The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp. 7-18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp. 7-18"

Transcript

1

2 The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp Jean-Luc Fournet NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE / е réunis ici quelques propositions de corrections qui donnent lieu à des remarques sur la terminologie et la rhétorique des pétitions protobyzantines P. Kellis I 20, pétition au praeses de Thébaïde (c ) : la critique des prédécesseurs et le vocabulaire de l'extorsion. Le prooimion (1. 5-8): [0]ύ[δέν] δεινότερον I 6 ουδέ βιαιότερον, ήγεμών [κύρι]ε, βίαν καν I 7 πλεονεξίαν έν τοις τότ[ε..] καταστασίοις I 8 καιροΐς υπό πολλών ός α[...]ς κτλ., «Nothing (was regarded) by many in those times of turmoil (?) more terrible or forceful, mylord praeses, <than to suffer> violence and arrogance. For Psa-s, etc.». Le texte de la 1. 7 présente encore quelques incertitudes : l'adjectif καταστάσιος est nouveau (mais sa formation, comme le remarque l'éditeur, n'a rien d'étrange à côté d'àvtiotôaioç et προστάσιος) et se voit donner le sens de καταστασιαστικός «factieux». Mais comment remplir la lacune entre τότ[ε et καταστασίοις? Je ne pense pas qu'il y ait la place de restituer ήδη: d'après la planche, il ne peut y avoir qu'une ou deux lettres. Je propose τοις τότ[ε ά]καταστασίοις, qui remplit parfaitement la lacune. Là encore, l'adjectif άκαταστάσιος est un hapax, mais son existence se déduit aisément du substantif bien connu ακαταστασία «instabilité, anarchie» 2. Il a le même sens qu'άκατάστατoς «in- 1 J'exclus les pétitions du dossier de Dioscore d'aphrodite qui feront l'objet d'un travail indépendant. 2 Cf. l'emploi de ce terme dans le prooimion d'une pétition présentée au Concile de Chalcédoine, Acta conciliorum œcumenicorum, II1, 3, p. 65, 33-36: συνήθροισε γαρ την ύμετέραν άγγελικήν σύνοδον (...) έπΐ τω την πλάνην ΐδεϊν και την μεν προ τούτων ένιαυτών δύο μικρω προς έν Έφέσω γενομένην

3 8 J.-L. FOURNET stable», qu'hippocrate, Aphorismes, III 8 (= Littré, IV, p. 488, 15), emploie pour déterminer, comme ici, καιροί. Mais quels sont ces «temps passés d'instabilité»? Pourquoi ce renvoi au passé, qui a gêné l'éditeur («it is more natural that in a general statement concerning the hardships of life [...] reference should be made to a present situation rather than to a situation in the past»)? Il nous faut d'abord reconsidérer la construction de la phrase, il est vrai maladroite et embrouillée par une omission. L'éditeur propose avec raison de restituer ή παθείν avant βίαν 3. Mais je ne le suis pas quand il suppose aussi l'omission d'un verbe ένομίζετο dont le complément d'agent serait υπό πολλών. Je pense plutôt que ce dernier groupe dépend du παθείν oublié 4. Traduire ainsi: «Rien ne fut plus terrible ni plus contraignant (litt, violent) que de souffrir, en ces temps d'instabilité, la violence et la cupidité de nombreuses personnes». Quant au sens, il se comprend fort bien dès lors qu'on replace ce prooimion dans le contexte de la rhétorique des pétitions. Le pétitionnaire plaque, en guise de prélude à sa pétition, une évocation convenue de la situation d'anarchie et de corruption qui régnait nécessairement avant l'arrivée du nouveau praeses de Thébaïde auquel il s'adresse, situation qui assurait l'impunité des criminels dont fait partie celui qu'il accuse dans la présente requête 5. Cette critique du passé a valeur de captatio benevolentiae et constitue à sa façon un éloge implicite de l'administration du nouveau gouverneur en même temps qu'elle place le pétitionnaire du côté du droit, donc du nouveau pouvoir 6. Ce thème ne devait pas être rare dans les pétitions. On en trouve la trace dans un rescrit impérial de c. 551 (P. Cairo Masp. I 67024), où la requête des plaignants est résumée de la façon suivante: παρά των κατά καιρόν αρχόντων ού σύγχυσίν τε καΐ άκαταστασίαν καταργησαι, την δέ άλήθειαν και δικαιοσύνην φωτίσαι. Il est question de remédier à la confusion et à l'instabilité résultant du précédent concile, celui d'éphèse. 3 Une autre solution a été envisagée par B. KRAMER: cf. ci-dessous, n Quelques exemples de cette construction dans des pétitions, P. Ahm. II 78, 4-5 (184) : βίαν πάσχων εκάστοτε ύπό Έκύσεως; P. Cair. Isid. 68, 7-8 ( ): βίαν και παρανομίαν πάσχω ύπό "Η[ρω]- νος κτλ. ; P. Abinn. 44, 4 (342) : βίαν ούκ όλίγην επασχον [ύφ' "Η]ρωνος C'est parce que je comprends le complément introduit par ύπό comme régi par παθείν que j'hésiterais à suivre B. KRAMER, «Urkundenreferat», APF 42, 1996, p. 265, pour qui il est plus économique de corriger le texte en βία(ς) καν πλεονεξία(ς). En fait, il me paraît plus conforme au bon niveau de langue reflété par cette pétition de supposer une omission, qui n'est qu'une faute d'inattention, plutôt qu'une erreur de cas, véritable faute grammaticale. 5 Ainsi je ne crois pas, comme l'envisage l'éd., que ce prooimion fasse allusion à la période de troubles politiques de la fin du III e et du début du IV e s. Il ne fait que développer un topos rhétorique. 6 On rapprochera l'usage qui est fait, dans les préambules des pétitions adressées à l'empereur, de l'expression oi ευτυχέστατοι ou μακαριώτατοι χρόνοι, auxquels on peut opposer les temps d'avant. Cf. T. HAUKEN, Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors , diss. MHS. Stavanger 1994, p , qui cite, entre autres, l'exorde d'une pétition d'aragua : πάντων έν τοις μακαριωτάτοις υμών καιροΐς, ευσεβέστατοι κε άλυπότατοι των πώποτε βασιλέων, ήρεμον κέγαληνόν τόν βίον διαγόντων πάσης πονηρίας κε διασεισμών πεπαυμένων.

4 NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 9 τάς τυχούσας αδικίας ύπέμεινον (1. 6-7). Un des meilleurs exemples nous est fourni par l'introduction de la pétition conservée par le P. Berl. Frisk 3, 6-10 (с ): καΐ γαρ οί πάνοι (1. πάνυ) 7 πεπονθότες ύπό βίας τινών τοις I εμπροθεσ 8 (1. εμπροσθεν) χρόνοις καί 'οι' άπο του [ ]..[..] της άπλάτου νομοθεσείας άγαθης ταύτης I μετειληφότες οΰτε β[ι]ασθησ[ονται ύπό τώ]ν νΰ[ν ά]ρχόντων 9, οΰτε έκείνοις εσται ή γνώιμη θρασυτέρα μή επειμην[ ]. Malgré les lacunes, il y a très clairement une opposition entre έμπροσθεν (1. 8) et νυν (1. 9). Le passé est le temps de l'injustice, le présent celui du retour à l'ordre et de la νομοθεσία (1. 7). La séquence οΰτε β[ι]ασθήσ[ονται ύπό τώ]ν νύ[ν ά]ρχόντων (1. 9) rend implicitement l'ancien gouverneur responsable de cet état d'injustice. L'opposition entre le passé et le présent est développée dans un curieux texte des archives de Dioscore, le P. Cairo Masp. I 67089, r B, un éloge en prose d'un nouveau duc, qui, dans la forme comme dans l'esprit, n'est pas très éloigné des préludes de pétitions protobyzantines. Le motif du mauvais prédécesseur est clairement traité à la 1. 2 (τα γαρ λυπηρά των προϋπαρξάντ[ων] ή τελε- [σ]ά[ντων] πρ[ος] ήδονή[ν] ), avant que l'auteur ne décrive longuement les effets heureux de l'administration du nouveau gouverneur, bien résumée par l'expression τούτοις τοις άδεκάστοις καιροίς (1. 5), parfait renversement des τοις τότ[ε ά]καταστασίοις καιροΐς de notre pétition. Le traitement du motif des prédécesseurs est en fait très directement inspiré de la rhétorique encomiastique, dont sont profondément pénétrés les prooimia de pétitions. Ainsi Ménandre le Rhéteur, 378, , donne le conseil suivant dans le chapitre sur le logos epibatêrios (en l'occurrence, discours d'accueil du nouveau gouverneur): κακώς πεπονθότων αύτών παρά του μικρφ πρόσθεν άρχοντος διατυπώσεις και αύξήσεις τα δυσχερή, μηδέν βλασφημών τόν παυσάμενον, άλλα άπλώς την δυστυχίαν τών υπηκόων λέγων, κτλ. «tu décriras et amplifieras les difficultés dont ils (se. les sujets) ont été victimes par la faute du précédent gouverneur, sans parler en mal de ce dernier, mais en te limitant à l'infortune des sujets, etc.» n. 7 Et non πάν ΟΊ (cf. U. WILCKEN, A PF 10,1932, p. 270, non répertorié par la BL). 8 Et non ενπροθες (cf. U. WILCKEN, APF10,1932, p. 270, non répertorié par la BL). 9 U. WILCKEN, APF 10,1932, p. 270 lit: ύπό τ]ωυ[. 10 Menander Rhetor, éd. D. A. RUSSELL et N. G. WILSON, Oxford On trouvera une bonne illustration de ces préceptes dans le P. Ant. III 15(a), (avec la restitution d'alan CAMERON, «Pap. Ant. III 115 and the Iambic Prologue in Late Greek Poetry», ClassQuart 20,1970, p. 126): μόλις γαρ ευρεν ή π[όλις τόν] αστέρα I δς δεΰρ' επιφανείς καταλ[υθέν]- των τών νόμω(ν) I πάσας διέσωσε τάς πόλεις (cf. aussi [b] 16) et dans les poèmes de Dioscore d'aphrodité (cf. outre le poème cité ci-après, l'éloge de Kollouthos, dans mon Hellénisme dans l'égypte du

5 10 J.-L. FOURNET Dans les textes cités à l'instant, des expressions comme οΰτε β[ι]ασθήσ[ονται ϋπό τώ]ν νΰ[ν ά]ρχόντων, τά λυπηρά των προϋπαρξάντ[ων] ou κακώς πεπονθότων αΰτών παρά του μικρω πρόσθεν άρχοντος, où les souffrances des sujets sont directement imputées au précédent gouverneur, m'incitent à aller plus loin en lisant, comme y a pensé l'éditeur sans retenir cette solution, υπό Πόλλωνος. Ψά[ις τι]ς κτλ. En coupant ainsi, on supprime le problème que posait le 6ς débutant le corps même de la pétition 12. On pourrait être alors tenté de voir dans ce Pollôn le prédécesseur d'aurêlius Hêrodês. Et si aucun praeses de Thébaïde de ce nom n'est pour l'instant connu 13, c'est que les fastes des praesides de Thébaïde sont, pour cette époque, bien incomplets. Deux objections viennent cependant à l'esprit. La première tient à ce que le praeses soit nommé alors que Ménandre le Rhéteur conseillait d'éviter de s'en prendre au gouverneur en se contentant de décrire l'infortune des sujets. De fait, aucun des prooimia de pétitions conservées ne donne de nom 14. La seconde objection concerne le nom même de ce prétendu praeses. Pollôn est un anthroponyme à forte connotation hermopolite, que l'on verrait difficilement porté par un gouverneur, à une époque où les praesides ne sont pas encore recrutés localement. Rien n'empêche alors qu'il s'agisse d'un important fonctionnaire local, qui faisait peut-être partie du bureau présidial. Je pense retrouver approximativement le même schéma dans un éloge en vers du duc Athanasios composé par Dioscore d'aphrodite (VI e s.) pour accompagner une de ses pétitions 15 : VI e siècle. La bibliothèque et l'œuvre de Dioscore d'aphrodite, Le Caire 1999, IV 14, = E. HEITSCH, Die griechische Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit, 2 ÈME éd., Göttingen 1963, XLII 13, : οΰτως αμμιν ϊκανες ολην Παφίην έλεαίρειν I έκ στυγερών καμάτων προηγητήρων άθεμίστων). 12 L'éditeur propose dubitativement de le corriger en ώς, mais, à ma connaissance, aucune pétition ne commence par cette conjonction ni même par une autre de même sens. 13 Cf. P. J. SIJPESTEIJN et K. A. WORP, «Bittschrift an einen praepositus pagi (?)», Tyche 1, 1986, p. 193, qui complètent J. LALLEMAND, L'administration civile de l'égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse ( ), Bruxelles 1964, p Les papyrus publiés depuis cette liste n'ont livré, à ma connaissance, aucun praeses du nom de Pollôn. 14 Pourtant la critique des prédécesseurs semble avoir été une pratique plus répandue que ne le laisse croire cette catégorie de textes et avoir même correspondu à une réalité institutionnelle: un passage du Liber promissionum de Quodvultdeus nous apprend que le peuple, lors du concilium de la province, n'hésitait pas à injurier et à siffler les précédents proconsuls qui s'étaient distingués par leur cupidité (éd. BRAUN, Sources Chrétiennes , p ; je remercie D. FEISSEL de m'avoir communiqué cette référence). D'ailleurs, le gouverneur du moment pouvait lui-même subir un tel traitement, légitimé par le Code Théodosienl 16, 6,1 (1 er nov. 331): Iustissimos autem et vigilantissimos iudices publicis adclamationibus conlaudandi damus omnibus potestatem, ut honoris eis auctiores proferamus processus, e contrario iniustis et maleficis querellarum vocibus accusandis, ut censurae nostrae vigor eos absumat (je remercie J. GASCOU de cette référence). On est loin de l'attitude édulcorée et prudente que recommande Ménandre, suivi par les rédacteurs de pétitions. 15 Éd. J.-L. FOURNET, Hellénisme dans l'égypte du VI' siècle, IV 10 = E. HEITSCH, Die griechische Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit, 2 ème éd., Göttingen 1963, XLII 4,1-2 et ßl-5.

6 NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 11 Δέχνυσο, πότνια Θήβη, [δν ο]ύκ έδάμ[ασ]σαν α. [ ν[α]ί τον Άθανάσιον, κρ[α]τερόν ρυτη[ρα] πολ[ήων] ού γαρ ετι Βλεμύων γένος οψεαι, ού Σαρακηνώ(ν), ού τρόμον άνδροφόνου ληίστορος ομμασι λεύσης 25 πάσι γ[ά] ρ [Εί] ρήνη θεοίκελος ήνθεε πάντη σον δέος έκτος ενυξεν άεργέας έ'ργα νοήσαι, Καλλίνικόν τε Κόνωνα πενιχροτάτους π. ολιγωσθ.. Accueille, auguste Thèbes, celui que n'ont pas dompté [...], oui! Athanasios, le puissant sauveur de cités. Car tu ne verras plus la race des Blemmyes ni celle des Saracènes. Tu n'auras plus le spectacle de la peur que répand le pillard homicide : la Paix, à l'image de Dieu, afleuripartout et pour tous. La crainte que tu inspires a délogé de son aiguillon les oisifs incapables de penser au travail, Kallinikos et Konôn [qui méprisent (ou sim.)] les plus pauvres. Dans ce poème, Dioscore fait l'éloge du nouveau duc, Athanasios, en décrivant la situation antérieure à son arrivée marquée par les incursions de nomades, le banditisme et la corruption. Il nomme deux personnages, qui semblent avoir particulièrement oppressé les pauvres (au nombre desquels Dioscore se compte par exagération rhétorique): Konôn, difficilement identifiable 16, et Kallinikos, en qui je verrais volontiers un magister du bureau ducal devenu luimême duc après Athanasios 17. Ce texte montre qu'on pouvait s'en prendre nommément, sinon au gouverneur sortant lui-même, du moins aux hauts fonctionnaires de son officium, et le fait qu'il s'agisse d'un poème et non d'une requête en prose n'affaiblit en rien mon propos, tant les éloges de Dioscore sont proches, dans l'esprit comme dans la lettre, des pétitions. Il me paraît donc fort possible que Pollôn soit un important fonctionnaire local protégé par le précédent praeses 18. Aussi, à travers lui, est-ce d'une certaine façon le prédécesseur du récipiendaire qui est critiqué. Si le pétitionnaire ne cite que Pollôn, c'est peut-être que celui-ci a directement nui à ses intérêts. Ou bien alors ce silence est à mettre sur le compte des convenances dont Ménandre le Rhéteur fait part dans le passage cité plus haut. II serait étonnant qu'il s'agisse du duc en activité à la fin des années 540 : ce poème a été composé vers Cf. J.-L. FOURNET, «À propos de SB XIV ou quand la poésie rencontre le document», BIFAO 93,1993, p et Hellénisme dans l'égypte du VF siècle, commentaire à IV 10, 27. ^ Si Pollôn est accusé de βία et de πλεονεξία, c'est qu'il a pu couvrir celles de Psaïs en n'accédant pas aux précédentes requêtes de Pamouris, l'auteur de la présente pétition. Ainsi pourrait s'expliquer le décalage chronologique entre le délit, commis lorsque le pétitionnaire était adolescent (1. 12), et la rédaction de cette requête, décalage qui justifierait pour une part le choix d'un prooimion construit sur une opposition entre passé et présent.

7 12 J.-L. FOURNET Le mot-clé de ce prooimion est πλεονεξία: il ne s'agit pas de l'«arrogance», mais du «désir de s'approprier le bien d'autrui», qu'on pourrait presque parfois traduire par «extorsion» 19. Ce terme n'est pas rare dans les pétitions, associé d'ailleurs, comme ici, à βία, défini techniquement comme «an intermediate stage between delicts directed against an individual and those against his property» 20. Ce couple de mots, qui annonce très précisément le contenu même de la supplique (vol ainsi que coups et blessures), se retrouve dans le SB XVI 12505, 11 (Lycopolis, 221) : τοσαύτης ούν μοι βίας και πλεονεξία[ς καί αρπαγής? γενομ]ένης έπιστέλλω... τό βιβλίδνον; ou, sous forme d'adjectifs à sens adverbial, dans le P. Ôxy. XLVII 3345, 75 (209): [πλ]εο[ν]εκτικώτερον καί βιαιότερον πράξαι άπεστράφη[τ]ε 21. L : βιαίως 1 11 καί ιυραννικώς ηρπασ[εν] τόν övov 1 12 μου ετι άτελοΰς τότε τ[ής ή]λικίας καί 1 13 ταΐς έξ ανθρώπων. [...]. συνέκο 1 14 ψεν, «[Psa-s] took my donkey away, forcelly and acting like a tyrant, while at the very moment I was still an adolescent, and he came into conflict with the from men». L'éditeur, non sans quelques doutes, construit le verbe συγκόπτω avec le datif au sens d'«entrer en conflit avec». Cette construction n'est nullement attestée et me semble aller à l'encontre de l'emploi qui est fait de ce verbe dans ce dossier. Il se retrouve en effet dans deux autres pétitions, P. Kellis I 21, 14 (πλη[γ]αΐς αυτήν συνέκοψεν) et 23, 12 (πληγαΐς θανασίμοις συνκόψαντές με); 13 (τάς πλευράς συνέκοψαν), toujours employé avec l'accusatif de la personne ou de la chose frappée, accompagné éventuellement d'un datif de moyen. Je propose de construire ici pareillement en sous-entendant le με qui se déduit du μου de la Aussi le datif qui précède est-il un complément de moyen ou de manière. Plutôt que de lire έξ ανθρώπων qui n'est pas sans difficultés, je m'aventurerais à proposer, sans certitude, εξ ανθρώπων. Psaïs est un personnage trop important ( : μεγάλα έπί των τόπων δυνά[με]νος) pour agir lui-même: il envoie six hommes rouer de coups le pétitionnaire. On retrouve le même schéma dans la pétition P. Kellis I 23, qui nous raconte que le puissant Harpokratiôn envoie ses symmakhoi armés de gourdins frapper le pétitionnaire. Je ne Ce sens semble s'imposer dans des expressions comme έάν πλεονεξία τις προχώρηση καθ' [ή]μών (P. Oxy. XII 1469, 4; cf. infra p. 15). 20 R. TAUBENSCHLAG, The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C.-640 A.D., 2 ÈME éd., Varsovie 1955, p Cf. l'étude de W. DAHLMAN, Ή βία im Recht der Papyri, diss. Cologne Πλεονεξία ou des mots de la même famille se rencontrent dans les pétitions suivantes: P. Enteux. 58, 7 (222 av.), P. Mil. Congr. XVIII, p. 6, 42 (143/142), P. Oxy. XXXIV 2708, 12 (169?), P. Ahm. II 78,13 (184), SB X 10564,16 (Г7И е s.), P. Oxy. XLVII 3345, 75 (209, pétition ou correspondance officielle), SB XVI 12505, 11 (221), P. Oxy. XII 1469,4 (298, prooimion), P. Oxy. I 67, 19 (338), P. Abinn. 50, 3 (346, prooimion), PSI VIII 944, 3 ( ), P. Oxy. XLVIII 3394,12 ( ?), P. Cairo Masp ,9 (VI e, prooimion, cité ci-dessous p. 13), P. Lond. V1677,10 (VI e s.).

8 NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 13 sais comment combler la lacune: π[ληγαΐ]ς semble trop long. Peut-être χ[ερσ]ί? Mais il me semble plutôt voir la fin d'un sigma émerger de la lacune. Psaïs est donc l'auteur d'un vol et d'une agression. Ce double délit est déterminé par le couple d'adverbes βιαίως καί τυραννικώς, qui, à mon sens, ne porte pas seulement sur ήρπασ[εν], mais sur l'ensemble de la phrase. On a vu plus haut le sens technique qu'il faut donner à βιαίως. Il en va de même de τυραννικώς, qui me semble devoir être pris dans un sens plus précis que la traduction «agissant comme un tyran» ne laisse entendre. La famille lexicale de τυραννέω prend, à l'époque impériale, le sens, non répertorié dans le LSJ, d'«agir avec violence» ou «extorquer par la violence». Cet usage apparaît dans les papyrus aux II e /III e s., mais se développe surtout à partir du IV e s., principalement dans les pétitions 22 Le prooimion du P. Cairo Masp. I 67003, 8-9 (pétition dans laquelle la plaignante accuse un certain Iezekiêl de vouloir lui dérober six aroures) ne laisse aucun doute sur cette acception: έφ' cm πάν αδικον φευκτέον και άποτρεπτέον άπό τούτων έλαύνεται των είω[θ]ότων φιλοπραγμονήσαι και πλεονεκτήσαι τα εαυτών πράγματα τυραν(ν)ικώς, «afin que soit bannie toute l'injustice qui doit être évitée et détournée, que causent ceux qui ont pour habitude d'être avides et de chercher à augmenter leurs propres biens par la violence» (on relèvera au passage le mot πλεονεκτήσαι, que l'on retrouve sous la forme πλεονεξία dans l'exorde du P. Kellis). Dotés d'un tel sens, les mots de la famille de τυραννέω sont donc souvent associés, dans le grec impérial, à celle de βία 23 selon un rapport pléonastique 24. Pour en rester aux pétitions, je citerai SB VIII 872, 5 (VI e s.) : από δε τυραννίδος τινός και κατά βίαν παρεσκεύασέν με γραμματίον εχθεσθαι (1. εκθεσθαι) φανερής χρυσίου ποσότητος. On voit ainsi se développer dans les pétitions du Bas-Empire tout un vocabulaire de l'extorsion et de la violence physique 25, au sens plus technique qu'il 22 SB VI 9105, 14 (II e s.) : την τυραννίαν έπιδείξασθαι; SB III 7205, 13 (III e s.) : τυραννικφ τρόπω βούλονταί με έξωθε[ΐν της π]ροειρημ[έν]ης τάξεως; P. Sakaon 45, 7 (334): τυρ]αννία χρώμενοι καΐ ληστρικφ τρό[πφ ε]μβλη[μα] βαλώντες έν τη διώρυ[χι]; Ρ. Ahm. II 50, 17 (346) : άφήρπασεν τυραν[νικώ τρόπω]; P. Cair. Good. 15, 17: τον τοίχον κατάβαλαν του ψιλοΰ τόπου τυραννικφ τρόπφ, βουλόμ[ενοι] άφαρπάσαι (j'enlèverais la virgule et ferais porter τυραννικφ τρόπω sur ce qui suit); P. Ahm. II 142, 15 (IV e s.) : τη έπί τόπων τυραννία χρώμενοι έμοΰ τελούντος άπο{ ι [καρπούνται; P. Oxy. VI 902, 6; 16 (465): τυρ]αννικω τρόπφ άπέσπασεν; SB VI 9239, 8 (548): τυραννικ(φ) τω τρόπφ παρακατέσχεν τα έμά πράγματα; P. Cairo Masp ,15 et P. Lond. V 1676, 43 (VI e s.): τυραννίδι έπερειδόμενος; P. Cairo Masp. III 67354, II 15, où le pagarque Julien est traité de πονηροί τυράννου. Voir aussi P. Cairo Masp ,9 et PSI VIII 872,5 cités ci-dessous. 23 Citons, parmi tant d'autres, Grégoire de Nazianze, Ep. 209, 1 : ώς τύραννος ει καΐ βίαιος; Jean Chrysostome, PC XLVII, p. 449, 31-32: τυραννίδι και βία, PG XLIX, p. 258, 41 : βία ού κρατεί ούδε τυραννίδι; Acta conciliorum oecumenicorum II 1, 2, p. 23, 13-14: τυραννίδα καί βίαν; Constantin Porphyrogénète, De sententiis, éd. BOISSEVAEM, IV, p. 299,1-2: τυραννικώς καί βιαίως; Georges le Moine, Chron., éd. BEKKER, p. 78, 23: μη βία καί τυραννίδι χρώμενος. 24 Sur ce dernier phénomène, cf. H. ZILLIACUS, Zur Abundanz der spätgriechischen Gebrauchssprache, Helsinki 1967 (Commentationes Humanarum Litterarum 41, Nr 2), surtout p À côté de τύραννος, il faut aussi ajouter le très métaphorique λήσταρχος.

9 14 J.-L. FOURNET n'y paraît, constituant des réseaux lexicaux stéréotypés qui informent une véritable rhétorique de la plainte. 2. P. Kellis I 21, pétition à un ancien magistrat (321) : le prooimion généralisant Le prooimion (1.4-6): Εί] έκάστω προχωρήσει τα της αύθαδίας rai εί μή ή των 1 5 [νόμων έπιστ]ρέφεια έπακολουθείν ε'ιωθεν, αβίωτος αν ήμΐν τοις 1 6 [ ]. ς χρόνος έγείνατο, «If for everybody deeds of wilfulness will have success and if the severity of the laws would not usually follow, these times would be insupportable for us». L'éditeur propose de combler la lacune par [μετριοτάτο]ις ou sim. En fait, d'après la photographie, un iota est impossible devant le sigma : la trace qui précède ce dernier est un effet un trait presque horizontal qui correspondrait bien à la fin d'un α, ε ou ω. En outre, χρόνος manque d'un article ou d'une quelconque détermination (surtout si on le traduit par «ces temps» comme le fait l'éditeur). Je propose donc de lire τοις I [μετρίοις π]άς χρόνος. Traduire en conséquence: «Si les actes d'arrogance profitaient à chacun et si la sévérité des lois n'avait pas coutume de les poursuivre, toute époque 26 serait invivable pour nous les petits». C'est même un trait caractéristique des prooimia de pétition que de développer une généralité presque toujours rendue par l'emploi d'une forme de πάς 27. L'expression έκάστω προχωρήσει τα της αύθαδίας (1. 4) est à rapprocher de cet autre prooimion de pétition, P. Oxy. XII 1469, 3-5 (298): μόλις μεν αν, κύριε, του δικαίου έν τοΐ[ς] καθ' ημάς έπιτάγμασιν ύπαρχθέντος ήμΐν δυνηθείημεν όλ[ο- On notera l'emploi de χρονος tempus generale qui s'oppose normalement à celui de καιροί tempus spéciale (dont fait précisément usage P. Kellis I 20, 8, analysé précédemment) dans la théorie rhétorique (cf. H. LAUSBERG, Handbuch der literarischen Rhetorik, 3 ÈME éd., Stuttgart 1990, p , ). 27 Sans être exhaustif, BGU1168, 4 (169) πά[σι] άνθρώποις; BGU III 970, 7-8 (177) της εις άπαντας ευεργεσίας; P. Oxy. XVII 2131, 7 (207) εις πάντας ανθρώπους; P. Berl. Frisk 3, 2 et 6 ( ) πάντα διατελών... πάσης κακείας P. Oxy. XII 1468, 7-8 (с. 258) ή σή εϋτονος και περί πάντα ακοίμητος πρόνοια; P. Oxy. I 70, 4 (III е s.) πάσα κυ[ρί]α ένγραφος συναλλαγή; SB III 7205, 4 (297)<σ)ε τον πάντων σωτήρα; P. Oxy. I 71, col. II, 3 (303) πάσι μεν βοηθείς, δέσποτα ήγεμών, και πάσι τα ϊ[δ]ια άπονέμις P. Oxy. I 67, 14 (IV e s.) πάντα μέν... οσα είσχύειν τι δύναται παρά τήν των νόμων [ίσχύ]ν προς ολίγον είσχύει; Ρ. Ryl. II 114, 4 (с. 280) περί πάντας κηδεμονίαν; P. Oxy. VI 904, 2 (V е s.) πάντως; SB XX 14606, 4 (V e s.) πάσειν τοις δεομένοις SB XVI 12584, 5 et 7 (VI e s.) πάντων άπολαυώτων τής καθαράς δικαιοπραγίας... μετά πάντων; P. Oxy. XXVII 2479, 4 (VI e s.) παρά πάσαν γήν; P. Cairo Masp. I 67002, I 1 (VI e s.) πάσα διακαιοσύνη και δικαιοπραγία; P. Cairo Masp. I 67003, 6-8 (VF s.) πάσα διακαιοσύνη καΐ δικαιοπραγεία... πάντα τα ευαγή μοναστήρια... παν άδικον; P. Cairo Masp. I 67004, 3 (VI e s.) π[άσα]ν τήν άθλίαν ημών Θηβαίων χώραν; P. Cairo Masp. I 67006, 2 (VI e s.) πάση τοις άδικημένοις... υπέρ πάντων; P. Cairo Masp. I 67008, 7 (VI e s.) πάσι τοΐ[ς] άδικουμένοις; P. Cairo Masp. I 67020, r 2 (VI e s.) περί πάντας, Ρ. Cairo Masp. III 67279, 4 (VI e s.) πάσι τοις άδικουμέν[οι]ς; P. hond. V 1677, 5-7 (VI e s.) διαβεβόηται έν άπασι παρά παντός ανθρώπου ή φιλοκάγαθος υμών [λαμ]πρά εύε[ρ]γεσία άεΐ σπουδάσουσα πάντα τα λυσιτελή καί ψυχωφελή [- - -] δικαίων ύπέρ πάσαν άρετήν.

10 NOTES CRmQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 15 κλ]ηροΰντες παντελώς διανύειν τά προσήκοντα, έπείπερ έάν πλεονεξία τις προχώρηση καθ' [ή]μών δι' άδυναμείαν άναπόστατοι καταστη[σ]όμεθα, auquel on comparera à son tour P. Panop. Beatty 2, 240 (300) : μηδεμίαν κατ' αυτών πλεονεξίαν προχωρήσαι 28. Le verbe προχωρέω marque plus que le simple processus malfaisant: il implique son succès 29. Par ailleurs, αύθαδία fait partie de ces mots stéréotypés qui, dans les pétitions, désignent l'attitude de celui dont on se plaint (au même titre que βία, πλεονεξία et τυραννίς examinés plus haut). Il ne désigne pas seulement l'entêtement («wilfulness»), mais une forme d'hybris 30, de comportement assujetti non aux lois mais à son propre désir. Il apparaît le plus souvent dans des contextes de vol ou de violence, associé à τόλμα 31 et surtout à βία avec lequel il forme un couple lexical stéréotypé et probablement pléonastique 32. L. 7-10: όσημέραι I 8 [ ]. μοι παρ' έκαστα τους παρεπιδημοΰντας στρατίω 1 9 [τας καί όφ]φικιαλίους καί έκσπούνκτορας έπικωμάζων τη συμ 1 10 [βίφ μου καί] έπιφυόμενός μοι, «[Sois] (is harrassing?) me every day in violation of everything, stirring up the locally present soldiers and officiate s and expunctores against my wife and being a constant pain in the neck for me». Lire peut-être [παραβάλλε]ι (employé dans le même contexte en P. Kellis I 23, 11) qui régirait les accusatifs suivants ce qui éviterait de les faire dépendre ά'έπικωμάζων, construction non attestée pour ce verbe 33. Traduire alors : «Chaque jour, il m'envoie (me jette dessus) les soldats qui stationnent dans ces lieux, les officiates et les expunctores, assaillant mon épouse et s'acharnant contre moi». 3. P. Oxy. XXVII 2479, pétition d'un colon à son patron (VI e s.) : l'exhortation finale à prendre une décision L : [παρακα]λώ καί ικετεύω την ΰμετέραν π[ανευκ]λ[εή δεσποτείαν εί παρασταίη] 1 15 [αύτη] προστάξαι εΐσελθεΐν με κτλ. 28 Cf. aussi dans le corps même de la pétition du П е s. préservée par P. Lond. II 358, 13 (p. 172) : οίομένων προχωρεΐν αύτοΐ[ς τ]ά άνομα και άδικα. 29 Les traductions données par les éditeurs du P. Oxy. et P. Panop. Beatty me paraissent ainsi affadir le propos : respectivement «if any advantage of us is taken» et «in order that (...) no advantage may be taken of them». 30 Cf. PSI ΧΙΠ 1323, 9 (147/148) : μετ' ϋβρ[εως] αύθ[αδ]ώς. 31 Ρ. Mich. ΠΙ 174, 9 ( ) : άνηρ πάνυ το[λ]μήις και αυθάδης; SB VI 9527, 6 ( ): την τόλμην και αύθαδίαν; P. Oslo 22, 6 (127) [BL III, p. 120] : αύθαδία καί τόλ[μη χρώμενος. 32 P. Fouad 26, 13 ( ) : αύθαδία και βία; Ρ. Mich. III 175, 14 (193) : βιαίως καί αύθάδως; VI 422, (197) : βιαίω(ς) καί αϋθάδως; 423, 5 (197) : βία καί αύθαδία χρώμενος; 426,10 (199/200?) : βία καί αύθαδία χρησάμενοι; Ρ. Münch. ΙΠ 74, 5-6 (158): αύθάδως χρησάμενος βίαιος ών; PSI IV 281, 33 (II e s.): αύθάδως καί βιαίως; XIII 1323, 6 (147/148): αύθάδης τω εθ[ει? καί] βίαιος. 33 Pour la construction, cf. déjà J. GASCOU, BiOr 54,1997, col. 377.

11 16 J.-L. FOURNET L'infinitif προστάξαι a été ensuite corrigé par J. Rea en προστάξη, qu'il considère être un subjonctif jussif après [παρακα]λώ και ικετεύω 34. Je propose une autre construction: [παρακα]λώ και ικετεύω την ΰμετέραν π[ανευκ]λ[εή δεσποτείαν] 1 15 [ϊνα] προστάξη κτλ., ce qui donne pour la un nombre de lettres à peu près équivalent à celui des autres. Pour la formulation, on comparera Acta conciliorum œcumenicorum, II1, 3, p. 88, 8-9 (451): ταύτα αΐτοΰμεν ϊνα ή υμετέρα ένδοξότης προστάξη άναγνώσθαν κτλ. ou II1, 3, ρ. 56,1-2 : αΐτοΰμεν τα παρά της αγίας συνόδου τυπωθέντα ινα και ή ση θεοσέβεια εις το διηνεκές παραφυλαχθήναιπροστάξη. 4. P. Oxy. 1130, pétition (VI e s. 35 ) : les verbes de la requête finale. L. 18 : παρακαλώ και κατικελεύω την ΰμετέραν δεσποτίαν προστάξαι κτλ. Les éditeur corrigent, dans l'apparat critique, κατικελεύω en κατακελεύω. Il faut lire en fait κατικετεύω pour καθικετεύω. Sur la psilose, courante à cette époque, cf. Gignac, Grammar, I, On substitue donc à κατακελεύω, non attesté dans les pétitions (et fort rare dans les autres documents) ainsi que sémantiquement déplacé, un verbe qui forme avec παρακαλώ une combinaison lexicale très typique des pétitions protobyzantines : Acta conciliorum œcumenicorum, II1, 3, p. 66, 3 (Chalcédoine, 451) δι' ö παρακαλώ και καθικετεύω; CPR XIV 48,13 (505/506) παλακαλώ και καθ[ικετεύω]; P. Cairo Masp. I 67020, r 7-8 (VI e s.) [BL I, p. 445] : παρακαλ[ο]ΰμε(ν) τοιγαροΰν καθικετεύοντες; sans le préverbe, Acta conciliorum œcumenicorum, 11,5, p. 131,1 (Éphèse, 431) όθεν παρακαλοΰμεν και ίκετεύομεν; 11, 7, p. 70, 25 (Éphèse, 431) παρακαλοΰντες και ίκετεύοντες; 11, 7, ρ. 75, 25 (Éphèse, 431) ίκετεύομεν, παρακαλοΰμεν; P. Oxy. XXVII 2479,14 (VI e s.) [παρακα]λώ και ικετεύω. 5. P. Kellis I 23, pétition à un praeses de Thébaïde (353) : un sens rare d'o\ /iç. L : δθεν ταΰ Ι 26 [τα] τα έγγραφα έπιδίδ[ωμι Έ]ρμ[ογ]ένει τω διαδόχω 4οΰ' έξάκτορος άξιών και έξορκίζων αύτον 1 27 (...) 'άνενεγκεΐν' επί 1 28 την δψιν τοΰ έμοΰ κυρί[ου Ν.Ν.]. προς ην ήδη καταφεύξομαι, «Therefore I send in this do- 34 P. Oxy. LVIII, p. XX. 35 Peut-être 548/549 d'après H. I. BELL, P. hond. V 1708, note à la 1. 79, et J. GASCOU, «Les grands domaines, la cité et l'état en Egypte byzantine», TravMem 9,1985, p. 66, n Pour des exemples littéraires contemporains de cette pétition, cf., par exemple, K. MITSAKIS, The Language of Romanos the Melodist, Münich 1967 (Byzantinisches Archiv 11), 21, et S. В. PSALTES, Grammatik des byzantinischen Chroniken, Göttingen 1913 (Forschung zur griechischen und lateinischen Grammatik 2), 217.

12 NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE 17 cument to Hermogenes (...), asking and conjuring him (...) to bring him before our lord N.N. in whom I now take refuge». Pour l'éditeur, «αυτόν at the end [of 1. 26] apparently goes with άνενεγκείν at the end of 1. 27». Il s'agirait d'harpokratiôn, que le pétitionnaire accuse de coups et blessures à son endroit et dont il demanderait au viee-exactor Hermogenês la comparution devant l'autorité (probablement le praeses et non Y exactor comme le dit l'éditeur). Il serait pourtant plus naturel de voir en αυτόν l'anaphorique d'hermogenês et de sous-entendre ταύτα τα έγγραφα avec άνενεγκείν, verbe usuel pour la remise d'une pétition: le plaignant remet sa requête à Hermogenês pour qu'il la transmette au praeses. Mais alors comment comprendre έπΐ την δψιν κτλ.? J. Gascou émet précisément des doutes sur cette lecture, remarquant que «dans des contextes semblables, on a plutôt είς γνώσιν κτλ.» 37. La planche n'autorise toutefois pas cette dernière lecture et όψιν semble bien convenir aux traces. En outre, que l'on comprenne comme l'éditeur («à la face de = devant») ou comme J. Gascou («à la connaissance de»), il est difficile d'expliquer la relative qui suit (πρός ήν ήδη καταφεύξομαι), dont l'antécédent ne peut être qu' δψιν : il serait bien contourné de dire que l'on se réfugie auprès de la face ou de la connaissance de l'autorité. Corriger en προς ov me paraît être une solution désespérée, d'autant plus malvenue que ce texte est écrit dans un bon grec (seulement déparé par quelques iotacismes), que vient rehausser graphiquement l'emploi de signes diacritiques littéraires 38. En fait, οψις pourrait bien avoir ici un sens particulier, non répertorié par les dictionnaires, que D. Feissel a dégagé dans ses Inscriptions protobyzantines d'éphèse, n et pour lequel il apporte deux parallèles littéraires. La première occurrence qu'il relève se trouve dans le Dialogue de Palladius 40 : κόσμιαι γυναίκες έκ γένους υπάτων αγονται δημοσία δψει πρός αυτόν (sc. Optatos, préfet de la Ville). Le mot se rencontre ensuite chez Marc le Diacre, Vie de Porphyre, 27: μετά δε επτά ημέρας καταλαμβάνει ό είρημένος Ίλάριος, εχων δύο κομενταρησίους της ύπατικής και βοηθούς πολλούς εκ τε 'Αζώτου και Άσκάλωνος και πασαν δημοσίαν δψιν 41. Ces derniers mots se retrouvent dans une inscription 37 BiOr 54,1997, col Cf. l'esprit rude sur ό à la Sur la signification des accents dans les textes documentaires, cf. J.-L. FOURNET, «L'influence des usages littéraires sur l'écriture des documents: perspectives», Proceedings of the 20th International Congress ofpapyrologists, Copenhague 1994, p Ce volume est en cours de parution et je remercie D. FEISSEL de m'avoir communiqué avant publication la partie de son commentaire concernant οψις. Il avait présenté cette inscription d'éphèse à son séminaire d'épigraphie de 1997 au Centre de recherches d'histoire et de Civilisation de Byzance. 40 BHG 870, éd. COLEMAN-NORTON, p. 20, Traduction de H. GRÉGOIRE et M.-A. KUGENER dans leur édition de Marc le Diacre dans la Collection Byzantine, Paris 1930, p. 24: «sept jours après, arrive le susdit Hilarios, accompagné de deux commentarienses de l'office du consulaire de Palestine, quantité d'auxilaires d'azot et d'ascalon, et un grand apparat officiel». Comme on va le voir, «grand apparat officiel» est un faux sens.

13 18 J.-L. FOURNET d'éphèse de la seconde moitié du VI e s. 42 : (...) ό ταύτης της Άσιανών κατά καιρόν I ηγούμενος χώρας συν τη πειθομένη I αύτω τάξει, άλλα κ(αί) ό [κ]ατά κ(αι)ρόν ταύτης I της Έφεσίων λαμπρας μητροπόλεως I την τοΰ έκδίκου μετερχόμενος φροντί I δαν [κ(αί) λ]οιπή πάσα δημοσία οψις. D. Feissel propose de voir dans l'expression δημοσία οψις un synonyme de δημοσία βοήθεια qui désigne les agents d'exécution de l'administration civile. Un sens administratif serait satisfaisant dans notre pétition, où δψις semble bien désigner les agents attachés au service du praeses auxquels le plaignant demande que sa pétition soit remise. On a presque l'impression qu'il est ici un synonyme de τάξις ou d'une partie de celle-ci. Si mon interprétation est correcte, on notera que l'on aurait ici la plus ancienne attestation de ce sens technique d'ô\)/iç. Jean-Luc Foumet Institut de Papyrologie CNRS - Université Marc Bloch Palais Universitaire 9 F Strasbourg Cedex FRANCE 42 D. FEISSEL, Inscriptions protobyzantines d'éphèse, n 20 (rééd. de H. ENGELMANN, D. KNIBBE et R. MERKELBACH, Die Inschriften von Ephesos, IV, IK 14, Bonn 1980, n 1340), IV 8-13.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque MINIST ÈRE DE L ÉDUCATION, DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DES CULTES C E N T R E D E L A L A N G U E G R E C Q U E Guide Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 Révision 23.4.09 Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 2 3 Introduction Présentation générale L Evangile selon Marc qu on peut lire en grec aujourd

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΤΔΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. (P. Berol. inv. 8143 ABC+7397 recto et P. Berol. inv. 7440 recto)

ΙΟΤΔΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. (P. Berol. inv. 8143 ABC+7397 recto et P. Berol. inv. 7440 recto) V ΙΟΤΔΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (P. Berol. inv. 8143 ABC+7397 recto et P. Berol. inv. 7440 recto) La grande révolte juive qui éclata dans les dernières années du règne de Trajan (115 117 p ) a attiré depuis longtemps

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας.

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. 29/6/2004 Πρακτικά της Γραμματείας Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. Στην υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας, το Δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα: Στη μη παραβίαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 ο Παράδειγμα (Επιλογής: Σωστό-Λάθος) Vrai ou faux? Lis le texte suivant et réponds en mettant une croix dans la bonne case (A ou B). Σωστό ή λάθος; Διάβασε το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS

LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS DIDACτiQUE DE LA TRADUCτiON SCIENτiFIQUE ΕΤ TECHNIQUE Christian Papas Ιλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κάθε μεταφραστής, είτε ασχολείται με λογοτεχνικά είτε με ε.;τιστημονικά κείμενα, ονειρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information 1 C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE Mars 2009 N 53 LE BULLETIN D information Sommaire Editorial Page 1 Souvenirs de voyage Page 7 Conférence de M.Claude RE- GNIER «L enfant, son concept et sa prise en charge

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract 110 L anthropologie politique d aristote 1 abstract My paper examines a number of questions arising from Aristotle s definition of man as a political animal. Is the term political exclusive to humans?

Διαβάστε περισσότερα

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1028

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1028 Projet Homère Voir le sujet - Proposition 41 http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1028 Page 1 of 4 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Helene

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

PREMIER CHANT CHORIQUE

PREMIER CHANT CHORIQUE ÉTUDE CRITIQUE DU PREMIER CHANT CHORIQUE DES PHÉNICIENNES D'EURIPIDE OUVRAGES DU MÈMU AUTEUR Méningite cérébro-spinale épiderniique «In chcial. observée en IHî«en ÎΫ,T»te. Alexandrie, chez Mourès, 1878.

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ET LES AUTRES ÉPITHÈTES QUALIFIANT LE NOM ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ET LES AUTRES ÉPITHÈTES QUALIFIANT LE NOM ΕΚΚΛΗΣΙΑ The Journal of Juristic Ρ ару rolo gy Vol. XXIV, 1994, pp. 191-212 Ewa Wipszycka ΚΑΘΟΛΙΚΗ ET LES AUTRES ÉPITHÈTES QUALIFIANT LE NOM ΕΚΚΛΗΣΙΑ CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DE L'ORDRE HIÉRARCHIQUE DES ÉGLISES DANS

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2012

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ Lisez le texte et répondez aux questions des activités A1 et A2. Le 14 mai, le Conseil de Paris a voté la mise en place du Pass

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό!

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Νέοι κύκλοι σεµιναρίων τον Ιούνιο! Σερφάρετε; Ξέρετε τι είναι τα blog; Τα podcast; Καµία ιδέα; Ούτε το 2/3 των χρηστών Internet παγκοσµίως

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου συναγωγή (inférence) Οι ομιλητές υποθέτουν πως κάποιες πληροφορίες είναι ήδη γνωστές στους ακροατές τους. Αυτές τις πληροφορίες γενικά τις χειριζόμαστε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

L enseignement du grec à l école élémentaire

L enseignement du grec à l école élémentaire 1 L enseignement du grec à l école élémentaire H διδασκαλία των Ελληνικών στο Γαλλικό Δημοτικό Cycle 2 : CP/CE1 L enseignement du grec est organisé à raison de 2 séances par semaine. Une enseignante de

Διαβάστε περισσότερα

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&p=1678

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&p=1678 Page 1 sur 7 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις Page, de l édition p. 0, 37 7 4-5 9-20 24 26 27 4-5 9 20-2 24 34-35 35 36-37 Référence du passage P3, cr.2, col.4 Texte donné par l édition de référence Livre 2 Epicure, La Nature πο[ιειν] (restitué dans

Διαβάστε περισσότερα

THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE

THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE Manon Papin THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE En étudiant les Homélies sur le Cantique des Cantiques de Grégoire de Nysse, auteur

Διαβάστε περισσότερα

Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει

Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει "Si tu veux qu'ils t'écoutent, tu dois les convaincre". Rencontre avec Nikos Katsoulis, un instituteur hors du commun! Nikos Katsoulis est instituteur

Διαβάστε περισσότερα

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening 27.11.2016 More info soon Μέγαρο Μουσικής, Athens Concert Hall Leof. Vasilissis Sofias, Athens T (+30) 21 07 28 23 33 Reservations: 20

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B1 sur l

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου Ο αποστολέας ή πομπός Το πλαίσιο αναφοράς Το μήνυμα Το κανάλι Ο επικοινωνιακός κώδικας Ο παραλήπτης ή δέκτης coordonnées spatiales et temporelles canal graphique

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 3 ο : Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην δεκαετία του 1960 Ιωάννης Παπαγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2011 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE

ÉPREUVE. Session mai 2011 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Traduction de la chanson de Notis

Traduction de la chanson de Notis Page 1 sur 7 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodoques

Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodoques André Plassart Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodoques In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 45, 1921. pp. 1-85. Citer ce document / Cite this document : Plassart André. Inscriptions

Διαβάστε περισσότερα

INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE

INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE M I C H E L ROSTOVTZEKF PROFESSEUR A l'université DE Y AT-Ε MEMBRE DE i/lnstitut DE FRANCE TROIS INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE DE THÉANGÉLA EN CARIE P Extrait de la Revue des Etudes Anciennes. Tome

Διαβάστε περισσότερα

Στάθης Σορώκος. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Κριτικές παρατηρήσεις στις απόψεις του Κ. Marx και του G.W.F. Hegel

Στάθης Σορώκος. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Κριτικές παρατηρήσεις στις απόψεις του Κ. Marx και του G.W.F. Hegel Στάθης Σορώκος ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Κριτικές παρατηρήσεις στις απόψεις του Κ. Marx και του G.W.F. Hegel I Για το αντικείμενο της Ιστορίας και τις μεθόδους προσέγγισης των φαινομένων που συγκροτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

VERSION GRECQUE. Ὦ παῖ θεᾶς Νηρῇδος, ἔνδοθεν λόγων τῶν σῶν ἀκούσασ ἐξέβην πρὸ δωμάτων.

VERSION GRECQUE. Ὦ παῖ θεᾶς Νηρῇδος, ἔνδοθεν λόγων τῶν σῶν ἀκούσασ ἐξέβην πρὸ δωμάτων. VERSION GRECQUE Le mariage imaginaire Pour convaincre Clytemnestre d amener leur fille à Aulis, Agamemnon a prétendu qu Iphigénie devait épouser Achille, mais sans avertir ce dernier de sa ruse. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Π ΡΩΤΟ Σ ΗΜΕΙΟ Τ Ο ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ ΙΑΝΝΗ Μ ΟΥΧΑΣΙΡΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρ

ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρ Ηευρωπαϊκήενοποίησηενοποίηση Στην δεκαετία του 1960 ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

C L A U D E. Empereur du 24.01.41 au 13.10.54. Lettre aux Alexandrins (10 novembre 41)

C L A U D E. Empereur du 24.01.41 au 13.10.54. Lettre aux Alexandrins (10 novembre 41) C L A U D E Empereur du 24.01.41 au 13.10.54 Lettre aux Alexandrins (10 novembre 41) Claude : Lettre aux Alexandrins - 2 - TABLE DES CHAPITRES Page : Rappel 3 Présentation 4 Dans les Actes : les privilèges

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III.

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. Παράρτημα I. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... VI IV. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation, de la Recherche et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2008

Session novembre 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&p=3006

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&p=3006 Page 1 sur 6 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 2 Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2014 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: α)από το βιβλίο «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας»

Διαβάστε περισσότερα

Ζακ ΛΑΚΑΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΛΛΟΥ. Die Bedeutung des Phallus LA SIGNIFICATION DU PHALLUS. Die Bedeutung des Phallus

Ζακ ΛΑΚΑΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΛΛΟΥ. Die Bedeutung des Phallus LA SIGNIFICATION DU PHALLUS. Die Bedeutung des Phallus Ζακ ΛΑΚΑΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΛΛΟΥ Die Bedeutung des Phallus LA SIGNIFICATION DU PHALLUS Die Bedeutung des Phallus Το παρόν έντυπο προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα