Τμήμα Ακηινολογικής Ογκολογίας,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Ακηινολογικής Ογκολογίας,"

Transcript

1 In vivo 2: - (2009 Mελέηη: Τα αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ ζηη θεπαπεία αζθενών με μεηαζηαηικό καπκίνο, με κλαζική σημειοθεπαπεία και ζςνδςαζμένη σημειοθεπαπεία με GALENIA(Αλόη Απμποπέζενρ. PAOLO LISSONI, FRANCO ROVELLI, FERNANDO BRIVIO 2, ROMANO ZAGO, MASSIMO COLCIAGO 4, GIUSEPPINA MESSINA, ADELIO MORA and GIORGIO PORRO Τμήμα Ακηινολογικής Ογκολογίας, 2 Τμήμα Χειροσργικής, St. Gerardo Hospital, Monza, Μιλάνο; Aloe Foundation, Isernia; 4 I.N.R.C.A Laboratory of Analysis, Lecco, Italy Περίληψη. Ιζηορικό. Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο αλάιπζεο ηεο νγθνινγηθήο αλνζνβηνινγίαο ησλ θαξθηληθψλ φγθσλ θαηαδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα βηνινγηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηνμηθφηεηαο ηεο αληηθαξθηληθήο ρεκεηνζεξαπείαο απφ ελδνγελείο θαη εμσγελείο αλνζνξπζκηζηηθέο νπζίεο. Η Αλόη Απμποπέζενρ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θπηά κε αληηθαξθηληθή δξάζε ελψ νη αληηλενπιαζκαηηθέο ηδηφηεηέο ηεο νθείινληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο, θαη βαζίδνληαη ζηελ αληη-ππεξπιαζηηθή θαη αληηνμεηδσηηθή ηεο δξάζε. Οη αληη-ππεξπιαζηηθέο ηεο ηδηφηεηεο νθείινληαη ζηα κφξηα αλζξαθίλεο θαη αλζξαθηλφλεο ελψ ε αλνζνδηεγεξηηθή ηεο δξάζε νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ αθεκαλλάλε (αθεηπιηθή καλλφδε. Αζθενείς και Μέθοδοι: Σπραηνπνηήζεθε κειέηε γηα ηε ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπείαο ζπλδπαζκέλε ή φρη κε Αλόη Απμποπέζενρ. ρεδηάζηεθε κειέηε πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ 240 αζζελείο κε κεηαζηαηηθνχο ζπκπαγείο θαθνήζεηο φγθνπο. χκθσλα κε ηνλ ηζηνινγηθφ ηχπν θαη ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ φγθνπ νη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα έιαβαλ αγσγή κε ζηζπιαηίλε θαη εηνπνζίδε ή βηλνξεικπίλε ρνξεγνχκελε άπαμ θάζε εβδνκάδα. Οη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έιαβαλ αγσγή κε νμαιηπιαηίλε θαη 5-θινπνξνπξαθίιε (5- FU. Οη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ έιαβαλ αγσγή ηδεκζηηακπίλεο ρνξεγνχκελε άπαμ θάζε εβδνκάδα. Η Αλόη Απμποπέζενρ ρνξεγήζεθε απφ ην ζηφκα ζε δφζε 0ml ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα. Αποηελέζμαηα: Επηηεχρζεθε ζεκαληηθά πςειφηεξνο έιεγρνο ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρνξεγνχληαλ Αλόη Απμποπέζενρ ζε ζχγθξηζε πξνο ηε ρεκεηνζεξαπεία κφλνλ φπσο επίζεο θαη ην πνζνζηφ ηξηεηνχο επηβίσζεο. Σσμπέραζμα: Η παξνχζα κειέηε θαίλεηαη λα θαηαδεηθλχεη φηη ε Αλόη Απμποπέζενρ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί επηηπρψο κε ρεκεηνζεξαπεία πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο πξνο ηνλ ξπζκφ ππνζηξνθήο ησλ φγθσλ θαη ην ρξφλν επηβίσζεο. Η πξφζθαηε ζχλζεζε ησλ ρεκεην-βηνρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε κηα πνιχ απιή αιιά πνιιά ππνζρφκελε ζηξαηεγηθή γηα ηε ζεξαπεία ησλ αλζξψπηλσλ λενπιαζηψλ (-. Οη ζπλδπαζκνί ησλ ρεκεην-βηνρεκεηνζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ αλαπηχρζεθαλ απνζθνπψληαο λα ζπλδέζνπλ ηελ θπηηαξνηνμηθή δξάζε ηεο αληηθαξθηληθήο ρεκεηνζεξαπείαο κε κφξηα πνπ είλαη ηθαλά λα ξπζκίζνπλ ηελ αληηθαξθηληθή βηνινγηθή απφθξηζε θαη λα

2 εμνπδεηεξψζεη ηελ θαηαζηαιηηθή δξάζε ηεο αληηθαξθηληθήο ρεκεηνζεξαπείαο ζην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ μεληζηή, γεγνλφο πνπ παίδεη ζεκειηψδε ξφιν ζηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο θαη δηαζπνξάο ηνπ φγθνπ (4-. πλεπψο, ην ζθεπηηθφ ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ αληηθαξθηληθήο ρεκεηνζεξαπείαο θαη παξαγφλησλ πνπ ηξνπνπνηνχλ έγθεηηαη ζηελ απνθπγή ηεο βιάβεο πνπ πξνθαιεί ε ρεκεηνζεξαπεία ζηελ αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε ηνπ μεληζηή θαηά ηνπ φγθνπ. Απνκνλψζεθε κεγάιε πνηθηιία θπζηθψλ κνξίσλ κε αλνζνδηεγεξηηθή δξάζε απφ θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή εκπεηξηθά, ζπγθεθξηκέλα απφ ην θπηφ Αλόη Απμποπέζενρ, ηελ θάλλαβε (cannabis indica θαη ην κχξξν (-0. Σα αλνζνβηνινγηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα έσο ζήκεξα δχλαληαη λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ θιηληθή ρξήζε απηψλ ησλ ηξηψλ θπηψλ ζηελ αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία ησλ αλζξψπηλσλ λενπιαζηψλ, απνζθνπψληαο ηνπιάρηζηνλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ αληηθαξθηληθψλ ζεξαπεηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ηεο αθηηλνζεξαπείαο. Παξά ηηο δηαθνξέο ζηε ζηεξενρεκηθή δνκή ησλ κνξίσλ ηνπο, ε αληηθαξθηληθή δξάζε ηεο Αλόη Απμποπέζενρ, ηεο θάλλαβεο θαη ηνπ κχξξνπ βαζίδεηαη ζε παξφκνηνπο κεραληζκνχο θαη έρεη αληη-ππεξπιαζηηθή, αλνζνδηεγεξηηθή, αληηθιεγκνλψδε θαη αληηνμεηδσηηθή δξάζε (-0. ε φ,ηη αθνξά ηελ θάλλαβε θαη ην κχξξν ηφζν ε αληη-ππεξπιαζηηθή δξάζε φζν θαη νη ηδηφηεηεο ξχζκηζεο ησλ αλνζνθιεγκνλσδψλ αληηδξάζεσλ πνπ δηαζέηνπλ απνδίδνληαη ζηα ίδηα κφξηα, ηελ ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε θαη ηελ θαλαβηλφιε γηα ηελ θάλλαβε ( θαη ην ζεζθηηεξπέλην T-cadinol γηα ην κχξξν (2. Αληηζέησο, ρσξηζηά κφξηα δξνπλ σο ελδηάκεζνη γηα ηηο αληη-ππεξπιαζηηθέο θαη αλνζνξπζκηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο Αλόη Απμποπέζενρ. πγθεθξηκέλα, ε αληηθαξθηληθή θαη αληη-ππεξπιαζηηθή δξάζε ηεο Αλόη Απμποπέζενρ αζθνχληαη, θπξίσο, απφ νπζίεο ηχπνπ αιντλίλεο ζπγθεθξηκέλα ε Αιφε -εκνδίλε, ε νγθνζηαηηθή δξάζε ηεο νπνίαο δείρζεθε φηη είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαηά ησλ λεπξνελδνθξηληθψλ θπηηαξηθψλ γξακκψλ (. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αλνζνδηεγεξηηθέο ηδηφηεηεο ηεο Αλόη Απμποπέζενρ εμαξηψληαη, θπξίσο, απφ ηελ αθεκαλλάλε θαη ηελ γιπθνκαλλάλε (4, ε δηεγεξηηθή δξάζε ησλ νπνίσλ ζηελ αληηθαξθηληθή αλνζία πξνθαιείηαη, ηνπιάρηζηνλ, ελ κέξεη, απφ ηελ αλαζηνιή ηεο έθθξηζεο ηληεξιεπθίλεο (IL- 0, κε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL- 2, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφθιεζε αληηθαξθηληθήο αλνζίαο (5. Οη αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο ηεο Αλόη Απμποπέζενρ επηβεβαηψζεθαλ απφ αξθεηέο πεηξακαηηθέο κειέηεο in vitro θαη in vivo (,, απνθαιχπηνληαο φηη ε αληηθαξθηληθή δξάζε ηεο Αλόη Απμποπέζενρ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο αλνζνξπζκηζηηθέο ηεο ηδηφηεηεο, φπσο ζεσξνχληαη έσο πξφζθαηα, αιιά θαη απφ ηελ άκεζε αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κέζσ κνξίσλ ηχπνπ αινΐλεο. Απηφ ην εχξεκα δελ πξνθαιεί έθπιεμε, εθφζνλ ε αινΐλε θαη άιια παξφκνηα κφξηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ νκάδα ησλ αλζξαθεληθψλ θαη αλζξαθηλνληθψλ κνξίσλ, ε αληη-ππεξπιαζηηθή θαη θπηηαξνηνμηθή δξάζε ησλ νπνίσλ είλαη επξέσο γλσζηή. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο θιηληθψλ εξεπλψλ κε εθρπιίζκαηα Αλόη Απμποπέζενρ νη νπνίεο, φκσο, νδήγεζαλ ζε αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα. Η ζεξαπεπηηθή αγσγή κε Αλόη Απμποπέζενρ δηεξεπλήζεθε ηδηαίηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςσξίαζεο, ηεο ππεξιηπηδαηκίαο θαη ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε (-2 θαη κπνξεί λα έρεη αληηρνιεζηεξνιαηκηθή θαη αληηδηαβεηηθή δξάζε (. Επηπιένλ, εληζρχεη ηελ επνχισζε ηξαπκάησλ ελψ, σζηφζν, δελ έρεη παξαηεξεζεί

3 λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο δεξκαηηθέο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αθηηλνζεξαπεία (2. Σέινο, ε Αλόη Απμποπέζενρ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπηλσλ λενπιαζηψλ (22 παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ κφλν πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα. Παξφιε απηφ ην έξγν, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ππφθεηληαη ζε κεγάινπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ θαη ηεο έιιεηςεο ηπραηνπνίεζεο. πλεπψο, ε παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε ζε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο Αλόη Απμποπέζενρ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλνρή ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν θαη θαθή θιηληθή θαηάζηαζε. Αζθενείρ και μέθοδοι Ασθενείς. ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 240 δηαδνρηθνί αζζελείο κε κεηαζηαηηθνχο ζπκπαγείο θαθνήζεηο φγθνπο, νη νπνίνη έιαβαλ ρεκεηνζεξαπεία κε ή ρσξίο ζπγρνξήγεζε ζεξαπείαο κε Αλόη Απμποπέζενρ. Η κειέηε δηελεξγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πνηθηιία Aloe Arborescens. Σα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηε κειέηε ήηαλ ηα αθφινπζα: Μεηαζηαηηθφο ζπκπαγήο θαθνήζεο φγθνο επηβεβαησκέλνο κε ηζηνινγηθή εμέηαζε, ηζηνινγηθή δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη φγθνπ ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνχ, κεηξήζηκεο βιάβεο, απνπζία πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο γηα ηελ κεηαζηαηηθή λφζν, κε δπλαηφηεηα αλνρήο ησλ επηζεηηθφηεξσλ πνιπρεκεηνζεξαπεηψλ ιφγσ ηεο ρακειήο θαηάζηαζεο ηθαλφηεηαο (PS, ειηθίαο ή/θαη ηαπηφρξνλσλ αζζελεηψλ εθηφο ηνπ θαξθίλνπ. Απνπζία κεηάζηαζεο ζηνλ εγθέθαιν θαη δεχηεξνπ φγθνπ. Η κεηαζηαηηθή λφζνο δηαγλψζηεθε κε αμνληθή ηνκνγξαθία θαη/ή Ππξεληθή Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία (NMR ή ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (ΡΕΣ. Επηπιένλ, ε δηάγλσζε ηεο θαθήο θιηληθήο θαηάζηαζεο έγηλε κε βάζε ηε ρακειή θαηάζηαζε ηθαλφηεηαο ή/θαη ηαπηφρξνλσλ ζρεηηθψλ ηαηξηθψλ λφζσλ εθηφο ηνπ θαξθίλνπ. Σν πεηξακαηηθφ πξσηφθνιιν εμεγήζεθε ζε θάζε αζζελή θαη ειήθζε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε. Θεραπείες. Οη αζζελείο ηπραηνπνηήζεθαλ γηα λα ιάβνπλ ρεκεηνζεξαπεία κφλν ή ρεκεηνζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ κε Αλόη Απμποπέζενρ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνινγηθφ ηχπν ηνπ φγθνπ, ηηο ζέζεηο ησλ κεηαζηάζεσλ θαη ηνλ ηχπν ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. Η ρεκεηνζεξαπεία ζπλίζηαην ζε ζηζπιαηίλε (CDDP ζπλ εηνπνζίδε (VP ή εβδνκαδηαία ρνξεγνχκελε βηλνξεικπίλεο (VNR γηα κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ησλ πλεπκφλσλ (NSCLC ζε αζζελείο κε ηθαλνπνηεηηθή ή θαθή θιηληθή θαηάζηαζε αληίζηνηρα ζε CDDP ζπλ VP γηα κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν (SCLC, ζε νμαιηπιαηίλε (ΟΥΑ ρακειήο δφζεο ζπλ 5-θινπνξνπξαθίιε (5-FU γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, ζε 5-FU γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, ζε 5-FU ρνξεγνχκελε ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ θαη ζε ηδεκζηηακπίλε (GEM ρνξεγνχκελε ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αδελνθαξθηλψκαηνο ηνπ παγθξέαηνο.

4 Πίνακαρ. Κλινικά σαπακηηπιζηικά ηων 240 αξιολογήζιμων αζθενών με μεηαζηαηικό ζςμπαγή όγκο πος ςποβάλλονηαι ζε σημειοθεπαπεία (CT μόνο ή ζε ζςνδςαζμό CT ζςν Αλόη Απμποπέζενρ Χαρακτθριςτικά CT CT + Αλόθ Αρ. 2 9 ΆνδρασfΓυναίκα Μζςθ θλικία (ζτθ /54 4 (- 5/54 5 (5-9 Μζςθ κατάςταςθ ικανότθτασ Median (κλίμακα performance Karnofsky status 0 ( (0-00 Κφριεσ κζςεισ μεταςτάςεων Dominant Μαλακά μόρια metastasis sites: Οςτά 20 Πνεφμονασ 2 25 Ήπαρ 5 Ήπαρ + πνεφμονασ Ήπαρ + περιτόναιο 2 Υνξεγήζεθαλ CDDP θαη VP ΕΦ ζε δφζε ησλ 20 mg/m 2 γηα ηξεηο ζπλερείο εκέξεο αλά 2 εκέξεο, ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζε έλαλ πιήξε θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο. Η ΟΥΑ ρνξεγήζεθε ΕΦ ζε δφζε ησλ 5mg/m 2 θαηά ηηο εκέξεο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε 5-FU ζε ζπλδπαζκφ κε θνιηληθά νμέα (FA ζε δφζε ησλ 500mg/m 2 θαη ζε δφζε ησλ 0mg/m 2 αληίζηνηρα θαηά ηηο εκέξεο θαη 5, κε επαλάιεςε ηνπ θχθινπ θάζε 2 εκέξεο. Η VNR ρνξεγήζεθε ζε εβδνκαδηαία βάζε ζε δφζε ησλ 25mg/m 2. Η άπαμ ηελ εβδνκάδα ρνξεγνχκελε δφζε ηεο 5-FU ζπλίζηαην ζε 5 mg/m 2 ζε ζπλδπαζκφ κε FA ζε δφζε ησλ 0 mg/m 2. Σέινο, ε GEM ρνξεγήζεθε άπαμ ηεο εβδνκάδνο ζε δφζε ησλ 000 mg/m 2. Η Aloe Arborescens ρνξεγήζεθε απφ ην ζηφκα ζε δφζε ησλ 0 mg/m 2 ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα απφ κείγκα απνηεινχκελν απφ 00g θξέζθσλ θχιισλ Αλόη Απμποπέζενρ ζε 500 g κειηνχ ζπλ 40 ml αιθνφιεο 40%, ρνξεγνχκελεο θάζε εκέξα αδηαιείπησο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ή κεηά απφ απηή, έσο φηνπ παξαηεξεζεί εμέιημε ηεο λφζνπ, κε απαξρή εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. Σν κείγκα ηεο Αλόη Απμποπέζενρ παξαζρέζεθε απφ ηελ Deca (Isernia, Ιηαιία. Η θιηληθή απφθξηζε θαη ε ηνμηθφηεηα αμηνινγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ΠΟΤ. Η PS αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα Karnowsky. Οη θιηληθέο απνθξίζεηο αμηνινγήζεθαλ αθηηλνινγηθά κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο κε επαλάιεςε ηεο ίδηαο αθηηλνινγηθήο έξεπλαο ε νπνία είρε ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ε νπνία πεξηιάκβαλε αμνληθή ηνκνγξαθία, NMR θαη PET. Οη αζζελείο παξαθνινπζνχληαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε κε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ξνπηίλαο. Οη αξηζκνί ησ

5 ιεκθνθπηηάξσλ πξνζδηνξίζηεθαλ κε θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνθεηκεληθψλ ζπκπησκάησλ φπσο θφπσζε ή αδπλακία έγηλε ζε ρσξηζηή έθζεζε. Σηαηιζηική ανάλσζη. Σα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά κε ηε δνθηκαζία ρ 2, κε ζχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ (T-test ηνπ Student θαη αλάιπζε κεηαβιεηφηεηαο, φπσο θξηλφηαλ θαηάιιειν θάζε θνξά. Οη θακπχιεο επηβίσζεο απεηθνλίζηεθαλ ζε ζρεδηαγξάκκαηα κε ηε κέζνδν Kaplan- Meier θαη αμηνινγήζεθαλ ζηαηηζηηθά κε ηε δνθηκαζία log-rank. Οη δηαθνξέο ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φηαλ νη ηηκέο p<0,05. Πίλαθαο ΙΙ. Κιηληθή απφθξηζε (θξηηήξηα ΠΟΤ ζε 240 αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαθνήζε φγθν πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία (CT ή CT ζπλ Αλόη Απμποπέζενρ.

6 Ιζηνινγηθνί ηχπνη CT CT + αι φε n C R P R CR+ PR S D DC P D n C R CR+ PR SD S D D C P D Μηθξνθπηη αξηθφο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα CDDP/VP 22 2 ( 5 ( 2 4 ( * 4 ( * * 5 Με κηθξνθπηηα ξηθφο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα Υνξήγεζε VNR άπαμ ηεο εβδνκάδνο CDDP/VP 9 0 (9 ( 4 (2 4 (50 (4 ( ( 2 5( 29 ( 4 2 ( % ( 5 % 5 ( % 2

7 Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ΟΥΑ/5- FA/FU 2 5 (29 4( 2 2 ( 5 ( % Καξθίλνο ηνπ ζηνκάρνπ Εβδνκαδηαί α ρνξήγεζε5- FA/FU (2 % 9 0 ( 0 ( 5 9 % 9 Παγθξεαηηθ φ αδελνθαξθί λσκα Εβδνκαδηαί α ρνξήγεζε GEM ( 0 (5 0 % 0 ( ( % χλνιν (9 0 ( * 2 40 ( 4 ** ( % * * * 9 CDDP: ηζπιαηίλε, VP :εηνπνζίδε, VNR: βηλνξεικπίλε, OXA:νμαιηπιαηίλε, 5-FU: 5- θινπνξνπξαθίιε, FA: θνιηληθφ νμχ, GEM:ηδεκζηηακπίλε, CR: πιήξεο απφθξηζε PR: κεξηθή απφθξηζε SD: DC: (CR+PR+SD, PD: *p(0,25 έλαληη C T **p<0,0 έλαληη CT

8 Αποηελέζμαηα Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα. Όπσο απεηθνλίδεηαη εθεί, νη δχν νκάδεο αζζελψλ πνπ έιαβαλ κφλν ρεκεηνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία ζπλ Αλόη Απμποπέζενρ ήηαλ ζπγθξίζηκεο σο πξνο ηηο θχξηεο κεηαβιεηέο πξφγλσζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζηνινγηθνχ ηχπνπ, ησλ ζέζεσλ ηεο κεηάζηαζεο, ηνπ PS θαη ηεο ειηθίαο. Η παξαηεξνχκελε θιηληθή απφθξηζε ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα ΙΙ. Εάλ ιεθζνχλ ππ φςηλ φινη νη ηζηνινγηθνί ηχπνη ησλ φγθσλ, ηα πνζνζηά πιήξνπο απφθξηζεο ζηε ζεξαπεία (CR θαη ηεο κεξηθήο απφθξηζεο (PR πνπ επηηεχρζεθαλ ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ηαπηφρξνλα θαη Αλόη Απμποπέζενρ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ αζζελψλ πνπ ιάκβαλαλ ρεκεηνζεξαπεία κφλνλ (40/9 (4 ζναντι 2/2 (9, p<0,0. CR παρατθρικθκε ςε 2/9 (0% αςκενείσ που λάμβαναν ταυτόχρονα και Αλόη Απμποπέζενρ ενϊ ςε μόνο 4/2 ( αςκενείσ που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία. Αυτι θ διαφορά ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι (p<0,0. Στακερι νόςοσ (SD επιτεφχκθκε ςε /2 ( αςκενείσ που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία και ςε 40/9 (4 αςκενείσ με ταυτόχρονθ ςυγχοριγθςθ Αλόη Απμποπέζενρ. Ο ζλεγχοσ τθσ νόςου (DC=CR+PR+SD που επιτεφχκθκε ςε αςκενείσ που λάμβαναν ςυνδυαςμό κεραπευτικισ αγωγισ με Αλόη Απμποπέζενρ αντιςτοιχοφςε ςε ςθμαντικά υψθλότερο ποςοςτό ςε ςφγκριςθ με εκείνο που διαπιςτϊκθκε ςε αςκενείσ που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία (0/9 ( ζναντι 0/2 (50 (p<0,0. Σε ό,τι αφορά ςτθν κλινικι απόκριςθ ςε ςχζςθ με τον ιςτολογικό τφπο του όγκου, το ποςοςτό αντικειμενικισ απόκριςθσ του όγκου CR+PR που επετεφχκθ ςτθν ομάδα των αςκενϊν με μικροκυτταρικό καρκίνο ( SCLC που λάμβαναν ταυτόχρονα Αλόη Απμποπέζενρ ιταν ςθμαντικά υψθλότερο από εκείνο που διαπιςτϊκθκε ςτθν ομάδα τθσ χθμειοκεραπείασ ωσ μονοκεραπεία (4/2 (% ζναντι /22 (, p<0.05. Επιπλζον, το ποςοςτό τησ CR ιταν επίςθσ ςθμαντικά υψθλότερο ςτουσ αςκενείσ με μικροκυτταρικό καρκίνο SCLC οι οποίοι λάμβαναν Αλόη Απμποπέζενρ (/2 (2 ζναντι 2/22 (9, p<0,05. Ομοίωσ, η αντικειμενική ανταπόκριςη όγκου (CR+PR που παρατθρικθκε ςτουσ υπόλοιπουσ ιςτολογικοφσ τφπουσ όγκων, περιλαμβανομζνου του καρκίνου του παχζοσ εντζρου και του καρκίνου του ςτομάχου και του παγκρεατικοφ αδενοκαρκινϊματοσ ιταν ςτακερά υψθλότερθ ςτουσ αςκενισ με ταυτόχρονθ κεραπεία Αλόη Απμποπέζενρ χωρίσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Το Σχιμα απεικονίηει τισ καμπφλεσ ετοφσ επιβίωςθσ που επετεφχκθ ςε αςκενείσ που υποβάλλονταν ςε χθμειοκεραπεία μόνον ι ςε χθμειοκεραπεία ςυν Αλόη Απμποπέζενρ. Όπωσ φαίνεται, το ποςοςτό τθσ ετοφσ επιβίωςθσ που επετεφχκθ ςε αςκενείσ που λάμβαναν ταυτόχρονα Αλόη Απμποπέζενρ ιταν ςθμαντικά υψθλότερο από εκείνο που διαπιςτϊκθκε ςτθν ομάδα αςκενϊν που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία (p<0,0. Σε ό,τι αφορά τθν επιβίωςθ που ςυνδζεται με τον ιςτολογικό τφπο του όγκου, το ποςοςτό τθσ ετοφσ επιβίωςθσ που επετεφχκθ τόςο για τον μθ μικροκυτταρικό όςο και για τον μικροκυτταρικό καρκίνο ιταν ςθμαντικά υψθλότερο ςε αςκενείσ που λάμβαναν ςυγχορθγοφμενθ Αλόη Απμποπέζενρ από το αντίςτοιχο ποςοςτό αςκενϊν που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία (p<0,05. Η επιβίωςθ είχε, επίςθσ, μεγαλφτερθ διάρκεια ςε όλουσ τουσ άλλουσ ιςτολογικοφσ τφπουσ όγκων που λάμβαναν χθμειοκεραπεία ςυν Αλόη Απμποπέζενρ χωρίσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Η Αλόη Απμποπέζενρ ιταν ικανοποιθτικά ανεκτι από όλουσ τουσ

9 αςκενείσ ενϊ δεν παρατθρικθκαν μεταβολικζσ ανεπικφμθτεσ δράςεισ. Επιπλζον, δεν παρατθρικθκε τοξικότθτα που να ςυνδζεται με τθν Αλόη Απμποπέζενρ, περιλαμβανομζνων του εμζτου και τθσ διάρροιασ. Από ανοςοβιολογικι άποψθ, ο μζςοσ αρικμόσ λεμφοκυττάρων μειϊκθκε και αυξικθκε μετά τθ χθμειοκεραπεία ςε αςκενείσ που λάμβαναν χθμειοκεραπεία μόνον, ι χθμειοκεραπεία και Αλόη Απμποπέζενρ αντίςτοιχα, παρά το γεγονόσ ότι καμία από αυτζσ τισ διαφορζσ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι. Ωςτόςο, όπωσ ςυνάγεται από το Σχιμα 2, ο μζςοσ αρικμόσ λεμφοκυττάρων που παρατθρικθκε μετά τθ κεραπεία ςε αςκενείσ που λάμβαναν ςυνδυαςτικι κεραπεία με Αλόη Απμποπέζενρ ιταν ςθμαντικά υψθλότεροσ από τον αρικμό που παρατθρικθκε ςτθν ομάδα που λάμβανε μόνο χθμειοκεραπεία (p<0,05, ελψ δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. ρήκα. Παξαηεξήζεθαλ θακπχιεο εηνχο επηβίσζεο ζε 240 αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαθνήζε ζπκπαγή φγθν πνπ ιάκβαλαλ ρεκεηνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία ζπλ Αλόη Απμποπέζενρ. ρήκα 2. Μέζνο αξηζκφο ιεκθνθπηηάξσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα ζε 240 αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαθνήζε ζπκπαγή φγθν πνπ ιάκβαλαλ ρεκεηνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία ζπλ Αλόη Απμποπέζενρ *(p<0,05 έλαληη ρεκεηνζεξαπείαο. Σέινο, ε ρεκεηνζεξαπεία ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξα αλεθηή ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία κε Αλόη Απμποπέζενρ. Ειδικότερα, θ εμφάνιςθ αδυναμίασ ι/και κόπωςθσ ιταν ςθμαντικά λιγότερο ςυχνι ςε αςκενείσ που λάμβαναν ςυνδυαςτικι κεραπεία με Αλόη Απμποπέζενρ ςε ςφγκριςθ με εκείνουσ που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία (9/9 (2 ζναντι 5/2 (4 (p<0,0. Ομοίωσ, θ δυςκοιλιότθτα που προκλικθκε από VNR ιταν ςθμαντικά λιγότερο ςυχνι ςτθν ομάδα αςκενϊν τθσ Αλόη Απμποπέζενρ ςε ςφγκριςθ με τουσ αςκενείσ που λάμβαναν μόνο VNR (/ ( ζναντι 2/ (,p<0.0l.επιπλζον, θ νευροτοξικότθτα που οφείλεται ςτθν OXA με παραιςκθτικζσ διαταραχζσ ιταν, επίςθσ, λιγότερο ςυχνι ςε αςκενείσ που λάμβαναν Αλόη Απμποπέζενρ ςε ςχζςθ με τουσ αςκενείσ που ζλαβαν μόνο χθμειοκεραπεία (/2 (29 ζναντι 9/2(4 χωρίσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Δεν διαπιςτϊκθκαν άλλεσ ςθμαντικζσ παρενζργειεσ. Συζθτηση Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ μελζτθσ επιβεβαιϊνουν προθγοφμενεσ κλινικζσ ζρευνεσ που είχαν ιδθ καταδείξει τθν αποτελεςματικότθτα των εκχυλιςμάτων Αλόη Απμποπέζενρ ςτθν παρθγορθτικι κεραπεία αςκενϊν με μθ κεραπεφςιμο μεταςτατικό καρκίνο είτε για να βελτιωκεί θ ποιότθτα ηωισ τουσ ι για να παρατακεί ο χρόνοσ επιβίωςισ τουσ (22. Επιπλζον αυτϊν των προθγοφμενων αποτελεςμάτων, θ παροφςα μελζτθ αποδεικνφει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ Αλόη Απμποπέζενρ ςε ςυνδυαςμό με αντικαρκινικι χθμειοκεραπεία, τουλάχιςτον ςε αςκενείσ με κακι κλινικι κατάςταςθ λόγω χαμθλισ κατάςταςθσ ικανότθτασ ι ςθμαντικϊν ιατρικϊν αςκενειϊν ςτισ οποίεσ θ κεραπευτικι δραςτθριότθτα τθσ χθμειοκεραπείασ ωσ μονοκεραπείασ είναι γενικά χαμθλι. Συνεπϊσ, τα εκχυλίςματα Αλόη Απμποπέζενρ δφνανται να ζχουν όχι μόνο άμεςθ ογκοςτατικι δράςθ αλλά να ενιςχφουν, επίςθσ, τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χθμειοκεραπείασ τόςο ωσ προσ τθν υποςτροφι του όγκου όςο και ωσ προσ το χρόνο επιβίωςθσ μειϊνοντασ και οριςμζνεσ τοξικότθτεσ. Επιπλζον, θ επιμικυνςθ του χρόνου κεραπείασ ςυνδεόταν ςυνεχϊσ με καλφτερθ ποιότθτα ηωισ, τουλάχιςτον ωσ προσ τθν

10 ανακοφφιςθ τθσ αδυναμίασ και τθσ κόπωςθσ. Η αφξθςθ τθσ κυτταροτοξικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ χθμειοκεραπείασ που οφείλεται ςτθν Αλόη Απμποπέζενρ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εμφανισ ςτον μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων λόγω τθσ νευροενδοκρινοφσ του φφςθσ. Τα ςτοιχεία αυτά δεν προκαλοφν ζκπλθξθ κακϊσ εμπειρικζσ μελζτεσ ζχουν ιδθ δείξει ότι οι ογκοςτατικζσ ιδιότθτεσ των ουςιϊν τθσ Αλόη Απμποπέζενρ είναι ιςχυρότερεσ κατά των κυτταρικϊν γραμμϊν νευροενδοκρινοφσ καρκίνου (. Σε κάκε περίπτωςθ, θ αφξθςθ τθσ αντικαρκινικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ χθμειοκεραπείασ κα εξαρτάτο όχι μόνο από τα μόρια που παρείχε θ αντιυπερπλαςτικι δράςθ αλλά και από τθν δράςθ ανοςορυκμιςτικϊν ουςιϊν όπωσ θ ακεμαννάνθ (, 4. Ζνασ ιδιαίτερα ενδιαφζρων ςυνδυαςμόσ μπορεί να απεικονίηεται από τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ VNR και Αλόη Απμποπέζενρ ςτθν αντιμετϊπιςθ του μθ μικροκυτταρικοφ καρκίνου του πνεφμονα, εφόςον θ Αλόη Απμποπέζενρ φαινόταν είτε να αυξάνει τθν κυτταροτοξικι ιςχφ του VNR είτε να αποκακιςτά τθ ςυχνότερθ παρενζργεια του VNR, τθ ςοβαρι δυςκοιλιότθτα. Ο βιοχθμοκεραπευτικόσ ςυνδυαςμόσ του VNR ςυν Αλόη Απμποπέζενρ κα μποροφςε να αποτελζςει μια πολφ ικανοποιθτικά ανεκτι και ενεργι κεραπεία των αςκενϊν με μθ μικροκυτταρικό καρκίνο, περιλαμβανομζνων των αςκενϊν με κακι κλινικι κατάςταςθ. Προφανϊσ, ο μικρόσ αρικμόσ αςκενϊν για όγκο ενόσ και μόνο ιςτολογικοφ τφπου δεν επιτρζπει τθν ςυναγωγι οριςτικϊν ςυμπεραςμάτων ςτθ κεραπεία των διαφόρων ιςτολογικϊν τφπων όγκου από τθν ςυνδυαςτικι κεραπεία Αλόη Απμποπέζενρ και χθμειοκεραπείασ. Το ςχετικά χαμθλό ποςοςτό αποκρίςεων που αποτυπϊνεται ςε αυτι τθ μελζτθ για ζναν και μοναδικό ιςτολογικό τφπο ςε ςχζςθ με αυτζσ που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία μπορεί να εξαρτάται από τθν κακι κλινικι κατάςταςθ των αςκενϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, κα απαιτθκοφν περαιτζρω μελζτεσ για να διερευνθκοφν καλφτερα οι πραγματικζσ επιπτϊςεισ τθσ ςυνδυαςτικισ κεραπείασ με Αλόη Απμποπέζενρ ςτθ ηωι των αςκενϊν που υποβάλλονται ςε χθμειοκεραπεία με προχωρθμζνο καρκίνο με τθ χριςθ καταλλθλότερων κλιμάκων μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Επιπλζον, εφόςον θ μελζτθ δεν ιταν τυφλι ενδζχεται να υπάρξουν πολλοί παράγοντεσ μερολθψίασ. Επομζνωσ, κα χρειαςτοφν διπλζστυφλζσ τυχαιοποιθμζνεσ μελζτεσ για να επιβεβαιωκοφν αυτά τα ενκαρρυντικά αποτελζςματα. Τζλοσ, κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν περαιτζρω μελζτεσ για να διαπιςτωκεί κατά πόςο τα εκχυλίςματα Αλόη Απμποπέζενρ μποροφν, επίςθσ, να ενιςχφςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χθμειοκεραπείασ ςε αςκενείσ με ικανοποιθτικι κλινικι κατάςταςθ. Μελλοντικζσ κλινικζσ μελζτεσ με μόρια μιασ Αλόη Απμποπέζενρ όπωσ θ αλόθ εμοδίνθ ι θ ακεμαννάνθ λόγω των ανοςορυκμιςτικϊν και αντι-υπερπλαςτικϊν τουσ ιδιοτιτων, αντίςτοιχα, κα μποροφςαν να προςφζρουν περαιτζρω οφζλθ ςτθ κεραπεία των ανκρϊπινων νεοπλαςιϊν. Αρκετζσ πρόςφατεσ μελζτεσ (2-2 ςυνζβαλαν ςτον καλφτερο προςδιοριςμό του μθχανιςμοφ τθσ αντικαρκινικισ δραςτθριότθτασ τθσ αλόθσ. Ωςτόςο, ο ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ ανοςορυκμιςτικισ αντικαρκινικισ τθσ δράςθσ δεν ζχει πλιρωσ διευκρινιςτεί λεπτομερϊσ. Επομζνωσ, κα είναι αναγκαία θ διεξαγωγι διαδοχικϊν μελετϊν, με τθν αξιολόγθςθ των ςθμαντικότερων ανοςολογικϊν βιολογικϊν δεικτϊν, ςυγκεκριμζνα τω ν IL-2, IL-2, IL-, IL-0, TGF β θαη ησλ Σ ξπζκηζηηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δξάζε ηεο Αλόη Απμποπέζενρ ζην δίθηπν ησλ αληηθαξθηληθψλ θπηνθηλψλ.

11 Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ Atzpodien J and Kirchner H: Cancer, cytokines and cytotoxic cells: interleukin-2 in the immunotherapy of human neoplasms. Klin Wochenschr : -, Cerea G, Vaghi M, Villa S, Bucovec R, Mengo S, Gardani G, Tancini G and Lissoni P: Biomodulation of cancer chemotherapy for metastatic colorectal cancer. Anticancer Res 2: , 200. Lissoni P, Brivio F, Fumagalli L, Messina G, Ghezzi V, Frontini L, Giani L, Vaghi M, Ardizzoia A and Gardani G: Efficacy of cancer chemotherapy in relation to the pre-treatment number of lymphocytes in patients with metastatic solid tumors. Int J Biol Markers 9: l5-40, Rosenberg SA: The immunotherapy and gene therapy of cancer. J Clin Oncol 0: 0-99, Whittington R and Faulds D: Interleukin-2. Drugs 4: 44-5l4, l99. Lissoni P: Prognostic markers in interleukin-2 therapy. Cancer Biother : 25-2, 99. Riesco A: Five-year cancer cure: relation to total amount of peripheral lymphocytes and neutrophils. Cancer 25: 5-40, 90. Winters WD, Benavides R and Clause VJ: Effects of aloe extracts on human normal and tumour cells in vitro. Econ Botany 5: 9-95, l9l. 9 Grotenhermen F: Pharmacology of cannabinoids. Neuroendocrinol Lett 25: 4-2, Qureshi S, Al-Harbi MM, Ahmed M, Raza M, Giancreco AB and Shah AH: Evaluation of the genotoxic, cytotoxic and antitumor properties of Commiphora molmol using normal and Ehrlich ascites carcinoma cell-bearing Swiss albino mice. Cancer Chemother Pharmacol : 0-, l99. Blazquez C, Casanova ML, Planas A, Del Pulgar TG, Villanuéva C, Fernandez-Acenero MJ, Aragones J, Huffman JW, Jorcano JL and Guzman M: Inhibition of tumor angiogenesis by cannabinoids. FASEB J : 529-5, Claeson P, Zygmunt P and Hogestatt ED: Calcium antagonistic properties of the sesquiterpene T-cadinol. Pharmacol Toxicol 9: -, 99. Capasso F, Borrelli F, Capasso R, Di Carlo G, Izzo AA, Pinto L, Mascolo N, Castaldo S and Longo R: Aloe and its therapeutic use. Phytother Res 2: 24-2, 99.

12 4 Davis RH, Parker WL, Sampson RT and Murdoch DP: Isolation of a stimulatory system in an aloe extract. J Am Pediatr Med Assoc : 4-4, Grimm EA, Mazumder A, Zhang HZ and Rosenberg SA: Lymphokine-activated killer cell phenomenon. J Exp Med 55: 2-4, l92. Soeda M: Extract of Cape aloes inhibited sarcoma 0 and Ehrlich ascites tumours. J Med Soc Jpn : 5-9, l99. t'hart LA, Van EPH, Van Dijk H, Zaat R and De Silva KT: Two functionally and chemically distinct immunomodulatory compounds in the gel of Aloe vera. J Ethnopharmacol 2: -, 9. Vogler BK: Aloe vera a systematic review of its clinical effectiveness. Br J Gen Pract 49: 2-2, Marshall JM: Aloe vera gel. What is the evidence? Pharm J 24: 0-2, Yongchaiyudha S, Rungpitarangsi V, Bunyapraphatsara N and Chokechaijaroenporn O: Anti-diabetic activity of Aloe verajuice. Phytomedicine : 24-24, Williams MS, Burk M and Loprinzi CL: Phase III double-blind evaluation of an Aloe vera gel as a prophylactic agent for radiation-induced skin toxicity. Int J Radiat Oncol Biol Phys : 45-49, Lissoni P, Giani L, Zerbini S, Trabattoni P and Rovelli F: Biotherapy with the pineal immunomodulating hormone melatonin versus melatonin plus Aloe vera in untreatable advanced solid neoplasms. Nat Imm l: 2-, Guo J, Xiao B, Liu Q, Gong Z and Le Y: Suppression of C-myc expression associates with anti-proliferation of aloe-emodin on gastric cancer cells. Cancer Invest 2(4: 9-4, Cui Xr, Takahashi H, Shimamura T, Koyanagi J, Komada F and Saito S: Preparation of,-di-o-alkylaloe-emodins and 5- amino-, 5-thiocyano-, and 5-selenocyanochrysophanol derivatives from aloe-emodin and studying their cytotoxic effects. Chem Pharm Bull (Tokyo 5(4: 49-50, Kametani S, Oikawa T, Kojima-Yuasa A, Kennedy DO, Norikura T, Honzawa M and Matsui-Yuasa I: Mechanism of growth inhibitory effect of Cape aloe extract in ehrlich ascites tumor cells. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo 5(: , Guo JM, Xiao BX, Liu Q, Zhang S, Liu DH and Gong ZH: Anticancer effect of aloe-emodin on cervical cancer cells involves G2/M arrest and induction of differentiation. Acta Pharmacol Sin 2(2: , Akev N, Turkay G, Can A, Gurel A, Yildiz F, Yardibi H, Ekiz EE and Uzun H: Tumour-preventive effect of Aloe vera leaf pulp lectin (Aloctin I on Ehrlich ascites tumours in mice. Phytother Res 2(: 00-05, 200. Παρελήφθη Ιουλίου 200 Αναθεωρήθηκε 5 Σεπτεμβρίου, 200 Έγινε δεκτό Οκτωβρίου 200

13 Κεφάλαιο 9.β: Αλόη αρμπορέσενς (Aloe arborescens Aloe arborescens Μεηαμύ όισλ ησλ θαξκάθσλ, ησλ θπηηθώλ θαξκάθσλ θαη ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην θεθάιαην, είλαη ζεκαληηθό λα ππνγξακκίζνπκε ηελ πξόζθαηε ρξήζε ζηελ ηαηξηθή ελόο ηδηαίηεξνπ θπηνύ, ην νπνίν είλαη γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηέο ηνπ: ηελ Αιόε: ( 4,49,4,9,9,2,225,2,2,4,,2,,,92,9,45,4,499,. Από ηηο 250 γλσζηέο πνηθηιίεο, ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πξόζθαηα έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Aloe arborescens, ε νπνία ζεσξείηαη θαιύηεξε από ηηο άιιεο πνηθηιίεο ηνπ θπηνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Aloe vera. ε ζύγθξηζε κε ηελ ηειεπηαία, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε Aloe arborescens εκπεξηέρεη πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ελεξγώλ ζηνηρείσλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο πην πςειή, θαη επηπιένλ είλαη πην αλζεθηηθή ζην δηθό καο θιίκα. Πεξηέρεη πεξίπνπ εθαηό ελεξγά ζηνηρεία. Από ηηο γλσζηέο νπζίεο, εθηόο από ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα, πνιιέο βηηακίλεο, αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ, ρνιίλε θαη δηάθνξεο άιιεο κνξθέο ιηπηδίσλ, ε Aloe επίζεο πεξηέρεη θαη θάπνηα ζπάληα κεηαιιηθά άιαηα: Φεπδάξγπξν, Μαγγάλην, ίδεξν, Γεξκάλην, Υξώκην, Μαγλήζην, Βόξην θαη ειήλην, κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζε δηάθνξεο παζνινγίεο ζηνλ άλζξσπν: αλάκεζα ζε απηέο, πνιιέο από ηηο εθθπιηζηηθέο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο κεηαβνιηθέο λόζνπο θαη ηηο λόζνπο αλεπάξθεηαο. Η Aloe arborescens ζπληειεί ζηελ εμνκάιπλζε ησλ βηνρεκηθώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηνπ νξγαληζκνύ ζε έλα ρξνληθό παξάζπξν ην νπνίν θπκαίλεηαη από 2 έσο κήλεο: Ρύζκηζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην αίκα. 2 Ρύζκηζε ησλ ηηκώλ γιπθόδεο ζην αίκα, ηδηαίηεξα ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο. Μείσζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. 4 Ρύζκηζε ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο κε αύμεζε ηνπ ιόγνπ HDL/LDL. 5 Δμνκάιπλζε ηεο Υνιεξπζξίλεο. Δμνκάιπλζε ηνπ νπξηθνύ νμένο. Ρύζκηζε ησλ Na / K, Ca/ Mg. Μία αύμεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο. 9 Πξνζηαζία ηνπ γαζηξεληεξηθνύ, ηνπ επαηηθνύ, ηνπ παγθξεαηηθνύ θαη ηνπ λεθξηθνύ ζπζηήκαηνο. 0 Δλεξγνπνίεζε ηεο αλνζνινγηθήο άκπλαο ελαληίνλ νμέσλ ινηκώμεσλ. Λεκθνθπηηαξηθή εμηζνξξόπεζε ζε ρξόληεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο όπσο ε Ηπαηίηηδα C, HIV/AIDS. 2 Αληη-νμεηδσηηθή πξνζηαζία ηνπ DNA από ηελ επίδξαζε ηεο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. Οξηζκέλεο νπζίεο, ηδηαίηεξα, απνηειεζκαηηθέο ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ θεξδίδνπλ αμία ( 4,-,,2,4,,2,,9,442,4,499 όπσο νη Aloctin A, Aloctin B θαη Emodin θαη νη πνιπζαθραξίηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο Aloe-mannano, ιεθηζίλε ATF0 θαη Alexin B.

14 Οη νπζίεο απηέο κπνξνύλ νπζηαζηηθά λα ρσξηζζνύλ ζε δύν νκάδεο αληη-θαξθηληθήο δξάζεο: Γηέγεξζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απηήο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεθαιαίνπ 9.β 2 Δπαγσγή απόπησζεο (Emodin-Aloe, βιέπε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ. Διέγερζη ανοζοποιηηικού ζσζηήμαηος Η Αλζξαθηλόλε Aloctin A (Aloctin A, Alo-A θαη ε Aloctin B (γλσζηή θαη σο Barbaloin, εκπεξηέρνληαη ζηα εμσηεξηθά κέξε ησλ θύιισλ θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηηο θαζαξηηθέο, αληηβαθηεξηδηαθέο θαη ηηο αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηέο ηνπο, ζε θάζε πεξίπησζε κε απνιύησο αζθαιείο κέγηζηεο δόζεηο αλεθηηθόηεηαο πνπ ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 0 mg/kg ρσξίο θαλέλα θίλδπλν πξαγκαηηθήο βιάβεο γηα ηνλ αζζελή. Η ζπνπδαηόηεηά ηνπο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη επάγνπλ πςειή πνιιαπιαζηαζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηα θπηηαξνηνμηθά Σ ιεκθνθύηηαξα θαη ζηα Φσζικά Κσηηαροκηόνα (Natural Killer θύηηαξα, κε ηξόπν ζπγθξίζηκν κε άιινπο ελεξγνύο παξάγνληεο πνπ είλαη ήδε γλσζηνί. Δηδηθόηεξα, ε Aloctin A (Alo A επάγεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ IL-2, IL- θαη IFN-γ ζηηο ειάρηζηεο ζπγθεληξώζεηο ησλ 0 mg/ml ( 2. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη όηη δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα ελεξγνπνηεί ην πκπιήξσκα κέζσ ηεο Δλαιιαθηηθήο Οδνύ ( 9,2. 2 Οη πνιπζαθραξίηεο, κόξηα κε ηδηαίηεξε βηνρεκηθή δνκή, ραξαθηεξίδνληαη από εμαηξεηηθή επθνιία απνξξόθεζεο από ηελ εληεξηθή ιάρλε ηνπ αζζελνύο (εάλ δελ ππνβάιιεηαη ζε ρεκεηνζεξαπεία. Γελ πξόθεηηαη γηα βιελνπνιπζαθραξίηεο, θαζώο δελ πεξηέρνπλ κόξηα αδώηνπ. Αλάκεζά ηνπο, ε Aloe-mannano έρεη ηδηαίηεξε αμία, θαζώο δξα όπσο ηα αληηγόλα, αλαθαιώληαο ηνπιάρηζηνλ ελ κέξε ηε δξάζε ηνπ β-glucano (θεθάιαην 4δ: δνκηθά πξόθεηηαη γηα κηα καθξηά πδαηνδηαιπηή αθεηπιν-αιπζίδα πνπ δεκηνπξγείηαη από καλόδε θαη γιπθόδε ζε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία πεξίπνπ πξνο. Καζώο πξόθεηηαη γηα κόξην πνπ είλαη αληηγνληθά μέλν ζηνλ νξγαληζκό, θαη ζπλεπώο ηθαλή, ιόγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο πνπ δηαζέηεη σο πνιπζαθραξίηεο, γηα κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηαο αθνκνίσζε από ηελ εληεξηθή ιάρλε, εθδειώλεη, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζρεηηθά ειάρηζηε ζπγθέληξσζή ηνπ, ηελ ζεηηθή ηθαλόηεηά ηεο λα επάγεη αλνζνινγηθή αληαπόθξηζε ζηα Σ γ- δ- ιεκθνθύηηαξα ηα νπνία απαληώληαη ζε πεξίπνπ 50 εζηίεο ιεκθαδέλσλ ηνπ εληέξνπ, κε επηθείκελε επαγσγή ηνπ Αλνζνινγηθνύ Καηαξξάθηε (ηα Σ ιεκθνθύηηαξα επαηζζεηνπνηνύληαη από ηελ άκεζε θπηηαξνηνμηθή δξάζε [Tc], Κσηηαροκηόνα ιεκθνθύηηαξα [κία θπηηαξνηνμηθή δξάζε θπηηάξνπ εμαξηώκελε από αληίζσκα], Φσζικά Κσηηαροκηόνα ιεκθνθύηηαξα [κία θπηηαξνηνμηθή δξάζε θπηηάξνπ κε εμαξηώκελε από αληίζσκα] ή από κνλνθύηηαξα καθξνθάγα: έλαο Αλνζνινγηθόο Καηαξξάθηεο ν νπνίνο θαίλεηαη όηη ραξαθηεξίδεηαη, ζε απόζηαζε -2 κελώλ από ηελ έλαξμε ρνξήγεζεο από ηνπ ζηόκαηνο ελόο κίγκαηνο πνπ απνηειείηαη από Aloe arborescens (αλαινγία πξνο 2 αλάκεζα ζε θξεζθνθνκκέλε Aloe

15 θαη Μέιη από κία θαηάζηαζε δηάρπηεο Πεξηηνλίηηδαο πνπ μεθηλά από ην ζηνκάρη, ηνλ εηιεό-ηπθιό έληεξν ή ην ήπαξ θαη δηαξθεί ζρεδόλ κία εβδνκάδα, αθνινπζνύκελε από κία αηκαηηθή θνξύθσζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ απνπζία κίαο αύμεζεο ζε άιιεο ππν-νκάδεο ιεπθώλ ζσκαηηδίσλ (πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. ATF0 Πξόθεηηαη γηα κία ιεθηζίλε ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ, κε ζπλέπεηα λα επάγεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηαξνηνμηθώλ ιεκθνθπηηάξσλ ελαληίνλ ηνπο ( Alexin B Η ιεθηζίλε Alexin B έρεη ειεγρζεί θαη έρεη δώζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεπραηκία ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ( 442

16 Βιογραυικό Σημείωμα του συγγραυέα Ο Giuseppe Nacci γελλήζεθε ζηελ Σεξγέζηε ηεο Ιηαιίαο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 94. Απνθνίηεζε από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σεξγέζηεο ην αθαδεκατθό έηνο Δηδηθεύηεθε ζηελ Ππξεληθή Ιαηξηθή ζην Μηιάλν ην 99, όπνπ θαη ζπκκεηείρε ζηα πξώηα πεηξάκαηα ζε άλζξσπν νγθνινγηθήο Αθηηλν- Αλνζν- Θεξαπείαο κε Ύηηξην 90 θαη Μνλνθισληθά Αληηζώκαηα ζην Scientific Institute San Raffaele θαη ην European Oncological Institute. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 99 αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ζηελ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Τγείαο ηνπ Inland Revenue of Friuli Venezia-Giulia. Αθνύ θαηέζεζε ηελ παηέληα γηα ηε βηνκεραληθή ηνπ εθεύξεζε "Σύνθεζη και Χρήζη βιοηίνης-dtpa-γαδολινίοσ 5, 59 ζηην ακηινοθεραπεία" (Αξ. 00, ηάμε ΑΚ05, δεκνζίεπζε ην "Θεραπεία ηοσ καρκίνοσ με Γαδολίνιο 59 ζηην Πσρηνική Μαγνηηική Τομογραθία", 0 ζειίδεο, Callerio Onlus Foundation, εθδόζεηο "Italo Svevo", Σεξγέζηε, Μάηνο 2000 (κόλν ζηα Ιηαιηθά. Δμέδσζε ην βηβιίν "Diventa Medico di Te stesso" (Γίνε ο γιαηρός ηοσ εασηού ζοσ, "Supermercato del libro-angelus", Treviso. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 200, ην βηβιίν απηό έιαβε ην εμήο βξαβείν: "Καλύηερο επιζηημονικό βιβλίο ηοσ έηοσς 200", ην νπνίν δόζεθε "motu propriu" θαη νκόθσλα (www.mednat.org/the-best-book_nacci.gif από ηελ Δπηηξνπή ησλ πκβνύισλ (www.mednat.org/the-best-book_nacci.gif ηνπ Verein zur Foerderung der Forschung Mare Nostrum - Research Institut (Σύνδεζμος για ηην Προαγωγή ηης Έρεσνας Mare Nostrum ζην Wildon (Graz ηεο Απζηξίαο. Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 200 είλαη Γηεπζπληήο Πξνγξακκάησλ Πεξηβάιινληνο & Τγείαο ηνπ "V.F.F. Islandhopper Viribus unitis"

In vivo 23: 171-176 (2009)

In vivo 23: 171-176 (2009) In vivo 23: 171-176 (2009) Μελετη: Τα αποτελέσµατα της ερευνας στην θεραπεία ασθενών µε µεταστατικό καρκίνο, µε κλασική χηµειοθεραπεία και συνδυασµένη χηµειοθεραπεία µε Αλόη Αρµπορέσενς (Aloe Arborescens)

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β

Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β ΔΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΔΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΔΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΦΟΜΔΝΟ ΣΔ ΓΟΚΙΜΑΣΙΑ Φρηζιμοποιούμενο με ανοζο-ενιζτσηικό θάρμακο, ηο εμβόλιο παραηείνει ηην επιβίωζη καηά ζτεδόν 7 μήνες, ανακαλύπηει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Χαπάλαμπορ Μεπμίγκηρ Πνεςμονολόγορ, Ειδικόρ ιαηπόρ ύπνος (ΑBCISS) Δνηηρ Επγαζηηπίος Ύπνος 401 ΓΣΝΑ Aχπνία Αναφερόμενθ δυςκολία ςτθν ζλευςθ του φπνου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ αλκαλοειδών τροπανίου ςε βάμμα φφλλων ευθαλείασ (Atropa belladonna) Τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά τθσ δρόγθσ είναι τα αλκαλοειδι του τροπανίου, με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα