ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής:"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό: Αντωνίου Βαλεντίνα 221/03 Βασιλείου Έλενα 242/03 Επιβλέπων καθηγητής: κος Γκιουρής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

2 CONTENTS Page 1. Letter P Letter Q Letter V Letter X 72 2

3 P PACKING CREDIT is any loan or advance granted or any other credit provided by a bank to an exporter for financing the purchase, processing, manufacturing or packing of goods prior to shipment, on the basis of letter of credit opened in his favor or in favor of some other person, by an overseas buyer or a confirmed and irrevocable order for the export of goods from the producing country or any other evidence of an order for export from that country having been placed on the exporter or some other person, unless lodgment of export orders or letter of credit with the bank has been waived. Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ είναι οποιαδήποτε δάνειο ή προκαταβολή που χορηγείτε ή οποιαδήποτε άλλη πίστωση που παρέχεται από µια τράπεζα σε έναν εξαγωγέα για τη χρηµατοδότηση της αγοράς, της επεξεργασίας, της κατασκευής ή της συσκευασίας των αγαθών πριν από την αποστολή, βάσει της επιστολής της πίστωσης στην εύνοιά του ή υπέρ κάποιου άλλου προσώπου, από έναν υπερπόντιο αγοραστή ή µια επιβεβαιωµένη και αµετάκλητη διαταγή που ανοίγει για την εξαγωγή των εµπορευµάτων από τη χώρα παραγωγό ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία µιας διαταγής για την εξαγωγή από εκείνη την χώρα που έχει τοποθετηθεί στον εξαγωγέα ή κάποιο άλλο πρόσωπο, εκτός αν η στέγαση των διαταγών εξαγωγής ή της επιστολής της πίστωσης µε την τράπεζα έχει παραµεριστεί. PACKING LIST is a statement of the contents of a container, usually put into the container so that the quantity of merchandise may be counted by the person who opens the container. Also known as a packing slip. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ είναι µια δήλωση του περιεχοµένου ενός εµπορευµατοκιβωτίου, που τίθεται συνήθως στο εµπορευµατοκιβώτιο έτσι ώστε η ποσότητα εµπορευµάτων µπορεί να µετρηθεί από το πρόσωπο που ανοίγει το εµπορευµατοκιβώτιο. Επίσης γνωστός ως ολίσθηση συσκευασίας. PACKING SLIP see PACKING LIST. Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ βλ. ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 3

4 PAID- IN CAPITAL is capital received from investors for stock, equal to capital stock plus paid-in capital, NOT that capital received from earnings or donations. Also called contributed capital. ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ είναι το κεφάλαιο που παραλαµβάνεται από τους επενδυτές για το απόθεµα, ίσο µε το µετοχικό κεφάλαιο συν το κατατεθειµένο κεφάλαιο, ΟΧΙ που το κεφάλαιο έλαβε από τις αποδοχές ή τις δωρεές. Επίσης αποκαλούµενο κεφάλαιο. PAID IN SURPLUS see PAID IN CAPITAL. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ βλ. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. PAID- UP CAPITAL is the total amount paid by shareholders for their shares of capital stock. ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τους µετόχους για τις µετοχές µετοχικού κεφαλαίου τους. P&A, dependent upon usage, can be: Parts & Accessories, Pay & Allowances, Personnel & Administration, or Price & Availability. P&A, εξαρτώµενο από τη χρήση, µπορεί να είναι: Τα µέρη & τα εξαρτήµατα, πληρωµές & επιδόµατα, προσωπικό & διοίκηση, ή τιµή & διαθεσιµότητα. P&L see PROFIT AND LOSS STATEMENT. P&L βλ. ΤΗ ΗΛΩΣΗ ΚΕΡ ΟΥΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ PAPER is: a. amount received, by a seller of real estate, in the form of a mortgage or note rather than cash; b. a short-term debt security; c. customer buy and sell orders coming to a trading pit; d. money market instruments, commercial paper. Το ΕΓΓΡΑΦΟ είναι: α. ποσό που παραλαµβάνεται, από έναν πωλητή της ακίνητης περιουσίας, υπό µορφή υποθήκης ή γραµµατίου παρά τα µετρητά β. µια βραχυπρόθεσµη ασφάλεια οφειλής γ. ο τελωνειακός αγοράζει και πωλεί τις διαταγές που έρχονται σε ένα κοίλωµα εµπορικών συναλλαγών δ. όργανα αγοράς χρηµάτων, εµπορικό έγγραφο. PAPER GAIN (LOSS) is an unrealized capital gain (loss) in an investment or portfolio. 4

5 Το ΚΕΡ ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΑΠΩΛΕΙΑ) είναι ένα απραγµατοποίητο κύριο κέρδος (απώλεια) σε µια επένδυση ή ένα χαρτοφυλάκιο. PARENT COMPANY is a company of which others are subsidiaries. Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι επιχείρηση της οποίας άλλες είναι θυγατρικές. PARENT ENTITY see PARENT COMPANY. Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΑ βλ. Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. PARETO PRINCIPLE/LAW see RULE. Η ΑΡΧΗ/Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΤΟΥ βλ. ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ PARI PASSU is to do or apply something at an equal pace or rate. In finance, it is used in reference to two classes of securities or obligations that have equal entitlement to payment. ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ πρόκειται να κάνει ή να εφαρµόσει κάτι σε έναν ίσο ρυθµό ή ένα ποσοστό. Στη χρηµατοδότηση, χρησιµοποιείται στην αναφορά στην κατηγορία δύο τίτλων ή υποχρεώσεων που έχουν το ίσο δικαίωµα της πληρωµής. PARTNERSHIP is an unincorporated business that has more than one owner. It is different from a sole proprietorship in that a sole proprietorship can have only one owner. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ είναι µια ασυγχώνευτη επιχείρηση που έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες. Είναι διαφορετικό από µια µόνη ιδιοκτησία δεδοµένου ότι µια µόνη ιδιοκτησία µπορεί να έχει µόνο έναν ιδιοκτήτη. PAR VALUE is a. the maturity value or face value, i.e., the amount that an issuer agrees to pay at the maturity date; b. the official exchange rate between two countries' currencies; or, c. the value of a security that is set by the company issuing it; unrelated to market value. Η ΑΞΙΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ είναι α. η αξία ωριµότητας ή αξία προσώπου, δηλ., το ποσό που ένας εκδότης συµφωνεί να καταβάλει στην ηµεροµηνία ωριµότητας β. η επίσηµη συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων δύο χωρών ή, γ. η αξία µιας 5

6 ασφάλειας που τίθεται από την επιχείρηση που εκδίδει την ανεξάρτητη έως αγοραστική αξία. PAS could mean: Personal Accounting System, Personnel Accounting System, or Personnel Accounting Symbol. PAS θα µπορούσε να σηµάνει: Προσωπικό σύστηµα λογιστικής, σύστηµα λογιστικής προσωπικού, ή σύµβολο λογιστικής προσωπικού. PASSIVE ACTIVITY is defined in the US Tax Code as one or more trades, business or rental activity that the taxpayer does not materially participate in managing or running. All income and losses from passive activities are grouped together on an income tax return and, generally, loss deductions are limited or suspended until the passive activity that generated them is disposed of in its entirety. Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ καθορίζεται στον κώδικα αµερικανικού φόρου ως ένα ή περισσότερα εµπόρια, δραστηριότητα επιχειρήσεων ή ενοικίου, ότι ο φορολογούµενος δεν συµµετέχει υλικά στη διαχείριση ή τη διαχείριση. Όλο το εισόδηµα και οι απώλειες από τις παθητικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται σχετικά µε µια επιστροφή φόρου εισοδήµατος και, γενικά, οι αφαιρέσεις απώλειας είναι περιορισµένες ή ανασταλµένες έως ότου ξεφορτώνεται η παθητική δραστηριότητα που τις παρήγαγε στην ολότητά της. PATENT is a legal form of protection that provides a person or legal entity with exclusive rights to exclude others from making, using, or selling a concept or invention for the duration of the patent. There are three types of patents available: design, plant, and utility. ΤΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ είναι µια νοµική µορφή της προστασίας που παρέχει σε ένα πρόσωπο ή ένα νοµικό πρόσωπο τα αποκλειστικά δικαιώµατα να αποκλειστούν από την παραγωγή, τη χρησιµοποίηση, ή την πώληση µιας έννοιας ή µιας εφεύρεσης κατά τη διάρκεια του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Υπάρχουν τρεις τύποι διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας διαθέσιµων: σχέδιο, εγκαταστάσεις, και χρησιµότητα. PAYABLE is an amount awaiting payment to be made, e.g. interest payable or taxes payable ΠΛΗΡΩΤΕΟ είναι ένα ποσό που αναµένει την πληρωµή που γίνεται, π.χ. ενδιαφέρον πληρωτέο ή φόροι πληρωτέοι. PAYABLES TURNOVER is calculated: Payables Turnover = Purchases / Payables. 6

7 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΟΣΏΝ υπολογίζεται: Κύκλος εργασιών πληρωτέων ποσών = αγορές /πληρωτέα ποσά. PAYABLE TO SHAREHOLDERS normally refers to distribution of dividends to shareholders and / or repayment of notes held by shareholders. ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ αναφέρεται κανονικά στη διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους ή/και την επιστροφή των γραµµατίων που κατέχουν οι µέτοχοι. PAYBACK PERIOD, in capital budgeting, is the length of time needed to recoup the cost of CAPITAL INVESTMENT. The payback period is the ratio of the initial investment (cash outlay, regardless of the source of the cash) to the annual cash inflows for the recovery period. The major shortcoming for the payback period method is that it does not take into account cash flows after the payback period and is therefore not a measure of the profitability of an investment project. For this reason, analysts generally prefer the DISCOUNTED CASH FLOW methods of capital budgeting; primarily, the INTERNAL RATE OF RETURN and the NET PRESENT VALUE methods. Η ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, στο κεφάλαιο που προϋπολογίζει, είναι το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να αποζηµιώσει το κόστος της ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ. Η περίοδος επιστροφής είναι η αναλογία της αρχικής επένδυσης (δαπάνη µετρητών, ανεξάρτητα από την πηγή των µετρητών) στις ετήσιες εισροές µετρητών για την περίοδο αποκατάστασης. Η σηµαντικότερη ανεπάρκεια για τη µέθοδο περιόδου επιστροφής είναι ότι δεν λαµβάνει υπόψη τις ροές µετρητών µετά από την περίοδο επιστροφής και δεν είναι εποµένως ένα µέτρο της αποδοτικότητας ενός προγράµµατος επένδυσης. Για αυτόν τον λόγο, οι αναλυτές προτιµούν γενικά τις απορριφθέντες µεθόδους ταµειακών ροών της κύριας σύνταξης προϋπολογισµού πρώτιστα, το εσωτερικό ποσοστό επιστροφής και οι παρούσες µέθοδοι VALUE δικτύου. PAY CYCLE is a set of rules that defines the criteria by which scheduled payments are selected for payment creation, e.g., payroll may be on a weekly, bi-weekly, or monthly pay cycle. ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ είναι ένα σύνολο κανόνων που καθορίζει τα κριτήρια από τα οποία οι σχεδιασµένες πληρωµές επιλέγονται για τη δηµιουργία πληρωµής, π.χ., µισθοδοτική κατάσταση µπορούν να είναι σε µια εβδοµαδιαία έκδοση, δι-εβδοµαδιαία, ή µηνιαίο κύκλο πληρωµών. PAYMENT is the satisfaction of a debt or claim; primarily money paid to fulfill an obligation. Η ΠΛΗΡΩΜΗ είναι η ικανοποίηση µιας οφειλής ή µιας αξίωσης πρώτιστα χρήµατα που πληρώνονται για να εκπληρώσουν µια υποχρέωση. 7

8 PAYMENT DUE DATE is the date on which a payment is due and payable Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία µια πληρωµή είναι οφειλόµενη και πληρωτέα. PAYMENT ON ACCOUNT see ON ACCOUNT. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ βλ. ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. PAYOUT RATIO is dividends paid divided by company earnings over some period of time, expressed as a percentage. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ είναι µερίσµατα που πληρώνονται που διαιρούνται µε τις αποδοχές επιχείρησης κατά τη διάρκεια κάποιας χρονικής περιόδου, που εκφράζεται ως ποσοστό. PAYROLL BURDEN, in the U.S., includes the cost of your payroll administration, FICA, FUTA, SUTA, workers compensation, etc., based on each $ of payroll. For example: $ of payroll earned payroll burden = $ total payroll Το ΦΟΡΤΙΟ ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, στις ΗΠΑ, περιλαµβάνει το κόστος της διοίκησης µισθοδοτικών καταστάσεων, FICA, FUTA, SUTA, της αποζηµίωσης των εργαζοµένων σας, κ.λπ., που εδρεύουν σε κάθε $ της µισθοδοτικής κατάστασης. Παραδείγµατος χάριν: $ της µισθοδοτικής κατάστασης κερδισµένο + φορτίο 37,56 µισθοδοτικών καταστάσεων = $ συνολική µισθοδοτική κατάσταση. PBC LIST (PROVIDED BY CLIENT LIST) is a request by external auditors of items that will be required from the client by the auditor prior to the commencement of fieldwork. Such PBC lists are preliminary and will likely be expanded once the audit commences. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PBC (ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΕΛΑΤΏΝ) είναι ένα αίτηµα από τους εξωτερικούς ελεγκτές των στοιχείων που θα απαιτηθούν από τον πελάτη από τον ελεγκτή πριν από την έναρξη της εργασίας υπαίθριου. Τέτοιοι 8

9 κατάλογοι PBC είναι προκαταρκτικοί και θα επεκταθούν πιθανώς µόλις αρχίσει η επιθεώρηση. PBT see PROFIT BEFORE TAXES PBT βλ. ΤΟ ΚΈΡ ΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΌΡΟΥΣ. PC is an acronym for Professional Corporation (business legal entity). Το PC είναι ένα αρκτικόλεξο για την επαγγελµατική εταιρία (επιχειρησιακό νοµικό πρόσωπο). PDI can mean Personal Disposable Income or Past Due Interest. PDI µπορεί να σηµαίνει το προσωπικό οφειλόµενο ενδιαφέρον διαθέσιµου εισοδήµατος ή παρελθόντος. PEACHTREE is commercial accounting software developed and owned by Sage Software. PEACHTREE είναι εµπορικό λογισµικό λογιστικής που αναπτύσσεται και που είναι ιδιοκτησία της Sage Software PEAK is the period of maximal use or demand or activity; for example, at peak commute hours, street traffic can be unbelievable. See OFF-PEAK. Η ΑΙΧΜΗ είναι η περίοδος µέγιστης χρήσης ή απαίτησης ή δραστηριότητας παραδείγµατος χάριν, στις ώρες αιχµής ανταλλάξτε τις, η κυκλοφορία οδών µπορεί να είναι απίστευτη. είτε εκτός των ωρών αιχµής. PEGBOARD SYSTEM see ONE-WRITE SYSTEM. PEGBOARD ΣΥΣΤΗΜΑ βλ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. PEG RATIO compares earnings growth and the Price Earnings Ratio. The PEG Ratio (formula) is the current Price Earnings Ratio divided by the expected long-term growth rate (per the earnings per share). Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ συγκρίνει την αύξηση αποδοχών και την αναλογία αποδοχών τιµών. Η αναλογία καθήλωσης(τύπος) είναι η αναλογία αποδοχών 9

10 τρεχουσών τιµών που διαιρείται µε το αναµενόµενο µακροπρόθεσµο ποσοστό αύξησης (ανά αποδοχές ανά µερίδιο). PENDING usually refers to either: 1. not yet decided; or, 2. being in continuance. ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ αναφέρεται συνήθως είτε : 1. Όχι ακόµα αποφασισµένος ή, 2. που είναι στη συνέχιση. PENSION FUND is a fund reserved to pay workers' pensions when they retire from service. Also known as SUPERANNUATION FUND. ΤO ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ είναι ένα κεφάλαιο που διατηρείται για να πληρώσει τις συντάξεις των εργαζοµένων όταν αποσύρονται από την υπηρεσία.επίσης γνωστός ως ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ. PENSION MAXIMIZATION is a controversial strategy, often espoused by life insurance agents, of using insurance to augment a company benefit plan. Under this arrangement, a retiree takes pension payments for his or her own life only and buys life insurance to provide for a surviving spouse. Also known as pension max. Η ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ είναι µια αµφισβητούµενη στρατηγική, που υιοθετείτε συχνά από τους ασφαλιστές, της χρησιµοποίησης της ασφάλειας για να αυξήσει ένα σχέδιο οφελών επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας, η συνταξιοδότηση διαρκεί τις συνταξιοδοτικές πληρωµές για τη ζωή του /της µόνο και αγοράζει την ασφάλεια ζωής για να επιτρέψει έναν επιζώντα σύζυγο. Επίσης γνωστός ως συνταξιοδοτικό µέγιστο PEP see PERSONAL EQUITY PLAN. PEP βλ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΧΈ ΙΟ ΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ. P/E RATIO (PRICE/EARNINGS RATIO) is a stock analysis statistic in which the current price of a stock (today's last sale price) is divided by the reported actual (or sometimes projected, which would be forecast) earnings per share of the issuing firm; it is also called the "multiple". Η P/E ΑΝΑΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΙΜΩΝ/ΑΠΟ ΟΧΕΣ) είναι µια στατιστική ανάλυσης αποθεµάτων στην οποία η τρέχουσα τιµή ενός αποθέµατος (σηµερινή 10

11 τελευταία τιµή πώλησης) διαιρείται µε τις αναφερόµενες πραγµατικές (ή προβάλλεται µερικές φορές, το οποίο θα προβλεπόταν) αποδοχές ανά µερίδιο της εκδίδουσας εταιρίας καλείται επίσης "πολλαπλάσιο". PER CAPITA INCOME is the mean income computed for every man, woman, and child in a particular group. It is derived by dividing the total income of a particular group by the total population in that group. ΤO ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΉΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ είναι το µέσο εισόδηµα που υπολογίζεται για κάθε άνδρα, τη γυναίκα, και το παιδί σε µια συγκεκριµένη οµάδα. Παράγεται µε τη διαίρεση του συνολικού εισοδήµατος µιας συγκεκριµένης οµάδας από το συνολικό πληθυσµό σε εκείνη την οµάδα. PERCENTAGE DESIGN, in construction, is the percentage expended for design and construction management services in proportion to total construction. ΤO ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ, στην κατασκευή, είναι το ποσοστό που χρησιµοποιείται για τις διοικητικές υπηρεσίες σχεδίου και κατασκευής αναλογικά προς τη συνολική κατασκευή. PERCENTAGE LEASE is a type of lease where the landlord charges a base rent plus an additional percentage of any profits realized by the business tenant. Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ είναι ένας τύπος µίσθωσης όπου ο ιδιοκτήτης χρεώνει ένα µίσθωµα βάσεων συν ένα πρόσθετο ποσοστό οποιωνδήποτε κερδών που πραγµατοποιούνται από τον επιχειρησιακό µισθωτή. PERCENTAGE OF COMPLETION METHOD OF ACCOUNTING is instituted if your revenues exceed $10,000,000 (3-year average) or your contracts will not be completed within a two-year period, you are generally required to use the percentage of completion accounting for contracts. There are many advantages to using to percentage of completion method including: It is the best measurement of income. Percentage of completion normally needs to be computed for financial statement purposes eliminating confusing timing differences from tax to financial statements. There is no increase in alternative minimum taxable income. Losses can be recognized on contracts before the job is complete. 11

12 It is useful in leveling taxable income, permitting use of lower tax brackets each year. When using the percentage of completion method, it is important to carefully compute the percent complete, for it may have a great impact on your taxable income. Estimated costs to complete the contract, a component of calculating the percent to complete, determine what your taxable income will be. Also, carefully reviewing the over-head allocation may result in lower tax. ΤO ΠΟΣΟΣΤΟ της ΜΕΘΟ ΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ καθιερώνεται εάν τα εισοδήµατά σας υπερβούν $ (τριών ετών µέσος όρος) ή οι συµβάσεις σας δεν θα ολοκληρωθούν εντός µιας διετούς περιόδου, πρέπει γενικά για να χρησιµοποιήσετε το ποσοστό της λογιστικής ολοκλήρωσης για τις συµβάσεις. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα στη χρησιµοποίηση στο ποσοστό της µεθόδου ολοκλήρωσης συµπεριλαµβανοµένου: Είναι η καλύτερη µέτρηση του εισοδήµατος. Το ποσοστό της ολοκλήρωσης πρέπει κανονικά να υπολογιστεί για λόγους οικονοµικής δήλωσης που εξαλείφουν τις συγχέοντας διαφορές συγχρονισµού από το φόρο στις οικονοµικές δηλώσεις. εν υπάρχει καµία αύξηση στο εναλλακτικό ελάχιστο φορολογητέο εισόδηµα. Οι απώλειες µπορούν να αναγνωριστούν στις συµβάσεις προτού η εργασία να είσαι πλήρης. Είναι χρήσιµο στην ισοπέδωση του φορολογητέου εισοδήµατος, που επιτρέπει τη χρήση των χαµηλότερων φορολογικών υποστηριγµάτων κάθε έτος. Κατά χρησιµοποίηση του ποσοστού της µεθόδου ολοκλήρωσης, την είναι σηµαντικό να υπολογιστούν προσεκτικά τα τοις εκατό πλήρη, για τον µπορεί να ασκήσει µεγάλη επίδραση στο φορολογητέο εισόδηµά σας. Εκτιµώµενες δαπάνες για να συµπληρώσει τη σύµβαση, ένα συστατικό τα τοις εκατό για να ολοκληρώσει, να καθορίσει τι το φορολογητέο εισόδηµά σας θα είναι. Επίσης, προσεκτικά να αναθεωρήσει την υπερυψωµένη κατανοµή µπορεί να οδηγήσει στο χαµηλότερο φόρο. PER DIEM is a. one every day (e.g., save 10 man-hours per Diem); or, b. payment of daily expenses and/or fees of an employee or an agent. 12

13 ΤO ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙ ΟΜΑ είναι α. ένα κάθε ηµέρα (π.χ., εκτός από 10 εργατοώρες ηµερήσιου επιδόµατος) ή, β. πληρωµή των καθηµερινών δαπανών ή /και αµοιβές ενός υπαλλήλου ή ενός πράκτορα. PERFORMANCE BUDGET is a budget format that relates the input of resources and the output of services for each organizational unit individually. Sometimes used synonymously with program budget. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ είναι ένα σχήµα προϋπολογισµών που αφορά την εισαγωγή των πόρων και την παραγωγή των υπηρεσιών για κάθε οργανωτική µονάδα χωριστά. Μερικές φορές χρησιµοποιηµένος ταυτοσήµως µε τον προϋπολογισµό προγράµµατος. PERFORMANCE INDICATORS are those empirical data points that indicate how well, or poorly, an entity is performing against preset goals and objectives. Normally, in business or strategic planning, a company will set targets over a specified period that the business believes are attainable and track performance over time to those targets or objectives. ΟI ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ είναι εκείνα τα εµπειρικά σηµεία στοιχείων που προσδιορίζουν πόσο καλά, ή κακώς, µια οντότητα αποδίδει ενάντια στους προετοιµασµένους σκοπούς και τους στόχους. Κανονικά, στην επιχείρηση ή το στρατηγικό προγραµµατισµό, µια επιχείρηση θα θέσει τους στόχους κατά τη διάρκεια µιας καθορισµένης περιόδου που η επιχείρηση θεωρεί είναι εφικτή και απόδοση διαδροµής κατά τη διάρκεια του χρόνου σε εκείνους τους στόχους ή στόχους. PERFORMING ASSET is an asset that provides a dependable annual financial return; for example, production machinery or, in transportation, an airliner. Η ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ είναι ένα ενεργητικό που παρέχει µια αξιόπιστη ετήσια οικονοµική επιστροφή παραδείγµατος χάριν, µηχανήµατα παραγωγής ή, στη µεταφορά, ένα επιβατικό αεροσκάφος. PERIOD COST is an expense that is not inventorial; it is charged against sales revenues in the period in which the revenue is earned (e.g., SG&A is a period cost). Also called period expense. ΤO ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ είναι µια δαπάνη που δεν είναι επινοητική χρεώνεται ενάντια στα εισοδήµατα πωλήσεων στην περίοδο στην οποία το εισόδηµα κερδίζεται (π.χ., το SG&A είναι ένα κόστος περιόδου). Επίσης αποκαλούµενη δαπάνη περιόδου. 13

14 PERIODICITY CONCEPT is the concept that each accounting period has an economic activity associated with it, and that the activity can be measured, accounted for, and reported upon. Η ΕΝΝΟΙΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι η έννοια ότι κάθε λογιστική περίοδος αναπτύσσει µια οικονοµική δραστηριότητα που συνδέεται µε αυτή, δραστηριότητα µπορεί να µετρηθεί, αποτελεσµατικά, και σχετικά µε. και ότι η PERMANENCE is the quality or state of being permanent; primarily judged by durability and useful life. See ORDER OF PERMANENCE. Η ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ είναι η ποιότητα ή η κατάσταση της ύπαρξης µόνιµη πρώτιστα κριθείς µέχρι τη διάρκεια και τη χρήσιµη ζωή. είτε τη ΙΑΤΑΓΗ της ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ. PERMANENT ACCOUNT is a set account that appears on the Balance Sheet, e.g. Accounts Payable and Accounts Receivable. Ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ είναι ένας καθορισµένος λογαριασµός που εµφανίζεται στον ισολογισµό, π.χ. λογαριασµοί πληρωτέοι και λογαριασµοί αποδεκτοί. PERPETUAL INVENTORY is an inventory accounting system whereby book inventory is kept in continuous agreement with stock on hand. A daily record is maintained of the dollar amount and physical quantity. There are periodic physical inventories taken to reconcile at short intervals. Ο ΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ είναι ένα σύστηµα λογιστικής καταλόγων µε το οποίο ο κατάλογος βιβλίων κρατιέται σε συνεχή συµφωνία µε το απόθεµα σε ετοιµότητα. Ένα καθηµερινό αρχείο διατηρείται του ποσού δολαρίων και της φυσικής ποσότητας. Υπάρχουν περιοδικοί φυσικοί κατάλογοι που λαµβάνονται για να συµφιλιώσουν σε σύντοµα διαστήµατα. PERPETUAL SUCCESSION is one of the legal distinctions between a business and a company. A company has perpetual succession meaning that a change in the membership does not affect the existence of the company whereas a business does not enjoy this perpetual succession. For example, in the case of a partnership, which is one form of business registration, a change in the membership affects the partnership. 14

15 Η ΙΑΡΚΗΣ ΙΑ ΟΧΗ είναι µια από τις νοµικές διακρίσεις µεταξύ µιας επιχείρησης και µιας επιχείρησης. Μια επιχείρηση έχει τη διαρκή έννοια διαδοχής ότι µια αλλαγή στην ιδιότητα µέλους δεν έχει επιπτώσεις στην ύπαρξη της επιχείρησης ενώ µια επιχείρηση δεν απολαµβάνει αυτήν την διαρκή διαδοχή. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση µιας εταιρείας, που είναι µια µορφή επιχειρησιακής εγγραφής, µια αλλαγή στην ιδιότητα µέλους έχει επιπτώσεις στην εταιρεία. PERPETUITY, in finance, is an annuity payable forever. Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ, στη χρηµατοδότηση, είναι ένα ετήσιο επίδοµα πληρωτέο για πάντα. PERSISTENT EARNINGS is the level of earnings, from accounting to accounting period, that are continually recurring. ΟΙ ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ είναι το επίπεδο αποδοχών, από το λογαριασµό στη λογιστική περίοδο, οι οποίες επαναλαµβάνονται συνεχώς. PERSONAL ACCOUNTS represents money due to or due from a person or group of persons. For example, Accounts Payable - Suppliers is a personal account since this amount is payable to a supplier/suppliers. ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ αντιπροσωπεύουν τα χρήµατα λόγω ή οφειλόµενος από ένα πρόσωπο ή µια οµάδα προσώπων. Παραδείγµατος χάριν, λογαριασµοί πληρωτέοι - οι προµηθευτές είναι ένας προσωπικός λογαριασµός δεδοµένου ότι αυτό το ποσό είναι πληρωτέο σε έναν προµηθευτή /τους προµηθευτές PERSONAL EQUITY is that portion of equity ownership that is held to ones own benefit or invested as an integral part of the assets of a legal entity. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ είναι εκείνη η µερίδα της ιδιοκτησίας δικαιοσύνης που κρατιέται στο όφελος αυτών ή επενδύεται ως αναπόσπαστο τµήµα του ενεργητικού ενός νοµικού προσώπου. PERSONAL EQUITY PLAN (PEP) was an investment plan in the U.K. that used to allow people over the age of 18 to invest in shares of U.K. companies. The plan encouraged investment by individuals. Discontinued in 1999, it was replaced by Individual Savings Accounts (ISA). It was done through an approved plan, qualifying unit trust, or investment trust. Investors received both income and capital gains free of tax. 15

16 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (PEP) ήταν ένα σχέδιο επένδυσης στο UK που χρησιµοποίησε για να επιτρέψει στους ανθρώπους µετά την ηλικία 18 για να επενδύσει στις µετοχές των ΒΡΕΤΑΝΙΚΏΝ επιχειρήσεων. Το σχέδιο ενθάρρυνε την επένδυση από τα άτοµα. ιακοµµένο το 1999, αντικαταστάθηκε από τους µεµονωµένους απολογισµούς αποταµίευσης. Έγινε µέσω ενός εγκεκριµένης σχεδίου, να είσαι κατάλληλος ενός αµοιβαίου κεφαλαίου, ή µιας εµπιστοσύνης επένδυσης. Οι επενδυτές έλαβαν και το εισόδηµα και τα κύρια κέρδη χωρίς φόρο. PERSONAL LOAN is a short-term loan that is extended based on the personal integrity of the borrower. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΕΙΟ είναι ένα βραχυπρόθεσµο δάνειο που επεκτείνεται βασισµένος στην προσωπική ακεραιότητα του οφειλέτη. PERSONAL PROPERTY means property of any kind except real property. It may be tangible (having physical existence) or intangible (having no physical existence, such as patents, inventions, and copyrights). Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ σηµαίνει την ιδιοκτησία οποιουδήποτε είδους εκτός από την πραγµατική ιδιοκτησία. Μπορεί να είναι απτό (έχοντας τη φυσική ύπαρξη) ή αυλό (µην έχοντας καµία φυσική ύπαρξη, όπως τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, οι εφευρέσεις, και τα πνευµατικά δικαιώµατα). PERVASIVENESS OF ESTIMATES means that the estimates have to be complete, of high quality and in depth, i.e., they have to adequately cover the whole accounting entity. Η ΙΕΙΣ ΥΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ σηµαίνει ότι οι εκτιµήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, υψηλής ποιότητας και σε βάθος, δηλ., αυτοί πρέπει επαρκώς να καλύψει ολόκληρη την οντότητα λογιστικής. PETTY CASH, normally, is an account and location where tangible cash is stored for usage in purchasing or the reimbursing of inexpensive out-of-pocket expenditures. ΜΙΚΡΟΕΞΟ Α (ΨΙΛΑ), κανονικά, είναι ένας απολογισµός και µια θέση όπου τα απτά µετρητά αποθηκεύονται για τη χρήση στην αγορά ή την επιστροφή των ανέξοδων φθαρµένων δαπανών. 16

17 PHANTOM PROFIT is hypothetical profit, i.e., no cash flow is generated. Appreciation on any asset, e.g. stock, is considered phantom profit unless or until the asset is sold, thereby generating cash flow. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ είναι υποθετικό κέρδος, δηλ., καµία ταµειακή ροή παράγεται. Η εκτίµηση σε οποιοδήποτε ενεργητικό, π.χ. απόθεµα, θεωρείται φανταστικό κέρδος εκτός αν ή µέχρι το ενεργητικό πωλείται, µε αυτόν τον τρόπο παράγοντας τις ταµειακές ροές. PHYSICAL INVENTORY is the counting of all merchandise or equipment on hand. Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ είναι ο υπολογισµός όλου των εµπορευµάτων ή του εξοπλισµού σε ετοιµότητα. PHYSICAL STOCK- TAKE see PHYSICAL INVENTORY. Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ βλ. το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. PIERCING THE CORPORATE VEIL is a legal concept through which a corporation's shareholders, who generally are shielded from liability for the corporation's activities, can be held responsible for certain actions. ΝΑ ΙΑΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΕΠΛΟ είναι µια νοµική έννοια µέσω της οποίας οι µέτοχοι µιας εταιρίας, που γενικά προστατεύονται από την ευθύνη για τις δραστηριότητες της εταιρίας, µπορούν να θεωρηθούν αρµόδιο για ορισµένες ενέργειες. PIGGYBACK, dependent upon usage, can mean: 1. On the back or shoulder or astraddle on the hip; 2. Two lenders participating in the same loan (piggyback loan); 3. Unauthorized access to a data processing system via an authorized user's legitimate connection (piggyback entry); 4. Haul by railroad car; 5. SEC registration of existing holdings of shares in a corporation combined with an offering of new public shares (piggyback registration); 6. Rights that entitle an investor to register and sell his or her stock whenever the company conducts a public offering (piggyback rights). ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ, εξαρτώµενο από τη χρήση, µπορεί να σηµάνει: 1. Στην πλάτη ή τον ώµο ή ιππαστί στο ισχίο 2. ύο δανειστές που συµµετέχουν στο ίδιο δάνειο (δάνειο 17

18 κουµπαρά) 3. Αναρµόδια πρόσβαση σε ένα σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων µέσω της σύνδεσης ενός εξουσιοδοτηµένου χρήστη νόµιµης (είσοδος κουµπαρά) 4. Έλξη µε το αυτοκίνητο σιδηροδρόµου 5. Εγγραφή SEC των υπαρχουσών µετοχών των µετοχών σε µια εταιρία που συνδυάζεται µε µια προσφορά των νέων δηµόσιων µετοχών (εγγραφή κουµπαρά) 6. ικαιώµατα που εξουσιοδοτούν έναν επενδυτή για να καταχωρήσουν και να πωλήσουν το απόθεµά του /της όποτε η επιχείρηση διευθύνει µια δηµόσια προσφορά (δικαιώµατα κουµπαρά). PINK PEARL is a type of a pencil-lead eraser that auditing companies use. ΤΟ ΡΟ ΙΝΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ είναι ένας τύπος µιας γόµας µολύβι-µόλυβδου που οι ελέγχοντας επιχειρήσεις χρησιµοποιούν. PIPE (Private Investment in Public Equity) refers to any private placement of securities of an already-public company that is made to selected accredited investors (usually to selected institutional accredited investors) wherein investors enter into a purchase agreement committing them to purchase securities and, usually, requiring the issuer to file a resale registration statement covering the resale from time to time of the securities the investors purchased in the private placement. PIPE transactions may involve the sale of common stock, convertible preferred stock, convertible debentures, warrants, or other equity or equity-like securities of an already-public company. There are a number of common PIPE transactions, including: the sale of common stock at a fixed price; the sale of common stock at a fixed price, together with fixed price warrants; the sale of common stock at a fixed price, together with reset table or variable priced warrants; the sale of common stock at a variable price; the sale of convertible preferred stock or convertible debt; and a venture-style private placement for an already-public company. PIPE (ιδιωτική επένδυση στη δηµόσια δικαιοσύνη) αναφέρεται σε οποιαδήποτε ιδιωτική τοποθέτηση των τίτλων µιας ήδη-δηµόσιας επιχείρησης που γίνεται στους επιλεγµένους αναγνωρισµένους επενδυτές (συνήθως στους επιλεγµένους θεσµικούς αναγνωρισµένους επενδυτές) όπου οι επενδυτές συµµετέχουν σε µια συµφωνία αγορών που δεσµεύει τους στους τίτλους αγορών και, συνήθως, που απαιτεί τον 18

19 εκδότη για να αρχειοθετήσουν µια δήλωση εγγραφής µεταπώλησης που καλύπτει τη µεταπώληση κατά διαστήµατα των τίτλων οι επενδυτές που αγοράζονται στην ιδιωτική τοποθέτηση. Οι συναλλαγές PIPE µπορούν να περιλάβουν την πώληση του κοινού αποθέµατος, του µετατρέψιµου προτιµηµένου αποθέµατος, των µετατρέψιµων χρεογράφων, των ενταλµάτων, ή άλλων δικαιοσύνη-όπως τίτλων δικαιοσύνης ή µιας ήδη-δηµόσιας επιχείρησης. Υπάρχουν διάφορες κοινές συναλλαγές PIPE που περιλαµβάνουν: η πώληση του κοινού αποθέµατος σε µια σταθερή τιµή η πώληση του κοινού αποθέµατος σε µια σταθερή τιµή, µαζί µε τα σταθερά εντάλµατα τιµών η πώληση του κοινού αποθέµατος σε µια σταθερή τιµή, µαζί µε τα επανατοποθετήσιµα ή µεταβλητά διατιµηµένα εντάλµατα η πώληση του κοινού αποθέµατος σε µια µεταβλητή τιµή η πώληση του µετατρέψιµου προτιµηµένου αποθέµατος ή της µετατρέψιµης οφειλής και µια ιδιωτική τοποθέτηση επιχείρηση-ύφους για µια ήδη-δηµόσια επιχείρηση. PISCAN DOCUMENT, a precursor of double entry bookkeeping, dates from the early 12th century. Records indicate that primitive bookkeeping with sequential transactions using Roman numerals was presented in paragraph form. Some of the record fragments are from an unknown Florentine banking firm dated from It was not yet double entry bookkeeping, but advancing in that direction. Other fragments include the Castra Gualfred and the Borghesia Company from ; Gentile de' Sassetti and Sons, ; and Bene Bencivenni, The most complete records are from Rinieri Fini & Brothers, , and Giovanni Farolfi & Co., PISCAN ΈΓΓΡΑΦΟ, ένας πρόδροµος της λογιστικής διπλογραφιών, ηµεροµηνίες από τον πρόωρο 12ο αιώνα. Τα αρχεία δείχνουν ότι η πρωτόγονη λογιστική µε τις διαδοχικές συναλλαγές που χρησιµοποιούν τους ρωµαϊκούς αριθµούς παρουσιάστηκε µε µορφή παραγράφου. Μερικά από τα τεµάχια αρχείων είναι από άγνωστες Florentine τραπεζικές εργασίες σταθερά που χρονολογούν από εν ήταν ακόµα 19

20 λογιστική διπλογραφιών, αλλά προώθηση σε εκείνη την κατεύθυνση. Άλλα τεµάχια περιλαµβάνουν το Castra Gualfred και την επιχείρηση Borghesia από Εθνικό de "Sassetti και γιοι, και Bene Bencivenni, Τα πιο πλήρη πρακτικά είναι από Rinieri Fini & αδελφοί, , και Giovanni Farolfi & Co., PITI is an acronym for Principal, Interest, Taxes and Insurance when dealing with property mortgages. PITΙ είναι ένα αρκτικόλεξο για το αρχικό κεφάλαιο, το ενδιαφέρον, τους φόρους και την ασφάλεια κατά εξέταση των υποθηκών ιδιοκτησίας. PLACEMENT is bank depositing Eurodollars with (selling Eurodollars to) another bank is said to be making a placement. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ σε εργασία είναι η ευρωδολλαριακή κατάθεση τραπεζών µε (πωλώντας Eurodollars) µια άλλη τράπεζα λέγεται ότι είναι κάνοντας µια τοποθέτηση. PLANT ASSET is a non-current physical asset applicable to manufacturing activities. ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ είναι ένα στατικό περιουσιακό στοιχείο εφαρµόσιµο στις δραστηριότητες κατασκευής. PLEDGE is a. the transfer or assignment of assets as collateral to secure payment of a debt obligation as when securities are pledged to a lender for a loan secured by the owner of the securities. When securities a pledged, the lender frequently requires the physical transfer of the collateral to preclude possibility of using the same asset for additional pledging; b. the deposit or placing of personal property as security for a debt or other obligation with a person called a pledgee. The pledgee has the implied power to sell the property if the debt is not paid. If the debt is paid, the right to possession returns to the pledgor; or, c. a written or oral agreement to contribute cash or other assets. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ είναι α. η µεταφορά ή η ανάθεση του ενεργητικού τόσο παράλληλου για να εξασφαλίσει την πληρωµή µιας υποχρέωσης οφειλής όπως όταν δεσµεύονται οι τίτλοι σε έναν δανειστή για ένα δάνειο που εξασφαλίζεται από τον ιδιοκτήτη των τίτλων. Όταν δεσµεύονται οι τίτλοι, ο δανειστής απαιτεί συχνά τη φυσική µεταφορά 20

21 της επιβοηθητικής εγγύησης για να αποκλείσουν τη δυνατότητα του ίδιου ενεργητικού για την πρόσθετη δέσµευση β. η κατάθεση ή η τοποθέτηση της προσωπικής ιδιοκτησίας ως ασφάλεια µιας οφειλής ή άλλης υποχρέωσης µε ένα πρόσωπο κάλεσε ένα pledgee. Το pledgee έχει την υπονοούµενη ισχύ να πωλήσει την ιδιοκτησία εάν η οφειλή δεν πληρώνεται. Εάν η οφειλή πληρώνεται, το δικαίωµα στην κατοχή επιστρέφει στο pledgor ή, γ. µια γραπτή ή προφορική συµφωνία για να συµβάλει τα µετρητά ή άλλο ενεργητικό. PLEDGE BOND see PLEDGED REVENUES. Ο ΕΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ βλ. ΤΑ ΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ. PLEDGED ACCOUNTS RECEIVABLE is short-term borrowing from financial institutions where the loan is secured by accounts receivable. The lender may physically take the accounts receivable but typically has recourse to the borrower; also called discounting of accounts receivable. Οι ΑΠΟ ΕΚΤΟΙ ΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ είναι βραχυπρόθεσµος δανεισµός από τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς όπου το δάνειο εξασφαλίζεται από τους λογαριασµούς εισπράξεων. Ο δανειστής µπορεί φυσικά να πάρει τους λογαριασµούς είσπραξης αλλά χαρακτηριστικά έχει την προσφυγή στον οφειλέτη επίσης αποκαλούµενη απόρριψη των λογαριασµούς εισπράξεων. PLEDGED ASSET is an asset that is transferred to a lender as security for debt. The lender of the debt takes possession of the pledged asset, but does not have ownership unless default occurs. ΤΟ ΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ είναι ένα ενεργητικό που µεταφέρεται σε έναν δανειστή ως ασφάλεια της οφειλής. Ο δανειστής της οφειλής παίρνει την κατοχή του δεσµευµένου ενεργητικού, αλλά δεν έχει την ιδιοκτησία εκτός αν η προεπιλογή εµφανίζεται. PLEDGED REVENUES is funds generated from revenues and obligated to debt service or to meet other obligations specified by the bond contract. 21

22 ΤΑ ΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ είναι κεφάλαια που παράγονται από τα εισοδήµατα και που υποχρεώνονται στην υπηρεσία οφειλής ή για να εκπληρώσουν άλλες υποχρεώσεις που διευκρινίζονται από τη σύµβαση δεσµών. PLS see Profit and Loss Sharing. PLS βλ. τη διανοµή κέρδους και ζηµιών. PLUG is a variable that handles financial slack in the financial plan. PLUG είναι µια µεταβλητή που χειρίζεται την οικονοµική βραδύτητα στο οικονοµικό σχέδιο. PLUG NUMBER see COST OF GOODS SOLD. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΥΛΩΜΑΤΩΝ βλ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ. PNL is Profit and Loss (statement/analysis; business/accounting). See also PROFIT AND LOSS STATEMENT. PNL είναι κέρδος και ζηµία (δήλωση /ανάλυση επιχείρηση /λογιστική). είτε επίσης τη ΗΛΩΣΗ ΚΕΡ ΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ. POINT OF is a positional determinant or modifier in that it is either the starting or ending position, e.g. point of sales, point of delivery, point of collection, or point of completed production. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ είναι ένας καθοριστικός παράγοντας ή ένας τροποποιητής δεδοµένου ότι είναι είτε η αρχική είτε τελειώνοντας θέση, π.χ. σηµείο των πωλήσεων, σηµείο της παράδοσης, σηµείο της συλλογής, είτε σηµείο της ολοκληρωµένης παραγωγής. POINTS are additional fee paid to a lender. Points are generally stated as a percent of the total amount borrowed and are in essence prepaid interest. Points paid can be deducted over the life of the loan. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ είναι πρόσθετο τέλος που καταβάλλεται σε έναν δανειστή. Τα σηµεία δηλώνονται γενικά ως ποσοστά του συνολικού ποσού που δανείζεται και είναι στην 22

23 ουσία προπληρωµένο ενδιαφέρον. Τα σηµεία που πληρώνονται µπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της ζωής του δανείου. POLITICAL COSTS HYPOTHESIS predicts that firms with low agency and political costs and effective shareholders' monitoring will distribute cash dividend and those with moderate agency and political costs may use stock dividends in lieu of cash dividends to separate themselves from firms having high agency and political costs. This indicates that cash dividend firms will face better long-term stock market valuation of their shares than stock dividend firms. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΌΘΕΣΗ δαπανών προβλέπει ότι οι εταιρίες µε τη χαµηλή αντιπροσωπεία και τον έλεγχο πολιτικών δαπανών και των αποτελεσµατικών µετόχων θα διανείµουν το µέρισµα µετρητών και εκείνοι µε τη µέτρια αντιπροσωπεία και οι πολιτικές δαπάνες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα µερίσµατα αποθεµάτων αντί των µερισµάτων µετρητών για να χωριστούν από τις εταιρίες που έχουν την υψηλή αντιπροσωπεία και τις πολιτικές δαπάνες. Αυτό δείχνει ότι οι εταιρίες µερισµάτων µετρητών θα αντιµετωπίσουν την καλύτερη µακροπρόθεσµη αξιολόγηση χρηµατιστηρίου των µετοχών τους από τις εταιρίες µερισµάτων αποθεµάτων. POOL is: 1. a group of people organized for a specific purpose or any communal combination of funds; 2. in capital budgeting, the concept that investment projects are financed out of a pool of bonds, preferred stock, and common stock, and a weighted-average cost; 3. in insurance, a group of insurers who share premiums; and 4. in investments, the combination of funds for the benefit of a common project, or a group of investors who use their combined influence to manipulate prices. Συνασπισµός, κοινοπραξία είναι: 1. µια οµάδα ανθρώπων οργάνωσε για έναν συγκεκριµένο σκοπό ή οποιοδήποτε κοινοτικό συνδυασµό κεφαλαίων 2. στο κεφάλαιο που προϋπολογίζει, η έννοια ότι τα προγράµµατα επένδυσης χρηµατοδοτούνται από µια οµάδα των δεσµών, του προτιµηµένου αποθέµατος, και του κοινού αποθέµατος, και ενός ζυγίζω-µέσου κόστους 3. στην ασφάλεια, µια οµάδα ασφαλιστών που µοιράζονται τα ασφάλιστρα και 4. στις επενδύσεις, ο συνδυασµός κεφαλαίων προς όφελος ενός κοινού προγράµµατος, ή µια οµάδα επενδυτών που χρησιµοποιούν τη συνδυασµένη επιρροή τους για να χειριστούν τις τιµές. POOLING -OF-INTERESTS, in the US, is the method of accounting used in a business combination in which the acquiring company has issued voting common 23

24 stock in exchange for voting common stock of the acquired company. The features of the method are that the acquired company's net assets are brought forward at book value, retained earnings and paid-in capital are brought forward, the net income is recognized for the full financial year regardless of the date of acquisition, and the expenses of pooling are immediately charged against earnings. In order to use the method there are a number of criteria to be met concerning the prior independence of the companies and the nature and timing of the acquisition. See POOLING OF INTEREST METHOD. Συγκέντρωση συµφερόντων, για τις ΗΠΑ, είναι η µέθοδος λογιστικής που χρησιµοποιείται σε επιχειρησιακό συνδυασµό στον οποίο η αποκτώντας επιχείρηση έχει εκδώσει το κοινό απόθεµα ψηφοφορίας στην ανταλλαγή για την ψηφοφορία του κοινού αποθέµατος της επίκτητης επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της µεθόδου είναι ότι το επίκτητο καθαρό ενεργητικό της επιχείρησης φέρεται προς συζήτηση στη λογιστική αξία, οι διατηρηµένες αποδοχές και το πληρωµένο κεφάλαιο φέρονται προς συζήτηση, το καθαρό εισόδηµα αναγνωρίζεται για το πλήρες δηµοσιονοµικό έτος ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της απόκτησης, και οι δαπάνες της συγκέντρωσης χρεώνονται αµέσως ενάντια στις αποδοχές. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος υπάρχουν διάφορα κριτήρια που ικανοποιούνται σχετικά µε την προγενέστερη ανεξαρτησία των επιχειρήσεων και της φύσης και το συγχρονισµό της απόκτησης. είτε τη συγκέντρωση της µεθόδου ενδιαφέροντος. POOLING OF INTEREST METHOD is an accounting method for reporting acquisitions accomplished through the use of equity. The combined assets of the merged entity are consolidated using book value, as opposed to the PURCHASE METHOD, which uses market value. The merging entities` financial results are combined as though the two entities have always been a single entity. See POOLING-OF-INTERESTS. ΜΕΘΟ ΟΣ Συγκέντρωσης συµφερόντων είναι µια µέθοδος λογιστικής για τις αποκτήσεις που ολοκληρώνονται µέσω της χρήσης της δικαιοσύνης. Το συνδυασµένο ενεργητικό της συγχωνευµένης οντότητας παγιώνεται χρησιµοποιώντας τη λογιστική αξία, σε αντιδιαστολή µε τη ΜΕΘΟ Ο ΑΓΟΡΩΝ, η οποία χρησιµοποιεί την αγοραστική αξία. Τα συγχωνεύοντας επιχειρησιακά` χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα συνδυάζονται σαν οι δύο οντότητες είναι πάντα µια ενιαία οντότητα. είτε, Συγκέντρωση συµφερόντων. 24

25 POP see PROOF OF POSTING and the below. POP δείτε την ΑΠΟ ΕΙΞΗ της ΤΑΧΥ ΡΟΜΗΣΗΣ και του κάτωθι. POP is an acronym for, among others, Point Of Presence or Post Office Protocol (Internet protocol). POP είναι ένα αρκτικόλεξο για, µεταξύ των άλλων, το σηµείο του πρωτοκόλλου παρουσίας ή ταχυδροµείων (πρωτόκολλο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ιαδικτύου). PORTFOLIO is a term for describing all the investments that an entity owns. A diversified portfolio contains a variety of investments. ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ είναι ένας όρος για την περιγραφή όλων των επενδύσεων που µια οντότητα είναι κύρια. Ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο περιέχει ποικίλες επενδύσεις. POSITIVE ACCOUNTING THEORY is where theorists tend to explain why some accounting practices are more popular than others (e.g., because they increase management compensation). They tend to support their conclusions with inductive theory and empirical evidence as opposed to deductive methods. Generally avoid advocacy of one accounting rule as being better or worse than its alternatives. Positivists are inspired by anecdotal evidence, but anecdotal evidence is never permitted without more rigorous and controlled scientific investigation. Η ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ είναι όπου οι θεωρητικοί τείνουν να εξηγήσουν γιατί µερικές πρακτικές λογιστικής είναι δηµοφιλέστερες από άλλες (π.χ., επειδή αυξάνουν τη διοικητική αποζηµίωση). Τείνουν να υποστηρίξουν τα συµπεράσµατά τους µε την επαγωγική θεωρία και τα εµπειρικά στοιχεία σε αντιδιαστολή µε τις παραγωγικές µεθόδους. Γενικά αποφύγετε την υπεράσπιση ενός κανόνα λογιστικής ως καλύτερος ή χειρότερος από τις εναλλακτικές λύσεις του. Οι θετικιστές εµπνέονται από τα ανεκδοτικά στοιχεία, αλλά τα ανεκδοτικά στοιχεία δεν επιτρέπονται ποτέ χωρίς αυστηρότερη και ελεγχόµενη επιστηµονική έρευνα. POST it the transfer of accounting entries from a journal of original entry into a ledger book, in chronological order according to when they were generated. 25

26 Θέση, ταχυδροµείο, αλληλογραφία αυτό η µεταφορά των καταχωρήσεων λογιστικής από ένα περιοδικό της αρχικής εισόδου µέσα σε ένα βιβλίο καθολικών, κατά τη χρονολογική σειρά σύµφωνα µε όταν παρήχθησαν. POST DATE is placing on a document or a check a date that follows the date of the initiation or execution of the document. For example, a post dated check cannot be cashed until the date written on the check. Η Μεταχρονολογηµένη τοποθετεί σε ένα έγγραφο ή έναν έλεγχο µια ηµεροµηνία που ακολουθεί την ηµεροµηνία της έναρξης ή της εκτέλεσης του εγγράφου. Παραδείγµατος χάριν, ένας χρονολογηµένος θέση έλεγχος δεν µπορεί να εξαργυρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία που γράφεται στον έλεγχο. POSTING, in bookkeeping, is to list on the company's records, such as to list the detail of sales and purchases on the accounts receivable or payable records. Η Μεταφορά στο καθολικό, στη λογιστική, πρόκειται να απαριθµήσει στα αρχεία της επιχείρησης, όπως για να απαριθµήσει τη λεπτοµέρεια των πωλήσεων και των αγορών στα αποδεκτά ή πληρωτέα αρχεία απολογισµών. POSTULATE, in logic, is a proposition that is accepted as true in order to provide a basis for logical reasoning. ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ, στη λογική, είναι µια πρόταση που γίνεται αποδεκτή όπως αληθινός προκειµένου να παρασχεθεί µια βάση για το λογικό συλλογισµό. PPE can mean either Property, Plant, and Equipment, or Pay Period Ending. ΤΟ PPE µπορεί να σηµάνει είτε ιδιοκτησία, εγκαταστάσεις, και εξοπλισµός, είτε να πληρώσει το τελείωµα περιόδου. PPI see PRODUCER PRICE INDEX. PPI βλ. ΤΟ ΕΊΚΤΗ ΤΙΜΏΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΎ. PR is an acronym for, among others, 'public relations', 'payroll' and 'purchase request'. 26

27 PR είναι ένα αρκτικόλεξο για, µεταξύ των άλλων, τις "δηµόσιες σχέσεις", "τη µισθοδοτική κατάσταση" και το "αίτηµα αγορών". PRACTICAL CAPACITY is where the cost of production is based on the 'practical capacity' of production facilities. Therefore, the proportion of overheads allocated to a unit of production is not to be increased as consequence of idle capacity of the plant. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ είναι όπου το κόστος παραγωγής είναι βασισµένο στη "πρακτική ικανότητα" των εγκαταστάσεων παραγωγής. Εποµένως, το ποσοστό των γενικών εξόδων που διατίθενται σε µια µονάδα της παραγωγής δεν πρόκειται να αυξηθεί κατά τη συνέπεια της µη απασχόλησης ικανότητας του εργοστασίου. PREDICTOR RATIOS: Most ratios are descriptive in nature; that is, they describe the firm as it is now. As you might expect, Predictor Ratios provide suggestions about likely future conditions for the firm. Venture Line provides two industry standard Predictor Ratios: 1. Altman Z-Score - a valid predictor or bankruptcy, and, 2. Sustainable Growth Rate - shows the degree to which a concern can grow using their retained earnings to fund growth. ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ: Οι περισσότερες αναλογίες είναι περιγραφικής φύσης δηλαδή περιγράφουν την εταιρία όπως είναι τώρα. Όπως να αναµείνετε, οι αναλογίες προβλέψεων παρέχουν τις προτάσεις για τους πιθανούς µελλοντικούς όρους για την εταιρία. Το Venture Line παρέχει δύο τυποποιηµένες αναλογίες προβλέψεων βιοµηχανίας: 1. Ζ-αποτέλεσµα Altman - ένας έγκυρος προάγγελος ή µια πτώχευση, και, 2. Βιώσιµο ποσοστό αύξησης - παρουσιάζει το βαθµό στον οποίο µια ανησυχία µπορεί να αυξηθεί τη χρησιµοποίηση των διατηρηµένων αποδοχών τους για να χρηµατοδοτήσει την αύξηση. PREEMPTIVE RIGHT is the right of a current stockholder to maintain the percentage ownership interest in the company by buying new shares on a pro rata basis before they are issued to the public. ΤΟ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ είναι το δικαίωµα ενός τρέχοντος µετόχου να διατηρήσει το ενδιαφέρον ιδιοκτησίας ποσοστού για την επιχείρηση µε την αγορά των νέων µετοχών σε αναλογική βάση προτού να διανεµηθούν στο κοινό 27

28 PREFERENCE SHARE see PREFERRED STOCK. ΤΟ ΜΕΡΙ ΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ βλ. ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ. PREFERENCE SHARE CAPITAL is capital raised by an entity through the sale of preferred shares. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ είναι κύριο που αυξάνεται από µια οντότητα µέσω της πώλησης των προτιµηµένων µετοχών. PREFERRED CREDITOR is a creditor whose account takes legal preference for payment over the claims of others. Ο ΠΡΟΤΙΜΗΜΕΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗΣ είναι πιστωτής του οποίου ο λογαριασµός παίρνει τη νοµική προτίµηση για την πληρωµή πέρα από τις αξιώσεις άλλες. PREFERRED STOCK, usually, non-voting capital stock that pays dividends at a specified rate and has preference over common stock in the payment of dividends and the liquidation of assets. ΠΡΟΤΙΜΗΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, συνήθως, χωρίς ψηφοφορία µετοχικό κεφάλαιο που πληρώνει τα µερίσµατα σε ένα διευκρινισµένο ποσοστό και έχει την προτίµηση πέρα από το κοινό απόθεµα στην πληρωµή των µερισµάτων και την εκκαθάριση του ενεργητικού. PREMIUM ON CAPITAL STOCK is excess received over the par value of stock issued. The premium account is shown under the paid-in capital section of stockholder's equity because it resulted from the issuance of stock. It is not an income statement account since the company earns profit by selling goods and services to outsiders, not by issuing shares of stock to owners. ΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ είναι υπερβολικό που παραλαµβάνεται στη µετοχική αξία ισοτιµίας του αποθέµατος που εκδίδεται. Ο λογαριασµός ασφαλίστρου παρουσιάζεται στο πλαίσιο του paid-in κύριου τµήµατος της δικαιοσύνης του µετόχου επειδή προέκυψε από την έκδοση του αποθέµατος. εν είναι ένας λογαριασµός εισοδηµατικής δήλωσης δεδοµένου ότι η επιχείρηση κερδίζει το κέρδος µε την πώληση των αγαθών και των υπηρεσιών στους ξένους, όχι µε τη διανοµή των µετοχών του αποθέµατος στους ιδιοκτήτες. PRE-OPERATING COSTS are costs that are deferred until the related assets are ready for revenue service at which time the costs are charged to operations. 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2009 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 8: Sources of Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING ΤΜΗΜΑ B.Ι - SECTION B.Ι ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Γεωργία και Aλιεία Γεωργία, θήρα και δασοκομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 4.00μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 8: Financial Statements. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 8: Financial Statements. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 8: Financial Statements Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

news τη θέση της εταιρείας σας . Μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Οδηγό & by ICAP Group εταιρει μ α από το και ιλικ για περαιτ ρ εταιρει

news τη θέση της εταιρείας σας . Μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Οδηγό &  by ICAP Group εταιρει μ α από το και ιλικ για περαιτ ρ εταιρει τη θέση της εταιρείας σας ρο ολ τ προ ό τ πηρε ι α ε ε ειδικε μ α λ η ολογι μ κλ δ εταιρει μ α από το ρο λ. επιχειρ ε ε χ ρε Επε εργ ιμε λ τε εταιρει για περαιτ ρ α λ η και μεγαλύτερη τόχε η αχε α και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates Αρτίκης Γ. Παναγιώτης Κόστος Κεφαλαίου Estimating Inputs: Discount Rates Critical ingredient in discounted cashflow valuation. Errors in estimating the discount rate or mismatching cashflows and discount

Διαβάστε περισσότερα

DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period ( ) ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΝΣ/Β/90/35(11)

DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period ( ) ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΝΣ/Β/90/35(11) DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period (1.1.2010-31.12.2010) ΑΡ.Μ.Α.Δ. 21420/01ΝΣ/Β/90/35(11) AMOUNTS IN EURO FIXED ASSETS 2010 AMOUNTS 2009 AMOUNTS CAPITAL AND LIABILITIES

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates Αρτίκης Γ. Παναγιώτης Κόστος Κεφαλαίου Estimating Inputs: Discount Rates Critical ingredient in discounted cashflow valuation. Errors in estimating the discount rate or mismatching cashflows and discount

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια μιας Ομολογίας (Duration) Ανοσοποίηση (Immunization)

Διάρκεια μιας Ομολογίας (Duration) Ανοσοποίηση (Immunization) Διάρκεια μιας Ομολογίας (Duration) Ανοσοποίηση (Immunization) Προσδιορισμός της Τιμής όταν η Ομολογία Αγοράζεται μεταξύ δύο Τοκοφόρων Περιόδων Για να υπολογίσουμε την τιμή της ομολογίας πρέπει: Υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 4: The Accounting Process

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 4: The Accounting Process ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 4: The Accounting Process Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Κριτήρια επενδύσεων Accounting rate of return Economic Value Added (EVA) Payback Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Profitability Index (PI) 2 Μοντέλα εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2014

Οικονομική Ανάλυση 2014 Οικονομική Ανάλυση 2014 Financial Analysis 2014 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 18/06/2015 Προσωπικό/ Personnel - 674 Ευρώπη/ Europe, 389 Ιορδανία/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ - Γενικά Can I withdraw money in [country] without paying fees? Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα What are the fees if I use

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης

Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Η εργασία περιλαµβάνει την χρηµατοοικονοµική ανάλυση και αποτίµηση µιας εισηγµένης Αµερικάνικης επιχείρησης. Σε προηγούµενο έγγραφο αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Petros Kalantonis. Prerequisite Accounting

Dr. Petros Kalantonis. Prerequisite Accounting Dr. Petros Kalantonis Prerequisite Accounting ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Business Activity Οικονομική Δραστηριότητα Financial Activity ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Για να λειτουργήσει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ The protection of property Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013

H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013 H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013 Κυριότερα Σημεία του 1 ου Τριμήνου: Αύξηση 20% στα Έσοδα και Άνοδος 76% στα EBITDA

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

MOPPETS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 MOPPETS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Firm Behavior GOAL: Firms choose the maximum possible output (technological

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

22 .5 Real consumption.5 Real residential investment.5.5.5 965 975 985 995 25.5 965 975 985 995 25.5 Real house prices.5 Real fixed investment.5.5.5 965 975 985 995 25.5 965 975 985 995 25.3 Inflation

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Μάθηµα: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Accounting

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Accounting Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Accounting A common feature of many but not all of business processes is that they have consequences for the organization s financial position. The role of accounting

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Ο Ι.

ΕΠΙΠΕ Ο Ι. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Αριθµός Μητρώου Οργανισµού 2655) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α 2008 ΕΠΙΠΕ Ο Ι Ηµεροµηνία: Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008 Ωρα εξέτασης: 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Answer 1 (a) Profit and Loss and Appropriation of Y. Yiannakou and G. Georgiou for the year ended 31 Dec 2008 Selling & Distribution exps

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική και ο ρόλος των Manager Παρούσα Αξία, ο σκοπός και η κυβερνητική των επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική και ο ρόλος των Manager Παρούσα Αξία, ο σκοπός και η κυβερνητική των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και ο ρόλος των Manager Παρούσα Αξία, ο σκοπός και η κυβερνητική των επιχειρήσεων Υπολογισμός της Παρούσας Αξίας Γιατί η Καθαρή Παρούσα Αξία οδηγεί σε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

EXERCISES: 2.57, 2.58, 2.63, 11.33, 11.34

EXERCISES: 2.57, 2.58, 2.63, 11.33, 11.34 201 EXERCISES: 2.57, 2.58, 2.63, 11.33, 11.34 Μάθημα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης Καλοκάσης Ευάγγελος Κοτρωνιά Ζωή Μπουρούνη Ελένη Διδάσκουσα: κ. Σ. Κοέν 1 Exercise

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools Firms - Basics

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Project Finance ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Project Finance ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Project Finance 1. Το Project είναι δομημένο ως μία ξεχωριστή εταιρεία. 2. Το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Αδυναμία αποπληρωμής χρέους (Default) Αδυναμία του δανειζόμενου να αποπληρώσει τόκους ή / και το κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που αυτά γίνονται ληξηπρόθεσμα. Ανάθεση (Assign)

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ -Μπορούν να δηλώνουν οι φοιτητές ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ginogl@uom.gr -Οι εργασίες θα παραδίδονται και τυπωμένες και σε ηλεκτρονικά μέσα δισκέτες,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Τέλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτρης Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής Παίγνια Αποφάσεων 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC UNION in figures Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σε αριθμούς

ATLANTIC UNION in figures Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σε αριθμούς ATLANTIC UNION in figures Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σε αριθμούς ATLANTIC UNION in figures Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. σε αριθμούς 130.000.000 110.000.000 90.000.000 70.000.000 50.000.000 Investments - Επενδύσεις INVESTMENTS

Διαβάστε περισσότερα