ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόµενο Μαθηµάτων

2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αγγλικά Ορολογία: ιδασκαλία Αγγλικής σε προηγµένο επίπεδο µε σκοπό να µπορούν οι σπουδαστές να κατανοούν, µε άνεση, αγγλοσαξονικά βιβλία και σχετικά άρθρα σχετικά µε τα σπουδαιότερα µαθήµατα γενικής και ειδικής υποδοµής. Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση ικανότητας χειρισµού της γλώσσας σε ειδικά θέµατα διαχείρισης της πληροφορίας. Αγγλικά/Γερµανικά Ι: Εµπέδωση της γνώσης της γλώσσας στην προφορική και γραπτή επικοινωνία. υνατότητα χρήσης της γλώσσας σε κοινωνικό και επαγγελµατικό επίπεδο. Απλά κείµενα ειδικότητας σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος, απλές επιστολές, βιογραφικά σηµειώµατα, περιλήψεις. Ασκήσεις γραµµατικής. Αγγλικά/Γερµανικά ΙΙ: Βελτίωση και εµπέδωση της γλώσσας στην προφορική και γραπτή επικοινωνία. Απόκτηση ικανότητας χρήσης της γλώσσας ειδικότητας (ορολογία) για επαγγελµατικούς σκοπούς. Κείµενα ειδικότητας σχετικά µε το αντικείµενο της πληροφορίας. Επιστολές, αιτήσεις, απλές αναφορές, note taking, εµβάθυνση γραµµατικών φαινοµένων. Αλγοριθµοποίηση: Αλγόριθµοι-Βασικές έννοιες. Ανάπτυξη αλγορίθµων. Μεθοδολογίες σχεδιασµού και χαρακτηριστικά αλγορίθµων. Τρόποι παράστασης αλγορίθµων (διαγράµµατα ροής, ψευδοκώδικας). Ανάπτυξη προγράµµατος και θεµελιώδεις έννοιες προγραµµατισµού σε αλγοριθµική γλώσσα. Βασικές αλγοριθµικές δοµές. οµή ακολουθίας, δοµές επιλογής, δοµές επανάληψης. Ανάλυση Συστηµάτων-Τεχνολογία Λογισµικού: Μεθοδολογία Ανάλυσης και σχεδίασης συστηµάτων. Σχεδίαση Λογικών εδοµένων και Επεξεργασιών. Περιγραφή Συστήµατος Ανάπτυξης Εφαρµογών. Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισµικού, η ανάπτυξη λογισµικού ως βιοµηχανική διαδικασία. Κύκλος ζωής λογισµικού, µοντέλα κύκλου ζωής. Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού. ιοίκηση έργων λογισµικού, επίπεδα ωριµότητας της διαδικασίας ανάπτυξης λογισµικού. Χρήση τεχνολογίας CASE. Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός: Αφοµοίωση της αντικειµενοστρεφούς προσέγγισης για τον προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εµπέδωση µέσα από

4 θεωρητική διδασκαλία και από εργαστηριακές ασκήσεις των πλεονεκτηµάτων του αντικειµενοστρεφούς σχεδιασµού και προγραµµατισµού Η/Υ. Εκµάθηση της γλώσσας προγραµµατισµού C++, ως γλώσσας αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού, αλλά και ως υπερσυνόλου της C. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία: Ασύµµετρα και συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα. Επαλήθευση ταυτότητας. Μηχανισµοί Αυθεντικοποίησης. Συναρτήσεις Κατακερµατισµού Ψηφιακές Υπογραφές. Έλεγχος Πρόσβασης. Ασφάλεια Υπολογιστών. Ασφάλεια UNΌX.Έννοιες Ασφάλειας ικτύων. ιαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Επικ. Συστηµάτων. Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Firewalls. Γερµανικά Ορολογία: Εκµάθηση ορολογίας σχετικής µε το αντικείµενο των υπολογιστών και της διαχείρισης της πληροφορίας. Εµπλουτισµός λεξιλογίου και µε κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία για την κατανόηση της γερµανικής κουλτούρας και των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων. Κατανόηση προφορικού και γραπτού κειµένου, απόκτηση ικανότητας συµµετοχής σε διάλογο. Γραφικά: Εισαγωγή στα γραφικά µε υπολογιστή (computer graphics: αρχεία και δεδοµένα γραφικών. Θεµελιώδη θέµατα δισδιάστατων γραφικών. Θεµελιώδη θέµατα τρισδιάστατων γραφικών. Υπολογιστική γεωµετρία. Αρχεία γραφικών. Συµπίεση δεδοµένων γραφικών. ιακριτά Μαθηµατικά - Γραµµική Άλγεβρα: Ανάπτυξη των βασικών θεµάτων των διακριτών µαθηµατικών και της γραµµικής άλγεβρας που βρίσκουν εφαρµογές στην οικονοµική επιστήµη και την επιστήµη της πληροφορικής. Βασικές έννοιες της απαρίθµησης των γραφηµάτων και της άλγεβρας Boole. ιαχείριση Έργων: Κύκλος ζωής του έργου, Μελέτη σκοπιµότητας, ίκτυο έργου, Κύκλος προγραµµατισµού και ελέγχου, ιαδικασία εκτίµησης και δοµική ανάλυση έργου, Γραµµικά χρονοδιαγράµµατα, το διάγραµµα Gantt, η µέθοδος PERT, Προγραµµατισµός πόρων, Λογιστική έργου, ιαχείριση έργου σε συνθήκες αβεβαιότητας, Σχέση κόστουςχρόνου, ιοίκηση έργου µε Η/Υ. ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων: Εισαγωγή στην ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Επιχειρησιακή στρατηγική και στρατηγική διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων. Σηµασία, στόχοι, αρµοδιότητες και ο ρόλος του τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. Οργάνωση και στελέχωση του τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων.

5 Προγραµµατισµός, στρατολόγηση και επιλογή Ανθρώπινου υναµικού. Αξιολόγηση απόδοσης. Αµοιβές. Ανάπτυξη προσωπικού. Οργάνωση εργασίας. Σχεδιασµός καριέρας. ιοίκηση ειδικών οµάδων. ιαχείριση Βάσεων εδοµένων στο ιαδίκτυο: Κατάρτιση στις αρχιτεκτονικές των εφαρµογών διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µέσω διαδικτύου. Γνώση ανάπτυξης δικτυακών εφαρµογών µε δυνατότητα χρήσης βάσεων δεδοµένων. ιαχείριση Κρίσεων: ιαχείριση Κρίσεων ως διοικητικό έργο. Ορισµός, οριοθέτηση, σηµασία και επιπτώσεις των κρίσεων. Τυπολογία των επιχειρησιακών κρίσεων. Χαρακτηριστικά, φάσεις, πορεία των κρίσεων. υνητικές αιτίες και αφορµές πρόκλησης κρίσεων. Πεδία κρίσεων. ιαδικασία µιας στοχοθετηµένης διαχείρισης κρίσεων. Αναγνώριση ενδείξεων-παρατήρηση-αξιολόγηση συµπτωµάτων. Ο σχεδιασµόςπρογραµµατισµός ως προστάδιο της σύγκρισης δέον/είναι. Ανάλυση αιτίων- ιάγνωση. Προληπτική ανάλυση κινδύνων. ιερεύνηση των ερεθισµάτων. Σχεδιασµός µέτρων - θεραπεία. Προληπτικό Μάνατζµεντ κρίσεων. Αντιµετώπιση κρίσεων. ιαχείριση Πληροφοριών σε Περιβάλλον Client/ Server: Σύγχρονες αρχιτεκτονικές. Γενικά για το µοντέλο Client/Server. Κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Θεωρία συναρτησιακών εξαρτήσεων και προχωρηµένα θέµατα κανονικοποίησης. Βελτιστοποίηση αιτηµάτων προσπέλασης. Σύγχρονες κατευθύνσεις τεχνολογίας Βάσεων εδοµένων. Βάσεις κειµένου. Βάσεις πολυµέσων. Βάσεις στο ιαδίκτυο. Συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών. οµηµένη Γλώσσα Προγραµµατισµού (SQL) και συστήµατα τέταρτης γενιάς (4GLs). ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο: Κατάρτιση στις υπηρεσίες του Internet. Στη γλώσσα περιγραφής υπερκειµένου HTML. Γνώση ανάπτυξης εφαρµογών Web Based. Εισαγωγή στη χρήση των της γλώσσας προγραµµατισµού Tcl και javascript. ιδακτική στην Πληροφορική και την ιοίκηση: Βασικές έννοιες της Γενικής ιδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής. Μέθοδοι διδασκαλίας, ιδακτικές ασκήσεις σε εικονικές και πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας - Ανάλυση της διδακτικής διαδικασίας µε παραδείγµατα. Υιοθέτηση αρχών, οι οποίες βοηθούν στην ανανέωση της διδακτικής του µαθήµατος. Οι αρχές αυτές στηρίζονται στην παιδαγωγική ψυχολογία και στην οργάνωση των σύγχρονων Αναλυτικών Προγραµµάτων. ιοίκηση Επιχειρήσεων: Το Μάνατζµεντ από θεσµική και διαδικαστική άποψη. Τάσεις και προβληµατισµοί στην επιστήµη του Μάνατζµεντ. Οικονοµικοί οργανισµοί και

6 επιχειρήσεις. Στρατηγικός Σχεδιασµός/Προγραµµατισµός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος. οµές εδοµένων: Τύποι και χαρακτηριστικά δεδοµένων και µεταβλητών. Γραµµικές δοµές δεδοµένων. Μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες σταθερών διαστάσεων. Λίστες. Η έννοια του κόµβου ως δοµικό στοιχείο της λίστας. Απλά/ ιπλά συνδεδεµένες λίστες. Στοίβες-Ουρές. υναµικές οµές. οµές ένδρων. Γράφοι. Προβλήµατα ταξινόµησης σε πίνακες και λίστες. Γραφήµατα και βασικοί αλγόριθµοι. Πίνακες µεταβλητού µεγέθους. Τα διανύσµατα. Εναλλακτικοί τρόποι δεικτοδότησης σε πίνακες. οµηµένος προγραµµατισµός: Η ιστορία των Γλωσσών Προγραµµατισµού-Αρχές οµηµένου Προγραµµατισµού. Η έννοια της Αφαίρεσης (Abstract)-Tύποι (Typing)- Αφαιρετικοί Τύποι εδοµένων (Abstract data types). Συντακτικό. Μεταγλώττιση και εκτέλεση προγράµµατος. Αλγόριθµοι-Βασική δοµή προγράµµατος. Η γλώσσα C++ και η περιγραφή της. Τύποι δεδοµένων, εκφράσεις. Βασικές εντολές προγραµµατισµού. ιαδικασίες, υποπρογράµµατα, συναρτήσεις. Μεταβίβαση Παραµέτρων. Πίνακες (Arrays). Αναζήτηση, Ταξινόµηση, Παρεµβολή, Σύζευξη, Ενηµέρωση αρχείων, Επίπεδα ελέγχου. Ειδικά Θέµατα ικαίου: Ειδικές πτυχές του δικαίου που αφορούν σε ζητήµατα νοµότυπης διαχείρισης και διάδοσης πληροφοριών µέσω ηλεκτρονικών δικτύων καθώς και σε ζητήµατα που ανακύπτουν από την ψηφιοποίηση / αποϋλοποίηση και την παγκοσµιοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Έκφραση & Επικοινωνία: Ο ρόλος και οι γενικές αρχές της επικοινωνίας. Ειδικές µορφές γραπτής επικοινωνίας: Προσωπικά έγγραφα. Υποµνήµατα και υπηρεσιακά σηµειώµατα. Προτάσεις. Συµφωνίες. Συµβάσεις (δηµόσιες και ιδιωτικές). Οδηγίες. Σύνταξη υπηρεσιακών εκθέσεων. Αλληλογραφία δηµοσίων υπηρεσιών. Βασικά χαρακτηριστικά και κανόνες. Αποδέκτες. Τραπεζικές εργασίες και αλληλογραφία. Προφορική επικοινωνία. Ηλεκτρονικές Μορφές Επικοινωνιών. Αυτόµατη Ροή Εγγράφων και Μαζική Αποστολή εµπορικής αλληλογραφίας. Επιχειρηµατικές Σελίδες στο Ιnternet. Παρουσίαση προϊόντων και πληροφοριών µέσω του ιαδικτύου. Κιόσκια Πληροφοριών. Έµπειρα Συστήµατα & Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων: Έµπειρα συστήµατα και ανάπτυξη παραδειγµάτων έµπειρων συστηµάτων σε µια συναρτησιακή γλώσσα µε τη βοήθεια κελύφους ανάπτυξης. Το µάθηµα προσφέρει µια σε βάθος µελέτη των τεχνικών ανάπτυξης των Εµπείρων Συστηµάτων (ΕΣ) και αναλύει τη σηµερινή κατάσταση στο χώρο των ΕΣ fόσον αφορά τις εφαρµογές τους. Παράλληλα παρουσιάζεται σε λεπτοµέρεια η ανάπτυξη µιας παραδειγµατικής fuzzy inference engine και γίνονται πολλά παραδείγµατα

7 ανάπτυξης ασαφών έµπειρων συστηµάτων κυρίως αναφορικά µε επιχειρηµατικές εφαρµογές. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή: Ανάλυση και κατανόηση του τρόπου επικοινωνίας των ανθρώπων µε τους υπολογιστές µέσω της διεπιφάνειας χρήστη και της βασικής έννοιας της ευχρηστίας µίας διεπιφάνειας χρήστη. Μέθοδοι ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης διεπιφανειών χρήστη και διαδραστικών συστηµάτων γενικότερα. Επικοινωνίες εδοµένων- ίκτυα Η/Υ: Εισαγωγή στις βασικές αρχές επικοινωνίας δεδοµένων, στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες καθώς και στις βασικές έννοιες ικτύων επικοινωνιών. Κατανόηση της τεχνολογίας ικτύων Υπολογιστών σε επίπεδο αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων και των επιπέδων του µοντέλου αναφοράς OSI. Επιχειρηµατικότητα- ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: Ίδρυση Μικροµεσαίας Επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία- εοντολογία. Κύκλος ζωής και δοµής της ΜΕ. Επιχειρηµατικός σχεδιασµός. Χρηµατοοικονοµικά θέµατα. Άσκηση Ηγεσίας. Στρατηγική επιχειρησιακών αποφάσεων. Εναλλακτικές λύσεις στρατηγικών αποφάσεων. Συγκριτική ιοίκηση Επιδόσεων. ηµιουργικότητα και καινοτοµία. Επιχειρησιακή Έρευνα: Θεµελιώδη εργαλεία της Επιχειρησιακής 'Έρευνας και χρησιµοποίηση Μαθηµατικών Μεθόδων για την επίλυση Προβληµάτων Βελτιστοποίησης. Βασικές έννοιες της Επιχειρησιακής 'Έρευνας του Μαθηµατικού Προγραµµατισµού και της χρησιµότητας των Μαθηµατικών Μοντέλων για την επίλυση συγκεκριµένων οικονοµικών προβληµάτων. Ευρωπαϊκός Πολιτισµός & Ευρωπαϊκή Ένωση: Εξοικείωση µε τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στάδια εξέλιξης και τις Αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του µαθήµατος αποτελεί η απόκτηση ικανότητας εύκολης διάγνωσης του πλαισίου συνθηκών που επηρεάζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης. Εφοδιαστική (Logistics): Ο σκοπός, το αντικείµενο, οι στόχοι, τα στοιχεία της διαχείρισης αποθήκης και διανοµής (logistics). Η Πολιτική εξυπηρετήσεως των πελατών, κύκλος παραγγελίας, πιστωτική πολιτική, αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρετήσεως των Πελατών. ιοίκηση και έλεγχος αποθεµάτων. Η σηµασία των Logistics για την επιχείρηση και την οικονοµία. Κανάλια διανοµής. Πολιτική και έλεγχος Logistics. Τεχνική και µεθοδολογία Logistics. Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις. ιοίκηση ροής υλικών.

8 Προµήθειες (αγορές). Επεξεργασία παραγγελιών και πληροφοριακά συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων. Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή ράση: Παρουσίαση των δοµικών στοιχείων του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, των κρίσιµων πεδίων εφαρµογής του, των τεχνολογιών που αξιοποιεί, τις επιπτώσεις του στην Επιχείρηση και την απασχόληση, καθώς και την προσέγγιση ζητηµάτων που αφορούν την ηλεκτρονική επιχειρησιακή δραστηριότητα. Ιδιωτική Οικονοµική: Τυπολογία και Μορφολογία των Οικονοµικών Μονάδων- ιάκριση των επιχειρήσεων. Ανάλυση του νεκρού σηµείου του κύκλου εργασιών. Παραγωγικότητα και Αποτελεσµατικότητα-Αποδοτικότητα. Επιχειρησιακοί κίνδυνοι και Ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. είκτες Αποτελεσµατικότητας, διάρθρωση και µέθοδοι αξιολόγησης Επενδύσεων. Ρευστότητα και δείκτες διάρθρωσης. Τεχνικές αριστοποίησης και προγνώσεων. Ανάλυση παραγόντων της παραγωγικότητας. Κριτήρια βιωσιµότητας Επιχειρήσεων. Λειτουργικά Συστήµατα: Παρουσίαση των βασικών στοιχείων των Λειτουργικών Συστηµάτων Η/Υ και των προσφεροµένων στους χρήστες υπηρεσιών και δυνατοτήτων διαχείρισης υπολογιστικών συστηµάτων µέσα από τα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα. Λογιστική: Η απόκτηση ικανότητας αυτόνοµης Λογιστικής παρακολούθησης των στοιχείων του ενεργητικού, Ξένου κεφαλαίου και Ιδίου κεφαλαίου µιας επιχειρηµατικής µονάδας. Εκµάθηση των λογιστικών εννοιών και κατανόηση του µηχανισµού της λογιστικής εργασίας στο σύνολο της. Μαθηµατικά στη ιοίκηση: Ανάπτυξη βασικών θεµάτων του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισµού και των διαφορικών εξισώσεων α' τάξης που βρίσκουν εφαρµογές στην οικονοµική επιστήµη και την επιστήµη της πληροφορικής. Βασικών έννοιες, τεχνικών και µεθόδων παραγώγισης και ολοκλήρωσης. Η προαγωγή της µαθηµατικής παιδείας και σκέψης του σπουδαστή. Μάρκετινγκ της Πληροφορίας: Η έννοια, η φιλοσοφία, το περιβάλλον και τα συστήµατα Marketing. Ανάλυση του προγραµµατισµού, Συστήµατα Πληροφοριών και έρευνα Marketing. Η αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή. Στρατηγική του προϊόντος, της τιµολόγησης, του συστήµατος διανοµής, της επικοινωνίας και προβολής. Οργάνωση και υλοποίηση του προγράµµατος Marketing. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων του Marketing. Βιοµηχανικό, κοινωνικό και διεθνές Marketing.

9 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας: Επιστηµονική προδιάθεση και καλλιέργεια αυτής. Ορισµός, αντικείµενο, σκοποί και χρησιµότητα της επιστήµης. Επιστηµονικές µέθοδοι, αναζήτηση και εκλογή θέµατος επιστηµονικής εργασίας. Επιστηµονική εργασία (προκαταρκτικές ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες συγγραφής, δοµή, κριτική. Μηχανογραφηµένη Εµπορική ιαχείριση: Οργάνωση στοιχείων αποθήκης σε αρχεία. Περιγραφή βασικών λειτουργιών συστήµατος αποθήκης και υλοποίηση τους µε υπολογιστή. Ο κύκλος αγορών-πληρωµών, εισπράξεων-πωλήσεων, αξιόγραφων. θέµατα Μισθοδοσίας. Εφαρµογές λογιστικών πακέτων. Τήρηση Μητρώου Παγίων. Φορολογία Εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων. Εφαρµογές σχετικών πακέτων. Μηχανογραφηµένη Λογιστική: ιερεύνηση των πληροφοριακών αναγκών των επιχειρήσεων. Αντιµετώπιση τους µε την δηµιουργία και λειτουργία των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων (Λ.Π.Σ). Κατανόηση των Λ.Π.Σ από τους σπουδαστές. Έννοιες Μηχανογράφησης- Μηχανοργάνωσης. Οικονοµική: Εισαγωγή στις βασικές οικονοµικές έννοιες της οικονοµικής επιστήµης και το οικονοµικό πρόβληµα. Τα οικονοµικά αγαθά, πώς παράγονται, οι συντελεστές παραγωγής, η ανταλλαγή-εξειδίκευση και το θέµα της ανάπτυξης. Το αντικείµενο και η µεθοδολογική προσέγγιση της οικονοµικής επιστήµης και η διάκριση της σε µικροοικονοµία και µακροοικονοµία. Ολική ιαχείριση Ποιότητας: Τα δοµικά στοιχεία της Ολικής ιαχείρισης Ποιότητας (Ο Π) και ειδικότερα: Τα εργαλεία του Μάνατζµεντ πελατών. Ανθρώπινο κεφάλαιο και Ολική Ποιότητα. Το πρόγραµµα µηδενικών λαθών. Το σύστηµα Ο Π. Κόστος ποιότητας. Πιστοποίηση µε το πρότυπο ISO 9000 και ISO Εφαρµογές της Ο Π. Κριτική της Ο Π. Προοπτικές. Ο Π σε έργα Λογισµικού. Οπτικός Προγραµµατισµός: Η αφοµοίωση του οπτικού προγραµµατισµού µέσω της εκµάθησης της γλώσσας Visual Basic. Οι εντολές, τύποι δεδοµένων, µεταβλητές, σταθερές, πίνακες και εγγραφές. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων εφαρµογής της Visual Basic, µε την εκπόνηση εργαστηριακής εργασίας. Παιδαγωγική: Αναλύονται το αντικείµενο, οι µέθοδοι έρευνας και η αυτοτέλεια της επιστήµης της Παιδαγωγικής, τίθενται και συζητούνται βασικά προβλήµατα, ερωτήµατα και ζητήµατα της, παρουσιάζονται και αναπτύσσονται θέσεις, αντιθέσεις και προβληµατισµοί για θέµατα, σχετικά µε την Παιδαγωγική.

10 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης: Στοιχεία θεωρίας συστηµάτων και εφαρµογή στα πληροφοριακά συστήµατα (ΠΣ) των επιχειρήσεων και οργανισµών. οµή, συστατικά στοιχεία, µορφολογία και ανάπτυξη Π.Σ. Είδη πληροφοριακών συστηµάτων. Κύκλος ζωής ενός Π.Σ., Μεθοδολογίες ανάλυσης συστηµάτων, Μελέτη σκοπιµότητας. Στρατηγικός σχεδιασµός, Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης έργων Πληροφορικής. ιαδικασίες προµήθειας, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης Π.Σ. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Αξιολόγηση συστηµάτων Πληροφορικής. Πληροφορική στη ιοίκηση: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την οικοδόµηση περισσότερο εξειδικευµένων γνώσεων. Ιστορική εξέλιξη της Πληροφορικής. Συστήµατα αρίθµησης. Κωδικοποίηση της πληροφορίας. Το υλικό και λογισµικό του υπολογιστή. Τηλεπληροφορική και τηλεπικοινωνίες. ίκτυα υπολογιστών. Αυτοµατισµός γραφείου. Βασικές Υπηρεσίες του Internet. Παγκόσµιος Ιστός. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. File Transfer Protocol. Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών: Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Πολυµέσων. Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας. Τεχνικές Συµπίεσης Κειµένου, Εικόνας και Video. Αποθηκευτικά Μέσα. Σύνθεση Αντικειµένων Πολυµέσων στο Χώρο και στο Χρόνο. Πρότυπα Συγχρονισµού και Αποθήκευσης Αντικειµένων Πολυµέσων. Κατανεµηµένα Συστήµατα Πολυµέσων. ιαχείριση Πόρων στα Συστήµατα Πολυµέσων, Μεθοδολογία και Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρµογών Πολυµέσων. Εισαγωγή σε συστήµατα ανάκτησης Πολυµεσικής Πληροφορίας. Προηγµένες Τεχνικές Προγραµµατισµού: Εκµάθηση και εµπέδωση µοντέρνων τεχνικών προγραµµατισµού για την ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρµογών που περιπλέκουν προηγµένες δοµές δεδοµένων, πολυνηµατική επεξεργασία, επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων, περιβάλλον Internet, γραφικά user-interfaces, αντικειµενοστραφείς έννοιες και χειρισµός εξαιρέσεων (exception handling). Σεµινάριο Τελειοφοίτων: Παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφοριών το οποίο τεκµηριώνουν κατά τρόπο που να το καθιστούν λειτουργικό στο περιβάλλον µιας επιχείρησης. Η εργασία περιλαµβάνει ανάπτυξη τεχνικής τεκµηρίωσης, συγγραφή οδηγιών προς τους χρήστες και παρουσίαση της εργασίας τους. Εναλλακτικά, παρουσίαση ενός επιχειρησιακού προβλήµατος µε τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης: Εισαγωγή στις προβλέψεις: Η ανάγκη για προβλέψεις. Είδη προβλέψεων. Επιλογή µεθόδου πρόβλεψης. ιερεύνηση χρονοσειράς

11 δεδοµένων. Ανάλυση της αυτοσυσχέτισης. Προβλέψεις µε µέσους όρους. Εκθετικές µέθοδοι εξοµάλυνσης. Στατιστική Επιχειρήσεων: Εισαγωγικές γνώσεις και µεθοδολογία της στατιστικής επιστήµης. Εφαρµογή των σηµαντικότερων στατιστικών εργαλείων και µεθόδων στη διοίκηση των επιχειρήσεων µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου Minitab for Windows. Η σύνδεση όλων αυτών των γνώσεων µε την επιχείρηση και το µάνατζµεντ. Στοιχεία Αστικού ικαίου: Έννοια του προσώπου (φυσικό νοµικό). Το δικαίωµα (κτήση, προστασία, περιορισµοί). Οι δικαιοπραξίες (είδη, προϋποθέσεις για την κατάρτιση τους, ελαττώµατα). Ειδικό ενοχικό δίκαιο (µισθώσεις, αδικοπραξίες, αδικαιολόγητος πλουτισµός, εγγύηση). Ζητήµατα εµπράγµατου και κληρονοµικού δικαίου. Στοιχεία Εµπορικού & Εργατικού ικαίου: Εκπαίδευση σε θέµατα σχετικά µε την εµπορική πρακτική από νοµικής απόψεως. Βασικά νοµικά ζητήµατα του εµπορίου προς διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών. Η ισχύουσα Εργατική Νοµοθεσία και Νοµολογία. Η αντιµετώπιση των διαφορών µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων µε την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων. Συστήµατα Βάσεων εδοµένων: Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Περιβάλλον Βάσεων εδοµένων. Βασικές δοµές φυσικής δεικτοδότησης δεδοµένων. ιαγράµµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων. Η γλώσσα SQL - Κανονικοποίηση. Χρηµατιστήριο-Τεχνική Ανάλυση: Ο ρόλος και η ιστορική εξέλιξη του χρηµατιστηριακού θεσµού. Είδη επιµελητηρίων, κύρια και παράλληλη αγορά. Το θεσµικό πλαίσιο. Η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς και η εποπτεία των συναλλαγών. Χρηµατιστηριακή διαδικασία διαµόρφωσης και διακύµανσης των τιµών. Μετοχές και µετοχική Ανάλυση. Μέθοδοι ανάλυσης των χρηµατιστηριακών τιµών. Ανάλυση Χαρτοφυλακίου. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση & Αποτίµηση Επιχειρήσεων: Ο ρόλος και η φύση της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης. Τεχνικές Προϋπολογισµού Κεφαλαίου. Αποτίµηση ενεργητικών περιουσιακών στοιχείων. Μελέτη της χρηµατοδοτικής ισορροπίας. Ανάλυση µε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Χρηµατοοικονοµική πρόβλεψη. Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ισολογισµός-Αποτελέσµατα Χρήσης-Κύκλος Ταµειακών Ροών. Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών δεικτών - Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών ενεργητικών στοιχείων. Τεχνικές Ελέγχου του Κόστους.

12 Στον Πίνακα 12.4 αναγράφονται οι τίτλοι των µαθηµάτων, οι διδάσκοντες, η ύπαρξη ή µη ιστοσελίδας µαθήµατος, η σελίδα του Οδηγού Σπουδών στην οποία αναφέρεται το µάθηµα καθώς και ο τύπος του µαθήµατος. Στον Πίνακα 12.5 αναγράφεται για κάθε µάθηµα ανά εξάµηνο η περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται, η πολλαπλή βιβλιογραφία, το σύνολο ωρών και οι διδακτικές µονάδες του µαθήµατος, άλλες δραστηριότητες που πιθανώς υπάρχουν τέλος αν υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικών µέσων. Όλα τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από τα απογραφικά δελτία µαθήµατος των δύο τελευταίων εξαµήνων καθώς και από τα ερωτηµατολόγια του εκπαιδευτικού προσωπικού επίσης για τα δύο τελευταία εξάµηνα.