ΑΚΡΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΦ ΡΑΣ Η TRAD UCT ION OF FIC IE LLE TRA DUZ ION E U FFI CI ALE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΡΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΦ ΡΑΣ Η TRAD UCT ION OF FIC IE LLE TRA DUZ ION E U FFI CI ALE"

Transcript

1 Φ /6085 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 Η δυνατότητα μεσολάβησης κατά την υιοθεσία παιδιών από την Τσεχική Δημοκρατία προς το εξωτερικό Ο μόνος φορέας αρμόδιος να μεσολαβεί στην υιοθεσία παιδιού από την Τσεχική Δημοκρατία προς το εξωτερικό είναι ο Οργανισμός Διεθνούς Νομικής Προστασίας των Παιδιών (στη συνέχεια χάρη συντομίας «Οργανισμός»), ο οποίος είναι ο κεντρικός φορέας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 29 Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στ ον τομέα της διεθνούς υιοθεσίας (στη συνέχεια «Σύμβαση της Χάγης»). Η μεσολάβηση διενεργείται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το παιδί δύναται να υιοθετηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, δηλαδή εφ όσον: 1 οι γονείς του παιδιού έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την υιοθεσία του παιδιού από άγνωστους υιοθετούντες. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δοθεί το νωρίτερο έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού. Η συγκατάθεση δίδεται από τους γονείς ενώπιον δικαστηρίου ή ενώπιον του φορέα κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών, ή 2 οι γονείς στερήθηκαν τη γονική ευθύνη. Για τη στέρηση αποφασίζει το δικαστήριο με τους γονείς ως συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω διαδικασίας, ή 3 το δικαστήριο αποφάσισε σύμφωνα με το νόμο της οικογενείας - περί της αδιαφορίας των γονέων. στη διαδικασία αυτή οι γονείς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή 4 οι γονείς του παιδιού είναι άγνωστοι, ή 5 πρόκειται για παιδί ορφανό χωρίς άλλους συγγενείς. Τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ένα παιδί ως κοινό τους παιδί έχουν μόνο σύζυγοι. Μεσολάβηση για υιοθεσία μπορεί να ζητήσει και άτομο που ζει μόνο. Δεν επιτρέπεται υιοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φύλου.

2 Μεταξύ του υιοθετούντος και του υιοθετούμενου πρέπει να τηρηθεί η κατάλληλη διαφορά ηλικίας [άρθρο 65 Ν. 94/1963 της οικογενείας, με τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων διατάξεων (στη συνέχεια χάρη συντομίας «Νόμος της οικογενείας»]. Με την υιοθεσία πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ του υιοθετούντος και του υιοθετούμενου η ίδια σχέση που έχουν γονείς με τα παιδιά τους, άρα και η διαφορά ηλικίας πρέπει να ανταποκρίνεται στη φυσιολογική διαφορά μεταξύ γονέων και παιδιών (άρθρο 63 Νόμου της οικογενείας). Στην Τσεχική Δημοκρατία εφαρμόζεται με συνέπεια η αρχή της επικουρικότητας ως προς τις διεθνείς υιοθεσίες. Γι αυτό η διεθνής υιοθεσία επιτρέ πεται μόνο για τα παιδιά για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κατάλληλη οικογένεια για υιοθεσία ή για κηδεμονία στην Τσεχική Δημοκρατία. Η κατάλληλη μέριμνα για το παιδί στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να αναζητηθεί για ένα διάστημα έξι μηνών από τη στιγμή που το παιδί είναι έτοιμο για υιοθεσία. Την αναζήτηση της κατάλληλης οικογένειας διενεργούν οι υπηρεσίες της κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών (στη συνέχεια «Υ.Κ.Ν.Π.Π.»). 2 Αίτηση για κατάταξη στις καταστάσεις των αιτούντων που κρίνονται κατάλληλοι ως υποψήφιοι θετοί γονείς Όσοι πρόκειται να ζητήσουν από τον Οργανισμό την υιοθεσία παιδιού από την Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να απευθύνουν την αίτησή τους για κατάταξη στους κατάλογους (παράρτημα αρ. 1) με τη μεσολάβηση του κεντρικού φορέα ή της αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους υποδοχής. Η διαδικασία της κατάταξης διενεργείται με τη γραπτή μορφή. Η αίτηση για κατάταξη στους καταλόγους πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που ορίζει ο Νόμος αρ. 500/2004 Διοικητικός

3 Κώδικας, με τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων διατάξεων (στη συνέχεια χάρη συντομίας «Διοικητικό Κώδικας»). Ως παράρτημα της αίτησής τους, οι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν: 1. έγκριση της αιτήσεως υιοθεσίας η έγκριση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του κράτους υποδοχής, πρέπει να περιλαμβάνει ρητή διατύπωση ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους υποδοχής οι αιτούντες είναι κατάλληλοι και ικανοί για υιοθεσία, και επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των παιδιών των οποίων οι αιτούντες είναι σε θέση να αναλάβουν υπεύθυνα την επιμέλεια. 2. ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των αιτούντων 3. αποδεικτικά έγγραφα για την υπηκοότητα των αιτούντων 4. βεβαίωση της ακεραιότητας των αιτούνταν απόσπασμα ποινικού μητρώου όχι παλαιότερο των τριών μηνών 5. ληξιαρχική πράξη γάμου των αιτούντων 6. έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας ( home study) την οποία εκπονεί αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός, όχι παλαιότερη του ενός έτους 7. έκθεση αξιολόγησης της προσωπικότητας την οποία εκπονεί ψυχολόγος, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης για δι απίστωση τυχόν ψυχοπαθολογιών, όχι παλαιότερη του ενός έτους (παράρτημα αρ. 2) 8. ιατρική έκθεση σχετικά με την κατάσταση υγείας των αιτούντων εκπονείται από πρακτικό ιατρό (γενικό, οικογενειακό, του ασφαλιστικού φορέα κλπ.) 9. βεβαίωση εργοδότη 10. βεβαίωση εισοδημάτων των αιτούντων 11. συγκατάθεση των αιτούντων με τη διενέργεια ελέγχων του παιδιού σε διαστήματα που καθορίζει ο Οργανισμός (παράρτημα αρ. 3) 12. συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (παράρτημα αρ. 4, το μέρος Α συμπληρώνεται από τον αιτούντα και την αιτούσα χωριστά, το μέρος Β συμπληρώνεται από τους δύο αιτούντες από κοινού) 13. φωτογραφικά τεκμήρια πρέπει να περιέχονται φωτογραφίες των αιτούντων, των παιδιών που ενδεχομένως ζουν κάτω από την ίδια

4 στέγη, ή άλλων ατόμων που ζουν μαζί, φωτογραφίες το υ ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος και των συνθηκών κατοίκησης των αιτούντων Ως παράρτημα προσκομίζονται τα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους. Η αίτηση για κατάταξη στους καταλόγους των υποψηφίων θετών γονέων (παράρτημα αρ. 1) καθώς και τα επισυναπτόμενα στην αίτηση πρέπει να υποβάλλονται στην τσεχική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση ή και η ίδια η αίτηση δεν είναι συνταγμένα στην τσεχική γλώσσα πρέπει να προσκομίζεται το πρωτότυπο συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην τσεχική γλώσσα. Τα έξοδα μετάφρασης των εγγράφων θα βαρύνουν τους αιτούντες. Ο Οργανισμός ξεκινά τη διαδικασία της κατάταξης στους καταλόγους των υποψηφίων θετών γονέων από την ημέρα της υποβολής της αίτησης, και μέσω του κεντρικού φορέα ή τη ς αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους υποδοχής αποστέλλει στους αιτούντες την κοινοποίηση της έναρξης της διαδικασίας. Ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να αποφασίσει σχετικά με την αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 71 παρ. 3 του Διοικητικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο Οργανισμός αναστέλλει τη διαδικασία (άρθρο 64 του Διοικητικού Κώδικα) και ζητά από τον αιτούντα να συμπληρώσει τα έγγραφα ή τα στοιχεία που λείπουν. Ο Οργανισμός ορίζει την προθεσμία για τη συμπλήρωση των στοιχείων, και σε περίπτωση που ο αιτών δεν εκπληρώσει την επιβαλλόμενη υποχρέωση εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ο Οργανισμός διακόπτει τη διαδικασία (άρθρο 66 του Διοικητικού Κώδικα) και δεν κατατάσσει τον αιτούντα στον κατάλογο. Στα πλαίσια της διαδικασίας κατάταξης στον κατάλογο των υποψηφίων θετών γονέων ο Οργανισμός αξιολογεί τη συμβατότητα της αίτησης με τη δημόσια τάξη της Τσεχικής Δημοκρατίας και με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

5 Η επίδοση προς τους αιτούντες της απόφασης πε ρί της κατάταξης ή της μη κατάταξης στον κατάλογο γίνεται από τον κεντρικό φορέα ή από την αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής. Η απόφαση συντάσσεται στην τσεχική γλώσσα, τα έξοδα μετάφρασης βαρύνουν τους αιτούντες. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφων ούν με την απόφαση, οι αιτούντες έχουν 15 μέρες προθεσμία από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης για να υποβάλουν ένσταση (άρθρο 83 του Διοικητικού Κώδικα). Η ένσταση υποβάλλεται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη μεσολάβηση του Οργανισμού. Η ένσταση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Πριν από την έκδοση της απόφασης, οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου που θεμελιώνει την απόφαση. Η υποβολή της αιτήσεως δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεσολάβησης για υιοθεσία, πρέπει να ενημερώνονται κανονικά, σε τακτά διαστήματα (μια φορά το χρόνο) από τον Οργανισμό ή την αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής, τα παραρτήματα που αποτελούν μέρος της αίτησης γι α κατάταξη στους καταλόγους των αιτούντων υιοθεσίας. 3 Επιλογή κατάλληλων αιτούντων για το παιδί ( matching), γνωριμία των αιτούντων με το παιδί ( interaction) και ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στους μελλοντικούς θετούς γονείς 3.1 Κατάσταση παιδιών κατάλληλων για υιοθεσία Ο Οργανισμός τηρεί καταστάσεις των παιδιών που είναι κατάλληλα για υιοθεσία στο εξωτερικό. Ο φάκελος τεκμηρίωσης του παιδιού περιλαμβάνει: 1. περιληπτικό δελτίο του παιδιού (πληροφορίες για το παιδί)

6 2. έκθεση της κοινωνικής κατάστ ασης του παιδιού 3. έκθεση ψυχολογικής εξέτασης του παιδιού 4. έκθεση της κατάστασης υγείας του παιδιού 5. αντίγραφο βεβαίωσης της υπηκοότητας του παιδιού 6. αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του παιδιού 7. έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλ ότητα του παιδιού για υιοθεσία 8. έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 9. φωτογραφίες του παιδιού 3.2 Συνταίριασμα αιτούντων και παιδιού ( matching) Με βάση τα στοιχεία τεκμηρίωσης του παιδιού και τα αντίστοιχα στοιχεία των αιτούντων, ο Οργανισμός καταρτίζει προτάσεις συνταιριάσματος του παιδιού με επιλεγμένους αιτούντες (ζευγάρια υποψηφίων θετών γονέων), το λεγόμενο matching. Αυτές οι προτάσεις υποβάλλονται για αξιολόγηση στο Συμβουλευτικό όργανο του Οργανισμού ανάδοχης οικογενειακής μέριμνας. Ο Οργανισμός ενημερώνει για την επιλογή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποστέλλει στον κεντρικό φορέα ή στο αρμόδιο όργανο του κράτους υποδοχής κοινοποίηση σχετικά με την επιλογή συγκεκριμένων υποψηφίων θετώ ν γονέων για το συγκεκριμένο παιδί, το λεγόμενο matching letter. Ο κεντρικός φορέας ή το αρμόδιο όργανο αξιολογούν την επιλογή που έκανε ο Οργανισμός. Matching letter περιλαμβάνει: 1. αναφορά σχετικά με την κατάσταση υγείας του παιδιού 2. αναφορά ψυχολόγου για τ ο παιδί 3. αναφορά για την κοινωνική κατάσταση του παιδιού 4. το λόγο που καθιστά το παιδί κατάλληλο για υιοθεσία 5. φωτογραφία του παιδιού 3.3 Αλληλεπίδραση ( Interaction)

7 3.3.1 Εξέλιξη της αλληλεπίδρασης Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θετοί γονείς μετά από ώ ριμη σκέψη εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να γνωρίσουν το παιδί, ο Οργανισμός σε συνεννόηση με το ίδρυμα το οποίο φιλοξενεί το παιδί ή με το ίδρυμα για παιδιά χρήζοντα άμεσης βοηθείας, στο οποίο νοσηλεύεται το παιδί (στη συνέχεια «ίδρυμα») ορίζει την ημερομ ηνία της επίσκεψης των υποψηφίων θετών γονέων, για να πραγματοποιηθεί η επαφή με το παιδί (αλληλεπίδραση - interaction). Το Ίδρυμα θα πάρει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της συνάντησης από το δικηγόρο του Οργανισμού, ο οποίος τηρεί τον φάκελο (στη συνέχεια «πληρεξούσιος δικηγόρος του Οργανισμού»), δηλ. την ημερομηνία άφιξης των υποψηφίων θετών γονέων, οδηγίες για την πορεία και την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης. Η Υ.Κ.Ν.Π.Π. η οποία τηρεί το φάκελο του παιδιού ή ο κηδεμόνας του παιδιού θα πάρει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Οργανισμού πληροφορίες για τη συνάντηση και θα κληθεί να λάβει προσωπικά γνώση της εξέλιξης της αλληλεπίδρασης και να αποστείλει την αξιολόγησή του στον Οργανισμό, πριν από την ολοκλήρωση της αλληλεπίδρασ ης. Η ημερομηνία καθώς και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση (διαμονή, διερμηνεία κλπ.) ανακοινώνονται στον κεντρικό φορέα ή στο αρμόδιο όργανο του κράτους υποδοχής. Η διάρκεια της αλληλεπίδρασης είναι εξατομικευμένη, συνήθως κυμαίνεται μ εταξύ 14 έως 21 ημερών. Συνηθίζεται οι υποψήφιοι θετοί γονείς να προσέρχονται πρώτα στην έδρα του Οργανισμού όπου ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα είναι η επαφή τους καθ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους στην Τσεχική Δημοκρατία, τους ενημερώνει σχετι κά με την προβληματική της αλληλεπίδρασης και με τυχόν άλλα βήματα. Ο ψυχολόγος του Οργανισμού παίρνει μια εισαγωγική συνέντευξη από τους υποψηφίους θετούς γονείς. Σε περίπτωση που αυτοί μιλούν άνετα αγγλικά δεν χρειάζεται κατά την αρχική συνάντηση στον Οργανισμό - να είναι παρών ο διερμηνέας.

8 Ακολουθεί μια πρώτη επίσκεψη στο ίδρυμα και συνάντηση των υποψηφίων θετών γονέων με το παιδί, στην οποία παρευρίσκονται πάντα ο διερμηνέας και ο ψυχολόγος του Οργανισμού, μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό του ιδρύ ματος (διευθυντής ή άλλο υπεύθυνο άτομο, ιατρός, ψυχολόγος του ιδρύματος). Ο ψυχολόγος του Οργανισμού θα εκπονήσει λεπτομερή αναφορά για την έναρξη της αλληλεπίδρασης και θα συνεννοηθεί με το διευθυντή ή με άλλο υπεύθυνο άτομο του ιδρύματος για την περαιτέ ρω μεθόδευση της σύνταξης των αναφορών, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Η πρώτη αναφορά αποστέλλεται από το ίδρυμα στον Οργανισμό, και συγκεκριμένα στο άτομο που εξασφαλίζει την επαφή με τους υποψηφίους θετούς γονείς, με απόσταση 3 έως 5 ημερών από τη ν έναρξη της αλληλεπίδρασης. Εάν η πορεία της εξελίσσεται χωρίς προβλήματα ο ψυχολόγος του Οργανισμού θα επισκεφθεί το ίδρυμα ξανά, παρουσία διερμηνέα, μετά από 7 έως 10 μέρες για να αξιολογήσει εάν είναι δυνατό να προβεί ο Οργανισμός στα επόμενα βήματα (δ ιαδικασία ανάθεσης του παιδιού στη φροντίδα των μελλοντικών υιοθετούντων). Ακολουθεί η αναφορά την οποία ζητά η Υ.Κ.Ν.Π.Π. και μία αναφορά του ιδρύματος σχετικά με την πρόοδο της αλληλεπίδρασης, στην οποία θα πρέπει να αξιολογείται η τωρινή κατάσταση σε σύγκριση με τις πρώτες μέρες, και όλα τα στοιχεία να συνοψίζονται στην τελική σύσταση. Οι κανόνες σε περίπτωση επιπλοκών της αλληλεπίδρασης αναλύονται στην παράγραφο Σε περίπτωση θετικής αλληλεπίδρασης οι υποψήφιοι θετοί γονείς είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν στον Οργανισμό εάν προτίθενται να αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού με σκοπό τη μελλοντική υιοθεσία του Ανάθεση της φροντίδας στους μελλοντικούς υιοθετούντες Οι υποψήφιοι θετοί γονείς υποβάλλουν προς τον Οργανισμό αίτηση για ανάθεση της φροντίδας του παιδιού στους ίδιους (παράρτημα αρ. 6). Η αίτηση συντάσσεται στην τσεχική γλώσσα ή σε πρωτότυπο σε

9 ξένη γλώσσα μαζί με μετάφραση στην τσεχική. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση. Με την ημέρα της παραλαβής τ ης αίτησης ο Οργανισμός ξεκινά τη διαδικασία της ανάθεσης του παιδιού στη φροντίδα των μελλοντικών θετών γονέων. Ο Οργανισμός εκδίδει τη συγκατάθεσή του με τη συνέχιση της διαδικασίας, κατά το άρθρο 17 παρ. γ) της Σύμβασης της Χάγης (παράρτημα αρ. 5). Ο Ορ γανισμός υποχρεούται να αποφασίσει στην υπόθεση τηρώντας την προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 71 παρ. 3 Διοικητικού Κώδικα. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της φροντίδας του παιδιού στους μελλοντικούς θετούς γονείς είναι επίσης ο κεντρικ ός φορέας ή το αρμόδιο όργανο του κράτους υποδοχής να εκδώσει και να στείλει στον Οργανισμό τη συγκατάθεσή του με τη συνέχιση της διαδικασίας [άρθρο 17 παρ. γ) της Σύμβασης της Χάγης]. Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει νόμιμο εκπρόσωπο ο Οργαν ισμός διορίζει για το σκοπό της διαδικασίας έναν κηδεμόνα [άρθρο 32 παρ. 2 εδ. α) Διοικητικού Κώδικα]. Ο Οργανισμός κοινοποιεί στα μέρη της διαδικασία ότι έγινε η έναρξή της και τους επιτρέπει να λάβουν γνώση του φακέλου. Η απόφαση της ανάθεσης του παιδιο ύ στη φροντίδα των υποψηφίων θετών γονέων κοινοποιείται στο νόμιμο εκπρόσωπο ή τον κηδεμόνα. Οι υποψήφιοι θετοί γονείς καλούνται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την απόφαση, κατά την επίσκεψή τους στον Οργανισμό όπου παράλληλα ενημερώνονται για τα επόμενα νομικ ά διαβήματα και, αφού παραλάβουν την απόφαση και εκπληρώσουν τους όρους τελεσιδικίας της, παραλαμβάνουν το ταξιδιωτικό έγγραφο του παιδιού για την έκδοση του οποίου μερίμνησε ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το ίδρυμα. Η έκδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου είνα ι δωρεάν. Το ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία σύμφωνα με το Ν. 329/1999 περί ταξιδιωτικών εγγράφων, με τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων διατάξεων. Μετά τη μετακίνηση του παιδιού στο

10 εξωτερικό, οι θετοί γονείς μπορούν να ζητ ήσουν μέσω της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Τσεχικής Δημοκρατίας την έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου ή να απευθυνθούν στον Οργανισμό. Για την περίπτωση που τα μέρη της διαδικασίας δεν συμφωνούν με την απόφαση της ανάθεσης του παιδιού στη φροντίδα τω ν μελλοντικών θετών γονέων η ένσταση μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη μεσολάβηση του Οργανισμού. Η ένσταση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 64 παρ. 3 Ν. 359/1999 περί της κοινωνικής και νομι κής προστασίας των παιδιών, με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Κατά την παραλαβή του παιδιού από το ίδρυμα παρουσία διερμηνέα, οι μελλοντικοί θετοί γονείς θα παραλάβουν τα εξής έγγραφα: 1. πρωτότυπο της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως 2. έκθεση για την κατάσταση υγείας του παιδιού κατά την έξοδό του από το ίδρυμα 3. ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού 4. βιβλιάριο εμβολιασμού του παιδιού, με τα εμβόλια που έκανε Μετά την παραλαβή του παιδιού από τους μελλοντικούς θετούς γονείς ο Οργανισμός θα αποστείλει στον κεντ ρικό φορέα ή την αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής: 1. βεβαίωση συγκατάθεσης με τη διεθνή υιοθεσία (άρθρο 20 Σύμβασης της Χάγης) 2. αντίγραφο βεβαίωση της υπηκοότητας του παιδιού (εφόσον ζητηθεί) 3. αντίγραφο του δικαιολογητικού από το οποίο προκύπτει ότι το παιδί είναι κατάλληλο για υιοθεσία (εφόσον ζητηθεί) Όλα τα έξοδα σχετικά με τη διερμηνεία και τις μεταφράσεις θα βαρύνουν τους υποψηφίους θετούς γονείς. Επιπλοκές της αλληλεπίδρασης Σε περίπτωση αποτυχίας της αλληλεπίδρασης το ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί το πρόσωπο που λειτουργεί ως επαφή με τον Οργανισμό, και

11 αυτό διαβιβάζει αμέσως την πληροφορία στον ψυχολόγο του Οργανισμού ο οποίος μετά από συνεννόηση με το ίδρυμα θα αξιολογήσει εάν και πότε απαιτείται επίσκεψή του στον τόπο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η αλλ ηλεπίδραση. Κατά την επίσκεψή του θα πρέπει να γίνει, με τη βοήθεια διερμηνέα, λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης τόσο με τους υποψηφίους θετούς γονείς όσο και με τους υπεύθυνους του ιδρύματος που είναι παρόντες κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης. Ο ψυχο λόγος του Οργανισμού μπορεί, σε συνάρτηση με τα διαπιστωθέντα γεγονότα: α) να προτείνει νέα μέτρα που θα βοηθήσουν στην επίλυση της κατάστασης έτσι ώστε η αλληλεπίδραση να μπορεί να συνεχιστεί, ή β) να προτείνει τη διακοπή της αλληλεπίδρασης διότι κάποια βελτίωση είναι μάλλον ανέφικτη ή επειδή οι υποψήφιοι θετοί γονείς αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία της μεσολάβησης με σκοπό την υιοθεσία. Εάν γίνουν προτάσεις για νέα μέτρα, σύμφωνα με την παρ. α), ο Οργανισμός μέσα σε 3 έως 5 μέρες, κατόπιν επ ικοινωνίας με τους υποψηφίους θετούς γονείς και τους υπευθύνους του ιδρύματος, αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους, βάσει ενδεχομένως και της επί τόπου έρευνας από τον ψυχολόγο. Σε περίπτωση που θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. β), οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα ενημερωθούν σχετικά με τα συμπεράσματα και θα υπογράψουν το πρωτόκολλο της διαδικασίας στο οποίο διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με την ατυχή κατάληξη της αλληλεπίδρασης, και ενδεχομένως τη συγκατάθεσή τους με τη διακοπή της. Ο ψυχολόγος του Οργανισμού θα ενημερώσει τον υπεύθυνο του ιδρύματος και το πρόσωπο που λειτουργεί ως επαφή, το οποίο με τη σειρά του θα ενημερώσει την Υ.Κ.Ν.Π.Π. (επίτροπο) και τον κεντρικό φορέα ή την αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής. Στη συνέχεια, ο ψυχολόγος του Οργανισμού εκπονεί αναφορά για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου.

12 Σε περίπτωση διακοπής της αλληλεπίδρασης ο κεντρικός φορέας ή η αρμόδια υπηρεσία του κράτους υποδοχής θα αποστείλουν στον Οργανισμό τη δική τους αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης και τη στάση τους ως προς τη συνέχεια των ενεργειών του Οργανισμού, σε σχέση με τους συγκεκριμένους υποψηφίους θετούς γονείς. 4 Αμοιβαία ενημέρωση για την πορεία της υιοθεσίας και τα μέτρα που θα ληφθούν μετά το πέρας της. Μετά την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στους μελλοντικούς θετούς γονείς, οι κεντρικές υπηρεσίες ή οι αρμόδιοι οργανισμοί του κράτους υποδοχής υποχρεούνται (άρθρο 20 της Σύμβασης της Χάγης) να αποστέλλουν στον Οργανισμό εκθέσεις για την κατάσταση του παιδιού μέσα στην οικογένεια, τα λεγόμενα follows-up reports (άρθρο 20 της Σύμβασης της Χάγης). Για το σκοπό αυτό, το αρμόδιο πρόσωπο στο κράτος υποδοχής θα επισκεφθεί την οικογένεια και θα διεξάγει έρευνα. Θα ακολουθήσει εκπόνηση σχετικής αναφοράς με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία θα επισυναφθεί πρόσφατη ιατρική έκθεση και φωτογραφίες του παιδιού μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας (παράρτημα αρ. 9). Οι χρόνοι εκπόνησης των αναφορών είναι: 1. μετά από 1 μήνα 2. μετά από 3 μήνες 3. μετά από 6 μήνες 4. μετά από 9 μήνες 5. μετά από 12 μήνες 6. μετά από 18 μήνες 7. μετά από 24 μήνες 8. μετά από 36 μήνες 9. μετά από 48 μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής Οι εκθέσεις αυτές μαζί με τη μετάφρασή τους στην τσεχική γλώσσα θα σταλούν από την αρμόδια κεντρική υπηρεσί α ή τον υπεύθυνο φορέα του κράτους υποδοχής στον Οργανισμό.

13 Εάν ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός του κράτους υποδοχής στα πλαίσια της έρευνας διαπιστώσει ότι η τοποθέτηση του παιδιού στη φροντίδα των μελλοντικών θετών γονέων δεν είναι για το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, τότε η κεντρική υπηρεσία του κράτους υποδοχής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το κράτος προέλευσης του παιδιού και να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την προστασία του παιδιού (άρθρο 21 της Σύμβασης της Χάγης). Ύστερα από 6 μήνες μετά την τοποθέτηση του παιδιού στο κράτος υποδοχής και αφού προσκομιστούν τρεις αναφορές, τα πρόσωπα στα οποία ανατέθηκε η προ της υιοθεσίας επιμέλεια του παιδιού μπορούν να υποβάλουν προς τον Οργανισμό αίτηση για την χορήγηση σύμφωνης γνώμης με τ ην υιοθεσία του παιδιού στο εξωτερικό (άρθρα 63 παρ. 2 και 67 παρ. 3 Ν. της οικογενείας, και άρθρο 35 παρ. 2 εδ. ι) Ν.359/1999 περί της κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών, με τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων διατάξεων). Για την έγκριση της αιτήσ εως αποφασίζεται μέσω διοικητικής διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του αρμόδιου κεντρικού φορέα ή της αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους υποδοχής, μαζί με τη μετάφραση στην τσεχική γλώσσα (παράρτημα 7). Η διαδικασία της έκδοσης έγκρισης της υιοθεσίας ανήλικου στο εξωτερικό ξεκινά την ημέρα της επίδοσης της αιτήσεως προς τον Οργανισμό. Σε περίπτωση που δεν έχει διοριστεί επίτροπος του παιδιού, ο Οργανισμός διορίζει κηδεμόνα του ανήλικου. Ο Οργανισμός θα προσκομίσει στον κηδεμόνα όλες τις αναφορές που θα έ χει ως τότε λάβει για την κατάσταση του παιδιού μέσα στην οικογένεια. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενημερωθούν γραπτώς για την έναρξη της διαδικασίας. Ο Οργανισμός θα εκδώσει την απόφαση περί της εγκρίσεως της υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 71 του Διοικητικού Κώ δικα. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός 15 ημερών από την

14 κοινοποίησή της, με τη μεσολάβηση του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 85 Διοικητικού Κώδικα). Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση του φακέλου και πριν την έκδοση της απόφασης να ενημερωθούν για τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την έκδοση της αποφάσεως. Μόλις πραγματοποιηθεί η υιοθεσία του παιδιού στο εξωτερικό, το κράτος υποδοχής ενημερώνει άμεσα το κράτος προέλευσης αποστέλλοντας το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης της Χάγης, με το οποίο βεβαιώνει ότι η υιοθεσία έγινε σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (παράρτημα αρ. 8). Μπρνό, 31 Μαρτίου 2010 ο Διευθυντής JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Παράρτημα 1 Έντυπο Αίτησης Αίτηση κατάταξης στις καταστάσεις των υποψηφίων θετών γονέων Ο αιτών: Η αιτούσα: Ονοματεπώνυμο... Ονοματεπώνυμο... Γεννημένος... Γεννημένη... Διεύθυνση κατοικίας... Διεύθυνση κατοικίας Ζητούμε να εγγραφούμε στις καταστάσεις των υποψηφίων θετών γονέων, σύμφωνα με το άρθρο 25 Ν. 359/1999 περί της κοινωνικής και νομικής προστασίας των παιδιών, με τη διατύπωση μεταγενέστερων διατάξεων. Στην αίτησή μας επισυνάπτουμ ε: 1) έγκριση της αιτήσεως για υιοθεσία 2) ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των αιτούντων 3) δικαιολογητικά της υπηκοότητας των αιτούντων 4) βεβαίωση ακεραιότητας των αιτούντων 5) ληξιαρχική πράξη γάμου των αιτούντων 6) έκθεση αξιολόγησης των αιτούντων από κοινωνική υπηρεσία 7) έκθεση αξιολόγησης της προσωπικότητας των αιτούντων 8) έκθεση περί της κατάστασης υγείας των αιτούντων 9) βεβαίωση εργοδότη 10) βεβαίωση των εισοδημάτων των αιτούντων 11) συναίνεση των αιτούντων με τη διενέργεια ελέγχων του παιδιού στις προθεσμίες που ορίζει ο Οργανισμός 12) συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 13) φωτογραφικά τεκμήρια Συμφωνώ να έχει ο Οργανισμός το δικαίωμα να διαπιστώνει εάν επήλθαν αλλαγές των καθοριστικών περιστάσεων που περιλαμβάνονται στον φάκελο. Στην... ημερομηνία... Ο αιτών η αιτούσα

16 ΆΡΘΡΟ 17 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Άρθρο 17 της Σύμβασης της Χάγης της 29 Μαΐου 1993 περί της προστασίας των παιδιών και της συνεργασίας στις υιοθεσίες εξωτερικού 1. Η υπογράφουσα αρχή Κεντρική Τσεχική Υπηρεσία γ ια τις υιοθεσίες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ πλ. Šilingrovo 3/ Brno Τσεχική Δημοκρατία 2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΣΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΈΒΑΛΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ (Ονοματεπώνυμα των αιτούντων) (συνήθης διεύθυνση κατοικίας) Υπέρ του παιδιού Όνομα και επώνυμο του παιδιού, ημερομηνία και έτος γεννήσεως Που φιλοξενείται σήμερα στο ίδρυμα (επωνυμία και διεύθυνση ιδρύματος) Μπρνό, ο Διευθυντής JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

17 Παράρτημα 6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΘΕΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Η αιτούσα: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Συνήθης διεύθυνση κατοικίας: Ο αιτών: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Συνήθης διεύθυνση κατοικίας: Με επιστολή της... μας γνωστοποιήθηκε από τον Οργανισμό ότι επιλεγήκαμε ως κατάλληλοι μελλοντικοί θετοί γονείς για.... Με βάση την κοινοποίηση της καταλληλότητας ενημερωθήκαμε για τα στοιχεία που παρέχει ο Οργανισμός. Κατά το διάστημα από... γνωριζόμαστε στο ίδρυμα με το επιλεγμένο παιδί. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ενημερωθήκαμε επαρκώς με την κατάσταση υγείας και την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού καθώς και με το κοινωνικό ιστορικό του Ζητούμε Να αναθέσει ο Οργανισμός την επιμέλεια του παιδιού σε μας, με σκοπό την υιοθεσία του ανήλικου.... Στην..., την... Ο αιτών η αιτούσα

18 Παράρτημα 7 Αίτηση για την έκδοση απόφασης περί της εγκρίσεως της υιοθεσίας του ανήλικου παιδιού από τους μελλοντικούς θετούς γονείς Η αιτούσα: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Συνήθης διεύθυνση κατοικίας: Ο αιτών: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Συνήθης διεύθυνση κατοικί ας: Με απόφαση του Οργανισμού διεθνούς νομικής προστασίας των παιδιών στο Μπρνό αρ. πρωτ.... της... μας ανατέθηκε ο ανήλικος / η ανήλικη για προ της υιοθεσίας επιμέλεια. Η απόφαση απέκτησε ισχύ δεδικασμένου στις.... Δεδομένου ότι έχουμε την προ της υιοθεσίας επιμέλεια του ανήλικου/ της ανήλικης για περισσότερο από 6 μήνες και ότι έχουν εκπονηθεί και προσκομιστεί 3 αναφορές για την ανάπτυξη του παιδιού στην οικογένειά μας Ζητούμε Να εκδώσει ο Οργανισμός τη συγκατάθεση με την υιοθεσία του ανήλικου/ της ανηλίκου από τους ανωτέρω αιτούντες. Στην..., την... Ο αιτών η αιτούσα

19 Παράρτημα 9 FOLLOW UP REPORTS ΑΝΑΦΟΡΆ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ αρ. Χ (μετά από Χ μήνες) Αρ. φακέλου Ονοματεπώνυμο του παιδιού ημερομηνία γέννησης Τωρινό όνομα και επώνυμο του παιδιού Ημερομηνία του ερχομού του παιδιού στην οικογένεια Ονοματεπώνυμα των θετών γονέων, διεύθυνση 1. Σωματική ανάπτυξη του παιδιού Ύψος, βάρος του παιδιού, κινητική ανάπτυξη, συνήθειες ύπνου, διατροφής, ημερήσιο πρόγραμμα 2. Ψυχική ανάπτυξη του παιδιού Συμπεριφορά προσαρμογή του παιδιού, γλωσσική ανάπτυξη, αλλαγές στην οικογένεια, ταξίδια, εξέλιξη της προσα ρμογής μέσα στην οικογένεια, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες 3. Σχέσεις του παιδιού με το περιβάλλον Σχέσεις με τους γονείς και τους δασκάλους, με τα αδέλφια, τους συνομήλικες, συμμαθητές και την ευρύτερη οικογένεια 4. Προσωπική εντύπωση του υπεύθυνου της έρευν ας, από την επίσκεψη στην οικογένεια Ατμόσφαιρα στην οικογένεια, επικοινωνία, επίλυση προηγούμενων εκπαιδευτικών προβλημάτων Παράρτημα αρ. 1 τωρινή αναφορά θεράποντα ιατρού Κατάσταση υγείας του παιδιού Παράρτημα αρ. 2 αναφορά προσχολικού ιδρύματ ος (νηπιαγωγείου), σχολείου: Το λιγότερο 2 αναφορές (που να αποτυπώνουν την εξέλιξη της προσαρμογής του παιδιού) Πρώτη αναφορά έξι μήνες μετά την εισαγωγή του παιδιού στο ίδρυμα

20 Δεύτερη αναφορά ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του παιδιού στο ίδρυμα Παράρτημα αρ. 3 φωτογραφικά τεκμήρια του παιδιού και της οικογένειας Η αναφορά της εξέλιξης του παιδιού μπορεί να συνοδεύεται και από την αναφορά των γονέων, του παιδιού (εικόνα). Στις πρώτες τρεις εκθέσεις, αυξημένη προσοχή πρέπει να δίδεται στην πορεία τις προσαρμογής του παιδιού και των γονέων στην καινούργια οικογενειακή κατάσταση.

21 Παράρτημα 2 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 1) Προσωπικά στοιχεία των αιτούντων και άλλων ατόμων που ζουν κάτω από την κοινή στέγη Ονόματα Ημερομηνίες γέννησης Οικογενειακή κατάσταση Μορφωτικό επίπεδο και επάγγελμα Ωράριο εργασίας και αλλαγές κατά την υποδοχή του παιδιού Παιδιά 2) Μορφωτικό επίπεδο τ ων αιτούντων Ολοκληρωμένη βασική εκπαίδευση, μόρφωση Γνώση ξένων γλωσσών Διάθεση για περαιτέρω μόρφωση (συμπεριλαμβανομένου του πεδίου γνώσεων σχετικά με τα παιδιά σε ανάδοχη οικογενειακή φροντίδα) 3) Οικογένεια των αιτούντων Οι υφιστάμενες σχέσεις στα πλαίσια της οικογένειας των αιτούντων Καθημερινή ζωή της οικογένειας (οργάνωση και συντονισμός εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων) Αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων κρίσης (οικεία πρόσωπα για συζήτηση και στήριξη) 4) Φυσικά ή τυχόν άλλα θετά τέκν α στην οικογένεια Ηλικία, περιγραφή της προσωπικότητας, ιδιαίτερες ανάγκες, σχέσεις με συνομήλικους Κατάσταση υγείας

22 Απόψεις των παιδιών σχετικά με τον ερχομό αδελφού, προετοιμασία Πώς φαντάζονται οι γονείς τη συμβίωση των φυσικών τέκνων τους με το θετό παιδί Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι γονείς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις των παιδιών τους που θα προκύψουν μετά την υιοθεσία 5) Κοινωνικό δίκτυο της οικογένειας Ευρύτερη οικογένεια Ένταξη στη γειτονιά και στον τόπο κατοικίας Ποιους φίλους έχει η οικογένεια Με ποιον τρόπο διατηρούνται οι σχέσεις με φίλους (τρόπος, συχνότητα) Ενημέρωση του στενού περίγυρου σχετικά με την απόφαση της υιοθεσίας, αποδοχή και αντιδράσεις 6) Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο Γενικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο Γενικά προσωπικά ενδιαφέροντα Κοινωνική δράση, ένταξη σε συλλόγους, πολιτικά κόμματα κλπ. Προτιμήσεις: να μοιράζονται όλοι τις δραστηριότητες, ή μεμονωμένα, ο καθένας το hobby του, περισσότερο στο σπίτι ή στην παρέα, κλπ. Πολιτιστικά ενδιαφέροντα (τέχνη, λογοτεχ νία, τεχνική, αθλητισμός κλπ.) 7) Θρησκευτική πίστη Αντιλήψεις των αιτούντων σχετικά με τη θρησκεία, προσδοκίες τους σε σχέση με την υποδοχή του παιδιού Είναι κάποιος μέλος σέκτας Θρησκευτικές αρχές σε συνάρτηση με τον τρόπο ζωής (διατροφή, ιατρική φροντίδα, οικογενειακή ζωή)

23 Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 8) Ιστορία ζωής των αιτούντων Περιγραφή από τον ίδιο αιτούντα των γονέων του Κύρια οικεία πρόσωπα στην παιδική ηλικία Περιγραφή και αντανάκλαση παιδικών βιωμάτων και του πρότυπου ανατροφής Ποιες αξίες μεταδόθηκαν στον ίδιο από την πρωτογενή οικογένεια του Ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική αντιμετώπισης καταστάσεων συναισθηματικής φόρτισης, άγχους και συγκρουσιακών καταστάσεων στην πρωτογενή οικογένεια Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην οικογένεια του αιτούντα Ήταν οι γονείς συναισθηματικά προσιτοί; Βιωμένη υποστήριξη στα προβλήματα Ιδιαίτερα γεγονότα (μετανάστευση, απόλυση, ασθένειες, ατύχημα, αυτοκτονία, θάνατος στην οικογένεια) Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία της αυτονόμησης από το σπίτι των γονέων Προηγούμενοι σημαντικοί συντροφικοί δεσμοί, σε περίπτωση προηγούμενων γάμων η αιτία του διαζυγίου 9) Περιγραφή της προσωπικότητας των αιτούντων αξιολόγηση της προσωπικότητας βάσει κλινικών μεθόδων (παρατήρη ση, συνομιλία με τους αιτούντες), ψυχοδιαγνωστικές μέθοδοι προβολική, ερωτηματολόγιο (ΜΜΡΙ ΙΙ, ROR, TAT, FPI ονομάστε ποια χρησιμοποιήθηκε), με εστίαση στα εξής σημεία: Να αποκλειστεί τυχόν ψυχοπαθολογία Να διαπιστωθεί ο τρόπος αντιμετώπισης καταστάσ εων πίεσης και οι αντιδράσεις υπό πίεση Αντοχή σε συναισθηματική φόρτιση, ικανότητα κατανόησης του άλλου

24 Περιγραφή χαρακτηριστικών της προσωπικότητας εξωστρέφεια Χ εσωστρέφεια, σταθερότητα Χ έλλειψη σταθερότητας, ενεργός στάση Χ παθητική στάση, κυριαρχία Χ υποταγή, κλπ. Διαπίστωση ακραίων εκδηλώσεων στη συμπεριφορά Διαπίστωση τάσεων προς οριακές συμπεριφορές Τωρινή ψυχική κατάσταση των αιτούντων 10) Συζυγική σχέση των αιτούντων Εξέλιξη της σχέσης (γνωριμία, πριν από το γάμο, γάμος, μετά το γάμο) Αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στη ζωή Το θέμα της ακούσιας ατεκνίας (εφόσον υφίσταται) Επικοινωνία του ζευγαριού και τρόποι επίλυσης συγκρουσιακών καταστάσεων Ατομικοί στόχοι και σχέδια Χ στόχοι και σχέδια του ζευγαριού Οργάνωση δραστηριοτήτων, ηγετικός ρόλος και εναλλαγή ρόλων Πώς φαντάζονται την προσαρμογή τους στις αλλαγές που θα φέρει στη ζωή του ζευγαριού, στο ρυθμό ζωής η υιοθεσία Ποιότητα, σταθερότητα και δυναμική της σχέσης 11) Ικανότητες των αιτούντων ως γονέων Αντιμετώπιση της ανατροφής και φροντίδας παιδιών κοινή ή διαφορετική Προηγούμενες εμπειρίες και εκπαίδευση στον τομέα φροντίδας του παιδιού Αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αναγκών των παιδιών (τί χρειάζεται το παιδί από τους γονείς του) Ανταμοιβή και τιμωρία (αντιλήψεις, χρήση, κανόν ας) Γ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 12) Κίνητρα για την υιοθεσία

25 Από πότε συζητείται το θέμα της υιοθεσίας μεταξύ των συζύγων Είναι τα κίνητρα ίδια και για τους δύο Ποιο ρόλο παίζει το παιδί στη σχέση τους Πόση συναισθηματική φόρτιση υπάρχει όταν εκφράζουν την επιθυμία να μεγαλώσουν ένα παιδί Αλτρουισμός Χ προτεραιότητα στο ατομικό συμφέρον, αποκλεισμός δυσλειτουργικών κινήτρων για την υιοθεσία Ποία η ικανότητα του ίδιου ατόμου να αναλογιστεί τα κίνητρά του Πώς κατέληξαν οι αιτούντες στην απόφαση να ζητήσουν την υιοθεσία παιδιού από την Τσεχική Δημοκρατία; Ενδιαφέρονται μόνο για παιδί από την Τσεχική Δημοκρατία ή και από άλλες ξένες χώρες; Ποιες είναι οι γνώσεις των αιτούντων για την πραγματικότητα της Τσεχικής Δημοκρατίας; 13) Ικανότητα ως γονείς σε σχέση με την υιοθεσία Διαχείριση χρόνου Διαμοιρασμός ρόλων και καθηκόντων Προσδοκίες / αξιολόγηση (προβλήματα που ανακύπτουν, θετικές πλευρές, κοινωνικές αντιδράσεις, η νέα ζωή με το παιδί κλπ.) Υλική εξασφάλιση της οικογένειας με την προοπτική της υιοθεσίας Αντιλήψεις σχετικά με την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας, τη μόρφωση, είναι οι μελλοντικοί θετοί γονείς έτοιμοι να έρθουν σε επαφή με άλλες ανάδοχες οικογένειες; Πόσο έτοιμοι είναι οι γονείς να αντιμετωπίσουν τυχόν άρνηση εκ μέρους του παιδιού; Οι γονείς αντιμέτωποι με τυχόν αρνητικές αντιδράσεις από γνωστούς, σε φιλικό κύκλο, στην οικογένεια Εξήγηση και διατήρηση της ατομικής «ιστορίας» του παιδιού, σχέση με την καταγωγή του

26 Τρόποι να διατηρηθεί η επαφή του παιδιού με τη χώρα προέλευσης (μουσική, παιχνίδια, φαγητά, διατήρηση της γλώσσας) Προετοιμασία για τη μεσολάβηση σε περίπτωση επαφής του παιδιού με σημαντικά πρόσωπα της χώρας προέλευσής του. 14) Προσδοκίες, ιδέες σχετικά με το παιδί Αριθμός παιδιών Φύλο Υγεία Πρόγνωση ανάπτυξης ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 1) Βασικά βιογραφικά στοιχεία Όνομα Ηλικία Μορφωτικό επίπεδο Επάγγελμα Οικογενειακή κατάσταση Παιδιά Ποινικό ιστορικό 2) Οικογενειακό και ατομικό ιστορικό Επεξεργασία σημαντικών γεγονότων της παιδικής ηλικίας Αντανάκλαση εκπαιδευτικών προτύπων των γονέων Σχέσεις με τον ευρύτερο περίγυρο Σχέσεις γενεών Αντιμετώπιση της υποδοχής του παιδιού από την ευρύτερη οικογένεια 3) Κίνητρα για την υποδοχή του παιδιού Κίνητρα για την υποδοχή παιδιού από την Τσεχική Δημοκρατία Σύμφωνη γνώμη του ζευγαριού, δεν αντικαθίσταται 4) Εκπαιδευτικές προϋποθέσεις Προηγούμενες εμπειρίες με παιδιά Αρχές που εφαρμόζονται για το μεγάλωμα του παιδιού 5) Προσδοκίες, πώς φαντάζονται οι γονείς το παιδί

27 Ηλικία Κατάσταση υγείας Πρόγνωση ανάπτυξης 6) Κοινωνική κατάσταση Τρόπος κατοίκησης (μονοκατοικία, διαμέρισμα, κήπος, περιβάλλων χώρος, μέγεθος, ενοίκιο, ιδιοκτησία, κατοικίδια ζώα στο σπίτι) Υποδομές (προσχολική αγωγή, σχολείο, κέντρα συμβουλευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, παιδία τροι) Εργασιακή απασχόληση, εισοδήματα, χρέη, οικονομικές επιβαρύνσεις, οικονομικοί στόχοι Υπάρχει οικονομικός προγραμματισμός σε σχέση με το παιδί; 7) Προσωπικότητα των αιτούντων συνοπτικά Αξιολόγηση τρόπου συμπεριφοράς, επικοινωνίας Γενική εντύπωση από τη συνεργασία με τους αιτούντες Τρόπος ζωής, ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο, ενδιαφέροντα 8) Σχέση του ζευγαριού 9) Τρόπος ζωής Εξέλιξη της σχέσης, επικοινωνία του ζευγαριού Γενική εντύπωση για τη σχέση του ζευγαριού των αιτούντων Ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο Ενδιαφέροντα Ιδιαιτερότητες (π.χ. διατροφή)

28 Παράρτημα 3 Συγκατάθεση με τη διεξαγωγή ελέγχων του παιδιού του οποίου οι υποψήφιοι θετοί γονείς αναλαμβάνουν την επιμέλεια, και του υιοθετημένου παιδιού Ο αιτών Η αιτούσα Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Γεννημένος Γεννημένη Διεύθυνση κατοικίας Διεύθυνση κατοικίας Οι ανωτέρω 1. συμφωνούμε να διεξάγονται έλεγχοι στην περίπτωση κατά την οποία αναλάβουμε την επιμέλεια του παιδιού ως υποψήφιοι θετοί γονείς, ακόμη και στην περίπτωση που θα έχουμε ήδη υιοθετήσει το παιδί, 2. θα καταστήσουμε δυνατή τη διεξαγωγή των ελέγχων από το εξουσιοδοτημένο προς αυτό άτομο, στον τόπο διαμονής του παιδιού, 3. για το σκοπό της έκθεσης θα επισκεφτούμε τον ιατρό ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση υγείας του παιδι ού, και θα επισυνάψουμε το συμπέρασμα αυτής της εξέτασης στην έκθεση Θα καταστήσουμε δυνατή τη σύνταξη εκθέσεων από τους αρμόδιους φορείς στις ακόλουθες ημερομηνίες: 1. μετά από ένα μήνα παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 2. μετά από τρεις μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 3. μετά από έξι μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 4. μετά από εννέα μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 5. μετά από δώδεκα μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 6. μετά από δεκαοκτώ μήνες παραμονή ς του παιδιού στο κράτος υποδοχής 7. μετά από είκοσι τέσσερις μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής 8. μετά από τριάντα έξι μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής

29 9. μετά από τριάντα οκτώ μήνες παραμονής του παιδιού στο κράτος υποδοχής Συμφωνούμε η έκθεση να εκπονείται με βάση την επίσκεψη εξουσιοδοτημένου προς τούτο ατόμου στον τόπο διαμονής του παιδιού, και ενδεχομένως με βάση άλλα στοιχεία ή έρευνες που θα καταστούν απαραίτητα για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Ο αιτών η αιτούσα

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (συμπληρώνεται χωριστά από τον αιτούντα και την αιτούσα) Ι Προσωπικά δεδομένα Ονοματεπώνυμο: το γένος: Ημερομηνία, έτος και τόπος γέννησης: Αρ. μητρώου γεννήσεως Κάτοικος: Υπήκοος: εθνικότητα: Οικογενειακή κατάσταση: θρήσκευμα: Αρ. δελτίου ταυτότητας (διαβατηρίου): Μορφωτικό επίπεδο (ονομασία σχολής, μαθητεία, εξετάσεις ειδικότητας) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση... μαθήτευσε στον κλάδο... Δευτεροβάθμια εκπαίδευση... τριτοβάθμια... Άλλες εξετάσεις ειδικότητας Επαγγελματική δραστηριότητα (επωνυμία του εργοδότη, θέση στην εργασία κλπ): Ενδιαφέροντα: Είστε μέλος: Συλλόγου ναι /όχι πολιτικού κόμματος ναι/ όχι Αθλητικού ομίλου ναι/ όχι θρησκευτικής οργάνωσης ναι/ όχι Κινήματος πολιτών ναι/ όχι άλλα... Εργαστήκατε ποτέ Εργάζεστε με παιδιά ναι/ όχι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Πάσχετε από σωματικό ελάττωμα... αισθητήρια... ψυχική διαταραχή... Εάν ναι, πρόκειται για κατάσταση συγγενή... μόνιμη... ναι/ όχι

31 μακροχρόνια... βραχυχρόνια... ; ασθένειες με τις οποίες παρακολουθείστε: στο παρελθόν... σήμερα... από εθισμό ναι/ όχι ναρκωτικά... αλκοόλ... χαρτοπαιξία... άλλο... ποιο:... Άλλα στοιχεία της κατάστασης υγείας σας (αλλεργίες, μακροχρόνια χρήση φαρμάκων, κλπ.) ΓΟΝΕΙΣ Μητέρα Ονοματεπώνυμο: το γένος: Ημερομηνία, έτος και τόπος γέννησης: Έτος θανάτου: Αιτία θανάτου: Πατέρας Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος και τόπος γέννησης: Έτος θανάτου: Αιτία θανάτου: Αδέλφια Ναι/ όχι πόσοι: η σειρά σας: ΓΑΜΟΣ Σύζυγος Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος και τόπος γέννησης: Αρ. μητρώου γεννήσεως: Ημερομηνία τέλεσης γάμου: Διάρκεια δεσμού πριν το γάμο: Διάρκεια συμβίωσης πριν το γάμο: Γάμος: το γένος:

32 Εάν είστε διαζευγμένοι: πόσες φορές: το έτος: Ποιος υπέβαλε αίτηση διαζυγί ου και για ποιο λόγο: Από τους προηγούμενους γάμους αποκτήσατε παιδιά: ναι/ όχι πόσα: Κρατάτε επαφή με τα παιδιά: ναι/ όχι πόσο συχνά: Κάποιος ζει με την οικογένειά σας κάτω από κοινή στέγη; Ναι/ όχι (ποιος, γιατί, πόσο καιρό, με ποιον τρόπο συμμετέχει στην κοινή ζωή σας, κλπ.) Συνθήκες κατοίκησης (αναφέρετε πού ζείτε, πόσο μεγάλο διαμέρισμα ή κατοικία έχετε, αν υπάρχει κήπος, εξοπλισμός του διαμερίσματος, ο περιβάλλων χώρος κλπ.) Αναφέρετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κατοικίας σας Άλλα περιουσιακά στοιχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εισόδημα τακτικό ναι/ όχι ύψους: Εισόδημα ακανόνιστο, περιστασιακό ναι/ όχι Επιδόματα ανεργίας ναι/ όχι ποια: ύψους: Επιδόματα κοινωνικής μέριμνας ναι/ όχι ποια: ύψους: Δικαστικώς επιβληθείσα υποχρέωση διατροφής: ναι/ όχι ύψους: Άλλη υποχρέωση πληρωμής: ναι/ όχι ποια: ύψους: ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος γέννησης: τωρινή διαμονή: Το παιδί είναι φυσικό... υιοθετημένο... υπό κηδεμονία... του συζύγου... αλλιώς... Κατάσταση υγείας: Πέρασε τις κοινές παιδικές ασθένειες: Πάσχει από σωματικό ελάττωμα... Αισθητήρια... ψυχική διαταραχή... ναι/ όχι

33 Εάν ναι, πρόκειται για κατάσταση συγγενή... μόνιμη... μακροχρόνια... βραχυχρόνια... ασθένειες με τις οποίες παρακολουθείται μακροχρόνια: Άλλα στοιχεία: 2. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος γέννησης: τωρινή διαμονή: Το παιδί είναι φυσικό... υιοθετημένο... υπό κηδεμονία... του συζύγου... αλλιώς... Κατάσταση υγείας: Πέρασε τις κοινές παιδικές ασθένειες: Πάσχει από σωματικό ελάττωμα... Αισθητήρια... ψυχική διαταραχή... ναι/ όχι Εάν ναι, πρόκειται για κατάσταση συγγενή... μόνιμη... μακροχρόνια... βραχυχρόνια... ασθένειες με τις οποίες παρακολουθείται μακροχρόνια: Άλλα στοιχεία: 3. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία, έτος γέννησης: τωρινή διαμονή: Το παιδί είναι φυσικό... υιοθετημένο... υπό κηδεμονία... του συζύγου... αλλιώς... Κατάσταση υγείας: Πέρασε τις κοινές παιδικές ασθένειες: Πάσχει από σωματικό ελάττωμα... Αισθητήρια... ψυχική διαταραχή... ναι/ όχι Εάν ναι, πρόκειται για κατάσταση συγγενή... μόνιμη... μακροχρόνια... βραχυχρόνια... ασθένειες με τις οποίες παρακολουθείται μακροχρόνια: Άλλα στοιχεία:

34 Αναφέρετε εάν μεγαλώνατε / μεγαλώσατε κάποιο παιδί, ποια είναι η τωρινή επαφή σας με αυτό το παιδί, ηλικία του παιδιού, προβλήματα που προέκυψαν στην ανατροφή του. Εμπ ειρίες και γνώσεις που αποκτήσατε, τάσεις. Αναφέρετε και άλλες εμπειρίες από τη δουλειά με τα παιδιά: Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που ανέφερα είναι αληθινά, γνωρίζω ότι η συμπλήρωση αναληθών στοιχείων έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της αιτήσεώς μου από την κ ατάταξη των αιτούντων. Ημερομηνία: υπογραφή του αιτούντος: Παράρτημα 4 ερωτηματολόγιο, μέρος Β ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΑΣ (συμπληρώνεται από τους αιτούντες, από κοινού) 1. Για ποιο λόγο και πόσο καιρό σκέπτεστε να αναλάβετε την επιμέλεια ενός παιδιού; 2. Συζητήσατε με κάποιον αυτή την πρόθεσή σας, και ποια ήταν η γνώμη του σχετικά με την απόφαση που πήρατε; Με τα παιδιά: με το άτομο που ζει μαζί σας, κάτω από κοινή στέγη: με τους γονείς/ τα αδέλφια: με την ευρύτερη οικογένεια: με άλλους: 3. Θέλετε να περιμένετε να βρεθεί ένα παιδί που να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας; Ναι/ όχι πόσο καιρό: γιατί: 4. Ποια από τις ακόλουθες δυνατότητες είναι πιο παραδεκτή για σας: a. Να αποκτήσετε ένα παιδί το γρηγορότερο, ανεξάρτητα από το πως θα είναι

35 b. Να περιμένετε όσο χρειαστεί για να βρεθεί το παιδί που θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας 5. Θέλετε να κρατήσετε την υιοθεσία μυστική από το περιβάλλον σας; Ναι όχι δεν ξέρω σε καμία περίπτωση 6. Ποιος θα μείνει με το παιδί στο σπίτι, μετά τον ερχομό του στην οικογένεια; 7. Κάποιος θα σας βοηθάει με το μεγάλωμα του παιδιού; Ναι/ όχι ποιος; 8. Θα δεχτείτε ένα παιδί διαφορετικής εθνικότητας από τη δική σας; Ναι όχι δεν ξέρω σε καμία περίπτωση Ποιας: 9.Θα δεχτείτε ένα παιδί στο οποίο διαπιστώθηκε: Σωματικό ελάττωμα... ναι/ όχι/ δεν γνωρίζω/ σε καμία περίπτωση Αισθητήριο ελάττωμα... ναι/ όχι/ δεν γνωρίζω/ σε καμία περίπτωση Ψυχική διαταραχή... ναι/ όχι/ δεν γνωρίζω/ σε καμία περίπτωση Άλλη πάθηση... ναι/ όχι/ δεν γνωρίζω/ σε καμία περίπτωση Ποια πάθηση δεν θα σας πείραζε: Ιάσιμη... Ανίατη... Εμφανής εξωτερικά... Άλλη: Πώς φαντάζεστε το παιδί, αιτιολογήστε τις ιδέες σας: Φύλο: Ηλικία: Εμφάνιση, χαρακτήρας, καταγωγή κλπ.: Κατάσταση υ γείας (διανοητική κατάσταση) του παιδιού: Άλλα: Ο αιτών η αιτούσα Υπογραφές Ημερομηνία: Ακριβής μετάφραση

36 Αθήνα, Κ. Πορφυρογένη

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΦΓΖΔΡΓΖΓΔΦΓ ΤΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Διακρατικές Υιοθεσίες - Πρακτικές και Προβληματισμοί» Δελτίο Τύπου Το πρόγραμμα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Διακρατικές Υιοθεσίες - Πρακτικές και Προβληματισμοί» Δελτίο Τύπου Το πρόγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε τη Δευτέρα 9 Απριλίου του 2012 στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 6. Έκθεση καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών σε έξι ευρωπαϊκές χώρες ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών

Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γενεύη, Φεβρουάριος 1997 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: 2103203473 & 2103202292 Τηλεομοιότυπο (fax): 2103231691 Ηλ. Διεύθυνση (e-mail):

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΟΥ 1980 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Θεμελιώδεις Αρχές. Μετάφραση: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα

Ι. Θεμελιώδεις Αρχές. Μετάφραση: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας 1 Υιοθετήθηκαν με το από 14 Δεκεμβρίου 1990 Νο. 45/113 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέματα Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θέματα Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των διευθυντών των σχολείων αποστέλλει στο γραφείο εκπαίδευσης στατιστικά στοιχεία και δεδομένα των σχολικών μονάδων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΥΜΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ α ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Έκθεση Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013 H έκδοση της έκθεσης «Άσυλο και ένταξη αιτούντων και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη» έγινε με την συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κατηγοριοποίηση της θεματικής των Άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1) : 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών Στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα