ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ » TΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» TΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΔ ΙΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κέκρυρα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 229 TΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ(ΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MULTI-PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE OTRANTO CHANNEL AND THE IONIAN SEA - OTRIONS» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GNSS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Συµπ. ΦΠΑ , , ,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟΥ RADAR ,00 ΥΠΟΕΡΓΟ5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS 9.000,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΥΠΟΕΡΓΟ 7 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ, ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ LAPTOP, ΠΕΝΤΕ (5) TABLET PC, ΕΝΟΣ (1) PROJECTOR, ΜΙΑΣ (1) ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ PROJECTOR, ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, FAX, SCANNER, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ), ΜΙΑΣ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, ΔΥΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΥΟ (2) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΙΣΧΥΤΗ, ΜΙΑΣ (1) ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ , , ,00 Ηµεροµηνία Αποστολής για Δηµοσίευση: Στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: 11/10/2012 Στον Ηµερήσιο Τύπο: 11/10/2012

2 Ηµεροµηνίας Προδηµοσίευσης στην Ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: Τόπος Υποβολής Προσφορών: 11/10/ /11/2012, ώρα Ελλάδος: 10:00 Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα. Αποσφράγιση Προσφορών: 19/11/2012, ώρα Ελλάδος: 10:00 Αναθέτουσα Αρχή: Παραλαβή Προκήρυξης: Είδος Σύµβασης: Κριτήριο Ανάθεσης: Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου: Δικαιώµατα Προαιρέσεως: Σχετικό Μέτρο Έργου Ονοµασία Σύµβασης Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα. Σύµβαση Προµήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισµού Η Πλέον Συµφέρουσα από Τεχνικής και Οικονοµικής Άποψης Προσφορά ανά Υποέργο ,00 ευρώ συµπ. ΦΠΑ 23% (61.788,62 ευρώ πλέον ΦΠΑ) Όχι Πακέτο Εργασίας 3, Ενέργειες 3.1, 3.2, 3.3 Πακέτο Εργασίας 4, Ενέργεια 4.2 Προµήθεια, Εγκατάσταση και Αναβάθµιση Εξοπλισµού για την Υποστήριξη της Υλοποίησης του Έργου Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea OTRIONS Χρηµατοδότηση: 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 25% από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της προκήρυξης. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 2 από 82

3 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), 2. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 περί «Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251), 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/ 1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 4. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2362/ 1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 5. Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος), 6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), 7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθµιση Θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Άλλες Διατάξεις», 8. Το ΠΔ 261/1197 (ΦΕΚ 186 Α ), όπως αυτό ισχύει, 9. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου» (ΦΕΚ 150 Α / ), όπου η εφαρµογή αυτών χωρεί, 10. Τον αριθµ. Απόφ των Υφυπ. Εσωτερικών - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2015 Β/ ) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις Τοπικές Ενώσεις Δήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.)», 11. του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ), 12. Το ΠΔ 75/2011 περί της συστάσεως των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων και της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας. (ΠΕΔ - ΚΕΔΕ) 13. του µε αριθµό πρωτοκόλλου / ΜΑ 3980/ εγγράφου της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος «Ελλάδα Ιταλία » προς τον Συντονιστή Εταίρο του έργου OTRIONS Interdepartmental Centre of Research for the Seismic and Volcanic Risk, 14. της µε αριθµό Ι σύµβασης επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου OTRIONS που υπεγράφη µεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας και του Συντονιστή Εταίρου του έργου, 15. της προγραµµατικής σύµβασης από , που υπεγράφη µεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων µε τους εταίρους του έργου OTRIONS, 16. της υπ αρίθµ. 5-10/10/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων για τη διακήρυξη του παρόντος Διαγωνισµού και τη σύσταση: α) Επιτροπής Διαγωνισµού, β) Υποστηρικτικής Επιστηµονικής και Τεχνικής Επιτροπής και γ) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, αποφασίζουµε 1. Προκηρύσσουµε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου(ων) για το έργο: «Προµήθεια, Εγκατάσταση και Αναβάθµιση Εξοπλισµού για την Υποστήριξη της Υλοποίησης του Έργου Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea OTRIONS», µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από τεχνικής και οικονοµικής άποψης προσφορά ανά υποέργο. 2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (ήτοι ,62 ευρώ πλέον ΦΠΑ). 3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως και δύο (2) µήνες από την υπογραφή της κάθε σύµβασης (ανάλογα µε το είδος του εξοπλισµού, η διάρκεια θα εξειδικεύεται κατά τη σύνταξη των συµβάσεων). Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 3 από 82

4 4. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα, τα οποία είναι αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 5. Ο διαγωνισµός διενεργείται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Διαγωνισµού στις 19/11/2012 και ώρα 10:00. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 10:00 είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 6. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 7. Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει µία πρόταση για κάθε προκηρυσσόµενο υποέργο. 8. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διαγωνισµού, η οποία θα οριστεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 9. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό τύπο (οικονοµικό και πολιτικό) βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea OTRIONS. 10. Η δαπάνη της παρούσας σύµβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea OTRIONS. 11. Αντίγραφα της παρούσας δίδονται στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα (τηλέφωνο: , τηλεοµοιοτυπία: ), καθώς και στα γραφεία του Παραρτήµατος της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων στην Λευκάδα, Φιλαρµονικής 23, ΤΚ 31100, Λευκάδα (τηλέφωνο: , τηλεοµοιοτυπία: ) όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι τις 16/11/ Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την προκήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου [ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση ( )]. 13. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων: 14. Διευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τους κ. Σταµατέλλο Νίκο και Πετούση Αθανάσιο, υπαλλήλους της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων στο Παράρτηµα Λευκάδας (τηλέφωνο: , τηλεοµοιοτυπία: , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 4 από 82

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ... 7 ΜΕΡΟΣ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ... 9 ΜΕΡΟΣ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΡΟΣ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 5 από 82

6 5.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 6 από 82

7 ΜΕΡΟΣ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Τα Στενά του Οτράντο και το Ιόνιο Πέλαγος είναι περιοχές που αφενός συνορεύουν, αφετέρου βρίσκονται και οι δύο σε περιοχή έντονου τεκτονισµού και υψηλής σεισµικής δραστηριότητας, η οποία επανειληµµένα έχει πλήξει και τις δύο περιοχές. Όπως έχει συµβεί και στο παρελθόν, η σεισµική δραστηριότητα µπορεί να προκαλέσει ακόµα και τη γένεση τσουνάµι. Με στόχο την εις βάθος κατανόηση των προαναφερθέντων φαινοµένων, αλλά κύρια τη µείωση των δυσµενών επιπτώσεων στον πληθυσµό και το περιβάλλον των περιοχών αυτών, προτείνεται η εγκατάσταση και λειτουργία στην περιοχή ενός πολυπαραµετρικού δικτύου, η λειτουργία του οποίου θα στηρίζεται στη στενή συνεργασία των εµπλεκοµένων φορέων και των δύο χωρών. Για τους λόγους αυτούς στο έργο MULTI- PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE OTRANTO CHANNEL AND THE IONIAN SEA - OTRIONS εµπλέκονται: α) από την πλευρά της Ιταλίας, το Πανεπιστήµιο του Μπάρι, το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η Περιφέρεια της Απουλίας και η εταιρεία ΙnnovaPuglia, και β) από την Ελληνική πλευρά, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων. Το πιο σηµαντικό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα του έργου είναι η δραστική βελτίωση των υπαρχόντων δικτύων (σεισµογράφων, παλιρροιογράφων, κλπ) στην περιοχή των Ιονίων και των στενών του Οτράντο, µε στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή και αντιµετώπιση των σχετικών φυσικών κινδύνων. Έξι νέοι σεισµολογικοί και γεωδαιτικοί σταθµοί θα εγκατασταθούν στην Απουλία και τα Ιόνια, τέσσερις ήδη υφιστάµενοι θα αναβαθµισθούν και τέσσερις νέοι παλιρροιογράφοι θα εγκατασταθούν. Θα δηµιουργηθούν τέσσερα κέντρα συντονισµού, όπου θα συγκεντρώνονται οι καταγραφές των προαναφερόµενων οργάνων, θα αναλύονται και θα ανταλλάσονται µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα σε σχέση µε τα τσουνάµι είναι: προσδιορισµός των τσουναµογενών πηγών, ολοκληρωµένες βάσεις βαθυµετρικών δεδοµένων, επεξεργασία σεναρίων γένεσης τσουνάµι, εκπόνηση χαρτών περιοχών που ενδεχόµενα θα πληµµυρήσουν (σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα). Εγκατάσταση παλιρροιογράφων σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες (IOC), µε στόχο την ενίσχυση των δικτύων ώστε να καταγράφονται τα τσουνάµι που ενδεχόµενα θα πλήξουν λιµενικές εγκαταστάσεις. Τα µοντέλα που θα παραχθούν θα περιγράφουν τις πιθανές επιπτώσεις και θα βοηθήσουν στην διαχείριση σχετικών κρίσεων σε βάθος χρόνου. Τα προαναφερθέντα, σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα, ωκεανογραφικά δίκτυα και δεδοµένα είναι το πρώτο βήµα προς την πραγµατοποίηση ενός Συστήµατος Εγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάµι. Τέλος, η ακριβής καταγραφή της εδαφικής κίνησης από τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε συνδυασµό µε τα µοντέλα ταχυτήτων που θα δηµιουργηθούν, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ρεαλιστικών σεναρίων σεισµικού κινδύνου στην περιοχή του Οτράντο και της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 7 από 82

8 ΜΕΡΟΣ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η υλοποίηση των κάτωθι υποέργων: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΥΠΟΕΡΓΟ5 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΥΠΟΕΡΓΟ 7 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GNSS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟΥ RADAR ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ, ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ LAPTOP, ΠΕΝΤΕ (5) TABLET PC, ΕΝΟΣ (1) PROJECTOR, ΜΙΑΣ (1) ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ PROJECTOR, ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, FAX, SCANNER, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ), ΜΙΑΣ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, ΔΥΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΥΟ (2) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΙΣΧΥΤΗ, ΜΙΑΣ (1) ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ Ο εξοπλισµός, κατά την παράδοσή του, θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας και θα πρέπει να καλύπτεται από πλήρη εγγύηση. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει µία πρόταση για κάθε προκηρυσσόµενο Υποέργο. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος Υποέργου. 2.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει και εγκαταστήσει τον εξοπλισµό στις θέσεις ή στους χώρους της περιφέρειας Ιονίων Νήσων που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η εγκατάσταση εκάστοτε εξοπλισµού θα γίνει σε κάποιο από τα µεγάλα νησιά της περιφέρειας, ήτοι στα: Κέρκυρα, Παξοί, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ζάκυνθος. 2.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου έργου ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των ,62 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ,38 ευρώ και βαρύνει τις πιστώσεις του έργου Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea OTRIONS. Ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου έργου συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ανέρχεται σε ευρώ. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 8 από 82

9 Ο προϋπολογισµός ανά Υποέργο του δηµοπρατούµενου έργου ανέρχεται σε: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GNSS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Συµπ. ΦΠΑ , , ,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟΥ RADAR ,00 ΥΠΟΕΡΓΟ5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS 9.000,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΥΠΟΕΡΓΟ 7 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ, ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ LAPTOP, ΠΕΝΤΕ (5) TABLET PC, ΕΝΟΣ (1) PROJECTOR, ΜΙΑΣ (1) ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ PROJECTOR, ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, FAX, SCANNER, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ), ΜΙΑΣ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, ΔΥΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΥΟ (2) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΙΣΧΥΤΗ, ΜΙΑΣ (1) ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ , , ,00 Σε περίπτωση λύσης της κάθε σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού προϋπολογισµού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η σύµβαση χρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας. 2.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αναβάθµιση Σεισµοµέτρου/ Επιταχυνσιοµέτρου Η αναβάθµιση των σταθµών υλοποιείται, µεταξύ άλλων, µε την προµήθεια σεισµοµέτρου, επιταχυνσιοµέτρου και ψηφιοποιητή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους δίνονται στους Πίνακες Συµµόρφωσης των Υποέργων 2 και 3. Φρεάτιο Αισθητήρων Για τις ανάγκες του έργου θα κατασκευασθεί φρεάτιο, εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα όργανα. Σκοπός κάθε σταθµού είναι η καταγραφή αξιόπιστων δεδοµένων που µπορεί να δώσει η περιοχή. Η ποιότητα κατασκευής του φρεατίου επηρεάζει το περιβάλλον των αισθητήρων και, συνεπώς, την ποιότητα των δεδοµένων. Υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου αποτελεί η πιστή εφαρµογή των οδηγιών κατασκευής του φρεατίου, ώστε µετά το πέρας της κατασκευής του, το όργανο να καταγράφει ορθά δεδοµένα. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά περιγράφονται στη συνέχεια. Το φρεάτιο θα έχει διάµετρο µέτρων, βάθος τουλάχιστον δυό (2) µέτρων και θα πρέπει να περιβάλλεται από υγιές πέτρωµα (bedrock), όπως και να διακρίνεται και στον πυθµένα του. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθεί κυλινδρικός τσιµεντοσωλήνας ή σωλήνας από άλλο υλικό που θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές. Το επάνω µέρος του θα καλύπτεται από αποσπώµενο µονωµένο κάλυµµα. Στο άνω µέρος του καλύµµατος αφήνεται οπή στην Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 9 από 82

10 οποία προσαρµόζεται ανάλογος σωλήνας από PVC διαµέτρου 7,5 εκατοστών και ανάλογου µήκους µέχρι το δάπεδο του οικίσκου, εντός του οποίου θα οδεύσουν τα καλώδια του σεισµολογικού εξοπλισµού. Στο µέσο του πυθµένα του θα κατασκευαστεί βάθρο διαστάσεων 0,60 x 0,60 µέτρων και ύψους τουλάχιστον 45 εκατοστών, πλήρως οριζοντιωµένο, από άοπλο σκυρόδεµα µε υλικό άµµο και γαρµπίλι, επάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν τα όργανα µέτρησης. Η πάνω επιφάνεια του βάθρου θα είναι εντελώς λεία. Γιαυτό θα καλυφθεί από πλάκα γρανίτη (ή µαρµάρου) διαστάσεων 60Χ60Χ3 εκατοστά, η οποία θα επικολληθεί µε ανθεκτικό σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας υγρασίας υλικό χωρίς να υπάρχει κενό µεταξύ της πλάκας και του βάθρου. Το δάπεδο της εκσκαφής θα καλυφθεί µε υλικό αντίστοιχο του βάθρου, θα είναι, όµως, αποµονωµένο από το βάθρο, και µεταξύ τους θα παρεµβάλλεται µονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 3 εκατοστών. Η κατασκευή του φρεατίου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε διεθνή πρότυπα και πρακτικές κατασκευής. Στην παρακάτω εικόνα παρατίθεται ενδεικτική κάτοψη του πυθµένα του τσιµεντοσωλήνα. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΝΟ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 5060 εκ. ΒΑΘΡΟ 50 εκ. 60 ύψος βάθρου 20 cm ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΥΠΕΔΑΦΟΣ 200cm 150 εκ. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 10 από 82

11 Ψηφιοποιητής Στο πλαίσιο του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση ενός ψηφιοποιητή που θα διαθέτει και µονάδα καταγραφής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Ο ψηφιοποιητής θα τοποθετηθεί είτε εντός οικίσκου (εάν υπάρχει), είτε εντός του φρεατίου αισθητήρων και θα συνδεθεί µε τους αισθητήρες (σεισµόµετρο και επιταχυνσιόµετρο), ενώ θα προωθεί τις µετρήσεις τους σε πραγµατικό χρόνο µέσω του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στο κέντρο επεξεργασίας δεδοµένων. Παράλληλα, σε περίπτωση προβλήµατος στην επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα, η µονάδα καταγραφής θα αποθηκεύει τις µετρήσεις των αισθητήρων, τις οποίες θα αποστέλλει αυτόµατα µε την αποκατάσταση του προβλήµατος. Το σύστηµα θα διαθέτει µονάδα µνήµης που θα παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των µετρήσεων των αισθητήρων για τουλάχιστον 30 ηµέρες. Εγκατάσταση Παλιρροιογράφου - Μεταλλικός Ατσάλινος Βραχίονας Στήριξης Παλιρροιογράφου Η εγκατάσταση γίνεται µε στήριξη του παλιρροιογράφου στο άκρο του κύριου οριζόντιου βραχίονα (βλ. διπλανά σχήµατα). Ο στύλος πρέπει να είναι καλά αγκυρωµένος ώστε να έχει σχεδόνµηδενικές µετακινήσεις και οι µετρήσεις να γίνονται ανεµπόδιστα χωρίς µετακινήσεις του συστήµατος εγκατάστασης. Ηλεκτρολογική Υποδοµή Λοιπές Υποδοµές Στο πλαίσιο του έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει σε κάθε σηµείο να πραγµατοποιήσει σύνδεση του σταθµού µε το ηλεκτρολογικό δίκτυο ώστε ο σταθµός να τροφοδοτηθεί µε µονοφασικό ρεύµα 220V. Οι ανάγκες για ηλεκτροδότηση αφορούν: - στη µόνιµη παροχή ρεύµατος (12V DC) στον εξοπλισµού του σταθµού, - στην έκτακτη παροχή ρεύµατος (220V) για λοιπές συσκευές (π.χ. φορητοί υπολογιστές, κλπ) κατά την επίσκεψη στο σταθµό. Υποδοµή Τροφοδοσίας Οργάνων Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παραδώσει σύστηµα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 12V DC που να δίδει τη δυνατότητα τροφοδοσίας όλων των οργάνων στους σταθµούς, και φόρτισης της µπαταρίας και συντήρησής της ώστε να διατηρείται σε καλή κατάσταση και σωστή λειτουργία µέσα σε χρονικό διάστηµα πενταετίας. Επίσης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σταθεροποίησης της τάσης 220V AC. Οι προσφερόµενες µπαταρίες δεν θα απαιτούν συντήρηση και θα είναι επαναφορτιζόµενες. Τέλος, θα έχουν τη χωρητικότητα να τροφοδοτούν το σύστηµα για διάρκεια τουλάχιστον επτά (7) ηµερών χωρίς επαναφόρτιση. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 220V AC διαθέσιµο, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει συστοιχία φωτοβολταϊκών, ώστε να τροφοδοτούνται οι µπαταρίες σωστά και να µπορούν να λειτουργήσουν το όλο σύστηµα αδιάλειπτα. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 11 από 82

12 ΜΕΡΟΣ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην προµήθεια του εξοπλισµού του/των υποέργου/ων που υποβάλλουν προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Δικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους-µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο αντικείµενο του υποέργου ή των υποέργων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά ή σε άλλες συναφείς δραστηριότητες µε το αντικείµενο του εν λόγω έργου ή υποέργων, και θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αναλύονται στα Κεφάλαια 3.5 και 3.6 του Μέρους 3 της παρούσας. Στο διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν είτε αυτόνοµα είτε ως µέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (offshore) εταιρείες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3310/2005. Στην περίπτωση των ενώσεων ή των κοινοπραξιών, στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους και το ειδικό µέρος/ τµήµα του υποέργου, µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησής του. Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος υποέργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφουµένου αναλόγως. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του υποέργου. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές στο πλαίσιο του ίδιου υποέργου. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη κοινοπραξίας ή ένωσης, σε παραπάνω από µία προσφορές στο πλαίσιο του ίδιου υποέργου, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν. 3.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού, εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήµατα: 1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου, 2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 4. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 12 από 82

13 Στο διαγωνισµό δεν γίνονται επίσης δεκτοί υποψήφιοι ή προσφέροντες: 1. που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3.1, 2. που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3.3 και, σε περίπτωση προµηθευτών που δεν είναι κατασκευαστές, του Κεφαλαίου 3.4, 3. που έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 4. που δεν είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, 5. που δεν είναι φορολογικά ενήµεροι, 6. που τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 7. που βρίσκονται υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση (τα νοµικά πρόσωπα µόνο), 8. που αποκλείστηκαν τελεσίδικα (για συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα) από διαγωνισµούς για προµήθειες του Δηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου, 9. που απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δηµοσίου Τοµέα ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, 10. που είναι αλλοδαποί και βρίσκονται σε ανάλογες των ανωτέρω καταστάσεις. Αποκλείονται επίσης: 1. οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 3.8 του Μέρους 3 της παρούσας, 2. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης αποκλείονται: 1. οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 3.5 κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, 2. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν δύνανται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3.6 της παρούσας, 3. οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται σε επιµέρους οικείες διατάξεις του παρόντος. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά, τηρουµένων των αναφεροµένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στο Κεφάλαιο 3.1 της παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. 3.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο προσφέρων πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής, χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας, προκειµένου να δικαιούται να αναλάβει όποιο(α) από τα υποέργα του δηµοπρατούµενου έργου. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να πληροί ένα (1) τουλάχιστον µέλος της ένωσης. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 13 από 82

14 1. Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, προκειµένου να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις απαιτήσεις. 2. Να έχει κύκλο εργασιών για κάθε µία από τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις µεγαλύτερο του 250% του προϋπολογισµού του υποέργου στο οποίο υποβάλλει προσφορά. 3. Να έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει ή αναβαθµίσει µε επιτυχία και άλλον παρόµοιο εξοπλισµό µε το υποέργο στο οποίο υποβάλλει προσφορά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 4. Να διαθέτει αποδεδειγµένα εκπαιδευµένο προσωπικό στην εγκατάσταση ή αναβάθµιση του εξοπλισµού του υποέργου στο οποίο υποβάλλει προσφορά. 5. Να διαθέτει τµήµα service (αναγνωρισµένο από τον κατασκευαστή, αν δεν είναι κατασκευαστής η ίδια η επιχείρηση) και ικανό στοκ ανταλλακτικών. 6. Να είναι διαπιστευµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες του ISO 9001 ή ισοδύναµου πιστοποιητικού από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη. 3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού πρέπει να αποδείξει και τεκµηριώσει επαρκώς και την ποιότητα του κατασκευαστή, µε αναφορά σε στοιχεία που το αποδεικνύουν. 3.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ονοµασία «Φάκελος Α Δικαιολογητικά Συµµετοχής». 1. Εγγύηση συµµετοχής Σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3.8 του παρόντος. 2. Δικαιολογητικά Χρηµατοοικονοµικής και Οικονοµικής Επάρκειας Δηµοσιευµένοι ισολογισµοί ή καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης ή βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών, καθώς και του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια προϊόν, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν ο προµηθευτής λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια προϊόν κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. της εφορίας των τριών (3) προηγούµενων ετών (2007, 2008, 2009). 3. Υπεύθυνη δήλωση (Δ1) Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86, για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο οικονοµικό έγκληµα, όπως αυτά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3.2 της παρούσας, για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, δεν τελει σε πτώχευση & σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήµερος/η, είναι εγγεγραµµένος/η στο οικείο Επιµελητήριο, δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση & υπό διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης (µόνο τα νοµικά πρόσωπα) ή υπό ανάλογες καταστάσεις (µόνο για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) & υπό διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 14 από 82

15 4. Παραστατικό εκπροσώπησης Πρέπει να προσκοµιστεί ΦΕΚ σύστασης ΑΕ ή ΕΠΕ µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του ή καταστατικό προσωπικής εταιρίας µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του. 5. Υπεύθυνη δήλωση (Δ2) για την πλήρωση προϋποθέσεων συµµετοχής Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86, για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα προσκοµίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη στο Κεφάλαιο 3.6 αυτής. 6. Υπεύθυνη δήλωση (Δ3) οτι ο προσφερόµενος εξοπλισµός είναι καινούριος και αµεταχείριστος και σχετικά µε τη χώρα καταγωγής του 7. Υπευθυνη δήλωση (Δ4) ότι θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του/ της και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο 8. Υπεύθυνη δήλωση (Δ5) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση 9. Υπεύθυνη δήλωση (Δ6) οτι ο προµηθευτής µπορεί να εξασφαλίσει την παροχή απαιτούµενων ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την παραλαβή του συστήµατος 10. Έκθεση χαρακτηριστικών της επιχείρησης ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της επιχείρησης, χαρακτηριστικά, επιχειρηµατική δοµή, τοµείς δραστηριότητας, απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και µορφή απασχόλησης, προϊόντα κλπ. 11. Κατάλογος σχετικών έργων Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούµενη τριετία και συγκεκριµένα τα έτη 2007, 2008 και 2009, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του κάθε έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτά. 12. Βεβαίωση πιστοποίησης κατά ISO 9001 ή ισοδύναµου πιστοποιητικού από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη Αν το ισοδύναµο πιστοποιητικό δεν είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης που έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 13. Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή 14. Υπεύθυνη δήλωση (Δ7) τεκµηρίωσης της ποιότητας του κατασκευαστή (σε περίπτωση προµηθευτή που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού) Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 15 από 82

16 15. Περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας (σε περίπτωση προµηθευτή που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού) 16. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί µε την εγκατάσταση του προς προµήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας (σε περίπτωση προµηθευτή που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού) 17. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων (σε περίπτωση προµηθευτή που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού) Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 2 έως 11 του παρόντος Άρθρου κατά περίπτωση, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ανωτέρω στο σηµείο 1 αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 3.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών του κάθε Υποέργου, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης µε βεβαίωση παραλαβής ή µε φαξ, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται εις βάρος του αµετάκλητη ποινική καταδίκη για τα αδικήµατα του Κεφαλαίου 3.2 του παρόντος. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και ότι δεν τελεί σε κατάσταση κήρυξης σε πτώχευση. 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερης της ως άνω ειδοποίησης. 4. Υπεύθυνη δήλωση µε αναφορά των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι υπόχρεος. 5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερης της ως άνω ειδοποίησης. 6. Πιστοποιητικό επιµελητηρίου της έδρας του, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό, αφετέρου το ειδικό επάγγελµα που ασκεί κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και τέλος ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος σε αυτό µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 7. Τυχόν τροποποιήσεις των νοµιµοποιητικών εγγράφων λειτουργίας (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έαν έχουν λάβει χώρα µετά την κατάθεση των προσφορών. 8. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κατάσταση κοινής εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 16 από 82

17 10. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω νοµοθετηµάτων. 13. Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται: - ότι λειτουργεί κανονικά, χωρίς νοµικούς περιορισµούς, - ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών του/της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του/της εν γένει προς το Δηµόσιο τοµέα, - ότι δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του Δηµοσίου ή, εάν τυχόν έχει αποκλειστεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το διάστηµα αυτό. 14. Σε περίπτωση ένωσης, συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ένωσης στο οποίο διευκρινίζεται: η σύσταση της ένωσης, ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρον και ανεξάρτητα κάθε µέλος την ευθύνη για την εκπλήρωση του υποέργου, το µέρος της σύµβασης που θα αναλάβει τυχόν κάθε µέλος της ένωσης ή/ και τα ποσοστά συµµετοχής των µελών στην ένωση, το µέλος της ένωσης που αναλαµβάνει τον συντονισµό και τη διοίκηση της ένωσης, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής, 15. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους τόσο στην ένωση, όσο και στον εν θέµατι διαγωνισµό. 3.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Σε περίπτωση που οι έλληνες πολίτες είναι εγκατεστηµένοι στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά µη πτώχευσης, µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας (υπό στοιχεία 2-5 Κεφαλαίου 3.6) εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας αυτής. 2. Τα νοµικά πρόσωπα είναι υπόχρεα για την προσκόµιση και των δικαιολογητικών που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και των δικαιολογητικών που συνοδεύονται µε την ένδειξη «µόνο τα νοµικά πρόσωπα», σύµφωνα και µε τις επεξηγήσεις που έπονται. 3. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι υποχρεούνται (ανάλογα µε το εάν αποτελούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) στην προσκόµιση όλων των ως άνω απαιτούµενων δικαιολογητικών ή ισοδύναµων εγγράφων αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. 4. Η αναφορά σε καταστάσεις «πτώχευσης», «κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης» κλπ για τους έλληνες υποψηφίους επεκτείνεται και σε όλες τις ανάλογες µε τις ανωτέρω καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να βρίσκονται οι αλλοδαποί υποψήφιοι. 5. Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: - φυσικά πρόσωπα, - διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε., - πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για Α.Ε., - σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 6. Επί ηµεδαπών Α.Ε. το πιστοποιητικό κοινής εκκαθάρισης εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η υποψήφια Α.Ε., 7. Επί ηµεδαπών Α.Ε. το πιστοποιητικό ειδικής εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της υποψήφιας Α.Ε., Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 17 από 82

18 8. Επί ηµεδαπών Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της υποψήφιας στον διαγωνισµό εταιρείας, 9. Τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3.6 προσκοµίζονται για κάθε µέλος ένωσης. 10. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή τους. Μόνο σε περίπτωση που στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται το δικαιολογητικό να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο υποψήφιο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 3.8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, το ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσης αξίας του υποέργου στο οποίο υποβάλλουν προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GNSS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Συµπ. ΦΠΑ 800,00 900,00 100,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟΥ RADAR 550,00 ΥΠΟΕΡΓΟ5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS 450,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΥΠΟΕΡΓΟ 7 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ, ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ LAPTOP, ΠΕΝΤΕ (5) TABLET PC, ΕΝΟΣ (1) PROJECTOR, ΜΙΑΣ (1) ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ PROJECTOR, ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, FAX, SCANNER, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ), ΜΙΑΣ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, ΔΥΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΥΟ (2) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΙΣΧΥΤΗ, ΜΙΑΣ (1) ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 735,00 165,00 100,00 Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το καταστατικό του το δικαίωµα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στο Παράρτηµα Ι της παρούσας υπόδειγµα (Υπόδειγµα Ι) και πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά, την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι: (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, (β) ο εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διζήσεως, (γ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου και (ε) ο εκδότης της Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 18 από 82

19 εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλ. πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 19 από 82

20 ΜΕΡΟΣ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές αποστέλλονται υποβάλλονται στην Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων µέσω: ΕΛΤΑ (επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη) Εταιριών ταχυµεταφορών, Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη και πρέπει να περιέλθουν σε αυτό µέχρι τις 19/11/2012, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 µε ευθύνη του προσφέροντος. Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία. Προσφορές που είτε υπεβλήθησαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες, σε δύο (2) αντίτυπα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ακόλουθες µε ευκρίνεια αναγραφόµενες ενδείξεις: - τη λέξη «Προσφορά», - τον πλήρη τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, - τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, ήτοι /10/2012, - την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 19/11/2012, - την ηµεροµηνία της προσφοράς, - τα στοιχεία του προσφέροντα, - την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Χ» όπου το Χ θα αντικατασταθεί µε τον αριθµό του Υποέργου, - την ένδειξη «Να µην Ανοιχθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία και το Πρωτόκολλο». Στις περιπτώσεις ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία [επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( )] του εκπροσώπου τους. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε το δεύτερο αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου (στους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β και Γ) πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτή να µονογράφεται από τον προσφέροντα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις επιµέρους, σφραγισµένοι, υποφάκελοι, µε τις ακόλουθες ενδείξεις: - ΦΑΚΕΛΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, - ΦΑΚΕΛΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, - ΦΑΚΕΛΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι ως άνω υποφάκελοι περιέχουν τα στοιχεία που ορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας. Οι υποφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 20 από 82

21 Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα. Όλες οι σελίδες των προσφορών (ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ) πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, ο τίτλος του διαγωνισµού και ο αριθµός του Υποέργου. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις πρέπει να αναφέρονται και ανακεφαλαιωτικά, στην αρχή της κάθε προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά για τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της σύµβασης, τις πηγές προέλευσης των πάσης φύσης ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισµού εως και έξι (6) ηµέρες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διαγωνισµού. 4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Φάκελος Β είναι σφραγισµένος και περιέχει τα ακόλουθα: Το κυρίως σώµα της τεχνικής προσφοράς, ήτοι τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι αντίγραφα/ εκτυπώσεις, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον κατασκευαστή/ προµηθευτή του δηµοπρατούµενου προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους και να συνοδεύεται µε αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος, καθώς να υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπογράφοντα για επαλήθευση. Επιστολές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού. Υπεύθυνη δήλωση ότι µε την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού θα κατατεθούν και πλήρη εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας του εξοπλισµού. Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων Σελ. 21 από 82

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Κωδικός: Ο.ΔΔ Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 17

ΣΥΝΤΑΞΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Κωδικός: Ο.ΔΔ Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 17 Κωδικός: Ο.ΔΔ.120.04 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο των προσφορών που υποβάλλονται σε ένα διαγωνισμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ημερομηνία: 16-10-2014 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ----------------------------------------- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 03/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 03/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 03/2013 Η Μπιενάλε της Αθήνας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω... Αρ.Πρωτ: Βαθμός Προτεραιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας:

Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας: Χάρτου για τις ανάγκες των Εκτυπωτικών Κέντρων και των ιοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Β Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΑΔΑ:ΩΩΗΘ469073-78Ε Γραφείο Προμηθειών Αριθ. πρωτ. :4742 Πληροφορίες: ΠΑΓΟΥΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7836 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 14 / 12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 66373 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 26613 62767 781 FAX: 26610 25555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΛΕΩΚ3-Μ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17369 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια : 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα