Οι δηµόσιες συµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγός σχετικά µε το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι δηµόσιες συµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγός σχετικά µε το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι δηµόσιες συµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οδηγός σχετικά µε το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) σελίδα 1 /18 Ο παρών οδηγός δεν έχει καµία νοµική αξία και δεν αντιπροσωπεύει κατ ανάγκη την επίσηµη θέση της Επιτροπής

2 Οδηγός σχετικά µε το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις Πίνακας περιεχοµένων: 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι του CPV 3. Ιστορική αναδροµή 4. Νοµικό πλαίσιο 4.1. Ιστορικό 4.2. Παρούσα κατάσταση: µια νοµική βάση για το CPV 5. Δοµή 5.1. Το κύριο λεξιλόγιο 5.2. Το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο 6. Το CPV στην πράξη 6.1. Πού βρίσκεται 6.2. Πώς επιλέγεται ένας κωδικός 6.3. Πώς ανευρίσκονται οι κωδικοί στην πράξη 6.4. Παραδείγµατα 7. Σχέση µε άλλες ονοµατολογίες 7.1. Πίνακας αντιστοιχίας CPV 2003 και CPV Πίνακας αντιστοιχίας CPV 2008 και CPC (προσωρινή έκδοση) 8. Συµπεράσµατα Παράρτηµα 1: Τµήµατα του CPV 2008 Παράρτηµα 2: Τµήµατα του συµπληρωµατικού λεξιλογίου Παράρτηµα 3 Παράρτηµα 4 σελίδα 2 /18

3 1. Εισαγωγή Για τη στήριξη µιας αποτελεσµατικής ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή ενθαρρύνει τους προµηθευτές και τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς να θεσπίσουν βέλτιστες πρακτικές και να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφοριών για την παροχή όλων των συναφών πληροφοριών, προκειµένου να διασφαλίζεται βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής στις δηµόσιες συµβάσεις. Προκειµένου να καταστεί πιο διάφανη και αποδοτική η ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων, η Επιτροπή εκπόνησε το 1993 το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV). 2. Στόχοι του CPV Στόχος του CPV είναι η τυποποίηση, µέσω ενός ενιαίου συστήµατος ταξινόµησης των δηµόσιων συµβάσεων, των όρων που χρησιµοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειµένου των συµβάσεων, παρέχοντας ένα κατάλληλο εργαλείο στους δυνητικούς χρήστες (αναθέτοντες φορείς /αναθέτουσες αρχές, υποψηφίους ή προσφέροντες σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων). Η χρήση τυποποιηµένων κωδικών διευκολύνει την εφαρµογή των κανόνων δηµοσιοποίησης καθώς και την πρόσβαση στις πληροφορίες και µε τον τρόπο αυτό: αυξάνει τη διαφάνεια στις δηµόσιες συµβάσεις διευκολύνει τον εντοπισµό επιχειρηµατικών ευκαιριών, οι οποίες δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά δυνατή τη δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφόρησης για τις δηµόσιες συµβάσεις µειώνοντας τον κίνδυνο σφαλµάτων κατά τη µετάφραση προκηρύξεων, καθώς το CPV είναι σελίδα 3 /18

4 µεταφρασµένο στις 22 επίσηµες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απλουστεύει το έργο της εκπόνησης προκηρύξεων, και ιδίως της περιγραφής του αντικειµένου των συµβάσεων, για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς απλουστεύει την εκπόνηση στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, καθώς το CPV είναι συµβατό µε τα συστήµατα παρακολούθησης του εµπορίου που χρησιµοποιούνται ανά τον κόσµο (και ιδίως εκείνα που χρησιµοποιούνται από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών). αναθ. 1). Παρότι βασίσθηκε στην ISIC αναθ. 3, η NACE αναθ. 1 είναι αναλυτικότερη όσον αφορά την παρουσίαση και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών οικονοµιών. Οι δύο αυτές ταξινοµήσεις θεωρούνται οι βάσεις επί των οποίων οικοδοµήθηκε η CPA. Η CPA αναπτύχθηκε ως σύστηµα εξαψήφιων κωδικών, το οποίο συνδέεται άµεσα µε τη δοµή ταξινόµησης της NACE αναθ. 1 (τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ίδια) για την παροχή µιας ταξινόµησης προϊόντων για την Ευρώπη, καλύτερα προσαρµοσµένης στις ευρωπαϊκές ανάγκες. Η τελική έκδοση της CPA εκπονήθηκε τον Αύγουστο του 1992, και οι κωδικοί και οι περιγραφές παραπέµπουν στη CPC και στο εναρµονισµένο σύστηµα (ΕΣ). 3. Ιστορική αναδροµή Το CPV έχει την προέλευσή του σε αρκετές διεθνείς ονοµατολογίες που χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση των προϊόντων (στον παρόντα Οδηγό, ο όρος «προϊόν» αφορά τόσο αγαθά όσο και υπηρεσίες): την κεντρική ταξινόµηση προϊόντων (CPC), τη διεθνή πρότυπη ταξινόµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων (ISIC) και την ταξινόµηση των προϊόντων κατά δραστηριότητα (CPA). Το CPV: ιστορική επισκόπηση CPC ISIC Η κεντρική ταξινόµηση των προϊόντων είναι µια διεθνής ονοµατολογία, την οποία ανέπτυξε ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών για την παρακολούθηση του παγκόσµιου εµπορίου. Κύριος σκοπός της είναι η παροχή ενός γενικού πλαισίου για διεθνείς συγκρίσεις στατιστικών που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες και στοιχεία ενεργητικού, και αποτελεί επίσης οδηγό για άλλα συστήµατα ταξινόµησης. Η διεθνής πρότυπη ταξινόµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι µια ονοµατολογία την οποία προώθησε ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών για την ταξινόµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Το ευρωπαϊκό αντίστοιχό της είναι η γενική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (NACE), η οποία δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1990 (NACE Ευρωπαϊκά σχέδια ταξινόµησης προϊόντων Ταξινόµηση των προϊόντων κατά δραστηριότητα CPA Κοινοτικό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις CPV 93 Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις 1996 CPV 94 NACE αναθ.1 σελίδα 4 /18

5 Σήµερα Μολονότι σκοπός των προκηρύξεων δεν είναι να παράσχουν τις πλήρεις προδιαγραφές των απαιτήσεων και χρειάζεται µόνον να είναι επαρκώς σαφείς ώστε ο δυνητικός προµηθευτής να µπορεί να αποφασίσει κατά πόσον αξίζει να ζητήσει τις προδιαγραφές, ήταν προφανές ότι η CPA δεν ήταν αρκετά αναλυτική για τους σκοπούς των δηµόσιων συµβάσεων (π.χ. δύο µόνον κωδικοί κάλυπταν όλους τους διαθέσιµους στην αγορά υπολογιστές). Κάθε φορά που ένας αγοραστής είχε επικοινωνία µε δεκάδες προµηθευτές που δεν µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του, όλοι οι ενδιαφερόµενοι έχαναν χρόνο και χρήµα. Ήταν προφανές ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η CPA δεν ήταν επαρκώς αναλυτική για την παροχή κατάλληλων περιγραφών των αγαθών, των εργασιών και των υπηρεσιών που ενδιέφεραν τους οργανισµούς. Η πλήρης αναδιάρθρωση της ταξινόµησης φαινόταν να είναι ο µόνος τρόπος για την αντιµετώπιση των δυσκολιών αυτών. Παρά τις ελλείψεις της, η CPA επιλέχθηκε ως βάση για τη νέα ταξινόµηση αναφοράς για τις δηµόσιες συµβάσεις, κυρίως επειδή ήταν συνεκτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήταν καλά προσαρµοσµένη στη βιοµηχανική δοµή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ωστόσο, η δοµή της ήταν περισσότερο προσανατολισµένη στον προµηθευτή παρά στον αγοραστή, µε αποτέλεσµα να απαιτηθεί πλήρης ανασχεδιασµός της CPA ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στη διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων. Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις 2002 CPV 2002 Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις 2η τροποποίηση: CPV 2008 Παρατηρήσεις και προτάσεις λήφθηκαν υπόψη στο νέο σύστηµα κωδικοποίησης που εκδόθηκε το 1993, την έκδοση 1 του κοινοτικού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV). Το αριθµητικό µέρος των κωδικών επεκτάθηκε κατά δύο ακόµη ψηφία σχηµατίζοντας έναν οκταψήφιο κωδικό. Εκπονήθηκε ένας πρόσθετος κατάλογος συµπληρωµατικών κωδικών προκειµένου οι χρήστες να µπορούν να προσθέσουν περισσότερες πληροφορίες στους κύριους κωδικούς. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα ένα καταλληλότερο και πιο εύχρηστο σύστηµα ταξινόµησης. Μια δεύτερη έκδοση της ονοµατολογίας εκδόθηκε τον Ιούνιο του Οι αλλαγές ήταν τυπικές και ουσιαστικές. Η ονοµασία µεταβλήθηκε σε κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µε διατήρηση της συντοµογραφίας CPV. Μία από τις ουσιαστικές αλλαγές αφορούσε την προσθήκη ενός ψηφίου ελέγχου για την αποφυγή σφαλµάτων δακτυλογράφησης. Το ψηφίο ελέγχου χωριζόταν από τα πρώτα οκτώ ψηφία µε παύλα. Άλλες τροποποιήσεις προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε εκπροσώπους κυβερνήσεων, την οµάδα εργασίας CPA, τα κέντρα ενηµέρωσης για το ευρώ, προµηθευτές και αγοραστές. Εποµένως, η δοµή κωδικού που παρέσχε το CPV είχε ως εξής: Τµήµα Εξοπλισµός µεταφορών Οµάδα Πλοία και πλοιάρια Τάξη Πλοία Κατηγορία Πλοία και παρόµοια σκάφη για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων Υποκατηγο Κρουαζιερόπλοια, πορθµεία και παρόµοια σκάφη ρία για τη µεταφορά επιβατών Πορθµεία σελίδα 5 /18

6 Κρουαζιερόπλοια ή πλοία εκδροµών π.δ.κ.α Δεξαµενόπλοια Αυτή είναι η δοµή για τα αγαθά οι υπηρεσίες ταξινοµήθηκαν µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Οι υπηρεσίες που συνδέονται µε βιοµηχανικά προϊόντα κωδικοποιήθηκαν µε τη χρήση κωδικών προϊόντων και εντάχθηκαν στην «κατηγορία» αριθµός 9. Για παράδειγµα, η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών ταξινοµήθηκε στους κωδικούς προϊόντων για τον εξοπλισµό επεξεργασίας πληροφοριών, ως εξής: Π.χ.: Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλος εξοπλισµός επεξεργασίας πληροφοριών Οι υπηρεσίες που δεν συνδέονται µε ένα προϊόν κωδικοποιήθηκαν σε χωριστό τµήµα, ανάλογα µε τη φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας. Π.χ.: Υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών και µεταφορών µέσω αγωγού Άλλες υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών Άλλες υπηρεσίες προγραµµατισµένων χερσαίων µεταφορών επιβατών Αστικές και προαστιακές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών Κυρίως υπέργειες αστικές και προαστιακές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών Κυρίως υπόγειες αστικές και προαστιακές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών Από το 1993, το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις υποβλήθηκε σε αρκετές αναθεωρήσεις, κυρίως στο διάστηµα µεταξύ 1996 και και 2001 και τέλος µεταξύ 2004 και Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις οι οποίες θεσπίσθηκαν µε το CPV του 1998 ήταν οι εξής: - Η δοµή των κωδικών τροποποιήθηκε ώστε να εξασφαλίζεται µεγαλύτερη συνεκτικότητα και βελτιωµένη οµοιογένεια: όλοι οι κωδικοί ήταν διαθέσιµοι µε την ίδια δοµή, ανάλογα µε το πόσο συγκεκριµένος ήταν ο κωδικός (όσο περισσότερα µηδενικά περιέχει ο κωδικός τόσο πιο γενικός είναι). - Διαχωρίσθηκαν οι κωδικοί υπηρεσιών και προϊόντων. - Πολλοί κωδικοί διαγράφηκαν ή µεταφέρθηκαν και δηµιουργήθηκαν νέοι. Οι τροποποιήσεις αυτές επηρέασαν τόσο το κύριο όσο και το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο. Το 1996, το CPV περιλάµβανε περίπου 6000 κωδικούς κατά την αναθεώρησή του διαγράφηκαν περίπου 2500 κωδικοί και προστέθηκαν περίπου Το CPV του 1998 περιλάµβανε περίπου 8200 κωδικούς. - Δηµιουργήθηκε ένα νέο τµήµα, το τµήµα 50: «Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης». Διαγράφηκε ένα τµήµα, το τµήµα 51: «Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου και διαµεσολαβητικές εµπορικές υπηρεσίες, εκτός µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών» - Άλλα τµήµατα βελτιώθηκαν και ιδίως το τµήµα 24: «Χηµικές ουσίες, χηµικά προϊόντα και τεχνητές ίνες», το τµήµα 33: «Ιατρικές συσκευές και συσκευές εργαστηρίου, συσκευές οπτικών και ακριβείας, ρολόγια χειρός και τοίχου, φαρµακευτικά προϊόντα και συναφή αναλώσιµα ιατρικά προϊόντα», και το τµήµα 52: «Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου». Η έκδοση του 1998 του CPV χρησιµοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου Στο διάστηµα µεταξύ 1998 και 2001, το CPV αναθεωρήθηκε περαιτέρω λαµβάνοντας υπόψη τα διδάγµατα της πρακτικής και της πείρας. Η επικαιροποίηση βασίσθηκε σε µεγάλο βαθµό στις εισηγήσεις σελίδα 6 /18

7 και τις παρατηρήσεις των άµεσων χρηστών του CPV. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις υποβλήθηκαν σε ευρεία διαβούλευση µε τις εθνικές αρχές όλων των κρατών µελών, συµβουλευτικές επιτροπές (CCMP, CCO), συναφείς επαγγελµατικές οργανώσεις, ενδιάµεσους φορείς (κέντρα ενηµέρωσης για το ευρώ) και παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε δηµόσια διαβούλευση στις 11 επίσηµες γλώσσες στον δικτυακό τόπο SIMAP (http://simap.europa.eu). Οι σηµαντικότερες αλλαγές σε σύγκριση µε την έκδοση του 1998 του CPV είναι οι ακόλουθες: - Αρκετοί κωδικοί διαγράφηκαν ή µεταφέρθηκαν και νέοι κωδικοί δηµιουργήθηκαν. Οι τροποποιήσεις αυτές επηρέασαν µόνον το κύριο λεξιλόγιο, ενώ το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο παρέµεινε αµετάβλητο. Στην έκδοση του 1998, το CPV περιλάµβανε περίπου 8200 κωδικούς η αναθεώρηση θέσπισε περίπου 700 αλλαγές, µε αποτέλεσµα µια αναθεωρηµένη έκδοση η οποία περιείχε περίπου 8300 κωδικούς. - Προστέθηκαν νέοι κωδικοί ενώ αρκετές περιγραφές κωδικών τροποποιήθηκαν ώστε να απηχούν τις εξελίξεις της αγοράς και τις ανάγκες των χρηστών του CPV. - Ορισµένα τµήµατα βελτιώθηκαν, ιδίως τα τµήµατα 66 «Υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδοτικών ταµείων, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και σχετικές µε ασφάλειες υπηρεσίες», 67 «Υπηρεσίες σχετικές µε τη χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση» και 64 «Υπηρεσίες ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών». - Αρκετοί κωδικοί µεταφέρθηκαν ή διαγράφηκαν από το CPV, προκειµένου να αντικατοπτρίζεται το πεδίο εφαρµογής των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις (και ιδίως η διάκριση µεταξύ υπηρεσιών του παραρτήµατος IΑ και υπηρεσιών του παραρτήµατος IΒ στην οδηγία για τις δηµόσιες υπηρεσίες), µετά την αντικατάσταση των τεσσάρων ονοµατολογιών CPA, NACE, CPC (προσωρινή έκδοση) και της συνδυασµένης ονοµατολογίας από το CPV (βλέπε ενότητα 4, «Νοµικό πλαίσιο»). - Διαγράφηκε το τµήµα 71 «Υπηρεσίες εκµίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού και προσωπικών και οικιακών αγαθών». Οι κωδικοί που συνδέονταν µε την εκµίσθωση µηχανηµάτων µε χειριστή µεταφέρθηκαν στα τµήµατα που καλύπτουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία που παρέχει ο χειριστής. Οι κωδικοί που συνδέονταν µε τη εκµίσθωση είτε µηχανηµάτων χωρίς χειριστή είτε προσωπικών ή οικιακών αγαθών αφαιρέθηκαν, και ο χρήστης παραπέµφθηκε στους κωδικούς που παρατίθενται στα τµήµατα (βλέπε επεξηγηµατικές σηµειώσεις του CPV 2001). - Το τµήµα 50 «Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης» αναθεωρήθηκε προκειµένου να αποσαφηνισθεί η διάκριση µεταξύ υπηρεσιών και κατασκευαστικών εργασιών βάσει των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις. Στο διάστηµα µεταξύ 2004 και 2007, το CPV αναθεωρήθηκε προκειµένου να αντικατασταθεί η παλαιά δοµή που βασιζόταν στα υλικά µε µια δοµή βασισµένη σε τύπους προϊόντων. Αρκετοί κωδικοί διαγράφηκαν ή µεταφέρθηκαν και δηµιουργήθηκαν νέοι. Οι τροποποιήσεις αυτές επηρέασαν το κύριο λεξιλόγιο και το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο. Η νέα έκδοση του CPV περιλάµβανε 9454 κωδικούς κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης, δηµιουργήθηκαν 3590 νέοι κωδικοί ή νέες περιγραφές και διαγράφηκαν 4935 κωδικοί και 2462 περιγραφές. Έγιναν σηµαντικές αλλαγές ή προσθήκες, για παράδειγµα, στον τοµέα των αµυντικών συµβάσεων, των αναλώσιµων ιατρικών προϊόντων, του αθλητικού εξοπλισµού και των µουσικών οργάνων. Πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθοι τέσσερις κύριοι τύποι τροποποιήσεων: σελίδα 7 /18

8 1. Προστέθηκαν νέοι κωδικοί, και αρκετές περιγραφές κωδικών τροποποιήθηκαν ώστε να απηχούν τις εξελίξεις της αγοράς και τις ανάγκες των χρηστών του CPV. 2. Θεσπίσθηκε νέα δοµή βασισµένη στον τύπο των προϊόντων αντί των υλικών. Μεταβλήθηκε, επίσης, η δοµή του συµπληρωµατικού λεξιλογίου. 3. Οι υπηρεσίες λογισµικού και τα πακέτα λογισµικού υποδιαιρέθηκαν σε δύο τµήµατα. Όταν ένα πακέτο λογισµικού αγοράζεται ετοιµοπαράδοτο (τµήµα 48), θεωρείται προµήθεια και διέπεται από τους κανόνες ανάθεσης συµβάσεων που αφορούν τις προµήθειες. Ο προγραµµατισµός λογισµικού ή η προµήθεια εξατοµικευµένου λογισµικού (στο τµήµα 72) πρέπει να θεωρείται υπηρεσία και διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για τις υπηρεσίες. 4. Το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο είναι πλέον ένας ουσιαστικός κατάλογος χαρακτηριστικών που βοηθούν τους χρήστες να εµπλουτίσουν την περιγραφή ενός κωδικού CPV. 4. Νοµικό πλαίσιο Το CPV αντλεί το νοµικό καθεστώς του από διάφορα κείµενα η περιγραφή που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητική Ιστορικό 1. Σύσταση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1996 σχετικά µε τη χρήση του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) στην περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης (ΕΕ L 222, , σ ). Το κείµενο αυτό συνέστησε τη χρησιµοποίηση του CPV από τους αναθέτοντες φορείς/τις αναθέτουσες αρχές κατά τη δηµοσίευση προκηρύξεων ανάθεσης συµβάσεων. 2. Η Πράσινη Βίβλος µε τίτλο Οι δηµόσιες συµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Κατευθύνσεις και προβληµατισµοί για το µέλλον (COM(96)583 τελικό της 27ης Νοεµβρίου 1996), µε την οποία η Επιτροπή κάλεσε όλους τους ενδιαφεροµένους να παράσχουν συµβουλές σχετικά µε τη θέσπιση ή µη του CPV για γενική χρήση. Κράτη µέλη, ιδιωτικές ενώσεις και δηµόσιοι οργανισµοί υποστήριξαν σαφώς την πρόταση θέσπισης του CPV, ενόψει της αναγκαιότητας απλούστευσης της διαδικασίας δηµοσίευσης προκηρύξεων ανάθεσης συµβάσεων. 3. Η ανακοίνωση µε τίτλο Οι δηµόσιες συµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(98)143 τελικό της 11ης Μαρτίου 1998), µε την οποία η Επιτροπή κάλεσε τις δηµόσιες αρχές να χρησιµοποιούν το CPV και τα τυποποιηµένα έντυπα κατά την κατάρτιση προκηρύξεων ανάθεσης συµβάσεων και να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφοριών για την αποστολή προκηρύξεων Παρούσα κατάσταση: µια νοµική βάση για το CPV Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η οποία θεσπίζει το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) ως το µοναδικό σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιείται για τις δηµόσιες συµβάσεις στην ΕΕ. Ο πρώτος κανονισµός CPV εγκρίθηκε τον Δεκέµβριο του Ο κανονισµός αριθ. 2151/2003 κατέστησε τη χρήση του CPV υποχρεωτική από τις 16 Δεκεµβρίου Η πρόταση αντικατάστασης των τεσσάρων υφιστάµενων ονοµατολογιών µε το CPV, καθιστώντας το το µοναδικό σύστηµα που θα χρησιµοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ, περιλαµβανόταν σε ένα πακέτο προτεινόµενων µέτρων µε σκοπό την απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις (βλέπε IP/00/461). Οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις παραπέµπουν στις σελίδα 8 /18

9 ονοµατολογίες σε τρεις περιπτώσεις: περιγραφή στις προκηρύξεις του αντικειµένου των συµβάσεων, στατιστικές υποχρεώσεις και ορισµός του πεδίου εφαρµογής τους. Η απλή παραποµπή στο CPV δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών ή στην κατανοµή των παραρτηµάτων. Η χρήση του CPV συµβάλλει επίσης στην απλούστευση της εκτέλεσης των στατιστικών υποχρεώσεων, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό το έργο των αναθετουσών αρχών και των εθνικών αρχών. Σε διεθνές επίπεδο, το CPV παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης σύγκρισης των δεδοµένων µε άλλες ονοµατολογίες που χρησιµοποιούνται στα συµβαλλόµενα κράτη της συµφωνίας για τις δηµόσιες συµβάσεις. Στόχος της πρότασης είναι η παροχή µιας νοµικής βάσης ειδικά για το CPV και τις µελλοντικές διαδικασίες επικαιροποίησής του. Όπως συµβαίνει µε κάθε ονοµατολογία, το CPV θα πρέπει να ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς προκειµένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόµενες απαιτήσεις των χρηστών (αναθέτουσες αρχές, δυνητικοί προµηθευτές και οι διαµεσολαβητές τους). 5. Δοµή Η παρούσα έκδοση του CPV περιλαµβάνει ένα κύριο λεξιλόγιο και ένα συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, αµφότερα διαθέσιµα στις 22 επίσηµες γλώσσες της ΕΕ Το κύριο λεξιλόγιο Το κύριο λεξιλόγιο περιλαµβάνει επί του παρόντος περίπου 9454 όρους και παραθέτει αγαθά, εργασίες και υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται συχνά στις αναθέσεις συµβάσεων. Η δοµή είναι ένας εννεαψήφιος κωδικός, το δε τελευταίο ψηφίο είναι ψηφίο ελέγχου. Τα δύο πρώτα ψηφία απαριθµούν τα 99 τµήµατα, και τα επόµενα έξι ψηφία αντιπροσωπεύουν το καθένα ένα επίπεδο ταξινόµησης, εποµένως δεν µπορούν να υπάρξουν περισσότερες από 9 οµάδες σε οποιοδήποτε επίπεδο ταξινόµησης. Τα µηδενικά τοποθετούνται στο τέλος των κωδικών, µε εξαίρεση τα δύο πρώτα ψηφία, και υποδεικνύουν το επίπεδο ακρίβειας του κωδικού (όσο περισσότερα µηδενικά περιλαµβάνει τόσο πιο γενικός είναι). Στην πραγµατικότητα, όταν ένα δεδοµένο επίπεδο ταξινόµησης δεν υποδιαιρείται περαιτέρω, χρησιµοποιείται το «0» στη θέση του επόµενου αναλυτικότερου επιπέδου. Διατηρείται η ταξινόµηση σε τµήµατα, οµάδες, τάξεις, κατηγορίες και υποκατηγορίες. Το παράρτηµα 1 παραθέτει τα τµήµατα του CPV Το CPV δεν διαθέτει ακόµη δοµηµένη περιγραφή για κάθε κωδικό. Παρ όλα αυτά, οι κωδικοί αγαθών περιλαµβάνουν µέρη ή συνδυασµούς πληροφοριών, όπως η κύρια ονοµασία ενός προϊόντος και ο τύπος του, και ενίοτε και άλλα στοιχεία. Π.χ Βαµβάκι Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή εντοµοκτόνων Οι κωδικοί που αφορούν υπηρεσίες και εργασίες περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Π.χ. - τον τύπο της παρεχόµενης υπηρεσίας, - σε τι ή σε ποιον παρέχεται η υπηρεσία ή από ποιον παρέχεται η υπηρεσία Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών για κατασκευές Υπηρεσίες αποκοµιδής νοσοκοµειακών αποβλήτων Υπηρεσίες παρεχόµενες από γλύπτες σελίδα 9 /18

10 5.2. Το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο Το νέο συµπληρωµατικό λεξιλόγιο σχεδιάσθηκε για την υποβοήθηση των αναθετόντων φορέων στη διεξοδική περιγραφή του αντικειµένου των συµβάσεων. Περιλαµβάνει δύο γράµµατα (το πρώτο προσδιορίζει την ενότητα όπως τα προϊόντα, το δεύτερο την οµάδα), δύο ψηφία που προσδιορίζουν χαρακτηριστικά, και ένα ψηφίο ελέγχου. Τα κύρια τµήµατα παρουσιάζονται στον παρόντα οδηγό στο Παράρτηµα Το CPV στην πράξη 6.1. Πού βρίσκεται Η πιο πρόσφατη έκδοση του CPV (CPV 2008) που χρησιµοποιείται για τις προκηρύξεις υποβολής προσφορών βρίσκεται στην αρχική σελίδα SIMAP στην ακόλουθη διεύθυνση: Είναι επίσης διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο Eur-Lex: Από τις 15 Σεπτεµβρίου 2008, η µόνη έκδοση του CPV που θα χρησιµοποιείται θα είναι αυτή του κανονισµού αριθ. 2195/2002, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 213/ Πώς επιλέγεται ένας κωδικός Ο αναθέτων φορέας πρέπει να προσπαθεί να βρίσκει έναν κωδικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια. Φυσικά, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι κωδικοί στα τυποποιηµένα έντυπα για τη δηµοσίευση της προκήρυξης δηµόσιας σύµβασης (βλέπε τον δικτυακό τόπο enotices). Ωστόσο, ο πρώτος κωδικός θα θεωρείται ότι αποτελεί τον τίτλο. Εποµένως, µπορεί να είναι κάπως γενικότερος (µε περισσότερα µηδενικά στο τέλος) από τους άλλους, για παράδειγµα, εάν δεν ενδείκνυται η χρήση κανενός ακριβούς κωδικού. Είναι σηµαντικό να έχουµε κατά νου ότι µπορούν να επιλεγούν περισσότεροι κωδικοί από το κύριο λεξιλόγιο ωστόσο, είναι προτιµότερο να µην επιλέγονται περισσότεροι από 20 κωδικοί. Κάθε κωδικός µπορεί να αναλυθεί περαιτέρω, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες του φορέα, χρησιµοποιώντας περισσότερους κωδικούς από εκείνους που περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό λεξιλόγιο. Παράδειγµα: Μια οντότητα που προκηρύσσει την ανάθεση σύµβασης και ενδιαφέρεται για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων θα επιλέξει τους ακόλουθους κωδικούς για να περιγράψει το αντικείµενο της σύµβασης: Επιβατικά αυτοκίνητα MB02-8 Δεξιό σύστηµα οδήγησης CA36-8 Euro 5 (καύσιµο) 6.3. Πώς ανευρίσκονται οι κωδικοί στην πράξη α) Αναζήτηση στη δοµή Στο κύριο λεξιλόγιο, διατρέξτε τους τίτλους των τµηµάτων (βλέπε Παράρτηµα 1) για να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας. Παράδειγµα: εάν αναζητάτε κωδικούς που περιγράφουν υπηρεσίες τεχνικής επιµόρφωσης, είναι πιο εύκολο και λιγότερο χρονοβόρο να δείτε απευθείας το τµήµα Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα επίπεδα της δοµής του CPV έως ότου βρείτε τους κωδικούς που αναζητάτε. Παράδειγµα: εάν αναζητάτε διάφορες ειδικές συσκευές ακτινογραφίας (όπως συσκευές ακτινογραφίας δοντιών, κάµερες ακτίνων γάµµα και τράπεζες ακτινογραφίας), µπορείτε να ξεκινήσετε από το τµήµα 33 σελίδα 10 /18

11 Ιατρικές συσκευές, φαρµακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατοµικής περιποίησης, και στη συνέχεια να επιλέξετε έναν κωδικό από τις ακόλουθες οµάδες: Ιατρικές συσκευές Φαρµακευτικά προϊόντα Προϊόντα ατοµικής περιποίησης Εξοπλισµός και προµήθειες νεκροψίας και νεκροτοµείου Αφού διαλέξετε τον κωδικό , ελέγξτε τις τάξεις: Εξοπλισµός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης Συστήµατα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές Ιατρικά αναλώσιµα Συσκευές ακτινοθεραπείας, µηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας Εγχειριτική τεχνική Αναισθησία και ανάνηψη Λειτουργική υποστήριξη Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα Η τάξη που θα υποδιαιρεθεί περαιτέρω σε κατηγορίες είναι η : Εξοπλισµός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης Ακτινολογικά µηχανήµατα Εξοπλισµός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler Συσκευές φασµατοσκοπίας Συσκευές τοµογραφίας Στη συνέχεια, είναι δυνατή η περαιτέρω ανάλυση της κατηγορίας : Ακτινολογικά µηχανήµατα Τράπεζα ακτινογραφίας Ακτινολογικά εργαστήρια Συσκευές εµφάνισης ακτινογραφιών Συσκευές ακτινοσκόπησης Ακτινογραφία δοντιών Συσκευές ακτινογραφίας Θάλαµος αγγειογραφίας Διαγνωστικό σύστηµα ακτίνων Χ Ακολούθως, ο πίνακας αυτός µπορεί να αναπτυχθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες, στις υπόλοιπες υποκατηγορίες: Μονάδα µαγνητικού συντονισµού Κάµερες ακτίνων γάµµα Θερµογράφηµα Συσκευές µαστογραφίας Συσκευές µέτρησης οστικής πυκνότητας Παρότι η διαδικασία αυτή µπορεί να φαίνεται χρονοβόρα, οδηγεί σε πολύ συγκεκριµένο καθορισµό των κωδικών. β) Αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά Οι κωδικοί µπορούν επίσης να βρεθούν αναζητώντας συγκεκριµένες λέξεις-κλειδιά στις περιγραφές των κωδικών, χρησιµοποιώντας την επιλογή Αυτόµατου φίλτρου από τα Δεδοµένα των εγγράφων µε Εξοπλισµός απεικόνισης µαγνητικού συντονισµού σελίδα 11 /18

12 µορφή λογιστικού φύλλου (Excel ή οποιοδήποτε ισοδύναµο λογισµικό). Παράδειγµα: Οι προµηθευτές που ενδιαφέρονται για προκηρύξεις που αφορούν νωπά και επεξεργασµένα λαχανικά µπορούν να αναζητήσουν πρώτα κωδικούς που περιέχουν τη λέξη «λαχανικά» 1. Η αναζήτηση αυτή θα δώσει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Δηµητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί Πατάτες και αφυδατωµένα λαχανικά Αφυδατωµένα οσπριώδη φυτά και όσπρια Αφυδατωµένα οσπριώδη φυτά Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί Λαχανικά Βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά Βολβοειδή λαχανικά Κονδυλώδη λαχανικά Οπωροκηπευτικά Φυλλώδη λαχανικά Κραµβοειδή λαχανικά Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα Επεξεργασµένα φρούτα και λαχανικά Επεξεργασµένα λαχανικά Νωπά ή κατεψυγµένα λαχανικά Επεξεργασµένα βολβοειδή λαχανικά Επεξεργασµένα κονδυλώδη λαχανικά 1 Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης αναφέρονται σε έρευνα που έγινε στα αγγλικά Φασόλια, αρακάς, πιπεριές, τοµάτες και άλλα λαχανικά Φυλλώδη και κραµβοειδή λαχανικά Κατεψυγµένα λαχανικά Διατηρηµένα ή και κονσερβοποιηµένα λαχανικά Κονσερβοποιηµένα λαχανικά Λαχανικά προσωρινής διατήρησης Λαχανικά διατηρηµένα σε ξίδι Μηχανές καθαρισµού, διαλογής και διαβάθµισης σπόρου σποράς, σπόρων δηµητριακών ή αποξηραµένων λαχανικών Μηχανήµατα επεξεργασίας δηµητριακών ή αποξηραµένων λαχανικών Υπάρχει δυνατότητα πιο εξειδικευµένης αναζήτησης και αναζήτησης περαιτέρω λεπτοµερειών. Ο προµηθευτής θα ελέγξει µόνον τις διαδροµές που προηγούνται και έπονται των κωδικών, οι οποίοι µπορεί να είναι σχετικοί προς τη δραστηριότητά του. Συνιστούµε επίσης να ελέγχετε τους κωδικούς που είναι παραπλήσιοι προς αυτούς που βρήκατε και να επαναλαµβάνετε την έρευνα χρησιµοποιώντας διαφορετικές λέξεις-κλειδιά. Στο συµπληρωµατικό λεξιλόγιο ελέγχετε τα κύρια τµήµατα που προσδιορίζονται µε τα γράµµατα A έως Ω, ελέγχετε έπειτα τις οµάδες και, στη συνέχεια, ελέγχετε εκείνη που συνδέεται άµεσα µε το αντικείµενο της προκήρυξης υποβολής προσφορών για κατάλληλο κωδικό, εάν χρειάζεσθε περισσότερα στοιχεία. Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα Παραδείγµατα Παράδειγµα Α: σελίδα 12 /19

13 Μια αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να εξασφαλίσει µια υπηρεσία οδικής µεταφοράς για µια εύθραυστη συσκευή υψηλής τεχνολογίας. Οι κωδικοί που µπορεί να την ενδιαφέρουν είναι: Υπηρεσίες µεταφορών (εκτός από µεταφορά αποβλήτων) Υπηρεσίες οδικών µεταφορών Υπηρεσίες δηµόσιων οδικών µεταφορών Υπηρεσίες ταξί [] Ο φορέας πρέπει να ελέγξει τον κωδικό «Υπηρεσίες οδικών µεταφορών», επειδή δεν υπάρχει κατώτερος κωδικός που να καλύπτει τη συγκεκριµένη ανάγκη. Στη συνέχεια, µπορεί να προσδιορίσει καλύτερα τον κωδικό χρησιµοποιώντας έναν ή περισσότερους κωδικούς από το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο. Στην περίπτωση αυτή, θα µπορούσε να είναι ο κωδικός MB02-8 «σύστηµα οδήγησης στα δεξιά», εάν ο φορέας είναι αγγλικός ή ιρλανδικός. Παράδειγµα Β: Μια αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να κατασκευάσει έναν παιδικό σταθµό και να τον εξοπλίσει εν µέρει µε έπιπλα και άλλα εκπαιδευτικά αναλώσιµα για παιδιά. Είναι προφανές ότι η πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει διττό αντικείµενο. Αφενός, ο φορέας ενδιαφέρεται για την εργασία και, εποµένως, θα αναζητήσει τον κατάλληλο κωδικό ακολουθώντας την ακόλουθη διαδροµή: Κατασκευαστικές εργασίες Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή µέρη κατασκευών και έργα πολιτικού µηχανικού Εργασίες κατασκευής κτιρίων Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθµούς Αφετέρου, επιθυµεί να εφοδιάσει το κτίριο µε ορισµένα αγαθά και, εποµένως, µπορεί να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδροµή: Έπιπλα (όπου περιλαµβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισµού) και προϊόντα καθαρισµού Έπιπλα Σχολικά έπιπλα Έπιπλα παιδικού σταθµού Εκπαιδευτικά µέσα Στη συνέχεια, ο φορέας πρέπει να ελέγξει τους κωδικούς Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθµούς, Έπιπλα παιδικού σταθµού, Εκπαιδευτικά µέσα. Παράδειγµα Γ: Ένας φορέας αναζητά τον κατάλληλο κωδικό για να περιγράψει την κατασκευή ενός εργαστηρίου εκµάθησης γλωσσών πλήρως εξοπλισµένου και έτοιµου προς χρήση. Ο καταλληλότερος κωδικός θα είναι ο εξής: Κατασκευαστικές εργασίες για εργαστήρια εκµάθησης γλωσσών Για τον καλύτερο προσδιορισµό του αντικειµένου, ο φορέας θα προσθέσει έναν ειδικό κωδικό τον οποίο θα επιλέξει από το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, αναζητώντας τον κατάλληλο κωδικό στην ενότητα Δ: Γενικά, διοίκηση DA17-2 Ολοκληρωµένο έργο. Παράδειγµα Δ: σελίδα 13 /18

14 Ένας φορέας ενδιαφέρεται για την αγορά µηχανηµάτων κυλίνδρωσης γενικής χρήσης και µερών αυτών. Προκειµένου να βρει τους καταλληλότερους κωδικούς, µπορεί να ακολουθήσει τις εξής διαδροµές: Μηχανήµατα βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Διάφορα µηχανήµατα γενικής και ειδικής χρήσης Μηχανήµατα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόµατοι πωλητές Μηχανήµατα στίλβωσης Μηχανήµατα κυλίνδρωσης Μέρη µηχανηµάτων γενικής χρήσης Μέρη µηχανηµάτων κυλίνδρωσης Ή µπορεί να αναζητήσει απλώς τους κωδικούς που περιέχουν τη λέξη «κυλίνδρωση» χρησιµοποιώντας την επιλογή Αυτόµατου φίλτρου από τα Δεδοµένα στο Excel. Στη συνέχεια, θα µπορέσει να επιλέξει τον κωδικό, αφού ελέγξει τη διαδροµή. Συνιστούµε επίσης να ελέγχετε τους κωδικούς που είναι παραπλήσιοι προς αυτούς που βρήκατε. 7. Σχέση µε άλλες ονοµατολογίες Όταν πρόκειται για το πεδίο εφαρµογής των οδηγιών, η προσωρινή έκδοση του CPC και οι ονοµατολογίες NACE υπερισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης µεταξύ αυτών και του CPV. Αρκετοί χρήσιµοι πίνακες αντιστοιχίας είναι ήδη διαθέσιµοι στην ιστοσελίδα SIMAP σε διάφορα µορφότυπα αρχείων. σελίδα 14 / Πίνακας αντιστοιχίας CPV 2003 και CPV 2008 Εάν ένας κωδικός CPV 2003 έχει περισσότερους του ενός αντίστοιχους κωδικούς στο CPV 2008, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει ποιος (ποιοι) κωδικός (-οί) CPV 2008 είναι κατάλληλος (-οι). Οι χρήστες του πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ του CPV 2003 και του CPV 2008 πρέπει να έχουν υπόψη ότι, για ένα δεδοµένο ζεύγος κωδικών, οι όροι σε κάθε έκδοση δεν είναι πάντοτε ακριβώς ίδιοι. Κατά συνέπεια, τα ζεύγη που παρέχονται σε αυτόν τον πίνακα αντιστοιχίας πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά, όχι οριστικά. Με άλλα λόγια, ο πίνακας πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει µια ένδειξη του τµήµατος της έκδοσης του 2008 του CPV που περιέχει τον (τους) ορθό (-ούς) κωδικό (-ούς). Οι χρήστες πρέπει στη συνέχεια να ελέγχουν τη συγκεκριµένη ενότητα, προκειµένου να βρουν τον (τους) καταλληλότερο (-ους) κωδικό (-ούς) Πίνακας αντιστοιχίας CPV 2008 και CPC (προσωρινή έκδοση) Ο πίνακας αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό της διαδικασίας που πρέπει να εφαρµοσθεί βάσει των οδηγιών 2004/17 και 2004/18. Οι χρήστες µπορούν να βρουν εύκολα τον κωδικό CPC που αντιστοιχεί στον κωδικό του CPV 2008 για τον οποίο ενδιαφέρονται. Ο πίνακας δείχνει επίσης την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο κωδικός CPV, σύµφωνα µε την οδηγία 2004/18. Παράδειγµα: ένας φορέας ενδιαφέρεται να βρει τον κωδικό CPC που αντιστοιχεί στην ακόλουθη υπηρεσία στο CPV: Υπηρεσίες εναέριας χαρτογράφησης Θα αναζητήσει στη στήλη CPV τον κωδικό (το ψηφίο ελέγχου δεν απαιτείται) και θα βρει ότι αντιστοιχεί στον κωδικό CPC (οδηγία 2004/18, κατηγορία αριθ. 12).

15 8. Συµπεράσµατα Το ιδανικό θα ήταν να καταστεί η χρήση των κωδικών του CPV υποχρεωτική σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο και για συµβάσεις ύψους κατώτερου των κατώτερων ορίων. Κάτι τέτοιο θα βελτιώσει τη διαφάνεια και θα διευκολύνει την παροχή διεξοδικών στατιστικών στοιχείων. Επιπλέον, το CPV δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται τελικό, καθώς θα εξελίσσεται µε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των χρηστών του. Οι φορείς ανάθεσης συµβάσεων και οι οικονοµικοί παράγοντες θα καλούνται συχνά να δώσουν τη γνώµη τους σχετικά µε το CPV και θα καλούνται συνεχώς να διατυπώνουν προτάσεις στην Επιτροπή για την περαιτέρω βελτίωση του CPV. Το CPV θα αναθεωρείται συνεχώς και θα αναπτυχθεί περαιτέρω προκειµένου να αντικατοπτρίζει µε ικανοποιητικό τρόπο την πολυπλοκότητα διαφόρων τοµέων της αγοράς δηµόσιων συµβάσεων. Παράρτηµα 1: Τµήµατα του CPV Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκοµίας και συναφή προϊόντα Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιµα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά µέταλλα και συναφή προϊόντα Τρόφιµα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα Γεωργικά µηχανήµατα Είδη και εξαρτήµατα ρουχισµού, υπόδησης, αποσκευών Δέρµα και υφάσµατα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα Χηµικά προϊόντα Μηχανήµατα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισµός και προµήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισµικών Ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές, εξοπλισµός και αναλώσιµα φωτισµός Εξοπλισµός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισµός Ιατρικές συσκευές, φαρµακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατοµικής περιποίησης Εξοπλισµός µεταφοράς και βοηθητικά µέσα µεταφοράς Εξοπλισµός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνοµικός και αµυντικός εξοπλισµός Μουσικά όργανα, είδη αθλητισµού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήµατα καλλιτεχνίας Εξοπλισµός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) Έπιπλα (όπου περιλαµβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισµού) και προϊόντα καθαρισµού Συλλογή και καθαρισµός νερού Μηχανήµατα βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Μηχανήµατα για εξοπλισµό ορυχείων, λατοµείων, κατασκευών Δοµές και υλικά κατασκευαστικών έργων βοηθήµατα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) Κατασκευαστικές εργασίες σελίδα 15 /18

16 Πακέτα λογισµικού και συστήµατα πληροφορικής Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισµικού) Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εµπορίου Υπηρεσίες µεταφορών (εκτός από µεταφορά αποβλήτων) Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες µεταφορών υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων Υπηρεσίες ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών Επιχειρήσεις δηµόσιας ωφέλειας Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού µηχανικού και επίβλεψης Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συµβουλών, ανάπτυξη λογισµικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συµβουλών Υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης, άµυνας και κοινωνικής ασφάλισης Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε τη βιοµηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου Υπηρεσίες γεωργίας, δασοκοµίας, φυτοκοµίας, υδατοκαλλιέργειας και µελισσοκοµίας Επιχειρηµατικές υπηρεσίες: νοµικές, µάρκετινγκ, παροχής συµβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης Υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες Υπηρεσίες λυµάτων, απορριµµάτων, καθαρισµού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατοµικές υπηρεσίες Παράρτηµα 2: Τµήµατα του συµπληρωµατικού λεξιλογίου Ενότητα Α: Υλικά Οµάδα Α: Μέταλλα και κράµατα Οµάδα Β: Αµέταλλα Ενότητα Β: Μορφή, σχήµα, συσκευασία και ετοιµασία Οµάδα A: Μορφή Οµάδα B: Σχήµα Οµάδα Γ: Συσκευασία και ετοιµασία Ενότητα Γ: Υλικά/προϊόντα µε ειδικές ιδιότητες και τρόπος λειτουργίας Οµάδα A: Υλικά/προϊόντα µε ειδικές ιδιότητες Οµάδα B: Τρόπος λειτουργίας Ενότητα Δ: Γενικά, διοίκηση Οµάδα Α: Γενικά και διοικητικά χαρακτηριστικά Ενότητα Ε: Χρήστες/δικαιούχοι Οµάδα Α: Χρήστες ή δικαιούχοι Ενότητα ΣΤ: Καθορισµένη χρήση Οµάδα Α: Εκπαιδευτική χρήση Οµάδα Β: Χρήση στην ασφάλεια Οµάδα Γ: Χρήση αποβλήτων Οµάδα Δ: Χρήση κατά εποχές Οµάδα Ε: Ταχυδροµική χρήση Οµάδα ΣΤ: Για καθαρισµό Οµάδα Ζ: Άλλη χρήση Ενότητα Ζ: Κλίµακα και διαστάσεις Οµάδα Α: Ένδειξη διαστάσεων και ισχύος Οµάδα Β: Συχνότητα Οµάδα Γ: Άλλη ένδειξη Ενότητα Η: Λοιπά χαρακτηριστικά για τρόφιµα, ποτά και γεύµατα Οµάδα Α: Χαρακτηριστικά για τρόφιµα ποτά και γεύµατα Ενότητα Ι: Λοιπά χαρακτηριστικά για κατασκευές/εργασίες Οµάδα Α: Χαρακτηριστικά για κατασκευές/εργασίες σελίδα 16 /18

17 Ενότητα Κ: Λοιπά χαρακτηριστικά για υπολογιστές, πληροφορική τεχνολογία ή επικοινωνίες Οµάδα Α: Χαρακτηριστικά για υπολογιστές, πληροφορική τεχνολογία ή επικοινωνίες Ενότητα Λ: Λοιπά χαρακτηριστικά για διανοµή ενέργειας και νερού Οµάδα Α: Χαρακτηριστικά για διανοµή ενέργειας και νερού Ενότητα Μ: Λοιπά ιατρικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά Οµάδα Α: Ιατρικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά Ενότητα Ν: Λοιπά χαρακτηριστικά για µεταφορές Οµάδα Α: Χαρακτηριστικά για καθορισµένο τύπο οχήµατος Οµάδα Β: Χαρακτηριστικά του οχήµατος Οµάδα Δ: Χαρακτηριστικά ειδικών µεταφορών Οµάδα Ε: Χαρακτηριστικά για τη µεταφορά ειδικών αγαθών Οµάδα ΣΤ: Με χρήση οχήµατος Ενότητα Ο: Υπηρεσίες ενοικίασης Οµάδα Α: Υπηρεσίες ενοικίασης ή εκµίσθωσης Οµάδα Β: Υπηρεσίες πληρώµατος, οδηγού ή χειριστή Ενότητα Π: Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες διαφήµισης και παροχής νοµικών συµβουλών Οµάδα Α: Υπηρεσίες διαφήµισης Οµάδα Β: Υπηρεσίες παροχής νοµικών συµβουλών Ενότητα Ρ: Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες έρευνας Οµάδα Α: Ιατρική έρευνα Οµάδα Β: Υπηρεσίες οικονοµικής έρευνας Οµάδα Γ: Τεχνολογική έρευνα Οµάδα Δ: Ερευνητικά πεδία Ενότητα Σ: Λοιπά χαρακτηριστικά για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Οµάδα Α: Υπηρεσίες τραπεζικής Οµάδα Β: Υπηρεσίες ασφαλειών Οµάδα Γ: Υπηρεσίες παροχής συντάξεων Ενότητα Τ: Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες εκτύπωσης Οµάδα Α: Υπηρεσίες εκτύπωσης Ενότητα Υ: Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες λιανεµπορίου Οµάδα Α: Υπηρεσίες λιανεµπορίου τροφίµων Οµάδα B: Υπηρεσίες λιανεµπορίου που δεν αφορούν τρόφιµα σελίδα 17 /18

18 Παράρτηµα 3 Γλωσσάριο ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣ: εναρµονισµένο σύστηµα ΣΔΣ: συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις ΤΤΔΕ: τυποποιηµένη ταξινόµηση διεθνούς εµπορίου CCCN: ονοµατολογία του Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας CPA: ταξινόµηση προϊόντων κατά δραστηριότητα CPC: κεντρική ταξινόµηση προϊόντων (ονοµατολογία Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών) CPV: κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (από το 1994) CPV: κοινοτικό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (1993) ISIC: διεθνής πρότυπη ταξινόµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE: γενική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες PRODCOM: προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας UNCCS: κοινό σύστηµα κωδικοποίησης των Ηνωµένων Εθνών Τα ακρωνύµια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε τη γλώσσα. σελίδα 18 /18

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική προκήρυξη για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

Προκαταρκτική προκήρυξη για συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Προκαταρκτικής προκήρυξης Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα προεπιλογής Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Σύστημα προεπιλογής Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 I. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α ΕΩΣ Ν ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης του Κοινού Λεξιλογίου για τις ηµόσιες Συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV)

Οδηγός Χρήσης του Κοινού Λεξιλογίου για τις ηµόσιες Συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV) Οδηγός Χρήσης του Κοινού Λεξιλογίου για τις ηµόσιες Συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV) Σπύρος Παναγόπουλος LLM ικηγόρος, Νοµικό Στέλεχος ΜΟΠΑ ΙΣ Α. Τι είναι το CPV ; Το ακρωνύµιο CPV αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούνιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούλιος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιανουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 9,5% το Νοέμβριο 2010, σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 3,6% τον Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: εκέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

83 ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πόλη: ΛΕΜΕΣΟΣ Ταχ. κώδικας: 4181. Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ Τηλέφωνο: +357 25390643/+357 99454049

83 ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πόλη: ΛΕΜΕΣΟΣ Ταχ. κώδικας: 4181. Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ Τηλέφωνο: +357 25390643/+357 99454049 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2011 Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί ΚΑΔ ανά επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν τερματικά POS έως 27 Ιουλίου 2017 είναι οι παρακάτω:

Οι κωδικοί ΚΑΔ ανά επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν τερματικά POS έως 27 Ιουλίου 2017 είναι οι παρακάτω: Οι κωδικοί ΚΑΔ ανά επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν τερματικά POS έως 27 Ιουλίου 2017 είναι οι παρακάτω: ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας 33.12 Επισκευή μηχανημάτων 33.13 Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ:

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ:

10-12 Λεύκωνος Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνης Αχιλλέως Φαξ:

Ειρήνης Αχιλλέως Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνας Ανδρέου Φαξ:

Κατερίνας Ανδρέου Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Απρίλιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Α.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Φαξ:

Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Χατζξκωστή Φαξ:

Έφη Χατζξκωστή Φαξ: 1/ 7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2009 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Χατζηκωστή Φαξ:

Έφη Χατζηκωστή Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 COM(2017) 545 final ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) Ιουλίου 20, σε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Λαγός Φαξ:

Μιχάλης Λαγός Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία, συνόλου, ευρωζώνης και εκτός ευρωζώνης (2005=100,0) Οκτ. 12. Αυγ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία, συνόλου, ευρωζώνης και εκτός ευρωζώνης (2005=100,0) Οκτ. 12. Αυγ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Αυγούστου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (Γ ΤΕ) του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2014 COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη διοικητική επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργου Θεοκλή Φαξ:

Γιώργου Θεοκλή Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνας Τύμβιου Φαξ:

Μαρίνας Τύμβιου Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 Η /νση Οικονοµικών &

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνης Αχιλλέως Φαξ:

Ειρήνης Αχιλλέως Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

Κωστάκη Κωνσταντίνου, Δημοτικού Αποθηκάριου Φαξ:

Κωστάκη Κωνσταντίνου, Δημοτικού Αποθηκάριου Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρούλα Χατζηβαρνάβα Φαξ:

Ανδρούλα Χατζηβαρνάβα Φαξ: 1/ 7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Ταχ. διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

2 Αναζήτηση προσκλήσεων

2 Αναζήτηση προσκλήσεων 2 Αναζήτηση προσκλήσεων Μπορείτε να αναζητήσετε προσκλήσεις με βάση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: Στοιχεία (αριθμός) του Συμβουλίου (π.χ. UCA 140/07) Περιγραφή της πρόσκλησης (π.χ. τηλεφωνική υποδομή)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1, 2, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργου Θεοκλή Φαξ:

Γιώργου Θεοκλή Φαξ: 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα