ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

Transcript

1 ΛΚΡΟΝΚ ΔΑΚΥΒΡΝ ΑΝΑΧΔΑΜΟ ΔΟΚΚΩΝ ΔΑΔΚΑΩΝ Νίκος αριδάκης Αντώνης τασής Υπουργείο σωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τασής ΥΔΔΑ 1 ΛΚΡΟΝΚ ΔΑΚΥΒΡΝ Ν Δ Μ Ο Α Δ Ο Κ Ανασχεδιασμός διαδικασιών κπαίδευση προσωπικού Νομοθετικές αλλαγές Νέα μοντέλα διοίκησης ΛΚΡΟΝΚ ΔΑΚΥΒΡΝ ICT, INTERNET ΔΑΛΟΥΡΓΚΟΑ ΑΥΘΝΚΟΟ ON LINE Υπηρεσίες Δημοκρατικές διαδικασίες Υποστήριξη Δημόσιων πολιτικών Ο Λ Χ Ρ τασής ΥΔΔΑ 2 1

2 (2) ΔΜΟΑ ΔΟΚ ΑΛΛΑΖ ΑΌ Ν ΟΡΓΑΝΩ ΑΡΜΟΔΟΩΝ ΡΟ THN ΟΡΓΑΝΩ ΔΑΔΚΑΩΝ ΔΟΚ ΔΑΔΚΑΩΝ τασής ΥΔΔΑ 3 ΔΟΚ ΔΑΔΚΑΩΝ ΑΡΜΟΔΟ ΔΑΔΚΑΑ Α ΑΡΜΟΔΟ ΔΑΔΚΑΑ Β ΑΡΜΟΔΟ Ο Λ Υπουργείο Α Υπουργείο Β Υπουργείο Γ τασής ΥΔΔΑ 4 2

3 ΔΟΚ ΔΑΔΚΑΩΝ ΔΑΔΚΑΑ ΜΑΒΒΑ ΑΥΟΚΝΟΥ (AS IS MODEL) ίσπραξη τελών ΟΛ γγραφή αυτοκινήτου Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Μεταφορών τασής ΥΔΔΑ 5 ΔΟΚ ΔΑΔΚΑΩΝ ΑΌ ΑΚΡ ΑΚΡ ΔΑΔΚΑ ΜΑΒΒΑ ΑΥΟΚΝΟΥ (Ο Β MODEL) Ολοκληρωμένη διαδικασία ΜΑΒΒΑ ΑΥΟΚΝΟΥ ΟΛ CRM υστήματα MIS υστήματα Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Μεταφορών τασής ΥΔΔΑ 6 3

4 Λ Α ΑΜ Α.. GOODY S ΥΝΑΓ ΨΩΜ ΧΡΜΑΑ GOODY S ΜΦΚ HAM BURGER ΛΑΧΑΝΚΑ ΜΧΑΝΜΟ Γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση! Ρ Ο Μ Θ τασής ΥΔΔΑ 7 ΚΦΘ ΑΝ.. ΥΝΑΓ ΨΩΜ ΜΦΚ ΛΑΧΑΝΚΑ Λ Α ΛΦΑ ΨΩΜ, ΜΦΚ, ΛΑΧΑΝΚΑ HAM BURGER GOODY S ΑΔΑΝΟΟ! ΜΧΑΝΜΟ τασής ΥΔΔΑ 8 4

5 ΚΑ ΌΜΩ Ο ΔΜΟΟ.. ΝΟΜΟΘΑ ΔΚΑΟΛΟΓΚΟ ΔΚΑΟΛ/ΚΟ ΔΚΑΟΛΟΓΚΟ Ο Λ Α, ΧΡΜΑΑ ΔΚΑΟΛΟΓΚΟ1, ΔΚ/ΚΟ 2.. ΑΔΑ Υ Ρ Α ΜΧΑΝΜΟ τασής ΥΔΔΑ 9 ΔΑΔΚΑΑ Διαδικασία ( ή Διεργασία) είναι ένα σύνολο από αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες, οι οποίες από ένα σύνολο συγκεκριμένων εισόδων και εργασιών προστιθέμενης αξίας παράγουν ένα σύνολο συγκεκριμένων εξόδων τασής ΥΔΔΑ 10 5

6 ΑΝΑΧΔΑΜΟ ΔΑΔΚΑΩΝ Ρ Ο Μ Θ Υ ΟΔΟ ΔΑΔΚΑΑ ΔΡΑΡΟΑ 1 ΔΡΑΡΟΑ 2. Άνθρωποι Μηχανές νέργεια κτλ ΞΟΔΟ Λ Α τασής ΥΔΔΑ 11 ΔΟΚΚ ΔΑΔΚΑΑ ΑΝΩΑ ΑΡΧ Ο Λ ΟΔΟ Δικ/κό Άδεια Χρήματα ΛΓΧΟ ΝΟΜΟΘΑ ΞΡΓΑΑ Δημόσιοι Υπάλληλοι ΞΟΔΟ ιστ/κό Άδεια ύνταξη Ο Λ ΜΧΑΝΜΟ ΑΡΟΧΟ ΟΡΩΝ τασής ΥΔΔΑ 12 6

7 ΧΑΡΑΚΡΚΑ ΔΑΔΚΑΑ α δομικά στοιχεία της διαδικασίας Χρόνος διαδικασίας Κόστος της διαδικασίας τασής ΥΔΔΑ 13 ΔΟΜΚΑ ΟΧΑ ΔΑΔΚΑΑ ΟΔΟ ( ΡΟ) ΞΟΔΟ ( ΚΡΟ) ΝΔΑΦΡΟΜΝΟ ρομηθευτές ελάτες άροχοι Ανωτάτη Αρχή ΔΟΚ τασής ΥΔΔΑ 14 7

8 ΔΑΜΜΑΚ ΔΑΔΚΑ ΟΡΓΑΝΩΚΟ ΥΝΟΡΟ ΜΜΑ Α ΜΜΑ Α ΛΓΧΟ ΛΓΧΟ ξωτερικός ρομηθευτής ΥΟ ΔΑΔΚΑΑ 1 ΥΟ ΔΑΔΚΑΑ 1 ξωτερικός ρομηθευτής ΟΡΟ ΟΡΟ ΔΑΔΑΚΑ ΑΒ τασής ΥΔΔΑ 15 ΔΟΚ ΔΑΔΚΑΩΝ Β Λ Ω BPR ΧΡΟΝΟ ΒΔ (BPI) τασής ΥΔΔΑ 16 8

9 ΔΟΚΚ ΔΑΔΚΑ ΚΥΚΛΟ ΟΥ DEMING ΓΑ ΒΛΩ ΩΝ ΔΑΔΚΑΩΝ ΚΥΚΛΟ ΟΥ DEMING ΓΑ ΟΝ ΑΝΑΧΔΑΜΟ ΩΝ ΔΑΔΚΑΩΝ ACT PLAN IMPLEMENT PLAN STUDY DO ANALYZE REDESIGN τασής ΥΔΔΑ 17 ΑΝΑΧΔΑΜΟ ΔΑΔΚΑΩΝ ΟΥ JURAN ΚΚΝ πέλεξε Διαδικασία ΦΑ 1 χεδιασμός ΦΑ 2 Μεταφορά ΦΑ 3 Λειτουργία ύστησε Ομάδα τασής ΥΔΔΑ 18 9

10 ΑΝΑΧΔΑΜΟ ΔΟΚΚΩΝ ΔΑΔΚΑΩΝ ΜΘΟΔΟ «ΘΑΡΡΟ» ΟΥ Ν. ΑΡΔΑΚ ΒΜΑ 1: ΘΜΟΘ ΟΥ ΡΓΟΥ ΒΜΑ 2: ΑΝΑΓΝΩΡ ΔΑΔΚΑΑ ΒΜΑ 3: ΡΖΚ ΑΝΑΛΥ ΒΜΑ 4: ΡΖΚΟ ΑΝΑΧΔΑΜΟ ΒΜΑ 5: ΟΡΓΑΝΩ ΚΑ ΦΑΡΜΟΓ ΒΜΑ 6: ΥΓΚΡ ΑΟΛΜΑΩΝ- ΟΧΩΝ τασής ΥΔΔΑ 19 ΝΑΟΡΓΑΝΩ Διαχωρίζουμε την παραγωγή από την κατανάλωση. Μετακινούμε πληροφορίες και όχι χαρτιά ΜΡΟΑ ΑΟ Ο ΓΚ Δίκτυο διανομής υπηρεσιών ΑΝΑΟΚΡΚ ΔΑΚΥΒΡΝ ΟΛ Κ Ρ Α Ο Κ ΩΑΟΟΓΚ Αυτοματοποίηση της παραγωγής ΟΡΓΑΝΩ ΔΑΔΚΑΩΝ ΉΛΚΡΟΝΚ ΔΑΚΥΒΡΝ ΟΛΟΚΛΡΩΜΝ ON LINE ΥΝΑΛΛΑΓ τασής ΥΔΔΑ 20 10

11 Κ: Ο ΟΜΝΟ ΒΜΑ Αναδιοργάνωση Διαδικασιών ON LINE συναλλαγές ( γέφυρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση) τασής ΥΔΔΑ 21 ON LINE ΥΝΑΛΛΑΓ bφα 1:Διοικητικές πληροφορίες από το Διαδίκτυο ( On line). bφα 2:κτύπωση ντύπων. ( On line). ΦΑ 3:Αποστολή αιτήσεων.( On line). ΦΑ 4:Διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτήσεων. Απάντηση (On line). τασής ΥΔΔΑ 22 11

12 ΜΘΟΔΟ ΜΑ ΚΟΝ ΥΟΥΡΓΚ ΑΟΦΑ ( ΚΥΑ) ΑΛΑ ΔΑΔΚΑΑ ΌΩ ΝA AS IS ΜΑΧΜΑΜΟ Κατήργησε (Eliminate) Απλοποίησε (Simplify) υνένωσε (Integrate) Αυτοματοποίησε (Automate) NEA ΔΑΔΚΑΑ ΌΩ ΡEPEI TO BE ΟΜΑΔΑ, ΜΛΚΟΜΝ ΥΡ τασής ΥΔΔΑ 23 Ολοκληρωμένες Διοικητικές υναλλαγές ΝΟΜΟ ΜΑΪΟΥ 2004 ΟΟΚΑ ΛΟ! τασής ΥΔΔΑ 24 12

13 ΝΟΜΟ 3242/ Ολοκληρωμένες Διοικητικές υναλλαγές ΑΡΘΡΟ 8(παρ.1) Όλες οι διοικητικές συναλλαγές διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων τασής ΥΔΔΑ 25 ΝΟΜΟ 3242/ Ολοκληρωμένες Διοικητικές υναλλαγές ΑΡΘΡΟ 8 (παρ. 2) Υπηρεσία προβαίνει στη διασταύρωση των απαιτουμένων στοιχείων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων τασής ΥΔΔΑ 26 13

14 ΝΟΜΟ 3200/2003 ΑΡΘΡΟ 25 Όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα παρέχουν επεξεργασμένες πληροφορίες ( ΝΑ-ΟΧ ) σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που επεξεργάζονται αιτήματα διατμηματικού χαρακτήρα. ( δημιουργία συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης) τασής ΥΔΔΑ 27 ΔΑΛΟΥΡΓΚΟΑ Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη διακίνηση πληροφοριών και τη διασύνδεση Διοικητικών και ληροφοριακών συστημάτων. ( GIF, κοινά εργαλεία, κοινοί τρόποι πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, πικοινωνίες τύπου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης). τασής ΥΔΔΑ 28 14

15 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Λόγω Γάμου (Ο Β MODEL) Ολοκληρωμένη διαδικασία Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας ΟΛ CRM υστήματα Αρμοδιότητες Αρμοδιότητες MIS υστήματα ΛΞΑΡΧΟ ΔΜΟ τασής ΥΔΔΑ 29 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας ( όπως γίνεται, TO BE) Φορολογική δήλωση ιστοποιητικό γέννησης Αίτηση 1 Αίτηση 2 Ο Λ Αίτηση 5 και 5 χαρτιά Ληξ. ράξη. Γάμου Αίτηση 3 ΔΜΟ Ληξ. ρ. Γέννησης Απόδειξη Δ Αίτηση 4 Οικογενειακή Μερίδα Ο ολίτης χάνει ( 5 συναλλαγές), μείς χάνομε ( 5 υποδοχές) τασής ΥΔΔΑ 30 15

16 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας (όπως πρέπει, AS IS) Ο ολίτης κερδίζει ( 1 συναλλαγή) μείς κερδίζομε (1 υποδοχή) Ο Λ Α Κ E- mail ΦΟΡΑ ΛΞΑΡΧΟ ΛΞΑΡΧΟ ΛΞΑΡΧΟ Αρχείο Διευθύνσεων ΜΑ ΟΛΟΚΛΡΩΜΝ ΥΝΑΛΛΑΓ (C2G) ΔΜΟ γγραφή G2G υναλλαγές τασής ΥΔΔΑ 31 ΌΩ ΝΑ ( ΑS IS MODEL ) ΔΑΔΚΑΑ 1C2G Υπηρεσία 1 Δικ/κό 1 Αίτηση 1 Υπηρεσία 2 Δικ/κό 2 Αίτηση 2 ΔΑΔΚΑΑ 2C2G ΟΛ Αίτηση 3+ Δ/κά Υπηρεσία ου παράγει το τελικό προϊόν Νίκος αριδάκης -ΔΑΔΚΑΑ Αντώνης 3C2G τασής ΥΔΔΑ 32 16

17 ΌΩ Ρ ( TO BE MODEL) ΔΑΔΚΑΑ G2G Ο Λ Α ΑΑΝ Κ Υπηρεσία 1 Υπηρεσία 2 ΑΡΜΟΔΑ ΥΡΑ ΔΑΔΚΑΑ C2G τασής ΥΔΔΑ 33 πιχειρησιακό πρόγραμμα Κτ ΡΓΑ ΟΥ ΥΔΔΑ Ο ΡΦΡΩΝ(9,5 Μ) Ο ΝΟΜΑΡΧΑΚΩΝ ΑΥΟΔΟΚΩΝ (141.3 Μ) ΥΖΥΞ( 75 Μ) ΑΥΟΔΟΚΘ ΛΚΡΟΝΚΑ (40Μ) Ο ΘΝΚΟΥ ΔΜΑΟΛΟΓΟΥ (4,4 ) τασής ΥΔΔΑ 34 17

18 & ΔΜΟΑ ΔΟΚ τασής ΥΔΔΑ 35 ΜΑΘΜΑΑ ΟΥ ΜΑΘΑΜ: Διοικητική μεταρρύθμιση χωρίς την τεχνολογία δεν γίνεται! τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί για την καλύτερη διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση των πληροφοριών, των ανθρώπων,των διαδικασιών και της τεχνολογίας. τασής ΥΔΔΑ 36 18

19 Αρχιτεκτονική Ανασχεδιασμού Διαδικασιών Οργανωτική όψη (Organization View) Οργανόγραμμα, Διάγραμμα πόρων κλπ ληροφοριακή όψη (Data View) Διαγράμματα οντοτήτων σχέσεων, δομές δεδομένων Λειτουργική Όψη (Function View) Δέντρα δραστηριοτήτων, διαγράμματα επιχειρησιακών στόχων υνδυαστική όψη (Control View) υνδυασμός διαγραμμάτων π.χ. Event process chain τασής ΥΔΔΑ 37 House of Business Engineering (HOBE) Οργανωτική Όψη ληροφοριακή Όψη υνδυαστική Όψη Λειτουργική Όψη τασής ΥΔΔΑ 38 19

20 ΑΝΑΧΔΑΜΟ ΔΑΔΚΑΩΝ ΟΥ SCHEER ΦΑ 1 κπόνηση τρατηγικών στόχων (Strategic Goal Definition) ΦΑ 2 Καθορισμός Απαιτήσεων (Requirements Definition) ΦΑ 3 Λεπτομερής χεδιασμός (Design Specification) ΦΑ 4 Υλοποίηση (Implementation) τασής ΥΔΔΑ 39 HOBE - SCHEER ρόβλημα πιχειρησιακής Λειτουργίας Καθορισμός Απαιτήσεων Λεπτομερής χεδιασμός εριγραφή Υλοποίησης Καθορισμός Απαιτήσεων Λεπτομερής χεδιασμός εριγραφή Υλοποίησης Καθορισμός Απαιτήσεων Λεπτομερής χεδιασμός εριγραφή Υλοποίησης Καθορισμός Απαιτήσεων Λεπτομερής χεδιασμός εριγραφή Υλοποίησης ληροφοριακή Όψη υνδυαστική Όψη Λειτουργική Όψη τασής ΥΔΔΑ 40 20

21 Οργανωτική όψη - Αρμοδιότητες Κεντρική Διεύθυνση ωλήσεις - ροωθηση αραγωγή ρομήθειες χεδιασμός ωλήσεων Έρευτνα Αγορας χεδιασμός αραγωγής Αποθήκη Αγορές χεδιασμός & ρογραμ/μός τασής ΥΔΔΑ 41 Οργανωτική όψη Οργανωτικές μονάδες Is superior to Is technically superior to Is disciplinary superior to Is responsible for Is composed of Θέσεις εργασίας Is technically superior to Is disciplinary superior to Substitutes for Is organizational manager for τασής ΥΔΔΑ 42 21

22 Κεντρική Διεύθυνση αραγωγή Οργανωτική όψη χεδιασμός αραγωγής Αποθήκη Διευθυντής Γιώργος Μυλωνάς Υπο- Διευθυντής Άννα Μήτρου Υπεύθυνος αραλαβών έτρος Χωματάς ργασία τασής - ΥΔΔΑ ρόσωπο - 43 Θέση ργαζόμενος ληροφοριακή όψη Μοντέλο Οντοτήτων - υσχετίσεων ελάτης n Κατοικεί 1 Διεύθυνση ελάτης-α/α 1:1 ελάτης- Όνομα 1:n 1:1 1:n 1:1 1:n Α/Α Όνομα Α/Α ελάτη Α/Α Διεύθυνσης Α/Α όλη μερομηνία τασής ΥΔΔΑ 44 22

23 ληροφοριακή όψη Document Type Definition αράδειγμα () # PC DATA X Y τασής ΥΔΔΑ Z 45 Λειτουργική Όψη πιχειρησιακή λειτουργία Δέντρο Λειτουργιών Αποθήκη ρομήθειες αραγωγή ωλήσεις χεδιασμός αραγωγής ληροφόρηση πελάτη Έλεγχος παραγωγής ροσφορά πιβεβαίωση παραγγελίας τασής ΥΔΔΑ 46 23

24 Λειτουργική Όψη νίσχυση Αποδοτικότητας Διαγράμματα πιχειρησιακών τόχων Μείωση κόστους Αύξηση εσόδων Αύξηση Mεριδίου στην αγορά Άνοιγμα σε νέες αγορές Βελτίωση εξυπηρέτησης Δημιουργία νέων Βελτίωση προϊόντων πελατών Νίκος αριδάκης προϊόντων - Αντώνης τασής ΥΔΔΑ 47 υνδυαστική Όψη Λήψη Αίτησης V Ανάγκη για πιστοποιητικό από άλλη υπηρεσία Event-Driven Process Chain Γεγονότα (Events) Λειτουργίες (Function) όροι (ροσωπικό, Υλικό, υστήματα) Λογικοί τελεστές (Rules) αρακολούθησ η Διοικητικής διαδικασίας Διεπαιρέωση αίτησης Έλεγχος διοικητικής διαδικασίας Ολοκλήρωαη τμήματος της διαδικασίας V Διανομή στο Κ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικού Λήψη πιστοποιητικού Διεκπαιρέωση τασής ΥΔΔΑ αίτησης 48 24

25 υνδυαστική Όψη Λήψη Αίτησης τοιχεία πολίτη Event-Driven Process Chain Δεδομένα τοιχεία Αίτησης πεξεργασία αιτήματος Διεκπαιρέωση Αιτήματος τασής ΥΔΔΑ 49 Λήψη Αίτησης υνδυαστική Όψη Κ αυτοποίηση - ρωτοκόλληση ρωτοκολημένη αίτηση τοιχεία πολίτη Event-Driven Process Chain Δεδομένα Οργανωτική μονάδα Αρμόδια Υπηρεσία πεξεργασία αιτήματος τοιχεία πολίτη τοιχεία Αίτησης Διεκπαιρέωση Αιτήματος τασής ΥΔΔΑ 50 25

26 υνδυαστική Όψη Value Added Chain Diagram Is predecessor of ρογραμματισμός ωλήσεων ρογραμματισμός αραγωγής αραγωγή ωλήσεις Is process-oriented superior πεξεργασία ροσφοράς πεξεργασία αραγγελίας Διανομή ροϊόντος Αποστολή ιμολογίου Διαδικασία ληρωμής τασής ΥΔΔΑ 51 26

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...2 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ...3 1.2 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα Προµηθειών για την Συντήρηση Αεροσκάφους C130/L100...

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...2 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ...3 1.2 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα Προµηθειών για την Συντήρηση Αεροσκάφους C130/L100... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ...2 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ...3 1.2 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα Προµηθειών για την Συντήρηση Αεροσκάφους C130/L100...6 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ"

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ" ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΣΟΥΤΛΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΤΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Στόχοι Μαθήματος Το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.

Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Κεφάλαιο 3 Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. 3.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Ενδεικτικό Παράδειγμα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΙΔΕΕΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΙΔΕΕΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΙΔΕΕΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ί ς ά ς 1 Danish digital administration vision Digitalization must contribute to the creation of an efficient

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Υπηρεσίεςμίαςστάσης Ορισμός: Η ολοκλήρωση των δημοσίων υπηρεσιών από την οπτική γωνία των πελατών (πολιτών και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ TEE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ηµήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: ΣΧΕΤΙΚΑ Περιγραφή- Αντικείµενο Σχεδιασµός και ανάπτυξη επιχειρησιακών διεργασιών, εντοπισµός κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεχνο-Οικονομική Μελέτη Εφαρμογής Τεχνολογίας Αυτόματης Αναγνώρισης Προϊόντων με Χρήση Ραδιοκυμάτων στο Κέντρο Διανομής Αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ ΙΝΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Ενότητα 3 Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Ανεύρεση στοιχείων Δειγματοληψία, παρατήρηση, ερωτηματολόγια,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Σύγκριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γλωσσών μοντελοποίησης IDEF0 και e-epc Συντάκτης : Αναστασίου Κυριάκος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Μ.:657 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΛΚΕ/ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ} Προϋπολογισμός: 166.260,2 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα