Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, Χ ΙΓΙΧΣΔ ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ, ΣΙ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΡΔΤΝΔ Η Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ επηζπκνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο ζηηο δηελεξγνχκελεο απφ απηήλ ζηαηηζηηθέο εξγαζίεο λα ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απφ ηελ 3 η Ιοςλίος 2015 μέσπι ηην 24 η ώπα ηηρ 3 ηρ Αςγούζηος 2015, ψζηε λα εγγξαθνχλ ζην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. Τν Μεηξψν απηφ, πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΤΑΤ (ΦΔΚ 2390/Β/ ) ζα έρεη ηζρχ γηα νθηψ (8) κήλεο, απφ ηνλ Σεπηέκβξην 2015 έσο θαη ηνλ Απξίιην Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ έρνπλ κφλνλ ηδηψηεο θαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνη Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ, ειηθίαο απφ 21 έσο 69 εηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππάιιεινη δεκφζησλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ, νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ππάιιεινη ηεο ΔΛΣΤΑΤ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο εγγξαθήο ζε απηφ ην Μεηξψν. Οη Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ θαη απνγξαθψλ (ζπιινγή θαη έιεγρν ζηνηρείσλ). Τν έξγν ηνπ Ιδηψηε Σπλεξγάηε πεξηιακβάλεη ηελ έγθαηξε, πιήξε θαη ζσζηή ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. Τα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη, θπξίσο, κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ζην ρψξν ησλ λνηθνθπξηψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη κε εηδηθά, θαηά έξεπλα, εξσηεκαηνιφγηα. Η πγεία, ε θπζηθή θαηαιιειφηεηα θαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνπο Δξεπλεηέο ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη απαηηνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνιιαπιέο κεηαθηλήζεηο ζε λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο θαζψο θαη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππεπζχλνπο απηψλ. Οη Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο ιακβάλνπλ κέξνο ζε κε ακεηβφκελα ππνρξεσηηθά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο, ζπκπιήξσζεο θαη ειέγρνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θάζε έξεπλαο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Με ηελ απνδνρή ηεο αλάζεζεο έξγνπ νη επηιεγέληεο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο δεζκεχνληαη, θαη εγγξάθσο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ - 1 -

2 ζηαηηζηηθνχ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρεηξηζηνχλ. Η επηινγή ησλ Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ γίλεηαη κε έλα ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ηέηνην, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνθξαηία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεπλψλ ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο. Οη Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο ζηελ ΔΛΣΤΑΤ εληφο 21 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ ζρεηηθψλ Πηλάθσλ Καηάηαμεο ησλ Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. Κάζε Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο αμηνινγείηαη γηα ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπ σο Ιδηψηε Σπλεξγάηε, ζηελ ΔΛΣΤΑΤ. Η ακνηβή ησλ Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο κέηξεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ θαη πξνθαζνξηζκέλεο ακνηβήο αλά κνλάδα έξγνπ. Η ακνηβή γηα ηε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πιήξσο θαη νξζά ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ παξαδίδεη έγθαηξα ν θάζε Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο. Η ακνηβή γηα θάζε ζπιιερζέλ θαη νξζά ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην έρεη ππνινγηζηεί απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ κε βάζε ην κέζν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή ελφο νξζά ζπκπιεξσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ, πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε Μεηξψνπ. Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ησλ Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ παξάδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Η παποσή ςπηπεζιών ηων Ιδιωηών ςνεπγαηών ζηην ΔΛΣΑΣ ζε καμία πεπίπηωζη δεν ςποκπύπηει ζσέζη εξαπηημένηρ επγαζίαρ. Οη αηηήζεηο, γηα ηελ εγγξαθή ζην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ, ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο μόνο ηλεκηπονικά ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Portal, ζηελ έλδεημε «Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο ΔΛΣΤΑΤ». Δπίζεο, γηα απεπζείαο πξφζβαζε, ε δηεχζπλζε URL είλαη ε: https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472:5558 Οη Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη ζε πξνεγνχκελα Μεηξψα Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ λέα Αίηεζε Υπεχζπλε Γήισζε εγγξαθήο. Γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε ειεθηξν ληθφ ππνινγηζηή θαη Internet, ή δελ γλσξίδνπλ ην ρεηξηζκφ Ηιεθηξνληθνχ Υπνινγηζηή, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο Αίηεζεο Υπεχζπλεο Γήισζεο θαη απφ ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηεο ΔΛΣΤΑΤ (Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο - Τκήκα Δπηζεψξεζεο θαη Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ), θαζψο θαη απφ ηηο Υπεξεζίεο Σηαηηζηηθήο Ννκψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο Υπεχζπλεο Γήισζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί, λα ππνβάινπλ, άκεζα, ηα παξαθάησ πιήξε δηθαηνινγεηηθά: 1) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ή θσηναληίγξαθν ηεο ζειίδαο ηνπ δηαβαηεξίνπ, φπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ. 2) Βεβαίσζε Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ θαη Γ Ο Υ πνπ αλήθνπλ

3 3) Αληίγξαθν Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ). 4) Φσηναληίγξαθν ζειίδαο βηβιηαξίνπ ή θαξηέιαο Τξαπέδεο, ζηελ νπνία λα θαίλεηαη, φηη ο ενδιαθεπόμενορ είναι ο ππώηορ δικαιούσορ ηος λογαπιαζμού. 5) Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, φζα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά επηθαινχληαη κε ηελ αίηεζή ηνπο, ζε πξσηφηππν ή αληίγξαθν. 6) Τίηιν-νπο ζπνπδψλ (γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο ή Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, απνθηεζέληεο ζηελ αιινδαπή, απαηηείηαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην πξψελ ΓΙΚΑΤΣΑ θαη λπλ ΓΟΑΤΑΠ ή ην ΙΤΔ αληίζηνηρα). 7) Βεβαίσζε ζπνπδψλ (γηα ηνπο Φνηηεηέο ηξηεο). 8) Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη: (α) δελ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014 ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ, δεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία πνπ ζα αλαιάβνπλ είλαη επθαηξηαθή θαη παξεπφκελε θαη (β) γλσξίδνπλ φηη ην ζςνολικό εηήζιο ποζό πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ (φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην παξαπάλσ άξζξν), είηε απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ είηε απφ αιινχ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ. 9) Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (Ν.2413/1996, άξζξν 10, παξ. 1) γηα ππνςεθίνπο πνπ δειψλνπλ φηη δελ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ απφ ηελ Διιάδα. Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο, φηαλ ηνπο δεηεζνχλ, απηνπξνζψπσο. Γηα απηνχο ηνπο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ Αηηηθή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνχλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ζηε Γηεχζπλζε ηεο ΔΛΣΤΑΤ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γηα ηελ νπνία έρνπλ επηιεγεί. Γηα ηνπο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζε Ννκνχο εθηφο Αηηηθήο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνχλ, φηαλ ηνπο δεηεζνχλ, απηνπξνζψπσο ζηελ Υπεξεζία Σηαηηζηηθήο Ννκνχ (ΥΣΝ). Σηε ζπλέρεηα, θαηφπηλ πξψησλ ειέγρσλ, ηα δηθαηνινγεηηθά κεηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο, Τκήκα Δπηζεψξεζεο θαη Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. Οη ππνςήθηνη Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο, γηα λα έρνπλ δηθαίσκα παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ ηεο έξεπλαο, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ παξαδψζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πξψηε έξεπλα πνπ ζα επηιεγνχλ θαη απηά ηα δηθαηνινγεηηθά λα έρνπλ πεξάζεη απφ έλαλ πξψην έιεγρν, απφ ηνπο παξαιακβάλνληεο απηά αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΔΛΣΤΑΤ είλαη αλαξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο αλεξγίαο (φπσο ζε ζέκαηα ΟΑΔΓ) πνπ αθνξά φζνπο απαζρνιεζνχλ σο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο ζε έξεπλεο ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ ππνςήθην Ιδηψηε Σπλεξγάηε θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο Υπεχζπλεο Γήισζεο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 1. ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΔ Η επηινγή ησλ Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ ζα γίλεη απφ ην Τκήκα Δπηζεψξεζεο θαη Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο, ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο. δηελεξγνχκελε έξεπλα, ζηελ νπνία θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεπιοσέρ πποηίμηζηρ πος έσει δηλώζει ζηελ Αίηεζε - Υπεχζπλε Γήισζή ηνπ, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηηο - 3 -

4 επηινγέο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πιεξψλνληαη νδνηπνξηθά έμνδα απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ. Σε απηφ ην πιαίζην, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δειψλνπλ πξνηίκεζε κφλν ζε πεξηνρέο πνπ θξίλνπλ φηη κπνξνχλ λα κεηαβνχλ κε ίδηα έμνδα. Δπίζεο, νη ππνςήθηνη Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε φηη κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκνο κφλν κηθξφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ γηα ζπιινγή ζε θάπνηεο πεξηνρέο. 2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΡΔΤΝΧΝ δηελεξγνχκελε έξεπλα ηεο θαηεγνξίαο εξεπλψλ πνπ έρεη επηιέμεη (Ννηθνθπξηά ή Δπηρεηξήζεηο) ζηελ Αίηεζε - Υπεχζπλε Γήισζή ηνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηηο επηινγέο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. 3. ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΥΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΔ Γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνςήθηνο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο λα επηιεγεί ζε κεληαίεο ή ηξηκεληαίεο έξεπλεο ζηα λνηθνθπξηά, ζα πξέπεη λα έρεη δειψζεη δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ γηα φινπο ηνπο κήλεο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ην Μεηξψν. Η ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνιιέο θνξέο απαηηεί επηζθέςεηο θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη θαηά ηα Σαββαηνθχξηαθα ή ηηο αξγίεο. Γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνςήθηνο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο λα επηιεγεί ζε έξεπλεο ζηηο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα έρεη δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ησλ επηρεηξήζεσλ. κεληαία ή ηξηκεληαία έξεπλα, έζησ θαη γηα έλα κήλα απφ απηνχο πνπ έρεη δειψζεη ζηελ Αίηεζε - Υπεχζπλε Γήισζή ηνπ, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηηο κεληαίεο ή ηξηκεληαίεο έξεπλεο, θαζψο θαη απφ ηηο επφκελεο επηινγέο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. Αλ Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε κεληαία ή ηξηκεληαία έξεπλα, δηαθφςεη έζησ θαη γηα έλα κήλα απφ απηνχο πνπ έρεη δειψζεη ζηελ Αίηεζε - Υπεχζπλε Γήισζή ηνπ, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ην ππφινηπν ησλ κεληαίσλ ή ηξηκεληαίσλ εξεπλψλ πνπ ζπκκεηέρεη, θαζψο θαη απφ ηηο επφκελεο επηινγέο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. 4. ΑΡΝΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΠΙΛΔΥΘΗΚΔ δηελεξγνχκελε έξεπλα, γηα ηελ νπνία επηιέρζεθε απφ ην αξκφδην Τκήκα, ή άξλεζε κεηά απφ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηηο επηινγέο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. Αλ Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο, πνπ ήδε ζπκκεηέρεη ζε έξεπλα, αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επφκελε έξεπλα, γηα ηελ νπνία επηιέγεηαη, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηηο επφκελεο επηινγέο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ θαη δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην επφκελν Μεηξψν. Θα ζπλερίζεη, φκσο, ηελ νινθιήξσζε ηεο δηελέξγεηαο ησλ εξεπλψλ πνπ έρεη αξρίζεη, κε βάζε ην λέν Μεηξψν

5 5. ΑΡΝΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΘΔΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Άξλεζε ηνπ ήδε επηιεγκέλνπ Ιδηψηε Σπλεξγάηε ζε πξφζζεηε έξεπλα απφ απηήλ πνπ απαζρνιείηαη, κέζα ζηνλ ίδην κήλα θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ σξψλ θαηά κήλα πνπ έρεη δειψζεη, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηηο επηινγέο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ θαη δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην επφκελν Μεηξψν. 6. ΓΗΛΧΗ ΦΔΤΓΧΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Γήισζε ςεπδψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ, φπσο επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζπκκεηνρή θαη εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, ζρέζε ζπγγέλεηαο κε Υπαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ΔΛΣΤΑΤ, πιαζηά δηθαηνινγεηηθά θιπ., ζα έρεη σο ζπλέπεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ φρη κφλνλ απφ ην λέν Μεηξψν, αιιά θαη απφ ηα επφκελα δχν (2) Μεηξψα Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. 7. ΜΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΟ ΔΡΓΟ Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο, πνπ αλαιακβάλνπλ έλα κηθξφ ή κεγαιχηεξν αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ κηαο έξεπλαο ηεο ΔΛΣΤΑΤ ζα πξέπεη λα εξγαζηνχλ κε ζπλέπεηα, ψζηε λα επηζηξέςνπλ ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο θαη νξζά ζπκπιεξσκέλα ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηελ ΔΛΣΤΑΤ. Η αληαπφθξηζε ηνπ Ιδηψηε Σπλεξγάηε ζην έξγν ηνπ ζα αμηνινγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ θαη, αλ βξεζεί ε αληαπφθξηζε ειιηπήο, ν Σπλεξγάηεο ζα αληηθαηαζηαζεί κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη, επίζεο, δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ηνπιάρηζηνλ ζην επφκελν Μεηξψν. 8. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΙΓΙΧΣΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΛΟΓΧ ΤΓΓΔΝΔΙΑ ΜΔ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΣΗ ΔΛΣΑΣ Γελ επηηξέπεηαη Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο λα ιάβεη κέξνο ζε έξεπλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε Υπεξεζία Σηαηηζηηθήο Ννκνχ (ΥΣΝ), φηαλ ζηελ ίδηα ΥΣΝ ππεξεηεί ζπγγελήο ηνπ. Έρεη, φκσο, δηθαίσκα λα ππνβάιιεη Αίηεζε - Υπεχζπλε Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή, εθηφο ηεο ΥΣΝ πνπ ππεξεηνχλ νη ζπγγελείο ηνπ. Δπίζεο, απνθιείνληαη νη Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο απφ έξεπλεο, φπνπ ζηα Τκήκαηα ή ζηηο Γηεπζχλζεηο πνπ ηηο δηελεξγνχλ ππεξεηνχλ ζπγγελείο ηνπο σο Υπάιιεινη ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Υπάξρεη, φκσο, ε δπλαηφηεηα, αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, λα απαζρνιεζνχλ ζε έξεπλεο άιισλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Τέινο, ζηηο έξεπλεο, γεληθψο, δελ επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ κέξνο σο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο, ζπγγεληθά πξφζσπα ηνπ Πξντζηακέλνπ θαη ησλ Υπαιιήισλ ηνπ Τκήκαηνο Δπηζεψξεζεο θαη Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο, ησλ Γηεπζπληψλ θαη Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΤΑΤ. 9. ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΑ Ο ππνςήθηνο Ιδηψηεο Σπλεξγάηεο ζα εηδνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ ζε δηελεξγνχκελε έξεπλα κε κήλπκα ζηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ έρεη δειψζεη γηα επηθνηλσλία κε ηελ ΔΛΣΤΑΤ θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, (δειαδή κε κήλπκα απφ ηνλ ίδην αξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ απφ ην νπνίν ηνπ έρεη απνζηαιεί ην κήλπκα-πξφζθιεζε), ζα απνδέρεηαη ηελ πξφζθιεζε. Η ζρεηηθή δηαδηθαζία θαηαγξάθεηαη ειεθηξνληθά θαη σο απνδεηθηηθφ ηζρχεη ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχζηεκα απνζηνιήο θαη ιήςεο - 5 -

6 κελπκάησλ, φπσο απηφ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ πάξνρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαη δηαηίζεηαη απφ ηνλ πάξνρν ζηελ ΔΛΣΤΑΤ. Γηα λα κελ δηαθηλδπλεχζεη ε εγθαηξφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ε κε απφθξηζε ηνπ ππνςεθίνπ, αλεμαξηήησο ιφγνπ, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 48 σξψλ απφ ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο, ζα ζεσξείηαη άξλεζε θαη ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηηο επηινγέο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ην λέν Μεηξψν Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ. Απηή ε Αλαθνίλσζε Πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛΣΤΑΤ θαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο, έλαλ ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Καηά ηνλ ίδην ρξφλν, ε πξφζθιεζε, κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΔΛΣΤΑΤ, απνζηέιιεηαη πξνο ηα καδηθά κέζα ελεκέξσζεο, αλαξηάηαη δε ζε φιεο ηηο Υπεξεζίεο Σηαηηζηηθήο Ννκψλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ απηφ ην θείκελν θαη απφ ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο Αίηεζεο Υπεχζπλεο Γήισζεο, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Τκήκα Δπηζεψξεζεο θαη Ιδησηψλ Σπλεξγαηψλ, ζηα ηειέθσλα , , θαη Πεηξαηάο, 3 Ινπιίνπ 2015 Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛΣΤΑΤ Αλδξέαο Β. Γεσξγίνπ - 6 -

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα