Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους."

Transcript

1 Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Περίληψη Η επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης από τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Σε αυτή την εργασία εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα δύο µοντέλων οργάνωσης βιβλιοθηκών, του λειτουργικού µοντέλου και του µοντέλου τύπου "matrix", καθώς και το πώς τα παραπάνω µοντέλα εφαρµόστηκαν ή προβλέπεται να εφαρµοστούν στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Το µοντέλο οργάνωσης που προτείνεται ως καταλληλότερο για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες είναι αυτό του µεικτού λειτουργικού "matrix", λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης κάθε βιβλιοθήκης η πιθανότητα και ο βαθµός εφαρµογής του. Εισαγωγή Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες υπάρχουν για να παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης (information services) στην ακαδηµαϊκή κοινότητα του Ιδρύµατός τους κατ αρχήν και, ανάλογα µε την πολιτική τους, στην τοπική κοινωνία στην οποία λειτουργούν. Σύµφωνα µε τους Eckwright & Bolin (2001) η κατανοµή των λειτουργιών σε µια βιβλιοθήκη, από την οποία προκύπτει και η ανάθεση των καθηκόντων στο προσωπικό της, σχεδιάζεται ώστε: α) να αγοράζεται υλικό (έντυπες και ηλεκτρονικές πληροφοριακές πηγές) για τον εµπλουτισµό της συλλογής της, β) να οργανώνεται η συλλογή µε τρόπο ώστε να παρέχεται "ευφυής" πρόσβαση στα τεκµήρια που την αποτελούν, γ) να στεγάζεται και να δανείζεται το υλικό της συλλογής και δ) να υποστηρίζονται οι χρήστες της στην αναζήτηση της πληροφορίας που τους ενδιαφέρει. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος οργάνωσης των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών είναι η λειτουργική (functional organizational structure), όπου η βιβλιοθήκη διαρθρώνεται σε επιµέρους λειτουργικές µονάδες (Τµήµατα, τοµείς, γραφεία κλπ.) τα οποία εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα καθήκοντα (π.χ. Τµήµα Προσκτήσεων, Τµήµα ιαδανεισµού κλπ.). Αυτό το ιεραρχικό µοντέλο διοίκησης (Εικ. 1) ταιριάζει σε οργανισµούς όπου οι διάφορες λειτουργίες αποτελούνται από επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες µε σκοπό να καλύψουν σχετικά σταθερές ανάγκες των πελατών (χρηστών), δηλαδή σε οργανισµούς στους οποίους δεν προβλέπονται ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους για αρκετό χρονικό διάστηµα. Με τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας σταδιακά αναπτύσσεται τµηµατική εξειδίκευση του προσωπικού, η οποία όµως παράλληλα δηµιουργεί, µετά από ορισµένα χρόνια, ανεξάρτητες οργανωτικές µονάδες µε νοοτροπία "στεγανών", εσωτερική γραφειοκρατία, φόβο και αυτόµατη αντίδραση του προσωπικού τους σε κάθε αλλαγή του καθιερωµένου τρόπου λειτουργίας. Ο στρατηγικός συντονισµός των µονάδων για την επίτευξη γενικότερων στόχων του οργανισµού, ο οποίος απαιτεί συνεργασία µεταξύ διάφορων λειτουργικών µονάδων, καθίσταται από δύσκολος έως αδύνατος, καθώς τα µέλη κάθε µονάδας τείνουν να 1

2 "µαζεύονται" γύρω από τις στενές λειτουργίες της, αδυνατώντας να κατανοήσουν τη γενικότερη εικόνα λειτουργίας του οργανισµού. Εικόνα 1. ιάγραµµα λειτουργικής (ιεραρχικής) οργάνωσης Εικόνα 2. ιάγραµµα οργάνωσης τύπου "matrix" Ένα εναλλακτικό µοντέλο οργάνωσης είναι η λεγόµενη οργάνωση τύπου "matrix" (Εικ. 2). Σε αυτό το µοντέλο το κάθε µέλος του προσωπικού ανήκει µεν σε κάποια λειτουργική µονάδα, αλλά ταυτόχρονα ανήκει και σε κάποια αυτοδιοικούµενη οµάδα εργασίας (project team) η οποία υλοποιεί συγκεκριµένο έργο (project). Με αυτό τον τρόπο ο εργαζόµενος εκτελεί κάθε στιγµή δύο ή περισσότερα αλληλοεπικαλυπτόµενα "δίκτυα" καθηκόντων. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης θεωρείται ο καλύτερος για οργανισµούς που καλούνται να καλύψουν ανάγκες των πελατών (χρηστών) τους οι οποίοι διαρκώς αλλάζουν και ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες µε διαφορετικές ανάγκες, αναπτύσσουν πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων και προσωποποιηµένων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει σχετικά γρήγορα να αφοµοιώνουν νέες τεχνολογίες στη λειτουργία τους. Βασικό πλεονέκτηµα του µοντέλου είναι ότι αναπτύσσει συνεργατικό πνεύµα µεταξύ των µελών του προσωπικού, επιτρέπει σε µεγάλο µέρος του να καταλαβαίνει τους γενικότερους στόχους του οργανισµού, διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό το στρατηγικό συντονισµό, ενώ το προσωπικό απασχολείται σε περισσότερους από ένα τοµείς, µε πιθανό αποτέλεσµα την µεγαλύτερη ικανοποίησή 2

3 του από το περιβάλλον εργασίας. Μειονεκτήµατα είναι ότι η γενικότερη διοίκηση του οργανισµού µπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκη, ενώ απαιτεί αρκετό χρόνο συνεννόησης µεταξύ των διαφόρων επικεφαλής των οµάδων (κάθετα και οριζόντια). Επιπλέον µπορεί να προκύψει και δυσαρέσκεια του προσωπικού από τα πολλαπλά καθήκοντα και από το γεγονός ότι πρέπει να συνεργάζεται µε περισσότερους του ενός προϊσταµένους (McKinzie, 2000). Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν διάφορες παραλλαγές εφαρµογής του µοντέλου "matrix" (π.χ. λειτουργικό [functional], ισορροπηµένο [balanced], έργου [project] κλπ.) οι οποίες έχουν να κάνουν µε το πόση βαρύτητα δίνεται στην κάθετη (λειτουργική) δοµή σε σχέση µε την οριζόντια. Για παράδειγµα ένα µοντέλο 100% project matrix σε µια βιβλιοθήκη θα ήταν αν η κατανοµή του προσωπικού σε κάθετες λειτουργικές µονάδες γινόταν αποκλειστικά µε βάση τις ειδικότητες (π.χ. Ειδικοί Βιβλιοθηκονοµίας, Ειδικοί Αρχειονοµίας, Πληροφορικοί κλπ.) και η οριζόντια σε οµάδες των παραπάνω µε καθήκον την υλοποίηση ενός συγκεκριµένου project υπό την καθοδήγηση ενός υπευθύνου. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να εξετάσει ποιο από τα δύο παραπάνω µοντέλα οργάνωσης, ή ποιος συνδυασµός τους, είναι καταλληλότερο για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και πως η δηµιουργία νέων σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης επηρεάζει τον τρόπο οργάνωσής τους. Ανάγκη και διαδικασία αλλαγής στην οργάνωση µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης Η ανάγκη για την αλλαγή της δοµής και οργάνωσης µιας βιβλιοθήκης µπορεί να προκύψει ως αποτέλεσµα οικονοµικών παραγόντων (αύξησης ή µείωσης πόρων), τεχνολογικών λόγων (αλλαγές στις τεχνολογίες της πληροφορίας και στο είδος των διαθέσιµων πληροφοριακών πηγών, σχεδιασµός νέου Web site για την προσφορά νέων υπηρεσιών πληροφόρησης), και τέλος αλλαγής φιλοσοφίας και πολιτικής της Βιβλιοθήκης (Eustis & Kennedy, 1996; Eden & Bierman, 2002). Οι παραπάνω συνθήκες µπορεί να προκύπτουν κάθε φορά είτε ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µεταξύ τους. Επιπλέον παράγοντες αλλαγής µπορεί να είναι η αύξηση απαιτήσεων από το Ίδρυµα, η αύξηση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ενοποιήσεις επιµέρους βιβλιοθηκών σε µεγαλύτερες µονάδες και η κατασκευή νέων κτιρίων Κεντρικών Βιβλιοθηκών (Eden & Bierman, 2002). Τα παραπάνω αίτια για αλλαγή οργανωτικής δοµής µπορούν να εντοπιστούν στο σύνολο των βιβλιοθηκών των Ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε διάφορους συνδυασµούς, ενώ εµφανίζονται µε ολοένα και αυξανόµενο ρυθµό ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την εργασία χρησιµοποιείται ως µελέτη περίπτωσης (case study) τις αλλαγές στην οργανωτική δοµή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας από το 1996 µέχρι σήµερα, οι οποίες νοµίζω ότι σε γενικές γραµµές ισχύουν για αρκετά ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της χώρας, καθώς οι βασικότεροι παράγοντες που τις καθόρισαν είναι κοινοί όπως θα φανεί παρακάτω. 1 η περίοδος οργανωτικής αλλαγής: Ιανουάριος 1996 Μάρτιος Αυτή µπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, µία από το 1996 έως το 1999 και µία από το 1999 έως το Η πρώτη ( ) προέκυψε ως αποτέλεσµα της χρηµατοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ Ι και είχε ως στόχο τη βασική στελέχωση της βιβλιοθήκης µε εξειδικευµένο προσωπικό και την προµήθεια και εγκατάσταση βασικής τεχνολογικής υποδοµής. Το µοντέλο που υιοθετήθηκε, σχεδιάστηκε από ένα άτοµο, και ήταν το κλασσικό λειτουργικό, δηλαδή κατασκευάστηκε ένα οργανόγραµµα και µε βάση αυτό προκηρύχθηκαν οι θέσεις και µετά εντάχθηκε σε αυτό, τόσο το υπάρχον όσο και το νέο 3

4 προσωπικό. Η επίδραση των τότε νέων τεχνολογιών στην παραπάνω αλλαγή, αφορούσε την πρόσληψη δύο επιστηµόνων πληροφορικής για το δικτυακό τόπο (web site) και το σύστηµα αυτοµατοποίησης και δύο βιβλιοθηκονόµων για τις βάσεις δεδοµένων και γενικότερα τις υπηρεσίες βιβλιογραφικής ενηµέρωσης, δηλαδή ένα σχετικά µικρό τµήµα των λειτουργιών µιας ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης. Την περίοδο στο Πανεπιστήµιο προστέθηκαν έξι νέα Τµήµατα από την υλοποίηση της Ενέργειας της ιεύρυνσης και προσλήφθηκε επιπλέον προσωπικό (ένα άτοµο για κάθε Τµήµα) µε χρηµατοδότηση από τα προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των έξι Τµηµάτων, ενώ το οργανωτικό µοντέλο παρέµεινε ουσιαστικά το ίδιο. 2 η περίοδος οργανωτικής αλλαγής: Απρίλιος 2001 Μάρτιος Τα αίτια για αυτή την αλλαγή ήταν περισσότερα. ύο από τα βασικότερα ήταν πάλι οικονοµικά: αφ ενός µεν η µονιµοποίηση του µεγαλύτερου µέρους του προσωπικού που προσλήφθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ Ι το καλοκαίρι του 2001, αφ ετέρου δε η αναµενόµενη χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Όµως αυτή τη φορά είχαν αλλάξει και άλλα δεδοµένα. Μέσα στην προηγούµενη περίοδο ( ) είχαν αυξηθεί δραµατικά οι διαθέσιµες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, κυρίως µέσω της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, ενώ παράλληλα και οι χρήστες της Βιβλιοθήκης αφού πρώτα εξοικειώθηκαν µε τις online υπηρεσίες, συνεχώς είχαν µεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο στο επίπεδο της ενηµέρωσης για αυτές, όσο και στο επίπεδο της εκπαίδευσης στη χρήση τους. Έτσι προσλήφθηκε µία βιβλιοθηκονόµος µε µεταπτυχιακό τίτλο στη διαχείριση πληροφορίας (information management) και για πρώτη φορά συγκροτήθηκε µία πενταµελής οµάδα στρατηγικού σχεδιασµού η οποία επεξεργάστηκε τόσο την πρόταση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της Βιβλιοθήκης, όσο και τη δηµιουργία του νέου οργανογράµµατος και Κανονισµού της Βιβλιοθήκης. Κεντρικό σηµείο γύρω από το οποίο κινήθηκαν όλα τα παραπάνω ήταν η προσφορά νέων σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). ηλαδή σε αυτή την περίπτωση η αλλαγή στην πολιτική της Βιβλιοθήκης προέκυψε ως αποτέλεσµα τριών παραγόντων εκτός των οικονοµικών δυνατοτήτων: της πίεσης από τους χρήστες για νέες υπηρεσίες, της διάθεσης µέρους του προσωπικού να συµµετάσχει στο σχεδιασµό και στην υλοποίησή τους και τις τεχνολογικές εξελίξεις στις Τ.Π.Ε. Το οργανωτικό µοντέλο που επιλέχθηκε ήταν πάλι το λειτουργικό, δηλαδή διάρθρωση της Βιβλιοθήκης σε επιµέρους οργανωτικές µονάδες (Τµήµατα, Γραφεία, Τοµείς). Όµως αυτή τη φορά το µοντέλο βασίστηκε σε ένα βαθµό στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, δηλαδή ορισµένες µονάδες σχεδιάστηκαν µε βάση το παραπάνω προσωπικό και σταδιακά εισήχθηκε η ιδέα ότι η οργάνωση της βιβλιοθήκης µπορεί εν µέρει να σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τις ικανότητες, τις ανάγκες και τη διάθεση για συνεισφορά κάθε µέλους του προσωπικού στις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης (Eckwright & Bolin, 2001; Veaner, 1994). Παρ όλα αυτά όµως αποφασίστηκε οι µονάδες να λειτουργήσουν µε την κλασσική ιεραρχική γραφειοκρατική δοµή, δηλαδή να επιλεχθούν προϊστάµενοι ή υπεύθυνοι κάθε οργανωτικής µονάδας οι οποίοι θα είχαν την ευθύνη συντονισµού, επίβλεψης και αξιολόγησης του προσωπικού και ενηµέρωσης του Προϊσταµένου της Βιβλιοθήκης για τις λειτουργίες κάθε Τµήµατος. 4

5 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω µοντέλου διαπιστώθηκαν τα εξής: - Σταδιακά και µε αυξανόµενο ρυθµό µεγάλωσε η εξειδίκευση του προσωπικού που ήταν τοποθετηµένο στα διάφορα τµήµατα της Βιβλιοθήκης (π.χ. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Επεξεργασίας, Τµήµα Αναγνωστηρίων & ανεισµού κλπ.). - Η τοποθέτηση υπευθύνων λειτουργίας των Τµηµάτων λειτούργησε αποτελεσµατικά ως προς δυνατότητα συντονισµού τους και ενηµέρωσης του Προϊστάµενου της Βιβλιοθήκης για τη λειτουργία τους, όµως ταυτόχρονα συνέβαλε στη δηµιουργία "στεγανών" και τµηµατικών επιδιώξεων. Αυτό ορισµένες φορές προκάλεσε και µικρές διενέξεις µεταξύ µελών του προσωπικού τους για τις αρµοδιότητες (π.χ. το προσωπικό του Τµήµατος Αναγνωστηρίων & ανεισµού είχε αντιρρήσεις για το γεγονός ότι δεν του επιτρέπονταν πλέον να επεµβαίνει στις βιβλιογραφικές εγγραφές). Αυτό είχε ως συνέπεια να καταναλωθεί αρκετός χρόνος από τον Προϊστάµενο της Βιβλιοθήκης για την συντονισµό µεταξύ των Τµηµάτων και την εναρµόνιση των επιµέρους διαφορών µε βάση τους γενικότερους στόχους της Βιβλιοθήκης. - Το βασικότερα όµως προβλήµατα προέκυψαν, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο, στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των νέων υπηρεσιών πληροφόρησης. Τα άτοµα του προσωπικού που ανέλαβαν αυτά τα καθήκοντα έπρεπε αναγκαστικά να λειτουργούν και οριζόντια και κάθετα µέσα στη Βιβλιοθήκη για την υλοποίηση συγκεκριµένων µικρών ή µεγαλύτερων projects. Για παράδειγµα το Τµήµα Περιοδικών Εκδόσεων ανέλαβε την ευθύνη αναδροµικής διόρθωσης των εγγραφών περιοδικών του καταλόγου (OPAC), αλλά και τη δηµιουργία online συνολικής βάσης δεδοµένων για τα περιοδικά σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων. Στην ουσία δηλαδή το προσωπικό του ανήκε εν µέρει και στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Επεξεργασίας. Το ίδιο συνέβη και µε το άτοµο που ανέλαβε τη δηµιουργία online βάσης δεδοµένων γκρίζας βιβλιογραφίας κοκ. Τα παραπάνω δηµιούργησαν διάφορα προβλήµατα συνεννόησης µεταξύ των διαφόρων Τµηµάτων, τα οποία λύθηκαν µεν, αλλά ορισµένες φορές κατέστη αναγκαίο ορισµένες δραστηριότητες να µην υλοποιηθούν άµεσα, αλλά να αναβληθούν. - Από τη στιγµή που ένα µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας διατηρείται για αρκετό χρονικό διάστηµα αρχίζει να γίνεται "καθεστώς", στο οποίο εύκολα παγιδεύεται αλλά ταυτόχρονα "βολεύεται" το προσωπικό. Τα µέλη του προσωπικού που βαρέθηκαν την καθηµερινή ρουτίνα και θέλουν να αλλάξουν ρόλο συνήθως δεσµεύονται από τις επιλογές που προσφέρονται από την υπάρχουσα ιεραρχική οργανωτική δοµή της βιβλιοθήκης. - Το βασικό µειονέκτηµα του µοντέλου ήταν ότι προσπαθούσε να εφαρµόσει νέες πρακτικές και στρατηγική, διατηρώντας ουσιαστικά την παλαιότερη οργανωτική δοµή της Βιβλιοθήκης. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβλήµατα, δηµιουργήθηκε αµέσως το ερώτηµα πως θα ήταν δυνατό να προχωρήσει ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση του νέου δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης µέσα από τον οποίο θα προσφέρονταν σχεδόν το σύνολο των νέων υπηρεσιών. Ήταν πλέον φανερό ότι το υπάρχον ιεραρχικό µοντέλο δεν µπορούσε να λειτουργήσει για τον παραπάνω σκοπό. Έτσι από επιτακτική ανάγκη, αποφασίστηκε εντός του 2002 η δηµιουργία της "Οµάδας Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του Web Site", δηλαδή µια οµάδα στην οποία θα µετείχαν µέλη από διάφορα Τµήµατα της Βιβλιοθήκης ( ιοίκησης, Πληροφοριακών Συστηµάτων, Γραµµατείας & ηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης) τα οποία όµως για το συγκεκριµένο project θα ήταν υπόλογα όχι στον υπεύθυνο του Τµήµατος που ανήκαν, αλλά στον υπεύθυνο του project για το Web site. 5

6 Με τον παραπάνω τρόπο δηµιουργήθηκε από λειτουργική ανάγκη η πρώτη οµάδα "matrix" στη Βιβλιοθήκη. Σήµερα, ενώ έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος που λειτουργεί, δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβληµα στην επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας, ούτε και µε τα άλλα Τµήµατα της Βιβλιοθήκης, ενώ ο συντονισµός και η ενηµέρωση του Προϊστάµενου της Βιβλιοθήκης για την πρόοδο των εργασιών είναι άµεση και χωρίς κόστος χρόνου. Επίσης, το ίδιο έγινε και για το project της γκρίζας βιβλιογραφίας και σταδιακά έχει αρχίσει να γίνεται µε διάφορα άλλα projects που υλοποιούνται (π.χ. εγκατάσταση και λειτουργία καταλόγου αρχειακού υλικού κλπ.). 3 η περίοδος οργανωτικής αλλαγής: Απρίλιος 2004 Σεπτέµβριος Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, και µε αφορµή το κλείσιµο των διαφόρων Παραρτηµάτων της Βιβλιοθήκης στο Βόλο και τη µεταφορά του συνόλου των λειτουργιών της στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης το καλοκαίρι του 2004, αποφασίστηκε ο πλήρης επανασχεδιασµός του οργανωτικού µοντέλου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η παραπάνω διαδικασία άρχισε τον Απρίλιο του 2004 και αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Μαΐου. Τα βασικά στοιχεία του επανασχεδιασµού είναι: - Αλλαγή φιλοσοφίας: Μετάβαση από το ιεραρχικό-λειτουργικό µοντέλο σε ένα µεικτό µοντέλο λειτουργικού "matrix". ηλαδή η οργάνωση της βιβλιοθήκης αναπτύσσεται κάθετα σε Τµήµατα ή µικρότερες µονάδες, αλλά και οριζόντια σε οµάδες έργου (project teams). Οι πάγιες εργασίες της Βιβλιοθήκης υλοποιούνται από τα Τµήµατα κάτω από την επίβλεψη του Υπεύθυνου Τµήµατος, ενώ οι τα επιµέρους έργα από τις αντίστοιχες οµάδες µε ευθύνη του υπεύθυνου κάθε project. Ο υπεύθυνος κάθε project έχει την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίησή του, ενώ οι υπεύθυνοι των Τµηµάτων τους προσφέρουν τεχνική και διοικητική υποστήριξη. H κατανοµή του προσωπικού σε αυτά γίνεται από Οµάδα Εργασίας που αποτελείται από τον Προϊστάµενο της Βιβλιοθήκης, τους Υπευθύνους των εµπλεκοµένων κάθε φορά Τµηµάτων και τον υπεύθυνο κάθε project. Με τον παραπάνω τρόπο αναµένεται να επιτευχθεί το µοίρασµα καθηκόντων πέρα από τη συµβατική θέση κάθε µέλους του προσωπικού στο οργανόγραµµα της Βιβλιοθήκης. Επίσης, δεν θεωρείται αναγκαίο όλο το προσωπικό να µετέχει στις οµάδες έργου (project teams). - Στάδια επανασχεδιασµού: 1. Αναλυτική καταγραφή όλων των συστατικών που συνιστούν τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης: Πληροφοριακές πηγές και τρόποι πρόσβασης σε αυτές, Υλικοτεχνική υποδοµή [εξοπλισµός και χώροι], Υπηρεσίες [πρόσβασης στους χώρους και πληροφοριών για τη Βιβλιοθήκη, δανεισµού διαδανεισµού, πληροφοριακής υποστήριξης, υποστήριξης ατόµων µε αναπηρίες, παροχής εξοπλισµού κλπ.], Εκπαίδευση [χρηστών-προσωπικού], Λειτουργίες [προσκτήσεις, καταλογογράφηση-ταξινόµιση, πληροφοριακά συστήµατα, web site κλπ.] Προσωπικό, ιοίκηση. 2. Οµαδοποίηση Υπηρεσιών και Λειτουργιών σε Οργανικές Μονάδες (Τµήµατα κλπ.): Να γίνει προσπάθεια να δηµιουργηθούν οργανικές µονάδες ανά προσφερόµενη οµάδα υπηρεσιών, πέραν των πάγιων λειτουργιών (π.χ. καταλογογράφηση). Να ληφθεί υπόψη το υπάρχων προσωπικό. 3. Κατανοµή προσωπικού στις Οργανικές Μονάδες και στις Οµάδες Έργων Να προκύψει µετά από συζήτηση µε το εµπλεκόµενο προσωπικό. 4. Ενηµέρωση όλου του προσωπικού για το νέο µοντέλο λειτουργίας 6

7 - Αξιολόγηση νέου οργανωτικού µοντέλου: Συµπεράσµατα Σταδιακή ανά εξάµηνο λειτουργίας και οριστική αξιολόγηση το Σεπτέµβριο του 2006 (µετά από 2 χρόνια λειτουργίας). Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας, αλλά και µέσα από την εξέταση της οργανωτικής πορείας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας τα τελευταία οκτώ χρόνια, είναι φανερό ότι υπάρχουν όλες οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν διεθνώς τις βιβλιοθήκες σε συνεχείς αλλαγές της δοµής τους τα τελευταία χρόνια. Από το παραπάνω παράδειγµα φαίνεται καθαρά ότι αυτές οι αλλαγές ενώ αρχικά προκλήθηκαν από καθαρά οικονοµικά αίτια, σταδιακά το βάρος των παραγόντων της αλλαγής µετατοπίστηκε στα τεχνολογικά τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν και στην αλλαγή της φιλοσοφίας και της πολιτικής της Βιβλιοθήκης. Κατά συνέπεια η επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληροφόρησης, αποτελεί µάλλον τον βασικότερο παράγοντα που εκ των πραγµάτων οδηγεί τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες σε αλλαγή της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας τους. Σύµφωνα µε τον Veaner (1994) "η ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη είναι ένας οργανισµός ακαδηµαϊκών υπηρεσιών". Αυτή ακριβώς η ακαδηµαϊκή λειτουργία της βιβλιοθήκης κάνει αναγκαία την οργάνωσή της µε τρόπο που να ακολουθεί, τουλάχιστον εν µέρει, την ακαδηµαϊκή οργάνωση ενός Ιδρύµατος και όχι την διοικητική των υπόλοιπων υπηρεσιών. Το παλιό λειτουργικό-ιεραρχικό µοντέλο οργάνωσης δεν φαίνεται ικανό να ανταποκριθεί στις σηµερινές απαιτήσεις που έχει η ακαδηµαϊκή κοινότητα από τις βιβλιοθήκες. Αντίθετα, το µεικτό µοντέλο του λειτουργικού "matrix", αποδεικνύεται και από καθηµερινή πρακτική, πιο κατάλληλο και για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, καθώς µπορεί να εξασφαλίσει αφ ενός µεν τη λειτουργική ευελιξία που απαιτείται να έχουν για να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες και συνεχείς αλλαγές των τεχνολογιών της πληροφορίας, αφ ετέρου δε και στις ανάγκες του προσωπικού τους για πιο ενδιαφέρον και προκλητικό περιβάλλον εργασίας. Ο τρόπος και η απόφαση για τον αν τελικά θα εντάξουν στην λειτουργία τους, µια τέτοια προσέγγιση οργάνωσης εξαρτάται από το µέγεθος και τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης κάθε Βιβλιοθήκης και Ιδρύµατος. Ένα µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας που υλοποιείται από µία Βιβλιοθήκη µπορεί να µην είναι δυνατό να εφαρµοστεί ή να είναι εντελώς ακατάλληλο για µία άλλη. Εκείνο που φαίνεται να είναι εντελώς σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν άµεσα τις υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχουν οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και αναγκαστικά να τις οδηγούν σε µικρότερες ή µεγαλύτερες προσαρµογές και αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. την 7

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Eckwright, G. Z. & Bolin, M. K., The hybrid librarian: the affinity of collection management with technical services and the organizational benefits of an individualized assignment. The Journal o f Academic Librarianship, 27(6), Eden, B. & Bierman, J. B., Knowledge access management at Lied Library: cataloguing and Web site reengineering. Library Hi Tech, 20(1), Eustis, J. D. & Kennedy, D. J., Library Reorganization & Restructuring. The Association of Research Libraries, SPEC Kit 215. McKinzie, S., Twenty-five Years of Collegial Management: The Dickinson College Model of Revolving Leadership and Holistic Librarianship. Library Philosophy and Practice, 2(2), Veaner, A. B., Paradigm lost, paradigm regained? A persistent personnel issue in academic librarianship, II. College & research libraries, 55,

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους"

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους" Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA

Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA & Β Α Ρ Β Α Ρ Α Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Ο Υ L I B R A R I A N - C U T L I B R A R Y Π Α Ν Η Σ Κ Ι Τ Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ζωγράφου, 27 Ιουνίου 2013 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Ο Συνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link = πρόσβαση στις επιστηµονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Συνέντευξη µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας προς την κ. Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣ. Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Ενότητα 1-Το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης έργων Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Επιβλέπων καθηγητής Κουλούρης Αλέξανδρος Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Αναβάθμιση & Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ΗΜΕΡΙΔΑ: Οι ελληνικές ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 3 πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2010 Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις και Ορισμοί 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Βάσει Ομάδων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Μια πρώτη προσέγγιση

Διοίκηση Βάσει Ομάδων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Μια πρώτη προσέγγιση Διοίκηση Βάσει Ομάδων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Μια πρώτη προσέγγιση Ιφ. Βαρδακώστα Bιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ifigenia@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της οργάνωσης

Η λειτουργία της οργάνωσης Η λειτουργία της οργάνωσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Νοέµβριος 2000 ρ. Κατερίνα Συνέλλη ιευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Πατρών Κλωντίνη έρβου Βιβλιοθήκη Φυσικού Τµήµατος Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 10 : Παραδοσιακές οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτική συνάντηση για τη δηµιουργία κεντρικής βάσης βιβλιογραφικών δεδοµένων-απθ Τετάρτη, , Αίθουσα Συγκλήτου

Ενηµερωτική συνάντηση για τη δηµιουργία κεντρικής βάσης βιβλιογραφικών δεδοµένων-απθ Τετάρτη, , Αίθουσα Συγκλήτου Ενηµερωτική συνάντηση για τη δηµιουργία κεντρικής βάσης βιβλιογραφικών δεδοµένων-απθ Τετάρτη, 22. 08.2012, Αίθουσα Συγκλήτου Εισήγηση Προέδρου ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ, Αντιπρυτάνεως Aκαδηµαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Οργάνωση κατασκευαστικού φορέα Κλασσικές μορφές οργάνωσης Αμοιβή εργαζομένων στα έργα Η οργανωτική δομή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης;

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; Κεφάλαιο 2 ο Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Όταν το άτομο δημιούργησε ομάδες. Για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ανάληψη ενός έργου θέτει σε κίνηση έναν αριθμό ατόμων, τα οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Εργαλεία διαχείρισης γνώσης και συντονισμού ομάδων εργασίας Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Bissell Library Information Literacy Collaboration:

Bissell Library Information Literacy Collaboration: Bissell Library Information Literacy Collaboration: Successes and Future Goals Teresa Grenot: Libraries Director, Bissell & Eleftheriades Library, Anatolia & ACT Stella Asderi: Librarian, Bissell Library,

Διαβάστε περισσότερα

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ»

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» -VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2013-2016) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 1 Αποστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως απαραίτητη μονάδα στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT)

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. απολογιστικά στοιχεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. απολογιστικά στοιχεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ απολογιστικά στοιχεία 2000 2001 Στις ενότητες που ακολουθούν παραθέτουµε τα πιο πρόσφατα απολογιστικά στατιστικά στοιχεία (Οκτώβριος 2001) αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα