ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Ε. Ηλιού Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Κων/νος Ε. Βογιατζής Εντετ. Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Λέξεις κλειδιά: Μειωτές Ταχύτητας, Speed Bumps, Θόρυβος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενώ έχει παρατηρηθεί σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της χρήσης µειωτών ταχύτητας (SPEED BUMPS), δεν διαπιστώθηκε ουδόλως το ίδιο, σχετικά µε ερευνητική δραστηριότητα που να αναφέρεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρησιµοποίησης τους, ειδικά στις κατοικηµένες περιοχές. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να ερευνηθεί η επιβάρυνση στο ακουστικό περιβάλλον, η οποία προκαλείται από τους κραδασµούς που παράγονται κατά την κίνηση των οχηµάτων πάνω στους µειωτές ταχύτητας στις κατοικηµένες περιοχές. Χρησιµοποιήθηκαν οχήµατα διαφορετικών κατηγοριών σε έξη (6) διαφορετικά επίπεδα ταχύτητας, χρησιµοποιήθηκαν (10 έως ), για να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές ταχύτητες διέλευσης. Ο θόρυβος µετρήθηκε µε τη χρήση της 4-channel συσκευής µέτρησης και ανάλυσης ήχου και κραδασµών HARMONIE (0-1dB S.A., Γαλλία). Τέλος πραγµατοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση, µε και χωρίς µειωτές ταχύτητας, για να καταδείξει το βαθµό συµβολής της χρήσης τους στην επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος ειδικά σε υψηλές ταχύτητες των διερχοµένων οχηµάτων. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τις τελευταίες δεκαετίες, η σηµαντική αύξηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων έχει συντελέσει στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις και της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά ακόµη και της αισθητής µείωσης του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Έχει αποδειχθεί ότι, µεταξύ άλλων, η επιβάρυνση που προκαλούν τα µηχανοκίνητα µέσα στο ακουστικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Κατά συνέπεια τα επίπεδα εκποµπής θορύβου απ όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο χώρος που βρίσκεται κοντά στον τόπο διαµονής του ανθρώπου, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την κυκλοφορία γιατί έτσι υποβαθµίζεται η συνολική ποιότητα της ζωής του. Ο κυκλοφοριακός φόρτος, η ταχύτητα και η οδική συµπεριφορά των οδηγών, πρέπει να ελεγχθούν µε στόχο την ήπια κυκλοφορία στις αστικές περιοχές, ώστε να γίνει δυνατή η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφαλείας, η προστασία του περιβάλλοντος και η µείωση του θορύβου, παράγοντες δηλαδή που εξασφαλίζουν ποιοτικότερο βιοτικό επίπεδο. 1

2 Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές ήπιας κυκλοφορίας, η συνηθέστερη εκ των οποίων είναι η τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων «Speed Bumps», επί του οδοστρώµατος, γνωστότερων και ως «σαµαράκια». 1.1 Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα - Νοµικό πλαίσιο Περιοχές Εφαρµογής. Από τη διεθνή βιβλιογραφία και εµπειρία µπορούν να συνοψιστούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που έχει η εφαρµογή των µειωτών ταχύτητας. Πλεονεκτήµατα : Οι µειωτές ταχύτητας, όταν σχεδιάζονται και τοποθετούνται σωστά, σύµφωνα πάντα µε τις προδιαγραφές, µπορούν να αποτελέσουν ένα σηµαντικό εργαλείο µείωσης των ταχυτήτων. Βοηθούν έτσι αποτελεσµατικά στον περιορισµό των αναπτυσσοµένων ταχυτήτων σε κατοικηµένες περιοχές. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι για τυπικές ταχύτητες σε κατοικηµένες περιοχές, οι µειωτές ταχύτητας µπορούν να αναγκάσουν τον οδηγό να µειώσει ταχύτητα µέχρι και 20 πριν από κάθε διέλευση πάνω από αυτά. Συχνά συµβάλλουν στη µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στις οδούς στις οποίες τοποθετούνται. Το ποσοστό της µείωσης εξαρτάται από παράγοντες όπως ο αριθµός και οι αποστάσεις µεταξύ των µειωτών, ο βαθµός µείωσης της ταχύτητας που αυτές προκαλούν και η διαθεσιµότητα εναλλακτικών διαδροµών. Ένα µέρος δηλαδή των οχηµάτων επιλέγει να χρησιµοποιήσει παράλληλες οδούς αποσυµφορώντας έτσι τους δρόµους στους οποίους έχουν εγκατασταθεί. Λόγω της µείωσης της ταχύτητας και του φόρτου µπορούν να συµβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας µειώνοντας τον αριθµό και τη σοβαρότητα των ατυχηµάτων στις περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται. Με την κατάλληλη χρησιµοποίησή τους πριν από διασταυρώσεις µπορούν να προκαλέσουν ακόµα και µείωση των συγκρούσεων. Εµποδίζουν τα φορτηγά και τα λοιπά βαρέα οχήµατα να χρησιµοποιούν δρόµους που ανήκουν σε κατοικηµένες περιοχές. Λόγω της µείωσης που προκαλούν τόσο στις ταχύτητες κίνησης των οχηµάτων όσο και στον κυκλοφοριακό φόρτο, αυξάνουν την κίνηση των πεζών στους δρόµους, γεγονός που µπορεί να έχει θετικές οικονοµικές και πολιτιστικές επιπτώσεις και συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας ζωής. Είναι οικονοµική λύση σε σχέση µε άλλα µέσα traffic calming και η τοποθέτησή τους ή η αφαίρεσή τους είναι σχετικά εύκολη. Εµφανίζουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε αρκετά από τα υπόλοιπα µέσα traffic calming ότι δεν εµποδίζουν τη στάθµευση. Μειονεκτήµατα : Λόγω της ύπαρξης µειωτών ταχύτητας, πολλές φορές ορισµένοι οδηγοί αυξάνουν την ταχύτητα στο τµήµα που βρίσκεται µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να µη δηµιουργείται ιδιαίτερη µείωση στη µέση ταχύτητα. Αυτή η επανειληµµένη αύξηση και µείωση της ταχύτητας έχει ως αποτέλεσµα να εκλύονται τοξικά αέρια στην ατµόσφαιρα. Σύµφωνα µε µια έρευνα που έγινε στην Αυστρία, τα αυτοκίνητα όταν κινούνται υπό αυτές τις συνθήκες, εκπέµπουν περίπου 3 φορές 2

3 περισσότερο µονοξείδιο του άνθρακα και 25% περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι θα εξέπεµπαν αν διατηρούσαν σταθερή ταχύτητα. Αυξάνουν την κατανάλωση καυσίµων µε αποτέλεσµα να παράγονται πρόσθετα οξείδια του αζώτου. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η κατανάλωση καυσίµων αυξάνεται περίπου κατά 25%. Αν και µπορούν να µειώσουν τη ταχύτητα, εκφράζονται αµφιβολίες για το αν τελικά µειώνουν τον αριθµό των ατυχηµάτων. Μπορούν να προκαλέσουν στους οδηγούς, ιδιαίτερα των δικύκλων, απώλεια του ελέγχου του οχήµατος. Τα δίκυκλα οχήµατα είναι πιο εύκολο να χάσουν την ισορροπία τους και η ανάκτηση της ισορροπίας του οχήµατος κατά τη διέλευση πάνω από µειωτή ταχύτητας είναι δύσκολη. Καθιστούν την οδήγηση άβολη και µειώνουν το επίπεδο άνεσης των µετακινήσεων. Μπορούν να προκαλέσουν τραντάγµατα σε φορτίο και επιβάτες ενώ δηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα και πόνο σε ανθρώπους µε µυοσκελετικές παθήσεις. Εµποδίζουν τη γρήγορη κίνηση των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, όπως νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά και αστυνοµικά οχήµατα. ηµιουργούν προβλήµατα στον εκχιονισµό των οδών. Προκαλούν φθορές στις αναρτήσεις και τα φρένα των οχηµάτων, καθώς και ζηµιές στο σασί, κυρίως στα χαµηλά αυτοκίνητα ιδίως σε περίπτωση που ο οδηγός αργήσει να αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Έχουν αµφιλεγόµενη αισθητική. Όπως προαναφέρθηκε, ένα αποτέλεσµα της χρήσης µειωτών ταχύτητας είναι η διοχέτευση της κυκλοφορίας µέσω εναλλακτικών διαδροµών. Έτσι, όταν τοποθετούνται σε µία οδό, έχουµε κατά κανόνα αύξηση της κυκλοφορίας στις παράλληλες οδούς, µε αποτέλεσµα αφ ενός να αυξάνεται το µήκος της συνολικής διαδροµής και αφ ετέρου να επιλέγονται πολλές φορές πιο ακατάλληλες διαδροµές. Αυξάνονται έτσι αφενός µεν τα οχηµατοχιλιόµετρα άρα και η κατανάλωση καυσίµων, αφετέρου δε και οι πιθανότητες ατυχηµάτων. ηµιουργούν µείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού. Για το λόγο αυτόν δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούνται σε δρόµους στους οποίους εµφανίζονται υψηλοί φόρτοι. Πολλές φορές δηµιουργούν την αντίδραση των περιοίκων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν οργανώσεις πολιτών οι οποίες επιδιώκουν την κατάργησή τους. Ειδικά στις Η.Π.Α. υπάρχει µεγάλος αριθµός τέτοιων οργανώσεων που εµφανίζουν έντονη δραστηριότητα. Νοµικό Πλαίσιο : Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και πιο συγκεκριµένα η ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας και το Τµήµα Μελετών Κυκλοφορίας, έχουν θεσπίσει την υπ αριθµόν 690/92 τεχνική προδιαγραφή για Εγκάρσιες υπερυψωµένες λωρίδες οδοστρώµατος για την µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων, µε την οποία καθορίζουν: Τις περιοχές εφαρµογής (τύπος οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας) 3

4 Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (µήκος και ύψος, σχήµα κλπ.) Τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής Τις θέσεις εφαρµογής (αποστάσεις µεταξύ των µειωτών ταχύτητας, αποστάσεις από την αρχή του οικοδοµικού τετραγώνου κλπ.) Περιοχές Εφαρµογής. Οι µειωτές ταχύτητας µπορούν να εφαρµόζονται σε ειδικές περιπτώσεις αστικών οδών, που εξυπηρετούν αποκλειστικά τοπική και όχι διαµπερή κυκλοφορία οχηµάτων σε συνδυασµό µε έντονη µετακίνηση πεζών, ενώ δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους στο εθνικό-υπεραστικό οδικό δίκτυο, αρτηρίες, λεωφόρους, οδούς που εξασφαλίζουν διαµπερείς µετακινήσεις, λόγω σοβαρών δυσµενών επιπτώσεων στα οχήµατα και στους οδηγούς, ιδιαίτερα των δίτροχων. Πριν την εξέταση της δυνατότητας χρησιµοποίησης µειωτών ταχύτητας, θα πρέπει να έχουν αποκλεισθεί µε σχετική µελέτη οδικής ασφάλειας όλοι οι άλλοι γνωστοί τρόποι ανάσχεσης της ταχύτητας. Πιο συγκεκριµένα, για να είναι δυνατή η τοποθέτηση µειωτών ταχύτητας σε µία οδό, αυτή θα πρέπει να πληροί τις εξής παρακάτω προϋποθέσεις: Να εξυπηρετεί αποκλειστικά τοπική και όχι διαµπερή κυκλοφορία Να µην δέχεται συχνή κυκλοφορία φορτηγών, λεωφορείων, οχηµάτων που εξυπηρετούν µονάδες άµεσης επέµβασης (νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά, κλπ.) Να εµφανίζει κυκλοφοριακό φόρτο µικρότερο από 30 οχήµατα/ώρα Να µπορεί να δεχτεί εφαρµογή ανώτατου ορίου ταχύτητας κίνησης των οχηµάτων 30 χλµ/ώρα χωρίς να δηµιουργείται κυκλοφοριακό πρόβληµα. Σε όσες περιπτώσεις εφαρµοσθούν, θα πρέπει οι οδοί στις οποίες τοποθετούνται να εντάσσονται µέσα σε µια ευρύτερη περιοχή γειτονιάς, που θα κυκλοφορούν κυρίως πεζοί (πλατείες, πάρκα, εκκλησίες, σχολεία κλπ.) Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές Εφαρµογής. Η σχετική προδιαγραφή καθορίζει πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν τρεις τύποι εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων οδοστρωµάτων (Σχήµα 1): Ο κυκλικός τύπος µε 3,70 έως 4,00 µέτρα µήκος και 5 έως 10 εκατοστά ύψος (σχ.1-α.) Ο τραπεζοειδής τύπος µε 3,70 µέτρα ελάχιστο µήκος µεγάλης βάσεως και 2,50 µέτρα µήκος µικρής βάσεως και 5 έως 10 εκατοστά ύψος (σχ.1-β.) Ο τριγωνικός τύπος (µε στρογγυλεµένη κορυφή) µε ελάχιστο µήκος 0,25 µέτρα και ύψος µέχρι 5 έως 7 εκατοστά και µέγιστη κλίση 1: 2,25 (σχ.1-γ.) 4

5 Σχ. 1 Κατά µήκος τοµές κυκλικού (α), τραπεζοειδούς (β) και τριγωνικού (γ) τύπου Προδιαγραφές Εφαρµογής Οι µειωτές ταχύτητας, αλλά και οι δρόµοι πάνω στους οποίους αυτά τοποθετούνται, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Το µήκος της οδού µειωµένης ταχύτητας (30χλµ/ώρα) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 µέτρα και η κατά µήκος κλίση σε ανωφέρεια, µικρότερη από 4%. Να απέχουν οι µειωτές ταχύτητας µεταξύ τους από 40 έως 100 µέτρα Να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον: 20 µέτρων από την αρχή καµπύλης σε οριζοντιογραφία 20 µέτρων από διασταυρώσεις µε δρόµο της ίδιας κατηγορίας 25 µέτρων από διασταυρώσεις µε σηµαντικότερη οδό 20 µέτρων από γραµµές τραίνου 40 µέτρων πριν το τέλος αδιεξόδου Ειδική µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται στην τοποθέτηση του πρώτου µειωτή ταχύτητας, ώστε η ταχύτητα προσέγγισης να είναι ήδη µειωµένη και σε θέση επαρκώς ορατή από πλευράς µηκοτοµής. Η τοποθέτηση µειωτών ταχύτητας πρέπει να επισηµαίνεται µε σαφήνεια, ώστε να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή η ύπαρξή τους από τους οδηγούς, τόσο κατά την ηµέρα (µε χρωµατισµό κρασπέδων, µε πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, και ρυθµιστικές), όσο και κατά τη νύχτα (ηλεκτροφωτισµός, αντανακλαστικά στοιχεία κλπ.). 5

6 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Σκοπός των µετρήσεων. Σκοπός της διεξαγωγής των µετρήσεων, ήταν η εκτίµηση της επιδείνωσης των µέγιστων τιµών θορύβου λόγω της διέλευσης των οχηµάτων πάνω από µειωτές ταχύτητας. Πιο συγκεκριµένα, µετρήθηκαν οι τιµές αιχµών θορύβου κατά τη διέλευση από κοινό οδόστρωµα καθώς και οι αντίστοιχες τιµές κατά τη διέλευση από δύο διαφορετικές διατάξεις µειωτών ταχύτητας, και προσδιορίστηκε η διαφορά τους. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν κυρίως από τους κραδασµούς στους οποίους υπόκεινται τα οχήµατα καθώς περνούν επάνω από τις διατάξεις. Οι µετρήσεις και οι εκτιµήσεις των αυξήσεων των αιχµών θορύβου έγιναν, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια, για διαφορετικές ταχύτητες διέλευσης των οχηµάτων. Τελικός στόχος, µετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων, ήταν καθορισµός της τιµής της αναµενόµενης αύξησης στις µέγιστες τιµές (αιχµές) των σταθµών θορύβου, λόγω της τοποθέτησης µειωτών ταχύτητας σε µία οδό, για κάθε µία από τις ταχύτητες αυτές ιάταξη µετρήσεων. Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων τοποθετήθηκαν δύο διαφορετικές διατάξεις µειωτών ταχύτητας, από ίδιο υλικό, αλλά µε διαφορετικές διαστάσεις. Η πρώτη διάταξη ( ιάταξη 1), αποτελείτο από 6 τεµάχια µε διαστάσεις cm x 50cm x 3cm και κυκλικού προφίλ (Εικ. 1.α.), συναρµολογηµένα σε σειρά ώστε οι τελικές της διαστάσεις να είναι cm x 300cm x 3cm. Η δεύτερη διάταξη ( ιάταξη 2), αποτελείτο από 6 τεµάχια µε διαστάσεις 90cm x 50cm x 5cm ιδίου προφίλ (Εικ. 1.β.) και συναρµολογηµένα µε τον ίδιο τρόπο ώστε οι τελικές της διαστάσεις να είναι 90cm x 300cm x 5cm. Φωτ.1.α Τεµάχιο διάταξης 1 Φωτ.1.β Τεµάχιο διάταξης 2 Φωτ.1.γ Σύγκριση Οι δύο διατάξεις τοποθετήθηκαν σε ήσυχη οδό µε ελάχιστη κυκλοφορία στη βιοµηχανική περιοχή του Βόλου. Πλησίον της περιοχής των µετρήσεων δεν υπήρχαν άλλες πηγές θορύβου, ούτε υπήρχαν παρόδια κτίσµατα, εποµένως δεν υπήρχε περίπτωση ανάκλασης του ήχου. Η εγκατάσταση των διατάξεων έγινε ώστε η µεταξύ τους απόσταση να είναι 30 µέτρα. Μπροστά από κάθε διάταξη και σε ύψος 1,20 µέτρων από το έδαφος τοποθετήθηκε από ένα µικρόφωνο στηµένο σε τρίποδα. Τοποθετήθηκαν ακόµη δύο µικρόφωνα, το ένα πριν από την πρώτη διάταξη και σε απόσταση 15 µέτρων από αυτήν και το άλλο ακριβώς στο µέσον της απόστασης µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διάταξης (15 δηλαδή µέτρα µετά τη ιάταξη 1 και 15 µέτρα πριν τη ιάταξη 2). Τα τέσσερα µικρόφωνα συνδέθηκαν σε µία κάρτα harmonie της εταιρείας 01dB. Η κάρτα harmonie είναι µία τετρακάναλη κάρτα που µεταφέρει σε πραγµατικό χρόνο τα δεδοµένα σε έναν φορητό υπολογιστή, καθιστώντας έτσι δυνατή την ξεχωριστή επεξεργασία των δεδοµένων των τεσσάρων µικροφώνων. Επίσης, παρείχε τη δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγής του ηχητικού σήµατος που δηµιουργούσαν τα οχήµατα κατά τις διελεύσεις τους. Η τελική πειραµατική διάταξη που προέκυψε µετά την εγκατάσταση των µειωτών ταχύτητας και την τοποθέτηση και σύνδεση των µικροφώνων παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικ. 2.) και στο σχετικό σκαρίφηµα (Εικ. 3.). 6

7 Εικ. 2. Η πειραµατική διάταξη Εικ. 3. Η περιοχή των µετρήσεων 2.3. Περιγραφή της διαδικασίας των µετρήσεων. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν ηµέρα µε ηλιοφάνεια, σε στεγνό οδόστρωµα και µε άνεµο χαµηλής έντασης. Χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι οχηµάτων: ένα επιβατικό Ι.Χ. 10 cc και ένα οχήµατος S.U.V. (Τζιπ). Τα οχήµατα πραγµατοποίησαν διελεύσεις κατά µήκος της πειραµατικής διάταξης, µε σταθερή κατά το δυνατόν ταχύτητα. Κατά µέσον όρο έγιναν τρεις διελεύσεις ανά ταχύτητα και ανά όχηµα. Οι ταχύτητες διέλευσης ξεκινούσαν από 10 και έφταναν µέχρι και µε βήµα 10. Καθώς τα οχήµατα πραγµατοποιούσαν τις διελεύσεις, τα µικρόφωνα κατέγραφαν το ηχητικό σήµα που αυτά παρήγαγαν και τα αποτελέσµατα µεταφέρονταν στον υπολογιστή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, µε τη βοήθεια του προγράµµατος dbtrait της 01dB και αφού πρώτα τα δεδοµένα σταθµίστηκαν µε το φίλτρο Α ώστε να δίνεται έµφαση στις συχνότητες στις οποίες είναι ευαίσθητο το ανθρώπινο ακουστικό σύστηµα, έγινε η συγκέντρωση και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων, όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά πιο κάτω. 7

8 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή των ηχητικών σηµάτων από τις µετρήσεις και για τη µετέπειτα επεξεργασία των αποτελεσµάτων περιλάµβανε τα τέσσερα µικρόφωνα, τα οποία τοποθετήθηκαν όπως αναφέρεται προηγουµένως, την κάρτα Ηarmonie της εταιρείας 01dB συνδεδεµένη µε έναν φορητό υπολογιστή και το πρόγραµµα dbtrait32 της ίδιας εταιρείας. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω. 3.1 Το σύστηµα Harmonie. Το σύστηµα Harmonie αποτελείται από µία ή περισσότερες διατάξεις µετατροπής (όπως π.χ. µικρόφωνα), συνδεδεµένα σε µια µικρή τετρακάναλη µονάδα επεξεργασίας που µεταφέρει τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο σε ένα φορητό υπολογιστή. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης θορύβου και δονήσεων στο πεδίο του χρόνου καθώς και των συχνοτήτων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των µετρήσεων έχει τη δυνατότητα της πλήρους καταγραφής του ηχητικού σήµατος ώστε αυτό να µπορεί να αναπαραχθεί από οποιοδήποτε προσωπικό υπολογιστή κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Αναλυτικότερα το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει τις διατάξεις µετατροπής (µικρόφωνα), την τετρακάναλη µονάδα επεξεργασίας Harmonie συνδεδεµένη µέσω της σειριακής θύρας (PCMCIA) σε φορητό υπολογιστή, και ηχεία για την αναπαραγωγή του σήµατος που καταγράφηκε και παρουσιάζεται σχηµατικά στην παρακάτω εικόνα (Εικ. 4). Εικ. 4. Το σύστηµα Harmonie Οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος δεν περιορίζονται σε αυτά µόνο που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αναλυτικότερα λοιπόν, το σύστηµα Harmonie: ιαθέτει ψηφιακές εισόδους και εξόδους ώστε να είναι δυνατός ο τηλεχειρισµός του και η από αποστάσεως λήψη των δεδοµένων των µετρήσεων. ιεξάγει µετρήσεις µε βάση χρόνου έως και 20 ms για µετρήσεις σε πραγµατικό χρόνο. Η έννοια της βάσης χρόνου εξηγείται αναλυτικά στην παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου. 8

9 Μπορεί να µετρήσει ήχους µε ηχητική πίεση από 20 db περίπου έως 120 db. Οι αριθµοί αυτοί εξαρτώνται και από την ευαισθησία των µικροφώνων. Φιλτράρει ψηφιακά τους ήχους συχνοτήτων από 0,5 έως 20 KHz, σε πραγµατικό χρόνο σύµφωνα µε τον κανονισµό ISO2631. Κάνει δειγµατοληψία των ήχων (sampling) µε µέγιστη συχνότητα τα 51,2 KHz. ηµιουργεί µηδενικό ηλεκτρικό θόρυβο στις αναλογικές στις εισόδους του, ώστε να µην αλλοιώνονται τα αποτελέσµατα. Μπορεί να σταθµίσει το σήµα µε τα φίλτρα Α, C, G, ή και γραµµικά. Όπως προαναφέρθηκε, τα ηχητικά σήµατα που καταγράφηκαν, σταθµίστηκαν από το σύστηµα Harmonie µε το φίλτρο Α, το οποίο δίνει έµφαση στις συχνότητες στις οποίες είναι ευαίσθητο το ανθρώπινο σύστηµα ακοής. 3.2 Το πακέτο λογισµικού dbtrait 32 Για την ανάλυση των δεδοµένων τα οποία προέκυψαν από τις µετρήσεις που διεξήχθησαν, χρησιµοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, το πακέτο λογισµικού dbtrait32. Το πακέτο λογισµικού dbtrait32 της εταιρείας 01dB, χρησιµοποιείται για την επεξεργασία δεδοµένων από µετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου. Βασίζεται στη θεωρία του σύντοµου Leq (short Leq theory) που αναπτύχθηκε από τον P. Luquet. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, το µηχάνηµα καταγραφής χωρίζει τον χρόνο µέτρησης σε πολύ µικρότερες υποπεριόδους της τάξης των millisecond, και υπολογίζει ξεχωριστά το Leq για κάθε µία από αυτές. Η υποπερίοδος αυτή µπορεί συνήθως να επιλεγεί από τον χρήστη και ονοµάζεται βάση ή βήµα χρόνου (time base). Έτσι, για παράδειγµα, για µία µέτρηση που διαρκεί 4 δευτερόλεπτα, και έχοντας ορίσει ως βάση χρόνου τα 200 ms, θα πάρουµε 20 τιµές Leq, µία για κάθε περίοδο ίση µε τη βάση χρόνου που ορίσαµε. Με τον τρόπο αυτό, ενώ το φαινόµενο περιγράφεται µε την ακρίβεια που επιθυµεί ο χρήστης (η οποία µπορεί να είναι και πολύ µεγάλη για µια πολύ µικρή βάση χρόνου), περιορίζεται ο όγκος των δεδοµένων καθώς και ο χρόνος επεξεργασίας τους από το πρόγραµµα. Το λογισµικό αναλύει και διαχειρίζεται αρχεία της µορφής CMG. Αυτό το εξειδικευµένο format αρχείων, έχει αναπτυχθεί για να αποθηκεύεται η πλήρης εξέλιξη ενός φαινοµένου στο χρόνο, για κάθε είδους µέγεθος θορύβου και ηχητικό σήµα. Μπορεί να αποτελείται από πολλά κανάλια µε τη δυνατότητα αυτά να µετράνε στοιχεία σχετικά µε το θόρυβο, ιδίου ή διαφορετικού τύπου. Το dbtrait32 παρέχει µια σειρά από δυνατότητες. Οι σηµαντικότερες από αυτές παρατίθενται παρακάτω, ενώ περιγράφεται και το πώς χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη σειρά των µετρήσεων που διενεργήθηκαν. Ανάλυση των ακουστικών µεγεθών και παρουσίαση της πλήρους εξέλιξης του φαινοµένου στον άξονα του χρόνου για τους διάφορους δείκτες όπως το σύντοµο Leq, για οποιαδήποτε χρονική βάση επιλέξει ο χρήστης. Στην παρούσα εργασία η βάση χρόνου που επιλέχτηκε ήταν τα 100 ms, ώστε το φαινόµενο να περιγράφεται µε µεγάλη ακρίβεια. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι τιµές των αιχµών θορύβου που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ουσιαστικά οι υψηλότερες τιµές των συντόµων Leq, περιόδου ίσης µε 100 ms. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα οποία παρουσιάζονται σε πίνακες ή διαγράµµατα, για απευθείας εκτύπωση ή µεταφορά σε οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας κειµένου και επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων, καθώς και υπολογισµός των διαφόρων στατιστικών δεικτών Ln, όπως επίσης και των δεικτών Lmin, Lmax, Peak. Υπολογισµός του συνολικού 9

10 Leq για µία συγκεκριµένη περίοδο µε την δυνατότητα αυτό να γίνει και πάνω στο γράφηµα χρησιµοποιώντας τους δύο κέρσορες. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανάλυση πολλών καναλιών προερχόµενων από διαφορετικά µικρόφωνα, δυνατότητα η οποία αξιοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος ώστε να µπορέσει να γίνει ταυτόχρονα η ξεχωριστή επεξεργασία των δεδοµένων που καταγράφηκαν από τα τέσσερα διαφορετικά µικρόφωνα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις µετρήσεις. υνατότητα αναπαραγωγής του ηχητικού σήµατος που καταγράφηκε οποιαδήποτε στιγµή των µετρήσεων. Μπορεί να επιλεγεί οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κάποιας µέτρησης από το αντίστοιχο γράφηµα στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και να αναπαραχθούν ξεχωριστά τα σήµατα που καταγράφηκαν από το κάθε ένα από τα κανάλια. Η δυνατότητα αυτή χρησιµοποιήθηκε ώστε να εξετασθούν τυχόν λόγοι οι οποίοι προκάλεσαν ανωµαλίες στα διαγράµµατα και να εξακριβωθεί η προέλευσή τους, ώστε τα αποτελέσµατα ορισµένων αλλοιωµένων µετρήσεων να αποκλειστούν από τη διαδικασία της µετέπειτα επεξεργασίας και διαγραµµατικής παρουσίασης. Το λογισµικό dbtrait32 παρέχει και µια σειρά από δυνατότητες οι οποίες δεν χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς αυτής της εργασίας και για τον λόγο αυτό θα αναφερθούν επιγραµµατικά: Πολυφασµατική ανάλυση Αναγνώριση των πηγών θορύβου Ανάλυση συχνοτήτων του ηχητικού σήµατος Μέτρηση του εργασιακού θορύβου και των δεικτών OSHA. 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν δείχνουν τις µετρήσεις θορύβου για κάθε µικρόφωνο, σε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς τύπου οχήµατος, θέσης οχήµατος, ταχύτητας οχήµατος και αριθµού διέλευσης του κάθε οχήµατος και ελεγχόµενης διάταξης µειωτών ταχύτητας. Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσµατα, παρατίθενται συνοπτικά διαγράµµατα των αιχµών θορύβου κατά τη διέλευση των οχηµάτων από τις δύο διατάξεις µειωτών ταχύτητας καθώς διάγραµµα αιχµών θορύβου για οδόστρωµα χωρίς µειωτές ταχύτητας. Παρατίθεται τέλος διάγραµµα συγκριτικής επιδείνωσης του θορύβου για τις δύο διατάξεις µειωτών ταχύτητας, 10

11 Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση S.U.V. από τη ιάταξη 1 Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση S.U.V. από τη ιάταξη ιέλευση 1 79,1 81,4 84,4 ιέλευση 2 79,3 82,8 83 ιέλευση 3 77,7 86,2 Μέσος Όρος 78,7 82,1 84,5 ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 Μέσος Όρος ιέλευση 1 79, ,8 ιέλευση 2 75,9 82,7 84,8 ιέλευση 3 79,6 86 Μέσος Όρος 78,2 82,4 85,5 ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 Μέσος Όρος Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση S.U.V. από το Οδόστρωµα Επιδείνωση στάθµης θορύβου λόγω διέλευσης του S.U.V. από: ιέλευση 1 75,7 78,9 82,2 ιέλευση 2 74,6 80,5 81,6 ιέλευση 3 74,6 83,8 Μέσος Όρος 75,0 79,7 82,5 ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 Μέσος Όρος ιάταξη 1 3,75 2,43 2,00 ιάταξη 2 3,28 2,68 3,00 Σχήµα 2. Αποτελέσµατα µετρήσεων θορύβου κίνησης οχήµατος S.U.V. 11

12 Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση Ι.Χ. από τη ιάταξη ιέλευση 1 65, ,5 80,6 85,6 88 ιέλευση 2 65,9 71,6 77,7 80,3 84,8 87,6 ιέλευση 3 72,9 78,2 82,2 86 ιέλευση 4 74,8 83,1 50 ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 ιέλευση 4 ιέλευση 5 Μέσος Όρος Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση Ι.Χ. από τη ιάταξη ιέλευση 1 65, ,7 82,4 86,1 88,1 ιέλευση ,7 76,9 83,7 85,9 88,5 ιέλευση 3 74,1 78,3 81,9 86,7 ιέλευση 4 72,4 82,8 ιέλευση 5 75, ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 ιέλευση 4 ιέλευση 5 Μέσος Όρος Αιχµές θορύβου (Leq 100ms) κατά τη διέλευση Ι.Χ. από το Οδόστρωµα ιέλευση 1 66,2 70,25 73,65 77,8 81,05 82,7 ιέλευση 2 64,55 69,7 75,05 77,25 80,35 83,2 ιέλευση 3 73,1 74,3 78,25 80,6 ιέλευση 4 73,8 79,2 ιέλευση ιέλευση 1 ιέλευση 2 ιέλευση 3 ιέλευση 4 ιέλευση 5 Μέσος Όρος Επιδείνωση στάθµης θορύβου λόγω διέλευσης του I.X. από: ιάταξη 1 0,27 0,95 3,47 3,43 4,80 4,85 ιάταξη 2-0,68 1,27 3,64 4,58 5,56 5,35 Σχήµα 3. Αποτελέσµατα µετρήσεων θορύβου κίνησης οχήµατος I.X. 12

13 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των µετρήσεων προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα : Οι µειωτές ταχύτητας επιβαρύνουν τις µέγιστες εµφανιζόµενες τιµές (αιχµές) θορύβου, γεγονός που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στα πλαίσια της µελέτης που προηγείται της τοποθέτησής τους σε µία οδό. Είναι προφανές ότι το γεγονός της ακουστικής όχλησης που προκαλείται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο καλύπτεται στην προδιαγραφή του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., όπου πριν από τη διερεύνηση της δυνατότητας χρησιµοποίησής τους θα πρέπει να έχουν αποκλειστεί, µετά από µελέτη, όλοι οι άλλοι τρόποι ανάσχεσης της ταχύτητας των οχηµάτων. Μια τέτοια µελέτη πρέπει να έχει ως βασικές παραµέτρους τη µέση ταχύτητα και την V 85 των οχηµάτων που διέρχονται και να λαµβάνει υπόψη ότι η µείωση της ταχύτητας µέσω των µειωτών δεν µειώνει και την ακουστική όχληση αλλά µάλλον την αυξάνει. Θεωρώντας δεδοµένο ότι οι µειωτές ταχύτητας τοποθετούνται σε δρόµους «γειτονιάς», η αύξηση της αιχµής θορύβου για ταχύτητες κίνησης Km/h είναι της τάξης των 3,5-4,5 db(α), ενώ για ταχύτητες ροής 50- Km/h είναι της τάξης των 4,8-5,4. Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία οµοιοµορφίας κατά την εξέλιξη του περιστατικού θορύβου, η απότοµη δηλαδή εµφάνιση της αιχµής του θορύβου και εν συνεχεία εξαφάνισή της, είναι αυτή που αποδεδειγµένα την καθιστά ακόµη περισσότερο ενοχλητική για τον άνθρωπο, κάνοντάς την να εξέχει ακόµη περισσότερο όχι µόνο από το θόρυβο βάθους αλλά και από το θόρυβο του ιδίου του περιστατικού. Ένα από τα προφανή συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση των αποτελεσµάτων του πειράµατος της παρούσας εργασίας είναι το ότι από τις δύο διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα, µεγαλύτερη αύξηση στις αιχµές θορύβου προκαλεί η ιάταξη 2 (µε µήκος 90 cm και ύψος 5 cm) παρά η ιάταξη 1 (µε µήκος cm και ύψος 3 cm). ηλαδή πιο θορυβώδης είναι η µεγαλύτερη σε ύψος αλλά και σε µήκος (κατά τον άξονα κυκλοφορίας), διάταξη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιµές των διαφορών αυτών µπορούσαν να φτάνουν µέχρι και το 1. Συνεπώς είναι προτιµότερο να αποφεύγεται η χρήση µειωτών µε υψηλό προφίλ. Σηµαντικό επίσης ρόλο παίζει η ποιότητα και τα υλικά κατασκευής των διατάξεων. Σηµειώνεται ότι οι µειωτές ταχύτητας που χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς της εργασίας αυτής είναι κατασκευασµένοι από σκληρό καουτσούκ και µε αντιολισθηρή επιφάνεια και είναι ίδια µε αυτά που χρησιµοποιούνται στο παρόδιο δίκτυο της Αττικής Οδού. Συνεπώς οι τιµές της επιδείνωσης των αιχµών θορύβου που αναµένεται να προκύψουν λόγω της τοποθέτησης speed bumps σε κάποια οδό δεν αποκλείεται να είναι ελαφρώς µεγαλύτερες από αυτές που εκτιµά η παρούσα εργασία, σε περίπτωση που αυτά δεν είναι εξαιρετικής ποιότητας ή είναι κατασκευασµένα από υλικά των οποίων η επαφή µε τους τροχούς του οχήµατος είναι πιο θορυβώδης. Ένας άλλος παράγοντας, που επιφανειακά µπορεί να αγνοηθεί αλλά στην πραγµατικότητα έχει συνέπειες στην ένταση της δηµιουργούµενης ενόχλησης, είναι η κλίση της οδού. Συγκεκριµένα, σε µία κατηφορική οδό στην οποία ο θόρυβος που προκαλείται από τον κινητήρα των διερχόµενων οχηµάτων είναι προφανώς περιορισµένος, αφού τα οχήµατα δε χρειάζεται να αναπτύξουν ταχύτητα, ο θόρυβος που θα δηµιουργηθεί από την πρόσκρουση του οχήµατος στο µειωτή ταχύτητας θα εξέχει πιο αισθητά από το µέσο οδικό θόρυβο στον οποίον έχουν συνηθίσει να εκτίθενται οι κάτοικοι, όντας έτσι πιο ενοχλητικός. Επιπροσθέτως, σε µία τέτοια οδό ευνοείται η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, µε αποτέλεσµα οι αιχµές που δηµιουργούνται κατά τη διέλευση από το µειωτή ταχύτητας να γίνονται αισθητά µεγαλύτερες όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. 13

14 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ. P. Abbot, M. Taylor and R. Layfield, The effects of traffic calming measures on vehicle and traffic noise, Traffic Research Laboratory Bureau of Traffic Management, Speed Bumps: Introduction and general standards, City of Portland, Oregon R. Rylander and M. Bjorkmann, Road traffic noise influenced by road bumps, Journal of Sound and Vibration v.250 p D.E. Smith and K.L. Giese, A study on Speed Humps, Centre for Transportation Research and Education, Iowa University Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΜΕΟ/ε/οικ/3/ , Προσωρινή τεχνική προδιαγραφή εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων οδοστρώµατος για τη µείωση της ταχύτητας οχηµάτων. Κ. Βογιατζής, Περιβαλλοντική Οδοποιία: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικών συγκοινωνιακών έργων, Σηµειώσεις του µαθήµατος,, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Θεσσαλίας Κ. Καύκουλα, Hπια κυκλοφορία σε αστικές περιοχές, Τεχνικό περιοδικό Κτίριο 14

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ; Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

«ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ; Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ; Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Νίκος Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.)

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Distributed Announcement System DAS Thesa S.A. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Η Thesa A.E. σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ και στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΠΕΠΕΡ1996

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου

Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακής 'Ερευνας 13 ο Εθνικό Συνέδριο "Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες" Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα οχήµατα πρέπει να πληρούν κάποιεσ προ ποθέσεισ για να κινούνται µε ασφάλεια και να προστατεύουν τουσ επιβάτεσ και τουσ πεζούσ. Κάθε όχηµα έχει τουσ δικούσ του περιορισµούσ, για τον απλούστατο λόγο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α Οι Επιπτώσεις της Ηχορρύπανσης στα Αστικά Κέντρα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εισηγητής : Ρουσέτος Λειβαδάρος, ρ. ΜΜΜ 14 Ιανουαρίου 2008 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν το νευραλγικό µέρος του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα»

Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» Τα τροχαία ατυχήµατα αποτελούν ένα από τα µελανά σηµεία της καθηµερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθηµερινά,

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές Νοέµβριος 1996 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ ρ. Ιωάννης Γκόλιας, ρ. Γιώργος Γιαννής Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά Ο προς αναδιαμόρφωση κόμβος των οδών Χρ. Παλαιολόγου (τέως Αισχύλου), Χαιρωνείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. ΣΗΜΑΝΣΗ Η σήμανση χωρίζεται στην κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες σήμανσης των δρόμων και την οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις ζωγραφισμένες γραμμές (διαγραμμίσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή

Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή "ΤΡΟΧΟΓΝΩΜΩΝ" 1 2 Στην ΕΕ στα 30% των Τροχαίων εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα ΠΕΖΟΙ Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-6-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 24 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Ενώ η ηχητική ισχύς των οχημάτων μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ο εξωτερικός θόρυβος της επαφής ελαστικών-οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ Υπό την αιγίδα: G. Yannis, E. Vlahogianni,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 32 : Φόρτωση οχημάτων ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Το μεικτό βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του. 2. Το φορτίο ταυ οχήματος πρέπει να τακτοποιείται και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η. Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών

ΑΣΚΗΣΗ 1η. Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών ΜΑΘΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7ο (Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) ΑΣΚΗΣΗ 1η Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών Οι μετρήσεις υπαίθρου θα γίνουν στην πρόσβαση των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕ Ον/µο : Ηµ/νία :. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.

ΦΕ Ον/µο : Ηµ/νία :. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 1 από 38 ΦΕ 1 Ον/µο : Ηµ/νία :. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Γράψε τα οχήµατα που γνωρίζεις. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. Κύκλωσε τις εικόνες που δείχνουν οχήµατα και διάγραψε τις άλλες 2 από 38 ΦΕ 2 ραστηριότητα 1. Προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Φύλλο εργασίας Καθηγητής

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Φύλλο εργασίας Καθηγητής ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ - Φύλλο εργασίας Καθηγητής Στόχοι: Οι μαθητές αν όχι αύνατο, είναι πολύ ύσκολο να αντιληφθούν την έννοια του ιακροτήματος μέσω της θεωρητικής μελέτης. Στη παρούσα εργαστηριακή άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ρ. Μηχ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΜ17-18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1. Θα αναφερθώ, στο πως μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του περιβαλλοντικού

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1. Θα αναφερθώ, στο πως μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του περιβαλλοντικού ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Κ.Θ. ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Παπαντωνίου Παναγιώτης και Πετρέλλης Νικόλαος Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 64. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 64. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα: 2 Πίνακες...σελίδα: 6 Επίλογος...σελίδα: 64 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 Τα τεχνικά και λοιπά μεγέθη που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση έχουν παραχωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος αντιδράσεως.

Ο χρόνος αντιδράσεως. Ο χρόνος αντιδράσεως. Από τη στιγμή που υποπίπτει στην αντίληψή σας κάποιο σήμα ή κάτι που συμβαίνει, μέχρι να ανταποκριθείτε, μεσολαβεί πάντα ένα χρονικό διάστημα, που ονομάζεται χρόνος αντιδράσεως. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα