Μέθοδος ανάλυσης και ενίσχυσης ικανοτήτων για την (επαν-)ένταξη των εργαζοµένων σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδος ανάλυσης και ενίσχυσης ικανοτήτων για την (επαν-)ένταξη των εργαζοµένων σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας"

Transcript

1 Dr. Martin Kröll Μέθοδος ανάλυσης και ενίσχυσης ικανοτήτων για την (επαν-)ένταξη των εργαζοµένων σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας Nr. 6 Bochum

2 Μέθοδος ανάλυσης και ενίσχυσης ικανοτήτων για την (επαν-)ένταξη των εργαζοµένων σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας Martin KRÖLL (2012) Institut für Arbeitswissenschaft, Ruhr-Universität Bochum Universitätsstraße 150, D Bochum (Το ακόλουθο κείµενο αποτελεί σε µεγάλο βαθµό µετάφραση του άρθρου: Kröll, M. (2012): Instrument zur Kompetenzanalyse und schöpfung (INKAS) zur Reintegration von Erwerbstätigen in geförderten Beschäftigungsverhältnissen [Μέθοδος ανάλυσης και ενίσχυσης ικανοτήτων INKAS για την (επαν-) ένταξη των εργαζοµένων σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας)]. Στο GFA (Hrsg.): Gestaltung nachhaltiger Arbeitssysteme. Dortmund, S ) Περίληψη: Για την αντιµετώπιση της Προβληµατικής της ελλιπούς επανένταξης εργαζοµένων και των προκλήσεων της δια βίου µάθησης αναλύεται στο πλαίσιο χρηµατοδοτούµενου από την ΕΕ έργου η εφαρµοσιµότητα της Μεθόδου LWM [Loonwaarde Methodiek - Μέθοδος Αξίας Αποδοχών] από την Ολλανδία τη χώρα µε το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ και οι δυνατότητες µεταφοράς σε άλλες χώρες της ΕΕ (Γερµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και Ισπανία). Με τη µέθοδο LWM συλλέγονται δεξιότητες ενός εργαζοµένου, χρησιµοποιώντας ένα ερωτηµατολόγιο στη βάση ορισµένων κριτηρίων σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους προϊσταµένους, τους αντίστοιχους εργαζοµένους και ενός επαγγελµατικού συµβούλου. Καταγράφονται πιθανά σηµεία µιας πιο στοχευµένης διαχείρισης επιδοτούµενης απασχόλησης. Εστιάζεται πρωτίστως στους τρόπους βελτίωσης Μετρήσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων των απασχολούµενων καθώς και ταχύτερης επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Λέξεις-κλειδιά: Loonwaarde Methodiek, Lohnwertmethode, Μέθοδος Αξίας Αποδοχών, ιά Βίου Μάθησης, Ανάπτυξη εξιοτήτων, Επανένταξη ανέργων/αναζητούντων εργασία 1. Αφετηρία και θεωρητικό πλαίσιο Στο πλαίσιο της αυξανόµενης σηµασίας της δια βίου µάθησης στο χώρο εργασίας σε µια ολοένα πιο σύνθετη (παγκοσµιοποιηµένη) εργασιακή καθηµερινότητα και της αναγκαιότητας εξασφάλισης της απασχολησιµότητας (ικανότητας απασχόλησης) των ατόµων που αναζητούν εργασία, κερδίζουν διαρκώς σε σηµασία προσεγγίσεις για τη µέτρηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της άτυπης µάθησης. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat (στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τον Ιούνιο του ,42 εκατοµµύρια άτοµα ήταν άνεργοι στην ΕΕ των 27, 19,27 εκατοµµύρια άτοµα από αυτά στη ζώνη του ευρώ. Συγκρίνοντας την τρέχουσα ανεργία µε στοιχεία Ιουνίου του 2012, παρατηρείται µια αύξηση του αριθµού των ανέργων στην ΕΕ των 27 κατά και στη ζώνη του ευρώ κατά Η Ολλανδία έχει, όπως επίσης κατά τους προηγούµενους µήνες, µε 6,8% τα χαµηλότερα ποσοστά της ανεργίας (Eurostat, 2012). Επίσης στην περιοχή ανεργίας των νέων, η Ολλανδία έχει µε 11% µία από τις χαµηλότερες τιµές ανεργίας στην ΕΕ. 2

3 Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται, ωστόσο, στην Ισπανία (26,3%, ανεργία νέων 56,1%) και Ελλάδα (26,9% τον Ιούλιο, 58,7% ανεργία των νέων). Σ αυτές τις χώρες καταγράφονται και οι µεγαλύτερες αυξήσεις του αριθµού των ανέργων: στην Ελλάδα, για παράδειγµα, το ποσοστό του 23,1% από τον Απρίλιο του 2012 αυξήθηκε σε 26,9% τον Απρίλιο του Η ταχεία επιστροφή των ανέργων σε τακτική σχέση εργασίας, η µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας, η επανένταξη ατόµων µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας (55 +) στην αγορά εργασίας αποτελεί κύρια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2012). Αυτό το ζήτηµα καθίσταται περισσότερο επείγον από το γεγονός ότι τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης έχουν φτάσει σε πολλές χώρες της ΕΕ στο όριο της οικονοµικής ικανότητας τους (Giehle 2011). Επιπλέον, πολλές χώρες της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει ότι δεν µπορούν πλέον να συνεχίσουν την πρακτική πρόωρης συνταξιοδότησης στο µέλλον, καθώς αυτή συµβάλλει σε µια υψηλή επιφόρτηση των κοινωνικών συστηµάτων. Η «Methodiek Loonwaarde Activa» (Μέθοδος Αξίας Αποδοχών της Activa, εν συντοµία LWM) µπορεί να θεωρηθεί ως ένα πιθανή (ικανή) προσέγγιση για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι η εξεύρεση τρόπων για τη µακροπρόθεσµη απασχόληση µέσω της ανάλυσης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων των ανθρώπων, που αναζητούν εργασία. Με την LWM µετρούν (αξιολογούν) εκπαιδευµένοι σύµβουλοι τις επαγγελµατικές ικανότητες ενός εργαζοµένου στους τοµείς «βασικές δεξιότητες», «προσωπικές δεξιότητες», «ειδικές λειτουργικές δεξιότητες και συγκρίνουν τις τιµές µέτρησης µε τις απαιτήσεις για µια συγκεκριµένη θέση εργασίας. Ο βαθµός της προσαρµογής των δεξιοτήτων των εργαζοµένων στις απαιτήσεις της εργασίας αντανακλάται στην αποκαλούµενη «Αξία Αποδοχών». Τα τελευταία χρόνια διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν ασχοληθεί µε εργαλεία για την διάγνωση της επαγγελµατικής επάρκειας και έχουν αναπτύξει τέτοια διαγνωστικά εργαλεία (Jude et al. 2008). Ο Rauner (2008) ασχολείται, για παράδειγµα, µε τη µέτρηση δεξιοτήτων στον τεχνικό τοµέα. Ορίζει την ικανότητα επαγγελµατικής δραστηριότητας (berufliche Handlungskompetenz) ως «είκτη του βαθµού επίτευξης επαγγελµατικής επάρκειας» (σ. 81) και το διαφοροποιεί από τα τυπικά προσόντα και την νοηµοσύνη. Εδώ κεντρικό ρόλο έχουν οι έννοιες της πρακτικής γνώσης και η ανάκλαση γνώσης από την και στη πράξη (Reflection on Action, Reflection in Action). Αφετηρία αυτών των επιστηµονικών προσεγγίσεων αποτελούν οι διαδικασίες συγκεκριµένων εργασιών, καθώς και οι σχετικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών στα διάφορα επίπεδα (από τον αρχάριο στον εµπειρογνώµονα). Η Winther (2010) στην προσέγγιση της από την οικονοµικοπαιδαγωγική οπτική για την µέτρηση δεξιοτήτων τονίζει τη σηµασία της γενικής και εξειδικευµένης γνώσης και αναφέρει τεχνικές, που µπορούν να µεταδοθούν για την βελτίωση της αντίληψης για την έννοια «εξειδικευµένες επαγγελµατικές δεξιότητες» και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει εργαλεία µέτρησης επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Στην τρέχουσα επιστηµονική συζήτηση για το θέµα της ανάπτυξης δεξιοτήτων αποδίδεται στα διοικητικά/ηγετικά στελέχη όλο και περισσότερο το ρόλος του της ανάπτυξης προσωπικού (Kargar 2010). Πέραν τούτων πρέπει να σηµειωθεί ότι Μέτρα Κατάρτισης/Επιµόρφωσης είναι αντικείµενο αρνητικών κριτικών. Προβάλλεται το επιχείρηµα ότι τέτοια µέτρα δεν επιτυγχάνουν τους στόχους, που υπόσχονται. Στο κέντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται κυρίως η µεταφορά αποκτηθείσας γνώσης στο χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό παραπέµπεται στα πλεονεκτήµατα µέτρων κατάρτισης σχετισµένων µε τη θέση εργασίας του καταρτιζόµενου. Όπως συµπεραίνει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων σε 3

4 µελέτη της µε θέµα «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» ( new skills for new jobs ) στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2010b) στο µέλλον µάθηση και εργασία δεν θα βρίσκονται σε παράλληλη σχέση χωρίς συνάφεια, αλλά θα συγχωνευθούν σε µια ολοκληρωµένη διαδικασία δια βίου µάθησης. Στο πλαίσιο αυτό κατάλληλα πρακτικά µέσα για τη µέτρηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων αποδεικνύονται ως απολύτως απαραίτητα, τα αποτελέσµατα των οποίων αποτελούν τη βάση για τις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικών µε τις απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης θέσης εργασίας. Ο Wilson πιστεύει ότι στις 27 χώρες της ΕΕ στο µέλλον θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στους τοµείς των υπηρεσιών υπό την ευρύτερη έννοια (επιχειρήσεις & άλλες υπηρεσίες), καθώς και στον τοµέα των µεταφορών (Wilson 2010). Αντίθετα θεωρείται δεδοµένο ότι στον µεταποιητικό τοµέα στο µέλλον θα χάνονται ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας. Σύµφωνα µε τον Wilson (2010) οι θέσεις εργασίας ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης και των τεχνολογικών αλλαγών θα έχουν εντονότερα τα χαρακτηριστικά γνώσης και δεξιοτήτων. 2. Στόχοι και παράµετροι του έργου Στο πλαίσιο της προβληµατικής, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω στόχος του έργου, που παρουσιάζεται εδώ, είναι η εφαρµογή µιας µεθόδου σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ για τη βελτίωση της προσαρµογής εργαζοµένου στα χαρακτηριστικά µιας θέσης εργασίας µέσω της µέτρησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το κεντρικό ζήτηµα προς διερεύνηση στο πλαίσιο του προγράµµατος αφορά την βελτίωση και ενίσχυση της απασχολησιµότητας και προσβασιµότητας στην αγορά εργασίας οµάδων εργατικού δυναµικού µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα διερευνηθούν δυνατότητες δράσεων σε σχέση µε τις οµάδες-στόχο του έργου µέσω της ανάλυσης τη αγοράς εργασίας (π.χ. νοµικό πλαίσιο, µέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης) των επιλεγµένων ευρωπαϊκών χωρών (Βουλγαρία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Ουγγαρία). Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί η µεταφορά γνώσης µεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά πολιτικές και εργαλεία για την αγορά εργασίας. Συνειδητά αποφεύγεται η απλή και εύκολη µεταφορά και εφαρµογή πρακτικών και εργαλείων από µία χώρα της ΕΕ σε άλλη. Αντιθέτως, η ολλανδική προσέγγιση της LWM (Loonwaarde Μethodiek-Μέθοδος Αξίας Αποδοχών) χρησιµεύει ως σηµείο προσανατολισµού για την ανάπτυξη σε κάθε χώρα προσαρµοσµένων προσεγγίσεων στις ιδιαίτερες συνθήκες καθώς και στο πολιτιστικό και νοµικό πλαίσιο τους. Μέσα από τις δραστηριότητες του έργου επιδιώκεται η καλύτερη προσαρµογή της επαγγελµατικής ανάπτυξης του προσωπικού στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό συνεπάγεται επίσης την προώθηση της σύνδεσης κατάρτισης/εκπαίδευσης και επαγγελµατικής δραστηριότητας, ιδίως µε τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για κατάρτιση στο χώρο εργασίας. Η οµάδες-στόχος της LWM είναι (1) Εργατικό δυναµικό που κρίνονται στην αγορά εργασίας ως έχοντες ανάγκη υποστήριξης (Άτοµα που επανέρχονται σε επαγγελµατική δραστηριότητα, µακροχρόνια άνεργοι, άτοµα µεγάλης ηλικίας) (2) Πιθανούς εργοδότες που είναι πρόθυµοι να προσφέρουν απασχόληση σε άτοµα που διαθέτουν αρχικά µόνο ένα µέρος από τις δεξιότητες που απαιτούνται για µια συγκεκριµένη θέση εργασίας, καθώς και (3) Υπηρεσίες προώθησης απασχόλησης, οι οποίες θα λαµβάνουν τακτική ανατροφοδότηση σχετικά µε το καθορισµένο ύψος και την εκτιµώµενη διάρκεια επιδότησης µιας θέσης εργασίας. Η µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως για επιδοτούµενες θέσης απασχόλησης. Ειδικά ως προς εκπαιδευτικά µειονεκτούσες οµάδες ατόµων η µέθοδος µπορεί να παρέχει σηµαντικές πληροφορίες στους εργαζόµενους για την ανάπτυξη και βελτίωση της ικανότητάς τους για απασχόληση, να διευκολύνει εταιρείες στη διαχείρισης 4

5 ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και να ενισχύσει τη βιώσιµη ανάπτυξη µιας περιοχής. Έτσι µπορούν ήµοι και Κοινότητες να υποστηρίξουν τις προαναφερθείσες οµάδες αποδοτικότερα και οικονοµικά αποτελεσµατικότερα. Πέραν αυτού οι εργοδότες υποστηρίζονται στην πρόσληψη και την κατάρτιση του προσωπικού τους και λαµβάνουν έτσι την ευκαιρία να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζοµένων. Στόχος της LWM είναι επίσης να καταγράψει τις τυπικά και τη µη-τυπικά αποκτηθείσες επαγγελµατικές ικανότητες υπό την έννοια µιας αλλαγής προοπτικής από τον προσανατολισµό στα «εισερχόµενα» στον προσανατολισµό στα αποτελέσµατα (τ.µ. εννοούνται τυπικές δεξιότητες/τυπικά προσόντα σε σχέση µε το παραγόµενο αποτέλεσµα). Η ανάλυση δεξιοτήτων µπορεί επίσης να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω in-house ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού. Οι δραστηριότητες του έργου µπορούν επίσης να ειδωθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για το Flexicurity (Wilthagen/Tros 2004, Jörgensen/Madsen 2007). 3. Η Μέθοδος Αξίας Αποδοχών LWM: Προσέγγιση και Εφαρµογή Αφετηρία της θεωρητικής προσέγγισης της LWM αποτελεί η ακόλουθη αντίληψη για τις «δεξιότητες»: Οι δεξιότητες βρίσκονται σε άµεση σύνδεση µε το περιβάλλον και το αντικείµενο εργασιών, δηλαδή αποκτούνται σε ένα συγκεκριµένο εργασιακό πλαίσιο για συγκεκριµένες εργασίες/δραστηριότητες. Την ίδια στιγµή µπορούν ωστόσο να µεταφερθούν σε άλλο περιβάλλον καθώς είναι δυνατή µια σταδιακή αλλαγή µέσα από νέες διαδικασίες µάθησης. Οι δεξιότητες είναι αδιάσπαστες, που σηµαίνει ότι αντιπροσωπεύουν ένα µοναδικό συνδυασµό γνωστικών ή/και κινητικών ικανοτήτων. Επιπλέον οι επιµέρους διαδικασίες µάθησης και ανάπτυξης είναι προϋπόθεση για την απόκτηση δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων συχνά διευκολύνεται ή ολότελα καθίσταται ικανή µέσα από ήδη αποκτηθείσες δεξιότητες (συνέργεια). Οι δεξιότητες στο πλαίσιο της LWM µετρούνται στο πλαίσιο µιας δοµηµένης συνέντευξης µέσω ενός ερωτηµατολόγιου µε κατηγοριοποιηµένες ερωτήσεις. Τέτοιες µορφές δοµηµένης συνέντευξης αντιµετωπίζονται από την επιστηµονική έρευνα ως έγκυρα εργαλεία επιλογής προσωπικού (Schmidt & Hunter, 1998). Η LWM χρησιµοποιεί για την εφαρµογή της τη µέθοδο STARR [STARR-Methode: S- Situation/Kontext (Κατάσταση/πλαίσιο), T-Tätigkeit (Αντικείµενο δραστηριότητας), A- Aktivität (Εργασίες δραστηριότητας), R-Resultat (Αποτέλεσµα), R-Reflexion (Αντανάκλαση)]: Προκειµένου να αποφεύγεται µια «κοινωνικά αναµενόµενη» συµπεριφορά απόκρισης και για να εξαχθούν κατά το δυνατόν ρεαλιστικές εκτιµήσεις των δεξιοτήτων, οι συµµετέχοντες στη συνέντευξη (εργαζόµενος και ο προϊστάµενός τους) καλούνται από έναν (εξωτερικό) σύµβουλο εφαρµογής της LWM να περιγράψουν συγκεκριµένες καταστάσεις µε πολλά παραδείγµατα. Επίσης µπορεί να διαπιστωθεί, σε ποιο πλαίσιο αποκτήθηκαν οι δεξιότητες και σε ποιο πλαίσιο εφαρµόστηκαν. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να περιγράψουν συγκεκριµένες δραστηριότητες, προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός διάθεσης συµµετοχής, η ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας και ειδικά προσόντα του υπαλλήλου λ.χ. υπό το πρίσµα απαιτήσεων των πελατών. Προκειµένου να καταγραφεί η τυπική συµπεριφορά και αντίδραση του εργαζοµένου, ερωτώνται και οι αντίστοιχες δράσεις. Εν κατακλείδι εξ ίσου σηµαντικό - το αποτέλεσµα εκτιµάται από την οπτική γωνία των ενδιαφερόµενων µερών (π.χ. πελάτες ή/και συναδέλφους) για να εξαχθούν εκτιµήσεις για την ποιότητα της εργασίας, τον αντίκτυπο στην εργασία άλλων και µια ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση του υπαλλήλου. Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά µε το βαθµό της εκτίµησης των διαστάσεων των δεξιοτήτων, διευκρινίζονται σε κοινές συζητήσεις µε τον σύµβουλο. Ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζουν εδώ η γνώµη του ίδιου του εργαζόµενου για τον εαυτό του, η άποψη του άµεσου προϊσταµένου του, 5

6 καθώς και η άποψη του συµβούλου, που διεξάγει τη συνέντευξη. Σε περίπτωση που µεγάλες διαφοροποιήσεις στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων δεν µπορούν να υπερκεραστούν µέσω του διαλόγου, ο σύµβουλος θα αποφασίσει τελικά για την τελικής αξιολόγηση. Εάν ως αποτέλεσµα των µετρήσεων διαπιστωθεί ότι ένας υπάλληλος που έχει, για παράδειγµα περίπου το 40% από τις δεξιότητες που απαιτούνται για µια θέση εργασίας, ο εργοδότες αναλαµβάνει να καταβάλει µόνο το 40% των αντιστοίχων αποδοχών για τη συγκεκριµένη θέση εργασία. Οι τοπικές αρχές προώθησης του εργατικού δυναµικού στην Ολλανδία αναλαµβάνουν το υπόλοιπο της αξίας των αποδοχών κατά 60%. Κατά κανόνα διεξάγονται τουλάχιστον δύο ή περισσότερες µετρήσεις. Μετά την πρώτη µέτρηση, ο σύµβουλος προτείνει δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων του εργαζόµενου ή/και οργανωτικά µέτρα. Εάν µετά µια δεύτερη µέτρηση µετά από µισό έως ένα χρόνο διαπιστωθεί ότι ο εργαζόµενος ανέπτυξε περαιτέρω τις δεξιότητές του, τότε αντίστοιχα ο εργοδότης πληρώνει ένα υψηλότερο και ο φορέας προώθησης του εργατικού δυναµικού ένα µικρότερο ποσοστό της αξίας των αποδοχών. Η LWM εφαρµόζεται συνήθως, όταν οι εµπλεκόµενοι εργαζόµενοι βρίσκονται σε καθεστώς επιδοτούµενης σχέσης εργασίας. Η LWM εδράζεται σε τρεις βασικές αρχές: (1) στο διάλογο µε την υποστήριξη εξειδικευµένου συµβούλου µεταξύ προϊσταµένου και εµπλεκόµενου εργαζοµένου, (2) Εστίαση στα δυνατά σηµεία και όχι αποκλειστικά στις ανεπάρκειες του εργαζοµένου, καθώς και (3) στον προσανατολισµό στην ανάπτυξη ατοµικών δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. Μέσω της εστίασης δυνατά σηµεία και του προσανατολισµού στο δυναµικό του εργαζόµενου αποφεύγεται η κατ αποκλειστικότητα αναζήτηση ελλείψεων, και ο κατά συνέπεια πιθανός κοινωνικός στιγµατισµός του εργαζοµένου. Η αναπτύχθηκε σε συνεργασία επιστηµόνων του Πανεπιστηµίου του Groningen της Ολλανδίας µε εταιρείες συµβούλων της χώρας. Ένα ανεξάρτητο Ερευνητικό Ινστιτούτο ελέγχει τακτικά την LWM ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσµάτων εφαρµογής στην πράξη, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη της µεθόδου. Η LWM έχει ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία στην Ολλανδία σε περίπου περιπτώσεις. Την περίοδο αυτή προετοιµάζεται και σχετικό νοµικό πλαίσιο, που θα ρυθµίζει την αναγκαιότητα εφαρµογή της. Η Activa BV (εταιρεία συµβούλων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού στην Ολλανδία), που συµµετείχε στην ανάπτυξη της LWM κατέγραψε ικανοποίηση από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη όπου εφαρµόστηκε η µέθοδος µε βάση τις ακόλουθες παραµέτρους: (1) Η χρήση της LWM διευκολύνει τη σταδιακή είσοδο σε µια κανονική σχέση εργασίας ή τη βελτίωση της απασχολησιµότητας των εργαζοµένων. (2) Οι εµπλεκόµενοι εργαζόµενοι λαµβάνουν µια ολοκληρωµένη εικόνα των δεξιοτήτων τους και καθίστανται σε θέση να αναπτύξουν και να επεκτείνουν στοχευµένα τις δεξιότητές τους. (3) Οι εµπλεκόµενοι εργοδότες λαµβάνουν µια ρεαλιστική εκτίµηση των δυνατοτήτων του εργαζοµένου για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. (4) Οι τοπικές αρχές προώθησης ανθρώπινου δυναµικού και οι εργοδότες συνεργάζονται στενότερα και συντονίζονται εντατικότερα µεταξύ τους. Για την εφαρµογή της προσέγγισης της LWM σε άλλες χώρες της ΕΕ σε σχέση µε τις εκεί εφαρµοζόµενες πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα: βάσει των τρεχουσών πορισµάτων στην έρευνα καινοτοµίας η έναρξη, η µεταφορά και η εφαρµογή καινοτοµιών (εδώ η εφαρµογή της LWM) πρέπει να σχεδιαστούν ως ανοιχτή διαδικασία ανάπτυξης. Αυτή η διαδικασία µπορεί να προγραµµατιστεί µόνο σε περιορισµένο βαθµό. Προκειµένου, ωστόσο, η µεταφορά καινοτοµίας να µπορεί να σχεδιαστεί, είναι αναγκαία η διερεύνηση και διαπίστωση 6

7 υφιστάµενων δυνατοτήτων στην κάθε χώρας, που επιτρέπουν και υποστηρίζουν τη µεταφορά καινοτοµίας καθώς αντίστοιχων εµποδίων και αντιστάσεων. Με αφετηρία τα αποτελέσµατα της ανάλυσης υνατοτήτων και Αντιστάσεων στις αντίστοιχες χώρες προσφέρεται η δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρµογής πιθανών προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας λύσεων. Για την διασφάλιση της βιωσιµότητας των δραστηριοτήτων του έργου µετά την ολοκλήρωσή του, θα ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα: 1. Συµφωνία µε εταιρείες ότι είναι (ξανά) πρόθυµοι να εφαρµόσουν την LWM. 2. Προσπάθεια δηµιουργίας δοµής ειδικών συµβούλων στις αντίστοιχες χώρες ΕΕ. 4. Επιπτώσεις της Εφαρµογής της LWM και προοπτικές Με την αντανάκλαση της εφαρµογής της LWM σε άλλες χώρες της ΕΕ αναµένεται να επιτευχθούν τα ακόλουθα θετικά αποτελέσµατα:(1) στοχευµένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εµπλεκόµενων εργαζοµένων, (2) βελτίωση της απασχολησιµότητας των εργαζοµένων, (3) γρήγορη, αποτελεσµατική και αποδοτική επανένταξη στην αγορά εργασίας, (4) πρόσβαση στη διά βίου µάθηση για άτοµα χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και (5) συντήρηση και ανακούφιση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι επιπτώσεις για τους επιµέρους φορείς ή οµάδες φορέων (άτοµα, εταιρείες, κοινωνία και ΕΕ) αναφέρονται λεπτοµερώς ακολούθως: Οι ερωτηθέντες εργαζόµενοι θα λάβουν µια ολοκληρωµένη εικόνα του επίκαιρου βαθµού της απασχολησιµότητας τους και τις δυνατότητες βελτίωσής τους. Η αξία αποδοχών τεκµηριώνεται στη βάση µέτρησης δεξιοτήτων στο πλαίσιο διαλόγου του εργαζοµένου, που βρίσκεται σε επιδοτούµενη θέση εργασίας µε τον άµεσο προϊστάµενό του, ώστε να µπορεί δοθεί άµεση εξειδικευµένη ανατροφοδότηση στον εργαζόµενο. Μετρήσεις σε συγκεκριµένα τακτά χρονικά διαστήµατα καταδεικνύουν σε ποιο βαθµό έχουν αναπτυχθεί οι δεξιότητες του εργαζοµένου και παρέχουν άµεση ανατροφοδότηση σχετικά µε βελτιώσεις, καθώς και περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης. Με βάση τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της LWM, οι εταιρείες µπορούν να παρουσιάσουν στους εµπλεκόµενους εργαζοµένους τους, που βρίσκονται σε επιδοτούµενη απασχόληση, τί µπορούν να προσδοκούν από αυτές, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Την ίδια στιγµή, οι εργαζόµενοι µπορούν να εκφράσουν επίσης τις προσδοκίες τους, που έχουν από την εταιρεία και τον προϊστάµενό τους όσον αφορά την υποστήριξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Η αµοιβαία ανταλλαγή των προσδοκιών προσφέρει την ευκαιρία για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι συµµετέχουσες στην εφαρµογή της µεθόδου εταιρείες λαµβάνουν τα οφέλη ενός αξιόπιστου εργαλείου µέτρησης δεξιοτήτων του προσωπικού τους, στα αποτελέσµατα της οποίας µπορούν να συνδέσουν στοχευµένα µέτρα ανάπτυξης προσωπικού για την εξάλειψη εµφανών ελλείψεων ή την ενίσχυση δυνατών σηµείων. Με τη χρήση της LWM συγκεράζονται τα συµφέροντα του δηµοσίου µε την οικονοµία. Για τα δύο αυτά ενδιαφερόµενα µέρη µπορεί να δηµιουργηθεί µια, όπως αποκαλείται κατάσταση win-win. Με τη βοήθεια της χρήσης της LWM, η διανοµή δηµοσίων πόρων µπορεί να σχεδιάζεται πιο αποτελεσµατικά και αποδοτικά. Για τους φορείς διαχείρισης επιδοτούµενης απασχόλησης δίνεται µέσω της LWM η δυνατότητα προσαρµογής τους κόστους των επιδοτήσεων, ατοµικά σκόπιµο να προσαρµόσει κατά κάθε επιδοτούµενη θέση εργασίας τις επιδοτήσεις επί του κόστους των αποδοχών. Βελτιώνονται οι δυνατότητες χρήσης των δηµοσίων πόρων για στοχευµένες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και η αποφυγή σπαταλών. Περαιτέρω θετικές συνέπειες που προσδοκούνται από την επιτυχή εφαρµογή της µεθόδου έχουν ως εξής: µείωση του χρόνου ανεργίας και µικρότερη αναµονή έως την 7

8 εξεύρεση νέας θέση εργασίας, καθώς και µείωση των δαπανών για την αντιµετώπιση της ανεργίας και, συνεπώς, την ανακούφιση των κοινωνικών συστηµάτων και την αποµείωση του δηµόσιου χρέους. Η όλο και περισσότερο στην παγκοσµιοποίηση και διεθνοποίηση προσανατολισµένη πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας µπορεί να επωφεληθεί από την εισαγωγή της µιας πανευρωπαϊκής µεθόδου µέτρησης δεξιοτήτων, που προσφέρει συγκρίσιµα αποτελέσµατα και, εποµένως, µια βελτιωµένη διαπερατότητα των αγορών εργασίας. Μια άλλη πτυχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η κινητικότητα των εργαζοµένων µεταξύ των ευρωπαϊκών συνόρων. Η απαίτηση για ευελιξία στην κινητικότητα, ακόµη και πέρα από τα εθνικά σύνορα προσκρούει ακόµα σε άκαµπτες προϋποθέσεις και κανονισµούς κάθε κράτους σχετικά µε την εκπαίδευση και την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, που εµποδίζουν τις διακρατικές ανταλλαγές ανθρώπινου δυναµικού. Ένα ενιαίο, καλά δοµηµένο και έγκυρο εργαλείο µπορεί να καταστήσει τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού συγκρίσιµες πέραν των εθνικών συνόρων. Στην προώθηση της επανένταξης των άνεργων µπορούν γενικά να διαφοροποιηθούν δύο στρατηγικές: Η πρώτη στρατηγική βασίζεται στο συγκεντρωτισµό. Στο επίκεντρό της βρίσκεται πρώτα από όλα το προσανατολισµένο στις ελλείψεις ερώτηµα: Ποια εµπόδια υπάρχουν και επιβαρύνουν την ικανότητα απασχόλησης; ράσεις ανάπτυξης προσωπικού, που λαµβάνονται για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για απασχόληση, εστιάζουν κυρίως στις αντίστοιχες ελλείψεις των συµµετεχόντων. Τέτοιες δράσεις πραγµατοποιούνται συνήθως από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς και χωρίς να έχουν συνάφεια µε τις απαιτήσεις µια συγκεκριµένης θέσης εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι αντιµετωπίζονται µάλλον µε σχετική αποστασιοποίηση. Για τους φορείς δε που αναλαµβάνουν ένα διαµεσολαβητικό ρόλο σε σχέση µε προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης, όπως π.χ. στη Γερµανία οι υπάλληλοι της Bundesagentur für Arbeit (Οµοσπονδιακός Οργανισµός Απασχόλησης) ο έλεγχος αυτών των διαδικασιών είναι βασικής σηµασίας. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται στην ακραία περίπτωση για την αποτροπή της κατάχρησης των δηµοσίων πόρων/επιχορηγήσεων. Η δεύτερη, εναλλακτική στρατηγική έχει αντίθετο προσανατολισµό και υποστηρίζει την αποκέντρωση. Εδώ η εστίαση στα δυνατά σηµεία, που διαθέτουν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι αποτελεί το σηµείο εκκίνησης. Ως συνέπεια τίθενται τα ακόλουθα ερωτήµατα: Τί πραγµατικές ικανότητες έχουν τα άτοµα που αναζητούν απασχόληση; Τί δυναµικό δεξιοτήτων διαθέτουν; Τί από το δυναµικό τους δεν έχει ληφθεί ακόµη υπ όψιν και µπορεί να αξιοποιηθεί εντατικότερα; Στόχος είναι οι αντίστοιχες δραστηριότητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων να οργανώνονται σε συσχέτιση µε τη θέση εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του προϊσταµένου λαµβάνει όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά διαχείρισης ανάπτυξης προσωπικού πέραν των λοιπών καθηκόντων τους. (Εννοείται ότι τα εµπλεκόµενα πρόσωπα βρίσκονται σε µια σχέση εργασίας, είτε µε τη µορφή πρακτικής εξάσκησης, είτε µε τη µορφή δοκιµαστικής περιόδου άνευ αποδοχών, είτε µε τη µορφή επιδοτούµενης απασχόλησης.) Η αποκεντρωτική στρατηγική βασίζεται στον διάλογο µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών, δηλαδή των αντίστοιχων (πιθανών) εργαζοµένων, των προϊσταµένων τους και του εκπρόσωπου του εκάστοτε φορέα διαχείρισης απασχόλησης. Βάση αυτού του διαλόγου αποτελεί βέβαια µια αµοιβαία εµπιστοσύνη, που πρέπει να σταθεροποιηθεί και να επεκταθεί µέσω µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Ποια από τις στρατηγικές αυτές είναι η καταλληλότερη για την προώθηση της (επαν- )ενσωµάτωσης ανέργων στην αγορά εργασίας, µπορεί να είναι αντικείµενο 8

9 περεταίρω διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση η δεύτερη στρατηγική προσφέρει περισσότερες δυνατότητες σύνδεσης µε την προσέγγιση τής LWM. Είναι προφανές ότι η χρήση στοιχείων της προσέγγισης της LWM µπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη κατάλληλων µηχανισµών, προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση από την οπτική γωνία της αγοράς εργασίας. Παράλληλα πρέπει να αναζητούνται νέες οδοί, για την διερεύνηση ακόµη καλύτερων δυνατοτήτων ανάλυσης και καταγραφής υπαρχόντων δεξιοτήτων και ελλείψεων µε βάση τις απαιτήσεις µιας θέσης εργασίας, αλλά και µέτρων ανάπτυξης δεξιοτήτων επαρκών µε την προοπτική, όποτε υπάρχει ανάγκη, για άλλους τοµείς απασχόλησης. Βιβλιογραφία 1. European Commission (2010) New Skills for New Jobs: Action Now. A report by the Expert Group on New Skills for New Jobs prepared for the European Commission. European Union. 2. European Commission (2012) Employment: Quarterly Review shows EU labour market and social situation continues to deteriorate, press release 27/06/ =en 3. Eurostat (2012) Unemployment statistics. 4. Giehle, S. (2011). Tatsachen ü. Deutschland. Soz. Sicherung. URL abger. am Jörgensen, H., Madsen, P. K. (Eds.) (2007) Flexicurity and Beyond. Finding a new agenda for the European Social Mode. Copenhagen. 6. Kommission der europäischen Gemeinschaften (2009). Kernaussagen des Berichts über die Beschäftigung in Europa Mitteilung der Kommission, Brüssel. 7. Kröll, M. (2010): Self-Organization of Competence Development and the Role of Managers. In: International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. Volume 10, Number 1, p Rauner, F. (2008): Forschungen zur Kompetenzentwicklung im gewerblich-technischen Bereich. In: Jude, N./Hartig, J./Klieme, E. (2008) (Hrsg.): Kompetenzerfassung in pädagogischen Handlungsfeldern. Bonn-Berlin, S Schmidt, F. L.; Hunter, J. E. (1998): The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, Wilson, R. (2010) Anticipating skills needs in Europe: Issues and Implications. Warwick IER, Number Wilthagen, T., Tros, T. (2004) The concept of 'flexicurity': a new approach to regulating employment and labour markets, Transfer: European Review of Labour and Research, 10(2), Winther, E. (2010): Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung. Bielefeld. 9

H ηνίοχος.συμβουλευτικη και η συμμετοχή της στο έργο

H ηνίοχος.συμβουλευτικη και η συμμετοχή της στο έργο H ηνίοχος.συμβουλευτικη και η συμμετοχή της στο έργο Παρουσίαση: Αθανάσιος Βούρλας, Senior Consultant ηνίοχος.συμβουλευτικη Project-Workshop: Ηράκλειο, 18-20 Απριλίου 2012 ηνίοχος.συμβουλευτικη at a Glance

Διαβάστε περισσότερα

4. Το έργο InnoWeit: Στόχοι και βήματα υλοποίησης

4. Το έργο InnoWeit: Στόχοι και βήματα υλοποίησης Από την Καινοτομία στην επαγγελματική κατάρτιση Dr. Martin Kröll Institut für Arbeitswissenschaft Ruhr-Universität Bochum Ηράκλειο 3 Απριλίου 2014 Δομή Παρουσίασης 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις 2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Y2071BEN 12256/REV/E L FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΣΜΟΝ ΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Τραπεζική Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

«Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

«Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών / τριών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 154 11 154 154 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 112 8 112 112 3 B1 Διεθνή οικονομικά 168 12 168 168 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρησιμοποιήστε το Yammer ως τον κοινωνικό χώρο εργασίας σας και ξεκινήστε να συνεργάζεστε, να καινοτομείτε και να συμμετέχετε. Κατάλογος υπόθεσης χρήσης του Yammer To Yammer είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μεταξία Κλάδη 210 322 43 01 6956 200 217 mkladis@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες Προαγωγή μιας βιώσιμης επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών

Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών Γενικό πλαίσιο Η Ευρώπη έχει το υψηλότερο και διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Σελ 1 Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Οι εταιρείες κεραμικής κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον οικολογικό σχεδιασμό έχοντάς τα σαν ορόσημο για μια βιώσιμη ανάπτυξη Με στόχο την αύξηση και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BEQUAL Εργαλείο benchmarking για τη διασφάλιση ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

BEQUAL Εργαλείο benchmarking για τη διασφάλιση ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς BEQUAL Εργαλείο benchmarking για τη διασφάλιση ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 185 36 Πειραιάς, τηλ:+30 2104286227, fax: +30 2104286228, e-mail: info@idec.gr, http://www.idec.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 Ενισχύονται για έβδοµο συνεχόµενο τρίµηνο τα σχέδια

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 Ενισχύονται για έβδοµο συνεχόµενο τρίµηνο τα σχέδια ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Πηνελόπη Καπνουλά 210 69 31 215 694 777 3162 pkapnoula@manpowergroup.gr Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα