LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa FASE 4 produzione orale e mediazione Sessione maggio 2013 ATTENZIONE Prima dell inizio dell esame, gli esaminatori devono: a) leggere le informazioni alle pagine 2 e 3, b) passare in rassegna le domande delle prove 1 e 2. Il presente fascicolo, dopo l esame, viene restituito agli esaminatori. Durata complessiva dell esame per ogni coppia di esaminandi: 25 minuti.

2 INFORMAZIONI PER GLI ESAMINATORI Ι. CHE COSA SI PROPONE DI VERIFICARE L'ESAME ORALE L'esame orale si propone di verificare l'abilità degli esaminandi ad esprimere un punto di vista relativamente ad un argomento oggetto di discussione, a scambiare informazioni mediate da testi scritti, a discutere tra di loro, dimostrando di padroneggiare le strutture della lingua e di saper comunicare nelle situazioni previste dalla prova d'esame. ΙΙ. PROCEDURA 1. La prova vera e propria dura 25 minuti ed i candidati vengono esaminati a coppie. 2. Essa consiste in due prove e si svolge interamente in lingua italiana. Perciò qualsiasi richiesta di chiarimenti o spiegazioni deve essere fatta, dall esaminando, in lingua italiana. 3. Prima di proporre agli esaminandi gli argomenti delle prove, l'esaminatore rompe il ghiaccio, rivolgendo loro due o tre domande relative ai loro interessi, alle loro occupazioni eccetera. La rottura del ghiaccio e l'informazione degli esaminandi durano 3 minuti circa. 4. Agli esaminandi vengono sottoposti i testi-stimolo per la discussione, mentre le istruzioni relative a ciò che devono produrre vanno date oralmente dall'esaminatore. Per motivi di segretezza, le istruzioni relative alle prove 1 e 2, anziché essere stampate nel presente fascicolo, vengono consegnate agli esaminatori in fotocopia prima dell inizio dell esame stesso. Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne richiesta alla Commissione responsabile della sede d esami. 5. Dopo la rottura del ghiaccio e prima dell'inizio della prima prova, l'esaminatore dà, naturalmente in italiano, le seguenti informazioni: - Sosterrete, nel corso dell'esame, due prove con cui si verificherà la vostra abilità a dialogare con me o con il vostro compagno / la vostra compagna. - Dovete usare solo la lingua italiana fino alla conclusione della prova. - Durante la prima prova ognuno/ognuna di voi ha a disposizione 3 minuti per dare la propria risposta o esprimere il proprio punto di vista, opportunamente motivati, relativamente all'argomento che vi propongo. Risponde prima il candidato / la candidata A, (tu/lei), e poi il candidato / la candidata B (tu/lei). - Con la seconda prova siete invitati a discutere tra di voi o/e con me su un determinato argomento. - Le informazioni sull'argomento di cui discutere le trarrete da due testi greci, uno per ciascuno/a, che vi sottoporrò. Avete 2 o 3 minuti di tempo per leggerli. I due testi, affini per contenuto e forma, contengono informazioni diverse che vi dovete scambiare nel corso della conversazione e che dovete utilizzare secondo le istruzioni che vi darò. - La durata complessiva della seconda prova è di 16 minuti. PROVA 1 1. Nella prima prova ogni candidato è invitato a rispondere ad una domanda e, in particolare, ad esprimere il proprio punto di vista su un certo argomento, giustificando la sua risposta. 2. Le domande poste ai due candidati sono diverse e si scelgono soprattutto in base all'età degli stessi. Se un candidato manifesta difficoltà a rispondere, l'esaminatore lo aiuta, senza però proporre una domanda diversa. PROVA 2 1. Nella seconda prova si richiede che i candidati traggano da un testo greco, precedentemente letto, le informazioni utili per dialogare tra di loro, chiedendo e dando informazioni, esprimendo un punto di vista, proponendo una soluzione, fornendo alternative ecc., secondo le istruzioni allegate al tema assegnato. 2. Ai candidati si propongono due testi differenti, di non più di 500 parole, affini per l'argomento e la forma. 3. Dopo l'indicazione del testo da leggere e dell'istruzione da eseguire, ai candidati saranno lasciati 2 o 3 minuti per prendere visione del testo stesso. In seguito si richiede loro di avviare l'interazione, nel corso della quale l'esaminatore interviene per facilitare lo scambio, se lo ritiene opportuno. 4. Un candidato non può leggere il testo proposto al compagno. 5. Parlerà per primo il candidato che, nella prima prova, ha parlato per secondo e viceversa. 6. La seconda prova dura complessivamente 16 minuti. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 4 1. Ci si accerti che sull'etichetta compaiano il nome e il codice del candidato. 2. La scheda di valutazione deve essere compilata da tutti e due i componenti la commissione esaminatrice. Il primo esaminatore valuta la produzione dei candidati durante l'esecuzione della prova, mentre il secondo, quello cioè che ha partecipato attivamente alla prova stessa, valuta ad esame concluso, dopo che i candidati si sono allontanati dall'aula. 3. Si usi una penna nera o blu, evitando di fare cancellature. 4. L'assegnazione del punteggio per ogni criterio previsto dal modulo 4 diventa fattiva solo con l'annerimento della casella corrispondente, nel modo che segue: Livello C1 / Fase 4 Pagina 2

3 ΙΙΙ. CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione per il livello C1 sono i seguenti: ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1 & 2 Προφορά και επιτονισμός Λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία Γραμματική ακρίβεια Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών Συνοχή, συνεκτικότητα και ευχέρεια λόγου ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 Συνομιλιακές δεξιότητες ιαμεσολαβητικές δεξιότητες Durante le due prove gli esaminatori devono verificare e quindi annotare sul modulo precedente (facendo attenzione a non confondere i moduli dei due candidati) se ciascun candidato reagisce in modo appropriato alle domande. L'appropriatezza e quindi la conseguente positività della risposta devono essere sempre viste in relazione al livello C1, ad un livello cioè di conoscenza molto buona della lingua italiana. In questa ottica devono essere attribuiti i punteggi previsti per le prime cinque variabili del modulo: 1. fino a due punti (1-2) per la correttezza della pronuncia e dell'intonazione, valutando il peso, minimo (2) o moderato (1), dell'accento straniero; 2. fino a tre punti (0-3) per l'appropriatezza e la ricchezza lessicale, variabile la cui scala di misurazione va da (0), qualora il candidato usi in modo ripetitivo un lessico dimesso e improprio, a (3) se invece dimostra di possedere un ampio vocabolario, di cui seleziona le voci in modo naturale e spontaneo; 3. fino a tre punti (0-3) per la padronanza delle strutture morfosintattiche, variabile con una scala di misurazione da (0) a (3), a seconda dell'abilità a padroneggiare strutture morfosintattiche sempre più complesse, in coerenza con il livello C1, e della notevole (0) o minima (3) incidenza di eventuali errori sulla comprensibilità della produzione; 4. fino a tre punti (0-3) a seconda che le scelte linguistiche siano appropriate o meno in rapporto al compito assegnato, una variabile cioè che tiene conto della quantità di comunicazione convogliata nella risposta, dell'appropriatezza situazionale, dell'abilità a riconoscere il valore comunicativo degli elementi linguistici nel contesto specifico previsto dalle istruzioni; 5. fino a tre punti (0-3) per la coerenza delle argomentazioni proposte, la coesione del discorso e la naturalezza dell'espressione; in tale ambito si va da una produzione di brevi affermazioni, isolate o prive di consequenzialità (0) ad una produzione dove, da determinate premesse, si giunge, attraverso un percorso logico inequivocabile, ad una conclusione (3). La seconda prova viene poi nuovamente valutata secondo altre due variabili, entrambe con una scala di misurazione: 6. fino a tre punti (0-3) per l'abilità globale ad interagire con un'altra persona, esprimendo pareri, assenso o dissenso, proponendo soluzioni o alternative e mettendo opportunamente in atto le strategie che assicurano la riuscita dell'interazione (chiedere la parola, chiedere chiarimenti, scusarsi per l'interruzione, rispettare i ruoli e il grado di formalità della situazione eccetera); si va perciò da uno scambio privo di spontaneità, limitato a brevi commenti non contestualizzati (0), ad uno scambio naturale e spontaneo (naturalmente nei limiti consentiti dalla situazione d'esame), rispettoso dei ruoli e del contesto e scorrevole negli interventi (3); 7. fino a tre punti (0-3) per l'abilità a trasferire in italiano contenuti tratti da testi greci, di cui vengono selezionate le informazioni, che, opportunamente filtrate a seconda del compito da svolgere, vengono reimpiegate nel corso dello scambio orale con il compagno. Livello C1 / Fase 4 Pagina 3

4 DOMANDE PER LA PROVA 1 DOMANDE PER LA PROVA 2 Per motivi di segretezza, le domande relative a queste prove, anziché essere qui stampate, vengono consegnate agli esaminatori in fotocopia prima dell inizio dell esame stesso. Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne richiesta alla Commissione responsabile della sede d esami. Livello C1 / Fase 4 Pagina 4

5 PROVA 1: Proposta 1 Taglia extralarge Esaminando A Cosa non si farebbe per un posticino nel libro dei Guinness dei Primati! Questi ragazzi di Lima, in Perù, ci sono riusciti confezionando un paio di jeans che nessuno indosserà mai. A meno che da qualche parte non esista qualcuno con gambe e fianchi da gigante. Allora questi maxi pantaloni, di 40 metri di lunghezza e 30 di girovita, gli calzerebbero a pennello. Il mondo a testa in giù Esaminando B È giapponese l ultima e straordinaria roller coaster, che è entrata di diritto nel Guinness dei primati: durante la corsa sulle sue rotaie di ferro, i passeggeri di questa nuovissima montagna russa finiscono a testa in giù per ben 14 volte. Livello C1 / Fase 4 Pagina 5

6 PROVA 1: Proposta 2 Tutti narcisi su Facebook? Esaminando A Sul profilo di Facebook hai foto molto glam? Il tuo social network cresce a dismisura? Potresti essere narcisista. Hai un profilo su Facebook o su un altro social network? Attento alle immagini e alle informazioni che diffondi sul tuo conto: non rischi solo di compromettere la tua reputazione, ma anche di passare per narciso. Sul telefonino, un software gratuito per non vedenti e ipovedenti Esaminando B A partire da questa settimana sarà disponibile, Tim Mobile Speak, il software interattivo che rende accessibile sui telefoni di ultima generazione la comunicazione via telefonino anche a non vedenti e ipovedenti. Si tratta di una applicazione che sarà offerta gratuitamente e che consente ai clienti Tim di utilizzare tutte le funzioni del telefonino grazie ad una voce elettronica che legge il display in base alle necessità e alle indicazioni dell utilizzatore. Livello C1 / Fase 4 Pagina 6

7 PROVA 1: Proposta 3 Bagno divino Esaminando A Perdersi in un bicchier di vino. È quello che potrebbe capitare a questi rilassati avventori di un centro termale di Tokyo. Per l inaugurazione, infatti, le vasche sono state riempite di vino. E visto il periodo non poteva che trattarsi di vino novello. Il primo centro di vinoterapia è nato in Francia e, guarda caso, proprio nei pressi della città di Bordeaux, dove viene prodotto uno dei vini più apprezzati del mondo, dall idea di una viticoltrice francese: Mathilde Cathiard-Thomas. Secondo la signora francese il vino avrebbe notevoli proprietà benefiche: i semi contenuti negli acini dell uva, che contengono degli antiossidanti naturali, sarebbero capaci di aiutare il corpo a combattere l invecchiamento. Un bagno di ossigeno Esaminando B Per migliorare la pelle basta un po di ossigeno. È il nuovo trattamento di bellezza made in Japan. Entrando in questa capsula a ossigeno, si cancella ogni fatica. Il sistema, grazie proprio alla somministrazione dell ossigeno, può ridurre, secondo i suoi ideatori, del 40 per cento l acido lattico accumulato nel corpo, rivitalizzando le cellule. La terapia è usata in Giappone talvolta anche per scopi medici: nel campo della osteopatia, oftalmologia e ginecologia. Livello C1 / Fase 4 Pagina 7

8 PROVA 1: Proposta 4 Esaminando A (OSPEDALI E CRISI ECONOMICA) notimaz.blog.kataweb.it files.splinder.com Esaminando B (LA DISOCCUPAZIONE E LE SUE CAUSE) Livello C1 / Fase 4 Pagina 8

9 PROVA 1: Proposta 5 L'urlo (di dolore) di Tarzan Esaminando A Un povero Tarzan, vittima della deforestazione, non trova più alberi a cui aggrapparsi e diventa protagonista di questa originale pubblicità del WWF danese. Nel mondo ogni 2 minuti vengono distrutti 15 metri quadri di foresta pluviale. Scioglimento globale Esaminando B Anche il WWF belga ha voluto sviluppare una campagna sui mutamenti climatici. Nel testo si legge che i primi effetti del surriscaldamento globale sono già visibili e si invita il Consiglio dei Ministri a voler prendere delle decisioni che portino il paese verso l adesione alle misure previste dal Protocollo di Kyoto. Ciascuno di noi può diventare parte attiva nella lotta al surriscaldamento globale, per esempio adottando comportamenti responsabili come l'utilizzo dei mezzi pubblici al posto dell'auto. Livello C1 / Fase 4 Pagina 9

10 ESAMINANDO B PROVA 2: Proposta 1 Και το μυαλό θέλει τη γυμναστική του «Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει αν δε θέλετε να το χάσετε», παροτρύνουν οι επιστήμονες. Σύμφωνα με νέες έρευνες οι νευρικές συνάψεις συνεχίζουν το σχηματισμό τους σε όλες τις ηλικίες, αλλά μόνον όσο εμείς συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε Όπως αναφέρει ο Δρ Μάθιου Μπάμπλινγκ δεν ευσταθεί η παλαιότερη άποψη των επιστημόνων ότι με τα χρόνια συρρικνώνεται η μάζα του εγκεφάλου έως και κατά 12% για τα ηλικιωμένα άτομα. Ο κ. Μπάμπλινγκ, που ηγήθηκε των τελευταίων ερευνών, λέει ότι η διαδικασία της νευρογένεσης που παρατηρείται συνήθως στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, μπορεί να συνεχιστεί και κατά την ενήλικη ζωή και έως τα βαθιά γεράματα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το ανθρώπινο μυαλό αναπτύσσει νέες νευρικές συνάψεις όταν ο άνθρωπος μαθαίνει καινούρια πράγματα ή όταν αλλάζει τον τρόπο σκέψης του μετά από ψυχολογική θεραπεία. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κάποιος βρίσκεται σε αντικαταθλιπτική αγωγή. Εξετάζοντας τον εγκέφαλο ατόμων πριν και μετά από θεραπευτική ψυχολογική αγωγή, διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλός τους είχε αρχίσει να "γεννά" νέους νευρώνες. Να αναφέρουμε, τέλος, ότι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ακόμα και όταν πρόκειται για το μυαλό ηλικιωμενων ατόμων αν αυτά τα άτομα μαθαίνουν καινούρια πράγματα και "γυμνάζουν" το μυαλό τους μπορούν να το κρατήσουν υγιές και "ζωντανό" μέχρι τέλους. ESAMINANDO B PROVA 2: Proposta 2 Πρέπει να ντρεπόμαστε για τις προλήψεις μας; Λουίζα Βογιατζή Tο να είναι κανείς προληπτικός θεωρείται παιδαριώδες και ξεπερασμένο. Όλο και λιγότεροι είναι αυτοί που παραδέχονται ότι φοβούνται να ταξιδέψουν την Tρίτη και 13 του μηνός, να χαϊδέψουν μια μαύρη γάτα, να σπάσουν έναν καθρέφτη. Kι όμως, αυτόματα χτυπάμε ξύλο για να μην προκαλέσουμε την τύχη μας ή κουβαλάμε φυλαχτά και αντικείμενα φετίχ για να μας προστατεύουν και να μας φέρνουν γούρι. Mήπως κατά βάθος είμαστε όλοι λίγο πιο προληπτικοί από όσο θέλουμε να λέμε ότι είμαστε; Oι προλήψεις των εγγράμματων Λένε για τον Σίγκμουντ Φρόυντ, αυτόν το στοχαστή που τα βαλε με τη θρησκεία και τις προλήψεις, ότι κάθε πρωί χαιρετούσε το ίδιο πορσελάνινο κινεζικό αγαλματάκι της συλλογής του που ήταν τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά του γραφείου του για να ξεκινήσει τη μέρα του. Kαι δεν είναι ο μόνος. Πάρα πολλά τέτοια «μαγικά» τελετουργικά, αντικείμενα φετίχ και προληπτικές πεποιθήσεις έχει διαδοθεί κατά καιρούς ότι συνήθιζαν να έχουν άνθρωποι των γραμμάτων, της επιστήμης, της τέχνης, της πολιτικής. Aλλά και ανάμεσα στους ανώνυμους δεν είναι μικρά τα ποσοστά αυτών που, για παράδειγμα, φοβούνται τον αριθμό 13, αλλά αν τους ρωτήσει κανείς, θα ισχυριστούν ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι προληπτικοί. Livello C1 / Fase 4 Pagina 10

11 ESAMINANDO A PROVA 2: Proposta 1 Ευεργετική δράση στον εγκέφαλο έχει το Ίντερνετ Το «σερφάρισμα» στο διαδίκτυο διεγείρει κέντρα στον εγκέφαλο που σχετιζονται με τον έλεγχο λήψης αποφάσεων και το σύνθετο λογισμό ειδικά στους ηλικιωμένους. Αμερικανοί επιστήμονες συστήνουν ανεπιφύλακτα το ίντερνετ σε ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία. Ειδικοί από το UCLA διευκρινίζουν πως η χρήση Internet θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ψυχολογικές αλλαγές που επιφέρει η ηλικία και οδηγούν την εγκεφαλική δραστηριότητα σε πτώση που επηρεάζει τις πνευματικές επιδόσεις. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μελέτησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα 24 ατόμων ηλικίας 55 με 76 ετών. Οι μισοί ήταν έμπειροι χρήστες του διαδικτύου, την ώρα που αναζητούσαν πληροφορίες στο ίντερνετ και όταν διάβαζαν βιβλία. Η χρήση του Διαδικτύου στους έμπειρους χρήστες φαίνεται ότι αύξησε την εγκεφαλική δραστηριότητά τους, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η ανάγνωση βιβλίων. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για την χρήση των υπολογιστών ώστε να αποκομίσουν ψυχολογικά οφέλη οι άνθρωποι μέσης ηλικίας και πάνω, υποστηρίζει ο επικεφαλής των ερευνητών, Γκάρι Σμολ. Οι επιστήμονες ήδη συνιστούσαν στους ηλικιωμένους να εξασκούν κάποια πνευματική δραστηριότητα, όπως τα σταυρόλεξα, για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της ηλικίας. Προσθέτουν ότι οι κοινωνικές επαφές, η άσκηση και η υγιεινή διατροφή βοηθούν επίσης στην μείωση του κινδύνου της γεροντικής άνοιας. Η έρευνα δημοσιεύεται στην Αμερικανική Επιθεώρηση Γηριατρικής Ψυχιατρικής (American Journal of Geriatric Psychiatry). ESAMINANDO A PROVA 2: Proposta 2 Πόσο ευάλωτοι είμαστε; Όπως σε καθετί που ξεφεύγει από τα όρια της λογικής, οι άνθρωποι είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι. Γι αυτό και η πίστη στις προλήψεις μπορεί να γίνει από αντικείμενο εκμετάλλευσης έως ψυχολογικά επικίνδυνη. Mέντιουμ, χαρτορίχτρες, καφετζούδες, αστρολόγοι, διάφοροι θεραπευτές, σύμβουλοι φενγκ σούι, εκμεταλλεύονται αυτήν ακριβώς την ανάγκη μας να εξηγήσουμε τη ζωή και τον κόσμο γύρω μας με τρόπο μαγικό. Ποιος δεν θα θελε να μπορεί να αποτρέψει προβλήματα, ατυχήματα, αρρώστιες, δυσκολίες αποφεύγοντας να ταξιδέψει την Tρίτη και δεκατρείς και να κερδίζει λεφτά, βάζοντας ένα βάτραχο με τρία πόδια να του φυλάει την πόρτα! Ένα μικρό παιδί μπορεί να πιστεύει ότι το αρκουδάκι του είναι ζωντανό, έρχεται όμως η στιγμή που νιώθει και καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ξέρει τότε ότι υπάρχουν πράγματα, δύσκολα και δυσάρεστα, που πρέπει και μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς «μαγική» βοήθεια. Tο αρκουδάκι δεν παύει να είναι παρηγοριά, ανακούφιση, καταφύγιο. Έχει όμως πια την αξία που το ίδιο το παιδί του δίνει. Kάπως έτσι συμβαίνει και με τις προλήψεις. Eμείς, όμως, τους δίνουμε τη σημασία που θέλουμε να έχουν στη ζωή μας. H κ. Λουίζα Βογιατζή είναι συμβουλευτική ψυχολόγος. Livello C1 / Fase 4 Pagina 11

12 PROVA 2: Proposta 3 ESAMINANDO B Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας Μια σειρά κρατικών πρωτοβουλιών έχει ληφθεί στον τομέα της εκπαίδευσης, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός και να προωθηθεί η ιδέα της «Διά Βίου Μάθησης». Στην Ελλάδα, ο δημόσιος φορέας, ο οποίος σχεδιάζει και αναλαμβάνει δράσεις στον τομέα αυτό, είναι η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Yπουργείου Παιδείας που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο ενέργειες που αφορούν στη διά βίου μάθηση όπως: * Η βασική εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και η συμπλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. * Η κοινωνικο πολιτιστική εκπαίδευση που αφορά σε θέματα πολιτισμού, υγείας και περιβάλλοντος καθώς και η ενημέρωση για θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και ευρωπαϊκά. * Η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και η σύνδεση και η συνεργασία με τα σύγχρονα συστήματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που υποδέχονται πολίτες από 18 ετών και πάνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι θεσμός και στην Ελλάδα. Ως ιδέα άρχισε να υλοποιείται την ίδια χρονιά στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία. Στη χώρα μας το πρώτο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας άρχισε να λειτουργεί στο Περιστέρι το Σήμερα υπάρχουν 57 ΣΔΕ σε όλη την Ελλάδα. Livello C1 / Fase 4 Pagina 12

13 PROVA 2: Proposta 3 ESAMINANDO A Ένας στους 10 Έλληνες δεν έχει τελειώσει το ημοτικό... «Παντρεύτηκα στα 15 μου. Οι γονείς μου, δεν επέμειναν ποτέ να συνεχίσω το σχολείο. Μετά γέννησα τα παιδιά μου, ασχολήθηκα με το μεγάλωμά τους, δεν κατάφερα να επιστρέψω στις σχολικές αίθουσες». Η Ρένα αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στη συνέχεια, όταν χρειάστηκε να αναζητήσει δουλειά. «Ζητούσα να εργαστώ ως καθαρίστρια. Αλλά παντού απαιτούσαν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης!» Η Μάρω, μητέρα κι αυτή, έρχεται από τη Ρωσία. «Οι γονείς μου ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Δούλευαν στα χωράφια. Κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι περισσότερο συνέφερε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε κι εμείς τα παιδιά, παρά να συνεχίσουμε το σχολείο». Πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, η Σταυρούλα «εγκατέλειψε» κι αυτή το Γυμνάσιο. «Εγώ ήμουν δύσκολο παιδί, η διαδικασία της εκπαίδευσης μου φαινόταν εξαιρετικά ανιαρή. Πολύ σύντομα παντρεύτηκα κι εγώ και ασχολήθηκα με τα παιδιά μου». Και οι τρεις γυναίκες αυτή την περίοδο φοιτούν σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. «Στην πορεία κατάλαβα ότι δεν γίνεται κάποιος, στην εποχή μας, να μην έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις. Δεν μπορούσα καν να βοηθήσω τα ίδια μου τα παιδιά με τα μαθήματα του σχολείου», αναφέρει η Μάρω. «Η αναζήτηση εργασίας, λέει η Σταυρούλα είναι ένα μεγάλο και πολύπλοκο ζήτημα. Κανείς δεν θα πάρει στη δούλεψή του άνθρωπο χωρίς κάποιο απολυτήριο. Αυτά τα ζήσαμε, αυτά τα περάσαμε και πληγωθήκαμε. Γι' αυτό και τώρα συνεχίζουμε κι εμείς οι ίδιες και, επιπλέον, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Γι' αυτό επιμένουμε στη μάθηση, στο σχολείο, ακόμα και στην εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Livello C1 / Fase 4 Pagina 13

14 PROVA 2: Proposta 4 ESAMINANDΙ Α & B Ιατρικά Προβλήματα μετά τις ιακοπές Όλο το χρόνο δουλεύουμε σκληρά και περιμένουμε ανυπόμονα τις καλοκαιρινές μας διακοπές για να ξεκουραστούμε και να ξεφύγουμε λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. υστυχώς, όμως, οι μέρες περνάνε πολύ γρήγορα και ώσπου να το κατάλάβουμε, γυρίζουμε πίσω στη δουλειά και την καθημερινότητά μας και το μόνο που μας θυμίζει τις διακοπές μας είναι οι αναμνήσεις και... ορισμένα ιατρικά προβλήματα που συνήθως συνοδεύουν αυτήν την περίοδο. 1. ΑΫΠΝΙΑ Στις διακοπές μας συνήθως αλλάζουμε τις ώρες του ύπνου μας. Βρίσκουμε την ευκαιρία να κοιμόμαστε το μεσημέρι, πηγαίνουμε βόλτες, και, άρα, κοιμόμαστε πιο αργά το βράδυ με αποτέλεσμα να ξυπνάμε πιο αργά το πρωί. Επίσης, αν κάνουμε κάποιο μακρυνό ταξίδι αλλάζουμε ζώνη ώρας. Έτσι, όταν επιστρέφουμε στους καθημερινούς ρυθμούς μας υποφέρουμε από ήπια έως έντονη αϋπνία, που μπορεί να διαρκέσει έως και μερικές εβδομάδες. Η αποφυγή κατανάλωσης καφεΐνης, αλκοόλ και άλλων διεγερτικών ουσιών, η σταθερή ώρα κατάκλισης και αφύπνισης το πρωί, καθώς και ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 2. ΕΝΤΟΝΗ ΚΟΥΡΑΣΗ Κατά τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις, επειδή θέλουμε να ξεκουραστούμε όσο το δυνατόν πιο πολύ, αποφεύγουμε να μαγειρεύουμε και να τρώμε σταθερά γεύματα. Έτσι, καταφεύγουμε συχνά σε έτοιμα και τυποποιημένα γεύματα, με αποτέλεσμα να στερούμαστε βασικές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Όταν, όμως επιστρέφουμε στους έντονους ρυθμούς ζωής μας, γίνεται φανερή η έλλειψη αυτών των βιταμινών και νοιώθουμε μεγάλη κούραση. Η λήψη συμπληρωματικών σκευασμάτων βιταμινών γίνεται επομένως απαραίτητη. 3. ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ Τα μαλλιά μας ταλαιπωρούνται αρκετά το καλοκαίρι με τη ζέστη. Είναι απαραίτητο μετά τις διακοπές να κάνουμε συχνά μάσκες ενυδάτωσης, να χρησιμοποιούμε ειδικά σαμπουάν για την τριχόπτωση και να παίρνουμε ειδικά συμπληρώματα διατροφής. 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΡΟΥΣ Η καταφυγή στα έτοιμα και πρόχειρα γεύματα κατά τη διάρκεια των διακοπών είναι πολύ συχνή, όπως επίσης η αυξημένη κατανάλωση νυχτερινών γευμάτων και αλκοόλ. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσληψη κιλών. Η επιστροφή μας θα πρέπει να συνδυάζεται άμεσα με αποτοξίνωση, υγιεινή διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα. 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ Το δέρμα υποφέρει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όταν εκθέτουμε το δέρμα μας στον ήλιο, εκείνο ανταποκρίνεται χρησιμοποιώντας τα μελανοκύτταρά του, τα οποία εκκρίνουν μελανίνη προκειμένου να προστατευθούν ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, γίνεται σκληρό για να ανταπεξέλθει στις δυσμενείς καιρικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επανέρχεται σε φυσιολογικές συνθήκες, αποβάλλει τα παλιά κύτταρα που έχει δημιουργήσει και φτιάχνει καινούργια, υγιή. Στη φάση αυτή χρειάζεται εντατική ενυδάτωση. Έτσι, είναι σημαντικό να βάζουμε ενυδατικές κρέμες, να κάνουμε μάσκες ενυδάτωσης, να πίνουμε πολύ νερό και να τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά. 6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ Όταν επιστρέφουμε στη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας, ο οργανισμός μας αντιδρά στην αλλαγή αυτή και είναι αρκετά συχνό οι υπερτασικοί ασθενείς να εμφανίζουν κρίσεις στην αρτηριακή πίεση. Όταν οι κρίσεις αυτές επιμένουν, είναι απαραίτητο να συμβουλευτούμε το γιατρό μας για μια πρόσθετη φαρμακευτική αγωγή. Σύμβουλος Ομορφιάς, Πρόληψης & ΥΓΕΙΑΣ. Τεύχος 48, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 11 Livello C1 / Fase 4 Pagina 14

15 PROVA 2: Proposta 5 ESAMINANDO B Ferrari F12 berlinetta Απλώς κορυφαία Οι Ιταλοί την περιγράφουν ως «την ισχυρότερη Ferrari που μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στο δρόμο». Οι δημοσιογράφοι βλέπουμε σε αυτήν τη διάδοχο της 599 και αποδίδουμε το όνομά της στον V12 κινητήρα που χρησιμοποιεί και όχι στο έτος που διανύουμε. Το ατμοσφαιρικό χωρίς turbo μοτέρ των κ.εκ. αποδίδει 740 ίππους δηλαδή 118 ίππους ανά κ.εκ. με την κόκκινη γραμμή στις σ.α.λ. και τη θηριώδη ροπή των 690 Nm, το 80% της οποίας είναι διαθέσιμο από τις στροφές ανά λεπτό. Όταν οι αριθμοί αποτυπώνουν την αλήθεια ευκρινέστερα από κάθε άλλη φορά, χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα καλό κιβώτιο ταχυτήτων για να διαχειριστεί αυτά τα μεγέθη. Στη Ferrari απλώς «κοίταξαν» στη Formula 1, πήραν ένα κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με «κοντή» κλιμάκωση και έλυσαν ταυτόχρονα τα δύο από τα τρία βασικά προβλήματα ενός supercar: αυτό των επιδόσεων και εκείνα της κατανάλωσης και των ρύπων. Η F12 berlinetta ολοκληρώνει τη διαδικασία «0 100 χλμ./ώρα» σε 3,1'', «γυρίζει» την πίστα του Fiorano ταχύτερα απ'οποιαδήποτε άλλη σε 1.23'' αλλά καταναλώνει 30% λιγότερα καύσιμα από τη Ferrari που διαδέχεται και εκλύει 350 γραμμ. διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε χιλιόμετρο. Το άλλο πρόβλημα, του βάρους του αμαξώματος, επιλύθηκε με την εκτεταμένη χρήση αλουμινίου. Τα κιλά συνδυάζονται πια με 20% μεγαλύτερη στρεπτική ακαμψία και ιδανική κατανομή βάρους ανάμεσα στους δύο άξονες την ώρα που οι σχεδιαστές της Ferrari και του οίκου Pininfarina κατέληγαν στο οπτικό αποτέλεσμα που βλέπουμε. Τι απομένει; Η τιμή πώλησης της F12 berlinetta η οποία προσεγγίζει στην Ευρώπη τις ευρώ, καθορίζοντας ουσιαστικά το ρόλο της στο χρηματιστήριο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Livello C1 / Fase 4 Pagina 15

16 PROVA 2: Proposta 5 ESAMINANDO A Fiat Panda 1.3 Multijet-ΙΙ Ταλαντούχο μικρό Το ταλέντο των Ιταλών να κατασκευάζουν εξαιρετικά μικρά αυτοκίνητα τοποθετεί και αυτό το Panda στην πρώτη τριάδα της κατηγορίας του εξασφαλίζοντας στον ιδιοκτήτη του ένα διαχρονικά χρήσιμο, πρακτικό και αποκλειστικά πεντάθυρο αυτοκίνητο. Με μήκος 3,65 μέτρα και μεταξόνιο 2,30 μέτρα, χωρά εύκολα τέσσερις ενηλίκους ενώ ο όγκος του χώρου αποσκευών μεγεθύνεται από τα 225 στα 260 λίτρα, χάρη στη δυνατότητα μετακίνησης του πίσω καθίσματος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένα στοιχεία που υπερθεματίζουν για την απόκτησή του: η υπέρβαση στην ποιότητα κατασκευής παρά τα σκληρά πλαστικά, η υποδειγματική εργονομία του, ο διαθέσιμος βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός, η ευελιξία του σε αστικές συνθήκες κίνησης με κύκλο στροφής 9,3 μέτρα και η ικανότητά του στον ανοιχτό δρόμο. Η βελτιωμένη ποιότητα κύλισης είναι εμφανής από την πρώτη στιγμή και τα διλήμματα που ανακύπτουν αφορούν κυρίως τη σωστή επιλογή καυσίμου και έκδοσης ισχύος. Ξεκινώντας από τα ατμοσφαιρικά 1,2 λίτρα και τους 69 ίππους από ευρώ ανεβαίνεις κατηγορία ισχύος στους 85 ίππους του turbo δικύλινδρου βενζινοκινητήρα TwinAir από ευρώ και καταλήγεις στο μοναδικό diesel με 75 ίππους από 1,3 λίτρα αντί ευρώ χωρίς όφελος απόσυρσης. Αυτή είναι η δική μου προτεινόμενη επιλογή που αν και είναι ακριβότερη, σε ανταμείβει με την απόδοση, το χαμηλό θόρυβο και την απίστευτη οικονομία καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες σχεδόν 4,6 λίτρα/100 χλμ., χάρη και στο σύστημα Start/Stop. Ναι, υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας λόγω των 104 γραμμ. εκπομπών CO2 / χλμ., άρα αν το κριτήριο επιλογής για σας είναι η μη πληρωμή τελών, η λύση του TwinAir είναι μονόδρομος. Χρήσιμη πληροφορία: το ESP είναι προαιρετικό αλλά κοστίζει μόλις 350 ευρώ, άρα δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην το αποκτήσετε. Livello C1 / Fase 4 Pagina 16

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione CAMPIONE ATTENZIONE ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA

LIVELLO. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione CAMPIONE ATTENZIONE ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL APPRENDIMENTO PERMANENTE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL APPRENDIMENTO PERMANENTE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione novembre 2014 ATTENZIONE

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione novembre 2014 ATTENZIONE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LI NGUA ITALIANA LIVELLI B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B1 secondo il

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL APPRENDIMENTO PERMANENTE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELLA CULTURA, DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LI NGUA ITALIANA LIVELLI B1 & B2

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione maggio 2014 ATTENZIONE

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione maggio 2014 ATTENZIONE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA LIVELLI B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση) ΕΠΙΠΕΔΑ Β (Β1 και Β) NOΕΜΒΡΙΟΣ 013 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLI A1 & A2 FASE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B2 secondo il Consiglio d Europa FASE I comprensione di

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLΟ Α (A1 & A2) SESSIONE 2016 Α

LIVELLΟ Α (A1 & A2) SESSIONE 2016 Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLΟ Α (A1 & A2)

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1 & Γ2). ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Νοέμβριος 2013 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ιάρκεια: 30 λεπτά (1

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Στη συμβουλευτική γονέων έρχομαι συχνά αντιμέτωπη με την ακόλουθη απορία των γονιών: «Είναι τόσο τραγικό να δίνω στο παιδί μου μια ξυλιά στον ποπό όταν κάνει

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI C1 & C2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione 2016B ATTENZIONE

LIVELLI C1 & C2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione 2016B ATTENZIONE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LI NGUA ITALIANA LIVELLI C1 & C2 secondo

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Ακόμα πιο φροντισμένο σε ότι αφορά την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται αλλά και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Πιο high tech, τόσο

Εσωτερικό Ακόμα πιο φροντισμένο σε ότι αφορά την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται αλλά και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Πιο high tech, τόσο Design Ιδιαίτερα εκτεταμένη ανανέωση που ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα όρια ενός facelift. Δίνει σε σημαντικό βαθμό το δικαίωμα να μιλάμε για νέα μοντέλα. Εμπρός μέρος έχει αλλάξει ριζικά μορφή. Νέα

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση Η εκστρατεία ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ (Make Cars Green) στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κίνηση των αυτοκινήτων και στο να βοηθήσει τους οδηγούς να σκεφτούν οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Ο εαυτός μας Τι μπορούμε να κάνουμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας Πως αντιδρούμε σε καταστάσεις ή περιβάλλοντα Είδη / Τύποι «Εαυτού»

Διαβάστε περισσότερα

Gerards Papadakis Soccer Academy

Gerards Papadakis Soccer Academy Παιδί Τεχνική Στόχος Gerards Papadakis Soccer Academy ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τεχνική είναι η ικανότητα του παίκτη να μπορεί να ελέγχει την μπάλα και το σώμα του κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014 Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προσφέρονται στους μαθητές ιταλικής γλώσσας υποτροφίες για την παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας σε ιταλικά Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Τι είναι τα κριτήρια αξιολόγησης Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι μια σειρά από πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ WEBQUESTS Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ερώτηµα: Πώς να µπορούµε να εισάγουµε το ιαδίκτυο στην διδακτική της ξένης γλώσσας µε αποτελεσµατικό τρόπο; WebQuest? Ένα WebQuest αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. 1. Ενυδάτωσε σωστά τον. 2. Ένταξε «έξυπνα γεύματα» στην. οργανισμό σου! διατροφή σου! Αφυδατωμένο δέρμα, σημαίνει θαμπό και

10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. 1. Ενυδάτωσε σωστά τον. 2. Ένταξε «έξυπνα γεύματα» στην. οργανισμό σου! διατροφή σου! Αφυδατωμένο δέρμα, σημαίνει θαμπό και 10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ Αφυδατωμένο δέρμα, σημαίνει θαμπό και γερασμένο δέρμα, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε! Ο οργανισμός μας λοιπόν για να παραμείνει υγιής χρειάζεται 8 με 10 ποτήρια νερό την ημέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία Ενότητα 6 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες Διάλογος 3: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατασκευή καρτών Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία Διάλογος 5: Συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ

Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ Η ΠΕΣΠΑ είναι ο μόνος φορέας, ΜΚΟ που εκπροσωπεί στη χώρα μας συλλόγους ασθενών σπανίων παθήσεων αλλά και μεμονωμένους ασθενείς. Ιδρύθηκε το 2003 με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3 1 Prof. POGGI Flaminio ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 CONOSCENZE Il sistema verbale greco (presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto; congiuntivo e suo uso in proposizioni

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Λαχτάρα για φαγητό Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Κλάδος: ΠΕ 34 Ιταλικής Φιλολογίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Κλάδος: ΠΕ 34 Ιταλικής Φιλολογίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 34 Ιταλικής Φιλολογίας Ερώτημα 1ο: α) 4Α: 10', ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2Β: produzione orale (παραγωγή προφορικού λόγου), 3Β: comprensione scritta

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές παρατηρήσεις σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα.

Διαβάστε περισσότερα

SF4750MOT νέο. Λειτουργίες. Εκδόσεις. cortina

SF4750MOT νέο. Λειτουργίες. Εκδόσεις. cortina SF4750MOT νέο Compact φούρνος μικροκυμάτων + γκριλ, 45εκ. ύψος, Cortina, Ορείχαλκος Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Αισθητική/Χειρισμός Σειρά Cortina Ορείχαλκος με χρυσές λεπτομέρειες Αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Kia pro_cee d GT Ο επαναπροσδιορισμός της οδήγησης >>>

Το νέο Kia pro_cee d GT Ο επαναπροσδιορισμός της οδήγησης >>> The new Kia Το νέο Kia pro_cee d GT Ο επαναπροσδιορισμός της οδήγησης >>> Επαναπροσδιορίστε τη σκέψη σας! Διαγράψτε την παλιά νοοτροπία. Αποκτήστε την τελευταία έκδοση της οικογένειας του Kia Cee d. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα