ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ 14εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 1976 Πόιεκνο θαη εμνπζία. -- Ζ θηινζνθία θαη ηα όξηα ηεο εμνπζίαο. -- Βαζηιηθό δίθαην θαη βαζηιηθή εμνπζία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ 14εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 1976 Πόιεκνο θαη εμνπζία. -- Ζ θηινζνθία θαη ηα όξηα ηεο εμνπζίαο. -- Βαζηιηθό δίθαην θαη βαζηιηθή εμνπζία."

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ 14εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 1976 Πόιεκνο θαη εμνπζία. -- Ζ θηινζνθία θαη ηα όξηα ηεο εμνπζίαο. -- Βαζηιηθό δίθαην θαη βαζηιηθή εμνπζία. -- Νόκνο, επηβνιή θαη ππνηαγή. -- Αλαιπηηθή ηεο εμνπζίαο: κεζνδνινγηθά εξσηήκαηα. -- Θεσξία ηεο θπξηαξρίαο. -- Πεηζαξρηθή εμνπζία. -- Καλόλαο θαη πξόηππν. Φέηνο, ζα ήζεια λα αξρίζσ, αιιά λα αξρίζσ κόλν, κηα ζεηξά εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηνλ πόιεκν σο ελδερόκελε αξρή αλάιπζεο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο: ζα πξέπεη άξαγε λα αλαδεηήζνπκε κηαλ αξρή θαηαλόεζεο θαη αλάιπζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ζηελ πνιεκηθή ζρέζε, ζην κνληέιν ηνπ πνιέκνπ, ζην ζρήκα ηεο πάιεο, ησλ αγώλσλ; Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε πνιηηηθή εμνπζία ζα απνθσδηθνπνηείηαη κε όξνπο πνιέκνπ, αγώλσλ, ζπγθξνύζεσλ; Θα ήζεια λα αξρίζσ αληηζηξόθσο, αλαιύνληαο ηνλ ζηξαηησηηθό ζεζκό, ηνπο ζηξαηησηηθνύο ζεζκνύο ζηελ πξαγκαηηθή, ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ηνπο ιεηηνπξγία κέζα ζηηο θνηλσλίεο καο, από ηνλ 17ν αηώλα σο ηηο κέξεο καο. Έσο ζήκεξα, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, νη δηάθνξεο κνξθέο πεηζαξρίαο ζηα επόκελα πέληε ρξόληα, ν πόιεκνο, ε πάιε, ν ζηξαηόο. Θα ήζεια σζηόζν λα θάλσ έλαλ απνινγηζκό ησλ όζσλ πξνζπάζεζα ηα ηειεπηαία έηε λα πσ, δηόηη θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν αθελόο ζα θεξδίζσ ρξόλν ζηηο έξεπλέο κνπ γηα ηνλ πόιεκν, νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνρσξήζεη πνιύ θαη αθεηέξνπ, επεηδή ηα ιεγόκελά κνπ κπνξεί λα ρξεζηκεύζνπλ σο ζεκεία αλαθνξάο γηα όζνπο από ζαο δελ ήηαλ εδώ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, ζα ήζεια λα θάλσ ηνλ απνινγηζκό απηόλ, ζε ζρέζε κε όια όζα πξνζπάζεζα λα πξαγκαηεπηώ, θαη γηα κέλα ηνλ ίδην. Από ην , έρσ πξνζπαζήζεη λα πξαγκαηεπηώ ην «πώο» ηεο εμνπζίαο. Να κειεηήζσ ην «πώο ηεο εμνπζίαο», λα πξνζπαζήζσ δειαδή λα ζπιιάβσ ηνπο κεραληζκνύο ηεο κεηαμύ δύν ζεκείσλ αλαθνξάο ή δύν νξίσλ: έρνπκε ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηππηθά ηελ εμνπζία από ηε κία θαη ην άιιν άθξν, ην άιιν όξην από ηελ άιιε, ηηο αιεζείο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ε εμνπζία απηή, πνπ ζπλεπάγεηαη ε εμνπζία απηή θαη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλνδεύνπλ ηελ εμνπζία. Έρνπκε δειαδή έλα ηξίγσλν: εμνπζία, δίθαην, αιήζεηα. Να πνύκε ζρεκαηηθά ην εμήο: ππάξρεη έλα παξαδνζηαθό εξώηεκα, ίδηνλ, λνκίδσ, ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη ην νπνίν κπνξνύκε λα ην δηαηππώζνπκε σο εμήο: πώο ν ιόγνο ηεο αιήζεηαο ή, πνιύ απιά, πώο ε θηινζνθία, σο ν θαηεμνρήλ ιόγνο ηεο αιήζεηαο, κπνξεί λα θαζνξίζεη ηα όξηα ηνπ δηθαίνπ ηεο εμνπζίαο; Απηό είλαη ην παξαδνζηαθό εξώηεκα. Σν εξώηεκα όκσο πνπ ζέισ εγώ λα ζέζσ

2 είλαη έλα εξώηεκα ππνδεέζηεξν, έλα εξώηεκα πνιύ πξαγκαηηζηηθό ζε ζρέζε κε ην επγελέο θαη θηινζνθηθό απηό παξαδνζηαθό εξώηεκα. Σν πξόβιεκά κνπ είλαη θαηά θάπνηνλ ηξόπν ην εμήο: πνηνπο θαλόλεο δηθαίνπ ελεξγνπνηνύλ νη ζρέζεηο εμνπζίαο πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ ιόγνπο αιεζείαο; Ή αθόκα: πνην είδνο εμνπζίαο κπνξεί θαη παξάγεη ιόγνπο αιεζείαο πνπ λα έρνπλ, ζηηο θνηλσλίεο ζαλ ηε δηθή καο, ηόζν ζεκαληηθά απνηειέζκαηα; Ηδνύ ηη ελλνώ: ζε κηα θνηλσλία ζαλ ηε δηθή καο --αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε θνηλσλία εληέιεη-- ην θνηλσληθό ζώκα δηέπεηαη, ραξαθηεξίδεηαη, απαξηίδεηαη από πνιιαπιέο ζρέζεηο εμνπζίαο νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ παξαγσγή, ηελ θπθινθνξία, ηε ιεηηνπξγία ελόο αιεζνύο ιόγνπ, άλεπ ηνπ νπνίνπ δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ, λα ιεηηνπξγήζνπλ. Γελ ππάξρεη άζθεζε ηεο εμνπζίαο ρσξίο κηα νηθνλνκία ησλ ιόγσλ ηεο αιεζείαο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ ζην πιαίζην ηεο εμνπζίαο, εμαηηίαο θαη δηακέζνπ απηήο. Απηό ηζρύεη ζε όιεο ηηο θνηλσλίεο, λνκίδσ όκσο όηη ζηε δηθή καο θνηλσλία, ε ζρέζε απηή κεηαμύ εμνπζίαο, δηθαίνπ θαη αιεζείαο νξγαλώλεηαη κε έλαλ πνιύ ηδηαίηεξν ηξόπν. Γελ ζέινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ην κεραληζκό ηεο ζρέζεο κεηαμύ εμνπζίαο, δηθαίνπ θαη αιεζείαο, αιιά ηελ έληαζε θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηεο ζρέζεο απηήο θαη κόλν ιέκε ινηπόλ ηα εμήο: ε εμνπζία κάο ππνρξεώλεη λα παξάγνπκε ηελ αιήζεηα, ηελ νπνία απαηηεί θαη ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξέπεη λα ιέκε ηελ αιήζεηα, είκαζηε αλαγθαζκέλνη, είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα νκνινγνύκε ηελ αιήζεηα ή λα ηελ αλαδεηνύκε. Ζ εμνπζία αλαθξίλεη αθαηάπαπζηα, καο αλαθξίλεη αθαηάπαπζηα δηαξθώο εξεπλά, θαηαγξάθεη ζεζκνπνηεί ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ηελ αλάγεη ζε επάγγεικα, ηελ αληακείβεη. Οθείινπκε λα παξάγνπκε ηελ αιήζεηα κε ηνλ ίδην ηξόπν ηειηθά πνπ νθείινπκε λα παξάγνπκε πινύην, θαη νθείινπκε λα παξάγνπκε ηελ αιήζεηα γηα λα κπνξνύκε λα παξάγνπκε πινύην. Καη από ηελ άιιε, ππνθείκεζα θαη νη ίδηνη ζηελ αιήζεηα, ππό ηελ έλλνηα όηη ε αιήζεηα επέρεη ζέζε λόκνπ ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, ν αιεζήο ιόγνο απνθαζίδεη θέξεη, πξνσζεί ν ίδηνο ζπλέπεηεο εμνπζίαο. Έρνπκε ηειηθά θξηζεί, θαηαδηθαζηεί, ηαμηλνκεζεί, είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα επηηεινύκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, είκαζηε ηαγκέλνη λα δήζνπκε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ή λα πεζάλνπκε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, ζπλαξηήζεη ησλ αιεζώλ ιόγσλ, πνπ επηθέξνπλ θάπνηεο ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο εμνπζίαο. πλεπώο: θαλόλεο δηθαίνπ, κεραληζκνί εμνπζίαο, ζπλέπεηεο αιεζείαο. Ή αιιηώο: θαλόλεο εμνπζίαο θαη εμνπζία ησλ αιεζώλ ιόγσλ. Απηή ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ε δηαδξνκή πνπ ζέιεζα λα αθνινπζήζσ, κηα

3 δηαδξνκή ηελ νπνία έρσ απόιπηε επίγλσζε όηη πξαγκαηνπνίεζα απνζπαζκαηηθά θαη ινμνδξνκώληαο όζν δελ παίξλεη. Θα ήζεια ηώξα λα πσ δπν ιόγηα γηα ηε δηαδξνκή απηή. Πνηα γεληθή αξρή αθνινύζεζα θαη πνηεο ππήξμαλ νη ξεηέο επηηαγέο ή νη κεζνδνινγηθέο πξνθπιάμεηο πνπ ζέιεζα λα αθνινπζήζσ; Μηα γεληθή αξρή όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο δηθαίνπ θαη εμνπζίαο: ππάξρεη θάηη πνπ δελ πξέπεη, λνκίδσ, λα ην μερλάκε: ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, από ην Μεζαίσλα θαη εμήο εηδηθόηεξα, ε επεμεξγαζία ηεο λνκηθήο ζθέςεο θηλήζεθε σο επί ην πιείζηνλ γύξσ από ηε βαζηιηθή εμνπζία. Σν λνκνζεηηθό νηθνδόκεκα ησλ θνηλσληώλ καο θαηαζθεπάζηεθε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο θαη ηαπηνρξόλσο πξνο όθειόο ηεο, ώζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο εξγαιείν ή δηθαηνινγία. Σν δίθαην ζηε Γύζε είλαη έλα δίθαην θαηά βαζηιηθή παξαγγειία. Όινο ν θόζκνο γλσξίδεη, θπζηθά, ηνλ πεξίθεκν, θεκηζκέλν, παζίγλσζην, ρηιηνεηπσκέλν ξόιν ησλ λνκνκαζώλ ζηελ νξγάλσζε ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο. Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε όηη ε επαλαθνξά ηνπ ξσκατθνύ δηθαίνπ πεξί ηα κέζα ηνπ Μεζαίσλα, ην ζπνπδαίν απηό ζπκβάλ πνπ απνηέιεζε ηνλ άμνλα θαη ην ζεκέιην ηεο αλαζύζηαζεο ηνπ δηαιπκέλνπ κεηά ηελ πηώζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο λνκηθνύ νηθνδνκήκαηνο, ππήξμε έλα από ηα ηερληθά θαη ζπζηαηηθά εξγαιεία ηεο κνλαξρηθήο, απηαξρηθήο, δηνηθεηηθήο θαη, ηειηθά, απόιπηεο εμνπζίαο. Γεκηνπξγία ινηπόλ ηνπ λνκνζεηηθνύ νηθνδνκήκαηνο κε άμνλα ην πξόζσπν ηνπ βαζηιηά, θαηόπηλ αηηήζεσο ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο θαη πξνο όθειόο ηεο. Όηαλ ην λνκηθό απηό νηθνδόκεκα ζα μεθύγεη, ζηνπο επόκελνπο αηώλεο, από ηνλ βαζηιηθό έιεγρν, όηαλ ζα ζηξαθεί ελάληηα ζηε βαζηιηθή εμνπζία, έλα δήηεκα ζα ηίζεηαη κνλίκσο: πνηα είλαη ηα όξηα ηεο εμνπζίαο απηήο, πνηα ηα πξνλόκηά ηεο. Με άιια ιόγηα, λνκίδσ όηη ην θεληξηθό πξόζσπν, ζε νιόθιεξν ην δπηηθό λνκνζεηηθό νηθνδόκεκα, είλαη ν βαζηιηάο. Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζην γεληθό ζύζηεκα, ζηε γεληθή νξγάλσζε, ελ πάζε πεξηπηώζεη, ηνπ δπηηθνύ λνκηθνύ νηθνδνκήκαηνο είλαη ν βαζηιηάο, ν βαζηιηάο θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπ, ε εμνπζία ηνπ, ηα ελδερόκελα όξηα ηεο εμνπζίαο ηνπ απηό είλαη ην ζεκαληηθόηεξν δήηεκα. Δίηε νη λνκνκαζείο ήηαλ ζεξάπνληεο ηνπ βαζηιέσο είηε αληίπαινί ηνπ ζηα κεγάια νηθνδνκήκαηα ηεο λνκηθήο ζθέςεο θαη γλώζεο, ην θεληξηθό δήηεκα παξέκελε σζηόζν πάληα ε βαζηιηθή εμνπζία. ηελ ίδηα ζεηξά θπθινθνξνύλ: ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ LILIAN FURST

4 Ζ Πξννπηηθή ηνπ Ρνκαληηζκνύ Μετάυραση: Κιεηώ ύξκα GEORGE STEINER Πεξί Γπζθνιίαο Μετάυραση: Νίθνο Ρνύζζνο ΦΗΛΟΟΦΗΑ CATHERINE CLπMENT, JULIA KRISTEVA Σν Θήιπ θαη ην Ηεξό Πρόλογος: Μάξηνο Μαξθίδεο Μετάυραση: Αξρνληή Κόξθα GILBERT SINOUΗ Ζ νθία ηεο Αλαηνιήο Πξόινγνο: ηέθαλνο Ρνδάλεο Μετάυραση: Ρεβέθθα Πεζζάρ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ LYDIA FLEM Φξόηλη, Ζ Γηαλνεηηθή Πεξηπέηεηα Μετάυραση: Ρεβέθθα Πέζζαρ CATHERINE CLÉMENT Οη Γηνη ηνπ Φξόηλη Κνπξάζηεθαλ Πρόλογος: Νίθνο Λακλίδεο Μετάυραση: Μαξία Μαξθίδε ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΣΟΥΑΜΟ ROBERT DAHL Πεξί Γεκνθξαηίαο Μετάυραση: Βαζίιεο Κόξθαο ΘΡΖΚΔΗΟΛΟΓΗΑ KAI NIELSEN Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο Πρόλογος -- Μετάυραση: Βαζίιεο Αδξαρηάο MICHAEL LοWY Λύηξσζε θαη Οπηνπία Μετάυραση: Θαλάζεο Παπαδόπνπινο ΜΟΤΗΚΟΛΟΓΗΑ ΗΑΝΝΖ ΞΔΝΑΚΖ Κείκελα πεξί Μνπζηθήο θαη Αξρηηεθηνληθήο

5 Πρόλογος -- Μοσσικολογική επιμέλεια: Μάθεο νισκόο Μετάυραση: Σίλα Πιπηά ηελ ίδηα ζεηξά εηνηκάδνληαη: ΦΗΛΟΟΦΗΑ GEORGES BATAILLE Γύξσ από ηνλ Νίηζε -- Ζ Θέιεζε γηα Σύρε Πρόλογος: Γηνλύζεο Καββαζάο Μετάυραση: Υάξεο Δ. Ράπηεο -- Νίθνο Ζιηάδεο ZYGMUNT BAUMAN Ζ Μεηαλεσηεξηθόηεηα θαη ηα Γεηλά ηεο Πρόλογος -- Μετάυραση: Γηώξγνο-Ηθαξνο Μπακπαζάθεο VLADIMIR JANKΗLΗVITCH Ζζηθή Φηινζνθία Μετάυραση: Θαλάζεο Παπαδόπνπινο ROGER-POL DROIT 101 Δκπεηξίεο Φηινζνθίαο ηεο Καζεκεξηλήο Εσήο Μετάυραση: Ρεβέθθα Πεζζάρ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΣΟΥΑΜΟ KAREL KOSIK Ζ Κξίζε ηεο Νεσηεξηθόηεηαο Μετάυραση: Νάζνο Γθόξηζνο -- Μαξία Μαξθίδε -- Δηξήλε Μαξθίδε

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θύξηε Πξόεδξε, θύξηνη Τπνπξγνί, ζα είκαη ζύληνκνο, δηόηη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF

ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF Μηα έθδνζε από ηα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο Αθνύκε ην ηξαγνύδη ηεο θσηηάο πνπ έξρεηαη από καθξηά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία

ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία 1. Οη πνιύπινθεο κνξθέο πνπ απεηθνλίδεη ν γεσγξαθηθόο ράξηεο θαη ην πιήζνο ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπκε

Διαβάστε περισσότερα

της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1

της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1 Αικ. Ηλιάδου: Η διείζδυζη ηου Δημοζίου Δικαίου ζηη ρύθμιζη αγορών δικηύου, κε Πξόινγν Καζεγεηνύ Γεσξγ. Καζηκάηε, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010, ζει. 227, ζηελ εηξά: Βηβιηνζήθε Θεσξίαο θαη Πξάμεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο nasav@geitonas-school.gr 2 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίδεηαη γηα κηα ζύληνκε πεξηήγεζε ζηα δύζπινα ελίνηε λεξά ηεο απνλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ*

Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ* Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ* Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΝ ΣΗ ΕΠΟΥΗ Ξεθηλώληαο λα απαληήζσ ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ Μετάλογου ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπζηεκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ Η αναβίωση μιας αρχαίας βαρβαρότητας στη σύγχρονη "πολιτισμένη" κοινωνία Κάπνηνο ίζσο ηξνκάμεη, ίζσο ζνθαξηζηεί, δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξν απηνύ. Δίλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα