ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ"

Transcript

1 ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ

2 η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται από τη μητέρα και τον πατέρα: - Αθελφο: α) ε (Ολνκαηεπψλπκν κεηέξαο)..., (ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «ΜΖΣΔΡΑ») ζχδπγνο..., θάηνηθνο. επί ηεο νδνχ.... αξ... TK..., Αξ. ηει.:..αξ. θηλεηνχ ηει..... Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.. Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: β) ν (Ολνκαηεπψλπκν παηέξα).., (ν νπνίνο εθεμήο ζα θαιείηαη «ΠΑΣΔΡΑ»), θάηνηθνο..επί ηεο νδνχ..... αξ. TK..., Αξ. ηει.:.. Αξ. θηλεηνχ ηει... Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.. Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: Δλεξγνχληεο απφ θνηλνχ, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ηνπο, (ην νπνίν εθεμήο ζα θαιείηαη «ΠΑΗΓΗ», αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ εάλ είλαη γλσζηφ)... θαη σο αζθνχληεο απφ θνηλνχ ηε γνληθή κέξηκλα θαη έρνληεο ηελ επηκέιεηα απηνχ, θαινχκελνη εθεμήο, «ΓΟΝΔΗ», ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα: η (Ονοματεπώνσμο μητέρας)..., (ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «ΜΖΣΔΡΑ»), θάηνηθνο....επί ηεο νδνχ..... αξ. TK..., Αξ. ηει.:.. Αξ. θηλεηνχ ηει.. Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.... Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: και ελεξγνχζα ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ηεο, (εθεμήο «ΠΑΗΓΗ», αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν εάλ είλαη γλσζηφ)..... θαη σο αζθνχζα ηε γνληθή κέξηκλα θαη έρνπζα ηελ επηκέιεηα απηνχ, θαινχκελε εθεμήο «ΓΟΝΔΑ» 2

3 - Καη αθεηέξνπ Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ Α.Δ.», κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «STEM-HEALTH HELLAS», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ 4 θαη Λ. Κεθηζίαο (εληφο ηνπ Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΗΑ Α.Δ.) κε Α.Φ.Μ.: ηεο Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ, Αξ. Μ.Α.Δ.:64648/01ΑΣ/Β/07/526, Σει: , fax: , ηζηνζειίδα: ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «STEM-HEALTH HELLAS». ςμθωνούν, ζςνομολογούν και κάνοςν αμοιβαίωρ αποδεκηά ηα ακόλοςθα: Η. ΚΟΠΟ Ζ STEM-HEALTH HELLAS αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεγήζεη έγθπξα θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηνπο ππνγξάθνληεο ή ζηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία, ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (εθεμήο θαινχκελν «ΜΟΝΑΓΑ») ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε θακία δε πεξίπησζε δελ παξέρεηαη εγγχεζε γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, κε ρξήζε ηνπ ηζηνχ. Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε δηαζθαιίδεηαη ζαθψο θαη θαηεγνξεκαηηθψο φηη ε ΜΟΝΑΓΑ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ θαη δε ζα δηαηεζεί ζε ηξίηα πξφζσπα ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπο νχηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Αθφκα, εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ δε ζα πξνθαιέζεη δπζθνξία, πφλν ή πξφβιεκα ζηε ΜΖΣΔΡΑ θαη ην ΠΑΗΓΗ. Σν παξφλ απνηειεί ηε ζπκθσλία ησλ αλσηέξσ θαη νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δχν κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ξεηψο δηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλνχλ λα επεμεξγαζηεί, λα απνκνλσζεί θαη λα δηαηεξεζεί ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS, έρνπλ πιήξσο ελεκεξσζεί, απνδέρνληαη θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο, ηνπο θηλδχλνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ην θφζηνο ηεο δηαηήξεζεο. IΗ. ΤΛΛΟΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΣΖΡΖΖ, ΓΗΑΘΔΖ Ζ ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία, θαζψο θαη ε παξεπφκελε απηψλ δηαηήξεζε θαη δηάζεζε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα γίλεηαη σο εμήο: Α. ΤΛΛΟΓΖ: 1. Πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ην παξφλ θαη λα ζπιιερζεί ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ γηα λα αθνινπζήζεη ε κεηαθνξά, επεμεξγαζία, θαη ε δηαηήξεζε θαη δηάζεζε απηνχ (ΜΟΝΑΓΑ), ζα πξέπεη: α) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε ππνρξενχληαη λα έρνπλ δηαζθαιίζεη φηη ε παξερφκελε απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζπζθεπαζία ζπιινγήο ζα παξαδνζεί ζηε καία ή ζηνλ Ηαηξφ εγθαίξσο πξηλ ηνλ ηνθεηφ. (Ηζρχεη γηα φια ηα Μαηεπηήξηα Αζελψλ θαη Δπαξρίαο, πιελ ησλ καηεπηεξίσλ ΜΖΣΔΡΑ θαη ΛΖΣΩ, ζηα νπνία ηα παξαπάλσ δηεθπεξαηψλνληαη άκεζα απφ ηε STEM- HEALTH HELLAS κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο). β) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ λα έρνπλ ελεκεξψζεη ηνλ Ηαηξφ θαη ηε Μαηεπηηθή Κιηληθή, ζηελ νπνία ζα ιάβεη ρψξα ν ηνθεηφο ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ηνπο απηή θαη λα έρνπλ βεβαησζεί φηη ζηελ Κιηληθή ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπιινγήο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη φηη ν Ηαηξφο αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ. 3

4 γ) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ λα έρνπλ ππνγξάςεη ην έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη ην ζπλνδεπηηθφ εξσηεκαηνιφγην πγείαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΜΖΣΔΡΑ ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δχλαηαη λα δηαθνπεί αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο θακία επίπησζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ. 2. Σκήκα ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα θνπεί θαη λα ζπιιερζεί απφ ηνλ Ηαηξφ ή απφ ην ππ απηφλ ππνδεηθλπφκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Κιηληθήο ή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ κε επζχλε ηνπ Ηαηξνχ ζα ζπζθεπαζηεί γηα κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο θαη θξπνζπληήξεζεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαηεξεζεί. Μαδί κε ηζηφ νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα ζπιιερζεί θαη λα απνζηαιεί θαη αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ, ην νπνίν ζπιιέγεηαη είηε θαηά ηνλ ηνθεηφ ή εληφο δηαζηήκαηνο 48 σξψλ ην αξγφηεξν κεηά ηνλ ηνθεηφ, έηζη ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη ε ΜΖΣΔΡΑ δελ πάζρεη απφ θάπνην κεηαδηδφκελν λφζεκα, ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ΜΟΝΑΓΑ. Β. ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε ππνρξενχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο κε ηε STEM-HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ ν εμνπζηνδνηεκέλνο ηαρπκεηαθνξέαο λα ηελ παξαιάβεη θαη λα ηε κεηαθέξεη κε δηθή ηνπ επζχλε ζην εξγαζηήξην ηεο STEM-HEALTH HELLAS. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο ηεο ζπζθεπαζίαο ζπιινγήο πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε Κιηληθή/Ννζνθνκείν ηεο Διιάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθά θαηαβαιιφκελν. (Ηζρχεη γηα φια ηα Μαηεπηήξηα Αζελψλ θαη Δπαξρίαο πιελ ησλ καηεπηεξίσλ ΜΖΣΔΡΑ θαη ΛΖΣΩ, ζηα νπνία ε κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην δηεθπεξαηψλεηαη άκεζα απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο). Γ. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ: Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηε STEM-HEALTH HELLAS ην αξγφηεξν εληφο 20 σξψλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηνχ ν ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ ζα παξαιακβάλεηαη θαη ζα επεμεξγάδεηαη απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS κφλν κε γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ. 1. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ έρνπλ ελεκεξσζεί απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS γηα ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ, (ΜΟΝΑΓΑ), νη νπνίεο είλαη λέεο ηερληθέο θαη δε κπνξεί λα δνζεί εγγχεζε ή εμαζθάιηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή/θαη ηελ επηηπρία ησλ ελδερφκελσλ ζεξαπεπηηθψλ ρξήζεσλ. 2. Πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε λνζήκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ πνπ ελδερφκελα λα έρεη κεηαδνζεί ζην ΠΑΗΓΗ, ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ ζα ππνβιεζεί ζηηο αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ ζε ππνδεηθλπφκελα απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα ηνπ νκίινπ ΤΓΔΗΑ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αλαθεξφκελσλ εμεηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθά θαηαβαιιφκελν. 3. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ επεμεξγαζία θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θξπνθαηάςπμε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ ζε πγξφ άδσην ή άιιν θαηάιιειν επηζηεκνληθά αλαγλσξηζκέλν κέζν. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ είλαη λέεο ηερληθέο. Ο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ζηνλ ηζηφ θπηηάξσλ δελ είλαη εθηθηφο. 4

5 4. Οη γνλείο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ εληφο 24 σξψλ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη λα ζπλαηλέζνπλ εγγξάθσο. Γ. ΓΗΑΣΖΡΖΖ: ηε ζπλέρεηα, ν ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) θπιάζζεηαη ζε πγξφ άδσην. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα δηεμαρζεί ζε απζηεξέο εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο ην αξγφηεξν εληφο 20 σξψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ή απφ ηελ παξάδνζή ηνπ ζην εξγαζηήξην ηεο STEM- HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε βησζηκφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ θπηηάξσλ. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ είλαη ελεκεξσκέλνη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ εγγπήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή/θαη ηελ επηηπρία ησλ ελδερφκελσλ ρξήζεσλ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Δ. ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ: 1. Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα δχλαηαη λα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ. Σν αλήιηθν ΠΑΗΓΗ κέρξηο φηνπ απνθηήζεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ην λφκν, ζα εθπξνζσπείηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ηνπ. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ζηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζε ηξίηνπο ζα είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ζα έρεη πξνζβιεζεί θάπνηνο εθ ησλ αδειθψλ ή ησλ θπζηθψλ γνλέσλ ή άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ απφ αζζέλεηα πνπ ζα απεηιεί ηε δσή ηνπ θαη ε νπνία ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε ηε ρξήζε απηήο. 2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ δεηήζνπλ ηε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζα πξέπεη απηφ λα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηε STEM-HEALTH HELLAS. ηε γλσζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ ζα απνζηαιεί ε ΜΟΝΑΓΑ, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηαηξνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζεξαπεία. Καηφπηλ, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα πξνεηνηκάζεη ηε ΜΟΝΑΓΑ γηα κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη ινγηθά δπλαηφ, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δεηνχλ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 3. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ελδερφκελσλ εμεηάζεσλ, θαηά ηα εθάζηνηε ηζρχνληα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, θαη κεηαθνξάο ηεο ΜΟΝΑΓΑ εθηφο Διιάδνο. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ππνρξενχηαη απφ ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηα πξφηππα ηεο NetCord-FACT λα θπιάζζεη δείγκα αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ γηα εμεηάζεηο κειινληηθά πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ*. Καηφπηλ, ε STEM- HEALTH HELLAS ζα πξνεηνηκάζεη ηε ΜΟΝΑΓΑ γηα κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη ινγηθά δπλαηφ, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δεηνχλ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δεζκεχεηαη φηη ε πξνεηνηκαζία, ε κεηαθνξά θαη ε απειεπζέξσζε ησλ κνζρεπκάησλ γηα απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ αζζέλεηεο, ζα είλαη εληειψο δσξεάλ γηα κεηακνζρεχζεηο πνπ ζα γίλνληαη εληφο Διιάδνο. 5. H STEM-HEALTH HELLAS είλαη ηδησηηθή ηξάπεδα δηαηήξεζεο βιαζηνθπηηάξσλ θαη δχλαηαη λα απνζεθεχεη ΜΟΝΑΓΔ νη νπνίεο δε ζπληάζζνληαη κε ηα πξφηππα ηεο ΝetCord-FACT. Απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ ραξαθηεξίδνληαη σο κε ζπληαζζφκελεο κε ηα πξφηππα ηεο NetCord-FACT ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: - πζθεπαζίεο ζπιινγήο κε ιάζε ή παξαιείςεηο ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο πνπ επηθνιιάηαη ζε απηέο. - Παξαιείςεηο/Λάζε ζην έληππν Απαξαίηεηεο Πιεξνθνξίεο Σνθεηνχ, π.ρ. ζην πεδίν θαηλνηππηθψλ αλσκαιηψλ. - Αλεπαξθήο πνζφηεηα κεηξηθνχ αίκαηνο γηα κειινληηθέο εμεηάζεηο. 5

6 - Απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ κε ιάζε (νξζνγξαθηθά θαη κε) ζην φλνκα θαη ζηελ εηηθέηα πνπ επηθνιιάηαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο. - Θεηηθφ εχξεκα κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ. - ΜΟΝΑΓΔ ζηηο νπνίεο ε βησζηκφηεηα θαηά ηελ ςχμε θαη δηαηήξεζε είλαη ρακειφηεξε ηνπ 50%. Ζ ρξήζε ησλ ΜΟΝΑΓΩΝ απηψλ ζα ελαπφθεηηαη ζηνλ Ηαηξφ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζεξαπεία. * Σα δείγμαηα πος θςλάζζονηαι για μελλονηικέρ εξεηάζειρ πεπιλαμβάνοςν: - Γχν θηαιίδηα νξνχ ή πιάζκαηνο αίκαηνο απφ ηελ θπνθνξνχζα κε-επεμεξγαζκέλα κε επαξίλε ειαρίζηνπ φγθνπ 2 θπβηθψλ εθαηνζηψλ (ml) ην θαζέλα δηαηεξεκέλα ζε ζεξκνθξαζία -70 C ή ρακειφηεξε. - Aίκα απφ ηε βηνινγηθή ΜΖΣΔΡΑ (~0.5 θπβηθά εθαηνζηά, ml) γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπιάρηζηνλ 50 κg (10-6 g) γελσκηθνχ DNA γηα κειινληηθέο γελεηηθέο αλαιχζεηο. III. ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ Γηα ηελ αζθαιή θαη επηηπρή επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS, είλαη επηζηεκνληθά απαξαίηεηε θαη ε ζπιινγή ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ, θαηά ηνλ ηνθεηφ ή εληφο δηαζηήκαηνο 48 σξψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηνλ Ηαηξφ ζε εηδηθά θηαιίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο επηκέιεηα θαη επζχλε νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Ηαηξφ γηα ηε ζπιινγή απηνχ, ν δε Ηαηξφο κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη επζχλε νθείιεη λα ην ζπιιέμεη. H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαιεπηηθή αηκνιεςία, αλ ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ δελ επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.σν κεηξηθφ αίκα ζα ππνβιεζεί κεηαμχ άιισλ ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο νκάδαο αίκαηνο θαη Rhesus. Πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ πνπ ελδερφκελα λα έρεη κεηαδνζεί ζην ΠΑΗΓΗ, ην κεηξηθφ αίκα ζα ππνβιεζεί ζηηο παξαθάησ ελδεηθηηθψο θαη φρη πεξηνξηζηηθψο αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο ζε εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα ηνπ νκίινπ ΤΓΔΗΑ. ςγκεκπιμένα: - HIV I & ΗΗ (Αληηζψκαηα γηα ηνλ ηφ HIV) - Αληηγφλν P24 γηα AIDS - Anti HCV/νιηθφ (ηφο επαηίηηδαο C) - HbsAg (Απζηξαιηαλφ αληηγφλν ηφο επαηίηηδαο Β) - HbcAg (Αληίζσκα core γηα επαηίηηδα Β) - ε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο ΖbcAg, HBV NAT (ηφο επαηίηηδαο B κέζσ εμέηαζεο λνπθιεïθνχ νμένο) - HTLV I & ΗΗ (Αληηζψκαηα γηα αλζξψπηλν Σ-ιεκθνηξνπηθφ ηφ ηχπνπ Η θαη ΗΗ) - VDRL (RPR) (χθηιε) CMV (IgG & IgM) (Αληηζψκαηα Κπηηαξνκεγαινïνχ) H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαιεπηηθή αηκνιεςία, αλ ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ δελ επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. ε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ θαη/ή βαθηεξηαθήο/κπθεηηζηαθήο επηκφιπλζεο ηεο ΜΟΝΑΓΑ, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψλεη ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα δηαηήξεζε (ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ΜΟΝΑΓΑ). Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ εγγξάθσο ζα βεβαηψλνπλ ζηε STEM-HEALTH HELLAS είηε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα θαηαζηξνθή ηεο ΜΟΝΑΓΑ, είηε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα δηαηήξεζε απηήο. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ (εθηφο 6

7 ηνπ CMV- αληηζψκαηα Κπηηαξνκεγαιντνχ), ε κνλάδα ζα δηαηεξείηαη ζε μερσξηζηή δεμακελή πγξνχ αδψηνπ (θαξαληίλα). Δάλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ δηαπηζησζεί φηη δε λνζεί ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ, ε ΜΟΝΑΓΑ ζα κεηαθεξζεί ζε ζπκβαηηθή δεμακελή πγξνχ αδψηνπ. ΗV. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ 1. Ο ρψξνο θξπνζπληήξεζεο, φπνπ ε ΜΟΝΑΓΑ ζα θπιαρηεί, ειέγρεηαη θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηηο νδεγίεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS. Οη επζχλεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 2. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηε ΜΟΝΑΓΑ ζε άιιν ρψξν θξπνζπληήξεζεο ή λα αιιάμεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρψξνπ θξπνζπληήξεζεο. 3. H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηε ζπιινγή ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ (εάλ π.ρ. ε ζπιινγή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξερφκελε απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζπζθεπαζία ζπιινγήο). 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δελ παξέρεη θακία άιιε ππεξεζία εθηφο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 5. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ απψιεηα ζπζθεπαζηψλ ζπιινγήο ή ΜΟΝΑΓΩΝ νθεηιφκελε ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πφιεκνο, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα), νη νπνίεο ζα πξνθαιέζνπλ κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε απψιεηαο, αιινίσζεο ή θαηαζηξνθήο ηεο ζπζθεπαζίαο ζπιινγήο ή ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πνπ δελ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ηεο STEM-HEALTH HELLAS, ε επζχλε ηεο εηαηξείαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λα επηζηξέςεη ζηνπο ππνγξάθνληεο πνζφ ίζν κε ην θφζηνο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο ή/θαη δηαηήξεζεο πνπ είρε εηζπξάμεη ε STEM-HEALTH HELLAS. 6. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα βιαζηηθψλ θπηηάξσλ Cryobanks International Services-Athens ηνπ Οκίινπ ΗΑΩ, πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο Έλσζεο Γηαπηζηεπκέλσλ Σξαπεδψλ Βιαζηηθψλ Κπηηάξσλ, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε εγγχεζε θχιαμεο ησλ ΜΟΝΑΓΩΝ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία απφ ηηο ηξάπεδεο πάςεη λα ιεηηνπξγεί. 7. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε επηκφιπλζεο ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαηά ηε ιήςε απηνχ. 8. Ζ ΜΟΝΑΓΑ πνπ έρεη απνζεθεπηεί αλήθεη θαη ππάγεηαη ζηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ησλ ππνγξαθφλησλ ή ησλ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ απηψλ. Με ηελ ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ζπιιέρζεθε, ν πιήξεο έιεγρνο ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα ζην άηνκν απηφ. V. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ην πξφζσπφ ηνπο θαη ην πξφζσπν ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζα θάλεη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ θαη ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ κφλνλ γηα λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη πξνζσπηθέο απηέο πιεξνθνξίεο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ θαη ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθά θαη ε STEM-HEALTH HELLAS απαγνξεχεηαη λα ηα παξάζρεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξκφδησλ Γεκφζησλ 7

8 Αξρψλ, θαη κε ηελ επηδηαηήξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε ηξίηνπο επηβάιιεηαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ, ελδεηθηηθά ηνπ Ν. 2472/1997 γηα ηελ «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». Γηα ην ιφγν απηφ ε STEM-HEALTH HELLAS δηαζθαιίδεη ηε δηαθίλεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ θαη ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ρξήζε κνλαδηθνχ γξακκηθνχ θψδηθα αλαθνξάο (BARCODE). VI. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΛΤΖ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 1. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζήκεξα θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζεο ν νπνίνο ιήγεη είθνζη (20) έηε απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψλεη έγθπξα θαη έγθαηξα ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ θαη ην ΠΑΗΓΗ δχν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ εγγξάθσο ηελ παξάηαζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζηε STEM- HEALTH HELLAS γηα φζν επηπιένλ δηάζηεκα επηζπκνχλ κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο δηαηήξεζεο, φπσο απηή ζα έρεη ηφηε θαζνξηζηεί. ε θάζε πεξίπησζε πνπ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δελ ελεκεξψζνπλ γξαπηψο ηε STEM-HEALTH HELLAS γηα ηελ επηζπκία ηνπο λα δηαθφςνπλ ηε δηαηήξεζε θαη λα ιχζνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ είθνζη (20) εηψλ, απηή ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα επηπιένλ πέληε (5) έηε κε ην ηφηε ηξέρνλ θφζηνο. Ωζηφζν, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψζεη κε θάζε ηξφπν ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα εμνθιήζνπλ ην ηξέρνλ θφζηνο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δελ ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο γηα ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα επηπιένλ πέληε (5) έηε θαη δελ εμνθιήζνπλ ην ηξέρνλ ηφηε θφζηνο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε ηεο STEM-HEALTH HELLAS, ηφηε ε STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη λα θαηαζηξέςεη ηε ζπγθεθξηκέλε ΜΟΝΑΓΑ, ρσξίο άιιε ελεκέξσζε πξνο ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ελεκεξψλεη ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ φηη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί θαη πηζαλή εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντφληνο (ΜΟΝΑΓΑ). 2. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηε ΜΟΝΑΓΑ ζε άιιν ρψξνθξπνζπληήξεζεο ή λα αιιάμεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρψξνπ θξπνζπληήξεζεο, κφλν εγγξάθσο πξνο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο (ΓΟΝΔΗ), παξαζέηνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηθείκελε κεηαθνξά ηεο ΜΟΝΑΓΑ. 3. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δεηήζνπλ λσξίηεξα ηε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ επηζπκνχλ λα θαηαγγείινπλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ε θαηαβιεζείζα ακνηβή δελ επηζηξέθεηαη. VII. ΑΛΛΟΗ ΟΡΟΗ 1. Οπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο, δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζα γίλνληαη κφλν εγγξάθσο απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κεξψλ. Οη νπνηεζδήπνηε επηδφζεηο, γλσζηνπνηήζεηο, έγγξαθεο επηθνηλσλίεο θ.ά. ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζα γίλνληαη ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεξψλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 2. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο παξνχζεο ζεσξεζεί άθπξνο, παξάλνκνο ή θαη' νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε εθηειεζηφο, δε ζίγεηαη ην θχξνο ή ε εθηειεζηφηεηα νπνηνπδήπνηε άιινπ φξνπ θαη ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ρσξίο ηνλ άθπξν ή παξάλνκν φξν. 8

9 3. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθνηλσλεί κειινληηθά κε ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη ηαθηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο ζηηο απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ηνπο δηαηήξεζε γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 5. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηε STEM-HEALTH HELLAS αλ ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ αλαπηχμεη θάπνηα λφζν (ηδηαίηεξα αλ ε λφζνο είλαη γελεηηθήο θχζεσο). 6. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο. 7. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ ζηε STEM-HEALTH HELLAS αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο αλαγλψξηζεο αλ ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ είλαη εθηφο γάκνπ. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληζηά ηελ πιήξε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηή, θαη αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνχκελε γξαπηή ή πξνθνξηθή ζπκθσλία, δήισζε ή πξνυπφζεζε ζρεηηθή κε απηφ ην αληηθείκελν. VΗII. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, θαζψο θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ή ζπλδέεηαη κε απηή δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε απηφ. 2. Γηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή ζπλδένληαη κε απηήλ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. Δ ΠΗΣΩΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ απφ ηα κέξε ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, θαη έιαβε θάζε κέξνο απφ έλα (1) αληίγξαθν. Για ηοςρ ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ Για ηη STEM-HEALTH HELLAS Α. Β. Νηθνιαΐδεο Νηθφιανο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Δπιζςνάπηεηαι ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ για αναλςηική πεπιγπαθή ηος κόζηοςρ. 9

10 STEM-HEALTH HELLAS A.E. - ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΓΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ: θπζηθή θπνθνξνχζα ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΩ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ ΜΖΣΔΡΑ: ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΟ: θπζηθφο λφκηκνο ΟΝΟΜΑ ΜΑΗΔΤΣΖΡΑ / ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ: Παπακαλούμε διεςκπινίζηε κάθε απάνηηζη "ΝΑΗ" ζηον παπεσόμενο σώπο ζηη ζελ. 12 Α/Α ΑΣΟΜΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΩΣΖΔΗ 1 Απνξξηθζήθαηε πνηέ σο αηκνδφηεο; 2 Γηαγλσζζήθαηε θεηική γηα ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο; 3 Δίραηε πνηέ ίθηεξν ή επαηνπάζεηα; 4 Γηαγλσζζήθαηε θεηική ζε εμέηαζε γηα HIV/AIDS; 5 Γηαγλσζζήθαηε θεηική ζε εμέηαζε γηα HTLV-I ή ΗΗ (Σ-ιεκθνηξνπηθφο ηφο ηχπνπ Η θαη ΗΗ); 6 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ιάβαηε ηελ αλνζνζθαηξίλε γηα ηελ επαηίηηδα Β (HBIG); 7 Γηαγλσζζήθαηε θεηική γηα εινλνζία; 8 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο έρεηε θάλεη ηαηνπάδ, ρξήζε βειφλεο ή βεινληζκφ; 9 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δηαγλσζζήθαηε θεηική γηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελν λφζεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχθηιεο ή ηεο βιελλφξξνηαο; NAI ΟΥΗ 10 ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δηαγλψζζεθε ζνβαξή λφζνο ή έιαβε ρψξα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; 11 Καπκίνορ/Λεςxαιμία Οπνηαδήπνηε κνξθή θαξθίλνπ ή ιεπραηκίαο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ; 12 Έρεηε ιάβεη μέλν κφζρεπκα ή δερζεί αίκα, ή πξντφληα αίκαηνο; 13 Έρεηε ιάβεη ζπκππθλψκαηα παξάγνληα γηα αηκνξξαγηθή δηαηαξαρή; 14 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είραηε δήζεη ή είραηε ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν με ενεπγό ή σπόνια ηνγελή επαηίηηδα ή ίθηεξν; 15 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είραηε ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν πνπ πάζρεη απφ HIV/AIDS ή είρε διαγνωζθεί θεηικόρ ζηελ εμέηαζε γηα ηνλ ηφ HIV/AIDS; 16 Δίραηε πνηέ ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν πνπ γελλήζεθε ή έδεζε ζηελ Αθξηθή απφ ην 1977 θαη κεηά; 17 Εήζαηε πνηέ ή ηαμηδέςαηε ζε μέλε ρψξα (εθηφο Δπξψπεο θαη Β. Ακεξηθήο); Αλ λαη, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε πφηε, πνχ θαη γηα πφζνλ θαηξφ 18 Εήζαηε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ έσο ην 1990; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 10

11 Α/Α ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ - ΓΔΝΔΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΩΣΖΔΗ ςγγενήρ με ηη νόζο/ εξήγηζη ΝΑΗ ΟΥΗ 1 Νόζορ Δπςθπών Αιμοζθαιπίων Γξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο; Μεζνγεηαθή αλαηκία; Διιεηπηνθπηηάξσζε; 2 Νόζορ ηων Λεςκών Αιμοζθαιπίων Υξφληα θνθθησκαηψδεο λφζνο; Wiskott-Aldrich; 3 Νόζορ ηων Αιμοπεηαλίων Νφζνο ηνπ Glanzmann; Κιεξνλνκηθή ζξνκβνθπηηαξνπελία; 4 Μεηαβολικέρ νόζοι/νόζοι Αποθήκεςζηρ Λεπθνδπζηξνθίεο; Αηαμία - Σειαγγεηεθηαζία; Νφζνο ηνπ Hunter; Πνξθχξα; 5 Νεςπολογικέρ Γιαηαπασέρ Νφζνο Creutzfeld-Jakob; Υνξία ηνπ Huntington; Αlzheimer; 6 Ανεπάπκεια ζηο Ανοζοποιηηικό Βαξείαο κνξθήο ζπλδπαζκέλε αλνζναλεπάξθεηα (SCID); Τπνζθαηξηλαηκία; χλδξνκν Nezelhof; 7 Γιαηαπασέρ ηος Ανοζοποιηηικού ςζηήμαηορ Λχθνο; Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα; 8 Μςοζκελεηική Γιαηαπασή/Γιαηαπασή ηος ςνδεηικού Ηζηού Οζηενπέηξσζε (ΟΥΗ νζηενπφξσζε); Βιελλνπνιπζαθραξίδσζε; 9 Άλλο Αηκνιπηηθή αλαηκία; Αηκνθηιία; Νφζνο πνπ λα απαηηεί ρξφληεο κεηαγγίζεηο αίκαηνο; Νφζνο απνζήθεπζεο γιπθαγφλνπ; Άιια γελεηηθά λνζήκαηα; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 11

12 Α/Α ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΝΑΗ ΌΥΗ ΔΡΩΣΖΔΗ 1 Δίλαη απηή ε πξψηε ζαο εγθπκνζχλε; Αλ φρη, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ζηνλ παξερφκελν ρψξν πφζεο άιιεο θπήζεηο είραηε θαη πφζα δσληαλά παηδηά πξνέθπςαλ απφ ηηο άιιεο θπήζεηο. 2 Δίραηε ζεκαληηθά ηαηξηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο; 3 Δίραηε πνηέ ιάβεη ηα θάξκαθα Roacutane (θαηά ηεο αθκήο), Etretnate ή Neotigason (θαηά ηεο ςσξίαζεο); 4 Ζ εγθπκνζχλε ήηαλ απνηέιεζκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο; 5 H θπνθνξνχζα κεηέξα είλαη ε ίδηα κε ηε θπζηθή κεηέξα; Ο λφκηκνο παηέξαο είλαη ν ίδηνο κε ηνλ θπζηθφ παηέξα; 6 Δίραηε πνηέ απνβνιή ή ελδνκήηξην ζάλαην; 7 Δίραηε πνηέ κε θπζηνινγηθφ απνηέιεζκα ζε πξνγελλεηηθφ έιεγρν ή κε θπζηνινγηθή θχεζε; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 12

13 Η Α Σ Ρ Η Κ Ζ Σ Δ Υ Ν Ο Λ Ο Γ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Σ Ρ Α Π Δ Ε Α Β Λ Α Σ Ο Κ Τ Σ Σ Α Ρ Ω Ν Α. Δ. Δξπζξνχ ηαπξνχ 4 & Κεθηζίαο, Μαξνχζη TH FAX

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα