ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. Γκιάλας Συνεδρίαση Συγκλήτου αρ Ιουλίου 2009

2 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Σκοπός λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών (Φ.Κ.) είναι πρωτίστως η προσφορά διευκολύνσεων στη σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδας μας για καλύτερους όρους σπουδών και διαβίωσης και επιπλέον η κάλυψη ακαδημαϊκών και επιστημονικών αναγκών προς όφελος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του ακαδημαϊκού έργου. Στις ΦΚ γίνονται δεκτοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και επισκέπτες καθηγητές και άλλοι προσκεκλημένοι επιστήμονες, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής 2. Με την αποδοχή διαμονής του στις ΦΚ, ο φοιτητής ή φοιτήτρια αποδέχεται τους όρους και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικά του παρόντος Γενικού Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών και συνεργάζεται με τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διαφύλαξη και ορθή εφαρμογή τους. 3. Οι ΦΚ αποτελούν φυσική προέκταση του πανεπιστημιακού χώρου και καλύπτονται από τις ισχύουσες αποφάσεις της Συγκλήτου για το πανεπιστημιακό άσυλο 4. Οι ΦΚ περιλαμβάνουν τις ιδιόκτητες Φοιτητικές Εστίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ξενοδοχεία Άρθρο 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Για τη διοικητική υποστήριξη και τη φροντίδα για τα θέματα στέγασης των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκροτείται «Κεντρική Επιτροπή Φοιτητικών Κατοικιών (ΚΕΦΚ)», που αποτελείται από: a) Τον αρμόδιο αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο. b) Τους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων Φοιτητικής Μέριμνας (ΠΣΦΜ) c) Έναν (1) εκπρόσωπο φοιτητών από κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας (ΠΣΦΜ),. d) Ένα διοικητικό υπάλληλο αρμόδιο για θέματα φοιτητικής μέριμνας που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο e) Το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει επί πλέον μέλη της ΚΕΦΚ, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου. Σε κάθε πανεπιστημιακή μονάδα, ορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης (ΠΔ) της μονάδας, ένας διοικητικός υπάλληλος, που αναλαμβάνει χρέη Επόπτη των ΦΚ και εποπτεύει όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην καθημερινή ομαλή λειτουργία τους. Στις πανεπιστημιακές μονάδες που υπάρχουν Φοιτητικές Εστίες, ο επόπτης εδρεύει στις εστίες.

3 Την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης των ΦΚ σε κάθε Πανεπιστημιακή μονάδα έχει το ΠΣΦΜ, στο οποίο συμμετέχει o επόπτης των ΦΚ (στις Πανεπιστημιακές μονάδες που λειτουργούν ΦΚ). Στις συνεδριάσεις είναι δυνατόν να προσκαλείται ένας εκπρόσωπος του φορέα Διαχείρισης των ΦΚ. Για την ομαλή λειτουργία των ΦΚ κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή των διαμενόντων φοιτητών στα κοινά. Στο πλαίσιο αυτό, ανά κτίριο συγκαλούνται σε τακτά διαστήματα συνελεύσεις, στις οποίες συζητούνται θέματα που αφορούν στη βελτίωση των όρων συμβίωσης στα κτίρια και γενικά στις ΦΚ. Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ορίζεται από τους διαμένοντες σε κάθε κτίριο «ο Συντονιστής Λειτουργίας του κτιρίου». Άρθρο 3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κεντρική Επιτροπή Φοιτητικών Κατοικιών (ΚΕΦΚ) Η ΚΕΦΚ εποπτεύει τη λειτουργία όλων των ΦΚ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποβάλλει στη πρώτη Σύγκλητο κάθε ακαδημαϊκού έτους Έκθεση για τη λειτουργία των Φ.K., κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, προτάσεις για αλλαγές ή βελτιώσεις, Όλα τα ανωτέρω δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Περιφερειακό συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας Το ΠΣΦΜ έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Α. ( Π.Δ.155/2009, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου197/1-Οκτ-2009). Ειδικότερα Καταρτίζει τους πίνακες των εισακτέων στις ΦΚ με βάση το νόμο, τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικά του παρόντος Κανονισμού. Καταρτίζει -μέχρι 31 Μαρτίου κάθε χρόνου- σχέδιο προϋπολογισμού των ΦΚ. Εποπτεύει τη διαχείριση των ΦΚ και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ικανοποιητική λειτουργία τους. Αποφασίζει για τη διάθεση αιθουσών των ΦΚ, καθώς και για την πραγματοποίηση ειδικών δαπανών. Ορίζει και εξειδικεύει τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης. Σε περίπτωση ανάθεσης έργου που αφορά τις ΦΚ, εν όλω ή εν μέρει σε ιδιώτη, εποπτεύει τον οριζόμενο ανάδοχο και επιβλέπει την ακριβή τήρηση των ανατιθέμενων σε αυτόν εργασιών. Αποφασίζει για την απομάκρυνση διαμενόντων από τις ΦΚ, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Επιβάλλει κυρώσεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 8, 9, και 11 του παρόντος.

4 Ο Επόπτης ΦΚ Φροντίζει για την καθημερινή απρόσκοπτη λειτουργία των ΦΚ, μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων (τεχνικών κ.α.) επιλύει προβλήματα που προκύπτουν και εισηγείται προς το ΠΣΦΜ τη λήψη προληπτικών ή διορθωτικών μέτρων που αφορούν στη λειτουργία και διάθεση των ΦΚ. Ο Συντονιστής λειτουργίας κτιρίου, ως εκπρόσωπος των διαμενόντων σε κάθε κτίριο: Συγκαλεί τη συνέλευση των διαμενόντων στο κτίριο σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να εντοπίζονται και να συζητούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαμένοντες κατά την παραμονή τους. Εισηγείται προς το ΠΣΦΜ προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του χώρου των ΦΚ Βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με τον επόπτη ΦΚ, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα που ανακύπτουν Τηρεί το ταμείο της κοινότητας των διαμενόντων στο κτίριο, εφόσον υπάρχει. Άρθρο 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Στη φοιτητική εστία ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο εισάγονται φοιτητές και φοιτήτριες που: 1. Έχουν τη φοιτητική ιδιότητα στην οικεία Πανεπιστημιακή Μονάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης ανώτερης ή ανώτατης σχολής, εκτός εάν πρόκειται για μεταπτυχιακούς φοιτητές, είτε αυτοί εκπονούν Μεταπτυχιακό δίπλωμα Εξειδίκευσης, είτε διδακτορική διατριβή. 3. Οι οικογένειες τους διαμένουν μόνιμα σε τόπο διαφορετικό απ αυτόν όπου εδρεύει η οικεία Πανεπιστημιακή Μονάδα και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη όπου βρίσκεται η ΦΚ ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο. 4. Έχουν υποβάλει τις αιτήσεις εισδοχής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, οι μεν παλαιών ετών μέχρι 20 Ιουνίου κάθε έτους, οι δε πρωτοετείς φοιτητές το αργότερο μέχρι τη λήξη των εγγραφών τους, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζει το Υπ.Ε.Π.Θ. 5. Δεν έχουν απομακρυνθεί από τη ΦΚ ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο με προηγούμενη πειθαρχική απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας (ΠΣΦΜ) 6. Δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τα ν+1/2ν έτη σπουδών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπου ν τα έτη διάρκειας του προγράμματος Σπουδών ή η ελάχιστη χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ή ο ελάχιστος χρόνος του (οργανωμένου ή μη οργανωμένου ΠΜΣ που οδηγεί σε διδακτορικό δίπλωμα, κατά περίπτωση. Άρθρο 5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ

5 1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των διαμενόντων σε όλες τις περιπτώσεις είναι το ΠΣΦΜ 2. Κριτήρια επιλογής διαμενόντων στην φοιτητική εστία ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο είναι: α) η οικονομική κατάσταση των ιδίων των φοιτητών ή και των οικογενειών τους. β) ο τόπος μόνιμης διαμονής της οικογένειάς τους και στην περίπτωση ορφανών και από τους δύο γονείς ο τόπος μόνιμης διαμονής των ιδίων φοιτητών. 3. Άτομα με ειδικές ανάγκες στεγάζονται, εφόσον τον επιθυμούν, κατ απόλυτη προτεραιότητα, με πρόταξή τους στον τελικό πίνακα κατάταξης του παρόντος άρθρου. 4. Με εισήγηση του ΠΣΦΜ και απόφαση του ΚΕΦΚ είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα, με πρόταξη στους πίνακες κατάταξης, στέγαση φοιτητών στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις: α. Χρεοκοπία οικογένειας β. Θάνατος γονέα (αυτού που στηρίζει οικονομικά την οικογένεια) γ. Μετάθεση γονέα δ. Απόλυση γονέα ε. Ύπαρξη Α.Μ.Ε.Α. στην οικογένεια στ. Οικονομική ζημιά στην οικογένεια από φυσικές καταστροφές ζ. Αδυναμία εργασίας γονέα λόγω σοβαρής ασθένειας ή μερικής ή ολικής ανικανότητας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επίκληση μιας από τις παραπάνω ειδικές περιπτώσεις καθορίζονται κατά περίπτωση από το ΚΕΦΚ. 5. Μετά την αφαίρεση των θέσεων που καθορίζονται από τις παραγράφους 2 και 3 το υπόλοιπο των διαθέσιμων στη ΦΚ ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο θέσεων κατανέμεται ως εξής: Α. 35% των θέσεων διατίθεται για πρωτοετείς προπτυχιακούς και νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές Β. 55% των θέσεων διατίθεται για τους φοιτητές παλαιότερων ετών, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Γ. Το ΠΣΦΜ δύναται να διαθέσει το 10% των δωματίων των ΦΚ για την κάλυψη αναγκών στέγασης ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών που δεν προβλέπονται από το άρθρο 4, παράγραφοι Α και Β, του παρόντος κανονισμού (όπως φοιτητές και καθηγητές προγραμμάτων ανταλλαγών, επισκέπτες καθηγητές και φοιτητές κλπ). Το κατά κεφαλήν εισόδημα του τελευταίου στη σειρά κατάταξης δικαιούχου της ανωτέρω (Α) κατηγορίας θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με αυτό του τελευταίου δικαιούχου φοιτητή της (Β) κατηγορίας. Από το σημείο αυτό θα συντάσσεται κοινός πίνακας κατάταξης των (Α) και (Β) κατηγοριών. 6. Αν οι αιτήσεις παροχής δωρεάν στέγασης είναι περισσότερες από τις αναλογούσες στην Πανεπιστημιακή Μονάδα πιστώσεις ή διαθέσιμα δωμάτια,

6 προκειμένου να καθορισθούν οι δικαιούχοι ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: a) Καταρτίζεται πίνακας των αιτούντων ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά τεκμαρτού ετήσιου ακαθάριστου κατά κεφαλή εισοδήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος. b) Καταρτίζεται πίνακας των αιτούντων ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά απόστασης της Πανεπιστημιακής Μονάδας από τη μόνιμη κατοικία τους. Η έννοια απόσταση δεν εξαντλείται απλώς με τη χιλιομετρική απόσταση, αλλά συμπεριλαμβάνει και τη δυσκολία μετάβασης από την έδρα της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη μόνιμη κατοικία. Η ακριβής έννοια του όρου απόσταση και η αποτίμησή της σε μονάδες αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη του ΠΣΦΜ. c) Καταρτίζεται τελικός ενιαίος πίνακας των αιτούντων ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά του αριθμού που προκύπτει από το άθροισμα των αυξόντων αριθμών του αιτούντος στους δύο προηγούμενους πίνακες σταθμισμένων με τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές 0,8 και 0,2 αντίστοιχα. d) Τα διαθέσιμα δωμάτια δίνονται στους αιτούντες που είναι στην e) Εφόσον έχει υπάρξει απόφαση Συγκλήτου για παροχή στεγαστικού επιδόματος, αυτό το παίρνουν οι αιτούντες που έχουν καταταγεί στις επόμενες θέσεις του καταλόγου 5. Θέσεις κάποιας κατηγορίας που τυχόν μένουν αδιάθετες διατίθενται σε άλλες κατηγορίες με απόφαση του ΠΣΦΜ Άρθρο 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Η διαμονή στις ΦΚ ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο ορίζεται ως εξής : Έναρξη διαμονής : Για τους πρωτοετείς φοιτητές : μετά τη λήξη των εγγραφών και την ανακοίνωση του πίνακα δικαιούχων στέγασης Για τους φοιτητές Γ εξαμήνου και ακολούθων εξαμήνων : Μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου για τις Φοιτητικές Εστίες. Λήξη διαμονής : Μία εβδομάδα μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου. Οι διαμένοντες στις ΦΚ είναι δυνατόν να παραμείνουν σε αυτές με τις ίδιες προϋποθέσεις και κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών, για όσο χρόνο απαιτείται, για εργαστηριακές ή διπλωματικές εργασίες προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος τους. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να βεβαιώνονται με έγγραφο, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματός τους. Οι διαμένοντες στις ΦΚ, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών εκκενώνουν και παραδίδουν τα δωμάτιά τους στον Επόπτη ΦΚ, το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου. Οι ίδιοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να

7 επανεγκατασταθούν - προσωρινά και μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων εισακτέων του αρχόμενου ακαδημαϊκού έτους - μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. Κατά το διάστημα των θερινών διακοπών, όπως ορίζεται ανωτέρω, η ευθύνη λειτουργίας των φοιτητικών εστιών περιέρχεται στην Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια η έναρξη και η λήξη ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις. Άρθρο 7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 1. Οι φοιτητές φροντίζουν να προστατεύουν την περιουσία και τα υλικά της Φοιτητικής Εστίας ή του συμβαλλόμενου ξενοδοχείου, τόσο εντός του δωματίου τους, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους. 2. Κατά την παραλαβή του δωματίου κάθε διαμένων υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής που προσυπογράφεται από τον Επόπτη των ΦΚ. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του δωματίου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν φθορές, ο παραλαμβάνων σημειώνει τις φθορές αυτές στο πεδίο παρατηρήσεων του πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο στην περίπτωση αυτή προσυπογράφεται από τον επόπτη ΦΚ.. 3. Κάθε διαμένων υπογράφει επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι, με τη λήξη της παραμονής τους στο δωμάτιο, θα αποκαταστήσει με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση ζημιές, που θα προκληθούν από τον ίδιο, πέραν αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση. 4. Κατά την παράδοση του δωματίου, αν διαπιστωθούν ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση, ο διαμένων βαρύνεται με το κόστος επισκευής τους. Εάν ο φοιτητής δεν καταβάλλει το κόστος επισκευής, παραπέμπεται στο ΠΣΦΜ, προκειμένου να εξετάσει τον αποκλεισμό του από τη διαμονή στις ΦΚ κατά την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο ή να απαιτήσει την καταβολή του ποσού με κάθε πρόσφορο τρόπο. Άρθρο 8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς φοιτητών προβλέπονται οι ακόλουθες κατά σειρά βαρύτητας κυρώσεις : a) Προφορική παρατήρηση b) Έγγραφη προειδοποίηση c) Απομάκρυνση από τις ΦΚ Οι Συντονιστές λειτουργίας κτιρίου ΦΚ και ο Επόπτης ΦΚ είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την εφαρμογή του μέτρου (a). Αρμόδιο και υπεύθυνο για την εφαρμογή των μέτρων (b) και (c) (κρίση και απόφαση ανάλογα) είναι το ΠΣΦΜ, το

8 οποίο αποφασίζει μετά από συνεκτίμηση των στοιχείων και ανάλογα με τη βαρύτητα του ζητήματος που εξετάζεται. Η απόφαση του ΠΣΦΜ για έγγραφη προειδοποίηση μπορεί να ληφθεί και μετά από εισήγηση του επόπτη και γνώμη του Συντονιστή λειτουργίας κτιρίου ΦΚ. Άρθρο 9 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ Αρμόδιο όργανο για την απομάκρυνση φοιτητών από τις Φοιτητικές Κατοικίες είναι το ΠΣΦΜ. Οι φοιτητές απομακρύνονται από τις Φοιτητικές Κατοικίες χωρίς δικαίωμα επανεγκατάστασης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν έχασαν για οποιοδήποτε λόγο τη φοιτητική ιδιότητα (π.χ. κατέστησαν πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι, μετεγγράφηκαν, διέκοψαν τη φοίτηση τους, παρουσιάστηκαν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία κ.α.). Δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους διαμονής που το ΠΣΦΜ έχει ανακοινώσει. Εκμισθώνουν ή ενοικιάζουν ή παραχωρούν σε τρίτους το δωμάτιο των ΦΚ. Έχει ληφθεί απόφαση του ΠΣΦΜ σύμφωνα με το άρθρο 8. Οι φοιτητές απομακρύνονται πρόσκαιρα από την Εστία σε περίπτωση λόγων υγείας, όταν δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των υπολοίπων φοιτητών. Ο διαμένων μπορεί να διακόψει την παραμονή του στις ΦΚ. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο γραφείο των ΦΚ. Άρθρο 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Στους χώρους των ιδιότητων φοιτητικών εστιών εξασφαλίζεται ικανός, ατομικός και ασφαλιζόμενος χώρος για την αποθήκευση των προσωπικών ειδών των διαμενόντων που αποχωρούν κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι την ενδεχόμενη επανεγκατάστασή τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που δεν επιλεγούν για επανεγκατάσταση, ειδοποιούνται να παραλάβουν τα αποθηκευθέντα είδη, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Αν δεν προσέλθουν εντός της προθεσμίας να τα παραλάβουν, αυτά απορρίπτονται. Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών οι ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία συμμετεχόντων σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες, ήτοι φοιτητών, μελών του διδακτικού προσωπικού,

9 ερευνητών και μελών του διοικητικού προσωπικού, που συμμετέχουν σε συνέδρια, σεμινάρια, θερινά σχολεία, προγράμματα ερευνητικής συνεργασίας κλπ. Τα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα, διατίθενται για την συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών με την ευθύνη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι φοιτητικές εστίες ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο (όπως εξειδικεύεται σε κάθε σύμβαση μίσθωσης) φροντίζουν: a) Ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός στα δωμάτια σε καλή κατάσταση (κρεβάτια, καθίσματα, τραπέζι, ντουλάπα, φωτιστικά, κτλ). b) Για την καθαριότητα των χώρων. c) Για τη συντήρηση των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, τηλεφώνου, δεδομένων, του ανελκυστήρα εφ όσον υπάρχει, του καλοριφέρ, κτλ. d) Για τη συντήρηση και λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης καθώς και για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, και αποχέτευσης. e) Για τη λειτουργία και συντήρηση συστήματος πυρασφάλειας και συναγερμού. f) Να αποκαθιστούν και συμπληρώνουν κάθε οφειλόμενη σε συνήθη χρήση ή ανωτέρα βία βλάβη, ελαττώματα ή απώλεια. Οι όροι λειτουργίας για τις ΦΚ εξειδικεύονται από το ΠΣΦΜ. Στην περίπτωση των ενοικιαζόμενων δωματίων, ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης. Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ 1. Kάθε διαμένων υπογράφει Συμφωνητικό με το Πανεπιστήμιο, στο οποίο αναφέρονται οι υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει έναντι του Πανεπιστημίου. 2. Απαγορεύεται η εκμίσθωση και υπενοικίαση των δωματίων των διαμενόντων στις ΦΚ σε τρίτους. Oι παραβάτες απομακρύνονται άμεσα από τις ΦK και στο μέλλον δεν θα γίνεται δεκτή αίτησή τους για διαμονή στις ΦK. Στην περίπτωση αυτή, το ΠΣΦΜ παραδίδει το δωμάτιο σε άλλο δικαιούχο φοιτητή, με βάση τον ενιαίο πίνακα δικαιούχων στέγασης του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους κατά το στάδιο επιλογής. 3. Oι διαμένοντες φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του δωματίου τους, ενώ παράλληλα μεριμνούν για τη διατήρηση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Οι διαμένοντες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες καλής συμβίωσης, επιδεικνύοντας σεβασμό και στους

10 Άρθρο 12 συγκατοίκους τους. Έτσι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ώρες από μέχρι 17.30, καθώς και από μέχρι είναι ώρες κοινής ησυχίας, τις οποίες θα πρέπει να σέβονται. 4. Σε περίπτωση απουσίας από τις ΦK για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, πρέπει να ενημερώνεται ο επόπτης ΦΚ. 5. Για την ασφαλή διαβίωσή τους οι διαμένοντες οφείλουν να συνεργάζονται με τον Επόπτη για τον έλεγχο της κατάστασης των εγκαταστάσεων του χώρου διαμονής τους. Ο επόπτης ΦΚ ή άλλη επιτροπή οριζόμενη από το ΠΣΦΜ μπορεί να επισκέπτεται το παραχωρούμενο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή να προβεί σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του παραχωρούμενου διαμερίσματος. 6. Συνιστάται να αποφεύγεται η φιλοξενία κατοικίδιων ζώων στις ΦΚ. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της σχετικής Πανεπιστημιακής Μονάδας αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: a) Βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής ότι φοιτούν με αναφορά: I. α) στο χρόνο εγγραφής, II. β) στον ήδη διανυόμενο χρόνο σπουδών, b) Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν βεβαίωση από τη Γραμματεία του Tμήματός τους, όπου βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως μεταπτυχιακών φοιτητών σε θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, ή εφόσον είναι υποψήφιοι διδάκτορες βεβαίωση ότι έχει γίνει δεκτή η αίτησή τους και έχει οριστεί Tριμελής Συμβουλευτική Eπιτροπή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. c) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα. d) Πιστοποιητικό σύνθεσης της οικογένειας από αρμόδια Δημοτική αρχή ή άλλη αρχή. e) Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της υποβληθείσης τελευταίας φορολογικής δήλωσης Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας (ΔΟΥ), στο οποίο να φαίνεται το ύψος του οικογενειακού ακαθάριστου εισοδήματος που πραγματοποιήθηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο ή επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης από την αρμόδια ΔΟΥ εάν το εκκαθαριστικό δεν έχει αποσταλεί στο Δικαιούχο..Για ενδιαφερόμενους άνω των 25 ετών προσκομίζεται το εκκαθαριστικό σημείωμς ή αντίγραφο δήλωσης του ατομικού εισοδήματος f) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους. g) Σε περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλλουν δήλωση εισοδήματος στη ΔΟΥ θα πρέπει αυτό να προκύπτει από σχετική βεβαίωσή της. Στην περίπτωση αυτή έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν και βεβαίωση άλλης αρμόδιας κατά το νόμο αρχής, από την

11 οποία να φαίνεται το εισόδημα της οικογένειας τους κατά τον προηγούμενο χρόνο. h) Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας του Νομού ή βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις, καλλιέργειες ή ζωικό κεφάλαιο κλπ. και το σύνολο των εισοδημάτων από τις πηγές αυτές. i) Παιδιά μισθωτών, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στη Δημόσια Οικονομική Εφορία, καταθέτουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους για το ύψος των αποδοχών των γονιών τους. j) Το ετήσιο ακαθάριστο, κατά κεφαλή, εισόδημα κάθε υποψήφιου υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. k) Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μόνον τους γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 24 ετών εάν αυτά δεν σπουδάζουν, καθώς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 28 ετών εάν αυτά σπουδάζουν. l) Το ετήσιο ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα των μισθωτών (δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων) και των συνταξιούχων λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των πινάκων εισακτέων σε ποσοστό 50% του δηλωθέντος. m) Σε περιπτώσεις όπου από την ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και άλλα αδέλφια (που φαίνεται από αντίστοιχη βεβαίωση), το κατά κεφαλήν εισόδημα του χρόνου λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 50%. n) Σε περιπτώσεις οικογενειών πολυτέκνων (που βεβαιώνονται με πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων) το ετήσιο ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 30% για κάθε παιδί πέραν του τρίτου, δηλαδή τέταρτο, πέμπτο κλπ.. o) Διευκρινίζεται ότι αν συντρέχουν στην ίδια οικογένεια περισσότερες από μια προϋποθέσεις από τις προηγούμενες (π.χ. μισθωτού και πολυτέκνου μαζί), η συνολική μείωση του ακαθάριστου κατά κεφαλή ετήσιου εισοδήματος δεν μπορεί σωρευτικά να υπερβεί το 60% του δηλωθέντος. p) Βεβαίωση μη κατοχής ιδιόκτητης κατοικίας στο νησί όπου φοιτά Άρθρο 13 Στεγαστικό επίδομα Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι δυνατόν να προσφέρει στεγαστικό επίδομα στους δικαιούχους φοιτητές και φοιτήτριες ο αριθμός των οποίων διαμορφώνεται από τις κείμενες διατάξεις και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Ο αριθμός δικαιούχων και το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ορίζονται από την Σύγκλητο στην τελευταία συνεδρίαση του ακαδημαϊκού έτους. Οι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος προέρχονται από τον ενιαίο κατάλογο δικαιούχων στέγασης που συντάσσουν τα ΠΣΦΜ σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού αφού εξαντληθεί πρώτα ο αριθμός των διαθέσιμων δωματίων.

12 Άρθρο 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ΚΕΦΚ εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Γενικού Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών.

13 ΔΕΙΓΜΑ ΣYMΦΩNHTIKOΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ... Η Υπηρεσία Εποπτείας των Φοιτητικών Κατοικιών... της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκπροσωπώντας τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και ο φοιτητής / η φοιτήτρια του Tμήματος... του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του το κτιριακό συγκρότημα των Φοιτητικών Kατοικιών... στο οποίο ανήκει και το φοιτητικό διαμέρισμα με τα στοιχεία... αποτελούμενο από ένα κύριο δωμάτιο και λουτρό, με πλήρη είδη υγιεινής, την αναγκαία επίπλωση, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, δίκτυο για τηλεφωνική σύνδεση με δυνατότητα εισόδου εξωτερικών κλήσεων και εσωτερικής επικοινωνίας με όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και εγκατάσταση για δυνατότητα σύνδεσης με το Υπολογιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου και το Διαδίκτυο. Tο διαμέρισμα αυτό, του οποίου οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και η επίπλωση είναι σήμερα σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, παραχωρείται από τον πρώτο συμβαλλόμενο ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο των συμβαλλομένων με τους ακόλουθους όρους: 1. Tο διαμέρισμα παραχωρείται για την περίοδο: Που αρχίζει την Δευτέρα, πρώτη μέρα του χειμερινού εξαμήνου, και λήγει το αργότερο μία εβδομάδα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, ήτοι από / /20 έως / /20 Που αρχίζει την Δευτέρα, μία εβδομάδα πριν την έναρξη και λήγει με το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, ήτοι από / /20 έως / /20 Των θερινών διακοπών, ήτοι από / /20 έως / /20 εφόσον όμως καταθέσει κατ ελάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, βεβαίωση του Tμήματός του, μετά από απόφαση της ΓΣ ή της ΓΣΕΣ, από την οποία να προκύπτει, ότι κατά τη διάρκεια του θέρους έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει εργαστηριακές, κλινικές κλπ. ασκήσεις, ερευνητική δραστηριότητα κ.α.. 2. O δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να χρησιμοποιεί το διαμέρισμα, τις εγκαταστάσεις του και τα πράγματα που υπάρχουν σε αυτό, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές και φθορές. Απαγορεύεται γενικά κάθε μεταβολή στο παραχωρούμενο διαμέρισμα. Mε την ίδια επιμέλεια υποχρεούται να χρησιμοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους και τα κοινής χρήσεως αντικείμενα του όλου συγκροτήματος των ΦK. Aπαγορεύεται ιδιαίτερα η ρύπανση δια της γραφής λέξεων και της σχεδίασης παραστάσεων στους τοίχους ή αλλού, η τοποθέτηση καρφίδων, η επικόλληση φωτογραφιών ή άλλων εντύπων σ' αυτούς με τρόπο που προξενεί ζημία στους τοίχους και τα έπιπλα και η κατά οποιοδήποτε τρόπο ρύπανση του διαμερίσματος, των επίπλων κλπ. αντικειμένων αυτού και των κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων των ΦK. Eιδικότερα ο δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να διατηρεί καθαρό και ευπρεπισμένο το διαμέρισμά του και να ενημερώνει τον επόπτη των ΦK κατά την αναχώρησή του από το

14 παραχωρούμενο διαμέρισμα εάν πρόκειται να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 3. O δεύτερος συμβαλλόμενος θα χρησιμοποιεί το δωμάτιο για να κατοικεί ο ίδιος. Aπαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του σε άλλο πρόσωπο ή η φιλοξενία άλλου προσώπου. Eπισκέψεις τρίτων προς συνάντηση διαμενόντων ή επικοινωνία των διαμενόντων μεταξύ τους επιτρέπονται, εφόσον δεν παρενοχλούνται οι λοιποί διαμένοντες. O δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή φθορά που θα προκληθεί στους χώρους ή πράγματα των ΦΚ από πρόσωπα, που αυτός προσκάλεσε ή τον επισκέφθηκαν και τους δέχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών. 4. O δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και να μην προκαλεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση στους λοιπούς διαμένοντες, το κάθε κατηγορίας προσωπικό των ΦK και τα μέλη της Διοίκησης. Oφείλει επίσης να ενημερώνει τη Διεύθυνση των ΦK σε περίπτωση ασθένειας του ίδιου ή σε περίπτωση που θα περιέλθει σε γνώση του ότι άλλος διαμένων πάσχει από μεταδοτικό νόσημα. 5. Ο επόπτης ΦΚ ή άλλη επιτροπή οριζόμενη από το ΠΣΦΜ μπορεί να επισκέπτεται το παραχωρούμενο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή να προβεί σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του παραχωρούμενου διαμερίσματος. 6. Συνιστάται να αποφεύγεται η παραμονή ζώων στους χώρους των κατοικιών. (άρθρο 11, παράγραφος 6) 7. O δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε πλήρη γνώση του Γενικού Eσωτερικού Kανονισμού λειτουργίας των ΦK και δηλώνει, ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του και κάθε τυχόν τροποποίησή τους στο μέλλον, που έχει επικυρωθεί από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος. Eπίσης δέχεται ότι η παροχή της χρήσης του διαμερίσματος και των κοινόχρηστων χώρων των ΦK δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, αλλά παροχής δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Πανεπιστημιακών νόμων (αρθρ. 29 N. 1268/1982, αρθρ. 8 N. 1771/1988, αρθρ. 31 και 49 N. 1404/1983). Kάθε παράβαση των όρων της συμφωνίας αυτής συνεπάγεται την άμεση αποβολή του δεύτερου συμβαλλόμενου από τη χρήση του παραχωρούμενου διαμερίσματος και τον αποκλεισμό του στο μέλλον να επανεγκατασταθεί σε διαμέρισμα των ΦK. H αποβολή διατάσσεται με πράξη του ΠΣΦΜ η οποία είναι αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή. OI ΣYMBAΛΛOMENOI ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ O ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΦOITHTHΣ

15 ΔΕΙΓΜΑ ΣYMΦΩNHTIKOΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ... Η Υπηρεσία Εποπτείας των Φοιτητικών Κατοικιών... της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκπροσωπώντας τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και ο φοιτητής / η φοιτήτρια του Tμήματος... του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει το ξενοδοχείο στο οποίο ανήκει και το φοιτητικό διαμέρισμα με τα στοιχεία... Tο διαμέρισμα αυτό, του οποίου οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και η επίπλωση είναι σήμερα σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, παραχωρείται από τον πρώτο συμβαλλόμενο ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο των συμβαλλομένων με τους ακόλουθους όρους: 1. Tο διαμέρισμα παραχωρείται για την περίοδο: Που αρχίζει την Δευτέρα, πρώτη μέρα του χειμερινού εξαμήνου, και λήγει το αργότερο μία εβδομάδα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, ήτοι από / /20 έως / /20 Που αρχίζει την Δευτέρα, μία εβδομάδα πριν την έναρξη και λήγει με το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, ήτοι από / /20 έως / /20 2. O δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να χρησιμοποιεί το διαμέρισμα, τις εγκαταστάσεις του και τα πράγματα που υπάρχουν σε αυτό, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές και φθορές. Απαγορεύεται γενικά κάθε μεταβολή στο παραχωρούμενο διαμέρισμα. Mε την ίδια επιμέλεια υποχρεούται να χρησιμοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους και τα κοινής χρήσεως αντικείμενα του όλου συγκροτήματος των ΦK. Aπαγορεύεται ιδιαίτερα η ρύπανση δια της γραφής λέξεων και της σχεδίασης παραστάσεων στους τοίχους ή αλλού, η τοποθέτηση καρφίδων, η επικόλληση φωτογραφιών ή άλλων εντύπων σ' αυτούς με τρόπο που προξενεί ζημία στους τοίχους και τα έπιπλα και η κατά οποιοδήποτε τρόπο ρύπανση του διαμερίσματος, των επίπλων κλπ. αντικειμένων αυτού και των κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων των ΦK. Eιδικότερα ο δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να διατηρεί καθαρό και ευπρεπισμένο το διαμέρισμά του και να ενημερώνει τον επόπτη των ΦK κατά την αναχώρησή του από το παραχωρούμενο διαμέρισμα εάν πρόκειται να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 3. O δεύτερος συμβαλλόμενος θα χρησιμοποιεί το δωμάτιο για να κατοικεί ο ίδιος. Aπαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του σε άλλο πρόσωπο ή η φιλοξενία άλλου προσώπου. Eπισκέψεις τρίτων προς συνάντηση διαμενόντων ή επικοινωνία των διαμενόντων μεταξύ τους επιτρέπονται, εφόσον δεν παρενοχλούνται οι λοιποί διαμένοντες. O δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή φθορά που θα προκληθεί στους χώρους ή πράγματα των ΦΚ από πρόσωπα, που αυτός προσκάλεσε ή τον επισκέφθηκαν και τους δέχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών.

16 4. O δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και να μην προκαλεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση στους λοιπούς διαμένοντες, το κάθε κατηγορίας προσωπικό των ΦK και τα μέλη της Διοίκησης. Oφείλει επίσης να ενημερώνει τη Διεύθυνση των ΦK σε περίπτωση ασθένειας του ίδιου ή σε περίπτωση που θα περιέλθει σε γνώση του ότι άλλος διαμένων πάσχει από μεταδοτικό νόσημα. 5. Ο επόπτης ΦΚ ή άλλη επιτροπή οριζόμενη από το ΠΣΦΜ μπορεί να επισκέπτεται το παραχωρούμενο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή να προβεί σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του παραχωρούμενου διαμερίσματος. 6. Συνιστάται να αποφεύγεται η παραμονή ζώων στους χώρους των κατοικιών. (άρθρο 11, παράγραφος 6) 7. O δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε πλήρη γνώση του Γενικού Eσωτερικού Kανονισμού λειτουργίας των ΦK και δηλώνει, ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του και κάθε τυχόν τροποποίησή τους στο μέλλον, που έχει επικυρωθεί από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος. Eπίσης δέχεται ότι η παροχή της χρήσης του διαμερίσματος και των κοινόχρηστων χώρων των ΦK δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, αλλά παροχής δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Πανεπιστημιακών νόμων (αρθρ. 29 N. 1268/1982, αρθρ. 8 N. 1771/1988, αρθρ. 31 και 49 N. 1404/1983). Kάθε παράβαση των όρων της συμφωνίας αυτής συνεπάγεται την άμεση αποβολή του δεύτερου συμβαλλόμενου από τη χρήση του παραχωρούμενου διαμερίσματος και τον αποκλεισμό του στο μέλλον να επανεγκατασταθεί σε διαμέρισμα των ΦK. H αποβολή διατάσσεται με πράξη του ΠΣΦΜ η οποία είναι αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή. OI ΣYMBAΛΛOMENOI ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ O ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΦOITHTHΣ

17 2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Σχόλιο [sn1]: [sn1]θα πρότεινα αυτό να το εξετάσει η ΤΥ [sn1] ΔΩΜΑΤΙΟ: ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σας παρακαλούμε να καταγράψετε τα προβλήματα εξοπλισμού στο δωμάτιο σας. Βλάβες και ελλείψεις που δεν θα επισημανθούν από σήμερα και εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή του δωματίου, σας καθιστούν υπεύθυνους για την αντιμετώπισή τους. Ποσότη τα τμχ ΚΑΚ Η Κατάσταση ΚΑΛ ΑΡΙΣΤ Η Η 1. Έπιπλα 5. Τουαλέτα Γραφείο Κρεβάτι Βιβλιοθήκη Ντουλάπα Κομοδίνο Ντουλάπι τουαλέτας Ράφι καλοριφέρ Καθίσματα Συρταριέρα Τηλέφωνο Πλακάκια τοίχου Καζανάκι Βρύση νιπτήρα Αποχέτευση λεκάνης Βρύση μπάνιου Καπάκι λεκάνης Σιφόνι Κουρτίνα μπάνιου 2. Ηλεκτρολογικά 6. Πόρτες Ψυγείο Φώτα δωματίου Πρίζες Κεραία τηλεόρασης Κλειδαριές Πόμολο Εφαρμογή Χαραμάδες 3. Κουρτίνες 7. Εξωτερικά ανοίγματα Κουρτίνα μπαλκ/τα χοντρή Κουρτίνα μπαλκ/τα λεπτή Κάγκελα Υδροροές Ποσότη τα τμχ ΚΑΚ Η Κατάσταση ΚΑΛ ΑΡΙΣΤ Η Η Κουρτίνα παραθύρου Πλακάκια

18 4. Κατασκευές 8. Καλοριφέρ Τοίχοι ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μπογιές Κουφώματα πόρτες Κουφώματα παράθυρα Υγρασίες Ταβάνι Δάπεδο ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ O OIKOTPOΦOΣ ΦOITHTHΣ

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1 EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1. Oι Φοιτητικές Kατοικίες του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (Φ. K. Π. I.) έχουν ως σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 Ο παρών εσωτερικός κανονισµός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗ- ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 1. Η αρμοδιότητα του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σπουδαστική Εστία Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο παρών εσωτερικός κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 01/07 /2015 Α.Π.: 4585 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4585/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο.

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Τρίπολη, 6/03/2015 Αρ πρωτ.: 1515 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ... 6 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 6 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 6 2.1 Ακαδημαϊκός Σύμβουλος... 6 2.2 Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 5 6 Γενικές Πληροφορίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι ραγδαίες και απαιτούν την εγρήγορση για την εμπέδωση τους από το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. Άρθρο 1 Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ127177/ Н/ 4-11-11 Β2508, έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας των Φοιτητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) 1 1. Κανόνες Διαμονής ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) Κάθε ένοικος υπογράφει συμφωνία διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα