Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία"

Transcript

1 Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία Ι. Χατζηκαστένογλου Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποψήφια MEd: 17 ο Δημ. Σχολ. Κορυδαλλού Περίληψη Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν να διερευνήσει τις απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, αλλά και τη δυνατότητα χρήσης τους στην διδακτική διαδικασία. Επίσης, έγινε μία προσπάθεια καταγραφής της επίδρασης των παραγόντων, ατομικών και περιβαλλοντικών, που σχετίζονται με τις αντιλήψεις αυτές κι ενδεχομένως δημιουργούν αντιστάσεις στην ενσωμάτωση και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 38 δάσκαλοι Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής, οι οποίοι επιλέγησαν βάσει δειγματοληψίας χιονοστιβάδας και κλήθηκαν να συμπληρώσουν ανώνυμο ερωτηματολόγιο με διχοτομικές ερωτήσεις και ερωτήσεις της πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος είχαν θετικές στάσεις και αντιλήψεις αναφορικά με το ρόλο και την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία συσχετίστηκε σημαντικά με την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των ΤΠΕ, με την επιμόρφωσή τους σε θέματα ΤΠΕ, καθώς και με την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους πάνω σε θέματα ΤΠΕ. Λέξεις κλειδιά: στάσεις, αντιλήψεις, αυτοαποτελεσματικότητα, εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ, Α /βάθμια εκπαίδευση 1.Εισαγωγή Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί θέμα υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος. Τις τελευταίες δεκαετίες όλες οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες επιχειρούν, παράλληλα με το μάθημα της πληροφορικής, να ενσωματώσουν τη χρήση τους στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος (Κόμης, 2004). Ωστόσο, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη αντιμετώπισε προβλήματα που σχετίζονται με τις στάσεις και τις αντιλήψεις εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη χρήση τους στην τάξη, των εκπαιδευτικών. Η σημασία αυτής της σχέσης επισημαίνεται, τόσο από το πλήθος των μελετών που έχουν ήδη

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 διενεργηθεί στο δυτικό κόσμο (Βecta, 2004), όσο κι από τον περιορισμένο αριθμό μελετών που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο (Τζιμογιάννης, 2002). Σύμφωνα με τους Τζιμογιάννη και Κόμη (2004), έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο (Διαμαντάκη κ.ά Κορδάκη & Κόμης 2000 Κουστουράκης κ.ά. 2000), δείχνουν ότι η γενικά θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ συνοδεύεται από προσδοκίες αρνητικών συνεπειών σε επιμέρους τομείς, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις εκφράζονται με τρόπο έντονο και επισκιάζουν τη θετικότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η έλευση μιας νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η διεθνής βιβλιογραφία (Becta, 2004) έχει αναγνωρίσει δύο ειδών εμπόδια στην επιτυχή ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη σχολική αίθουσα: τα εξωτερικά, στα οποία περιλαμβάνονται διάφορα εξωγενή για τους εκπαιδευτικούς εμπόδια και τα εσωτερικά, στα οποία περιλαμβάνονται διάφορα εγγενή εμπόδια στους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις απέναντι στην χρήση των ΤΠΕ. Αυτό που σημειώνεται, ωστόσο, είναι πως κι αν ακόμα όλα τα εξωτερικά εμπόδια έπαυαν να υπάρχουν, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν θα ενσωμάτωναν αυτόματα την τεχνολογία στο έργο τους (Ertmer, 1999). Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη, είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ και στην εκπαιδευτική τους ένταξη (Mumtaz, 2000). Όπως αναφέρεται στη Λιακοπούλου (2010), οι στάσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ αποτελούν μια σύνθετη μεταβλητή, η οποία, σύμφωνα με το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας Technology Acceptance Model (ΤΑΜ), περιλαμβάνει αντιλήψεις για τις ΤΠΕ, όπως απόψεις για την αξία, τη χρησιμότητα και την ευκολία ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία (γνωστική διάσταση), και συναισθήματα όπως φόβος, άγχος ή ευχαρίστηση από τη χρήση ΤΠΕ (συναισθηματική διάσταση), που θεωρείται ότι διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική (Albirini, 2006 Ropp, 1999). Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας εκπαίδευσης για τις ΤΠΕ και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές τους δεν είναι επαρκώς καταγραμμένες στον ελληνικό χώρο. Παρότι οι εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους, αντιμετωπίζουν θετικά την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, οι προσεγγίσεις τους φαίνεται να έχουν περισσότερο καταναλωτικά χαρακτηριστικά παρά να είναι συγκροτημένες στη βάση ενός παιδαγωγικού πλαισίου που αξιοποιεί τις ΤΠΕ (Τζιμογιάννης, 2002). Η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να συμβάλλει στο σχετικό προβληματισμό που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, καταγράφοντας τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία του Ν. Αττικής. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι έρευνες στάσεων παρέχουν κοινωνικούς δείκτες των σκέψεων, προτιμήσεων και επιθυμιών μιας κοινότητας, παρέχουν κοινωνικούς δείκτες για την αλλαγή των πεποιθήσεων και έτσι, τις ευκαιρίες για επιτυχή

3 Πρακτικά 5 th CIE εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών (Baker, 1992). Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, επίσης, γιατί η βάση στην οποία θα στηριχτεί ο εκπαιδευτικός για την αναζήτηση της αυτοβελτίωσης και της επαγγελματικής του εξέλιξης, αλλά και της διατήρησης της επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα, συνίσταται από τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις, τις εικόνες, τις αξίες και στάσεις του (Ματσαγγούρας, 1998). Σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αξία και τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και να διερευνηθούν οι παράγοντες εκείνοι που τις επηρεάζουν. Ειδικότερα, θα γίνει προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αξία και χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία; 2. Ποιοι ατομικοί παράγοντες [το φύλο, η ηλικία, η προϋπηρεσία, καθώς και η αυτοαποτελεσματικότητα, (computer self-efficacy) και οι στάσεις των εκπαιδευτικών], δυσκολεύουν την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία; 3. Ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η επιμόρφωση για την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, το είδος και η θέση του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης, δυσκολεύουν την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία; 2. Μεθοδολογία Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποτελεί μια περιγραφική έρευνα επισκόπησης (Cohen, Manion & Morrison, 2008), στην οποία γίνεται προσπάθεια χαρτογράφησης των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης έναντι των ΤΠΕ, και της δυνατότητας χρήσης τους στην εκπαιδευτική πρακτική, µέσω της τεχνικής του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια καταγραφής της επίδρασης των παραγόντων που σχετίζονται με τις στάσεις αυτές. Η επιλογή του δείγματος έγινε βάση μιας δειγματοληψίας μη πιθανοτήτων (ή δειγματοληψίας σκοπιμότητας). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία χιονοστιβάδας, σύμφωνα με την οποία, αρχικά επιλέχθηκε μια μικρή ομάδα δασκάλων από διάφορα σχολεία, οι οποίοι, αφού ενημερώθηκαν και καθοδηγήθηκαν από την ερευνήτρια, αποτέλεσαν τους πληροφοριοδότες με τους οποίους προσδιορίστηκαν άλλα μέλη του πληθυσμού, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κι αυτά ως πληροφοριοδότες, κ.ο.κ. (Robson, 2010). Υποκείμενα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 38 εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Α/βάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία του Νομού Αττικής. Από αυτούς, 14 ήταν άντρες (36.8%) και 24 γυναίκες (63.2%) (Διάγραμμα 1):

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 Διάγραμμα 1. Κατανομή δείγματος ανά φύλο Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (31.6%) που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήκε στην ηλικιακή ομάδα από 41 μέχρι 45 έτη, ενώ το μικρότερο ποσοστό (2.6%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα από 51 έως 55 έτη. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων (76.3%), είχαν κάνει κάποιου είδους επιμόρφωση στις ΤΠΕ, με το 93.1% των επιμορφωμένων να έχουν παρακολουθήσει το Α Επίπεδο Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ και το 44.8% το Β Επίπεδο. Για τη διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις που επιλέχθηκαν ή διαμορφώθηκαν από ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε αντίστοιχες διεθνείς (Albirini, 2006 Kinzie, Delcourt & Powers, 1994), αλλά και ελληνικές έρευνες (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011 Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2005 Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004) και δομήθηκε σε πέντε άξονες. Ο πρώτος άξονας περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου που διερευνούσαν ατομικά/δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων (ηλικία, φύλο, προϋπηρεσία) και την επιμόρφωσή των εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ, ενώ ο δεύτερος άξονας περιελάμβανε ερωτήσεις που αναφέρονταν στον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου και στη θέση του, καθώς και στην ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης στο σχολείο. Οι τρεις επόμενοι άξονες αφορούσαν σε ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας, τύπου Likert, που αναφέρονταν: ο τρίτος άξονας, στις στάσεις των εκπαιδευτικών έναντι της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, ο τέταρτος, στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αξία και τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, ενώ ο πέμπτος, στις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους ως προς τη χρήση των ΤΠΕ, δηλαδή τη γνώμη που έχουν για την ικανότητα τους να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στην τάξη (computer self-efficacy). Όσον αφορά στη διαδικασία της έρευνας, αρχικά, και για να διασφαλιστεί ότι όλα τα ερωτήματα ήταν σαφή και κατανοητά, έγινε μια πιλοτική καταγραφή στο σχολείο της ερευνήτριας, στην οποία συμμετείχαν οι 10 εκπαιδευτικοί δάσκαλοι της Γενικής Αγωγής του σχολείου. Ακολούθησε μία εστιασμένη συζήτηση (focus group discussion) με τη συμμετοχή της ερευνήτριας, ώστε να καταγραφούν απορίες, αντιδράσεις σχετικά με όλη τη διαδικασία, κλπ. Ο προέλεγχος με την ομάδα εστίασης

5 Πρακτικά 5 th CIE (focus group) βοήθησε όχι μόνο στη βελτίωση της διατύπωσης των ερωτήσεων αλλά και σε άλλες πτυχές της μελέτης, όπως ήταν η έκταση του ερωτηματολογίου ή η διατύπωση της επιστολής που το συνόδευε ((Robson, 2010). Η ομάδα των 10 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στον προέλεγχο, δεν συμμετείχαν και στην κύρια έρευνα. Κατόπιν, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 5 δασκάλους από διαφορετικά σχολεία του Ν. Αττικής, οι οποίοι, αφού ενημερώθηκαν και καθοδηγήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ως πληροφοριοδότες και ανέλαβαν να διανείμουν με τη σειρά τους το ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους (Robson, 2010). Επιδόθηκαν 50 ερωτηματολόγια μαζί με τις οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους και οι δάσκαλοι μεσολαβητές φρόντισαν για τη διανομή, συγκέντρωση και επιστροφή τους. Επιστράφηκαν συμπληρωμένα 41, ενώ εξαιρέθηκαν από την ανάλυση 3, λόγω απουσίας αρκετών απαντήσεων. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από τους ίδιους τους ερωτώμενους (ύστερα από διευκρινιστικές οδηγίες των δασκάλων - συνδετικών κρίκων με την ερευνήτρια), έτσι ώστε να νιώθουν ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης κάθε ερωτηματολογίου υπολογίστηκε στα Αποτελέσματα Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με το λογισμικό SPSS 20. Όσον αφορά στον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων, φάνηκε ότι όλα τα σχολεία διαθέτουν Η/Υ, με ένα ποσοστό της τάξης του 84.2% να δηλώνει ότι οι υπολογιστές αυτοί βρίσκονται σε ειδικά εργαστήρια πληροφορικής, ενώ μόλις το 2.6% διαθέτει υπολογιστές σε όλες τις αίθουσες. Σε κάποια άλλη αίθουσα διαφορετική από το εργαστήριο υπολογιστών δηλώνει ότι έχει Η/Υ το 73.7% του δείγματος, ενώ ένα στα δύο σχολεία φαίνεται να έχει στη διάθεσή του και φορητούς υπολογιστές. Εννέα στα δέκα σχολεία έχουν στη διάθεσή τους βιντεοπροβολέα, ενώ πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό εκείνων που διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες (5.3%). Παράλληλα, εννέα στα δέκα σχολεία έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ τεχνική υποστήριξη οποιασδήποτε μορφής αναφέρει ότι διαθέτει το 18.4% των σχολείων του δείγματος. Στη συνέχεια εξετάστηκε η εσωτερική συνάφεια των παραγόντων που εξάγονται από τον τρίτο, τέταρτο και πέμπτο άξονα του ερωτηματολογίου και οι οποίοι αφορούν στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ, στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξία και τη χρησιμότητα των ΤΠΕ και την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία της εκτίμησης των συντελεστών είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των απαντήσεων του κάθε ερωτηματολογίου. Για να θεωρηθούν οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί έγκυρες, και ως συνέπεια τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας αξιόπιστα και αμερόληπτα, θα πρέπει η εκτιμηθείσα τιμή

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 του κάθε συντελεστή a να είναι υψηλότερη του 0.6. Χαμηλότερες τιμές του συντελεστή θα επιστήσουν την προσοχή τόσο στο χειρισμό των δεδομένων όσο και των αποτελεσμάτων. Από την ανάλυση φαίνεται ότι ο δείκτης αξιοπιστίας (Cronbach a) για κάθε σύνολο των 10 ερωτήσεων οι οποίες αφορούν τόσο στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ, όσο και στις αντιλήψεις τους, καθώς και στην αυτοαποτελεσματικότητά τους, λαμβάνουν αντίστοιχα τις τιμές a=0.905, a=0.699 και a= Το Γ και το Δ Μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβαναν από έναν πίνακα με 10 δηλώσεις προτάσεις που ζητούσαν από τους ερωτώμενους να περιγράψουν αντίστοιχα τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ και τις αντιλήψεις τους σχετικά με την αξία και χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Τόσο οι στάσεις των εκπαιδευτικών όσο και οι αντιλήψεις τους, μετρήθηκαν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, η οποία κυμαίνεται από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (Συμφωνώ απόλυτα). Υψηλότερη βαθμολογία υποδηλώνει θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, ενώ χαμηλότερη βαθμολογία υποδηλώνει λιγότερο θετική στάση. Από την ανάλυση των περιγραφικών μέτρων τάσης και διασποράς των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, και μετά από αντιστροφή της βαθμολογίας των αρνητικών δηλώσεων (Robson, 2010), φαίνεται ότι η μέση τιμή των παραγόντων είναι ίση με 3.86 για τις στάσεις και 3.55 για τις αντιλήψεις, γεγονός το οποίο υποδηλώνει θετικές στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αξία και χρησιμότητα των ΤΠΕ. Η τυπική απόκλιση αντίστοιχα είναι ίση με 0.74 για τις στάσεις και 0.46 για τις αντιλήψεις, τιμή η οποία δεν είναι υψηλή (δεδομένης της 5βαθμης κλίμακας) και η οποία φανερώνει μία ομόφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών. Οι μικρότερες παρατηρούμενες τιμές είναι αντίστοιχα 1.90 και 2.20 και οι μέγιστες 5 και Επιπλέον, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, για τον παράγοντα της αυτοαποτελεσματικότητας του Ε μέρους, η μέση τιμή είναι ίση με 3.43 και η τυπική απόκλιση 1.08, γεγονός που δηλώνει συγκρατημένα θετικές αντιλήψεις για τις γνώσεις και δεξιότητές των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ. Πίνακας 1. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις γνώσεις και δεξιότητές τους στη χρήση των ΤΠΕ. (αυτοαποτελεσματικότητα) Αυτοαποτελεσματικότη -τα των Εκπαιδευτικών Συνολικό Δείγμα Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή με τιμές τους μέσους όρους των απαντήσεων στις ερωτήσεις της κλίμακας των αντιλήψεων και η οποία ονομάστηκε Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ. Μελετήθηκε, κατόπιν, κατά πόσο, τόσο ο

7 Πρακτικά 5 th CIE παράγοντας του φύλου των εκπαιδευτικών, όσο και ο παράγοντας της ηλικίας τους, καθώς και ο παράγοντας των ετών προϋπηρεσίας τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Από την ανάλυση που έγινε παρατηρείται ότι οι παράγοντες του φύλου, της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην άποψη που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ (t=0.971, p>0.05/ F=0.976, p>0.05/ F=1.041, p>0.05 αντίστοιχα). Κατόπιν μελετήθηκε κατά πόσο οι παράγοντες των στάσεων των εκπαιδευτικών και της αυτοαποτελεσματικότητάς τους επηρεάζουν την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ. Για την ανάλυση αυτή έγινε χρήση του ελέγχου συσχετίσεων. Από τον πίνακα 2 παρατηρείται ότι υπάρχει ισχυρού βαθμού θετική συσχέτιση μεταξύ των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ και της ενσωμάτωσης και χρήσης τους στη διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο θετικές είναι οι στάσεις ενός εκπαιδευτικού απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, τόσο πιο εύκολα είναι σε θέση να τις ενσωματώσει στη διδασκαλία του (r=0.782, p<0.05). Παράλληλα, και για τον παράγοντα της αυτοαποτελεσματικότητας παρατηρείται ισχυρού βαθμού θετική συσχέτιση με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, όσο πιο υψηλή είναι η αυτοαποτελεσματικότητα ενός ατόμου, τόσο πιο πρόθυμο είναι να ενσωματώσει τις ΤΠΕ στη σχολική αίθουσα (r=0.499, p<0.05). Πίνακας 2. Συσχετίσεις Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ. Στάσεις των Εκπαιδευτικών Pearson Correlation ** p-value N 38 Αυτοαποτελεσματικότητα Pearson Correlation ** p-value N 38 Κατόπιν μελετήθηκε κατά πόσο ο παράγοντας της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι η μέση άποψη όσων έχουν λάβει επιμόρφωση αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία είναι θετική και ίση με 3.67, ενώ όσοι δεν έχουν επιμόρφωση εκφράζουν κατά μέσο όρο άποψη η οποία είναι ίση με 3.18 και η οποία είναι μέτρια. Η απόκλιση η οποία εντοπίζεται μεταξύ των απόψεων των δύο κατηγοριών κρίνεται ως

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 στατιστικά σημαντική. Συνεπώς, τα άτομα τα οποία έχουν επιμόρφωση εκφράζουν πιο θετική άποψη για την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ (t=2.378, p<0.05) (Πίνακας 4). Πίνακας 3. Άποψη των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ ανάλογα με το αν έχουν λάβει επιμόρφωση ή όχι Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Συνολικό Δείγμα Μέση Τιμή Πίνακας 4. T-test ανεξαρτήτων δειγμάτων Τυπική Απόκλιση Συνολικό Δείγμα ΝΑΙ ΟΧΙ Ενσωμάτω ση και Χρήση των ΤΠΕ. Ισότητα Διακυμάνσεων Μη Ισότητα Διακυμάνσεων Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df p-value Στη συνέχεια μελετήθηκε κατά πόσο ο παράγοντας της πιστοποίησης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Από τον πίνακα 5 φαίνεται ότι η μέση άποψη όσων έχουν λάβει πιστοποίηση αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία είναι θετική και ίση με 3.74, ενώ όσοι δεν έχουν πιστοποίηση εκφράζουν κατά μέσο όρο άποψη η οποία είναι ίση με 3.42 και η οποία είναι μέτρια. Η απόκλιση η οποία εντοπίζεται μεταξύ των απόψεων των δύο κατηγοριών κρίνεται ως στατιστικά σημαντική. Συνεπώς, τα άτομα τα οποία έχουν πιστοποίηση στις ΤΠΕ, εκφράζουν πιο θετική άποψη για την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (t=2.078, p<0.05) (Πίνακας 6).

9 Πρακτικά 5 th CIE Πίνακας 5. Άποψη των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ ανάλογα με το αν έχουν λάβει πιστοποίηση ή όχι Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Συνολικό Δείγμα Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Συνολικό Δείγμα ΝΑΙ ΟΧΙ Πίνακας 6. T-test ανεξαρτήτων δειγμάτων Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ. Ισότητα Διακυμάνσεων Μη Ισότητα Διακυμάνσεων Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed) Τέλος, εξετάστηκε εάν και κατά πόσο η ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ σχετίζεται με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί κατά μέσο όρο εκφράζουν θετική άποψη για την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ, ανεξαρτήτως του τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου στο οποίο διδάσκουν, καθώς όλα τα p-value είναι μεγαλύτερα του επιπέδου σημαντικότητας α=5%, συνεπώς δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. 4. Συζήτηση Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταγράφουν συνολικά θετικές στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάλυση δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ σε σχέση με τον παράγοντα φύλο, συμφωνώντας με τις διεθνείς έρευνες (Becta, 2004), αλλά και παλαιότερες ελληνικές στο χώρο της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011 Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2005), ενώ έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών στη Β/βάθμια εκπαίδευση (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010 Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Αυτό,

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 ενδεχομένως, επιβεβαιώνει παλαιότερη μελέτη (Shapka & Ferrari, 2003), η οποία έδειξε ότι, ενώ οι διαφορές φύλου σχετικά με τις ΤΠΕ περιορίζονται, υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές στις στάσεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν, με τις διαφορετικές στάσεις ανάμεσα στα δύο φύλα να εξακολουθούν να παραμένουν μεταξύ των καθηγητών της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Σχετικά με τον παράγοντα της ηλικίας, η ανάλυση της παρούσας έρευνας δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, αποτέλεσμα που συμφωνεί με τις διεθνείς έρευνες (Becta, 2004) και επιβεβαιώνει παλαιότερη έρευνα (Pelgrum, 1993), σύμφωνα με την οποία είχε εκτιμηθεί, ότι η σημασία αυτού του παράγοντα θα φθίνει στα επόμενα χρόνια, καθώς οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες. Όσον αφορά στον παράγοντα της προϋπηρεσίας, φάνηκε από την ανάλυση πως δεν είναι στατιστικά σημαντικός, σε αντίθεση με παλαιότερες μελέτες (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας φάνηκε ότι η αυτοαποτελεσματικότητα ως προς την χρήση των ΤΠΕ καθώς και η επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης με ΤΠΕ είναι σημαντικοί παράγοντες για την ενσωμάτωση και χρήση τους στη διδακτική διαδικασία. Αυτό είναι αντίστοιχο με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών (Becta, 2004), στις οποίες συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από πολλές χώρες του κόσμου, αλλά και με έρευνες που έγιναν στον ελληνικό χώρο (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011 Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2005), γεγονός που επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία, η οποία δείχνει πως η κατάλληλη κατάρτιση στη χρήση Η/Υ αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Becta, 2004). Εάν η εκπαίδευση είναι ανεπαρκής ή ακατάλληλη, τότε οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ικανοποιητικά προετοιμασμένοι κι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση για την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε και ο παράγοντας της πιστοποίησης της επιμόρφωσης σε γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ, κι ο οποίος αποδείχτηκε στατιστικά σημαντικός σε σχέση με την άποψη που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Όσον αφορά στις υπόλοιπες μεταβλητές που αφορούσαν στο σχολικό περιβάλλον, δηλαδή τη θέση και το είδος του τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και την τεχνική υποστήριξη, τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν πως δεν αποτελούν στατιστικά σημαντικούς παράγοντες στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, συμφωνώντας εν μέρει με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011), η οποία έδειξε ότι η υλικοτεχνική υποδομή μπορεί να επηρεάσει

11 Πρακτικά 5 th CIE θετικά την εκπαιδευτική χρήση, όταν οι Η/Υ είναι τοποθετημένοι μέσα στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας. 5. Συμπεράσματα Εισηγήσεις Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι συνολικά θετικές στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, φανερώνουν την προθυμία τους να υιοθετήσουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους ως μία καινοτόμο μορφή διδασκαλίας. Φαίνεται πως οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιούν αρκετά αποτελεσματικά τις ΤΠΕ, εξαιτίας τόσο των θετικών αντιλήψεων που επέδειξαν σχετικά με την ικανότητά τους για τη χρήση των ΤΠΕ, όσο και των θετικών αντιλήψεών τους σχετικά με την αξία και τη χρησιμότητά τους. Αποδεικνύεται πως οι δάσκαλοι του Ν. Αττικής θεωρούν τις ΤΠΕ ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο εξοικονομείται χρόνος και χρήμα και το οποίο βοηθά στην ενεργοποίηση των μαθητών και στην ενίσχυση της μάθησης. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, επελέγη με δειγματοληψία σκοπιμότητας, επομένως δεν είναι αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού, καθώς επίσης και το μικρό του μέγεθος (38 υποκείμενα), το οποίο σημαίνει πως το σύνολο των ποσοτικών αποτελεσμάτων έχει περισσότερο χαρακτήρα ενδείξεων παρά αδιάσειστων αποτελεσμάτων (Cohen et al, 2008). Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τα πορίσματα της μελέτης και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτά, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες συστάσεις: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια ποσοτική μελέτη και το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αποτελεί το μοναδικό μέσο για τη συλλογή δεδομένων. Συνίσταται, λοιπόν, η διενέργεια μιας ποιοτικής έρευνας, που θα στοχεύει στον ίδιο πληθυσμό, και μέσω συνεντεύξεων θα παρέχει εμπεριστατωμένες πληροφορίες, έτσι ώστε να εμπλουτιστούν τα πορίσματα της τρέχουσας μελέτης και να αναδειχθούν ζητήματα που δεν μπορεί να θίγονται κατά την ποσοτική έρευνα (Robson, 2010). Επιπλέον, σε μελλοντικές έρευνες θα είναι χρήσιμο να εξεταστεί πιο συστηματικά ο παράγοντας της πιστοποίησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ, αφού, ενώ στην παρούσα έρευνα φάνηκε πως είναι στατιστικά σημαντικός, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί σε παλαιότερες έρευνες. Χρήσιμο είναι, επίσης, να μελετηθούν και ορισμένες άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ, όπως η συνεργασία μεταξύ του διδακτικού προσωπικού για θέματα χρήσης ΤΠΕ, αλλά και ο ρόλος της ηγεσίας στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Ακόμη, συνίσταται η διενέργεια μελλοντικών ερευνών με διαφορετικούς πληθυσμούς, όπως οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής ή οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της Α /βάθμιας εκπαίδευσης ή ακόμα έρευνες με τον ίδιο πληθυσμό αλλά σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές εκτός του Ν. Αττικής.

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Τέλος, καθώς τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν στη Β/βάθμια εκπαίδευση (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010 Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004), προτείνεται η διενέργεια μιας συγκριτικής μελέτης μεταξύ των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διαπιστωθεί εάν πραγματικά διαφοροποιούνται οι παράγοντες που καθορίζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων απέναντι στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Αναφορές Albirini, A. (2006). Teachers attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL teachers. Computers & Education, In Press. Baker, C. (1992). Attitudes and Language. Clevedon, Philadelphia, Adelaide: Multilingual Matters, BECTA ICT Research (2004). Α review of the research literature on barriers to the uptake of ICT by teachers. Ανακτήθηκε: Νοέμβριος 23, 2011 από Cohen, L., Manion, L, Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ertmer, P.E.A. (1999). Examining teachers beliefs about the role of technology in the elementary classroom. Journal of Research on Computing in Education, 32 (1), IBM SPSS Statistics 20 Kinzie, M. B., Delcourt, M. A. B., & Powers, S. M. (1994). Computer technologies: Attitudes and self efficacy across undergraduate disciplines. Research in Higher Education, 35(6), Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers use of information and communications technology: a review of the literature. Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(3), Pelgrum, W. J. (1993). Attitudes of school principals and teachers towards computers: does it matter what they think? Studies in Educational Evaluation, 19 (2),

13 Πρακτικά 5 th CIE Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. (Νταλάκου, Β., Βασιλικού, Β. μετάφρ.) Αθήνα: Gutenberg. (Πρωτότυπη έκδοση 1993). Ropp, M. M. (1999). Exploring individual characteristics associated with learning to use computers in preservice teacher preparation. Journal of Research on Computing in Education, 31(4), Shapka, J. D., & Ferrari M. (2003). Computer-related attitudes and actions of teacher candidates, Computers in Human Behavior, (19), Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Διαμαντάκη, Κ., Ντάβου, Μ. & Πανούσης, Γ. (2001). Νέες Τεχνολογίες και Παλαιοί Φόβοι στο Σχολικό Σύστημα. Αθήνα: Παπαζήσης. Κορδάκη Μ. & Κόμης Β. (2000). Αντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής σχετικά με τη φύση του αντικειμένου και τον τρόπο εισαγωγής του στην εκπαίδευση. Στο: Κόμης Β. (επιμ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». (σ ). Πάτρα. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. & Κατσίλλης, Γ. (2000). Κοινωνιολογική προσέγγιση του αυτοαξιολογούμενου στρες σε δασκάλους εξαιτίας της εισόδου των «Νέων Τεχνολογιών» στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 110, Λιακοπούλου, Ε. (2010). Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Εμπόδια και προτάσεις αντιμετώπισης. Στο: Τζιμογιάννης Α. (επιμ.), Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Τόμος ΙΙ (σ ). Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία της διδασκαλίας: η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. Μητσιοπούλου, Ό., Βεκύρη, Ι. (2011). Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. Πρακτικά 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», (σ ). Πάτρα.

14 14 Conferrence on Informatics in Education 2013 Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αλεξόπουλος, Χ., Γούτσος, Χ., Σκαλτσάς, Α., & Τάσιος, Δ. (2005). Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας: Πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας να τις εφαρμόσουν στη σχολική πρακτική; Επιστημονική Επετηρίδα «Αρέθας», (3), Σχορετσανίτου, Π., Βεκύρη, Ι., (2010). Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: παράγοντες πρόβλεψης της εκπαιδευτικής χρήσης. Στο: Τζιμογιάννης Α. (επιμ.), Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Τόμος ΙΙ (σ ). Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τζιμογιάννης, Α. (2002), Προετοιμασία του σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Προς ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, Τζιμογιάννης, Α. & Κόμης, Β. (2004). Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Στο: Μ. Γρηγοριάδου (επιμ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Τόμος Α, (σ ). Αθήνα. Abstract The objective of this research was to investigate the attitudes, opinions and perceptions of primary school teachers towards ICT, and the ability to use them in the teaching process. Also, an attempt was made to record the impact of factors, individual and environmental, associated with these attitudes and may create resistance to integration and use in the educational process. The sample of this study was 38 teachers of General Education of W. Attica, who were asked to complete an anonymous questionnaire with divisive questions and questions of the fivepoint Likert scale. The results of statistical analysis showed that the majority of teachers in the sample had positive attitudes and perceptions regarding the role and integration of ICT in the educational process, while the integration of ICT in teaching was significantly correlated with self-efficacy of teachers in the use of ICT, their training in ICT, and the certification of knowledge and skills on ICT. Keywords: attitudes, perceptions, computer self-efficacy, integration and use in the educational process, primary education.

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης

Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης Α. Καρατράντου 1, X. Παναγιωτακόπουλος 2 1 ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, a.karatrantou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 545 Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ό λγα Μητσιοπούλου1, Ιωάννα Βεκύρη2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 829 ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αθανάσιος Τζιµογιάννης Τµήµα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α εξάμηνο 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις για την επιστημονική έρευνα users.sch.gr/abouras

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 695 Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Views of primary school teachers in the attempt to integrate ICT in education Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 395 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 837 Η επίδραση του άγχους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έναντι των Νέων Τεχνολογιών στην ενσωμάτωση τεχνολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 Εργασίες - Παρανοήσεις στην κατανόηση εννοιών από μαθητές και εκπαιδευτικούς (misconceptions)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 795 Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, 2

Α Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, 2 Οι στάσεις των καθηγητών των Αρσακείων Γυμνασίων απέναντι στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία Δρ Κατηνιώτης Παντελής 1, Αργυράκης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση

Απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 8ο, 5-18, 2016 Απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών. Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών. Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους

Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 και Βασίλης Κόµης 2 1 Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Εμπόδια και προτάσεις αντιμετώπισης

Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Εμπόδια και προτάσεις αντιμετώπισης Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Εμπόδια και προτάσεις αντιμετώπισης Ευστρατία Λιακοπούλου teliak@sch.gr Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης Περίληψη Η χρήση των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο είναι περιορισμένη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία

Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία Παναγιώτα Σύψα 1, Νικόλαος Μάνεσης 2, Μαρία Κορδάκη 3 nikgiota@otenet.gr, nmanesis@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση

Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 53. 07 p 3 6 9_378 9/1/08 7:29 PM Page 371 - e - Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασίλης Γιαλαμάς, Κλεοπάτρα Νικολοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Βασιλειάδου Πολυξένη 1, Κουρούς Ιωάννης 2, Μαστρανέστης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Β. Ζέττα 1, Σ. Παπακωνσταντίνου 2, Γ. Αποστολίδης 3 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα