πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 208/2014 Θέµα: «Επέκταση χερσαίας ζώνης και καθορισµός θαλάσσιας ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου» Πάτµος και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 14 η του µηνός εκεµβρίου έτους 2014, ηµέρα Κυριακή και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, κατόπιν της υπ αριθµ. 2341/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»), σύµφωνα µε την οποία: «Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση....αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου». Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, επειδή επί συνόλου δεκαπέντε (15) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Στόικος Γρηγόριος, ήµαρχος Πάτµου, Πρόεδρος 1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου 2. Σπυροµήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος 2. Κανέλλης Ιωάννης 3. Ευγενικός Πανάγος 3. Μιχελή Παρασκευή 4. Μαύρου Νοµική, Αναπλ. Μέλος 4. Μεραµπελιώτης Βασίλειος 5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών 5. Καρπαθάκης Νικόλαος 6. Γαµπιέρης Θεολόγος 6. Κοκκίνη Φωτεινή 7. Μακρή Άννα 7. Κοντραφούρης Μιχαήλ 8. Σιάρµπας Στυλιανός, Λιµ/χης Πάτµου Αν και εκλήθησαν νόµιµα και έγκαιρα. Ακόµη, παρίσταται το αναπληρωµατικό µέλος κ. Κάβουρας Λάζαρος, το οποίο δεν υποκαθιστά τακτικό µέλος και µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Επίσης, παρίστανται η κα Κάππου Αναστασία, ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για τεχνικά ζητήµατα. 1

2 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10 ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου: 1) Τα άρθρα του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 1 του Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». 3) Την υπ αριθµ /05/90/ Εγκύκλιο του Υ.Ε.Ν. 4) Την υπ αριθµ. Κ 667/ Απόφαση του Νοµάρχη ωδεκανήσου (ΦΕΚ 267 / ) περί καθορισµού ορίων αιγιαλού & παραλίας στη θέση «Πούντο Πτέρη» νήσου Πάτµου. 5) Την υπ αριθµ. 3662/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, µε θέµα «Καθορισµός ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην παραλιακή περιοχή µε την επωνυµία Σκάλα, του ήµου Πάτµου, της Νήσου Πάτµου, Νοµού ωδεκανήσου» (ΦΕΚ 144 / ). 6) Την υπ αριθµ. 4428/1390/ Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, µε θέµα: «Επικύρωση έκθεσης καθορισµού ορίων Αιγιαλού στη Θέση «Αγία Θεοφανώ», ήµου Πάτµου, Νήσου Πάτµου, Νοµού ωδεκανήσου» (ΦΕΚ 48 / ). 7) Την υπ αριθµ /9056/ Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, µε θέµα: «Επικύρωση έκθεσης καθορισµού των ορίων Αιγιαλού στη θέση «Άγιος Σωστής», ήµου Πάτµου, Νήσου Πάτµου, Νοµού ωδεκανήσου» (ΦΕΚ 426 / ). 8) Την υπ αριθµ /14716/ Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, µε θέµα: «Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισµού των ορίων Αιγιαλού, της Παραλίας και καθορισµού του Παλιού Αιγιαλού στη θέση Νετιά, ήµου Πάτµου, Νήσου Πάτµου, Νοµού ωδεκανήσου» (ΦΕΚ 633 / ). 9) Την υπ αριθµ /10179/ Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, µε θέµα: «Καθορισµός χερσαίας Ζώνης Σκάλας Νήσου Πάτµου» (ΦΕΚ 378 Α.ΑΠ./ ). 10) Το άρθρο 44 του Ν. 4150/2013, σύµφωνα µε το οποίο οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης των λιµένων διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σηµασίας και µείζονος ενδιαφέροντος υποχρεούνται εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη δηµοσίευσή του να προβούν στη σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος και της Μελέτης ιαχείρισης (Master Plan) για τους λιµένες ευθύνης τους. 11) Το γεγονός ότι κατά την εκπόνηση του Master Plan του λιµένα Σκάλας Πάτµου προέκυψε το συµπέρασµα ότι τα υφιστάµενα λιµενικά έργα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του λιµένα Πάτµου και για το λόγο αυτό υπάρχει αδήριτη ανάγκη επέκτασής του, µε την κατασκευή νέου προβλήτα για την παραβολή των κρουαζιεροπλοίων, καθώς και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των ερασιτεχνών αλιέων σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της καθορισµένης χερσαίας ζώνης λιµένα. 12) Το υπ αριθµ. Φ.544.5/13/8/ έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: «Ανεξάρτητα από τα παραπάνω επισηµαίνεται ότι από το άρθρο 18 του Ν. 2971/2001 προβλέπεται ότι καθορίζεται έκταση ξηράς και θάλασσας, συνεχής ή διακεκοµµένη και ότι η 2

3 έκταση αυτή καλείται ζώνη λιµένα και διακρίνεται σε χερσαία και θαλάσσια. Συνεπώς εκτός από τον ως άνω καθορισµό ορίων ΧΖΛ, ο αρµόδιος φορέας θα πρέπει να προβεί το συντοµότερο και σε καθορισµό ορίων Θαλάσσιας Ζώνης Λιµένα (ΘΖΛ). Ο τρόπος µε τον οποίο αυτά χαράσσονται καθορίζεται σαφώς από το άρθρο 20 του Ν. 2971/2001». 13) Την υπ αριθµ. 78/2014 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Απευθείας ανάθεση της Τοπογραφικής µελέτης: Επέκταση της χερσαίας και καθορισµός της θαλάσσιας ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου στη Θεριανού Μαρία µε το ποσό των 9.442,83 πλέον Φ.Π.Α.». 14) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ( Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταµείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρµοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, την πρόταση προς ΥΘΥΝΑΛ ορισµού αποφαινοµένων οργάνων, συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου». Κατόπιν, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας κ. Καρακατσάνη Γεώργιο, ο οποίος ενηµέρωσε το Σώµα ότι η χερσαία ζώνη του λιµένα Σκάλας Πάτµου αποτελείται από δύο τµήµατα. Το πρώτο άρχεται από την περιοχή του ξενοδοχείου Blue Bay και φθάνει έως το εστιατόριο ιδιοκτησίας Τσοχαλή και το δεύτερο άρχεται από τον µικρό µώλο όπου πλαγιοδετεί το περιπολικό σκάφος του Λιµενικού Σώµατος και φθάνει έως το εκκλησάκι του Αγίου Θωµά, στην περιοχή «Πούντος του Φτέρη». εδοµένου ότι κατά κοινή οµολογία οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις του λιµένα Σκάλας Πάτµου δεν επαρκούν για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόµενων αναγκών, διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε και κατά την σύνταξη του Master Plan, υπάρχει ανάγκη για την αµφίπλευρη επέκταση της χερσαίας ζώνης του λιµένα Σκάλας Πάτµου, προκειµένου η Υπηρεσία µας να καταστεί φορέας διοίκησης και διαχείρισης των περιοχών στις οποίες θα πρέπει να κατασκευαστούν τα απαιτούµενα νέα έργα (προβλήτας για την παραβολή κρουαζιεροπλοίων και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των ερασιτεχνών αλιέων). Παράλληλα, υπάρχει ανάγκη καθορισµού και θαλάσσιας ζώνης του λιµένα Σκάλας Πάτµου, σύµφωνα µε το προαναφερθέν έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Κατόπιν, ο Πρόεδρος πρότεινε τη λήψη Απόφασης για την επέκταση της χερσαίας ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου, όπως φαίνεται στο από Αύγουστο 2014 τοπογραφικό βυθοµετρικό διάγραµµα (αποτελούµενο από πέντε πινακίδες) σε κλίµακα 1:500 (το οποίο συνέταξε η Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Μαρία Α. Θεριανού για λογαριασµό του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και θεώρησε η Αιγαίου κα Μάργα Ακρίδη Γεωργία) και σηµειώνεται µε συνεχόµενη πράσινη τεθλασµένη γραµµή µε 3

4 διακόσιες πενήντα δύο (252) κορυφές (από 1 έως και 252), οι συντεταγµένες των οποίων αναγράφονται επ αυτού. Επίσης, τον καθορισµό της θαλάσσιας ζώνης του λιµένα Σκάλας Πάτµου, όπως φαίνεται στο από Αύγουστο 2014 τοπογραφικό βυθοµετρικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:2.000 (το οποίο συνέταξε η Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Μαρία Α. Θεριανού για λογαριασµό του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και θεώρησε η Προϊσταµένη του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της.τ.ε. ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα Μάργα Ακρίδη Γεωργία) και σηµειώνεται µε συνεχόµενη πράσινη τεθλασµένη γραµµή µε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) κορυφές (1, από 51 έως και 32, από 291 έως και 293, από 112 έως και 83, από 252 έως και 217, από 253 έως και 290, από 157 έως και 192, 1), οι συντεταγµένες των οποίων αναγράφονται επ αυτού. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τα άρθρα του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 1 του Ν. 3153/2003, την υπ αριθµ /05/90/ Εγκύκλιο του Υ.Ε.Ν., την υπ αριθµ. Κ 667/ Απόφαση του Νοµάρχη ωδεκανήσου, την υπ αριθµ. 3662/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, τις υπ αριθµ. 4428/1390/ , 38549/9056/ , 72490/14716/ και 46511/10179/ Αποφάσεις της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, το άρθρο 44 του Ν. 4150/2013, το γεγονός ότι κατά την εκπόνηση του Master Plan του λιµένα Σκάλας Πάτµου προέκυψε το συµπέρασµα ότι τα υφιστάµενα λιµενικά έργα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του, το υπ αριθµ. Φ.544.5/13/8/ έγγραφο του Γ.Ε.Ν., την υπ αριθµ. 78/2014 προηγούµενη Απόφασή του, το από Αύγουστο 2014 τοπογραφικό βυθοµετρικό διάγραµµα (αποτελούµενο από πέντε πινακίδες µε α/α Τ1 έως και Τ5) σε κλίµακα 1:500 και το από Αύγουστο 2014 τοπογραφικό βυθοµετρικό διάγραµµα (αποτελούµενο από µία πινακίδα µε α/α Τ6) σε κλίµακα 1: (το οποίο συνέταξε η Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Μαρία Α. Θεριανού για λογαριασµό του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και θεώρησε η Αιγαίου κα Μάργα Ακρίδη Γεωργία), το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α 1. Εγκρίνει την επέκταση της χερσαίας ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου, προκειµένου αυτή να οριοθετηθεί όπως φαίνεται στο από Αύγουστο 2014 τοπογραφικό βυθοµετρικό διάγραµµα (αποτελούµενο από πέντε πινακίδες µε α/α Τ1 έως και Τ5) σε κλίµακα 1:500 (το οποίο συνέταξε η Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Μαρία Α. Θεριανού για λογαριασµό του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και θεώρησε η Αιγαίου κα Μάργα Ακρίδη Γεωργία) και σηµειώνεται µε συνεχόµενη πράσινη τεθλασµένη γραµµή µε 4

5 διακόσιες πενήντα δύο (252) κορυφές (από 1 έως και 252), οι συντεταγµένες των οποίων αναγράφονται επ αυτού, αφού προηγουµένως ληφθούν οι γνωµοδοτήσεις των συναρµοδίων υπηρεσιών. 2. Εγκρίνει τον καθορισµό της θαλάσσιας ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου, όπως φαίνεται στο από Αύγουστο 2014 τοπογραφικό βυθοµετρικό διάγραµµα (αποτελούµενο από µία πινακίδα µε α/α Τ6) σε κλίµακα 1:2.000 (το οποίο συνέταξε η Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Μαρία Α. Θεριανού για λογαριασµό του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και θεώρησε η Προϊσταµένη του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της.τ.ε. ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα Μάργα Ακρίδη Γεωργία) και σηµειώνεται µε συνεχόµενη πράσινη τεθλασµένη γραµµή µε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) κορυφές (1, από 51 έως και 32, από 291 έως και 293, από 112 έως και 83, από 252 έως και 217, από 253 έως και 290, από 157 έως και 192, 1), οι συντεταγµένες των οποίων αναγράφονται επ αυτού, αφού προηγουµένως ληφθούν οι γνωµοδοτήσεις των συναρµοδίων υπηρεσιών. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 208/2014. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Στόικος Γρηγόριος Τα Μέλη Σπυροµήλιος Χρήστος Ευγενικός Πανάγος Μαύρου Νοµική Μάγγος Φώτιος Γαµπιέρης Θεολόγος Μακρή Άννα Σιάρµπας Στυλιανός Ακριβές Αντίγραφο Πάτµος, 16/12/2014 Ο Πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Στόικος Γρηγόριος Κάππου Αναστασία 5