Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ"

Transcript

1 Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο, ε νπνία εθεμήο θαιείηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο. 2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ αξζξ. 13 ηνπ Ν. 3370/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ Α 129) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3.. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο παξαθάησ Γηεπζχλζεηο : α. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο β. Γηεχζπλζε Υγεηνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Υγηεηλήο Πεξηβάιινληνο γ. Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, δ. Γηεχζπλζε Σηνκαηηθήο Υγείαο ε.. Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο ζη. Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ δ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ε. Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο» ζ. Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ». 3. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ (α) και (β) θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο». 4. Σπκπιεξψλεηαη ην άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. β) ηνπ Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α ) κε ην νπνίν ζπζηήζεθε ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο ην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο σο εμήο: «Σην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο πξνΐζηαηαη ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο». 5. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ ππνινίπσλ Γηεπζχλζεσλ γ έσο ζ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο είλαη νη αθφινπζεο: (γ) Ζ Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ε νπνία είρε ζπζηαζεί σο «Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε Πεξηθέξεηεο θαη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο» κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.3370/2005, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: I. Τκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Δπνπηείαο, Αμηνιφγεζεο θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 1

2 ην ζρεδηαζκφ, ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθνχκελεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ ζπλερή πξναγσγή θαη βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Υγείαο. ηε ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφ θαη ππνζηήξημε ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ ππνπξγείνπ αξκνδηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ. ηε ζηαζεξή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Υπεξεζηψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. ηελ ππνζηήξημε πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Υπεξεζηψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ηελ εηζήγεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ Λεηηνπξγψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηελ παξαθνινχζεζε δηεζλψλ εμειίμεσλ ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ/ζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ΗΗ. Τκήκα Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην νπνίν ζπζηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003 (ΦΔΚ 197/Α / ) θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη νη νπνίεο επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ. ΗΗΗ. Τκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Τνκέα Γεκφζηαο Υγείαο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ Γνκψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη γηα ηε ζηειέρσζε απηψλ κε Λεηηνπξγνχο Γεκφζηαο Υγείαο, Δκπεηξνγλψκνλεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη άιιν πξνζσπηθφ. 2

3 ηελ επεμεξγαζία ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο θαη νδεγηψλ γηα ηελ πξφζιεςε θαη ππεξεζηαθή εμέιημε γηαηξψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηε δηακφξθσζε θαη ζπγθεληξσηηθή αμηνιφγεζε δεηθηψλ επίδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε αλαγθψλ γηα εθπαίδεπζε θαη ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο Τεο Γηεχζπλζεο Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαζψο θαη ησλ ηκεκάησλ απηήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε πηπρίν Ννκηθήο ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ηαηξνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (3), θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (3), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (3), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (3),ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (2), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (3), ΤΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (3), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ (3), ΤΔ Πιεξνθνξηθήο (2), θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). (δ) Ζ Γηεχζπλζε Σηνκαηηθήο Υγείαο, ε νπνία ζπζηήζεθε κε ην Ν. 3370/2005, άξζξν 13, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: I. Τκήκα πξναγσγήο ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο θαη Οδνληηαηξηθψλ Φνξέσλ, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε δηακφξθσζε Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηε Σηνκαηηθή Υγεία, βάζεη ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζηνκαηηθήο πγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σηνκαηηθήο Υγείαο θαη ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Φνξείο. ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο ζηνκαηηθήο πγείαο γηα ηελ πξναγσγή, αγσγή θαη πξφιεςε ζηνκαηηθήο πγείαο, ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθνχκελεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηε Σηνκαηηθή Υγεία. 3

4 ηε γλσκνδφηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαγλψξηζεο νδνληηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ θαη ηεο άζθεζεο απηψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζε ηξίηεο ρψξεο, θαη γεληθφηεξα γηα φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ηνπ νδνληηαηξηθνχ δπλακηθνχ. II. Τκήκα δεκφζηαο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Σ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σηνκαηηθήο Υγείαο. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξερνκέλσλ νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Σ.Υ. ην ζπληνληζκφ, εθζπγρξνληζκφ, ζηαζεξή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ Οδνληηαηξηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Δ.Σ.Υ. βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ Οδνληηαηξηθψλ Γνκψλ, γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Δηδηθψλ Οδνληηαηξηθψλ Κέληξσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζηειέρσζε απηψλ κε νδνληηαηξηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ. ηελ εηζήγεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνκαηηθήο πγείαο ηνπ Δ.Σ.Υ. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ή άιισλ Φνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ εηδίθεπζε νδνληηάηξσλ. ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Φνξείο άιισλ Υπνπξγείσλ (Υπ. Δξγαζίαο, Υπ. Παηδείαο θιπ) γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δεκηνπξγία εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Οδνληηαηξηθψλ Υπεξεζηψλ. Τεο Γηεχζπλζεο Σηνκαηηθήο Υγείαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ κε βαζκφ Γηεπζπληή. Τσλ Τκεκάησλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο νδνληηάηξνπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ (4), θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΤΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (2), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Παηδαγσγηθνχ (1), ΤΔ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (1), ΤΔ Πιεξνθνξηθήο (1), θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). 4

5 (ε) Ζ Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: Η. Τκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνλ ΔΦΔΤ. ηε δεκηνπξγία ηαθηηθψλ ζηαηηζηηθψλ εθζέζεσλ κε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξνθή θαη ηα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή (π.ρ. δεδνκέλα επηπνιαζκνχ παρπζαξθίαο, ζαθραξψδε δηαβήηε θιπ) βαζηζκέλσλ ζε απνηειέζκαηα έγθπξσλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαηξνθή θαη ηα ζρεηηδφκελα κε απηή λνζήκαηα ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ηνλ ΔΦΔΤ θαζψο θαη ηελ θάζεηε ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο. ηε ζπλεξγαζία κε Κέληξα Υγείαο θαη εηδηθά ηκήκαηα λνζνθνκείσλ. II.Τκήκα Δζληθήο Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη δηακφξθσζε εζληθήο δηαηξνθηθήο πνιηηηθήο κε θχξην άμνλα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν. ηε δηακφξθσζε αξρψλ, θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζσζηήο δηαηξνθήο ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ηα δεκνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, φπσο έρνπλ εθηηκεζεί απφ ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ θαη ηε ζχληαμε δηαηξνθηθψλ νδεγηψλ. ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ δηαηξνθήο ηνπ Δ.Σ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο ηε ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα ηνλ νξηζκφ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΦΔΤ. ηελ εθπφλεζε λέσλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη ελζσκάησζε Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ καο Γίθαην IIΗ. Τκήκα Γξάζεσλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 5

6 ηε δηακφξθσζε δηαηξνθηθψλ ζρεκάησλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη ζρνιεία πνπ παξέρνπλ ζίηηζε. ηε δηακφξθσζε ζπζηάζεσλ γηα ηα ηξφθηκα πνπ παξέρνληαη ζηα ζρνιηθά θπιηθεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο θαη ηνλ ΔΦΔΤ. ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ αξρψλ γηα ηελ θιηληθή δηαηξνθή (νξηζκφο πνζνηνινγίσλ γηα ηα λνζνθνκεία) θαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο, ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ παξνρήο βνήζεηαο δηαηξνθήο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηε Γ/λζε Αγσγήο Υγείαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Γηαηξνθήο. ην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε, ηελ επνπηεία θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο. ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε νξγαλσκέλεο θακπάληεο πιεξνθφξεζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνλ ΔΦΔΤ. ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ηαηξείσλ αληηκεηψπηζεο ηεο Παρπζαξθίαο ζην ΔΣΥ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο. ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ δηαηηνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο Τεο Γηεχζπλζεο Γηαηξνθήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ κε βαζκφ Γηεπζπληή ή ΠΔ Γηαηηνιφγσλ. Τσλ Τκεκάησλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ Γηαηηνιφγσλ. Τν Τκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1) ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Γηαηηνιφγσλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΠΔ Φεκηθνχ (1) θαη ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (2) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). Τν Τκήκα Δζληθήο 6

7 Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ-Ηαηξφ (1)., ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ-Παηδίαηξν κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδηθή παρπζαξθία (1), ΠΔ Βηνιφγσλ (1), ΠΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (1), ΠΔ Χπρνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθψλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (2). Τν Τκήκα Γξάζεσλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ-Ηαηξφ (1)., ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ-Παηδίαηξν κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδηθή παρπζαξθία (1), ΠΔ Χπρνιφγσλ (1), ΠΔ Γηαηηνιφγσλ (1), ΠΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (2) θαη ΤΔ Γηαηηνιφγσλ (1). (ζη) Ζ Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ, ζπζηήζεθε κε ην λ.3868/2010 άξζξν 17 παξ. 1 θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχλ ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αληηκεηψπηζε ρξήζεο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ηνπ αιθννιηζκνχ, ηνπ θαπλίζκαηνο θαη άιισλ ζχγρξνλσλ εμαξηήζεσλ, φπσο ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ην δηαδίθηπν θαη νη δηαηξνθηθέο εμαξηήζεηο. Ζ Γηεχζπλζε εμαξηήζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: I. Τκήκα Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δμάξηεζεο, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υπνθαηαζηάησλ, Αληηκεηψπηζεο ηεο Κξίζεο, Γηπιήο Γηάγλσζεο ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ θαη ζε ηδησηηθέο Κιηληθέο. ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΣΥ θαη Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ ζε φηη αθνξά ηηο Μνλάδεο Αληηκεηψπηζεο ησλ Δμαξηήζεσλ, πνπ αλαπηχζζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Έληαμεο γηα ηνπο πξψελ ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. ηε ζπκκεηνρή κε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ έθδνζε απφ θνηλνχ απνθάζεσλ έγθξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ εμαξηεκέλα άηνκα. ηε κειέηε, αλάπηπμε, αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ ζρεηηθψλ κε ηα λαξθσηηθά. ηε ζπλεξγαζία κε Γηεζλείο θαη Κνηλνηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη Φνξείο, θαη ηε 7

8 ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα λαξθσηηθά. ηελ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Ννκνζεζίαο θαη ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ, θηλήηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία ή Φνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο. ηελ επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ ησλ Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Απεμάξηεζεο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Δ.Κ. II. Τν Τκήκα Αληηκεηψπηζεο Αιθννιηζκνχ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3868/2010 κεηνλνκάδεηαη θαη θαιείηαη εθεμήο «Τκήκα Αληηκεηψπηζεο ηνπ Καπλίζκαηνο θαη ηνπ Αιθννιηζκνχ» θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο. Δπνπηεία θαη έιεγρνο απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο.. ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ αιθνφι ηελ πξνψζεζε, ελζάξξπλζε θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλέπεηεο θαπλνχ θαη αιθνφι ζηελ πγεία απφ ηελ έθζεζε ζε θαπλφ θαη ηελ θαηάρξεζε αιθνφι. ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ αιθνφι, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. ηελ θαζηέξσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Έιεγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη αιθνφι, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη δεηθηψλ πγείαο. 8

9 ηε ζπγθξφηεζε θαη ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ κε αληηθείκελν ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ειέγρνπ, πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία. ηε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα φξγαλα άιισλ ρσξψλ, θαζψο θαη κε δηεζλείο θαη θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθνχ θαη παγθφζκηνπ ειέγρνπ θαπλνχ, ηε δηαηχπσζε γλψκεο ή ηε δηαρείξηζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θάζε άιινπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ηνλ θαπλφ, ηα αιθνφι θαη ηα πξντφληα ηνπο ηε δεκηνπξγία, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο, ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ πξφιεςεο, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε ζέκαηα θαπλνχ θαη αιθνφι. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο εμάξηεζεο απφ αιθνφι θαη θαπλφ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ, θηλήηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία ή Φνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαη ηνλ θαπλφ θαη ηελ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Ννκνζεζίαο θαη ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Απεμάξηεζεο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Δ.Κ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ ελεκέξσζεο πνιηηψλ θαη καζεηψλ γηα ζέκαηα θαπλίζκαηνο θαη αιθννιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο. III. Τκήκα Χπρηθψλ Δμαξηήζεσλ Δζηζκνχ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δμάξηεζεο, φπσο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ(βνπιηκίαο, αλνξεμίαο), ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ληφπηλγθ (dopping), δηαδίθηπν θ.ι.π, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ «λνκίκσλ» εμαξηήζεσλ. 9

10 ηελ επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ ησλ Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. ην ζπληνληζκφ, εηζεγήζεηο θαη Δπηζηεκνληθή Σηήξημε ησλ ζεκάησλ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ζέκαηα ησλ εμαξηήζεσλ, θαη ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία γηα ην ζπληνληζκφ ηεο αληηκεηψπηζεο θνηλψλ πξνβιεκάησλ γηα ηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι ή άιισλ εμαξηήζεσλ. ηελ πξφηαζε ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ απνζηνιή θάζε είδνπο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο (DAC) αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο. ην ζρεδηαζκφ Πξσηνβνπιηψλ Σπλεγνξίαο: ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, αιιεινβνήζεηα, ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεσλ, δηακεζνιάβεζε, ππεξάζπηζε, εμάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο ηνπ «ηνμηθνκαλνχο». Σηε Γηεχζπλζε πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ Χπρνιφγσλ ή ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ, κε πξφζζεην πξνζφλ ηελ εκπεηξία ζην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ θαη ηελ άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο. Σε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ Τκήκαηα πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Χπρνιφγσλ ή ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΠΔ Χπρνιφγσλ (3), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (2), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (1), ΠΔ Μεραληθψλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε πηπρίν Ννκηθήο (1), ΠΔ Ννζειεπηψλ (1), ΤΔ Ννζειεπηψλ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ (2), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ κνλάδσλ πγείαο θαη πξφλνηαο (1), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ (2) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1) (δ) Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία ζπζηάζεθε σο Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ κε ην Π.Γ.77/1985 (ΦΔΚ28/Α) θαη κεηαθέξζεθε ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηελ παξ.2δ ηνπ 10

11 αξ. 2 ηνπ Π.Γ.96/2010 (ΦΔΚ170/Α) θαη ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, θαζψο θαη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία θαη άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: I. Τκήκα Διέγρνπ, Δπνπηείαο θαη Υπνζηήξημεο Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ ΑκεΑ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ Οκνζπνλδηψλ Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Δ.Α.ΟΜ.-Α.ΜΔ.Α, Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε θαξφηζη (Ο.Σ.Δ.Κ.Κ.) θαη Διιεληθή Οκνζπνλδία Αζιεηηζκνχ Κσθψλ θαη ηα Σσκαηεία ηεο δχλακήο ηνπο. ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγνχλ νη αλσηέξσ Οκνζπνλδίεο θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ (δηεζλψλ θαη κε). ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδξπφκελσλ Αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ. ηε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ Πξνπνλεηψλ. ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ Σσκαηείσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο. ΗΗ. Τκήκα Δπνπηείαο θαη Υπνζηήξημεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηε ζπλεξγαζία κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηηο Γηεζλείο Σρέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Αζιεηηζκφ ΑκεΑ. ηε δηνξγάλσζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο Αζιεηψλ ΑκεΑ. ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηνπο Οξγαληζκνχο Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ. ΗΗΗ. Τκήκα Λνηπψλ Φνξέσλ Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηα Special Olympics, ηα Αζιεηηθά Σσκαηεία Νεθξνπαζψλ θαη ηνπο Λνηπνχο Φνξείο 11

12 ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηηο αλσηέξσ Οκνζπνλδίεο θαη ηα Σσκαηεία ηεο δχλακήο ηνπο. ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ (δηεζλψλ θαη κε) ησλ αλσηέξσ Οκνζπνλδηψλ θαη Σσκαηείσλ. ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδξπφκελσλ Αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ. ηε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ Πξνπνλεηψλ. ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ Σσκαηείσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο. ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ ΑκεΑ. Σηε Γηεχζπλζε θαη ζηα ηκήκαηα απηήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ πηπρηνχρσλ Τκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (6), ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (15), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (8), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Λνγηζηηθνχ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1) (ε) Ζ Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο», νη αξκνδηφηεηέο ηεο, ε ζπγθξφηεζε ζε ηκήκαηα θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο απηήο πξνβιέπνληαη ζην άξζξ. 39 ηνπ Ν.2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξ.76 ηνπ Ν. 3057/2002(ΦΔΚ 239 η.α ). Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ απηήο είλαη νη εμήο: I. Τκήκα Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Υπνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο (πξνζδηνξηζκφο νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εθθξεκνηήησλ) ηε κειέηε, εηζήγεζε θαη έθδνζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε 12

13 ηζρχνλ νξγαλσηηθφ πιαίζην ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηελ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο γηα θάζε θνξέα άζιεζεο ηελ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ φισλ ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηελ εηζήγεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Σπκθσληψλ. IΗ. Τκήκα Δπηζηεκνληθήο Υπνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμεηδίθεπζεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζινπκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα Πηπρηνχρνπο Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) θαη ζηειέρε ησλ Γεκνηηθψλ Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θχξην ζθνπφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο ην ζρεδηαζκφ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ «Άζιεζε γηα Όινπο» θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηε κέξηκλα θαη επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη θνξείο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε Άζιεζεο γηα Όινπο IΗΗ. Τκήκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινπλ νη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε αηηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζσκαηείσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο πνπ 13

14 απνζηέιινληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ ειέγρσλ ζηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο θαη ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ Σηε Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο» θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα απηήο, πξνΐζηαηαη ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ πηπρηνχρνο Τκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (8), ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (7), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (5), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Λνγηζηηθνχ (7), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1) (ζ) Ζ Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ, ε νπνία ζπζηήλεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε ηεο Άζιεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε ησλ Γηεζλψλ Σρέζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνχ ΑκεΑ, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: I. Τκήκα Σρνιηθήο, Παλεπηζηεκηαθήο, Σηξαηησηηθήο Άζιεζεο θ.ι.π. κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ εηζήγεζε πξφζθνξσλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε ζσζηή άζιεζε, ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θ.ι.π. ζηε Σρνιηθή Κνηλφηεηα, ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θιπ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα Υπνπξγεία Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη άιινπο θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπο θνξείο. ηε κέξηκλα γηα ηε ιήςε θάζε πξφζθνξνπ κέηξνπ πνπ ππνβνεζά ηελ θαιιηέξγεηα, δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ηα Σψκαηα Αζθαιείαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα Υπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. ΗΗ. Τκήκα Γηεζλψλ Σρέζεσλ Αζιεηηζκνχ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ Σρέζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ηνκέα Άζιεζεο 14

15 ηελ εθπξνζψπεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ζηνπο ινηπνχο θνξείο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηε ζρεδίαζε θαη ηε κεζφδεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιισλ ζπκθσληψλ ζηνπο Τνκείο Άζιεζεο. ΗΗΗ. Τκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο Υπεξεζηψλ Αζιεηηζκνχ κε αξκνδηφηεηεο ηε κέξηκλα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ν λένο θνξέαο θαη ηελ εηζήγεζε πξφβιεςεο πξνζβαζηκφηεηαο. Σηε Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ θαη ζηα Τκήκαηα απηήο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ πηπρηνχρσλ Τκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (6), ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (12), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (6), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Μεραληθψλ (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Λνγηζηηθνχ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1) 6. Τν Απηνηειέο Τκήκα Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο φπσο ζπζηήζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003, πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ σο άλσ Νφκνπ θαη νξίδεηαη κε ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε νηθ (ΦΔΚ 1287/Β / ) «Γεκηνπξγία Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ πνιηηψλ», κεηαθέξεηαη θαη ππάγεηαη σο Τκήκα ζηε Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο. 7. Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ζπζηήλνληαη νη αλάινγεο νξγαληθέο ζέζεηο κνλίκσλ θαη επί ζρέζε ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ. Οη ζέζεηο απηέο θαιχπηνληαη απφ ήδε ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο ή απφ απνζπάζεηο ή απφ κεηαηάμεηο ππαιιήισλ αλαιφγσλ πξνζφλησλ, φπσο νη ζέζεηο απηέο πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο», θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ ζέζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. δ ηνπ ΠΓ 96/2010 «Σχζηαζε Υπνπξγείνπ Θαιάζζησλ Υπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη 15

16 αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ Υπνπξγείσλ» θαη πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ. 8. Με Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη θάζε επηκέξνπο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ. 16

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Ιφάννης Σιηαράς Δνηης Διεύθσνζης Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίφν Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ.Δ Κονδσλία Σφηηρίοσ Τμημαηάρτης Τμήμαηος Διαπίζηεσζης Μεηρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή σγείας και διατροφή

Αγωγή σγείας και διατροφή Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Υγείαο(2015) Τόκνο 7,Τεύρνο 2, 50-57 ISSN 1791-9649 Αγωγή σγείας και διατροφή Μπηηζψξε Ε 1, Μπαιάζθα Γ 2, Φάξνο Γ 3 1 ΤΔ Ννζειεχηξηα (ΜΔΘ/ΔΛΠΗΣ), MSC, ΔΠΠΑΗΚ, Δθπαηδεχηξηα BLS/AED,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΖΔΩΝ Εγρεηξίδην ρεδηαζκνύ, Δηεμαγωγήο θαη Απνηίκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθφ θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 4 Ινπλίνπ 2003, Βαξθειψλε, Ιζπαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α ΒΑΘΜΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ο Νόκνο 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα