ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Ε. Ηλιού Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Κων/νος Ε. Βογιατζής Εντετ. Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Λέξεις κλειδιά: Μειωτές Ταχύτητας, Speed Bumps, Θόρυβος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενώ έχει παρατηρηθεί σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της χρήσης µειωτών ταχύτητας (SPEED BUMPS), δεν διαπιστώθηκε ουδόλως το ίδιο, σχετικά µε ερευνητική δραστηριότητα που να αναφέρεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρησιµοποίησης τους, ειδικά στις κατοικηµένες περιοχές. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να ερευνηθεί η επιβάρυνση στο ακουστικό περιβάλλον, η οποία προκαλείται από τους κραδασµούς που παράγονται κατά την κίνηση των οχηµάτων πάνω στους µειωτές ταχύτητας στις κατοικηµένες περιοχές. Χρησιµοποιήθηκαν οχήµατα διαφορετικών κατηγοριών σε έξη (6) διαφορετικά επίπεδα ταχύτητας, χρησιµοποιήθηκαν (10 έως ), για να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές ταχύτητες διέλευσης. Ο θόρυβος µετρήθηκε µε τη χρήση της 4-channel συσκευής µέτρησης και ανάλυσης ήχου και κραδασµών HARMONIE (0-1dB S.A., Γαλλία). Τέλος πραγµατοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση, µε και χωρίς µειωτές ταχύτητας, για να καταδείξει το βαθµό συµβολής της χρήσης τους στην επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος ειδικά σε υψηλές ταχύτητες των διερχοµένων οχηµάτων. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τις τελευταίες δεκαετίες, η σηµαντική αύξηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων έχει συντελέσει στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις και της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά ακόµη και της αισθητής µείωσης του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Έχει αποδειχθεί ότι, µεταξύ άλλων, η επιβάρυνση που προκαλούν τα µηχανοκίνητα µέσα στο ακουστικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Κατά συνέπεια τα επίπεδα εκποµπής θορύβου απ όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο χώρος που βρίσκεται κοντά στον τόπο διαµονής του ανθρώπου, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την κυκλοφορία γιατί έτσι υποβαθµίζεται η συνολική ποιότητα της ζωής του. Ο κυκλοφοριακός φόρτος, η ταχύτητα και η οδική συµπεριφορά των οδηγών, πρέπει να ελεγχθούν µε στόχο την ήπια κυκλοφορία στις αστικές περιοχές, ώστε να γίνει δυνατή η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφαλείας, η προστασία του περιβάλλοντος και η µείωση του θορύβου, παράγοντες δηλαδή που εξασφαλίζουν ποιοτικότερο βιοτικό επίπεδο. 1

2 Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές ήπιας κυκλοφορίας, η συνηθέστερη εκ των οποίων είναι η τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων «Speed Bumps», επί του οδοστρώµατος, γνωστότερων και ως «σαµαράκια». 1.1 Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα - Νοµικό πλαίσιο Περιοχές Εφαρµογής. Από τη διεθνή βιβλιογραφία και εµπειρία µπορούν να συνοψιστούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που έχει η εφαρµογή των µειωτών ταχύτητας. Πλεονεκτήµατα : Οι µειωτές ταχύτητας, όταν σχεδιάζονται και τοποθετούνται σωστά, σύµφωνα πάντα µε τις προδιαγραφές, µπορούν να αποτελέσουν ένα σηµαντικό εργαλείο µείωσης των ταχυτήτων. Βοηθούν έτσι αποτελεσµατικά στον περιορισµό των αναπτυσσοµένων ταχυτήτων σε κατοικηµένες περιοχές. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι για τυπικές ταχύτητες σε κατοικηµένες περιοχές, οι µειωτές ταχύτητας µπορούν να αναγκάσουν τον οδηγό να µειώσει ταχύτητα µέχρι και 20 πριν από κάθε διέλευση πάνω από αυτά. Συχνά συµβάλλουν στη µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στις οδούς στις οποίες τοποθετούνται. Το ποσοστό της µείωσης εξαρτάται από παράγοντες όπως ο αριθµός και οι αποστάσεις µεταξύ των µειωτών, ο βαθµός µείωσης της ταχύτητας που αυτές προκαλούν και η διαθεσιµότητα εναλλακτικών διαδροµών. Ένα µέρος δηλαδή των οχηµάτων επιλέγει να χρησιµοποιήσει παράλληλες οδούς αποσυµφορώντας έτσι τους δρόµους στους οποίους έχουν εγκατασταθεί. Λόγω της µείωσης της ταχύτητας και του φόρτου µπορούν να συµβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας µειώνοντας τον αριθµό και τη σοβαρότητα των ατυχηµάτων στις περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται. Με την κατάλληλη χρησιµοποίησή τους πριν από διασταυρώσεις µπορούν να προκαλέσουν ακόµα και µείωση των συγκρούσεων. Εµποδίζουν τα φορτηγά και τα λοιπά βαρέα οχήµατα να χρησιµοποιούν δρόµους που ανήκουν σε κατοικηµένες περιοχές. Λόγω της µείωσης που προκαλούν τόσο στις ταχύτητες κίνησης των οχηµάτων όσο και στον κυκλοφοριακό φόρτο, αυξάνουν την κίνηση των πεζών στους δρόµους, γεγονός που µπορεί να έχει θετικές οικονοµικές και πολιτιστικές επιπτώσεις και συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας ζωής. Είναι οικονοµική λύση σε σχέση µε άλλα µέσα traffic calming και η τοποθέτησή τους ή η αφαίρεσή τους είναι σχετικά εύκολη. Εµφανίζουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε αρκετά από τα υπόλοιπα µέσα traffic calming ότι δεν εµποδίζουν τη στάθµευση. Μειονεκτήµατα : Λόγω της ύπαρξης µειωτών ταχύτητας, πολλές φορές ορισµένοι οδηγοί αυξάνουν την ταχύτητα στο τµήµα που βρίσκεται µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να µη δηµιουργείται ιδιαίτερη µείωση στη µέση ταχύτητα. Αυτή η επανειληµµένη αύξηση και µείωση της ταχύτητας έχει ως αποτέλεσµα να εκλύονται τοξικά αέρια στην ατµόσφαιρα. Σύµφωνα µε µια έρευνα που έγινε στην Αυστρία, τα αυτοκίνητα όταν κινούνται υπό αυτές τις συνθήκες, εκπέµπουν περίπου 3 φορές 2

3 περισσότερο µονοξείδιο του άνθρακα και 25% περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι θα εξέπεµπαν αν διατηρούσαν σταθερή ταχύτητα. Αυξάνουν την κατανάλωση καυσίµων µε αποτέλεσµα να παράγονται πρόσθετα οξείδια του αζώτου. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η κατανάλωση καυσίµων αυξάνεται περίπου κατά 25%. Αν και µπορούν να µειώσουν τη ταχύτητα, εκφράζονται αµφιβολίες για το αν τελικά µειώνουν τον αριθµό των ατυχηµάτων. Μπορούν να προκαλέσουν στους οδηγούς, ιδιαίτερα των δικύκλων, απώλεια του ελέγχου του οχήµατος. Τα δίκυκλα οχήµατα είναι πιο εύκολο να χάσουν την ισορροπία τους και η ανάκτηση της ισορροπίας του οχήµατος κατά τη διέλευση πάνω από µειωτή ταχύτητας είναι δύσκολη. Καθιστούν την οδήγηση άβολη και µειώνουν το επίπεδο άνεσης των µετακινήσεων. Μπορούν να προκαλέσουν τραντάγµατα σε φορτίο και επιβάτες ενώ δηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα και πόνο σε ανθρώπους µε µυοσκελετικές παθήσεις. Εµποδίζουν τη γρήγορη κίνηση των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, όπως νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά και αστυνοµικά οχήµατα. ηµιουργούν προβλήµατα στον εκχιονισµό των οδών. Προκαλούν φθορές στις αναρτήσεις και τα φρένα των οχηµάτων, καθώς και ζηµιές στο σασί, κυρίως στα χαµηλά αυτοκίνητα ιδίως σε περίπτωση που ο οδηγός αργήσει να αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Έχουν αµφιλεγόµενη αισθητική. Όπως προαναφέρθηκε, ένα αποτέλεσµα της χρήσης µειωτών ταχύτητας είναι η διοχέτευση της κυκλοφορίας µέσω εναλλακτικών διαδροµών. Έτσι, όταν τοποθετούνται σε µία οδό, έχουµε κατά κανόνα αύξηση της κυκλοφορίας στις παράλληλες οδούς, µε αποτέλεσµα αφ ενός να αυξάνεται το µήκος της συνολικής διαδροµής και αφ ετέρου να επιλέγονται πολλές φορές πιο ακατάλληλες διαδροµές. Αυξάνονται έτσι αφενός µεν τα οχηµατοχιλιόµετρα άρα και η κατανάλωση καυσίµων, αφετέρου δε και οι πιθανότητες ατυχηµάτων. ηµιουργούν µείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού. Για το λόγο αυτόν δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούνται σε δρόµους στους οποίους εµφανίζονται υψηλοί φόρτοι. Πολλές φορές δηµιουργούν την αντίδραση των περιοίκων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν οργανώσεις πολιτών οι οποίες επιδιώκουν την κατάργησή τους. Ειδικά στις Η.Π.Α. υπάρχει µεγάλος αριθµός τέτοιων οργανώσεων που εµφανίζουν έντονη δραστηριότητα. Νοµικό Πλαίσιο : Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και πιο συγκεκριµένα η ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας και το Τµήµα Μελετών Κυκλοφορίας, έχουν θεσπίσει την υπ αριθµόν 690/92 τεχνική προδιαγραφή για Εγκάρσιες υπερυψωµένες λωρίδες οδοστρώµατος για την µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων, µε την οποία καθορίζουν: Τις περιοχές εφαρµογής (τύπος οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας) 3

4 Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (µήκος και ύψος, σχήµα κλπ.) Τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής Τις θέσεις εφαρµογής (αποστάσεις µεταξύ των µειωτών ταχύτητας, αποστάσεις από την αρχή του οικοδοµικού τετραγώνου κλπ.) Περιοχές Εφαρµογής. Οι µειωτές ταχύτητας µπορούν να εφαρµόζονται σε ειδικές περιπτώσεις αστικών οδών, που εξυπηρετούν αποκλειστικά τοπική και όχι διαµπερή κυκλοφορία οχηµάτων σε συνδυασµό µε έντονη µετακίνηση πεζών, ενώ δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους στο εθνικό-υπεραστικό οδικό δίκτυο, αρτηρίες, λεωφόρους, οδούς που εξασφαλίζουν διαµπερείς µετακινήσεις, λόγω σοβαρών δυσµενών επιπτώσεων στα οχήµατα και στους οδηγούς, ιδιαίτερα των δίτροχων. Πριν την εξέταση της δυνατότητας χρησιµοποίησης µειωτών ταχύτητας, θα πρέπει να έχουν αποκλεισθεί µε σχετική µελέτη οδικής ασφάλειας όλοι οι άλλοι γνωστοί τρόποι ανάσχεσης της ταχύτητας. Πιο συγκεκριµένα, για να είναι δυνατή η τοποθέτηση µειωτών ταχύτητας σε µία οδό, αυτή θα πρέπει να πληροί τις εξής παρακάτω προϋποθέσεις: Να εξυπηρετεί αποκλειστικά τοπική και όχι διαµπερή κυκλοφορία Να µην δέχεται συχνή κυκλοφορία φορτηγών, λεωφορείων, οχηµάτων που εξυπηρετούν µονάδες άµεσης επέµβασης (νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά, κλπ.) Να εµφανίζει κυκλοφοριακό φόρτο µικρότερο από 30 οχήµατα/ώρα Να µπορεί να δεχτεί εφαρµογή ανώτατου ορίου ταχύτητας κίνησης των οχηµάτων 30 χλµ/ώρα χωρίς να δηµιουργείται κυκλοφοριακό πρόβληµα. Σε όσες περιπτώσεις εφαρµοσθούν, θα πρέπει οι οδοί στις οποίες τοποθετούνται να εντάσσονται µέσα σε µια ευρύτερη περιοχή γειτονιάς, που θα κυκλοφορούν κυρίως πεζοί (πλατείες, πάρκα, εκκλησίες, σχολεία κλπ.) Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές Εφαρµογής. Η σχετική προδιαγραφή καθορίζει πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν τρεις τύποι εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων οδοστρωµάτων (Σχήµα 1): Ο κυκλικός τύπος µε 3,70 έως 4,00 µέτρα µήκος και 5 έως 10 εκατοστά ύψος (σχ.1-α.) Ο τραπεζοειδής τύπος µε 3,70 µέτρα ελάχιστο µήκος µεγάλης βάσεως και 2,50 µέτρα µήκος µικρής βάσεως και 5 έως 10 εκατοστά ύψος (σχ.1-β.) Ο τριγωνικός τύπος (µε στρογγυλεµένη κορυφή) µε ελάχιστο µήκος 0,25 µέτρα και ύψος µέχρι 5 έως 7 εκατοστά και µέγιστη κλίση 1: 2,25 (σχ.1-γ.) 4

5 Σχ. 1 Κατά µήκος τοµές κυκλικού (α), τραπεζοειδούς (β) και τριγωνικού (γ) τύπου Προδιαγραφές Εφαρµογής Οι µειωτές ταχύτητας, αλλά και οι δρόµοι πάνω στους οποίους αυτά τοποθετούνται, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Το µήκος της οδού µειωµένης ταχύτητας (30χλµ/ώρα) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 µέτρα και η κατά µήκος κλίση σε ανωφέρεια, µικρότερη από 4%. Να απέχουν οι µειωτές ταχύτητας µεταξύ τους από 40 έως 100 µέτρα Να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον: 20 µέτρων από την αρχή καµπύλης σε οριζοντιογραφία 20 µέτρων από διασταυρώσεις µε δρόµο της ίδιας κατηγορίας 25 µέτρων από διασταυρώσεις µε σηµαντικότερη οδό 20 µέτρων από γραµµές τραίνου 40 µέτρων πριν το τέλος αδιεξόδου Ειδική µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται στην τοποθέτηση του πρώτου µειωτή ταχύτητας, ώστε η ταχύτητα προσέγγισης να είναι ήδη µειωµένη και σε θέση επαρκώς ορατή από πλευράς µηκοτοµής. Η τοποθέτηση µειωτών ταχύτητας πρέπει να επισηµαίνεται µε σαφήνεια, ώστε να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή η ύπαρξή τους από τους οδηγούς, τόσο κατά την ηµέρα (µε χρωµατισµό κρασπέδων, µε πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, και ρυθµιστικές), όσο και κατά τη νύχτα (ηλεκτροφωτισµός, αντανακλαστικά στοιχεία κλπ.). 5

6 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Σκοπός των µετρήσεων. Σκοπός της διεξαγωγής των µετρήσεων, ήταν η εκτίµηση της επιδείνωσης των µέγιστων τιµών θορύβου λόγω της διέλευσης των οχηµάτων πάνω από µειωτές ταχύτητας. Πιο συγκεκριµένα, µετρήθηκαν οι τιµές αιχµών θορύβου κατά τη διέλευση από κοινό οδόστρωµα καθώς και οι αντίστοιχες τιµές κατά τη διέλευση από δύο διαφορετικές διατάξεις µειωτών ταχύτητας, και προσδιορίστηκε η διαφορά τους. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν κυρίως από τους κραδασµούς στους οποίους υπόκεινται τα οχήµατα καθώς περνούν επάνω από τις διατάξεις. Οι µετρήσεις και οι εκτιµήσεις των αυξήσεων των αιχµών θορύβου έγιναν, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια, για διαφορετικές ταχύτητες διέλευσης των οχηµάτων. Τελικός στόχος, µετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων, ήταν καθορισµός της τιµής της αναµενόµενης αύξησης στις µέγιστες τιµές (αιχµές) των σταθµών θορύβου, λόγω της τοποθέτησης µειωτών ταχύτητας σε µία οδό, για κάθε µία από τις ταχύτητες αυτές ιάταξη µετρήσεων. Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων τοποθετήθηκαν δύο διαφορετικές διατάξεις µειωτών ταχύτητας, από ίδιο υλικό, αλλά µε διαφορετικές διαστάσεις. Η πρώτη διάταξη ( ιάταξη 1), αποτελείτο από 6 τεµάχια µε διαστάσεις cm x 50cm x 3cm και κυκλικού προφίλ (Εικ. 1.α.), συναρµολογηµένα σε σειρά ώστε οι τελικές της διαστάσεις να είναι cm x 300cm x 3cm. Η δεύτερη διάταξη ( ιάταξη 2), αποτελείτο από 6 τεµάχια µε διαστάσεις 90cm x 50cm x 5cm ιδίου προφίλ (Εικ. 1.β.) και συναρµολογηµένα µε τον ίδιο τρόπο ώστε οι τελικές της διαστάσεις να είναι 90cm x 300cm x 5cm. Φωτ.1.α Τεµάχιο διάταξης 1 Φωτ.1.β Τεµάχιο διάταξης 2 Φωτ.1.γ Σύγκριση Οι δύο διατάξεις τοποθετήθηκαν σε ήσυχη οδό µε ελάχιστη κυκλοφορία στη βιοµηχανική περιοχή του Βόλου. Πλησίον της περιοχής των µετρήσεων δεν υπήρχαν άλλες πηγές θορύβου, ούτε υπήρχαν παρόδια κτίσµατα, εποµένως δεν υπήρχε περίπτωση ανάκλασης του ήχου. Η εγκατάσταση των διατάξεων έγινε ώστε η µεταξύ τους απόσταση να είναι 30 µέτρα. Μπροστά από κάθε διάταξη και σε ύψος 1,20 µέτρων από το έδαφος τοποθετήθηκε από ένα µικρόφωνο στηµένο σε τρίποδα. Τοποθετήθηκαν ακόµη δύο µικρόφωνα, το ένα πριν από την πρώτη διάταξη και σε απόσταση 15 µέτρων από αυτήν και το άλλο ακριβώς στο µέσον της απόστασης µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διάταξης (15 δηλαδή µέτρα µετά τη ιάταξη 1 και 15 µέτρα πριν τη ιάταξη 2). Τα τέσσερα µικρόφωνα συνδέθηκαν σε µία κάρτα harmonie της εταιρείας 01dB. Η κάρτα harmonie είναι µία τετρακάναλη κάρτα που µεταφέρει σε πραγµατικό χρόνο τα δεδοµένα σε έναν φορητό υπολογιστή, καθιστώντας έτσι δυνατή την ξεχωριστή επεξεργασία των δεδοµένων των τεσσάρων µικροφώνων. Επίσης, παρείχε τη δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγής του ηχητικού σήµατος που δηµιουργούσαν τα οχήµατα κατά τις διελεύσεις τους. Η τελική πειραµατική διάταξη που προέκυψε µετά την εγκατάσταση των µειωτών ταχύτητας και την τοποθέτηση και σύνδεση των µικροφώνων παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικ. 2.) και στο σχετικό σκαρίφηµα (Εικ. 3.). 6

7 Εικ. 2. Η πειραµατική διάταξη Εικ. 3. Η περιοχή των µετρήσεων 2.3. Περιγραφή της διαδικασίας των µετρήσεων. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν ηµέρα µε ηλιοφάνεια, σε στεγνό οδόστρωµα και µε άνεµο χαµηλής έντασης. Χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι οχηµάτων: ένα επιβατικό Ι.Χ. 10 cc και ένα οχήµατος S.U.V. (Τζιπ). Τα οχήµατα πραγµατοποίησαν διελεύσεις κατά µήκος της πειραµατικής διάταξης, µε σταθερή κατά το δυνατόν ταχύτητα. Κατά µέσον όρο έγιναν τρεις διελεύσεις ανά ταχύτητα και ανά όχηµα. Οι ταχύτητες διέλευσης ξεκινούσαν από 10 και έφταναν µέχρι και µε βήµα 10. Καθώς τα οχήµατα πραγµατοποιούσαν τις διελεύσεις, τα µικρόφωνα κατέγραφαν το ηχητικό σήµα που αυτά παρήγαγαν και τα αποτελέσµατα µεταφέρονταν στον υπολογιστή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, µε τη βοήθεια του προγράµµατος dbtrait της 01dB και αφού πρώτα τα δεδοµένα σταθµίστηκαν µε το φίλτρο Α ώστε να δίνεται έµφαση στις συχνότητες στις οποίες είναι ευαίσθητο το ανθρώπινο ακουστικό σύστηµα, έγινε η συγκέντρωση και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων, όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά πιο κάτω. 7

8 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή των ηχητικών σηµάτων από τις µετρήσεις και για τη µετέπειτα επεξεργασία των αποτελεσµάτων περιλάµβανε τα τέσσερα µικρόφωνα, τα οποία τοποθετήθηκαν όπως αναφέρεται προηγουµένως, την κάρτα Ηarmonie της εταιρείας 01dB συνδεδεµένη µε έναν φορητό υπολογιστή και το πρόγραµµα dbtrait32 της ίδιας εταιρείας. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω. 3.1 Το σύστηµα Harmonie. Το σύστηµα Harmonie αποτελείται από µία ή περισσότερες διατάξεις µετατροπής (όπως π.χ. µικρόφωνα), συνδεδεµένα σε µια µικρή τετρακάναλη µονάδα επεξεργασίας που µεταφέρει τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο σε ένα φορητό υπολογιστή. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης θορύβου και δονήσεων στο πεδίο του χρόνου καθώς και των συχνοτήτων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των µετρήσεων έχει τη δυνατότητα της πλήρους καταγραφής του ηχητικού σήµατος ώστε αυτό να µπορεί να αναπαραχθεί από οποιοδήποτε προσωπικό υπολογιστή κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Αναλυτικότερα το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει τις διατάξεις µετατροπής (µικρόφωνα), την τετρακάναλη µονάδα επεξεργασίας Harmonie συνδεδεµένη µέσω της σειριακής θύρας (PCMCIA) σε φορητό υπολογιστή, και ηχεία για την αναπαραγωγή του σήµατος που καταγράφηκε και παρουσιάζεται σχηµατικά στην παρακάτω εικόνα (Εικ. 4). Εικ. 4. Το σύστηµα Harmonie Οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος δεν περιορίζονται σε αυτά µόνο που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αναλυτικότερα λοιπόν, το σύστηµα Harmonie: ιαθέτει ψηφιακές εισόδους και εξόδους ώστε να είναι δυνατός ο τηλεχειρισµός του και η από αποστάσεως λήψη των δεδοµένων των µετρήσεων. ιεξάγει µετρήσεις µε βάση χρόνου έως και 20 ms για µετρήσεις σε πραγµατικό χρόνο. Η έννοια της βάσης χρόνου εξηγείται αναλυτικά στην παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου. 8

9 Μπορεί να µετρήσει ήχους µε ηχητική πίεση από 20 db περίπου έως 120 db. Οι αριθµοί αυτοί εξαρτώνται και από την ευαισθησία των µικροφώνων. Φιλτράρει ψηφιακά τους ήχους συχνοτήτων από 0,5 έως 20 KHz, σε πραγµατικό χρόνο σύµφωνα µε τον κανονισµό ISO2631. Κάνει δειγµατοληψία των ήχων (sampling) µε µέγιστη συχνότητα τα 51,2 KHz. ηµιουργεί µηδενικό ηλεκτρικό θόρυβο στις αναλογικές στις εισόδους του, ώστε να µην αλλοιώνονται τα αποτελέσµατα. Μπορεί να σταθµίσει το σήµα µε τα φίλτρα Α, C, G, ή και γραµµικά. Όπως προαναφέρθηκε, τα ηχητικά σήµατα που καταγράφηκαν, σταθµίστηκαν από το σύστηµα Harmonie µε το φίλτρο Α, το οποίο δίνει έµφαση στις συχνότητες στις οποίες είναι ευαίσθητο το ανθρώπινο σύστηµα ακοής. 3.2 Το πακέτο λογισµικού dbtrait 32 Για την ανάλυση των δεδοµένων τα οποία προέκυψαν από τις µετρήσεις που διεξήχθησαν, χρησιµοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, το πακέτο λογισµικού dbtrait32. Το πακέτο λογισµικού dbtrait32 της εταιρείας 01dB, χρησιµοποιείται για την επεξεργασία δεδοµένων από µετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου. Βασίζεται στη θεωρία του σύντοµου Leq (short Leq theory) που αναπτύχθηκε από τον P. Luquet. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, το µηχάνηµα καταγραφής χωρίζει τον χρόνο µέτρησης σε πολύ µικρότερες υποπεριόδους της τάξης των millisecond, και υπολογίζει ξεχωριστά το Leq για κάθε µία από αυτές. Η υποπερίοδος αυτή µπορεί συνήθως να επιλεγεί από τον χρήστη και ονοµάζεται βάση ή βήµα χρόνου (time base). Έτσι, για παράδειγµα, για µία µέτρηση που διαρκεί 4 δευτερόλεπτα, και έχοντας ορίσει ως βάση χρόνου τα 200 ms, θα πάρουµε 20 τιµές Leq, µία για κάθε περίοδο ίση µε τη βάση χρόνου που ορίσαµε. Με τον τρόπο αυτό, ενώ το φαινόµενο περιγράφεται µε την ακρίβεια που επιθυµεί ο χρήστης (η οποία µπορεί να είναι και πολύ µεγάλη για µια πολύ µικρή βάση χρόνου), περιορίζεται ο όγκος των δεδοµένων καθώς και ο χρόνος επεξεργασίας τους από το πρόγραµµα. Το λογισµικό αναλύει και διαχειρίζεται αρχεία της µορφής CMG. Αυτό το εξειδικευµένο format αρχείων, έχει αναπτυχθεί για να αποθηκεύεται η πλήρης εξέλιξη ενός φαινοµένου στο χρόνο, για κάθε είδους µέγεθος θορύβου και ηχητικό σήµα. Μπορεί να αποτελείται από πολλά κανάλια µε τη δυνατότητα αυτά να µετράνε στοιχεία σχετικά µε το θόρυβο, ιδίου ή διαφορετικού τύπου. Το dbtrait32 παρέχει µια σειρά από δυνατότητες. Οι σηµαντικότερες από αυτές παρατίθενται παρακάτω, ενώ περιγράφεται και το πώς χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη σειρά των µετρήσεων που διενεργήθηκαν. Ανάλυση των ακουστικών µεγεθών και παρουσίαση της πλήρους εξέλιξης του φαινοµένου στον άξονα του χρόνου για τους διάφορους δείκτες όπως το σύντοµο Leq, για οποιαδήποτε χρονική βάση επιλέξει ο χρήστης. Στην παρούσα εργασία η βάση χρόνου που επιλέχτηκε ήταν τα 100 ms, ώστε το φαινόµενο να περιγράφεται µε µεγάλη ακρίβεια. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι τιµές των αιχµών θορύβου που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ουσιαστικά οι υψηλότερες τιµές των συντόµων Leq, περιόδου ίσης µε 100 ms. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα οποία παρουσιάζονται σε πίνακες ή διαγράµµατα, για απευθείας εκτύπωση ή µεταφορά σε οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας κειµένου και επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων, καθώς και υπολογισµός των διαφόρων στατιστικών δεικτών Ln, όπως επίσης και των δεικτών Lmin, Lmax, Peak. Υπολογισµός του συνολικού 9

10 Leq για µία συγκεκριµένη περίοδο µε την δυνατότητα αυτό να γίνει και πάνω στο γράφηµα χρησιµοποιώντας τους δύο κέρσορες. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανάλυση πολλών καναλιών προερχόµενων από διαφορετικά µικρόφωνα, δυνατότητα η οποία αξιοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος ώστε να µπορέσει να γίνει ταυτόχρονα η ξεχωριστή επεξεργασία των δεδοµένων που καταγράφηκαν από τα τέσσερα διαφορετικά µικρόφωνα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις µετρήσεις. υνατότητα αναπαραγωγής του ηχητικού σήµατος που καταγράφηκε οποιαδήποτε στιγµή των µετρήσεων. Μπορεί να επιλεγεί οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κάποιας µέτρησης από το αντίστοιχο γράφηµα στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και να αναπαραχθούν ξεχωριστά τα σήµατα που καταγράφηκαν από το κάθε ένα από τα κανάλια. Η δυνατότητα αυτή χρησιµοποιήθηκε ώστε να εξετασθούν τυχόν λόγοι οι οποίοι προκάλεσαν ανωµαλίες στα διαγράµµατα και να εξακριβωθεί η προέλευσή τους, ώστε τα αποτελέσµατα ορισµένων αλλοιωµένων µετρήσεων να αποκλειστούν από τη διαδικασία της µετέπειτα επεξεργασίας και διαγραµµατικής παρουσίασης. Το λογισµικό dbtrait32 παρέχει και µια σειρά από δυνατότητες οι οποίες δεν χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς αυτής της εργασίας και για τον λόγο αυτό θα αναφερθούν επιγραµµατικά: Πολυφασµατική ανάλυση Αναγνώριση των πηγών θορύβου Ανάλυση συχνοτήτων του ηχητικού σήµατος Μέτρηση του εργασιακού θορύβου και των δεικτών OSHA. 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν δείχνουν τις µετρήσεις θορύβου για κάθε µικρόφωνο, σε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς τύπου οχήµατος, θέσης οχήµατος, ταχύτητας οχήµατος και αριθµού διέλευσης του κάθε οχήµατος και ελεγχόµενης διάταξης µειωτών ταχύτητας. Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσµατα, παρατίθενται συνοπτικά διαγράµµατα των αιχµών θορύβου κατά τη διέλευση των οχηµάτων από τις δύο διατάξεις µειωτών ταχύτητας καθώς διάγραµµα αιχµών θορύβου για οδόστρωµα χωρίς µειωτές ταχύτητας. Παρατίθεται τέλος διάγραµµα συγκριτικής επιδείνωσης του θορύβου για τις δύο διατάξεις µειωτών ταχύτητας, 10

11 Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση S.U.V. από τη ιάταξη 1 Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση S.U.V. από τη ιάταξη ιέλευση 1 79,1 81,4 84,4 ιέλευση 2 79,3 82,8 83 ιέλευση 3 77,7 86,2 Μέσος Όρος 78,7 82,1 84,5 ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 Μέσος Όρος ιέλευση 1 79, ,8 ιέλευση 2 75,9 82,7 84,8 ιέλευση 3 79,6 86 Μέσος Όρος 78,2 82,4 85,5 ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 Μέσος Όρος Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση S.U.V. από το Οδόστρωµα Επιδείνωση στάθµης θορύβου λόγω διέλευσης του S.U.V. από: ιέλευση 1 75,7 78,9 82,2 ιέλευση 2 74,6 80,5 81,6 ιέλευση 3 74,6 83,8 Μέσος Όρος 75,0 79,7 82,5 ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 Μέσος Όρος ιάταξη 1 3,75 2,43 2,00 ιάταξη 2 3,28 2,68 3,00 Σχήµα 2. Αποτελέσµατα µετρήσεων θορύβου κίνησης οχήµατος S.U.V. 11

12 Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση Ι.Χ. από τη ιάταξη ιέλευση 1 65, ,5 80,6 85,6 88 ιέλευση 2 65,9 71,6 77,7 80,3 84,8 87,6 ιέλευση 3 72,9 78,2 82,2 86 ιέλευση 4 74,8 83,1 50 ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 ιέλευση 4 ιέλευση 5 Μέσος Όρος Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση Ι.Χ. από τη ιάταξη ιέλευση 1 65, ,7 82,4 86,1 88,1 ιέλευση ,7 76,9 83,7 85,9 88,5 ιέλευση 3 74,1 78,3 81,9 86,7 ιέλευση 4 72,4 82,8 ιέλευση 5 75, ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 ιέλευση 4 ιέλευση 5 Μέσος Όρος Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση Ι.Χ. από το Οδόστρωµα ιέλευση 1 66,2 70,25 73,65 77,8 81,05 82,7 ιέλευση 2 64,55 69,7 75,05 77,25 80,35 83,2 ιέλευση 3 73,1 74,3 78,25 80,6 ιέλευση 4 73,8 79,2 ιέλευση ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 ιέλευση 4 ιέλευση 5 Μέσος Όρος Επιδείνωση στάθµης θορύβου λόγω διέλευσης του I.X. από: ιάταξη 1 0,27 0,95 3,47 3,43 4,80 4,85 ιάταξη 2-0,68 1,27 3,64 4,58 5,56 5,35 Σχήµα 3. Αποτελέσµατα µετρήσεων θορύβου κίνησης οχήµατος I.X. 12

13 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των µετρήσεων προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα : Οι µειωτές ταχύτητας επιβαρύνουν τις µέγιστες εµφανιζόµενες τιµές (αιχµές) θορύβου, γεγονός που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στα πλαίσια της µελέτης που προηγείται της τοποθέτησής τους σε µία οδό. Είναι προφανές ότι το γεγονός της ακουστικής όχλησης που προκαλείται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο καλύπτεται στην προδιαγραφή του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., όπου πριν από τη διερεύνηση της δυνατότητας χρησιµοποίησής τους θα πρέπει να έχουν αποκλειστεί, µετά από µελέτη, όλοι οι άλλοι τρόποι ανάσχεσης της ταχύτητας των οχηµάτων. Μια τέτοια µελέτη πρέπει να έχει ως βασικές παραµέτρους τη µέση ταχύτητα και την V 85 των οχηµάτων που διέρχονται και να λαµβάνει υπόψη ότι η µείωση της ταχύτητας µέσω των µειωτών δεν µειώνει και την ακουστική όχληση αλλά µάλλον την αυξάνει. Θεωρώντας δεδοµένο ότι οι µειωτές ταχύτητας τοποθετούνται σε δρόµους «γειτονιάς», η αύξηση της αιχµής θορύβου για ταχύτητες κίνησης Km/h είναι της τάξης των 3,5-4,5 db(α), ενώ για ταχύτητες ροής 50- Km/h είναι της τάξης των 4,8-5,4. Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία οµοιοµορφίας κατά την εξέλιξη του περιστατικού θορύβου, η απότοµη δηλαδή εµφάνιση της αιχµής του θορύβου και εν συνεχεία εξαφάνισή της, είναι αυτή που αποδεδειγµένα την καθιστά ακόµη περισσότερο ενοχλητική για τον άνθρωπο, κάνοντάς την να εξέχει ακόµη περισσότερο όχι µόνο από το θόρυβο βάθους αλλά και από το θόρυβο του ιδίου του περιστατικού. Ένα από τα προφανή συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση των αποτελεσµάτων του πειράµατος της παρούσας εργασίας είναι το ότι από τις δύο διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα, µεγαλύτερη αύξηση στις αιχµές θορύβου προκαλεί η ιάταξη 2 (µε µήκος 90 cm και ύψος 5 cm) παρά η ιάταξη 1 (µε µήκος cm και ύψος 3 cm). ηλαδή πιο θορυβώδης είναι η µεγαλύτερη σε ύψος αλλά και σε µήκος (κατά τον άξονα κυκλοφορίας), διάταξη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιµές των διαφορών αυτών µπορούσαν να φτάνουν µέχρι και το 1. Συνεπώς είναι προτιµότερο να αποφεύγεται η χρήση µειωτών µε υψηλό προφίλ. Σηµαντικό επίσης ρόλο παίζει η ποιότητα και τα υλικά κατασκευής των διατάξεων. Σηµειώνεται ότι οι µειωτές ταχύτητας που χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς της εργασίας αυτής είναι κατασκευασµένοι από σκληρό καουτσούκ και µε αντιολισθηρή επιφάνεια και είναι ίδια µε αυτά που χρησιµοποιούνται στο παρόδιο δίκτυο της Αττικής Οδού. Συνεπώς οι τιµές της επιδείνωσης των αιχµών θορύβου που αναµένεται να προκύψουν λόγω της τοποθέτησης speed bumps σε κάποια οδό δεν αποκλείεται να είναι ελαφρώς µεγαλύτερες από αυτές που εκτιµά η παρούσα εργασία, σε περίπτωση που αυτά δεν είναι εξαιρετικής ποιότητας ή είναι κατασκευασµένα από υλικά των οποίων η επαφή µε τους τροχούς του οχήµατος είναι πιο θορυβώδης. Ένας άλλος παράγοντας, που επιφανειακά µπορεί να αγνοηθεί αλλά στην πραγµατικότητα έχει συνέπειες στην ένταση της δηµιουργούµενης ενόχλησης, είναι η κλίση της οδού. Συγκεκριµένα, σε µία κατηφορική οδό στην οποία ο θόρυβος που προκαλείται από τον κινητήρα των διερχόµενων οχηµάτων είναι προφανώς περιορισµένος, αφού τα οχήµατα δε χρειάζεται να αναπτύξουν ταχύτητα, ο θόρυβος που θα δηµιουργηθεί από την πρόσκρουση του οχήµατος στο µειωτή ταχύτητας θα εξέχει πιο αισθητά από το µέσο οδικό θόρυβο στον οποίον έχουν συνηθίσει να εκτίθενται οι κάτοικοι, όντας έτσι πιο ενοχλητικός. Επιπροσθέτως, σε µία τέτοια οδό ευνοείται η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, µε αποτέλεσµα οι αιχµές που δηµιουργούνται κατά τη διέλευση από το µειωτή ταχύτητας να γίνονται αισθητά µεγαλύτερες όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. 13

14 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ. P. Abbot, M. Taylor and R. Layfield, The effects of traffic calming measures on vehicle and traffic noise, Traffic Research Laboratory Bureau of Traffic Management, Speed Bumps: Introduction and general standards, City of Portland, Oregon R. Rylander and M. Bjorkmann, Road traffic noise influenced by road bumps, Journal of Sound and Vibration v.250 p D.E. Smith and K.L. Giese, A study on Speed Humps, Centre for Transportation Research and Education, Iowa University Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΜΕΟ/ε/οικ/3/ , Προσωρινή τεχνική προδιαγραφή εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων οδοστρώµατος για τη µείωση της ταχύτητας οχηµάτων. Κ. Βογιατζής, Περιβαλλοντική Οδοποιία: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικών συγκοινωνιακών έργων, Σηµειώσεις του µαθήµατος,, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Θεσσαλίας Κ. Καύκουλα, Hπια κυκλοφορία σε αστικές περιοχές, Τεχνικό περιοδικό Κτίριο 14

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα οχήµατα πρέπει να πληρούν κάποιεσ προ ποθέσεισ για να κινούνται µε ασφάλεια και να προστατεύουν τουσ επιβάτεσ και τουσ πεζούσ. Κάθε όχηµα έχει τουσ δικούσ του περιορισµούσ, για τον απλούστατο λόγο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Ενώ η ηχητική ισχύς των οχημάτων μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ο εξωτερικός θόρυβος της επαφής ελαστικών-οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος αντιδράσεως.

Ο χρόνος αντιδράσεως. Ο χρόνος αντιδράσεως. Από τη στιγμή που υποπίπτει στην αντίληψή σας κάποιο σήμα ή κάτι που συμβαίνει, μέχρι να ανταποκριθείτε, μεσολαβεί πάντα ένα χρονικό διάστημα, που ονομάζεται χρόνος αντιδράσεως. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Άρης Ζωγράφος - Ευάγγελος Ματσούκης Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr Πρότυπες Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η συγκεκριµένη έκδοση του εξοµοιωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7 Αισθητήρες Μαγνητικού Πεδίου για Εποπτεία Κίνησης και Εύρεσης Θέσης

Άσκηση 7 Αισθητήρες Μαγνητικού Πεδίου για Εποπτεία Κίνησης και Εύρεσης Θέσης Άσκηση 7 Αισθητήρες Μαγνητικού Πεδίου για Εποπτεία Κίνησης και Εύρεσης Θέσης 1. Γενικά Οι αισθητήρες ανισοτροπικής μαγνητοαντίστασης (από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως AMR αισθητήρες), έχουν βελτιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1.1.1 Πότε εκτελούνται οι μετρήσεις Σκοπός των μετρήσεων είναι να εκτιμηθεί σωστά η στάθμη ηχητικής πίεσης που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής medicn driving simulatr Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο εξοµοιωτής οδήγησης βαρέων οχηµάτων της medicn δύναται να καλύψει την εκπαίδευση αρχάριων αλλά και να βοηθήσει στην επανεξέταση των επαγγελµατιών οδηγών. Το βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση Η εκστρατεία ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ (Make Cars Green) στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κίνηση των αυτοκινήτων και στο να βοηθήσει τους οδηγούς να σκεφτούν οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Συνήγορος του Πολίτη Η ανάµιξη αλλά και η σύγκρουση των

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Φορέας του έργου: VOLTERRA Α.Ε. Έργο: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «XAΛΚΟΔΟΝΙΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Eco-Driving Οικονομική-Οικολογική Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ Ημερίδα Μεταφορές & Αειφορία: Δυνατότητες, Κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα