ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ μών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται οι υπάλλη λοι Αθηνά Μελέτη του Σταύρου, Χριστίνα Παναγιωτα κοπούλου του Αλέξανδρου, Χάβου Χρυσάνθη Καλλίπη του Δημητρίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Διοικητικού (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσί ες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοι νωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 9/ Γνωμοδό τηση της Β Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής 15463/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Ιωάνης Χάϊλας του Μαρμαρά, με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενη προ σωποπαγή θέση ειδικότητας Χειριστή Ανυψωτικών Μη χανημάτων (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Χαλανδρίου Ν. Αττικής, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 11/ Γνωμοδότηση της Α Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Χαλανδρίου 10246/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Διακυβέρνησης Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο Ιωάννης Μανωλακάκης του Γεωργίου με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Οδηγών (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο ρών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 8/ Γνωμοδότηση της Α Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ν. Ηρακλείου 4906/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ μών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται οι υπάλλη λοι Κωνσταντίνα Αναστασία Μπούχλα του Αντωνίου και Ιωάννης Σπυρόπουλος του Γεωργίου, με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώ μενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Διοικητικού (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Νέας Πεντέλης Ν. Αττικής σύμφωνα με τις

2 7510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Με ταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 13/ Γνωμοδότηση της Β Επιτροπής, που συ γκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Νέας Πεντέλης 2252/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Άννα Κατσιφαράκη του Παύλου, με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενη προ σωποπαγή θέση ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Νέας Κυδωνιάς Ν. Χανίων, σύμφωνα με τις της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Με ταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 1/20 και Γνωμοδότηση της Β Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφα ση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Νέας Κυδωνίας Ν. Χανίων 4212/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Αλέξιος Κωτσόπουλος του Θεοδώρου, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμε νη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Οδηγών (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπο ρία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Νέας Πεντέλης Ν. Αττικής σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο ρών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 9/ Γνωμοδότηση της Α Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Νέας Πεντέλης Ν. Αττικής 2168/ ) Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Χαρίκλεια Λαμπροπούλου του Θεοδώρου, με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώ μενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Διοικητικού (ΤΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε. Ολυμπιακή Αε ροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου, συμφωνα με τις της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 2/ Γνωμοδότηση της Α Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου 7954/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Σάββας Μπαλτζίδης του Ελευθερίου, με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμε νη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Οδηγών (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπο ρία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Φιλίππων Ν. Καβάλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσω τερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 3/ Γνωμοδότηση της Α Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Φιλίππων Ν. Καβάλας 9103/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Γρηγόριος Πουλής του Σαμψών, με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενη προ σωποπαγή θέση ειδικότητας Χειριστή Ανυψωτικών Μη χανημάτων (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στην Κοινότητα Οίας Ν. Κυκλάδων, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 10/ Γνωμοδότηση της Α Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφα ση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Κοινότητας Οίας 2055/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Αρτεμία Κατσίπη του Μιχαήλ, με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενη προ σωποπαγή θέση ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7511 Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στην Κοινότητα Οίας Ν. Κυκλάδων, σύμφωνα με τις της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Με ταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 5/ Γνωμοδότηση της Β Επιτροπής, που συ γκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Κοινότητας Οίας 2119/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ μών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται οι υπάλ ληλοι Νικόλαος Κεραμιτσόπουλος του Αποστόλου και Αικατερίνη Σώφρονα του Κωνσταντίνου/ με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώ μενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Διοικητικού (ΠΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλο ΐα Α.Ε. στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 4/ Γνωμοδότηση της Α Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφα ση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής 15463/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ μών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται οι υπάλ ληλοι Νικόλαος Κοκκαλάκης του Γεωργίου, Περικλής Περρής του Ηλία και Ιωάννης Σαράγιας του Νικολάου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας (ΥΕ), εργατών (ΥΕ) και εργα τών καθαριότητας (ΥΕ) αντίστοιχα από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Ηρακλει δών Ν. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερι κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και του αριθ. 16/ πρακτικού συνεδρίασης της Γ Επιτροπής, που συγκρο τήθηκε με την από Πράξη Νομοθετικού Περι εχομένου (ΦΕΚ 181 Α ). (Αριθ. βεβ. Δήμου Ηρακλειδών Ν. Δωδεκανήσου 4315/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Μαργαρίτα Δαμίγου του Νικολάου, με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμε νη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Καθαριστριών (ΥΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αε ροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στην Κοινότητα Οίας Ν. Κυκλάδων, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο ρών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και του αριθ. 17/ πρακτικού συνεδρίασης της Γ Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την από Πράξη Νομοθετι κού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α ). (Αριθ. βεβ. Κοινότητας Οίας 2120/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Δέσποινα Ανδριανάκη του Ευαγγέλου, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμε νη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Κλητήρων (ΥΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπο ρία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με τις της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Με ταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και του αριθ. 18/ πρακτικό συνεδρίασης της Γ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την από Πράξη Νομο θετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α»). (Αριθ. βεβ. Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Ν. Ηρακλείου 8467/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ Όλγα Κωνσταντουράκη του Γρηγορίου, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμε νη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Διοικητικών Γραμ ματέων (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Λεύκης Ν. Λασιθίου, σύμφωνα με τις της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 5/ Γνωμοδότηση της Β Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Λεύκης Ν. Λασιθίου 644/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ

4 7512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) μών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται οι υπάλλη λοι Ευγενία Μπαρλά του Χρήστου και Γεωργία Τσεκού ρα του Αθανασίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέ σεις ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Χαλανδρίου Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επι κοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 9/ Γνω μοδότηση της Β Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Χαλανδρίου 10995/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ μών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται οι υπάλ ληλοι Κωνσταντίνος Πάτσαρης του Αριστείδη και Καλ λέργης Σημαντηράκης του Ιωάννη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Τεχνικών (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπο ρία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α /239), της αριθ. οικ /393/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο ρών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β /1829) και της αριθ. 6/ Γνωμοδότηση της Α Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Αριθ. βεβ. Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής 15463/ ). ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Στην αριθ / κοινή απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 841/ τ.γ και αφορά σε μετάταξη υπαλ λήλου, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 6849, στήλη 1η και στίχο 3ο εκ των κάτω, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το λανθασμένο «...Ευαγνέλου...» στο ορθό «... Ευαγγέλου...». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την 4722/ απόφαση του Διευθυντή της Β Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Κόρακα Σουφλιά Μαρίας του Ιωάννη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ05 με βαθμό Α, ΜΚ 5 και AM: του 3 ου Γυμ/σίου Χολαργού, επειδή υπέβαλε αί τηση παραίτησης από την υπηρεσία την και επαναληπτική την Ο Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΨΗΣ Με την αριθ. Φ.10.1/2649/ απόφαση του Προϊ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτι κού του 11ου Γυμνασίου Πατρών, Παναγοπούλου Γεωργί ας του Παναγιώτη με AM , κλάδου ΠΕ03 Μαθημα τικών με βαθμό Α και Μ.Κ 5, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία.. Με την αριθ. Φ.10.1/2619/ απόφαση του Προϊ σης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν.3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαι δευτικού του 15ου Γυμνασίου Πάτρας, Κατσίλα Δροσι άς του Δημητρίου με AM , κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας με βαθμό Α και Μ.Κ 2, από , ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/2689/ απόφαση του Προϊ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτι κού του Γυμνασίου Καστριτσίου, Κατή Μαρίας του Ιωάν νου με AM , κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων με βαθμό Α και Μ.Κ 7, από , ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/2685/ απόφαση του Προϊ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτι κού του Γενικού Λυκείου Καστριτσίου, Τζιώρα Δημήτρι ου του Αλκιβιάδη με AM , κλάδου ΠΕ04.04 Βιολό γων με βαθμό Α και Μ.Κ 4, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/2615/ απόφαση του Προϊ (2)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7513 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευ τικού του 11ου Γυμνασίου Πάτρας, Ρούσσου Θεοδώρας του Στυλιανού με AM , κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οι κονομίας με βαθμό Α και Μ.Κ1, από , ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ. 10.1/2664/ απόφαση του Προϊ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευ τικού του 11ου Γενικό Λύκειο Πατρών, Τσουμάνη Αγνής του Σωκράτη με AM , κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, με βαθμό Α και Μ.Κ 4, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. φ.10.1/2613/ απόφαση του Προϊ σης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν.3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαι δευτικού του 7ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, Σπηλιώτη Ξενοφών του Γεωργίου με AM , κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών με βαθμό Α και Μ.Κ 3, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/2614/ απόφαση του Προϊ σης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν.3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαι δευτικού του 3ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, Βέργαδου Νικόλαου του Ιωάννη με AM , κλάδου ΠΕ02 Φι λολόγων, με βαθμό Α και Μ.Κ 1, από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/2090/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Ν. Αχαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν.3528/2007,148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτι κού του 11ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, Κολαΐτη Σπύρου του Δημητρίου με AM , κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών με βαθμό Α και Μ.Κ 1, από , ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτη σης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/2694/ απόφαση του Προϊ του Ν.3528/2007,148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού του 15ου Γυμνασίου Πάτρας, Παπαδάκη Μαρίας του Αντω νίου με AM , κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών με βαθ μό Α και Μ.Κ 1, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/2729/ απόφαση του Προϊ σης Ν. Αχαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτι κού του 9ου Γυμνασίου Πατρών, Χριστοδούλου Βασιλι κής του Γεωργίου με AM , κλάδου ΠΕ04.01 Φυ σικών με βαθμό Α και Μ.Κ1, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/2728/ απόφαση του Προϊ σης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν.3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαι δευτικού του 9ου Γυμνασίου Πατρών, Λάζαρη Ανδριά νας του Παναγιώτη με AM , κλάδου ΠΕ04.01 Φυ σικών, με βαθμό Α και Μ.Κ 2, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ Με την αριθ. 6556/ Απόφαση του Δ/ντή της Β/ θμιας Εκ/σης Νομού Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 148 του Ν.3528/ , δι απιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Τομάζου Κων/νου εκπ/κού λειτουργού κλ.πε 02 με βαθμό Α και ΜΚ 1 του Γ/σίου Ιαλυσού, από ημε ρομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του. (Ημερομηνία υποβολής αίτη σης παραίτησης ). Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ Με την υπ αριθ. 2292/ απόφαση του προϊστα μένου του γραφείου μας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια την 31/08/2010 η υπαλληλική σχέση του εκπ/κού λειτουργού μέσης εκπ/σης ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΙΩ ΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, καθηγητή κλάδου ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ του ΕΠΑΛ Λέρου, με αρ. μη τρώου , βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1, λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης την 01/07/2010 και άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομη νία υποβολής της. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Με την 1386/ Διαπιστωτική Πράξη του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Ν. Κορινθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρα 147 και 148, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μανώλη Παναγιώ τας του Σταματίου, καθηγήτριας του 2ου ΓΕΛ Κιάτου, κλάδου ΠΕ 02 με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 14/09/2010 λόγω παρέλευσης απράκτου διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτησης παραίτη σης στις 15/07/2010. Ο Προϊστάμενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

6 7514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθ. Φ.32.8/2210/ απόφαση της Προϊσταμένης του 5ου Γραφείου Π.Ε. Δ/νσης Γ Αθή νας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/ , απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρε σία η κα Καραγεωργίου Μαρία του Αντωνίου, δασκάλα του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, με βαθμό Α, Μ.Κ4 και A.M στις , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη εντός μηνός αίτηση παραίτησης. Η Προϊσταμένη κ.α.α. Η Αναπληρ. Προϊσταμένη ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Με την Φ. 10.1/2999/ απόφαση του Διευθυ ντή της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ.26/τ.Α/ ), διαπιστώνεται η λύση υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία της εκπ/ κού λειτουργού Πρωτ. Εκπ/σης Μπαρδάκη Γεωργίας του Θρασύβουλου, Δασκάλας του 13 ου Δημοτικού Σχο λείου Κορίνθου της Δ/νσης Πρωτ. Εκπ/σης Ν. Κορινθί ας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 (A.M ) την ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. (Ημερομηνία υποβολής 1 ης αίτησης ) Ο Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ F ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Με την αριθ. 2152/ , Διαπιστωτική Πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Οργανισμός Κεντρι κής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.), διαπιστώνεται, ότι λύεται αυτοδίκαια από , η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Οργανισμού Κε ντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΓΚΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, του κλάδου Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με βαθμό Γ, κατόπιν της αριθ. 2152/ αιτήσεώς του, με την οποία δηλώνει ότι εμμένει στην παραίτηση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ F ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την 327/ Πράξη του Πρύτανη του Πανεπι στημίου Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, παρ. 5, του Ν. 3528/2007 γί νεται δεκτή η από /06/2010 παραίτηση της Κου τριάνου Ελένης του Αθανασίου, Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας» στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχο λής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ Διορισμού: 643/ τ.γ), λόγω διορισμού της σε θέση ΔΕΠ της Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή (3) στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι στημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ F ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την Φ17/24269/ απόφαση του Διευθυ ντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓ ΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (A.M ) από την , λόγω συνταξιοδότησης επειδή κατά την ημερο μηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ. 4463/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με την Φ17/28899/ απόφαση του Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ δια πιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΥΧΕΡΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗ του Σε ραφείμ με Α Βαθμό, κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (A.M ) από τις , λόγω συνταξιοδότησης επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ. 2760/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδι κα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική της σχέση. Με την Φ11/21831/ του Διευθυντή του Υγειονο μικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ ανακαλείται η υπ αρ. Φ11/21831/ απόφαση παραίτησης της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου του 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΖΩΗΣ ΝΤΕΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ του Σπύρου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ ΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M.21831) περίληψη της οποίας δημο σιεύθηκε στο υπ.αρ. 757/ ΦΕΚ (τεύχος Γ ). Με την Φ10/24156/ απόφαση του Διευθυντή ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου στο τοπι κό υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Μεσολογγίου ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ με Α βαθμό του κλά δου ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (A.M ) από τις , λόγω συνταξιοδότησης επειδή κατά την ημε ρομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ. 4805/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με την Φ10/19418/ απόφαση του Διευθυντή ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΣΣΑΛΗ του Σπυρίδωνα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7515 με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (A.M ) από χις , λόγω συνταξιοδότησης επει δή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια απο δεκτή η υπ αριθ. 3899/ δεύτερη αίτηση χης «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδι κα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική της σχέση. Με την ΦΙ 1/19563/ απόφαση του Διευθυντή ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου στην Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΤΣΙΡΙΚΑ του Θεόδωρου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M ) από τις , λόγω συνταξιοδότησης επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ. 944/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με την Φ17/23981/ απόφαση του Διευθυντή ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου στην Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΑΤΡΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΠΑΘΑ του Λουκά με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (A.M ) από τις , λόγω συνταξιοδότησης επει δή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια απο δεκτή η υπ αριθ. 4418/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδι κα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική της σχέση. Με την Φ11/21683/ απόφαση του Διευθυντή ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου στο Τοπικό Υποκατάστημα Διδυμοτείχου ΜΑΡΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ του Ιωάννη με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M ) από τις , λόγω συνταξιοδότησης επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γί νεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ. 3275/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπη ρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με την Φ21/26285/ απόφαση του Διευθυντή ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗ του Γε ωργίου με Β Βαθμό, κλάδου ΥΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟ ΚΟΜΩΝ (A.M ) από τις , λόγω συντα ξιοδότησης επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ. 2239/ δεύτε ρη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλ ληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με την Φ12/27054/ απόφαση του Διευθυντή ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΩΣ ΤΣΟΝΙΩΤΗ ΝΙΤΣΟΥ του Παναγιώτη με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΩΝ (A.M ) από την , λόγω συντα ξιοδότησης επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ. 1316/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλλη λικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική της σχέση. Με την Φ17/33322/ απόφαση του Διευθυντή ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΗ του Δημητρί ου με Β βαθμό του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (A.M ) από την , λόγω συνταξιοδότησης επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ. 1019/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδι κα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική της σχέση. Με την Φ11/20117/ απόφαση του Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ διαπι στώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου του 2 ου ΝΟΣΟΚΟ ΜΕΙΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΤΟΚΑΤ ΛΙΔΟΥ του Αθανασίου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M ) από τις λόγω συνταξιοδότησης επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ.5804/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την Υπη ρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Ο Διευθυντής Κ.Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ F ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την 86/ πράξη του Προέδρου του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 επ. του Ν. 3528/2007 «Κώδικας των Δημοσίων Υπαλλήλων, Ν.Π.Δ.Δ.» και της σύμφωνης γνώμης του με αριθ.1/ Πρακτικού του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η μετάταξη του μονίμου υπαλλήλου Καραμπάρπα Γεωρ γίου του Λεωνίδα από τη κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Διοικητικού /Λογιστικού σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Διοικητικού /ή και Οικονομικού, του ιδίου Ν.Π.Δ.Δ., στο βαθμό Γ. Η δαπάνη που θα προκληθεί βαρύνει τον οικείο προϋ πολογισμό και έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΗΓΑΚΗΣ

8 7516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π. 30 Β Ε.Β.Ι. Γ 50 Α.Ε.. Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1047 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1641 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.... 1 Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας......................... 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1095 19 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 262 2 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση... 1 Επιβολή πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα