ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής υπό στοι χεία: ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΡΟΖΑΡΙΟ ΜΑΡΙΑ, ονοματεπώ νυμο πατρός ΑΝΧΕΛ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ, ονοματεπώ νυμο μητρός ΧΟΥΑΝΑ ΡΟΖΑΡΙΟ, γεν στον Άγιο Δομίνικο Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 19/10/ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ»... 4 Τροποποίηση της αριθμ / απόφασής μας περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Νομαρχι ακού Διαμερίσματος Έβρου... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΡΟΖΑΡΙΟ ΜΑΡΙΑ, ονοματεπώνυμο πα τρός ΑΝΧΕΛ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ, ονοματεπώνυμο μητρός ΧΟΥΑΝΑ ΡΟΖΑΡΙΟ, γεν στον Άγιο Δομίνικο. Με την Φ /41933/ απόφαση της Υφυ πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΡΟΖΑΡΙΟ ΜΑΡΙΑ, ονοματεπώνυμο πατρός ΑΝΧΕΛ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ, ονοματεπώνυμο μητρός ΧΟΥΑΝΑ ΡΟΖΑΡΙΟ, γεν στον Άγιο Δομίνικο, για την απόκτη ση της Ελληνικής ιθαγένειας. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Θ. ΤΖΑΚΡΗ Αριθμ. 2/68919/0023Α (2) Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 19/10/2010. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων». (ΦΕΚ 81 Α/1982) και τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992, «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κα τανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 128/1992). 3. Την αριθμ. 2/68913/0023Α/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ ματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομά δων στις 22/10/2010, μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. 4. Τα αποτελέσματα της από 19/10/2010 δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκει ας 13 εβδομάδων. 5. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009). 6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/2010). 7. Την αρ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009), αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, νδ 3745/57 και ν. 2166/82, που θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 19 Οκτωβρίου 2010 για τρίμηνη διάρκεια ή 13 εβδομάδων σε 3,75%. 2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυ ψε κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 19/10/ Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε η έκδοσή τους.

2 27496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2010 και 2011, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους. Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθμ /ΔΕ Β (3) Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρ θρου 3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α 211), όπως ισχύει και τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α 151). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α 285). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ.280/1997 (ΦΕΚ Α 203), με τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελε γκτικών Κέντρων. 5. Την /4794/ΔΕ Β/ (ΦΕΚ Β 1843/ ) Α.Υ.Ο.Ο. περί του ανακαθορισμού της καθ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου. 6. Τα αριθ.876/ , 1501/ και 3763/ έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, τα αριθ. 1221/ και 1404/ έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου, το αριθ.εμπ 9/ έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, το αριθ.1696/ έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, το αριθ.7931/ έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών και το αριθ.18088/ έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών 7. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Αναθέτουμε στους Προϊσταμένους των ακόλου θων ελεγκτικών υπηρεσιών τη διενέργεια τακτικού (ορι στικού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των παρακάτω αντίστοιχα υποθέσεων: Στο Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 1. ΠΡΕΣΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών). 2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών). 3. ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αλεξ. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών). 4. ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΠΑΝΟΣ του Αλεξ. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών). 5. ΑΧΑΪΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΑ FM 94 STEREO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών). Στο Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΚΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του Φιλιπ. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). 2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗΣ Κ. Ο.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). 3. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Τ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΕ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). 5. ΜΠΕΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Πέτρου (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). 6. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). 7. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). 8. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Α.Φ.Μ ),(αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). 9. ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). Στο Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩ ΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βέροιας). Στο Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙ FISH FARMING Α.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμό δια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). Στη Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1. ΖΩΝΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). 2. Γ. ΑΝΤΙΚΑΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΕ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). 3. Α. ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ Π.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Φ.Μ ), (αρ μόδια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). 5. ΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). 7. ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). 8. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου). Στη Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ΒΑΡΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωαν. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 2. ΒΑΡΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασ. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 3. ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ευαγ. (Α.Φ.Μ ), (αρ μόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 4. ΒΑΡΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Ευαγ. (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 5. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Σαράντη (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 6. ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΦΙΛΕΝΗ του Έκτωρα (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 7. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 8. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 9. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). 10. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Α.Φ.Μ ), (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου). B. Στα παραπάνω Ελεγκτικά Κέντρα ανατίθεται και η έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσ διορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλ λων ή πράξεων, εφόσον συντρέξει περίπτωση, λαμβά νοντας υπόψη και τις διατάξεις της /4794/ΔΕ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β/ Α.Υ.Ο.Ο., καθώς και η περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ F Αριθμ (4) Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2005). 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση/Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/2007) και ειδικότερα τo άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/2002) «περί Σύστα σης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι χειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ Α 249/2003), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/2004), με το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α 33/2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α 89/2008), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α 258/2008) και με το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α 122/2009) και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού. 4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «περί Δημοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 22 αυτού. 5. Το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 221/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων»). 6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/2009) για την Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κλπ. 7. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214/2009) περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και τα Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α 154/2010) και 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/2010). 8. Το ΠΔ 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α 187/1988), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε. 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβου λίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 744/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/ (ΦΕΚ Β 2234/2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουρ γείων». 12. Την αριθ /ΔΙΟΕ 1914/ (ΦΕΚ1642/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα». 13. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 1363/2001) κοινή υπουργική απόφαση Εσωτερικών Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργί ας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ ΚΠΣ και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Γεωργίας», ο οποίος μετονομάστηκε με το Ν. 3614/2007 σε «Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών» και όπως συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 233/02) και / (ΦΕΚ Β 592/03) όμοιές της. 14. Την υπ αριθ / κοινή υπουργική απόφαση «περί σύστασης στο Υπουργείο Γεωργίας ειδι κής Υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρη σιακού Προγράμματος Αλιεία» (ΦΕΚ Β 1639/2000), όπως αναδιαρθρώθηκε με την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 2437/2008) κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί αναδιάρθρωσης, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επι χειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία». 15. Την υπ αριθ. 2058/ (ΦΕΚ Β 1563/2008) κοινή υπουργική απόφαση Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το «Σύστη μα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανά κτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι είας ». 16. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 485/2009) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ ΠΕ) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου και της δράσης 1 «πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων» του μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του επιχει ρησιακού προγράμματος αλιείας , από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του». 17. Την υπ αριθ. 1676/ (ΦΕΚ Β 1867/2009) κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος ΑΛΙΕΙΑΣ στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δρά σεων Ε.Π. Αλιείας». 18. Την υπ αριθ. 2925/ (ΦΕΚ Β 2178/2008) Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύστη μα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ». 19. Την υπ αριθ. Ε(2007)6402/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια κού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ (CCI:GR14FPO001), όπως τροποποιείται και ισχύει.

4 27498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20. Το υπ αριθ /MARE/D3/GSD(2010)/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Το γεγονός ότι η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διαθέτει την ειδι κή εμπειρία στον τομέα των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και την απαραίτητη τεχνο γνωσία και οργάνωση για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού του Ταμείου που συστήνεται με την παρούσα. 22. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 086/8), απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 1. Συνιστάται Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ», εφεξής Ταμείο, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα διαμέσου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι χειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την υλοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και ειδικότερα: τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του αλι ευτικού στόλου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, την αειφόρο ανάπτυξη των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, 2. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, δηλαδή ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία δανειοδοτήσεων και επιδότησης επιτοκίου σε χορηγούμενα δάνεια. 3. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και η επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων που θα ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Για τη σύσταση του Ταμείου και την άμεση ενίσχυση των ενεργειών και δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, καταβάλλεται από το Πρό γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1.β)ii του Κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 498/2007 το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ σε μία δόση. 5. Το ανωτέρω ποσό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2010, σε μία δόση, συνολικού ύψους τριάντα πέντε εκατομμυ ρίων ( ) ευρώ από τη ΣΑΕ 086/8 του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό επ ονόματι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». Το ανωτέρω ποσό δύναται με νέα απόφαση, να αυξηθεί με μία ή περισσό τερες δόσεις ή να μειωθεί. 6. Το Ταμείο ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και δεσμεύ εται για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους κανόνες του εφαρμοζόμενου Συστήματος Δι αχείρισης και Ελέγχου. Η διαχείριση του Ταμείου και των χρηματοοικονομικών εργαλείων γίνεται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις εσωτερικές δι αδικασίες/κανονισμούς λειτουργίας της και με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Σύστημα Διαχεί ρισης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ και τις διατάξεις της παρούσας. 7. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας με την συγ χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (άρ θρο 55 παράγραφος 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 και τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΚ) 498/2007) μπορεί να συγχρηματοδοτεί δαπάνες για μια πράξη που περι λαμβάνει ενισχύσεις σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής για επιχειρήσεις, πρωτίστως πολύ μικρές, μικρές και με σαίες (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τα ταμεία εγγυήσεων και ταμεία δανειοδοτήσεων, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, έστω και αν παρεμβάλλονται ταμεία χαρτοφυλακίου. Άρθρο 2 Κάλυψη των εξόδων διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 1. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου και την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του Ταμείου θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποζη μίωση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο για κάθε ημερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαί ων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου για τη διάρκεια της συνδρομής. 2. Ως «κόστος διαχείρισης» νοείται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποκλειστικά και μόνον από την παρο χή των υπηρεσιών της στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνή θη τρέχουσα δραστηριότητα αυτής. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων, ταξιδιών, διαμονής και γενικά κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία και άμεσα συνδεδεμένη με την εκτέλεση της δράσης και οι οποίες καθορίζονται συγκεκριμένα στη συμφωνία χρηματοδό τησης του άρθρου 8. Τα γενικά (έμμεσα) έξοδα καλύ πτονται, εάν είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση της δράσης και εάν καταλογίζονται στη δράση αυτή κατ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. 3. Η πληρωμή του κόστους διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ γίνεται απολογιστικά κάθε τρίμηνο και κατανέμεται στην πράξη την οποία βαρύνει μετά από αίτημά της που υποβάλλεται: (α) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας για την πράξη (γ) του άρθρου 3, (β) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ για τις πράξεις (α) και (β) του άρθρου Η πιστοποίηση έγκριση του κόστους διαχείρισης που υποβάλλεται για πληρωμή διενεργείται από τις προαναφερόμενες ειδικές υπηρεσίες, κατόπιν επαλή θευσης των παρακάτω δικαιολογητικών: (α) Αναλυτική κατάσταση των άμεσων και έμμεσων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και (β) Αντίγραφα των παραστατικών για την πραγματο ποίηση και εξόφληση των δαπανών.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Αποφάσεις ένταξης πράξεων που αφορούν τη σύσταση του Ταμείου 1. Για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων και την ενίσχυση των προτεραιοτήτων των Αξόνων 1, 2 και 4 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ αποφασίζεται η ένταξη στο Επιχειρησι ακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ για συγχρηματοδότη ση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, των παρακάτω πράξεων με τον αντίστοιχο αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό: (α) Η πράξη με τίτλο: «Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ» Άξονας Προτεραιότητας 1». Η δημόσια δαπάνη 8 εκατομμυρίων ευρώ της πράξης κατανέμεται ως εξής: (α1) 5,5 εκατομμύρια ευρώ σε περιοχές του στόχου σύγκλισης και (α2) 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε περιοχές εκτός του στόχου σύγκλισης. (β) Η πράξη με τίτλο: «Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ» Άξονας Προτεραιότητας 2». Η δημόσια δαπάνη 22 εκατομμυρίων ευρώ της πράξης κατανέμεται ως εξής: (β1) 19 εκατομμύρια ευρώ σε περιοχές του στόχου σύγκλισης και (β2) 3 εκατομμύρια ευρώ σε περιοχές εκτός του στό χου σύγκλισης. (γ) Η πράξη με τίτλο: «Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ» Άξονας Προτεραιότητας 4». Η δημόσια δαπάνη 5 εκατομμυρίων ευρώ της πράξης κατανέμεται ως εξής: (γ1) 4 εκατομμύρια ευρώ σε περιοχές του στόχου σύ γκλισης και (γ2) 1 εκατομμύριο ευρώ σε περιοχές εκτός του στό χου σύγκλισης. Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά πράξη και ανά περιοχή σύγκλισης ή μη σύγκλισης δύναται να τρο ποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 2. Όλες οι ανωτέρω πράξεις χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕ 086/8. 3. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ τηρεί για τις πράξεις της παραγρά φου 1 τα ποσά της δημόσιας δαπάνης κάθε πράξης σε χωριστές λογιστικές μερίδες παρακολούθησης. 4. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙ ΑΣ εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τις υπό σημείο 1(α) και (β) ανωτέρω πράξεις και μεριμνά για την καταχώρηση των στοιχείων της παρούσας απόφασης (ένταξης και οικονομικής παρακολούθησης των πράξε ων) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 5. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για την υπό σημείο 1(γ) ανωτέρω πράξη και μεριμνά για την καταχώρηση των στοιχείων της παρούσας απόφασης (ένταξης και οικονομικής παρακολούθησης των πράξεων) στο Ολο κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 6. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ασκεί καθήκοντα δικαιούχου για τις πράξεις αυτές. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ασκούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Άρθρο 4 Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου και ρύθμιση ειδικών θεμάτων 1. Η χρηματοδότηση των πράξεων του άρθρου 3, μετά την παρούσα απόφαση συγχρηματοδότησης από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και την εγγραφή τους στο ΠΔΕ και μετά την υπογραφή της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 συμφω νίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, θα γίνεται με μεταφορά των πι στώσεων στο Λογαριασμό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ που θα ανοιχθεί για τις συγκεκριμένες πράξεις στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της υπ αριθ / κοινής υπουργικής απόφασης, στον Ειδικό Λογαριασμό ΕΛΕΓΕΠ του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος εκδίδει εντολή πληρωμής για την πίστωση απ ευθείας του τραπεζικού Λογαριασμού επ ονόματι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ», (στην Τράπεζα της Ελλάδος). 3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και η εμφάνιση των αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης: α) Αντίγραφο της απόφασης της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΟΙΑΝ για τη χρηματοδότηση της ΣΑ από το ΠΔΕ. β) Αντίγραφο της εντολής κατανομής της Οικονομικής Δ/νσης του ΥΠΑΑΤ προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση των έργων της οικείας ΣΑ και τη μεταφορά των πιστώσεων στον ΕΛΕΓΕΠ. γ) Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της υπό (β) εντολής κατανομής και μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον ΕΛΕΓΕΠ, (παραστατικό τράπεζας). Άρθρο 5 Εποπτεία και παρακολούθηση του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ 1. Για τον καθορισμό και την εφαρμογή της επενδυ τικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ στην Ελλάδα συνι στάται Επενδυτική Επιτροπή. 2. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη και αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκ των οποίων: α) ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υπο δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, ως Πρόεδρος, β) ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, ως μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας του, γ) ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, ως μέλος, δ) ο Γενικός Δ/ντής Αλιείας, ως μέλος, ε) ένα μέλος ως ειδικός εμπειρογνώμονας από το ΥΠΟΙΑΝ. Η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής εί ναι διετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους. Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής δύνανται να παρίστανται έως δύο εκπρόσωποι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν προβλέπεται χορήγηση αποζημίωσης για την εκτέλεση του έργου της.

6 27500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμο διότητες: α) Εγκρίνει την επενδυτική στρατηγική και σχεδιασμό, καθώς και τα προϊόντα του Ταμείου. β) Εγκρίνει τροποποιήσεις της επενδυτικής στρατη γικής και σχεδιασμού καθώς και των προϊόντων μετά από πρόταση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. γ) Εγκρίνει τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως αυτά έχουν επιλεγεί. δ) Εποπτεύει την πρόοδο του Ταμείου, εγκρίνει τις εκθέσεις προόδου και παρακολουθεί σε περιοδική βάση την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως αυτές θα προσδιορισθούν αναλυτικά από σχετική συμ φωνία χρηματοδότησης που θα υπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Επίσης εισηγείται την αύξηση ή τη μείωση του ποσού χρηματοδότησης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ. ε) Αποφασίζει για την τροποποίηση ή την προσθήκη στο Ταμείο νέων προϊόντων, μετά από την διαμόρφωση νέων συνθηκών στην αγορά και ανάλογα με την κατά σταση της ζήτησης των προϊόντων του Ταμείου. στ) Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή προ τάσεις προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και άλλους αρμόδιους φορείς σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Ταμείου. ζ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, κατά την πρώτη της συνεδρίαση. 4. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή πρόταση δύο μελών του, ή πρόταση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία από τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή/και του Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λεπτο μέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. 5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εποπτεύουν την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ως δικαιού χο και ενημερώνουν την Επενδυτική Επιτροπή για τα θέματα που άπτονται του έργου της. Άρθρο 6 Επιλογή Χρηματοπιστωτικών και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 1. Προς το σκοπό της υλοποίησης των στόχων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα ει σηγείται προς έγκριση στην Επενδυτική Επιτροπή ανα φορικά με την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών. Με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής δύναται να τροποποιούνται ή να προστίθενται νέα προϊόντα του Ταμείου απευθυνόμενα στους δυνητικούς δικαιούχους των μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ Η επιλογή των Χρηματοπιστωτικών και Χρηματοοι κονομικών Οργανισμών θα πραγματοποιηθεί από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εθνι κής και κοινοτικής νομοθεσίας. 2. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προτείνει στην Επενδυτική Επιτρο πή τα κριτήρια επιλογής των Χρηματοπιστωτικών και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών και το προτεινόμενο από αυτούς Σχέδιο Υλοποίησης, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και συμβατά με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙ ΕΙΑΣ Άρθρο 7 Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι Διαδρομή ελέγχου 1. Το Ταμείο και οι Χρηματοπιστωτικοί και Χρηματοοι κονομικοί Οργανισμοί, υποχρεούνται να διενεργούν και να αποδέχονται όλες τις προβλεπόμενες επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους, από το Σύστημα Διαχείρι σης και Ελέγχου, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελε γκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. 2. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγ ματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου προ γραμματισμού προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από το Ταμείο ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους του οικείου άξονα προτε ραιότητας. 3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων εξετάζεται, με βάση δικαιολογητικά έγγραφα στο κατάλληλο επίπεδο, η τήρηση της διαδικασίας επι λογής των Χρηματοπιστωτικών και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, η τήρηση της διαδρομής ελέγχου, η ορθή καταβολή των κινήτρων, όπως επίσης και η τήρηση των ανώτατων ορίων για τα κόστη διαχείρισης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσε ων ή επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επη ρεάζει τους όρους υλοποίησης των πράξεων εφαρμό ζονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων πο σών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθ. 2058/ ΚΥΑ. 5. Το Ταμείο και οι Χρηματοπιστωτικοί και Χρηματοοι κονομικοί Οργανισμοί οφείλουν σύμφωνα με τα οριζόμε να στο άρθρο 87 του Κανονισμού 1198/2006, να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν τη παροχή εγγύησης ή την επιδότηση επιτοκίου ή τυχόν άλλα μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής για τις επιχειρήσεις και να θέτουν αυτά στη διάθεση των εθνικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για: α) διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχει ρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Κανονισμού 1198/2006, β) διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του μερικού κλεισίματος. Τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρθρο 8 Όροι υλοποίησης 1. Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και για τον αναγκαίο προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων και λεπτομερειών υλοποίησης της παρούσας απόφα σης θα υπογραφεί σχετική συμφωνία χρηματοδότησης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., στην οποία θα καθορισθούν οι όροι και οι στόχοι της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 498/ Η τήρηση των όρων της ανωτέρω συμφωνίας χρη ματοδότησης και η αποτελεσματική λειτουργία αυτής παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δρά σεων ΕΠ Αλιείας. 3. Το προϊόν του κεφαλαίου (τόκοι) που παράγεται από την πληρωμή του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ στο Ταμείο θα χρησιμο ποιηθεί για την εκ νέου χρηματοδότηση του Ταμείου. 4. Το σύνολο των πόρων, που θα επιστραφούν στο Ταμείο μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής ή που απομένουν αφού κα λυφθούν όλες οι εγγυήσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον τομέα της αλιείας προς όφελος πρωτίστως, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 498/2007, άρθρο 34, παρ 3 και 4 και άρθρο 36. Οι κα νόνες εκκαθάρισης του ταμείου θα καθοριστούν στην συμφωνία χρηματοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται λεπτομέρειες της παρούσας και εφαρμοστικές οδηγίες. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ F Αριθμ (5) Τροποποίηση της αριθμ / (Β 1303/2010) απόφασής μας περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α 138/ ) αναφορικά με εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχο αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. 3. Την αριθμ / (Β 1303/2010) απόφασή μας περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπα νών και Εκλογικών Παραβάσεων. 4. Το αριθμ. 1187/21/09/2010 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με το οποίο ορίζονται Πρόεδρος και αναπληρωτής αυτού, σε αντικατάσταση των είδη οριζομένων στην ανωτέρω απόφασή μας μελών, λόγω ορισμού τους στην ίδια επιτροπή για την Περιφέρεια Ηπείρου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ / απόφα σή μας αναφορικά με την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων και ορί ζουμε: 1) Τον Θεμιστοκλή Κογεβίνα του Αυγουστίνου, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων με ΑΔΤ: Τ , ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού, την επίσης Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων Μαρία Περσελή Μανιαβού του Ιωάννου και με ΑΔΤ: Χ ) Τον Σπυρίδωνα Κουλούρη του Παναγιώτη, πάρε δρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με ΑΔΤ: Σ , με αναπληρωτή αυτού, την Τσιλιμπάρη Ευ γενία του Κων/νου Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ, με ΑΔΤ: Χ ) Την Κωστούλα Καρανίκα του Νικολάου, Επίτρο πο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κέρκυρας με ΑΔΤ: ΑΗ , με αναπληρώτρια αυτής την Σαμοίλη Βλά χου Ελένη του Γεωργίου, ελεγκτή του ελεγκτικού Συ νεδρίου Κέρκυρας με ΑΔΤ: ΑΕ ) Τον Ανδρέα Κανδυλιώτη, του Ηλία, Δ/ντή ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων με ΑΔΤ: Ν με αναπληρωτή αυτού, τον Σπυρίδωνα Μάνο του Χρήστου υπάλληλο ΣΔΟΕ με ΑΔΤ: Μ ) Τον Χρήστο Αρώνη του Σπυρίδωνος, εκπρόσωπο της Ε.ΝΑ.Ε. Δικηγόρο, με ΑΔΤ: ΑΖ με αναπληρωτή αυτού, τον Θεόδωρο Μιχαλάκη του Κων/νου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, με ΑΔΤ: Κ ) Τον Σπύρο Γουναρόπουλο του Χαριλάου, σύμβουλο ανάπτυξης ΤΕΔΚ, με ΑΔΤ: ΑΒ με αναπληρωτή αυτού τον Νίκο Σαββανή του Σταύρου διοικητικό υπάλ ληλο ΤΕΔΚ με ΑΔΤ:ΑΗ , Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3870/2010 και των σχε τικών Κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των εγγράφων και επωνύμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ολο κλήρωση του έργου της, η οποία διαπιστώνεται με Από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Επιτροπή επικουρείται γραμματειακά από τους κά τωθι υπαλλήλους της περιφέρειας: 1. Παπαΐωάνου Γεώργιο του Ιωάννη ΠΕ Πληροφορικής με ΑΔΤ: ΑΖ Μπιτχαβά Βασιλική του Χρηστάκη ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού με ΑΔΤ: ΑΒ Μπρίκου Σπυριδούλα του Νικολάου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με ΑΔΤ: Τ Γκούντα Ευαγγελία του Αθανασίου TE Διοικητικού Λογιστικού με ΑΔΤ: ΑΗ Καρδακάρη Όλγα του Σπυρίδωνος ΔΕ Τεχνικών κατασκευών κτιριακών έργων με ΑΔΤ: AB Κέρκυρα, 12 Οκτωβρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

8 27502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Με την υπ αριθ. 1990/ απόφαση του Ανα πληρωτή Επάρχου Καλύμνου, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Ο Αναπληρωτής Έπαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΛΑΣ F Αριθ (7) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Νομαρχια κού Διαμερίσματος Έβρου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ.7) του Ν.2738/ 1999 (ΦΕΚ 180Α ) «Η διαπίστωση αναγκών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρ χιακές Αυτοδιοικήσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3833/2010 «Προ στασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/98 σχετικά με την υπερωριακή εργασία. 5. Την με αριθμό πρωτ / Απόφαση δι άθεσης πίστωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, ύψους 7.700,00, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Γεωργίας (Τμήμα ΔΥ ΕΓ & ΓΟΜ) του Νομαρχιακού Διαμερίσμα τος Έβρου σε εξοπλισμό Η/Υ, συντηρήσεις εξοπλισμού, γραφική ύλη, μετακινήσεις, υπερωρίες υπαλλήλων, που προκύπτουν από την διεκπεραίωση των διοικητι κών πράξεων που σχετίζονται με τα αντικείμενα του προγράμματος Αγροτικού Εξοπλισμού και Εκμηχάνιση Γεωργίας (ταξινόμηση, απογραφή, έκδοση αδειών κυ κλοφορίας κ.λπ.). 6. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωργίας Έβρου για την καλή λειτουργία της. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων της Δ/νσης Γεωργίας Έβρου οι οποίες θα καλυφθούν με τροποποίηση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Εγκρίνει και κατανέμει: Τις ώρες της υπερωριακής απογευματινής απασχόλη σης για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Γεωργίας Έβρου [(φορέας 2912, ΚΑΕ εισόδου (επιχ/σεις από ΚΤΓΚ και Δασών), ΚΑΕ εξόδων ] που θα ασχολη θούν με τα Προγράμματα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού και Εκμηχάνισης Γεωργίας, (ταξινόμηση, απογραφή, έκδο ση αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών μηχανημάτων), κατά το χρονικό διάστημα μέχρι Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων απασχολούμενων κατά μήνα τέσσερις (4). Το σύνολο των ωρών υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες μηνιαίως και το σύνολο που θα απαιτηθεί για την παραπάνω απασχόληση είναι 3.130,80. Αλεξανδρούπολη, 20 Οκτωβρίου 2010 Ο Νομάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: