1 Συ ν ή θ η Συ μ π τ ώ μ α τ α...19 Πό ν ο ς σ τ η ν Κο ι λ ι ακ ή Χώ ρ α... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Συ ν ή θ η Συ μ π τ ώ μ α τ α...19 Πό ν ο ς σ τ η ν Κο ι λ ι ακ ή Χώ ρ α... 19"

Transcript

1 Πε ρ ι ε χό μ ε ν α 1 Συ ν ή θ η Συ μ π τ ώ μ α τ α...19 Πό ν ο ς σ τ η ν Κο ι λ ι ακ ή Χώ ρ α Πό ν ο ι σ τ η ν Πλ ά τ η Πό ν ο ς σ το Θώ ρ α κ α Κο λ ικ ό ς Δυ σ κο ι λι ό τ η τα Βή χ α ς Διάρροια Εγ κ ό π ρ ισ η Νυ χ τ ε ρ ι νή Εν ο ύ ρ η σ η (Ακ ρ ά τ ε ι α Ού ρ ω ν) Λιπ ο θ υ μ ία Πυ ρ ε τ ό ς Πο ν ο κ έ φ α λ ο ς Χω λ ό τ η τ α Πρ ή ξ ι μο ή Πό ν ο ς σ το Όσ χ ε ο Οδ ο ν τ ο φ υ ΐ α Αν ω μ α λ ί ες ο ύ ρ ω ν κ α ι κ ο π ρ ά ν ω ν Εμ ε τ ό ς Το Νε ο γ έ ν ν η τ ο...67 Το Σχ ή μ α Το υ Κε φ α λ ιο ύ Το υ Μω ρ ο ύ Σα ς Συ ν ή θ η Πρ ο β λ ή μα τα τ ο υ Θη λ α σ μ ο ύ Λό ξ ι γκ α ς Απ ώ λ ε ι α Βά ρ ο υ ς κ α ι Αφ υ δ ά τ ω σ η σ τα Νε ο γ έ ν ν η τ α Ίκ τ ε ρ ο ς τ ω ν Νε ο γ ν ώ ν Απ ό φ ρ α ξ η Δα κ ρ υ ϊ κ ο ύ Πό ρ ο υ Αν ί χν ε υ σ η Ασ θ ε ν ε ι ώ ν σ τα Νε ο γ έ ν ν η τ α Δε ρ μ α τ ο λ ο γ ικ ά Πρ ο β λ ή μα τα Νε ο γ ν ώ ν Στ ο μ α τ ικ ή Μο ν ι λία σ η Πρ ο β λ ή μα τα Ομ φ ά λ ιο υ Λώ ρ ο υ Σύ ν δ ρ ο μ ο Αιφνίδιου Βρ ε φ ικ ο ύ Θα ν ά τ ο υ Πα ι δ ι κά Λο ι μ ώ δη Νο σ ή μ α τ α...83 Αλ λ α ν τ ία σ η Βρογχιολίτιδα Κυτταρίτιδα Αν ε μ ο β λ ο γ ιά Κυ τ τ α ρ ο μ ε γ α λ ο ϊό ς Εν τ ε ρ ο ϊό ς Coxsack ievirus Ψε υ δ ο μ ε μ β ρ α ν ώ δ η ς Λαρυγγίτιδα Νό σ ο ς α π ό Αμ υ χ ή Γά τ α ς Κο ι ν ό Κρ υ ο λ ό γ η μ α Διφθερίτιδα, πολιομυελίτιδα, τ έ τ α ν ο ς, κ ο κ ίτ η ς κ α ι λ ο ίμ ω ξ η α π ό α ι μ ό φ ι λο τ η ς ι ν φ λο υ έ ν τ ζ α ς τ ύ π ο υ Β Εγκεφαλίτιδα Λο ι μ ώδ ε ς Ερ ύ θ η μ α (Πέ μ π τ η Νό σ ο ς) Νε κ ρ ω τ ικ ή Περιτονειίτιδα Γα σ τρ ε ν τ ε ρ ί τ ι δα... 99

2 Γιαρδίαση Νό σ ο ς Χε ι ρ ώ ν, Πο δ ώ ν κ α ι Στ ό μ α τ ο ς Ηπα τ ί τ ι δα Λο ίμ ω ξ η α π ό Ιό Απ λ ο ύ Έρ π η τ α HIV/AIDS Λο ι μ ώδ η ς Μο ν ο π υ ρ ή ν ω σ η Γρ ί πη Μπ ο ρ ρ ε λ ί ω ση ή Νό σ ο ς Ly m e Ελ ο ν ο σ ία Ιλ α ρ ά, Παρ ω τ ί τ ι δα κ α ι Ερ υ θ ρ ά Μηνιγγίτιδα Οσ τ εο μυ ε λί τ ι δα κ α ι Ση π τ ικ ή Αρ θ ρ ί τ ι δα Μέ σ η Ωτ ί τ ι δα Οξ ύ ο υ ρ ο ι (Νη μ α τ ο σ κ ώ λ η κ ε ς) Πν ε υ μ ο ν ία Λύ σ σ α Βρ ε φ ικ ή Ρο δά ν θ η Μό λ υ ν σ η α π ό Σα λ μ ο ν έ λ α (Σα λ μ ο ν έ λ ω σ η) Σο β α ρ ό Οξ ύ Αν α π ν ε υ σ τ ικ ό Σύ ν δ ρ ο μ ο (SARS) Οσ τρ α κ ιά Έρ π η ς Ζω σ τ ή ρ α ς Παραρρινοκολπίτιδα Αμ υ γ δ α λ ίτ ιδ α κ α ι Στρ ε π το κο κ κ ι κ ή Αμ υ γ δ α λ ίτ ιδ α Το ξ ο π λ ά σ μ ω σ η Φυ μ α τ ί ω ση Τυ φ ο ε ιδ ή ς Πυ ρ ε τ ό ς Ουρολοιμώξεις Ιό ς Δυ τ ικ ο ύ Νε ίλ ο υ Αν ά π τ υ ξ η κ α ι Δι α τ ρ ο φ ή Αν ε π α ρ κ ή ς Αν ά π τ υ ξ η Αν ώ μ α λ η Αν ά π τ υ ξ η τ ο υ Κε φ α λ ιο ύ : Μι κρ ο κ ε φ α λί α κ α ι Μα κρ ο κ ε φ α λί α Πα χ υ σ α ρ κ ία Κα κ έ ς Δι α τρ ο φ ι κ έ ς Συ ν ή θ ει ες Χα μ η λ ό α ν ά σ τ η μ α Αλ λ ε ρ γ ί ε ς Άσ θ μ α κ α ι Συ ρ ίτ τ ο υ σ α Αν α π ν ο ή Χρ ό ν ι α Κν ί δ ω ση Αντιδράσεις σ ε Φά ρ μ α κ α Τρ ο φ ι κ έ ς Δυ σ α ν ε ξ ί ες Αλ λ ε ρ γ ικ ή Ρινίτιδα Αν α π τ υ ξ ι α κά Πρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι Σχ ο λ ι κά Ζη τ ή μ α τ α Αν α π τ υ ξ ι α κ ή Κα θ υ σ τ έ ρ η σ η Δι α τ α ρ αχ ή Ελ λ ε ι μ μ α τ ικ ή ς Πρ ο σ ο χ ή ς -Υπ ε ρ κ ι ν η τ ικ ό τ η τ α ς (ADHD) Δι α τ α ρ αχ έ ς τ ο υ Φά σ μ α τ ο ς τ ο υ Αυ τ ισ μ ο ύ : Αυ τ ισ μ ό ς, Διά χ υ τ ε ς Αν α π τ υ ξ ι ακ έ ς Δι α τ α ρ αχ έ ς κ α ι Σύ ν δ ρ ο μ ο Asperger Διανοητική Αν α π η ρ ία, Αν α π τ υ ξ ι α κ ή Αν α π η ρ ία κ α ι Νο η τ ικ ή Κα θ υ σ τ έ ρ η σ η Μα θ η σ ι ακ έ ς Αν α π η ρ ί ες Σχ ο λ ικ ή Φο β ία κ α ι Απ ο φ υ γ ή Κα θ υ σ τ έ ρ η σ η Ομ ι λία ς κ α ι Γλ ώ σ σ α ς...179

3 7 Πρ ο β λ ή μ α τ α Ύπ ν ο υ Δυ σ κ ο λ ία Επ έ λ ε υ σ η ς Ύπ ν ο υ Ύπ ν ο ς σ το Ίδ ιο Κρ ε β ά τ ι Νυ χ τ ε ρ ι νή Αφ ύ π ν ισ η Εφ ιά λ τ ε ς Νυ χ τ ε ρ ι ν ό ς Τρ ό μ ο ς Υπ ν ο β α σ ία Συ μ π ε ρ ι φ ο ρά Ιδιοσυγκρασία κ α ι Πρ ο β λ ή μα τα Ιδιο σ υ γ κ ρ α σ ία ς Δι α τ α ρ αχ έ ς Άγ χ ο υ ς Πέ ν θ ο ς: Αν τ ι με τ ω π ί ζ ο ν τ α ς τ η ν Απ ώ λ ε ι α Κρίσεις Κρ α τ ή μ α τ ο ς τ η ς Αν α π ν ο ή ς Εκ φ ο β ισ μ ό ς (Bullying) Κα κ ο π ο ίη σ η Παιδιών Κα τ ά θ λ ιψ η Κο ι νέ ς Συ ν ή θ ει ες: Πιπ ίλ ισ μ α τ ο υ Αν τ ί χ ει ρ α κ α ι Ον υ χ ο φ α γ ία Επιθετική-Εν α ν τ ιω μ α τ ικ ή Συ μπ ε ρ ι φ ορ ά Φο β ί ες Άγ χ ο ς Απ ο χ ω ρ ισ μ ο ύ Αδ ε λ φ ικ ό ς Αν τ α γ ω ν ισ μ ό ς Τρ α υ λ ισ μ ό ς Εκ ρ ή ξ ε ι ς Θυ μ ο ύ Τικ κ α ι Σύ ν δ ρ ο μ ο To u r e t t e Ορ θ ο π ε δ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Πό ν ο ι Αν ά π τ υ ξ η ς Στ ρ ε β λ ο π ο δία Γι α τί τα Πό δ ι α τ ο υ Παιδιού μ ο υ δ ε ν Είν α ι Ίσ ι α; Συ γ γ ε ν έ ς Εξ άρ θ ρ η μα Ισ χ ί ου (Συ γ γ ε ν ή ς Δυ σ π λ α σ ία Ισ χ ί ου) Νό σ ο ς Os g o o d-sc h l a t t e r Νό σ ο ς Per thes (Νό σ ο ς Le g g-ca l v e -Per thes) Σκ ο λ ί ω ση Σπ ο ν δ υ λ ό λ υ σ η κ α ι Σπ ο ν δ υ λ ο λ ί σ θη σ η Ρε υ μ α τ ι κ έ ς Πα θ ή σ ε ι ς Αυ τ ο ά ν ο σ α Νο σ ή μα τα Πορ φ ύρ α He n o c h-sc h o n l e i n Νε α ν ικ ή Ρε υ μ α τ ο ε ιδ ή ς Αρ θ ρ ί τ ι δα Νό σ ο ς Ka w a s a k i Με τ α λ ο ι μ ώδ η ς Αρ θ ρ ί τ ι δα Αν τ α ν α κ λ α σ τ ικ ή Συ μ π α θ η τ ικ ή Δυ σ τ ρ ο φ ία Αλγ ο δυ σ τ ρ ο φ ία Ή Εν τ ο π ισ μ έ ν ο (Περιοχικό Σύ ν δ ρ ο μ ο Πό ν ο υ) Συ σ τ η μα τ ι κό ς Ερ υ θ η μ α τ ώ δη ς Λύ κ ο ς Γε ν ε τ ι κά Με τ α β ο λ ι κά Νο σ ή μ α τ α Γε ν ικ έ ς Πλ η ρ ο φ ορ ί ε ς Κυ σ τ ι κ ή Ίν ω σ η Σύ ν δ ρ ο μ ο Do w n (Τρισωμία 21) Σύ ν δ ρ ο μ ο Εύ θ ρ α υ σ τ ο υ Χ Σύ ν δ ρ ο μ ο Klinefelter...243

4 Νε υ ρ ο ϊν ω μ ά τ ω σ η Σύ ν δ ρ ο μ ο Tu r n e r Πρ ο β λ ή μ α τ α Ου ρ ο γ ε ν ν η τ ι κ ού Συ σ τ ή μ α τ ο ς Αίμ α σ τα Ού ρ α: Αιματουρία Σπ ε ι ρ α μ α το ν ε φ ρ ίτ ιδα Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύ ν δ ρ ο μ ο Υδρ ο ν έ φ ρ ω σ η Νε φ ρ ω σ ικ ό Σύ ν δ ρ ο μ ο Οπίσθιες Ουρ η θ ρ ι κ έ ς Βα λ β ί δ ες Κυ σ τ ε ο ο υ ρ η τ η ρ ικ ή Πα λ ι νδ ρ ό μ η σ η Βαλανίτιδα κ α ι Βα λ α ν ο π ο σ θ ίτ ιδα Υπ ο σ π α δία σ η Φίμ ω σ η Κρ υ ψ ο ρ χ ία Κι ρσ ο κ ή λ η Σύ μ μ ισ η Χε ι λέ ω ν Αιδο ί ου Πρ ο ε φ η β ι κ ή Αιδοιίτιδα Αιματολογικές Παθήσεις και Διαταραχές του ανοσοποιητικού Συστήματος Αναιμία Ανε π άρ κ ε ι α G6PD Αιμορροφιλία Ισ τ ι ο κ ύ τ ω σ η Υπ ο γ α μ μ α σ φ α ι ρ ι ν α ι μία Αν ο σ ο α ν ε π ά ρ κ ε ιε ς Σιδηροπενική Αναιμία Πρ ο λ η ψ η Σιδηροπενικης Αν α ι μ ι α ς Στα Νη π ι α Κα ι Τα Παιδια Ιδιο π α θ ή ς θ ρ ο μ β ο κ υ τ τ α ρ ο π ε ν ικ ή π ορ φ ύρ α (ΙΘΠ) Ου δ ε τ ε ρ ο π ε ν ία Δρ ε π α ν ο κ υ τ τα ρ ι κ ή Αναιμία Μεσ ογει α κ ή Αναιμία (Θα λ α σ σ α ι μία) Νό σ ο ς v o n Willebrand Κα κ ο ή θ ε ι ς Νε ο πλ α σ ί ε ς Όγ κ ο ι Εγ κ ε φ ά λ ο υ Λευχαιμία Λε μ φ ώ μ α τ α Νε υρ ο β λά σ τ ω μα Ρε τ ι ν ο β λά σ τ ω μα Όγ κ ο ς Wilm Νε υ ρ ο λ ο γ ι κά κ α ι Μυ ϊ κ ά Πρ ο β λ ή μ α τ α Εγ κ ε φ α λ ικ ή Πα ρ ά λ υ σ η Επ ι λ ηψ ία κ α ι Σπ α σ μ ο ί Πυ ρ ε τ ικ ο ί Σπ α σ μ ο ί Σύ ν δρ ο μ ο Guillain-Ba r ré (Οξ εία Φλ ε γ μ ο ν ώ δ η ς Απομυελινωτική Πο λ υ ρ ι ζο ν ε υ ρ ο π ά θ ε ι α) Υπ ο τ ο ν ικ ό Νε ο γ ν ό Μυ ϊ κ ή Δυ σ τ ρ ο φ ία Δυ σ μ ο ρ φ ί ες Νε υ ρ ικ ο ύ Σω λ ή ν α (Δισχιδής Ρά χ η) Εγ κ ε φ α λ ικ ό Επεισόδιο Ρα ιβ ό κ ρ α ν ο (Στρ ε ψ α υ χ ε ν ία)...312

5 16 Οφ θ α λ μ ο λ ο γ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Κα τ α ρ ρ ά κ τ η ς Αχ ρ ω μ α τ ο ψ ι α Οφ θ α λ μ ικ έ ς Λοιμώξεις Κο γ χ ικ ή κ α ι Περικογχική Κυτταρίτιδα Γλ α ύ κ ω μ α Δι αθ λ α σ τ ικ ά Σφ ά λ μ α τ α (Μυ ω π ία - Ασ τ ι γ μ α τ ισ μ ό ς - Υπ ε ρ μ ε τ ρ ω π ία ) Στ ρ α β ισ μ ό ς (Αλ λ η θ ω ρ ισ μ ό ς) Ωτ ο ρ ι ν ολ α ρ υ γ γ ο λ ο γ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Χει λ εο σ χι σ τ ί α κ α ι Υπερωιοσχιστία Υπ ε ρ τρ ο φ ι κ έ ς Αμ υ γ δ α λ έ ς κ α ι Αδ ε ν ο ε ιδ ε ίς Εκ β λ α σ τ ή σ ε ι ς Απ ώ λ ε ι α Ακ ο ή ς κ α ι Κω φ ό τ η τ α Ρινορραγία Πρ ο ε ξ έ χ ο ν τ α Αυ τ ιά Ρο χ α λ η τ ό κ α ι Απ ο φρ α κ τ ι κ ή Άπ ν ο ι α Ύπ ν ο υ Ωτ ί τ ι δα Εξ ω τ ε ρ ικ ο ύ Αυ τ ιο ύ (Αυ τ ί τ ο υ Κο λ υ μ β η τ ή ) Καρδιαγγειακά Πρ ο β λ ή μ α τ α Τα Πά ν τ α για το Κα ρ δ ι ακ ό Φύ σ η μ α Αρ ρ υ θ μ ί ες Συ γ γ ε ν ε ίς Κα ρ διο π ά θ ε ιε ς Πα θ ή σ ε ι ς Κα ρ δ ι ακ ώ ν Βα λ β ί δ ων (Βα λ β ιδο π ά θ ε ιε ς) Κυ α ν ω τ ικ έ ς Συ γ γ ε ν ε ίς Κα ρ διο π ά θ ε ιε ς Υπ έ ρ τα σ η Λο ι μ ώδ η ς Εν δ ο κ α ρ δ ίτ ιδ α Ρε υ μ α τ ικ ό ς Πυ ρ ε τ ό ς Ενδικρινικά Νο σ ή μ α τ α Νό σ ο ς Ad d i s o n Συ γ γ ε ν ή ς Υπ ε ρ π λ α σ ία Επινεφριδίων Σα κ χ α ρ ώ δ η ς Δι αβ ή τ η ς Ανε π άρ κ ε ι α Αυ ξ η τ ι κ ή ς Ορ μ ό ν η ς Υπ ε ρ θ υ ρ ε ο ε ιδισ μ ό ς Υπ ο θ υ ρ ε ο ε ιδισ μ ό ς Σύ ν δ ρ ο μ ο Πολυ κ υ σ τ ι κ ώ ν Ωο θ η κ ώ ν Πρ ο β λ ή μα τα Εφ η β ε ία ς Γα σ τρ ε ν τ ε ρ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Ρα γ ά δα τ ο υ Πρ ω κ τ ο ύ Σκωληκοειδίτιδα Ατρ η σ ία Χο λ η φ ό ρ ω ν Οδ ώ ν Κο ι λ ιο κ ά κ η Γα σ τ ρ ο ο ισ ο φ α γ ικ ή Πα λ ι νδ ρ ό μ η σ η Κή λ ε ς Φλ ε γ μ ο ν ώ δ η ς Εν τ ε ρ ικ ή Νό σ ο ς Εγ κ ο λ ε α σ μ ό ς Δυ σ α ν ε ξ ία σ τ η Λα κ τ ό ζ η Πα γ κ ρ ε α τ ίτ ιδα Πυ λ ω ρ ικ ή Στ έ ν ω σ η...378

6 21 Δε ρ μ α τ ι κά Πρ ο β λ ή μ α τ α Ακ μ ή Αλ ω π ε κ ία (Τρ ιχ ό π τ ω σ η) Βα κ τ η ρ ι ακ έ ς Λοιμώξεις τ ο υ Δέ ρ μ α τ ο ς Αφ θ ώ δ η ς Στο μα τ ί τ ι δα Επ ιχ ε ίλ ιο ς Έρ π η ς Δερ μα τ ί τ ι δα Εξ Επ α φ ή ς Δερ μα τ ί τ ι δα α π ό τ η ν Πά ν α Έκ ζ ε μ α (Ατ ο π ικ ή Δερ μα τ ί τ ι δα) Μυκητιάσεις Ψείρ ες Κε φ α λ ή ς (Φθ ε ι ρία σ η) Ον υ χο κ ρ ύ π τ ω σ η Σπ ίλ ο ι (Ελ ιέ ς) Ρο δό χ ρ ο υ ς Πιτυρίαση Ψω ρ ία σ η Ψώ ρ α Ηλ ι ακ ό Έγ κ α υ μ α Αγ γει α κ ές Αν ω μ α λ ί ες Ακρ οχορ δώ νε ς κ α ι Μο λ υ σ μ α τ ικ ή Τέ ρ μ ι νθ ο ς Ατ υ χ ή μ α τ α κ α ι Επ ε ίγ ο ν τ α Πε ρ ι σ τ α τ ι κά Πρ ό λ η ψ η Ατ υ χ η μά τ ω ν Δα γ κ ώ μ α τ α ζ ώ ω ν Κα κ ώ σ ε ι ς Ασ τ ρ α γ ά λ ο υ Τσ ι μπ ή μ α τ α Με λ ι σ σ ώ ν κ α ι Σφ η γ κ ώ ν Πν ι γ μ ό ς κ α ι Εισαγωγή Ξέ ν ω ν Σω μ ά τ ω ν σ τ ο υ ς Βρ ό γ χ ο υ ς Υπ ο θ ε ρ μ ία κ α ι Κρ υ ο π α γ ή μ α τ α Αμ υ χ έ ς κ α ι Κο ψ ίμ α τ α Οδ ο ν τ ικ ό Τρ α ύ μ α Πν ι γ μο ί Ξέ ν ο Σώ μ α σ το Μά τ ι Κα τ ά γ μ α τ α Κρ α ν ι ακ έ ς Κα κ ώ σ ε ι ς κ α ι Εγ κ ε φ α λ ικ ή Διάσειση Κα τά π ο σ η Το ξ ι κ ώ ν Ου σ ι ώ ν Τσ ι μπ ή μ α τ α Εν τ ό μ ω ν Κα κ ώ σ ε ι ς Γο ν ά τ ο υ Κα κ ώ σ ε ι ς τ η ς Μύ τ η ς Υπ ε ξ άρ θ ρ η μα τ η ς Κε φ α λ ή ς τ η ς Κε ρ κ ί δα ς Εγ κ α ύ μ α τ α κ α ι Ζε μ α τ ί σμ α τ α Κα κ ώ σ ε ι ς Ώμ ο υ Εισαγωγή Θρ α υ σ μ ά τ ω ν Γλ ω σ σ ά ρ ι Ευ ρ ε τ ή ρ ι ο...433

7

8 Ει σ α γ ω γ ή Όλοι οι γονείς θέλουν να επιτελούν επιτυχώς τον γονικό ρόλο τους. Για την ακρίβεια, από τα πάμπολλα καθήκοντα που προσπαθούν να εκπληρώσουν με επιτυχία οι άνθρωποι, η φροντίδα των παιδιών βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε με την πεποίθηση ότι οι γονείς κάνουν πάντα το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά τους αν βέβαια γνωρίζουν τι είναι το καλύτερο δυνατόν! Στις ακόλουθες σελίδες, θα βρείτε όσες πληροφορίες χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα υγείας του παιδιού σας. Τα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίθουν από εκατοντάδες βιβλία που προσφέρουν συμβουλές για την ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών. Από ποια άποψη διαφέρει, λοιπόν, το δικό μας βιβλίο; Από πολλές απόψεις. Κατ αρχάς, το βιβλίο Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Παιδιού γράφτηκε σε συνεργασία με το Hospital for Sick Children (Νοσοκομείο Άρρωστων Παιδιών) του Τορόντο. Αυτό το νοσοκομείο είναι κάτι παραπάνω από ένα εξαιρετικό κέντρο υγείας είναι ένα καναδικό ινστιτούτο παγκοσμίου φήμης. Το Sick Kids όπως αποκαλείται συχνά χάριν συντομίας είναι ένα από πιο γνωστά κέντρα υγείας του πλανήτη. Θεωρείται ότι εκεί τα παιδιά λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ανεξάρτητα από την ταξική και οικονομική κατάσταση των γονιών τους απλώς και μόνο επειδή αυτό αξίζουν όλα τα παιδιά. Το Sick Kids δεν υπηρετεί μόνο τη νέα γενιά. Τα ερευνητικά και διδακτικά του προγράμματα απευθύνονται και στις επόμενες γενιές. Κάθε χρόνο, το Sick Kids εκπαιδεύει τους φροντιστές τού αύριο. Παράλληλα, δημοσιεύει εκατοντάδες ερευνητικές μελέτες, προάγοντας την ορθή αντιμετώπιση και κατανόηση των παιδιατρικών προβλημάτων. Το Sick Kids θα λάβει αρκετά υψηλά ποσοστά από τις πωλήσεις αυτού του βιβλίου, γεγονός που θα βοηθήσει το νοσοκομείο να συνεχίσει τη σημαντική αποστολή του. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε με τη συμβολή σημαντικών επιστημόνων. Όλοι οι συγγραφείς είναι έμπειροι παιδίατροι του νοσοκομείου Sick Kids. Επίσης, είναι μέλη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Συνεπώς, διαθέτουν εξαιρετικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα παιδιατρικά προβλήματα. Οι παιδίατροι που επιλέξαμε για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, τυγχάνουν μεγάλου σεβασμού για την κατάρτιση και την πείρα τους και έχουν αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις για τη διδασκαλία και την κλινική τους προσφορά. Πιστεύουμε πως θα καταλάβετε ότι κατανοούν τα παιδιά, ξέρουν να απευθύνονται στους γονείς και γνωρίζουν τα παιδιατρικά προβλήματα. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το περιεχόμενο αυτού του οδηγού. Όποτε είναι εφικτό, οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρατίθενται, βασίζονται στα πιο αξιόπιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Αυτή η προσέγγιση αποκαλείται «παιδιατρική βασισμένη σε αποδείξεις». Όπου ήταν δυνατόν, τηρήσαμε αυτή τη γραμμή. Πολλές παιδιατρικές παθήσεις δεν είναι σοβαρές. Κάποιες άλλες είναι σοβαρότερες και μπορεί να έχουν ποικίλες επιπτώσεις, αλλάζοντας για πάντα το τοπίο της οικογενειακής ζωής. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη φύση τους, οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχολαστικότητα, προσοχή και αγάπη. Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου πραγματεύεται μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς. Μας ενημερώνει για τους παράγοντες που πρέπει να γνωρίζουμε, καθώς και για την καλύτερη προσέγγιση του εκάστοτε προβλήματος. Τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι χωρισμένα ανά σωματικό σύστημα ή ηλικιακή ομάδα και περιγράφουν το χαρακτήρα πολλών παιδιατρικών προβλημάτων. Όλα έχουν ως στόχο να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα: τι είναι η εκάστοτε πάθηση, τι πρέπει να περιμένουν οι γονείς και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν το

9 πρόβλημα. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι ένας οδηγός για τα συνηθέστερα ατυχήματα και τα επείγοντα περιστατικά της παιδικής ηλικίας. Ελπίζουμε ότι αυτό το βιβλίο θα σας φανεί χρήσιμο. Λίγα πράγματα χαρίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σωστή φροντίδα ενός παιδιού. Αν αυτός ο οδηγός σας βοηθήσει, έστω και ελάχιστα, να φροντίσετε καλύτερα την οικογένειά σας, τότε οι κόποι μας θα δικαιωθούν. Τζέρεμι Φρίντμαν, MB. ChB, FRCPC και Νόρμαν Ρ. Σόντερς, MD, FRPCP

10 Ευ χ α ρ ι σ τ ί ε ς Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια αυτών των επιστημόνων, αυτό το βιβλίο δεν θα είχε γραφτεί ποτέ. Εργάζονται όλοι στην Παιδιατρική Μονάδα του νοσοκομείου Sick Kids και στη Σχολή Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Δρ Τάρα Μπάρον Δρ Στέισι Μπερνσταϊν Δρ Μαρκ Φέλντμαν Δρ Μπεθ Γκαμάλκα Δρ Μάρβιν Γκανς Δρ Σαούλ Γκρίνμπεργκ Δρ Μόις Ιπ Δρ Σίλα Τζέικομπσον Δρ Σαντζάι Μαχάντ Δρ Πατρίσια Πάρκιν Δρ Μάικλ Πιρ Δρ Ελένα Πόουπ Δρ Άνταμ Ράποπορτ Δρ Μισέλ Σόλντις Δρ Μάικλ Βάινσταϊν Η συνεισφορά των ακόλουθων ατόμων συνέβαλε τα μέγιστα στη δημοσίευση αυτού του βιβλίου. Γι αυτό, εκφράζουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας: Στους συνεργάτες μας, που συνέβαλαν με ενθουσιασμό και ζήλο στη συγκέντρωση του υλικού γι αυτό το βιβλίο. Στην Key Porter Books, ειδικά στη Λίντα Προύσεν και τη Ρουθ Τσέρνια, για την επιμέλεια και τη θέρμη τους. Στο υπέροχο προσωπικό του Sick Kids, συμπεριλαμβανομένων των Χάιντι Φαλκ, Ρόμπερτ Τίτρακ (που τράβηξε αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες), Σάρα Αχμέντ, Ντάφοντιλ Μόρισον και Τιζιάνα Αλτομπέλι. Επίσης, στους Κρις Φόρεστ, Σούζι Αρμανίνι και Τερέζα Πίτμαν που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις φωτογραφίες τους. Στον Τζον Λάιτφουτ, για τις εικονογραφήσεις του που καθιστούν κατανοητές τις πληροφορίες. Στην Current Medicine LLC, που είχε την καλοσύνη να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε μερικές εικόνες της. Στις Σέλεϊ και Λιν, που διάβασαν το κείμενο και μελέτησαν τα προσχέδια. Και, τέλος, στις οικογένειές μας, για την υπομονή τους όλα εκείνα τα ατελείωτα βράδια που εμείς παραμέναμε καθηλωμένοι μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τζ.Φρ. και Ν.Σ.

11

12 1 Συνήθη Πόνος στην Κοιλιακή Χώρα Οξυς Πονος Στην Κοιλιακη Χωρα Τι είναι ο οξύς πόνος στην κοιλιακή χώρα; Κάποια στιγμή, οι περισσότεροι γονείς θα κληθούν να αποφασίσουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν το στομαχόπονο του παιδιού τους. Στην πραγματικότητα, η λέξη «στομαχόπονος» δεν είναι ορθή, αφού ο πόνος μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε τμήμα της κοιλιακής χώρας από το κάτω τμήμα του θωρακικού κλωβού μέχρι τη βουβωνική χώρα, δηλαδή την περιοχή που περιλαμβάνει το στομάχι, το έντερο, τα νεφρά, την ουροδόχο κύστη, το συκώτι και άλλα όργανα. Θα μπορούσε να είναι μέχρι και ανακλαστικό άλγος οφειλόμενο σε πνευμονία στον πυθμένα του πνεύμονα, το οποίο ερεθίζει το διάφραγμα, προκαλώντας την εντύπωση ότι ο πόνος προέρχεται από την κοιλιακή χώρα. Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά, στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής τους, προφανώς δεν είναι σε θέση να σας πουν πού εντοπίζεται ο πόνος απλώς κλαίνε και κουνούν τα πόδια τους. Με τον όρο «οξύς» εννοούμε ότι ο πόνος εκδηλώνεται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο κυμαίνεται συνήθως από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες. Ο κοιλιακός πόνος που επιμένει για ολόκληρους μήνες, έχει πολύ διαφορετικά αίτια. Θα αναφερθούμε εκτενέστερα στον χρόνιο κοιλιακό πόνο στην ιδιαίτερη ενότητα Υποτροπιάζων Κοιλιακός Πόνος. Ο οξύς κοιλιακός πόνος ενδέχεται να οφείλεται σε κάποιο σοβαρότερο αίτιο όπως η σκωληκοειδίτιδα, που απαιτεί άμεση ιατρική επέμβαση ή σε ένα αίτιο ασήμαντο, που δεν απαιτεί περίθαλψη. Συμπτώματα Τι προκαλεί τον κοιλιακό πόνο; Ορισμένα αίτια απαιτούν χειρουργική επέμβαση και χρήζουν άμεσης προσοχής. Γι αυτό, συχνά, οι γονείς ανησυχούν όταν το παιδί τους εμφανίζει οξύ κοιλιακό πόνο. Στην περίπτωση της σκωληκοειδίτιδας, ο πόνος εκδηλώνεται αρχικά γύρω από τον αφαλό και μετακινείται στο κάτω δεξί τμήμα της κοιλιακής χώρας. Ο πόνος είναι διαξιφιστικός και σταθερός, ενώ επιδεινώνεται όσο περνάει η ώρα. Οποιαδήποτε κίνηση βήχας, άλμα ή πίεση στην ερεθισμένη περιοχή είναι συνήθως ιδιαίτερα επώδυνη. Το παιδί συχνά εμφανίζει πυρετό (αν και όχι ιδιαίτερα υψηλό), ανορεξία και ναυτία, ενώ μπορεί να κάνει και εμετούς. Είναι ένα πρόβλημα που προκύπτει σπάνια στα πρώτα χρόνια της ζωής. Ο εγκολεασμός προκύπτει όταν ένα τμήμα του εντέρου εισδύει στην παρακείμενη μοίρα του εντερικού αυλού, οδηγώντας σε εντερική απόφραξη. Προκαλεί οξύ κοιλιακό πόνο και είναι ένα σύνηθες πρόβλημα σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 3 ετών. Δύο ενδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος είναι τα εξής: αφενός, η εμφάνιση κοπράνων με αίμα που έχουν όψη μαρμελάδας από φραγκοστάφυλο και, αφετέρου, η επεισοδιακή φύση του πόνου. Το παιδί σας θα είναι άλλοτε ήρεμο, ή ακόμα και κεφάτο, και άλλοτε ανήσυχο και νευρικό εξαιτίας του σφοδρότατου πόνου. Μια άλλη σπάνια αλλά σημαντική αιτία πόνου που απαιτεί χειρουργική επέμβαση Συνήθη Συμπτώματα

13 20 Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Παιδιού είναι η εντερική απόφραξη που οφείλεται σε συστροφή της εντερικής έλικας. Το παιδί υποφέρει από έντονο πόνο και κάνει εμετό που περιέχει σκουροπράσινη χολή με άπεπτο υλικό. Σε αντίθεση με τους ενηλίκους, οι χολόλιθοι και οι νεφρόλιθοι σπανίζουν σε γενικά υγιή παιδιά. Υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι, λιγότερο σοβαροί και πολύ συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους το παιδί εμφανίζει οξύ κοιλιακό πόνο: Σύνηθες σημείο αρχικής εκδήλωσης του πόνου Σύνηθες σημείο εκδήλωσης του πόνου ύστερα από λίγες ώρες Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΚωλΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ Ο κοιλιακός πόνος εκδηλώνεται αρχικά γύρω από τον αφαλό. Σταδιακά γίνεται δριμύτερος και μέσα σε λίγες ώρες μετακινείται στο κάτω δεξί τμήμα της κοιλιακής χώρας. Σε ορισμένα παιδιά, ο πόνος εκδηλώνεται αμέσως στο κάτω δεξί τμήμα της κοιλιακής χώρας. Συχνά, ένα παιδί παραπονιέται για στομαχόπονο ύστερα από υπέρμετρη κατανάλωση τροφής, ύστερα από ένα βιαστικό γεύμα ή ύστερα από την κατανάλωση μιας τροφής που «δεν του ταιριάζει». Αυτοί οι πόνοι συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ώρες. Η δυσκοιλιότητα μπορεί να προκαλέσει έντονες συσπάσεις και είναι συνήθης αιτία στομαχόπονου. Γενικά, ένα δυσκοίλιο παιδί θα έχει ιστορικό σπανιότερων κενώσεων, με σκληρά κόπρανα και επώδυνη αφόδευση. Μπορεί να υπάρχει λίγο αίμα στη λεκάνη ή στο χαρτί υγείας μετά το σκούπισμα. Οξύ κοιλιακό πόνο μπορεί να προκαλέσουν και οι λοιμώξεις. Ο πόνος που συνδέεται με τον εμετό άπεπτου υλικού και συχνά ακολουθείται από διάρροια με δύσοσμες, υδαρές κενώσεις την επομένη, οφείλεται συνήθως σε γαστρεντερίτιδα. Το παιδί δεν νιώθει καλά, ενώ ενδέχεται να εμφανίσει χαμηλό πυρετό και ανορεξία. Φίλοι ή μέλη της οικογένειας μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτώματα, καθώς η πάθηση είναι μεταδοτική. Οι βακτηριακές λοιμώξεις που προκαλούν φλεγμονή του παχέος εντέρου (κολίτιδα), μπορεί να προκαλέσουν συσπάσεις. Συχνά συνοδεύονται από υψηλό πυρετό και αίμα στα κόπρανα. Το παιδί μοιάζει καταβεβλημένο. Είναι ένα σύνηθες πρόβλημα μεταξύ ατόμων που έχουν επιστρέψει από ταξίδι ή έχουν καταναλώσει μολυσμένη τροφή (τροφική δηλητηρίαση) ή μολυσμένο νερό. Οι λοιμώξεις των νεφρών και της ουροδόχου κύστης μπορεί να προκαλέσουν

14 Συνήθη Συμπτώματα 21 ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΞΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ; ΣΥΜΠΤΩΜΑ Πόνος διαξιφιστικός, σταθερός, αυξανόμενος κατά τη διάρκεια της ημέρας Μετακινείται από τον αφαλό προς το κάτω δεξί τμήμα της κοιλιάς Επιδεινώνεται με την κίνηση Παροξυσμικός σφοδρός πόνος σε παιδιά κάτω των 3 ετών Το παιδί είναι καλά ανάμεσα στα επεισόδια Αίμα στα κόπρανα Εμετός με σκουροπράσινη χολή Αίμα στα κόπρανα Ανεπαρκής ανάπτυξη, απώλεια βάρους επί μήνες Με εξάνθημα στα πόδια και τους γλουτούς Πυρετός, εμετός, δυσουρία, συχνουρία ΠΑΘΗΣΗ Σκωληκοειδίτιδα Εγκολεασμός Εντερική απόφραξη Βακτηριακή λοίμωξη ΦΕΝ HSP Ουρολοίμωξη κοιλιακό πόνο. Ορισμένες φορές, οι λοιμώξεις των νεφρών συνοδεύονται από πυρετό, εμετό και οσφυαλγία. Οι λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης μπορεί να προκαλέσουν επώδυνη ούρηση, συχνουρία και νυχτερινή ενούρηση. Ενίοτε, τα παιδιά με αμυγδαλίτιδα ή μέση ωτίτιδα παραπονιούνται και για στομαχόπονο. Άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, οι οποίες δεν οφείλονται σε λοίμωξη, μπορούν επίσης να προκαλέσουν κοιλιακό πόνο. Η φλεγμονώδης εντερική νόσος (ΦΕΝ), η νόσος του Κρον και η ελκώδης κολίτιδα συνήθως πλήττουν τους ενηλίκους, αλλά μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Αρκετά παιδιά που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα, οδηγούνται στον παιδίατρο εξαιτίας ανεπαρκούς ανάπτυξης και απώλειας βάρους με διαλείποντα επεισόδια έντονων συσπάσεων στην κοιλιακή χώρα, που συνοδεύονται συχνά από διάρροια με αίμα στα κόπρανα. Τα παιδιά που πάσχουν από τη νόσο του Κρον, εμφανίζουν επίσης στοματικά έλκη, αρθραλγία και εξανθήματα. Μια πάθηση που αγνοούν οι περισσότεροι γονείς, παρόλο που αποτελεί σημαντική αιτία έντονου κοιλιακού πόνου, είναι η πορφύρα Henoch-Schonlein (HSP). Σε αυτή τη νόσο, η φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων προκαλεί ένα χαρακτηριστικό εξάνθημα και, συχνά, οξύ κοιλιακό πόνο. Πολλές φορές παρατηρείται αίμα στα κόπρανα. Συνήθως, το εξάνθημα μοιάζει με μώλωπα (πορφύρα) και είναι πιο έκδηλο στα πόδια και τους γλουτούς. Επίσης, αυτά τα παιδιά εμφανίζουν αρθραλγίες, οίδημα, δυσουρία ή αίμα στα ούρα, εξαιτίας της φλεγμονής στα νεφρά. Η δυσανεξία στη λακτόζη αποτελεί συνήθη διάγνωση, αν και σπανίζει στα νήπια (και ιδιαίτερα στα λευκά παιδιά). Τα παιδιά που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, συνήθως εμφανίζουν σπασμούς στην κοιλιακή χώρα, μετεωρισμό ή διάρροια μετά την κατανάλωση του σακχάρου της λακτόζης που περιέχεται στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

15 22 Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Παιδιού Οι τροφικές αλλεργίες μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικά συμπτώματα. Η συνηθέστερη αλλεργία είναι αυτή στην πρωτεΐνη που περιέχεται στο γάλα της αγελάδας. Τα συνηθέστερα συμπτώματα στα βρέφη είναι η διάρροια και οι σπασμοί. Πώς αντιμετωπίζεται ο οξύς κοιλιακός πόνος; Αν το παιδί σας εμφανίσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω ανησυχητικά συμπτώματα, απαιτείται επείγουσα ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, ο πονόκοιλος που παρουσιάζουν τα περισσότερα παιδιά, δεν συνοδεύεται από αυτά τα συμπτώματα, ενώ συνήθως καταλαγιάζει ύστερα από λίγες ώρες. Αν ο πόνος είναι διαφορετικός ή πιο έντονος απ ό,τι συνήθως, συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας. Η αντιμετώπιση της ιογενούς γαστρεντερίτιδας και της δυσκοιλιότητας αναλύεται εκτενέστερα στις αντίστοιχες ενότητες. Υποτροπιαζων Κοιλιακος Πονος Όταν ένα παιδί δεν νιώθει καλά, δεν είναι απαραίτητο τα συμπτώματά του να οφείλονται σε κάποια πάθηση γνωστή και ανιχνεύσιμη με ιατρικές εξετάσεις. Πολλά παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα που δεν αντιστοιχούν σε κάποια πάθηση. Το ίδιο ισχύει και για το σύνηθες παιδιατρικό πρόβλημα του υποτροπιάζοντος κοιλιακού πόνου. Περίπου 15% των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο, ειδικά τα κορίτσια, υποφέρουν από αυτή την πάθηση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των κοιλιακών πόνων οφείλεται σε συγκεκριμένα αίτια. Ωστόσο, εξαιτίας της εύλογης ανησυχίας σας για κάποια ενδεχόμενη υποβόσκουσα πάθηση, αυτό το πρόβλημα είναι σημαντικό και θα αναλυθεί εκτενέστερα. Υπάρχουν τρία είδη λειτουργικού (δηλαδή, μη οφειλόμενου σε συγκεκριμένη πάθηση) υποτροπιάζοντος κοιλιακού πόνου στα παιδιά: το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η δυσπεψία και ο λειτουργικός υποτροπιάζων κοιλιακός πόνος. Συχνά αυτές οι νόσοι συνυπάρχουν, αλλά η διάγνωσή τους στηρίζεται σε συγκεκριμένα γνωρίσματα και δεν βασίζεται στον αποκλεισμό άλλων καταστάσεων ύστερα από εκτεταμένες εξετάσεις. Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου Πώς εκδηλώνεται το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα κριτήρια για τον καθορισμό του συνδρόμου. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα απαντώνται και σε άλλες παθήσεις. Βασικά, η συγκεκριμένη πάθηση συνδέεται με υποτροπιάζουσες ή επίμονες ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα, οι οποίες ανακουφίζονται με την αφόδευση. Συνήθως, η κοιλιά του παιδιού είναι πρησμένη και οι κενώσεις περιέχουν βλέννα. Τα κόπρανα είναι διαρροϊκά και οι κενώσεις συχνές (τρεις ημερησίως ή και παραπάνω). Το σύνδρομο μπορεί να εκδηλωθεί και με δυσκοιλιότητα (λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα). Μετά την αφόδευση, το παιδί μπορεί να αισθάνεται ότι η κένωση δεν ήταν πλήρης. Πώς αντιμετωπίζεται το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; Η θεραπεία δεν είναι πλήρης. Η εξέταση μπορεί να ερμηνεύσει το πρόβλημα, αποκλείοντας κάποια άλλη σοβαρότερη νόσο. Αν το παιδί είναι δυσκοίλιο, συνήθως ωφελείται από την υψηλή κατανάλωση άπεπτων ινών. Η συνιστώμενη ποσότητα διαιτητικών ινών υπολογίζεται προσθέτοντας το 5 στην ηλικία

16 Συνήθη Συμπτώματα 23 του παιδιού (π.χ. ένα εξάχρονο παιδί πρέπει να καταναλώνει 5+6=11 γραμμάρια ινών καθημερινά). Τα υπακτικά, όπως το μεταλλικό έλαιο και το γάλα μαγνησίας, ενδέχεται επίσης να βελτιώσουν την κατάσταση. Αν τα κόπρανα είναι διαρροϊκά και οι κενώσεις συχνές, συνιστάται η αποχή από τη φρουκτόζη και τη λακτόζη. Επίσης, φροντίστε να αποφεύγετε το γλυκαντικό σορβιτόλη. Στους ενηλίκους, έχουν δοκιμαστεί διάφορα φάρμακα για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Ωστόσο, η επίδρασή τους στα παιδιά δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Προτού χορηγήσετε οποιοδήποτε φάρμακο στο παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του παιδιάτρου σας. Δυσπεψία Τι είναι η δυσπεψία; Η δυσπεψία είναι υποτροπιάζων ή επίμονος πόνος ή δυσφορία που εκδηλώνεται στην περιοχή πάνω από τον αφαλό. Μπορεί να προκληθεί από έλκος, που είναι σχετικά σπάνιο στα παιδιά, από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η οποία προκαλεί καούρες όταν το περιεχόμενο του στομάχου φέρεται στον οισοφάγο, ή από κάποια πάθηση όπως η νόσος του Κρον, η οποία πλήττει το άνω τμήμα του εντέρου. Επίσης, μπορεί να είναι λειτουργική, χωρίς γνωστό αίτιο. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟ- ΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ Όσο πιο μακριά από τον αφαλό εκδηλώνεται ο πόνος, τόσο πιθανότερο είναι τα συμπτώματα να οφείλονται σε κάποια πάθηση. Ο πόνος που ξυπνά το παιδί τη νύχτα, έχει συνήθως κάποιο σαφές αίτιο. Η απώλεια βάρους, ο εμετός, οι ανεξήγητοι πυρετοί, οι αρθραλγίες και το αίμα στα κόπρανα του παιδιού είναι ανησυχητικές ενδείξεις. Ένα οικογενειακό ιστορικό με φλεγμονώδεις εντερικές παθήσεις αυξάνει τις πιθανότητες να οφείλεται ο πόνος του παιδιού σας σε σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Πώς εκδηλώνεται η δυσπεψία; Έχουν περιγραφεί δύο είδη δυσπεψίας. Ωστόσο, έχουν τόσα κοινά, ώστε αυτός ο διαχωρισμός μοιάζει συχνά ανώφελος. Το πρώτο είδος έχει κοινά γνωρίσματα με το έλκος και κύριο σύμπτωμά του είναι ο πόνος. Το δεύτερο είδος δυσπεψίας αποκαλείται «δυσκινησία εντέρου», επειδή φαίνεται ότι οφείλεται σε διαταραχή του κινητικού συντονισμού του εντέρου. Το παιδί μπορεί να έχει ναυτία ή να κάνει εμετούς, να υποφέρει από μετεωρισμό και να αισθάνεται ότι χόρτασε ενώ έχει φάει ελάχιστα. Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τη λειτουργική δυσπεψία από τα άλλα αίτια του πόνου και της δυσφορίας στο άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Οι καούρες και η παλινδρόμηση της τροφής παραπέμπουν σαφώς σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ έλκους και λειτουργικής δυσπεψίας συχνά είναι δυσδιάκριτες. Πώς αντιμετωπίζεται η δυσπεψία; Το παιδί σας πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις, αν και αυτό ενδέχεται να μην είναι αρκετό. Μερικές φορές, το παιδί παραπέμπεται σε παιδιατρικό γαστρεντερολόγο με ειδίκευση στις εντερικές παθήσεις. Ίσως χρειαστεί να εξεταστεί ο οισοφάγος, το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο, προκειμένου να αποκλειστεί το έλκος ή κάποια άλλη σοβαρή πάθηση. Συχνά, τα συμπτώματα υποχωρούν με την αποχή από βαριά φαγητά και τροφές πλούσιες σε λιπαρά ή καρυκεύματα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγονται τα φάρμακα που ερεθίζουν το στομάχι, όπως η ιβουπροφένη. Τα μικρότερα και συχνότερα γεύματα μπορεί να εξαλείψουν το μετεωρισμό και την πρόωρη χόρταση. Συχνά, ο παιδίατρος συνταγογραφεί ένα δοκιμαστικό φάρμακο που μειώνει την οξύτητα του στομαχιού, όπως η ρανιτιδίνη ή η ομεπραζόλη.

17 24 Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Παιδιού Λειτουργικός Υποτροπιάζων Κοιλιακός Πόνος Τι είναι ο λειτουργικός υποτροπιάζων κοιλιακός πόνος; Η πλειονότητα των παιδιών με υποτροπιάζοντα ή επίμονο κοιλιακό πόνο θα έχει ΛΥΚΠ. Είναι συνηθέστερος στα κορίτσια, ενώ τα συμπτώματα εκδηλώνονται σε ηλικία 5-10 ετών. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 10 ετών. Γι άλλη μια φορά, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι, παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση, μπορεί να υπάρχει νόσηση. Με άλλα λόγια, ο ΛΥΚΠ είναι μια διάγνωση που βασίζεται σε συμπτώματα, και όχι σε παθολογικά ευρήματα. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αν και η ακριβής αιτία του παραμένει άγνωστη. Πώς εκδηλώνεται ο λειτουργικός κοιλιακός πόνος; Συνήθως, ο πόνος εκδηλώνεται γύρω από τον αφαλό και η έντασή του ποικίλλει. Παρόλο που μπορεί να είναι αρκετά έντονος ώστε να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα, συχνά εμφανίζεται ως ήπια δυσφορία. Τα γεύματα, η άσκηση και η χρονική περίοδος της ημέρας δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον πόνο. Συχνά συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως πονοκέφαλος και πόνος στα άκρα. Ωστόσο, παρ όλα τα συμπτώματα, το παιδί φαίνεται υγιές. Πολλά παιδιά εμφανίζουν υπερδιέγερση. Είναι πιθανόν να παρατηρούνται λειτουργικά επώδυνα συμπτώματα ή πονοκέφαλοι και σε άλλα μέλη της οικογένειας. Πώς αντιμετωπίζεται ο λειτουργικός κοιλιακός πόνος; Και σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται επανεξέταση των συμπτωμάτων και πλήρης εξέταση. Συνήθως, η λήψη ιστορικού και η απουσία παθολογικών ευρημάτων κατά την εξέταση επαρκούν για τη διάγνωση. Η καθησύχαση ότι ο πόνος δεν οφείλεται σε κάτι σοβαρό, συχνά αρκεί για να μειώσει τη δριμύτητα του προβλήματος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω θεραπεία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν βοηθούν ιδιαίτερα στον εντοπισμό παθήσεων. Αν δεν υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης κάποιας πάθησης, οι εξετάσεις είναι μάλλον περιττές. Η φαρμακοθεραπεία δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον αφορά στην αντιμετώπιση του λειτουργικού κοιλιακού πόνου. Η δυσκοιλιότητα ή η δυσανεξία στη λακτόζη, αν αυτές συνυπάρχουν, μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Όταν πραγματοποιηθεί η διάγνωση του λειτουργικού κοιλιακού πόνου, στόχος της θεραπείας είναι η υιοθέτηση ενός φυσιολογικού τρόπου ζωής. Το παιδί πρέπει να ενθαρρύνεται να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο και να μην επιτρέπει στον πόνο να ακυρώνει τις δραστηριότητές του. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι στρεσογόνοι παράγοντες. Η καθησύχαση και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής φαίνεται ότι βοηθούν. Μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες μετά τη διάγνωση, ένα ποσοστό 30-50% των παιδιών αναφέρουν ότι ο πόνος έχει εξαλειφθεί ή έχει υποχωρήσει σημαντικά. Δυστυχώς, πολλά παιδιά που υποφέρουν από λειτουργικό κοιλιακό πόνο, εξακολουθούν να υποφέρουν από τα ίδια συμπτώματα και ως ενήλικοι. Πόνοι στην Πλάτη Η σπονδυλική στήλη είναι μια θαυμαστή ανατομική δομή. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποτελείται από 24 οστά (σπόνδυλοι), τα οποία χωρίζονται από χόνδρινους δίσκους που απορροφούν τους κραδασμούς. Αυτές οι δομές συγκρατούνται στη θέση τους από συνδέσμους και κινούνται από διάφορες μυϊκές ομάδες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλες τις πολύπλοκες δομές, η σπονδυλική στήλη έχει την τάση να εμφανίζει προβλήματα. Πάνω από το 80% των ανθρώπων θα αναφέρει κάποια στιγμή της ζωής του σφοδρό πόνο στην πλάτη. Για την αντιμετώπιση των πόνων στην πλάτη δαπανώνται τεράστια ποσά. Παρόλο που οι πόνοι στην πλάτη είναι συνηθέστεροι στους ενηλίκους, περίπου 30% των παιδιών υποφέρουν επίσης από αυτό το πρόβλημα.

18 Συνήθη Συμπτώματα 25 Κοινοι Πονοι Στην Πλατη Τι προκαλεί τους πόνους στην πλάτη; Στα παιδιά, η πλειονότητα των πόνων στην πλάτη προκύπτει από επιβάρυνση ενός από τους 200 μυς που μεριμνούν για την κίνηση της πλάτης και τη στάση του σώματος. Συνήθως, η αιτία είναι η υπέρμετρη σωματική δραστηριότητα ή η απρόσεκτη άρση βάρους. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες για την πρόκληση των πόνων στην πλάτη: η μεταφορά σακιδίων πλάτης, η πολύωρη καθήλωση μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η ελλιπής άσκηση, ο τύπος προσωπικότητας και η ψυχική διάθεση. Η διαδεδομένη χρήση σακιδίων για τη μεταφορά των βιβλίων ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τους πόνους στην πλάτη. Περίπου τα 3/4 των εφήβων που χρησιμοποιούν αυτά τα σακίδια, αναφέρουν ότι υποφέρουν από πόνους στην πλάτη. Ωστόσο, σχετικές έρευνες δεν έδειξαν σχέση μεταξύ των πόνων στην πλάτη και του βάρους της τσάντας. Φαίνεται ότι στις περιπτώσεις που η μεταφορά ενός σακιδίου ευθύνεται για την πρόκληση ενοχλήσεων στην πλάτη, ο πόνος είναι ήπιος και παροδικός. Από όσα παιδιά παρουσιάζουν ενοχλήσεις αρκετά έντονες ώστε να επισκεφθούν τον παιδίατρο, ελάχιστα διαγιγνώσκονται με πόνους στην πλάτη που έχουν προκληθεί από τη μεταφορά ενός σακιδίου. Η έλλειψη σωματικής άσκησης και η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για τους πόνους στην πλάτη. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο χρονικό διάστημα καθήλωσης μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τη συχνότητα εμφάνισης πόνων στην πλάτη. Φαίνεται ότι τα δραστήρια παιδιά υποφέρουν λιγότερο από αυτά που ακολουθούν έναν καθιστικό τρόπο ζωής, αλλά όσα ασχολούνται με τον ανταγωνιστικό αθλητισμό είναι πιο ευπαθή. Ο υποτροπιασμός εμφανίζεται σε παιδιά που είχαν αναφέρει και στο παρελθόν άλλα επώδυνα συμπτώματα, όπως ο πονοκέφαλος ή ο μη ειδικός υποτροπιάζων κοιλιακός πόνος. Φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά ανταποκρίνονται με πιο έντονο τρόπο στα μηνύματα που στέλνει το σώμα τους. Πώς εκδηλώνονται οι πόνοι στην πλάτη; Οι κοινές ενοχλήσεις προκαλούν πόνο και δυσκαμψία στο μεσαίο ή στο κάτω τμήμα της πλάτης. Το πρόβλημα μοιάζει να επιδεινώνεται κατά την υπερέκταση της πλάτης. Σε αντίθεση με άλλα σοβαρότερα προβλήματα, ο πόνος δεν ακτινοβολεί στο πόδι. Δυστυχώς, οι υποτροπές είναι συνήθεις. Πώς αντιμετωπίζονται οι πόνοι στην πλάτη; Πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορες απόψεις σχετικά με την αντιμετώπιση των πόνων στην πλάτη. Δυστυχώς, φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερες παγιωμένες απόψεις, παρά πραγματικά γεγονότα για την αντιμετώπισή τους. Ο πόνος που οφείλεται σε μυϊκό σπασμό, ανακουφίζεται με αναλγητικά φάρμακα, όπως η ιβουπροφένη ή η ακεταμινοφαίνη. Η εφαρμογή τοπικής θερμότητας με θερμοφόρα ή κομπρέσα ανακουφίζει

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές του στομάχου.

Διαταραχές του στομάχου. Διαταραχές του στομάχου. Δυσπεψία Η δυσπεψία δεν είναι μια ασθένεια αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων. Πρόκειται για κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Νομίζετε ότι είστε φουσκωμένοι από σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (σπαστική κολίτιδα );

Νομίζετε ότι είστε φουσκωμένοι από σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (σπαστική κολίτιδα ); ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ή SIBO Νομίζετε ότι είστε φουσκωμένοι από σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (σπαστική κολίτιδα ); Θα μπορούσε απλώς να είναι μια εντερική βακτηριακή υπερανάπτυξη του λεπτού εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου. Πόσο συχνό είναι; Πώς εκδηλώνεται το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου;

Περιεχόμενα. Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου. Πόσο συχνό είναι; Πώς εκδηλώνεται το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου; Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου Περιεχόμενα Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου Πόσο συχνό είναι; Πώς εκδηλώνεται το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου; Γιατί και με ποιό μηχανισμό εμφανίζονται τα συμπτώματα του ΣΕΕ;

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. «ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΕΙΑ»

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. «ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΕΙΑ» ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. «ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΕΙΑ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ; Ο όρος δυσκοιλιοτητα σημαίνει οτι υπάρχει δυσκολία στο άτομο για αφόδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ Κείμενο: Κέντρο ακράτειας Västra Götaland Φωτογραφίες: Kajsa Lundberg Σχεδιασμός: Svensk Information Σας είναι δύσκολο να ελέγξετε την ουροδόχο

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω; Πώς θα το καταλάβω; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Μήπως έχω λέμφωμα; Η έγκαιρη διάγνωση, σώζει ζωές Ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί για να σας εφοδιάσει με πληροφορίες και συμβουλές, ώστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα; Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι μια εντερική λοίμωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος

Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος ΟΜΙΛΗΤΕΣ - Μερκούρης Μποδοσάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένα νεφρό αποφράσσεται Συχνές αιτίες απόφραξης των νεφρών και των ουρητήρων είναι:

Πως ένα νεφρό αποφράσσεται Συχνές αιτίες απόφραξης των νεφρών και των ουρητήρων είναι: ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στους ασθενείς που έχουν ή πιθανόν να έχουν απόφραξη του νεφρού, τοποθετείται ένας εσωτερικός σωλήνας παροχέτευσης, ο οποίος ονομάζεται stent, στον ουρητήρα που είναι το σωληνάκι

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου Αλεξάδρα Κολοβού Παιδικές Ιώσεις-Συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαβήτης στα παιδιά και στους εφήβους

Ο Διαβήτης στα παιδιά και στους εφήβους Ο Διαβήτης στα παιδιά και στους εφήβους Δρ Γεώργιος Ι Κούρτογλου Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο σακχαρώδης διαβήτης και οι προβλέψεις για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δρ Γεώργιος Ι Κούρτογλου Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ. *Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι σπασμοί. υποχωρούν μόνοι τους χωρίς να προλάβουμε να δώσουμε κάποια θεραπεία.

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ. *Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι σπασμοί. υποχωρούν μόνοι τους χωρίς να προλάβουμε να δώσουμε κάποια θεραπεία. ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ Παρασκευή Λογοθέτη Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής Δεν υπάρχει τίποτα που να τρομοκρατεί περισσότερο ένα γονιό από τους σπασμούς. Έρχονται στα Εξωτερικά ιατρεία τρέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΠΩΣ ΕΧΩ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ;

ΜΗΠΩΣ ΕΧΩ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ; ΜΗΠΩΣ ΕΧΩ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ; Με την επιστημονική συνεργασία της Αιματολογικής Μονάδας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Με την ευγενική χορηγία της Roche

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αλλεργία στο αυγό(bsaci)

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αλλεργία στο αυγό(bsaci) Κατευθυντήριες οδηγίες για την αλλεργία στο αυγό(bsaci) Clinical & Experimental Allergy 2010(40):1116-1129 Παρουσίαση : Αντιγόνη Μαυρουδή, Λέκτορας Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Γ ΠΔ Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Οι "καούρες" (οπισθοστερικός καύσος) μετά από ένα πλούσιο γεύμα, η παλινδρόμηση και οι αναγωγές μετά από κατανάλωση οινοπνεύματος ή εσπεριδοειδών, είναι συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Με ποια συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη;

Με ποια συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη; ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Σαββίδου Αβρόρα Η κοιλιοκάκη είναι η δυσανεξία (κάτι που ο οργανισμός δεν ανέχεται) στη γλουτένη, πρωτεΐνη που υπάρχει στο σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη και τη σίκαλη. Η αντίδραση του οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο.

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο. Τα συμπτώματα αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα αγνοούμε γιατί η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να σώσει

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Υυλλάδιο. Γαζηρενηερίηιδα (Gastroenteritis) Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Πώς διαδίδεται η γαστρεντερίτιδα;

Ενημερωτικό Υυλλάδιο. Γαζηρενηερίηιδα (Gastroenteritis) Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Πώς διαδίδεται η γαστρεντερίτιδα; Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Η γαστρεντερίτιδα (gastro) είναι μια πολύ συνηθισμένη ασθένεια σε νήπια και παιδιά. υνήθως προκαλείται από ιούς που προκαλούν λοίμωξη στο έντερο. Σείνει να είναι πιο συνηθισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός;

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός; Τι είναι ο πυρετός; Η θερμοκρασία του σώματος του παιδιού σας ποικίλει μεταξύ 36,5 και 37,5 o Κ. Πυρετός υπάρχει όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι σημαντικά υψηλότερη από το κανονικό όταν η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αιτιολογία παθολογία

Εισαγωγή αιτιολογία παθολογία Εισαγωγή αιτιολογία παθολογία Ορέστης Μανούσος Ομοτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης ΔΙΑΓΝΩΣΗ λοι οι ασθενείς με συμπτώματα από την κάτω κοιλία πρέπει να υποβάλλονται σε λεπτομερή λήψη ιστορικού, επιμελή

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την οστεοπόρωση ;

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την οστεοπόρωση ; ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Ο σ τ ε ο π ό ρ ω σ η καλείται η ελάττωση της οστικής μάζας, χωρίς όμως να έχουμε διαταραχή της χημικής σύστασης του οστού. Η φυσιολογική αποδόμηση του οστού δεν ακολουθείται από αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας Κράμπα -Η εμφάνιση κράμπας είναι συχνότερη σε άτομα της 3ης ηλικίας, σε μη γυμνασμένους και υπέρβαρους ανθρώπους ακόμα και στους αθλητές,ιδίως ύστερα απο μακρά εξαντλητική προσπάθεια και έντονη εφίδρωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Αρχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή στρογγυλή τράπεζα που έχει θέμα της, την Χρόνια οσφυαλγία, ελπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός

Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός Η κήλη του δίσκου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο στην μέση. Συχνά η κήλη μπορεί να πιέζει κάποιες νευρικές ρίζες και να προκαλεί πόνο και στα άκρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλεργία στο γάλα αγελάδας. Συχνοί προβληματισμοί

Αλλεργία στο γάλα αγελάδας. Συχνοί προβληματισμοί Αλλεργία στο γάλα αγελάδας. Συχνοί προβληματισμοί Χαράλαμπος Αγακίδης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Περίγραμμα ομιλίας Τύποι αλλεργίας 2 περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Η δυσκοιλιότητα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα γαστρεντερικά συμπτώματα που εμφανίζεται στο σύγχρονο άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων Δοκιμασίες κοπράνων Γιώργος Χουλιάρας, Παιδογαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Υπεύθυνος Ενδοσκοπήσεων & Ιατρείου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Nοσημάτων του Εντέρου Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία.

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΣΚΟΠΟΣ Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανασκοπήθηκαν όλες οι υπάρχουσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α

1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α Τι είναι η µηνιγγίτιδα; Η µηνιγγίτιδα είναι µία σοβαρή λοίµωξη των µηνίγγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του παχέος εντέρου

Καρκίνος του παχέος εντέρου Καρκίνος τι Πρ έπ ει να ''ξέρω... του Π. Πετρίδη* Παχύ έντερο Το παχύ έντερο είναι το τελευταίο τμήμα του πεπτικού συστήματος και αποτελεί τη συνέχεια του λεπτού εντέρου. Αποτελείται από 6 τμήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ Τι είναι κνίδωση; Κνίδωση είναι η αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται στο δέρμα, έναντι εξωγενών ή ενδογενών ερεθισμάτων. Εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα Ηλικία > 65, αλλά εµφανίζεται και σε νεώτερους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ. Γιατί πονά όλο το κορμί μου και νιώθω συχνά κουρασμένος;

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ. Γιατί πονά όλο το κορμί μου και νιώθω συχνά κουρασμένος; ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ Γιατί πονά όλο το κορμί μου και νιώθω συχνά κουρασμένος; ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ 3 Η ινομυαλγία είναι συχνό, επώδυνο σύνδρομο των μυών, των συνδέσμων και των αρθρώσεων. Συχνά, υπάρχουν συμπτώματα κόπωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πορφυρα Henoch-Schoenlein

Πορφυρα Henoch-Schoenlein www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Πορφυρα Henoch-Schoenlein Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHOENLEIN 1.1 Τι είναι; Η Πορφύρα Henoch-Schoenlein (HSP) είναι μία κατάσταση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ.

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Β Χειρουργική Κλινική. Γ.Ν.Ασκληπιείο Βούλας Εισαγωγή Οι επιπλοικές αποφύσεις είναι θύλακοι του περιτοναίου που εξορμώνται από τον ορογόνο του παχέος εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες:

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες: Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, επηρεάζοντας κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως των χωρών του δυτικού κόσμου. Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. «Καούρα» «Ξινίλες» ΑΘΗΝΑΙ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. «Καούρα» «Ξινίλες» ΑΘΗΝΑΙ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & «Καούρα» «Ξινίλες» ΑΘΗΝΑΙ 2008 Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική Νόσος Απλό κάψιμο στο στήθος και ξινίλα ή κάτι περισσότερο; Τι είναι και πως εκδηλώνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος του Crohn: 500 νέοι ασθενείς κάθε χρόνο - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τετάρτη, 25 Αύγουστος :57

Νόσος του Crohn: 500 νέοι ασθενείς κάθε χρόνο - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τετάρτη, 25 Αύγουστος :57 Γράφει: Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης, PhD, FEBG, MACG, Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιασίου, Ρουμανία Η νόσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία.

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Παχυσαρκία είναι η παθολογική αύξηση του βάρους του σώματος, που οφείλεται σε υπερβολική συσσώρευση λίπους στον οργανισμό. Παρατηρείται γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης.

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Αν είστε 55-70 ετών ελάτε και εσείς για ΔΩΡΕΑΝ προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο παχέος εντέρου, από 1-31 Μαρτίου σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Που μετρούμε τη θερμοκρασία, φυσιολογική θερμοκρασία, πυρετός

Που μετρούμε τη θερμοκρασία, φυσιολογική θερμοκρασία, πυρετός ΠΥΡΕΤΟΣ Πυρετός Πυρετός είναι n αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από το φυσιολογικό. Η πιο συχνή αιτία που μας κρατάει στο κρεβάτι ή περιορισμένους στο σπίτι για ολόκληρη μέρα ή και περισσότερο.

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες

Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες Οι ουρολοιμώξεις είναι συχνότερες στις γυναίκες, καθώς η γυναικεία ουρήθρα είναι μικρή σε μήκος και ο κόλπος αποικίζεται από βακτήρια. Οι ουρολοιμώξεις στις γυναίκες εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Σημαντικά Δεδομένα Περίπου 60% ηλικιωμένων με κοιλιακό πόνο που προσέρχονται στο ΤΕΠ με κοιλιακό πόνο χρήζουν εισαγωγής και 40% χρήζουν χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Αναπνευστικό σύστημα 4-5 wk 5-7 wk Αναπνευστικό σύστημα Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ;

ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ; ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ; Αλλεργία, όπως ορίζει και η λέξη, σημαίνει άλλο έργο. Είναι η μη αναμενόμενη αντίδραση του ανοσιακού συστήματος του οργανισμού εναντίον ακίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα