Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης"

Transcript

1 Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Piling in Greece A Case for Driven Piles CARR R.W., Γεωτεχνικός Μηχανικός, Kellogg Brown & Root, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωτεχνικών, /νση Μελετών, Εγνατία Οδός Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε κοκκώδη εδάφη, η θεµελίωση µε πασσάλους έµπηξης µπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη σχέση κόστους αποτελέσµατος από τους φρεατοπασσάλους. Ωστόσο, οι πάσσαλοι έµπηξης χρησιµοποιούνται σπανίως στην Ελλάδα και συνεπώς δεν αξιοποιούνται τα πιθανά οφέλη τους. οκιµές διείσδυσης κώνου (CPT) και δοκιµαστικές φορτίσεις πασσάλων προσφέρουν καλύτερη εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των πασσάλων από ότι οι καθιερωµένες µέθοδοι υπολογισµού. Επίσης µπορούν να επιβεβαιώσουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση του εδάφους λόγω της έµπηξης των πασσάλων τόσο από άποψη αυξηµένης φέρουσας ικανότητας όσο και µείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου ρευστοποίησης. ABSTRACT: Driven piles can be a more cost-effective foundation than bored piles in granular soils. However, driven piles are rarely used in Greece so these potential benefits are not being exploited. Established methods of assessing driven pile load capacity are sensitive to the effective friction angle for the soil and to the horizontal stresses acting on the pile shaft. CPT and pile load testing offer a better estimation of pile capacity to be made than established design methods. Also they could confirm the benefits of ground improvement due to pile driving, in terms of increased pile capacity and reduction or elimination of liquefaction potential. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για πολλά χρόνια η µελέτη φρεατοπασσάλων στην Ελλάδα γίνεται µε βάση το DIN 4014 (4) ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο DIN που να καλύπτει τη µελέτη πασσάλων έµπηξης. Το DIN 4026 (5) δεν προβλέπει µέθοδο υπολογισµού και έχει αντικατασταθεί από το DIN 1054 (3) και το DIN EN (6). Μόλις πρόσφατα (2005), το DIN 1054 περιέλαβε, σε παράρτηµα, οδηγίες για πασσάλους έµπηξης. Οι πάσσαλοι έµπηξης χρησιµοποιούνται σπάνια στην Ελλάδα. Εποµένως, λίγοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να τους κατασκευάσουν και δεν υπάρχει καµία διάθεση από τους µελετητές να τους υιοθετήσουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές θέσεις έργων µε χαλαρές ως µέτριας πυκνότητας άµµους, ιδίως αλλουβιακές αποθέσεις, που εκτείνονται σε σηµαντικό βάθος και υδροφόρο ορίζοντα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Στις θέσεις αυτές η τοποθέτηση πασσάλων έµπηξης αντί φρεατοπασσάλων θα ήταν µια ταχύτερη µέθοδος θεµελίωσης, µε καλύτερη σχέση κόστους αποτελέσµατος και µε λιγότερους κινδύνους. Στην εργασία του Tomlinson(13) αναφέρεται ότι «Η συµπύκνωση χαλαρών ή µέτριας πυκνότητας µη-συνεκτικών εδαφών µε έµπηξη πασσάλων παρέχει στον τύπο αυτό των πασσάλων ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε τους φρεατοπασσάλους». Συνήθως, τα εδάφη αυτά στην Ελλάδα είναι ρευστοποιήσιµα και σε αυτή την περίπτωση, η συµπύκνωση του εδάφους µε πασσάλους έµπηξης µπορεί να εξασφαλίσει πρόσθετα οφέλη. Η συµπύκνωση κατά τη διάρκεια της έµπηξης των πασσάλων λόγω της εκτόπισης 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

2 του εδάφους και της δόνησης και των κυµάτων που δηµιουργούν οι κτύποι της σφύρας από τον ίδιο τον πάσσαλο θα πρέπει λογικά να µειώνει ή να εξαλείφει τον κίνδυνο ρευστοποίησης, όπου αυτός υπάρχει. Ταυτόχρονα, η επιτυγχανόµενη βελτίωση του εδάφους αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα κάθε πασσάλου. Η πλευρική ευστάθεια της πασσαλοµάδας βελτιώνεται και επιπλέον, µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω κατασκευάζοντας κεκλιµένους τους περιµετρικούς πασσάλους. 2. ΤΟ DIN 4014 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΗ-ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ Ε ΑΦΗ Για τη µελέτη φρεατοπασσάλων στο DIN 4014, η φέρουσα ικανότητα πασσάλου Q(s) λαµβάνεται ως άθροισµα των εκτιµώµενων οριακών φορτίων αιχµής και πλευρικής τριβής, Q s (s) και Q r (s) αντίστοιχα. Σε µη-συνεκτικά εδάφη, η αντίσταση αιχµής, σ s, αναφέρεται σε MPa για τιµές q s ίσες προς 10, 15, 20 και 25 MPa και οι ενδιάµεσες τιµές της σ s µπορούν να ληφθούν µε παρεµβολή. Η µέγιστη αντίσταση αιχµής, σ s, είναι 4.0 MPa για τιµή q s των 25 MPa και καθίζηση 0,1 x D που δίνει λόγο σ s /q s ίσο προς 0,16. Η αντίσταση αιχµής αµελείται για τιµές q s µικρότερες των 10 MPa και δεν λαµβάνεται υπόψη καµία αύξηση για τιµές q s άνω των 25 MPa. Η φέρουσα ικανότητας αιχµής Q s (s) δίδεται ως A F x σ s, ως συνάρτηση της καθίζησης, όπου A F είναι το εµβαδόν της αιχµής του πασσάλου. Το οριακό πλευρικό φορτίο Q r (s) υπολογίζεται ως το άθροισµα των πλευρικών φορτίων που αναπτύσσονται σε κάθε στρώµα που διαπερνά ο πάσσαλος και δίδεται από την εξίσωση: Q r (s) = Σ i=1 i=n A mi τ mf,i (1) όπου: A mi το εµβαδόν της πλευρικής επιφανείας του πασσάλου στο στρώµα i τ mf,i η οριακή πλευρική τριβή εντός του στρώµατος i Η οριακή πλευρική τριβή πασσάλου, τ mf, σε µη-συνεκτικό έδαφος είναι ευθέως ανάλογη µε τη µέση q s για το στρώµα µέχρι µια µέγιστη τιµή τ mf =0,12 MPa για q s 15 MPa (δηλ. τ mf = 0,008 q s 0,12 MPa). 3. ΤΟ DIN 1054: ΓΙΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΣΕ ΜΗ-ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ Ε ΑΦΗ Το Παράρτηµα C, Μέρος C.2, του DIN 1054: δίνει οδηγίες για τον καθορισµό, µε βάση την αντίσταση κώνου CPT, q s, της αντίστασης αιχµής και της πλευρικής τριβής προκατασκευασµένων πασσάλων έµπηξης ή από προεντεταµένο σκυρόδεµα σε µη συνεκτικά εδάφη, όπως κάνει κάνει το DIN 4014 για φρεατοπασσάλους. ε γίνεται αναφορά σε έγχυτους πασσάλους έµπηξης. Οι τιµές της αντίστασης αιχµής και της πλευρικής τριβής παρατίθενται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Αντίσταση αιχµής και πλευρική τριβή πασσάλου DIN 1054: Table 1. Pile base and shaft resistance DIN 1054: Αντίσταση Αντίσταση αιχµής Πλευρική τριβή κώνου CPT, πασσάλου, σ s πασσάλου, τ mf q s (MPa) (MPa) (MPa) 7,5 2,0 0, ,0 0, ,0 0,17 Οι τιµές αυτές ισχύουν για D = 0,2m 0,5m, µε έµπηξη τουλάχιστον 3µ στη στρώση έδρασης, και στην περίπτωση της αντίστασης αιχµής του πασσάλου, το πάχος της στρώσης (υλικού µε q s 7,5 MPa) κάτω από την αιχµή του πασσάλου δε θα είναι µικρότερο από 3D ή 1,5µ. Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο λόγος σ s /q s κυµαίνεται από 0,267 ως 0,48 και ο λόγος τ mf /q s από 0,0093 έως 0,0068 για τιµές q s από 7,5 MPa έως 25 MPa. Η µέγιστη τιµή σ s για q s 25 MPa είναι 12 MPa για πάσσαλο έµπηξης σε σύγκριση µε 4,0 MPa που δίνει το DIN 4014 για τους φρεατοπασσάλους, και η πλευρική τριβή είναι 0,17 MPa σε σύγκριση µε 0,12 MPa για τους φρεατοπασσάλους, αν και για τους τελευταίους χρησιµοποιείται η τιµή των 15 MPa ως κατώτερη οριακή τιµή q s. Για τον λόγο τ mf /q s, η τιµή για φρεατοπασσάλους και το εύρος τιµών για πασσάλους έµπηξης είναι εκπληκτικά όµοια. 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΜΗ-ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ Ε ΑΦΗ 4.1 Βασικός τύπος Ο κλασικός τύπος, όπου η φέρουσα ικανότητα πασσάλου Q(s) ισούται µε το άθροισµα της φέρουσας ικανότητας αιχµής και της πλευρικής φέρουσας ικανότητας, Q s (s) και Q r (s), γίνεται: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 2

3 Q(s) = N q σ vo A F + Σ i=1 i=n K si A mi σ vi εφδ i (2) όπου: N q ο συντελεστής φέρουσας ικανότητας ο οποίος εξαρτάται από τη γωνία τριβής, φ, του εδάφους και τον λόγο µήκος/διάµετρος του πασσάλου σ vo η ενεργός κατακόρυφη τάση στο επίπεδο αιχµής του πασσάλου K si ο συντελεστής οριζόντιας ώθησης εδάφους εντός της i στρώσης εδάφους σ vi. η µέση ενεργός κατακόρυφη τάση στη i στρώση εδάφους δ i η χαρακτηριστική ή µέση τιµή της γωνίας τριβής µεταξύ πασσάλου και εδάφους στην i στρώση Ο Poulos (11) δίνει εύρη τιµών για K si εφδ i και N q για φρεατοπασσάλους και πασσάλους έµπηξης σε χαλαρά, µέτριας πυκνότητας και πυκνά µη συνεκτικά εδάφη (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Συντελεστές σχεδιασµού φρεατοπασσάλων και πασσάλων έµπηξης σύµφωνα µε Poulos (11) Table 2. Bored and driven pile design factors according to Poulos (11) Σχετική Κρίσιµ. K si εφδ i N q πυκνότητα Βάθος Έµπηξ Φρεατ. Έµπηξ Φρεατ. Χαλαρό 6D Μέτριας πυκνότητα ς D Πυκνό 15D Είναι ενδιαφέρον ότι οι συντελεστές αιχµής N q για πασσάλους έµπηξης είναι περίπου διπλάσιοι από εκείνους για έγχυτους φρεατοπασσάλους και οι τιµές K si εφδ i διπλάσιες ως τριπλάσιες των τιµών για φρεατοπασσάλους. Αυτό αποδεικνύει το σηµαντικό πλεονέκτηµα που έχουν οι πάσσαλοι έµπηξης σε σύγκριση µε ισοµεγέθεις φρεατοπασσάλους όσον αφορά τη φέρουσα ικανότητα. Οι φρεατοπάσσαλοι είναι συνήθως µεγαλύτεροι σε διάµετρο και πιθανώς και σε µήκος για χερσαίες εφαρµογές, αλλά σύµφωνα µε τον Πίν. 2, σε µη-συνεκτικά εδάφη είναι δυνατόν να επιτευχθούν ισοδύναµα φορτία µε πολύ µικρότερους πασσάλους έµπηξης από φρεατοπασσάλους. Το κρίσιµο βάθος που περιλαµβάνει ο πίνακας είναι το βάθος κάτω από το οποίο θεωρείται ότι η ενεργός τάση υπερκειµένων, άρα και η οριακή πλευρική τριβή και η τάση αιχµής πασσάλου, παραµένουν σταθερές. 4.2 Οριακή φέρουσα ικανότητα αιχµής Η τιµή N q µεταβάλλεται ανάλογα µε τη γωνία τριβής του εδάφους, φ, και οι τιµές που προτείνουν διάφοροι συγγραφείς καλύπτουν µεγάλο εύρος. Ο Fang (7) παρουσιάζει στο Σχ κάποιες από αυτές που διαφέρουν κατά ένα συντελεστή περίπου 5 για χαµηλές τιµές φ έως περίπου 10 για υψηλότερες τιµές φ. Μεταξύ των µεθόδων για τον καθορισµό της αντίστασης αιχµής πασσάλου σε µη-συνεκτικά εδάφη, εκείνη που αναφέρεται συχνότερα στη βιβλιογραφία είναι εκείνη των Berezantsev et al που είναι µεταξύ αυτών που αναφέρει ο Fang. Το εύρος τιµών N q που αναφέρεται στο προαναφερόµενο κείµενο του Poulos για πασσάλους έµπηξης και φρεατοπασσάλους αντιστοιχεί στους Berezantsev et al για τιµές φ ίσες προς περίπου. Το µεγάλο εύρος τιµών N q από 15 ως 180 δείχνει την ευαισθησία του N q σε διακυµάνσεις της τιµής φ. Ένα µικρό λάθος στην τιµή φ σχεδιασµού θα µπορούσε να προκαλέσει σηµαντικό λάθος στην πρόβλεψη της φέρουσας ικανότητας αιχµής. Παραδείγµατος χάριν, η µεταβολή της τιµής φ κατά µία µοίρα θα άλλαζε το N q κατά 15 µε 30% περίπου. Ο Tomlinson (12) παρουσιάζει επίσης τις µεταβολές τιµών N q του Berezantsev ανάλογα µε την τιµή φ αλλά µε καµπύλες για διαφορετικούς λόγους µήκος/διάµετρο, π.χ. µε N q για φ =40 να µεταβάλλεται από 180 έως 130 για λόγους µήκος/διάµετρο από 5 έως 70 αντίστοιχα. Η διακύµανση αυτή µε τον λόγο µήκος/διάµετρο µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή περιορισµού της φέρουσας ικανότητας όσο αυξάνεται το βάθος, όπως αναφέρεται στην παραπάνω ενότητα 4.1, αν και όχι σε σηµείο να περιορίζεται σε σταθερή τιµή κάτω από ένα κρίσιµο βάθος. Όταν χρησιµοποιούνται οι καµπύλες N q φ, η διαφορά στη φέρουσα ικανότητα µεταξύ πασσάλων έµπηξης και φρεατοπασσάλων καθορίζεται από την τιµή φ που υιοθετείται για τον υπολογισµό της τιµής N q. Οι Lehane και De Cock (10) αναφέρουν ότι είναι συνήθης πρακτική στο Ηνωµένο Βασίλειο να µειώνεται η τιµή του φ κατά 3 κατά τη µελέτη φρεατοπασσάλων ώστε να λαµβάνεται υπόψη η διαταραχή του εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο, η διαφορά στην τιµή N q µεταξύ πασσάλων έµπηξης και φρεατοπασσάλων είναι ελαφρώς µικρότερη από εκείνη που 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 3

4 συνεπάγονται τα εύρη τιµών που δίνει ο Poulos (11). Το Σώµα Μηχανικών Στρατού των Η.Π.Α. (US Army Corps of Engineers) (14) αναφέρεται µόνο σε πασσάλους έµπηξης (και όχι σε φρεατοπασσάλους), και δείχνει τις καµπύλες N q φ από διαφόρους συγγραφείς µε την προτεινόµενη γραµµή σχεδιασµού, αλλά η ικανότητα αιχµής περιορίζεται από την παραδοχή κρίσιµου βάθους (το οποίο θεωρείται ίσο προς 10D για χαλαρή άµµο, 15D για άµµο µέτριας πυκνότητας και 20D για πυκνή άµµο) κάτω από το οποίο παραµένει σταθερή. Αυτά τα κρίσιµα βάθη είναι µεγαλύτερα από εκείνα που προτείνει ο Poulos στο προαναφερόµενο κείµενό του. 4.3 Οριακό πλευρικό φορτίο Για το πλευρικό φορτίο πασσάλου, ο συντελεστής K s είναι µια κρίσιµη παράµετρος καθώς εξαρτάται από τη µέθοδο εγκατάστασης πασσάλων και από τον τύπο πασσάλου, καθώς και από το ιστορικό των εδαφικών τάσεων και τη σχετική πυκνότητα. Είναι σαφές ότι για πασσάλους µεγάλης εκτόπισης, όπως οι έγχυτοι ή οι προκατασκευασµένοι πάσσαλοι έµπηξης, η τιµή K s θα αναµενόταν να είναι υψηλότερη από εκείνη για πασσάλους µικρής εκτόπισης, όπως ο πάσσαλος διατοµής H ή για ένα φρεατοπάσσαλο όπου η εκτόπιση είναι µηδενική. Ο Tomlinson (12) αναφέρει τιµές K s /K o από 1 έως 2 για εµπηγνυόµενους πασσάλους µεγάλης εκτόπισης, όπου K o είναι ο συντελεστής οριζόντιων ωθήσεων σε ηρεµία. ε δίνονται περισσότερες οδηγίες για την επιλογή τιµής εντός των ορίων αυτών αλλά οι κύριοι παράγοντες είναι το µέγεθος της πλευρικής εκτόπισης και η πυκνότητα του εδάφους. Για έγχυτους φρεατοπασσάλους αναφέρονται τιµές K s /K o από 0,7 ως 1,0. Η τιµή K o κυµαίνεται από 0,5 για χαλαρό έως 0,35 για πυκνό έδαφος, αλλά ο Tomlinson σηµειώνει ότι αν η απόθεση είναι υπερστερεοποιηµένη, η τιµή του K o θα µπορούσε να είναι πολύ υψηλότερη. Ωστόσο, για φυσιολογικά στερεοποιηµένη άµµο αυτές οι προτεινόµενες τιµές οδηγούν σε αποτελέσµατα που δεν είναι ρεαλιστικά για πασσάλους έµπηξης. Παραδείγµατος χάριν, αν για δεδοµένο πάσσαλο εκτόπισης θεωρήσουµε K s /K o = 1,5, τότε για χαλαρή άµµο µε τιµή K o = 0.5, K s = 0,75, και για πυκνή άµµο µε τιµή K o = 0,35, K s = 0,525. Λογικά, οι οριζόντιες τάσεις που αναπτύσσονται κατά την έµπηξη πασσάλων θα αναµενόταν να είναι πολύ υψηλότερες σε πυκνή παρά σε χαλαρή άµµο. Συνήθως οι πυκνές άµµοι είναι υπερστερεοποιηµένες αλλά το σύνηθες είναι να υιοθετείται µια συντηρητική προσέγγιση και να µη λαµβάνεται υπόψη η επίδραση της υπερστερεοποίησης στο σχεδιασµό λόγω της αβεβαιότητας για το βαθµό υπερστερεοποίησης και εποµένως της τιµής K o που θα πρέπει να υιοθετηθεί. Το Σώµα Μηχανικών Στρατού των Η.Π.Α. (14) δίνει τιµή 2 για το K s για πασσάλους εκτόπισης υπό θλίψη σε άµµο. Η τιµή αυτή διαφέρει πολύ από τις τιµές που δίνονται στην προαναφερόµενη εργασία του Tomlinson (5), αλλά αυτό αντισταθµίζεται όσον αφορά την εκτίµηση της πλευρικής φέρουσας ικανότητας µε την υιοθέτηση ενός κρίσιµου βάθους όπως εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας αιχµής, µε τους ίδιους λόγους βάθους 10, 15 και 20D για χαλαρή, µέτριας πυκνότητας και πυκνή άµµο. Επειδή το K s λαµβάνεται ίσο µε 2, η οριακή πλευρική τριβή πασσάλου, τ mf, µπορεί να είναι υψηλότερη από τις τιµές που προτείνει ο Tomlinson, αν και περιορίζεται από το κρίσιµο βάθος. Παραδείγµατος χάριν, έγχυτος πάσσαλος έµπηξης διαµέτρου 0,5µ σε πυκνή άµµο µε φαινόµενο βάρος 20kN/m 3 και φ (π.χ.) 36 µε τον υδροφόρο ορίζοντα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, θα είχε οριακή τιµή τ mf 148 kpa σε βάθος 10µ, και χωρίς υπόγεια ύδατα αυτή η τιµή θα ήταν σχεδόν διπλάσια. Για σύγκριση, η τιµή τ mf για βάθος 10µ βάσει του Tomlinson (12) µε χρήση των µέγιστων τιµών του εύρους K s /K o (δηλαδή, τιµή 2) για µεγάλη εκτόπιση µε K o = 0,35 για πυκνή άµµο, θα ήταν µόνο 51,8 kpa για φ =36 και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. Σε βάθος 20µ, η τιµή του Tomlinson θα διπλασιαζόταν σε 103,6 kpa ενώ η τιµή που δίνει το Σώµα Μηχανικών Στρατού των Η.Π.Α. θα παρέµενε 148 kpa, αλλά εντούτοις, µια τόσο µεγάλη διακύµανση στην τιµή τ mf που θα µπορούσε να επιλεγεί κατά τη διαδικασία σχεδιασµού δεν είναι ικανοποιητική. 5. ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΟΚΙΜΗ CPT 5.1 Προτάσεις Tomlinson Ο Tomlinson (8) εξετάζει τη χρήση της δοκιµής διείσδυσης κώνου για την εκτίµηση της οριακής αντίστασης πασσάλων και παρουσιάζει τον Πίνακα 4.3 από τον Meigh που δίνει τη σχέση µεταξύ πλευρικής τριβής 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 4

5 πασσάλου και αντίστασης κώνου q s για διάφορους τύπους πασσάλων έµπηξης. Αναφέρει ότι µερικοί µηχανικοί, ιδίως στην Ολλανδία, χρησιµοποιούν την πλευρική τριβή που µετράται στη δοκιµή διείσδυσης κώνου για να υπολογίσουν την πλευρική τριβή του πασσάλου. Αυτό φαίνεται λογικό καθώς η πλευρική τριβή της δοκιµής διείσδυσης κώνου ενεργοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η πλευρική τριβή του πασσάλου, αλλά ο Tomlinson θεωρεί προτιµότερη την αντίσταση κώνου µε χρήση καθιερωµένων εµπειρικών συσχετισµών για τη µοναδιαία πλευρική τριβή, επειδή οι τιµές q s τείνουν να είναι πιο ευαίσθητες σε διακυµάνσεις της πυκνότητας του εδάφους. Ένα ενδιαφέρον σηµείο είναι ότι η τιµή τ mf = 0,008 q s, η οποία υιοθετείται στο DIN 4014 για τους φρεατοπασσάλους, αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα για ανοιχτούς χαλύβδινους σωλήνες και πασσάλους διατοµής Η (δηλαδή πάσσαλοι έµπηξης µικρής εκτόπισης). Για πασσάλους από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα και µεταλλικούς πασσάλους εκτόπισης, ο πίνακας αναφέρει τιµή 0,012 q s, δηλ. 50% υψηλότερη, και µεγαλύτερη από το εύρος τιµών του DIN Ωστόσο, ο Tomlinson (12) δίνει 0,12 MPa ως ανώτερη οριακή τιµή για οριακή πλευρικη τριβή. Η τιµή αυτή φαίνεται χαµηλή επειδή ανταποκρίνεται σε µέγιστη τιµή σχεδιασµού q s µόλις 10 MPa για πασσάλους µεγάλης εκτόπισης και επίσης, είναι η µέγιστη τιµή που δίνει το DIN για φρεατοπασσάλους σε µη-συνεκτικό έδαφος. Από την άλλη, ο Tomlinson (12) φαίνεται να υιοθετεί µια πολύ λιγότερο συντηρητική προσέγγιση της αντίστασης αιχµής σ s, η οποία µπορεί να ληφθεί ίση µε τη µέση q s στη επιφάνεια επιρροής της αιχµής του πασσάλου, αν και για πασσάλους έµπηξης προτείνεται µέγιστη τιµή αντίστασης αιχµής 11MPa. 5.2 Μέθοδος των Jardine et al Ο Jardine και οι συνεργάτες του (Jardine, Chow, Overy και Standing, 2005[9]) ανέπτυξαν µεθόδους υπολογισµού αντίστασης πλευρικής τριβής και αιχµής για πασσάλους έµπηξης σε άµµο και άργιλο βάσει δοκιµών πεδίου µε ενοργανωµένους πασσάλους. Αν και η µέθοδος βασίζεται στη δοκιµή διείσδυσης κώνου, απαιτεί επίσης την τιµή σταθερού όγκου, δ cv, του συντελεστή τριβής µεταξύ πλευρικής επιφάνειας πασσάλου και της περιβάλλουσας άµµου, και δεν εξετάζεται εδώ λεπτοµερώς. 6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CPT ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΥ. Ενόψει των προβληµάτων που σχετίζονται µε την ορθή εκτίµηση των N q και K o, η χρήση της δοκιµής διείσδυσης κώνου ως εργαλείο σχεδιασµού είναι ελκυστική επειδή οι συντελεστές αυτοί θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις µετρούµενες τιµές αντίστασης κώνου, και συνεπώς αποφεύγεται η ανάγκη επιλογής κατάλληλων τιµών. Με βάση την προσέγγιση των DIN 4014 και 1054 (σηµειώνεται ότι εδώ συνεχίζεται η χρήση της ορολογίας του DIN 4014 αν και είναι διαφορετική από εκείνη του DIN 1054): Q(s) = Q s (s) + Q r (s) = A F σ s + Σ i=1 i=n A mi τ mf,i (3) και εισάγοντας τους συντελεστές f s και f r που εφαρµόζονται στο q s για αντίσταση αιχµής και πλευρική τριβή αντιστοίχως λαµβάνουµε: Q(s) = A F f s q s + Σ i=1 i=n A mi f r q s (4) ύο εργασίες (8) και (1) παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των δοκιµών φόρτισης πασσάλων έµπηξης και δοκιµών διείσδυσης κώνου σε χαλαρή και πυκνή άµµο αντίστοιχα. Από τα δεδοµένα αυτά, υπολογίστηκαν η µέση αντίσταση κώνου q s (av), και οι τιµές f s και f r και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3: Πίνακας 3. ηµοσιευµένα δεδοµένα δοκιµών φόρτισης σε πασσσάλους έµπηξης σε χαλαρή και πυκνή άµµο Table 3. Published driven pile test data in loose and dense sand Q s (s) Q r (s) q s (av) f s = σ s / f r = τ mf / (kn) (kn) (MPa) q s (av) q s (av) Gregersen et al (8) µήκος 8m, ,25 0,354 0,0092 διάµ. 0,28m µήκος 16m, ,55 0,357 0,0076 διάµ. 0,28m Beringen et al (1) Μήκος 6,75m, ,45 0,360 0,0083 διάµ. 0,356m Μπορούν να σηµειωθούν τα παρακάτω: 1. Ο συντελεστής αντίστασης αιχµής είναι αξιοσηµείωτα παρόµοιος σε χαλαρές και σε πυκνές άµµους. Είναι εντός του εύρους τιµών από 0,267 έως 0,48 που δίδεται στο DIN 1054 αλλά πολύ χαµηλότερος από την τιµή 1,0 του Tomlinson. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 5

6 2. Οι συντελεστές πλευρικής τριβής είναι επίσης παρόµοιοι και κοντά στην τιµή 0,008 του DIN 4014 για φρεατοπασσάλους, τις τιµές 0,0093 ως 0,0068 του DIN 1054 και τις τιµές 0,008 0, 012 που προτείνει ο Meigh. 3. Η χαµηλότερη τιµή f r για τον πάσσαλο 16µ σε σύγκριση µε εκείνη για τον πάσσαλο 8µ µοιάζει να αντικατοπτρίζει την επίδραση που ασκεί το αυξανόµενο βάθος περιορίζοντας την αύξηση της πλευρικής τριβής. Η τιµή f s δεν επηρεάζεται επειδή βασίζεται στην τιµή q s που µετράται κοντά στη στάθµη της αιχµής του πασσάλου. Κάθε επίδραση του βάθους θα επηρέαζε τη µετρούµενη τιµή q s. 4. Οι τιµές q s που µετρήθηκαν από τους Beringen et al παρέµειναν κάτω από 7.5MPa και συνεπώς, σύµφωνα µε το DIN 1054, η φέρουσα ικανότητα του πασσάλου θα έπρεπε να ήταν µηδενική. 5. Η υιοθέτηση στο DIN 1054 των οριακών τιµών σχεδιασµού των q s, σ s και τ mf ίσων µε 25 MPa, 12MPa και 0,17MPa αντίστοιχα, είναι µάλλον συντηρητική για πασσάλους έµπηξης. Στους Beringen et al, µετρήθηκαν τιµές q s κατά πολύ υψηλότερες από 25 MPa και επίσης τιµή αντίστασης αιχµής ίση µε 14.8MPa και πλευρικής τριβής κοντά στην αιχµή του πασσάλου ίση µε 0,31MPa πράγµα που αντιστοιχεί σε τιµή K s ίση µε 6,34, µε την παραδοχή δ=0,7x38º. 6. Η τιµή f s 0,008 που υιοθετεί το DIN 4014 για φρεατοπασσάλους φαίνεται να είναι πολύ αισιόδοξη, ιδιαίτερα για πασσάλους µεγάλου µήκους, δεδοµένης της προφανούς εφαρµογής της σε πασσάλους έµπηξης. Οι Gregersen et al κάνουν αναφορά σε ένα δοκιµαστικό πάσσαλο ίσης διαµέτρου µε τους άλλους πασσάλους, αλλά χωρίς ενοργάνωση. Ο πάσσαλος αυτός τοποθετήθηκε κατά τµήµατα από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα µήκους 4µ και υποβλήθηκε σε δοκιµαστική φόρτιση µετά την έµπηξη κάθε επιπλέον τµήµατος, δηλαδή σε µήκη πασσάλου 3,5, 7,5, 11,5, 15,5, 19,5 και 23,5µ. Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις που προτείνονται παραπάνω για τους πασσάλους των Gregersen et al προκύπτει: σ s =0,35q s τ mf =0,0092q s (µέχρι 7,5m) και 0,0076q s (8 23,5m) (5) Τα υπολογιζόµενα ολικά φορτία συγκρίνονται στον Πίνακα 4 µε τα κατά προσέγγιση µετρούµενα φορτία από τη δοκιµή. Πίνακας 4. Σύγκριση µεταξύ προβλεπόµενων και µετρούµενων φορτίων Table 4. Comparison of measured and predicted pile loads Μήκος Πασ. (µ) Μετρ. Φορτίο (kn) Υπολογ. Φορτίο (kn) 3, ,4 0,75 7, ,2 0,95 11, ,1 0,93 15, ,0 0,90 19, ,1 1,01 23, ,0 0,99 Λόγος µετρ/υπ. Η εξαιρετική οµοιότητα είναι εµφανής, µε µόνη εξαίρεση το βραχύτερο πάσσαλο όπου ενδεχοµένως είναι σηµαντικότερη η επίδραση των υψηλότερων ακτινικών ενεργών τάσεων κοντά στην αιχµή του πασσάλου (Jardine et al (9)). Παραταύτα, η χρήση της δοκιµής διείσδυσης κώνου ως µεθόδου πρόβλεψης των φορτίων πασσάλων έµπηξης φαίνεται ενθαρρυντική. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτών των δύο εργασιών, φαίνεται ότι µε την υιοθέτηση των τιµών συντελεστών: f s = 0,35 f r = 0,008 (6) λαµβάνονται λογικές τιµές για τις συνιστώσες της οριακής φέρουσας ικανότητας πασσάλου αν και οι συσχετισµοί αυτοί δεν είναι οριστικοί και εξαρτώνται ως ένα βαθµό από την επίδραση της κλίµακας και το υλικό των πασσάλων. 7. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΕ ΜΗ-ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ Ε ΑΦΟΣ Η έµπηξη ενός τυχόντος πασσάλου µιας πασσαλοµάδας µε απόσταση πασσάλων ίση προς (π.χ.) 3 διαµέτρους αναµένεται να αυξήσει την πλευρική τριβή των παρακείµενων πασσάλων. Ο Tomlinson (13) αναφέρει ότι «η έµπηξη πασσάλων ή πασσαλοσωλήνων σε µη-συνεκτικά εδάφη έχει ως αποτέλεσµα τη συµπύκνωση του εδάφους γύρω από τον πάσσαλο σε ακτίνα τουλάχιστον τριπλάσια της διαµέτρου του πασσάλου. Έτσι όταν γίνεται έµπηξη πασσάλων σε µια πασσαλοµάδα σε µικρές ενδιάµεσες αποστάσεις, το έδαφος γύρω από αυτούς και µεταξύ τους συµπυκνώνεται πολύ». Οι Jardine et al (9) αναφέρονται σε παλαιότερη εργασία του Chow (2) στην οποία η έµπηξη του δεύτερου πασσάλου σε απόσταση 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 6

7 4,5D από ενοργανωµένο πάσσαλο σε πυκνή άµµο αύξησε την πλευρική φέρουσα ικανότητα και των δύο πασσάλων κατά 50% σε σχέση µε ένα µεµονωµένο πάσσαλο. Σε µια πασσαλοµάδα, το αποτέλεσµα από την αµοιβαία βελτίωση µεταξύ δύο πασσάλων θα πρέπει να είναι ακόµη µεγαλύτερο επειδή η συµβολή των περιβαλλόντων πασσάλων δρα αθροιστικά. 8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Στην ιδανική περίπτωση θα υπάρχουν κατά τη µελέτη διαθέσιµα αποτελέσµατα από δοκιµές διείσδυσης κώνου αλλά ο βαθµός βελτίωσης εδάφους που επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση των πασσάλων και η προκύπτουσα αύξηση της φέρουσας ικανότητας πασσάλων δε µπορεί να προβλεφθεί µε βεβαιότητα. Οι δοκιµές διείσδυσης κώνου που γίνονται µετά την εγκατάσταση πασσάλων (ή οι δοκιµές µε δυναµικό πενετρόµετρο αν δεν είναι δυνατή η διείσδυση κώνου) όπως και οι δοκιµές φόρτισης σε εγκατεστηµένους λειτουργικούς πασσάλους µιας πασσαλοµάδας γίνονται σε πολύ όψιµο στάδιο της µελέτης. Αυτές οι δοκιµές µπορούν µόνο να επιβεβαιώσουν τη βελτίωση του εδάφους ή την επάρκεια της φέρουσας ικανότητας για το λειτουργικό φορτίο. Για κάθε σηµαντική θέση έργου µε κοκκώδες έδαφος όπου απαιτείται µεγάλος αριθµός πασσάλων, θεωρείται αιτιολογηµένη η διενέργεια δοκιµών φόρτισης πασσάλων έµπηξης για την εξέταση των ζητηµάτων αυτών σε πρώιµο στάδιο της µελέτης. Θα ήταν δυνατή η προσοµοίωση των συνθηκών πασσαλοµάδας µε τη χρήση δύο ζευγών πασσάλων ως πασσάλων αντίδρασης µε κάθε πάσσαλο αντίδρασης να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από τον άλλο και από το δοκιµαστικό πάσσαλο. Για χαλαρές έως µέτριας πυκνότητας συνθήκες, θα µπορούσαν να υιοθετηθούν αποστάσεις πασσάλων 3xD. Η προτεινόµενη δοκιµή θα περιλαµβάνει: οκιµή διείσδυσης κώνου στη θέση του δοκιµαστικού πασσάλου και σε δύο θέσεις που θα απέχουν εξ ίσου από το δοκιµαστικό πάσσαλο και τους πασσάλους αντίδρασης. Εγκατάσταση δοκιµαστικού πασσάλου. Εγκατάσταση άλλων τεσσάρων όµοιων πασσάλων (οι οποίοι θα δρουν ως εφελκυόµενοι πάσσαλοι) σε 2 ζεύγη διαµετρικά αντίθετα το ένα από το άλλο σε σχέση µε το δοκιµαστικό πάσσαλο. ύο (2) δοκιµές διείσδυσης κώνου στο κέντρο κάθε ισόπλευρου τριγώνου που δηµιουργείται από ένα ζεύγος εφελκυόµενων πασσάλων και το δοκιµαστικό πάσσαλο. Εκτέλεση δοκιµής πασσάλων στο δοκιµαστικό πάσσαλο όπου η δοκός φόρτισης θα χρησιµοποιεί τους υπόλοιπους 4 πασσάλους ως εφελκυόµενους πασσάλους. Η σύγκριση των τιµών από τη δοκιµή διείσδυσης κώνου πριν και µετά την έµπηξη των πασσάλων δείχνει την επιτυγχανόµενη βελτίωση του εδάφους και, εφόσον απαιτείται, αν πληρούνται τα κριτήρια για την εξάλειψη του κινδύνου ρευστοποίησης. Αν και ο δοκιµαστικός πάσσαλος δεν περιβάλλεται πλήρως από πασσάλους όπως θα συνέβαινε σε µια πασσαλοµάδα, η οριακή φόρτιση πασσάλου που µετράται θεωρείται αντιπροσωπευτική για πάσσαλο εντός της προτεινόµενης πασσαλοµάδας. Αυτό το φορτίο πασσάλου συσχετίζεται µε τις βελτιωµένες τιµές δοκιµής διείσδυσης κώνου για την εξαγωγή των καταλληλότερων τιµών για τους συντελεστές f s και f r. Το οριακό φορτίο των ακραίων πασσάλων στην πασσαλοµάδα θα µπορούσε να υπολογισθεί µε θεώρηση ενδιάµεσων συνθηκών µεταξύ της αρχικής και της βελτιωµένης δοκιµής διείσδυσης κώνου. Η συγκεκριµένη διάταξη πασσάλων κάνει επίσης δυνατή τη διενέργεια δοκιµής οριζόντιας φόρτισης τόσο στον εσωτερικό όσο και στους ακραίους πασσάλους µε τη χρήση γρύλου ανάµεσα στο δοκιµαστικό πάσσαλο και στο ένα ζεύγος πασσάλων αντίδρασης. Μια ένδειξη για τη συνολική συµπύκνωση (λαµβανοµένης υπόψη της εδαφικής εκτόπισης) θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί µε την εγκατάσταση ενός καννάβου χωροσταθµικών πασσαλίσκων πριν την τοποθέτηση των πασσάλων και την εκ νέου χωροστάθµησή τους µετά. Η διενέργεια δοκιµών διείσδυσης κώνου στις κατασκευασµένες πασσαλοµάδες κάνει δυνατή τη διεξαγωγή ελέγχων για τη φέρουσα ικανότητα των εγκατεστηµένων λειτουργικών πασσάλων και εάν έχει ικανοποιηθεί το κριτήριο της ρευστοποίησης. 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Σε κοκκώδες έδαφος, ένας πάσσαλος έµπηξης θα έχει µεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα από ένα φρεατοπάσσαλο ίδιου µήκους και διαµέτρου. Για πασσαλοµάδα, το όφελος από τους πασσάλους έµπηξης θα είναι µεγαλύτερο λόγω της αλληλεπίδρασης µεταξύ παρακείµενων πασσάλων. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 7

8 2. Οι συµβατικές µέθοδοι πασσάλων έµπηξης δεν προβλέπουν πάντα αρκετά καλά τις φέρουσες ικανότητες των πασσάλων και οι εκτιµήσεις τους είναι πολύ ευαίσθητες στις τιµές φ, K s και N q που υιοθετούνται. Η επιλογή των τιµών αυτών είναι σε σηµαντικό βαθµό υποκειµενική. 3. Αν δε ληφθεί υπόψη η υπερ-στερεοποίηση σε µέτριας πυκνότητας και πυκνή άµµο µε χρήση κατάλληλης τιµής K s, οι τιµές που θα δώσουν οι παραπάνω µέθοδοι για τα φορτία πασσάλων θα είναι µικρότερες από τις πραγµατικές. Επίσης, η τιµή K s για πασσσαλοµάδα πασσάλων έµπηξης θα είναι πάντα µικρότερη από την πραγµατική επειδή καµία µέθοδος δε λαµβάνει υπόψη της τη γενική βελτίωση του εδάφους λόγω επίδρασης της πασσαλοµάδας. 4. Η δοκιµή διείσδυσης κώνου θεωρείται ότι παρέχει την καλύτερη µέθοδο για την αξιόπιστη πρόγνωση της φέρουσας ικανότητας πασσάλου µέσω εµπειρικών συσχετισµών, αν και η δοκιµή αυτή δε µπορεί να προβλέψει άµεσα τη βελτίωση λόγω των αποτελεσµάτων της πασσαλοµάδας, αν δε γίνουν περαιτέρω δοκιµές µετά την έµπηξη των πασσάλων. Οι τρέχουσες εκτιµήσεις δοκιµών φόρτισης σε πασσάλους έµπηξης σε άµµο οδηγούν στο συµπέρασµα ότι είναι δυνατόν να εφαρµοστούν απλοί συσχετισµοί όµοιοι µε τους χρησιµοποιούµενους στο DIN 4014 και που αναφέρονται στο DIN 1054 αλλά χωρίς όριο στην τιµή τ mf. Οι τιµές αυτές δεν είναι οριστικές και εξαρτώνται ως ένα βαθµό από την επίδραση της κλίµακας και από το υλικό πασσάλων. 5. Σε κάθε σηµαντική θέση µε κοκκώδες έδαφος όπου θα απαιτηθεί µεγάλος αριθµός πασσάλων, ενδείκνυται η διενέργεια δοκιµών πασσάλων έµπηξης όπως περιγράφεται παραπάνω, ώστε να γίνει µια κατά προσέγγιση προσοµοίωση των βελτιωµένων εδαφικών συνθηκών που δηµιουργούνται σε πασσαλοµάδα για να καθοριστούν τα οριακά φορτία πασσάλων. 6. Οι δοκιµές CPT σε εγκατεστηµένες πασσαλοµάδες θα κάνουν δυνατό τον έλεγχο των εκτιµώµενων φερουσών ικανοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις σχεδιασµού. 7. Κατά πάσα πιθανότητα, τα µεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση πασσάλων έµπηξης επιτυγχάνονται σε χαλαρά έως µέτριας πυκνότητας κοκκώδη εδάφη. Οι πάσσαλοι έµπηξης είναι πιο αποτελεσµατικοί από τους φρεατοπασσάλους σε τέτοιου είδους εδάφη και ενέχουν λιγότερα προβλήµατα και κινδύνους, ιδιαίτερα κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης, η βελτίωση του εδάφους λόγω της επίδρασης της πασσαλοµάδας µπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο ρευστοποίησης που µπορεί να έχουν τέτοιου τύπου εδάφη στην Ελλάδα και να καταστήσει περιττή την εφαρµογή επιπρόσθετων τεχνικών βελτίωσης του εδάφους. 10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Beringen F.L., Windle D. and Van Hooydonk W.R. (1979) Results of loading tests on driven piles in sand. Recent developments in the design and construction of piles U.K. Inst. of Civil Eng., London, pp Chow F.C. (1995) Field measurements of sress interaction between displacement piles in sand, Ground Engineering. 3. DIN 1054: , Verification of the Safety of Earthworks and Foundations. 4. DIN 4014 (March 1990), Bored cast-inplace piles, Beuth Verlag GmbH, Berlin. 5. DIN 4026 (1975), Driven Piles- Manufacture, Dimensioning and Permissible Loads. 6. DIN EN 12699:2001, Execution of Special Geotechnical Work-Displacement Piles. 7. Fang H.Y., (1991), Foundation Engineering Handbook, Chapman&Hall, New York, 2 nd Ed. 8. Gregersen O.S., Aas G. & Dibiagio E. (1973), Load tests on friction piles in loose sand Proc. 8th Int. Conf. on Soil Mech. and Fdn. Eng., Moscow, pp. 2, Jardine, Chow, Overy and Standing (2005), ICP Design Methods for Driven Piles in Sands and Clays, Imperial College, London. Thomas Telford. 10. Lehane B and De Cock F (1999), Standard European Practice Estimating ultimate pile capacities from laboratory test data. European Foundations, Spring, 11. Poulos H.G, (1987), Piles and Piling, Section 52, Ground Engineer s Reference Book edited by F.G. Bell, Butterworths. 12. Tomlinson M.J, (1994), Pile design and construction practice, E & FN Spon, 4th Edition. 13. Tomlinson M.J., (1995), Foundation design and construction, Longman, 6th Edition. 14. US Army Corps of Engineers, No 1 (1993) Design of pile foundations -Technical Engineering and Design Guides, ASCE. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 8

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων»

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Pile Foundations of Steel Jackets Χατζηγιαννέλης, Ι. Λουκάκης, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Archirodon NV, Athens Engineering Department Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Ευχαριστώ για την Στήριξή σου!! Διάρκεια: 30 λεπτά Dr. C. Sachpazis Περιεχόμενα Γεωτεχνικές Εφαρμογές K 0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Διάλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Άσκηση Η15 Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Το γήινο μαγνητικό πεδίο αποτελείται, ως προς την προέλευσή του, από δύο συνιστώσες, το μόνιμο μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 d x dx Η διαφορική εξίσωση κίνησης ενός ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση: λ μx. Αν η μάζα d d του ταλαντωτή είναι ίση με =.5 kg, τότε να διερευνήσετε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A = 90 ) και πλευρές ΑΓ = 3 cm, ΒΓ = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm.

1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A = 90 ) και πλευρές ΑΓ = 3 cm, ΒΓ = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο (A = 90 ) και πλευρές = 3 cm, = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm. Να βρείτε: α) Το εµβαδό Ε Π της παράπλευρης επιφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική Ηµεροµηνία : 10 Φλεβάρη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 4 = 20 µονάδες ) Α.1. Οταν η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Βαθιές Θεμελιώσεις Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 -

ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 43598 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ... 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα