ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2» Υγείας... 3» Ναυτιλίας και Αιγαίου...4 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην περίληψη της Δ16α/379/7/330/ΑΦ/ διαπι στωτικής πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ 854/ , στην όγδοη σειρά του κειμένου, διορθώνεται: το εσφαλμένο: « » στο ορθό: « ». (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. Φ10/4032/ απόφαση του Διευ θυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 155, 156 του Ν. 3528/2007 σε (1) (2) σία, του Γούλα Χρήστου του Αριστείδη, εκπαιδευτικού του 5 ου ΓΕΛ Βέροιας, κλάδου ΠΕ13 (Νομικών), με βαθμό Β και ΜΚ 3 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 02/07/2012 αίτηση παραίτησης. Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4052/ απόφαση του Διευθυ ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 148, 156 του Ν. 3528/2007 σε ρεσία, του Κασάπογλου Βασιλείου του Ανδρέα, εκπαι δευτικού του Γυμνασίου Κοπανού, κλάδου ΠΕ02 (Φι λόλογος), με βαθμό Β και ΜΚ 2 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 02/07/2012 αίτηση παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4067/ απόφαση του Διευθυ ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 148, 156 του Ν. 3528/2007 σε σία, του Λεοντάκη Μιλτιάδη του Βασιλείου, εκπαιδευ τικού του 5 ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικός), με βαθμό Β και ΜΚ 3 και A.M , λόγω παρέλευ σης άπρακτου μήνα από την από 02/07/2012 αίτηση πα ραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. Φ10/4055/ απόφαση του Διευ θυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 σε σία, του Γκιλιόπουλου Ιωάννη του Αντωνίου, εκπαιδευ τικού του Γυμνασίου Βεργίνας, κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής

2 7500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Αγωγής), με βαθμό Β και ΜΚ 3 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 01/07/2012 αί τηση παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. Φ10/4322/ απόφαση του Διευθυ ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που εκδόθη κε, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 σε ρεσία, της Μπέη Χρυσούλας του Ιωάννη, εκπαιδευτικού του Γυμνασίου Καβασίλων, κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικός), με βαθμό Β και ΜΚ 3 και A.M κατόπιν της, από 31/07/2012, δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 10/07/2012). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4152/ απόφαση του Διευθυντή ποιήθηκε με το άρθρο 329 παρ. 6(β) του Ν. 4072/2012, λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία, του Γώτα Κων/νου του Ιωάννη, εκπαιδευτικού του 6 ου Γυ μνασίου Βέροιας, κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικός), με βαθμό Β και ΜΚ 2 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από αίτηση παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4084/ απόφαση του Διευθυντή ποιήθηκε με το άρθρο 329 παρ. 6(β) του Ν. 4072/2012, ρεσία, της Τσαγκαλίδου Σοφίας του Φωτίου, εκπαιδευ τικού του 1 ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, κλάδου ΠΕ12.01 (Πολ. Μηχ/ κός), με βαθμό Β και ΜΚ 1 και A.M , λόγω πα ρέλευσης άπρακτου μήνα από την από αίτη ση παραίτησης. Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4083/ απόφαση του Διευθυντή ποιήθηκε με το άρθρο 329 παρ. 6(β) του Ν. 4072/2012, ρεσία, του Σουλιώτη Γεωργίου του Ιωάννη, εκπαιδευτι κού του 1 ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικός), με βαθμό Β και ΜΚ 2 και A.M , λόγω παρέλευ σης άπρακτου μήνα από την από αίτηση πα ραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4089/ απόφαση του Διευθυντή δυασμό με το άρθρο 4 του Ν. 3687/2008, όπως τροποποι ήθηκε με το άρθρο 329 παρ. 6(β) του Ν. 4072/2012, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία, του Ζώκου Κωνσταντίνου του Αντωνίου, εκπαιδευτικού του 5 ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικός), με βαθμό Β και ΜΚ 3 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από αίτηση παραίτησης. Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4090/ απόφαση του Διευθυντή ποιήθηκε με το άρθρο 329 παρ. 6(β) του Ν. 4072/2012, ρεσία, του Νικολαΐδη Αντωνίου του Νικολάου, εκπαι δευτικού του 5 ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, κλάδου ΠΕ19 (Πληρο φορικής), με βαθμό Β και ΜΚ 4 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από αίτηση παραίτησης. Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4034/ απόφαση του Διευθυ ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 148, 156 του Ν. 3528/2007 σε ρεσία, του Τοπαλτζίκη Λάζαρου του Γεωργίου, εκπαι δευτικού του 3 ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, κλάδου ΠΕ03 (Μαθη ματικός), με βαθμό Β και ΜΚ 3 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 02/07/2012 αίτηση παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. Φ10/4066/ απόφαση του Διευ θυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 σε σία, του Μπαλή Παύλου του Νικολάου, εκπαιδευτικού του 5 ου ΓΕΛ Βέροιας, κλάδου ΠΕ14.04 (Γεωπόνων), με βαθ μό Β και ΜΚ 3 και A.M , λόγω άπρακτου μήνα από την από 02/07/2012 αίτηση παραίτησης. Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4057/ απόφαση του Διευθυ ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 148, 156 του Ν. 3528/2007 σε σία, της Μελίσση Βασιλικής του Ιωάννη, εκπαιδευτικού του 2 ου Γυμνασίου Νάουσας, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγος), με βαθμό Β και ΜΚ 2 και A.M , λόγω παρέλευ σης άπρακτου μήνα από την από 02/07/2012 αίτηση πα ραίτησης. Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7501 Με την αριθμ. Φ10/4068/ απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθί ας, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Ν. 3687/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 329 παρ. 6(β) του Ν. 4072/2012, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία, της Χαλκίδου Μελέγκογλου Χρυσούλας του Παράσχου, εκπαιδευτικού του 5 ου ΓΕΛ Βέροιας, κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), με βαθμό Β και ΜΚ 3 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 02/07/2012 αίτηση παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4060/ απόφαση του Διευθυντή ποιήθηκε με το άρθρο 329 παρ. 6(β) του Ν. 4072/2012, λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία, της Τόπκα Κοκκαλά Λασκαρούδας του Γεωργίου, εκ παιδευτικού του Γυμνασίου Κοπανού, κλάδου ΠΕ03 (Μα θηματικός), με βαθμό Β και ΜΚ 2 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 02/07/2012 αί τηση παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 4180/ απόφαση του Διευθυντή σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 σε ρεσία, της Ζηγκόπη Μπομπόλη Μαρίας του Βασιλεί ου, εκπαιδευτικού του 1 ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, κλάδου ΠΕ04.04 (Βιολόγος), με βαθμό Β και ΜΚ 2 και A.M , λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την, από , αίτηση παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διευθυντής ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ - Με την υπ αριθμ. 8463/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για τη Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού, που εκδόθηκε έχοντας υπόψη τα ακόλουθα: Α) τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 12 του Ν. 2557/1997 (Φ.Ε.Κ. Α 271), με τις οποίες επεκτάθηκαν και εφαρ μόζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., οι διατάξεις του άρθρου 81 Ν. 1958/1991 (Φ.Ε.Κ. Α 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2833/2000 (Φ.Ε.Κ. Α 150) Β) τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 27α του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», Γ) το Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 234), Δ) το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ. 99/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με π) διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 3905/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 219), Ε) το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3057/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 239), ΣΤ) τα οριζόμενα στο Π.Δ. 164/2004, και Ζ) τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «Αποκατά σταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Μεγα λόπολης», στο πλαίσιο της από Προγραμ ματικής Σύμβασης (άρθρο 6), μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ.) του Δήμου Μεγαλό πολης και του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., καθώς και της από τροποποίησης αυτής, και μετά τον υπ αριθμ. 85/ πίνακα μορίων των υποψηφίων προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες του Έργου «Συντήρηση, Στερέωση, Αναστήλωση, Αποκατάσταση, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου και της αγοράς Μεγαλόπολης και του ιερού της Δέσποινας στη Λυκόσουρα Ν. Αρκαδίας» του Ταμείου Διαχείρισης Πι στώσεων για τη Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η Γαρυφαλλιά Σμέρου του Παναγιώτη με την ειδικότητα της αρχαιολόγου Π.Ε. με εξειδίκευση στην συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων. Με τη λήξη της απασχόλησης το προσωπικό απολύε ται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς καμιά αποζημί ωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Ο Διευθυντής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΥΔΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθμ. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΘΡ.ΠΟΛ. ΑΘΛ./ΔΙΟΙΚ/Α5/ ΠΜΥ/66569/941/765/242/ πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 707/ (τεύχος Γ ) στη σελίδα 5613, στην Β στήλη, στον 7 ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται: το εσφαλμένο: «Μ.Κ. 3» στο ορθό: «Μ.Κ. 4». (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (3) Με την αριθμ. Υ10γ/οικ78431/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας προσλαμβάνονται αγροτι κοί ιατροί με θητεία ενός έτους σε προσωρινή θέση, σύμφωνα με: 1. Το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.Δ. 67/1968 (Φ.Ε.Κ. 303/τ.A / ) 2. Τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 23 του Ν. 2071/1992 (Φ.Ε.Κ. 123/τ.Α /1992), όπως προστέθηκαν οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 2 του Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α / ) 3 Την παρ. 6 του όρθρου 26 του Ν. 2519/1997 (Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α /1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/τ.Α / ) 4. Το Π.Δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243/Α / ), οι παρακάτω αγροτικοί ιατροί:

4 7502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) A/A ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΜΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ 4 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 5 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 6 ΓΚΙΟΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΩ 7 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥ ΠΥΛΟΥ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΜΕΛΠΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9 ΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Β ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 10 ΔΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11 ΖΑΚΑΚΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ 12 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14 ΚΑΨΙΩΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 15 ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 ΚΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Α ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ KP ΘEP KY ΛΕΡΟΥ 17 ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18 ΛΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 19 ΛΑΛΑΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ 20 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 21 ΛΕΣΓΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΡΟΒΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 22 ΜΑΛΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 23 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ Β ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25 ΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 27 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 28 ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΞΥΠ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 29 ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 30 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 31 ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ 32 ΜΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 33 ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 34 ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AΘAMANIOY ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 35 ΜΠΟΥΡΑ ΗΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36 ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΙ (ΚΟΡΙ) ΓΟΥΒΩΝ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 37 ΝΙΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 38 ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 39 ΝΤΙΝΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Γ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 42 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Α ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 43 ΠΑΤΕΛΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 44 ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ ΕΞΥΠ. ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΣΟΥΓΙΑΣ 45 ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 46 ΠΕΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 47 ΠΟΥΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 48 ΡΩΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50 ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Β ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Φ.Ε.Κ. 280/Α /06), όπως αυτή παρατάθηκε με την 35/ ΠΥΣ (Φ.Ε.Κ. 271/Α /2011) (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Υγείας: 5736/ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (4) Με το από Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 1(β) και 57 παρ.1(α) και (δ) του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Φ.Ε.Κ. 311 Α ): Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος ΜΠΕΚΥΡΑΣ Ιωάννης του Γεωργίου (AM 3215) κάτοχος διπλώματος ΑΕΝ Γ Τάξης στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμε νων για την προαγωγή αυτή προσόντων, λογιζόμενης αυτής από 09 Ιουνίου 2012, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1(β) του άρθρου 56 καθώς και της πα ραγράφου 1(α) και (δ) του άρθρου 57 του Ν. 3079/2002 (Φ.Ε.Κ. 311Α /02). (Αριθμ. έγκρ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου ΠτΠ: 75186/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (5) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Δικαίου». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πα ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι Ο Γενικός Γραμματέας ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ στημών στη συνεδρίαση της 20 ης , λαμβάνοντας υπόψη την από [αριθμ. πρωτ. 2350] αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της παρ. 3, του άρθρ. 77 του Ν. 4009/2011 [195 Α ], 2. της παρ. 2 του Κεφ. Α του άρθρ. 6 του Ν. 2083/1992 [159 Α ] όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 23 του Ν. 3549/2007 [69 Α ], 3. του άρθρ. 21 του Ν. 3549/2007, 4. της παρ. 5 α του άρθρ. 14 του Ν. 1268/1982 [87 Α ], όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρ. 4 του Ν. 2517/1997 [160 Α ], 5. της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρ. 28 του Ν. 2083/1992, 6. του άρθρ. 1 του Ν. 2517/1997, 7. της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρ. 14 του Ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 2 του Ν. 3282/2004 [208 Α ], 8. του Π.Δ. 134/1999 [132 Α ] αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας [1] θέσης ΔΕΠ ως εξής: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστι κό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Δικαίου». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.

6 7504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας (νομίμως επι κυρωμένα). 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012 Ο Πρύτανης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ - Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, του Τμήματος Επικοι νωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, του Παντείου Πανε πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οι κονομικά με ειδίκευση στην οικονομία των μέσων». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πο λιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στη συνεδρίαση της 08 ης , λαμβάνοντας υπόψη την από 02/05/2012 [αριθμ. πρωτ. 1661] αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της παρ. 3, του άρθρ. 77 του Ν. 4009/2011 [195 Α ], 2. της παρ. 2 του Κεφ. Α του άρθρ. 6 του Ν. 2083/1992 [159 Α ], όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 23 του Ν. 3549/2007 [69 A ], 3. του άρθρ. 21 του Ν. 3549/2007, 4. της παρ. 5 α του άρθρ. 14 του Ν. 1268/1982 [87 Α ], όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρ. 4 του Ν. 2517/1997 [160 Α ], 5. της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρ. 28 του Ν. 2083/1992, 6. την παρ. 4 του άρθρ. 1 του Ν. 2517/1997, 7. της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 2 του Ν. 3282/2004 [208 Α ], 8. του Π.Δ. 134/1999 [132 Α ] αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας [1] θέσης ΔΕΠ ως εξής: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστι κό αντικείμενο «Οικονομικά με ειδίκευση στην οικονομία των μέσων». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας (νομίμως επι κυρωμένα). 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού και θα εί ναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7505 Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2012 Ο Πρύτανης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορί ας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστι κό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέν νηση έως σήμερα». Η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην συνεδρίασή της αριθμ. 351/ λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις δια τάξεις: 1) την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανε πιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 983/ (Πρυτανική Πράξη αριθμ / , Φ.Ε.Κ. 878/ , τ.β ) 2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α ), 3) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (159 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α ) 4) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 5) της παρ. 5 α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ θρου 4 του ν. 2517/1997 (160 Α ), 6) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, 7) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και 8) του Π.Δ. 134/1999 (132Α ). αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., του Τμήματος Ιστο ρίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή κα θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέννηση έως σήμερα». Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113).

8 7506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 12 Ιουνίου 2012 Ο Πρύτανης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Με την αριθμ. 2501/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Αντωνίου Ζαχαρούλας του Δημοσθένη μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κλάδου Νοσηλευτριών TE Κατηγορίας, κατόπιν της από , δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1150 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 1» Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1179 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 551 5 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1285 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1196 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 342 28 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1095 19 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1031 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα