ΑΚΡΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΦ ΡΑΣ Η TRAD UCT ION OF FIC IE LLE TRA DUZ ION E U FFI CI ALE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΡΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΦ ΡΑΣ Η TRAD UCT ION OF FIC IE LLE TRA DUZ ION E U FFI CI ALE"

Transcript

1 Φ /6085 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 Η δυνατότητα μεσολάβησης κατά την υιοθεσία παιδιών από την Τσεχική Δημοκρατία προς το εξωτερικό Ο μόνος φορέας αρμόδιος να μεσολαβεί στην υιοθεσία παιδιού από την Τσεχική Δημοκρατία προς το εξωτερικό είναι ο Οργανισμός Διεθνούς Νομικής Προστασίας των Παιδιών (στη συνέχεια χάρη συντομίας «Οργανισμός»), ο οποίος είναι ο κεντρικός φορέας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 29 Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στ ον τομέα της διεθνούς υιοθεσίας (στη συνέχεια «Σύμβαση της Χάγης»). Η μεσολάβηση διενεργείται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το παιδί δύναται να υιοθετηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, δηλαδή εφ όσον: 1 οι γονείς του παιδιού έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την υιοθεσία του παιδιού από άγνωστους υιοθετούντες. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δοθεί το νωρίτερο έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού. Η συγκατάθεση δίδεται από τους γονείς ενώπιον δικαστηρίου ή ενώπιον του φορέα κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών, ή 2 οι γονείς στερήθηκαν τη γονική ευθύνη. Για τη στέρηση αποφασίζει το δικαστήριο με τους γονείς ως συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω διαδικασίας, ή 3 το δικαστήριο αποφάσισε σύμφωνα με το νόμο της οικογενείας - περί της αδιαφορίας των γονέων. στη διαδικασία αυτή οι γονείς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή 4 οι γονείς του παιδιού είναι άγνωστοι, ή 5 πρόκειται για παιδί ορφανό χωρίς άλλους συγγενείς. Τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ένα παιδί ως κοινό τους παιδί έχουν μόνο σύζυγοι. Μεσολάβηση για υιοθεσία μπορεί να ζητήσει και άτομο που ζει μόνο. Δεν επιτρέπεται υιοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φύλου.

2 Μεταξύ του υιοθετούντος και του υιοθετούμενου πρέπει να τηρηθεί η κατάλληλη διαφορά ηλικίας [άρθρο 65 Ν. 94/1963 της οικογενείας, με τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων διατάξεων (στη συνέχεια χάρη συντομίας «Νόμος της οικογενείας»]. Με την υιοθεσία πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ του υιοθετούντος και του υιοθετούμενου η ίδια σχέση που έχουν γονείς με τα παιδιά τους, άρα και η διαφορά ηλικίας πρέπει να ανταποκρίνεται στη φυσιολογική διαφορά μεταξύ γονέων και παιδιών (άρθρο 63 Νόμου της οικογενείας). Στην Τσεχική Δημοκρατία εφαρμόζεται με συνέπεια η αρχή της επικουρικότητας ως προς τις διεθνείς υιοθεσίες. Γι αυτό η διεθνής υιοθεσία επιτρέ πεται μόνο για τα παιδιά για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κατάλληλη οικογένεια για υιοθεσία ή για κηδεμονία στην Τσεχική Δημοκρατία. Η κατάλληλη μέριμνα για το παιδί στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να αναζητηθεί για ένα διάστημα έξι μηνών από τη στιγμή που το παιδί είναι έτοιμο για υιοθεσία. Την αναζήτηση της κατάλληλης οικογένειας διενεργούν οι υπηρεσίες της κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών (στη συνέχεια «Υ.Κ.Ν.Π.Π.»). 2 Αίτηση για κατάταξη στις καταστάσεις των αιτούντων που κρίνονται κατάλληλοι ως υποψήφιοι θετοί γονείς Όσοι πρόκειται να ζητήσουν από τον Οργανισμό την υιοθεσία παιδιού από την Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να απευθύνουν την αίτησή τους για κατάταξη στους κατάλογους (παράρτημα αρ. 1) με τη μεσολάβηση του κεντρικού φορέα ή της αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους υποδοχής. Η διαδικασία της κατάταξης διενεργείται με τη γραπτή μορφή. Η αίτηση για κατάταξη στους καταλόγους πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που ορίζει ο Νόμος αρ. 500/2004 Διοικητικός

3 Κώδικας, με τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων διατάξεων (στη συνέχεια χάρη συντομίας «Διοικητικό Κώδικας»). Ως παράρτημα της αίτησής τους, οι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν: 1. έγκριση της αιτήσεως υιοθεσίας η έγκριση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του κράτους υποδοχής, πρέπει να περιλαμβάνει ρητή διατύπωση ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους υποδοχής οι αιτούντες είναι κατάλληλοι και ικανοί για υιοθεσία, και επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των παιδιών των οποίων οι αιτούντες είναι σε θέση να αναλάβουν υπεύθυνα την επιμέλεια. 2. ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των αιτούντων 3. αποδεικτικά έγγραφα για την υπηκοότητα των αιτούντων 4. βεβαίωση της ακεραιότητας των αιτούνταν απόσπασμα ποινικού μητρώου όχι παλαιότερο των τριών μηνών 5. ληξιαρχική πράξη γάμου των αιτούντων 6. έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας ( home study) την οποία εκπονεί αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός, όχι παλαιότερη του ενός έτους 7. έκθεση αξιολόγησης της προσωπικότητας την οποία εκπονεί ψυχολόγος, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης για δι απίστωση τυχόν ψυχοπαθολογιών, όχι παλαιότερη του ενός έτους (παράρτημα αρ. 2) 8. ιατρική έκθεση σχετικά με την κατάσταση υγείας των αιτούντων εκπονείται από πρακτικό ιατρό (γενικό, οικογενειακό, του ασφαλιστικού φορέα κλπ.) 9. βεβαίωση εργοδότη 10. βεβαίωση εισοδημάτων των αιτούντων 11. συγκατάθεση των αιτούντων με τη διενέργεια ελέγχων του παιδιού σε διαστήματα που καθορίζει ο Οργανισμός (παράρτημα αρ. 3) 12. συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (παράρτημα αρ. 4, το μέρος Α συμπληρώνεται από τον αιτούντα και την αιτούσα χωριστά, το μέρος Β συμπληρώνεται από τους δύο αιτούντες από κοινού) 13. φωτογραφικά τεκμήρια πρέπει να περιέχονται φωτογραφίες των αιτούντων, των παιδιών που ενδεχομένως ζουν κάτω από την ίδια

4 στέγη, ή άλλων ατόμων που ζουν μαζί, φωτογραφίες το υ ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος και των συνθηκών κατοίκησης των αιτούντων Ως παράρτημα προσκομίζονται τα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους. Η αίτηση για κατάταξη στους καταλόγους των υποψηφίων θετών γονέων (παράρτημα αρ. 1) καθώς και τα επισυναπτόμενα στην αίτηση πρέπει να υποβάλλονται στην τσεχική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση ή και η ίδια η αίτηση δεν είναι συνταγμένα στην τσεχική γλώσσα πρέπει να προσκομίζεται το πρωτότυπο συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην τσεχική γλώσσα. Τα έξοδα μετάφρασης των εγγράφων θα βαρύνουν τους αιτούντες. Ο Οργανισμός ξεκινά τη διαδικασία της κατάταξης στους καταλόγους των υποψηφίων θετών γονέων από την ημέρα της υποβολής της αίτησης, και μέσω του κεντρικού φορέα ή τη ς αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους υποδοχής αποστέλλει στους αιτούντες την κοινοποίηση της έναρξης της διαδικασίας. Ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να αποφασίσει σχετικά με την αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 71 παρ. 3 του Διοικητικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο Οργανισμός αναστέλλει τη διαδικασία (άρθρο 64 του Διοικητικού Κώδικα) και ζητά από τον αιτούντα να συμπληρώσει τα έγγραφα ή τα στοιχεία που λείπουν. Ο Οργανισμός ορίζει την προθεσμία για τη συμπλήρωση των στοιχείων, και σε περίπτωση που ο αιτών δεν εκπληρώσει την επιβαλλόμενη υποχρέωση εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ο Οργανισμός διακόπτει τη διαδικασία (άρθρο 66 του Διοικητικού Κώδικα) και δεν κατατάσσει τον αιτούντα στον κατάλογο. Στα πλαίσια της διαδικασίας κατάταξης στον κατάλογο των υποψηφίων θετών γονέων ο Οργανισμός αξιολογεί τη συμβατότητα της αίτησης με τη δημόσια τάξη της Τσεχικής Δημοκρατίας και με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

5 Η επίδοση προς τους αιτούντες της απόφασης πε ρί της κατάταξης ή της μη κατάταξης στον κατάλογο γίνεται από τον κεντρικό φορέα ή από την αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής. Η απόφαση συντάσσεται στην τσεχική γλώσσα, τα έξοδα μετάφρασης βαρύνουν τους αιτούντες. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφων ούν με την απόφαση, οι αιτούντες έχουν 15 μέρες προθεσμία από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης για να υποβάλουν ένσταση (άρθρο 83 του Διοικητικού Κώδικα). Η ένσταση υποβάλλεται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη μεσολάβηση του Οργανισμού. Η ένσταση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Πριν από την έκδοση της απόφασης, οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου που θεμελιώνει την απόφαση. Η υποβολή της αιτήσεως δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεσολάβησης για υιοθεσία, πρέπει να ενημερώνονται κανονικά, σε τακτά διαστήματα (μια φορά το χρόνο) από τον Οργανισμό ή την αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής, τα παραρτήματα που αποτελούν μέρος της αίτησης γι α κατάταξη στους καταλόγους των αιτούντων υιοθεσίας. 3 Επιλογή κατάλληλων αιτούντων για το παιδί ( matching), γνωριμία των αιτούντων με το παιδί ( interaction) και ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στους μελλοντικούς θετούς γονείς 3.1 Κατάσταση παιδιών κατάλληλων για υιοθεσία Ο Οργανισμός τηρεί καταστάσεις των παιδιών που είναι κατάλληλα για υιοθεσία στο εξωτερικό. Ο φάκελος τεκμηρίωσης του παιδιού περιλαμβάνει: 1. περιληπτικό δελτίο του παιδιού (πληροφορίες για το παιδί)

6 2. έκθεση της κοινωνικής κατάστ ασης του παιδιού 3. έκθεση ψυχολογικής εξέτασης του παιδιού 4. έκθεση της κατάστασης υγείας του παιδιού 5. αντίγραφο βεβαίωσης της υπηκοότητας του παιδιού 6. αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του παιδιού 7. έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλ ότητα του παιδιού για υιοθεσία 8. έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 9. φωτογραφίες του παιδιού 3.2 Συνταίριασμα αιτούντων και παιδιού ( matching) Με βάση τα στοιχεία τεκμηρίωσης του παιδιού και τα αντίστοιχα στοιχεία των αιτούντων, ο Οργανισμός καταρτίζει προτάσεις συνταιριάσματος του παιδιού με επιλεγμένους αιτούντες (ζευγάρια υποψηφίων θετών γονέων), το λεγόμενο matching. Αυτές οι προτάσεις υποβάλλονται για αξιολόγηση στο Συμβουλευτικό όργανο του Οργανισμού ανάδοχης οικογενειακής μέριμνας. Ο Οργανισμός ενημερώνει για την επιλογή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποστέλλει στον κεντρικό φορέα ή στο αρμόδιο όργανο του κράτους υποδοχής κοινοποίηση σχετικά με την επιλογή συγκεκριμένων υποψηφίων θετώ ν γονέων για το συγκεκριμένο παιδί, το λεγόμενο matching letter. Ο κεντρικός φορέας ή το αρμόδιο όργανο αξιολογούν την επιλογή που έκανε ο Οργανισμός. Matching letter περιλαμβάνει: 1. αναφορά σχετικά με την κατάσταση υγείας του παιδιού 2. αναφορά ψυχολόγου για τ ο παιδί 3. αναφορά για την κοινωνική κατάσταση του παιδιού 4. το λόγο που καθιστά το παιδί κατάλληλο για υιοθεσία 5. φωτογραφία του παιδιού 3.3 Αλληλεπίδραση ( Interaction)

7 3.3.1 Εξέλιξη της αλληλεπίδρασης Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θετοί γονείς μετά από ώ ριμη σκέψη εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να γνωρίσουν το παιδί, ο Οργανισμός σε συνεννόηση με το ίδρυμα το οποίο φιλοξενεί το παιδί ή με το ίδρυμα για παιδιά χρήζοντα άμεσης βοηθείας, στο οποίο νοσηλεύεται το παιδί (στη συνέχεια «ίδρυμα») ορίζει την ημερομ ηνία της επίσκεψης των υποψηφίων θετών γονέων, για να πραγματοποιηθεί η επαφή με το παιδί (αλληλεπίδραση - interaction). Το Ίδρυμα θα πάρει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της συνάντησης από το δικηγόρο του Οργανισμού, ο οποίος τηρεί τον φάκελο (στη συνέχεια «πληρεξούσιος δικηγόρος του Οργανισμού»), δηλ. την ημερομηνία άφιξης των υποψηφίων θετών γονέων, οδηγίες για την πορεία και την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης. Η Υ.Κ.Ν.Π.Π. η οποία τηρεί το φάκελο του παιδιού ή ο κηδεμόνας του παιδιού θα πάρει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Οργανισμού πληροφορίες για τη συνάντηση και θα κληθεί να λάβει προσωπικά γνώση της εξέλιξης της αλληλεπίδρασης και να αποστείλει την αξιολόγησή του στον Οργανισμό, πριν από την ολοκλήρωση της αλληλεπίδρασ ης. Η ημερομηνία καθώς και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση (διαμονή, διερμηνεία κλπ.) ανακοινώνονται στον κεντρικό φορέα ή στο αρμόδιο όργανο του κράτους υποδοχής. Η διάρκεια της αλληλεπίδρασης είναι εξατομικευμένη, συνήθως κυμαίνεται μ εταξύ 14 έως 21 ημερών. Συνηθίζεται οι υποψήφιοι θετοί γονείς να προσέρχονται πρώτα στην έδρα του Οργανισμού όπου ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα είναι η επαφή τους καθ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους στην Τσεχική Δημοκρατία, τους ενημερώνει σχετι κά με την προβληματική της αλληλεπίδρασης και με τυχόν άλλα βήματα. Ο ψυχολόγος του Οργανισμού παίρνει μια εισαγωγική συνέντευξη από τους υποψηφίους θετούς γονείς. Σε περίπτωση που αυτοί μιλούν άνετα αγγλικά δεν χρειάζεται κατά την αρχική συνάντηση στον Οργανισμό - να είναι παρών ο διερμηνέας.

8 Ακολουθεί μια πρώτη επίσκεψη στο ίδρυμα και συνάντηση των υποψηφίων θετών γονέων με το παιδί, στην οποία παρευρίσκονται πάντα ο διερμηνέας και ο ψυχολόγος του Οργανισμού, μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό του ιδρύ ματος (διευθυντής ή άλλο υπεύθυνο άτομο, ιατρός, ψυχολόγος του ιδρύματος). Ο ψυχολόγος του Οργανισμού θα εκπονήσει λεπτομερή αναφορά για την έναρξη της αλληλεπίδρασης και θα συνεννοηθεί με το διευθυντή ή με άλλο υπεύθυνο άτομο του ιδρύματος για την περαιτέ ρω μεθόδευση της σύνταξης των αναφορών, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Η πρώτη αναφορά αποστέλλεται από το ίδρυμα στον Οργανισμό, και συγκεκριμένα στο άτομο που εξασφαλίζει την επαφή με τους υποψηφίους θετούς γονείς, με απόσταση 3 έως 5 ημερών από τη ν έναρξη της αλληλεπίδρασης. Εάν η πορεία της εξελίσσεται χωρίς προβλήματα ο ψυχολόγος του Οργανισμού θα επισκεφθεί το ίδρυμα ξανά, παρουσία διερμηνέα, μετά από 7 έως 10 μέρες για να αξιολογήσει εάν είναι δυνατό να προβεί ο Οργανισμός στα επόμενα βήματα (δ ιαδικασία ανάθεσης του παιδιού στη φροντίδα των μελλοντικών υιοθετούντων). Ακολουθεί η αναφορά την οποία ζητά η Υ.Κ.Ν.Π.Π. και μία αναφορά του ιδρύματος σχετικά με την πρόοδο της αλληλεπίδρασης, στην οποία θα πρέπει να αξιολογείται η τωρινή κατάσταση σε σύγκριση με τις πρώτες μέρες, και όλα τα στοιχεία να συνοψίζονται στην τελική σύσταση. Οι κανόνες σε περίπτωση επιπλοκών της αλληλεπίδρασης αναλύονται στην παράγραφο Σε περίπτωση θετικής αλληλεπίδρασης οι υποψήφιοι θετοί γονείς είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν στον Οργανισμό εάν προτίθενται να αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού με σκοπό τη μελλοντική υιοθεσία του Ανάθεση της φροντίδας στους μελλοντικούς υιοθετούντες Οι υποψήφιοι θετοί γονείς υποβάλλουν προς τον Οργανισμό αίτηση για ανάθεση της φροντίδας του παιδιού στους ίδιους (παράρτημα αρ. 6). Η αίτηση συντάσσεται στην τσεχική γλώσσα ή σε πρωτότυπο σε

9 ξένη γλώσσα μαζί με μετάφραση στην τσεχική. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση. Με την ημέρα της παραλαβής τ ης αίτησης ο Οργανισμός ξεκινά τη διαδικασία της ανάθεσης του παιδιού στη φροντίδα των μελλοντικών θετών γονέων. Ο Οργανισμός εκδίδει τη συγκατάθεσή του με τη συνέχιση της διαδικασίας, κατά το άρθρο 17 παρ. γ) της Σύμβασης της Χάγης (παράρτημα αρ. 5). Ο Ορ γανισμός υποχρεούται να αποφασίσει στην υπόθεση τηρώντας την προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 71 παρ. 3 Διοικητικού Κώδικα. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της φροντίδας του παιδιού στους μελλοντικούς θετούς γονείς είναι επίσης ο κεντρικ ός φορέας ή το αρμόδιο όργανο του κράτους υποδοχής να εκδώσει και να στείλει στον Οργανισμό τη συγκατάθεσή του με τη συνέχιση της διαδικασίας [άρθρο 17 παρ. γ) της Σύμβασης της Χάγης]. Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει νόμιμο εκπρόσωπο ο Οργαν ισμός διορίζει για το σκοπό της διαδικασίας έναν κηδεμόνα [άρθρο 32 παρ. 2 εδ. α) Διοικητικού Κώδικα]. Ο Οργανισμός κοινοποιεί στα μέρη της διαδικασία ότι έγινε η έναρξή της και τους επιτρέπει να λάβουν γνώση του φακέλου. Η απόφαση της ανάθεσης του παιδιο ύ στη φροντίδα των υποψηφίων θετών γονέων κοινοποιείται στο νόμιμο εκπρόσωπο ή τον κηδεμόνα. Οι υποψήφιοι θετοί γονείς καλούνται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την απόφαση, κατά την επίσκεψή τους στον Οργανισμό όπου παράλληλα ενημερώνονται για τα επόμενα νομικ ά διαβήματα και, αφού παραλάβουν την απόφαση και εκπληρώσουν τους όρους τελεσιδικίας της, παραλαμβάνουν το ταξιδιωτικό έγγραφο του παιδιού για την έκδοση του οποίου μερίμνησε ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το ίδρυμα. Η έκδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου είνα ι δωρεάν. Το ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία σύμφωνα με το Ν. 329/1999 περί ταξιδιωτικών εγγράφων, με τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων διατάξεων. Μετά τη μετακίνηση του παιδιού στο

10 εξωτερικό, οι θετοί γονείς μπορούν να ζητ ήσουν μέσω της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Τσεχικής Δημοκρατίας την έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου ή να απευθυνθούν στον Οργανισμό. Για την περίπτωση που τα μέρη της διαδικασίας δεν συμφωνούν με την απόφαση της ανάθεσης του παιδιού στη φροντίδα τω ν μελλοντικών θετών γονέων η ένσταση μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη μεσολάβηση του Οργανισμού. Η ένσταση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 64 παρ. 3 Ν. 359/1999 περί της κοινωνικής και νομι κής προστασίας των παιδιών, με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Κατά την παραλαβή του παιδιού από το ίδρυμα παρουσία διερμηνέα, οι μελλοντικοί θετοί γονείς θα παραλάβουν τα εξής έγγραφα: 1. πρωτότυπο της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως 2. έκθεση για την κατάσταση υγείας του παιδιού κατά την έξοδό του από το ίδρυμα 3. ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού 4. βιβλιάριο εμβολιασμού του παιδιού, με τα εμβόλια που έκανε Μετά την παραλαβή του παιδιού από τους μελλοντικούς θετούς γονείς ο Οργανισμός θα αποστείλει στον κεντ ρικό φορέα ή την αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής: 1. βεβαίωση συγκατάθεσης με τη διεθνή υιοθεσία (άρθρο 20 Σύμβασης της Χάγης) 2. αντίγραφο βεβαίωση της υπηκοότητας του παιδιού (εφόσον ζητηθεί) 3. αντίγραφο του δικαιολογητικού από το οποίο προκύπτει ότι το παιδί είναι κατάλληλο για υιοθεσία (εφόσον ζητηθεί) Όλα τα έξοδα σχετικά με τη διερμηνεία και τις μεταφράσεις θα βαρύνουν τους υποψηφίους θετούς γονείς. Επιπλοκές της αλληλεπίδρασης Σε περίπτωση αποτυχίας της αλληλεπίδρασης το ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί το πρόσωπο που λειτουργεί ως επαφή με τον Οργανισμό, και

11 αυτό διαβιβάζει αμέσως την πληροφορία στον ψυχολόγο του Οργανισμού ο οποίος μετά από συνεννόηση με το ίδρυμα θα αξιολογήσει εάν και πότε απαιτείται επίσκεψή του στον τόπο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η αλλ ηλεπίδραση. Κατά την επίσκεψή του θα πρέπει να γίνει, με τη βοήθεια διερμηνέα, λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης τόσο με τους υποψηφίους θετούς γονείς όσο και με τους υπεύθυνους του ιδρύματος που είναι παρόντες κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης. Ο ψυχο λόγος του Οργανισμού μπορεί, σε συνάρτηση με τα διαπιστωθέντα γεγονότα: α) να προτείνει νέα μέτρα που θα βοηθήσουν στην επίλυση της κατάστασης έτσι ώστε η αλληλεπίδραση να μπορεί να συνεχιστεί, ή β) να προτείνει τη διακοπή της αλληλεπίδρασης διότι κάποια βελτίωση είναι μάλλον ανέφικτη ή επειδή οι υποψήφιοι θετοί γονείς αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία της μεσολάβησης με σκοπό την υιοθεσία. Εάν γίνουν προτάσεις για νέα μέτρα, σύμφωνα με την παρ. α), ο Οργανισμός μέσα σε 3 έως 5 μέρες, κατόπιν επ ικοινωνίας με τους υποψηφίους θετούς γονείς και τους υπευθύνους του ιδρύματος, αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους, βάσει ενδεχομένως και της επί τόπου έρευνας από τον ψυχολόγο. Σε περίπτωση που θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. β), οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα ενημερωθούν σχετικά με τα συμπεράσματα και θα υπογράψουν το πρωτόκολλο της διαδικασίας στο οποίο διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με την ατυχή κατάληξη της αλληλεπίδρασης, και ενδεχομένως τη συγκατάθεσή τους με τη διακοπή της. Ο ψυχολόγος του Οργανισμού θα ενημερώσει τον υπεύθυνο του ιδρύματος και το πρόσωπο που λειτουργεί ως επαφή, το οποίο με τη σειρά του θα ενημερώσει την Υ.Κ.Ν.Π.Π. (επίτροπο) και τον κεντρικό φορέα ή την αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής. Στη συνέχεια, ο ψυχολόγος του Οργανισμού εκπονεί αναφορά για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου.

12 Σε περίπτωση διακοπής της αλληλεπίδρασης ο κεντρικός φορέας ή η αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής θα αποστείλουν στον Οργανισμό τη δική τους αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης και τη στάση τους ως προς τη συνέχεια των ενεργειών του Οργανισμού, σε σχέση με τους συγκεκριμένους υποψηφίους θετούς γονείς. 4 Αμοιβαία ενημέρωση για την πορεία της υιοθεσίας και τα μέτρα που θα ληφθούν μετά το πέρας της. Μετά την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στους μελλοντικούς θετούς γονείς, οι κεντρικές υπηρεσίες ή οι αρμόδιοι οργανισμοί του κράτους υποδοχής υποχρεούνται (άρθρο 20 της Σύμβασης της Χάγης) να αποστέλλουν στον Οργανισμό εκθέσεις για την κατάσταση του παιδιού μέσα στην οικογένεια, τα λεγόμενα follows-up reports (άρθρο 20 της Σύμβασης της Χάγης). Για το σκοπό αυτό, το αρμόδιο πρόσωπο στο κράτος υποδοχής θα επισκεφθεί την οικογένεια και θα διεξάγει έρευνα. Θα ακολουθήσει εκπόνηση σχετικής αναφοράς με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία θα επισυναφθεί πρόσφατη ιατρική έκθεση και φωτογραφίες του παιδιού μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας (παράρτημα αρ. 9). Οι χρόνοι εκπόνησης των αναφορών είναι: 1. μετά από 1 μήνα 2. μετά από 3 μήνες 3. μετά από 6 μήνες 4. μετά από 9 μήνες 5. μετά από 12 μήνες 6. μετά από 18 μήνες 7. μετά από 24 μήνες 8. μετά από 36 μήνες 9. μετά από 48 μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής Οι εκθέσεις αυτές μαζί με τη μετάφρασή τους στην τσεχική γλώσσα θα σταλούν από την αρμόδια κεντρική υπηρεσί α ή τον υπεύθυνο φορέα του κράτους υποδοχής στον Οργανισμό.

13 Εάν ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός του κράτους υποδοχής στα πλαίσια της έρευνας διαπιστώσει ότι η τοποθέτηση του παιδιού στη φροντίδα των μελλοντικών θετών γονέων δεν είναι για το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, τότε η κεντρική υπηρεσία του κράτους υποδοχής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το κράτος προέλευσης του παιδιού και να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την προστασία του παιδιού (άρθρο 21 της Σύμβασης της Χάγης). Ύστερα από 6 μήνες μετά την τοποθέτηση του παιδιού στο κράτος υποδοχής και αφού προσκομιστούν τρεις αναφορές, τα πρόσωπα στα οποία ανατέθηκε η προ της υιοθεσίας επιμέλεια του παιδιού μπορούν να υποβάλουν προς τον Οργανισμό αίτηση για την χορήγηση σύμφωνης γνώμης με τ ην υιοθεσία του παιδιού στο εξωτερικό (άρθρα 63 παρ. 2 και 67 παρ. 3 Ν. της οικογενείας, και άρθρο 35 παρ. 2 εδ. ι) Ν.359/1999 περί της κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών, με τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων διατάξεων). Για την έγκριση της αιτήσ εως αποφασίζεται μέσω διοικητικής διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του αρμόδιου κεντρικού φορέα ή της αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους υποδοχής, μαζί με τη μετάφραση στην τσεχική γλώσσα (παράρτημα 7). Η διαδικασία της έκδοσης έγκρισης της υιοθεσίας ανήλικου στο εξωτερικό ξεκινά την ημέρα της επίδοσης της αιτήσεως προς τον Οργανισμό. Σε περίπτωση που δεν έχει διοριστεί επίτροπος του παιδιού, ο Οργανισμός διορίζει κηδεμόνα του ανήλικου. Ο Οργανισμός θα προσκομίσει στον κηδεμόνα όλες τις αναφορές που θα έ χει ως τότε λάβει για την κατάσταση του παιδιού μέσα στην οικογένεια. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενημερωθούν γραπτώς για την έναρξη της διαδικασίας. Ο Οργανισμός θα εκδώσει την απόφαση περί της εγκρίσεως της υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 71 του Διοικητικού Κώ δικα. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός 15 ημερών από την

14 κοινοποίησή της, με τη μεσολάβηση του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 85 Διοικητικού Κώδικα). Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση του φακέλου και πριν την έκδοση της απόφασης να ενημερωθούν για τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την έκδοση της αποφάσεως. Μόλις πραγματοποιηθεί η υιοθεσία του παιδιού στο εξωτερικό, το κράτος υποδοχής ενημερώνει άμεσα το κράτος προέλευσης αποστέλλοντας το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης της Χάγης, με το οποίο βεβαιώνει ότι η υιοθεσία έγινε σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (παράρτημα αρ. 8). Μπρνό, 31 Μαρτίου 2010 ο Διευθυντής JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Παράρτημα 1 Έντυπο Αίτησης Αίτηση κατάταξης στις καταστάσεις των υποψηφίων θετών γονέων Ο αιτών: Η αιτούσα: Ονοματεπώνυμο... Ονοματεπώνυμο... Γεννημένος... Γεννημένη... Διεύθυνση κατοικίας... Διεύθυνση κατοικίας Ζητούμε να εγγραφούμε στις καταστάσεις των υποψηφίων θετών γονέων, σύμφωνα με το άρθρο 25 Ν. 359/1999 περί της κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών, με τη διατύπωση μεταγενέστερων διατάξεων. Στην αίτησή μας επισυνάπτουμ ε: 1) έγκριση της αιτήσεως για υιοθεσία 2) ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των αιτούντων 3) δικαιολογητικά της υπηκοότητας των αιτούντων 4) βεβαίωση ακεραιότητας των αιτούντων 5) ληξιαρχική πράξη γάμου των αιτούντων 6) έκθεση αξιολόγησης των αιτούντων από κοινωνική υπηρεσία 7) έκθεση αξιολόγησης της προσωπικότητας των αιτούντων 8) έκθεση περί της κατάστασης υγείας των αιτούντων 9) βεβαίωση εργοδότη 10) βεβαίωση των εισοδημάτων των αιτούντων 11) συναίνεση των αιτούντων με τη διενέργεια ελέγχων του παιδιού στις προθεσμίες που ορίζει ο Οργανισμός 12) συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 13) φωτογραφικά τεκμήρια Συμφωνώ να έχει ο Οργανισμός το δικαίωμα να διαπιστώνει εάν επήλθαν αλλαγές των καθοριστικών περιστάσεων που περιλαμβάνονται στον φάκελο. Στην... ημερομηνία... Ο αιτών η αιτούσα

16 ΆΡΘΡΟ 17 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Άρθρο 17 της Σύμβασης της Χάγης της 29 Μαΐου 1993 περί της προστασίας των παιδιών και της συνεργασίας στις υιοθεσίες εξωτερικού 1. Η υπογράφουσα αρχή Κεντρική Τσεχική Υπηρεσία γ ια τις υιοθεσίες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ πλ. Šilingrovo 3/ Brno Τσεχική Δημοκρατία 2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΣΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΈΒΑΛΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ (Ονοματεπώνυμα των αιτούντων) (συνήθης διεύθυνση κατοικίας) Υπέρ του παιδιού Όνομα και επώνυμο του παιδιού, ημερομηνία και έτος γεννήσεως Που φιλοξενείται σήμερα στο ίδρυμα (επωνυμία και διεύθυνση ιδρύματος) Μπρνό, ο Διευθυντής JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

17 Παράρτημα 6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΘΕΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Η αιτούσα: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Συνήθης διεύθυνση κατοικίας: Ο αιτών: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Συνήθης διεύθυνση κατοικίας: Με επιστολή της... μας γνωστοποιήθηκε από τον Οργανισμό ότι επιλεγήκαμε ως κατάλληλοι μελλοντικοί θετοί γονείς για.... Με βάση την κοινοποίηση της καταλληλότητας ενημερωθήκαμε για τα στοιχεία που παρέχει ο Οργανισμός. Κατά το διάστημα από... γνωριζόμαστε στο ίδρυμα με το επιλεγμένο παιδί. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ενημερωθήκαμε επαρκώς με την κατάσταση υγείας και την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού καθώς και με το κοινωνικό ιστορικό του Ζητούμε Να αναθέσει ο Οργανισμός την επιμέλεια του παιδιού σε μας, με σκοπό την υιοθεσία του ανήλικου.... Στην..., την... Ο αιτών η αιτούσα

18 Παράρτημα 7 Αίτηση για την έκδοση απόφασης περί της εγκρίσεως της υιοθεσίας του ανήλικου παιδιού από τους μελλοντικούς θετούς γονείς Η αιτούσα: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Συνήθης διεύθυνση κατοικίας: Ο αιτών: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Συνήθης διεύθυνση κατοικί ας: Με απόφαση του Οργανισμού διεθνούς νομικής προστασίας των παιδιών στο Μπρνό αρ. πρωτ.... της... μας ανατέθηκε ο ανήλικος / η ανήλικη για προ της υιοθεσίας επιμέλεια. Η απόφαση απέκτησε ισχύ δεδικασμένου στις.... Δεδομένου ότι έχουμε την προ της υιοθεσίας επιμέλεια του ανήλικου/ της ανήλικης για περισσότερο από 6 μήνες και ότι έχουν εκπονηθεί και προσκομιστεί 3 αναφορές για την ανάπτυξη του παιδιού στην οικογένειά μας Ζητούμε Να εκδώσει ο Οργανισμός τη συγκατάθεση με την υιοθεσία του ανήλικου/ της ανηλίκου από τους ανωτέρω αιτούντες. Στην..., την... Ο αιτών η αιτούσα

19 Παράρτημα 9 FOLLOW UP REPORTS ΑΝΑΦΟΡΆ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ αρ. Χ (μετά από Χ μήνες) Αρ. φακέλου Ονοματεπώνυμο του παιδιού ημερομηνία γέννησης Τωρινό όνομα και επώνυμο του παιδιού Ημερομηνία του ερχομού του παιδιού στην οικογένεια Ονοματεπώνυμα των θετών γονέων, διεύθυνση 1. Σωματική ανάπτυξη του παιδιού Ύψος, βάρος του παιδιού, κινητική ανάπτυξη, συνήθειες ύπνου, διατροφής, ημερήσιο πρόγραμμα 2. Ψυχική ανάπτυξη του παιδιού Συμπεριφορά προσαρμογή του παιδιού, γλωσσική ανάπτυξη, αλλαγές στην οικογένεια, ταξίδια, εξέλιξη της προσα ρμογής μέσα στην οικογένεια, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες 3. Σχέσεις του παιδιού με το περιβάλλον Σχέσεις με τους γονείς και τους δασκάλους, με τα αδέλφια, τους συνομήλικες, συμμαθητές και την ευρύτερη οικογένεια 4. Προσωπική εντύπωση του υπεύθυνου της έρευν ας, από την επίσκεψη στην οικογένεια Ατμόσφαιρα στην οικογένεια, επικοινωνία, επίλυση προηγούμενων εκπαιδευτικών προβλημάτων Παράρτημα αρ. 1 τωρινή αναφορά θεράποντα ιατρού Κατάσταση υγείας του παιδιού Παράρτημα αρ. 2 αναφορά προσχολικού ιδρύματ ος (νηπιαγωγείου), σχολείου: Το λιγότερο 2 αναφορές (που να αποτυπώνουν την εξέλιξη της προσαρμογής του παιδιού) Πρώτη αναφορά έξι μήνες μετά την εισαγωγή του παιδιού στο ίδρυμα

20 Δεύτερη αναφορά ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του παιδιού στο ίδρυμα Παράρτημα αρ. 3 φωτογραφικά τεκμήρια του παιδιού και της οικογένειας Η αναφορά της εξέλιξης του παιδιού μπορεί να συνοδεύεται και από την αναφορά των γονέων, του παιδιού (εικόνα). Στις πρώτες τρεις εκθέσεις, αυξημένη προσοχή πρέπει να δίδεται στην πορεία τις προσαρμογής του παιδιού και των γονέων στην καινούργια οικογενειακή κατάσταση.

21 Παράρτημα 2 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 1) Προσωπικά στοιχεία των αιτούντων και άλλων ατόμων που ζουν κάτω από την κοινή στέγη Ονόματα Ημερομηνίες γέννησης Οικογενειακή κατάσταση Μορφωτικό επίπεδο και επάγγελμα Ωράριο εργασίας και αλλαγές κατά την υποδοχή του παιδιού Παιδιά 2) Μορφωτικό επίπεδο τ ων αιτούντων Ολοκληρωμένη βασική εκπαίδευση, μόρφωση Γνώση ξένων γλωσσών Διάθεση για περαιτέρω μόρφωση (συμπεριλαμβανομένου του πεδίου γνώσεων σχετικά με τα παιδιά σε ανάδοχη οικογενειακή φροντίδα) 3) Οικογένεια των αιτούντων Οι υφιστάμενες σχέσεις στα πλαίσια της οικογένειας των αιτούντων Καθημερινή ζωή της οικογένειας (οργάνωση και συντονισμός εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων) Αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων κρίσης (οικεία πρόσωπα για συζήτηση και στήριξη) 4) Φυσικά ή τυχόν άλλα θετά τέκν α στην οικογένεια Ηλικία, περιγραφή της προσωπικότητας, ιδιαίτερες ανάγκες, σχέσεις με συνομήλικους Κατάσταση υγείας

22 Απόψεις των παιδιών σχετικά με τον ερχομό αδελφού, προετοιμασία Πώς φαντάζονται οι γονείς τη συμβίωση των φυσικών τέκνων τους με το θετό παιδί Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι γονείς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις των παιδιών τους που θα προκύψουν μετά την υιοθεσία 5) Κοινωνικό δίκτυο της οικογένειας Ευρύτερη οικογένεια Ένταξη στη γειτονιά και στον τόπο κατοικίας Ποιους φίλους έχει η οικογένεια Με ποιον τρόπο διατηρούνται οι σχέσεις με φίλους (τρόπος, συχνότητα) Ενημέρωση του στενού περίγυρου σχετικά με την απόφαση της υιοθεσίας, αποδοχή και αντιδράσεις 6) Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο Γενικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο Γενικά προσωπικά ενδιαφέροντα Κοινωνική δράση, ένταξη σε συλλόγους, πολιτικά κόμματα κλπ. Προτιμήσεις: να μοιράζονται όλοι τις δραστηριότητες, ή μεμονωμένα, ο καθένας το hobby του, περισσότερο στο σπίτι ή στην παρέα, κλπ. Πολιτιστικά ενδιαφέροντα (τέχνη, λογοτεχ νία, τεχνική, αθλητισμός κλπ.) 7) Θρησκευτική πίστη Αντιλήψεις των αιτούντων σχετικά με τη θρησκεία, προσδοκίες τους σε σχέση με την υποδοχή του παιδιού Είναι κάποιος μέλος σέκτας Θρησκευτικές αρχές σε συνάρτηση με τον τρόπο ζωής (διατροφή, ιατρική φροντίδα, οικογενειακή ζωή)

23 Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 8) Ιστορία ζωής των αιτούντων Περιγραφή από τον ίδιο αιτούντα των γονέων του Κύρια οικεία πρόσωπα στην παιδική ηλικία Περιγραφή και αντανάκλαση παιδικών βιωμάτων και του πρότυπου ανατροφής Ποιες αξίες μεταδόθηκαν στον ίδιο από την πρωτογενή οικογένεια του Ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική αντιμετώπισης καταστάσεων συναισθηματικής φόρτισης, άγχους και συγκρουσιακών καταστάσεων στην πρωτογενή οικογένεια Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην οικογένεια του αιτούντα Ήταν οι γονείς συναισθηματικά προσιτοί; Βιωμένη υποστήριξη στα προβλήματα Ιδιαίτερα γεγονότα (μετανάστευση, απόλυση, ασθένειες, ατύχημα, αυτοκτονία, θάνατος στην οικογένεια) Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία της αυτονόμησης από το σπίτι των γονέων Προηγούμενοι σημαντικοί συντροφικοί δεσμοί, σε περίπτωση προηγούμενων γάμων η αιτία του διαζυγίου 9) Περιγραφή της προσωπικότητας των αιτούντων αξιολόγηση της προσωπικότητας βάσει κλινικών μεθόδων (παρατήρη ση, συνομιλία με τους αιτούντες), ψυχοδιαγνωστικές μέθοδοι προβολική, ερωτηματολόγιο (ΜΜΡΙ ΙΙ, ROR, TAT, FPI ονομάστε ποια χρησιμοποιήθηκε), με εστίαση στα εξής σημεία: Να αποκλειστεί τυχόν ψυχοπαθολογία Να διαπιστωθεί ο τρόπος αντιμετώπισης καταστάσ εων πίεσης και οι αντιδράσεις υπό πίεση Αντοχή σε συναισθηματική φόρτιση, ικανότητα κατανόησης του άλλου

24 Περιγραφή χαρακτηριστικών της προσωπικότητας εξωστρέφεια Χ εσωστρέφεια, σταθερότητα Χ έλλειψη σταθερότητας, ενεργός στάση Χ παθητική στάση, κυριαρχία Χ υποταγή, κλπ. Διαπίστωση ακραίων εκδηλώσεων στη συμπεριφορά Διαπίστωση τάσεων προς οριακές συμπεριφορές Τωρινή ψυχική κατάσταση των αιτούντων 10) Συζυγική σχέση των αιτούντων Εξέλιξη της σχέσης (γνωριμία, πριν από το γάμο, γάμος, μετά το γάμο) Αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στη ζωή Το θέμα της ακούσιας ατεκνίας (εφόσον υφίσταται) Επικοινωνία του ζευγαριού και τρόποι επίλυσης συγκρουσιακών καταστάσεων Ατομικοί στόχοι και σχέδια Χ στόχοι και σχέδια του ζευγαριού Οργάνωση δραστηριοτήτων, ηγετικός ρόλος και εναλλαγή ρόλων Πώς φαντάζονται την προσαρμογή τους στις αλλαγές που θα φέρει στη ζωή του ζευγαριού, στο ρυθμό ζωής η υιοθεσία Ποιότητα, σταθερότητα και δυναμική της σχέσης 11) Ικανότητες των αιτούντων ως γονέων Αντιμετώπιση της ανατροφής και φροντίδας παιδιών κοινή ή διαφορετική Προηγούμενες εμπειρίες και εκπαίδευση στον τομέα φροντίδας του παιδιού Αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αναγκών των παιδιών (τί χρειάζεται το παιδί από τους γονείς του) Ανταμοιβή και τιμωρία (αντιλήψεις, χρήση, κανόν ας) Γ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 12) Κίνητρα για την υιοθεσία

25 Από πότε συζητείται το θέμα της υιοθεσίας μεταξύ των συζύγων Είναι τα κίνητρα ίδια και για τους δύο Ποιο ρόλο παίζει το παιδί στη σχέση τους Πόση συναισθηματική φόρτιση υπάρχει όταν εκφράζουν την επιθυμία να μεγαλώσουν ένα παιδί Αλτρουισμός Χ προτεραιότητα στο ατομικό συμφέρον, αποκλεισμός δυσλειτουργικών κινήτρων για την υιοθεσία Ποία η ικανότητα του ίδιου ατόμου να αναλογιστεί τα κίνητρά του Πώς κατέληξαν οι αιτούντες στην απόφαση να ζητήσουν την υιοθεσία παιδιού από την Τσεχική Δημοκρατία; Ενδιαφέρονται μόνο για παιδί από την Τσεχική Δημοκρατία ή και από άλλες ξένες χώρες; Ποιες είναι οι γνώσεις των αιτούντων για την πραγματικότητα της Τσεχικής Δημοκρατίας; 13) Ικανότητα ως γονείς σε σχέση με την υιοθεσία Διαχείριση χρόνου Διαμοιρασμός ρόλων και καθηκόντων Προσδοκίες / αξιολόγηση (προβλήματα που ανακύπτουν, θετικές πλευρές, κοινωνικές αντιδράσεις, η νέα ζωή με το παιδί κλπ.) Υλική εξασφάλιση της οικογένειας με την προοπτική της υιοθεσίας Αντιλήψεις σχετικά με την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας, τη μόρφωση, είναι οι μελλοντικοί θετοί γονείς έτοιμοι να έρθουν σε επαφή με άλλες ανάδοχες οικογένειες; Πόσο έτοιμοι είναι οι γονείς να αντιμετωπίσουν τυχόν άρνηση εκ μέρους του παιδιού; Οι γονείς αντιμέτωποι με τυχόν αρνητικές αντιδράσεις από γνωστούς, σε φιλικό κύκλο, στην οικογένεια Εξήγηση και διατήρηση της ατομικής «ιστορίας» του παιδιού, σχέση με την καταγωγή του

26 Τρόποι να διατηρηθεί η επαφή του παιδιού με τη χώρα προέλευσης (μουσική, παιχνίδια, φαγητά, διατήρηση της γλώσσας) Προετοιμασία για τη μεσολάβηση σε περίπτωση επαφής του παιδιού με σημαντικά πρόσωπα της χώρας προέλευσής του. 14) Προσδοκίες, ιδέες σχετικά με το παιδί Αριθμός παιδιών Φύλο Υγεία Πρόγνωση ανάπτυξης ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 1) Βασικά βιογραφικά στοιχεία Όνομα Ηλικία Μορφωτικό επίπεδο Επάγγελμα Οικογενειακή κατάσταση Παιδιά Ποινικό ιστορικό 2) Οικογενειακό και ατομικό ιστορικό Επεξεργασία σημαντικών γεγονότων της παιδικής ηλικίας Αντανάκλαση εκπαιδευτικών προτύπων των γονέων Σχέσεις με τον ευρύτερο περίγυρο Σχέσεις γενεών Αντιμετώπιση της υποδοχής του παιδιού από την ευρύτερη οικογένεια 3) Κίνητρα για την υποδοχή του παιδιού Κίνητρα για την υποδοχή παιδιού από την Τσεχική Δημοκρατία Σύμφωνη γνώμη του ζευγαριού, δεν αντικαθίσταται 4) Εκπαιδευτικές προϋποθέσεις Προηγούμενες εμπειρίες με παιδιά Αρχές που εφαρμόζονται για το μεγάλωμα του παιδιού 5) Προσδοκίες, πώς φαντάζονται οι γονείς το παιδί

27 Ηλικία Κατάσταση υγείας Πρόγνωση ανάπτυξης 6) Κοινωνική κατάσταση Τρόπος κατοίκησης (μονοκατοικία, διαμέρισμα, κήπος, περιβάλλων χώρος, μέγεθος, ενοίκιο, ιδιοκτησία, κατοικίδια ζώα στο σπίτι) Υποδομές (προσχολική αγωγή, σχολείο, κέντρα συμβουλευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, παιδία τροι) Εργασιακή απασχόληση, εισοδήματα, χρέη, οικονομικές επιβαρύνσεις, οικονομικοί στόχοι Υπάρχει οικονομικός προγραμματισμός σε σχέση με το παιδί; 7) Προσωπικότητα των αιτούντων συνοπτικά Αξιολόγηση τρόπου συμπεριφοράς, επικοινωνίας Γενική εντύπωση από τη συνεργασία με τους αιτούντες Τρόπος ζωής, ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο, ενδιαφέροντα 8) Σχέση του ζευγαριού 9) Τρόπος ζωής Εξέλιξη της σχέσης, επικοινωνία του ζευγαριού Γενική εντύπωση για τη σχέση του ζευγαριού των αιτούντων Ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο Ενδιαφέροντα Ιδιαιτερότητες (π.χ. διατροφή)

28 Παράρτημα 3 Συγκατάθεση με τη διεξαγωγή ελέγχων του παιδιού του οποίου οι υποψήφιοι θετοί γονείς αναλαμβάνουν την επιμέλεια, και του υιοθετημένου παιδιού Ο αιτών Η αιτούσα Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Γεννημένος Γεννημένη Διεύθυνση κατοικίας Διεύθυνση κατοικίας Οι ανωτέρω 1. συμφωνούμε να διεξάγονται έλεγχοι στην περίπτωση κατά την οποία αναλάβουμε την επιμέλεια του παιδιού ως υποψήφιοι θετοί γονείς, ακόμη και στην περίπτωση που θα έχουμε ήδη υιοθετήσει το παιδί, 2. θα καταστήσουμε δυνατή τη διεξαγωγή των ελέγχων από το εξουσιοδοτημένο προς αυτό άτομο, στον τόπο διαμονής του παιδιού, 3. για το σκοπό της έκθεσης θα επισκεφτούμε τον ιατρό ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση υγείας του παιδι ού, και θα επισυνάψουμε το συμπέρασμα αυτής της εξέτασης στην έκθεση Θα καταστήσουμε δυνατή τη σύνταξη εκθέσεων από τους αρμόδιους φορείς στις ακόλουθες ημερομηνίες: 1. μετά από ένα μήνα παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 2. μετά από τρεις μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 3. μετά από έξι μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 4. μετά από εννέα μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 5. μετά από δώδεκα μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 6. μετά από δεκαοκτώ μήνες παραμονή ς του παιδιού στο κράτος υποδοχής 7. μετά από είκοσι τέσσερις μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 8. μετά από τριάντα έξι μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής

29 9. μετά από τριάντα οκτώ μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής Συμφωνούμε η έκθεση να εκπονείται με βάση την επίσκεψη εξουσιοδοτημένου προς τούτο ατόμου στον τόπο διαμονής του παιδιού, και ενδεχομένως με βάση άλλα στοιχεία ή έρευνες που θα καταστούν απαραίτητα για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Ο αιτών η αιτούσα

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (συμπληρώνεται χωριστά από τον αιτούντα και την αιτούσα) Ι Προσωπικά δεδομένα Ονοματεπώνυμο: το γένος: Ημερομηνία, έτος και τόπος γέννησης: Αρ. μητρώου γεννήσεως Κάτοικος: Υπήκοος: εθνικότητα: Οικογενειακή κατάσταση: θρήσκευμα: Αρ. δελτίου ταυτότητας (διαβατηρίου): Μορφωτικό επίπεδο (ονομασία σχολής, μαθητεία, εξετάσεις ειδικότητας) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση... μαθήτευσε στον κλάδο... Δευτεροβάθμια εκπαίδευση... τριτοβάθμια... Άλλες εξετάσεις ειδικότητας Επαγγελματική δραστηριότητα (επωνυμία του εργοδότη, θέση στην εργασία κλπ): Ενδιαφέροντα: Είστε μέλος: Συλλόγου ναι /όχι πολιτικού κόμματος ναι/ όχι Αθλητικού ομίλου ναι/ όχι θρησκευτικής οργάνωσης ναι/ όχι Κινήματος πολιτών ναι/ όχι άλλα... Εργαστήκατε ποτέ Εργάζεστε με παιδιά ναι/ όχι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Πάσχετε από σωματικό ελάττωμα... αισθητήρια... ψυχική διαταραχή... Εάν ναι, πρόκειται για κατάσταση συγγενή... μόνιμη... ναι/ όχι

31 μακροχρόνια... βραχυχρόνια... ; ασθένειες με τις οποίες παρακολουθείστε: στο παρελθόν... σήμερα... από εθισμό ναι/ όχι ναρκωτικά... αλκοόλ... χαρτοπαιξία... άλλο... ποιο:... Άλλα στοιχεία της κατάστασης υγείας σας (αλλεργίες, μακροχρόνια χρήση φαρμάκων, κλπ.) ΓΟΝΕΙΣ Μητέρα Ονοματεπώνυμο: το γένος: Ημερομηνία, έτος και τόπος γέννησης: Έτος θανάτου: Αιτία θανάτου: Πατέρας Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος και τόπος γέννησης: Έτος θανάτου: Αιτία θανάτου: Αδέλφια Ναι/ όχι πόσοι: η σειρά σας: ΓΑΜΟΣ Σύζυγος Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος και τόπος γέννησης: Αρ. μητρώου γεννήσεως: Ημερομηνία τέλεσης γάμου: Διάρκεια δεσμού πριν το γάμο: Διάρκεια συμβίωσης πριν το γάμο: Γάμος: το γένος:

32 Εάν είστε διαζευγμένοι: πόσες φορές: το έτος: Ποιος υπέβαλε αίτηση διαζυγί ου και για ποιο λόγο: Από τους προηγούμενους γάμους αποκτήσατε παιδιά: ναι/ όχι πόσα: Κρατάτε επαφή με τα παιδιά: ναι/ όχι πόσο συχνά: Κάποιος ζει με την οικογένειά σας κάτω από κοινή στέγη; Ναι/ όχι (ποιος, γιατί, πόσο καιρό, με ποιον τρόπο συμμετέχει στην κοινή ζωή σας, κλπ.) Συνθήκες κατοίκησης (αναφέρετε πού ζείτε, πόσο μεγάλο διαμέρισμα ή κατοικία έχετε, αν υπάρχει κήπος, εξοπλισμός του διαμερίσματος, ο περιβάλλων χώρος κλπ.) Αναφέρετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κατοικίας σας Άλλα περιουσιακά στοιχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εισόδημα τακτικό ναι/ όχι ύψους: Εισόδημα ακανόνιστο, περιστασιακό ναι/ όχι Επιδόματα ανεργίας ναι/ όχι ποια: ύψους: Επιδόματα κοινωνικής μέριμνας ναι/ όχι ποια: ύψους: Δικαστικώς επιβληθείσα υποχρέωση διατροφής: ναι/ όχι ύψους: Άλλη υποχρέωση πληρωμής: ναι/ όχι ποια: ύψους: ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος γέννησης: τωρινή διαμονή: Το παιδί είναι φυσικό... υιοθετημένο... υπό κηδεμονία... του συζύγου... αλλιώς... Κατάσταση υγείας: Πέρασε τις κοινές παιδικές ασθένειες: Πάσχει από σωματικό ελάττωμα... Αισθητήρια... ψυχική διαταραχή... ναι/ όχι

33 Εάν ναι, πρόκειται για κατάσταση συγγενή... μόνιμη... μακροχρόνια... βραχυχρόνια... ασθένειες με τις οποίες παρακολουθείται μακροχρόνια: Άλλα στοιχεία: 2. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος γέννησης: τωρινή διαμονή: Το παιδί είναι φυσικό... υιοθετημένο... υπό κηδεμονία... του συζύγου... αλλιώς... Κατάσταση υγείας: Πέρασε τις κοινές παιδικές ασθένειες: Πάσχει από σωματικό ελάττωμα... Αισθητήρια... ψυχική διαταραχή... ναι/ όχι Εάν ναι, πρόκειται για κατάσταση συγγενή... μόνιμη... μακροχρόνια... βραχυχρόνια... ασθένειες με τις οποίες παρακολουθείται μακροχρόνια: Άλλα στοιχεία: 3. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος γέννησης: τωρινή διαμονή: Το παιδί είναι φυσικό... υιοθετημένο... υπό κηδεμονία... του συζύγου... αλλιώς... Κατάσταση υγείας: Πέρασε τις κοινές παιδικές ασθένειες: Πάσχει από σωματικό ελάττωμα... Αισθητήρια... ψυχική διαταραχή... ναι/ όχι Εάν ναι, πρόκειται για κατάσταση συγγενή... μόνιμη... μακροχρόνια... βραχυχρόνια... ασθένειες με τις οποίες παρακολουθείται μακροχρόνια: Άλλα στοιχεία:

34 Αναφέρετε εάν μεγαλώνατε / μεγαλώσατε κάποιο παιδί, ποια είναι η τωρινή επαφή σας με αυτό το παιδί, ηλικία του παιδιού, προβλήματα που προέκυψαν στην ανατροφή του. Εμπ ειρίες και γνώσεις που αποκτήσατε, τάσεις. Αναφέρετε και άλλες εμπειρίες από τη δουλειά με τα παιδιά: Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που ανέφερα είναι αληθινά, γνωρίζω ότι η συμπλήρωση αναληθών στοιχείων έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της αιτήσεώς μου από την κ ατάταξη των αιτούντων. Ημερομηνία: υπογραφή του αιτούντος: Παράρτημα 4 ερωτηματολόγιο, μέρος Β ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΑΣ (συμπληρώνεται από τους αιτούντες, από κοινού) 1. Για ποιο λόγο και πόσο καιρό σκέπτεστε να αναλάβετε την επιμέλεια ενός παιδιού; 2. Συζητήσατε με κάποιον αυτή την πρόθεσή σας, και ποια ήταν η γνώμη του σχετικά με την απόφαση που πήρατε; Με τα παιδιά: με το άτομο που ζει μαζί σας, κάτω από κοινή στέγη: με τους γονείς/ τα αδέλφια: με την ευρύτερη οικογένεια: με άλλους: 3. Θέλετε να περιμένετε να βρεθεί ένα παιδί που να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας; Ναι/ όχι πόσο καιρό: γιατί: 4. Ποια από τις ακόλουθες δυνατότητες είναι πιο παραδεκτή για σας: a. Να αποκτήσετε ένα παιδί το γρηγορότερο, ανεξάρτητα από το πως θα είναι

35 b. Να περιμένετε όσο χρειαστεί για να βρεθεί το παιδί που θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας 5. Θέλετε να κρατήσετε την υιοθεσία μυστική από το περιβάλλον σας; Ναι όχι δεν ξέρω σε καμία περίπτωση 6. Ποιος θα μείνει με το παιδί στο σπίτι, μετά τον ερχομό του στην οικογένεια; 7. Κάποιος θα σας βοηθάει με το μεγάλωμα του παιδιού; Ναι/ όχι ποιος; 8. Θα δεχτείτε ένα παιδί διαφορετικής εθνικότητας από τη δική σας; Ναι όχι δεν ξέρω σε καμία περίπτωση Ποιας: 9.Θα δεχτείτε ένα παιδί στο οποίο διαπιστώθηκε: Σωματικό ελάττωμα... ναι/ όχι/ δεν γνωρίζω/ σε καμία περίπτωση Αισθητήριο ελάττωμα... ναι/ όχι/ δεν γνωρίζω/ σε καμία περίπτωση Ψυχική διαταραχή... ναι/ όχι/ δεν γνωρίζω/ σε καμία περίπτωση Άλλη πάθηση... ναι/ όχι/ δεν γνωρίζω/ σε καμία περίπτωση Ποια πάθηση δεν θα σας πείραζε: Ιάσιμη... Ανίατη... Εμφανής εξωτερικά... Άλλη: Πώς φαντάζεστε το παιδί, αιτιολογήστε τις ιδέες σας: Φύλο: Ηλικία: Εμφάνιση, χαρακτήρας, καταγωγή κλπ.: Κατάσταση υ γείας (διανοητική κατάσταση) του παιδιού: Άλλα: Ο αιτών η αιτούσα Υπογραφές Ημερομηνία: Ακριβής μετάφραση

36 Αθήνα, Κ. Πορφυρογένη

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.) Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05 ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα, 24-03-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ Γ.Π. οικ. 33724 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ Πληρ.: Ελ. Απουσίδου Ευαγ. Κτιστάκη Προς: Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2 Στοιχεία Αναφοράς (Α) ΟΑΣΑ 1 ΑΜΕΛ 2 Προς εταιρεία ΗΣΑΠ 3 ΤΡΑΜ 4 ΕΘΕΛ 5 ΗΛΠΑΠ 6 Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου Τόπος Συμπλήρωσης Αίτησης (1) Αριθμός Χειρόγραφου Πρωτοκόλλου (2) Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 3.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ/λου: 115 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 3.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ/λου: 115 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 3.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ/λου: 115 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Το γενεόγραμμα MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Γενεόγραμμα είναι ένα γενεαλογικό δένδρο τουλάχιστον 3 γενεών που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Πηγή: http://www.disabled.gr/chorigisi-deltion-metakinisis-amea-gia-to-etos-2014/ Διευκρινιστική εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» Η πράξη Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Σελίδα1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/12/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 364 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σημείωση: Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα