Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31"

Transcript

1 Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31 Εικ. 27. Μονή Βατοπαιδίου. Αντίγραφο της Παναγίας Αντιφωνήτριας. 19ος αι. Εικ. 28. Μονή Βατοπαιδίου. Αντίγραφο της Παναγίας Αντιφωνήτριας. Λεπτοµέρεια, η βασίλισσα Πλακιδία. 19ος αι.

2 33 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ο ΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ* Στην Εθνική Πινακοθήκη Κρ πτη του ναο του Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι στη Σ φια εκτίθεται µία χρυσαργυρή επένδυση εικ νας Παναγίας Οδηγήτριας (εικ. 1) 1, µε διαστάσεις εκ. Η επένδυση αυτή βρίσκεται στη συλλογή της Κρ πτης απ το 1964 και σ µφωνα µε το πινακίδιο της έκθεσης που µας δίνει στοιχεία για την εικ να, το οποίο είναι τοποθετηµένο κάτω απ την επένδυση, πληροφορο µεθα τι αυτή προέρχεται απ τη Μεσηµβρία της Βουλγαρίας, ενώ στον οδηγ της Κρ πτης ο Gerov 2 αναφέρει τι η καταγωγή της είναι άγνωστη. Τελευταία ο Durand 3 σηµειώνει ως τ πο προέλευσης της επένδυσης τις Σέρρες, χωρίς να δίνει άλλα διευκρινιστικά στοιχεία. Η επένδυση χωρίζεται σε τρία κυρίως µέρη, του βάθους, του πλαισίου και των φωτοστεφάνων. Η επένδυση του βάθους έχει γίνει µε ενιαίο έλασµα καλυµµένο απ συνεχείς σειρές καρδι σχηµων ανθεµοειδών κοσµηµάτων (εικ. 2), ενώ τα φωτοστέφανα κοσµο νται µε κυκλικά κοµβία µε πλεκτ διάκοσµο (εικ. 3-4). Στο βάθος, εκατέρωθεν της κεφαλής της Παναγίας, µέσα σε δ ο µετάλλια που πληρο νται µε πράσινο και µπλε σµάλτο, διακρίνεται η επιγραφή Μ(ΗΤΗ)Ρ / Θ(ΕΟ)Υ, και σε ορθογώνιο έλασµα η προσωνυ- µία του Χριστο Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ. Η απ σταση µεταξ του βάθους και του πλαισίου κοσµείται µε διάτρητη ταινία. Το πλαίσιο καλ πτεται µε ελάσµατα χωρισµένα σε τετράγωνα διάχωρα, στα οποία εναλλάσσονται κοµβι σχηµα κοσµήµατα (εικ. 5) και ολ σωµες ή ηµίσωµες µορφές αποστ λων, αγίων και αγγέλων (εικ. 6-12). Στην αριστερή πλευρά του πλαισίου, απ ε- πάνω προς τα κάτω, διακρίνονται: ο αρχάγγελος Μιχαήλ σε προτοµή, Μ(Ι)/Χ(ΑΗΛ), και οι ολ σωµοι, ο αρχάγγελος Γαβριήλ του Ευαγγελισµο, Γ(Α)Β/Ρ(ΙΗ)Λ, ο άγιος Ιωάννης ο Θεολ γος, Ο/ Α/ΓIΟ(Σ)/ ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο * Απ τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω την αρχαιολ γο κα Κ. Λοβέρδου- Τσιγαρίδα που µου την επισήµανε, καθώς, επίσης, και τον καθηγητή κ. Ε. Ν. Τσιγαρίδα για τις πολ τιµες συµβουλές που µου προσέφερε και για τις χρήσιµες παρατηρήσεις του πάνω στο κείµενο. 1. Για την επένδυση της εικ νας της Παναγίας βλ. G. Gerov et al., National Art Gallery. The Crypt. Guide, Sofia 1999, σ. 23, εικ. 5 J. Durand, «Precious Metal Icon Revetments», Byzantium. Faith and Power ( ), New York 2004, σσ. 243, 600 σηµ Gerov,.π.,σ Durand,.π.,σ

3 34 Alexandra Trifonova ΘΕ/ΟΛ/ΟΓ/ΟΣ (εικ. 6), και ο άγιος Θε δωρος ο Στρατηλάτης, Ο/ ΑΓΙ/Ο(Σ) ΘΕΟ( Ω)ΡΟΣ Ο/(ΣΤΡΑ)ΤΥΛΑ(ΤΗΣ) (εικ. 7). Στη δεξιά πλευρά του πλαισίου, απ επάνω προς τα κάτω, ακολουθο ν ο αρχάγγελος Γαβριήλ σε προτοµή, Ο ΑΡ(ΧΑΓΓΕΛΟΣ)/ Γ(Α)ΒΡ/(Ι)ΗΛ (εικ. 8), και οι ολ σωµοι: Παναγία του Ευαγγελισµο, Μ(ΗΤΗ)Ρ / Θ(ΕΟ)Υ, άγιος απ στολος Ματθαίος, Ο ΑΓ(ΙΟΣ) / ΜΑΝ/ΘΕΟ/Σ (εικ. 9), και άγιος Θε δωρος ο Τήρων, Ο/ ΑΓ(Ι)/Ο(Σ) Θ(Ε)Ο/ ΟΡ/ΟΣ/ (Ο) /ΤΙΡ/ΟΝ (εικ. 10). Στο τελευταίο διάχωρο, που είναι επίχρυσο, αναπτ σσεται η ακ λουθη αφιερωµατική επιγραφή 4 : + ΑΝΕΚΑΙ- ΝΙΘΗ Ο ΑΡΓΥ/ΡΟΧΡΥΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ / ΤΗΣ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΧΕΙΡΟ- ΠΟ/ΙΗ(Τ)ΟΥ Ι ΕΞΟ ΟΥ ΠΑΝΤΕΙΑ/Σ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ Μ(ΗΤ)ΡΟΠΟΛ/ΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΗΑ ΙΟΥ / ΕΝ ΕΤΕΙ ΖΛΖ (= 1529) ΜΗΝΙ Ι/ΟΥΛΙΟΥ Β ΙΝ Ι- ΚΤΙΩΝΟΣ (εικ. 11). Στο κάτω µέρος του πλαισίου, στην αριστερή και τη δεξιά γωνία, εντάσσονται δ ο ελάσµατα µε ανθικ διάκοσµο σε στιλ µπαρ κ (εικ. 12). Απ την επιγραφή αυτή προκ πτει τι η επένδυση της εικ νας ανακαινίστηκε το 1529 µε δαπάνη του Μητροπολίτου Σερρών Γενναδίου 5, και αφορά σε εικ να της Παναγίας µε την προσωνυµία «Αχειροποίητος». 4. Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Γ. Βελένη και τη φίλη αρχαιολ γο κα E. Kostiç για τη βοήθειά τους στη σωστή ανάγνωση της επιγραφής. 5. Για τον µητροπολίτη Σερρών Γεννάδιο βλ. ΘΗΕ 4 (1964) 289 Γ. Καφταντζής, Ιστορία της π λεως Σερρών και της περιφερείας της, Βυζαντινή περίοδος Τουρκοκρατία Νεώτεροι χρ νοι, τ. Γ, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 395 (στο εξής: Καφταντζής, τ. Γ ) Κ. Χρυσοχο δης, «Ο Μητροπολίτης Σερρών Γεννάδιος (ante )», ιεθνές Συνέδριο «Οι Σέρρες και η περιοχή τους απ την αρχαία στη µεταβυζαντινή κοινωνία», Σέρρες , τ. Β, Θεσσαλονίκη 1998, σσ Ο Γεννάδιος ήταν ηγο µενος της Μονής Προδρ µου Σερρών ανάµεσα στα έτη 1498/99 και 1503 (Χρυσοχο δης, αυτ.,σ.546), στη συνέχεια γίνεται µητροπολίτης Σερρών γ ρω στα (Χρυσοχο δης, αυτ., σσ ) ή 1512 (1517) (Λαυριώτης µοναχ ς Σάββας, Προσκυνητάριον τ ς Βασιλικ ς κα Σεβασµίας Μον ς Μεγίστης Λα ρας...συνταθ ν µ ν παρ το Πανοσιολογιωτάτου γεροπροηγουµένου κα Σκευοφ λακος τ ς α τ ς Μον ς κυρίου Σάββα... Eνετί ησην 1780,σ.45). Στους επισκοπικο ς καταλ γους των Σερρών ο Γεννάδιος αναφέρεται µεταξ των ετών 1517 και Ο Γεννάδιος συνδέεται µε διάφορες χορηγίες προς τη Μητρ πολη Σερρών, τη Μονή της Μεγίστης Λα ρας Αγίου ρους και τη Μονή της Θεοτ κου Αχειροποιήτου, της επονοµαζ µενης Εικοσιφοίνισσας. Ειδικ τερα, γνωρίζουµε τι στη Μητρ πολη Σερρών ο Γεννάδιος χορηγεί µία εικ να των αγίων Θεοδώρων (πρώτο µισ 16ου αι.), µε επιγραφή που αναφέρει ως εξής: πανιερώτατος κα πέρτιµος µητροπολίτης / Σερρ ν Γεννάδιος κα κτήτωρ τ ς Aγίας / τραπέζης τ ς µεγάλης λα ρας σ ν το ς γίοις µε/γαλοµάρτυσι / Θεοδώροις [Π. Παπαγεωργίου, «Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τας Σέρρας και η µονή Iωάννου του Προδρ µου», Byzantinische Zeitschrift (1894) 250 Γ. Λαµπάκης, «Περιηγήσεις», ΧΑΕ, περ. Α, τ. Ε (1905) 48, επιγρ. 15 Α. Ξυγγ πουλος, «Σερραϊκά µελετήµατα, Β Προσωπογραφίαι δ ο παλαιών µητροπολιτών των Σερρών», ΣΧ 4 (1963) Γ. Καφταντζής, Ιστορία της π λεως Σερρών και της περιφέρειάς της. Μ θοι, επιγραφές, νοµίσµατα, τ. Α, Αθήναι 1967, σσ , αρ. 97 (στο εξής: Καφταντζής, τ. Α ) Καφταντζής, τ. Γ, αυτ, σ. 395], ένα ζε γος ριπιδίων (πρώτο µισ 16ου αι.), σήµερα στο Εθνικ Ιστορικ Μουσείο της Σ φιας [P. Perdrizet L. Chesnay, «La Métropole de Serrès», Monuments Piot X, 2 (1904) 139 N. P. Kondakov, Makedonia. Arheologiãeskoe pute estvie, Sankt Peterburg 1909, σσ , εικ. 93, 94

4 Eπένδυση εικ νας Παναγίας Oδηγήτριας 35 Η επιγραφή αυτή δηµοσιε θηκε το 1896 απ τον µητροπολίτη ράµας αµασκην Μοσχ πουλο, ο οποίος αναφέρει τι συνοδε ει την επένδυση A. Frolow, «Les émaux de l époque post byzantine et l art du cloisonné», CahArch (1947) 135, πίν. ΧΧΙ, εικ. 2 L. Bréhier, La Sculpture et les Arts mineurs byzantines, London 1973, σ. 93, pl. LXXII Γ. Οικονοµάκη-Παπαδοπο λου, Εκκλησιαστικά αργυρά, Αθήνα 1980, σ. 14, εικ. 19 T. Matakieva-Lilkova, Objets de culte du fonds du Museé National Historique, Sofia 1995, σσ , εικ. 2-3 η ίδια, Christian Art in Bulgaria, Sofia 2001, σσ , εικ. 64 A. Trifonova, «Μεταβυζαντινά κειµήλια αργυροχο ας και µικροτεχνίας απ την π λη των Σερρών και τη Μονή του Τιµίου Προδρ µου Σερρών στο Εθνικ Ιστορικ Μουσείο της Σ φιας», Β ιεθνές Συνέδριο «Οι Σέρρες και η περιοχή τους απ την Οθωµανική κατάκτηση µέχρι τη σ γχρονη εποχή», Σέρρες (υπ εκτ πωση)], ένα επιτραχήλιο (πρώτο µισ 16ου αι.), µε την επιγραφή: Γενναδίου ταπεινο Σερρ ν µητροπολίτου [Λαµπάκης, αυτ., 52, εικ. 33 Καφταντζής, τ. Γ, αυτ., σ. 395] ή Γενναδίου ταπεινο µ(ητ)ροπολίτου [Χρυσοχο δης, αυτ., σ.543 Perdrizet Chesnay, αυτ., , πίν. ΧΙΙΙ, 141 Kondakov, αυτ., σσ. 158, 160, εικ. 98 Λα- µπάκης, αυτ., 52, εικ. 33 Καφταντζής, τ. Α, αυτ.,σ.140, επιγρ. 98 Καφταντζής, τ. Γ, αυτ.,σ. 395], πιθανώς µία µητροπολιτική ράβδο (πρώτο µισ 16ου αι.) (P. Odorico, Mémoire d une voix perdue: le Cartulaire de la métropole de Serrès 17e-19e siècles, Paris 1994, αρ. 7), καθώς και διάφορα κτήµατα υπέρ της ψυχικής του σωτηρίας (Χρυσοχο δης, αυτ.,σ.548). Πολλές οικονοµικές παροχές προσέφερε ο Γεννάδιος στη Μονή της Μεγίστης Λα ρας, που χορηγεί ένα θυµιατ (1519) (Χρυσοχο δης, αυτ., σσ ), ένα χειρ γραφο που περιέχει Λ γους Γρηγορίου του Θεολ γου 1571 (Χρυσοχο δης, αυτ.,σ.541), τα αρχιερατικά του ένα εγκ λπιο µε την επιγραφή: ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙ Α ΜΟΥ ΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΤΙΘΗ[ΜΙ] / [ΓΕΝ]ΝΑ ΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Χρυσοχο δης, αυτ.,σ.543 Ν. Λαυριώτου, Μεγίστη Λα ρα του Αγίου Αθανασίου Αγίου ρους. Εικονογραφηµένος Οδηγ ς. Προσκυνητάριον, Μεγίστη Λα ρα 1988, σσ ), και ένα παναγιάριο µε την επιγραφή: Τ(Α)Π(ΕΙ)Ν(ΟΥ) Μ(Η)Τ(ΡΟ)Π(Ο)Λ(Ι)Τ(ΟΥ) Γ(Ε)Ν(ΝΑ) (ΙΟΥ) (Χρυσοχο δης, αυτ.,σ.543). Συνδέεται, επίσης, µε την επισκευή του µεγάλου π ργου (1522) της Μονής, που σε µαρµάρινη πλάκα αναγράφεται η επιγραφή: ΖΛ =1522, + ΕΤ(ΟΣ) ΖΛ ΙΟΥΛ(ΙΟΥ)/ Κ(ΤΗΤΩΡ) Ο ΣΕΡΡ(ΩΝ)/ ΓΕΝΝΑ (ΙΟΣ) [Καφταντζής, τ. Γ, αυτ., σ.395 Χρυσοχο δης, αυτ., σ.541 Π. Παπαγεωργίου, «Aγίου ρους επιγραφαί», Byzantinische Zeitschrift (1901) 579] ή + Eτους ζλ ουλίου / κ Σερρ ν / Γεννάδιος (1522) (G. Millet J. Pargoire L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l Athos, Paris 1904, σ. 137, επιγρ Για την αποτ πωση της επιγραφής βλ. Παπαγεωργίου, αυτ., 579.Το µεγάλο αυτ έργο του Γενναδίου κορυφώνεται µε τη συνδροµή του στη διακ σµηση του καθολικο, οι τοιχογραφίες του οποίου αποδίδονται στον κρητικ ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά [M. Chatzidakis, «Recherches sur le peintre Théophane le Crétois», DOP 23/24 (1969/1970) Μ. Χατζηδάκης, Ο Κρητικ ς ζωγράφος Θεοφάνης. Οι τοιχογραφίες της Ι. Μονής Σταυρονικήτα,Άγιον ρος 1997, σ. 37], καθώς και στη διακ σµηση της Τράπεζας (1526/7), που υπάρχει η εξής επιγραφή: Ο ΠΑΝΙΕ/ΡΩΤΑΤΟΣ ΚΑΙ / ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ / Μ(ΗΤ)ΡΟΠΟΛΙΤΗΣ / ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΝΑ ΙΟΣ/ ΚΑΙ ΚΤΗΤΩΡ ΤΗΣ / ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ [Α. Παπαδ πουλος-κεραµε ς, Ιεροσολυµιτική Βιβλιοθήκη, τ.α, Πετρο πολη 1891, σ. 346 Παπαγεωργίου,.π., 578 ΘΗΕ 4 (1964) 10 Χρυσοχο δης, αυτ.,σ.541 σηµ. 22, σ. 542 σηµ. 23, 24] ή O πανιερώτατος κα πέρτιµος Μητροπολίτης / Σερρ ν Γεννάδιος κα κτήτωρ τ ς γίας / τραπέζης τ ς µεγάλης Λα ρας σ ν το ς γίοις µεγαλοµάρτυσι Θεοδώροις [Λαµπάκης, αυτ.,σ.48, επιγρ. 15 Καφταντζής, τ. Α, αυτ.,σ.139, επιγρ. 97] ή O πανιερώτατος κα πέρτιµος µητροπολίτης Σερρ ν Γεννάδιος κα κτήτωρ τ ς παρο σης τραπέζης [Millet Pargoire Petit,.π., σσ , αρ. 397 Α. Ξυγγ πουλος, Σχεδίασµα ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής µετά την άλωσιν, Αθήνα 1957, σ. 105 Χρυσοχο δης, αυτ., σ. 542], που ο Γεννάδιος παριστάνεται µε το οµοίωµα της τράπεζας (Σ. Καδάς, Το Άγιον ρος, Αθήνα 1997, σ. 38, εικ. 22 Χρυσοχο δης, αυτ.,σ. 542). Τέλος, στη Μονή της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, ο Γεννάδιος δώρισε τρία χειρ γραφα (Χρυσοχο δης, αυτ.,σ.544, σηµ. 38) και α- νακαίνισε µια αργυροεπίχρυση επένδυση εικ νας Παναγίας Οδηγήτριας (1528/9) (. Μο-

5 36 Alexandra Trifonova της εφεστίου εικ νας της Μονής Εικοσιφοινίσσης, την επονοµαζ µενη «Αχειροποιήτου» 6. Σηµειώνει, µάλιστα, τι ι τ ς «Aχειροποιήτου» χαρακτηρίζεται ν τ Μον ε κ ν τ ς Yπεραγίας Θεοτ κου, π τ ν µατι δ τα της, καθ µανθάνοµεν κ σηµειωµάτων ν το ς χειρογράφοις κώδιξι το 15, 16 κα 17 α νος σεµν ετο κα π ρχ ς Μονή Σ µφωνα µε σα παραδίδει ο επίσκοπος ιον σιος Κυρατσο ς 8,η ε- πένδυση της θαυµατουργής εικ νας της Παναγίας Αχειροποιήτου 9 της Μονής Θεοτ κου Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονοµαζ µενης Εικοσιφοίνισσας, αφαιρέθηκε απ Βο λγαρους στρατιώτες το 1917, ακολουθώντας οδηγίες του αρχαιολ γου Vladimir Sis.Η εικ να της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, πως σώζεται σήµερα στο οµώνυµο µοναστήρι, φέρει νεώτερη α- γρυροεπίχρυση επένδυση του 20ο αι. (εικ. 13) 10. Η αρχική επένδυση της εικ νας χρονολογείται, σ µφωνα µε τον Gerov 11, στον 14ο αι. Έτσι περιλαµβάνει την επένδυση του βάθους µαζί µε τα φωτοστέφανα (εικ. 2-4). Ο Gerov 12 αναφέρει, επίσης, τις προσθήκες του 1529 που παρατηρο νται στο πλαίσιο της επένδυσης, δηλαδή τα ορθογώνια διάχωρα µε τους κ µβους (εικ. 5), τις µορφές των αγίων (εικ. 6, 7, 9, 10) και των αγγέλων (εικ. 8), καθώς και το διάχωρο µε την ακριβώς χρονολογηµένη αφιερωµατική επιγραφή (εικ. 11). Ο ίδιος µελετητής κατατάσσει στον 18ο-19ο αι. τα δ ο διάχωρα του κάτω πλαισίου, τα οποία είναι διακοσµηµένα µε ανθοειδή µοτίβα σε στιλ µπαρ κ (εικ. 12). ALEXANDRA TRIFONOVA σχ πουλος, Η Ιερά Μονή της Εικοσιφοινίσσης µετά των σχετικών προς τα περί αυτής π λεων και χωρών. Μελέτη τοπογραφική και ιστορική, εν Κωνσταντινουπ λει 1896, σσ Καφταντζής, τ. Γ,.π., σ. 395 σηµ. 511 Χρυσοχο δης,.π.,σ.544). 6. Την επιγραφή αυτή δηµοσιε ει πρώτος ο µητροπολίτης αµασκην ς Μοσχ πουλος: Aνεκαινίσθη ργυροχρυσ κοσµος τ ς Θεοτ κου κα χειροποιήτου δι ξ δου πανιερωτάτου ταπεινο µητροπολίτου Σερρ ν Γενναδίου ν τει, ζλζ ( ζλς )=7037 ( 7036)= 1529 ( 1528), βλ. Μοσχ πουλος,.π., σ.22. Την επιγραφή αναδηµοσιε ει αργ τερα ο Γ. Καφταντζής, τ. Γ,.π., σ. 395 σηµ Μοσχ πουλος,.π.,σ Επισκ που ιονυσίου Κυρατσο, Σ ντοµη Ιστορία της Μονής και θα µατα Παναγίας Εικοσιφοίνισσης, ράµα , σ Για την εικ να της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, βλ. Θ. Τσο λιας, Τα Ιερά Προσκυνήµατα Της Παναγίας ανά την Ορθοδοξία, Κατερίνη 1996, σσ , εικ. 121 και κυρίως βλ. G. Babiç, «Quelques observations concernant l icone de la Vierge Kosinitsa», Λα- µπήδων, Αφιέρωµα στη Μνήµη της Ντο λας Μουρίκη,τ.1,Αθήνα 2003, σσ Eπισκ. ιονυσίου Kυρατσο,.π., χ.σ. Κ. Τσιάκας, Ιστορία της Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσης Παγγαίου, ράµα 1958, χ.σ. Σηµειώνουµε επίσης, τι στο Παγγαίο. O τ πος µας, Kαβάλα 2003 (επιµ. Γ. Kαρανίκας), σ. 70 δηµοσιε εται έγχρωµη φωτογραφία της επένδυσης της εικ νας της Παναγίας Πορτα τισσας των Iβήρων την οποία συνδέουν λανθασµένα µε τη σηµερινή επένδυση της Παναγίας Eικοσιφοίνισσας. Eυχαριστώ τον φίλο ιστορικ τέχνης Bojan Miljkoviç για την υπόδειξη αυτή. 11. Gerov,.π.,σ π., σ. 23.

6 37 SUMMARY A. Trifonova, Revetment of icon of the Virgin Hodegetria from the Monastery of the Virgin Eikosifinissa of Paggaion. In the National Gallery Crypt of the church of Saint Alexander Nevski in Sofia, a silver-gilt revetment of an icon of the Virgin Hodegetria is exhibited. It has been kept in the collection of the Crypt since The origin of the revetment is still disputed. Some scholars believe that it comes from Nessebar (Μεσηµβρία) in Bulgaria, others from Serres in Greece, while certain ones claim that the place of origin is unknown. Decisive evidence for these hypotheses is provided by a dedicative inscription, which is engraved on the revetment and reports the following: + ΑΝΕΚΑΙΝΙΘΗ Ο ΑΡΓΥ/ΡΟΧΡΥΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ / ΤΗΣ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΧΕΙΡΟΠΟ/ΙΗ(Τ)ΟΥ Ι ΕΞΟ ΟΥ ΠΑΝΤΕΙΑ/Σ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ Μ(ΗΤ)ΡΟΠΟΛ/ΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΗΑ- ΙΟΥ / ΕΝ ΕΤΕΙ ΖΛΖ (= 1529) ΜΗΝΙ Ι/ΟΥΛΙΟΥ Β ΙΝ ΙΚΤΙΩΝΟΣ. (+ THE SILVER - GOLD COATING OF THE VIRGIN AND ACHEIRO-POIITOS WAS REPAIRED WITH ALL THE EXPENSE OF THE MODEST METROPOLI- TAN OF SERRES GENNADIOS IN THE YEAR 1529, MONTH JUNE, 2 INDIKTION). From the above inscription, we learn that the revetment of the icon was renovated in 1529 at the expense of the Metropolitan of Serres, Gennadios. Moreover, it belongs to an icon of the Virgin that bears the epithet «Acheiropoiitos» («Αχειροποίητος» - made not by human hand). The dedicative inscription is identified with the one that was published in 1896 by the Metropolitan of Drama, Damaskinos Moschopoulos, and which, as he notes, was inscribed on the revetment of the miracle icon of Virgin Acheiropoiitos from the Monastery of Virgin Acheiropoiitos of Paggaion, the so-called Eikosifinissa, near Drama. Besides, according to Archbishop Dionysios Kyratsou, the revetment of the icon of the Virgin Eikosifinissa was taken by the Bulgarian soldiers during the First World War in From all these remarks, it is evident that the revetment of the icon of the Virgin Hodegitria from the Crypt of the church of Saint Alexander Nevski in Sofia came from the Monastery of the Virgin Acheiropoiitos of Paggaion, the so-called Eikosifinissa.

7 38 Alexandra Trifonova Εικ. 1. Επένδυση εικ νας Παναγίας Οδηγήτριας (14ος, 1529, 18ος-19ος αι.).

8 Eπένδυση εικ νας Παναγίας Oδηγήτριας 39 Εικ. 2. Επένδυση του βάθους (14ος αι.). Εικ. 3. Φωτοστέφανα (14ος αι.).

9 40 Alexandra Trifonova Εικ. 4. Φωτοστέφανα. Κυκλικά κοµβία µε πλεκτ διάκοσµο (14ος αι.). Εικ. 5. Κοµβι σχηµα κοσµήµατα (1529).

10 Eπένδυση εικ νας Παναγίας Oδηγήτριας 41 Εικ. 6. Άγιος Ιωάννης ο Θεολ γος (1529). Εικ. 7. Άγιος Θε δωρος ο Στρατηλάτης (1529).

11 42 Alexandra Trifonova Εικ. 8. Αρχάγγελος Γαβριήλ (1529).

12 Eπένδυση εικ νας Παναγίας Oδηγήτριας 43 Εικ. 9. Άγιος Ματθαίος (1529). Εικ. 10. Άγιος Θε δωρος ο Τήρων (1529).

13 44 Alexandra Trifonova Εικ. 11. Αφιερωµατική επιγραφή (1529). Εικ. 12. Έλασµα µε ανθικ µπαρ κ διάκοσµο (18ος-19ος αι.).

14 Eπένδυση εικ νας Παναγίας Oδηγήτριας 45 Εικ. 13. Επένδυση εικ νας Παναγίας Εικοσιφοίνισσας (20 ς αι.).

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο µον χωρος να ς των Αγίων Αναργ ρων βρίσκεται σε ψωµα, δεξιά του δρ µου που ενώνει τον σ γχρονο οικισµ των Σερβίων µε το βυζαντιν κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στην κατοχή του αρχαιοπωλείου της κυρίας Ανα τ Καλφαγιάν 1 στη Θεσσαλονίκη περιήλθε στα τέλη του 2006 κεντητ ς επιτάφιος, αγορασµένος απ την

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας 3. Τα γράµµατα και οι τέχνες Στη διάρκεια της στερης αρχαι τητας (4ος-6ος αι. µ.χ.) τρεις παράγοντες ρω- µαϊκή κρατική παράδοση, ελληνική παιδεία, χριστιανική πίστη είναι φανερ τι διαµ ρφωσαν βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 11_B AXO OY O_TE IKO_KA E_2 18-01-10 10:46 ÂÏ 103 AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 E ρηµα της δε τερης ανασκαφικής περι δου (1950) στον µυκηναϊκ οικισµ της Γρ ττας, το µικρ λίθινο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ

Ο Χριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ Ο Χριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ Νεκτάριος ΖΑΡΡΑΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΗ' (2007) Σελ. 213-224 ΑΘΗΝΑ 2007 Νεκτάριος Ζάρρας Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΕΤΕΡΑ ΜΟΡΦΗ ^την ευαγγελική περικοπή του Λουκά (κδ', 13-32) περιγράφεται η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα

Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα Γεώργιος ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 327-338 ΑΘΗΝΑ 2005 Γεώργιος Τσαντήλας Ο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Τζένη ΑΛΜΠΑΝΗ Δελτίον XAE 17 (1993-1994), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέ τις σωστικές άνασκαφές, που έγιναν παλιότερα σέ διάφορα οικόπεδα τής Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός τάφων από

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος

Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος OrÓÔÓ îûùôúá IX 93 113 ΠETPOΣ ΘEMEΛHΣ Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος Η γεωγραφική θέση της Mεσσηνίας (χάρτης) κατά μήκος της δυτικής ακτής της Πελοποννήσου, οι ε φορες κοιλάδες του πλωτο και πλο σιου σε

Διαβάστε περισσότερα

Με ελπίδα. Ιστορική συμφωνία μεταξύ του Αρχιραββίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου

Με ελπίδα. Ιστορική συμφωνία μεταξύ του Αρχιραββίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου Με ελπίδα Ιστορική συμφωνία μεταξύ του Αρχιραββίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου Ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ και ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομος υπέγραψαν,

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864)

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864) 7ο διαχειριστικό βιβλίο Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864) Ή τυχαία ανεύρεση ανάμεσα στα λίγα κατάλοιπα τής μητέρας μου Πόπης (Καλλιόπης), χήρας Γεωργίου Σερεμέτη, τό γένος Κωνσταντίνου Στ.

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21Ô πø * M ƒπ ANTE IA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙË K ÏÈÊfiÚÓÈ, Irvine Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια µατιά στο πρ γραµµα αυτο του

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912)

Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912) Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912) Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1908 στην Οθωμανική αυτοκρατορία, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ (1602-1674)

ΟΙ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ (1602-1674) ΟΙ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ (1602-1674) ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ Το υπ αριθ. 84 χειρ γραφο της Μονής της Ολυµπιώτισσας είναι µία απ τις τρεις γνωστές προθέσεις της Μονής του Σπαρµο 1,η

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα