ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149"

Transcript

1 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ / ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ φω νο Ι ε ρού Να ού: Τη λέ φω νο & Φαξ: ai si net.gr TA ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΡ ΘΡΑ TOY ΤΕΥ ΧΟΥΣ: A/A ΤΙ ΤΛΟΣ ΘΕ ΜΑ ΤΟΣ... ΣΕ ΛΙ ΔΑ 1ο Από την αυτογνωσία στην θεογνωσία ο Η Θεολογία «ο ακρογωνιαίος λίθος» στο ανθρωπιστικό έργο του εκπαιδευτικού ο Το νικοποιόν όπλο ο Αποσπάσματα ομιλίας του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Σταυρό και το ληστή ο Ο Άγιος Αριστείδης ο Πείσμα: προτέρημα ή ελάττωμα; ο Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός o Περί υγείας & ευεξίας - Υγεία των μαλλιών και διατροφή ο Τα νέα από την ζωή του προσκυνήματός μας ο Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου ο Διηγήσεις από το γεροντικό- κλίμακα του Ιωάννου...26 Ει κό να εξω φύλ λου: Ο τρούλος του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως-Ιεροσόλυμα Διευ θυ ντής Πε ριο δι κού: πα τήρ Δη μή τριος Λου πα σά κης. Επι μέ λεια Έκ δο σης & Αρ χι συ ντα ξία: πατήρ Χα ρά λα μπος Βαρ βα γιάν νης ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Αρ χι μαν δρί της Ιγνά τιος Χα τζη νι κο λά ου [Θε ο λό γος τέ ως Λυ κειάρ χης] Κων/νος Αρ. Δημητρακόπουλος: Δάσκαλος Ιωάννης Μάγκος [Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός] Πατήρ Σωτήριος Αμησινόπουλος [Ιεροδιδάσκαλος] Μαρία Παπαχρίστου Παθολόγος - Ενταντικολόγος Νι κό λα ος Συλ λι γαρ δά κης [Ι α τρός Χει ρουρ γός Ω.P.Λ] Σο φία Αντω νιά δου [Κα θη γή τρια Φι λό λο γος] Ξαν θή Σπυ ροπού λου [Φι λό λο γος] Πό λυ Βαρ τζιώ τη - Γα λε νια νού [Διαι το λό γος] Φαίη Σμυρναίου Φοιτήτρια Πάντειου Παν/μίου Αρ χείο-φω το γρα φι κό υλι κό: Ι ε ρός Να ός - 3 -

2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ Εξέτασε τον εαυτόν σου να γνωρίσεις ποιός είσαι... [Μέγας Βασίλειος] Σ οφά και λυτρωτικά τα λόγια του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου: «Εξέτασε τον εαυτόν σου να γνωρίσεις ποιός είσαι. Γνώρισε την φύση σου, ότι δηλαδή το μεν σώμα σου είναι θνητό, η δε ψυχή σου αθάνατη και ότι η ζωή μας είναι κάπως διπλή. Η μία φάση της σχετίζεται με την σάρκα και περνάει γρήγορα, ενώ η άλλη φάση της συγγενεύει με την ψυχή και δεν επιδέχεται περιγραφή. Πρόσεχε λοιπόν, τον εαυτό σου και ούτε στα θνητά και φθαρτά να προσκολληθείς σαν να είναι αιώνια, ούτε τα αιώνια να περιφρονήσεις, σαν να είναι προσωρινά» Τα λόγια αυτά μας υπενθυμίζουν πολλές αγιογραφικές και αγιοπατερικές παραινέσεις, επί του προκειμένου, και τροπάρια της Εκκλησίας μας, αφιερωμένα ιδιαιτέρως σε οσίου πατέρες και τις οσίες μητέρες. Αναφέρουμε σχετικά το ακόλουθο: Εν σοί Πάτερ (ή μήτερ) ακριβώς διεσώθη το κατ εικόνα, λαβών (ή λαβούσα) γαρ τον σταυρόν ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων (ή πράττουσα) εδίδασκες υπερορράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ, επιμελείσθαι δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό και μετά αγγέλων συναγάλλεται όσιε... (ή οσία) το πνεύμα σου. Μαρτυρίες και προτροπές για μία γνήσια χριστιανική ζωή χωρίς προσκόλληση στα φθαρτά γήινα, και με την ακοίμητη φροντίδα και επιμέλεια της ψυχής πράγματος αθανάτου. Τα γήινα, από υλικά αγαθά, από κάλλη και ομορφιές και από εγκόσμιες δόξες και όποιες εξουσίες, παρέρχονται ανεπιστρεπτί και ως άνθη μαραίνονται. Για να γίνει αυτό χρειαζόμεθα την αυτογνωσία, η οποία αποκτάται με πολλή και ειλικρινή ταπείνωση και δι αυτής οδηγούμεθα στην θεογνωσία όχι με άδεια χέρια, αλλά λαβών γαρ τον σταυρόν ηκολούθησας τω Χριστώ. Χωρίς τον σταυρό δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και να ακολουθήσουμε τον Χριστό [Ματθ. 11,38 και 16,24]. Θα ενεσκύψουμε στον εαυτό μας. Θα τον γνωρίσουμε. Θα τον ενδοσκοπήσουμε. Θα τον καθαρίσουμε από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος [Β - 4 -

3 Κορινθ. 7,1] δια του λουτρού της μετανοίας, Ιεράς Εξομολογήσεως, και της Ελεημοσύνης. Έπειτα απ αυτό και με πολλή επιμονή, θα φθάσουμε στην θεογνωσία, στην εν Θεώ και δια Θεού σωτηρία. Ο Θεός δια του προφήτου Αμώς [5,4] μας καλεί: Ζητήσατε τον Θεόν...ζητείτε το καλόν και όχι το κακόν δια να ζήσετε και είναι ούτως ο Θεός μαζί σας. Και δια του προφήτου Ιερεμίου [2,109] ο Θεός επισημαίνει: Γνώθι και είδε ότι πικρόν σοι το καταλοίπειν σε εμέ, λέγει Κύριος ο Θεός σου. Δια της αυτογνωσίας και κατά συνέπειαν της ταπεινής ζωής, ο άνθρωπος σπεύδει σε αναζήτηση και γνώση-βίωση του Θεού (Θεογνωσία- Θεοβίωση) απαντώντας καταφατικά στο κάλεσμα πάλι του Θεού: Και ζητήσατε Κύριον τον Θεόν υμών και ευρήσετε αυτόν, όταν ζητήσητε αυτόν εξ όλης της ψυχής σου εν τη θλίψει σου [Δευτερονόμιον 4,29] Αλήθεια νιώσαμε ποτέ την λαχτάρα του Δαβίδ: Ο Θεός, ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψασέ η ψυχή μου ποσαπλώς σοι η σαρξ μου εν γη ερήμω και αβάτω και ανύδρω [Ψαλμ. 62,2] Μα πριν απ αυτήν την λαχτάρα έζησε μακρόχρονα και έντονα την αυτογνωσία ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντώς [Ψαλμ 50,5]. Και πιο μπροστά [Ψαλμ 31,5] έντιμα και αυτογνωστικά θα πει: Την αμαρτίαν μου εγνώρισα και την α- νομίαν μου ουκ εκάλυψα. Μα ποιός καλύπτει μία αρρώστια του και δεν τρέχει στον γιατρό να την ομολογήσει όχι μόνο αθεράπευτος θα μείνει, αλλά θα αντικρύσει και αυτόν το θάνατο. Κι όποιος δεν κατέφυγε με ταπείνωση και αυτογνωσία εν μετανοία και εξομολογήσει προς τον Θεόν, δεν πρόκειται να σωθεί, ούτε και η επί γης ζωή του να είναι ειρηνική και χαριτωμένη από τις θείες δωρεές. Πάλι ο Δαβίδ ομολογεί την προς τον Θεόν καταφυγή: Κύριε καταφυγή εγενήθης ημίν [Ψαλμ. 89,1] και σε άλλον ψαλμό θα πει: Τον Ύψιστον έθου καταφυγήν σου [Ψαλμ. 90,9]. Τελειώνοντας θα ήθελα να έδινα πάλι τον λόγο στον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος έκανε την απαρχή του γραφτού μου αυτού: Η ακριβής γνώσις του εαυτού σου θα σε βοηθήσει αρκετά να συλλάβεις την έννοιαν του Θεού. Εάν δηλαδή προσέχεις τον εαυτόν σου, δεν έχεις ανάγκη να γνωρίσεις τον εαυτόν σου, δια μέσου των δημιουργημάτων του, αλλά στον εαυτόν σου, σαν με μικρό διάκοσμο, θα αντιληφθείς την μεγάλη σοφία του Δημιουργού, που σε έπλασε. Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου Θεολόγος τ. Λυκειάρχης - 5 -

4 Η ΘΕΟΛΟΓΊΑ «Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΊΟΣ ΛΊΘΟΣ»ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΌ ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ Α μέρος Η Δημιουργία του Κόσμου και ο Άνθρωπος Aν μελετήσει κανείς την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, αν αναλογιστεί κανείς με τι αρμονία έχει πλασθεί κάθε τι πάνω στη γη, στον ουρανό, στη θάλασσα, αν παρατηρήσει κανείς έναν μικρό οργανισμό, μια πεταλούδα, μια πασχαλιά, ένα λουλούδι ή ακόμη μία σταγόνα νερό ή αίμα, ή ακόμη μικρότερα σωματίδια - αντικείμενα (που ίσως να μη μπορεί να δει με γυμνό το μάτι) και προσέξει την ομορφιά, τη χάρη, την λειτουργικότητα, την αρμονία, την τελειότητα με την οποία είναι φτιαγμένα τότε σίγουρα τα κατανοήσει και θα ψελλίσει το «Ώς εμεγαλύνθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν Σοφία εποίησας». Και ο Θεός μέσα στη σοφία του, έπλασε τον άνθρωπο, το τελειότερο απ όλα τα πλάσματα του το «καθ ομοίωσίν» του και «κατ εικόνα του». Τον έπλασε με πολύ αγάπη και αυτό φαίνεται όχι μόνον από την λογική με την οποία τον επροίκισε και με την οποία επιβλήθηκε σ όλη την υ- πόλοιπη πλάση, όχι μόνον από την ελευθερία την οποία του έδωσε και που πρώτος ο ίδιος ο Θεός σεβάστηκε (όταν του έδωσε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ), αλλά και όταν μετά την λάθος επιλογή και πτώση του ανθρώπου, έστειλε τον Υιό-Θεό για να σώσει και πάλι και 1. Ψαλμός ΡΓ. (103), στ Π. Διαθήκη Γέννεσις Α στ ο.π. 4. Π. Διαθήκη Γέννεσις Β στ. 17 «από δε του ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ου φάγεσθε απ αυτού ή δ αν ημέρα φάγητε απ αυτού, θανάτω αποθανείσθε» 5. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Θ. λειτουργία Αποστολική Διακονία εκ.1981 σελ

5 να ανορθώσει στην θέση που αρμόζει τον άνθρωπο. Ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά στην ευχή του καθαγιασμού της Θ. Λειτουργίας «ός τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούναι, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον. τη νυκτί η παρεδίδοτο, μαλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωης.» Η επέμβαση του ανθρώπου (και γιατί) επάνω στην φύση και τον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του με τις ενέργειές του δεν ανταποκρίθηκε με σεβασμό ούτε απέναντι στη φύση, ούτε απέναντι στον συνάνθρωπό του (στο είδος του) και δεν συμμερίσθηκε καθόλου το τι έκανε ο Θεός γι αυτόν. Για τον λόγο αυτό έχουμε από την αρχαιότητα ακόμη πολέμους, δουλείες, καταστροφές, κτηνωδίες (όπως του Καλλιγούλα ), τις βιαιότητες κατά τις περιόδους των διωγμών και στην νεώτερη ιστορία από τα σκλαβοπάζαρα της Α- μερικής μέχρι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών, που αν μη τι άλλο εξευτέλιζαν τον ίδιο τον άνθρωπο, υποβιβάζοντάς τον ακόμη και πιο χαμηλά απ ότι τα ζώα. Και οι καταστροφές τότε, ίσως να είχαν μικρότερη έκταση, απ ότι σήμερα, ίσως να μην γνώριζε η ανθρωπότητα, όσα γνωρίζει σήμερα (αγωγή), ίσως να μην υπήρχαν οι διεθνείς νόμοι και ο Ο.Η.Ε., ή τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν σήμερα. Σίγουρα όμως, όπως βλέπουμε μέσα απ την ιστορία τα κίνητρα ήταν τα ίδια. Η επικράτηση του ισχυρού, η δικαιοσύνη του ισχυρού, η λογική το ισχυρού (που αποτελεί άλλωστε και τον νόμο της ζούγκλας) και η καταπάτηση του ασθενέστερου, του φτωχού του αδυνάτου. Επιπλέον σήμερα έχουμε και ακόμη μια φοβερή παρέμβαση, αυτή τη φορά επάνω στη φύση. Παρέμβαση όχι μόνο στη γη με τις εξορύξεις πετρελαίου, αερίου κλπ., στη θάλασσα με τις μολύνσεις που γίνονται είτε από πετρελαιοκηλίδες, είτε από χημικά ή βιολογικά απόβλητα, στον αέρα με τις μολύνσεις από τα καυσαέρια, το φαινόμενο του «θερμοκηπίου», την λεγόμενη τρύπα του όζοντος, τα διάφορα ραδιοκύματα 6. Βασίλης Μουλόπουλος «Παγκοσμιοποίηση των παιδιών» άρθρο «Στην εποχή μας σκάνδαλο είναι ότι πέφτει το Χρηματιστήριο και όχι ότι κάθε λεπτό πεθαίνουν 25 παιδιά από ασιτία, ότι 250 εκατομμύρια αγοράκια και κοριτσάκια σε όλον τον κόσμο ηλικίας 5-14 χρόνων δουλεύουν ώρες την ημέρα δένοντας κόμπους σε χαλιά, στρίβοντας φύλλα καπνού, κόβοντας σπίρτα.ότι παιδάκια ξεφορτώνουν τούβλα στο Νεπάλ για 70 δρχ. σε κάθε 100 διαδρομές μεταξύ του φορτηγού και του γιαπιού. 7. Προς Γαλάτας επιστολή κεφ, γ στ,

6 κλπ, αλλά ακόμη και σε ζωντανούς οργανισμούς, όπως σε μεταλλάξεις σε φυτά, επεμβάσεις στην διατροφή των ζώων (τρελές αγελάδες, νόσο των πουλερικών) ή ακόμη και επάνω στον γενετικό κώδικα το DNA ζωντανών οργανισμών και του ίδιου ακόμη του ανθρώπου. Γι αυτό το τελευταίο είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Από την άλλη μεριά δεν νοιάζονται καθόλου για τους πληθυσμούς που βρίσκονται μέσα σε συνθήκες εξαθλίωσης, μέσα σε αρρώστιες, επιδημίες, υποσιτισμό κλπ. Και το χειρότερο είναι πως όλους του υπόλοιπους ανθρώπους του βάζουν στο «ίδιο σακί» ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, ή φυλής. Δυστυχώς άλλωστε σήμερα αποτελεί φαινόμενο του πολιτισμού μας, στις λεγόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, η εκμετάλλευση των παιδιών είτε σε μορφή απάνθρωπης εργασίας είτε σε παιδική πορνεία. Κι όμως ο Θεός έχυσε το αίμα Του για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Γιατί από τον Θεό πλαστήκαμε ίσοι και ελεύθεροι. Γιατί απέναντι στο Θεό «ουκ ένι άρσεν και θήλυ, δούλος ή ελεύθερος», πλούσιος ή φτωχός, ευρωπαίος ή Ασιάτης, Αμερικανός ή Αφρικανός. Όλοι είμαστε αδέλφια παιδία του ίδιου Δημιουργού πατέρα, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στον Θεό στην φύση και στον άνθρωπο. Κι εδώ στηρίζεται και η λογική των δικαιωμάτων του ανθρώπου. π. Σωτήριος Αμησινόπουλος ιεροδιδάσκαλος Το εσωτερικό του σπηλαίου του Αγίου Αριστείδου

7 ΤΟ ΝΙΚΟΠΟΙΌΝ ΌΠΛΟ! (Ο ΣΤΑΥΡΌΣ ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ ΜΑΣ) 14 Σεπτεμβρίου Η παγκόσμιος ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Σεπτεμβρίου 326μ.Χ. Μ. Κωνσταντίνος. Πρώτη ύψωση Τιμίου Σταυρού Σεπτεμβρίου 628μ.Χ. Επαναφορά του Τιμίου Ξύλου στη Βασιλεύουσα.Ηράκλειος. 14 Σεπτεμβρίου 629μ.Χ Ηράκλειος. Επανύψωση Τιμίου Σταυρού στο Γολγοθά. 14 Σεπτεμβρίου 2014μ.Χ.. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε 14 αιώνες περίπου! Και όμως ο Πανάρχαιος αυτός ύμνος «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου» συνεχίζει να ψάλλεται στην Εκκλησία μας. Είναι ο Σταυρός η μόνη μας καταφυγή, η Ελπίδα μας. Γι αυτό και φέτος η Εκκλησία μας τον υψώνει θριαμβευτικά μέσα σε βασιλικούς και λουλούδια και τον ραίνει με μύρα. Πολύ σωστά παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «ο σταυρός είναι εικόνα του Εσταυρωμένου Χριστού, του Υιού του Θεού. Γι αυτό και το σημείο του και η σκιά του ακόμη προκαλούν τρόμο στους δαίμονες, γιατί είναι το σημείο του Χριστού, γιατί είναι η Σκέπη του Εσταυρωμένου. Γι αυτό αρκεί κανείς να βυθίσει το σταυρό στο νερό για να το αγιάσει. Μετά από αυτό το νερό γίνεται ιαματικό και διώχνει τα δαιμόνια.» Πολλή μεγάλη η δύναμη και η χάρη που κλείνει μυστικά μέσα του το σημείο του Σταυρού. Πολλές φορές ένα και μόνο σημείο του Σταυρού που γίνεται με ζωντανή πίστη και θερμό βίωμα είναι ισχυρότερο από πολλά λόγια προσευχής και ευπρόσδεκτο στο θρόνο του Υψίστου. Το σημείο του Τιμίου Σταυρού στη Ζωή μας Διαβάζουμε στον Τερτυλλιανό για τους πρώτους Χριστιανούς ότι το σημείο του Σταυρού ήταν σε καθημερινή χρήση σε όλες τις πτυχές της ζωής τους: - 9 -

8 όταν σηκώνονταν από το κρεβάτι όταν ντύνονταν όταν έβγαιναν από το σπίτι τους όταν άναβαν το φως (λυχνάρι) όταν έτρωγαν Οτιδήποτε έκαναν, άρχιζε και τελείωνε με το σημείο του Σταυρού. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει «Παντού το σύμβολο του Σταυρού ημίν παρίσταται». Παντού έβλεπε τον σταυρό, σε όλους και σε όλα. Στα κρεβάτια, στα ρούχα, στα σκεύη, στους τοίχους, στις πόρτες των σπιτιών, στις αγορές, στα βουνά, στις θάλασσες, στα νησιά, στις ερημιές. Και σε όλους τους ανθρώπους, όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων. Μάλιστα δε (μέχρι και τον 2ο μ.χ. αιώνα) χάραζαν το σημείο του σταυρού ψηλά στο μέτωπό τους: «πάντες επί μετώπου Σταυρού περιφέρομεν» (Ιω. Χρυσόστομος.) Έχω ακούσει από αυτόπτη μάρτυρα ότι στα μέρη της Ηπείρου γύρω στο 1967 συνάντησε γερόντισσες Χριστιανές που είχαν «χαράξει» το σημείο του Σταυρού στα μέτωπά τους (ανεξίτηλο) ως «σημείο» ιερότητας, ένδειξης της πίστης και τρόπον τινά «φυλακής» από τους Τούρκους και αλλόδοξους (ιδίως φυλακτήριο για την αγνότητα των γυναικών). Εμείς σήμερα φέρουμε τον σταυρό στο στήθος μας και κάποτε τον έχουμε κρυμμένο!! Ζούμε άραγε καθημερινά «Εσταυρωμένη» ζωή με θυσία και άσκηση; Σηκώνουμε με υπομονή ο καθένας το δικό του προσωπικό σταυρό; Ποια είναι η σχέση μας με τον Τίμιο του Κυρίου Σταυρό; Βιώνουμε κάθε στιγμή,σε κάθε εμπόδιο και δυσκολία μας το «Εν τούτω νίκα»; Καταφεύγουμε με πίστη και ελπίδα στον Εσταυρωμένο Λυτρωτή μας και στον Τίμιο Σταυρό Του; Ο Σταυρός είναι η θύρα του Παραδείσου, της Εκκλησίας το αήττητο τρόπαιο, το όπλο τη Ειρήνης, η πηγή του θείου ελέους, το ιερότερο κειμήλιο, το πολυτιμότερο κόσμημα, η νίκη κατά των δαιμόνων, η Χαραυγή της Αναστάσεως, η δόξα και η ωραιότητα της Εκκλησίας. Ας Τον ευλαβούμεθα, ας τον βιώνομε καθημερινά σηκώνοντας υπομονετικά ο καθένας τον δικό του Σταυρό, ας τον έχουμε παντού,όπως οι πρώτοι Χριστιανοί, εμείς που εδώ στα Ιεροσόλυμα του Λυκαβητού Τον ζούμε να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, ας Τον προσκυνούμε με πίστη και θέρμη ψυχής λέγοντας: «Σταυρέ του Κυρίου, σώσον ημάς τη δυνάμει σου». Ξανθή Σπυροπούλου Φιλόλογος -Συγγραφέας

9 ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΊΑΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΌ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΣΤΉ Β μέρος Ο σταυρός είναι εορτή και πανήγυρη πνευματική. Γιατί προηγουμένως ο σταυρός ήταν η λέξη που σήμαινε καταδίκη, τώρα όμως έγινε αντικείμενο τιμής. Προηγουμένως ήταν σύμβολο καταδίκης, τώρα όμως είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Γιατί αυτός ο σταυρός μας προξένησε άπειρα αγαθά, αυτός μας απάλλαξε από την πλάνη της ειδωλολατρίας, αυτός μας φώτισε ενώ ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι, αυτός μας συμφιλίωσε με το Θεό, ενώ είχαμε γίνει εχθροί του, αυτός μας έκανε φίλους του, ενώ είχαμε αποξενωθεί απ αυτόν, αυτός μας έφερε κοντά στο Θεό, ενώ ήμαστε μακριά του. Αυτός εξαφάνισε την έχθρα, αυτός εξασφάλισε την ειρήνη, αυτός έγινε για μας θησαυροφυλάκιο άπειρων αγαθών. Εξ αιτίας του δεν περιπλανιόμαστε πια στις έρημους, γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό δρόμο. Δε ζούμε πια έξω από τη βασιλεία των ουρανών, γιατί βρήκαμε την είσοδό της. Δε φοβόμαστε πια τα πυρωμένα βέλη τού διαβόλου. Δε φοβόμαστε το λύκο, γιατί έχουμε τον καλό ποιμένα. Έτσι παράγγειλε και ο Παύλος να εορτάζουμε το σταυρό Γιατί επάνω στο σταυρό θυσιάσθηκε ο Χριστός. Και όπου γίνεται θυσία, εκεί εξαφανίζονται τα αμαρτήματα, εκεί γίνεται συμφιλίωση με τον Κύριο, εκεί γίνεται εορτή και χαρά. «Το Πάσχα, το δικό μας είναι ο Χριστός, που θυσιάσθηκε για μας». Και πες μου, που θυσιάσθηκε; Πάνω σε σταυρό που στήθηκε ψηλά. Είναι καινούριο το θυσιαστήριο αυτής της θυσίας, επειδή και η θυσία είναι καινούρια και αξιοθαύμαστη. Γιατί ο ίδιος ήταν και θύμα και ιερέας. Θύμα, κατά το σώμα του, και Ιερέας, κατά την πνευματική του φύση. Ο ίδιος και πρόσφερε τη θυσία και προσφερόταν σωματικά. Και για ποιο λόγο, θα πει κάποιος, δεν έγινε η θυσία του μέσα στο ναό, αλλά έξω από την πόλη και τα τείχη; Για να πραγματοποιηθεί η προφητεία που έλεγε «Τον λογάριασαν ανάμεσα στους κακούργους». Και για ποιο λόγο, σφάζεται πάνω σε σταυρό που στήθηκε ψηλά και όχι κάτω από στέγη; Για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα, γι αυτό θυσιάσθηκε ψηλά, χωρίς να υπάρχει από πάνω του στέγη, αλλά ο ουρανός. Καθαριζόταν λοιπόν η ατμόσφαιρα, επειδή θυσιαζόταν ψηλά το πρόβατο. Καθαριζόταν όμως και η γη, επειδή έσταζε πάνω της το αίμα από την πλευρά του. Γι αυτό δε θυσιάσθηκε κάτω από στέγη, γι αυτό δε θυσιάσθηκε στο ναό των Ιουδαίων, για

10 να μη νομίσεις ότι προσφέρεται αυτή για χάρη μόνο τού ιουδαϊκού έθνους. Γι αυτό θυσιάσθηκε έξω από την πόλη και τα τείχη, για να μάθεις ότι η θυσία έγινε για όλους τους ανθρώπους, ότι η προσφορά έγινε για όλη τη γη, για να μάθεις ότι ο καθαρμός είναι γενικός και όχι μερικός, όπως γινόταν στους Ιουδαίους. Γι αυτό παράγγειλε ο Θεός στους Ιουδαίους ν αφήσουν όλη τη γη και σ ένα τόπο να προσφέρουν τις θυσίες τους και να προσεύχονται, επειδή όλη η γη ήταν ακάθαρτη, επειδή υπήρχαν πάνω της καπνός και μυρωδιά ψημένων κρεάτων και όλες οι άλλες ακαθαρσίες από τις ειδωλολατρικές θυσίες. Για μας όμως, από τότε που ήρθε ο Χριστός και καθάρισε όλη την οικουμένη, όλος ο τόπος έγινε τόπος προσευχής. Γι αυτό και ο Παύλος με πεποίθηση συμβούλευε να προσευχόμαστε χωρίς φόβο παντού, λέγοντας τα εξής «Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο και να σηκώνουν προς τον ουρανό καθαρά χέρια». Είδες πως καθαρίσθηκε η οικουμένη; Από τον τόπο της θυσίας του λοιπόν μπορούμε παντού να υψώνουμε προς τον ουρανό χέρια καθαρά, γιατί όλη η γη αγιάσθηκε και έγινε αγιότερη από τα άγια των αγίων. Γιατί εκεί θυσιάσθηκε πρόβατο που δεν είχε λογικό, εδώ όμως πρόβατο πνευματικό. Και όσο πιο μεγάλη είναι η θυσία, τόσο πιο πολύς είναι και ο αγιασμός. Γι αυτό εορτάζουμε το σταυρό. Στις 14 Σεπτεμβρίου όλη η Ορθοδοξία τιμά τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως το «καύχημά» Της και η «δόξα» Της. Το 326 η ευσεβής αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους όπου άρχισε το κτίσιμο λαμπρών ναών επί των ιερών προσκυνημάτων. Παράλληλα έκανε έρευνες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού. Ύστερα από επίπονες α- νασκαφές βρέθηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Η πιστή βασιλομήτωρ παρέδωσε τον Τίμιο Σταυρό στον Πατριάρχη Μακάριο, ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 335 τον ύψωσε στον φρικτό Γολγοθά και τον τοποθέτησε στον ναό της Αναστάσεως, τον οποίο είχε ανεγείρει η αγία πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και ο οποίος σώζεται ως σήμερα. Το σημαντικό αυτό γεγονός εορτάζεται ως λαμπρή ανάμνηση. Έτσι καθιερώθηκε η μεγάλη εορτή της Παγκόσμιας Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Όμως την ίδια ημέρα εορτάζουμε και την δεύτερη ύψωση. Ύστερα από 280 περίπου χρόνια, το 614, οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα, έκαναν μεγάλες καταστροφές, πήραν αιχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μαζί τον τίμιο Σταυρό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, ύστερα από 14 χρόνια, έκανε εκστρατεία, ελευθέρωσε τους αιχμαλώτους χριστιανούς, πήρε τον τίμιο Σταυρό και την 14η Σεπτεμβρίου του 629, υψώνει και πάλι στον Γολγοθά τον Τίμιο Σταυρό. Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος Δάσκαλος

11 Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον Β μετά Χριστόν αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Ό Ιερώνυμος έγραψε εγκωμίων εξυψών αυτόν ως Ισαπόστολον. Εμυήθη την ευσέβειαν εις Χριστόν, παρά του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Ιεροθέου. Έγραψε εις τον Αδριανόν απολογία υπέρ των διωκομένων Χριστιανών στην οποία αναπτύσσει τη θεμελιώδη αλήθεια ότι οι χριστιανοί κατέχουν τη μόνη ορθή περί Θεού ι- δέα και ότι μόνο ο Χριστιανισμός είναι η αληθής θρησκεία, ενώ οι βάρβαροι, οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι πλανήθηκαν. Ταυτόχρονα ο απολογητής αποδεικνύει ότι οι χριστιανοί, κατέχοντες την αλήθεια όχι ως απλή θεωρία, αλλά ως πράξη, την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Εδιώχθη και επειδή έλειπε ο Αδριανός μετέβη εις την Ρώμη και απολογηθεί. Κατόπιν μεταφέρθει εις Αθήνας όπου μαρτύρησε, κρεμασθείς εις την κοίλην της αγοράς των Αθηνών, την 13ήν Σεπτεμβρίου του 120 μ.χ. κατά το πάλαιαν συναξάριον το όποιον μεταφράσθει εις τα λατινικά παρά του Ιερωνύμου. Στον ιστορικό λόφο του Λυκαβηττού σ ένα κατανυκτικό σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού των Αγίων Ισιδώρων, αποτέλεσε το πνευματικό καταφύγιο για τον ένδοξο Αθηναίο Άγιο στις δύσκολες στιγμές του. Στο σπήλαιο αυτό ο επιφανής χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής κατέφευγε για να προσευχηθεί στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και έφευγε ενισχυμένος και ανανεωμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκ του διαδικτύου Επιμέλεια κειμένου π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης

12 ΠΕΊΣΜΑ: ΠΡΟΤΈΡΗΜΑ Ή ΕΛΆΤΤΩΜΑ; Μέρος α Μ ία μαμά περπατά στο πεζοδρόμιο κρατώντας από το χέρι το πεντάχρονο αγοράκι της. Εκείνο της ζητά επίμονα ένα παγωτό κι εκείνη του λέει πως έχει ήδη φάει ένα γλυκάκι κι έτσι θα το πάρουν την επόμενη μέρα. Ξαφνικά, το παιδάκι τραβάει το χέρι του, αρνείται να προχωρήσει και φωνάζει πως δεν πάει πουθενά αν δεν πάρουν το περιβόητο παγωτό. «Πόσο ξεροκέφαλος είσαι», λέει η μαμά και νευριάζει. «Προχώρα γιατί θα φας ξύλο!» Σίγουρα όσες μαμάδες διαβάσουν αυτές τις γραμμές θα δουν ένα κομμάτι του εαυτού τους κι ένα παιδάκι λίγο ή περισσότερο παρόμοιο με το δικό τους. Κι αυτό γιατί απλούστατα το παιδικό πείσμα είναι μια πολύ συνηθισμένη υπόθεση, που μάλιστα συνδέεται στενά με άλλες δύο πολύ συναφείς του έννοιες-συμπεριφορές: την επιμονή και την υπομονή. Θα τολμούσα να πω πως η σειρά που τις ανέφερα συμβαδίζει με την σειρά που εξελίσσεται η ανθρώπινη ηλικία, χωρίς αυτό βέβαια να υπονοεί ότι αυτές θα συμβούν οπωσδήποτε, όπως οπωσδήποτε συμβαίνει η διαδοχή των σταδίων της σωματικής εξέλιξης. Το πείσμα, απ ό,τι αποδεικνύουν σχετικές επιστημονικές παρατηρήσεις και έρευνες, συμβαδίζει με την νηπιακή και την παιδική ηλικία του ανθρώπου. Και όπως σ ένα πεισματάρικο παιδί δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και να μεταδώσουμε τη γνώση μας για κάτι αντίθετο από αυτό που ζητάει -κτυπώντας πιθανόν μανιασμένα τα πόδια του στο πάτωμα- έτσι ακριβώς και στο πείσμα δεν υπάρχει περίπτωση να επέμβουμε, γιατί το πείσμα χαρακτηρίζεται από την απουσία διάθεσης ν ακούσει οτιδήποτε άλλο εκτός από το ναι στην απαίτησή του. Γεγονός είναι πως είναι χειρότερο να είναι ξεροκέφαλος ένας μεγάλος, από το να είναι πεισματάρικο ένα παιδί, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν πρόκειται και ν αλλάξει. Η επιμονή, πάλι, είναι η εξέλιξη του πείσματος, όπως ακριβώς και η εφηβεία είναι το επόμενο στάδιο στην πορεία του ανθρωπίνου σώματος. Αυτοί που ήταν πεισματάρικα παιδιά και δεν έγιναν ξεροκέφαλοι μεγάλοι, εξελίχθηκαν σε επίμονους. Η επιμονή, σ αντίθεση με το πείσμα που δεν σ αφήνει να του απευθύνεις τον λόγο, σου επιτρέπει να συνομιλείς μαζί της, προσπαθώντας να την κάνεις ν αλλάξει γνώμη. Είναι ένα μάλλον καλλιερ

13 γημένο ευγενικό πείσμα που κρύβεται μέσα στον φορέα του και παρουσιάζει προς τα έξω μια πιο επικοινωνιακή και κόσμια συμπεριφορά. Η επιμονή, δηλαδή, αν καταφέρει, «χρησιμοποιώντας τα αυτιά της» να ακούσει, μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσο επίτευξης ενός σκοπού, σε αντίθεση με το πείσμα που μην έχοντας αυτιά δεν έχει και την δυνατότητα χρήσης τους. Κι εδώ είναι που μπορεί το εκ πρώτης όψεως ελάττωμα να μετατραπεί σε προτέρημα, να γίνει κινητήριος δύναμη και ισχυρό αναλγητικό στην αποτυχία ή, ακόμα καλύτερα, αποτρεπτικό της. Είναι πολλές βέβαια οι συνθήκες που απαιτούνται για την μετατροπή της επιμονής σε εργαλείο, με σπουδαιότερη ίσως την αποδοχή. Όταν η επιμονή δηλαδή αποδεχτεί πως είναι μάταιη μπορεί να γίνει εργαλείο μάθησης. Κι όταν, απ την άλλη, αποδεικνύεται σε καθημερινές πράξεις για την βελτίωση του ίδιου του φορέα της και δεν αναλώνεται σε επεμβάσεις για την τροποποίηση της συμπεριφοράς των άλλων, τότε είναι η σκάλα που θα οδηγήσει στην υπομονή. Όσο για την υπομονή, αυτός που την έχει θεωρείται μεγαλοπρεπής αλλά και ανόητος. Αυτός που έχει καταφέρει να αποδέχεται -γιατί η υπομονή συνεπάγεται αποδοχή- θεωρείται μοιρολάτρης. Ωστόσο, υπομονή δεν σημαίνει «σκύβω το κεφάλι» αλλά αντίθετα «το κρατάω πιο ψηλά από τα γεγονότα για να μπορώ να τα παρατηρώ αντικειμενικά». Δεν είναι μοιρολατρία, αλλά ανεπηρέαστη από συναισθηματικές φορτίσεις και εμμονές αξιολόγηση των όσων συμβαίνουν. Υπομονή δεν σημαίνει «δεν θέλω, δεν προσπαθώ, δεν έχω όνειρα», αντίθετα σημαίνει «αγωνίζομαι γι αυτά», χωρίς ωστόσο αυτός ο αγώνας να καταλήγει μια διαδικασία παραγνώρισης και παρερμηνείας που εμποδίζει την αποδοχή της μη πραγμάτωσής τους. Εξάλλου, δεν είναι βασανιστήριο -όπως υπονοεί το σχόλιο «κοίτα τον κακομοίρη πώς τα υπομένει!»- αλλά μια εξελικτική διαδικασία, ένα εργαλείο αμιγούς και αχρωμάτιστης από τα θέλω αντιληπτικότητας, ένας στόχος που με την κατάκτησή του γίνεται ένα πολύτιμο μέσο μάθησης. Είναι σαφές, λοιπόν, πως το τρίπτυχο «πείσμα-επιμονή-υπομονή» είναι δια βίου παρόν κατά το μάλλον ή ήττον, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει στοιχεία και από τα τρία, με ηγετική θέση σε κάποιο από αυτά ίσως διαφορετική ανά περίπτωση και ηλικία. Τρεις έννοιες που κρατούν συχνά το κλειδί της επιτυχίας μας, αλλά και την κλειδώνουν έξω από τη ζωή μας, αν υπάρχουν σε δύσκολα διαχειρίσιμες αναλογίες, ώστε ή να κουράζουν τους άλλους ή να αναλώνουν εμάς σε εσφαλμένων προτεραιοτήτων κινήσεις. Σοφία Αντωνιάδου Καθηγήτρια Φιλόλογος

14 O AΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ Ο πόλεμος τελείωσε με νίκη της Ρωσίας κατά των Γερμανών. Η συμβολή της Εκκλησίας στον πόλεμο αυτό ήταν μεγάλη και αυτό αναγνωρίστηκε από την εξουσία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία έδωσε για πρώτη φορά προνόμια στους ορθοδόξους. Τότε ο Άγιος Λουκάς διορίστηκε αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ, εκεί όπου υπηρετούσε ως αρχίατρος. Έτσι, παράλληλα με την εργασία του στο νοσοκομείο έπρεπε να φροντίζει και το ποίμνιο του, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο εκείνη την περίοδο. Σε ολόκληρη την Σιβηρία δεν υπήρχε ούτε μία εκκλησία ανοιχτή. Μετά από επανειλημμένες αιτήσεις του αρχιεπισκόπου, οι αρχές του παραχώρησαν την μικρή εκκλησία του νεκροταφείου, που βρισκόταν εφτά χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Για τον άρρωστο αρχιεπίσκοπο η μετάβαση εκεί ήταν πολύ δύσκολη κυρίως τον χειμώνα όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς και ο δρόμος έκλεινε συχνά από τις λάσπες. Όμως ήταν πολύ χαρούμενος γιατί έστω και με δυσκολίες μπορούσε να ιερουργεί και να κηρύττει. Έγραφε στο γιό του: «Ο Θεός μου έστειλε μεγάλη χαρά. Μετά από δεκαέξι χρόνια σιωπής μου επέτρεψε να κηρύττω τον λόγο του.» Εκείνη την περίοδο, παρότι κουραζόταν υπερβολικά, κατά παράδοξο τρόπο η υγεία του άρχισε να βελτιώνεται σημαντικά. Στο μικρό διαμέρισμα που ζούσε, διεκπεραίωνε όλες τις υποθέσεις της αρχιεπισκοπής. Κάθε ημέρα τον επισκέπτονταν πλήθος πονεμένων και κατατρεγμένων ανθρώπων, οι οποίοι αποζητούσαν την παρηγοριά της αγάπης του. Η αγκαλιά του αρχιεπισκόπου ήταν μεγάλη. Σε αυτήν χωρούσαν όλοι οι δυστυχισμένοι κάτοικοι της Σιβηρίας. Τους σήκωνε όλους στην αγκαλιά του και τους ακουμπούσε στην αγκαλιά του Θεού. Ένα μόνο πρόβλημα είχε. Δεν είχε άμφια και ήταν πολύ δύσκολο να βρει κατάλληλο ύφασμα για να το χρησιμοποιήσει. Κάποτε βρέθηκε στο Νοβοσιμπίρσκ, σε ένα συνέδριο χειρουργών, όπου τον είχαν καλέσει να κάνει διάλεξη. Εκεί στο γραφείο του υπεύθυνου Υγείας και Πρόνοιας βρήκε ένα κομμάτι τέτοιου υφάσματος, το οποίο και αγόρασε πανάκριβα. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη

15 Ο Άγιος Λουκάς δεν έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχιεπισκοπή του Κρασνογιάρσκ. Λίγο αργότερα, οι αρχές τον μετέθεσαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Ταμπώφ. Τότε και η εκκλησιαστική αρχή του ανέθεσε την ευθύνη της αρχιεπισκοπής του Ταμπώφ. Η κατάσταση σε αυτή την περιοχή δεν ήταν καλύτερη. Μέσα στην πόλη είχαν απομείνει μόνο δύο ναοί, με κατεστραμμένο το τέμπλο και τις εικόνες πεταμένες στην αυλή. Στους φθαρμένους τοίχους ήταν γραμμένα διάφορα υβριστικά και βλάσφημα συνθήματα, τα οποία γέμιζαν με θλίψη την καρδιά του αρχιεπισκόπου. Βρήκε όμως το κουράγιο να εμψυχώσει τους πιστούς αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του. Σε ένα από τα κηρύγματά του είπε: «Ο ναός που βρισκόμαστε, αδελφοί μου, είναι μικρός, αλλά πρέπει να είμαστε ευτυχείς που τον έχομε. Είναι μισογκρεμισμένος αλλά εμείς είμαστε όρθιοι για να τον ξαναχτίσουμε. Είναι σκοτεινός αλλά έχομε εμείς στην καρδιά μας το φως και φωτίζεται. Έχει στους τοίχους βλαστήμιες, αλλά εμείς βλέπουμε γύρω μας αγγέλους. Θα τον ανακαινίσουμε και θα τον αγιογραφήσουμε.» Η ζωή του αρχιεπισκόπου στο Ταμπώφ ήταν πολύ δύσκολη. Στο φτωχό σπίτι που έμενε, αντιμετώπιζε προβλήματα από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν τον συμπαθούσαν καθόλου, σχεδόν τον εχθρεύονταν. Οι αποστάσεις μέσα στην πόλη ήταν μεγάλες και αναγκαζόταν να τις διανύει με τα πόδια, αφού δεν είχε ούτε έλκηθρο, ούτε άλογο. Η δυσκολία ήταν μεγαλύτερη τον χειμώνα όπου ο ηλικιωμένος και ασθενικός αρχιεπίσκοπος προσπαθούσε να περπατήσει στις λάσπες. Τα παπούτσια του κολλούσαν μέσα σε αυτές και πολλές φορές έπεφτε στο έδαφος. Εκεί, πεσμένο, τον εύρισκαν οι πιστοί και τον σήκωναν, καθώς ο ίδιος δεν είχε δύναμη να σηκωθεί. Η δουλειά στο νοσοκομείο ήταν εξαντλητική. Είχε υπό την εποπτεία του εκατόν πενήντα νοσοκομεία. Τα επισκεπτόταν όλα, εξέταζε ασθενείς, έδινε οδηγίες και τα δυσκολότερα περιστατικά τα μετέφερε στο κεντρικό νοσοκομείο, όπου τα αναλάμβανε ο ίδιος. Όλος ο ιατρικός κόσμος αναγνώριζε την αξία του και τον τιμούσε ιδιαίτερα. Τις διαλέξεις του τις παρακολουθούσαν όλοι με αμείωτο ενδιαφέρον και στα συνέδρια του έδιναν την πρώτη θέση. Συνεχίζεται Μαρία Εφορακοπούλου-Παπαχρήστου Ιατρός Παθολόγος-Εντατικολόγος

16 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ & ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε πρωτείνες, δίνει γερά μαλλιά, βοηθώντας το δέρμα του κεφαλιού και τους θύλακες των μαλλιών. Τρόφιμα που βοηθάνε την υγεία των μαλλιών είναι : Το γιαούρτι, διότι περιέχει βιταμίνες Β5 και Βιταμίνη Δ, που βελτιώνουν την υγεία των θυλάκων τω μαλλιών. Από τα γαλακτοκομικά βοηθούν πολύ και τα τυριά χαμηλών λιπαρών, π.χ. ανθότυρο, κατίκι, κ.α. Οι φακές, όπως όλοι γνωρίζουμε, περιέχουν σίδηρο, και ψευδάργυρο. Παρεμφερής επιλογή είναι και τα φασόλια στην σαλάτα ή σε σούπα. Τα αυγά είναι καλή πηγή πρωτεϊνών διότι περιέχουν σελήνιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Η σημασία του σιδήρου έγκειται στο γεγονός ότι βοηθάει τα κύτταρα να μεταφέρουν το οξυγόνο στους θύλακες, αλλιώς η αναιμία είναι σημαντική αιτία απώλειας μαλλιών, κυρίως στις γυναίκες. Το σπανάκι έχει σίδηρο, φολικό οξύ, βιταμίνη C, και βήτα καροτίνη, που βοηθούν να διατηρούνται υγιείς οι θύλακες των μαλλιών, και να κυκλοφορούν τα έλαια της κεφαλής. Υγιείς θύλακοι αποτρέπουν την πτώση των μαλλιών. Τα βατόμουρα περιέχουν βιταμίνη C, σημαντική για το κυκλοφορικό στο κεφάλι, διότι στηρίζει τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία, που τροφοδοτούν τους θύλακες με αίμα. Έλλειψη ικανής ποσότητας βιταμίνης C στην διατροφή μας ( π.χ. από εσπεριδοειδή, πράσινη πιπεριά, ακτινίδια, ντομάτες, φράουλες, γλυκοπατάτες, κλπ) μπορεί να οδηγήσει στο σπάσιμο των μαλλιών μας. Οι γλυκοπατάτες, αποτελούν άριστη πηγή Β καροτίνης, ενός αντιοξειδωτικού, το οποίο ο οργανισμός μας μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Οι γλυκοπατάτες, βοηθούν την παραγωγή και την προστασία των ελαίων που συντηρούν το κεφάλι, διότι με το να έχει κάποιος χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α, πιθανότατα θα αποκτήσει πιτυρίδα. Άλλες επιλογές πλήν της γλυκοπατάτας, για την αποφυγή της πιτυρίδας είναι τα βερίκοκα, τα καρότα, η κολοκύθα, και το μάνγκο. Τα στρείδια, θαλασσινό πλούσιο σε ψευδάργυρο, μας βοηθούν να αποφύγουμε την τριχόπτωση, που προκαλείται όταν τα επίπεδα ψευδαργύρου στον οργανισμό μας είναι πολύ χαμηλά. Ο ψευδάργυρος υπάρχει στα δημητριακά, όμως κυρίως

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012

Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012 Αρ. φύλλου 48 Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012 ΤΕΓΕΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Πρόγραμμα εκδηλώσεων Τρίτη 14 Αυγούστου 2012 7.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός 8.00 μ.μ. Λιτάνευση της Εικόνας της

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα...

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα... Ω χ!το ξέχασα... Σ χ ο λ ι κ ή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α α π ό τ α Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς Ε 1 Συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΉΘΗΚΑΝ ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΐΔΕΣ ΤΟΥ 1940-41 ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ «Η ΕΝΩΣΗ»

ΤΙΜΉΘΗΚΑΝ ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΐΔΕΣ ΤΟΥ 1940-41 ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ «Η ΕΝΩΣΗ» RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago Εθνικό Εθνικό είναι είναι ότι ότι είναιείναι αληθινό! αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα

Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 170 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα σελ. 3 Γράμμα απ τον εκδότη... «Π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ό Α λ α λ ο ύ μ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 213622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 124 OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H. Παρήλθαν λιγότερα από δύο χρόνια και επιβεβαιώθηκε η Ε.τ.Ε

H EK O H. Παρήλθαν λιγότερα από δύο χρόνια και επιβεβαιώθηκε η Ε.τ.Ε 1:elassona 17/02/2010 11:13 ΜΜ Page I Eλασσόνα Kωδικός 4251 H EK O H τον THΣ EΛAΣΣONAΣ Aν δεν μάθουμε να αγαπάμε δεν θα αλλάξουμε κόσμο EBΔOMAΔIAIA EΦHMEPIΔA EΠAPXIAΣ EΛAΣΣONAΣ E-MAIL: ekdosi@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ του Πάπα Φραγκίσκου ΕΚΔΟΣΗ Ιεράς Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος 2014 ISBN: 978-960-87124-1-6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός τελικά είναι ο διαφορετικός;

Ποιός τελικά είναι ο διαφορετικός; Δυνάμωσε τη φωνή σου, ένωσέ την με την δική μας, έλα και εσύ στην Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Ο ΣΩΤΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εκδόσεις Ο ΣΩΤΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ & Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΝΙΚ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Εκδόσεις Ο ΣΩΤΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Εισαγωγή Η συμπλήρωση εκατό χρόνων από το θάνατο του Καρόλου Δαρβίνου έφερε στο προσκήνιο και έκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ Χειμώνας 2009

τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ Χειμώνας 2009 Χειμώνας 2009 τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ» Περιοδική έκδοση Διανέμεται σε 7.000 αποδέκτες δωρεάν περιεχόμενα 6-11... Εγκαίνια Σύνδεσμου - Γυναίκες Μαζί 12...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο

Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ Δ εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο άνθρωπος;». Είναι ο άνθρωπος δημιούργημα του Θεού ή όχι; Είναι προϊόν εξελίξεως;

Διαβάστε περισσότερα

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Ομάδα Μυσταγωγία UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Εκδοσεις: Νεκτ. Παναγόπουλος Αναδημοσιεύουμε το βιβλίο αυτό, με άδεια της Ορθόδοξης ομάδος «Μυσταγωγία», την οποία ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα