3 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣ ΑΡΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣ ΑΡΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΟΠΣΙΚΟ 1

2 ΟΨΗ ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 2

3 ΟΨΗ ΑΠΟ Μ. ΜΠΟΣΑΡΗ 3

4 ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ 4

5 ΠΙΩ ΟΨΗ 5

6 Πίλαθαο Δηδηθήο πγξαθήο ππνρξεώζεσλ. 6 αιόλη Τπλνδσκάηηα Κνπδίλα Λνπηξό - wc Δμώζηεο - ηαξάηζεο Γάπεδα Ξύιν Γξπο AB 12 Ξύιν Γξπο AB 9 Πιαθάθηα (30επξώ / κ2) Πιαθάθηα (30επξώ / κ2) Πιαθάθηα (15επξώ / κ2) Κνπθώκαηα εμσηεξηθά Europa ή Alumil ή ΔΣΔΜ κε δηπιά ηδάκηα θαη ειεθηξηθά ξνιιά αινπκηλίνπ παληνύ ζύκθσλα κε κειέηε ΚΔΝΑΚ Κνπθώκαηα εζσηεξηθά Πόξηα κε θαπιακά δξπ. Νηνπιάπηα θνπδίλαο Βαθειίηε ή ιάθα ή ηδάκη, θξπθά ζπνη, κε πάγθν από ραιαδία ζύκθσλα κε αξρ.κειέηε Νηνπιάπεο πξόκελεο κε επέλδπζε UV paint θαη ζηνηρεία Inox Θέξκαλζε Πιήξεο απηνλνκία ζε ζέξκαλζε κε αηνκηθνύο ιέβεηεο θπο, αεξίνπ γηα θάζε δηακέξηζκα, Ζιεθηξνινγηθά Δθηεηακέλε Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, data, ζπλαγεξκόο, δνξπθνξηθή ζε θάζε δσκάηην. Δίδε πγεηηλήο κπάλην Πξνζόςεηο Δπώλπκα είδε πγηεηλήο (ideal standard, duravit θηι) εληνηρηζκέλα θαδαλάθηα, θξεκαζηέο ιεθάλεο, ςεπδνξνθέο κε θξπθό θσηηζκό. ύκθσλα κε Αξρ. Μειέηε ηεζαία από ηδάκη θαη inox- Κακηλάδεο δηπινύ ηνηρώκαηνο Inox

7 7 Δξγν: πγθξόηεκα Καηνηθηώλ Υαιάλδξη Πεληαόξνθε πνιπθαηνηθία κε πηινηί ΑΡΘΡΟΝ 1 ν ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη επηκειεκέλε θαη θαιαίζζεηε ηόζνλ εζσηεξηθά όζνλ θαη εμσηεξηθά. Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ νηθνδόκεζε θα γεληθά απνπεξάησζε ηεο νηθνδνκήο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, από εηδηθεπκέλα θαη πεπεηξακέλα ζπλεξγεία θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πιηθά πξώηεο πνηόηεηαο. Καηά ηελ θαηαζθεπή ζα ηεξεζνύλ απνιύησο νη δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ησλ εξγαηνηερληηώλ, όπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο πνιενδνκηθέο θαη πνηληθέο δηαηάμεηο. Ο ηδηνθηήηεο έρεη ην δηθαίσκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ λα παξίζηαηαη θαη λα επηβιέπεη ηελ θαιή ηήξεζε ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο. ΑΡΘΡΟ 2 ν ΔΚΚΑΦΔ, ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ Οη εθζθαθέο ησλ ππνγείσλ ζα γίλνπλ επί πάζεο θύζεσο εδάθνπο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηνπο ζρεηηθνύο νηθνδνκηθνύο θαλνληζκνύο θαη γεληθά ηηο ηζρύνπζεο λόκηκεο δηαζηάζεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ ζα γίλνληαη νη αλαγθαίεο αληηζηεξίμεηο θαη εμαζθαιίζεηο ησλ νδώλ θαη ησλ κεζνηνηρηώλ, δηα παληόο επηβαιινκέλνπ θαηά πεξίπησζε ηερληθνύ κέζνπ. Δπίζεο ζα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα αζθαιίζεσο ησλ ζσιελώζεσλ γξακκώλ σο θαη πάζεο εγθαηαζηάζεσο θνηλήο σθέιεηαο. Δάλ εκθαληζζνύλ ππόγεηα ύδαηα ζα αληινύληαη ζπλερώο. Οη εθζθαθέο ζεκειίσλ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα, κέρξη ζηξώκαηνο θαηαιιήινπ αληνρήο εδάθνπο. Οη παξεηέο ησλ ζεκειίσλ θαη βάζεσλ ζα είλαη θαηαθόξπθνη θαη ζα αληηζηεξίδνληαη όηαλ ππάξρεη αλάγθε. Ο ππζκέλαο απηώλ ζα είλαη νξηδόληηνο γεληθά όια ηα πξντόληα ησλ εθζθαθώλ ζα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά απηνθίλεηα καθξηά από ηελ νηθνδνκή θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε επηηξεπόκελεο από ηελ Αζηπλνκία ζέζεηο. Οη δηαζηάζεηο ησλ εθζθαθώλ ησλ ζεκειίσλ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηνπο ζηαηηθνύο ππνινγηζκνύο θαη ηελ θύζε ηνπ εδάθνπο. ΑΡΘΡΟ 3 ν ΦΔΡΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ Ο θέξσλ ζθειεηόο ηεο νηθνδνκήο ζα θαηαζθεπαζζεί από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Ο ηύπνο θαη νη πνηόηεηεο ησλ ζθπξνδεκάησλ θαη ησλ νπιηζκώλ ζα είλαη όπσο πξνβιέπνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε ηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή

8 8 κειέηε ηνπ έξγνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα C20/25 γηα αληνρή Beton θαη S500 γηα ηνλ ράιπβα Ζ όιε θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνύ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο ελ ηζρύ ειιεληθνύο θαλνληζκνύο θέξνληνο νξγαληζκνύ θνξηίζεσο θαη αληηζεηζκηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα θαηαβιεζεί θαηά ηελ δόλεζε θαη ζπκπύθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο εληόο ησλ μπινηύπσλ πξνο απνθπγήλ εθ ησλ πζηέξσλ θελώλ. ΑΡΘΡΟ 4 ν ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ 1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΜΔΟΣΟΗΥΗΔ Όινη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ζα θαηαζθεπαζζνύλ από δύν ζεηξέο δξνκηθώλ ηνύβισλ δηάηξεησλ, πάρνπο 9εθ., αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ, κε δηάθελν γηα ηελ ηνπνζέηεζε fibran 5 εθ. πάρνπο γηα ζεξκνκόλσζε θαη ηνλ νδεγό ζπξνκέλσλ θύιισλ αινπκηλίνπ, όπνπ πξνβιέπεηαη. Σα θνληάκαηα ησλ πιηλζνδνκώλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, αλάινγα 1:3 (ελόο κέξνπο αζβέζηε πξνο ηξία κέξε άκκνπ), κε πξνζζήθε 100Kg. Σζηκέληνπ PORTLAND αλά θπβηθό κέηξν θνληάκαηνο. Ο αζβέζηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ζβεζκέλνο πξηλ ηξεηο κέξεο ηνπιάρηζηνλ. ε όινπο ηνπο ηνίρνπο ζα ηνπνζεηεζεί ζελάδ ζην κέζνλ ηνπο θαη εάλ ππάξρεη άλνηγκα θαη ζην ύςνπο ηνπ πξεθηνύ. 2. ΔΩΣΔΡΗΚΔ. Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη ζα θαηαζθεπαζζνύλ δξνκηθά, από δηάηξεηα ηνύβια, αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο, πάρνπο 9εθ. θαη θνληάκαηα σο ηα εμσηεξηθά. 3. ΤΠΟΓΔΗΩΝ Οη ηνίρνη από κπεηόλ ζα νκαινπνηεζνύλ (καηζαθώληαζκα) θαη ζα ρξσκαηηζηνύλ κε πιαζηηθό επί ηνίρνπ. ΑΡΘΡΟ 5 ν ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ Οη πξνβιεπόκελεο από ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε όςεηο ζα επηρξηζζνύλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο : α. Ζ πξώηε ζηξώζε (πεηαρηό) κε θνλίακα από άκκν ιαηνκείνπ, πεξηέρνληαο 150kg. ηζηκέληνπ αλά θπβηθό κέηξν θνληάκαηνο. β. Ζ δεύηεξε ζηξώζε (ιάζπσκα) 1.5 έσο 2.0εθ., από ην ίδην πιηθό. γ. Ζ ηξίηε, καξκαξνθνλία ηξηθηή ή άιινπ ηύπνπ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε.

9 9 Σα επηρξίζκαηα ζα είλαη πνιύ επηκειεκέλα κε ζθνηίεο θαη θνξληδώκαηα όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε άξηηνπ αηζζεηηθνύ απνηειέζκαηνο. 2. ΔΩΣΔΡΗΚΑ Σα εζσηεξηθά επηρξίζκαηα ζα γίλνπλ όπσο ηα εμσηεξηθά αθνύ ηνπνζεηεζνύλ νδεγνί ζηνπο ηνίρνπο θαη ειεγρζνύλ νη ιακπάδεο ησλ ζπξώλ (θάζεηνη κεηαμύ ηνπο θαη απόιπηα θαηαθόξπθνη). ΑΡΘΡΟ 6 ν ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ 1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ Σα εμσηεξηθά θνπθώκαηα όισλ ησλ όςεσλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από αινπκίλην, ρξώκαηνο επηινγήο ηνπ αξρηηέθηνλα κειεηεηή, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, ζπξόκελα επάιιεια ή ζην δηάθελν ησλ ηνίρσλ ή αλνηγόκελα (ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε). Θα επηιεγεί αινπκίλην ηύπνπ (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ, ε νπνία ζα κπνξεί λα δερζεί ζεξκνκνλσηηθνύο παινπίλαθεο. ε όια ηα αλνίγκαηα ησλ ρώξσλ θπξίαο ρξήζεσο ζα πξνβιέπνληαη εμώθπιια αινπκηλίνπ κε ειεθηξηθά ξνιά βαξέσο ηύπνπ, όπσο παξαπάλσ, κε πεξζίδεο αινπκηλίνπ ζσιελσηνύ ηύπνπ επίζεο. Ζ κνξθή ηνπο ζα θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. ε όια ηα εμσηεξηθά πιαίζηα ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί παινπίλαθεο κε θξύζηαιια επξσπατθήο πξνέιεπζεο, απαιιαγκέλα θάζε ειαηηώκαηνο. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζα εθαξκνζζνύλ ζην ζεκείν επαθήο ηνπο κε ην θνύθσκα εηδηθά ιάζηηρα, ώζηε λα παξεκπνδίδεηαη πιήξσο ε είζνδνο αέξα. Γεληθώο ζα είλαη όια ηα θνπθώκαηα εμνπιηζκέλα κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε ζηεγαλόηεηά ηνπο (θαη αεξνζηεγαλόηεηα). 2. ΔΩΣΔΡΗΚΑ Οη εζσηεξηθέο πόξηεο θπξίσλ ρώξσλ ζα είλαη (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) Οη βνεζεηηθνί ρώξνη (απνζήθεο, γθαξάδ θηι) ζα έρνπλ κεηαιιηθέο πόξηεο κε πεξζίδεο γηα αεξηζκό. 3. ΘΤΡΑ ΔΗΟΓΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ Ζ ζύξα εηζόδνπ δηακεξηζκάησλ ζα είλαη αζθαιείαο, ζσξαθηζκέλε θαη ππξάληνρε κε επέλδπζε ιίκπα ή αληγθξέ ή καόλη επώλπκεο εηαηξείαο (Dierre).

10 10 ΑΡΘΡΟ 7 ν ΣΖΘΑΗΑ & ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΔΞΧΣΧΝ & ΖΜΗΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ Ζ κνξθή ησλ ζηεζαίσλ θαη θηγθιηδσκάησλ ζα θαζνξηζηεί ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. Όπνπ πξνβιέπνληαη δαξληηληέξεο, ζα ζηεγαλνπνηεζνύλ ζσζηά πξηλ ηελ πιήξσζε ηνπο κε ρώκα. Όπνπ πξνβιέπνληαη κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα, ζα είλαη ζηδεξάο θαηαζθεπήο, κε επηκειεκέλε αληηζθσξηθή πξνεξγαζία (3 ζηξώζεηο) θαη ζα βαθνύλ κε αδηάβξνρα ρξώκαηα, αλζεθηηθά ζε κεραληθή θαηαπόλεζε ΑΡΘΡΟ 8 ν ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΣΑΡΑΣΑ ΜΟΝΧΖ Ζ ζεξκνκόλσζε ηνπ θηεξίνπ γεληθά ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. Δπί ηεο πιάθαο ηνπ ηειεπηαίνπ νξόθνπ θαη όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηέγε ζα γίλεη κόλσζε σο εμήο: θαζαξηζκόο, επάιεηςε κε δύν ζηξώζεηο αζθαιηηθνύ ESXACOAT Νo 6 ή αληίζηνηρνπ πιηθνύ, ηνπνζέηεζε roofmate Dow 5 ζηελ ζπλέρεηα betocel πάρνπο 10-15εθ. δηα ηελ δηακόξθσζε ησλ θιίζεσλ. Καηόπηλ ηνπνζέηεζε αζθαιηόπαλνπ αξίζηεο πνηόηεηαο 4.5 kg/m2, νπνίν ζα γπξλάεη κέζα ζηνλ ζνβά ζηελ πεξίκεηξν ηεο ηαξάηζαο. H όιε θαηαζθεπή ζα επηθαιπθζεί κε ραιίθη. ΑΡΘΡΟ 9 ν ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΗ Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ ζα ρξσκαηηζηνύλ κε Vivecrul αθξπιηθό ζηιηθνλνύρν ζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζηξώζεηο κε ηελ απαξαίηεηε πξνεξγαζία. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζηεγάλσζε ησλ ηπρόλ βνξείσλ ή βνξεηναλαηνιηθώλ ή βνξεηνδπηηθώλ ηνίρσλ. 2. ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ Οη ηνίρνη θαη νη νξνθέο ησλ ρώξσλ ππνδνρήο θαη νη ηνίρνη θαη νξνθέο ησλ ππλνδσκαηίσλ θα θνπδηλώλ ζα ρξσκαηηζηνύλ κε πιαζηηθό ζπαηνπιαξηζηό κε ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία. Όινη νη ρώξνη πιελ ππνγείνπ ζα είλαη ζπαηνπιαξηζηνί. Οη απνρξώζεηο ζα είλαη ηεο αξεζθείαο ησλ ηδηνθηεηώλ. Οη γύςηλεο δηαθνζκήζεηο, εάλ ππάξρνπλ, ζα ειαηνρξσκαηηζζνύλ κε ηζίγθν, αθνύ πξώηα πεξαζηνύλ κε ιηλέιαην.

11 11 3. ΗΓΖΡΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ. Όιεο νη ζηδεξέο επηθάλεηεο ζα ειαηνρξσκαηηζζνύλ κε ληνύθν, αθνύ πξώηα πεξαζηνύλ κε κίλην. Σα ζεξκαληηθά ζώκαηα ζα είλαη βακκέλα από ηνλ θαηαζθεπαζηή (βαθή θνύξλνπ). 4. ΞΤΛΗΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ Όπνπ ππάξρεη μπιεία (θαη δελ έξζεη ζην έξγν βακκέλε), απηή ζα πεξάζεη κε βεξλίθηα ζε δύν ζηξώζεηο ή ζα ρξσκαηηζηεί κε ξηπνιίλε, αθνύ ζπαηνπιαξηζηεί, ώζηε λα έρεη ηειείσο ζηηιπλή επηθάλεηα. Ζ ίδηα επεμεξγαζία βαθήο ζα γίλεη όπνπ ππάξρεη ιεπθή μπιεία. Γεληθά όιεο νη εξγαζίεο ρξσκαηηζκώλ ζα είλαη αξίζηεο εθηειέζεσο κε πιηθά αξίζηεο πνηόηεηαο Benjamin moor παξόκνην. ΑΡΘΡΟ 10 ν ΓΑΠΔΓΑ 1. Γάπεδα ρσι, δηαδξόκσλ & ζαινληνύ θαη εκηππαηζξίσλ Ξύιηλν πάησκα Γξπο Α 9 εθ, πιάηνπο 2 εθ. πάρνπο Πξνινπζηξαξηζκέλν επί μύιηλσλ θαδξνληώλ (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) 2. Γάπεδα ινπηξώλ θαη W.C. Θα επηζηξσζνύλ κε πιαθίδηα δαπέδνπ αξίζηεο πνηόηεηαο ηεο FILKERAM JOHONSON Α δηαινγήο ή άιιεο εηαηξείαο ηδίαο πνηόηεηαο θαη κέρξη νξνθήο. Σηκή πξνκήζεηαο έσο 30 / η.κ. (νλνκαζηηθή ηηκή) (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) Γάπεδα ππλνδσκαηίνπ : Ξύιηλν πάησκα Γξπο Α 9 εθ, πιάηνπο 2 εθ. πάρνπο πξνινπζηξαξηζκέλν επί μύιηλσλ θαδξνληώλ 3. Γάπεδα εμσζηώλ θαη playroom κεδνλεηώλ Θα επηζηξσζνύλ κε πιαθίδηα ηεο FILKERAM JOHONSON Α δηαινγήο ή άιιεο εηαηξείαο ηδίαο αμίαο. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα νη ζσζηέο ξύζεηο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. Σηκή πξνκήζεηαο έσο 30 / η.κ. (νλνκαζηηθή ηηκή) 4. Δπελδύζεηο θιίκαθαο - Κνηλόρξεζηνη ρώξνη : Οη βαζκίδεο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ζα επελδπζνύλ (πάηεκα θαη ξύρηη) από κάξκαξν Καβάιαο Α πνηόηεηαο ή αληίζηνηρν άιιν ιεπθό πάρνπο 2 εθ. 5. Μπαιθνλνπνδηέο, θαηώθιηα, πνδηέο Οη κπαιθνλνπνδηέο πξνο ηνπο εμώζηεο θαη ηνπο εκηππαίζξηνπο ζα

12 12 γίλνπλ δηα καξκάξνπ πάρνπο 2εθ., νη πνδηέο ησλ παξαζύξσλ γεληθά δηα καξκάξνπ πάρνπο 3εθ. θα ζα πξνεμέρνπλ από ην πάρνπο ηνπ ηνίρνπ θαηά 2 εθ. Σα αλσηέξσ ζα είλαη από κάξκαξν Καβάιαο ή άιιν αληίζηνηρεο πνηόηεηαο θαη αμίαο. 6. Γάπεδα ππνγείνπ Σα δάπεδα ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηνπ ππνγείνπ θαη ησλ απνζεθώλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε δνκηθό πιέγκα Σ131 θαη δηακνξθσκέλε ηειηθή επηθάλεηα αλζεθηηθή θαη αληηνιηζζεξή (βηνκεραληθό δάπεδν). Ζ ξάκπα εηζόδνπ ζην ππόγεην ζα γίλεη από βηνκεραληθό δάπεδν κε ξαβδώζεηο. 7. Γάπεδν Piloti. Σν δάπεδν ηεο πηινηί ζα είλαη από βηνκεραληθό δάπεδν. Ζ είζνδνο πξνο ηελ πνιπθαηνηθία ζα είλαη επελδεδπκέλε deck από baboo ΑΡΘΡΟ 11 ν ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Α. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 1. ΥΔΣΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ α. Ζ Σερληθή Οδεγία ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 241/86 β. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ γ. Οη θαλνληζκνί DIN & ISO δ. Σα πξόηππα ΔΛΟΣ γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 2. ΩΛΖΝΩΔΗ Όιν ην δίθηπν ηεο απνρέηεπζεο, δειαδή νη ζπλδέζεηο ησλ ππνδνρέσλ κέρξη ηα ζηθώληα δαπέδνπ ή ηηο ζηήιεο, νη θαηαθόξπθεο ζηήιεο θαζώο θαη όια ηα νξηδόληηα εληόο ή εθηόο ηνπ εδάθνπο ηκήκαηα θαζώο θαη όιν ην δίθηπν απνρεηεύζεσο νκβξίσλ πδάησλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από ζσιήλεο ζθιεξνύ Υισξηνύρνπ Πνιπβηληιίνπ U-PVC, εξγνζηαζίνπ ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ ή παξεκθεξνύο. Οπνπ απηνί δηέξρνληαη ζα κνλώλνληαη κε παινβάκβαθα θαη ζα ζνβαηίδνληαη ή ζα επελδύνληαη κε γπςνζαλίδα αλάινγα ηελ πεξίπησζε. Δθηόο απηώλ ζα ηνπνζεηεζεί ερνκνλσηηθή ζσιήλα Πεηδεηάθηο. Ζ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. ηηο θαηαιήμεηο απνρεηεύζεσο ζα ηνπνζεηεζνύλ πιαζηηθνί ζσιήλεο εμαεξηζκνύ, νη νπνίνη ζα ππεξβαίλνπλ ην ύςνο ηεο ηαξάηζαο θαηά 2κ. ηνπιάρηζηνλ. ηηο βάζεηο ησλ θαηαθόξπθσλ ζηειώλ θαη ζηηο δηαζηαπξώζεηο ηνπ νξηδόληηνπ δηθηύνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ θξεάηηα θαζαξηζκνύ. Οη ζπλδέζεηο ησλ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ ζα γίλνληαη κε εηδηθά θνιάξα

13 13 νύησο ώζηε λα επηηξέπεηαη ε ειεύζεξε ζπζηνιή δηαζηνιή ησλ ζσιήλσλ. Δηδηθά γηα ζσιήλεο κηθξήο δηαηνκήο κέρξη 100κκ. Μπνξεί ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή θόιια, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ αιιαγή ηνπ νξηδόληηνπ δηθηύνπ, ε ζύλδεζε δηαθιαδώζεσλ θιπ. ζα γίλεηαη κε εηδηθά ηεκάρηα. Ο αεξηζκόο ηνπ νξηδόληηνπ δηθηύνπ ζα γίλεηαη κε θαηαθόξπθεο ζηήιεο (άκεζνο αεξηζκόο) νη νπνίεο κε ακείσηε δηάκεηξν ζα επεθηαζνύλ σο ηελ νξνθή, εθηόο εάλ άιιν ζύζηεκα αεξηζκνύ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα κειέηεο. 3. ΗΦΩΝΗΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΣΟΜΗΑ Οζκνπαγίδεο ζα ππάξρνπλ ζε όινπο ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο θαη ζηα ζηόκηα απνζηξαγγίζεσλ δαπέδνπ. ην ιεβεηνζηάζην ζα ηνπνζεηεζεί ζηθόλη δαπέδνπ πνπ ην θάιπκκα ηνπ ζα είλαη ζράξα κε επξείεο εγθνπέο, νύησο ώζηε λα απνρεηεύεη εύθνια ηα λεξά. Οη θαηαθόξπθεο ζηήιεο πξηλ ηελ ζύλδεζε ηνπο κε ην θεληξηθό νξηδόληην δίθηπν δηαλνκήο ζα δηαηεζνύλ ζσιελνζηόκηα ή ζηόκηα επηζθέςηκα κέζα ζε θξεάηηα ώζηε λα παξέρεηαη δπλαηόηεηα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. ηόκηα θαζαξηζκνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζέζεηο πνπ ζα θαίλνληαη ζηα ζρέδηα θαη ζα είλαη ηεο ίδηαο δηακέηξνπ κεηά ηε ζσιήλσζε. Θα ηνπνζεηεζνύλ θξεάηηα επίζθεςεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππεδαθίσλ ζσιελώζεσλ, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηα ζρέδηα. Μέζα ζηα θξεάηηα δελ ζα δηαθόπηεηαη ε ζπλέρεηα ησλ ζσιελώζεσλ. Γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ ππνγείσλ, όηαλ απηό είλαη θάησ από ηελ ζηάζκε ηνπ θεληξηθνύ απνρεηεπηηθνύ αγσγνύ, ζα πξνβιεθζεί απηόκαηε αληιία ιπκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε θινηέξ. Ζ αληιία ζα βξίζθεηαη κέζα ζε θξεάηην αεξνζηεγέο θαη πδαηνζηεγέο πνπ ζα ζπιιέγεη ηα ιύκαηα. 4. ΒΡΟΥΗΝΑ ΝΔΡΑ Σα λεξά ηεο βξνρήο ζα απνρεηεύνληαη κε πδξνξξνέο πνπ ζα ζηεγαλνπνηεζνύλ ζην δώκα κε κνιπβδόθπιια πάρνπο 2-3ρηι. (ηαξαηζνκόιπβα). Σα λεξά ησλ εμσζηώλ θαη εκηππαηζξίσλ ζα απνρεηεύνληαη ζηηο πδξνξξνέο κε ηελ βνήζεηα ηδηαίηεξσλ ζσιελώζεσλ θαη ζηθσληώλ. Οη δηαηνκέο ησλ ζσιελώζεσλ απηώλ πξνβιέπνληαη από ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο. Οη ζσιελώζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ εμσηεξηθά κε απνζηάζηεο κεηά ηνπο ζνβάδεο. 5. ΓΟΚΗΜΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Θα δηελεξγείηαη δνθηκή ηεο αεξνζηεγαλόηεηαο νιόθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο.

14 14 Β. ΤΓΡΔΤΖ Οη εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο ησλ θηηξίσλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ. 1. ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ Ζ εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο αξρίδεη από ηνλ πδξνκεηξεηή κε πίεζε παξνρήο ηέηνηα πνπ ζην ηειεπηαίν είδνο πγηεηλήο λα έρνπκε πίεζε 8-15 ΥΤ, ε δε πνξεία ηνπ δηθηύνπ ζα είλαη ηέηνηα πνπ δελ ζα δηαζηαπξώλεηαη κε εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο. ε θάζε δηακέξηζκα θαη ζηάζκε ζα ππάξρεη μερσξηζηόο πίλαθαο πδξνιεςίαο (Collecter) 2. ΩΛΖΝΩΔΗ Σα δίθηπα θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πνιπζηξσκαηηθέο ζσιήλεο ηθαλήο δηαηνκήο ηεο θεληξηθήο παξνρήο από ηνλ κεηξεηή ε νπνία ζα παξακέλεη θαζ όιε ηελ δηαδξνκή ίζε, εθόζνλ ππάξρεη λεξό ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ππνδνρήο. Οη δηαθιαδώζεηο πνπ ππάξρνπλ λεξό ζε έλα κόλν ππνδνρέα ζα έρνπλ κηθξόηεξε ηθαλή δηαηνκή. Οη ζσιελώζεηο δεζηνύ λεξνύ πνπ βξίζθνληαη ζην δάπεδν ζα επελδπζνύλ κε ARMAFLEX νύησο ώζηε λα επηηξέπεηαη ε δηαζηνιή ηνπο θαη απηέο πνπ είλαη ππαίζξηεο ζα κνλσζνύλ. Δάλ ππάξρνπλ κεγάια επζύγξακκα κήθε εληόο ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηαζηνιώλ κε ρξήζε εηδηθώλ δηαζηνιηθώλ εμαξηεκάησλ. Ζ κόλσζε ζσιήλσλ εθηεζεηκέλσλ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα απνηειείηαη από θειύθε ηύπνπ ARMAFLEX. Οη αγθπξώζεηο ησλ ζσιήλσλ δεζηνύ λεξνύ ζα είλαη ζηέξεεο. ε θαηάιιειεο ζέζεηο ζα πξνβιέπνληαη κνύθεο ή ξαθόξ γηα εύθνιε απνζύλδεζε. ηηο δηαθιαδώζεηο ησλ ζσιήλσλ από ην νξηδόληην δίθηπν ε παξνρή ζα γίλεηαη από ην επάλσ κέξνο ηνπο κε γσλία 90 0, γηα λα κελ ππάξρνπλ πξόζζεηεο αληηδξάζεηο. 3. ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑΚΟΠΖ Πξηλ από θάζε είδνο πγηεηλήο θαζώο θαη ζην θεληξηθό δίθηπν ζα ηνπνζεηεζνύλ βάλεο ζθαηξηθέο. 4. ΓΟΚΗΜΔ Όια ηα δίθηπα λεξνύ ρξήζεο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπο θαη πξηλ ηελ ζύλδεζε ηνπο κε ηηο ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα ζα ηαπσζνύλ θαη ζα ππνβιεζνύλ ζε δνθηκαζία πδξνζηαηηθήο πίεζεο 12atm επί ρξόλνπ κεγαιύηεξνπ από 10 ιεπηά. Ζ ηειηθή δνθηκή ηεο εγθαηάζηαζεο δεζηνύ θαη θξύνπ γίλεηαη ζε ππεξπίεζε 8atm γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 2 σξώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο δελ πξέπεη λα ππάξμεη δηαξξνή ή πηώζε πίεζεο άλσ ηνπ 10%.

15 15 Γηα θάζε δηακέξηζκα ή κεδνλέηα ζα ππέρεη ηδηαίηεξε γξακκή ύδξεπζεο πνπ ζα αξρίδεη από ηνλ κεηξεηή θαη ζα θαηαιήγεη ζην δηακέξηζκα, όπνπ ζα δηαθιαδώλεηαη ζηελ θνπδίλα, ην ινπηξό θαη ηνλ ζεξκνζίθσλα. Από ην ζεξκνζίθσλα ζα αξρίδεη ην δίθηπν ηνπ ζεξκνύ λεξνύ, πνπ ζα ηξνθνδνηεί ην ληπηήξα θαη ην ινπηήξα. Δπίζεο ζα πξνβιέπεηαη θαη εγθαηάζηαζε γηα ειηαθνύο ζεξκνζίθσλεο. Ζ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε όισλ ησλ ζεξκνζηθώλσλ ζα βαξύλεη ηνλ εξγνιήπηε γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ηεο αληηπαξνρήο. Δθηόο ησλ γξακκώλ ύδξεπζεο θάζε δηακεξίζκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ηδηαίηεξε γξακκή ύδξεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη πξαγκάησλ ηεο πνιπθαηνηθίαο. Γεληθά ζε όηη αθνξά ηελ ύδξεπζε θαη απνρέηεπζε ζα εθαξκνζζεί ε κειέηε θαη ηα ζρέδηα ηα εγθεθξηκέλα από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. Ζιηαθνί ζεξκνζίθσλεο : Ζ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη κε πνιπζηξσκαηηθέο ζσιήλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ ηαξάηζα ειηαθώλ ζεξκνζηθώλσλ κε πξόβιεςε ώζηε λα κελ ελνριεί ε ζέα ηνπο. Θα ππάξρεη εγθαηάζηαζε κηθξνύ ζεξκνζίθσλα ζηνπο λεξνρύηεο (θάησ), ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε, ησλ νπνίσλ ζα βαξύλεη ηνλ εξγνιύπηε. ΑΡΘΡΟ 12 ν ΘΔΡΜΑΝΖ Όιε ε εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζζεί κε επηκέιεηα θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα ηερληθή λνκνζεζία. Έλαο θεληξηθόο ζπιιεθηήξαο (collecter) όισλ ησλ πδξαπιηθώλ ζσιήλσλ ζα ηνπνζεηείηαη αλά ζηάζκε. Θα ηνπνζεηεζνύλ ειηαθνί ζε όια ηα δηακεξίζκαηα Ζ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ κεραλνιόγνπ. (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ) ΑΡΘΡΟ 13 ν ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Οη θαηνηθίεο ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηε ΓΔΖ κε παξνρή 3Υ35Α (Νν2) Δπηπιένλ ζα ππάξρεη κηα θνηλόρξεζηε παξνρή 3Υ35Α. Από ηνλ πίλαθα θνηλνρξήζησλ ηξνθνδνηνύληαη ν πίλαθαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ν ππνπίλαθαο ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη νη ινηπνί θνηλόρξεζηνη ρώξνη (θσηηζκνί, απνζήθεο ππνγείνπ, πόξηα garage θιπ.) ε θάζε αλεμάξηεηε θαηνηθία ζα ππάξρεη έλαο γεληθόο πίλαθαο ζε θεληξηθό ζεκείν (π.ρ. δηάδξνκνο). ηνλ πίλαθα ζα ππάξρνπλ ε γεληθή αζθάιεηα θαζώο θαη επηκέξνπο δηαθόπηεο πνπ ζα είλαη κάξθαο LEGRAND ή SIEMENS. Θα ηνπνζεηεζεί θαη ξειέο δηαξξνήο & πξνζηαζίαο. Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζα πξέπεη λα δίλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί. Σα θπθιώκαηα θσηηζκνύ ζα είλαη κε δηαηνκή θαισδίνπ 1,5mm 2, ελώ ησλ ξεπκαηνδνηώλ (ζα είλαη) κε δηαηνκή 2,5mm 2. Οη γξακκέο ηνπ θσηηζκνύ ζα θαιύπηνπλ ην πνιύ 10 θσηηζηηθά ζεκεία. Οη ξεπκαηνδόηεο θάζε θύξηνπ ρώξνπ, (δσκάηηα, θνπδίλα, ζαιόλη) ζα απνηεινύλ αλεμάξηεηα θπθιώκαηα, έηζη ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κηθξνύ ηνπηθνύ θιηκαηηζηηθνύ (split unit). Σα θαιώδηα ηεο ηειεόξαζεο ζα είλαη από

16 16 θάζε πξίδα TV κέρξη ηνλ εληζρπηή κνλνθόκκαηα. Ζ πνηόηεηα ησλ θαισδίσλ ζα είλαη αξίζηε. Οη δηαθόπηεο, πξίδεο, θιπ. ζα είλαη ηνπ νίθνπ LEGRAND απιή ζεηξά ή άιινπ νίθνπ, αληίζηνηρεο πνηόηεηαο θαη αμίαο. ΥΧΡΟΗ ε όινπο ηνπο ρώξνπο θπξίαο ρξήζεο ζα ππάξρεη ει. Δγθαηάζηαζε γηα air condition Α. Τπνδνρήο θαη ρώι. 2-3 ζεκεία θσηηζκνύ νξνθήο αιέ ξεηνύξ, όπνπ ρξεηαζζεί ή ελαιιαθηηθά 4 ζεκεία ηνίρνπ, 3-4 πξίδεο αλάινγα κε ηνλ ρώξν (έλα θύθισκα), TV (δνξπθνξηθή) θαη ηειέθσλν θαη data. Β. Τπλνδσκάηηα 4 πξίδεο ξεύκαηνο, 1 ηειέθσλν, 1 πξίδα TV ζε θάζε ππλνδσκάηην θαη έλα θσηηζηηθό ζεκείν πνπ ζα αλνίγεη από 2 ζεκεία αιέ ξεηνύξ. Γ. Λνπηξά θαη W.C. Από έλα θσηηζηηθό θαη παξνρή πιπληεξίνπ ξνύρσλ (όπνπ απαηηείηαη) θαη αλακνλή γηα κηθξό αλεκηζηήξα γηα ηνπο ρώξνπο πνπ ζηεξνύληαη θπζηθνύ εμαεξηζκνύ. ηηο νξνθέο ζα ηνπνζεηεζεί ςεπδνξνθή κε θξπθό θσηηζκό. Γ. Κνπδίλα Έλα θσηηζηηθό ζεκείν νξνθήο, παξνρή ξεύκαηνο γηα εζηίεο θαη θνύξλν, γηα πιπληήξην πηάησλ (πξίδα ζνύθν), ςπγείν, απνξξνθεηήξαο. Κάησ από ηα θξεκαζηά ληνπιάπηα ηνπνζεηνύληαη 2 πξίδεο θαη άιιε κηα ζε άιιν ζεκείν ηνπ ρώξνπ θαζώο θαη ηειέθσλν. Οη δηαθόπηεο ζα είλαη αιέ ξεηνύξ γηα ηα θώηα νξνθήο. Δ. Δμώζηεο Φσηηζηηθά ζεκεία αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα θαη κηα ζηεγαλή πξίδα ζηνλ εμώζηε ηνπ ζαινληνύ θαη ΣV Σ. Τπόγεηα θαη δώκα Φσηηζηηθά ζεκεία θαη πξίδεο (ιεβεηνζηάζην κεραλνζηάζην) αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα θαη ηελ δηακόξθσζε Ε. Κήπνο

17 Θα πξνβιεθζεί αξηζκόο θσηηζηηθώλ ζεκείσλ, αλάινγα κε ηελ δηακόξθσζε. ε θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρνπλ θσηηζηηθά επί θαη ζηνλ άμνλα 1. ηεο ξάκπαο εηζόδνπ απηνθηλήησλ 2. ηνπ δηαδξόκνπ γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θσηηζηηθά ζηα εμσηεξηθά ζεκεία ηνπ καλδξόηνηρνπ θαζώο θαη ζηελ θεληξηθή είζνδν. 17

18 18 ΑΡΘΡΟ 14 ν ΘΔΡΜΟΗΦΧΝΔ Θα ηνπνζεηεζνύλ ειηαθνί ζηελ ηαξάηζα ΑΡΘΡΟ 15 ν ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ Θα ππάξρεη απηόκαην ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο επηθίλδπλνπο ρώξνπο όπνπ πξνβιέπεηαη δηα θαηνηθίεο. Δπίζεο ζα εγθαηαζηαζνύλ κεξηθέο Π.Φ. ζηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ ππνγείνπ. ΑΡΘΡΟ 16 ν ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΗΥΧΝ Οη ηνίρνη ησλ ινπηξώλ θαη W.C. ζα επελδπζνύλ κέρξη ηελ νξνθή κε πιαθίδηα ηνίρνπ ηεο FILKERAM JOHNSON Α δηαινγήο. (ηηκή πξνκήζεηαο έσο 30 /η.κ.). ηελ θνπδίλα ζα επελδπζεί ν ηνίρνο κεηαμύ πάγθνπ θαη θξεκαζηώλ ληνπιαπηώλ κε πιαθίδηα ηνίρνπ ηεο ίδηαο ζεηξάο όπσο ηνπ κπάληνπ. ΑΡΘΡΟ 17 ν ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ Όια ηα είδε ζα είλαη ηεο εηαηξείαο IDEAL STANDARD, ή άιιεο εηαηξείαο αληίζηνηρεο αμίαο θαη πνηόηεηαο. Οη κπαηαξίεο ζα είλαη ηεο IDEAL STANDARD αλακηθηηθέο. Σα ινπηξά θαη W.C. ζα είλαη πιήξε, απνηεινύκελα από ιεθάλε, θαδαλάθη ρακειήο πηέζεσο, ληπηήξα, κπαληέξα, (όπσο ζηα ζρέδηα) Θα πξνβιέπνληαη όια ηα εμαξηήκαηα κπάληνπ (ζαπνπλνζήθεο, πεηζεηνζήθεο, ζήθε ραξηηνύ θιπ.) από πνξζειάλε Α πνηόηεηαο ή κεηαιιηθά επηρξσκησκέλα. Μπξνζηά από ην ληπηήξα ζα ηνπνζεηεζεί θαζξέπηεο από επξσπατθό θξύζηαιιν Α πνηόηεηαο ηα κπάληα ζα πξνβιέπεηαη έπηπιν από ιεπθή ιάθα κε καξκάξηλν πάγθν κε επηθαζήκελν ληπηήξα θαη ληνπιάπηα θάησ από ηνλ πάγθν.

19 19 ΑΡΘΡΟ 18 ν ΔΡΜΑΡΗΑ ΠΑΓΚΟΗ Α. Κνπδίλα Σα έπηπια θνπδίλαο ζα είλαη κε επέλδπζε (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ). Ζ επηθάλεηα ησλ εξκαξίσλ ζα απεηθνλίδεηαη ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Σα εζσηεξηθά ζα απνηεινύληαη από κειακίλε πάρνπο 16ρηι. θαη ηα πνξηάθηα ζα είλαη από βαθειίηε.θα έρνπλ γεξκαληθνύο κεληεζέδεο επαλαθνξάο. Θα ππάξρεη ζπξηαξηέξα κε 4-5 ζπξηάξηα ζπξόκελα κε κεραληζκνύο. Ο πάγθνο εξγαζίαο ζα είλαη (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ). Θα πξνβιέπεηαη λεξνρύηεο FRANKE (δύν γνύξλεο θαη επίπεδν ηκήκα) ή άιιεο εηαηξείαο αληίζηνηρνπ ηύπνπ, πνηόηεηαο θαη αμίαο. Μπαηαξία ζα είλαη IDEAL STANDARD ζεηξάο CERALUX ή άιιεο εηαηξείαο παξόκνηαο πνηόηεηαο θαη αμίαο. Β. Κνηηώλεο ηα ππλνδσκάηηα ζα πξνβιέπνληαη ληνπιάπεο ξνύρσλ από ην δάπεδν έσο ηελ νξνθή ζην κήθνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε (βι. Δηδηθή ζπγξαθή ππνρξεώζσλ). εζσηεξηθά ζα απνηεινύληαη από κειακίλε 18ρι. ΑΡΘΡΟ 19 ν ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ ΠΟΜΟΛΑ ε όιεο ηηο εζσηεξηθέο ζύξεο ζα ηνπνζεηεζνύλ θιεηδαξηέο ρσλεπηέο γεξκαληθνύ ηύπνπ. Οη ρεηξνιαβέο ζα είλαη επηινγήο ησλ ηδηνθηεηώλ. ηηο ζύξεο ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπ ππνγείνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ θιεηδαξηέο ρσλεπηέο θαη ρεηξνιαβέο από αινπκίλην. ΑΡΘΡΟ 20 ν ΠΑΣΑΡΗΑ Θα θαηαζθεπαζηνύλ από πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάλσ από ηα ινπηξά ή wc, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. ΑΡΘΡΟ 21 ν ΣΕΑΚΗΑ Ζ εζηία ζα είλαη επελδεδπκέλε κε ππξόηνπβια α δηαινγήο ζπλδεδεκέλα κε ππξάληνρν θνλίακα θαη ε πξόζνςε ηνπ ηδαθηνύ ζα είλαη καξκάξηλε ή μύιηλε αλάινγα κε ηελ αξρ. Μειέηε.

20 20 ΑΡΘΡΟ 22 ν ΣΔΓΖ Θα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ αξρ. Μειέηε θαη ην ζρέδην ιεπηνκεξεηώλ ΑΡΘΡΟ 23 ν ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Θα είλαη από εηαηξεία πηζηνπνηεκέλε κε εγγύεζε 10 εηώλ (Kleemann). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ κειέηε ηνπ κεραλνιόγνπ. ΑΡΘΡΟ 24 ν ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ Α. Γηακόξθσζε ηνπο ρώξνπο θύηεπζεο ζα αθαηξεζνύλ ηα κπάδα ηεο νηθνδνκήο θαη ζα πξνζηεζεί ρώκα θαηάιιειν γηα θύηεπζε γθαδόλ θαη ινηπώλ θπηώλ θαη ζα γίλεη ε θύηεπζε ηνπο. Ζ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ, νη επηζηξώζεηο ησλ εμσηεξηθώλ πξνζπειάζεσλ, νη πόξηεο θαη ηα μύιηλα ή ζηδεξά θηγθιηδώκαηα ζα θαζνξηζζνύλ από ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. Σν πεδνδξόκην ζα ζηξσζεί κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γήκνπ / Κνηλόηεηαο. Β. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ βάζε ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο από έκπεηξν δηπισκαηνύρν ειεθηξνιόγν εγθαηαζηάηε θαη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό θαη κε πιηθά ζύκθσλα πξνο ηνπο θαλνληζκνύο. ην θηίξην ζα πξνβιεθζεί εηδηθό δίθηπν, ην νπνίν ζα ηξνθνδνηείηαη κε ηξηθαζηθή παξνρή θαη κεηξεηή, ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζε πίλαθα δηακνλήο ζηα δηακεξίζκαηα. Θα πξνβιέπεηαη εηδηθόο ηξνθνδόηεο δηθηύνπ κε αλεμάξηεην πίλαθα δηαλνκήο γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. εκεία θσηηζκνύ ζα πξνβιέπνληαη από ηελ κειέηε αλάινγα κε ηα κεγέζε ησλ επηθαλεηώλ ζηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ, ζην θιηκαθνζηάζην (κε ρξνλνδηαθόπηε) θαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ππνγείνπ. Γ. Θπξνηειεόξαζε Θα πξνβιέπεηαη πιήξεο ζύζηεκα ζπξνηειεόξαζεο, γξακκή θνπδνπληώλ θαη ζύλδεζε γηα απηόκαην άλνηγκα ηεο εμώπνξηαο. Όπνπ πξνβιέπνληαη γθαξαδόπνξηεο, ζα ππάξρεη εγθαηάζηαζε γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ηνπο. Θα ππάξρεη αλεμάξηεηε ηξνθνδνηηθή γξακκή γηα ηνλ αλειθπζηήξα, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. Θα ππάξρεη ζύζηεκα θεληξηθήο θεξαίαο ηειενξάζεσο.

21 21 ΑΡΘΡΟ 25 ν ΛΟΗΠΑ ηελ είζνδν νη κεηξεηέο (ξνιόγηα) ηεο ΓΔΖ ζα θαιπθζνύλ κε ληνπιάπη κεηαιιηθό, έηζη ώζηε ε εκθάληζε ηεο θπξίαο εηζόδνπ λα είλαη επηκειεκέλε. ΑΡΘΡΟ 26 ν ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. Όιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζα γίλνπλ κε θαηάιιεια πιηθά θαη από ηεxλίηεο πεπεηξακέλνπο θαη εηδηθνύο γηα θάζε είδνο εξγαζηώλ. 2. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο θξίλεη απαξαίηεηε ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ε πξνζζήθε πιηθνύ ή εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, απηή ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δεηήζεη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ή πξνζζήθε θάπνησλ πιηθώλ ή εξγαζηώλ, ε δαπάλε απηώλ βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. 3. Απαγνξεύεηαη ξεηά ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαηώλ ή ηερληθώλ ή ππεξγνιάβνπ μέλσλ πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή από ηνλ ηδηνθηήηε ησλ δηακεξηζκάησλ. 4. Οη δηαζηάζεηο ε επηθάλεηα θαη ν όγθνο ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπλλεκέλα ζρέδηα αθόκα θαη νη δηαζηάζεηο ησλ δσκαηίσλ, ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ, γεληθά κπνξνύλ λα δηαθέξνπλ ζην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο θαηά 2% ρσξίο θακία επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 5. Οη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζύλδεζε θάζε δηακεξίζκαηνο θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ αλαινγηθά κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΠ), πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ, ν απνξξνθεηήξαο, νη εληνηρηζκέλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ.

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥ/ΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧ ΚΣΗΡΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΓΟ: Σσποποιημένοι οικίζκοι για Αρταιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΝΑΜΛΗ ΘΔΟΦΙΛΟ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΥΑΑΠΗ ΘΩΜΑ ΑΔΜ 4502

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) 1 Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών 1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα