Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ"

Transcript

1 Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο, ε νπνία εθεμήο θαιείηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο. 2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ αξζξ. 13 ηνπ Ν. 3370/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ Α 129) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3.. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο παξαθάησ Γηεπζχλζεηο : α. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο β. Γηεχζπλζε Υγεηνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Υγηεηλήο Πεξηβάιινληνο γ. Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, δ. Γηεχζπλζε Σηνκαηηθήο Υγείαο ε.. Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο ζη. Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ δ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ε. Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο» ζ. Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ». 3. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ (α) και (β) θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο». 4. Σπκπιεξψλεηαη ην άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. β) ηνπ Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α ) κε ην νπνίν ζπζηήζεθε ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο ην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο σο εμήο: «Σην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο πξνΐζηαηαη ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο». 5. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ ππνινίπσλ Γηεπζχλζεσλ γ έσο ζ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο είλαη νη αθφινπζεο: (γ) Ζ Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ε νπνία είρε ζπζηαζεί σο «Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε Πεξηθέξεηεο θαη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο» κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.3370/2005, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: I. Τκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Δπνπηείαο, Αμηνιφγεζεο θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 1

2 ην ζρεδηαζκφ, ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθνχκελεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ ζπλερή πξναγσγή θαη βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Υγείαο. ηε ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφ θαη ππνζηήξημε ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ ππνπξγείνπ αξκνδηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ. ηε ζηαζεξή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Υπεξεζηψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. ηελ ππνζηήξημε πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Υπεξεζηψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ηελ εηζήγεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ Λεηηνπξγψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηελ παξαθνινχζεζε δηεζλψλ εμειίμεσλ ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ/ζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ΗΗ. Τκήκα Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην νπνίν ζπζηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003 (ΦΔΚ 197/Α / ) θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη νη νπνίεο επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ. ΗΗΗ. Τκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Τνκέα Γεκφζηαο Υγείαο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ Γνκψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη γηα ηε ζηειέρσζε απηψλ κε Λεηηνπξγνχο Γεκφζηαο Υγείαο, Δκπεηξνγλψκνλεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη άιιν πξνζσπηθφ. 2

3 ηελ επεμεξγαζία ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο θαη νδεγηψλ γηα ηελ πξφζιεςε θαη ππεξεζηαθή εμέιημε γηαηξψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηε δηακφξθσζε θαη ζπγθεληξσηηθή αμηνιφγεζε δεηθηψλ επίδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε αλαγθψλ γηα εθπαίδεπζε θαη ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο Τεο Γηεχζπλζεο Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαζψο θαη ησλ ηκεκάησλ απηήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε πηπρίν Ννκηθήο ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ηαηξνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (3), θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (3), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (3), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (3),ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (2), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (3), ΤΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (3), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ (3), ΤΔ Πιεξνθνξηθήο (2), θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). (δ) Ζ Γηεχζπλζε Σηνκαηηθήο Υγείαο, ε νπνία ζπζηήζεθε κε ην Ν. 3370/2005, άξζξν 13, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: I. Τκήκα πξναγσγήο ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο θαη Οδνληηαηξηθψλ Φνξέσλ, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε δηακφξθσζε Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηε Σηνκαηηθή Υγεία, βάζεη ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζηνκαηηθήο πγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σηνκαηηθήο Υγείαο θαη ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Φνξείο. ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο ζηνκαηηθήο πγείαο γηα ηελ πξναγσγή, αγσγή θαη πξφιεςε ζηνκαηηθήο πγείαο, ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθνχκελεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηε Σηνκαηηθή Υγεία. 3

4 ηε γλσκνδφηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαγλψξηζεο νδνληηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ θαη ηεο άζθεζεο απηψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζε ηξίηεο ρψξεο, θαη γεληθφηεξα γηα φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ηνπ νδνληηαηξηθνχ δπλακηθνχ. II. Τκήκα δεκφζηαο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Σ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σηνκαηηθήο Υγείαο. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξερνκέλσλ νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Σ.Υ. ην ζπληνληζκφ, εθζπγρξνληζκφ, ζηαζεξή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ Οδνληηαηξηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Δ.Σ.Υ. βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ Οδνληηαηξηθψλ Γνκψλ, γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Δηδηθψλ Οδνληηαηξηθψλ Κέληξσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζηειέρσζε απηψλ κε νδνληηαηξηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ. ηελ εηζήγεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνκαηηθήο πγείαο ηνπ Δ.Σ.Υ. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ή άιισλ Φνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ εηδίθεπζε νδνληηάηξσλ. ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Φνξείο άιισλ Υπνπξγείσλ (Υπ. Δξγαζίαο, Υπ. Παηδείαο θιπ) γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δεκηνπξγία εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Οδνληηαηξηθψλ Υπεξεζηψλ. Τεο Γηεχζπλζεο Σηνκαηηθήο Υγείαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ κε βαζκφ Γηεπζπληή. Τσλ Τκεκάησλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο νδνληηάηξνπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ (4), θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΤΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (2), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Παηδαγσγηθνχ (1), ΤΔ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (1), ΤΔ Πιεξνθνξηθήο (1), θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). 4

5 (ε) Ζ Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: Η. Τκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνλ ΔΦΔΤ. ηε δεκηνπξγία ηαθηηθψλ ζηαηηζηηθψλ εθζέζεσλ κε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξνθή θαη ηα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή (π.ρ. δεδνκέλα επηπνιαζκνχ παρπζαξθίαο, ζαθραξψδε δηαβήηε θιπ) βαζηζκέλσλ ζε απνηειέζκαηα έγθπξσλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαηξνθή θαη ηα ζρεηηδφκελα κε απηή λνζήκαηα ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ηνλ ΔΦΔΤ θαζψο θαη ηελ θάζεηε ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο. ηε ζπλεξγαζία κε Κέληξα Υγείαο θαη εηδηθά ηκήκαηα λνζνθνκείσλ. II.Τκήκα Δζληθήο Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη δηακφξθσζε εζληθήο δηαηξνθηθήο πνιηηηθήο κε θχξην άμνλα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν. ηε δηακφξθσζε αξρψλ, θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζσζηήο δηαηξνθήο ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ηα δεκνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, φπσο έρνπλ εθηηκεζεί απφ ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ θαη ηε ζχληαμε δηαηξνθηθψλ νδεγηψλ. ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ δηαηξνθήο ηνπ Δ.Σ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο ηε ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα ηνλ νξηζκφ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΦΔΤ. ηελ εθπφλεζε λέσλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη ελζσκάησζε Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ καο Γίθαην IIΗ. Τκήκα Γξάζεσλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 5

6 ηε δηακφξθσζε δηαηξνθηθψλ ζρεκάησλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη ζρνιεία πνπ παξέρνπλ ζίηηζε. ηε δηακφξθσζε ζπζηάζεσλ γηα ηα ηξφθηκα πνπ παξέρνληαη ζηα ζρνιηθά θπιηθεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο θαη ηνλ ΔΦΔΤ. ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ αξρψλ γηα ηελ θιηληθή δηαηξνθή (νξηζκφο πνζνηνινγίσλ γηα ηα λνζνθνκεία) θαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο, ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ παξνρήο βνήζεηαο δηαηξνθήο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηε Γ/λζε Αγσγήο Υγείαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Γηαηξνθήο. ην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε, ηελ επνπηεία θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο. ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε νξγαλσκέλεο θακπάληεο πιεξνθφξεζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνλ ΔΦΔΤ. ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ηαηξείσλ αληηκεηψπηζεο ηεο Παρπζαξθίαο ζην ΔΣΥ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο. ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ δηαηηνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο Τεο Γηεχζπλζεο Γηαηξνθήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ κε βαζκφ Γηεπζπληή ή ΠΔ Γηαηηνιφγσλ. Τσλ Τκεκάησλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ Γηαηηνιφγσλ. Τν Τκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1) ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Γηαηηνιφγσλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΠΔ Φεκηθνχ (1) θαη ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (2) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). Τν Τκήκα Δζληθήο 6

7 Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ-Ηαηξφ (1)., ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ-Παηδίαηξν κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδηθή παρπζαξθία (1), ΠΔ Βηνιφγσλ (1), ΠΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (1), ΠΔ Χπρνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθψλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (2). Τν Τκήκα Γξάζεσλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ-Ηαηξφ (1)., ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ-Παηδίαηξν κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδηθή παρπζαξθία (1), ΠΔ Χπρνιφγσλ (1), ΠΔ Γηαηηνιφγσλ (1), ΠΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (2) θαη ΤΔ Γηαηηνιφγσλ (1). (ζη) Ζ Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ, ζπζηήζεθε κε ην λ.3868/2010 άξζξν 17 παξ. 1 θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχλ ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αληηκεηψπηζε ρξήζεο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ηνπ αιθννιηζκνχ, ηνπ θαπλίζκαηνο θαη άιισλ ζχγρξνλσλ εμαξηήζεσλ, φπσο ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ην δηαδίθηπν θαη νη δηαηξνθηθέο εμαξηήζεηο. Ζ Γηεχζπλζε εμαξηήζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: I. Τκήκα Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δμάξηεζεο, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υπνθαηαζηάησλ, Αληηκεηψπηζεο ηεο Κξίζεο, Γηπιήο Γηάγλσζεο ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ θαη ζε ηδησηηθέο Κιηληθέο. ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΣΥ θαη Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ ζε φηη αθνξά ηηο Μνλάδεο Αληηκεηψπηζεο ησλ Δμαξηήζεσλ, πνπ αλαπηχζζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Έληαμεο γηα ηνπο πξψελ ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. ηε ζπκκεηνρή κε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ έθδνζε απφ θνηλνχ απνθάζεσλ έγθξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ εμαξηεκέλα άηνκα. ηε κειέηε, αλάπηπμε, αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ ζρεηηθψλ κε ηα λαξθσηηθά. ηε ζπλεξγαζία κε Γηεζλείο θαη Κνηλνηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη Φνξείο, θαη ηε 7

8 ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα λαξθσηηθά. ηελ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Ννκνζεζίαο θαη ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ, θηλήηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία ή Φνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο. ηελ επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ ησλ Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Απεμάξηεζεο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Δ.Κ. II. Τν Τκήκα Αληηκεηψπηζεο Αιθννιηζκνχ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3868/2010 κεηνλνκάδεηαη θαη θαιείηαη εθεμήο «Τκήκα Αληηκεηψπηζεο ηνπ Καπλίζκαηνο θαη ηνπ Αιθννιηζκνχ» θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο. Δπνπηεία θαη έιεγρνο απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο.. ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ αιθνφι ηελ πξνψζεζε, ελζάξξπλζε θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλέπεηεο θαπλνχ θαη αιθνφι ζηελ πγεία απφ ηελ έθζεζε ζε θαπλφ θαη ηελ θαηάρξεζε αιθνφι. ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ αιθνφι, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. ηελ θαζηέξσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Έιεγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη αιθνφι, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη δεηθηψλ πγείαο. 8

9 ηε ζπγθξφηεζε θαη ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ κε αληηθείκελν ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ειέγρνπ, πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία. ηε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα φξγαλα άιισλ ρσξψλ, θαζψο θαη κε δηεζλείο θαη θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθνχ θαη παγθφζκηνπ ειέγρνπ θαπλνχ, ηε δηαηχπσζε γλψκεο ή ηε δηαρείξηζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θάζε άιινπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ηνλ θαπλφ, ηα αιθνφι θαη ηα πξντφληα ηνπο ηε δεκηνπξγία, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο, ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ πξφιεςεο, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε ζέκαηα θαπλνχ θαη αιθνφι. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο εμάξηεζεο απφ αιθνφι θαη θαπλφ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ, θηλήηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία ή Φνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαη ηνλ θαπλφ θαη ηελ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Ννκνζεζίαο θαη ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Απεμάξηεζεο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Δ.Κ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ ελεκέξσζεο πνιηηψλ θαη καζεηψλ γηα ζέκαηα θαπλίζκαηνο θαη αιθννιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο. III. Τκήκα Χπρηθψλ Δμαξηήζεσλ Δζηζκνχ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δμάξηεζεο, φπσο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ(βνπιηκίαο, αλνξεμίαο), ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ληφπηλγθ (dopping), δηαδίθηπν θ.ι.π, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ «λνκίκσλ» εμαξηήζεσλ. 9

10 ηελ επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ ησλ Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. ην ζπληνληζκφ, εηζεγήζεηο θαη Δπηζηεκνληθή Σηήξημε ησλ ζεκάησλ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ζέκαηα ησλ εμαξηήζεσλ, θαη ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία γηα ην ζπληνληζκφ ηεο αληηκεηψπηζεο θνηλψλ πξνβιεκάησλ γηα ηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι ή άιισλ εμαξηήζεσλ. ηελ πξφηαζε ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ απνζηνιή θάζε είδνπο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο (DAC) αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο. ην ζρεδηαζκφ Πξσηνβνπιηψλ Σπλεγνξίαο: ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, αιιεινβνήζεηα, ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεσλ, δηακεζνιάβεζε, ππεξάζπηζε, εμάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο ηνπ «ηνμηθνκαλνχο». Σηε Γηεχζπλζε πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ Χπρνιφγσλ ή ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ, κε πξφζζεην πξνζφλ ηελ εκπεηξία ζην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ θαη ηελ άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο. Σε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ Τκήκαηα πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Χπρνιφγσλ ή ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΠΔ Χπρνιφγσλ (3), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (2), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (1), ΠΔ Μεραληθψλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε πηπρίν Ννκηθήο (1), ΠΔ Ννζειεπηψλ (1), ΤΔ Ννζειεπηψλ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ (2), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ κνλάδσλ πγείαο θαη πξφλνηαο (1), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ (2) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1) (δ) Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία ζπζηάζεθε σο Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ κε ην Π.Γ.77/1985 (ΦΔΚ28/Α) θαη κεηαθέξζεθε ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηελ παξ.2δ ηνπ 10

11 αξ. 2 ηνπ Π.Γ.96/2010 (ΦΔΚ170/Α) θαη ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, θαζψο θαη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία θαη άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: I. Τκήκα Διέγρνπ, Δπνπηείαο θαη Υπνζηήξημεο Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ ΑκεΑ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ Οκνζπνλδηψλ Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Δ.Α.ΟΜ.-Α.ΜΔ.Α, Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε θαξφηζη (Ο.Σ.Δ.Κ.Κ.) θαη Διιεληθή Οκνζπνλδία Αζιεηηζκνχ Κσθψλ θαη ηα Σσκαηεία ηεο δχλακήο ηνπο. ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγνχλ νη αλσηέξσ Οκνζπνλδίεο θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ (δηεζλψλ θαη κε). ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδξπφκελσλ Αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ. ηε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ Πξνπνλεηψλ. ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ Σσκαηείσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο. ΗΗ. Τκήκα Δπνπηείαο θαη Υπνζηήξημεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηε ζπλεξγαζία κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηηο Γηεζλείο Σρέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Αζιεηηζκφ ΑκεΑ. ηε δηνξγάλσζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο Αζιεηψλ ΑκεΑ. ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηνπο Οξγαληζκνχο Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ. ΗΗΗ. Τκήκα Λνηπψλ Φνξέσλ Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηα Special Olympics, ηα Αζιεηηθά Σσκαηεία Νεθξνπαζψλ θαη ηνπο Λνηπνχο Φνξείο 11

12 ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηηο αλσηέξσ Οκνζπνλδίεο θαη ηα Σσκαηεία ηεο δχλακήο ηνπο. ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ (δηεζλψλ θαη κε) ησλ αλσηέξσ Οκνζπνλδηψλ θαη Σσκαηείσλ. ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδξπφκελσλ Αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ. ηε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ Πξνπνλεηψλ. ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ Σσκαηείσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο. ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ ΑκεΑ. Σηε Γηεχζπλζε θαη ζηα ηκήκαηα απηήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ πηπρηνχρσλ Τκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (6), ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (15), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (8), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Λνγηζηηθνχ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1) (ε) Ζ Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο», νη αξκνδηφηεηέο ηεο, ε ζπγθξφηεζε ζε ηκήκαηα θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο απηήο πξνβιέπνληαη ζην άξζξ. 39 ηνπ Ν.2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξ.76 ηνπ Ν. 3057/2002(ΦΔΚ 239 η.α ). Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ απηήο είλαη νη εμήο: I. Τκήκα Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Υπνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο (πξνζδηνξηζκφο νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εθθξεκνηήησλ) ηε κειέηε, εηζήγεζε θαη έθδνζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε 12

13 ηζρχνλ νξγαλσηηθφ πιαίζην ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηελ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο γηα θάζε θνξέα άζιεζεο ηελ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ φισλ ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηελ εηζήγεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Σπκθσληψλ. IΗ. Τκήκα Δπηζηεκνληθήο Υπνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμεηδίθεπζεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζινπκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα Πηπρηνχρνπο Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) θαη ζηειέρε ησλ Γεκνηηθψλ Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θχξην ζθνπφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο ην ζρεδηαζκφ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ «Άζιεζε γηα Όινπο» θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηε κέξηκλα θαη επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη θνξείο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε Άζιεζεο γηα Όινπο IΗΗ. Τκήκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινπλ νη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε αηηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζσκαηείσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο πνπ 13

14 απνζηέιινληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ ειέγρσλ ζηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο θαη ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ Σηε Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο» θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα απηήο, πξνΐζηαηαη ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ πηπρηνχρνο Τκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (8), ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (7), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (5), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Λνγηζηηθνχ (7), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1) (ζ) Ζ Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ, ε νπνία ζπζηήλεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε ηεο Άζιεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε ησλ Γηεζλψλ Σρέζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνχ ΑκεΑ, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: I. Τκήκα Σρνιηθήο, Παλεπηζηεκηαθήο, Σηξαηησηηθήο Άζιεζεο θ.ι.π. κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ εηζήγεζε πξφζθνξσλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε ζσζηή άζιεζε, ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θ.ι.π. ζηε Σρνιηθή Κνηλφηεηα, ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θιπ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα Υπνπξγεία Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη άιινπο θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπο θνξείο. ηε κέξηκλα γηα ηε ιήςε θάζε πξφζθνξνπ κέηξνπ πνπ ππνβνεζά ηελ θαιιηέξγεηα, δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ηα Σψκαηα Αζθαιείαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα Υπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. ΗΗ. Τκήκα Γηεζλψλ Σρέζεσλ Αζιεηηζκνχ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ Σρέζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ηνκέα Άζιεζεο 14

15 ηελ εθπξνζψπεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ζηνπο ινηπνχο θνξείο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηε ζρεδίαζε θαη ηε κεζφδεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιισλ ζπκθσληψλ ζηνπο Τνκείο Άζιεζεο. ΗΗΗ. Τκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο Υπεξεζηψλ Αζιεηηζκνχ κε αξκνδηφηεηεο ηε κέξηκλα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ν λένο θνξέαο θαη ηελ εηζήγεζε πξφβιεςεο πξνζβαζηκφηεηαο. Σηε Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ θαη ζηα Τκήκαηα απηήο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ πηπρηνχρσλ Τκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (6), ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (12), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (6), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Μεραληθψλ (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Λνγηζηηθνχ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1) 6. Τν Απηνηειέο Τκήκα Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο φπσο ζπζηήζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003, πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ σο άλσ Νφκνπ θαη νξίδεηαη κε ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε νηθ (ΦΔΚ 1287/Β / ) «Γεκηνπξγία Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ πνιηηψλ», κεηαθέξεηαη θαη ππάγεηαη σο Τκήκα ζηε Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο. 7. Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ζπζηήλνληαη νη αλάινγεο νξγαληθέο ζέζεηο κνλίκσλ θαη επί ζρέζε ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ. Οη ζέζεηο απηέο θαιχπηνληαη απφ ήδε ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο ή απφ απνζπάζεηο ή απφ κεηαηάμεηο ππαιιήισλ αλαιφγσλ πξνζφλησλ, φπσο νη ζέζεηο απηέο πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο», θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ ζέζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. δ ηνπ ΠΓ 96/2010 «Σχζηαζε Υπνπξγείνπ Θαιάζζησλ Υπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη 15

16 αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ Υπνπξγείσλ» θαη πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ. 8. Με Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη θάζε επηκέξνπο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ. 16

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο».

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Η Γ/λζε «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο» είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Κεθάιαην 1ν χζηεκα Πξνκεζεηψλ Τγείαο ʼξζξν 1 - Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος 4445/2016 για την κοινωνική συνοχή και το ασυαλιστικό

Ο νόμος 4445/2016 για την κοινωνική συνοχή και το ασυαλιστικό Ο νόμος 4445/2016 για την κοινωνική συνοχή και το ασυαλιστικό Λ. 4445/16 (ΦΔΘ 236 Α/19-12-2016): Δζληθφο Κεραληζκφο Ππληνληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Ξνιηηηθψλ Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011 ΓΖΜΟ ΑΡΩΝΗΚΟΤ Αξ. Πξση.506 Αξ. Απνθ. 5 Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Δηοίθεζε κέζω Σηότωλ: Ο προϋποιογηζκός προγρακκάηωλ ζηο πιαίζηο ηοσ δηαρθούς εθζσγτροληζκού ηες ειιεληθής δεκόζηας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ (DUTHNet) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ (DUTHNet) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ (DUTHNet) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (GUNet) Ξάλζε, Σεπηέκβξηνο 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Ιφάννης Σιηαράς Δνηης Διεύθσνζης Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίφν Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ.Δ Κονδσλία Σφηηρίοσ Τμημαηάρτης Τμήμαηος Διαπίζηεσζης Μεηρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», ε 1 ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ. (Ι έκδοζη)

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ. (Ι έκδοζη) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Ι έκδοζη) 1 ΟΓΗΓΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα Έθδνζε: 06 Έγθξηζε: Σπλεδξίαζε Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Αξ.74, 21/10/2008 Σπλεδξίαζε Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Αξ.105, 21/10/2008 Τξνπνπνίεζε: Έλαξμε Ιζρχνο: Σπλεδξίαζε Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Αξ. 115, 28/9/2010 Σπλεδξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143)

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE.Σ.Y., κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ην ζρέδην λφκνπ «Γηα ηε βειηίσζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Γηαθπβέξλεζεο»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ην ζρέδην λφκνπ «Γηα ηε βειηίσζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Γηαθπβέξλεζεο» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ην ζρέδην λφκνπ «Γηα ηε βειηίσζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Γηαθπβέξλεζεο» Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Η δηαθζνξά, ε γξαθεηνθξαηία, ε πνιπλνκία θαη ε επηθάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ είλαη σο γλσζηφ ηα ζεκαληηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα