From the SelectedWorks of Dr. Hadi Zayandehroodi. Hadi Zayandehroodi. May 13, Available at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "From the SelectedWorks of Dr. Hadi Zayandehroodi. Hadi Zayandehroodi. May 13, Available at: https://works.bepress.com/hadi_zayandehroodi/38/"

Transcript

1 From the SelectedWorks of Dr. Hadi Zayandehroodi May 13, 2017 دینامیک سیستم های قدرت Hadi Zayandehroodi Available at:

2 1 مقدمه 2 مقدمه 1 ش

3 واحد كرمان دكتر هادي زاينده رودي ديناميك سيستم هاي قدرت مقدمه 4 مقدمه 2 ش

4 پيشگفتار درس دینامیک سیستم های قدرت به نمایش هنرمندانه ای از رفتار دینامیکی و پایداری سیستتم هتای قتدرت متی پردازد که از پیچیده ترین سیستم های دینامیکی هستند. درک دینامیک سیستم قدرت بدون فهم فیزیکی و اصول اساستی نن نستان نیست. ایتن درس قتدب بته قتدب بته نموزش رفتار دینامیکی و پایداری زاویه ای و پایداری ولتاژ در سیستم های قتدرت بترای دانوت ویان و محققتین 5 جوانی که می خواهند به صنع برق وارد شوند می پردازند. مقدمه Power System 6 مقدمه 3 ش

5 7 مقدمه در علم مهندسی منظور از سیستم م موعهای از عناصر فیزیکی اس که دارای عملکرد هماهنگ بوده و هدف موترکی را دنبال مینمایند. مدلهای ریاضی نقش مهمی را در ت زیه و تحلیل سیستمها باز میکنند. این مدلها با قوانین از استفاده ساختار و پایه فیزیکی می دهد قرار تاثیر تح را نن عناصر که سیستم بوجود در می نیند. سیستم های پیچیده مدل های ریاضی ماهی و رفتار دارای عمومی اندازه ای تا اما بود نخواهد تعدادی پدیده شاخص بروز را اهمی دارای می دهند. بدلیل پیچیدگی های مدل های از عمل در ریاضی ارتباط که ریاضی مناسبی را بین درجه پیچیدگی و دق مدلسازی ارائه میدهند استفاده میگردد. در زمان فرمولهکردن مدل یک سیستم روابط مهم متغیر های حال و حال سیستم میباشند. 8 مقدمه 4 ش

6 حال سیستم های وضعی عملکردی توریح را سیستم می نمایند. متغیرهای حال م موعه ای از حداقل متغیرهای x1,x2, xn که بوده منحصرا حال را سیستم توریح مینماینتد. حال متغیرهای بصورت یک شکل به بردار x = [x1,x2, xn]t حال بردار بیانگر که می باشند فضای بود. خواهند شده نرمالیزه مختصات متغیرهای حال بعنوان فضای حال شناخته میشود. در فضای حال حال هر سیستم متناظر با یک. نقطه بناب بردار حال می باشد. از اینرو حال سیستم بیانگر یک نقطه در فضای حال اس 9 مقدمه در صورتی که متغیرهای حال یک سیستم x1,x2, xn بصورت متغییرهای زمانی باشند سیستم استاتیتتکی خواهد بود و در صورتتی که سیستتم دارای توابع زمتانی xn(t) x1(t),x2(t), باشتد سیستتم دینتامیکی میباشد. در این درس ت زیه و تحلیل سیستمهای دینامیکی که با استفاده از معادالت دیفرانستیل ستاده بته شتکل x = F(x) OR x 10 زیر مدلسازی می شتوند بیتان می گتردد. مقدمه = Ax 5 ش

7 تقسیم بندی دینامیک سیستم قدرت یک سیستم قدرت الکتریکی از عناصر جداگانهای توکیل شده اس که به یکدیگر متصل بوده و یک سیستم بزرگ و پیچیده را توکیل میدهند که توانایی تولید انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را در محدوده وسیعی دارد. 11 مقدمه از نن ایی که این عناصر بهم پیوسته می باشند تنوع زیادی از اثرات متقابل دینامیکی امکانپذیر می باشد که بعضتی از ننها تنها روی تعدادی از عناصر اثرگذار میباشند و تعدادی از ننها نیز بتر بخشهتایی از سیستتم اثتر میگذارنتد. در ضمن این امکان وجود دارد که تعدادی از ننها روی کلیه اجتزا سیستتم تترثیر داشتته باشتند. از نن تایی کته هتر اثتر دینامیکی ویژگی های خاص را نمایش می دهد حال های دینامیکی سیستم قدرت را می توان براحتی توسط متواردی همچون عل پیامد چهارچوب زمانی موخصه فیزیکی ننها و محل وقوع حال های دینامیکی به گروههای مختلفی تقسیم بندی نمود. 12 مقدمه 6 ش

8 13 های حال دینامیکی مختلف سیستم قدرت براساس موخصه موجی گروه چهار به ننها فیزیکی الکترومغناطیسی الکترومکانیکی و ترمودینامیکی تقسیم میشوند پدیده موجی پدیده الکترومغناطیسی پدیده الکترومکانیکی پدیده ترمودینامیکی 14 مقدمه ساعت دقیقه ثانیه میلی ثانیه میکرو ثانیه چهارچوب زمانی پدیده های اصلی دینامیک سیستم قدرت 7 ش

9 منظور از پایداری سیستم قدرت توانایی سیستم در بازیابی یا رسیدن به یتک حالت تعادل یا یک نقطه کار جدید پس از وقوع یک اختالل فیزیکی در نن می باشد. برای عملکرد سیستم قدرت سه مؤلفه مهم وجود دارد که عبارتند از: 1 ت زوایا و زاویه ولتاژ گره ها یا به عبارتی زاویه توان یا زاویه بار 2 ت فرکانس 3 ت دامنه ولتاژ گرهها )V(. پايداري ولتاژ پایداری سیستم قدرت پايداري فركانس پايداري زاويه رتور پايداري ولتاژ اختالل كوچک پايداري ولتاژ اختالل بزرگ پايداري گذرا پايداري زاويه اختالل كوچک 15 مقدمه بدلیل غیر خطی بودن سیستمهای قدرت پایداری ننها بستگی به شرایط اولیه و اندازه )میزان( اختالل دارد. در نتی ه پایداری ولتاژ و زاویه را میتوان به دو بخش پایداری اختالالت کوچک و بزرگ تقسیمبندی نمود. پایداری سیستم قدرت بطور عمده به پدیده الکترومکانیکی وابسته میباشد. در ضتمن پدیتده الکترومغناطیستی ستریع و پدیتده ترمودینامیکی سرع پایین )کند( روی پایداری سیستم قدرت تاثیر گذار خواهد بود. از اینرو وابسته به نتوع پدیتده پایتداری کوتاه مدت و بلند مدت بیان میگردد. تمامی موارد مطرح شده در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرف. 16 مقدمه 8 ش

10 حالت هاي بهره برداري و کنترل يك سيستم قدرت به منظور بررسی قابلی اطمینان سیستم قدرت و طراحی یک سیستم کنترلی مناسب حالتهای زیر که در شکل نوان داده شده اس برای یک سیستم قدرت معرفی می شوند: عادي هشدار بازيابی بحرانی فوق بحرانی 17 مقدمه حالت هاي بهره برداري و کنترل يك سيستم قدرت شرایط عادی: در این شرایط تماب متغیرهای سیستم در محدودۀ م از واقع شده اند و بر هیچ یک از ت هیتزات اضتافه بتار تحمیتل نوده و سیستم در حالتی مطمئن بهره برداری می شود و قادر اس اغتواشات را بدون انحراف از قیود تحمل نماید. 18 مقدمه 9 ش

11 حالت هاي بهره برداري و کنترل يك سيستم قدرت شرایط هشدار: اگر قابلی اطمینان کمتر از حد موخص قابل قبولی شود یا اینکه بروز اغتواشاتی )نظیر شرایط نب و هوایی بد مثتل طوفان شدید( افزایش یابد سیستم وارد مرحله هودار می شود در این وضع هنوز متغیرهای سیستم در محدوده م تاز واقع شده اند و تماب قیود رعای گردیده اند ولی با این وجود سیستم تا حدی تضعیف شده که نسیب پذیر می باشد. در این حال برای بازیابی سیستم به وضع عادی می توان اعمالی را از جمله جابه جایی تولید یا افزایش ظرفی ذخیره به کار برد و اگر این اعمال موفق نباشند سیستم همچنان در وضعی هودار باقی خواهند ماند. 19 مقدمه حالت هاي بهره برداري و کنترل يك سيستم قدرت شرایط بحرانی: اگر زمانیکه سیستم در وضعی هودار اس اغتواشاتی باعث اضافه بار ت هیزات شود ویا موکالتی از این قبیتل ر. در این حال ولتاژ بسیاری از شینها کم و یا بارگتذاری ت هیتزات از حتد دهد سیستم به حال بحرانی خواهد رف نامی اضطراری فراتر می رود. در این وضع سیستم هنوز حال فعال خود را حفظ کرده و می توان بتا اعمتال کنترلتی الزب نظیر رفع خطا کنترل سیستم تحریک باز و بس شیرهای بخار و دریچه های نب به کارگیری ظرفی ذخیتره وکمک گرفتن از خطوط فوار قوی جریان مستقیم سیستم را به حال هودار باز گرداند. 20 مقدمه 10 ش

12 حالت هاي بهره برداري و کنترل يك سيستم قدرت شرایط فوق بحرانی: اگر اعمال فوق در حال بحرانی ان اب نپذیرد یا موفق نباشد و یا اینکه خطتای ای تاد شتده در حالت هوتدار بستیار شدید باشد سیستم مستقیما وارد مرحله فوق بحرانی می شود که از عواقب نن خاموشی وسیع out( (Black متی باشد. 21 مقدمه حالت هاي بهره برداري و کنترل يك سيستم قدرت شرایط بازیابی: وضعی را نوان می دهد که در نن اعمال کنترلی به منظور وصل م دد ت هیزات و بارها ان تاب متی پتذیرد و ممکن اس سیستم از این مرحله )بستگی به وضعی سیستم( به حال هودار یا حال عادی منتقل شود. پایداری یک سیستم خطی به اندازه و بزرگی اغتواش یا اختالل بستگی ندارد از اینرو اگر یک سیستتم خطتی با حضور اختالالت کوچک پایدار باشد به طور یقین با حضور اختالالت بزرگ نیز پایدار خواهد بود. پایداری سیستمهای غیرخطی معموال به اندازه و بزرگی اختالالت بستگی دارد. یک سیستم غیر خطی ممکن 22. اس که در اختالالت کوچک پایدار باشد ولی در حضور اختالالت بزرگ ناپایدار اس مقدمه 11 ش

13 حالت هاي بهره برداري و کنترل يك سيستم قدرت اختالل )اغتواش( به معنی وجود یک رخداد ناگهانی )معموال ناخواسته( و تاثیرگتذار بتر سیستتم میباشتد اختتالالت تاثیرگذار روی سیستم دینامیکی بوسیله تغییر ضرایب )پارامترهتا( و وضتعی های اولیته غیتر صتفر معتادالت مربوطته مدلسازی می شوند. نکته بزرگترین اختالالت که در حضور ننها سیستم غیرخطی شرایط پایداری خود را حفظ می کند به اختتالالت بحرانتی موهور میباشند. 23 مقدمه سيستم کنترل سیستمهای دینامیکی با وظایف و عملکردهای خاص طراحی و ساخته میشوند و اینگونه فرض میشتود کته پتس از بوجود نمدن یک اختالل ننها با روشی خاص و منحصربفرد عملکرد خواهند داش. عملکرد هدفمنتد و تاثیرگتذار سیستم دینامیکی که منحصر به یک عملکرد و رفتار خاص میشود اشاره به مبحث کنترل خواهد داش. z(t) task CONTROL DEVICE u(t) Dynamic system x(t) سيستم کنترل y(t) u(t) سیگنال کنترلی که روی سیستم به منظور عملکرد و رفتار مطلوب اعمال میگردد. y(t) سیگنال خروجی جه ارزیابی و توخیص هدف تعیین شده کنترلی سیستم در تمامی حاالت متغیر های حال سیستم x(t) z(t) اختالل 24 مقدمه 12 ش

14 سيستم کنترل کنترل میتواند بصورت حلقه باز یا بسته باشد. در کنترل حلقه باز تولید سیگنالهای کنترلی بوسیله یک وسیله کنترلی اس که هدف نن ای تاد رفتتار و عملکترد مناسب سیستم بدون دریاف هیچ اطالعاتی درباره سیگنال های خروجی می باشد. z(t) این نوع کنترل تنها زمانی دریاف می شود که امکان توخیص سیگنال های خروجی از سیگنال های کنترل وجود داشته باشد. هر چند در صورتی که اختالالت اضافی که از کنترل میباشند وجود داشته باشد عملکرد ننها ممکن اس که کنترل را تح ترثیر قرار دهد و به هدف مورد نظر نرسد. مقدمه 25 task CONTROL u(t) Dynamic y(t) DEVICE system x(t) در کنترل حلقه بسته سیگنالهای کنترل براساس وظیفه کنترلی و داشتن اطالعتات کتافی از ستیگنالهای خروجتی بته منظور دستیابی به هدف کنترلی از پیش تعیین شده انتخاب میگردند. از اینرو کنتترل تتابعی از نتتای خود تا زمان رسیدن به هدف کنترلی مورد نظر می باشد. سيستم کنترل z(t) و عملکردهتای task CONTROL u(t) Dynamic y(t) DEVICE system x(t) کنترل حلقه بسته همچنین به فیدبک یا تنظیمکننده معروف میباشد. وسیله کنترلتی رگوالتتور )تنظیمکننتده( شتناخته میشود و مسیر متصل به سیگنالهای خروجی بوسیله ت هیز کنترلی به ناب حلقه فیدبک معروف میباشد. 26 مقدمه 13 ش

15 پايداري ديناميکی و گذرا پايداري ديناميکی و گذرا پایداری دینامیکی )گذرا( عبارتس از مطالعه پایداری دینامیکی )گتذرا( در سیستتم هتای قتدرت عبتارت است از توانتایی شتبکه بته هتم پیوستته بعتد از یتک اغتوتاش کوچتک )اغتوتاش بتزرگ( نظیتر تغییتر بتار از دست رفتتن نیروگاه عملیات قطع و وصل خطوط و وقوع اتصال کوتاه و... جه رفتن یک نقطه ی کار حال دائم پس از یتک دوره نوسانات الکترومکانیکی به نقطه کار دیگر بتدون از دست رفتتن سنکرونیستم ( همته ی مولتدهای متوازی در حال بهره برداری در یک سرع باقی بمانند(. در واقع اگر سیستم از نقطه ی کارش نوسان کرد و به نقطه ی کار دیگر رسید پایدار باقی می ماند. 27 جه یادنوری پایداری در سیستم های قدرت گذرا به مثال های زیر توجه فرمایید. مقدمه تعاريف پايداري تعاريف پايداري نوسانات فرکانس پائين این نوسانات بر دو قسم اس : 1( محلی: سیستم تک ماشینه ی متصل به شین بی نهای 2( بین ناحیه ای: سیستم چند ماشینه ی بین دو ناحیه مثال اگر از خط با ظرفی انتقالی 1000 MW که بین دو ناحیه نصب شده اس تا وقتی که تتوان 300 MW عبتورمی دهیم هیچ گونه نوسانی وجود ندارد اما با افزایش توان انتقالی نوسان توان با f = 1 HZ را مواهده ختواهیم کترد که نوان دهنده ی یک نوسان فرکانس پائین بین ناحیه ای اس. مقدمه ش

16 G ~ Bus 1 Bus 2 X = j 0. 1 G ~ مثال شکل زیر را در نظر بگیرید. نتای X = j 0. 1 Xc = j 0. 2 Xc = j 0. 2 X = j 0. 1 پخش بار روی شکل نمده است وقتتتی کتته 1 0 = V1 متتی باشد. X = j 0. 1 Bus 4 Bus j j0. 3 مقدمه مثال 30 G ~ Bus 1 Bus 2 X = j 0. 1 X = j 0. 1 Xc = j 0. 2 G ~ Xc = j 0. 2 X = j 0. 1 Bus 4 Bus 3 3 فصل j0. دوب j0. 3 خطوط موابه هم هستند. سوالی که متی توان مطرح کرد این است کته چنانچته اتصال کوتاه سه فاز در وسط ختط 1-2 ر دهتد و پتس از 5 ستیکل ختط قطتع شود نیا سیستم پایدار می ماند جه یافتن پاسخ باید شتکل را در نترب افتتتزار ETAP مقدمه یتتتا DigSilent یتتتا MATLAB شبیه سازی کنیتد و خطتا را اعمال نمایید. 15 ش

17 فصل اول 31 فصل اول ماشین سنکرون سیستم تحريک )ماشین سنکرون سیستم تحريک( ساختمان موتور سنکرون ماشین های سنکرون از مهمترین قسم های یک سیستم قدرت به حساب می نیند. در نیروگاه های تولید برق اغلب چندین ژنراتور سنکرون بصورت موازی وظیفه تولید قدرت را بعهده دارند. کلمه سنکرون به این عل به کار می رود که ماشین تح شرایط ماندگار در سرع و فرکانس ثتابتی کتار میکننتد. ماشین های سنکرون بصورت موتور نیز می توانند طراحی و مورد بهره برداری قرار گیرنتد کته در اینصتورت انترژی الکتریکی دریاف و ننرا به انرژی مکانیکی تبدیل می نمایند. ساختمان موتور سنکرون ساختمان: استاتور موتور های سنکرون از نظر ساختمان دقیقا موابه استاتور موتور های القایی اس. سیم پیچ های سته فاز در داخل شیار های هسته نهنی استاتور تعبیه شده که وظیفه ننها ای اد میدان دوار در هسته استاتور اس. رتور این موتور به صورت یک پارچه از ورق های مغناطیسی ساخته می شود و بر روی نن یتک ستیم پیچتی جریتان مستقیم به ناب سیم پیچی تحریک نصب شده اس. فصل اول 32 )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 16 ش

18 ساختمان موتور سنکرون طرز کار: هنگاب وصل استاتور به شبکه سه فاز یک میدان دوار که سترع نن متناستب بتا فرکتانس شتبکه و تعتداد در نن به وجود می نید. ( 60f ns = ( p قطب های استاتور اس قطب های رتور از طریق قطب های غیر هم ناب استاتور جذب و لحظه ای بعد م ددا این قطب ها به وسیله قطب های نمی کند قطب های رتور به دلیل ستنگینی هم ناب استاتور دفع خواهند شد. پس میانگین گوتاور صفر و رتور حرک همراه میدان دوار استاتور بچرخند. پس باید با یک وسیله کمکی ( مثال و اینرسی موجود در نن نمی توانند به سرع میدان دوار استاتور برسانیم تتا رتور را به نزدیکی سرع یک راه اندازی رتور قفسی همراه رتور اصلی( ابتدا سرع رتور همراه میدان دوار چرخش کند. موتور های سنکرون هنگاب راه اندازی نیاز به یک راه انداز کمکی دارند. چنانچه رتور عالوه بر سیم بندی تحریک dc یک سیم بندی اتصال کوتاه )قفسی( نیز داشته باشتد موتتور ستنکرون خواهد توانس ابتدا بصورت نسنکرون راه افتاده و پس از راه اندازی با وصل جریان تحریک بصتورت ستنکرون بته کار خود ادامه دهد. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 33 ساختمان موتور سنکرون پس از راه اندازی و سپری شدن رفتار نسنکرون موتور با فعال سیم پیچی تحریک موتور بته صتورت ستنکرون بته کار ادامه خواهد داد یعنی سرع رتور دقیقا برابر سرع میدان دوار خواهد شد. در ایتن صتورت اگتر روی محتور موتور باری قرار گیرد زاویه بین میدان دوار استاتور ) s B) و میدان دوار رتور (BR) افزایش متی یابتد بتدون نن که سرع ننها تغییر کند. یعنی قطب های میدان دوار رتور هنگاب بارداری به انتدازه زاویته δ از قطتب هتای میتدان دوار استاتور عقب می مانند. این زاویه را زاویه بار ( یا زاویه گوتاور( نیز می نامند. کنترل ضريب قدرت موتور هاي سنکرون: موتور های سنکرون عالوه بر سرع کامال ثاب یک ویژگی بر جسنه دیگر نیز دارند و نن امکتان کنتترل ضتریب قدرت ننها از طریق از طریق کنترل جریان تحریک ننها است. بته ازای یتک مقتدار موتخص از جریتان تحریتک موتور در ضریب قدرت واحد کار می کند )تحریک نرمال(. در جریان های تحریک بیش از ایتن مقتدار موتتور در ضریب قدرت پیش فاز )خازنی( کار میکند و نن را فوق تحریک می نمند. اما در جریان های تحریک کمتر از ایتن مقدار موتور در ضریب پس فاز )سلفی( کار میکند و نن را نیز تحریک می نامند. فصل اول 34 )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 17 ش

19 کنترل ضريب قدرت موتور هاي سنکرون پس موتور های سنکرون می توانند در اصالح ضریب قدرت شبکه موثر باشند و در بسیاری موارد ننها را در بی باری به صورت فوق تحریک مورد استفاده قرار می دهند تا در اصالح ضریب قدرت شبکه نقش داشته باشند. ضمنا به ازای بار مکانیکی موخص تغییرات جریان تحریک موتور سنکرون موجب تغییتر جریتان استتائر نن نیتز متی شود که نمودار نوان داده شده اس. ( این نمودار ها به منحنی های V معروف هستند(. P 3 >P 2 >P 1 جریان نرمیچر P=P 3 P=P 2 P=P 1 ضریب قدرت پیش فاز ضریب قدرت پس فاز 35 PF=1 فصل اول جریان تحریک منحنی های V موتور سنکرون )ماشین سنکرون سیستم تحريک( کنترل ضريب قدرت موتور هاي سنکرون و اگر از ماشین سنکرون بعنوان مولد استفاده کنیم عکس العمل مولد در بار های مختلف بار خازنی < 1 cosφ در این نوع بار به عل خاصی ختازنی بتار جریتان از ولتتاژ دو ستر نن جلتوتر است پتس جریان و در نتی ه فوران هم فاز نن قبل از اینکه قطب های N و S روبروی سیم های القتا شتونده برستند ای تاد متی شود و در هر دو قطب تقوی میدان وجود خواهد داش و افزایش فلوی مغناطیسی باعث تقوی ولتاژ خروجی مولد شده اس. در بار اهمی اف ولتاژ حاصل از مقاوم اهمی استاتور و اف ولتاژ حاصل از پراکندگی خطوط قوا کمتتر از حالت بار القائی اس زیرا در حال القائی چون اف خطوط مغناطیسی افزایش می یابد اف ولتاژ حاصل از پراکندگی نیز باال می رود و در بار خازنی تقوی فلوی مغناطیسی نتی ه شده از فوران های روتتور و استتاتور باعتث افتزایش ولتتاژ خروجی اس ولی با باال رفتن جریان مصرف در استاتور نهن نن اشباع شده و فوران اضافی به صتورت پراکنتدگی ظاهر شده و دوباره ولتاژ خروجی رو به کاهش می گذارد. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( ش

20 طرز تنظيم ولتاژ آلترناتورها وقتی که از یک الترناتور بهره برداری می شتود بایتد ولتتاژ خروجتی ان ثابت باشتد و فقتط تغییترات ولتتاژ بایتد در حدودی باشد که در بارهای مختلف یتواند اف ولتاژ در خط را جبران نماید. پس برای تامین این اف باید جریان تحریک را طوری تنظیم کرد که باغتث تنظتیم فتوران و در نتی ته بتر اثتر تغییتر فوران مغناطیسی نیروی محرکه القائی تغییر نماید. عمل تنظیم بیوتر به صورت اتوماتیتک ان تاب متی گیترد. دستتگاه هایی که به طور خودکار ولتاژ را تنظیم می کنند تنظیم کننده ولتاژ نامیده می شوند. الزب به توجه اس که بدانید تنظیم ولتاژ در نلترناتورها به ضریب قتدرت بتار بستتگی دارد بته همتین علت در روی پالک نلترناتورها ضریب قدرت م از نوشته می شود. 37 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( مدار معادل ماشين سنکرون هنگامی که ماشین سنکرون بی بار اس و جریانی از نرمیچر )استاتور( نمی گذرد شارژ مغناطیسی رتتور بی باری در فاز a ای اد می کند که ننرا با اس. اگر از استاتور جریان φ f E f نوان می دهیم. E f با φ f I n ولتتاژ متناسب بوده و 90 درجه از نن عقب تتر عبور کند شار دوار φبوجود ar می نید که بتا سترعتی معتادل سترع رتتور و هتم جه با نن دوران میکند. این شار مغناطیسی که به شار عکس العمل نرمیچر معروف اس با جریان نرمیچر I n E r هتم فاز می باشد. چنانچه از اثر اشباع صرفنظر کنیم از م موع φو f φشتار ar مغناطیستی حاصتل در فاصتله هتوایی φ r بدس می نید که ولتاژ را در فاز a بوجود متی نورد. ایتن واتتاژ بتا شتار تولیتد کننتده نن متناستب است. دیاگراب برداری فاز a در شکل زیر نوان داده شده اس. واتاژ های ننها را بوجود نورده اند با اندازه 90 درجه عقب تر هستند. φ r E f و E r از شارهای مغناطیسی φو f φ r کته 38 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 19 ش

21 مدار معادل ماشين سنکرون φعکس ar العمل نرمیچر شار استاتور E f ولتاژ بی باری رتور φ r شار فاصله هوایی φ f شار بی باری E ar E r ولتاژ فاز a 39 I a جریان استاتور فصل اول دياگرام برداري شارهاي مغناطيسی و ولتاژ هاي حاصله )ماشین سنکرون سیستم تحريک( مدار معادل ماشين سنکرون X S X S X φ + X L R a + I a + E f ~ Er V t E f ~ V t معموال Rدر a مقایسه X S بسیار کوچک و قابل صرف نظر می باشد. مدار معادل يك فاز ژنراتور سنکرون 40 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 20 ش

22 مدار معادل ماشين سنکرون X S I a + E f ~ V t - مدار معادل يك فاز موتور سنکرون 41 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( بررسی توان هاي اکتيو و راکتيو ماشين سنکرون الزب به ذکر اس در ماشین سنکرون بالفاصله پس از وقوع اتصال کوتاه مقدار جریان اتصال کوتاه بتا جریتان اتصتال کوتاه ماندگار متفاوت بوده و از نن بیوتر اس. در این صورت به جای رکتانس سنکرون X s از رکتانس زیتر گتذرا X در مدل ماشین سنکرون استفاده می کنیم که در مبحث پایداری بسیار مهم اس. بررسی توان هاي اکتيو و راکتيو ماشين سنکرون فرض کنیم که قدرت ثاب V t توسط ژنراتور بته شتین بتی نهایت داده متی شتود. دیتاگراب بترداری I a cosθ 42 ولتاژها در سه حال ضریب قدرت یک پس فاز و پیش فاز برای ژنراتور در شکل زیر نوان داده شده اس. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 21 ش

23 بررسی توان هاي اکتيو و راکتيو ماشين سنکرون I E f E f E f ϴ δ ji a X s V t ϴ δ V t ji a X s δ I a ji a X s V t I الف( تحريك عادي واحد ب) فوق تحريك تولید راکتیو پیش فاز ج( زير تحريك مصرف راکتیو پس فاز دیاگراب برداری ولتاژ ژنراتور سنکرون در سه حال کار 43 )در شین بی نهای ولتاژ و فرکانس ثاب در نظر گرفته می شود(. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( بررسی توان هاي اکتيو و راکتيو ماشين سنکرون ϴ I a δ E t V t ji a X s I a ϴ δ V t ji a X s Ia δ Vt jiaxs E f Et الف( تحريك عادي ب) فوق تحريك ج( زير تحريك دیاگراب برداری ولتاژ موتور سنکرون در سه حال کار توجه: در مولد سنکرون δ مثب اس و در موتور سنکرون δ منفی اس. 44 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 22 ش

24 بررسی توان هاي اکتيو و راکتيو ماشين سنکرون دیاگراب برداری ژنراتور سنکرون را در قدرت اکتیو ثاب و به ازا سه مقدار جریان تحریک نوان می دهد. E fc E f3 E f1 E f2 ji a2 X s I a3 ji a2 X s ji a2 X s ϴ 3 δ 3 δ 1 δ 2 ϴ 2 I a1 45 I a2 فصل اول دیاگراب برداری ماشین سنکرون در قدرت اکتیو ثاب )ماشین سنکرون سیستم تحريک( بررسی توان هاي اکتيو و راکتيو ماشين سنکرون همانطوریکه در دیاگراب باال دیده می شود با کاهتتش جریان تحریک زاویه δ افزایش می یابد. در = 90⁰ δ مطابق شکل مذکور مقدار بحرانی ولتاژ بی باری E fc این حد کمتر شود ژنراتور از حال پایدار خارج خواهد شد. را داریم و چنانچه مقدار جریتان تحریتک از برای کنترل قدرت اکتیو ژنراتور سنکرون بدون اینکه جریان تحریک تغییر کند با توجه به رابطه مواهده متب شتود که با ثاب بودن Vt و f E تنها عامل تغییر دهنده قدرت اکتیو زاویه قدرت δ می باشد. منحنی تغییرات قدرت P بر حسب زاویه δ در شکل زیر نوان داده شده اس. P max δ فصل اول منحنی تغییرات قدرت اکتیو بر حسب زاویه قدرت )موخصه قدرت زاویه( )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 23 ش

25 بررسی توان هاي اکتيو و راکتيو ماشين سنکرون حداکثر قدرتی که یک ژنراتور سنکرون می تواند به شین بی نهای بدهد برابر اس با : P max = Vt Ef X s نحوه کنترل قدرت اکتیو در جریان تحریک ثاب در شکل زیر نوان داده شده اس : E f ji a2 X s δ2 δ1 E f ji a1 X s V t 47 I a1 I a2 فصل اول دیاگراب برداری ژنراتور سنکرون در جریان تحریک ثاب )ماشین سنکرون سیستم تحريک( منحنی حد پايداري ماندگار ژنراتور سنکرون مطابق شکل زیر ژنراتوری با راکتانس سنکرون X s را در نظر بگیرید که از طریق راکتانس X e به شین بی نهای ولتاژ V = V Θ/ متصل اس.می خواهیم رابطه ای بین P و Q و V t و δ بدس نوریم. با V X t /ϴ o S X e ~ قدرت های اکتیو و راکتیو که از ترمینال های ژنراتور خارج می شوند از روابط زیر بدس می نیند: E f /δ + ϴ P = Pf Vt sin(δ + Θ) Q = Vt [ Ef cos δ + Θ Vt ] X s X s V/Θ اتصال ژنراتور سنکرون به شین بی نهای 48 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 24 ش

26 منحنی حد پايداري ماندگار ژنراتور سنکرون Q s = V t با قرار دادن 1 X e 1 X s V t 2 X s حداکثر قدرت قابل انتقال در = 90⁰ δ بدس فصل اول می نید که حد پایداری ماندگار ژنراتور اس R = V t X e 1 X s منحنی حد پایداری ماندگار ماشین سنکرون )ماشین سنکرون سیستم تحريک( = 90⁰ δ معادله دایره زیر بدس می نید: فرمول حد پایداری ماشین سنکرون P 2 + Q V t 2 2 = Vt X e X s X e X s 2 2 مثال 1: یک ژنراتور سنکرون با راکتانس Xs = 1/25 pu و Xe = 0/25 pu در مبنای 100 دارای MVA ولتاژ در ترمینال های خروجی اس. حداقل قدرت راکتیو م از خروجی این ژنراتور را در قدرت های اکتیو 0/96pu صفر )بی باری( 0/5pu و 1pu بدس نورید. حل: معادله دایره با توجه به مقادیر داد شده این چنین بدس می نید: P 2 + [Q ]2 = [ ( )]2 P 2 + Q = فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 25 ش

27 در P = 0 Q = 0/737pu خواهد شد. یعنی ژنراتور در حال بی باری حداکثر قتدرت راکتیتوی کته متی P = 05pu Q = 0.679pu تواند جذب کند 73/7 Mvar می باشد. در و در می نید و این نوان می دهد که ژنراتور در این بتار ( 1pu )حتداکثر P = 1pu Q = 0/497pu بدس. قدرت راتیوی که در حال زیر تحریک می تواند جذب کند 49.7 اس Mvar نتی ه: در بی باری = 0 p ژنراتور سنکرون قدرت راکتیو بیوتر جذب می کند 51 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سيستم تحريك چيست به القای ولتاژ در روتور ماشین سنکرون )که خاصی الکترو مغناطیس پیدا کرده( تحریک ماشین گفته میوود و بنابراین سیستمی که جریان را تغذیه می کند سیستم تحریک نامیده می شود North Current Rotor 52 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( South 26 ش

28 سیستم تحريک G سیم پیچ تحریک : میدان مورد نیاز برای ژنراتور برای تولید ولتاژ برای ساخ نگه داشتن ولتاژ ترمینال اگر یک فید بک بگذاریم ثاب می توان با وجود تغییرات در خروجی ولتاژ ورودی را که با رنگ موکی نوان داده ایم نگه داش ثاب سیم پیچ سیستم تحریک سیستم تحریک Excitation System reference فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( اجزاي تشکيل دهنده سيستم تحريك 1.تولید جریان روتور 2.منبع تغذیه 3.سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ 4.مدار دنبال کننده خودکار 5.کنترل تحریک )میکروکنترلر( 54 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 27 ش

29 اجزاي تشکيل دهنده سيستم تحريك Limiters شبکه مبدل ولتاژ و جبرانگر Vref AVR regulator محرک Exciter ژنراتور پایدار ساز PSS (Power System Stabilizer) فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( اجزاي تشکيل دهنده سيستم تحريك مبدل ولتاژ جبرانگر: ژنراتور دارد کار می کند حال بخواهیم خروجی بگیریم که معموال 33KV اس و برای اینکه به بقیه وستایل وصتل شتود بایستتی یک مبدل ولتاژ )جبرانگر بار( فرار دهیم حال فرمان الزب را پس از مبدل به یک کنترل کننده ولتاژ وصل می کنیم حال یک تلفتاتی بوجود می نید و نن را مستقیما نمی توان به سیم پیچ وصل کرد لذا Exciter استفاده می کنیم. : Exciter یک تقوی کننده توان اس که برای اینکه بتواند توان مورد نیاز سیم پیچ ما را تعیین کند اما این بلوک موتکل دارد مثال اگر ولتاژ یکدفعه اف کند به ژنراتور صدمه میزند لذا به همین دلیل یک کنترل کننده می گذاریم که یک فیتدبک از ژنراتتور می گیریم. محدود كننده ها : Limiters بلوک های حفاظتی هستند که برای جلوگیری از نسیب به ژنراتور در شرایط غیر نرمتال تعبیته شده اند. حال با وجود Limiters باز یک پایدار ساز که به ناب پایدار ساز اس تا یک مقداری وضعی پایداری سیستم را مطلوب کند. م بوریم برای بهبود پایداری شبکه قدرت یک قطعه دیگر به ناب PSS بگذاریم که به پایدار ساز سیستم قدرت معروف اس. : PSS پایدارگر که یک نوع جبرانگر اس که جبرانگرپایداری شبکه سیستم قدرت اس. وظیفه سیستم تحريک : تنظیم و تثبی ولتاژ در حال ماندگار و غیره ماندگار را بر عهده دارد. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 28 ش

30 اجزاي تشکيل دهنده سيستم تحريك کنترل تحريك روتور ماشین باید به وسیله جریانی تغذیه شود به عنوان مثال: روتور ماشین بوسیله یک مبدل الکترونیکی پر قدرت تغذیه شود )این روش مستقیم اس ) و یا یک جریان کوچک ماشین تحریک را تغذیه می کند که به طور منظم جریان روتور زیاد می شود. )روش غیر مستقیم( منبع تغذيه سیستم تحریک به منظور تولید جریان به منبع تغذیه نیاز دارد منبع تغذیه به دو صورت تغذیه موازی و تغذیه سری کاربرد دارد. تغذیه موازی تغذیته ای است کته از ترمینالهتای ماشین گرفته می شود و تغذیه سری تغذیه ای اس که از تغذیه کمکی گرفته می شود 57 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( اجزاي تشکيل دهنده سيستم تحريك سيستم تنظيم کننده خودکار ولتاژ )ميکروکنترلر( میکروکنترلر یک کنترل کننده حلقه بسته اس که سیگنالی متناسب با ولتاژ خروجی ژنراتور را بتا یتک ولتتاژ مبنتای ثاب مقایسه نموده و خطای ولتاژ به دس نمده را جه کنترل خروجی سیستم تحریک مورد استفاده قرار می دهد. اگر بار ژنراتور تغییر کند ولتاژ خروجی ژنراتور نیز تغییر می کند که ایتن من تر بته ارستال ستیگنال خطتا متی گتردد. خطای ولتاژ بوسیله تنظیم کننده ولتاژ تقوی شده و جه کاهش یا افزایش میزان تحریتک متورد استتفاده قترار متی گیرد تا ولتاژ خروجی ژنراتور را به مقدار اصلی خود برگرداند. پاسخ سریع و پایدار میکروکنترلر 1 به تغییترات بتار از اهمی ویژه ای برخوردار اس. میکروکنترلر ولتاژ خروجی ژنراتور را از طریق ترانسفورماتور ولتاژ مربوط به خود دریاف می نمایتد. ستیگنال ولتتاژ سپس یکسو و صاف شده و با ولتاژ مبنا مقایسه می گردد. امکان تغییر ولتاژ مبنا با توجه به نیاز سیستتم توستط اپراتتور وجود دارد. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( ش

31 اجزاي تشکيل دهنده سيستم تحريك عالوه بر وظیفه اصلی کنترل ولتاژ وظایف حیاتی دیگری بعهده میکروکنترلر اس. میکروکنترلتر شتامل حلقته هتای کنترلی دیگری برای کنترل حدی مگاوار و فلوی اضافی می باشد. مدار دنبال کننده خودکار در میکروکنترلر دو کاناله هر دو کانال تنظیم کننده می تواند بطور همزمان فعال باشند و هر کانتال نیمتی از نیازهتای سیستم تحریک را برنورده سازند. روش دیگر فعال بودن یک کانال و رزو بودن کانال دیگر اس که در صورتی که کانال فعتال از کتار بیفتتد کانتال رزرو وظیفه کانال فعال را دنبال خواهد کرد. 59 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( کنترل تحريك عالوه بر حلقه کنترل ولتاژ ت هیزات مدرن تحریک شامل تعدادی مدارهای محتدود کننتده جنبتی متی باشتند کته بصورت کنترل کننده های موازی با مدار کنترل ولتاژ کار می کنند و در صورتیکه متغیر محدود شونده از حد تعیین شده ت اوز کند جانوین سیگنال ولتاژ می باشد. محدود کننده جریان روتور محدود کننده مگاوار محدود کننده شار اضافی تثبی کننده سیستم قدرت 60 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 30 ش

32 محدود کننده جريان روتور سیستم های تحریک قادر به ترمین جریان تحریکی بیش از میزان مورد نیاز ژنراتور برای کار در حالت حتداکثر بتار پیوسته م از هستند این قابلی فوق العاده در مواقعی که خطایی در سیستم اتفاق می افتد و احتیاج بته تتوان راکتیتو اضافی برای تقوی گوتاور سنکرون روتور اس مورد استفاده قرار می گیرد. البته این جریان اضافی تحریک بایستی از نظر زمانی گردد تا گرب شدن بیش از حد روتور من ترب بته از بتین رفتتن عایق هادیهای روتور نگردد برای جلوگیری از گرب شدن بیش از حد روتور مدار محدود کننده جریان روتور جریانهای تحریک بیش از %110 حداکثر بار پیوسته م از را نشکار می سازد. هنگاب خطا میکروکنترلتر بتا افتزایش جریتان تحریتک وارد عمتل متی گردد و معموال این وضعی چند میلی ثانیه بیوتر دواب نداشته و کلید مدار اتصال کوتاه را قطع می کند. برای حداکثر پوتیبانی معموال بعد از ترخیری در حدود 5 ثانیه مدار محدود کننده جریتان روتورهتا ستیگنالی کته بتا سیگنال ارسالی از میکروکنترلر مخالف کند ارسال نموده و جریان تحریک را به محدوده م از تقلیل می دهد 61 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( محدود کننده مگاوار ت هیزات مدرن میکروکنترلر توانایی کنترل کار ژنراتور در زوایای بار 130 تا 140 درجه را دارند که مربوط به حال گذرا می باشد و معموال کار ژنراتور تا زاویه 75 درجه محدود می گردد. توان راکتیو پیش فاز م از ژنراتور بتا مربتع ولتاژ خروجی ژنراتور تغییر می کند و اگر تحریک ژنراتور کم باشد بزرگ شدن زاویه بار خیلی زود ژنراتور را بته حالتی می کواند که از شبکه توان راکتیو بگیرد. برای اینکه از این حال جلتوگیری شتود عمتال وقتتی مقتدار بختار توربین زیاد می گردد و یا به عبارت دیگر توان ورودی از توربین به ژنراتور افزایش می یابد بایستی جریان تحریتک ژنراتورنیز متناسب با نن افزایش یابد ضمنا یک محدود کننده مگتاوار در میکروکنترلتر تعبیته گردیتده است کته در صورتی که مقدار توان راکتیو پیش فاز ژنراتور از حد تعیین شده ای ت اوز کند کار اصلی میکروکنترلر کته کنتترل ولتاژ در مقداری ثاب اس را تح الوعاع قرار داده و جریان تحریک را بته مقتداری بتاال متی بترد کته زاویته بتار افزایش نیابد و به این شکل از ناپایدار شدن ژنراتور جلوگیری می کند. فصل اول 62 )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 31 ش

33 محدود کننده شار اضافی عالوه بر مدار حفاظ از فلوی اضافی ت هیزات مدرن میکروکنترلر شامل مدار محدود کننده فلوی اضافی نیز می باشند. این یک کنترل حلقه بسته اس که نسب ولتاژ به فرکانس را به هنگاب کار غیر سنکرون ژنراتتور نشتکار متی سازد و در صورتیکه از میزان از قبل تعیین شده ت اوز نماید محدود کننده سیگنالی ارسال می کند کته تحریتک را کاهش می دهد و از فلوی اضافی در ترانسفورماتور واحد جلوگیری می کند. تثبيت کننده سيستم قدرت تثبی کننده سیستم قدرت دستگاهی اس که خروجی تحریک را از طریق تنظیم کننده ولتاژ کنترل می کنتد و بته صورتی که نوسانات قدرت ژنراتور سنکرون میراگردند. متغیرهای ورودی سرع فرکانس و یا توان اس. 63 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( وظايف سيستم تحريك 1. نگه داشتن عملکرد ژنراتور در منطقه ایمنی که این کار با محدود کردن جریان میدان ماشین ان تاب متی شتود. بته جریان زیر تحریتک و ولتاژ محدودی جریان استاتور محدودی جریان میدان محدودی عنوان مثال محدودی غیره 2. مانیتور کردن و نوان دادن موکل در اجزای سیستم تحریک به عنوان مثال ای اد موکل در دمتای روتتور دمتای ترانسفورماتور اتصال زمین روتور شکس دیود در حال چرخش و... انواع سيستمهاي تحريك اگر بخواهیم طبقه بندی روی انواع سیستم تحریک داشته باشیم باید بگوییم که در زمان های گذشته به طور کلی طبقه بندی که برای سیستم های تحریک وجود داش طبقه بندی به صورت استاتیک و دینامیک بود سیستم تحریک استاتیک سیستم تحریک دینامیک فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( ش

34 سيستم تحريك استاتيك مطابق شکل برق متناوب AC بعد از یکسو شدن توسط تعدادی ذغال به روتور ژنراتتور اصتلی متی رود و ننترا تحریتک متی کند. در این روش همه جریان تحریک درون یک محفظه ثاب که یکسو کننتده هتا در نن قترار دارنتد ستاخته متی شتود و بته همین دلیل ننرا روش استاتیک گویند. برق AC مورد نیاز یکسو کننده معموال از سه فاز خروجی ژنراتور گرفته می شتود و از نن ا که ولتاژ خروجی ژنراتور تا قبل از تهیه جریان تحریک بسیار پائین اس )به عل پسماند مغناطیسی ولتاژ کمی ای اد متی شود( و نمی تواند سیستم تحریک را تغذیه کند پس الزب اس در شروع تحریک از باطریخانه کمک بگیتریم و بتا وصتل نن به سیم پیچ توسط کلید B ولتاژ خروجی ژنراتور را به حدی برسانیم که بتواند سیستم تحریک را تغذیته کنتد و بعتد باطریهتا را قطع کنیم. 65 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( R S T شفت محور ژنراتور حلقه هاي مسی ژنراتور اصلی + - ذغال ها يکسو كننده و تنظیم كننده برق متناوب + - B باطري خانه 66 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 33 ش

35 سيستم تحريك ديناميك در این روش حداقل از یک ژنراتور هم محور با ژنراتور اصلی استفاده شده که این ژنراتور ممکن اس یک ژنراتور DC باشد. درون یک محفظه ثاب )یکسو کننده و کنترل ولتاژ( یک برق DC کوچتک )متثال 2 التی 3 نمپتر(تهیته کرده و به عنوان جریان تحریک به استاتور )قطب نهن ربای دائم( ژنراتور DC می دهیم.ولتاژ القایی در روتتور نن توسط کلکتور و ذغال گرفته شده و به روتور ژنراتور اصلی داده می شود. حلقه هاي مسی R S T ژنراتور DC )تحريک كننده( ژنراتور اصلی + - جريان تحريک اصلی 67 فصل اول جريان تحريک كمکی يکسو كننده و تنظیم كننده )ماشین سنکرون سیستم تحريک( برق متناوب + - انواع سیستم تحریک الف( نوع DC یکی از قدیمی ترین سیستم های تحریک به شکل زیر آمپلی دین DC exciter ماشین DC سيستم تحريك DC ژنراتور اصلی ترانسفورماتور جریان PT برای فید بک ولتاژ جریان ترانسفورماتور جریانCT جاروبک شنت رئوستا α V, I AV R فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 34 ش

36 سيستم تحريك DC هدف این اس که در صورت کم زیاد بعد از ژنراتور بتوانیم بوسیله فیدبک ولتاژ دو سر تحریک را کم و زیاد کنیم. ژنراتور رتورش توسط توربین می چرخد. فیدبک هم از ولتاژ و هتم از جریتان متی گیترب. ستیگنالی کته از AVR بیترون متی نیتد ضعیف اس لذا بایستی تقوی شود که توسط یک نمپلی دین که در تئوری جامع گفته شد. این سیگنال را تقوی می کنتیم حتال این تقوی برای سیستم کافی نیس و یک تقوی کننده دیگر هم می خواهیم با کم و زیاد شدن ولتاژ ولتاژ خروجی نمپلتی دیتن کم و زیاد می شود حال یک ماشین DC داریم که خود یک نرمیچر و یک تحریک دارد. مقاوم مه بصورت شن بسته ایم حال با کم و زیاد شدن ولتاژ در نهای ولتاژ بعد از ماشین DC کم و زیاد می شود. جاروبک هم نیاز داریم که سیگنال ثاب را به روتور در حال چرخان وصل می کند. اگر نمپلی دین به هر طریقی از کار بیفتد رئوستا را بصورت دستی متی تتوان کنتترل کترد لتذا بتا تغییتر ایتن می توانیم ولتاژ دو سر ژنراتور را کنترل کنیم فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( ژنراتور اصلی سيستم تحريك DC AC نوع Cb مدل 1 AC Exciter PT CT? N.O DC Reg Ref Ref AC Reg فصل اول سیگنال اضافی N.C )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 35 ش

37 سيستم تحريك DC مدل 2 ژنراتور اصلی AC Exciter PT CT Reg N.O DC Reg Ref Ref N.C فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( AC Reg سیگنال اضافی Signal) (Supplexentary سيستم تحريك DC اس این مدل چند موکل دارد که موکل اصلی نن تاخییر زمانی نن اس که به سیستم گذر شناخته میوود. و تاخییر نن حدودا 5 ثانیه. دومین عیب نن مساله تعمیر و نگهداری این سیستم اس. هر جا که ماشین DC داشته باشیم تعمیر و نگهداری موکلی دارد چون که زغال ها در حال خراب شدن دائم هستند. که بوسیله که خودش یک تحریک دارد و حال این تحریک یک ولتاژ یکسو شده اس نوع AC مدل 1 Ac Exicter یک ماشین AC اس پاسخ را تریستور کنترل می شود اما مدل 1 با 2 فقط این فرق را دارد که ما کنترل تریستوری ماشین AC جدا کرده ایم لذا سرع باالتر برده ایم که AC رگوالتور موکل پیدا کند می توانیم به DC Regulator بصورت دستی ولتاژ را کنترل کنیم و چون یک هر وق می توانیم هر سیگنال دیگری به نن وارد کنیم که در صفحه قبل به ناب PSS گفته شد. قطعه پاور الکتریک اس نقش تریستور فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 36 ش

38 تقسيم بندي جديد سيستم هاي تحريك البته این روش تحریک دینامیک قدیمی اس و هم اکنون به جای ژنراتور DC از ژنراتور سنکرون AC استتفاده می شود و ولتاژ القائی بوسیله دیودهای چرخان که داخل محور قرار دارند یکسو شده و از همان ا به روتتور اصتلی متصل می گردد. در حال حاضر سه نوع سیستم تحریک برای ژنراتورهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از: سیستم تحریک استاتیک سیستم تحریک موتمل بر تحریک کننده اصلی سه فاز و دیودهای ثاب سیستم تحریک بدون جاروبک 73 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سيستم تحريك استاتيك در این نوع سیستم تحریک توان الزب برای تحریک ژنراتور از خود ژنراتور گرفته می شود و به هیچ ماشین تحریکی که با محور ژنراتور کوپل شده باشد نیاز نیس. روش کار به این صورت اس که یک ترانسفورماتور ولتاژ ژنراتور را بته ستطح بیوتترین ولتتاژ متورد نیتاز سیستتم تحریک تبدیل می کند وسپس در مبدل تریستوری جریان متناوب یکستو شتده و از طریتق جاروبتک بته ستیم پتیچ تحریک که بروی روتور سوار شده منتقل می گردد. یک کلید قطع تحریک بین جاروبکها و مبدل تریستوری قترار داده شده اس. هنگامی که خطایی بر روی ژنراتور اتفاق می افتد کلید قطع تحریک جریان تحریک را قطع نموده و سیم پیچ تحریک را به مقاومتی که دارای مقاوم غیر ثاب متناسب با ولتاژ اس متصل می سازد. میدان تحریتک 74 به این صورت بسرع فصل اول کاهش می یابد )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 37 ش

39 سيستم تحريك استاتيك در سیستم تحریک استاتیک ولتاژ تحریک ژنراتور می تواند بطور لحظه ای با تغییر زاویه نتش تریستورها تغییر یابد و به این صورت تغییرات سریع در جریان تحریک و کنترل بهینه ژنراتور امکان پذیر اس. بنابراین ثاب زمانی کم از مزایای این سیستم اس. ضمنا قابلی تعمیر ت هیزات این نوع سیستم تحریتک بته هنگتاب کار به عل ساکن بودن نسانتر از سیستمهای تحریک با قطعات گردان اس در سیستم تحریک استاتیک نیازی به تحریک اصلی نیس و این موجب کاهش طول محور ژنراتتور کتاهش ابعتاد طولی سالن توربین خواهد شد. ژنراتور و کارکرد روان تر ژنراتور بته دلیتل کوتتاهتر شتدن محتور و یکنواخت شتدن دوران 75 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( توربین 2- ژنراتور -3 ترانسفورماتور واحد 4- کلید اصلی ژنراتور ترانسفورماتور تحریک مبدل تریستوری کلید قطع جریان تحریک مقاوم مستهلک کننده تنظیم کننده خودکار ولتاژ سيستم تحريك استاتيك R 8 76 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 38 ش

40 توضيح شکل به طوری که در شکل مواهده می شود خروجی ترانسفورماتور تحریک مبدل تریستوری را تغذیه نموده و پس از عبور از کلید قطع جریان تحریک از طریق جاروبتک ستیم پتیچ تحریتک را تغذیته متی کنتد. تنظتیم کننتده ولتتاژ از طریتق ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ و جریان نوان داده شده در شکل میزان ولتاژ و جریان خروجی ژنراتور را دریافت نموده و با توجه به نن زاویه نتش مبدل تریستوری را تنظیم می کند. مقاوم مستهلک کننده جریان تحریک نیز جه از بین بردن میدان روتور در زمان اتصال کوتاه با قطع جریان تحریک در مسیر سیم پیچ تحریک قترار متی گیترد. شتکل نمایش ساده تری از سیستم تحریک استاتیک اس که توان مورد نیاز جه تحریک توسط یک ترانسفورماتور ولتتاژ و یا یک ترانسفورماتور جریان و یا هر دو ترمین و ابتدا یکسوسازها را به نوب تغذیته کترده و ستپس جریتان متورد نیتاز از طریق جاروبک و رینگ های جمع کننده بته ستیم پتیچ تحریتک ژنراتتور اصتلی اعمتال متی شتود. در بعضتی متوارد از ترانسفورماتور ولتاژ به تنهایی استفاده می شود در حالیکه در بعضی دیگر از سیستتمها ترانستفورماتورهای جریتان جهت تقوی توان ورودی به یکسوسازها به منظور جبران کاهش توان ناشی از کاهش ولتاژ در شرایط بروز خطا بکار برده می شود. فصل اول سيستم تحريك استاتيك )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 77 سيستم تحريك استاتيك را گرفته و یکسو کنیم و به Static Type در این سیستم هیچ قسم چرخانی نداریمو اگر ولتاژ خروجی ژنراتور را بگیریم که یک ولتاژ ac اس میدان تحریک بدهیم. ژنراتور اصلی N.O DC Reg برای کنترل دستی ولتاژ و جریان ورودی Ref CT PT N.C AC Reg Ref فصل اول برای کنترل خودکار )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 39 ش

41 سيستم تحريك استاتيك مزایا. پایین تری دارد تعمیرات و نگهداری نسان تر اس قیم دهد فورا به ورودی منتقل می شتود ایتن سیستتم و هر تغییری در خروجی ژنراتور اتفاقی ر پاسخ این سیستم بسیار زیاد اس سرع چرخانی ندارد ولی دو عیب دارد قسم معایب 1. راه اندازی این سیستم موکل اس چون تا خروجی را نداشته باشیم نمی توانیم راه اندازی کنیم لذا برای راه اندازی یک سیستتم مستقل می خواهد که معموال یک باطری خانه می گذاریم و غالب اوقات نیروگتاه هتایی کته نزدیتک شتبکه هستتند از شتبکه استفاده می کنند که نن را یکسو کرده و همانند همان باطری عمل می کند. 2. در زمانی که خروجی اتصال کوتاه می شود ولتاژ نیز شدیدا اف می کند و پیترو نن تحریتک هتم افت متی کنتد در صتورتیکه بایستی تحریک زیاد شود تا ولتاژ را جبران کند و این موکل را با CT و PT و همچنین اینکه ورودی را از ولتاژ و جریتان متی گیریم لذا این موکل حل می شود که هر وق ولتاژ پایین بود. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سيستم تحريك مشتمل بر تحريك کننده اصلی سه فاز و ديودهاي ثابت در این نوع سیستم تحریک توان مورد نیاز به وسیله تحریکی که با محور ژنراتور کوپل اس ترمین می گردد. جریتان سه فاز تولیدی تحریک کننده اصلی بوسیله دیودهای ثاب یکسو شده و سپس از طریق جاروبک به سیم پتیچ تحریتک تزریق می گردد. تغذیه میدان تحریک کننده اصلی از طریق پایلوت اکسایتر که یک ژنراتتور بتا مغنتاطیس دائتم است صورت می گیرد. تغییرات ولتاژ خروجی ژنراتور وابسته به تغییر جریان خروجی تحریک کننده اصتلی سته فتاز و تغییتر جریان خروجی تحریک کننده اصلی نیز به تغییر جریان میدان نن اس لذا سرع پاسخ این سیستم تحریک بته انتدازه سیستم تحریک استاتیک نیس. عالوه بر ثاب زمانی نسبتا زیاد در پاسخ به ولتتاژ خروجتی ژنراتتور نستب بته تغییترات سیگنال مرجع وجود حلقه و جاروبک در سیستم وطول زیاد محور که باعث عدب یکنواختی دوران و طویل شدن سالن توربین- ژنراتور از دیگر معایب این سیستم می باشد 80 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 40 ش

42 سيستم تحريك مشتمل بر تحريك کننده اصلی سه فاز و ديودهاي ثابت 1- توربین 2- ژنراتور 3- ترانسفورماتور واحد 4- کلید اصلی ژنراتور 5- ژنراتور با مغناطیس دائم 6- مبدل تریستوری کلید قطع جریان میدان تحریک اصلی R 8- مقاوم مستهلک کننده میدان تحریک کننده اصلی تحریک کننده اصلی سه فاز 10- یکسو کننده دیودی 11- کلید قطع جریان تحریک ( برای ژنراتور اصلی( 12- مقاوم مستهلک کننده میدان )ژنراتور اصلی( تنظیم کننده خودکار فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سيستم تحريك مشتمل بر تحريك کننده اصلی سه فاز و ديودهاي ثابت توضيح شکل در این نوع سیستم تحریک نیز همانند سیستم تحریک استاتیک با توجه به در دسترس بودن ستیم پتیچ تحریتک از طریق جاروبکها از کلید قطع تحریک و مقاوم مستهلک کننده جریان تحریک استفاده شده اس. شکل باال سیستم تحریکی شامل تحریک کننده سه فاز و دیودهای ثاب می باشد که در این سیستم محور ژنراتور به گردش درنمده و جریان متناوب تولیدی خود را از طریق مبدل تریستوری منتقل متی ستازد تتا در نن تا پتس از یکسو شدن تغذیه سیم پیچ روتور تحریک کننده اصلی سه فاز را به عهده بگیترد. ستپس جریتان متنتاوب تولیتدی تحریک کننده اصلی در یکسو کننده دیودی یکسو شده و به سیم پیچ تحریک ژنراتور تزریق می گردد. 82 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 41 ش

43 سيستم تحريك بدون جاروبك هنگامی که تحریک از طریق دیودهای گردان صورت می گیرد توان الزب برای تحریک ژنراتور اصلی از طریتق نرمیچتر گردان تحریک کننده اصلی که مستقیما با محور ژنراتور کوپل شده اس ترمین می گردد که شبیه به سیستتم تحریتک بتا دیودهای ثاب اس. پایلوت اکسایتر جریان الزب برای میدان تحریک کننده اصلی را ترمین می کند. شدت میدان ژنراتور بوسیله کنترل ولتاژ تحریک کننده اصلی از طریق تغییر زاویه نتش در مبدل تریستتوری صتورت متی گیرد که از سرع پاسخ باالیی برخوردار نیس. الزب به ذکر اس که تحریک کننده اصلی در این سیستم تحریک یتک ماشین سنکرون با نرمیچرگردان اس و سیم پیچهای میدان نن در استاتور قرار گرفته که ولتاژ متنتاوبی را در روتتور القتا می کند. دیودهای گردان جریان خروجی از نرمیچرگردان را یکسو نموده و نن را مستقیما و بتدون جاروبتک بته روتتور ژنراتور منتقل می سازند. در این سیستم با توجه به عدب وجود جاروبک کارکرد بدون نیاز به تعمیرات سیستم برای متدت طوالنی میسر اس فصل اول. عالوه بر این طول محور در این نوع سیستم کوتاهتراس. 83 )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سيستم تحريك بدون جاروبك ضمنا با توجه به اینکه در این سیستم تحریک دیودهتای یکسوستاز بته علت متحترک بتودن مستتقیما در دستترس نیستند الزب اس جه قابلی اطمینان باالتر سیستم قطعاتی که صدمه می بینند بطور خودکار از مدار خارج شوند و با قطعات سالم که در داخل سیستم تعبیه شده اند تعویض گردند. در این سیستتم تحریتک استتفاده از کلیتد قطتع تحریک اصلی ژنراتور به دلیل گردان بودن سیستم امکانپذیر نیس و فقط قطع تغذیه میدان تحریک کننتده سته فتاز اصلی ممکن اس. و بنابراین زمان از بین رفتن تحریک ژنراتور اصلی طوالنی تر می گردد. 84 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 42 ش

44 سيستم تحريك بدون جاروبك 1- توربین 11 R 6 2- ژنراتور 3- ترانسفورماتور واحد 4- کلید اصلی ژنراتور 5- ژنراتور مغناطیس دائم 6- مبدل تریستوری 7- کلید قطع جریان میدان تحریک اصلی مستهلک کننده مقاوم میدان تحریک کننده اصلی 12 3~ 9- تحریک کننده اصلی سه فاز 10- دیود های گردان 3~ 11- تنظیم کننده خودکار ولتاژ 12- کادر مستطیلی حاوی های متحرک قسم فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سيستم تحريك بدون جاروبك توضيح شکل به طوریکه در شکل مواهده می شود محور ژنراتور مغناطیس دائم از طریق محتور ژنراتتور بته گتردش درنمتده و جریان متناوب تولیدی خود را از طریق مبدل تریستوری منتقل ساخته تا در نن ا پس از یکستو شستدن تغذیته ستیم پیچ استاتور تحریک کننده اصلی سه فاز را به عهده بگیرد. جریان متناوب تولیدی در روتور تحریک کننده اصتلی سه فاز از طریق دیودهای گردان یکسو شده و به سیم پیچ تحریک ژنراتور تزریق می گردد. تمامی اجزایی که در داخل کادر مستطیلی قرار دارند و شامل محور مغناطیستی دائتم ستیم پتیچ نرمیچتر تحریتک کننده اصلی دیودهای گردان سیم پیچ تحریک ژنراتور اصلی می باشتد قستم هتای متحترک سیستتم تحریتک بدون جاروبک را توکیل می دهند. در این نوع سیستم تحریک سیم پیچ میدان تحریک کننده اصلی در استاتور و ستیم پتیچ نرمیچترAC روی روتتور قرار دارد و جاروبک و کموتاتور حذف شده اند. سیم پیچ نرمیچر )سیم پیچ روتور( دیودهای گردان و سیم پتیچ تحریک ژنراتور اصلی همگی روی محور متحرک قرار می گیرند. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( ش

45 سيستم تحريك بدون جاروبك مدل 3 یکی از نخرین مدل ها در نوع AC بود به این سیستم سیستم تحریک بدون جاروبک (Brushless) گوئیم. AC Exciter N S ژنراتور اصلی AC Reg فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سيستم تحريك بدون جاروبك میدان ماشین AC یک نهنربا دائم اس که دارد روی رتور اصلی می چرخد و یک سیگنال سه فاز سینوسی در خروجی می سازد مدل 3 بدون جاروبک و از نوع Acاس. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 44 ش

46 انواع اکسايتر از معایب سیستم تحریک فوق ثاب زمانی زیاد و عدب امکتان تخلیته میتدان روی مقاومت هتای تخلیته در مواقتع ضروری و زیاد بودن زمان تخلیه میدان تحریک اس. انواع اکسايتر اکسایتر با رئوستای تح فصل اول کنترل )سیستم اولیه( سیستم کنترل میدان تحریک به وسیله اکسایتر با ژنراتور DC کموتاتوردار سیستمهای کنترل میدان تحریک با استفاده از اکسایتر با یکسوکننده و نلترناتور سیستم کنترل میدان تحریک با سیستم اکسایتر با یکسوکننده مرکب سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر از نوع یکسوکننده مرکب و اکسایتر با یکستوکننده و منبتع تغذیته از نتوع ولتاژی سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر متوکل از یکسوکننده با منبع تغذیه از نوع ولتاژی )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 89 اکسايتر با رئوستاي تحت کنترل )سيستم اوليه( اکسایتر با رئوستای تح کنترل اکسایتر با تحریک سرخود و رگوالتور سیلوراستات اکسایتر اصلی با سیستم تحریک از طریق پایلوت 90 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 45 ش

47 اکسايتر با رئوستاي تحت کنترل در این نوع مدار شماتیک رگوالتور ولتاژ دامنه ولتاژ را اندازه گرفته و بر حسب دامنه ولتاژ درصد و تغییتر مقتدار مقاومت رئوستا و تنظیم نن به وسیله سیستم مکانیکی را برنورده می سازد. یک نوع نن که به طور مستقیم روی رئوستا عمل می کند شامل سیم پیچ تنظیم کننتده بتوده کته روی )همتان حلقته لغزنتده روی رئوستا می باشد( عمل کرده و در اثر گردش نن و لغزیدن برجستگی هادی که از جتنس نقتره )بته عنتوان هتادی( متی باشند قسمتی از رئوستا اتصال کوتاه شده و مقدار مقاوم نن تغییتر خواهتد کترد. در عمتل در اثتر افتزایش ولتتاژ خروجتی ژنراتور ولتاژ DC خروجی یکسوکننده افزایش متی یابتد کته ختود ایتن عمتل موجتب افتزایش جریتان داختل ستیم پتیچ رگوالتور گوته و در اثر این عمل به طور مکانیکی و از طریق سولونوئید تغییر مقاوم میتدان اکستایتر حاصتل خواهتد شتد. این کاهش در فلوی میدان اکسایتر که ناشی از تغییر مقاوم میدان اکسایتر و یا به عبارتی ناشی از کم شدن ولتاژ دو ستر نن می باشد موجب کم شدن جریان سیم پیچ میدان تحریک ژنراتور شده و در نهای موجتب کتاهش ولتتاژ خروجتی نن متی 91 گردد. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( اکسايتر با رئوستاي تحت کنترل كلید میدان كموتاتور سیم پیچ میدان اكسايتر اكسايتر AC ژنراتور AC جاروبک )ذغال ها( رئوستاي میدان اكسايتر PT M رگوالتور ولتاژ 92 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( كنترل دستی 46 ش

48 اکسايتر با تحريك سرخود و رگوالتور سيلوراستات دو وسیله اضافی دیگتر کته متی تتوان بته سیستتم اکستایتر بتا رئوستتای تحت کنتترل اضتافه کترد کته عبارتنتد از: ترانسفورماتور مسنهلک کننده و جبران کننده جریان ترانسفورماتور مستهلک کننده یک وسیله الکتریکی برای مستهلک کردن حرکتهای زائد پالنگر متحرک می باشد و جبران کننده جریان برای کنترل و تقسیم بار اکتیو در بین ژنراتورهادی که به صورت موازی با هم قترار گرفتته و شبکه را تغذیه می کنند به کار می رود. مقاوم ترانس جریان و جبران کننده جریان اف ولتاژی متناسب بتا جریتان ختط در متدار بته وجتود متی نورد. ارتباط فازی طوری می باشد که در مورد جریان پس فاز که مبین تولید توان راکتیو می باشد ولتاژ دو ستر مقاومت جبران کننده جریان با ولتاژ ترانس ولتاژ جمع شده و موجب کم شدن ولتاژ اکسایتر می گردد و با افزایش اختتالف فاز جریان )در حال پس فازی( که موجب افزایش قدرت راکتیو خروجی گردیده و در نتی ته ایتن عمتل موجتب تقسیم متعادل توان راکتیو بین ژنراتورهای موازی با شبکه که نن را تغذیه می کنند خواهد شد 93 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( رئوستاي تحريک ژنراتور اكسايتر سیم پیچ شنت اكسايتر ژنراتور AC M مقاومت جبران كننده ترانسفورماتور مستهلک كننده رئوستاي تحريک اكسايتر مقاومت ثابت 94 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سیم پیچ تنظیم كننده مقاومت تنظیم كننده 47 ش

49 اکسايتر اصلی با سيستم تحريك از طريق پايلوت در این نوع سیستم کنترل میدان تحریک اکسایتر مستقل از ولتاژ خروجی اکسایتر بوده و سرع پاسخ ان به مراتب سریعتر از سیستم خود تحریک با اکسایتر اصلی می باشد. کنترل این سیستم موابه کنترل حال ختود تحریتک متی باشتد چترا کته محترک رئوستتای ایتن نتوع سیستتم هتم الکترومکانیکی بوده و در مقایسه با سیستمهای مدرن پاسخ نن کند می باشد ولی با این وصف پاسخ نن ستریعتر از نوع خود تحریک می باشد. دو سیستم ذکر شده در باال نمونه هائی از سیستمهای اولیته بتوده و نمونته هتای ختوبی برای فهم هر چه بهتر عمل و کنترل اکسایتر می باشد. اولین تغییری که در سیستم اولیه می توان داد اضافه کردن تقوی کننتده در مستیر فیتدبک متی باشتد کته موجتب تقوی ولتاژ خطای شده و در نتی ه موجب تغییرات سریع اکسایتر خواهد شد و می توان نتی ه گرف که این عمل به سیستم سرع عمل خواهد بخوید. هر چه ژنراتورهای موجود در شبکه پرقدرت گوته و سیستم بته هتم پیوستته گسترده تر می گردد سیستم کنترل میدان متحرک پیچیده تر می گردد. 95 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( اكسايتر DC اكسايتر DC كلید میدان اكسايتر اصلی كموتاتور رئوستا كموتاتور ژنراتور AC جاروبک )ذغال ها( PT میدان تحريک M رگوالتور ولتاژ 96 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( كنترل دستی 48 ش

50 سيستم کنترل ميدان تحريك به وسيله اکسايتر با ژنراتور DC کموتاتوردار کننتده در این نوع اکسایتر که از طریق ژنراتور DC کموتاتور دار عمل تحریک را ان اب می دهد دارای دو تقویت کننتده مغناطیستی متی کننده گردان )نمپیلی داین( و دیگتری تقویت میدان فیدبک می باشد که یکی از ننها تقوی باشد. شکل زیر نوان دهنده یک چنین سیستمی می باشد که مرکب از تقوی تحریک می باشد. کننده گردان )نمپیلی داین( در متدار میتدان این تقوی کننده برای تغذیه مطلوب میدان اکسایتر تعبیه شده که باعث می شود سرع پاستخ نن از حالت خود تحریک به مراتب بهتر باشد سیستتم 97 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( اكسايتر DC جاروبک )ذغال ها( كلید میدان كموتاتور میدان تحريک اكسايتر میدان تحريک آمپلی داين ژنراتور AC CT PT ارتباط تنظیم كننده M تنظیم كننده آمپلی داين رئوستاي میدان تحريک اكسايتر )كنترل دستی( پايدار كننده جبران كننده )كمپانسور( اندازگیري ولتاژ و ولتاژ مبنا اندازگیري هاي محدود كننده تقويت كننده ترانزيستوري تقويت كننده مغناطیسی تقويت كننده مغناطیسی سايراندازگیري ها PMG M ساير ورودي ها منبع تغذيه اضطراري ش

51 سيستم کنترل ميدان تحريك به وسيله اکسايتر با ژنراتور DC کموتاتوردار سیستم دیگری که موابه اکسایتر قبلی می باشد در شتکل پتایین موتاهده متی شتود کته تقویت کننتده نن از نتوع تقویت کننتده مغناطیسی استاتیکی می باشد که منبع تغذیه نن عبارت از م موعه موتور ژنراتور با مغناطیس دائم می باشد که فرکانس ایتن منبتع تغذیه را تا 420 HZ افزایش می دهند تا از این طریق بتوانند پاسخ تقوی کننده را تا جای ممکن سریعتر گردانند. بایستی توجه نمود که اکسایتر موجود در این سیستم دارای دو سیستم کنترل میدان می باشد که یکی از ننهتا بته منظتور تقویت و دیگری به عنوان خود تنظیم به کار می رود. 99 فصل اول فصل )ماشین سنکرون سیستم تحريک( اكسايتر DC M كلید میدان كموتاتور ژنراتور AC رگوالتور نوع WMA جاروبک )ذغال ها( رئوستاي میدان تحريک اكسايتر )كنترل دستی( كنترل میدان اكسايتر ارتباط تنظیم كننده CT PT تغییر دهنده ولتاژ جبران كننده )كمپانسور( اندازگیري ولتاژ اندازگیري هاي محدود كننده پايدار كننده تقويت كننده قدرت ساير ورودي ها المان هاي مربوط به تنظیم سیستم سايراندازگیري ها تقويت كننده سیگنال 100 PMG M منبع تغذيه اضطراري توان رگوالتور 50 ش

52 سيستمهاي کنترل ميدان تحريك با استفاده از اکسايتر با يکسوکننده و آلترناتور در این سیستمها اکسایتر یک ژنراتور AC بوده که خروجی نن را بعد از یکسوکردن به عنوان جریان میدان تحریک ژنراتور اصلی به کار می برند. در مدارهای کنترل این نوع سیستمها از المانهای نیمه هادی استفاده می شتود کته ایتن عمل موجب افزایش سرع پاسخ سیستم می گردددر این نوع سیستم خروجی نلترناتور بعد از یکسوشدن از طریتق جاروبک ها به سیم پیچ میدان ژنراتور اصلی اعمال می شود. تحریک نلترناتور این نوع اکسایتر به صورت شن )موازی( می باشد که کنترل میتدان تحریتک نن از طریتق تغییتر زاویه نتش تریستورها ان اب می گیرد که برای تغییر این زاویه نتش از یک متدار کنتترل الکترونیکتی استتفاده متی گردد. این نوع کنترل بسیار سریع می باشد چرا که زمان الزب برای تغییر زاویه نتش در مقایسه با ثاب زمتانی هتای موجود در سیستم بسیار کم بوده و از نن می توان صرف نظر نمود. فصل اول فصل 101 )ماشین سنکرون سیستم تحريک( اكسايتر DC جاروبک و ذغال ها كلید میدان اندازه گیري ولتاژ DC و ولتاژ مبنا يکسو كننده PT و CT دي قدرتی تقويت كننده قدرت با كنترل يکسو كننده از نوع تريستوري كلید میدان مغناطیسی ژنراتور AC رگوالتور DC )كنترل دستی( تقويت كننده ترانزيستوري مدار كنترل زاويه آتش ساير ورودي ها يکسو كننده با جريان محدود جبران كننده مدار محدود كننده مدار پايدار كننده اندازه گیري هاي ولتاژ و ولتاژ مبنا ساير اندازه گیري ها تقويت كننده ترانزيستوري ارتباط تنظیم كننده ها سيستم کنترل ميدان تحريك با استفاده از اکسايتر آلترناتوري و يکسو کننده در آن از نوع ديودي مدار تصحیح ولتاژ منبع تغذيه اضطراري براي راه اندازي 51 ش

53 سيستم کنترل ميدان تحريك با استفاده از اکسايتر آلترناتوري و يکسو کننده در آن از نوع گردان این نوع سیستم در نوع خود منحصر به فرد می باشد. چرا که در این نوع سیستم نیتازی بته جاروبتک جهت انتقتال توان نبوده و اکسایتر نلترناتوری و دیودهای یکسوکننده هر دو سوار بر محور ژنراتور بوده و با نن می گردند.ایتن نوع سیستم ترکیبی می باشد از یک ژنراتور با مغناطیس دائم )پایلوت( که در شکل با مغناطیس دائم موخص شده اس که میدان مغناطیس دائم برای تهیه میدان ساکن برای قسم گردان اکسایتر نلترناتوری به کار می رود. در این نوع سیستم تماب اتصاالت بین قسمتهای گردان و ساکن از نوع الکترومغناطیس می باشد. باید توجه نمود که امکان اندازه گیری کمیتهای میدان ژنراتور به صورت مستقیم امکان پذیر نمی باشد چرا که ایتن اجتزا بتر روتتور ژنراتور سوار بوده و با نن می چرخند و جاروبکی جه انتقال این کمیتها به کار نرفته اس. 103 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( برای بهبود در سرع پاسخ سیستم در اکسایترهای نلترناتوری با یکسوکننده در طراحی های ماشتین )نلترنتاتور( سعی می شود فرکانس کار ماشین باال رود و فرکانس کار نن بیوتر از فرکتانس ژنراتتور اصتلی گتردد. بته همتین 300 HZ الی 420 HZ طراحی شده اند که نتای حاصله نوتان جه نلترناتورهای اخیر برای کار در فرکانس بین دهنده پاسخ مطلوب این سیستمها می باشد. 104 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 52 ش

54 سيستم کنترل ميدان تحريك با استفاده از اکسايتر آلترناتوري و يکسو کننده در آن از نوع گردان كلید اكسايتر PNG N S اكسايترAC ژنراتور AC CT موازي تقويت كننده قدرت تغذيه تحريک PT تغییر دهنده ولتاژ مدار جبران كننده اندازگیري ولتاژ اندازگیري هاي محدود كننده مدار پايدار كننده مدار كنترل كننده زاويه آتش كنترل دستی M ساير ورودي ها اجزا مربوط به تنظیم كننده سايراندازگیري ها تقويت كننده با مخلوط كننده سیگنال تغییر دهنده ولتاژ مبنا ارتباط تنظیم كننده ها سيستم کنترل ميدان تحريك با سيستم اکسايتر با يکسوکننده مرکب این نوع سیستم را از جهتی شبیه سیستم خود تحریک ژنراتور AC اصلی می توان دانس و باید توجه داشتته باشتیم که قدرت ورودی اکسایتر از ترمینال خروجی استاتور ژنراتور ترمین می شود و نه از تتوان مکتانیکی محتور ژنراتتور طبق نمونه های قبلی ذکر شده. فیدبک الکتریکی بوسیله یک راکتور قابل اشباع کنترل شده و این کنترل به دو منظور به کتار رفتته است کته یکتی برای کنترل خروجیAC و دیگری برای کنترل منبع تغذیه های داخلی ختود اکستایتر متی باشتد. ایتن سیستتم یتک سیستم کامال ساکن می باشد و این مسئله برای وسایل یدکی مهمترین مسئله می تواند باشد. این سیستم به طور کلتی برای استفاده در واحدهای کوچک طراحی شده اس ولی این اصول متی توانتد عینتا بترای واحتدهای بزرگتتر هتم صادق باشد. واحدهادی که از نوع سیستم خود تحریک می باشند دارای معایب ذاتی می باشند. چرا که ولتتاژ AC خروجتی در زمانی که اکسایتر کوشش می کند ولتاژ پایین را تصحیح کند کم بوده و از نن ائیکته ایتن ولتتاژ بترای تغذیته ختود اکسایتر هم به کار می رود می تواند موجب اشکاالتی در سیستم شود. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( ش

55 جاروبک و ذغال ها كلید میدان يکسو كننده جريان میدان مدار تصحیح ولتاژ ژنراتور AC تغذيه رگوالتور توان ورودي اكسايتر و ترانسقورماتور و ولتاژ راكتور خطی CT يکسو كننده قابل كنترل و تقويت كننده قدرت کنترل ولتاژ )کنترل دستی ) مدار کنترل کننده زاویه نتش منابع تغذيه كمکی براي راه اندازي مدار جبران کننده تقوی کننده ترانزیستوری مدار پایدار کننده اندازه گیری ولتاژ و ولتاژ مبنا اندازگیری های محدود کننده سایر اندازگیریها یکسو کننده با جریان محدود ساير ورودي ها سيستم کنترل ميدان تحريك با اکسايتر از نوع يکسوکننده مرکب و اکسايتر با يکسوکننده و منبع تغذيه از نوع ولتاژي تغییر مناسبی که در سیستم یکسوکننده مرکب می توان داد عبارت از اضافه کردن یکستوکننده دیگتری متی باشد که خروجی نن با خروجی فیدبک خود تحریک جمع شده و موجب دستیابی به کنترلهای اضافی روی میدان تحریک شود باشد در این سیستم کنترل رگوالتور ولتاژ یک سیستم یکسوکننده ثانوی بتوده و تقویت کننتده ترینیستتات نامیده می شود. این سیستم به منظور دستیابی به کنترل میدان تحریک ذکر شده طراحی شده است و چنانچته مواهده می شود سیستمی کامال ساکن بوده و ذاتا بسیار ستریع متی باشتد و ثابتهتای زمتانی تنهتا از راکتتور و رگوالتور ظاهر می شوند. 108 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 54 ش

56 تغذيه تحريک با ترانس جريان ماشین سنکرون مدار تصحیح ولتاژ CT تغذيه تحريک با ترانس ولتاژ منابع تغذيه كمکی براي راه اندازي FDR جاروبک و ذغالها PT راكتور خطی تقويت كننده قدرت تغییر دهنده مبنا مدار کنترل کننده زاویه نتش M تغذيه روتور مدار تغییر دهنده ولتاژ ساير ورودي ها جبران کننده اندازه گیری ولتاژ و ولتاژ مبنا اندازه گیری های محدود کننده سایر اندازه گیری ها مدار پایدار کننده تقوی کننده با محدود کننده سیگنال تقوی کننده با جریان محدود ارتباط رگوالر رگوالتور از نوع WTA سيستم کنترل ميدان تحريك با اکسايتر متشکل از يکسوکننده با منبع تغذيه از نوع ولتاژي نخرین نوع از سیستمهای میدان تحریک عبارت از نتوع ختود تحریتک ژنراتتور اصتلی متی باشتد کته در نن عمتل یکسوکنندگی به جای دیود توسط تریستورها ان اب می گیرد. این سیستم دارای رگوالتور ولتاژ ساکن با تغذیه ولتاژ جریان بوده و از پارامترهای میتدان تحریتک ستیگنالهای الزب برای تحریک گی تریستورها گرفته می شود که عمل کنترل تریستورها از طریق این سیگنال ها می باشد. این نتوع سیستم کنترل بسیار سریع می باشد چرا که هیچ ترخیر زمانی در نن موجود نبوده و تغییر زاویه نتش تریستورها بدون 110 ترخیر زمانی ان اب می گیرد. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 55 ش

57 مدار کنترل کننده زاویه نتش يکسو كننده قابل كنترل و تقويت كننده قدرت مدار تصحیح ولتاژ منابع تغذيه كمکی براي راه اندازي ژنراتور AC CT تغذيه تحريک با ترانس ولتاژ تغذيه رگوالتور جاروبک و ذغال ها كلید میدان PT یکسو کننده با مدار پایدار کننده جریان محدود ارتباط تنظیم كننده ها مدار جبران کننده اندازه گیری ولتاژ و ولتاژ مبنا اندازه گیری های محدود کننده تقويت كننده ترانزيستوري تقوی کننده ترانزیستوری رگوالتور DC )كنترل دستی( اندازه گیری ولتاژ و ولتاژ مبنا ساير ورودي ها سایر اندازه گیری ها رگوالتور تريستوري فصل اول بررسی يك نوع متداول در نيروگاه ها در نیروگاه ها سابقا از اکسایترهائی استفاده می شد که شامل یک ژنراتور DC بودند که این ژنراتور توان مکانیکی را مستقیما از محور ژنراتور اصلی می گرف و خروجی ژنراتور را بعد از یکسو شدن بته عنتوان جریتان میتدان تحریتک ژنراتور اصلی به کار می برد. در این نوع اکسایتر توان DC از طریق جاروبتک و ذغالهتا بته میتدان تحریتک ژنراتتور اعمال می شود. در اکسایترهای مدرن امروزی طراحی طوری می باشد که از جاروبک و ذغال به عل استهالک قطعات گردان تا حد ممکن استفاده نمی شود و انتقال توان به صورت استاتیکی ان اب می پذیرد. یک نمونه از این نوع اکستایتر را در متدار شتماتیکی AVR موتاهده متی کنتیم کته در اکستایتر نن از یتک ژنراتتور سنکرون استفاده شده اس که این ژنراتور دارای سیم پیچ سه فاز نرمیچر در روی روتور بوده و ستیم پتیچ میتدان نن برخالف ژنراتور اصلی بر روی استاتور ماشین قرار گرفته اس. 112 )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 56 ش

58 ولتاژ AC خروجی نرمیچر بعد از یکسو شدن توسط دیودهادی که بر روی محور گردان ژنراتور اصلی قرار گرفته اند و مستقیما بدون واسطه به سیم پیچ میدان ژنراتور اصلی اعمال می گردد. این نوع طراحی نوانگر واضحی بر بی نیازی بودن به جاروبک و ذغال جه انتقال توان می باشد. در حلقه AVR استاتیکی توان الزب جه میدان تحریک مستقیما از خروجی ژنراتور اصلی و یا از باس بار موجود در نیروگاه گرفته شده و توسط پلهای تریستورهای یکسوشده و به عنوان تغذیته میتدان تحریتک ژنراتتور اصتلی از 113 طریق جاروبک و ذغال به کار گرفته می شود. فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( ساختمان AVR بدون زغال و جاروبك ژنراتور سنکرون + V ref - + e مقايسه كننده Gs تقويت كننده Gf یکسو کننده و فیلتر قسمت گردان مدار جبران كننده پايداري V + - PT 57 ش

59 کنترل کننده هاي اتوماتيك ولتاژ 115 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( تصويري از نماي پانل کنترل سيستم تحريك 116 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 58 ش

60 پانل کنترل مقادير و مانيتورينگ 117 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( نقشه سيستم تحريك 118 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 59 ش

61 119 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( نماي ظاهري رگوالتور 120 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 60 ش

62 سيم پيچ القاکننده DC 121 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( روتور ماشين تحريك 122 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 61 ش

63 پل هاي ديودي 123 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( سيستم تحريك ABB 124 فصل اول )ماشین سنکرون سیستم تحريک( 62 ش

64 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 125 فصل دوم خانگی و غیره انرژی ارتباطات حمل ونقل کواوزری ت اری مصارف صنعتی جامعه پیورفته امروزی جه بسیار زیادی نیازمند میباشد. تقاضای انرژی ساالنه نامیده میشود و با استفاده از منابع انرژی اولیه طبیعی کل انرژی مورد نیاز در یک سال فسیلی و بودن سوخ گاز طبیعی و اورانیم ترمین میشود. بعل نف های فسیلی مانند زغالسنگ عرفا سوخ درنیند مهم انرژی های ت دید پذیر در بازار انرژی افزایش می یابد. افزایش تقاضا انرژی و حفظ محیط زیس که انرژی الکتریکی را نمیتوان به نسانی و شاید مهمترین و تنها ویژگی سیستم قدرت الکتریکی این اس با مقادیر زیاد ذخیره نمود. یعنی در هر لحظه از زمان تقاضای انرژی به تولید مربوط به نن باید ترمین سهول شود. خوشبختانه الگوی تغییرات بار کلی یک سیستم قدرت معمولی دارای یک رفتار قابل پیشبینی میباشد خیلی سریع و به طور غیر قابل پیشبینی تغییر نماید. این هرچند بار هر یک از مصرفکنندگان ممکن اس من ر به برنامهریزی و کنترل زمانبندی تولید روزانه از پیش تعیین شده الگوی تقاضای قابل پیشبینی سیستم میگردد. فصل دوم پيشگفتار 126 اجزاي سیستم قدرت 63 ش

65 پيشگفتار شاید مهمترین و تنها ویژگی سیستم قدرت الکتریکی این اس که انرژی الکتریکی را نمیتوان به نسانی و سهول با مقادیر زیاد ذخیره نمود. یعنی در هر لحظه از زمان تقاضای انرژی به تولید مربوط به نن باید ترمین شود. خوشبختانه الگوی تغییرات بار کلی یک سیستم قدرت معمولی دارای یک رفتار قابل پیشبینی میباشد هرچند بار هر یک از مصرفکنندگان ممکن اس خیلی سریع و به طور غیر قابل پیشبینی تغییر نماید. این الگوی تقاضای قابل پیشبینی سیستم من ر به برنامهریزی و کنترل زمانبندی تولید روزانه از پیش تعیین شده میگردد. قابلیت اطمینان عرضه قابلی اطمینان عرضه باال از اهمی زیادی برخوردار میباشد. زیرا وقفههای طوالنی مدت در عرضه که باعث حداقل نارضایتی مصرفکنندهگان خواهد شد میتواند من ر به بروز وضعی های تهدیدنمیز در جامعه گردد و ممکن اس موکالت فنی و تولیدی سختی را برای مصارف صنعتی ای اد نماید. فصل دوم 127 اجزاي سیستم قدرت قابلیت اطمینان عرضه با رعای کیفی موارد زیر میتوان حصول قابلی باالی عناصر نصب شده اطمینان عرضه باال را تضمین نمود: فراهم ساختن تولید ذخیره ای اد سیستمهای قدرت بزرگ به هم پیوسته که توانایی ترمین هر مصرفکننده باشند را از مسیرهای مختلف داشته درجه امنی باالی سیستم 128 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 64 ش

66 عرضه انرژی الکتریکی با کیفیت مناسب عرضه انرژي الکتريکی با كیفیت مناسب انرژی الکتریکی با کیفی مناسب با در نظر گرفتن موارد زیر فراهم میشود: سطوح ولتاژی معین و تنظیم شده با حداقل نوسانات فرکانس معین و تنظیم شده با حداقل نوسانات مقادیر هارمونیکی حداقل 129 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت عرضه انرژی الکتریکی با کیفیت مناسب برای تضمین کیفی باالی انرژی الکتریکی میتوان از دو روش استفاده کرد: استفاده صحیح از روشهای کنترل اتوماتیک ولتاژ و فرکانس ای اد سیستمهای قدرت بزرگ به هم پیوسته که با توجه به طبیع اختالالت دیگر دارند. ننها حساسی کمتری به تغییرات بار و 130 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 65 ش

67 تولید و انتقال اقتصادی تولید و انتقال اقتصادي بخش عمدهی الکتریسیته در ابتدا با تبدیل انرژی گرمایی ذخیره شده در سوخ های فسیلی به انرژی مکانیکی و سپس با تبدیل این انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی برای انتقال به مصرفکنندگان از طریق سیستم قدرت تولید میشود. مترسفانه بازده این فرنیند به ویژه مرحله اول تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی نسبت ا پایین اس. از اینرو بهینهسازی کل سیستم با کاهش هزینههای تولید و انتقال امری حیاتی اس. عالوه بر این ب ای استفاده از چندین سیستم کوچک اتصال بهرهبرداری از یک سیستم بهم پیوسته بزرگ صرفهجویی بیوتری را بدنبال خواهد داش. 131 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت مسائل زيست محیطی مسایل زیست محیطی در حال حاضر مسایل زیس محیطی نقش عمدهای را در مسایل سیاسی جوامع ایفا مینمایند. از نن ایی که نیروگاههای یکی از منابع اصلی نلودگیهای نب و هوایی می باشند. اقدامات زیادی را به منظور استفاده از تکنولوژیهای روز جه تولید انرژی پاک ان اب میدهند. تخمین زده میشود که سهم نیروگاههای تولید برق در انتوار گازهای CO2 در حدود 1/3 اس. از اینرو یکی از اهداف اغلب کوورهای دنیا تولید حداقل %20 از انرژی مورد نیاز خود از طریق منابع انرژی ت دیدپذیر تا پایان سال 2020 میباشد. 132 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 66 ش

68 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 133 ساختار یک سیستم قدرت الکتریکی 1- تولید 2- انتقال 3- توزيع 4- تقاضا 134 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 67 ش

69 بلوک دياگرام يک واحد تولیدكننده توان 135 اجزاي سیستم قدرت فصل دوم ژنراتورهاي سنکرون ژنراتورهای سنکرون یکی از عناصر مهم سیستم های قدرت می باشند. ( این ژنراتورها به معموال ژنراتورهای با که پرسرع توربین های می نیند در گردش به گازی یا بخاری توربوژنراتورها ) و یا ژنراتورهای کم سرع که با توربینهای نبی به گردش در مینیند تقسیمبندی میشوند. 136 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 68 ش

70 ژنراتورهاي سنکرون نکته : به منظور کاهش نیروهای گریز از مرکز توربوژنراتورهای پر سرع دارای قطر نسبتا کم ولی طول محوری زیادی بوده و بته طور افقی نصب میگردند. و ژنراتور های نبی به عل سرع کم برای رسیدن به فرکانس مورد نظر باید تعتداد قطتب هتای زیادی داشته باشند و نسب به ژنراتور های بخاری قطر بزرگ و طول محوری کوچک تری دارند 137 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت نکته ژنراتورهاي سنکرون تعداد واقعی قطبهای مغناطیسی ژنراتور سنکرون به سرع و فرکانس نامی سیستم بستگی دارد. کلیه ژنراتورها دارای دو قسم اصلی مغناطیسی تح عنوان استاتور و رتور میباشتند کته هتر دو ننهتا از فوالد مغناطیسی ساخته میشوند. سیمپیچ نرمیچر که جریان بار از نن عبتور کترده و تتوان را بترای سیستتم تولید میکند در شیارهای هم فاصله بر روی سطح داخلی استتاتور قترار گرفتته و شتامل سته ستیمپیچ فتاز موابه اس. رتور ژنراتور پرسرع شامل شیارهایی جه سیمپیچ تحریک DC اس این در حالی است که سیمپیچ تحریک ژنراتورهای کم سرع روی قطبهای برجسته رتور پیچیده میشود. 138 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 69 ش

71 ژنراتورهاي سنکرون 139 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت نحوه تولید جریان متناوب همچنین ژنراتورهای رتور فصل دوم دارای پرسرع سیم پیچ قطب با میراکننده برجسته غیر شده کوتاه اتصال سیم پیچ های اس میرا کننده نوسانات که معموال شیارهای مربوط به سیمپیچ تحریک نصب شدهاند. در ژنراتورهای کم سرع محوری سطح قطب قرار دارند. نحوه تولید جريان متناوب : به مکانیکی شکل رتور گوه های میرا را هادی می کند. که بوده در در سیمپیچهای میراکننده در شیارهای سیم پیچ تحریک رتور با جریان DC تغذیه میشوند و شار مغناطیسی دواری تولید مینماید که مقدار نن با جریان تحریک متناسب اس 140. این شار مغناطیسی دوار یک نیروی محرکه نرمیچر استاتور القا میکند که باعث جاری شدن جریان متناوب AC به سم اجزاي سیستم قدرت الکتریکی )emf( در هر فاز از سه فاز سیمپیچ سیستم قدرت میگردد. 70 ش

72 نحوه تولید جریان متناوب اثر توأب جریانهای نرمیچر شار مغناطیسی عکسالعمل نرمیچر ننها اس که دارای اندازه ثاب بوده ولی با همان سرع رتور میچرخد. شار تحریک و شار عکسالعمل نرمیچر تولید شار منت ه را مینمایند که نسب به سرع با استاتور به نسب ولی بوده ثاب رتور سنکرون می چرخد. استاتور به نسب ه منت شار اینکه بدلیل میچرخد میبایس هسته نهنی استاتور را به صورت محوری با جه محور ماشین بصورت ورقه ورقه ساخ تا تلفات نهنی ناشی از جریانهای گردابی محدود گردد. به هر حال چون شار مغناطیسی نسب به رتور ثاب اس رتوردر شرایط عادی از فوالد نهنگری صلب ساخته میشود. 141 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت نحوه تولید جریان متناوب اگر به دلیلی سرع رتور از سرع سنکرون منحرف شود این شار نسب به رتور ثاب نبوده و موجب القای جریان در سیمپیچهای میراکننده میشود. براساس قانون لنز این جریانها با تغییر شاری که ننها را به وجود نورده اس مخالف نموده و بنابراین به بازیابی سرع سنکرون و میرانی نوسانات رتور کمک مینمایند. با توجه به گذش زمان تمایل به افزایش توان نامی نیروگاهها و ژنراتورها بوجود نمده اس زیرا هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری ( به ازای هر مگاوات ) با افزایش مگاوات نامی کاهش مییابد. این نگاه اقتصادی به کمتر شدن ح م ژنراتورها به ازای هر مگاوات ساختمان کوچکتر فضای اشغال شده کمتر برای نیروگاهها ت هیزات کمکی و هزینههای انسانی کمتری من ر میشود. افزایش استفاده از گاز طبیعی از دهه 1990 من ر به افزایش توان نامی نیروگاههای سیکل ترکیبی با توربین گاز شده اس. این موضوع باعث گردیده اس که از ژنراتورهای خنک شونده با هوا با ظرفی معمول تا سطح 250 MW بتوان براحتی استفاده کرد. بنابراین محدوده نامی ژنراتورهای سنکرون پیورفته حدود 100 MW تا بیش از 1300 بوده MW و در ولتاژهای تا 32 kv بهرهبرداری میشوند. فصل دوم 142 اجزاي سیستم قدرت 10 kv 71 ش

73 نحوه تولید جریان متناوب ژنراتور سنکرون یکی از عناصر مهم سیستم اس. عالوه بر موخصات قدرت (MW) ولتاژ (KV) سترع (rpm) و فرکانس (Hz) پارامتر های الکتریکی و مکانیکی دیگر نیز که در رفتار مواد به هنگاب بهره برداری تاثیر می گذراند جز موخصات ننها توسط کارخان ات سازنده عرضه می شود 143 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت مدل ریاضی ماشین سنکرون و معادالت ولتاژ 144 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 72 ش

74 سیم پیچ استاتور 145 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت فصل دوم اجزاي سیستم قدرت ش

75 مبحث اندوکتانس های ماشین سنکرون 147 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت مبحث اندوکتانس های ماشین سنکرون 148 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 74 ش

76 مبحث اندوکتانس های ماشین سنکرون 149 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت مبحث اندوکتانس های ماشین سنکرون 150 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 75 ش

77 مبحث اندوکتانس های ماشین سنکرون 151 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت مبحث اندوکتانس های ماشین سنکرون 152 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 76 ش

78 مدل پارک ماشین سنکرون و معادالت ولتاژ 153 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت مدل پارک ماشین سنکرون و معادالت ولتاژ 154 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 77 ش

79 مدل پارک ماشین سنکرون و معادالت ولتاژ 155 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت مدل پارک ماشین سنکرون و معادالت ولتاژ 156 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 78 ش

80 مدل پارک ماشین سنکرون و معادالت ولتاژ 157 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت مدل مکانیکی ماشین سنکرون 158 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 79 ش

81 مدل مکانیکی ماشین سنکرون 159 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت سیستم در قدرت ژنراتور های سنکرون با معموأل توربین های بخاری می نیند. در گردش به نبی یا گازی توربینها معموأل م هز به یک سیستم تنظیمکننده میباشند تا بتوان پس از راهاندازی توربین سرع نن را به سرع مورد نظر بهرهبرداری رسانده و متناسب با قدرت خروجی مورد نظر بار نن را ترمین نمود. 160 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 80 ش

82 نيروگاه بخاري با کندانسور مدارهای مختلف نیروگاه بخاری با کندانسور به کمک شکل ساده زیر شرح داده می شود: پمپ نب )1( نب مورد نیاز را با فوار زیاد به منبع پیش گرب کن )2( که توسط زیرکش بخار از توربین گترب متی شود می رساند. این "پیش گرب کردن" همانطور که بعدا توضیح داده خواهد شد عالوه بر اینکه باعتث بتاال بتردن راندمان حرارتیتوربین می شود از خورندگی سطوح گرب کننده 3a نیز جلوگیری می کند. در مولد بخار )شدیر( )3( نب پیش گرب شتده پتس از عبتور از لولته هتایی کته در اثتر حترارت دود و گتاز متواد ( این لوله ها در شکل با a موخص شده( وارد محوطه b که مستقیما با شعله نتتش متواد سوختنی گرب شده اس شده و در نن ا تبدیل به بخار می شود. این بخار مرطوب یا بخار اشباع کته از ستطوح دا سوختی در تماس اس م ددا حرارت می بیند و درجه حرارت نن به حدود 560 درجه فوار ثاب b خارج می شود در گرب کن c تح سانتیگرادمی رسد. این بخار را بخار خوک یا بخار نزاد می نامیم. 161 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت نيروگاه بخاري با کندانسور بخار تازه ای که از خوک کن c خارج می شود وارد قسم فوار قوی توربین )4( کته از چنتد طبقته توتکیل شتده اس می گردد و پس از عبور از طبقات مختلف ب ز نن قسمتی که زیرکش شده م ددا به مولد بخار برگوت داده می شود) 5 (. در نن ا بخار م ددا گرب می شود و حرارت از دس رفته را باز می یابد. ستپس ایتن بختار م تددا دا شده با فوار کم وارد قسم های فوار متوسط و فوار کم توربین )6( شده و پس از زیترکش شتدن قستمتی از نن بقیه وارد کندانسور شده )1( و در نن ا تقطیر می گردد. در کندانسور بعل تقطیر و کم شدن ح م خال تولید می شود. برای نگهداشتن خال هوا و گازهای داخل شده توسط پمپ تخلیه )34( خارج می شود. برای بازیابی رطوبت اشباع شده می توان از کولر )35( که در پو پمپ خال نصب شده اس استفاده نمود. 162 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 81 ش

83 نيروگاه بخاري با کندانسور نب مقطر در کندانسور توسط پمپ کندانسور )8( وارد منبع پیش گرب کن )9( که با زیر کش بخار از طبقه فوار کم توربین گرب می شود می گردد و نب گرب شده از منبع )9( وارد دگاذر حرارتی )10( متی شتود و در نن تا بتا اضتافه شدن بخار زیرکش شده از توربین تقریبا به جوش می نید و مقدار هوائی که هنوز در نب باقی مانده از نب ختارج می شود. هوای مرطوب وارد کولر )30( شده و در نن ا مقداری نب در اثر تبرید بازیافتی می شود. نب مقطر بدون گاز با نبی که جبران کمبود و تلفات نب مقطر را می کند وارد منبع پیش گرب کن )11( که در حال جوشیدن اس می شود و از این منبع توسط پمپ )1( م ددا به مدار بسته بخار راه پیدا می کند. مواد سوختی )در این ا زغال سنگ( از یک انباری بطور دائم به مخزن 12 که تقریبا گن ایش مصرف روزانته را دارد منتقل می شود و از نن ا توسط دستگاه نقال) 13 ( وارد نسیای )14( می شود. زغال سنگ در نسیا خورد شتده تبتدیل به پودر زغال سنگ می گردد و از نن ا به کوره )16( وارد می شود. 163 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت نيروگاه بخاري با کندانسور هوای تازه جه سوخ توسط فن )15( از خارج مکیده می شود و پس از گرب شدن در گرب کن )18( به داختل کوره دمیده می شود.در اثر فوار هوا پودر زغال رسنگ در داخل کوره پاشیده می شود و در همین حال می سوزد و خاکستر نن توسط دستگاه نقال )17( تخلیه می شود. گازی که در اثر سوختن زغال سنگ و هوا بوجود می نید )گاز سوخته( به ترتیب از اطراف گرب کن هتای 3b و 3c و 5 و 3a می گذرد و سپس وارد منبع پیش گرب کن هوا )18( می شود و بدین ترتیب تا نن ا که ممکن اس حرارت دود بازیافتی می شود و پس از عبور از فیلتر و صافی الکتریکتی )19( و م تزا شتدن ذرات شتناور توستط فنتیالتور )20( بداخل دودکش )21( دمیده می شود و از نن ا به هوای نزاد راه پیدا می کند. 164 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 82 ش

84 نيروگاه بخاري با کندانسور ژنراتور )22( مستقیما به توربین بخار وصل اس و انرژی الکتریکی تولید شده توسط ترانسفورماتور )24( بتا فوتار زیاد به شبکه نقل انرژی داده می شود در ضمن اینکه قسمتی از انرژی الکتریکی ژنراتور برای تامین مصرف داخلی نیروگاه توسط ترانسفورماتور )25( گرفته می شود. تقطیر در کندانسور )7( توسط نب سردی که بته کمتک پمتپ نب )28( در لوله های سرد کن کندانسور در جریان اس ان اب می گیرد. نب گرب شده م ددا به برج خنک کتن )28( فرستاده می شود در نن ا نب گرب در م اورت با هوا خنک شده و قسمتی از نن که در اثر بخار شدن از بین می رود به کمک پمپ نب )29( جبران می شود و پمپ نب سرد شده را بداخل لوله های کندانسور هتدای متی کند. تلفات نب و بخار در اثر جذب نبودن لوله ها و درزهای مختلف و تلفتات دستتگاه دگتازر و تصتفیه نب مقطتر از گازها و غیره توسط اضافه کردن نب تصفیه شده از منبع خارجی جبران می گردد. نب اضافی برای جبران تلفات نب و بخار توسط پمپ )32( از چاه عمیق یا استخری که قبال از نب چاه عمیق پر شده اس گرفته متی شتود. نب چاه پس از گذشتن از تصفیه خانه )33( تبدیل به نب سبک و کامال بدون نمک و امالح می گتردد و ستپس بته ن داخل دگازر )10( اضافه می شود. فصل دوم 165 اجزاي سیستم قدرت نيروگاه بخاري با کندانسور c 3 b a G 3~ فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 83 ش

85 توربین بخار آرايش توربین بخار داراي سه بخش است: مراحل فوار قوی HP فوار متوسط IP و فوار ضعیف LP بخار خروجی از بویلر وارد محفظه بخار شده و از طریق شتیر اصتلی توقتف اضطراریMSV و شیر کنترل گاورنرGV به طرف توربین فوار قوی جاری میشود. پس از انبساط جزئی بخار مستقیما به بویلر بر میگردد تا م تددا در مبدل حرارتی گرب شده و ننتالپی)گرمای سیستم در فوار ثابت ) نن افتزایش یابد. بخار از سپس شیر توقف اضطراری گرمایش م دد RSV و شیر کنترل قطع IV و شیر به طرف توربین فوار متوسط جریان مییابد که در نن ا دوباره منبسط شده و نمادۀ کار میگردد. هنگاب ترک مرحلة IP بخارجه انبساط نهایی در توربین فوار ضعیف از لولههای متقاطع میگذرد. در نهای بخار به طرف کندانسور جاری میشود تا سیکل کامل گردد. فصل دوم 167 اجزاي سیستم قدرت توربین بخار به طور کلی سهم هر یک از مراحل توربین به طور جداگانه از گوتاور کل توربین می باشد. و HP 30% IP 40% LP 30% 168 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 84 ش

86 توربین بخار بخار جریان میشود. پس توربین در توسط سیستم GOV سرع کنندۀ تنظیم کنترل از سنکرون شدن ژنراتور شیرهای توقف اضطراری به طور کامل باز نگه داشته شده و سرع تنظیم وIV GV اندازه گیری سرع سرع می گردد. SD توربین و توان سرع سیگنال تولید میشود. تقوی نن با کنترل کردن وضعی سم به و محرک شیر نن یک سرو موتور روغنی اس گاورنر توسط شیرهای ابزار کننده اصلی سیستم تنظیمکنندۀ که توسط شیر تنظیم کنترل میشود. هنگامی که سنکرونکردن ژنراتور ان اب شد فقط از شیرهای توقف اضطراری به منظور توقف ژنراتور در شرایط اضطراری استفاده میشود. هرچند از ننها غالبا برای کنترل راهاندازی اولیه توربین نیز استفاده میشود. 169 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت توربین بخار 170 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 85 ش

87 توربین بخار 171 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت توربین بخار 172 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 86 ش

88 توربین بخار نکته : 173 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت توربین بخار چنانچه مواهده می شود کمپرسور های خارج 1 را می مکد ومتراکم کرده به فوار 2 می رساند. این هوای فورده گرب وارد اطاق احتراق می شود در نن ا تحویل احتراق و هوا به طریق ایزو بار )در فوار ثاب ) ان اب متی شتود و حرارت هوا به نقطه 3 می رسد. گاز سوخته دا متراکم شده وارد توربین شده و در نن ا از 3 به 4 انبساط می یابد و با درجه حرارت 4 از توربین خارج می شود. 174 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 87 ش

89 2 3 G ~ فصل دوم اجزاي سیستم قدرت توربین گازی راندمان حرارتی چنین نیروگاهی خیلی کوچک و در حدود %20-15 می باشد و چنانچه دیده می شتود رانتدمان حرارتی توربین گاز ساده خیلی کوچکتر از راندمان حرارتی توربین بخاری با کندانسور می باشد. همانطور که شکل زیر نوان می دهد از حرارت گاز خروجی )5( برای باال بردن حترارت هتوای تتراکم یافتته )2( استفاده می شود. بازیافتی حرارت گازهای خروجی توربین که حتی مافوق درجه حرارت بعد از تراکم هوا است 176 مقداری از انرژی اتالفی تخلیه م ددا وارد مدار می شود و در ضمن اینکه تا حدی نیز از مصرف ستوخ جوئی می گردد راندمان حرارتی توربین را تا حدود %32 ترقی میدهد. فصل دوم اجزاي سیستم قدرت صترفه 88 ش

90 توربین گازی 2 3 G ~ فصل دوم اجزاي سیستم قدرت توربین گازی در نیروگاه شکل زیر تراکم هوا در دو مرحله مختلف ان اب می گردد. مرحله اول توسط کمپرسور فوار ضتعیف از 1 به 2 و مرحله دوب توسط کمپرسور فوار قوی از 3 به 4. قسمتی از حترارت ای تاد شتده در اثتر تتراکم فوتار ضتعیف توسط کولر نب سرد خارج می شود و تحویل 2 به 3 صورت می گیرد. هوای متراکم با فوار و حرارت )4( وارد اطاق احتراق فوار زیاد می شود و در نن ا اولین مرحله احتراق صورت متی گیرد و گاز محترق شده و تراکم یافته تا نقطه 5 وارد اولین توربین می شود و در نن ا انبساط یافته و درجه حرارت و فوار نن به نقطه 6 می رسد و گاز تولید شده به کمپرسور فوار زیاد تحویل داده می شود. سپس گاز در این وضتعی وارد دومین اطاق احتراق می شود و در این ا مرحله دوب احتراق در اثر ورود ماده ستوخ و گتاز اکستیژن دار ان تاب می گیرد و درجه حرارت گاز م ددا تا نقطه 7 باال می رود و گاز با این کیفی وارد دومین توربین )مرحله دوب( شده و در این ا انبساط یافته و در ضمن بکار انداختن کمپرسور فوار ضعیف مقداری نیز کار مفید ان تاب متی دهتد کته از ژنراتور گرفته می شود و سپس تقریبا با فوار 1 نتمسفر و درجه حترارت 8 از تتوربین ختارج میوتود. ایتن تحتویالت دوباره با احتراق و انبساط متوالی باعث می شود که راندمان نیروگاه گازی تا حدودی از 32 %نیز ت اوز کند. فصل دوم 178 اجزاي سیستم قدرت 89 ش

91 توربین گازی G ~ فصل دوم اجزاي سیستم قدرت توربین گازی سیکل ترکیبی در این سیستم گرمای خروجی از توربین گازی مستقیما به داخل بویلر بازیابی گرماHRB هدای میشود تا بخار افزایش با الکتریسته محرکه با تولید واحد در را بیوتری نماید. تولید بخاری دمای معموال گازهای خروجی توربین گاز بسیار باال و در حدود C 535 اس. بنابراین با اضافهکردن یک سیکل توربین بخار در گرمای از استفاده و گاز سیکل پایینی انتهای طور به سیکل کل بازده اضافی چوم گیری افزایش می یابد. واحدهای پیورفته سیکل ترکیبی دارای بازده نزدیک به %60 و حتی باالتر از نن هستند. 180 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 90 ش

92 توربین گازی سیکل ترکیبی معموال نیروگاه های سیکل گازهای از ترکیبی توربین سه یا دو خروجی افزایش برای گازی یک بخار دمای توربین بخاری استفاده میکنند. واحدهای سیکل ترکیبی عالوه بر راندمان حرارتی بیوتر مزایای مهم دیگری نیز نسب به واحدهای زغالسوز مرسوب هزینه های و کم ننها ساخ زمان دارند. سرمایه گذاری نصف تقریبا و پایین ننها مقادیر در متناظر SO2 واحد های واحدها این اس زغال سوز بدون تقریبا توانایی فاقد و نلودگی گاز انتوار نیروی به هستند. انسانی کمتری نیاز دارند و مسرله جاب ایی مواد گازی نسب به زغال سنگ و خاکستر در ننها خیلی ساده تر اس. فصل دوم 181 اجزاي سیستم قدرت توربین گازی سیکل ترکیبی 182 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 91 ش

93 توربین آبی. توربینهای هیدرولیکی قدرت را از نیروی اعمال شده قدیمیترین شکل تولید توان استفاده از انرژی نبی اس نب وسیله به پایین تر منبع یک به باالتر منبع یک از که هنگامی سرازیر میشود دس به می نورند. فاصله عمودی بین منبع باالتر و سطح توربین رأس نامیده میشود. اندازۀ راس در دستهبندی نیروگاههای برق نبی کار این دارد. برد دسته بندی )حرک پایین رأس و متوسط رأس باال رأس شامل اس رودخانه( حد هرچند موخصی برای این دستهبندی وجود ندارد. 183 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت توربین آبی 184 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 92 ش

94 توربین آبی وضعی نیروگاههای کوور نوان میدهد ظرفی نامی نیروگاههای کوور در سال 1391 به مگاوات رسید و در حال حاضر باالترین ظرفی نصبشده در میان کوورهای خاورمیانه به شمار میرود. بر اساس نمار سال 91 نیروگاههای حرارتی 84 درصد از کل ظرفی نیروگاههای کوور را به خود اختصاص دادهاند. 185 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت سیستم های تنظیم کننده توربین 186 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 93 ش

95 گاورنر 187 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت گاورنر مکانیکی هیدرولیکی 188 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 94 ش

96 گاورنر مکانیکی هیدرولیکی دو وزنه کویده شده با فنر در گاورنر گریز از مرکز به وسیله موتوری که قدرت خود را از محور توربین میگیرد به نحوی میچرخند که ارتفاع این وزنهها به سرع بستگی داشته باشد. هنگامی که گوتاور مکانیکی توربین با گوتاور الکترومغناطیسی عکسالعملی ژنراتور برابر باشد سرع چرخوی توربین ت ژنراتور ثاب بوده و موقعی وزنهها تغییری نمیکند. اگر بر اثر تغییر بار گوتاور اصلی طوری افزایش یابد که بزرگتر از گوتاور محرک مکانیکی شود سرع چرخش ω کاهش یافته و وزنهها به صورت شعاعی به دلیل عمل گریز از مرکز به داخل حرک میکنند. این عمل باعث باال رفتن نقطهA واقع بر روی اهرب شناور گاورنر میشود و در نتی ه اهرب A-B-C حول نقطه C میچرخد. این چرخش باعث می شود که نقطه B و شیر تنظیمکننده به سم باال حرک کنند و روغن با فوار زیاد به داخل محفظه باالیی سرو موتور اصلی جریان یابد. اختالف فوار در پیستون نن را وادار به حرک به سم پایین مینماید. از اینرو شیر توربین تاحدی باز شده و قدرت توربین افزایش خواهد یاف. 189 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت گاورنر مکانیکی هیدرولیکی I,E,Dو H به پایین حرک جاب ایی پیستون سرو موتور اصلی به سم پایین باعث می شود نقاط نموده و اهرب شناور ادوات افزایش سرع حول نقطهG به سم پایین بچرخد. به همین نحو نقطه C پایین رفته و اهرب- A-B C حول نن میچرخد. این عمل باعث بسته شدن شیر تنظیمکننده گردیده و کاهش جریان روغن به داخل اتاقک باالیی را بهدنبال خواهد داش. 190 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 95 ش

97 گاورنر مکانیکی هیدرولیکی : سیستم این تنظیم کننده اصلی حلقه یکی اس منفی فیدبک حلقه دو دارای سرع فیدبک به واسطه ادوات اندازه گیری سرع توربین و گاورنر گریز از مرکز و دوب حلقه فیدبک وضعی شیر بخار پیستون و نقاط I, E D,و H و C حلقه فیدبک اخیر این اطمینان را میدهد که موخصه استاتیکی سرع ت قدرت توربین دارای یک شیب منفی اس. مطابق ننچه که بعدا در این بخش توضیح داده خواهد شد چنین موخصهای برای کنترل توربین اساسی اس زیرا اطمینان میدهد که هر افزایش سرعتی با یک کاهش متناظر در گوتاور توربین همراه D-E-F تغییر مییابد. خواهد بود و بالعکس. این شیب یا با حرک افقی نقطه E روی اهرب 191 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت گاورنر مکانیکی هیدرولیکی 192 فصل دوم دیاگراب شماتیک گاورنر مکانیکی ت هیدرولیکی اجزاي سیستم قدرت 96 ش

98 گاورنر الکترو هیدرولیکی در این نوع گاورنر سرع رتور توربین به صورت الکترونیکی با استفاده از یک چر دندانهدار و یک میله با دق زیاد اندازه گیری میشود. سیگنال الکتریکی به دس نمده به واسطه یک مبدل الکتروهیدرولیکی تقوی گردد. می همان گونه شکل در که مالحظه می شود سیستم این عملکرد تفاوت سیستم با زیادی ت مکانیکی هیدرولیکی اما ندارد انعطاف پذیری تنظیم کننده های الکترونیکی باعث حلقه های تا می شود کنترل اضافی 193 بهوجود نیند که دیگ بخار و سیستمهای کنترل توربین را به هم مرتبط میسازند. فصل دوم اجزاي سیستم قدرت گاورنر الکترو هیدرولیکی 194 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 97 ش

99 گاورنر مکانیکی هیدرولیکی گاورنر مکانیکی هیدرولیکی گاورنر الکتروهیدرولیکی 195 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 98 ش

100 ش 99

101 ش 100

102 ش 101

103 ش 102

104 ش 103

105 ش 104

106 196 ن كت ه: ش

107 ش 106

108 Fast valving is low-cost aid to electric grid stability that responds to large disturbances by rapid valve closure followed by quick opening. شیر زنی سریع کمک های کم هزینه ای برای ثبات شبکه برق است که به اغتشاشات بزرگ توسط بسته شدن سریع شیر پس از باز شدن سریع پاسخ می دهد ش

109 ش 108

110 ش 109

111 206 خازنهای موازی منظور از خازن های موازی خازن هایی اس که به موازات خطوط بسته می شوند. این نوع خازن های قدرت به وفور در سیستم های توزیع به کار می رود. خازن های موازی توان یا جریان نوع راکتیو را ترمین می کنند تا مولفه ناهم فاز جریان مورد نیاز یک بار القایی را جبران نمایند. از طرفی خازن موازی با کویدن جریان پیش فاز که بخوی یا همه مولفه پس فاز جریان بار القایی را در نقطه نصب خنثی می کند موخصه نن را اصالح می نماید. بنابراین خازن موازی همان اثر خازن سنکرون یعنی ژنراتور یا موتور سنکرون ( همزمان ) پرتحرک را دارد. با بکارگیری خازن موازی برای فیدر می توان جریان بار را کم کرد و ضریب توان مدار را بهبود بخوید. در نتی ه اف ولتاژ بین خروجی فیدر و بار نیز کاهش می یابد. خازن های موازی اثری بر جریان یا ضریب توان مدار بعد از نقطه نصب خود ندارند.البته وجود خازن باعث بهبود سیستم در مدارات قبل از خازن می گردد لذا باید در مکان نصب خازن به این نکته توجه داش. 220 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 110 ش

112 خازنهای سری این خازن ها که به صورت سری با خط بسته می شوند به میزان بسیار محدودی در سیستم های توزیع به کار روند زیرا از وسایل بسیار تخصصی ساخته شده و کاربرد بسیار کمی دارند. می کاربرد این خازنها در شبکه کمتر از خازنهای موازی بوده و صرفا جه موجب انتقال توان بیوتر در شبکه می گردد و باعث کاهش اف پایداری دینامیکی و جلوگیری از نوسانات زیر سنکرون SSR نیز استفاده میشود. کاهش امپدانس خطوط بوده و ولتاژ می گردد البته امروزه از ا نی این امر جه امر خاص مسایل عل به باید کاربرد هر به مربوط تحقیقات مهندسی پیچیده فراوانی صورت گیرد. بنابراین عموما شرک های برق رسانی نسب به نصب خازن های سری به ویژه در اندازه های کوچک بی میل اند. 221 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت خازنهای سری خازن های سری راکتانس القایی را جبران می کنند. به عبارت دیگر خازن سری یک راکتانس منفی ( خازنی ) اس که با راکتانس مثب ( القایی( مدار سری می شود و همه یا بخوی از نن را جبران می کند. بنابراین اثر اصلی خازن سری کاهش یا حتی حذف اف ولتاژ ناشی از راکتانس القایی مدار اس. حتی می توان فرض کرد که خازن سری یک تنظیم گر ولتاژ اس و میزان افزایش ولتاژ متناسب با اندازه و ضریب توان جریان ترمین می کند. بنابراین خازن سری ولتاژ را افزایش می دهد به طوری که این افزایش خود به خود و همزمان با رشد بار بیوتر می شود. همچنین خازن سری در ضریب توان های کمتر که اف ولتاژ بیوتر اس افزایش ولتاژ خالصی بیوتر از خازن موازی پدید می نورد ولی خازن سری ضریب توان سیستم را بسیار کمتر از خازن موازی بهبود می بخود و اثر کمتری در فصل دوم جریان سیستم دارد 222 اجزاي سیستم قدرت 111 ش

113 سه فاز و دو قطب دارای اندوکتانس ها و 60Hz 0.9pf 24KV مثال 1-3 یک ژنراتور سنکرون 555MVA مقاومتهای مربوط به سیم پیچهای استاتور و تحریک به صورت زیر اس : l aa = cos 2ϴ mh L ab = cos 2 ϴ + π 3 mh l afd = 40.0cos ϴmH L ffd = mH R a = Ω R fd = Ω 223 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت الف( Ld و Lq را بر حسب هانری تعیین کنید. ب(اگر اندوکتانس نوتی استاتور (L1) مساوی mH باشد Lad و Laq را بر حسب هانری تعیین نمایید. ج( با استفاده از مقادیر نامی ماشین به عنوان مقادیر پایه ی کمی های استاتور با استفاده از سیستم متقابل مبنای واحد بر پایه ی Lad مقادیر پارامتر های زیر را در مبنای واحد محاسبه کنید: L 1, L ad, L aq, L d, L q, L afd, L ffd, L fd, R a, R fd حل الف( با استفاده از معادالت 61-3 و 62-3 داریم: L d = Laa 0 + Labo laa 2 L q = laa + Labo 3 2 L aa2 = = = mH = mH 224 اجزاي سیستم قدرت فصل دوم 112 ش

114 حل ب( با استفاده از معادالت 61-3 و 62-3 داریم: اندوکتانس متقابل بین سیم پیچ استاتور و رتور Lad = Ld L1 = = mH Laq = Lq L1 = = 4.432mH های استاتور و رتور به صورت زیر اس : 555MVA =ول نمپر پایه ی سه فاز E sbase RMS = 24 3 = KV ج( مقادیر پایه ی کمی 225 e s base = = اوج KV I a base RMS = = A فصل دوم اجزاي سیستم قدرت i s base = = اوج A Z s base = = Ω ω base = 2π 60 = 377 L s base = = 2.753mH مبنا 377 I fd base = L ad L afd اوج i s base = اجزاي سیستم قدرت = رادیان بر ثانیه الکتریکی فصل دوم 113 ش

115 e fd base = = kV Z fd base = = Ω = base L fd مبنا = mH 227 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 228 L aq = = 1.61pu L d = Lad + L 1 = = 1.81pu L q = Laq + L 1 = = 1.76pu L afd = L afd i fd base = 40.0 L s base i s base = 1.66pu L ffd = = 1.825pu L fd = Lffd Lad L 1 = اجزاي سیستم قدرت = 0.15pu و مقادیر در مبنای واحد به صورت زیر خواهد بود: فصل دوم 114 ش

116 L ad = = 1.66pu L aq = = 1.61pu L d = Lad + L 1 = = 1.81pu L q = Laq + L 1 = = 1.76pu L afd = L afd i fd base = 40.0 L s base i s base = 1.66pu L ffd = = 1.825pu L fd = Lffd Lad 229 فصل دوم اجزاي سیستم قدرت = = 0.165pu Ra = = 0.003pu Rfd = = فصل دوم اجزاي سیستم قدرت 115 ش

117 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 231 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار پيشگفتار یکی از ویژگیهای موخصه عملکردی سیستم قدرت نیاز نن به تنظیم مداوب شرایط عملکرد سیستم به منظور ترمین تقاضای بار متغیر اس. اگر چه تغییر تقاضا در هر نوع بار خاص میتواند کل بار را تغییر دهد اما چگونگی این تغییر بار نراب و قابل پیشبینی اس. این موخصه مهم اس جه توریح رفتار سیستم در این حال ماندگار این فصل مدلهای ریاضی حال ماندگار کلیه عناصر اصلی سیستم نظیر خطوط انتقال کابلهای انتقال ترانسفورماتورها ژنراتورها و غیره را ارائه نموده اس. 232 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 116 ش

118 معادالت خط و مدار معادل π V R معادالت خط و مدار معادل π جه ت زیته و تحلیتل حالت مانتدگار پارامترهتای مهتم ولتاژهتا و جریانهتا در پایانتههای ختط I R V s I s میباشند. که در ننها زیر نویس R و S به ترتیب سم دریاف و سم ارسال خط را نوان میدهنتد. ولتاژهتا و جریانها به وسیله معادالت خط بلند به صورت زیر بیان میشوند: (1-3) ثاب انتوار اس. که در نن Z c = Z/y امپدانس موخصه )یا موجی( خط و از نن ا که هر دو ثاب r و Z c مقادیر مختلط هستند ثاب انتوار را میتوان به صورت زیر بیان نمود: که در نن α ثاب میرایی و β ثاب فاز اس. 233 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار عملکرد خط انتقال عملکرد خط انتقال در یک خط انتقال نوعی در حالی که r x باشد میتوان از g چومپوشی نمود. شناخ کلیتر در مورد عملکرد خط انتقال با در نظرگرفتن خط بدون تلفات و چومپوشی از r بهدس مینیتد. بتا چومپوشتی از g وr امپتدانس موخصه کامال اهمی اس : (5-3) و ثاب انتوار γ نیز کامال موهومی خواهد بود: (6-3) بنابراین 0=a و =β ωlc خواهد بود. با این مقادیر Z c و γ توابع هذلولی به صورت زیر خواهند بود: و 234 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 117 ش

119 عملکرد خط انتقال بنابراین معادله به صورت روابط زیر ساده میشود: (7-3) V S حال معادالت توان راکتیو و حقیقی انتقالی خط با استفاده از مدار معادل π خط بیان خواهد شد. اگر V R فازور مرجع باشد و به اندازه زاویه δ SR از V R جلوتر باشد در این صورت داریم: V s = V S e jδsr و V R = V R 235 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار عملکرد خط انتقال زاویه δ SR به عنوان زاویه بار یا زاویه انتقال تعریف میشود. چنانچه خط را بدون تلفتات در نظتر بگیتریم جریتان سم دریاف را میتوان از معادله )7-3( به صورت زیر محاسبه نمود: (10-3) توان ظاهری مختلط در سم دریاف از رابطه زیر محاسبه می شود: )11-3( 236 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 118 ش

120 عملکرد خط انتقال توان حقیقی در سم P R دریاف را می توان از رابطه زیر به دس نورد : )12-3( این رابطه نوان می دهد که با وجود ولتاژهای با دامنه موخص در سم ارستال و ستم دریافت افزایوی در توان اکتیو سم دریاف Pمن R ر به افزایش زاویه بار δ SR میگردد. توان انتقالی حداکثر در δsr=π/2 به دست اس با: )13-3( هتر می نیتد کته مقتدار نن برابتر 237 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار عملکرد خط انتقال در خطوط با طول متوسط (کمتراز βl(200km دارای مقدار پایینی اس. بنابراین با ساده سازی روابط خواهیم داش : )15-3( 238 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 119 ش

121 مالحظات توان راكتیو مالحظات توان راکتیو اگر در این بحث ولتاژ سم ارسال ثاب فرض شود این سؤاالت مطرح میشود که چه اتفاقی برای ولتتاژ سم دریاف خواهد افتاد اگر: الف: توان راکتیو Q R در سم دریاف ب: توان اکتیو P R در سم دریاف تغییر کند. ابتدا تغییرات Qرا R در نظر میگیریم. توان راکتیو در سم دریاف را میتوان با استفاده از قسم موهومی معادلة )11-3( به شرح زیر به دس نورد: )16-3( 239 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار مالحظات توان راکتیو با ساده سازی معادله )14-3( معادله )16-3( بهصورت تقریبی به شکل زیر بیان میشود: )17-3( این معادله همانند معادله 8-1 مدل ساده خط میباشد در حال عادی به دالیل پایداری که قبال مورد بحث قرار گرف δ SR زاویه به اندازهای کوچک نگه داشته میشود که 1 SR cos δ باشد. به عبارت دقیقتر δ SR این فرض مربوط به انتقال توان راکتیو برای حالتی اس که = 0 R P بوده و براساس معادله )12-3( )18-3( = 0 باشد. در نتی ه با سادهسازی خواهیم داش : 240 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 120 ش

122 فلا) مالحظات توان راکتیو به وضوح می توان دریاف Q R که به اندازه ولتاژهای سم ارسال و سم دریاف خط بستگی زیادی داشته و از سم ولتاژ باالتر به سم ولتاژ پایینتر جریان مییابد. با فرض ثاب V S بودن تغییرات Qبرحسب R ولتتاژ ) به صورت یک ستهمی بتا مقتدار حتداکثر 2/ S V R = V رستم شتده دریاف سم V R در شکل 4-3 اس. از نن ا که ولتاژهای سیستم باید نزدیک به V n نگه داشته شوند نقطه کار همواره در سم راس مقدار پیک با شرط 2/ S V R > V خواهد بود. در نتی ه هر افزایوی در Q R من ر به کاهش V R خواهتد شتد در حالی که Q R کاهش باعث افزایش V R میگردد. این موضوع با توجه به تعریف جبرانسازی تتوان راکتیتو 241 بسیار فصل با اهمی سوم. اس سیستم قدرت در حالت ماندگار مالحظات توان راکتیو شکل 4-3- اثر تقریبی ولتاژ سم دریاف در اثر: الف( تغییراتQR ب( تغییرات QS هنگامی که از اثر عبور توان اکتیو چومپوشی شود )21-3( 242 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 121 ش

123 مالحظات توان راکتیو حال ببینیم با در نظرگرفتن انتقال توان اکتیو) 0 R P و در نتی ه 0 SR δ( مالحظات باال چگونه تغییر مییابند. بهطور کلی میتوان تلفات توان راکتیو خط را مثب یا منفی در نظر گرف یک منبع یا مصرف کننده خالص توان راکتیو فرض نمود. توان راکتیو توسط ظرفی ولتاژی بستگی دارد که معموال در حوالی مقدار نامی نن. بهنحوی که بتوان خط انتقال را خازنی خط تولید شده و به نگه داشته میشود. این تولید توان راکتیو نسبتا ثاب به وسیله مصرف اندوکتانس خط جبران میشود. این مصرف به صورت یک تابع درجه دو از جریان تغییر می نماید (X (Q=I 2 و به میزان زیادی به بارگذاری واقعی خط ΔQ = Q S Q R را میتوان با استفاده از )22-3( معادلههای )16-3 و( بستگی دارد. برای بررسی کمی این اثر )19-3( به صورت زیر محاسبه نمود: تلفات توان راکتیو 243 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار مالحظات توان راکتیو با فرض V S V R V n و حذف cos δ SR و با استفاده از معادلة )12-3( داریم: )23-3( موخصههای به دس نمده از معادله )23-3( در شکل 5-3 برای خطوط انتقال با سطوح ولتاژ مختلف نوان داده شده اس. تلفات توان راکتیو فقط هنگامی صفر میشود که P R = P SIL باشد. اگر P R < P SIL باشد ننگاه خط انتقال یک منبع خالص توان راکتیو می باشد و اگر P R = P SIL شرایط کامال برعکس بوده و خط انتقال به منزلة یک مصرفکننده خالص توان راکتیو تلقی میشود. 244 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 122 ش

124 فلا) مالحظات توان راکتیو شکل 5-3- مثالهایی از توان راکتیو مصرفی خط بدون تلفات به صورت تابعی از بار حقیقی برای مقادیر مختلف ولتاژ نامی 245 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار مدار معادل ترانسفورماتور مدار معادل ترانسفورماتور. ) مدار معادل یک ترانسفورماتور در شکل 6-3 نوان این اصلی عنصر اس داده شده مدار ترانسفورماتور ایدهنل با نسب ϑ=n 1 N/ 2 میباشد که در نن N 1 تبدیل N 2 و به ترتیب تعداد حلقههای سیمپیچهای اولی ه و RI 2 در سیمپیچهای اولیه و ثانویه میباشند R 2 ثانویه هستند. مقاوم R 1 و های مربوط به تلفات در حالی که X 2 راکتانس های X 1 و شار این هستند. نوتی شار به مربوط ارتباط هم به را سیم پیچ دو که اس مؤلفه ای نمی دهد بلکه تنها سیمپیچ اولیه یا ثانویه را پیوند میدهد. تغییرات سینوسی در ولتاژ تغذیه باعث مغناطیسی شدن م دد سیکل هسته ترانسفورماتور میشود که مقدار این مغناطیسی شدن توسط منحنی هیسترزیس فوالد هسته تعیین 246 می گردد. فصل سوم این موضوع من ر به عبور جریان مغناطیس کنندگی I μ سیستم قدرت در حالت ماندگار حتی در بی باری میگردد. 123 ش

125 فلا) مدار معادل ترانسفورماتور جریان با شار مغناطیسکنندگی هم فاز بوده و بنابراین نسب به نیروی محرکه الکتریکی E F به اندازه 2/π I μ B μ وسیله به جریان این دارد. فاز ترخیر سوسپتانس موازی مدل سازی می شود.این تغییرات هسته شار سیکل همچنین مقدار موخصی از انرژی را به صورت گرما در هسته ترانسفورماتور تلف میکند. این مؤلفه از تلفات هسته به عنوان تلفات هیسترزیس تعریف میشود. از نن ا که هسته خود یک هادی الکتریکی اس تغییرات شار یک نیروی محرکه الکتریکی القا میکند که من ر به عبور جریانهای گردابی چرخان میشود. این جریان های گردابی تلفات انرژی حرارتی را که به تلفات جریان گردابی موسوب اس ای اد مینماید. م موع تلفات جریان گردابی و تلفات هیسترزیس تلفات هسته P Fe نامیده میشود. این تلفات انرژی در هسته جریان اضافی را I Fe 247 در اولیه بهوجود مینورد که هم فاز با emf القایی اس. فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار مدار معادل ترانسفورماتور ) مدلسازی نمود. در تلفات هسته را میتوان با قرار دادن یک رسانایی G Fe در مدار معادل شکل 6-3 شرایط بیباری جریان سم اولیه با م موع فازور جریان مغناطیسکنندگی و جریان تلفات هسته برابر بوده و جریان به تحریک شرایط در اس موسوب بارداری ترانسفورماتور جریان اضافه بار جریان به تحریک. I E می شود. 248 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 124 ش

126 ب) فلا) مدار معادل ترانسفورماتور ) )الف( شکل 6-3- ترانسفورماتور تک فاز با دو سیم پیچ ) مدار معادل )ب( مدار معادل با تبدیل ثانویه به اولیه 249 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار موتورهاي القايی موتورهای القایی حدود 50-70% الکتریسیته توسط موتورهای الکتریکی مصرف می شود که تقریبا 90% ایتن مصترف توستط موتورهای القایی اس. به طور کلی چنین موتورهایی در بارهای صنعتی مصرف بسیار بیوتری دارنتد تتا بارهتای خانگی یا ت اری. شکل 28-3 مدار معادل معروف و ساده شده یک موتور القایی را نوان میدهد. در ایتن متدار معتادل راکتتانس معادل سیمپیچهای روتور و استتاتور R مقاومت روتتور X m راکتتانس مغنتاطیس کننتدگی و S لغتزش موتتور میباشد که از رابط S = (ω s ω)/ ωs بهدس مینید. 250 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 125 ش

127 ب) ب). تقاضتای تتوان مشخصه توان لغزش توان دوب جریان عبوری از شاخه سری بصورت زیر حقیقی ناشی از این جریان برابر اس با: موتورهای القایی میباشد که در نن V ولتاژ تغذیته است تقاضای توان حقیقی ناشی از این جریان برابر اس با: )134-3( خطوط توپر تغییرات P e را بر حسب لغزش در مقادیر مختلف V نوان میدهند. با موتقگیری از رابطه توان میتوان نوان داد که حداکثر بارگذاری Pدر max = V 2 2X/ لغزش بحرانی S = Scr = R/Xs اتفاق میافتد که این لغزش به ولتاژ بستگی ندارد. الزب به ذکر اس که S cr = R به ولتاژ بستگی ندارد. X فصل سوم 251 سیستم قدرت در حالت ماندگار موتورهای القایی 252 فلا) فصل سوم ) موخصههای (S) Pدر e مقادیر مختلف V ) )الف( شکل موخصههای موتور القایی ) موخصههای (S) Pموتور e تح بار با گوتاور ثاب سیستم قدرت در حالت ماندگار 126 ش

128 موتورهای القایی نقطه قسم پایدار موخصه موتور القایی در سم چپ ناحیه پیک نن اس. جایی که Sمیباشد. < S cr برای اثبات این مسئله نقطه Iرا در سم راس پیک باالترین موخصه در نظر بگیرید. با چومپوشی از تلفات اگر فصل سوم 253 سیستم قدرت در حالت ماندگار I نقطه تعادل باشد ننگاه توان الکتریکی تحویلی P e P 0 با توان مکانیکی Pدر m دیاگراب برابر می باشدکه با نوان داده شده اس. حال فرض کنید موتور در معرض یک اختالل گذرا قرار گیردکه باعث کاهش لغزش نن شود )یا به عبارتی افزایش سرع (. این عمل موجب افزایش توان الکتریکی تحویلی میگردد. از نن ا که میتوان P m را ثاب فرض کرد موتور توان بیوتری ازننچه که بار جذب میکند مصرف مینماید( P) e > P m از اینرو توان اضافی باعث شتاب روتور شده و سرع م ددا افزایش مییابد. این افزایش سرع من ر به حرک بیوتر نقطه کار به سم چپ و دور شدن از نقطه می شود. I موتورهای القایی حال اختالل گذرای دیگری را در نظر بگیرید که باعث افزایش لغزش شود )کاهش سرع (. ا نی عمل باعث اف Pمیشودکه e من ر به کمبود توان و کاهش سرع یافته و باالخره موتور در 1 = S متوقف میشود. روتور میگردد.در نتی ه لغزش افزایش بیوتری این شرایط در نقطه تعادل پایدار 1 برعکس اس. در این نقطه هر گونه اختاللی که باعث کاهش لغزش )افزایش سرع ) شود من ر به کاهش توان تحویلی به موتور میگردد. این کمبود توان ) m P) e < P موجب کاهش سرع موتور )افزایش لغزش( میشود تا جایی که به نقطه 1 برگردد. به همین ترتیب هنگامی که اختاللی موجب افزایش لغزش شود موتور به نقط 1 بر میگردد. 254 فصل سوم سیستم قدرت در حالت ماندگار 127 ش

129 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 255 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی پيشگفتار سریع ترین دینامیک مورد نظر دینامیکی اس که به ای اد اثر متقابل الکترو مغناطیستی در ژنراتتور بالفاصتله پس از بروز اختالل در سیستم مربوط می باشد. این حال های دینامیکی من ر به تولید جریانها و گوتاورهای زیاد در ژنراتور شده و دارای مقیاس زمانی چندین میلی ثانیهای هستند برای درک چگونگی به وجود نمدن گوتاورها و جریانهای خطا در این فصل از قوانین اساسی فیزیک برای توریح اثر متقابل الکترومغناطیسی که در ژنراتور اتفاق میافتد استفاده خواهد شد. 256 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 128 ش

130 ب) اصول اساسی جریان ها و شارها در داخل ژنراتور پس از خطا را می توان با استفاده از قانون شارهای پیوندی ثاب ت زیه و تحلیل نمود. این قانون که براساس بقای انرژی بنا شده این نحو بیان می شود که شار مغناطیسی که با یک سیم پیچ بسته پیوند می خورد نمیتواند به صورت ننی تغییر نماید. انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی با شار. پیوندی متناسب اس. بنابراین میتوان گف که تغییر ننی در انرژی ذخیره شده ممکن ن سی 257 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی فلا) ) ) شکل 1-4- پیوستگی شار پیوندی یک سیم پیچ پس از تغییر در ارایش مدار فلا) ) دیاگراب مداری )ب( جریان بهعنوان تابعی از زمان شار پیوندی و شار هسته 258 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 129 ش

131 فلا) 5/19/2017 قانون شار ) کاربرد قانون شارهای پیوندی ثاب به یک سیستم ساده که از منبع DC تغذیه میشود در شکل 1-4 نوان داده شده اس. در لحظه = 0 t کلید سیمپیچ را از منبع جدا کرده و همزمان سیمپیچ را اتصال کوتاه میکند. قبل از عمل سوئیچینگ شار پیوندی سیم پیچ برابر با Ψ 0 = NФ 0 = Li 0 خواهد بود. که در نن. قانون شارهای پیوندی ثاب جریان اس i 0 و ای اب می کند که L اندوکتانس سیمپیچ N تعداد دورها شار پیوندی سیم پیچ درس قبل و بعد از اتصال کوتاه با هم برابر باشند یعنی: Ψ t = 0 + = Ψ(t = 0 ) 259 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون اتصال كوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون اتصال كوتاه سه فاز در ژنراتور بی بار با چشم پوشی از مقاومت سیم پیچ. این شکل برای برش عرضی از یک ژنراتور به همراه موقعی همه سیم پیچ ها در شکل 3-4 نوان داده شده اس هر نوع ژنراتور با رتور گردان و قطب برجسته معتبر بوده که رتور دارای یک سیم پیچ اضافی که همان سیم پیچ. در هر لحظه از زمان میراکننده محور d رتور اس و با D نوان داده شده اس موقعی رتور نسب به مرجع γ = γ 0 محور فاز A با زاویة γ تعریف میشود. زیرا خطا ممکن اس هنگامی ر دهد که رتور در موقعی باشد. زمان خطا به عنوان لحظه صفر (0 = t) در نظر گرفته میشود. بنابراین موقعی رتور در هر لحظه زمانی t γ = γ 0 + ωt پس از خطا برابر اس با : 260 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 130 ش

132 الف) ب) ب) ج) ج) اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون 261 شکل 3-4- ژنراتور و سیم پیچ های نن فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون ) ) فلا) برای تعیین جریان های خطای ناشی از وقوع اتصال کوتاه سه فاز در لحظه ) کاربرد قانون شارهای پیوندی ثاب 262 ) فاز C γ = γ 0 ) فاز A ) فاز B فصل چهارم 131 ش

133 اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون در ضمن جریانهای مؤلفه AC را میتوان به صورت زیر نوشت : (7-4) این مؤلفهها با شارهای پیوندی ΨfA ΨfBوΨfc متناسب هستند. در حالی که جریانهای مؤلفه DC را میتوان از معادالت زیر به دست آورد: (8-4) 263 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون جریان خالص با اضافه کردن جریان های مؤلفه ها به صورت زیر به دس می نید: )9-4( که در نن نفس DC به γ0 بستگی دارد. زاویه γ0 مربوط به لحظهای از سیکل AC اس که در نن خطا ر می دهد و برای فازهای ژنراتور متفاوت می باشد. 264 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 132 ش

134 ب) ج) اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون به طور کل ی یک خطای سه فاز موجب عبور جریانهای اتصال کوتاه در نرمیچر میشود که دارای مؤلفه های محور d اس. در لحظه خطا هر دو نیروی محرکه مغناطیسی AC و DC نرمیچر در جه رتور و DC AC میباشند و سپس با چرخش رتور mmf جریان متناوب نرمیچر با نن میچرخد و جریانهای DC اضافی در رتور القا میکند. در حالی که mmf جریان مستقیم نرمیچر ساکن بوده و جریانهای AC اضافی در رتور القا مینماید. همواره یک جف جریان تکمیلی استاتور به رتور به صورت ACوAC DC DC وجود 265 دارد. مقدار نفس DC برای هر یک از فازهای استاتور متفاوت بوده و به زمان خطا بستگی دارد. فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون ) ) فلا) ) شکل 5-4- اثر مؤلفه AC )ردیف باال( و مؤلفته DC )ردیتف پتایین( جریانهتای نرمیچتر: التف مؤلفته AC و DC جریانها ب مسیر شار عکسالعمل نرمیچر که نسب به مؤلفه AC چرخان و نسب به مؤلفته DC ستاکن است ج : شارهای پیوندی با سیمپیچهای رتور. موقعی در لحظه خطا = 0 0 γ نوان داده شده اس. فصل چهارم 266 پديده هاي الکترومغناطیسی 133 ش

135 اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون = Ψ ar شار پیوندی القایی مورد نیاز در سیم پیچ های روتور جه جبران شار پیوندی عکسالعمل نرمیچر 267 i =جریان f سیم پیچ میدان i =جریان D سیم پیچ میراکننده شکل 6-4 -کاربرد قانون شار پیوندی ثاب برای تعیین جریان های عبوری در سیم پیچ های رتور فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی در نظر گرفتن اثر مقاومت سیم پیچ انرژی تلف شده در مقاوم یک سیم پیچ متناسب با توان دوب جریان اس. در نتی ه انرژی مغناطیسی ذخیره باعث تضعیف شارهای پیوندی به صورت نمایی به شده به مرور زمان تضعیف شده و جریانهای DC القایی زمانی T = ΤR تعیین میشود. مقدار صفر میشوند. این میزان توسط ثاب و زمانی توسط مقاوم زمانی نرمیچر T a تضعیف میگردد. این ثاب مؤلفه DC جریان فاز نرمیچر با ثاب جریانها در معادالت )8-4( تعیین میشود. برای منظور نمودن این تضعیف اندوکتانس معادل سیم پیچ فاز (10-4) باید به صورت زیر تغییر کنند : جریان کل فازها نیز عبارتند از : اتصال کوتاه سه فاز در ژنراتور سنکرون (11-4) 268 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 134 ش

136 الف ) در حال نیروهاي محركه الکتريکی و مدارهاي معادل ژنراتور حالت ماندگار ماندگار ژنراتور باردار را میتوان با مدار معادل نوان داده شده در شکل 17-3 مدلسازی نمود که در نن ژنراتور با هر دو محور d و qتوسط emf های داخلی ثاب E q و E d سری با راکتانسهای سنکرون. نیروی محرکه الکتریکی E q X d و X q نوان داده شده اس با شار تحریک متناسب بوده و شار تحریک نیز که q. E f جریان با تحریک با اس متناسب هیچ چون اس شده داده نمایش محور در تحریکی ندارد وجود در نتی ه emf داخلی عبارتاس از : emf مربوط به نن ) d E) صفر اس E = E q + E d = E q = E f 269 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی نیروهاي محركه الکتريکی و مدارهاي معادل ژنراتور ب( حالت زيرگذرا در مرحله زیرگذرا شار نرمیچر به وسیله جریانهای القایی در سیمپیچهای میدان و میراکننده به مسیرهای با رلوکتانس زیاد خارج از مدارهای رتور رانده میشود. این موضوع در شکل 8-4 الف برای این شار که تنها در راستای محور d عمل میکند نوان داده شده اس. اما به طور کلی شار نرمیچر دارای هر دو مؤلفه d و q اس. در این حال کلیتر مسیر شار نه تنها به وسیله جریانهای میدان و میراکننده محور d منحرف میشود بلکه توسط جریان میراکننده محور q )در صورتی که سیم پیچ میراکننده محور q موجود باشد( و جریان های بدنه رتور محور q نیز منحرف میگردد. راکتانسهای مربوط به این مسیر شارها و X q هستند. چون شارهای پیوندی رتور در حال زیر گذرا در هر دو محور ثاب فرض میشوند emf داخلی مربوط به این فصل چهارم X d E = E q + E شارهای پیوندی را نیز میتوان ثاب فرض نموده و ژنراتور را با emf داخلی زیرگذرا d سری با راکتانسهای زیرگذرای X d و q X نمایش داد. بنابراین (17-4) معادله مدار ژنراتور عبارت اس از : 270 پديده هاي الکترومغناطیسی 135 ش

137 ب) نیروهاي محركه الکتريکی و مدارهاي معادل ژنراتور ج( حالت گذار در مرحلة گذار شار نرمیچر به وسیله جریانهای القایی در سیمپیچ میدان به مسیرهای با رلوکتانس زیاد خارج از سیم پیچ میدان رانده میشود. این موضوع در شکل 8-4 فصل چهارم ) برای این شار که فقط در راستای محور d عمل میکند نوان داده شده اس. اما به طور کلی شار نرمیچر دارای هر دو مؤلفه d و q سا. در این حال کلی تر مسیر شار نه تنها به وسیله جریان میدان محور d منحرف میشود بلکه توسط جریانهای بدنه رتور محور q نیز منحرف میگردد. راکتانسهای مرتبط با این مسیر شار d و X X q هستند. چون شارهای پیوندی رتور در حال گذرا در هر دو محور ثاب فرض میشوند emf های معادلة مدار ژنراتور در این (19-4) حال عبارت اس از: 271 پديده هاي الکترومغناطیسی تعیین مقادیر اولیه emf emfهای گذرا و زیر گذرا در دوره های مربوط به ننها تغییر نمیکنند )با چوم پوشی از اثر مقاوم های اهمتی( و چرا این مقادیر با مقادیر پیش از خطای ننها برابر اس. سادهترین وضعی حالتی اس که در نن ژنراتور پتیش از خطا بدون بار باشد که در این صورت مقادیر اولیه emf های گذرا و زیر گذرا با emf به حالت مانتدگار E )و ولتاژ پایانة ژنراتور پیش از خطا ) برابر اس. در زمانی که ژنراتور بدون بار اس باید اثر جریان نرمیچتر پتیش از خطا خطا فصل چهارم بر emf های داخلی منظور شود. الزب به ذکر اس که سه مدار معادل نوان داده شده در شتکل هتای 272 پديده هاي الکترومغناطیسی I 0 I 0 زیر برای حال های مختلف ژنراتور و در نتی ه برای مقادیر مختلف جریتان I معتبتر است. از نن تایی کته emf های زیر گذرا و گذرا با مقادیر پیش از خطای ننها برابر اس این سه مدار معادل نیتز بایتد بترای جریتان پتیش از معتبر باشند 136 ش

138 شکل تعیین مقادیر اولیه emfها : الف( مدارهای معادل دیاگراب ب( فازوری روتور با ژنراتور گردان ج ) دیاگراب فازوری قطب با ژنراتور برجسته 273 )طول IRبرای شده داده نوان بزرگتر بهتر وضوح تعیین مقادیر اولیه emf 274 فصل چهارم جدول 3-4- مقادیر نوعی پارامتر های ژنراتور های بزرگ راکتانس ها بر حسب PU در مبنای MVA نامی بوده و ثاب پديده هاي الکترومغناطیسی زمانی ها بر حسب ثانیه هستند. 137 ش

139 مثال 1-4 یک ژنراتور 200MVA با روتور گردان و پارامترهای داده شده در جدول 3-4 دارای باری با توان اکتیو. مقادیر emfهای پیش از. ولتاژ پایانههای ژنراتور 1.1PUاس 1PU و توان راکتیو 0.5PU سپ) فاز( اس نورید. فرض کنید X d = X q = 1.6PU دیر گذرا را بهدس گذرا و حال حال ماندگار خطای حال. صرفنظر شده اس نرمیچر و از مقاوم اس حل : از : جریان بار عبارت اس با فرض مرجع بودن ولتاژ ژنراتور 275 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی بنابراین 26.6 = g اس. نیروی محرکه الکتریکی emf داخلی حال ماندگار برابر اس با : مؤلفههای d و q جریان و ولتاژ عبارتند از : بنابراین = q Eو 3805 = g δ 276 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 138 ش

140 حال مؤلفه های d و q مربوط به emf های گذرا و زیر گذرا از دیاگراب فازوری قابل محاسبه میباشند: 277 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی مثال 2-4 مسرله موابه مثال 1-4 را برای یک ژنراتور 230MVA با قطب برجسته با اطالعات جدول 3-4 حل کنید.. از معادله 64-3 داریم: حل: مسرله اصلی در ژنراتوربا قطب برجسته به دس نوردن جه محور q اس بنابراین 23.9 = g δ بوده و : 278 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 139 ش

141 شکل کوپل بین سیم پیچ میدان و سیم پیچ نرمیچر محور d 279 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی گوتاور تولید شده در سنکرونیزاسیون از رابطه زیر بدس می نید (87-4) زاویهای که کلید در نن بسته حداکثر مقدار گوتاور تولید شده در سنکرونیزاسیون بستگی زیادی به زاویه δ مؤلفه دوب در معادله باال صفر بوده و گوتاور از معادله مثلثی دارد. هنگامی که Eاس f V s میشود مینید: زیر بهدس (88-4) 280 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 140 ش

142 مثال 3-4 دادههای شبکه بر حسب PU در مبنای مقادیر نامی واحد ژنراتور عبارتند از: X d = X q = 0.18 X T = 0.11 X s = 0.01 E f = V s = 1.1 گوتاور زیرگذرای تولید شده در هنگاب سنکرونیزاسیون بر حسب PU از ضرب کردن 3/ω در معادله )4-87( به دس مینید به نحوی که: 281 فصل چهارم پديده هاي الکترومغناطیسی 282 فصل پنجم فصل پنجم دينامیک الکترومکانیکی اختالالت كوچک 141 ش

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان تمرین های سری سری یک درس ماشین 2 )رضاییان( 1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان 31 اهم در نظر گرفت این مولد برای تغذیه بار مقاومتی به مقدار 0.65

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول 1 ماشین سنکرون مقدمه ماشین سنکرون ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار استاتور آن برابر است. این ماشین ها به سه دسته تقسیم

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

علوم و تحقیقات شاهرود گرایش قدرت عنوان : استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمیدرضا ایزدفر نگارش : سید محمدحسین جعفرنیا تابستان 39

علوم و تحقیقات شاهرود گرایش قدرت عنوان : استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمیدرضا ایزدفر نگارش : سید محمدحسین جعفرنیا تابستان 39 أ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شاهرود دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق ) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق M.Sc( گرایش قدرت عنوان : تحلیل تنش و عوامل آن در ماشین سنکرون

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد شبیه سازی و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد اردشیر آرش ابراهیم صادقی منصور همتی میثم روشن چشم احمد اصغری ا-دکترای تبديل انرژی 2 -دانشجويی ارشد برق 3- دانشجويی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی آموزش مقدماتی SimPowerSystems MATLAB دکتر وحید عباسی مقدمه بسته نرمافزاری SimPowerSystems یک مجموعه کتابخانهای و تحلیلی مناسب را برای مهندسین برق فراهم میکند که با استفاده از آن میتوان سیستمهای قدرت را

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ طراحی و شبیه سازي یک فیلتر اکتیو تکفاز جهت حذف هار مونیک هاي جریان شرکت برق منطقه اي زنجان پژوهشگران: مهندس آرام کنعانی ودکتر محسن کلانتر دانشکده برق -دانشگاه علم و صنعت ایران کلمات کلیدي : هارمونیک ها

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer 2 2 1 حسن براتی علی بچاری صالح 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com ( تشخیص

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا دانشکده برق و رباتیک گروه قدرت طراحی و شبیه سازی اینورتره یا سه فاز و تکفاز گرد آورنده: جواد برسالنی زمستان 95 چکیده با توجه به مزایای استفاده از وسایل الکترونیک قدرت تعداد این وسایل روز به روز در حال

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور

طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق عنوان رساله کارشناسی ارشد طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور استاد راهنما دکتر کریم عباس زاده نگارش

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα