ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Πειραιάς, 1 Ιουλίου Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά. Πληροφορίες: Κουρλιά Ελένη Τηλ.: Fax: Σύμφωνα με: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. Το Νόμο 2688/1999 (ΦΕΚ 40Α) «Μετατροπή του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε Α.Ε.». 2. Τον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/τ.Β / ). 3. Τον Κανονισμό Δικαιωμάτων επί πλοίων πλωτών ναυπηγημάτων στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ (άρθρο 5) (ΦΕΚ 1773/τ.Β / όπως ισχύει). 4. Το Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» 5. Το Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 6. Την 65/ απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης ΟΛΠ Α.Ε. 7. Την 123 / απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. 8. Την 68/ απόφαση Συμβουλίου Διεύθυνσης ΟΛΠ Α.Ε. 9. Τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ στις 14 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., πρόχειρο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, λόγω του επείγοντος, με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την αναγκαστική μεθόρμιση των πλοίων «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ», «ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ», «ΜΙΛΕΝΑ» και «ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ» από την περιοχή της Ακτής Βασιλειάδη στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσώνας, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ευρώ. Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη για δημοσίευση στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το τεύχος της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από την Διεύθυνση 1

2 Προμηθειών ΟΛΠ A.E. / Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς - γραφείο 208). Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε ο ΟΛΠ Α.Ε. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες, που πληρούν: α) τις προϋποθέσεις της παρούσας, β) διαθέτουν ειδικά αναγνωρισμένα πλοία (ρυμουλκά) με την απαιτούμενη ιπποδύναμη, τα οποία είναι νηολογημένα και εφοδιασμένα με σχετική άδεια από αρμόδια Λιμενική Αρχή για να εκτελούν κατ επάγγελμα εργασίες ρυμούλκησης πλοίων μεταξύ δύο σημείων που βρίσκονται στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, έχουν δε όλα τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα και πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. γ) έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη ρυμούλκηση και μεθόρμιση πλοίων, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα, για την εκτέλεση των εργασιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. δ) δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και ασκούν στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε., επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προκήρυξης. ε) προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας τους ή το καταστατικό τους η εκτέλεση τέτοιων εργασιών και κατέχουν όλες τις απαιτούμενες νόμιμες εγκρίσεις και άδειες για την παροχή κάθε υπηρεσίας που έχει άμεση σχέση με το έργο αυτό, Η δήλωση συμμετοχής των ανωτέρω στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, είτε να την καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ , Πειραιάς) αφού πρωτοκολληθεί από τη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών, έως την ημερομηνία και μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, είτε να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη - 10, τ.κ , Πειραιάς) μέχρι τις 13:30 της προηγουμένης ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. απόδειξη, στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του 2

3 ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, τ.κ , Πειραιάς) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Δ/νση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. όπως περιγράφεται ως άνω στην παράγραφο 2.1 της παρούσας Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. και από το πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 3.1. Υποβολή Προσφοράς Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 2+2 φάκελοι), ως εξής: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 4 της παρούσας μαζί με τα τεχνικά στοιχεία του άρθρου 5 της παρούσας, τοποθετούνται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».(Δύο φάκελοι) Όλα τα ζητούμενα οικονομικά στοιχεία, του άρθρου 6 της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των οικονομικών στοιχείων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». (Δύο φάκελοι) 3.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του 3

4 διαγωνισμού Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων προσώπων, ή εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εξήντα (60) ημέρες Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής των, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την υποβολή των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού Προμηθειών ΟΛΠ Α.Ε, η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της είτε να κατακυρώσει τη σύμβαση είτε να ζητήσει προφορικά ή γραπτά, νέες βελτιωμένες προσφορές, είτε μόνο από τον μειοδότη είτε από όλους όσους υπέβαλαν προσφορά Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες, και 4

5 β) Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) 4.1. Δικαιολογητικά προσφερόντων Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Για κάθε πλοίο θα κατατίθεται χωριστά εγγυητική επιστολή. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής θα είναι για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του ΟΛΠ Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης, εκ μέρους των συμμετεχόντων, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης για τη μεθόρμιση κάθε πλοίου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την προσφερόμενη τιμή και αναλυτικά θα ανέρχεται : ( Χ 23% Χ 5% ) για το πλοίο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ», ( Χ 23% Χ 5% ) για το πλοίο «ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ», ( Χ 23% Χ 5% ) για το πλοίο «ΜΙΛΕΝΑ» ( Χ 23% Χ 5% ) για το πλοίο «ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ» Έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση συμμετοχής. Αντί της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα είναι ξεχωριστές για κάθε πλοίο. Οι Εγγυητικές Επιστολές όλων των Διαγωνιζομένων πλην του αναδόχου θα τους επιστραφούν μετά την κατακύρωση, μετά από αίτησή τους, εκτός εκείνης ή εκείνων που έχουν εν τω μεταξύ καταπέσει. Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζόμενου στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3 της παρούσας. Εάν ο Διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την Σύμβαση καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα υπογραφεί η Σύμβαση. 5

6 Αποδεικτικά εμπειρίας Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εκτελέσει εργασίες ρυμούλκησης και μεθόρμισης πλοίων κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών την τελευταία πενταετία. Προς απόδειξη θα πρέπει να καταθέσουν: α) Κατάλογο, ή αντίγραφα συμβάσεων, παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελέσει, όπου θα καταγράφονται ο πελάτης, ο αριθμός και το είδος των ειδικών πλωτών μέσων (ρυμουλκών) και γενικότερα ο εξοπλισμός που διατέθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών, β) ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο να βεβαιώνεται η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση του προσφέροντος, οι τεχνικές δυνατότητές του, η επιχειρηματική δομή, η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της, και γ) σχετικές βεβαιώσεις συστατικές επιστολές πελατών, που αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία τους, για την καλή εκτέλεση των παρασχεθέντων υπηρεσιών Άδειες ρυμούλκησης Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί συμμετέχοντες που είναι εφοδιασμένοι, με όλες τις απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και άδειες για την εκτέλεση των εργασιών ρυμούλκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντίγραφα των οποίων θα υποβάλουν με την προσφορά τους, Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι στην περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος ο συμμετέχων, θα συνάψει και θα διατηρεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης, από αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, της μεθόρμισης εκάστου πλοίου. Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να περιλαμβάνει την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης του αναδόχου για τις εργασίες μεθόρμισης εκάστου πλοίου, την ασφάλιση εκάστου πλοίου στο ύψος της τρέχουσας εμπορικής αξίας του (με χρήση τεχνικών πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση της αξίας των πλοίων επί της οποίας θα γίνει η ασφάλιση του σώματος και των μηχανών κάθε πλοίου), καθώς και τη γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Τα εν λόγω συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Τέλος, θα δηλώνει ότι, στην περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος, απαλλάσσει τον ΟΛΠ Α.Ε. και παραμένει ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε πλοιοκτήτριας εταιρείας, τρίτων και των εργαζομένων του για οποιαδήποτε ζημία, έξοδα ή αξίωση λόγω ζημίας σε περιουσία τρίτων ή λόγω σωματικής βλάβης, (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου) ή και των δύο, οι οποίες τυχόν προκληθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας, και με την προϋπόθεση ότι η ως άνω αναφερόμενη ζημία ή σωματική βλάβη προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Αναδόχου Yπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι : α) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρονται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής όπως καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη (παρ. 4.2.), ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουν ότι τα κωλύματα 6

7 αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ του παρόντος άρθρου, εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα : α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, στο οποίο θα αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά του (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου Δικαιολογητικά Αναδόχου Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, με ποινή έκπτωσης, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: Φυσικά πρόσωπα α. Έλληνες πολίτες. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκαν με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στην διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β. Οι Αλλοδαποί Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου έκδοσης τελευταίου τριμήνου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παρ πρέπει να αντικατασrαθούν αυτά με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας 7

8 εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση πρέπει να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωσή τους. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Τα δικαιολογητικά της παρ. α και β του άρθρου αντίστοιχα. Ειδικότερα σχετικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς αυτό εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του νομικού προσώπου διευκρινίζεται ότι οφείλουν να το προσκομίσουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού και, επιπλέον, ανάλογα με τη νομική μορφή του, οι : α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, β) Διαχειριστές ΕΠΕ γ) Μέλη ΔΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ. Επιπλέον, οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Κοινοπραξίες, Συμπράξεις, Ενώσεις Για κάθε μέλος της Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων και ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και επιπλέον αυτών: α) συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για την συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπηση αυτής και των μελών της έναντι του ΟΛΠ ΑΕ. β) πράξη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης κλπ από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για την συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο Κοινοπραξίες (ή συμπράξεις ή ενώσεις) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Διευκρινίσεις: Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορά. Η μετατροπή τους σε ορισμένη νομική μορφή είναι δυνατόν να απαιτηθεί, εάν τους ανατεθεί η σύμβαση και στο βαθμό που η μετατροπή τους είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν λάβει άδεια να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία, δεν μπορούν να απορριφθούν απλώς και μόνο επειδή έπρεπε να είναι, νομικά πρόσωπα κατά την Ελληνική Νομοθεσία Η προσφορά της κοινοπραξίας θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες στην κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο 8

9 σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω αδυναμία ή ανωτέρα βία προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι διαγωνιζόμενοι με το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεχνική μελέτη, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών μεθόρμισης για κάθε ένα από τα πλοία, που αναφέρονται στην παρούσα και η οποία θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της προσφοράς, αναφέροντες τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και το προσωπικό και θα περιλαμβάνει αναλυτικά: 5.1. Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών Θα περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος υλοποίησης των ζητούμενων εργασιών, τα ρυμουλκά, τα μηχανήματα, τα υλικά και γενικότερα ο εξοπλισμός (με πλήρη τεχνικά στοιχεία) που οι διαγωνιζόμενοι διαθέτουν και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης. Ο τρόπος, η μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα προτείνεται από τους διαγωνιζόμενους και θα περιέχεται αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα, η επάρκεια, τα τεχνικά στοιχεία, και η καταλληλότητα των πλωτών και μηχανικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η παρεχόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των εργασιών. Για τον σκοπό αυτό ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει πλήρες και λεπτομερές διάγραμμα των εργασιών, της μεθόδου και του προγράμματος που προτείνει να εφαρμόσει ο προσφέρων για την καλή εκτέλεση των εργασιών Μέθοδος επόπτευσης παρεχομένων υπηρεσιών Σαν μέρος της Τεχνικής Μελέτης οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εποπτεύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, αναφέροντας τον τρόπο που θα γίνεται ο έλεγχος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο έλεγχος της ασφάλειας του προσωπικού τους, κ.λ.π Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τα 9

10 ακόλουθα: Τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για την υποστήριξη του προσφερόμενου έργου. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο κατ ελάχιστο ειδικευμένο εξοπλισμό, είτε ιδιόκτητο (να δοθούν αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία), είτε εξασφαλισμένο με συμφωνητικά (επίσημα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων θα δοθούν με την προσφορά) και ο οποίος θα ανταποκρίνεται στην μελέτη που θα καταθέσουν για την απομάκρυνση των πλοίων. Διάθεση επαρκούς, έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού για την εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν, είτε με συμφωνία με άλλη εταιρία, είτε δικό τους ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα γνωστοποιήσουν (με υπεύθυνη δήλωση) με την προσφορά τους και θα είναι τυπικά και ουσιαστικά επαρκές και ανάλογο με το απαιτούμενο προσωπικό, που θα προδιαγράφεται στη μελέτη για την εκτέλεση των εργασιών ρυμούλκησης και μεθόρμισης. ΑΡΘΡΟ 6 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει την συνολικά προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των δαπανών μεθόρμισης όλων των πλοίων, καθώς και ανάλυση της προσφοράς για τις εργασίες μεθόρμισης ανά πλοίο στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το κόστος των απαιτούμενων εργασιών, προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως αναλύονται στο άρθρο της παρούσας. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να αφορά το σύνολο των πλοίων, που αναφέρονται στην παρούσα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή μέχρι τρία πλοία. Η οικονομική προσφορά θα καθορίζει το τίμημα σε ευρώ (αριθμητικώς και ολογράφως) ανά πλοίο, καθώς και το συνολικό τίμημα με τον αναλογούντα ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής επιχείρησης σ' αυτόν έως και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της ΟΛΠ ΑΕ ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10

11 8.1. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού). Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Δ/νση Προμηθειών για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1. Όπως προαναφέρθηκε, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση ναυαγίων ή στην μεθόρμιση και τη ρυμούλκηση πλοίων καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε απαραίτητο στοιχείο και δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τις απαιτήσεις της παρούσας, ώστε η επιτροπή του διαγωνισμού να μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς τους. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κατωτέρω κριτήρια: 1. Συμφωνία των στοιχείων προσφοράς με το αντικείμενο του έργου, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρα 5 και 13 της παρούσας. 2. Χαμηλότερη τιμή έναντι της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών με την έννοια ότι επί ίσου μειοδοτικού τιμήματος, θα προτιμηθεί αυτός που δίνει μικρότερο χρόνο εκτέλεσης Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει ό,τι προβλέπει το άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της ΟΛΠ. Την τελική απόφαση θα λάβει το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε. μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και έως την κατακύρωση να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί ή να ματαιωθεί ο διαγωνισμός, χωρίς δικαίωμα των συμμετεχόντων να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρείας από την καθ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 11

12 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ- ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζομένου Στον διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε κατακύρωση, αποστέλλεται (με fax) σχετική ανακοίνωση Ο μειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών που θα ανέρχεται σε 10% της συνολικής κατακυρωθείσας αξίας μαζί με τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Αντί της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρεία ΟΛΠ Α.Ε. το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης να κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την μεθόρμιση των πλοίων και την υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ. Από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας μεθόρμισης εκάστου πλοίου από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και μέσα στην οριζόμενη στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να προβεί στην μεθόρμιση εκάστου πλοίου, που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Όλες οι επικοινωνίες προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και του αναδόχου, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης, θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα Η σύμβαση θα αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισμού To κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : Ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εργασίες Επεστράφη η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού προηγούμενα 12

13 επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Με την ίδια διαδικασία της κηρύσσεται έκπτωτος ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, όπου προβλέπεται στην παρούσα Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, που καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Συνέχιση του διαγωνισμού ή της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τις υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΟΛΠ Α.Ε. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία για την μη προσέλευση για την υπογραφή της σύμβασης ή την κατάθεση των δικαιολογητικών υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αρμοδία Επιτροπή του διαγωνισμού τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Ο Ανάδοχος ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση και για την επίλυση τυχόν διαφορών, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά. ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες μεθόρμισης εκάστου πλοίου, που αναφέρεται στο άρθρο 13 της παρούσας, με τη σειρά που θα του υποδείξει ο ΟΛΠ Α.Ε. και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας μεθόρμισης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και αφού έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του 13

14 αναδόχου ύψους ευρώ για κάθε πλοίο Για τις κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης των υπηρεσιών καθώς και για την πιθανή παράταση του συμβατικού χρόνου, εφαρμογή έχει το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών ΟΛΠ ΑΕ. ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ ΑΕ για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορμής αυτών Ο ΟΛΠ Α.Ε. δικαιούται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο και έχει ορίσει προς τούτο τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών αποτελούμενη από υπάλληλους ΟΛΠ Α.Ε Ο ανάδοχος, εγγυάται με υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις, εξοπλισμό και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του ΟΛΠ Α.Ε. για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση - ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας Ο ΟΛΠ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ Στις περιπτώσεις των άνω και 12.3 και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΟΛΠ Α.Ε., με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησής του, ως ποινική ρήτρα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή φυσικού ή νομικού προσώπου, που διαθέτει τα απαραίτητα ειδικά πλωτά μέσα (ρυμουλκά) και εξοπλισμό, καθώς και την αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη ρυμούλκηση - μεθόρμιση πλοίων, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την αναγκαστική μεθόρμιση των παρακάτω αναφερομένων πλοίων που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Η μεθόρμιση θα γίνει από την περιοχή της Ακτής Βασιλειάδη (Κεντρικό Λιμάνι) 14

15 στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσώνας και αναλυτικά ως εξής: 1.Του Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ στο Ν. Μόλο Δραπετσώνας δεξιά του σήμερα ευρισκόμενου EASY CRUISE LIFE. 2.Του Ε/Γ-Ο/Γ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ στο Ν. Μόλο Δραπετσώνας δεξιά της θέσης που θα καταλάβει το πλοίο ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ. 3. Του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΙΛΕΝΑ στο Ν. Μόλο Δραπετσώνας δεξιά της θέσης που θα καταλάβει το πλοίο ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ. 4.Του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ στο Ν. Μόλο Δραπετσώνας δεξιά του σήμερα ευρισκόμενου ITAL BIANCA. Οι παραπάνω θέσεις μεθόρμισης δίδονται με τα σημερινά δεδομένα και ενδεχομένως να τροποποιηθούν ως προς την ειδικότερη ανωτέρω θέση της ιδίας περιοχής (Ν. Μόλος Δραπετσώνας), με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε. Τα προς αναγκαστική μεθόρμιση πλοία έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά : Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Κ.Ο.Χ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ 135,00 22, , / ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΤΟΣ 1973 ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. Ε/Γ-Ο/Γ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 131,00 20, / ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΤΟΣ 1977 ΣΑΜΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3. Ε/Γ-Ο/Γ ΜΙΛΕΝΑ 130,55 20, , / ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΤΟΣ 1970 ΠΑΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4. Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ 163,40 26, , / ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΤΟΣ 1980 ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πλοία έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα - επιβλαβή από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν.2881/2001, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο πλήρους αποδοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων ότι έλαβαν γνώση και έχουν ιδία αντίληψη της κατάστασης και των ιδιοτήτων των προς μεθόρμιση πλοίων, καθώς και των συνθηκών της περιοχής όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες μεθόρμισης. Το όλο έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 15

16 Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πλοία, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ρυμούλκησή τους (Επιθεώρηση ασφαλείας, έλεγχος στεγανότητας του σκάφους, ανάληψη τυχόν εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για την ασφαλή ρυμούλκηση - χρήση δυτών αν χρειαστεί για την επιθεώρηση της στεγανότητας ή την κατάσταση των υφάλων ή σε περίπτωση που είναι μπλεγμένες οι άγκυρες). Απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για την ασφαλή ρυμούλκηση, μεταφορά και πρόσδεση του κάθε ως άνω πλοίου στη νέα του θέση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. (Χρήση ρυμουλκών, πλωτού γερανού, αν απαιτηθεί, εργατικού δυναμικού ή ειδικών πληρωμάτων για τις ανάγκες των εργασιών και την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε έκτακτων περιστατικών παρουσιασθούν). Χρήση ναυτικού πράκτορα για τις διατυπώσεις της μεθόρμισης (αν χρειαστεί) Ναυπηγική άδεια (για χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας προς ρυμούλκηση κ.λ.π.) Ασφαλιστική κάλυψη της μεθόρμισης των εν λόγω πλοίων από τον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας. Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να περιλαμβάνει την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης του αναδόχου για τις εργασίες μεθόρμισης εκάστου πλοίου, την ασφάλιση εκάστου πλοίου στο ύψος της τρέχουσας εμπορικής αξίας του (με χρήση τεχνικών πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση της αξίας των πλοίων επί της οποίας θα γίνει η ασφάλιση του σώματος και των μηχανών κάθε πλοίου), καθώς και τη γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς και για την αποτροπή προκλήσεως ναυαγίου, ατυχημάτων, ζημιών και ρυπάνσεων από τις εργασίες ρυμούλκησης και μεταφοράς και ασφαλούς πρόσδεσης στη νέα θέση, Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών, από απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που τυχόν διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά, σε βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, συλλογή των απορριμμάτων και απομάκρυνσής τους. Για τoν προσδιορισμό του αριθμού και της ιπποδύναμης των ρυμουλκών που θα χρησιμοποιηθούν και γενικά για την εκτέλεση των ρυμουλκικών εργασιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στην /01/93/1993 (ΦΕΚ 336Β /93 Διόρθ. Σφαλμ. 431Β /93): Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 1 Περί ρυμουλκικών εργασιών Λιμένος και ρυμουλκών Λιμένος, όπως ισχύει. Μελέτη: Οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους θα υποβάλλουν πλήρη μελέτη, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών και η οποία θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, αναφέροντες τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και το προσωπικό ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όπως άδειες ρυμούλκησης, ναυπηγική άδεια κ.λ.π. εφόσον απαιτούνται, 16

17 θα εκδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης οποιασδήποτε άδειας για κάποιο πλοίο δεν αναστέλλεται η εκτέλεση του υπόλοιπου αντικειμένου της σύμβασης Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί, από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατμοσφαιρική ρύπανση επισυμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του ή εξαιτίας αυτών, για το λόγο δε αυτό υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ασφαλίσει το υπό εκτέλεση έργο και έκαστο πλοίο ώστε να καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι. Αντίγραφο των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 άρθρο 8, με την οποία θα δεσμεύεται ότι διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα, από τον Νόμο και τις οικείες διατάξεις, μέσα για την προστασία των εργαζομένων Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών μεθόρμισης, προς τις υποδείξεις της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται, εφόσον αυτές αφορούν την προσήκουσα εκτέλεση της συμβάσεως και είναι εντός των ορίων της. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν όσα αναφέρονται στo άρθρο της παρούσας. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά την επιχείρηση στην οποία κατακυρώθηκε το έργο επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν επιπλέον και τα εξής: α) Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 17

18 συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες. δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών Όλες οι εγγυήσεις, στην περίπτωση Ένωσης κλπ προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ προσφερόντων. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών μεθόρμισης και τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης, έχει ορισθεί τριμελής επιτροπή υπαλλήλων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του ΟΛΠ Α.Ε Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων θα συντάσσει πρωτόκολλο ολοκλήρωσης των εργασιών ασφαλούς μεθόρμισης και πρόσδεσης των πλοίων στις νέες θέσεις. ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μεθόρμισης εκάστου πλοίου και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, καθώς και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου των παρεχομένων υπηρεσιών. Μετά την λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή των εργασιών θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η Τμηματάρχης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ο Διευθυντής Προμηθειών Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΛΙΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, / /2010 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Συνημμένα: δύο (2) 1. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής. 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 18

19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης Προς ΟΛΠ ΑΕ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10, , ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των......υπέρ της Εταιρείας Δ/νση δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για το έργο.., σύμφωνα με την υπ'. αριθ....διακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 19

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχ διεύθ: Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38 Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18/10/2010 Πληρ.: Σ. Δημάκη Τηλ.: 210 4550343 Fax: 210 4550187

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχ διεύθ: Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38 Πειραιάς Πληροφ: Αγριμανάκη Κ. Τηλ.: 210 45 50 193 Πειραιάς,09 /11/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πειραιάς, 25/11/ 2010. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πειραιάς, 25/11/ 2010. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 25/11/ 2010 Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50.192 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 23/2010 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38. Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2010. Α.Φ.Μ.: 090010223. Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ. & ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ.: 18538 Πειραιάς ΠΛΗΡ.: Π. Απειρανθίτης ΤΗΛ.: 210 45.50.191 FAX : 210 45.50.200 Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 55/22-5-2009 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε. 1696/22-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τηλ.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. Ο Δήμαρχος Δράμας

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. Ο Δήμαρχος Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη:

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη: Αθήνα, 26-02-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/3 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax: 210-6871794

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360 FAX: 2310/526.243 E-mail: cathanasiou@thpa.

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360 FAX: 2310/526.243 E-mail: cathanasiou@thpa. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 84/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 26/2/2015 Αρ.Πρωτ:21073/4191 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα