Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους."

Transcript

1 Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Περίληψη Η επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης από τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Σε αυτή την εργασία εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα δύο µοντέλων οργάνωσης βιβλιοθηκών, του λειτουργικού µοντέλου και του µοντέλου τύπου "matrix", καθώς και το πώς τα παραπάνω µοντέλα εφαρµόστηκαν ή προβλέπεται να εφαρµοστούν στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Το µοντέλο οργάνωσης που προτείνεται ως καταλληλότερο για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες είναι αυτό του µεικτού λειτουργικού "matrix", λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης κάθε βιβλιοθήκης η πιθανότητα και ο βαθµός εφαρµογής του. Εισαγωγή Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες υπάρχουν για να παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης (information services) στην ακαδηµαϊκή κοινότητα του Ιδρύµατός τους κατ αρχήν και, ανάλογα µε την πολιτική τους, στην τοπική κοινωνία στην οποία λειτουργούν. Σύµφωνα µε τους Eckwright & Bolin (2001) η κατανοµή των λειτουργιών σε µια βιβλιοθήκη, από την οποία προκύπτει και η ανάθεση των καθηκόντων στο προσωπικό της, σχεδιάζεται ώστε: α) να αγοράζεται υλικό (έντυπες και ηλεκτρονικές πληροφοριακές πηγές) για τον εµπλουτισµό της συλλογής της, β) να οργανώνεται η συλλογή µε τρόπο ώστε να παρέχεται "ευφυής" πρόσβαση στα τεκµήρια που την αποτελούν, γ) να στεγάζεται και να δανείζεται το υλικό της συλλογής και δ) να υποστηρίζονται οι χρήστες της στην αναζήτηση της πληροφορίας που τους ενδιαφέρει. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος οργάνωσης των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών είναι η λειτουργική (functional organizational structure), όπου η βιβλιοθήκη διαρθρώνεται σε επιµέρους λειτουργικές µονάδες (Τµήµατα, τοµείς, γραφεία κλπ.) τα οποία εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα καθήκοντα (π.χ. Τµήµα Προσκτήσεων, Τµήµα ιαδανεισµού κλπ.). Αυτό το ιεραρχικό µοντέλο διοίκησης (Εικ. 1) ταιριάζει σε οργανισµούς όπου οι διάφορες λειτουργίες αποτελούνται από επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες µε σκοπό να καλύψουν σχετικά σταθερές ανάγκες των πελατών (χρηστών), δηλαδή σε οργανισµούς στους οποίους δεν προβλέπονται ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους για αρκετό χρονικό διάστηµα. Με τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας σταδιακά αναπτύσσεται τµηµατική εξειδίκευση του προσωπικού, η οποία όµως παράλληλα δηµιουργεί, µετά από ορισµένα χρόνια, ανεξάρτητες οργανωτικές µονάδες µε νοοτροπία "στεγανών", εσωτερική γραφειοκρατία, φόβο και αυτόµατη αντίδραση του προσωπικού τους σε κάθε αλλαγή του καθιερωµένου τρόπου λειτουργίας. Ο στρατηγικός συντονισµός των µονάδων για την επίτευξη γενικότερων στόχων του οργανισµού, ο οποίος απαιτεί συνεργασία µεταξύ διάφορων λειτουργικών µονάδων, καθίσταται από δύσκολος έως αδύνατος, καθώς τα µέλη κάθε µονάδας τείνουν να 1

2 "µαζεύονται" γύρω από τις στενές λειτουργίες της, αδυνατώντας να κατανοήσουν τη γενικότερη εικόνα λειτουργίας του οργανισµού. Εικόνα 1. ιάγραµµα λειτουργικής (ιεραρχικής) οργάνωσης Εικόνα 2. ιάγραµµα οργάνωσης τύπου "matrix" Ένα εναλλακτικό µοντέλο οργάνωσης είναι η λεγόµενη οργάνωση τύπου "matrix" (Εικ. 2). Σε αυτό το µοντέλο το κάθε µέλος του προσωπικού ανήκει µεν σε κάποια λειτουργική µονάδα, αλλά ταυτόχρονα ανήκει και σε κάποια αυτοδιοικούµενη οµάδα εργασίας (project team) η οποία υλοποιεί συγκεκριµένο έργο (project). Με αυτό τον τρόπο ο εργαζόµενος εκτελεί κάθε στιγµή δύο ή περισσότερα αλληλοεπικαλυπτόµενα "δίκτυα" καθηκόντων. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης θεωρείται ο καλύτερος για οργανισµούς που καλούνται να καλύψουν ανάγκες των πελατών (χρηστών) τους οι οποίοι διαρκώς αλλάζουν και ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες µε διαφορετικές ανάγκες, αναπτύσσουν πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων και προσωποποιηµένων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει σχετικά γρήγορα να αφοµοιώνουν νέες τεχνολογίες στη λειτουργία τους. Βασικό πλεονέκτηµα του µοντέλου είναι ότι αναπτύσσει συνεργατικό πνεύµα µεταξύ των µελών του προσωπικού, επιτρέπει σε µεγάλο µέρος του να καταλαβαίνει τους γενικότερους στόχους του οργανισµού, διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό το στρατηγικό συντονισµό, ενώ το προσωπικό απασχολείται σε περισσότερους από ένα τοµείς, µε πιθανό αποτέλεσµα την µεγαλύτερη ικανοποίησή 2

3 του από το περιβάλλον εργασίας. Μειονεκτήµατα είναι ότι η γενικότερη διοίκηση του οργανισµού µπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκη, ενώ απαιτεί αρκετό χρόνο συνεννόησης µεταξύ των διαφόρων επικεφαλής των οµάδων (κάθετα και οριζόντια). Επιπλέον µπορεί να προκύψει και δυσαρέσκεια του προσωπικού από τα πολλαπλά καθήκοντα και από το γεγονός ότι πρέπει να συνεργάζεται µε περισσότερους του ενός προϊσταµένους (McKinzie, 2000). Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν διάφορες παραλλαγές εφαρµογής του µοντέλου "matrix" (π.χ. λειτουργικό [functional], ισορροπηµένο [balanced], έργου [project] κλπ.) οι οποίες έχουν να κάνουν µε το πόση βαρύτητα δίνεται στην κάθετη (λειτουργική) δοµή σε σχέση µε την οριζόντια. Για παράδειγµα ένα µοντέλο 100% project matrix σε µια βιβλιοθήκη θα ήταν αν η κατανοµή του προσωπικού σε κάθετες λειτουργικές µονάδες γινόταν αποκλειστικά µε βάση τις ειδικότητες (π.χ. Ειδικοί Βιβλιοθηκονοµίας, Ειδικοί Αρχειονοµίας, Πληροφορικοί κλπ.) και η οριζόντια σε οµάδες των παραπάνω µε καθήκον την υλοποίηση ενός συγκεκριµένου project υπό την καθοδήγηση ενός υπευθύνου. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να εξετάσει ποιο από τα δύο παραπάνω µοντέλα οργάνωσης, ή ποιος συνδυασµός τους, είναι καταλληλότερο για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και πως η δηµιουργία νέων σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης επηρεάζει τον τρόπο οργάνωσής τους. Ανάγκη και διαδικασία αλλαγής στην οργάνωση µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης Η ανάγκη για την αλλαγή της δοµής και οργάνωσης µιας βιβλιοθήκης µπορεί να προκύψει ως αποτέλεσµα οικονοµικών παραγόντων (αύξησης ή µείωσης πόρων), τεχνολογικών λόγων (αλλαγές στις τεχνολογίες της πληροφορίας και στο είδος των διαθέσιµων πληροφοριακών πηγών, σχεδιασµός νέου Web site για την προσφορά νέων υπηρεσιών πληροφόρησης), και τέλος αλλαγής φιλοσοφίας και πολιτικής της Βιβλιοθήκης (Eustis & Kennedy, 1996; Eden & Bierman, 2002). Οι παραπάνω συνθήκες µπορεί να προκύπτουν κάθε φορά είτε ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µεταξύ τους. Επιπλέον παράγοντες αλλαγής µπορεί να είναι η αύξηση απαιτήσεων από το Ίδρυµα, η αύξηση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ενοποιήσεις επιµέρους βιβλιοθηκών σε µεγαλύτερες µονάδες και η κατασκευή νέων κτιρίων Κεντρικών Βιβλιοθηκών (Eden & Bierman, 2002). Τα παραπάνω αίτια για αλλαγή οργανωτικής δοµής µπορούν να εντοπιστούν στο σύνολο των βιβλιοθηκών των Ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε διάφορους συνδυασµούς, ενώ εµφανίζονται µε ολοένα και αυξανόµενο ρυθµό ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την εργασία χρησιµοποιείται ως µελέτη περίπτωσης (case study) τις αλλαγές στην οργανωτική δοµή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας από το 1996 µέχρι σήµερα, οι οποίες νοµίζω ότι σε γενικές γραµµές ισχύουν για αρκετά ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της χώρας, καθώς οι βασικότεροι παράγοντες που τις καθόρισαν είναι κοινοί όπως θα φανεί παρακάτω. 1 η περίοδος οργανωτικής αλλαγής: Ιανουάριος 1996 Μάρτιος Αυτή µπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, µία από το 1996 έως το 1999 και µία από το 1999 έως το Η πρώτη ( ) προέκυψε ως αποτέλεσµα της χρηµατοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ Ι και είχε ως στόχο τη βασική στελέχωση της βιβλιοθήκης µε εξειδικευµένο προσωπικό και την προµήθεια και εγκατάσταση βασικής τεχνολογικής υποδοµής. Το µοντέλο που υιοθετήθηκε, σχεδιάστηκε από ένα άτοµο, και ήταν το κλασσικό λειτουργικό, δηλαδή κατασκευάστηκε ένα οργανόγραµµα και µε βάση αυτό προκηρύχθηκαν οι θέσεις και µετά εντάχθηκε σε αυτό, τόσο το υπάρχον όσο και το νέο 3

4 προσωπικό. Η επίδραση των τότε νέων τεχνολογιών στην παραπάνω αλλαγή, αφορούσε την πρόσληψη δύο επιστηµόνων πληροφορικής για το δικτυακό τόπο (web site) και το σύστηµα αυτοµατοποίησης και δύο βιβλιοθηκονόµων για τις βάσεις δεδοµένων και γενικότερα τις υπηρεσίες βιβλιογραφικής ενηµέρωσης, δηλαδή ένα σχετικά µικρό τµήµα των λειτουργιών µιας ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης. Την περίοδο στο Πανεπιστήµιο προστέθηκαν έξι νέα Τµήµατα από την υλοποίηση της Ενέργειας της ιεύρυνσης και προσλήφθηκε επιπλέον προσωπικό (ένα άτοµο για κάθε Τµήµα) µε χρηµατοδότηση από τα προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των έξι Τµηµάτων, ενώ το οργανωτικό µοντέλο παρέµεινε ουσιαστικά το ίδιο. 2 η περίοδος οργανωτικής αλλαγής: Απρίλιος 2001 Μάρτιος Τα αίτια για αυτή την αλλαγή ήταν περισσότερα. ύο από τα βασικότερα ήταν πάλι οικονοµικά: αφ ενός µεν η µονιµοποίηση του µεγαλύτερου µέρους του προσωπικού που προσλήφθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ Ι το καλοκαίρι του 2001, αφ ετέρου δε η αναµενόµενη χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Όµως αυτή τη φορά είχαν αλλάξει και άλλα δεδοµένα. Μέσα στην προηγούµενη περίοδο ( ) είχαν αυξηθεί δραµατικά οι διαθέσιµες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, κυρίως µέσω της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, ενώ παράλληλα και οι χρήστες της Βιβλιοθήκης αφού πρώτα εξοικειώθηκαν µε τις online υπηρεσίες, συνεχώς είχαν µεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο στο επίπεδο της ενηµέρωσης για αυτές, όσο και στο επίπεδο της εκπαίδευσης στη χρήση τους. Έτσι προσλήφθηκε µία βιβλιοθηκονόµος µε µεταπτυχιακό τίτλο στη διαχείριση πληροφορίας (information management) και για πρώτη φορά συγκροτήθηκε µία πενταµελής οµάδα στρατηγικού σχεδιασµού η οποία επεξεργάστηκε τόσο την πρόταση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της Βιβλιοθήκης, όσο και τη δηµιουργία του νέου οργανογράµµατος και Κανονισµού της Βιβλιοθήκης. Κεντρικό σηµείο γύρω από το οποίο κινήθηκαν όλα τα παραπάνω ήταν η προσφορά νέων σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). ηλαδή σε αυτή την περίπτωση η αλλαγή στην πολιτική της Βιβλιοθήκης προέκυψε ως αποτέλεσµα τριών παραγόντων εκτός των οικονοµικών δυνατοτήτων: της πίεσης από τους χρήστες για νέες υπηρεσίες, της διάθεσης µέρους του προσωπικού να συµµετάσχει στο σχεδιασµό και στην υλοποίησή τους και τις τεχνολογικές εξελίξεις στις Τ.Π.Ε. Το οργανωτικό µοντέλο που επιλέχθηκε ήταν πάλι το λειτουργικό, δηλαδή διάρθρωση της Βιβλιοθήκης σε επιµέρους οργανωτικές µονάδες (Τµήµατα, Γραφεία, Τοµείς). Όµως αυτή τη φορά το µοντέλο βασίστηκε σε ένα βαθµό στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, δηλαδή ορισµένες µονάδες σχεδιάστηκαν µε βάση το παραπάνω προσωπικό και σταδιακά εισήχθηκε η ιδέα ότι η οργάνωση της βιβλιοθήκης µπορεί εν µέρει να σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τις ικανότητες, τις ανάγκες και τη διάθεση για συνεισφορά κάθε µέλους του προσωπικού στις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης (Eckwright & Bolin, 2001; Veaner, 1994). Παρ όλα αυτά όµως αποφασίστηκε οι µονάδες να λειτουργήσουν µε την κλασσική ιεραρχική γραφειοκρατική δοµή, δηλαδή να επιλεχθούν προϊστάµενοι ή υπεύθυνοι κάθε οργανωτικής µονάδας οι οποίοι θα είχαν την ευθύνη συντονισµού, επίβλεψης και αξιολόγησης του προσωπικού και ενηµέρωσης του Προϊσταµένου της Βιβλιοθήκης για τις λειτουργίες κάθε Τµήµατος. 4

5 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω µοντέλου διαπιστώθηκαν τα εξής: - Σταδιακά και µε αυξανόµενο ρυθµό µεγάλωσε η εξειδίκευση του προσωπικού που ήταν τοποθετηµένο στα διάφορα τµήµατα της Βιβλιοθήκης (π.χ. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Επεξεργασίας, Τµήµα Αναγνωστηρίων & ανεισµού κλπ.). - Η τοποθέτηση υπευθύνων λειτουργίας των Τµηµάτων λειτούργησε αποτελεσµατικά ως προς δυνατότητα συντονισµού τους και ενηµέρωσης του Προϊστάµενου της Βιβλιοθήκης για τη λειτουργία τους, όµως ταυτόχρονα συνέβαλε στη δηµιουργία "στεγανών" και τµηµατικών επιδιώξεων. Αυτό ορισµένες φορές προκάλεσε και µικρές διενέξεις µεταξύ µελών του προσωπικού τους για τις αρµοδιότητες (π.χ. το προσωπικό του Τµήµατος Αναγνωστηρίων & ανεισµού είχε αντιρρήσεις για το γεγονός ότι δεν του επιτρέπονταν πλέον να επεµβαίνει στις βιβλιογραφικές εγγραφές). Αυτό είχε ως συνέπεια να καταναλωθεί αρκετός χρόνος από τον Προϊστάµενο της Βιβλιοθήκης για την συντονισµό µεταξύ των Τµηµάτων και την εναρµόνιση των επιµέρους διαφορών µε βάση τους γενικότερους στόχους της Βιβλιοθήκης. - Το βασικότερα όµως προβλήµατα προέκυψαν, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο, στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των νέων υπηρεσιών πληροφόρησης. Τα άτοµα του προσωπικού που ανέλαβαν αυτά τα καθήκοντα έπρεπε αναγκαστικά να λειτουργούν και οριζόντια και κάθετα µέσα στη Βιβλιοθήκη για την υλοποίηση συγκεκριµένων µικρών ή µεγαλύτερων projects. Για παράδειγµα το Τµήµα Περιοδικών Εκδόσεων ανέλαβε την ευθύνη αναδροµικής διόρθωσης των εγγραφών περιοδικών του καταλόγου (OPAC), αλλά και τη δηµιουργία online συνολικής βάσης δεδοµένων για τα περιοδικά σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων. Στην ουσία δηλαδή το προσωπικό του ανήκε εν µέρει και στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Επεξεργασίας. Το ίδιο συνέβη και µε το άτοµο που ανέλαβε τη δηµιουργία online βάσης δεδοµένων γκρίζας βιβλιογραφίας κοκ. Τα παραπάνω δηµιούργησαν διάφορα προβλήµατα συνεννόησης µεταξύ των διαφόρων Τµηµάτων, τα οποία λύθηκαν µεν, αλλά ορισµένες φορές κατέστη αναγκαίο ορισµένες δραστηριότητες να µην υλοποιηθούν άµεσα, αλλά να αναβληθούν. - Από τη στιγµή που ένα µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας διατηρείται για αρκετό χρονικό διάστηµα αρχίζει να γίνεται "καθεστώς", στο οποίο εύκολα παγιδεύεται αλλά ταυτόχρονα "βολεύεται" το προσωπικό. Τα µέλη του προσωπικού που βαρέθηκαν την καθηµερινή ρουτίνα και θέλουν να αλλάξουν ρόλο συνήθως δεσµεύονται από τις επιλογές που προσφέρονται από την υπάρχουσα ιεραρχική οργανωτική δοµή της βιβλιοθήκης. - Το βασικό µειονέκτηµα του µοντέλου ήταν ότι προσπαθούσε να εφαρµόσει νέες πρακτικές και στρατηγική, διατηρώντας ουσιαστικά την παλαιότερη οργανωτική δοµή της Βιβλιοθήκης. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβλήµατα, δηµιουργήθηκε αµέσως το ερώτηµα πως θα ήταν δυνατό να προχωρήσει ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση του νέου δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης µέσα από τον οποίο θα προσφέρονταν σχεδόν το σύνολο των νέων υπηρεσιών. Ήταν πλέον φανερό ότι το υπάρχον ιεραρχικό µοντέλο δεν µπορούσε να λειτουργήσει για τον παραπάνω σκοπό. Έτσι από επιτακτική ανάγκη, αποφασίστηκε εντός του 2002 η δηµιουργία της "Οµάδας Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του Web Site", δηλαδή µια οµάδα στην οποία θα µετείχαν µέλη από διάφορα Τµήµατα της Βιβλιοθήκης ( ιοίκησης, Πληροφοριακών Συστηµάτων, Γραµµατείας & ηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης) τα οποία όµως για το συγκεκριµένο project θα ήταν υπόλογα όχι στον υπεύθυνο του Τµήµατος που ανήκαν, αλλά στον υπεύθυνο του project για το Web site. 5

6 Με τον παραπάνω τρόπο δηµιουργήθηκε από λειτουργική ανάγκη η πρώτη οµάδα "matrix" στη Βιβλιοθήκη. Σήµερα, ενώ έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος που λειτουργεί, δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβληµα στην επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας, ούτε και µε τα άλλα Τµήµατα της Βιβλιοθήκης, ενώ ο συντονισµός και η ενηµέρωση του Προϊστάµενου της Βιβλιοθήκης για την πρόοδο των εργασιών είναι άµεση και χωρίς κόστος χρόνου. Επίσης, το ίδιο έγινε και για το project της γκρίζας βιβλιογραφίας και σταδιακά έχει αρχίσει να γίνεται µε διάφορα άλλα projects που υλοποιούνται (π.χ. εγκατάσταση και λειτουργία καταλόγου αρχειακού υλικού κλπ.). 3 η περίοδος οργανωτικής αλλαγής: Απρίλιος 2004 Σεπτέµβριος Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, και µε αφορµή το κλείσιµο των διαφόρων Παραρτηµάτων της Βιβλιοθήκης στο Βόλο και τη µεταφορά του συνόλου των λειτουργιών της στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης το καλοκαίρι του 2004, αποφασίστηκε ο πλήρης επανασχεδιασµός του οργανωτικού µοντέλου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η παραπάνω διαδικασία άρχισε τον Απρίλιο του 2004 και αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Μαΐου. Τα βασικά στοιχεία του επανασχεδιασµού είναι: - Αλλαγή φιλοσοφίας: Μετάβαση από το ιεραρχικό-λειτουργικό µοντέλο σε ένα µεικτό µοντέλο λειτουργικού "matrix". ηλαδή η οργάνωση της βιβλιοθήκης αναπτύσσεται κάθετα σε Τµήµατα ή µικρότερες µονάδες, αλλά και οριζόντια σε οµάδες έργου (project teams). Οι πάγιες εργασίες της Βιβλιοθήκης υλοποιούνται από τα Τµήµατα κάτω από την επίβλεψη του Υπεύθυνου Τµήµατος, ενώ οι τα επιµέρους έργα από τις αντίστοιχες οµάδες µε ευθύνη του υπεύθυνου κάθε project. Ο υπεύθυνος κάθε project έχει την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίησή του, ενώ οι υπεύθυνοι των Τµηµάτων τους προσφέρουν τεχνική και διοικητική υποστήριξη. H κατανοµή του προσωπικού σε αυτά γίνεται από Οµάδα Εργασίας που αποτελείται από τον Προϊστάµενο της Βιβλιοθήκης, τους Υπευθύνους των εµπλεκοµένων κάθε φορά Τµηµάτων και τον υπεύθυνο κάθε project. Με τον παραπάνω τρόπο αναµένεται να επιτευχθεί το µοίρασµα καθηκόντων πέρα από τη συµβατική θέση κάθε µέλους του προσωπικού στο οργανόγραµµα της Βιβλιοθήκης. Επίσης, δεν θεωρείται αναγκαίο όλο το προσωπικό να µετέχει στις οµάδες έργου (project teams). - Στάδια επανασχεδιασµού: 1. Αναλυτική καταγραφή όλων των συστατικών που συνιστούν τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης: Πληροφοριακές πηγές και τρόποι πρόσβασης σε αυτές, Υλικοτεχνική υποδοµή [εξοπλισµός και χώροι], Υπηρεσίες [πρόσβασης στους χώρους και πληροφοριών για τη Βιβλιοθήκη, δανεισµού διαδανεισµού, πληροφοριακής υποστήριξης, υποστήριξης ατόµων µε αναπηρίες, παροχής εξοπλισµού κλπ.], Εκπαίδευση [χρηστών-προσωπικού], Λειτουργίες [προσκτήσεις, καταλογογράφηση-ταξινόµιση, πληροφοριακά συστήµατα, web site κλπ.] Προσωπικό, ιοίκηση. 2. Οµαδοποίηση Υπηρεσιών και Λειτουργιών σε Οργανικές Μονάδες (Τµήµατα κλπ.): Να γίνει προσπάθεια να δηµιουργηθούν οργανικές µονάδες ανά προσφερόµενη οµάδα υπηρεσιών, πέραν των πάγιων λειτουργιών (π.χ. καταλογογράφηση). Να ληφθεί υπόψη το υπάρχων προσωπικό. 3. Κατανοµή προσωπικού στις Οργανικές Μονάδες και στις Οµάδες Έργων Να προκύψει µετά από συζήτηση µε το εµπλεκόµενο προσωπικό. 4. Ενηµέρωση όλου του προσωπικού για το νέο µοντέλο λειτουργίας 6

7 - Αξιολόγηση νέου οργανωτικού µοντέλου: Συµπεράσµατα Σταδιακή ανά εξάµηνο λειτουργίας και οριστική αξιολόγηση το Σεπτέµβριο του 2006 (µετά από 2 χρόνια λειτουργίας). Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας, αλλά και µέσα από την εξέταση της οργανωτικής πορείας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας τα τελευταία οκτώ χρόνια, είναι φανερό ότι υπάρχουν όλες οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν διεθνώς τις βιβλιοθήκες σε συνεχείς αλλαγές της δοµής τους τα τελευταία χρόνια. Από το παραπάνω παράδειγµα φαίνεται καθαρά ότι αυτές οι αλλαγές ενώ αρχικά προκλήθηκαν από καθαρά οικονοµικά αίτια, σταδιακά το βάρος των παραγόντων της αλλαγής µετατοπίστηκε στα τεχνολογικά τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν και στην αλλαγή της φιλοσοφίας και της πολιτικής της Βιβλιοθήκης. Κατά συνέπεια η επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληροφόρησης, αποτελεί µάλλον τον βασικότερο παράγοντα που εκ των πραγµάτων οδηγεί τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες σε αλλαγή της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας τους. Σύµφωνα µε τον Veaner (1994) "η ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη είναι ένας οργανισµός ακαδηµαϊκών υπηρεσιών". Αυτή ακριβώς η ακαδηµαϊκή λειτουργία της βιβλιοθήκης κάνει αναγκαία την οργάνωσή της µε τρόπο που να ακολουθεί, τουλάχιστον εν µέρει, την ακαδηµαϊκή οργάνωση ενός Ιδρύµατος και όχι την διοικητική των υπόλοιπων υπηρεσιών. Το παλιό λειτουργικό-ιεραρχικό µοντέλο οργάνωσης δεν φαίνεται ικανό να ανταποκριθεί στις σηµερινές απαιτήσεις που έχει η ακαδηµαϊκή κοινότητα από τις βιβλιοθήκες. Αντίθετα, το µεικτό µοντέλο του λειτουργικού "matrix", αποδεικνύεται και από καθηµερινή πρακτική, πιο κατάλληλο και για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, καθώς µπορεί να εξασφαλίσει αφ ενός µεν τη λειτουργική ευελιξία που απαιτείται να έχουν για να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες και συνεχείς αλλαγές των τεχνολογιών της πληροφορίας, αφ ετέρου δε και στις ανάγκες του προσωπικού τους για πιο ενδιαφέρον και προκλητικό περιβάλλον εργασίας. Ο τρόπος και η απόφαση για τον αν τελικά θα εντάξουν στην λειτουργία τους, µια τέτοια προσέγγιση οργάνωσης εξαρτάται από το µέγεθος και τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης κάθε Βιβλιοθήκης και Ιδρύµατος. Ένα µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας που υλοποιείται από µία Βιβλιοθήκη µπορεί να µην είναι δυνατό να εφαρµοστεί ή να είναι εντελώς ακατάλληλο για µία άλλη. Εκείνο που φαίνεται να είναι εντελώς σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν άµεσα τις υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχουν οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και αναγκαστικά να τις οδηγούν σε µικρότερες ή µεγαλύτερες προσαρµογές και αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. την 7

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Eckwright, G. Z. & Bolin, M. K., The hybrid librarian: the affinity of collection management with technical services and the organizational benefits of an individualized assignment. The Journal o f Academic Librarianship, 27(6), Eden, B. & Bierman, J. B., Knowledge access management at Lied Library: cataloguing and Web site reengineering. Library Hi Tech, 20(1), Eustis, J. D. & Kennedy, D. J., Library Reorganization & Restructuring. The Association of Research Libraries, SPEC Kit 215. McKinzie, S., Twenty-five Years of Collegial Management: The Dickinson College Model of Revolving Leadership and Holistic Librarianship. Library Philosophy and Practice, 2(2), Veaner, A. B., Paradigm lost, paradigm regained? A persistent personnel issue in academic librarianship, II. College & research libraries, 55,

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 3 πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της οργάνωσης

Η λειτουργία της οργάνωσης Η λειτουργία της οργάνωσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Νοέµβριος 2000 ρ. Κατερίνα Συνέλλη ιευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Πατρών Κλωντίνη έρβου Βιβλιοθήκη Φυσικού Τµήµατος Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ.

ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. 1 οµή Ε. Π. Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ Παρεµβάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT)

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Εργαλεία διαχείρισης γνώσης και συντονισμού ομάδων εργασίας Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πενία τέχνας κατεργάζεται»

«Πενία τέχνας κατεργάζεται» «Πενία τέχνας κατεργάζεται» Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες Βιβλιοθηκών. Νομικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Βασιλική Στρακαντούνα - Αργυρώ Φραντζή Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

EDP Manager. Presales?? Project Manager

EDP Manager. Presales?? Project Manager Μύθοικαι καιαλήθειεςγιατα επαγγέλµατα λµατατηςπληροφορικής Σταύρος Κ. Σουράς Τεχνικός ιευθυντής Εταιρείας Altec Σεπτέµβριος 2009 Η Πληροφορική είναι η επιστήµη που µελετά την κωδικοποίηση, τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 4. ΧΡΗΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο όρος «οργάνωση» έχει διττή σημασία: Κοινωνική: Ένωση ατόμων που χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα