πίλαθα δηαλνκήο γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. εκεία θσηηζκνύ ζα πξνβιέπνληαη από ηελ κειέηε αλάινγα κε ηα κεγέζε ησλ επηθαλεηώλ ζηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ, ζην θιηκαθνζηάζην (κε ρξνλνδηαθόπηε) θαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ππνγείνπ. Γ. Θπξνηειεόξαζε Θα πξνβιέπεηαη πιήξεο ζύζηεκα ζπξνηειεόξαζεο, γξακκή θνπδνπληώλ θαη ζύλδεζε γηα απηόκαην άλνηγκα ηεο εμώπνξηαο. Όπνπ πξνβιέπνληαη γθαξαδόπνξηεο, ζα ππάξρεη εγθαηάζηαζε γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ηνπο. Θα ππάξρεη αλεμάξηεηε ηξνθνδνηηθή γξακκή γηα ηνλ αλειθπζηήξα, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. Θα ππάξρεη ζύζηεκα θεληξηθήο θεξαίαο ηειενξάζεσο.

21 21 ΑΡΘΡΟ 25 ν ΛΟΗΠΑ ηελ είζνδν νη κεηξεηέο (ξνιόγηα) ηεο ΓΔΖ ζα θαιπθζνύλ κε ληνπιάπη κεηαιιηθό, έηζη ώζηε ε εκθάληζε ηεο θπξίαο εηζόδνπ λα είλαη επηκειεκέλε. ΑΡΘΡΟ 26 ν ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. Όιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζα γίλνπλ κε θαηάιιεια πιηθά θαη από ηεxλίηεο πεπεηξακέλνπο θαη εηδηθνύο γηα θάζε είδνο εξγαζηώλ. 2. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο θξίλεη απαξαίηεηε ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ε πξνζζήθε πιηθνύ ή εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, απηή ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δεηήζεη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ή πξνζζήθε θάπνησλ πιηθώλ ή εξγαζηώλ, ε δαπάλε απηώλ βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. 3. Απαγνξεύεηαη ξεηά ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαηώλ ή ηερληθώλ ή ππεξγνιάβνπ μέλσλ πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή από ηνλ ηδηνθηήηε ησλ δηακεξηζκάησλ. 4. Οη δηαζηάζεηο ε επηθάλεηα θαη ν όγθνο ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπλλεκέλα ζρέδηα αθόκα θαη νη δηαζηάζεηο ησλ δσκαηίσλ, ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ, γεληθά κπνξνύλ λα δηαθέξνπλ ζην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο θαηά 2% ρσξίο θακία επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 5. Οη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζύλδεζε θάζε δηακεξίζκαηνο θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ αλαινγηθά κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΠ), πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ, ν απνξξνθεηήξαο, νη εληνηρηζκέλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΘΟ 2011 Σομέαρ Α: Έωρ 20 σλμ από κένηπο Δλδεηθηηθά:Δθάιε, Βαξπκπόκπε, Νέα Ληόζηα, Αζπξόππξγνο, Πέξακα, Βνύια, Παηαλία, Παιιήλε, Πεληέιε, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ρεδηαζηηθή δηαδηθαζία θαη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Σο «σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ Ο ΟΠΑΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ Ο ΟΠΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ-ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα