ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ"

Transcript

1 ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ

2 η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται από τη μητέρα και τον πατέρα: - Αθελφο: α) ε (Ολνκαηεπψλπκν κεηέξαο)..., (ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «ΜΖΣΔΡΑ») ζχδπγνο..., θάηνηθνο. επί ηεο νδνχ.... αξ... TK..., Αξ. ηει.:..αξ. θηλεηνχ ηει..... Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.. Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: β) ν (Ολνκαηεπψλπκν παηέξα).., (ν νπνίνο εθεμήο ζα θαιείηαη «ΠΑΣΔΡΑ»), θάηνηθνο..επί ηεο νδνχ..... αξ. TK..., Αξ. ηει.:.. Αξ. θηλεηνχ ηει... Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.. Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: Δλεξγνχληεο απφ θνηλνχ, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ηνπο, (ην νπνίν εθεμήο ζα θαιείηαη «ΠΑΗΓΗ», αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ εάλ είλαη γλσζηφ)... θαη σο αζθνχληεο απφ θνηλνχ ηε γνληθή κέξηκλα θαη έρνληεο ηελ επηκέιεηα απηνχ, θαινχκελνη εθεμήο, «ΓΟΝΔΗ», ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα: η (Ονοματεπώνσμο μητέρας)..., (ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «ΜΖΣΔΡΑ»), θάηνηθνο....επί ηεο νδνχ..... αξ. TK..., Αξ. ηει.:.. Αξ. θηλεηνχ ηει.. Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.... Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: και ελεξγνχζα ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ηεο, (εθεμήο «ΠΑΗΓΗ», αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν εάλ είλαη γλσζηφ)..... θαη σο αζθνχζα ηε γνληθή κέξηκλα θαη έρνπζα ηελ επηκέιεηα απηνχ, θαινχκελε εθεμήο «ΓΟΝΔΑ» 2

3 - Καη αθεηέξνπ Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ Α.Δ.», κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «STEM-HEALTH HELLAS», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ 4 θαη Λ. Κεθηζίαο (εληφο ηνπ Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΗΑ Α.Δ.) κε Α.Φ.Μ.: ηεο Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ, Αξ. Μ.Α.Δ.:64648/01ΑΣ/Β/07/526, Σει: , fax: , ηζηνζειίδα: ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «STEM-HEALTH HELLAS». ςμθωνούν, ζςνομολογούν και κάνοςν αμοιβαίωρ αποδεκηά ηα ακόλοςθα: Η. ΚΟΠΟ Ζ STEM-HEALTH HELLAS αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεγήζεη έγθπξα θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηνπο ππνγξάθνληεο ή ζηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία, ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (εθεμήο θαινχκελν «ΜΟΝΑΓΑ») ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε θακία δε πεξίπησζε δελ παξέρεηαη εγγχεζε γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, κε ρξήζε ηνπ ηζηνχ. Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε δηαζθαιίδεηαη ζαθψο θαη θαηεγνξεκαηηθψο φηη ε ΜΟΝΑΓΑ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ θαη δε ζα δηαηεζεί ζε ηξίηα πξφζσπα ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπο νχηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Αθφκα, εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ δε ζα πξνθαιέζεη δπζθνξία, πφλν ή πξφβιεκα ζηε ΜΖΣΔΡΑ θαη ην ΠΑΗΓΗ. Σν παξφλ απνηειεί ηε ζπκθσλία ησλ αλσηέξσ θαη νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δχν κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ξεηψο δηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλνχλ λα επεμεξγαζηεί, λα απνκνλσζεί θαη λα δηαηεξεζεί ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS, έρνπλ πιήξσο ελεκεξσζεί, απνδέρνληαη θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο, ηνπο θηλδχλνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ην θφζηνο ηεο δηαηήξεζεο. IΗ. ΤΛΛΟΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΣΖΡΖΖ, ΓΗΑΘΔΖ Ζ ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία, θαζψο θαη ε παξεπφκελε απηψλ δηαηήξεζε θαη δηάζεζε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα γίλεηαη σο εμήο: Α. ΤΛΛΟΓΖ: 1. Πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ην παξφλ θαη λα ζπιιερζεί ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ γηα λα αθνινπζήζεη ε κεηαθνξά, επεμεξγαζία, θαη ε δηαηήξεζε θαη δηάζεζε απηνχ (ΜΟΝΑΓΑ), ζα πξέπεη: α) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε ππνρξενχληαη λα έρνπλ δηαζθαιίζεη φηη ε παξερφκελε απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζπζθεπαζία ζπιινγήο ζα παξαδνζεί ζηε καία ή ζηνλ Ηαηξφ εγθαίξσο πξηλ ηνλ ηνθεηφ. (Ηζρχεη γηα φια ηα Μαηεπηήξηα Αζελψλ θαη Δπαξρίαο, πιελ ησλ καηεπηεξίσλ ΜΖΣΔΡΑ θαη ΛΖΣΩ, ζηα νπνία ηα παξαπάλσ δηεθπεξαηψλνληαη άκεζα απφ ηε STEM- HEALTH HELLAS κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο). β) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ λα έρνπλ ελεκεξψζεη ηνλ Ηαηξφ θαη ηε Μαηεπηηθή Κιηληθή, ζηελ νπνία ζα ιάβεη ρψξα ν ηνθεηφο ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ηνπο απηή θαη λα έρνπλ βεβαησζεί φηη ζηελ Κιηληθή ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπιινγήο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη φηη ν Ηαηξφο αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ. 3

4 γ) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ λα έρνπλ ππνγξάςεη ην έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη ην ζπλνδεπηηθφ εξσηεκαηνιφγην πγείαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΜΖΣΔΡΑ ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δχλαηαη λα δηαθνπεί αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο θακία επίπησζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ. 2. Σκήκα ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα θνπεί θαη λα ζπιιερζεί απφ ηνλ Ηαηξφ ή απφ ην ππ απηφλ ππνδεηθλπφκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Κιηληθήο ή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ κε επζχλε ηνπ Ηαηξνχ ζα ζπζθεπαζηεί γηα κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο θαη θξπνζπληήξεζεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαηεξεζεί. Μαδί κε ηζηφ νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα ζπιιερζεί θαη λα απνζηαιεί θαη αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ, ην νπνίν ζπιιέγεηαη είηε θαηά ηνλ ηνθεηφ ή εληφο δηαζηήκαηνο 48 σξψλ ην αξγφηεξν κεηά ηνλ ηνθεηφ, έηζη ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη ε ΜΖΣΔΡΑ δελ πάζρεη απφ θάπνην κεηαδηδφκελν λφζεκα, ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ΜΟΝΑΓΑ. Β. ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε ππνρξενχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο κε ηε STEM-HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ ν εμνπζηνδνηεκέλνο ηαρπκεηαθνξέαο λα ηελ παξαιάβεη θαη λα ηε κεηαθέξεη κε δηθή ηνπ επζχλε ζην εξγαζηήξην ηεο STEM-HEALTH HELLAS. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο ηεο ζπζθεπαζίαο ζπιινγήο πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε Κιηληθή/Ννζνθνκείν ηεο Διιάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθά θαηαβαιιφκελν. (Ηζρχεη γηα φια ηα Μαηεπηήξηα Αζελψλ θαη Δπαξρίαο πιελ ησλ καηεπηεξίσλ ΜΖΣΔΡΑ θαη ΛΖΣΩ, ζηα νπνία ε κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην δηεθπεξαηψλεηαη άκεζα απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο). Γ. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ: Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηε STEM-HEALTH HELLAS ην αξγφηεξν εληφο 20 σξψλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηνχ ν ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ ζα παξαιακβάλεηαη θαη ζα επεμεξγάδεηαη απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS κφλν κε γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ. 1. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ έρνπλ ελεκεξσζεί απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS γηα ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ, (ΜΟΝΑΓΑ), νη νπνίεο είλαη λέεο ηερληθέο θαη δε κπνξεί λα δνζεί εγγχεζε ή εμαζθάιηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή/θαη ηελ επηηπρία ησλ ελδερφκελσλ ζεξαπεπηηθψλ ρξήζεσλ. 2. Πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε λνζήκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ πνπ ελδερφκελα λα έρεη κεηαδνζεί ζην ΠΑΗΓΗ, ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ ζα ππνβιεζεί ζηηο αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ ζε ππνδεηθλπφκελα απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα ηνπ νκίινπ ΤΓΔΗΑ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αλαθεξφκελσλ εμεηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθά θαηαβαιιφκελν. 3. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ επεμεξγαζία θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θξπνθαηάςπμε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ ζε πγξφ άδσην ή άιιν θαηάιιειν επηζηεκνληθά αλαγλσξηζκέλν κέζν. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ είλαη λέεο ηερληθέο. Ο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ζηνλ ηζηφ θπηηάξσλ δελ είλαη εθηθηφο. 4

5 4. Οη γνλείο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ εληφο 24 σξψλ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη λα ζπλαηλέζνπλ εγγξάθσο. Γ. ΓΗΑΣΖΡΖΖ: ηε ζπλέρεηα, ν ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) θπιάζζεηαη ζε πγξφ άδσην. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα δηεμαρζεί ζε απζηεξέο εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο ην αξγφηεξν εληφο 20 σξψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ή απφ ηελ παξάδνζή ηνπ ζην εξγαζηήξην ηεο STEM- HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε βησζηκφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ θπηηάξσλ. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ είλαη ελεκεξσκέλνη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ εγγπήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή/θαη ηελ επηηπρία ησλ ελδερφκελσλ ρξήζεσλ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Δ. ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ: 1. Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα δχλαηαη λα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ. Σν αλήιηθν ΠΑΗΓΗ κέρξηο φηνπ απνθηήζεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ην λφκν, ζα εθπξνζσπείηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ηνπ. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ζηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζε ηξίηνπο ζα είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ζα έρεη πξνζβιεζεί θάπνηνο εθ ησλ αδειθψλ ή ησλ θπζηθψλ γνλέσλ ή άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ απφ αζζέλεηα πνπ ζα απεηιεί ηε δσή ηνπ θαη ε νπνία ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε ηε ρξήζε απηήο. 2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ δεηήζνπλ ηε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζα πξέπεη απηφ λα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηε STEM-HEALTH HELLAS. ηε γλσζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ ζα απνζηαιεί ε ΜΟΝΑΓΑ, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηαηξνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζεξαπεία. Καηφπηλ, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα πξνεηνηκάζεη ηε ΜΟΝΑΓΑ γηα κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη ινγηθά δπλαηφ, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δεηνχλ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 3. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ελδερφκελσλ εμεηάζεσλ, θαηά ηα εθάζηνηε ηζρχνληα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, θαη κεηαθνξάο ηεο ΜΟΝΑΓΑ εθηφο Διιάδνο. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ππνρξενχηαη απφ ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηα πξφηππα ηεο NetCord-FACT λα θπιάζζεη δείγκα αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ γηα εμεηάζεηο κειινληηθά πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ*. Καηφπηλ, ε STEM- HEALTH HELLAS ζα πξνεηνηκάζεη ηε ΜΟΝΑΓΑ γηα κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη ινγηθά δπλαηφ, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δεηνχλ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δεζκεχεηαη φηη ε πξνεηνηκαζία, ε κεηαθνξά θαη ε απειεπζέξσζε ησλ κνζρεπκάησλ γηα απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ αζζέλεηεο, ζα είλαη εληειψο δσξεάλ γηα κεηακνζρεχζεηο πνπ ζα γίλνληαη εληφο Διιάδνο. 5. H STEM-HEALTH HELLAS είλαη ηδησηηθή ηξάπεδα δηαηήξεζεο βιαζηνθπηηάξσλ θαη δχλαηαη λα απνζεθεχεη ΜΟΝΑΓΔ νη νπνίεο δε ζπληάζζνληαη κε ηα πξφηππα ηεο ΝetCord-FACT. Απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ ραξαθηεξίδνληαη σο κε ζπληαζζφκελεο κε ηα πξφηππα ηεο NetCord-FACT ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: - πζθεπαζίεο ζπιινγήο κε ιάζε ή παξαιείςεηο ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο πνπ επηθνιιάηαη ζε απηέο. - Παξαιείςεηο/Λάζε ζην έληππν Απαξαίηεηεο Πιεξνθνξίεο Σνθεηνχ, π.ρ. ζην πεδίν θαηλνηππηθψλ αλσκαιηψλ. - Αλεπαξθήο πνζφηεηα κεηξηθνχ αίκαηνο γηα κειινληηθέο εμεηάζεηο. 5

6 - Απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ κε ιάζε (νξζνγξαθηθά θαη κε) ζην φλνκα θαη ζηελ εηηθέηα πνπ επηθνιιάηαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο. - Θεηηθφ εχξεκα κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ. - ΜΟΝΑΓΔ ζηηο νπνίεο ε βησζηκφηεηα θαηά ηελ ςχμε θαη δηαηήξεζε είλαη ρακειφηεξε ηνπ 50%. Ζ ρξήζε ησλ ΜΟΝΑΓΩΝ απηψλ ζα ελαπφθεηηαη ζηνλ Ηαηξφ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζεξαπεία. * Σα δείγμαηα πος θςλάζζονηαι για μελλονηικέρ εξεηάζειρ πεπιλαμβάνοςν: - Γχν θηαιίδηα νξνχ ή πιάζκαηνο αίκαηνο απφ ηελ θπνθνξνχζα κε-επεμεξγαζκέλα κε επαξίλε ειαρίζηνπ φγθνπ 2 θπβηθψλ εθαηνζηψλ (ml) ην θαζέλα δηαηεξεκέλα ζε ζεξκνθξαζία -70 C ή ρακειφηεξε. - Aίκα απφ ηε βηνινγηθή ΜΖΣΔΡΑ (~0.5 θπβηθά εθαηνζηά, ml) γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπιάρηζηνλ 50 κg (10-6 g) γελσκηθνχ DNA γηα κειινληηθέο γελεηηθέο αλαιχζεηο. III. ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ Γηα ηελ αζθαιή θαη επηηπρή επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS, είλαη επηζηεκνληθά απαξαίηεηε θαη ε ζπιινγή ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ, θαηά ηνλ ηνθεηφ ή εληφο δηαζηήκαηνο 48 σξψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηνλ Ηαηξφ ζε εηδηθά θηαιίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο επηκέιεηα θαη επζχλε νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Ηαηξφ γηα ηε ζπιινγή απηνχ, ν δε Ηαηξφο κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη επζχλε νθείιεη λα ην ζπιιέμεη. H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαιεπηηθή αηκνιεςία, αλ ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ δελ επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.σν κεηξηθφ αίκα ζα ππνβιεζεί κεηαμχ άιισλ ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο νκάδαο αίκαηνο θαη Rhesus. Πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ πνπ ελδερφκελα λα έρεη κεηαδνζεί ζην ΠΑΗΓΗ, ην κεηξηθφ αίκα ζα ππνβιεζεί ζηηο παξαθάησ ελδεηθηηθψο θαη φρη πεξηνξηζηηθψο αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο ζε εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα ηνπ νκίινπ ΤΓΔΗΑ. ςγκεκπιμένα: - HIV I & ΗΗ (Αληηζψκαηα γηα ηνλ ηφ HIV) - Αληηγφλν P24 γηα AIDS - Anti HCV/νιηθφ (ηφο επαηίηηδαο C) - HbsAg (Απζηξαιηαλφ αληηγφλν ηφο επαηίηηδαο Β) - HbcAg (Αληίζσκα core γηα επαηίηηδα Β) - ε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο ΖbcAg, HBV NAT (ηφο επαηίηηδαο B κέζσ εμέηαζεο λνπθιεïθνχ νμένο) - HTLV I & ΗΗ (Αληηζψκαηα γηα αλζξψπηλν Σ-ιεκθνηξνπηθφ ηφ ηχπνπ Η θαη ΗΗ) - VDRL (RPR) (χθηιε) CMV (IgG & IgM) (Αληηζψκαηα Κπηηαξνκεγαινïνχ) H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαιεπηηθή αηκνιεςία, αλ ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ δελ επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. ε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ θαη/ή βαθηεξηαθήο/κπθεηηζηαθήο επηκφιπλζεο ηεο ΜΟΝΑΓΑ, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψλεη ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα δηαηήξεζε (ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ΜΟΝΑΓΑ). Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ εγγξάθσο ζα βεβαηψλνπλ ζηε STEM-HEALTH HELLAS είηε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα θαηαζηξνθή ηεο ΜΟΝΑΓΑ, είηε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα δηαηήξεζε απηήο. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ (εθηφο 6

7 ηνπ CMV- αληηζψκαηα Κπηηαξνκεγαιντνχ), ε κνλάδα ζα δηαηεξείηαη ζε μερσξηζηή δεμακελή πγξνχ αδψηνπ (θαξαληίλα). Δάλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ δηαπηζησζεί φηη δε λνζεί ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ, ε ΜΟΝΑΓΑ ζα κεηαθεξζεί ζε ζπκβαηηθή δεμακελή πγξνχ αδψηνπ. ΗV. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ 1. Ο ρψξνο θξπνζπληήξεζεο, φπνπ ε ΜΟΝΑΓΑ ζα θπιαρηεί, ειέγρεηαη θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηηο νδεγίεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS. Οη επζχλεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 2. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηε ΜΟΝΑΓΑ ζε άιιν ρψξν θξπνζπληήξεζεο ή λα αιιάμεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρψξνπ θξπνζπληήξεζεο. 3. H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηε ζπιινγή ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ (εάλ π.ρ. ε ζπιινγή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξερφκελε απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζπζθεπαζία ζπιινγήο). 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δελ παξέρεη θακία άιιε ππεξεζία εθηφο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 5. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ απψιεηα ζπζθεπαζηψλ ζπιινγήο ή ΜΟΝΑΓΩΝ νθεηιφκελε ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πφιεκνο, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα), νη νπνίεο ζα πξνθαιέζνπλ κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε απψιεηαο, αιινίσζεο ή θαηαζηξνθήο ηεο ζπζθεπαζίαο ζπιινγήο ή ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πνπ δελ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ηεο STEM-HEALTH HELLAS, ε επζχλε ηεο εηαηξείαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λα επηζηξέςεη ζηνπο ππνγξάθνληεο πνζφ ίζν κε ην θφζηνο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο ή/θαη δηαηήξεζεο πνπ είρε εηζπξάμεη ε STEM-HEALTH HELLAS. 6. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα βιαζηηθψλ θπηηάξσλ Cryobanks International Services-Athens ηνπ Οκίινπ ΗΑΩ, πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο Έλσζεο Γηαπηζηεπκέλσλ Σξαπεδψλ Βιαζηηθψλ Κπηηάξσλ, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε εγγχεζε θχιαμεο ησλ ΜΟΝΑΓΩΝ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία απφ ηηο ηξάπεδεο πάςεη λα ιεηηνπξγεί. 7. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε επηκφιπλζεο ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαηά ηε ιήςε απηνχ. 8. Ζ ΜΟΝΑΓΑ πνπ έρεη απνζεθεπηεί αλήθεη θαη ππάγεηαη ζηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ησλ ππνγξαθφλησλ ή ησλ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ απηψλ. Με ηελ ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ζπιιέρζεθε, ν πιήξεο έιεγρνο ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα ζην άηνκν απηφ. V. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ην πξφζσπφ ηνπο θαη ην πξφζσπν ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζα θάλεη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ θαη ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ κφλνλ γηα λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη πξνζσπηθέο απηέο πιεξνθνξίεο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ θαη ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθά θαη ε STEM-HEALTH HELLAS απαγνξεχεηαη λα ηα παξάζρεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξκφδησλ Γεκφζησλ 7

8 Αξρψλ, θαη κε ηελ επηδηαηήξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε ηξίηνπο επηβάιιεηαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ, ελδεηθηηθά ηνπ Ν. 2472/1997 γηα ηελ «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». Γηα ην ιφγν απηφ ε STEM-HEALTH HELLAS δηαζθαιίδεη ηε δηαθίλεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ θαη ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ρξήζε κνλαδηθνχ γξακκηθνχ θψδηθα αλαθνξάο (BARCODE). VI. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΛΤΖ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 1. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζήκεξα θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζεο ν νπνίνο ιήγεη είθνζη (20) έηε απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψλεη έγθπξα θαη έγθαηξα ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ θαη ην ΠΑΗΓΗ δχν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ εγγξάθσο ηελ παξάηαζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζηε STEM- HEALTH HELLAS γηα φζν επηπιένλ δηάζηεκα επηζπκνχλ κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο δηαηήξεζεο, φπσο απηή ζα έρεη ηφηε θαζνξηζηεί. ε θάζε πεξίπησζε πνπ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δελ ελεκεξψζνπλ γξαπηψο ηε STEM-HEALTH HELLAS γηα ηελ επηζπκία ηνπο λα δηαθφςνπλ ηε δηαηήξεζε θαη λα ιχζνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ είθνζη (20) εηψλ, απηή ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα επηπιένλ πέληε (5) έηε κε ην ηφηε ηξέρνλ θφζηνο. Ωζηφζν, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψζεη κε θάζε ηξφπν ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα εμνθιήζνπλ ην ηξέρνλ θφζηνο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δελ ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο γηα ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα επηπιένλ πέληε (5) έηε θαη δελ εμνθιήζνπλ ην ηξέρνλ ηφηε θφζηνο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε ηεο STEM-HEALTH HELLAS, ηφηε ε STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη λα θαηαζηξέςεη ηε ζπγθεθξηκέλε ΜΟΝΑΓΑ, ρσξίο άιιε ελεκέξσζε πξνο ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ελεκεξψλεη ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ φηη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί θαη πηζαλή εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντφληνο (ΜΟΝΑΓΑ). 2. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηε ΜΟΝΑΓΑ ζε άιιν ρψξνθξπνζπληήξεζεο ή λα αιιάμεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρψξνπ θξπνζπληήξεζεο, κφλν εγγξάθσο πξνο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο (ΓΟΝΔΗ), παξαζέηνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηθείκελε κεηαθνξά ηεο ΜΟΝΑΓΑ. 3. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δεηήζνπλ λσξίηεξα ηε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ επηζπκνχλ λα θαηαγγείινπλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ε θαηαβιεζείζα ακνηβή δελ επηζηξέθεηαη. VII. ΑΛΛΟΗ ΟΡΟΗ 1. Οπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο, δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζα γίλνληαη κφλν εγγξάθσο απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κεξψλ. Οη νπνηεζδήπνηε επηδφζεηο, γλσζηνπνηήζεηο, έγγξαθεο επηθνηλσλίεο θ.ά. ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζα γίλνληαη ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεξψλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 2. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο παξνχζεο ζεσξεζεί άθπξνο, παξάλνκνο ή θαη' νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε εθηειεζηφο, δε ζίγεηαη ην θχξνο ή ε εθηειεζηφηεηα νπνηνπδήπνηε άιινπ φξνπ θαη ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ρσξίο ηνλ άθπξν ή παξάλνκν φξν. 8

9 3. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθνηλσλεί κειινληηθά κε ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη ηαθηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο ζηηο απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ηνπο δηαηήξεζε γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 5. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηε STEM-HEALTH HELLAS αλ ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ αλαπηχμεη θάπνηα λφζν (ηδηαίηεξα αλ ε λφζνο είλαη γελεηηθήο θχζεσο). 6. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο. 7. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ ζηε STEM-HEALTH HELLAS αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο αλαγλψξηζεο αλ ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ είλαη εθηφο γάκνπ. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληζηά ηελ πιήξε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηή, θαη αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνχκελε γξαπηή ή πξνθνξηθή ζπκθσλία, δήισζε ή πξνυπφζεζε ζρεηηθή κε απηφ ην αληηθείκελν. VΗII. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, θαζψο θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ή ζπλδέεηαη κε απηή δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε απηφ. 2. Γηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή ζπλδένληαη κε απηήλ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. Δ ΠΗΣΩΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ απφ ηα κέξε ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, θαη έιαβε θάζε κέξνο απφ έλα (1) αληίγξαθν. Για ηοςρ ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ Για ηη STEM-HEALTH HELLAS Α. Β. Νηθνιαΐδεο Νηθφιανο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Δπιζςνάπηεηαι ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ για αναλςηική πεπιγπαθή ηος κόζηοςρ. 9

10 STEM-HEALTH HELLAS A.E. - ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΓΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ: θπζηθή θπνθνξνχζα ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΩ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ ΜΖΣΔΡΑ: ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΟ: θπζηθφο λφκηκνο ΟΝΟΜΑ ΜΑΗΔΤΣΖΡΑ / ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ: Παπακαλούμε διεςκπινίζηε κάθε απάνηηζη "ΝΑΗ" ζηον παπεσόμενο σώπο ζηη ζελ. 12 Α/Α ΑΣΟΜΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΩΣΖΔΗ 1 Απνξξηθζήθαηε πνηέ σο αηκνδφηεο; 2 Γηαγλσζζήθαηε θεηική γηα ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο; 3 Δίραηε πνηέ ίθηεξν ή επαηνπάζεηα; 4 Γηαγλσζζήθαηε θεηική ζε εμέηαζε γηα HIV/AIDS; 5 Γηαγλσζζήθαηε θεηική ζε εμέηαζε γηα HTLV-I ή ΗΗ (Σ-ιεκθνηξνπηθφο ηφο ηχπνπ Η θαη ΗΗ); 6 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ιάβαηε ηελ αλνζνζθαηξίλε γηα ηελ επαηίηηδα Β (HBIG); 7 Γηαγλσζζήθαηε θεηική γηα εινλνζία; 8 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο έρεηε θάλεη ηαηνπάδ, ρξήζε βειφλεο ή βεινληζκφ; 9 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δηαγλσζζήθαηε θεηική γηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελν λφζεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχθηιεο ή ηεο βιελλφξξνηαο; NAI ΟΥΗ 10 ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δηαγλψζζεθε ζνβαξή λφζνο ή έιαβε ρψξα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; 11 Καπκίνορ/Λεςxαιμία Οπνηαδήπνηε κνξθή θαξθίλνπ ή ιεπραηκίαο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ; 12 Έρεηε ιάβεη μέλν κφζρεπκα ή δερζεί αίκα, ή πξντφληα αίκαηνο; 13 Έρεηε ιάβεη ζπκππθλψκαηα παξάγνληα γηα αηκνξξαγηθή δηαηαξαρή; 14 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είραηε δήζεη ή είραηε ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν με ενεπγό ή σπόνια ηνγελή επαηίηηδα ή ίθηεξν; 15 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είραηε ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν πνπ πάζρεη απφ HIV/AIDS ή είρε διαγνωζθεί θεηικόρ ζηελ εμέηαζε γηα ηνλ ηφ HIV/AIDS; 16 Δίραηε πνηέ ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν πνπ γελλήζεθε ή έδεζε ζηελ Αθξηθή απφ ην 1977 θαη κεηά; 17 Εήζαηε πνηέ ή ηαμηδέςαηε ζε μέλε ρψξα (εθηφο Δπξψπεο θαη Β. Ακεξηθήο); Αλ λαη, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε πφηε, πνχ θαη γηα πφζνλ θαηξφ 18 Εήζαηε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ έσο ην 1990; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 10

11 Α/Α ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ - ΓΔΝΔΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΩΣΖΔΗ ςγγενήρ με ηη νόζο/ εξήγηζη ΝΑΗ ΟΥΗ 1 Νόζορ Δπςθπών Αιμοζθαιπίων Γξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο; Μεζνγεηαθή αλαηκία; Διιεηπηνθπηηάξσζε; 2 Νόζορ ηων Λεςκών Αιμοζθαιπίων Υξφληα θνθθησκαηψδεο λφζνο; Wiskott-Aldrich; 3 Νόζορ ηων Αιμοπεηαλίων Νφζνο ηνπ Glanzmann; Κιεξνλνκηθή ζξνκβνθπηηαξνπελία; 4 Μεηαβολικέρ νόζοι/νόζοι Αποθήκεςζηρ Λεπθνδπζηξνθίεο; Αηαμία - Σειαγγεηεθηαζία; Νφζνο ηνπ Hunter; Πνξθχξα; 5 Νεςπολογικέρ Γιαηαπασέρ Νφζνο Creutzfeld-Jakob; Υνξία ηνπ Huntington; Αlzheimer; 6 Ανεπάπκεια ζηο Ανοζοποιηηικό Βαξείαο κνξθήο ζπλδπαζκέλε αλνζναλεπάξθεηα (SCID); Τπνζθαηξηλαηκία; χλδξνκν Nezelhof; 7 Γιαηαπασέρ ηος Ανοζοποιηηικού ςζηήμαηορ Λχθνο; Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα; 8 Μςοζκελεηική Γιαηαπασή/Γιαηαπασή ηος ςνδεηικού Ηζηού Οζηενπέηξσζε (ΟΥΗ νζηενπφξσζε); Βιελλνπνιπζαθραξίδσζε; 9 Άλλο Αηκνιπηηθή αλαηκία; Αηκνθηιία; Νφζνο πνπ λα απαηηεί ρξφληεο κεηαγγίζεηο αίκαηνο; Νφζνο απνζήθεπζεο γιπθαγφλνπ; Άιια γελεηηθά λνζήκαηα; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 11

12 Α/Α ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΝΑΗ ΌΥΗ ΔΡΩΣΖΔΗ 1 Δίλαη απηή ε πξψηε ζαο εγθπκνζχλε; Αλ φρη, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ζηνλ παξερφκελν ρψξν πφζεο άιιεο θπήζεηο είραηε θαη πφζα δσληαλά παηδηά πξνέθπςαλ απφ ηηο άιιεο θπήζεηο. 2 Δίραηε ζεκαληηθά ηαηξηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο; 3 Δίραηε πνηέ ιάβεη ηα θάξκαθα Roacutane (θαηά ηεο αθκήο), Etretnate ή Neotigason (θαηά ηεο ςσξίαζεο); 4 Ζ εγθπκνζχλε ήηαλ απνηέιεζκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο; 5 H θπνθνξνχζα κεηέξα είλαη ε ίδηα κε ηε θπζηθή κεηέξα; Ο λφκηκνο παηέξαο είλαη ν ίδηνο κε ηνλ θπζηθφ παηέξα; 6 Δίραηε πνηέ απνβνιή ή ελδνκήηξην ζάλαην; 7 Δίραηε πνηέ κε θπζηνινγηθφ απνηέιεζκα ζε πξνγελλεηηθφ έιεγρν ή κε θπζηνινγηθή θχεζε; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 12

13 Η Α Σ Ρ Η Κ Ζ Σ Δ Υ Ν Ο Λ Ο Γ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Σ Ρ Α Π Δ Ε Α Β Λ Α Σ Ο Κ Τ Σ Σ Α Ρ Ω Ν Α. Δ. Δξπζξνχ ηαπξνχ 4 & Κεθηζίαο, Μαξνχζη TH FAX

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα