ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ"

Transcript

1 ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ

2 η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται από τη μητέρα και τον πατέρα: - Αθελφο: α) ε (Ολνκαηεπψλπκν κεηέξαο)..., (ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «ΜΖΣΔΡΑ») ζχδπγνο..., θάηνηθνο. επί ηεο νδνχ.... αξ... TK..., Αξ. ηει.:..αξ. θηλεηνχ ηει..... Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.. Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: β) ν (Ολνκαηεπψλπκν παηέξα).., (ν νπνίνο εθεμήο ζα θαιείηαη «ΠΑΣΔΡΑ»), θάηνηθνο..επί ηεο νδνχ..... αξ. TK..., Αξ. ηει.:.. Αξ. θηλεηνχ ηει... Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.. Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: Δλεξγνχληεο απφ θνηλνχ, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ηνπο, (ην νπνίν εθεμήο ζα θαιείηαη «ΠΑΗΓΗ», αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ εάλ είλαη γλσζηφ)... θαη σο αζθνχληεο απφ θνηλνχ ηε γνληθή κέξηκλα θαη έρνληεο ηελ επηκέιεηα απηνχ, θαινχκελνη εθεμήο, «ΓΟΝΔΗ», ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα: η (Ονοματεπώνσμο μητέρας)..., (ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «ΜΖΣΔΡΑ»), θάηνηθνο....επί ηεο νδνχ..... αξ. TK..., Αξ. ηει.:.. Αξ. θηλεηνχ ηει.. Άιιν ηει. επηθνηλσλίαο:.... Δ-mail:..., Α.Γ.Σ.:... θαη Α.Φ. Μ.: και ελεξγνχζα ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ηεο, (εθεμήο «ΠΑΗΓΗ», αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν εάλ είλαη γλσζηφ)..... θαη σο αζθνχζα ηε γνληθή κέξηκλα θαη έρνπζα ηελ επηκέιεηα απηνχ, θαινχκελε εθεμήο «ΓΟΝΔΑ» 2

3 - Καη αθεηέξνπ Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ Α.Δ.», κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «STEM-HEALTH HELLAS», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ 4 θαη Λ. Κεθηζίαο (εληφο ηνπ Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΗΑ Α.Δ.) κε Α.Φ.Μ.: ηεο Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ, Αξ. Μ.Α.Δ.:64648/01ΑΣ/Β/07/526, Σει: , fax: , ηζηνζειίδα: ε νπνία εθεμήο ζα θαιείηαη «STEM-HEALTH HELLAS». ςμθωνούν, ζςνομολογούν και κάνοςν αμοιβαίωρ αποδεκηά ηα ακόλοςθα: Η. ΚΟΠΟ Ζ STEM-HEALTH HELLAS αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεγήζεη έγθπξα θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηνπο ππνγξάθνληεο ή ζηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία, ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (εθεμήο θαινχκελν «ΜΟΝΑΓΑ») ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε θακία δε πεξίπησζε δελ παξέρεηαη εγγχεζε γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, κε ρξήζε ηνπ ηζηνχ. Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε δηαζθαιίδεηαη ζαθψο θαη θαηεγνξεκαηηθψο φηη ε ΜΟΝΑΓΑ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ θαη δε ζα δηαηεζεί ζε ηξίηα πξφζσπα ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπο νχηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Αθφκα, εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ δε ζα πξνθαιέζεη δπζθνξία, πφλν ή πξφβιεκα ζηε ΜΖΣΔΡΑ θαη ην ΠΑΗΓΗ. Σν παξφλ απνηειεί ηε ζπκθσλία ησλ αλσηέξσ θαη νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δχν κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ξεηψο δηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλνχλ λα επεμεξγαζηεί, λα απνκνλσζεί θαη λα δηαηεξεζεί ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS, έρνπλ πιήξσο ελεκεξσζεί, απνδέρνληαη θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο, ηνπο θηλδχλνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ην θφζηνο ηεο δηαηήξεζεο. IΗ. ΤΛΛΟΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΣΖΡΖΖ, ΓΗΑΘΔΖ Ζ ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία, θαζψο θαη ε παξεπφκελε απηψλ δηαηήξεζε θαη δηάζεζε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα γίλεηαη σο εμήο: Α. ΤΛΛΟΓΖ: 1. Πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ην παξφλ θαη λα ζπιιερζεί ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ γηα λα αθνινπζήζεη ε κεηαθνξά, επεμεξγαζία, θαη ε δηαηήξεζε θαη δηάζεζε απηνχ (ΜΟΝΑΓΑ), ζα πξέπεη: α) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε ππνρξενχληαη λα έρνπλ δηαζθαιίζεη φηη ε παξερφκελε απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζπζθεπαζία ζπιινγήο ζα παξαδνζεί ζηε καία ή ζηνλ Ηαηξφ εγθαίξσο πξηλ ηνλ ηνθεηφ. (Ηζρχεη γηα φια ηα Μαηεπηήξηα Αζελψλ θαη Δπαξρίαο, πιελ ησλ καηεπηεξίσλ ΜΖΣΔΡΑ θαη ΛΖΣΩ, ζηα νπνία ηα παξαπάλσ δηεθπεξαηψλνληαη άκεζα απφ ηε STEM- HEALTH HELLAS κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο). β) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ λα έρνπλ ελεκεξψζεη ηνλ Ηαηξφ θαη ηε Μαηεπηηθή Κιηληθή, ζηελ νπνία ζα ιάβεη ρψξα ν ηνθεηφο ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ηνπο απηή θαη λα έρνπλ βεβαησζεί φηη ζηελ Κιηληθή ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπιινγήο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη φηη ν Ηαηξφο αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ. 3

4 γ) Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ λα έρνπλ ππνγξάςεη ην έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη ην ζπλνδεπηηθφ εξσηεκαηνιφγην πγείαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΜΖΣΔΡΑ ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δχλαηαη λα δηαθνπεί αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο θακία επίπησζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ. 2. Σκήκα ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα θνπεί θαη λα ζπιιερζεί απφ ηνλ Ηαηξφ ή απφ ην ππ απηφλ ππνδεηθλπφκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Κιηληθήο ή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ κε επζχλε ηνπ Ηαηξνχ ζα ζπζθεπαζηεί γηα κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο θαη θξπνζπληήξεζεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαηεξεζεί. Μαδί κε ηζηφ νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα ζπιιερζεί θαη λα απνζηαιεί θαη αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ, ην νπνίν ζπιιέγεηαη είηε θαηά ηνλ ηνθεηφ ή εληφο δηαζηήκαηνο 48 σξψλ ην αξγφηεξν κεηά ηνλ ηνθεηφ, έηζη ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη ε ΜΖΣΔΡΑ δελ πάζρεη απφ θάπνην κεηαδηδφκελν λφζεκα, ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ΜΟΝΑΓΑ. Β. ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε ππνρξενχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο κε ηε STEM-HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ ν εμνπζηνδνηεκέλνο ηαρπκεηαθνξέαο λα ηελ παξαιάβεη θαη λα ηε κεηαθέξεη κε δηθή ηνπ επζχλε ζην εξγαζηήξην ηεο STEM-HEALTH HELLAS. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο ηεο ζπζθεπαζίαο ζπιινγήο πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε Κιηληθή/Ννζνθνκείν ηεο Διιάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθά θαηαβαιιφκελν. (Ηζρχεη γηα φια ηα Μαηεπηήξηα Αζελψλ θαη Δπαξρίαο πιελ ησλ καηεπηεξίσλ ΜΖΣΔΡΑ θαη ΛΖΣΩ, ζηα νπνία ε κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην δηεθπεξαηψλεηαη άκεζα απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο). Γ. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ: Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηε STEM-HEALTH HELLAS ην αξγφηεξν εληφο 20 σξψλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηνχ ν ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ ζα παξαιακβάλεηαη θαη ζα επεμεξγάδεηαη απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS κφλν κε γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ. 1. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ έρνπλ ελεκεξσζεί απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS γηα ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ, (ΜΟΝΑΓΑ), νη νπνίεο είλαη λέεο ηερληθέο θαη δε κπνξεί λα δνζεί εγγχεζε ή εμαζθάιηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή/θαη ηελ επηηπρία ησλ ελδερφκελσλ ζεξαπεπηηθψλ ρξήζεσλ. 2. Πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε λνζήκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ πνπ ελδερφκελα λα έρεη κεηαδνζεί ζην ΠΑΗΓΗ, ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ ζα ππνβιεζεί ζηηο αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ ζε ππνδεηθλπφκελα απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα ηνπ νκίινπ ΤΓΔΗΑ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αλαθεξφκελσλ εμεηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθά θαηαβαιιφκελν. 3. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ επεμεξγαζία θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θξπνθαηάςπμε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ ζε πγξφ άδσην ή άιιν θαηάιιειν επηζηεκνληθά αλαγλσξηζκέλν κέζν. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ είλαη λέεο ηερληθέο. Ο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ζηνλ ηζηφ θπηηάξσλ δελ είλαη εθηθηφο. 4

5 4. Οη γνλείο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ εληφο 24 σξψλ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη λα ζπλαηλέζνπλ εγγξάθσο. Γ. ΓΗΑΣΖΡΖΖ: ηε ζπλέρεηα, ν ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) θπιάζζεηαη ζε πγξφ άδσην. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα δηεμαρζεί ζε απζηεξέο εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο ην αξγφηεξν εληφο 20 σξψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ ή απφ ηελ παξάδνζή ηνπ ζην εξγαζηήξην ηεο STEM- HEALTH HELLAS, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε βησζηκφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ θπηηάξσλ. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ είλαη ελεκεξσκέλνη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ εγγπήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή/θαη ηελ επηηπρία ησλ ελδερφκελσλ ρξήζεσλ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Δ. ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ: 1. Ο ηζηφο νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζα δχλαηαη λα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ. Σν αλήιηθν ΠΑΗΓΗ κέρξηο φηνπ απνθηήζεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ην λφκν, ζα εθπξνζσπείηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ηνπ. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ζηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζε ηξίηνπο ζα είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ζα έρεη πξνζβιεζεί θάπνηνο εθ ησλ αδειθψλ ή ησλ θπζηθψλ γνλέσλ ή άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ απφ αζζέλεηα πνπ ζα απεηιεί ηε δσή ηνπ θαη ε νπνία ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε ηε ρξήζε απηήο. 2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ δεηήζνπλ ηε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζα πξέπεη απηφ λα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηε STEM-HEALTH HELLAS. ηε γλσζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ ζα απνζηαιεί ε ΜΟΝΑΓΑ, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηαηξνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζεξαπεία. Καηφπηλ, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα πξνεηνηκάζεη ηε ΜΟΝΑΓΑ γηα κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη ινγηθά δπλαηφ, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δεηνχλ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 3. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ελδερφκελσλ εμεηάζεσλ, θαηά ηα εθάζηνηε ηζρχνληα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, θαη κεηαθνξάο ηεο ΜΟΝΑΓΑ εθηφο Διιάδνο. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ππνρξενχηαη απφ ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηα πξφηππα ηεο NetCord-FACT λα θπιάζζεη δείγκα αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ γηα εμεηάζεηο κειινληηθά πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ*. Καηφπηλ, ε STEM- HEALTH HELLAS ζα πξνεηνηκάζεη ηε ΜΟΝΑΓΑ γηα κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη ινγηθά δπλαηφ, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δεηνχλ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δεζκεχεηαη φηη ε πξνεηνηκαζία, ε κεηαθνξά θαη ε απειεπζέξσζε ησλ κνζρεπκάησλ γηα απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ αζζέλεηεο, ζα είλαη εληειψο δσξεάλ γηα κεηακνζρεχζεηο πνπ ζα γίλνληαη εληφο Διιάδνο. 5. H STEM-HEALTH HELLAS είλαη ηδησηηθή ηξάπεδα δηαηήξεζεο βιαζηνθπηηάξσλ θαη δχλαηαη λα απνζεθεχεη ΜΟΝΑΓΔ νη νπνίεο δε ζπληάζζνληαη κε ηα πξφηππα ηεο ΝetCord-FACT. Απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ ραξαθηεξίδνληαη σο κε ζπληαζζφκελεο κε ηα πξφηππα ηεο NetCord-FACT ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: - πζθεπαζίεο ζπιινγήο κε ιάζε ή παξαιείςεηο ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο πνπ επηθνιιάηαη ζε απηέο. - Παξαιείςεηο/Λάζε ζην έληππν Απαξαίηεηεο Πιεξνθνξίεο Σνθεηνχ, π.ρ. ζην πεδίν θαηλνηππηθψλ αλσκαιηψλ. - Αλεπαξθήο πνζφηεηα κεηξηθνχ αίκαηνο γηα κειινληηθέο εμεηάζεηο. 5

6 - Απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ κε ιάζε (νξζνγξαθηθά θαη κε) ζην φλνκα θαη ζηελ εηηθέηα πνπ επηθνιιάηαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο. - Θεηηθφ εχξεκα κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ. - ΜΟΝΑΓΔ ζηηο νπνίεο ε βησζηκφηεηα θαηά ηελ ςχμε θαη δηαηήξεζε είλαη ρακειφηεξε ηνπ 50%. Ζ ρξήζε ησλ ΜΟΝΑΓΩΝ απηψλ ζα ελαπφθεηηαη ζηνλ Ηαηξφ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζεξαπεία. * Σα δείγμαηα πος θςλάζζονηαι για μελλονηικέρ εξεηάζειρ πεπιλαμβάνοςν: - Γχν θηαιίδηα νξνχ ή πιάζκαηνο αίκαηνο απφ ηελ θπνθνξνχζα κε-επεμεξγαζκέλα κε επαξίλε ειαρίζηνπ φγθνπ 2 θπβηθψλ εθαηνζηψλ (ml) ην θαζέλα δηαηεξεκέλα ζε ζεξκνθξαζία -70 C ή ρακειφηεξε. - Aίκα απφ ηε βηνινγηθή ΜΖΣΔΡΑ (~0.5 θπβηθά εθαηνζηά, ml) γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπιάρηζηνλ 50 κg (10-6 g) γελσκηθνχ DNA γηα κειινληηθέο γελεηηθέο αλαιχζεηο. III. ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ Γηα ηελ αζθαιή θαη επηηπρή επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS, είλαη επηζηεκνληθά απαξαίηεηε θαη ε ζπιινγή ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ, θαηά ηνλ ηνθεηφ ή εληφο δηαζηήκαηνο 48 σξψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηνλ Ηαηξφ ζε εηδηθά θηαιίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ζπιινγήο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ κε δηθή ηνπο επηκέιεηα θαη επζχλε νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Ηαηξφ γηα ηε ζπιινγή απηνχ, ν δε Ηαηξφο κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη επζχλε νθείιεη λα ην ζπιιέμεη. H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαιεπηηθή αηκνιεςία, αλ ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ δελ επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.σν κεηξηθφ αίκα ζα ππνβιεζεί κεηαμχ άιισλ ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο νκάδαο αίκαηνο θαη Rhesus. Πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ πνπ ελδερφκελα λα έρεη κεηαδνζεί ζην ΠΑΗΓΗ, ην κεηξηθφ αίκα ζα ππνβιεζεί ζηηο παξαθάησ ελδεηθηηθψο θαη φρη πεξηνξηζηηθψο αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο ζε εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα ηνπ νκίινπ ΤΓΔΗΑ. ςγκεκπιμένα: - HIV I & ΗΗ (Αληηζψκαηα γηα ηνλ ηφ HIV) - Αληηγφλν P24 γηα AIDS - Anti HCV/νιηθφ (ηφο επαηίηηδαο C) - HbsAg (Απζηξαιηαλφ αληηγφλν ηφο επαηίηηδαο Β) - HbcAg (Αληίζσκα core γηα επαηίηηδα Β) - ε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο ΖbcAg, HBV NAT (ηφο επαηίηηδαο B κέζσ εμέηαζεο λνπθιεïθνχ νμένο) - HTLV I & ΗΗ (Αληηζψκαηα γηα αλζξψπηλν Σ-ιεκθνηξνπηθφ ηφ ηχπνπ Η θαη ΗΗ) - VDRL (RPR) (χθηιε) CMV (IgG & IgM) (Αληηζψκαηα Κπηηαξνκεγαινïνχ) H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαιεπηηθή αηκνιεςία, αλ ην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ δελ επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. ε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ θαη/ή βαθηεξηαθήο/κπθεηηζηαθήο επηκφιπλζεο ηεο ΜΟΝΑΓΑ, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψλεη ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα δηαηήξεζε (ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ΜΟΝΑΓΑ). Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ εγγξάθσο ζα βεβαηψλνπλ ζηε STEM-HEALTH HELLAS είηε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα θαηαζηξνθή ηεο ΜΟΝΑΓΑ, είηε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα δηαηήξεζε απηήο. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ επξήκαηνο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο ζην αίκα ηεο ΜΖΣΔΡΑ (εθηφο 6

7 ηνπ CMV- αληηζψκαηα Κπηηαξνκεγαιντνχ), ε κνλάδα ζα δηαηεξείηαη ζε μερσξηζηή δεμακελή πγξνχ αδψηνπ (θαξαληίλα). Δάλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ δηαπηζησζεί φηη δε λνζεί ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ, ε ΜΟΝΑΓΑ ζα κεηαθεξζεί ζε ζπκβαηηθή δεμακελή πγξνχ αδψηνπ. ΗV. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ 1. Ο ρψξνο θξπνζπληήξεζεο, φπνπ ε ΜΟΝΑΓΑ ζα θπιαρηεί, ειέγρεηαη θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηηο νδεγίεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS. Οη επζχλεο ηεο STEM-HEALTH HELLAS πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ (ΜΟΝΑΓΑ) ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 2. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηε ΜΟΝΑΓΑ ζε άιιν ρψξν θξπνζπληήξεζεο ή λα αιιάμεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρψξνπ θξπνζπληήξεζεο. 3. H STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηε ζπιινγή ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ (εάλ π.ρ. ε ζπιινγή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξερφκελε απφ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζπζθεπαζία ζπιινγήο). 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δελ παξέρεη θακία άιιε ππεξεζία εθηφο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 5. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ απψιεηα ζπζθεπαζηψλ ζπιινγήο ή ΜΟΝΑΓΩΝ νθεηιφκελε ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πφιεκνο, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα), νη νπνίεο ζα πξνθαιέζνπλ κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε απψιεηαο, αιινίσζεο ή θαηαζηξνθήο ηεο ζπζθεπαζίαο ζπιινγήο ή ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πνπ δελ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ηεο STEM-HEALTH HELLAS, ε επζχλε ηεο εηαηξείαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λα επηζηξέςεη ζηνπο ππνγξάθνληεο πνζφ ίζν κε ην θφζηνο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο ή/θαη δηαηήξεζεο πνπ είρε εηζπξάμεη ε STEM-HEALTH HELLAS. 6. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα βιαζηηθψλ θπηηάξσλ Cryobanks International Services-Athens ηνπ Οκίινπ ΗΑΩ, πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο Έλσζεο Γηαπηζηεπκέλσλ Σξαπεδψλ Βιαζηηθψλ Κπηηάξσλ, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε εγγχεζε θχιαμεο ησλ ΜΟΝΑΓΩΝ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία απφ ηηο ηξάπεδεο πάςεη λα ιεηηνπξγεί. 7. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε επηκφιπλζεο ηνπ ηζηνχ νκθαιίνπ ιψξνπ θαηά ηε ιήςε απηνχ. 8. Ζ ΜΟΝΑΓΑ πνπ έρεη απνζεθεπηεί αλήθεη θαη ππάγεηαη ζηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ησλ ππνγξαθφλησλ ή ησλ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ απηψλ. Με ηελ ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ζπιιέρζεθε, ν πιήξεο έιεγρνο ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα ζην άηνκν απηφ. V. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ην πξφζσπφ ηνπο θαη ην πξφζσπν ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζα θάλεη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ θαη ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ κφλνλ γηα λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη πξνζσπηθέο απηέο πιεξνθνξίεο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ θαη ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθά θαη ε STEM-HEALTH HELLAS απαγνξεχεηαη λα ηα παξάζρεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ησλ ΓΟΝΔΩΝ/ΓΟΝΔΑ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξκφδησλ Γεκφζησλ 7

8 Αξρψλ, θαη κε ηελ επηδηαηήξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε ηξίηνπο επηβάιιεηαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ, ελδεηθηηθά ηνπ Ν. 2472/1997 γηα ηελ «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». Γηα ην ιφγν απηφ ε STEM-HEALTH HELLAS δηαζθαιίδεη ηε δηαθίλεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ θαη ηνπ αίκαηνο ηεο ΜΖΣΔΡΑ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ρξήζε κνλαδηθνχ γξακκηθνχ θψδηθα αλαθνξάο (BARCODE). VI. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΛΤΖ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 1. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζήκεξα θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζεο ν νπνίνο ιήγεη είθνζη (20) έηε απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψλεη έγθπξα θαη έγθαηξα ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ θαη ην ΠΑΗΓΗ δχν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ εγγξάθσο ηελ παξάηαζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ΜΟΝΑΓΑ ζηε STEM- HEALTH HELLAS γηα φζν επηπιένλ δηάζηεκα επηζπκνχλ κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο δηαηήξεζεο, φπσο απηή ζα έρεη ηφηε θαζνξηζηεί. ε θάζε πεξίπησζε πνπ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δελ ελεκεξψζνπλ γξαπηψο ηε STEM-HEALTH HELLAS γηα ηελ επηζπκία ηνπο λα δηαθφςνπλ ηε δηαηήξεζε θαη λα ιχζνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ είθνζη (20) εηψλ, απηή ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα επηπιένλ πέληε (5) έηε κε ην ηφηε ηξέρνλ θφζηνο. Ωζηφζν, ε STEM-HEALTH HELLAS ζα ελεκεξψζεη κε θάζε ηξφπν ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα εμνθιήζνπλ ην ηξέρνλ θφζηνο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δελ ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο γηα ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ γηα επηπιένλ πέληε (5) έηε θαη δελ εμνθιήζνπλ ην ηξέρνλ ηφηε θφζηνο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε ηεο STEM-HEALTH HELLAS, ηφηε ε STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη λα θαηαζηξέςεη ηε ζπγθεθξηκέλε ΜΟΝΑΓΑ, ρσξίο άιιε ελεκέξσζε πξνο ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. Ζ STEM-HEALTH HELLAS ελεκεξψλεη ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ φηη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί θαη πηζαλή εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντφληνο (ΜΟΝΑΓΑ). 2. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηε ΜΟΝΑΓΑ ζε άιιν ρψξνθξπνζπληήξεζεο ή λα αιιάμεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρψξνπ θξπνζπληήξεζεο, κφλν εγγξάθσο πξνο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο (ΓΟΝΔΗ), παξαζέηνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηθείκελε κεηαθνξά ηεο ΜΟΝΑΓΑ. 3. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ή ην ΠΑΗΓΗ δεηήζνπλ λσξίηεξα ηε δηάζεζε ηεο ΜΟΝΑΓΑ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ επηζπκνχλ λα θαηαγγείινπλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ε θαηαβιεζείζα ακνηβή δελ επηζηξέθεηαη. VII. ΑΛΛΟΗ ΟΡΟΗ 1. Οπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο, δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζα γίλνληαη κφλν εγγξάθσο απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κεξψλ. Οη νπνηεζδήπνηε επηδφζεηο, γλσζηνπνηήζεηο, έγγξαθεο επηθνηλσλίεο θ.ά. ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζα γίλνληαη ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεξψλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 2. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο παξνχζεο ζεσξεζεί άθπξνο, παξάλνκνο ή θαη' νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε εθηειεζηφο, δε ζίγεηαη ην θχξνο ή ε εθηειεζηφηεηα νπνηνπδήπνηε άιινπ φξνπ θαη ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ρσξίο ηνλ άθπξν ή παξάλνκν φξν. 8

9 3. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθνηλσλεί κειινληηθά κε ηνπο ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ. 4. Ζ STEM-HEALTH HELLAS δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη ηαθηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο ζηηο απνζεθεπκέλεο ΜΟΝΑΓΔ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ηνπο δηαηήξεζε γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 5. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηε STEM-HEALTH HELLAS αλ ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ αλαπηχμεη θάπνηα λφζν (ηδηαίηεξα αλ ε λφζνο είλαη γελεηηθήο θχζεσο). 6. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηε STEM-HEALTH HELLAS ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο. 7. Οη ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ ζηε STEM-HEALTH HELLAS αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο αλαγλψξηζεο αλ ην ΠΑΗΓΗ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ε ΜΟΝΑΓΑ είλαη εθηφο γάκνπ. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληζηά ηελ πιήξε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηή, θαη αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνχκελε γξαπηή ή πξνθνξηθή ζπκθσλία, δήισζε ή πξνυπφζεζε ζρεηηθή κε απηφ ην αληηθείκελν. VΗII. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, θαζψο θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ή ζπλδέεηαη κε απηή δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε απηφ. 2. Γηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή ζπλδένληαη κε απηήλ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. Δ ΠΗΣΩΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ απφ ηα κέξε ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, θαη έιαβε θάζε κέξνο απφ έλα (1) αληίγξαθν. Για ηοςρ ΓΟΝΔΗ/ΓΟΝΔΑ Για ηη STEM-HEALTH HELLAS Α. Β. Νηθνιαΐδεο Νηθφιανο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Δπιζςνάπηεηαι ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ για αναλςηική πεπιγπαθή ηος κόζηοςρ. 9

10 STEM-HEALTH HELLAS A.E. - ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΓΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ: θπζηθή θπνθνξνχζα ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΩ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ ΜΖΣΔΡΑ: ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΜΖΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΟ: θπζηθφο λφκηκνο ΟΝΟΜΑ ΜΑΗΔΤΣΖΡΑ / ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ: Παπακαλούμε διεςκπινίζηε κάθε απάνηηζη "ΝΑΗ" ζηον παπεσόμενο σώπο ζηη ζελ. 12 Α/Α ΑΣΟΜΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΩΣΖΔΗ 1 Απνξξηθζήθαηε πνηέ σο αηκνδφηεο; 2 Γηαγλσζζήθαηε θεηική γηα ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο; 3 Δίραηε πνηέ ίθηεξν ή επαηνπάζεηα; 4 Γηαγλσζζήθαηε θεηική ζε εμέηαζε γηα HIV/AIDS; 5 Γηαγλσζζήθαηε θεηική ζε εμέηαζε γηα HTLV-I ή ΗΗ (Σ-ιεκθνηξνπηθφο ηφο ηχπνπ Η θαη ΗΗ); 6 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ιάβαηε ηελ αλνζνζθαηξίλε γηα ηελ επαηίηηδα Β (HBIG); 7 Γηαγλσζζήθαηε θεηική γηα εινλνζία; 8 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο έρεηε θάλεη ηαηνπάδ, ρξήζε βειφλεο ή βεινληζκφ; 9 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δηαγλσζζήθαηε θεηική γηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελν λφζεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχθηιεο ή ηεο βιελλφξξνηαο; NAI ΟΥΗ 10 ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δηαγλψζζεθε ζνβαξή λφζνο ή έιαβε ρψξα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; 11 Καπκίνορ/Λεςxαιμία Οπνηαδήπνηε κνξθή θαξθίλνπ ή ιεπραηκίαο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ; 12 Έρεηε ιάβεη μέλν κφζρεπκα ή δερζεί αίκα, ή πξντφληα αίκαηνο; 13 Έρεηε ιάβεη ζπκππθλψκαηα παξάγνληα γηα αηκνξξαγηθή δηαηαξαρή; 14 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είραηε δήζεη ή είραηε ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν με ενεπγό ή σπόνια ηνγελή επαηίηηδα ή ίθηεξν; 15 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είραηε ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν πνπ πάζρεη απφ HIV/AIDS ή είρε διαγνωζθεί θεηικόρ ζηελ εμέηαζε γηα ηνλ ηφ HIV/AIDS; 16 Δίραηε πνηέ ζηελή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν πνπ γελλήζεθε ή έδεζε ζηελ Αθξηθή απφ ην 1977 θαη κεηά; 17 Εήζαηε πνηέ ή ηαμηδέςαηε ζε μέλε ρψξα (εθηφο Δπξψπεο θαη Β. Ακεξηθήο); Αλ λαη, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε πφηε, πνχ θαη γηα πφζνλ θαηξφ 18 Εήζαηε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ έσο ην 1990; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 10

11 Α/Α ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ - ΓΔΝΔΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΩΣΖΔΗ ςγγενήρ με ηη νόζο/ εξήγηζη ΝΑΗ ΟΥΗ 1 Νόζορ Δπςθπών Αιμοζθαιπίων Γξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο; Μεζνγεηαθή αλαηκία; Διιεηπηνθπηηάξσζε; 2 Νόζορ ηων Λεςκών Αιμοζθαιπίων Υξφληα θνθθησκαηψδεο λφζνο; Wiskott-Aldrich; 3 Νόζορ ηων Αιμοπεηαλίων Νφζνο ηνπ Glanzmann; Κιεξνλνκηθή ζξνκβνθπηηαξνπελία; 4 Μεηαβολικέρ νόζοι/νόζοι Αποθήκεςζηρ Λεπθνδπζηξνθίεο; Αηαμία - Σειαγγεηεθηαζία; Νφζνο ηνπ Hunter; Πνξθχξα; 5 Νεςπολογικέρ Γιαηαπασέρ Νφζνο Creutzfeld-Jakob; Υνξία ηνπ Huntington; Αlzheimer; 6 Ανεπάπκεια ζηο Ανοζοποιηηικό Βαξείαο κνξθήο ζπλδπαζκέλε αλνζναλεπάξθεηα (SCID); Τπνζθαηξηλαηκία; χλδξνκν Nezelhof; 7 Γιαηαπασέρ ηος Ανοζοποιηηικού ςζηήμαηορ Λχθνο; Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα; 8 Μςοζκελεηική Γιαηαπασή/Γιαηαπασή ηος ςνδεηικού Ηζηού Οζηενπέηξσζε (ΟΥΗ νζηενπφξσζε); Βιελλνπνιπζαθραξίδσζε; 9 Άλλο Αηκνιπηηθή αλαηκία; Αηκνθηιία; Νφζνο πνπ λα απαηηεί ρξφληεο κεηαγγίζεηο αίκαηνο; Νφζνο απνζήθεπζεο γιπθαγφλνπ; Άιια γελεηηθά λνζήκαηα; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 11

12 Α/Α ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΝΑΗ ΌΥΗ ΔΡΩΣΖΔΗ 1 Δίλαη απηή ε πξψηε ζαο εγθπκνζχλε; Αλ φρη, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ζηνλ παξερφκελν ρψξν πφζεο άιιεο θπήζεηο είραηε θαη πφζα δσληαλά παηδηά πξνέθπςαλ απφ ηηο άιιεο θπήζεηο. 2 Δίραηε ζεκαληηθά ηαηξηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο; 3 Δίραηε πνηέ ιάβεη ηα θάξκαθα Roacutane (θαηά ηεο αθκήο), Etretnate ή Neotigason (θαηά ηεο ςσξίαζεο); 4 Ζ εγθπκνζχλε ήηαλ απνηέιεζκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο; 5 H θπνθνξνχζα κεηέξα είλαη ε ίδηα κε ηε θπζηθή κεηέξα; Ο λφκηκνο παηέξαο είλαη ν ίδηνο κε ηνλ θπζηθφ παηέξα; 6 Δίραηε πνηέ απνβνιή ή ελδνκήηξην ζάλαην; 7 Δίραηε πνηέ κε θπζηνινγηθφ απνηέιεζκα ζε πξνγελλεηηθφ έιεγρν ή κε θπζηνινγηθή θχεζε; ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 12

13 Η Α Σ Ρ Η Κ Ζ Σ Δ Υ Ν Ο Λ Ο Γ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Σ Ρ Α Π Δ Ε Α Β Λ Α Σ Ο Κ Τ Σ Σ Α Ρ Ω Ν Α. Δ. Δξπζξνχ ηαπξνχ 4 & Κεθηζίαο, Μαξνχζη TH FAX

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη Καηάζεζε :... Αρηζκός Πρφηοθόιιοσ :... Σατσδροκηθώς :... Ζκεροκελία :...28-06-2013.. ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα