The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp. 7-18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp. 7-18"

Transcript

1

2 The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp Jean-Luc Fournet NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE / е réunis ici quelques propositions de corrections qui donnent lieu à des remarques sur la terminologie et la rhétorique des pétitions protobyzantines P. Kellis I 20, pétition au praeses de Thébaïde (c ) : la critique des prédécesseurs et le vocabulaire de l'extorsion. Le prooimion (1. 5-8): [0]ύ[δέν] δεινότερον I 6 ουδέ βιαιότερον, ήγεμών [κύρι]ε, βίαν καν I 7 πλεονεξίαν έν τοις τότ[ε..] καταστασίοις I 8 καιροΐς υπό πολλών ός α[...]ς κτλ., «Nothing (was regarded) by many in those times of turmoil (?) more terrible or forceful, mylord praeses, <than to suffer> violence and arrogance. For Psa-s, etc.». Le texte de la 1. 7 présente encore quelques incertitudes : l'adjectif καταστάσιος est nouveau (mais sa formation, comme le remarque l'éditeur, n'a rien d'étrange à côté d'àvtiotôaioç et προστάσιος) et se voit donner le sens de καταστασιαστικός «factieux». Mais comment remplir la lacune entre τότ[ε et καταστασίοις? Je ne pense pas qu'il y ait la place de restituer ήδη: d'après la planche, il ne peut y avoir qu'une ou deux lettres. Je propose τοις τότ[ε ά]καταστασίοις, qui remplit parfaitement la lacune. Là encore, l'adjectif άκαταστάσιος est un hapax, mais son existence se déduit aisément du substantif bien connu ακαταστασία «instabilité, anarchie» 2. Il a le même sens qu'άκατάστατoς «in- 1 J'exclus les pétitions du dossier de Dioscore d'aphrodite qui feront l'objet d'un travail indépendant. 2 Cf. l'emploi de ce terme dans le prooimion d'une pétition présentée au Concile de Chalcédoine, Acta conciliorum œcumenicorum, II1, 3, p. 65, 33-36: συνήθροισε γαρ την ύμετέραν άγγελικήν σύνοδον (...) έπΐ τω την πλάνην ΐδεϊν και την μεν προ τούτων ένιαυτών δύο μικρω προς έν Έφέσω γενομένην

3 8 J.-L. FOURNET stable», qu'hippocrate, Aphorismes, III 8 (= Littré, IV, p. 488, 15), emploie pour déterminer, comme ici, καιροί. Mais quels sont ces «temps passés d'instabilité»? Pourquoi ce renvoi au passé, qui a gêné l'éditeur («it is more natural that in a general statement concerning the hardships of life [...] reference should be made to a present situation rather than to a situation in the past»)? Il nous faut d'abord reconsidérer la construction de la phrase, il est vrai maladroite et embrouillée par une omission. L'éditeur propose avec raison de restituer ή παθείν avant βίαν 3. Mais je ne le suis pas quand il suppose aussi l'omission d'un verbe ένομίζετο dont le complément d'agent serait υπό πολλών. Je pense plutôt que ce dernier groupe dépend du παθείν oublié 4. Traduire ainsi: «Rien ne fut plus terrible ni plus contraignant (litt, violent) que de souffrir, en ces temps d'instabilité, la violence et la cupidité de nombreuses personnes». Quant au sens, il se comprend fort bien dès lors qu'on replace ce prooimion dans le contexte de la rhétorique des pétitions. Le pétitionnaire plaque, en guise de prélude à sa pétition, une évocation convenue de la situation d'anarchie et de corruption qui régnait nécessairement avant l'arrivée du nouveau praeses de Thébaïde auquel il s'adresse, situation qui assurait l'impunité des criminels dont fait partie celui qu'il accuse dans la présente requête 5. Cette critique du passé a valeur de captatio benevolentiae et constitue à sa façon un éloge implicite de l'administration du nouveau gouverneur en même temps qu'elle place le pétitionnaire du côté du droit, donc du nouveau pouvoir 6. Ce thème ne devait pas être rare dans les pétitions. On en trouve la trace dans un rescrit impérial de c. 551 (P. Cairo Masp. I 67024), où la requête des plaignants est résumée de la façon suivante: παρά των κατά καιρόν αρχόντων ού σύγχυσίν τε καΐ άκαταστασίαν καταργησαι, την δέ άλήθειαν και δικαιοσύνην φωτίσαι. Il est question de remédier à la confusion et à l'instabilité résultant du précédent concile, celui d'éphèse. 3 Une autre solution a été envisagée par B. KRAMER: cf. ci-dessous, n Quelques exemples de cette construction dans des pétitions, P. Ahm. II 78, 4-5 (184) : βίαν πάσχων εκάστοτε ύπό Έκύσεως; P. Cair. Isid. 68, 7-8 ( ): βίαν και παρανομίαν πάσχω ύπό "Η[ρω]- νος κτλ. ; P. Abinn. 44, 4 (342) : βίαν ούκ όλίγην επασχον [ύφ' "Η]ρωνος C'est parce que je comprends le complément introduit par ύπό comme régi par παθείν que j'hésiterais à suivre B. KRAMER, «Urkundenreferat», APF 42, 1996, p. 265, pour qui il est plus économique de corriger le texte en βία(ς) καν πλεονεξία(ς). En fait, il me paraît plus conforme au bon niveau de langue reflété par cette pétition de supposer une omission, qui n'est qu'une faute d'inattention, plutôt qu'une erreur de cas, véritable faute grammaticale. 5 Ainsi je ne crois pas, comme l'envisage l'éd., que ce prooimion fasse allusion à la période de troubles politiques de la fin du III e et du début du IV e s. Il ne fait que développer un topos rhétorique. 6 On rapprochera l'usage qui est fait, dans les préambules des pétitions adressées à l'empereur, de l'expression oi ευτυχέστατοι ou μακαριώτατοι χρόνοι, auxquels on peut opposer les temps d'avant. Cf. T. HAUKEN, Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors , diss. MHS. Stavanger 1994, p , qui cite, entre autres, l'exorde d'une pétition d'aragua : πάντων έν τοις μακαριωτάτοις υμών καιροΐς, ευσεβέστατοι κε άλυπότατοι των πώποτε βασιλέων, ήρεμον κέγαληνόν τόν βίον διαγόντων πάσης πονηρίας κε διασεισμών πεπαυμένων.

4 NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 9 τάς τυχούσας αδικίας ύπέμεινον (1. 6-7). Un des meilleurs exemples nous est fourni par l'introduction de la pétition conservée par le P. Berl. Frisk 3, 6-10 (с ): καΐ γαρ οί πάνοι (1. πάνυ) 7 πεπονθότες ύπό βίας τινών τοις I εμπροθεσ 8 (1. εμπροσθεν) χρόνοις καί 'οι' άπο του [ ]..[..] της άπλάτου νομοθεσείας άγαθης ταύτης I μετειληφότες οΰτε β[ι]ασθησ[ονται ύπό τώ]ν νΰ[ν ά]ρχόντων 9, οΰτε έκείνοις εσται ή γνώιμη θρασυτέρα μή επειμην[ ]. Malgré les lacunes, il y a très clairement une opposition entre έμπροσθεν (1. 8) et νυν (1. 9). Le passé est le temps de l'injustice, le présent celui du retour à l'ordre et de la νομοθεσία (1. 7). La séquence οΰτε β[ι]ασθήσ[ονται ύπό τώ]ν νύ[ν ά]ρχόντων (1. 9) rend implicitement l'ancien gouverneur responsable de cet état d'injustice. L'opposition entre le passé et le présent est développée dans un curieux texte des archives de Dioscore, le P. Cairo Masp. I 67089, r B, un éloge en prose d'un nouveau duc, qui, dans la forme comme dans l'esprit, n'est pas très éloigné des préludes de pétitions protobyzantines. Le motif du mauvais prédécesseur est clairement traité à la 1. 2 (τα γαρ λυπηρά των προϋπαρξάντ[ων] ή τελε- [σ]ά[ντων] πρ[ος] ήδονή[ν] ), avant que l'auteur ne décrive longuement les effets heureux de l'administration du nouveau gouverneur, bien résumée par l'expression τούτοις τοις άδεκάστοις καιροίς (1. 5), parfait renversement des τοις τότ[ε ά]καταστασίοις καιροΐς de notre pétition. Le traitement du motif des prédécesseurs est en fait très directement inspiré de la rhétorique encomiastique, dont sont profondément pénétrés les prooimia de pétitions. Ainsi Ménandre le Rhéteur, 378, , donne le conseil suivant dans le chapitre sur le logos epibatêrios (en l'occurrence, discours d'accueil du nouveau gouverneur): κακώς πεπονθότων αύτών παρά του μικρφ πρόσθεν άρχοντος διατυπώσεις και αύξήσεις τα δυσχερή, μηδέν βλασφημών τόν παυσάμενον, άλλα άπλώς την δυστυχίαν τών υπηκόων λέγων, κτλ. «tu décriras et amplifieras les difficultés dont ils (se. les sujets) ont été victimes par la faute du précédent gouverneur, sans parler en mal de ce dernier, mais en te limitant à l'infortune des sujets, etc.» n. 7 Et non πάν ΟΊ (cf. U. WILCKEN, A PF 10,1932, p. 270, non répertorié par la BL). 8 Et non ενπροθες (cf. U. WILCKEN, APF10,1932, p. 270, non répertorié par la BL). 9 U. WILCKEN, APF 10,1932, p. 270 lit: ύπό τ]ωυ[. 10 Menander Rhetor, éd. D. A. RUSSELL et N. G. WILSON, Oxford On trouvera une bonne illustration de ces préceptes dans le P. Ant. III 15(a), (avec la restitution d'alan CAMERON, «Pap. Ant. III 115 and the Iambic Prologue in Late Greek Poetry», ClassQuart 20,1970, p. 126): μόλις γαρ ευρεν ή π[όλις τόν] αστέρα I δς δεΰρ' επιφανείς καταλ[υθέν]- των τών νόμω(ν) I πάσας διέσωσε τάς πόλεις (cf. aussi [b] 16) et dans les poèmes de Dioscore d'aphrodité (cf. outre le poème cité ci-après, l'éloge de Kollouthos, dans mon Hellénisme dans l'égypte du

5 10 J.-L. FOURNET Dans les textes cités à l'instant, des expressions comme οΰτε β[ι]ασθήσ[ονται ϋπό τώ]ν νΰ[ν ά]ρχόντων, τά λυπηρά των προϋπαρξάντ[ων] ou κακώς πεπονθότων αΰτών παρά του μικρω πρόσθεν άρχοντος, où les souffrances des sujets sont directement imputées au précédent gouverneur, m'incitent à aller plus loin en lisant, comme y a pensé l'éditeur sans retenir cette solution, υπό Πόλλωνος. Ψά[ις τι]ς κτλ. En coupant ainsi, on supprime le problème que posait le 6ς débutant le corps même de la pétition 12. On pourrait être alors tenté de voir dans ce Pollôn le prédécesseur d'aurêlius Hêrodês. Et si aucun praeses de Thébaïde de ce nom n'est pour l'instant connu 13, c'est que les fastes des praesides de Thébaïde sont, pour cette époque, bien incomplets. Deux objections viennent cependant à l'esprit. La première tient à ce que le praeses soit nommé alors que Ménandre le Rhéteur conseillait d'éviter de s'en prendre au gouverneur en se contentant de décrire l'infortune des sujets. De fait, aucun des prooimia de pétitions conservées ne donne de nom 14. La seconde objection concerne le nom même de ce prétendu praeses. Pollôn est un anthroponyme à forte connotation hermopolite, que l'on verrait difficilement porté par un gouverneur, à une époque où les praesides ne sont pas encore recrutés localement. Rien n'empêche alors qu'il s'agisse d'un important fonctionnaire local, qui faisait peut-être partie du bureau présidial. Je pense retrouver approximativement le même schéma dans un éloge en vers du duc Athanasios composé par Dioscore d'aphrodite (VI e s.) pour accompagner une de ses pétitions 15 : VI e siècle. La bibliothèque et l'œuvre de Dioscore d'aphrodite, Le Caire 1999, IV 14, = E. HEITSCH, Die griechische Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit, 2 ÈME éd., Göttingen 1963, XLII 13, : οΰτως αμμιν ϊκανες ολην Παφίην έλεαίρειν I έκ στυγερών καμάτων προηγητήρων άθεμίστων). 12 L'éditeur propose dubitativement de le corriger en ώς, mais, à ma connaissance, aucune pétition ne commence par cette conjonction ni même par une autre de même sens. 13 Cf. P. J. SIJPESTEIJN et K. A. WORP, «Bittschrift an einen praepositus pagi (?)», Tyche 1, 1986, p. 193, qui complètent J. LALLEMAND, L'administration civile de l'égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse ( ), Bruxelles 1964, p Les papyrus publiés depuis cette liste n'ont livré, à ma connaissance, aucun praeses du nom de Pollôn. 14 Pourtant la critique des prédécesseurs semble avoir été une pratique plus répandue que ne le laisse croire cette catégorie de textes et avoir même correspondu à une réalité institutionnelle: un passage du Liber promissionum de Quodvultdeus nous apprend que le peuple, lors du concilium de la province, n'hésitait pas à injurier et à siffler les précédents proconsuls qui s'étaient distingués par leur cupidité (éd. BRAUN, Sources Chrétiennes , p ; je remercie D. FEISSEL de m'avoir communiqué cette référence). D'ailleurs, le gouverneur du moment pouvait lui-même subir un tel traitement, légitimé par le Code Théodosienl 16, 6,1 (1 er nov. 331): Iustissimos autem et vigilantissimos iudices publicis adclamationibus conlaudandi damus omnibus potestatem, ut honoris eis auctiores proferamus processus, e contrario iniustis et maleficis querellarum vocibus accusandis, ut censurae nostrae vigor eos absumat (je remercie J. GASCOU de cette référence). On est loin de l'attitude édulcorée et prudente que recommande Ménandre, suivi par les rédacteurs de pétitions. 15 Éd. J.-L. FOURNET, Hellénisme dans l'égypte du VI' siècle, IV 10 = E. HEITSCH, Die griechische Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit, 2 ème éd., Göttingen 1963, XLII 4,1-2 et ßl-5.

6 NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 11 Δέχνυσο, πότνια Θήβη, [δν ο]ύκ έδάμ[ασ]σαν α. [ ν[α]ί τον Άθανάσιον, κρ[α]τερόν ρυτη[ρα] πολ[ήων] ού γαρ ετι Βλεμύων γένος οψεαι, ού Σαρακηνώ(ν), ού τρόμον άνδροφόνου ληίστορος ομμασι λεύσης 25 πάσι γ[ά] ρ [Εί] ρήνη θεοίκελος ήνθεε πάντη σον δέος έκτος ενυξεν άεργέας έ'ργα νοήσαι, Καλλίνικόν τε Κόνωνα πενιχροτάτους π. ολιγωσθ.. Accueille, auguste Thèbes, celui que n'ont pas dompté [...], oui! Athanasios, le puissant sauveur de cités. Car tu ne verras plus la race des Blemmyes ni celle des Saracènes. Tu n'auras plus le spectacle de la peur que répand le pillard homicide : la Paix, à l'image de Dieu, afleuripartout et pour tous. La crainte que tu inspires a délogé de son aiguillon les oisifs incapables de penser au travail, Kallinikos et Konôn [qui méprisent (ou sim.)] les plus pauvres. Dans ce poème, Dioscore fait l'éloge du nouveau duc, Athanasios, en décrivant la situation antérieure à son arrivée marquée par les incursions de nomades, le banditisme et la corruption. Il nomme deux personnages, qui semblent avoir particulièrement oppressé les pauvres (au nombre desquels Dioscore se compte par exagération rhétorique): Konôn, difficilement identifiable 16, et Kallinikos, en qui je verrais volontiers un magister du bureau ducal devenu luimême duc après Athanasios 17. Ce texte montre qu'on pouvait s'en prendre nommément, sinon au gouverneur sortant lui-même, du moins aux hauts fonctionnaires de son officium, et le fait qu'il s'agisse d'un poème et non d'une requête en prose n'affaiblit en rien mon propos, tant les éloges de Dioscore sont proches, dans l'esprit comme dans la lettre, des pétitions. Il me paraît donc fort possible que Pollôn soit un important fonctionnaire local protégé par le précédent praeses 18. Aussi, à travers lui, est-ce d'une certaine façon le prédécesseur du récipiendaire qui est critiqué. Si le pétitionnaire ne cite que Pollôn, c'est peut-être que celui-ci a directement nui à ses intérêts. Ou bien alors ce silence est à mettre sur le compte des convenances dont Ménandre le Rhéteur fait part dans le passage cité plus haut. II serait étonnant qu'il s'agisse du duc en activité à la fin des années 540 : ce poème a été composé vers Cf. J.-L. FOURNET, «À propos de SB XIV ou quand la poésie rencontre le document», BIFAO 93,1993, p et Hellénisme dans l'égypte du VF siècle, commentaire à IV 10, 27. ^ Si Pollôn est accusé de βία et de πλεονεξία, c'est qu'il a pu couvrir celles de Psaïs en n'accédant pas aux précédentes requêtes de Pamouris, l'auteur de la présente pétition. Ainsi pourrait s'expliquer le décalage chronologique entre le délit, commis lorsque le pétitionnaire était adolescent (1. 12), et la rédaction de cette requête, décalage qui justifierait pour une part le choix d'un prooimion construit sur une opposition entre passé et présent.

7 12 J.-L. FOURNET Le mot-clé de ce prooimion est πλεονεξία: il ne s'agit pas de l'«arrogance», mais du «désir de s'approprier le bien d'autrui», qu'on pourrait presque parfois traduire par «extorsion» 19. Ce terme n'est pas rare dans les pétitions, associé d'ailleurs, comme ici, à βία, défini techniquement comme «an intermediate stage between delicts directed against an individual and those against his property» 20. Ce couple de mots, qui annonce très précisément le contenu même de la supplique (vol ainsi que coups et blessures), se retrouve dans le SB XVI 12505, 11 (Lycopolis, 221) : τοσαύτης ούν μοι βίας και πλεονεξία[ς καί αρπαγής? γενομ]ένης έπιστέλλω... τό βιβλίδνον; ou, sous forme d'adjectifs à sens adverbial, dans le P. Ôxy. XLVII 3345, 75 (209): [πλ]εο[ν]εκτικώτερον καί βιαιότερον πράξαι άπεστράφη[τ]ε 21. L : βιαίως 1 11 καί ιυραννικώς ηρπασ[εν] τόν övov 1 12 μου ετι άτελοΰς τότε τ[ής ή]λικίας καί 1 13 ταΐς έξ ανθρώπων. [...]. συνέκο 1 14 ψεν, «[Psa-s] took my donkey away, forcelly and acting like a tyrant, while at the very moment I was still an adolescent, and he came into conflict with the from men». L'éditeur, non sans quelques doutes, construit le verbe συγκόπτω avec le datif au sens d'«entrer en conflit avec». Cette construction n'est nullement attestée et me semble aller à l'encontre de l'emploi qui est fait de ce verbe dans ce dossier. Il se retrouve en effet dans deux autres pétitions, P. Kellis I 21, 14 (πλη[γ]αΐς αυτήν συνέκοψεν) et 23, 12 (πληγαΐς θανασίμοις συνκόψαντές με); 13 (τάς πλευράς συνέκοψαν), toujours employé avec l'accusatif de la personne ou de la chose frappée, accompagné éventuellement d'un datif de moyen. Je propose de construire ici pareillement en sous-entendant le με qui se déduit du μου de la Aussi le datif qui précède est-il un complément de moyen ou de manière. Plutôt que de lire έξ ανθρώπων qui n'est pas sans difficultés, je m'aventurerais à proposer, sans certitude, εξ ανθρώπων. Psaïs est un personnage trop important ( : μεγάλα έπί των τόπων δυνά[με]νος) pour agir lui-même: il envoie six hommes rouer de coups le pétitionnaire. On retrouve le même schéma dans la pétition P. Kellis I 23, qui nous raconte que le puissant Harpokratiôn envoie ses symmakhoi armés de gourdins frapper le pétitionnaire. Je ne Ce sens semble s'imposer dans des expressions comme έάν πλεονεξία τις προχώρηση καθ' [ή]μών (P. Oxy. XII 1469, 4; cf. infra p. 15). 20 R. TAUBENSCHLAG, The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C.-640 A.D., 2 ÈME éd., Varsovie 1955, p Cf. l'étude de W. DAHLMAN, Ή βία im Recht der Papyri, diss. Cologne Πλεονεξία ou des mots de la même famille se rencontrent dans les pétitions suivantes: P. Enteux. 58, 7 (222 av.), P. Mil. Congr. XVIII, p. 6, 42 (143/142), P. Oxy. XXXIV 2708, 12 (169?), P. Ahm. II 78,13 (184), SB X 10564,16 (Г7И е s.), P. Oxy. XLVII 3345, 75 (209, pétition ou correspondance officielle), SB XVI 12505, 11 (221), P. Oxy. XII 1469,4 (298, prooimion), P. Oxy. I 67, 19 (338), P. Abinn. 50, 3 (346, prooimion), PSI VIII 944, 3 ( ), P. Oxy. XLVIII 3394,12 ( ?), P. Cairo Masp ,9 (VI e, prooimion, cité ci-dessous p. 13), P. Lond. V1677,10 (VI e s.).

8 NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 13 sais comment combler la lacune: π[ληγαΐ]ς semble trop long. Peut-être χ[ερσ]ί? Mais il me semble plutôt voir la fin d'un sigma émerger de la lacune. Psaïs est donc l'auteur d'un vol et d'une agression. Ce double délit est déterminé par le couple d'adverbes βιαίως καί τυραννικώς, qui, à mon sens, ne porte pas seulement sur ήρπασ[εν], mais sur l'ensemble de la phrase. On a vu plus haut le sens technique qu'il faut donner à βιαίως. Il en va de même de τυραννικώς, qui me semble devoir être pris dans un sens plus précis que la traduction «agissant comme un tyran» ne laisse entendre. La famille lexicale de τυραννέω prend, à l'époque impériale, le sens, non répertorié dans le LSJ, d'«agir avec violence» ou «extorquer par la violence». Cet usage apparaît dans les papyrus aux II e /III e s., mais se développe surtout à partir du IV e s., principalement dans les pétitions 22 Le prooimion du P. Cairo Masp. I 67003, 8-9 (pétition dans laquelle la plaignante accuse un certain Iezekiêl de vouloir lui dérober six aroures) ne laisse aucun doute sur cette acception: έφ' cm πάν αδικον φευκτέον και άποτρεπτέον άπό τούτων έλαύνεται των είω[θ]ότων φιλοπραγμονήσαι και πλεονεκτήσαι τα εαυτών πράγματα τυραν(ν)ικώς, «afin que soit bannie toute l'injustice qui doit être évitée et détournée, que causent ceux qui ont pour habitude d'être avides et de chercher à augmenter leurs propres biens par la violence» (on relèvera au passage le mot πλεονεκτήσαι, que l'on retrouve sous la forme πλεονεξία dans l'exorde du P. Kellis). Dotés d'un tel sens, les mots de la famille de τυραννέω sont donc souvent associés, dans le grec impérial, à celle de βία 23 selon un rapport pléonastique 24. Pour en rester aux pétitions, je citerai SB VIII 872, 5 (VI e s.) : από δε τυραννίδος τινός και κατά βίαν παρεσκεύασέν με γραμματίον εχθεσθαι (1. εκθεσθαι) φανερής χρυσίου ποσότητος. On voit ainsi se développer dans les pétitions du Bas-Empire tout un vocabulaire de l'extorsion et de la violence physique 25, au sens plus technique qu'il 22 SB VI 9105, 14 (II e s.) : την τυραννίαν έπιδείξασθαι; SB III 7205, 13 (III e s.) : τυραννικφ τρόπω βούλονταί με έξωθε[ΐν της π]ροειρημ[έν]ης τάξεως; P. Sakaon 45, 7 (334): τυρ]αννία χρώμενοι καΐ ληστρικφ τρό[πφ ε]μβλη[μα] βαλώντες έν τη διώρυ[χι]; Ρ. Ahm. II 50, 17 (346) : άφήρπασεν τυραν[νικώ τρόπω]; P. Cair. Good. 15, 17: τον τοίχον κατάβαλαν του ψιλοΰ τόπου τυραννικφ τρόπφ, βουλόμ[ενοι] άφαρπάσαι (j'enlèverais la virgule et ferais porter τυραννικφ τρόπω sur ce qui suit); P. Ahm. II 142, 15 (IV e s.) : τη έπί τόπων τυραννία χρώμενοι έμοΰ τελούντος άπο{ ι [καρπούνται; P. Oxy. VI 902, 6; 16 (465): τυρ]αννικω τρόπφ άπέσπασεν; SB VI 9239, 8 (548): τυραννικ(φ) τω τρόπφ παρακατέσχεν τα έμά πράγματα; P. Cairo Masp ,15 et P. Lond. V 1676, 43 (VI e s.): τυραννίδι έπερειδόμενος; P. Cairo Masp. III 67354, II 15, où le pagarque Julien est traité de πονηροί τυράννου. Voir aussi P. Cairo Masp ,9 et PSI VIII 872,5 cités ci-dessous. 23 Citons, parmi tant d'autres, Grégoire de Nazianze, Ep. 209, 1 : ώς τύραννος ει καΐ βίαιος; Jean Chrysostome, PC XLVII, p. 449, 31-32: τυραννίδι και βία, PG XLIX, p. 258, 41 : βία ού κρατεί ούδε τυραννίδι; Acta conciliorum oecumenicorum II 1, 2, p. 23, 13-14: τυραννίδα καί βίαν; Constantin Porphyrogénète, De sententiis, éd. BOISSEVAEM, IV, p. 299,1-2: τυραννικώς καί βιαίως; Georges le Moine, Chron., éd. BEKKER, p. 78, 23: μη βία καί τυραννίδι χρώμενος. 24 Sur ce dernier phénomène, cf. H. ZILLIACUS, Zur Abundanz der spätgriechischen Gebrauchssprache, Helsinki 1967 (Commentationes Humanarum Litterarum 41, Nr 2), surtout p À côté de τύραννος, il faut aussi ajouter le très métaphorique λήσταρχος.

9 14 J.-L. FOURNET n'y paraît, constituant des réseaux lexicaux stéréotypés qui informent une véritable rhétorique de la plainte. 2. P. Kellis I 21, pétition à un ancien magistrat (321) : le prooimion généralisant Le prooimion (1.4-6): Εί] έκάστω προχωρήσει τα της αύθαδίας rai εί μή ή των 1 5 [νόμων έπιστ]ρέφεια έπακολουθείν ε'ιωθεν, αβίωτος αν ήμΐν τοις 1 6 [ ]. ς χρόνος έγείνατο, «If for everybody deeds of wilfulness will have success and if the severity of the laws would not usually follow, these times would be insupportable for us». L'éditeur propose de combler la lacune par [μετριοτάτο]ις ou sim. En fait, d'après la photographie, un iota est impossible devant le sigma : la trace qui précède ce dernier est un effet un trait presque horizontal qui correspondrait bien à la fin d'un α, ε ou ω. En outre, χρόνος manque d'un article ou d'une quelconque détermination (surtout si on le traduit par «ces temps» comme le fait l'éditeur). Je propose donc de lire τοις I [μετρίοις π]άς χρόνος. Traduire en conséquence: «Si les actes d'arrogance profitaient à chacun et si la sévérité des lois n'avait pas coutume de les poursuivre, toute époque 26 serait invivable pour nous les petits». C'est même un trait caractéristique des prooimia de pétition que de développer une généralité presque toujours rendue par l'emploi d'une forme de πάς 27. L'expression έκάστω προχωρήσει τα της αύθαδίας (1. 4) est à rapprocher de cet autre prooimion de pétition, P. Oxy. XII 1469, 3-5 (298): μόλις μεν αν, κύριε, του δικαίου έν τοΐ[ς] καθ' ημάς έπιτάγμασιν ύπαρχθέντος ήμΐν δυνηθείημεν όλ[ο- On notera l'emploi de χρονος tempus generale qui s'oppose normalement à celui de καιροί tempus spéciale (dont fait précisément usage P. Kellis I 20, 8, analysé précédemment) dans la théorie rhétorique (cf. H. LAUSBERG, Handbuch der literarischen Rhetorik, 3 ÈME éd., Stuttgart 1990, p , ). 27 Sans être exhaustif, BGU1168, 4 (169) πά[σι] άνθρώποις; BGU III 970, 7-8 (177) της εις άπαντας ευεργεσίας; P. Oxy. XVII 2131, 7 (207) εις πάντας ανθρώπους; P. Berl. Frisk 3, 2 et 6 ( ) πάντα διατελών... πάσης κακείας P. Oxy. XII 1468, 7-8 (с. 258) ή σή εϋτονος και περί πάντα ακοίμητος πρόνοια; P. Oxy. I 70, 4 (III е s.) πάσα κυ[ρί]α ένγραφος συναλλαγή; SB III 7205, 4 (297)<σ)ε τον πάντων σωτήρα; P. Oxy. I 71, col. II, 3 (303) πάσι μεν βοηθείς, δέσποτα ήγεμών, και πάσι τα ϊ[δ]ια άπονέμις P. Oxy. I 67, 14 (IV e s.) πάντα μέν... οσα είσχύειν τι δύναται παρά τήν των νόμων [ίσχύ]ν προς ολίγον είσχύει; Ρ. Ryl. II 114, 4 (с. 280) περί πάντας κηδεμονίαν; P. Oxy. VI 904, 2 (V е s.) πάντως; SB XX 14606, 4 (V e s.) πάσειν τοις δεομένοις SB XVI 12584, 5 et 7 (VI e s.) πάντων άπολαυώτων τής καθαράς δικαιοπραγίας... μετά πάντων; P. Oxy. XXVII 2479, 4 (VI e s.) παρά πάσαν γήν; P. Cairo Masp. I 67002, I 1 (VI e s.) πάσα διακαιοσύνη και δικαιοπραγία; P. Cairo Masp. I 67003, 6-8 (VF s.) πάσα διακαιοσύνη καΐ δικαιοπραγεία... πάντα τα ευαγή μοναστήρια... παν άδικον; P. Cairo Masp. I 67004, 3 (VI e s.) π[άσα]ν τήν άθλίαν ημών Θηβαίων χώραν; P. Cairo Masp. I 67006, 2 (VI e s.) πάση τοις άδικημένοις... υπέρ πάντων; P. Cairo Masp. I 67008, 7 (VI e s.) πάσι τοΐ[ς] άδικουμένοις; P. Cairo Masp. I 67020, r 2 (VI e s.) περί πάντας, Ρ. Cairo Masp. III 67279, 4 (VI e s.) πάσι τοις άδικουμέν[οι]ς; P. hond. V 1677, 5-7 (VI e s.) διαβεβόηται έν άπασι παρά παντός ανθρώπου ή φιλοκάγαθος υμών [λαμ]πρά εύε[ρ]γεσία άεΐ σπουδάσουσα πάντα τα λυσιτελή καί ψυχωφελή [- - -] δικαίων ύπέρ πάσαν άρετήν.

10 NOTES CRmQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 15 κλ]ηροΰντες παντελώς διανύειν τά προσήκοντα, έπείπερ έάν πλεονεξία τις προχώρηση καθ' [ή]μών δι' άδυναμείαν άναπόστατοι καταστη[σ]όμεθα, auquel on comparera à son tour P. Panop. Beatty 2, 240 (300) : μηδεμίαν κατ' αυτών πλεονεξίαν προχωρήσαι 28. Le verbe προχωρέω marque plus que le simple processus malfaisant: il implique son succès 29. Par ailleurs, αύθαδία fait partie de ces mots stéréotypés qui, dans les pétitions, désignent l'attitude de celui dont on se plaint (au même titre que βία, πλεονεξία et τυραννίς examinés plus haut). Il ne désigne pas seulement l'entêtement («wilfulness»), mais une forme d'hybris 30, de comportement assujetti non aux lois mais à son propre désir. Il apparaît le plus souvent dans des contextes de vol ou de violence, associé à τόλμα 31 et surtout à βία avec lequel il forme un couple lexical stéréotypé et probablement pléonastique 32. L. 7-10: όσημέραι I 8 [ ]. μοι παρ' έκαστα τους παρεπιδημοΰντας στρατίω 1 9 [τας καί όφ]φικιαλίους καί έκσπούνκτορας έπικωμάζων τη συμ 1 10 [βίφ μου καί] έπιφυόμενός μοι, «[Sois] (is harrassing?) me every day in violation of everything, stirring up the locally present soldiers and officiate s and expunctores against my wife and being a constant pain in the neck for me». Lire peut-être [παραβάλλε]ι (employé dans le même contexte en P. Kellis I 23, 11) qui régirait les accusatifs suivants ce qui éviterait de les faire dépendre ά'έπικωμάζων, construction non attestée pour ce verbe 33. Traduire alors : «Chaque jour, il m'envoie (me jette dessus) les soldats qui stationnent dans ces lieux, les officiates et les expunctores, assaillant mon épouse et s'acharnant contre moi». 3. P. Oxy. XXVII 2479, pétition d'un colon à son patron (VI e s.) : l'exhortation finale à prendre une décision L : [παρακα]λώ καί ικετεύω την ΰμετέραν π[ανευκ]λ[εή δεσποτείαν εί παρασταίη] 1 15 [αύτη] προστάξαι εΐσελθεΐν με κτλ. 28 Cf. aussi dans le corps même de la pétition du П е s. préservée par P. Lond. II 358, 13 (p. 172) : οίομένων προχωρεΐν αύτοΐ[ς τ]ά άνομα και άδικα. 29 Les traductions données par les éditeurs du P. Oxy. et P. Panop. Beatty me paraissent ainsi affadir le propos : respectivement «if any advantage of us is taken» et «in order that (...) no advantage may be taken of them». 30 Cf. PSI ΧΙΠ 1323, 9 (147/148) : μετ' ϋβρ[εως] αύθ[αδ]ώς. 31 Ρ. Mich. ΠΙ 174, 9 ( ) : άνηρ πάνυ το[λ]μήις και αυθάδης; SB VI 9527, 6 ( ): την τόλμην και αύθαδίαν; P. Oslo 22, 6 (127) [BL III, p. 120] : αύθαδία καί τόλ[μη χρώμενος. 32 P. Fouad 26, 13 ( ) : αύθαδία και βία; Ρ. Mich. III 175, 14 (193) : βιαίως καί αύθάδως; VI 422, (197) : βιαίω(ς) καί αϋθάδως; 423, 5 (197) : βία καί αύθαδία χρώμενος; 426,10 (199/200?) : βία καί αύθαδία χρησάμενοι; Ρ. Münch. ΙΠ 74, 5-6 (158): αύθάδως χρησάμενος βίαιος ών; PSI IV 281, 33 (II e s.): αύθάδως καί βιαίως; XIII 1323, 6 (147/148): αύθάδης τω εθ[ει? καί] βίαιος. 33 Pour la construction, cf. déjà J. GASCOU, BiOr 54,1997, col. 377.

11 16 J.-L. FOURNET L'infinitif προστάξαι a été ensuite corrigé par J. Rea en προστάξη, qu'il considère être un subjonctif jussif après [παρακα]λώ και ικετεύω 34. Je propose une autre construction: [παρακα]λώ και ικετεύω την ΰμετέραν π[ανευκ]λ[εή δεσποτείαν] 1 15 [ϊνα] προστάξη κτλ., ce qui donne pour la un nombre de lettres à peu près équivalent à celui des autres. Pour la formulation, on comparera Acta conciliorum œcumenicorum, II1, 3, p. 88, 8-9 (451): ταύτα αΐτοΰμεν ϊνα ή υμετέρα ένδοξότης προστάξη άναγνώσθαν κτλ. ou II1, 3, ρ. 56,1-2 : αΐτοΰμεν τα παρά της αγίας συνόδου τυπωθέντα ινα και ή ση θεοσέβεια εις το διηνεκές παραφυλαχθήναιπροστάξη. 4. P. Oxy. 1130, pétition (VI e s. 35 ) : les verbes de la requête finale. L. 18 : παρακαλώ και κατικελεύω την ΰμετέραν δεσποτίαν προστάξαι κτλ. Les éditeur corrigent, dans l'apparat critique, κατικελεύω en κατακελεύω. Il faut lire en fait κατικετεύω pour καθικετεύω. Sur la psilose, courante à cette époque, cf. Gignac, Grammar, I, On substitue donc à κατακελεύω, non attesté dans les pétitions (et fort rare dans les autres documents) ainsi que sémantiquement déplacé, un verbe qui forme avec παρακαλώ une combinaison lexicale très typique des pétitions protobyzantines : Acta conciliorum œcumenicorum, II1, 3, p. 66, 3 (Chalcédoine, 451) δι' ö παρακαλώ και καθικετεύω; CPR XIV 48,13 (505/506) παλακαλώ και καθ[ικετεύω]; P. Cairo Masp. I 67020, r 7-8 (VI e s.) [BL I, p. 445] : παρακαλ[ο]ΰμε(ν) τοιγαροΰν καθικετεύοντες; sans le préverbe, Acta conciliorum œcumenicorum, 11,5, p. 131,1 (Éphèse, 431) όθεν παρακαλοΰμεν και ίκετεύομεν; 11, 7, p. 70, 25 (Éphèse, 431) παρακαλοΰντες και ίκετεύοντες; 11, 7, ρ. 75, 25 (Éphèse, 431) ίκετεύομεν, παρακαλοΰμεν; P. Oxy. XXVII 2479,14 (VI e s.) [παρακα]λώ και ικετεύω. 5. P. Kellis I 23, pétition à un praeses de Thébaïde (353) : un sens rare d'o\ /iç. L : δθεν ταΰ Ι 26 [τα] τα έγγραφα έπιδίδ[ωμι Έ]ρμ[ογ]ένει τω διαδόχω 4οΰ' έξάκτορος άξιών και έξορκίζων αύτον 1 27 (...) 'άνενεγκεΐν' επί 1 28 την δψιν τοΰ έμοΰ κυρί[ου Ν.Ν.]. προς ην ήδη καταφεύξομαι, «Therefore I send in this do- 34 P. Oxy. LVIII, p. XX. 35 Peut-être 548/549 d'après H. I. BELL, P. hond. V 1708, note à la 1. 79, et J. GASCOU, «Les grands domaines, la cité et l'état en Egypte byzantine», TravMem 9,1985, p. 66, n Pour des exemples littéraires contemporains de cette pétition, cf., par exemple, K. MITSAKIS, The Language of Romanos the Melodist, Münich 1967 (Byzantinisches Archiv 11), 21, et S. В. PSALTES, Grammatik des byzantinischen Chroniken, Göttingen 1913 (Forschung zur griechischen und lateinischen Grammatik 2), 217.

12 NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 17 cument to Hermogenes (...), asking and conjuring him (...) to bring him before our lord N.N. in whom I now take refuge». Pour l'éditeur, «αυτόν at the end [of 1. 26] apparently goes with άνενεγκείν at the end of 1. 27». Il s'agirait d'harpokratiôn, que le pétitionnaire accuse de coups et blessures à son endroit et dont il demanderait au viee-exactor Hermogenês la comparution devant l'autorité (probablement le praeses et non Y exactor comme le dit l'éditeur). Il serait pourtant plus naturel de voir en αυτόν l'anaphorique d'hermogenês et de sous-entendre ταύτα τα έγγραφα avec άνενεγκείν, verbe usuel pour la remise d'une pétition: le plaignant remet sa requête à Hermogenês pour qu'il la transmette au praeses. Mais alors comment comprendre έπΐ την δψιν κτλ.? J. Gascou émet précisément des doutes sur cette lecture, remarquant que «dans des contextes semblables, on a plutôt είς γνώσιν κτλ.» 37. La planche n'autorise toutefois pas cette dernière lecture et όψιν semble bien convenir aux traces. En outre, que l'on comprenne comme l'éditeur («à la face de = devant») ou comme J. Gascou («à la connaissance de»), il est difficile d'expliquer la relative qui suit (πρός ήν ήδη καταφεύξομαι), dont l'antécédent ne peut être qu' δψιν : il serait bien contourné de dire que l'on se réfugie auprès de la face ou de la connaissance de l'autorité. Corriger en προς ov me paraît être une solution désespérée, d'autant plus malvenue que ce texte est écrit dans un bon grec (seulement déparé par quelques iotacismes), que vient rehausser graphiquement l'emploi de signes diacritiques littéraires 38. En fait, οψις pourrait bien avoir ici un sens particulier, non répertorié par les dictionnaires, que D. Feissel a dégagé dans ses Inscriptions protobyzantines d'éphèse, n et pour lequel il apporte deux parallèles littéraires. La première occurrence qu'il relève se trouve dans le Dialogue de Palladius 40 : κόσμιαι γυναίκες έκ γένους υπάτων αγονται δημοσία δψει πρός αυτόν (sc. Optatos, préfet de la Ville). Le mot se rencontre ensuite chez Marc le Diacre, Vie de Porphyre, 27: μετά δε επτά ημέρας καταλαμβάνει ό είρημένος Ίλάριος, εχων δύο κομενταρησίους της ύπατικής και βοηθούς πολλούς εκ τε 'Αζώτου και Άσκάλωνος και πασαν δημοσίαν δψιν 41. Ces derniers mots se retrouvent dans une inscription 37 BiOr 54,1997, col Cf. l'esprit rude sur ό à la Sur la signification des accents dans les textes documentaires, cf. J.-L. FOURNET, «L'influence des usages littéraires sur l'écriture des documents: perspectives», Proceedings of the 20th International Congress ofpapyrologists, Copenhague 1994, p Ce volume est en cours de parution et je remercie D. FEISSEL de m'avoir communiqué avant publication la partie de son commentaire concernant οψις. Il avait présenté cette inscription d'éphèse à son séminaire d'épigraphie de 1997 au Centre de recherches d'histoire et de Civilisation de Byzance. 40 BHG 870, éd. COLEMAN-NORTON, p. 20, Traduction de H. GRÉGOIRE et M.-A. KUGENER dans leur édition de Marc le Diacre dans la Collection Byzantine, Paris 1930, p. 24: «sept jours après, arrive le susdit Hilarios, accompagné de deux commentarienses de l'office du consulaire de Palestine, quantité d'auxilaires d'azot et d'ascalon, et un grand apparat officiel». Comme on va le voir, «grand apparat officiel» est un faux sens.

13 18 J.-L. FOURNET d'éphèse de la seconde moitié du VI e s. 42 : (...) ό ταύτης της Άσιανών κατά καιρόν I ηγούμενος χώρας συν τη πειθομένη I αύτω τάξει, άλλα κ(αί) ό [κ]ατά κ(αι)ρόν ταύτης I της Έφεσίων λαμπρας μητροπόλεως I την τοΰ έκδίκου μετερχόμενος φροντί I δαν [κ(αί) λ]οιπή πάσα δημοσία οψις. D. Feissel propose de voir dans l'expression δημοσία οψις un synonyme de δημοσία βοήθεια qui désigne les agents d'exécution de l'administration civile. Un sens administratif serait satisfaisant dans notre pétition, où δψις semble bien désigner les agents attachés au service du praeses auxquels le plaignant demande que sa pétition soit remise. On a presque l'impression qu'il est ici un synonyme de τάξις ou d'une partie de celle-ci. Si mon interprétation est correcte, on notera que l'on aurait ici la plus ancienne attestation de ce sens technique d'ô\)/iç. Jean-Luc Foumet Institut de Papyrologie CNRS - Université Marc Bloch Palais Universitaire 9 F Strasbourg Cedex FRANCE 42 D. FEISSEL, Inscriptions protobyzantines d'éphèse, n 20 (rééd. de H. ENGELMANN, D. KNIBBE et R. MERKELBACH, Die Inschriften von Ephesos, IV, IK 14, Bonn 1980, n 1340), IV 8-13.

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις Page, de l édition p. 0, 37 7 4-5 9-20 24 26 27 4-5 9 20-2 24 34-35 35 36-37 Référence du passage P3, cr.2, col.4 Texte donné par l édition de référence Livre 2 Epicure, La Nature πο[ιειν] (restitué dans

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE

INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE M I C H E L ROSTOVTZEKF PROFESSEUR A l'université DE Y AT-Ε MEMBRE DE i/lnstitut DE FRANCE TROIS INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE DE THÉANGÉLA EN CARIE P Extrait de la Revue des Etudes Anciennes. Tome

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 2 Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2014 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα 1 27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαρία Παπαγεωργίου Μια από τις ιδιαιτερότητες των επιστημονικών και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III.

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. Παράρτημα I. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... VI IV. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK ESSAI SUR LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE GRECQUE LES NOMS D'ANIMAUX PRIS MÉTAPHORIQUEMENT PAK LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE IMPRIMERIE CHARLES SCHUCHARDT.ι m Ρ 1879 488 M839E w,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

2006, Stavros Perentidis

2006, Stavros Perentidis Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Porchia, Voix

Antonio Porchia, Voix ΑΚΗΣ ΗΜΟΥ AKIS DIMOU ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ET JULIETTE Κι αν ο έρωτας είναι ο έρωτας που χάθηκε, πώς θα βρούµε τον έρωτα; Et si l amour est l amour perdu, comment trouver l amour? Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, µτφ.

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS - UFR SCIENCES Ecole Doctorale STIC THESE Présentée pour obtenir le titre de Habilitation à Diriger des Recherches de l'université de Nice Sophia Antipolis Spécialité

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980

ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σελις Page ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, 'Αρχαιολογική Συλλογή Ήλιδος 183-194 ΡΗΟΤΙΝΙ McGEORGE, Preliminary Report: Human Skeletons

Διαβάστε περισσότερα

Filippos Katsanos. Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce

Filippos Katsanos. Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce Filippos Katsanos Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce D ans l histoire de l étude des traductions, la critique s est la plupart du temps

Διαβάστε περισσότερα

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath Cours de grec ancien 3 ème et 4 ème années Collège Saint-Julien Ath «Chaque langue dit le monde à sa façon. Chacune édifie des mondes et des anti-mondes à sa manière. Le polyglotte est un homme plus libre.»

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ ÔÉÔËÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ØÕ ÁÍÁËÕÔÉÊÏÓ ËÏÃÏÓ / 7 YÐÅÕÈÕÍÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ÂëÜóçò Óêïëßäçò TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Σεµινάριο εικοστό, Encore. Ακόµη. ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Texte établi

Διαβάστε περισσότερα

Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE

Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE Athéna G. Delaki RÉSUMÉ L expérience pédagogique dans l apprentissage du français langue

Διαβάστε περισσότερα

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse André-Marie Dubarle L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse In: Revue des études byzantines, tome 55, 1997. pp. 5-51. Résumé REB 55 1997 France p. 5-51 A. -M. Dubarle,

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

CORRESPONDANCE H ELLÉNIQUE

CORRESPONDANCE H ELLÉNIQUE :OLE FRANÇAISE D'ATHÈNES BULLETIN DE CORRESPONDANCE H ELLÉNIQUE XCV - 1971 ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES 6, Rue Didot, ATHÈNES (144) En dépôt aux ÉDITIONS E. DE BOCCARD 11. Rue de Médicis PARIS VI E r DÉCRETS

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγιο Παραστάσεων στην Έλλάδα

Χρονολόγιο Παραστάσεων στην Έλλάδα Χρονολόγιο Παραστάσεων στην Έλλάδα Για την δημιουργία τού Χρονολογίου χρησιμοποιήσαμε τα αρχεία τού Κέντρου Μελέτης και 'Έρευνας τού Έλληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο: τό μηχανογραφημένο αρχείο, τό

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα International and European Trends in Education and their impact on the Greek Educational System ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

PAR. Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées, entre mythe et réalité

PAR. Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées, entre mythe et réalité Folia Electronica Classica, t. 11, janvier-juin 2006. Article déposé sur la toile le 26 avril 2006. PAR AR-DEL DELÀ LES SCYTHES ET AU SUD DES HYPERBOR YPERBORÉENS

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί ΕΤΟΣ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

LES NOVELLES DES EMPEREURS MACÉDONIENS

LES NOVELLES DES EMPEREURS MACÉDONIENS NICOLAS SVORONOS LES NOVELLES DES EMPEREURS MACÉDONIENS CONCERNANT LA TERRE ET LES STRATIOTES INTRODUCTION - ÉDITION COMMENTAIRES Édition posthume et index établis par P. Gounaridis CENTRE DE RECHERCHES

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES, DE LA CULTURE ET DU SPORT CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2012

Session novembre 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES, DE LA CULTURE ET DU SPORT CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

" LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ "

 LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES   ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ Étude interculturelle du recueil de Paul Éluard Διαπολιτισμική μελέτη της ποιητικής συλλογής του Paul Éluard " LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ " Poésies/Ποιήματα 1913-1926 NIKI

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Εισαγωγή Περιεχόµενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 1.1 Ιστορική Αναδροµή.... 10 1.2 Ορισµοί. 12 1.3 Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 14 1.4 Μοντέλα Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης..

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 52 Mars 2015 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Syllabus de grec ancien Troisième année

Syllabus de grec ancien Troisième année 1 Syllabus de grec ancien Troisième année 2 «Tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec.» Marguerite YOURCENAR, Les Mémoires d Hadrien. 3 4 L alphabet grec L alphabet 6 Les esprits 8 Les

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E

L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taal- en Letterkunde Academiejaar 2008-2009 L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E LE DOMAINE DU CALQUE Miet Tiebout Verhandeling voorgelegd

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση

Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση Ενότητα 6. Le franglais Ευάγγελος Κουρδής Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS N O T I C E B I O G R A P H I Q U E Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS Lectrice étrangère à l Université Aristote de Thessalonique à la faculté des lettres Département de langue et littérature françaises

Διαβάστε περισσότερα

La mesure de la circonférence de la Terre par Eratosthène (Texte historique de Cléomède)

La mesure de la circonférence de la Terre par Eratosthène (Texte historique de Cléomède) La mesure de la circonférence de la Terre par Eratosthène (Texte historique de Cléomède) Résumé : Eratosthène a estimé le périmètre de la Terre, d'après son expérience, égal à 250.000 stades attiques (44250

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ - ΑΡΘΡΟ του Αλμπέρτο Αζαρία. Προτάσεις - Λύσεις για τους ιδιοκτήτες Κ.Ξ.Γ. με βάση τις παρούσες συνθήκες

ΟΜΙΛΙΑ - ΑΡΘΡΟ του Αλμπέρτο Αζαρία. Προτάσεις - Λύσεις για τους ιδιοκτήτες Κ.Ξ.Γ. με βάση τις παρούσες συνθήκες Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 311 - Νοέμβριος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

DIDACTIQUE γράφει ο Olivier Delhaye. τα γλωσσο ψυχο παιδαγωγικά. La page du français. εκδήλωση για Το δικό μας και το ξένο

DIDACTIQUE γράφει ο Olivier Delhaye. τα γλωσσο ψυχο παιδαγωγικά. La page du français. εκδήλωση για Το δικό μας και το ξένο Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 309 - Σεπτέμβριος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

La force de dormir : versions de l insomnie chez Michel Faïs

La force de dormir : versions de l insomnie chez Michel Faïs 1 Martha Vassiliadi Université de Genève La force de dormir : versions de l insomnie chez Michel Faïs Lorsque Michel Faïs au cours d un entretien 1 explique le titre de son dernier roman «Ελληνική Αϋπνία»

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_fr_names 6/5/12 9:32 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Ce manuel est dédié aux enseignants et aux apprenants du grec moderne -

Διαβάστε περισσότερα

KENTPON ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ KAI ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

KENTPON ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ KAI ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ KENTPON ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ KAI ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ CENTRE DE RECHERCHES DE L'ANTIQUITE GRECQUE ET ROMAINE FONDATION NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ L. GOUNAROPOULOU M.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολόγηση Εξετάσεων LAAS

Βαθμολόγηση Εξετάσεων LAAS Χρόνος 25ος - αρ. φυλ. 307 - Ιούλιος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Communiquer avec le pouvoir romain: les lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène

Communiquer avec le pouvoir romain: les lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène Communiquer avec le pouvoir romain: les lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène Athina DIMOPOULOU-PILIOUNI (Université d Athènes, Faculté de Droit) Mytilène, après avoir pris le parti de

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU C1

Διαβάστε περισσότερα

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ GRÈCE C M J CM MJ CJ CMJ N Promouvoir le cinema français dans le monde Promoting French cinema worldwide Graphic Design Maud TÉPHANY Thinkstock LA PLUS GRANDE SALLE DE CINÉMA EN FRANÇAIS DANS LE MONDE

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Διάμεση. Πρότυπο Πειραματικο Λύκειο Αναβρύτων. kdiamesi@otenet.gr. Περίληψη

Κυριακή Διάμεση. Πρότυπο Πειραματικο Λύκειο Αναβρύτων. kdiamesi@otenet.gr. Περίληψη 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 27-28 Απριλίου 2013 «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: ένα χρόνο μετά» Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα ΠΠΣ:

Διαβάστε περισσότερα

MODULE. Session mai 2006 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

MODULE. Session mai 2006 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU MODULE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

II B : SOURCES HISTORIQUES CLASSIQUES

II B : SOURCES HISTORIQUES CLASSIQUES IIB:SOURCESHISTORIQUESCLASSIQUES Lestextesexaminésdanscettesectionontétéchoisisavecl objectifd isoler,parmi lesnoticesnombreusesetdisperséesconcernantchyprequ ontrouvedanslesouvrages des auteurs anciens,

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ψÛË ÙË ˆÓÛÙ ÓÙÈÓÔ ÔÏË

ψÛË ÙË ˆÓÛÙ ÓÙÈÓÔ ÔÏË ÂÏ 1 fiÙ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÓÙÈÓ Â Ô ÛÙÈ ÂÚÈÔ Ô Ú ÛÎÔÓÙ Ó ÛÙË ÈÎ ÈÔ ÔÛ ÙÔ ÓÙÈÓÔ ÙÔÎÚ ÙÔÚ, Î È fiÙÂ Ú ÂÈ Ë ÓÂÒÙÂÚË; ÏÏÈÒ, Ù ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ 1453, Ò Î È Ù Ú ÂÈ Ì Ûˆ ÌÂÙ ; ÙÔ ıô ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ ÙˆÓ Ï Óı ÓÂÈ ÓÙÔÙ ÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

ROUTAGE MULTIPATH DANS LES RESEAUX AD HOC

ROUTAGE MULTIPATH DANS LES RESEAUX AD HOC République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE d ORAN Mohamed Boudiaf Faculté des Mathématiques

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE L ECHO D EUGENE No 14 * Juin 2014 societe / ματιές στη κοινωνία Coupe du Monde de Football 2014 Le drame des Brésiliens, la fête des Européens Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de football a lieu dans

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι ως Υιλοσοφικά Γυμνάσματα

Μύθοι ως Υιλοσοφικά Γυμνάσματα 48 Μύθοι ως Υιλοσοφικά Γυμνάσματα Αναστάσιος Κοντάκος ΑΠΟ ΣΟ ΜΤΘΟ ΣΟ ΛΟΓΟ: Αν η φιλοσοφική αναζήτηση συμπορεύεται, μεταξύ άλλων, με τη μεταφυσική, νοητική, συναισθηματική, ηθική και αισθητική ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές. Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives

Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές. Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives Το Συνέδριο Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμπειρία και Προοπτικές, διορ

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Χρονιά! Έφυγε από την ζωή η Νταρλήν Ντίξον Πέννια. Οι εξετάσεις Δεκεμβρίου με το κύρος της PALSO

Καλή Χρονιά! Έφυγε από την ζωή η Νταρλήν Ντίξον Πέννια. Οι εξετάσεις Δεκεμβρίου με το κύρος της PALSO Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 312 - Δεκέμβριος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία Η Grecruitment είναι μια εταιρία που υποστηρίζει επί χρόνια την εύρεση εργασίας για ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες είναι ρητά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES CENTRE D ETUDES BYZANTINES, NÉO-HELLÉNIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LE DISCOURS MUET DU CORPS

LE DISCOURS MUET DU CORPS LE DISCOURS MUET DU CORPS Martha Vassiliadi Dans son étude magistrale du poème «Επιθυµίες», Renata Lavagnini précise que le thème de la mort des jeunes, et par conséquent la représentation du jeune corps

Διαβάστε περισσότερα

Novembre 2011 N 42. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire. Triopetra

Novembre 2011 N 42. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Sommaire. Triopetra Novembre 2011 N 42 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Site Internet : www.creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø. Η πολιτική για την Παιδεία και τα «αγκάθια»

ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø. Η πολιτική για την Παιδεία και τα «αγκάθια» Χρόνος 23ος Αρ. Φύλλου 264 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø Γιορτινό «πακέτο» µε προτάσεις για βιβλία και θεατρικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique!

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène Un nouveau journal Année 2010 Numéro 1 Vous découvrez ce journal, et vous vous posez sans doute un tas de questions : Que contient-il?

Διαβάστε περισσότερα

LA «STÈLE DES CÉRÉALES» DE CYRÈNE 1

LA «STÈLE DES CÉRÉALES» DE CYRÈNE 1 Hugues BERTHELOT LA «STÈLE DES CÉRÉALES» DE CYRÈNE 1 La «stèle des céréales» retrouvée à Cyrène est assurément, pour la question de l approvisionnement en grains des cités grecques, l un des documents

Διαβάστε περισσότερα

En français ci-dessous

En français ci-dessous En français ci-dessous ΗΜΕΡΙΔΑ «Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου» ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου Π. Κουντουριώτη 71- Προκυμαία Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ:

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

linguistique fonctionnelle «André Martinet, Linguiste», για τα 100 χρόνια

linguistique fonctionnelle «André Martinet, Linguiste», για τα 100 χρόνια Εναρκτήρια οµιλία στη Συνάντηση τής Société internationale de linguistique fonctionnelle «André Martinet, Linguiste», για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, Παρίσι, 9-12 Ιουλίου. Το να µιλήσεις για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΩΝΤΕΣ Ta Nea N 2 et 3 JUILLET 2007 Horizons grecs TA NEA DANS CE NUMÉRO : Le grec à Toulouse Lautrec 1 Φυσα αγερι, φυσα αγερι 2 Η επιροη της µαντιας 3 Nikos le voyageur 5 Manos Loizos 6 Les

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ L ECHO D EUGENE No 9 * JANVIER 2013 Vis tes rêves mais ne rêve pas ta vie. Ζήσε τα όνειρά σου, μην ονειρεύεσαι τη ζωή σου. L équipe de rédaction. Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Άλλη μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα