ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο: Fax: ΠΡΟΣ: Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π. οικ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : Τροποποίηση της υπ. αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κόρινθος Πάτρα, αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο», ως προς τους πρόσθετους χώρους λατομείων και δανειοθαλάμων στους Νομούς Κορινθίας και Αχαΐας για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Έχοντας υπόψη: Ο Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Το Ν.1650/86 (Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Το Ν. 4014/2011 (Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το Ν. 998/79 (Α 289) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Το Ν.3028/02 (Α 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 5. Το N. 3852/2010 (Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Το Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. To Ν. 3621/2007 (Α 168) «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης του Αυτ/μου Ελευσίνα Κόρινθος - Πάτρα» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4219/2013 (Α 269). 8. Την υπ. αρ. 2876/ (Α 2234) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 9. Το Π.Δ. 189/ (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 10. Τα ΠΔ 118/2013 (Α 152) και ΠΔ 119/2013 (Α 153).

2 11. Την Υ.Α. 1958/2012 (Β 21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.». 12. Την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (Β 1391) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)». 13. Το Π.Δ. 35/ (Α 51) με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 221/ (Α 174) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως είχε τροποποιηθεί με το ΠΔ 269/00 (Α 192). 14. Την με α. π / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Οδικός άξονας Κόρινθος Πάτρα: αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο» με το φάκελο της ΜΠΕ που τη συνοδεύει. 15. Το με α.π. ΕΠΠ/Π1/Φ6/27115/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η ΜΠΕ για τη τροποποίηση της εν θέματι ΚΥΑ ΕΠΟ, ως προς τους πρόσθετους χώρους (λατομεία δανειοθάλαμοι) στους νομούς Κορινθίας και Αχαΐας για την λήψη δάνειων υλικών προς κάλυψη των αναγκών κατασκευής - εφεξής καλούμενη ΜΠΕ-Τ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/166052/ ). 16. Το με α.π. ΕΠΠ/Π1/Φ1/27749/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με πίνακα προτεραιοτήτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα. (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168156/ ). 17. Το με α.π. ΕΠΠ/ΓΕΝ/Φ1/οικ / έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τις προτεραιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα. (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170733/ & / ). 18. Το με α.π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΜΠΕ-Τ: στα Περιφερειακά Συμβούλια Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας στη Δνση Χωροταξίας, Δνση Λατομείων, Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας του ΥΠΕΚΑ στη ΔΙΠΚΑ και ΔΙΒΜΑ, στις ΛΖ ΕΠΚΑ, ΣΤ ΕΠΚΑ, 6 η ΕΒΑ, 25 η ΕΒΑ του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού τα Δασαρχεία Κορίνθου Ξυλοκάστρου Αιγίου Πάτρας ΑΔΑ: ΒΙΥ10-Α Το με α.π / έγγραφο της Δνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς την συμβατότητα του έργου με τον εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/108430/ ). 20. Το με α.π. Δ10-Β/Φ.28.0/5693/919/ έγγραφο της Δνσης Λατομείων, Μαρμάρων, και Αδρανών Υλικών του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τον τρόπο εκμετάλλευσης των λατομείων και δανειοθαλάμων (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/167901/ ). 21. Το με α.π. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΧΜΑΕ/57863/27101/1976/891/ έγγραφο της Δνσης Βυζ/νων & Μεταβυζ/νων Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επι 2

3 του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τις υποχρεώσεις με τον αρχαιολογικό νόμο με τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς όρους (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168067/ ). 22. Το με α.π. 1083/ έγγραφο της 6 ης ΕΒΑ του ΥΠΑΙΘΠΑ με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά ως προς την χωροθέτηση των λατομείων/δανειοθαλάμων που τοποθετούνται στη περιοχή ευθύνης της και περιέχονται στη ΜΠΕ-Τ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/167594/ ). 23. Το με α.π. 2527/ έγγραφο της 25 ης ΕΒΑ του ΥΠΑΙΘΠΑ με το οποίο εισηγείται θετικά ως προς την χωροθέτηση των λατομείων/δανειοθαλάμων που τοποθετούνται στη περιοχή ευθύνης της και περιέχονται στη ΜΠΕ-Τ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/167986/ ). 24. Το με α.π. Φ666/Η/1177/ έγγραφο της ΣΤ ΕΠΚΑ του ΥΠΑΙΘΠΑ σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις θετικά ως προς την χωροθέτηση των λατομείων/δανειοθαλάμων που τοποθετούνται στη περιοχή ευθύνης της και περιέχονται στη ΜΠΕ-Τ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/167720/ ). 25. Η με α.π. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/41211/18856/2750/1412/ (ΑΔΑ ΒΕΝΧΓ-5ΓΦ) θετική απόφαση του Αναπλ/τη Υπουργού ΥΠΑΙΘΠΑ για την έγκριση της λήψης υλικών από τη θέση ΧΑΤΖΗΣ Δήμου Αιγιαλείας. 26. Το με α.π / έγγραφο της Δνσης Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών της Αποκ/νης Δσης Πελοπ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου με το συνημμένο υπ. αρ. 1130/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κορίνθιας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τις θέσεις: ΠΑΛΑΜΗΔΙ Στεφανίου, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Πιτσών (υπό την προϋπόθεση μερικής ανάκλησης της αναδάσωσης και διευθέτησης του θέματος της πηγής Κροϊπέτα), ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ 3 Χελυδορίου (υπό την προϋπόθεση μερικής ανάκλησης της αναδάσωσης) και την απορρίπτει ως προς τις θέσεις: ΜΑΨΟΣ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ Κουταλά και ΑΓΡΙΛΙΤΣΕΣ Κουταλά λόγω γειτνίασης των δύο θέσεων (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168185/ ). 27. Το με α.π /489/ έγγραφο της Δνσης Δασών Κορινθίας με το οποίο ανακαλείται προσωρινά η υπ. αρ. 1130/ θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας ως προς τη θέση ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Πιτσών λόγω εμπλοκής της εκμετάλλευσης του λατομείου με υδρογεωλογικά θέματα πηγή Κροϊπέτα (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/169033/ ). 28. Το με α.π. DIR/AST/ACE/ADM/L/2013/007025/ έγγραφο της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ με τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις επί της εμπλοκής της εκμετάλλευσης στη θέση ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Πιτσών με υδρογεωλογικά θέματα πηγή Κροϊπέτα (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ?168387/ ). 29. Το με α.π. ΕΠΠ/Π!/Φ4/28224/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο υποβλήθηκε συνημμένα στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ Υδρογεωλογική Έκθεση σχετικά με την εμπλοκή της εκμετάλλευσης στη θέση ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Πιτσών με υδρογεωλογικά θέματα πηγή Κροϊπέτα (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168951/ ). 30. Το με α.π /1965/ έγγραφο του Δασαρχείου Αιγίου, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για την έγκριση της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τη θέση ΧΑΤΖΗΣ - ΜΕΓΑΝΙΤΗΣ Αιγίου υπό προϋποθέσεις (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168872/ ). 31. Το με α.π /7040/ έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ-Τ ως προς τις θέσεις ΤΣΑΜΠΑ Συμπολιτείας και ΧΑΡΑΔΡΟΣ Πάτρας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/169356/ ) 32. Το με α.π /5882/ έγγραφο της Δνσης Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών της Αποκ/νης Δσης Πελοπ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου με τα συνημμένα: υπ. αρ. 3

4 86719/3175/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αχαϊας και υπ. αρ /1965/ έγγραφο του Δασαρχείου Αιγίου, στα οποία δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τη θέση ΧΑΤΖΗΣ - ΜΕΓΑΝΙΤΗΣ Αιγίου υπό προϋποθέσεις (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170324/ ). 33. Το με α.π /7269/ έγγραφο της Δνσης Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών της Αποκ/νης Δσης Πελοπ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου (με συνημμένα), στο οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τις θέσεις ΤΣΑΜΠΑ Συμπολιτείας και ΧΑΡΑΔΡΟΣ Πάτρας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/171407/ ). 34. Τα με α.π /3025/ και /471/ έγγραφα της Δνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας/Τμήμα Γ του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ υπό προϋποθέσεις και με τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς όρους (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170489/ & / ). 35. Η με α.π. 1315/ επιστολή της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η ΑΛΚΥΩΝ» με ενστάσεις επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τα ποτάμια της Αιγιαλείας, εναλλακτικές προτάσεις ως προς τη κάλυψη των αναγκών κατασκευής σε δάνεια καθώς επίσης και γνωματεύσεις από: το ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιτροπή Περιβάλλοντος Βουλής των Ελλήνων, ΤΕΕ (απ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/169258/ ). 36. Το με α.π /15217/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ / ). 37. Το με α.π /7076/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Δσης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &Ιονίου με το οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ φωτοαντίγραφο της από ένστασης (με συνημμένα σύνολο 8) φορέα του Νομού Κορινθίας επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τη θέση ΠΑΛΑΜΗΔΙ Στεφανίου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170716/ ). 38. Το με α.π /533/ έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ με τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς όρους (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168651/ ). 39. Το υπ. αρ. 16/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ7Λ1-ΣΤΠ) πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου που περιλαμβάνει την υπ. αρ. 344/2013 απόφαση του εν λόγω συμβουλίου με την οποία γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επι της ΜΠΕ-Τ εξαιρώντας τις θέσεις ΜΑΨΟΣ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ Κουταλά, ΠΑΛΑΜΗΔΙ Στεφανίου, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Πιτσών για τις οποίες γνωμοδοτεί αρνητικά. 40. Το με α.π /1317/ έγγραφο του Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το οποίο διαβιβάστηκαν συνημμένα στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ: (i) το υπ. αρ. 3/2013 πρακτικό της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων της οικείας Περιφέρειας με τη κατά πλειοψήφια θετική γνωμοδότηση (αρ. απόφ. 25/2013) της επιτροπής επί της ΜΠΕ-Τ, (ii) απόψεις, ενστάσεις, διαμαρτυρίες του κοινού (σύνολο 9) που προέκυψαν κατά τη διαδικασία δημοσιοποίησης της προαναφερόμενης ΜΠΕ-Τ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/169073/ ). 41. Το με α.π. 66/ αίτημα του ΣΠΟΑΚ «Ο ΑΡΙΩΝ» περί απόρριψης της ΜΠΕ-Τ για την τροποποίηση της υπ. αρ / ΚΥΑ Ε.Π.Ο ως προς την απόληψη υλικών από ποτάμια στο Νομό Αχαΐας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168792/ ). 4

5 42. Το με α.π. 6535/ έγγραφο της Δνσης Διοικητικού Οικονομικού του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ το υπ. αρ. 9/2013 Πρακτικό με την υπ. αρ. 69/2013 ομόφωνη αρνητική απόφαση επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από του ποταμούς του Δήμου Αιγιαλείας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168683/ & / ). 43. Η από επιστολή (με συνημμένα σύνολο 9) της Συντονιστικής Επιτροπής με ενστάσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τη θέση ΠΑΛΑΜΗΔΙ Στεφανίου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170179/ ). 44. Το με α.π / έγγραφο της Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με το οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ αντίγραφο της υπ. αρ. 238/ ομόφωνης αρνητικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τις θέσεις: ΑΓΡΙΛΙΤΣΕΣ Κουταλά, ΜΑΨΟΣ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ Κουταλά, ΠΑΛΑΜΗΔΙ Στεφανίου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168506/ ). 45. Το από έγγραφο των κ. Τριανταφυλλόπουλου Γ. και Αγγελόπουλου Δ. με ενστάσεις επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από το ποταμό Σελινούντα (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170356/ ). 46. Η επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής με ενστάσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ ως προς τη λήψη υλικών από τη θέση ΠΑΛΑΜΗΔΙ Στεφανίου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/171471/ ). 47. Τα με α.π.οικ / , / , / , / , / , / έγγραφα της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με τα οποία διαβιβάστηκαν οι υπ. αρ. 35 εως και 46 ανωτέρω αναφερόμενες ενστάσεις στο φορέα του έργου. 48. Το με α.π. ΕΠΠ/Π1/Φ1/28139/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις απόψεις της Υπηρεσίας επι των αναφερομένων στο υπ. αρ. 6535/ έγγραφο της Δνσης Διοικητικού Οικονομικού του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168927/ ). 49. Το με α.π. ΕΠΠ/Π1/Φ1/28360/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο παρέχονται τα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις επι του περιεχομένου της ΜΠΕ-Τ που αναφέρονται στο υπ. αρ /15217/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/169550/ ). 50. Το με α.π. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ συμπληρωματικό τεύχος με: (i) τις θέσεις - απόψεις του φορέα του έργου επί των ενστάσεων που τέθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης της ΜΠΕ-Τ, (ii) επιστημονικές εκθέσεις γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων ως προς τα επιστημονικά ζητήματα που τέθηκαν για τη λήψη υλικών από ποτάμια και άλλα υδρογεωλογικά θέματα, (iii) συμπληρωματικά στοιχεία ως προς την λήψη υλικών από τη θέση ΑΓΡΙΛΙΤΣΕΣ Κουταλά και ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ 2 Ευρωστίνης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170022/ ). 51. Το με α.π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε το συμπληρωματικό τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στα Περιφερειακά Συμβούλια Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος για δημοσιοποίηση καθώς και στη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας/Τμήμα Γ του ΥΠΕΚΑ για απόψεις. 5

6 52. Το γεγονός ότι τα Περιφερειακά Συμβούλια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και η Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας/Τμήμα Γ του ΥΠΕΚΑ δεν απάντησαν στο υπ. αρ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ και δεν διατύπωσαν απόψεις επι του περιεχόμενου του συμπληρωματικού τεύχους που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 53. Το γεγονός ότι από την αξιολόγηση των στοιχείων του συμπληρωματικού τεύχους που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κρίνεται ότι αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά τα θέματα που προέκυψαν ως ενστάσεις κατά τη διαβούλευση της ΜΠΕ-Τ με το κοινό και δύναται η σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης σύμφωνα με το νόμο. 6 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την τροποποίηση της υπ. αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Οδικός άξονας Κόρινθος Πάτρα: αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο» ως εξής: 1. Αντικαθίσταται το κείμενο της παραγράφου (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» ως εξής: «α1) Πρόκειται για έργο οδοποιίας που αφορά στη κατασκευή και λειτουργία κλειστού αυτοκινητόδρομου συνολικού μήκους L = 120 Km. περίπου, στο τμήμα από την Κόρινθο εως τη Πάτρα. Το έργο θα κατασκευαστεί: - σύμφωνα με τη χάραξη που φέρει την ονομασία προτεινόμενη λύση 5 και τα τεχνικά έργα που περιλαμβάνει (π.χ. ανισόπεδοι κόμβοι, γέφυρες, άνω/κάτω διαβάσεις, παράπλευρο οδικό δίκτυο, οχετοί, σήραγγες κλπ.), - και τυπική διατομή που παρουσιάζεται στα σχέδια με τίτλο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ σε κλ. 1:500 όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ (τεχνική έκθεση) και παρουσιάζεται στις οριζοντιογραφίες με Αρ. Σχ. Ι-1 εως Ι-9 σε κλίμακα 1:5.000, που υποβλήθηκαν με το ΟΑΠ/Β2/Φ7.1/13559/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΟΑΠ της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και συνοδεύουν την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή. α2) Για την κάλυψη των αναγκών του οδικού έργου σε δάνεια υλικά (χωματουργικά, θραυστά) δύναται η λήψη τους να γίνει από την εκμετάλλευση των κάτωθι αναφερόμενων χώρων: Ι-i. Λατομικός χώρος συνολικής έκτασης m 2 περίπου, στη θέση ΑΓΡΙΛΙΤΣΕΣ Κουταλά του Δήμου Κορινθίων, που παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ σε κλ. 1:5000 και τα ακριβή όρια του οποίου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία 1,2,3 εως 12 με τις παρακάτω συντεταγμένες:

7 I-ii. Δανειοθάλαμος συνολικής έκτασης m 2 περίπου στη θέση ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ#2 του Δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου που παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ σε κλ. 1:5000 και τα ακριβή όρια του οποίου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία Α,Β,Γ,Δ,Α με τις παρακάτω συντεταγμένες: Α Β Γ Δ Α Στην παρούσα απόφαση δεν περιλαμβάνεται το τμήμα της ανωτέρω έκτασης που αποτελεί μέρος ευρύτερης έκτασης η οποία έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ. αρ. 1577/ (Δ 562) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πελοποννήσου. Για το εν λόγω τμήμα θα πρέπει να προηγηθεί η τήρηση της διαδικασίας άρσης αναδάσωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Από τις ανωτέρω θέσεις θα γίνει απόληψη των εξής ποσοτήτων (και υπό τη αίρεση της άρσης αναδάσωση για τη περίπτωση I-ii) : από τη θέση ΑΓΡΙΛΙΤΣΕΣ Κουταλά του Δήμου Κορινθίων m 3 και από τη θέση ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ#2 του Δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου m 3 (συνολικά m 3 ), σύμφωνα με τη μέθοδο εκμετάλλευσης, τον μηχανολογικό εξοπλισμό/εγκαταστάσεις επεξεργασίας - εξόρυξης (συμπεριλαμβανομένου των συστημάτων αντιρρύπανσης που διαθέτουν), τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και το χρονοδιάγραμμα εργασιών που περιγράφεται αναλυτικά στα Κεφ. 2.2 και 2.3 του συμπληρωματικού τεύχους που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. ΙΙ-i. Δανειοθάλαμος συνολικής έκτασης m 2 περίπου στη θέση ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ#3 του Δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου που παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ σε κλ. 1:5000 και τα ακριβή όρια του οποίου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία 1,2,3 εως 7 με τις παρακάτω συντεταγμένες: II-ii. Δανειοθάλαμος συνολικής έκτασης m 2 περίπου στη θέση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ) του Δήμου Αιγιαλείας που παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ σε κλ.

8 1:5000 και τα ακριβή όρια του οποίου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία 1,2,3 εως 11 με τις παρακάτω συντεταγμένες: ΙΙ-iii. Δανειοθάλαμος (Τμήμα 1 + 2) συνολικής έκτασης m 2 περίπου στη θέση ΚΑΤΩ ΜΑΥΡΙΚΙ (ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ) του Δήμου Αιγιαλείας που παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ σε κλ. 1:5000 και τα ακριβή όρια του οποίου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία 1,2,3 εως 13 (Τμήμα 1) και 14, 15, 16 εως 32 (Τμήμα 2) με τις παρακάτω συντεταγμένες: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ

9 ΙΙ-iv. Λατομείο συνολικής έκτασης m 2 περίπου στη θέση ΤΣΑΜΠΑ του Δήμου Αιγιαλείας που παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ σε κλ. 1:5000 και τα ακριβή όρια του οποίου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία 1,2,3 εως 7 με τις παρακάτω συντεταγμένες: ΙΙ-v. Δανειοθάλαμος συνολικής έκτασης m 2 περίπου στη θέση ΧΑΤΖΗΣ (ΜΕΓΑΝΙΤΗΣ) του Δήμου Αιγιαλείας που παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ σε κλ. 1:5000 και τα ακριβή όρια του οποίου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία Α,Β,Γ εως Ζ) με τις παρακάτω συντεταγμένες: Α Β Γ Δ Ε Ζ Α Από τις ανωτέρω θέσεις θα γίνει απόληψη των εξής ποσοτήτων:, θέση ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ#3 του Δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου m 3, θέση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ) του Δήμου Αιγιαλείας m 3, θέση ΚΑΤΩ ΜΑΥΡΙΚΙ (ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ) του Δήμου Αιγιαλείας m 3, θέση ΤΣΑΜΠΑ του Δήμου Αιγιαλείας m 3, θέση ΧΑΤΖΗΣ (ΜΕΓΑΝΙΤΗΣ) του Δήμου Αιγιαλείας m 3 (συνολικά m 3 ) σύμφωνα με τη μέθοδο εκμετάλλευσης, τον μηχανολογικό εξοπλισμό/εγκαταστάσεις επεξεργασίας - εξόρυξης (συμπεριλαμβανομένου των συστημάτων αντιρρύπανσης που διαθέτουν), τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και το χρονοδιάγραμμα εργασιών που

10 περιγράφεται αναλυτικά στα Κεφ. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 της ΜΠΕ-Τ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.» 2. Στην Παράγραφο (δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν» αντικαθίσταται οι Περιβαλλοντικοί Όροι 8, 11, 22, 23, 28, 29 ως εξής: «8. Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων, παρασκευή σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος κλπ.) να εξασφαλιστούν: α) από τις εκσκαφές του έργου ΑΔΑ: ΒΙΥ10-Α56 β) από τους χώρους που έχουν λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση με την έγκριση ΕΤΜΕ (σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα): 10 Α/Α Συνοδά Έργα (Λατομεία - Δανειοθάλαμοι) Απόληψη φυσικών αδρανών υλικών από κοίτη του π. Φοίνικα Ν. Αχαϊας Απόληψη φυσικών αδρανών υλικών από κοίτη του π. Κράθη Ν. Αχαϊας Λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών - δανειοθαλάμου στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΤΣΙ Δ.Δ. Βέλου, Δήμου Βέλου Ν. Κορινθίας Δημιουργία δανειοθαλάμου στη θέση Παλιοσταφίδα Δήμου Ακράτας Ν. Αχαϊας Λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών - δανειοθαλάμου στη θέση ΝΤΕΒΕΚΟΥΣΙ Δ.Δ. Σολωμού του Δήμου Κορινθίων Ν. Κορινθίας Λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών στη θέση ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δ.Δ. Ζευγολατειού, Δήμου Βόχας, Νομού Κορινθίας Λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών, στη θέση «Αλμπάνι» Δήμου Χάλκειας Ν. Αιτωλοακαρνανίας Λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Σπηλιές Δ.Δ. Πιτσών Δήμου Ξυλοκάστρου Ν. Κορινθίας Λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Αγ. Ανδρέας του Δ.Δ. Μιραλίου Δήμου Φαρρών Ν. Αχαϊας Έγκριση /17/ / / / / / / / / γ) από τους χώρους που αναφέρονται στη παράγραφο α2 της παρούσας δ) από τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με την προϋπόθεση ότι τήρησης (μη παράβασης αυτών). Στη περίπτωση όπου τα απαιτούμενα υλικά δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από τις προαναφερόμενες πηγές ή κριθούν ανεπαρκή ή ακατάλληλα ως προς τη ποιότητα τους, δύναται η δημιουργία λατομείου

11 δανειοθαλάμου, έπειτα από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την διαδικασία της παραγ. 3 του Άρθ. 7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία από τις κοίτες ρεμάτων ή η δημιουργία ανεξέλεγκτων λατομείων - δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών, καθώς επίσης και η λήψη υλικών από παρακείμενες περιοχές του έργου που έχουν προταθεί για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα του έργου όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης (π.χ. παραγωγή σκυροδέματος, παραγωγή ασφαλτομίγματος) θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Ειδικότερα: (i) Η εγκατάσταση σπαστηροτριβίων, διατάξεων παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος θα υλοποιηθεί εντός εργοταξιακού χώρου, (ii) Η εκπεμπόμενη από την λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης σκόνη θα ελαχιστοποιείται μέσω κατιονισμού με νερό στις κρίσιμες θέσεις όπως τα στάδια θραύσης και η έξοδος του προϊόντος από το συγκρότημα. (iii) Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου θα γίνεται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων. (iv) Για την παρασκευή σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν κλειστά συστήματα υγρού τύπου. (v) Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα πρέπει να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα. (vi) Εργοταξιακού τύπου μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος (εφόσον εγκατασταθούν) πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα ή ισοδύναμου απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόσκκινα, στα σιλό προσωρινής απόθεσης αδρανών, στα αναβατόρια υλικών και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επιτρέπει την εκπομπή σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εγκατάσταση εργοταξιακού τύπου μονάδων παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, μονάδες θραύσης και ταξινόμησης αδρανών υλικών, πλυντήρια παραγωγής αδρανών κλπ. θα γίνει από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του ΥΠΕΚΑ, έπειτα από την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) - σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του Αρθ. 7 του Ν.4014/ που θα εκπονηθεί για το σκοπό αυτό από τον ανάδοχο. 22. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών στα μέτωπα των σηράγγων ή άλλων ειδικών θέσεων εκβραχισμών, στους χώρους απόληψης της παραγράφου α2 της παρούσας - θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από την εκπόνηση ειδικής μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 23. Για τη κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Δασική Νομοθεσία σχετικά με επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, να εφαρμοσθούν τα εξής: (i) Πριν την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου (κυρίως και συνοδά), θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την Υ.Α / (Β 1077) σχετικά με το χαρακτηρισμό της έκτασης επέμβασης (σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν.998/79) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής. (ii) Για τους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες (εν μέρει ή ολικά) προϋπόθεση είναι η ανάκληση της αναδασώτεας για τα αντίστοιχα τμήματα.

12 (iii) Να μη γίνει εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα και χειμάρρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές. (iv) Να τηρηθεί το σχέδιο αποκατάστασης των χώρων εκμετάλλευσης που περιγράφεται στη ΜΠΕ-Τ (στο Κεφ.7.1). (v) Οι επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με σκοπό την υλοποίηση του έργου να γίνει με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία. (vi) Οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων να αναπτυχθούν σε θέσεις όπου δεν υφίσταται δασική βλάστηση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο ανάδοχος να αναλάβει την ευθύνη της αποκατάστασης αυτών με το τέλος του έργου. (vii) Η υλοτομία και η εκρίζωση δένδρων να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες, τα δε προϊόντα υλοτομίας να διατεθούν από την αρμόδια τοπική δασική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. (viii) Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. (ix) Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του Άρθρου 71 του Ν. 998/79 και σε περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της παρούσας απόφασης. (x) Η δασική υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση και προβλήματα που πιθανόν δημιουργηθούν εκ μέρους τρίτων και επι εκτάσεων εκτός των οριζόμενων δια της παρούσας απόφαση (παράγραφος α2). (xi) Με την έκδοση της παρούσας ΑΕΠΟ δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί των εκτάσεων. (xii) Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας ΑΕΠΟ που αφορούν εφαρμογή των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας ανατίθεται στα οικεία Δασαρχεία Κατά τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και κατά τη λειτουργία του να εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ (Κεφ. 9), καθώς και τα αναφερόμενα στην Έκθεση της Ομάδας των Μελετητών που υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με το υπ. αρ. ΟΑΠ/Β2/Φ7.1/13559/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΟΑΠ της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω Κατά την εκμετάλλευση των χώρων που αναφέρονται στη Παράγραφο (α2) της παρούσας, να εφαρμόζονται τουλάχιστον τα κάτωθι: (i) Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης των χώρων, να γίνει οριοθέτηση των εκτάσεων με τεχνητά και μόνιμα οριόσημα. (ii) Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και στείρων υλικών να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. (iii) Η εναπόθεση των υλικών να γίνεται μόνο μέσα στη περιοχή εκμετάλλευσης και να ληφθεί μέριμνα (με τις κατάλληλες διαμορφώσεις των κλίσεων) ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κατολίσθησης ή παράσυρσης των υλικών. (iv) Να γίνεται συστηματική διαβροχή των χώρων εκμετάλλευσης καθώς και των οδών πρόσβασης για την αποφυγή εκπομπών σκόνης εδαφικής ή ορυκτής προέλευσης. (v) Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί. (vi) Για την πρόσβαση στους χώρους εκμετάλλευσης να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο (δασικό, επαρχιακό κλπ.). Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών προσπέλασης εκτός αυτών που παρουσιάζονται στα Σχέδια της ΜΠΕ-Τ και του συμπληρωματικού τεύχους που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, 12

13 Μεταφορών και Δικτύων, που συνοδεύουν την παρούσα, χωρίς προηγουμένως να τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. (vii) Για τους χώρους εκμετάλλευσης εντός της κοίτης ποταμών: (α) να γίνει οριοθέτηση της κοίτης στα τμήματα που προβλέπονται εργασίες απόληψης (β) να προβλεφθούν μέτρα περιορισμού της πρόκλησης φαινομένων θολερότητας του νερού (γ) να γίνουν προσωρινά έργα διοχέτευσης της ροής του ποταμού ώστε να μην επηρεάζεται η ενεργή κοίτη (κατάντη) από τις εργασίες απόληψης (δ) να προβλεφθούν λεκάνες ηρεμίας του νερού με στόχο την ανάσχεση της ορμής του ποταμού στις περιόδους με αυξημένη παροχή (χειμερινούς εαρινούς μήνες) (ε) να γίνεται συλλογή των κροκάλων που δεν προορίζονται για χρήση ώστε να αξιοποιηθούν στην στήριξη των πρανών σε θέσεις που εντοπίζονται αστοχίες (νεροφαγώματα) (στ) απαγορεύεται η καταστροφή παραποτάμιας βλάστησης εκτός του χώρου επέμβασης για τη λήψη των υλικών (ι) Το μέγιστος βάθος εκσκαφής να μην ξεπερνάει το 1,5 m (από τη γραμμή φυσικού εδάφους. (viii) Κατά την εκμετάλλευση, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί τόσο από τον Ανάδοχο όσο και από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, στην αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων εργασιακής ασφάλειας με στόχο να αποκλεισθεί κάθε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος οφειλόμενου με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στις δραστηριότητες κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα: (α) Σε όλες τις ζώνες κατάληψης του έργου και καθ όλη τη διάρκεια της φάσης εκμετάλλευσης να γίνει περιμετρική περίφραξη ώστε να αποκλεισθεί η πρόσβαση ατόμων ή οχημάτων που δεν σχετίζονται με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες. (β) Να τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση προειδοποίησης και να καταδεικνύεται εμφανέστατα σε 24ωρη βάση. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην επάρκεια σήμανσης που αφορά την οδική ασφάλεια στα σημεία εξόδου με υφιστάμενες οδούς στην περιοχή. Η επάρκεια του πλήθους και της διάταξης καθώς και η διασφάλιση καλής λειτουργίας των μέσων φωτεινών σήμανσης βρίσκεται στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. (γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στον ΚΜΛΕ σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια. ΑΔΑ: ΒΙΥ10-Α56 (ix) Να εφαρμοσθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ-Τ και στο συμπληρωματικό τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. (x) Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση. (xi) Η αποκατάσταση των χώρων να γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ.7.1 της ΜΠΕ-Τ και στο συμπληρωματικό τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επιπλέον να αποκατασταθεί, χωρίς εξορύξεις, ο όμορος χώρος παλαιάς εκσκαφής στη θέση ΑΓΡΙΛΙΤΣΕΣ Κουταλά του Δήμου Κορινθίων, συνολικής έκτασης ,17 m2, που απεικονίζεται στο Σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ σε κλ. 1:5000 και ορίζεται από τις κορυφές 12, 13 εως 10 με τις κάτωθι συντεταγμένες: 13

14 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμπληρωματικό τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (xii) Να εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Κεφ της ΜΠΕ-Τ. (xiii) Το κόστος των έργων αποκατάστασης (σε ευρώ) για τους χώρους που αναφέρονται στη παράγραφο (α2) της παρούσας ορίζεται (σύμφωνα και με τη ΜΠΕ-Τ) ως εξής: Θέση Aγριλίτσες: Θέση Ψηλή Ράχη (Νο2): Θέση Ψηλή Ράχη (Νο3): Θέση Ασημακόπουλος (Σελινούντας): Θέση Τσαμπά: (xiv) Οι ανωτέρω περιβαλλοντικοί όροι αφορούν στους περιγραφόμενους στην Παράγραφο (α2) χώρους για την κάλυψη των αναγκών σε υλικά του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Πάτρα. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε άλλη χρήση των παραγομένων προϊόντων καθώς και των χώρων. 29. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ, στη ΜΠΕ-Τ και στο συμπληρωματικό τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.» 3. Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου (στ) η εξής πρόταση: «Η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του 6 ου Κεφαλαίου του Ν. 998/78 κατά τα προβλεπόμενα στη παράγ. 1 του Αρθ. 12 του Ν. 4014/2012 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3 της επ αριθμ / (ΦΕΚ 1077/β/2012) Υ.Α., ως προς τους χώρους που αναφέρονται στη Παράγραφο α2 της παρούσας και υπό την αίρεση της άρσης αναδάσωσης για τη θέση ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ# 2.»

15 15 4. Αντικαθίσταται οι παράγραφοι (ζ), (η), (θ), (ι) ως εξής: «ζ) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση -τροποποίηση της Απόφασης 1. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, στη ΜΠΕ-Τ και στο συμπληρωματικό τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ, τη ΜΠΕ-Τ και το συμπληρωματικό τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε συνδυασμό με το άρθ. 6 ) του Ν. 4014/ Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. η) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης: Η παρούσα Απόφαση καθώς και η ΜΠΕ, η ΜΠΕ-Τ και στο συμπληρωματικό τεύχος που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. ΕΠΠ/Π1/Φ1/30659/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που τη συνοδεύουν θα πρέπει, σε κάθε έλεγχο, να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο για το έργο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείμενη Νομοθεσία, αρμόδιες Υπηρεσίες. θ) Κυρώσεις για την μη εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων: Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ι) Δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης: Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθ. 19α του Ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012).» Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ. αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Οδικός άξονας Κόρινθος Πάτρα: αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

16 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής α) Διεύθυνση Χωροταξίας/Τμήμα Γ Αμαλιάδος 17, Αθήνα β) Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας/Τμήμα Γ Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα γ) Δνση Λατομείων, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών/τμήμα Β Μεσογείων 119, Αθήνα δ) ΕΥΕΠ Τομέας Νοτ. Ελλάδος 2. Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού Γραφείο Συντονισμού Μεγάλων Έργων Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας Κορίνθου 327, Πάτρα 4. Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη Δνση Δασών Αχαϊας Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα 6. Δνση Δασών Κορινθίας Αρατού 41, Κόρινθος 7. Δασαρχείο Κορίνθου Αρατού 39, Κόρινθος 8. Δασαρχείο Ξυλοκάστρου Παν. Τσαλδάρη 5, Ξυλόκαστρο Δασαρχείο Αιγίου Δεσποτοπούλου 25, Αίγιο Δασαρχείο Πατρών Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα ΛΖ ΕΠΚΑ - Αρχαία Κόρινθος η ΕΒΑ - Αρχαία Κόρινθος ΣΤ ΕΠΚΑ Αλεξ. Υψηλάντη 197, Πάτρα η ΕΒΑ ΤΘ 3162, Φιλοποίμενος 56, Πάτρα 26110

17 ΕΥΔΕ/ΜΚ/ ΕΠΠ/Τμήμα Α Καρύστου 5, Αθήνα (συν. 1 φ.) ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φ.) 2. Χρον. Αρχείο 3. Τμήμα Α 4. Α. Πουρνάρας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα

Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΑΔΑ: BE261-2AY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171379 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ. 2183/22-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Τ. Κ. Πληροφορίες Τηλ Καστρομηνάς 82 100 Σ. Καλλίκη 227103332

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 Χ.Θ. 175+000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / )

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 169270 ΕΥΠΕ (σχετ. α.π.195261/13.1.2012) (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕK Α 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Το Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕK Α 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 200504 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 5-11 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 7367/230577 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3025 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 240 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα - Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 - Χ.Θ. 175+000 ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 Α. Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων Α.1 δ.4 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 525 13 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Καμάρες»του Δ.Δ. Ερινεού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2181 1 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Αγ. Αθανάσιος-

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας: Τηλ fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη Βούλα 2331350615 2331320590 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : /805 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : /805 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1797 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, συνολικού εμβαδού 13.414,74 τ.μ. στη θέση «Ντούγα»

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 863,34 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.33278/394

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αντιμετώπισης των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17/11/2015 σε τμήματα του οδικού δικτύου της νήσου Λευκάδας με την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α Φάσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 Χωματουργικές Εργασίες - Κατασκευαστικές Εργασίες σε ίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Το Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΓ-Δ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΓ-Δ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 6. 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50/62380/1914 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΒΥΖ/ΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-13Π. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-13Π. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αρ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-ΖΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-ΖΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 4-8 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 63799/1973 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ:

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ --------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν:

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 88893 /910 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΝΑΑΑΝΑΝ ΑΑΑΑ ΑΑΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16-02 - 2011 Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/612 ΕΠΕΙΓΟΝ FAX Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 27-01 - 2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19083 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π.: οικ. 50319 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α) ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 37/

Αριθ. Απόφασης 37/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 5/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ---------------------------------- Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/ ) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.

Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/ ) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/09.06.2005) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 1428/1984 "Εκμετάλλευση λατομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα