Μέτρα της οργάνωσης και της ποιότητας για τον Self-Organizing Hidden Markov Model Map (SOHMMM)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρα της οργάνωσης και της ποιότητας για τον Self-Organizing Hidden Markov Model Map (SOHMMM)"

Transcript

1 Μέτρα της οργάνωσης και της ποιότητας για τον Self-Organizing Hidden Markov Model Map (SOHMMM)

2 Γενική περιγραφή του SOHMMM Ένα υβριδικό νευρωνικό δίκτυο, σύζευξη δύο πολύ επιτυχημένων μοντέλων: -Self-Organizing Maps (SOM) -Hidden Markov Models (HMM) Με μια αφαιρετική περιγραφή ένα SOM με κόμβους μαρκοβιανά μοντέλα. Εφαρμογές: Ό,τι και ένα SOM( οπτικοποίηση, αφαίρεση, μείωση διάστασης), χωρίς όμως τον περιορισμό τα δεδομένα να έχουν διανυσματική μορφή (πχ clustering DNA ή πρωτεϊνικών ακολουθιών)

3 Υλοποίηση Αποστάσεις μεταξύ HMMs πιθανοτικό μέτρο απόστασης D λ 0, λ =lim T 1 T [ log μ O T λ 0 log μ O T λ ] Όμοια με το SOM: για κάθε ακολουθία Ο του συνόλου δεδομένων -προσδιορίζουμε τον κόμβο νικητή λi( ΗΜΜ με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης ακολουθίας) -ανανεώνουμε τις παραμέτρους του λi ώστε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα εμφάνισης της Ο από αυτό ανανέωση των παραμέτρων των HMM μέσω ενός online gradient descent αλγόριθμου

4 Παράδειγμα οπτικοποίησης SOHMMM

5 Μέτρα οργάνωσης Ένας μεγάλος αριθμός μέτρων οργάνωσης έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί για διάφορους αλγόριθμους ομαδοποίησης/χαρτογράφησης ώστε: να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του εκάστοτε αλγόριθμου εφαρμογές: πχ early stopping να εκφράζεται με ποσοτικό τρόπο η ποιότητα μιας δοσμένης απεικόνισης προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση με άλλες ή η απόφανση για το αν είναι ικανοποιητική ή όχι εφαρμογές: πχ εύρεση βέλτιστης παραμετροποίησης ενός νευρωνικού δικτύου

6 Στην εργασία αυτή Μελετήθηκε μια πλειάδα από ήδη υπάρχοντα μέτρα Επιλέχθηκαν εννέα από αυτά που τροποποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους για το SOHMMM Διερευνήθηκαν η επίδοση και η λειτουργικότητά τους μέσω προσομοιώσεων

7 Quantization Error Το σφάλμα κβαντισμού, προέρχεται από την θεωρία του κβαντισμού διανυσμάτων και περιγράφει το πόσο καλά περιγράφονται τα δεδομένα από τον κόμβο αναφοράς στον οποίο έχουν αντιστοιχηθεί. q e = 1 λ N M Ο. loglikelihood Ο all Ο

8 Topographic error Το τοπογραφικό σφάλμα, προερχόμενο από το SOM, περιγράφει την ομαλότητα της απεικόνισης. N t e = 1 N k=1 u Ο κ με u Ο k = 1, μη γειτονικά i, j 0, διαφορετικά i:1 st best matching unit j:2 nd best matching unit

9 C-measure Το μέτρο αυτό, αναπτύχθηκε από τους Goodhill και Sernowski, αυξάνεται για καλύτερες απεικονίσεις. N C = i=1 j i F i, j G M i,m j με, F i, j = D s λ i, λ j G M i, M j = p M i p M j

10 Demartines-Herault measure Το μέτρο αυτό αποτελεί μια συνάρτηση ενέργειας που αναμένουμε να μειώνεται για καλύτερες απεικονίσεις. N E = 1/2 i=1 j i F i, j G M i, M j 2 h G

11 Distortion measure Αποτελεί μια συνάρτηση ενέργειας. Προσεγγίζει καλύτερα από κάθε άλλο μέτρο τη συνάρτηση ενέργειας του SOM. P N E = i=1 j=1 h bi j m j. loglikelihood Ο i 2

12 Κριτήριο Calinski Harabasz HC = BGSS k 1 / WGSS n k

13 Topographic product Περιγράφει την ποιότητα της απεικόνισης, λαμβάνοντας την τιμή 0 για τέλεια απεικόνιση. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μέτρα οργάνωσης για το SOM. P = 1 N N 1 j=1 N N 1 k=1 log P 3 j,k P 3 j, k = l=1 k Q 1 j,l Q 2 j, l 1 2k Q 1 j, k = d V λ j, λ nk A j d V λ j, λ nk V j Q 2 j, k = d A j, n A k j d A j, n V k j

14 Εντροπία i A p i log p i όπου p i = 1 N Ο V p i Ο Δείγματα εισόδου που αλλάζουν κόμβο αναφοράς μεταξύ δύο επαναλήψεων N C e = 1 N k =1 p Ο κ με p Ο e k = 1, BMU Ο e k BMU Ο e 1 k 0, διαφορετικά

15 Προσομοιώσεις Μονότονη συμπεριφορά των μέτρων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης Βέλτιστη επιλογή παραμέτρων αριθμός εποχών αριθμός κρυμμένων καταστάσεων των ΗΜΜ μέγεθος πλέγματος

16 Μονοτονία Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για όλα τα μέτρα εκτός του τοπογραφικού γινομένου. ποιότητα της απεικόνισης από τοπογραφικής απόψεως (παραβιάσεις γειτονιάς, ομαλότητα απεικόνισης,κλπ). C- measure, Demartines-Herault, distortion measure, τοπογραφικό σφάλμα. Προτιμητέο το τοπογραφικό σφάλμα (καλή επίδοση και εξαιρετική απλότητα και ταχύτητας υπολογισμού). ύπαρξη συμπαγών συστάδων (κόμβων) και ανομοιότητα μεταξύ των συστάδων (κόμβων). σφάλμα κβαντισμού και Calinski- Harabasz. Πιο ταχύ στον υπολογισμό και με καλύτερη επίδοση το σφάλμα κβαντισμού, πάντως το Calinski Harabasz μετρά και την ανομοιότητα μεταξύ των κόμβων (between group sum of squares). αριθμός των ακολουθιών που αλλάζουν κόμβο σε κάθε εποχή εντροπία

17 Globins (560 protein sequences)

18 Globins διαγράμματα (α) C-measure (β) Calinski-Harabasz (γ) Demartines-Herault (δ)distortion measure

19 Globins διαγράμματα (2) (ε) Quantization error (ζ) topographic error (η) ακολουθίες που άλλαξαν κόμβο (θ)εντροπία ( σε λογαριθμική κλίμακα)

20 Επιλογή παραμέτρων αριθμός εποχών αριθμός κρυμμένων καταστάσεων των ΗΜΜ μέγεθος πλέγματος

21 Αριθμός εποχών Στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση του αριθμού εποχών εκπαίδευσης προκαλεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό καλύτερη διάταξη του χάρτη. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, παρατηρείται υπερεκπαίδευση του χάρτη και χειροτέρευση της διάταξης. Αυτό που εν τέλει αναζητούμε είναι αν τα μέτρα οργάνωσης που αναπτύχθηκαν μπορούν να περιγράψουν αυτά τα φαινόμενα και να μας δώσουν μια ποσοτική πληροφορία περί αυτών.

22 Τεχνητό dataset (HMMs 10 καταστάσεων-3 συστάδες) α. 5 εποχές β.10 εποχές γ.20 εποχές Φαινόμενο overtraining

23 Εποχές σφάλμα κβαντισμού 3,30E+00 2,56E+00 3,24E+00 2,63E+00 2,62E+00 εντροπία 2,69E-33 6,19E-32 5,37E-32 2,26E-31 1,67E-31 τοπογραφικό σφάλμα 7,50E-02 1,00E-01 1,25E-01 2,00E-01 1,75E-01 παραμόρφωση 1,26E+01 1,01E+01 1,19E+01 1,05E+01 9,92E+00 C-measure 1,27E+07 2,01E+07 1,97E+07 2,21E+07 2,29E+07 Calinski- Harabasz Demartines- Herault 7,02E+04 1,24E+05 1,18E+05 1,30E+05 1,30E+05 4,81E+01 4,33E+01 4,60E+01 4,80E+01 4,91E+01 Συμπερασματικά: το σφάλμα κβαντισμού, η παραμόρφωση, το τοπογραφικό σφάλμα. και το μέτρο Demartines-Herault περιγράφουν σε γενικές γραμμές φαινόμενα overtraining ή ενδεικνύουν το βέλτιστο αριθμό εποχών εκπαίδευσης. Πάντως, η πληροφορία που συνάγουμε από πρέπει να μελετάται προσεκτικά, σε συνάρτηση και με άλλους παράγοντες (πχ οπτικοποίηση του SOHMMM)

24 Αριθμός καταστάσεων των HMMs #HMMs σφάλμα κβαντισμο ύ 1,03E+01 2,44E+01 1,78E+01 6,28E+00 4,69E+00 εντροπία 3,73E-124 3,67E-119 1,35E-106 1,42E-94 1,31E-115 τοπογραφι κό σφάλμα παραμόρφ ωση 1,00E-01 3,67E-01 3,00E-01 6,00E-02 3,67E-01 3,88E+01 5,50E+01 6,45E+01 2,08E+01 1,91E+01 C-measure 3,85E+05 7,41E+05 1,41E+06 2,27E+06 2,60E+06 Calinski- Harabasz Demartine s-herault 1,62E+03 3,59E+03 7,23E+03 1,32E+04 1,74E+04 2,60E+01 1,99E+01 1,79E+01 1,52E+01 1,55E+01 Globins (30 protein sequences)

25 Αριθμός καταστάσεων των HMMs συμπερασματα πιο αξιόπιστο το σφάλμα κβαντισμού με το τοπογραφικό σφάλμα και την παραμόρφωση να ακολουθούν. Τα μέτρα C, Calinski-Harabasz και Demartines-Herault θα ήταν καλό να λαμβάνονται υπόψιν, σε συνάρτηση πάντως με κάποια άλλη πληροφορία.

26 Μέγεθος πλέγματος Πλέγμα 3x2 3x5 6x5 9x9 12x12 14x14 σφάλμα κβαντισμο ύ 1,60E+01 8,77E+00 2,31E+00 8,50E-01 4,78E-01 3,51E-01 εντροπία 2,01E-43 9,09E-39 2,88E-39 6,79E-39 8,49E-39 9,22E-39 τοπογραφι κό σφάλμα παραμόρφ ωση τοπογραφι κό γινόμενο 6,70E-03 3,40E-01 6,40E-01 6,07E-01 5,40E-01 6,20E-01 6,10E+01 4,17E+01 8,59E+00 4,17E+00 2,61E+00 2,26E+00-0,218-0,201-0,560-0,770-0,802-0,595 Τεχνητό dataset (150 ακολουθίες απο ΗΜΜ 1 κατάστασης, 3 συστάδες)

27 Μέγεθος πλέγματος συμπεράσματα Μπορούμε να χωρίσουμε ανάλογα με την επίδοσή τους τα μέτρα οργάνωσης σε τρεις κατηγορίες: σφάλμα κβαντισμού και παραμόρφωση, μειώνονται μονότονα με την αύξηση του μεγέθους του πλέγματος. τοπογραφικό σφάλμα και τοπογραφικό γινόμενο. Αυξομειώνονται παρουσιάζοντας, συνήθως, κάποιο ελάχιστο ή μέγιστο αντίστοιχα για κάποιο πλέγμα, που δείχνει και το βέλτιστο, σύμφωνα με το κριτήριο πλέγμα. εντροπία, δεν παρουσιάζει κάποια επιθυμητή συμπεριφορά. Προτείνουμε την χρήση των τεσσάρων μέτρων (εκτός εντροπίας) για την απόφαση του βέλτιστου μεγέθους για το πλέγμα, σε συνάρτηση πάντως με τις αναφερθείσες παρατηρήσεις. Τα συμπεράσματα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψιν και με τη βοήθεια κάποιας οπτικοποίησης.

28 Σύνοψη Στη διερεύνηση που έγινε θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε κάποια μελέτη σε σχέση και με τις υπόλοιπες παραμέτρους του SOHMMM ή να εμβαθύνουμε παραπάνω σε κάποια μέτρα ή επιμέρους λειτουργίες. Στόχος δεν ήταν η εξαντλητική παρουσίαση των δυνατοτήτων των μέτρων οργάνωσης, αλλά να καταδείξουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ικανοποιητικά τη διαδικασία εκπαίδευσης ενός SOHMMM καθώς και να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες λειτουργίες. Εν τέλει, κάποια μέτρα αποδείχθηκαν καταλληλότερα να περιγράψουν συγκεκριμένες παραμέτρους της διαδικασίας οργάνωσης σε σχέση με άλλα. Για αυτό τον λόγο, δεν θελήσαμε να προχωρήσουμε σε μια αυστηρή αξιολόγησή τους, αλλά με βάση την εκάστοτε μελέτη καταδείξαμε από ποια άποψη ένα μέτρο μπορούσε να είναι καλύτερο από ένα άλλο.

29 Ερωτήσεις

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter Μιχαήλ Βουγιούκας Α.Μ.: 3090029 Επιβλέποντες: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER»

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER» Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία «Εντοπισμός Ανθρώπων σε Video: Βασικές Έννοιες, Μέθοδοι και Προοπτικές» Γαλάνης Δημήτρης, Α.Μ: ΜΠΣΠ/09014

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά λεξικά και Θησαυροί για αναζήτηση εικόνων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οπτικά λεξικά και Θησαυροί για αναζήτηση εικόνων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Οπτικά λεξικά και Θησαυροί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών»

«Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2011-02 «Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών» Σαλάτας Ιωάννης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΣΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Αικατερίνη Β. Μητροκώτσα Διδακτορική Διατριβή Πειραιάς, Αύγουστος 2007 Ευχαριστίες Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ MARKOV Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ MARKOV Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ MARKOV Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ρεφανίδης Γιάννης. Οκτώβριος 2011. http://users.uom.gr/~yrefanid/courses/neuralnetworks/

Ρεφανίδης Γιάννης. Οκτώβριος 2011. http://users.uom.gr/~yrefanid/courses/neuralnetworks/ Νευρωνικά Δίκτυα Ρεφανίδης Γιάννης Οκτώβριος 2011 Γενικά Σελίδα μαθήματος: http://users.uom.gr/~yrefanid/courses/neuralnetworks/ Συγγράμματα: Πανεπιστημιακές παραδόσεις για Νευρωνικά Δίκτυα και Εξελικτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 133 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δούλος Θ. Λάμπρος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ πradio: Εξατομικευμένο Σύστημα Σύστασης Ακρόασης Ηλεκτρονικού Ραδιοφώνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗ Επιβλέπων : Νικόλαος Ματσατσίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 18. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 18 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση - 1 - Εισαγωγή Η µάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Texas ld'em με χρήση Νευρωνικών Δικτύων

νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Texas ld'em με χρήση Νευρωνικών Δικτύων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα