ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ου ΒΡΕΦ/ΚΟΥ & 1 ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Του Κ.Α Ποσού 2.894,50 (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») Αριθμ. Διακήρυξης 41/2015 Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Της 2/2037/ Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/ Του Ν.2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 5. Το με αριθ. 28/1980 Προεδρικό Διάταγμα «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ». 6. Την πίστωση στον ΚΑ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 που αφορά την προμήθεια «Λοιπού Εξοπλισμού». Ανακοινώνει Τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της προμήθειας «Λοιπός εξοπλισμός» του Κ.Α του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» Δήμου Ιωαννιτών για τα εξής είδη και ποσότητες: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 35 X ,00 216,00 2 ΒΡΥΣΕΣ 1 ΟΠΗΣ ΦΥΤΕΥΤΗ ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ 6 23,00 138,00 3 ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 6 2,00 12,00 4 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 6 4,00 24,00 5 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ x 1/2 15 5,00 75,00 6 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 6 ΖΕΥΓΗ 1,50 9,00 7 ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 0, ,50 30,00 ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΠΙΣΩ 8 ΣΤΟΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 5 59,00 295,00 9 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3 29,00 87,00 10 ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5 16,00 80,00 11 ΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ 2 33,00 66,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.032,00 Ταχ. Δ/νση : Αβέρωφ Ιωάννινα. &

2 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 29,00 290,00 ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 2 ΑΝΑΓΚΩΝ 1 210,00 210,00 3 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΑΜΕΑ 1 130,00 130,00 4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ 1 50,00 50,00 5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ 1 45,00 45,00 6 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ x 1/2 3 5,00 15, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 1,50 1,50 8 ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 0,40 3 2,50 7,50 ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ME ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 9 ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ 1 16,00 16,00 10 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ 1 100,00 100,00 11 NIΠΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 65Χ45Χ ,00 50,00 12 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ 1 45,00 45,00 ΠΛΑΚΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 30Χ30 13 αντιολισθητικό χρωματιστό 45τμ 11,00 495,00 14 ΠΛΑΚΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 20Χ20 χρωματιστό 25τμ 9,00 225,00 15 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25kg (σάκος) 14σάκοι 10,00 140,00 16 ΣΤΑΥΡΟΙ 500τεμαχίων 1κουτί 5,00 5,00 17 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ 25kg 1,50 37,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.862,50 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης Προέδρου μετά από την κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς (σε σφραγισμένο φάκελο) στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ., Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ Ιωάννινα, το αργότερο μέχρι την 18/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και θα ακολουθήσει το άνοιγμα των προσφορών όπου μπορούν να παρευρεθούν και οι ενδιαφερόμενοι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, και τους αποδέχεται. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Ειδικότερα: Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα

3 Α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ου ΒΡΕΦ/ΚΟΥ & 1 ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ για την με αριθμ. 41/2015 B) Tα στοιχεία του αποστολέα. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. Οι προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν. Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές. Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» Αβέρωφ , 3 ος όροφος, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ ). Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, στην παρακάτω διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» Δήμου Ιωαννιτών Αβέρωφ Ιωάννινα. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται στο τέλος εάν όλα τα δικαιολογητικά είναι εντάξει. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές) που προσφέρει τη συνολική χαμηλότερη τιμή. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ α. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται άμεσα και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης των υλικών.

4 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει αφού προσκομιστεί το αντίστοιχο τιμολόγιο, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος ίσης αξίας με αυτή των προϊόντων που παρελήφθησαν, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» στο site του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α», στο site του Δήμου Ιωαννιτών και στο πρόγραμμα Διαύγεια. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα, διαφορετικά επιφέρει ποινή αποκλεισμού. 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 1 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 35 X ΒΡΥΣΕΣ 1 ΟΠΗΣ ΦΥΤΕΥΤΗ ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ 6 3 ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 6 4 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 6 5 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ x 1/ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 6 ΖΕΥΓΗ 7 ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 0, ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΙΣΩ ΣΤΟΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 5 9 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3 10 ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5 11 ΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 2 ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 3 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΑΜΕΑ 1 4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ 1 5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ 1 6 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ x 1/ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 8 ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 0, ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ME ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ 1 10 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ 1 11 NIΠΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ

5 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 65Χ45Χ15 12 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ 1 13 ΠΛΑΚΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 30Χ30 αντιολισθητικό χρωματιστό 45τμ 14 ΠΛΑΚΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 20Χ20 χρωματιστό 25τμ 15 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25kg (σάκος) 14σάκοι 16 ΣΤΑΥΡΟΙ 500 τεμαχίων 1 κουτί 17 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ 25kg ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ