1 Συ ν ή θ η Συ μ π τ ώ μ α τ α...19 Πό ν ο ς σ τ η ν Κο ι λ ι ακ ή Χώ ρ α... 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Συ ν ή θ η Συ μ π τ ώ μ α τ α...19 Πό ν ο ς σ τ η ν Κο ι λ ι ακ ή Χώ ρ α... 19"

Transcript

1 Πε ρ ι ε χό μ ε ν α 1 Συ ν ή θ η Συ μ π τ ώ μ α τ α...19 Πό ν ο ς σ τ η ν Κο ι λ ι ακ ή Χώ ρ α Πό ν ο ι σ τ η ν Πλ ά τ η Πό ν ο ς σ το Θώ ρ α κ α Κο λ ικ ό ς Δυ σ κο ι λι ό τ η τα Βή χ α ς Διάρροια Εγ κ ό π ρ ισ η Νυ χ τ ε ρ ι νή Εν ο ύ ρ η σ η (Ακ ρ ά τ ε ι α Ού ρ ω ν) Λιπ ο θ υ μ ία Πυ ρ ε τ ό ς Πο ν ο κ έ φ α λ ο ς Χω λ ό τ η τ α Πρ ή ξ ι μο ή Πό ν ο ς σ το Όσ χ ε ο Οδ ο ν τ ο φ υ ΐ α Αν ω μ α λ ί ες ο ύ ρ ω ν κ α ι κ ο π ρ ά ν ω ν Εμ ε τ ό ς Το Νε ο γ έ ν ν η τ ο...67 Το Σχ ή μ α Το υ Κε φ α λ ιο ύ Το υ Μω ρ ο ύ Σα ς Συ ν ή θ η Πρ ο β λ ή μα τα τ ο υ Θη λ α σ μ ο ύ Λό ξ ι γκ α ς Απ ώ λ ε ι α Βά ρ ο υ ς κ α ι Αφ υ δ ά τ ω σ η σ τα Νε ο γ έ ν ν η τ α Ίκ τ ε ρ ο ς τ ω ν Νε ο γ ν ώ ν Απ ό φ ρ α ξ η Δα κ ρ υ ϊ κ ο ύ Πό ρ ο υ Αν ί χν ε υ σ η Ασ θ ε ν ε ι ώ ν σ τα Νε ο γ έ ν ν η τ α Δε ρ μ α τ ο λ ο γ ικ ά Πρ ο β λ ή μα τα Νε ο γ ν ώ ν Στ ο μ α τ ικ ή Μο ν ι λία σ η Πρ ο β λ ή μα τα Ομ φ ά λ ιο υ Λώ ρ ο υ Σύ ν δ ρ ο μ ο Αιφνίδιου Βρ ε φ ικ ο ύ Θα ν ά τ ο υ Πα ι δ ι κά Λο ι μ ώ δη Νο σ ή μ α τ α...83 Αλ λ α ν τ ία σ η Βρογχιολίτιδα Κυτταρίτιδα Αν ε μ ο β λ ο γ ιά Κυ τ τ α ρ ο μ ε γ α λ ο ϊό ς Εν τ ε ρ ο ϊό ς Coxsack ievirus Ψε υ δ ο μ ε μ β ρ α ν ώ δ η ς Λαρυγγίτιδα Νό σ ο ς α π ό Αμ υ χ ή Γά τ α ς Κο ι ν ό Κρ υ ο λ ό γ η μ α Διφθερίτιδα, πολιομυελίτιδα, τ έ τ α ν ο ς, κ ο κ ίτ η ς κ α ι λ ο ίμ ω ξ η α π ό α ι μ ό φ ι λο τ η ς ι ν φ λο υ έ ν τ ζ α ς τ ύ π ο υ Β Εγκεφαλίτιδα Λο ι μ ώδ ε ς Ερ ύ θ η μ α (Πέ μ π τ η Νό σ ο ς) Νε κ ρ ω τ ικ ή Περιτονειίτιδα Γα σ τρ ε ν τ ε ρ ί τ ι δα... 99

2 Γιαρδίαση Νό σ ο ς Χε ι ρ ώ ν, Πο δ ώ ν κ α ι Στ ό μ α τ ο ς Ηπα τ ί τ ι δα Λο ίμ ω ξ η α π ό Ιό Απ λ ο ύ Έρ π η τ α HIV/AIDS Λο ι μ ώδ η ς Μο ν ο π υ ρ ή ν ω σ η Γρ ί πη Μπ ο ρ ρ ε λ ί ω ση ή Νό σ ο ς Ly m e Ελ ο ν ο σ ία Ιλ α ρ ά, Παρ ω τ ί τ ι δα κ α ι Ερ υ θ ρ ά Μηνιγγίτιδα Οσ τ εο μυ ε λί τ ι δα κ α ι Ση π τ ικ ή Αρ θ ρ ί τ ι δα Μέ σ η Ωτ ί τ ι δα Οξ ύ ο υ ρ ο ι (Νη μ α τ ο σ κ ώ λ η κ ε ς) Πν ε υ μ ο ν ία Λύ σ σ α Βρ ε φ ικ ή Ρο δά ν θ η Μό λ υ ν σ η α π ό Σα λ μ ο ν έ λ α (Σα λ μ ο ν έ λ ω σ η) Σο β α ρ ό Οξ ύ Αν α π ν ε υ σ τ ικ ό Σύ ν δ ρ ο μ ο (SARS) Οσ τρ α κ ιά Έρ π η ς Ζω σ τ ή ρ α ς Παραρρινοκολπίτιδα Αμ υ γ δ α λ ίτ ιδ α κ α ι Στρ ε π το κο κ κ ι κ ή Αμ υ γ δ α λ ίτ ιδ α Το ξ ο π λ ά σ μ ω σ η Φυ μ α τ ί ω ση Τυ φ ο ε ιδ ή ς Πυ ρ ε τ ό ς Ουρολοιμώξεις Ιό ς Δυ τ ικ ο ύ Νε ίλ ο υ Αν ά π τ υ ξ η κ α ι Δι α τ ρ ο φ ή Αν ε π α ρ κ ή ς Αν ά π τ υ ξ η Αν ώ μ α λ η Αν ά π τ υ ξ η τ ο υ Κε φ α λ ιο ύ : Μι κρ ο κ ε φ α λί α κ α ι Μα κρ ο κ ε φ α λί α Πα χ υ σ α ρ κ ία Κα κ έ ς Δι α τρ ο φ ι κ έ ς Συ ν ή θ ει ες Χα μ η λ ό α ν ά σ τ η μ α Αλ λ ε ρ γ ί ε ς Άσ θ μ α κ α ι Συ ρ ίτ τ ο υ σ α Αν α π ν ο ή Χρ ό ν ι α Κν ί δ ω ση Αντιδράσεις σ ε Φά ρ μ α κ α Τρ ο φ ι κ έ ς Δυ σ α ν ε ξ ί ες Αλ λ ε ρ γ ικ ή Ρινίτιδα Αν α π τ υ ξ ι α κά Πρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι Σχ ο λ ι κά Ζη τ ή μ α τ α Αν α π τ υ ξ ι α κ ή Κα θ υ σ τ έ ρ η σ η Δι α τ α ρ αχ ή Ελ λ ε ι μ μ α τ ικ ή ς Πρ ο σ ο χ ή ς -Υπ ε ρ κ ι ν η τ ικ ό τ η τ α ς (ADHD) Δι α τ α ρ αχ έ ς τ ο υ Φά σ μ α τ ο ς τ ο υ Αυ τ ισ μ ο ύ : Αυ τ ισ μ ό ς, Διά χ υ τ ε ς Αν α π τ υ ξ ι ακ έ ς Δι α τ α ρ αχ έ ς κ α ι Σύ ν δ ρ ο μ ο Asperger Διανοητική Αν α π η ρ ία, Αν α π τ υ ξ ι α κ ή Αν α π η ρ ία κ α ι Νο η τ ικ ή Κα θ υ σ τ έ ρ η σ η Μα θ η σ ι ακ έ ς Αν α π η ρ ί ες Σχ ο λ ικ ή Φο β ία κ α ι Απ ο φ υ γ ή Κα θ υ σ τ έ ρ η σ η Ομ ι λία ς κ α ι Γλ ώ σ σ α ς...179

3 7 Πρ ο β λ ή μ α τ α Ύπ ν ο υ Δυ σ κ ο λ ία Επ έ λ ε υ σ η ς Ύπ ν ο υ Ύπ ν ο ς σ το Ίδ ιο Κρ ε β ά τ ι Νυ χ τ ε ρ ι νή Αφ ύ π ν ισ η Εφ ιά λ τ ε ς Νυ χ τ ε ρ ι ν ό ς Τρ ό μ ο ς Υπ ν ο β α σ ία Συ μ π ε ρ ι φ ο ρά Ιδιοσυγκρασία κ α ι Πρ ο β λ ή μα τα Ιδιο σ υ γ κ ρ α σ ία ς Δι α τ α ρ αχ έ ς Άγ χ ο υ ς Πέ ν θ ο ς: Αν τ ι με τ ω π ί ζ ο ν τ α ς τ η ν Απ ώ λ ε ι α Κρίσεις Κρ α τ ή μ α τ ο ς τ η ς Αν α π ν ο ή ς Εκ φ ο β ισ μ ό ς (Bullying) Κα κ ο π ο ίη σ η Παιδιών Κα τ ά θ λ ιψ η Κο ι νέ ς Συ ν ή θ ει ες: Πιπ ίλ ισ μ α τ ο υ Αν τ ί χ ει ρ α κ α ι Ον υ χ ο φ α γ ία Επιθετική-Εν α ν τ ιω μ α τ ικ ή Συ μπ ε ρ ι φ ορ ά Φο β ί ες Άγ χ ο ς Απ ο χ ω ρ ισ μ ο ύ Αδ ε λ φ ικ ό ς Αν τ α γ ω ν ισ μ ό ς Τρ α υ λ ισ μ ό ς Εκ ρ ή ξ ε ι ς Θυ μ ο ύ Τικ κ α ι Σύ ν δ ρ ο μ ο To u r e t t e Ορ θ ο π ε δ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Πό ν ο ι Αν ά π τ υ ξ η ς Στ ρ ε β λ ο π ο δία Γι α τί τα Πό δ ι α τ ο υ Παιδιού μ ο υ δ ε ν Είν α ι Ίσ ι α; Συ γ γ ε ν έ ς Εξ άρ θ ρ η μα Ισ χ ί ου (Συ γ γ ε ν ή ς Δυ σ π λ α σ ία Ισ χ ί ου) Νό σ ο ς Os g o o d-sc h l a t t e r Νό σ ο ς Per thes (Νό σ ο ς Le g g-ca l v e -Per thes) Σκ ο λ ί ω ση Σπ ο ν δ υ λ ό λ υ σ η κ α ι Σπ ο ν δ υ λ ο λ ί σ θη σ η Ρε υ μ α τ ι κ έ ς Πα θ ή σ ε ι ς Αυ τ ο ά ν ο σ α Νο σ ή μα τα Πορ φ ύρ α He n o c h-sc h o n l e i n Νε α ν ικ ή Ρε υ μ α τ ο ε ιδ ή ς Αρ θ ρ ί τ ι δα Νό σ ο ς Ka w a s a k i Με τ α λ ο ι μ ώδ η ς Αρ θ ρ ί τ ι δα Αν τ α ν α κ λ α σ τ ικ ή Συ μ π α θ η τ ικ ή Δυ σ τ ρ ο φ ία Αλγ ο δυ σ τ ρ ο φ ία Ή Εν τ ο π ισ μ έ ν ο (Περιοχικό Σύ ν δ ρ ο μ ο Πό ν ο υ) Συ σ τ η μα τ ι κό ς Ερ υ θ η μ α τ ώ δη ς Λύ κ ο ς Γε ν ε τ ι κά Με τ α β ο λ ι κά Νο σ ή μ α τ α Γε ν ικ έ ς Πλ η ρ ο φ ορ ί ε ς Κυ σ τ ι κ ή Ίν ω σ η Σύ ν δ ρ ο μ ο Do w n (Τρισωμία 21) Σύ ν δ ρ ο μ ο Εύ θ ρ α υ σ τ ο υ Χ Σύ ν δ ρ ο μ ο Klinefelter...243

4 Νε υ ρ ο ϊν ω μ ά τ ω σ η Σύ ν δ ρ ο μ ο Tu r n e r Πρ ο β λ ή μ α τ α Ου ρ ο γ ε ν ν η τ ι κ ού Συ σ τ ή μ α τ ο ς Αίμ α σ τα Ού ρ α: Αιματουρία Σπ ε ι ρ α μ α το ν ε φ ρ ίτ ιδα Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύ ν δ ρ ο μ ο Υδρ ο ν έ φ ρ ω σ η Νε φ ρ ω σ ικ ό Σύ ν δ ρ ο μ ο Οπίσθιες Ουρ η θ ρ ι κ έ ς Βα λ β ί δ ες Κυ σ τ ε ο ο υ ρ η τ η ρ ικ ή Πα λ ι νδ ρ ό μ η σ η Βαλανίτιδα κ α ι Βα λ α ν ο π ο σ θ ίτ ιδα Υπ ο σ π α δία σ η Φίμ ω σ η Κρ υ ψ ο ρ χ ία Κι ρσ ο κ ή λ η Σύ μ μ ισ η Χε ι λέ ω ν Αιδο ί ου Πρ ο ε φ η β ι κ ή Αιδοιίτιδα Αιματολογικές Παθήσεις και Διαταραχές του ανοσοποιητικού Συστήματος Αναιμία Ανε π άρ κ ε ι α G6PD Αιμορροφιλία Ισ τ ι ο κ ύ τ ω σ η Υπ ο γ α μ μ α σ φ α ι ρ ι ν α ι μία Αν ο σ ο α ν ε π ά ρ κ ε ιε ς Σιδηροπενική Αναιμία Πρ ο λ η ψ η Σιδηροπενικης Αν α ι μ ι α ς Στα Νη π ι α Κα ι Τα Παιδια Ιδιο π α θ ή ς θ ρ ο μ β ο κ υ τ τ α ρ ο π ε ν ικ ή π ορ φ ύρ α (ΙΘΠ) Ου δ ε τ ε ρ ο π ε ν ία Δρ ε π α ν ο κ υ τ τα ρ ι κ ή Αναιμία Μεσ ογει α κ ή Αναιμία (Θα λ α σ σ α ι μία) Νό σ ο ς v o n Willebrand Κα κ ο ή θ ε ι ς Νε ο πλ α σ ί ε ς Όγ κ ο ι Εγ κ ε φ ά λ ο υ Λευχαιμία Λε μ φ ώ μ α τ α Νε υρ ο β λά σ τ ω μα Ρε τ ι ν ο β λά σ τ ω μα Όγ κ ο ς Wilm Νε υ ρ ο λ ο γ ι κά κ α ι Μυ ϊ κ ά Πρ ο β λ ή μ α τ α Εγ κ ε φ α λ ικ ή Πα ρ ά λ υ σ η Επ ι λ ηψ ία κ α ι Σπ α σ μ ο ί Πυ ρ ε τ ικ ο ί Σπ α σ μ ο ί Σύ ν δρ ο μ ο Guillain-Ba r ré (Οξ εία Φλ ε γ μ ο ν ώ δ η ς Απομυελινωτική Πο λ υ ρ ι ζο ν ε υ ρ ο π ά θ ε ι α) Υπ ο τ ο ν ικ ό Νε ο γ ν ό Μυ ϊ κ ή Δυ σ τ ρ ο φ ία Δυ σ μ ο ρ φ ί ες Νε υ ρ ικ ο ύ Σω λ ή ν α (Δισχιδής Ρά χ η) Εγ κ ε φ α λ ικ ό Επεισόδιο Ρα ιβ ό κ ρ α ν ο (Στρ ε ψ α υ χ ε ν ία)...312

5 16 Οφ θ α λ μ ο λ ο γ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Κα τ α ρ ρ ά κ τ η ς Αχ ρ ω μ α τ ο ψ ι α Οφ θ α λ μ ικ έ ς Λοιμώξεις Κο γ χ ικ ή κ α ι Περικογχική Κυτταρίτιδα Γλ α ύ κ ω μ α Δι αθ λ α σ τ ικ ά Σφ ά λ μ α τ α (Μυ ω π ία - Ασ τ ι γ μ α τ ισ μ ό ς - Υπ ε ρ μ ε τ ρ ω π ία ) Στ ρ α β ισ μ ό ς (Αλ λ η θ ω ρ ισ μ ό ς) Ωτ ο ρ ι ν ολ α ρ υ γ γ ο λ ο γ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Χει λ εο σ χι σ τ ί α κ α ι Υπερωιοσχιστία Υπ ε ρ τρ ο φ ι κ έ ς Αμ υ γ δ α λ έ ς κ α ι Αδ ε ν ο ε ιδ ε ίς Εκ β λ α σ τ ή σ ε ι ς Απ ώ λ ε ι α Ακ ο ή ς κ α ι Κω φ ό τ η τ α Ρινορραγία Πρ ο ε ξ έ χ ο ν τ α Αυ τ ιά Ρο χ α λ η τ ό κ α ι Απ ο φρ α κ τ ι κ ή Άπ ν ο ι α Ύπ ν ο υ Ωτ ί τ ι δα Εξ ω τ ε ρ ικ ο ύ Αυ τ ιο ύ (Αυ τ ί τ ο υ Κο λ υ μ β η τ ή ) Καρδιαγγειακά Πρ ο β λ ή μ α τ α Τα Πά ν τ α για το Κα ρ δ ι ακ ό Φύ σ η μ α Αρ ρ υ θ μ ί ες Συ γ γ ε ν ε ίς Κα ρ διο π ά θ ε ιε ς Πα θ ή σ ε ι ς Κα ρ δ ι ακ ώ ν Βα λ β ί δ ων (Βα λ β ιδο π ά θ ε ιε ς) Κυ α ν ω τ ικ έ ς Συ γ γ ε ν ε ίς Κα ρ διο π ά θ ε ιε ς Υπ έ ρ τα σ η Λο ι μ ώδ η ς Εν δ ο κ α ρ δ ίτ ιδ α Ρε υ μ α τ ικ ό ς Πυ ρ ε τ ό ς Ενδικρινικά Νο σ ή μ α τ α Νό σ ο ς Ad d i s o n Συ γ γ ε ν ή ς Υπ ε ρ π λ α σ ία Επινεφριδίων Σα κ χ α ρ ώ δ η ς Δι αβ ή τ η ς Ανε π άρ κ ε ι α Αυ ξ η τ ι κ ή ς Ορ μ ό ν η ς Υπ ε ρ θ υ ρ ε ο ε ιδισ μ ό ς Υπ ο θ υ ρ ε ο ε ιδισ μ ό ς Σύ ν δ ρ ο μ ο Πολυ κ υ σ τ ι κ ώ ν Ωο θ η κ ώ ν Πρ ο β λ ή μα τα Εφ η β ε ία ς Γα σ τρ ε ν τ ε ρ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Ρα γ ά δα τ ο υ Πρ ω κ τ ο ύ Σκωληκοειδίτιδα Ατρ η σ ία Χο λ η φ ό ρ ω ν Οδ ώ ν Κο ι λ ιο κ ά κ η Γα σ τ ρ ο ο ισ ο φ α γ ικ ή Πα λ ι νδ ρ ό μ η σ η Κή λ ε ς Φλ ε γ μ ο ν ώ δ η ς Εν τ ε ρ ικ ή Νό σ ο ς Εγ κ ο λ ε α σ μ ό ς Δυ σ α ν ε ξ ία σ τ η Λα κ τ ό ζ η Πα γ κ ρ ε α τ ίτ ιδα Πυ λ ω ρ ικ ή Στ έ ν ω σ η...378

6 21 Δε ρ μ α τ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Ακ μ ή Αλ ω π ε κ ία (Τρ ιχ ό π τ ω σ η) Βα κ τ η ρ ι ακ έ ς Λοιμώξεις τ ο υ Δέ ρ μ α τ ο ς Αφ θ ώ δ η ς Στο μα τ ί τ ι δα Επ ιχ ε ίλ ιο ς Έρ π η ς Δερ μα τ ί τ ι δα Εξ Επ α φ ή ς Δερ μα τ ί τ ι δα α π ό τ η ν Πά ν α Έκ ζ ε μ α (Ατ ο π ικ ή Δερ μα τ ί τ ι δα) Μυκητιάσεις Ψείρ ες Κε φ α λ ή ς (Φθ ε ι ρία σ η) Ον υ χο κ ρ ύ π τ ω σ η Σπ ίλ ο ι (Ελ ιέ ς) Ρο δό χ ρ ο υ ς Πιτυρίαση Ψω ρ ία σ η Ψώ ρ α Ηλ ι ακ ό Έγ κ α υ μ α Αγ γει α κ ές Αν ω μ α λ ί ες Ακρ οχορ δώ νε ς κ α ι Μο λ υ σ μ α τ ικ ή Τέ ρ μ ι νθ ο ς Ατ υ χ ή μ α τ α κ α ι Επ ε ίγ ο ν τ α Πε ρ ι σ τ α τ ι κά Πρ ό λ η ψ η Ατ υ χ η μά τ ω ν Δα γ κ ώ μ α τ α ζ ώ ω ν Κα κ ώ σ ε ι ς Ασ τ ρ α γ ά λ ο υ Τσ ι μπ ή μ α τ α Με λ ι σ σ ώ ν κ α ι Σφ η γ κ ώ ν Πν ι γ μ ό ς κ α ι Εισαγωγή Ξέ ν ω ν Σω μ ά τ ω ν σ τ ο υ ς Βρ ό γ χ ο υ ς Υπ ο θ ε ρ μ ία κ α ι Κρ υ ο π α γ ή μ α τ α Αμ υ χ έ ς κ α ι Κο ψ ίμ α τ α Οδ ο ν τ ικ ό Τρ α ύ μ α Πν ι γ μο ί Ξέ ν ο Σώ μ α σ το Μά τ ι Κα τ ά γ μ α τ α Κρ α ν ι ακ έ ς Κα κ ώ σ ε ι ς κ α ι Εγ κ ε φ α λ ικ ή Διάσειση Κα τά π ο σ η Το ξ ι κ ώ ν Ου σ ι ώ ν Τσ ι μπ ή μ α τ α Εν τ ό μ ω ν Κα κ ώ σ ε ι ς Γο ν ά τ ο υ Κα κ ώ σ ε ι ς τ η ς Μύ τ η ς Υπ ε ξ άρ θ ρ η μα τ η ς Κε φ α λ ή ς τ η ς Κε ρ κ ί δα ς Εγ κ α ύ μ α τ α κ α ι Ζε μ α τ ί σμ α τ α Κα κ ώ σ ε ι ς Ώμ ο υ Εισαγωγή Θρ α υ σ μ ά τ ω ν Γλ ω σ σ ά ρ ι Ευ ρ ε τ ή ρ ι ο...433

7

8 Ει σ α γ ω γ ή Όλοι οι γονείς θέλουν να επιτελούν επιτυχώς τον γονικό ρόλο τους. Για την ακρίβεια, από τα πάμπολλα καθήκοντα που προσπαθούν να εκπληρώσουν με επιτυχία οι άνθρωποι, η φροντίδα των παιδιών βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε με την πεποίθηση ότι οι γονείς κάνουν πάντα το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά τους αν βέβαια γνωρίζουν τι είναι το καλύτερο δυνατόν! Στις ακόλουθες σελίδες, θα βρείτε όσες πληροφορίες χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα υγείας του παιδιού σας. Τα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίθουν από εκατοντάδες βιβλία που προσφέρουν συμβουλές για την ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών. Από ποια άποψη διαφέρει, λοιπόν, το δικό μας βιβλίο; Από πολλές απόψεις. Κατ αρχάς, το βιβλίο Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Παιδιού γράφτηκε σε συνεργασία με το Hospital for Sick Children (Νοσοκομείο Άρρωστων Παιδιών) του Τορόντο. Αυτό το νοσοκομείο είναι κάτι παραπάνω από ένα εξαιρετικό κέντρο υγείας είναι ένα καναδικό ινστιτούτο παγκοσμίου φήμης. Το Sick Kids όπως αποκαλείται συχνά χάριν συντομίας είναι ένα από πιο γνωστά κέντρα υγείας του πλανήτη. Θεωρείται ότι εκεί τα παιδιά λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ανεξάρτητα από την ταξική και οικονομική κατάσταση των γονιών τους απλώς και μόνο επειδή αυτό αξίζουν όλα τα παιδιά. Το Sick Kids δεν υπηρετεί μόνο τη νέα γενιά. Τα ερευνητικά και διδακτικά του προγράμματα απευθύνονται και στις επόμενες γενιές. Κάθε χρόνο, το Sick Kids εκπαιδεύει τους φροντιστές τού αύριο. Παράλληλα, δημοσιεύει εκατοντάδες ερευνητικές μελέτες, προάγοντας την ορθή αντιμετώπιση και κατανόηση των παιδιατρικών προβλημάτων. Το Sick Kids θα λάβει αρκετά υψηλά ποσοστά από τις πωλήσεις αυτού του βιβλίου, γεγονός που θα βοηθήσει το νοσοκομείο να συνεχίσει τη σημαντική αποστολή του. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε με τη συμβολή σημαντικών επιστημόνων. Όλοι οι συγγραφείς είναι έμπειροι παιδίατροι του νοσοκομείου Sick Kids. Επίσης, είναι μέλη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Συνεπώς, διαθέτουν εξαιρετικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα παιδιατρικά προβλήματα. Οι παιδίατροι που επιλέξαμε για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, τυγχάνουν μεγάλου σεβασμού για την κατάρτιση και την πείρα τους και έχουν αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις για τη διδασκαλία και την κλινική τους προσφορά. Πιστεύουμε πως θα καταλάβετε ότι κατανοούν τα παιδιά, ξέρουν να απευθύνονται στους γονείς και γνωρίζουν τα παιδιατρικά προβλήματα. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το περιεχόμενο αυτού του οδηγού. Όποτε είναι εφικτό, οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρατίθενται, βασίζονται στα πιο αξιόπιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Αυτή η προσέγγιση αποκαλείται «παιδιατρική βασισμένη σε αποδείξεις». Όπου ήταν δυνατόν, τηρήσαμε αυτή τη γραμμή. Πολλές παιδιατρικές παθήσεις δεν είναι σοβαρές. Κάποιες άλλες είναι σοβαρότερες και μπορεί να έχουν ποικίλες επιπτώσεις, αλλάζοντας για πάντα το τοπίο της οικογενειακής ζωής. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη φύση τους, οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχολαστικότητα, προσοχή και αγάπη. Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου πραγματεύεται μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς. Μας ενημερώνει για τους παράγοντες που πρέπει να γνωρίζουμε, καθώς και για την καλύτερη προσέγγιση του εκάστοτε προβλήματος. Τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι χωρισμένα ανά σωματικό σύστημα ή ηλικιακή ομάδα και περιγράφουν το χαρακτήρα πολλών παιδιατρικών προβλημάτων. Όλα έχουν ως στόχο να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα: τι είναι η εκάστοτε πάθηση, τι πρέπει να περιμένουν οι γονείς και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν το

9 πρόβλημα. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι ένας οδηγός για τα συνηθέστερα ατυχήματα και τα επείγοντα περιστατικά της παιδικής ηλικίας. Ελπίζουμε ότι αυτό το βιβλίο θα σας φανεί χρήσιμο. Λίγα πράγματα χαρίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σωστή φροντίδα ενός παιδιού. Αν αυτός ο οδηγός σας βοηθήσει, έστω και ελάχιστα, να φροντίσετε καλύτερα την οικογένειά σας, τότε οι κόποι μας θα δικαιωθούν. Τζέρεμι Φρίντμαν, MB. ChB, FRCPC και Νόρμαν Ρ. Σόντερς, MD, FRPCP

10 Ευ χ α ρ ι σ τ ί ε ς Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια αυτών των επιστημόνων, αυτό το βιβλίο δεν θα είχε γραφτεί ποτέ. Εργάζονται όλοι στην Παιδιατρική Μονάδα του νοσοκομείου Sick Kids και στη Σχολή Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Δρ Τάρα Μπάρον Δρ Στέισι Μπερνσταϊν Δρ Μαρκ Φέλντμαν Δρ Μπεθ Γκαμάλκα Δρ Μάρβιν Γκανς Δρ Σαούλ Γκρίνμπεργκ Δρ Μόις Ιπ Δρ Σίλα Τζέικομπσον Δρ Σαντζάι Μαχάντ Δρ Πατρίσια Πάρκιν Δρ Μάικλ Πιρ Δρ Ελένα Πόουπ Δρ Άνταμ Ράποπορτ Δρ Μισέλ Σόλντις Δρ Μάικλ Βάινσταϊν Η συνεισφορά των ακόλουθων ατόμων συνέβαλε τα μέγιστα στη δημοσίευση αυτού του βιβλίου. Γι αυτό, εκφράζουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας: Στους συνεργάτες μας, που συνέβαλαν με ενθουσιασμό και ζήλο στη συγκέντρωση του υλικού γι αυτό το βιβλίο. Στην Key Porter Books, ειδικά στη Λίντα Προύσεν και τη Ρουθ Τσέρνια, για την επιμέλεια και τη θέρμη τους. Στο υπέροχο προσωπικό του Sick Kids, συμπεριλαμβανομένων των Χάιντι Φαλκ, Ρόμπερτ Τίτρακ (που τράβηξε αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες), Σάρα Αχμέντ, Ντάφοντιλ Μόρισον και Τιζιάνα Αλτομπέλι. Επίσης, στους Κρις Φόρεστ, Σούζι Αρμανίνι και Τερέζα Πίτμαν που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις φωτογραφίες τους. Στον Τζον Λάιτφουτ, για τις εικονογραφήσεις του που καθιστούν κατανοητές τις πληροφορίες. Στην Current Medicine LLC, που είχε την καλοσύνη να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε μερικές εικόνες της. Στις Σέλεϊ και Λιν, που διάβασαν το κείμενο και μελέτησαν τα προσχέδια. Και, τέλος, στις οικογένειές μας, για την υπομονή τους όλα εκείνα τα ατελείωτα βράδια που εμείς παραμέναμε καθηλωμένοι μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τζ.Φρ. και Ν.Σ.

11

12 1 Συνήθη Πόνος στην Κοιλιακή Χώρα Οξυς Πονος Στην Κοιλιακη Χωρα Τι είναι ο οξύς πόνος στην κοιλιακή χώρα; Κάποια στιγμή, οι περισσότεροι γονείς θα κληθούν να αποφασίσουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν το στομαχόπονο του παιδιού τους. Στην πραγματικότητα, η λέξη «στομαχόπονος» δεν είναι ορθή, αφού ο πόνος μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε τμήμα της κοιλιακής χώρας από το κάτω τμήμα του θωρακικού κλωβού μέχρι τη βουβωνική χώρα, δηλαδή την περιοχή που περιλαμβάνει το στομάχι, το έντερο, τα νεφρά, την ουροδόχο κύστη, το συκώτι και άλλα όργανα. Θα μπορούσε να είναι μέχρι και ανακλαστικό άλγος οφειλόμενο σε πνευμονία στον πυθμένα του πνεύμονα, το οποίο ερεθίζει το διάφραγμα, προκαλώντας την εντύπωση ότι ο πόνος προέρχεται από την κοιλιακή χώρα. Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά, στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής τους, προφανώς δεν είναι σε θέση να σας πουν πού εντοπίζεται ο πόνος απλώς κλαίνε και κουνούν τα πόδια τους. Με τον όρο «οξύς» εννοούμε ότι ο πόνος εκδηλώνεται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο κυμαίνεται συνήθως από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες. Ο κοιλιακός πόνος που επιμένει για ολόκληρους μήνες, έχει πολύ διαφορετικά αίτια. Θα αναφερθούμε εκτενέστερα στον χρόνιο κοιλιακό πόνο στην ιδιαίτερη ενότητα Υποτροπιάζων Κοιλιακός Πόνος. Ο οξύς κοιλιακός πόνος ενδέχεται να οφείλεται σε κάποιο σοβαρότερο αίτιο όπως η σκωληκοειδίτιδα, που απαιτεί άμεση ιατρική επέμβαση ή σε ένα αίτιο ασήμαντο, που δεν απαιτεί περίθαλψη. Συμπτώματα Τι προκαλεί τον κοιλιακό πόνο; Ορισμένα αίτια απαιτούν χειρουργική επέμβαση και χρήζουν άμεσης προσοχής. Γι αυτό, συχνά, οι γονείς ανησυχούν όταν το παιδί τους εμφανίζει οξύ κοιλιακό πόνο. Στην περίπτωση της σκωληκοειδίτιδας, ο πόνος εκδηλώνεται αρχικά γύρω από τον αφαλό και μετακινείται στο κάτω δεξί τμήμα της κοιλιακής χώρας. Ο πόνος είναι διαξιφιστικός και σταθερός, ενώ επιδεινώνεται όσο περνάει η ώρα. Οποιαδήποτε κίνηση βήχας, άλμα ή πίεση στην ερεθισμένη περιοχή είναι συνήθως ιδιαίτερα επώδυνη. Το παιδί συχνά εμφανίζει πυρετό (αν και όχι ιδιαίτερα υψηλό), ανορεξία και ναυτία, ενώ μπορεί να κάνει και εμετούς. Είναι ένα πρόβλημα που προκύπτει σπάνια στα πρώτα χρόνια της ζωής. Ο εγκολεασμός προκύπτει όταν ένα τμήμα του εντέρου εισδύει στην παρακείμενη μοίρα του εντερικού αυλού, οδηγώντας σε εντερική απόφραξη. Προκαλεί οξύ κοιλιακό πόνο και είναι ένα σύνηθες πρόβλημα σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 3 ετών. Δύο ενδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος είναι τα εξής: αφενός, η εμφάνιση κοπράνων με αίμα που έχουν όψη μαρμελάδας από φραγκοστάφυλο και, αφετέρου, η επεισοδιακή φύση του πόνου. Το παιδί σας θα είναι άλλοτε ήρεμο, ή ακόμα και κεφάτο, και άλλοτε ανήσυχο και νευρικό εξαιτίας του σφοδρότατου πόνου. Μια άλλη σπάνια αλλά σημαντική αιτία πόνου που απαιτεί χειρουργική επέμβαση Συνήθη Συμπτώματα

13 20 Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Παιδιού είναι η εντερική απόφραξη που οφείλεται σε συστροφή της εντερικής έλικας. Το παιδί υποφέρει από έντονο πόνο και κάνει εμετό που περιέχει σκουροπράσινη χολή με άπεπτο υλικό. Σε αντίθεση με τους ενηλίκους, οι χολόλιθοι και οι νεφρόλιθοι σπανίζουν σε γενικά υγιή παιδιά. Υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι, λιγότερο σοβαροί και πολύ συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους το παιδί εμφανίζει οξύ κοιλιακό πόνο: Σύνηθες σημείο αρχικής εκδήλωσης του πόνου Σύνηθες σημείο εκδήλωσης του πόνου ύστερα από λίγες ώρες Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΚωλΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ Ο κοιλιακός πόνος εκδηλώνεται αρχικά γύρω από τον αφαλό. Σταδιακά γίνεται δριμύτερος και μέσα σε λίγες ώρες μετακινείται στο κάτω δεξί τμήμα της κοιλιακής χώρας. Σε ορισμένα παιδιά, ο πόνος εκδηλώνεται αμέσως στο κάτω δεξί τμήμα της κοιλιακής χώρας. Συχνά, ένα παιδί παραπονιέται για στομαχόπονο ύστερα από υπέρμετρη κατανάλωση τροφής, ύστερα από ένα βιαστικό γεύμα ή ύστερα από την κατανάλωση μιας τροφής που «δεν του ταιριάζει». Αυτοί οι πόνοι συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ώρες. Η δυσκοιλιότητα μπορεί να προκαλέσει έντονες συσπάσεις και είναι συνήθης αιτία στομαχόπονου. Γενικά, ένα δυσκοίλιο παιδί θα έχει ιστορικό σπανιότερων κενώσεων, με σκληρά κόπρανα και επώδυνη αφόδευση. Μπορεί να υπάρχει λίγο αίμα στη λεκάνη ή στο χαρτί υγείας μετά το σκούπισμα. Οξύ κοιλιακό πόνο μπορεί να προκαλέσουν και οι λοιμώξεις. Ο πόνος που συνδέεται με τον εμετό άπεπτου υλικού και συχνά ακολουθείται από διάρροια με δύσοσμες, υδαρές κενώσεις την επομένη, οφείλεται συνήθως σε γαστρεντερίτιδα. Το παιδί δεν νιώθει καλά, ενώ ενδέχεται να εμφανίσει χαμηλό πυρετό και ανορεξία. Φίλοι ή μέλη της οικογένειας μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτώματα, καθώς η πάθηση είναι μεταδοτική. Οι βακτηριακές λοιμώξεις που προκαλούν φλεγμονή του παχέος εντέρου (κολίτιδα), μπορεί να προκαλέσουν συσπάσεις. Συχνά συνοδεύονται από υψηλό πυρετό και αίμα στα κόπρανα. Το παιδί μοιάζει καταβεβλημένο. Είναι ένα σύνηθες πρόβλημα μεταξύ ατόμων που έχουν επιστρέψει από ταξίδι ή έχουν καταναλώσει μολυσμένη τροφή (τροφική δηλητηρίαση) ή μολυσμένο νερό. Οι λοιμώξεις των νεφρών και της ουροδόχου κύστης μπορεί να προκαλέσουν

14 Συνήθη Συμπτώματα 21 ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΞΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ; ΣΥΜΠΤΩΜΑ Πόνος διαξιφιστικός, σταθερός, αυξανόμενος κατά τη διάρκεια της ημέρας Μετακινείται από τον αφαλό προς το κάτω δεξί τμήμα της κοιλιάς Επιδεινώνεται με την κίνηση Παροξυσμικός σφοδρός πόνος σε παιδιά κάτω των 3 ετών Το παιδί είναι καλά ανάμεσα στα επεισόδια Αίμα στα κόπρανα Εμετός με σκουροπράσινη χολή Αίμα στα κόπρανα Ανεπαρκής ανάπτυξη, απώλεια βάρους επί μήνες Με εξάνθημα στα πόδια και τους γλουτούς Πυρετός, εμετός, δυσουρία, συχνουρία ΠΑΘΗΣΗ Σκωληκοειδίτιδα Εγκολεασμός Εντερική απόφραξη Βακτηριακή λοίμωξη ΦΕΝ HSP Ουρολοίμωξη κοιλιακό πόνο. Ορισμένες φορές, οι λοιμώξεις των νεφρών συνοδεύονται από πυρετό, εμετό και οσφυαλγία. Οι λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης μπορεί να προκαλέσουν επώδυνη ούρηση, συχνουρία και νυχτερινή ενούρηση. Ενίοτε, τα παιδιά με αμυγδαλίτιδα ή μέση ωτίτιδα παραπονιούνται και για στομαχόπονο. Άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, οι οποίες δεν οφείλονται σε λοίμωξη, μπορούν επίσης να προκαλέσουν κοιλιακό πόνο. Η φλεγμονώδης εντερική νόσος (ΦΕΝ), η νόσος του Κρον και η ελκώδης κολίτιδα συνήθως πλήττουν τους ενηλίκους, αλλά μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Αρκετά παιδιά που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα, οδηγούνται στον παιδίατρο εξαιτίας ανεπαρκούς ανάπτυξης και απώλειας βάρους με διαλείποντα επεισόδια έντονων συσπάσεων στην κοιλιακή χώρα, που συνοδεύονται συχνά από διάρροια με αίμα στα κόπρανα. Τα παιδιά που πάσχουν από τη νόσο του Κρον, εμφανίζουν επίσης στοματικά έλκη, αρθραλγία και εξανθήματα. Μια πάθηση που αγνοούν οι περισσότεροι γονείς, παρόλο που αποτελεί σημαντική αιτία έντονου κοιλιακού πόνου, είναι η πορφύρα Henoch-Schonlein (HSP). Σε αυτή τη νόσο, η φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων προκαλεί ένα χαρακτηριστικό εξάνθημα και, συχνά, οξύ κοιλιακό πόνο. Πολλές φορές παρατηρείται αίμα στα κόπρανα. Συνήθως, το εξάνθημα μοιάζει με μώλωπα (πορφύρα) και είναι πιο έκδηλο στα πόδια και τους γλουτούς. Επίσης, αυτά τα παιδιά εμφανίζουν αρθραλγίες, οίδημα, δυσουρία ή αίμα στα ούρα, εξαιτίας της φλεγμονής στα νεφρά. Η δυσανεξία στη λακτόζη αποτελεί συνήθη διάγνωση, αν και σπανίζει στα νήπια (και ιδιαίτερα στα λευκά παιδιά). Τα παιδιά που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, συνήθως εμφανίζουν σπασμούς στην κοιλιακή χώρα, μετεωρισμό ή διάρροια μετά την κατανάλωση του σακχάρου της λακτόζης που περιέχεται στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

15 22 Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Παιδιού Οι τροφικές αλλεργίες μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικά συμπτώματα. Η συνηθέστερη αλλεργία είναι αυτή στην πρωτεΐνη που περιέχεται στο γάλα της αγελάδας. Τα συνηθέστερα συμπτώματα στα βρέφη είναι η διάρροια και οι σπασμοί. Πώς αντιμετωπίζεται ο οξύς κοιλιακός πόνος; Αν το παιδί σας εμφανίσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω ανησυχητικά συμπτώματα, απαιτείται επείγουσα ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, ο πονόκοιλος που παρουσιάζουν τα περισσότερα παιδιά, δεν συνοδεύεται από αυτά τα συμπτώματα, ενώ συνήθως καταλαγιάζει ύστερα από λίγες ώρες. Αν ο πόνος είναι διαφορετικός ή πιο έντονος απ ό,τι συνήθως, συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας. Η αντιμετώπιση της ιογενούς γαστρεντερίτιδας και της δυσκοιλιότητας αναλύεται εκτενέστερα στις αντίστοιχες ενότητες. Υποτροπιαζων Κοιλιακος Πονος Όταν ένα παιδί δεν νιώθει καλά, δεν είναι απαραίτητο τα συμπτώματά του να οφείλονται σε κάποια πάθηση γνωστή και ανιχνεύσιμη με ιατρικές εξετάσεις. Πολλά παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα που δεν αντιστοιχούν σε κάποια πάθηση. Το ίδιο ισχύει και για το σύνηθες παιδιατρικό πρόβλημα του υποτροπιάζοντος κοιλιακού πόνου. Περίπου 15% των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο, ειδικά τα κορίτσια, υποφέρουν από αυτή την πάθηση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των κοιλιακών πόνων οφείλεται σε συγκεκριμένα αίτια. Ωστόσο, εξαιτίας της εύλογης ανησυχίας σας για κάποια ενδεχόμενη υποβόσκουσα πάθηση, αυτό το πρόβλημα είναι σημαντικό και θα αναλυθεί εκτενέστερα. Υπάρχουν τρία είδη λειτουργικού (δηλαδή, μη οφειλόμενου σε συγκεκριμένη πάθηση) υποτροπιάζοντος κοιλιακού πόνου στα παιδιά: το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η δυσπεψία και ο λειτουργικός υποτροπιάζων κοιλιακός πόνος. Συχνά αυτές οι νόσοι συνυπάρχουν, αλλά η διάγνωσή τους στηρίζεται σε συγκεκριμένα γνωρίσματα και δεν βασίζεται στον αποκλεισμό άλλων καταστάσεων ύστερα από εκτεταμένες εξετάσεις. Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου Πώς εκδηλώνεται το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα κριτήρια για τον καθορισμό του συνδρόμου. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα απαντώνται και σε άλλες παθήσεις. Βασικά, η συγκεκριμένη πάθηση συνδέεται με υποτροπιάζουσες ή επίμονες ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα, οι οποίες ανακουφίζονται με την αφόδευση. Συνήθως, η κοιλιά του παιδιού είναι πρησμένη και οι κενώσεις περιέχουν βλέννα. Τα κόπρανα είναι διαρροϊκά και οι κενώσεις συχνές (τρεις ημερησίως ή και παραπάνω). Το σύνδρομο μπορεί να εκδηλωθεί και με δυσκοιλιότητα (λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα). Μετά την αφόδευση, το παιδί μπορεί να αισθάνεται ότι η κένωση δεν ήταν πλήρης. Πώς αντιμετωπίζεται το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; Η θεραπεία δεν είναι πλήρης. Η εξέταση μπορεί να ερμηνεύσει το πρόβλημα, αποκλείοντας κάποια άλλη σοβαρότερη νόσο. Αν το παιδί είναι δυσκοίλιο, συνήθως ωφελείται από την υψηλή κατανάλωση άπεπτων ινών. Η συνιστώμενη ποσότητα διαιτητικών ινών υπολογίζεται προσθέτοντας το 5 στην ηλικία

16 Συνήθη Συμπτώματα 23 του παιδιού (π.χ. ένα εξάχρονο παιδί πρέπει να καταναλώνει 5+6=11 γραμμάρια ινών καθημερινά). Τα υπακτικά, όπως το μεταλλικό έλαιο και το γάλα μαγνησίας, ενδέχεται επίσης να βελτιώσουν την κατάσταση. Αν τα κόπρανα είναι διαρροϊκά και οι κενώσεις συχνές, συνιστάται η αποχή από τη φρουκτόζη και τη λακτόζη. Επίσης, φροντίστε να αποφεύγετε το γλυκαντικό σορβιτόλη. Στους ενηλίκους, έχουν δοκιμαστεί διάφορα φάρμακα για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Ωστόσο, η επίδρασή τους στα παιδιά δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Προτού χορηγήσετε οποιοδήποτε φάρμακο στο παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του παιδιάτρου σας. Δυσπεψία Τι είναι η δυσπεψία; Η δυσπεψία είναι υποτροπιάζων ή επίμονος πόνος ή δυσφορία που εκδηλώνεται στην περιοχή πάνω από τον αφαλό. Μπορεί να προκληθεί από έλκος, που είναι σχετικά σπάνιο στα παιδιά, από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η οποία προκαλεί καούρες όταν το περιεχόμενο του στομάχου φέρεται στον οισοφάγο, ή από κάποια πάθηση όπως η νόσος του Κρον, η οποία πλήττει το άνω τμήμα του εντέρου. Επίσης, μπορεί να είναι λειτουργική, χωρίς γνωστό αίτιο. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟ- ΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ Όσο πιο μακριά από τον αφαλό εκδηλώνεται ο πόνος, τόσο πιθανότερο είναι τα συμπτώματα να οφείλονται σε κάποια πάθηση. Ο πόνος που ξυπνά το παιδί τη νύχτα, έχει συνήθως κάποιο σαφές αίτιο. Η απώλεια βάρους, ο εμετός, οι ανεξήγητοι πυρετοί, οι αρθραλγίες και το αίμα στα κόπρανα του παιδιού είναι ανησυχητικές ενδείξεις. Ένα οικογενειακό ιστορικό με φλεγμονώδεις εντερικές παθήσεις αυξάνει τις πιθανότητες να οφείλεται ο πόνος του παιδιού σας σε σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Πώς εκδηλώνεται η δυσπεψία; Έχουν περιγραφεί δύο είδη δυσπεψίας. Ωστόσο, έχουν τόσα κοινά, ώστε αυτός ο διαχωρισμός μοιάζει συχνά ανώφελος. Το πρώτο είδος έχει κοινά γνωρίσματα με το έλκος και κύριο σύμπτωμά του είναι ο πόνος. Το δεύτερο είδος δυσπεψίας αποκαλείται «δυσκινησία εντέρου», επειδή φαίνεται ότι οφείλεται σε διαταραχή του κινητικού συντονισμού του εντέρου. Το παιδί μπορεί να έχει ναυτία ή να κάνει εμετούς, να υποφέρει από μετεωρισμό και να αισθάνεται ότι χόρτασε ενώ έχει φάει ελάχιστα. Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τη λειτουργική δυσπεψία από τα άλλα αίτια του πόνου και της δυσφορίας στο άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Οι καούρες και η παλινδρόμηση της τροφής παραπέμπουν σαφώς σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ έλκους και λειτουργικής δυσπεψίας συχνά είναι δυσδιάκριτες. Πώς αντιμετωπίζεται η δυσπεψία; Το παιδί σας πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις, αν και αυτό ενδέχεται να μην είναι αρκετό. Μερικές φορές, το παιδί παραπέμπεται σε παιδιατρικό γαστρεντερολόγο με ειδίκευση στις εντερικές παθήσεις. Ίσως χρειαστεί να εξεταστεί ο οισοφάγος, το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο, προκειμένου να αποκλειστεί το έλκος ή κάποια άλλη σοβαρή πάθηση. Συχνά, τα συμπτώματα υποχωρούν με την αποχή από βαριά φαγητά και τροφές πλούσιες σε λιπαρά ή καρυκεύματα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγονται τα φάρμακα που ερεθίζουν το στομάχι, όπως η ιβουπροφένη. Τα μικρότερα και συχνότερα γεύματα μπορεί να εξαλείψουν το μετεωρισμό και την πρόωρη χόρταση. Συχνά, ο παιδίατρος συνταγογραφεί ένα δοκιμαστικό φάρμακο που μειώνει την οξύτητα του στομαχιού, όπως η ρανιτιδίνη ή η ομεπραζόλη.

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός.

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Επιμέλεια. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια Δαούση. Τηλ.: 210 72.10.000, Κιν.: 6945 588 540, Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστημα;...

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II

Εφηβεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II Εφηβεία Ανάπτυξη και εξέλιξη...395 Φυσιολογικές αλλαγές κατά την ανάπτυξη...395 Σεξουαλική ανάπτυξη...396 Διανοητική ανάπτυξη...397 Προσωπικότητα και συμπεριφορά...398 Η εικόνα του

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Crohn. Επιµέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια αούση.

Νόσος Crohn. Επιµέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια αούση. Νόσος Crohn Επιµέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια αούση. Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστηµα;...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ Κ ΑΙ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ Κ ΑΙ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ Περιεχομενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Κεφάλαιο 1 Χολόλιθοι στο ήπαρ: ένας μεγάλος κίνδυνος για την υγεία... 23 Κεφάλαιο 2 Πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω χολόλιθους;... 105 Κεφάλαιο 3 Τα συνηθέστερα αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 66 / 12 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ηπατίτιδα C, ύπουλος αλλά, ιάσιμος κίνδυνος Άσκηση για νέες μητέρες Διαχείριση παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

υγεία Γολγοθάς ασφαλισμένων Καλοήθεις παθήσεις του μαστού Αφιέρωμα: Το ανοσοποιητικό του παιδιού μας Ρευματικές παθήσεις 28-29 12 2013

υγεία Γολγοθάς ασφαλισμένων Καλοήθεις παθήσεις του μαστού Αφιέρωμα: Το ανοσοποιητικό του παιδιού μας Ρευματικές παθήσεις 28-29 12 2013 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ υγεία 28-29 12 2013 Καλοήθεις παθήσεις του μαστού Η Κατερίνα Μπεριάτου, χειρουργός,μας ενημερώνει πως δεν είναι μόνο ο καρκίνος του μαστού, αλλά και μη κακοήθεις παθήσεις που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one. Ανανεωθείτε, η Άνοιξη είναι εδώ!

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one. Ανανεωθείτε, η Άνοιξη είναι εδώ! ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 3 ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one Ανανεωθείτε, η Άνοιξη είναι εδώ! editorial Αγαπητές φίλες και φίλοι, Κρατάτε στα χέρια σας το τρίτο Free Health, που λόγω της μεγάλης ζήτησης θα τυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô 2,90 SEX ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 50 54 6 8 12 18 24 26 30 LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE EDITORIAL 10+ 1 ΑΠΟΡΙΕΣ για την υπνική άπνοια 12

Διαβάστε περισσότερα

«Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας»

«Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας» Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή εργασία: «Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας» Εισηγήτρια πτυχιακής: Παπαγιαννοπούλου Ε. Σπουδάστριες: Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία Επιδημιολογία ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σήμερα υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως. Κάθε μέρα, περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι παγκοσμίως αρχίζουν το κάπνισμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ. Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ. Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή... 4 Κεφάλαιο 2ο. Παχυσαρκία... 5 2.1. H παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 62 / 11 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Χολολιθίαση: Μια νόσος αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου διατροφής Εποχιακές αλλεργίες στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Τεύχος 66 (Νέα περίοδος τεύχος 37) τιμή: 4 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ- ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΒΟΥΛΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 01, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013 ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me editorial Αγαπητοί αναγνώστες, με αφορμή το πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας Free Health, θα θέλαμε να δώσουμε το στίγμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...17

Περιεχόμενα. Πρόλογος...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...17 Κεφάλαιο 1: Οι Κρυφοί Νόμοι της Νόσησης και της Υγείας.... 23 Η Νόσηση Είναι Αφύσικη...23 Το Σύμπτωμα Δεν Είναι η Πάθηση...27 Οι Θαυματουργές Λοιμώξεις...31 Αναλγητικά: η Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Εθνικό ίκτυο ήµων Προαγωγής Υγείας Γυναικεία Υγεία :Προλαµβάνοντας τις επτά σοβαρότερες απειλές Οι σοβαρότερες απειλές της γυναικείας υγείας συχνά µπορούν να προληφθούν. Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 Η ΑΝΟΙΞΗ & οι αλλεργίες της ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ και τους 9 μήνες ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΣΚΗΣΗ MY CLUB CARD VISA η κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα