Τμήμα Ακηινολογικής Ογκολογίας,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Ακηινολογικής Ογκολογίας,"

Transcript

1 In vivo 2: - (2009 Mελέηη: Τα αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ ζηη θεπαπεία αζθενών με μεηαζηαηικό καπκίνο, με κλαζική σημειοθεπαπεία και ζςνδςαζμένη σημειοθεπαπεία με GALENIA(Αλόη Απμποπέζενρ. PAOLO LISSONI, FRANCO ROVELLI, FERNANDO BRIVIO 2, ROMANO ZAGO, MASSIMO COLCIAGO 4, GIUSEPPINA MESSINA, ADELIO MORA and GIORGIO PORRO Τμήμα Ακηινολογικής Ογκολογίας, 2 Τμήμα Χειροσργικής, St. Gerardo Hospital, Monza, Μιλάνο; Aloe Foundation, Isernia; 4 I.N.R.C.A Laboratory of Analysis, Lecco, Italy Περίληψη. Ιζηορικό. Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο αλάιπζεο ηεο νγθνινγηθήο αλνζνβηνινγίαο ησλ θαξθηληθψλ φγθσλ θαηαδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα βηνινγηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηνμηθφηεηαο ηεο αληηθαξθηληθήο ρεκεηνζεξαπείαο απφ ελδνγελείο θαη εμσγελείο αλνζνξπζκηζηηθέο νπζίεο. Η Αλόη Απμποπέζενρ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θπηά κε αληηθαξθηληθή δξάζε ελψ νη αληηλενπιαζκαηηθέο ηδηφηεηέο ηεο νθείινληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο, θαη βαζίδνληαη ζηελ αληη-ππεξπιαζηηθή θαη αληηνμεηδσηηθή ηεο δξάζε. Οη αληη-ππεξπιαζηηθέο ηεο ηδηφηεηεο νθείινληαη ζηα κφξηα αλζξαθίλεο θαη αλζξαθηλφλεο ελψ ε αλνζνδηεγεξηηθή ηεο δξάζε νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ αθεκαλλάλε (αθεηπιηθή καλλφδε. Αζθενείς και Μέθοδοι: Σπραηνπνηήζεθε κειέηε γηα ηε ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπείαο ζπλδπαζκέλε ή φρη κε Αλόη Απμποπέζενρ. ρεδηάζηεθε κειέηε πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ 240 αζζελείο κε κεηαζηαηηθνχο ζπκπαγείο θαθνήζεηο φγθνπο. χκθσλα κε ηνλ ηζηνινγηθφ ηχπν θαη ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ φγθνπ νη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα έιαβαλ αγσγή κε ζηζπιαηίλε θαη εηνπνζίδε ή βηλνξεικπίλε ρνξεγνχκελε άπαμ θάζε εβδνκάδα. Οη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έιαβαλ αγσγή κε νμαιηπιαηίλε θαη 5-θινπνξνπξαθίιε (5- FU. Οη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ έιαβαλ αγσγή ηδεκζηηακπίλεο ρνξεγνχκελε άπαμ θάζε εβδνκάδα. Η Αλόη Απμποπέζενρ ρνξεγήζεθε απφ ην ζηφκα ζε δφζε 0ml ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα. Αποηελέζμαηα: Επηηεχρζεθε ζεκαληηθά πςειφηεξνο έιεγρνο ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρνξεγνχληαλ Αλόη Απμποπέζενρ ζε ζχγθξηζε πξνο ηε ρεκεηνζεξαπεία κφλνλ φπσο επίζεο θαη ην πνζνζηφ ηξηεηνχο επηβίσζεο. Σσμπέραζμα: Η παξνχζα κειέηε θαίλεηαη λα θαηαδεηθλχεη φηη ε Αλόη Απμποπέζενρ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί επηηπρψο κε ρεκεηνζεξαπεία πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο πξνο ηνλ ξπζκφ ππνζηξνθήο ησλ φγθσλ θαη ην ρξφλν επηβίσζεο. Η πξφζθαηε ζχλζεζε ησλ ρεκεην-βηνρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε κηα πνιχ απιή αιιά πνιιά ππνζρφκελε ζηξαηεγηθή γηα ηε ζεξαπεία ησλ αλζξψπηλσλ λενπιαζηψλ (-. Οη ζπλδπαζκνί ησλ ρεκεην-βηνρεκεηνζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ αλαπηχρζεθαλ απνζθνπψληαο λα ζπλδέζνπλ ηελ θπηηαξνηνμηθή δξάζε ηεο αληηθαξθηληθήο ρεκεηνζεξαπείαο κε κφξηα πνπ είλαη ηθαλά λα ξπζκίζνπλ ηελ αληηθαξθηληθή βηνινγηθή απφθξηζε θαη λα

2 εμνπδεηεξψζεη ηελ θαηαζηαιηηθή δξάζε ηεο αληηθαξθηληθήο ρεκεηνζεξαπείαο ζην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ μεληζηή, γεγνλφο πνπ παίδεη ζεκειηψδε ξφιν ζηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο θαη δηαζπνξάο ηνπ φγθνπ (4-. πλεπψο, ην ζθεπηηθφ ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ αληηθαξθηληθήο ρεκεηνζεξαπείαο θαη παξαγφλησλ πνπ ηξνπνπνηνχλ έγθεηηαη ζηελ απνθπγή ηεο βιάβεο πνπ πξνθαιεί ε ρεκεηνζεξαπεία ζηελ αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε ηνπ μεληζηή θαηά ηνπ φγθνπ. Απνκνλψζεθε κεγάιε πνηθηιία θπζηθψλ κνξίσλ κε αλνζνδηεγεξηηθή δξάζε απφ θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή εκπεηξηθά, ζπγθεθξηκέλα απφ ην θπηφ Αλόη Απμποπέζενρ, ηελ θάλλαβε (cannabis indica θαη ην κχξξν (-0. Σα αλνζνβηνινγηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα έσο ζήκεξα δχλαληαη λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ θιηληθή ρξήζε απηψλ ησλ ηξηψλ θπηψλ ζηελ αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία ησλ αλζξψπηλσλ λενπιαζηψλ, απνζθνπψληαο ηνπιάρηζηνλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ αληηθαξθηληθψλ ζεξαπεηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ηεο αθηηλνζεξαπείαο. Παξά ηηο δηαθνξέο ζηε ζηεξενρεκηθή δνκή ησλ κνξίσλ ηνπο, ε αληηθαξθηληθή δξάζε ηεο Αλόη Απμποπέζενρ, ηεο θάλλαβεο θαη ηνπ κχξξνπ βαζίδεηαη ζε παξφκνηνπο κεραληζκνχο θαη έρεη αληη-ππεξπιαζηηθή, αλνζνδηεγεξηηθή, αληηθιεγκνλψδε θαη αληηνμεηδσηηθή δξάζε (-0. ε φ,ηη αθνξά ηελ θάλλαβε θαη ην κχξξν ηφζν ε αληη-ππεξπιαζηηθή δξάζε φζν θαη νη ηδηφηεηεο ξχζκηζεο ησλ αλνζνθιεγκνλσδψλ αληηδξάζεσλ πνπ δηαζέηνπλ απνδίδνληαη ζηα ίδηα κφξηα, ηελ ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε θαη ηελ θαλαβηλφιε γηα ηελ θάλλαβε ( θαη ην ζεζθηηεξπέλην T-cadinol γηα ην κχξξν (2. Αληηζέησο, ρσξηζηά κφξηα δξνπλ σο ελδηάκεζνη γηα ηηο αληη-ππεξπιαζηηθέο θαη αλνζνξπζκηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο Αλόη Απμποπέζενρ. πγθεθξηκέλα, ε αληηθαξθηληθή θαη αληη-ππεξπιαζηηθή δξάζε ηεο Αλόη Απμποπέζενρ αζθνχληαη, θπξίσο, απφ νπζίεο ηχπνπ αιντλίλεο ζπγθεθξηκέλα ε Αιφε -εκνδίλε, ε νγθνζηαηηθή δξάζε ηεο νπνίαο δείρζεθε φηη είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαηά ησλ λεπξνελδνθξηληθψλ θπηηαξηθψλ γξακκψλ (. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αλνζνδηεγεξηηθέο ηδηφηεηεο ηεο Αλόη Απμποπέζενρ εμαξηψληαη, θπξίσο, απφ ηελ αθεκαλλάλε θαη ηελ γιπθνκαλλάλε (4, ε δηεγεξηηθή δξάζε ησλ νπνίσλ ζηελ αληηθαξθηληθή αλνζία πξνθαιείηαη, ηνπιάρηζηνλ, ελ κέξεη, απφ ηελ αλαζηνιή ηεο έθθξηζεο ηληεξιεπθίλεο (IL- 0, κε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL- 2, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφθιεζε αληηθαξθηληθήο αλνζίαο (5. Οη αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο ηεο Αλόη Απμποπέζενρ επηβεβαηψζεθαλ απφ αξθεηέο πεηξακαηηθέο κειέηεο in vitro θαη in vivo (,, απνθαιχπηνληαο φηη ε αληηθαξθηληθή δξάζε ηεο Αλόη Απμποπέζενρ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο αλνζνξπζκηζηηθέο ηεο ηδηφηεηεο, φπσο ζεσξνχληαη έσο πξφζθαηα, αιιά θαη απφ ηελ άκεζε αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κέζσ κνξίσλ ηχπνπ αινΐλεο. Απηφ ην εχξεκα δελ πξνθαιεί έθπιεμε, εθφζνλ ε αινΐλε θαη άιια παξφκνηα κφξηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ νκάδα ησλ αλζξαθεληθψλ θαη αλζξαθηλνληθψλ κνξίσλ, ε αληη-ππεξπιαζηηθή θαη θπηηαξνηνμηθή δξάζε ησλ νπνίσλ είλαη επξέσο γλσζηή. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο θιηληθψλ εξεπλψλ κε εθρπιίζκαηα Αλόη Απμποπέζενρ νη νπνίεο, φκσο, νδήγεζαλ ζε αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα. Η ζεξαπεπηηθή αγσγή κε Αλόη Απμποπέζενρ δηεξεπλήζεθε ηδηαίηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςσξίαζεο, ηεο ππεξιηπηδαηκίαο θαη ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε (-2 θαη κπνξεί λα έρεη αληηρνιεζηεξνιαηκηθή θαη αληηδηαβεηηθή δξάζε (. Επηπιένλ, εληζρχεη ηελ επνχισζε ηξαπκάησλ ελψ, σζηφζν, δελ έρεη παξαηεξεζεί

3 λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο δεξκαηηθέο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αθηηλνζεξαπεία (2. Σέινο, ε Αλόη Απμποπέζενρ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπηλσλ λενπιαζηψλ (22 παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ κφλν πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα. Παξφιε απηφ ην έξγν, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ππφθεηληαη ζε κεγάινπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ θαη ηεο έιιεηςεο ηπραηνπνίεζεο. πλεπψο, ε παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε ζε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο Αλόη Απμποπέζενρ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλνρή ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν θαη θαθή θιηληθή θαηάζηαζε. Αζθενείρ και μέθοδοι Ασθενείς. ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 240 δηαδνρηθνί αζζελείο κε κεηαζηαηηθνχο ζπκπαγείο θαθνήζεηο φγθνπο, νη νπνίνη έιαβαλ ρεκεηνζεξαπεία κε ή ρσξίο ζπγρνξήγεζε ζεξαπείαο κε Αλόη Απμποπέζενρ. Η κειέηε δηελεξγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πνηθηιία Aloe Arborescens. Σα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηε κειέηε ήηαλ ηα αθφινπζα: Μεηαζηαηηθφο ζπκπαγήο θαθνήζεο φγθνο επηβεβαησκέλνο κε ηζηνινγηθή εμέηαζε, ηζηνινγηθή δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη φγθνπ ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνχ, κεηξήζηκεο βιάβεο, απνπζία πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο γηα ηελ κεηαζηαηηθή λφζν, κε δπλαηφηεηα αλνρήο ησλ επηζεηηθφηεξσλ πνιπρεκεηνζεξαπεηψλ ιφγσ ηεο ρακειήο θαηάζηαζεο ηθαλφηεηαο (PS, ειηθίαο ή/θαη ηαπηφρξνλσλ αζζελεηψλ εθηφο ηνπ θαξθίλνπ. Απνπζία κεηάζηαζεο ζηνλ εγθέθαιν θαη δεχηεξνπ φγθνπ. Η κεηαζηαηηθή λφζνο δηαγλψζηεθε κε αμνληθή ηνκνγξαθία θαη/ή Ππξεληθή Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία (NMR ή ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (ΡΕΣ. Επηπιένλ, ε δηάγλσζε ηεο θαθήο θιηληθήο θαηάζηαζεο έγηλε κε βάζε ηε ρακειή θαηάζηαζε ηθαλφηεηαο ή/θαη ηαπηφρξνλσλ ζρεηηθψλ ηαηξηθψλ λφζσλ εθηφο ηνπ θαξθίλνπ. Σν πεηξακαηηθφ πξσηφθνιιν εμεγήζεθε ζε θάζε αζζελή θαη ειήθζε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε. Θεραπείες. Οη αζζελείο ηπραηνπνηήζεθαλ γηα λα ιάβνπλ ρεκεηνζεξαπεία κφλν ή ρεκεηνζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ κε Αλόη Απμποπέζενρ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνινγηθφ ηχπν ηνπ φγθνπ, ηηο ζέζεηο ησλ κεηαζηάζεσλ θαη ηνλ ηχπν ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. Η ρεκεηνζεξαπεία ζπλίζηαην ζε ζηζπιαηίλε (CDDP ζπλ εηνπνζίδε (VP ή εβδνκαδηαία ρνξεγνχκελε βηλνξεικπίλεο (VNR γηα κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ησλ πλεπκφλσλ (NSCLC ζε αζζελείο κε ηθαλνπνηεηηθή ή θαθή θιηληθή θαηάζηαζε αληίζηνηρα ζε CDDP ζπλ VP γηα κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν (SCLC, ζε νμαιηπιαηίλε (ΟΥΑ ρακειήο δφζεο ζπλ 5-θινπνξνπξαθίιε (5-FU γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, ζε 5-FU γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, ζε 5-FU ρνξεγνχκελε ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ θαη ζε ηδεκζηηακπίλε (GEM ρνξεγνχκελε ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αδελνθαξθηλψκαηνο ηνπ παγθξέαηνο.

4 Πίνακαρ. Κλινικά σαπακηηπιζηικά ηων 240 αξιολογήζιμων αζθενών με μεηαζηαηικό ζςμπαγή όγκο πος ςποβάλλονηαι ζε σημειοθεπαπεία (CT μόνο ή ζε ζςνδςαζμό CT ζςν Αλόη Απμποπέζενρ Χαρακτθριςτικά CT CT + Αλόθ Αρ. 2 9 ΆνδρασfΓυναίκα Μζςθ θλικία (ζτθ /54 4 (- 5/54 5 (5-9 Μζςθ κατάςταςθ ικανότθτασ Median (κλίμακα performance Karnofsky status 0 ( (0-00 Κφριεσ κζςεισ μεταςτάςεων Dominant Μαλακά μόρια metastasis sites: Οςτά 20 Πνεφμονασ 2 25 Ήπαρ 5 Ήπαρ + πνεφμονασ Ήπαρ + περιτόναιο 2 Υνξεγήζεθαλ CDDP θαη VP ΕΦ ζε δφζε ησλ 20 mg/m 2 γηα ηξεηο ζπλερείο εκέξεο αλά 2 εκέξεο, ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζε έλαλ πιήξε θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο. Η ΟΥΑ ρνξεγήζεθε ΕΦ ζε δφζε ησλ 5mg/m 2 θαηά ηηο εκέξεο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε 5-FU ζε ζπλδπαζκφ κε θνιηληθά νμέα (FA ζε δφζε ησλ 500mg/m 2 θαη ζε δφζε ησλ 0mg/m 2 αληίζηνηρα θαηά ηηο εκέξεο θαη 5, κε επαλάιεςε ηνπ θχθινπ θάζε 2 εκέξεο. Η VNR ρνξεγήζεθε ζε εβδνκαδηαία βάζε ζε δφζε ησλ 25mg/m 2. Η άπαμ ηελ εβδνκάδα ρνξεγνχκελε δφζε ηεο 5-FU ζπλίζηαην ζε 5 mg/m 2 ζε ζπλδπαζκφ κε FA ζε δφζε ησλ 0 mg/m 2. Σέινο, ε GEM ρνξεγήζεθε άπαμ ηεο εβδνκάδνο ζε δφζε ησλ 000 mg/m 2. Η Aloe Arborescens ρνξεγήζεθε απφ ην ζηφκα ζε δφζε ησλ 0 mg/m 2 ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα απφ κείγκα απνηεινχκελν απφ 00g θξέζθσλ θχιισλ Αλόη Απμποπέζενρ ζε 500 g κειηνχ ζπλ 40 ml αιθνφιεο 40%, ρνξεγνχκελεο θάζε εκέξα αδηαιείπησο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ή κεηά απφ απηή, έσο φηνπ παξαηεξεζεί εμέιημε ηεο λφζνπ, κε απαξρή εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. Σν κείγκα ηεο Αλόη Απμποπέζενρ παξαζρέζεθε απφ ηελ Deca (Isernia, Ιηαιία. Η θιηληθή απφθξηζε θαη ε ηνμηθφηεηα αμηνινγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ΠΟΤ. Η PS αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα Karnowsky. Οη θιηληθέο απνθξίζεηο αμηνινγήζεθαλ αθηηλνινγηθά κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο κε επαλάιεςε ηεο ίδηαο αθηηλνινγηθήο έξεπλαο ε νπνία είρε ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ε νπνία πεξηιάκβαλε αμνληθή ηνκνγξαθία, NMR θαη PET. Οη αζζελείο παξαθνινπζνχληαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε κε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ξνπηίλαο. Οη αξηζκνί ησ

5 ιεκθνθπηηάξσλ πξνζδηνξίζηεθαλ κε θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνθεηκεληθψλ ζπκπησκάησλ φπσο θφπσζε ή αδπλακία έγηλε ζε ρσξηζηή έθζεζε. Σηαηιζηική ανάλσζη. Σα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά κε ηε δνθηκαζία ρ 2, κε ζχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ (T-test ηνπ Student θαη αλάιπζε κεηαβιεηφηεηαο, φπσο θξηλφηαλ θαηάιιειν θάζε θνξά. Οη θακπχιεο επηβίσζεο απεηθνλίζηεθαλ ζε ζρεδηαγξάκκαηα κε ηε κέζνδν Kaplan- Meier θαη αμηνινγήζεθαλ ζηαηηζηηθά κε ηε δνθηκαζία log-rank. Οη δηαθνξέο ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φηαλ νη ηηκέο p<0,05. Πίλαθαο ΙΙ. Κιηληθή απφθξηζε (θξηηήξηα ΠΟΤ ζε 240 αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαθνήζε φγθν πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία (CT ή CT ζπλ Αλόη Απμποπέζενρ.

6 Ιζηνινγηθνί ηχπνη CT CT + αι φε n C R P R CR+ PR S D DC P D n C R CR+ PR SD S D D C P D Μηθξνθπηη αξηθφο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα CDDP/VP 22 2 ( 5 ( 2 4 ( * 4 ( * * 5 Με κηθξνθπηηα ξηθφο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα Υνξήγεζε VNR άπαμ ηεο εβδνκάδνο CDDP/VP 9 0 (9 ( 4 (2 4 (50 (4 ( ( 2 5( 29 ( 4 2 ( % ( 5 % 5 ( % 2

7 Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ΟΥΑ/5- FA/FU 2 5 (29 4( 2 2 ( 5 ( % Καξθίλνο ηνπ ζηνκάρνπ Εβδνκαδηαί α ρνξήγεζε5- FA/FU (2 % 9 0 ( 0 ( 5 9 % 9 Παγθξεαηηθ φ αδελνθαξθί λσκα Εβδνκαδηαί α ρνξήγεζε GEM ( 0 (5 0 % 0 ( ( % χλνιν (9 0 ( * 2 40 ( 4 ** ( % * * * 9 CDDP: ηζπιαηίλε, VP :εηνπνζίδε, VNR: βηλνξεικπίλε, OXA:νμαιηπιαηίλε, 5-FU: 5- θινπνξνπξαθίιε, FA: θνιηληθφ νμχ, GEM:ηδεκζηηακπίλε, CR: πιήξεο απφθξηζε PR: κεξηθή απφθξηζε SD: DC: (CR+PR+SD, PD: *p(0,25 έλαληη C T **p<0,0 έλαληη CT

8 Αποηελέζμαηα Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα. Όπσο απεηθνλίδεηαη εθεί, νη δχν νκάδεο αζζελψλ πνπ έιαβαλ κφλν ρεκεηνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία ζπλ Αλόη Απμποπέζενρ ήηαλ ζπγθξίζηκεο σο πξνο ηηο θχξηεο κεηαβιεηέο πξφγλσζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζηνινγηθνχ ηχπνπ, ησλ ζέζεσλ ηεο κεηάζηαζεο, ηνπ PS θαη ηεο ειηθίαο. Η παξαηεξνχκελε θιηληθή απφθξηζε ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα ΙΙ. Εάλ ιεθζνχλ ππ φςηλ φινη νη ηζηνινγηθνί ηχπνη ησλ φγθσλ, ηα πνζνζηά πιήξνπο απφθξηζεο ζηε ζεξαπεία (CR θαη ηεο κεξηθήο απφθξηζεο (PR πνπ επηηεχρζεθαλ ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ηαπηφρξνλα θαη Αλόη Απμποπέζενρ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ αζζελψλ πνπ ιάκβαλαλ ρεκεηνζεξαπεία κφλνλ (40/9 (4 ζναντι 2/2 (9, p<0,0. CR παρατθρικθκε ςε 2/9 (0% αςκενείσ που λάμβαναν ταυτόχρονα και Αλόη Απμποπέζενρ ενϊ ςε μόνο 4/2 ( αςκενείσ που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία. Αυτι θ διαφορά ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι (p<0,0. Στακερι νόςοσ (SD επιτεφχκθκε ςε /2 ( αςκενείσ που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία και ςε 40/9 (4 αςκενείσ με ταυτόχρονθ ςυγχοριγθςθ Αλόη Απμποπέζενρ. Ο ζλεγχοσ τθσ νόςου (DC=CR+PR+SD που επιτεφχκθκε ςε αςκενείσ που λάμβαναν ςυνδυαςμό κεραπευτικισ αγωγισ με Αλόη Απμποπέζενρ αντιςτοιχοφςε ςε ςθμαντικά υψθλότερο ποςοςτό ςε ςφγκριςθ με εκείνο που διαπιςτϊκθκε ςε αςκενείσ που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία (0/9 ( ζναντι 0/2 (50 (p<0,0. Σε ό,τι αφορά ςτθν κλινικι απόκριςθ ςε ςχζςθ με τον ιςτολογικό τφπο του όγκου, το ποςοςτό αντικειμενικισ απόκριςθσ του όγκου CR+PR που επετεφχκθ ςτθν ομάδα των αςκενϊν με μικροκυτταρικό καρκίνο ( SCLC που λάμβαναν ταυτόχρονα Αλόη Απμποπέζενρ ιταν ςθμαντικά υψθλότερο από εκείνο που διαπιςτϊκθκε ςτθν ομάδα τθσ χθμειοκεραπείασ ωσ μονοκεραπεία (4/2 (% ζναντι /22 (, p<0.05. Επιπλζον, το ποςοςτό τησ CR ιταν επίςθσ ςθμαντικά υψθλότερο ςτουσ αςκενείσ με μικροκυτταρικό καρκίνο SCLC οι οποίοι λάμβαναν Αλόη Απμποπέζενρ (/2 (2 ζναντι 2/22 (9, p<0,05. Ομοίωσ, η αντικειμενική ανταπόκριςη όγκου (CR+PR που παρατθρικθκε ςτουσ υπόλοιπουσ ιςτολογικοφσ τφπουσ όγκων, περιλαμβανομζνου του καρκίνου του παχζοσ εντζρου και του καρκίνου του ςτομάχου και του παγκρεατικοφ αδενοκαρκινϊματοσ ιταν ςτακερά υψθλότερθ ςτουσ αςκενισ με ταυτόχρονθ κεραπεία Αλόη Απμποπέζενρ χωρίσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Το Σχιμα απεικονίηει τισ καμπφλεσ ετοφσ επιβίωςθσ που επετεφχκθ ςε αςκενείσ που υποβάλλονταν ςε χθμειοκεραπεία μόνον ι ςε χθμειοκεραπεία ςυν Αλόη Απμποπέζενρ. Όπωσ φαίνεται, το ποςοςτό τθσ ετοφσ επιβίωςθσ που επετεφχκθ ςε αςκενείσ που λάμβαναν ταυτόχρονα Αλόη Απμποπέζενρ ιταν ςθμαντικά υψθλότερο από εκείνο που διαπιςτϊκθκε ςτθν ομάδα αςκενϊν που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία (p<0,0. Σε ό,τι αφορά τθν επιβίωςθ που ςυνδζεται με τον ιςτολογικό τφπο του όγκου, το ποςοςτό τθσ ετοφσ επιβίωςθσ που επετεφχκθ τόςο για τον μθ μικροκυτταρικό όςο και για τον μικροκυτταρικό καρκίνο ιταν ςθμαντικά υψθλότερο ςε αςκενείσ που λάμβαναν ςυγχορθγοφμενθ Αλόη Απμποπέζενρ από το αντίςτοιχο ποςοςτό αςκενϊν που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία (p<0,05. Η επιβίωςθ είχε, επίςθσ, μεγαλφτερθ διάρκεια ςε όλουσ τουσ άλλουσ ιςτολογικοφσ τφπουσ όγκων που λάμβαναν χθμειοκεραπεία ςυν Αλόη Απμποπέζενρ χωρίσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Η Αλόη Απμποπέζενρ ιταν ικανοποιθτικά ανεκτι από όλουσ τουσ

9 αςκενείσ ενϊ δεν παρατθρικθκαν μεταβολικζσ ανεπικφμθτεσ δράςεισ. Επιπλζον, δεν παρατθρικθκε τοξικότθτα που να ςυνδζεται με τθν Αλόη Απμποπέζενρ, περιλαμβανομζνων του εμζτου και τθσ διάρροιασ. Από ανοςοβιολογικι άποψθ, ο μζςοσ αρικμόσ λεμφοκυττάρων μειϊκθκε και αυξικθκε μετά τθ χθμειοκεραπεία ςε αςκενείσ που λάμβαναν χθμειοκεραπεία μόνον, ι χθμειοκεραπεία και Αλόη Απμποπέζενρ αντίςτοιχα, παρά το γεγονόσ ότι καμία από αυτζσ τισ διαφορζσ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι. Ωςτόςο, όπωσ ςυνάγεται από το Σχιμα 2, ο μζςοσ αρικμόσ λεμφοκυττάρων που παρατθρικθκε μετά τθ κεραπεία ςε αςκενείσ που λάμβαναν ςυνδυαςτικι κεραπεία με Αλόη Απμποπέζενρ ιταν ςθμαντικά υψθλότεροσ από τον αρικμό που παρατθρικθκε ςτθν ομάδα που λάμβανε μόνο χθμειοκεραπεία (p<0,05, ελψ δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. ρήκα. Παξαηεξήζεθαλ θακπχιεο εηνχο επηβίσζεο ζε 240 αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαθνήζε ζπκπαγή φγθν πνπ ιάκβαλαλ ρεκεηνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία ζπλ Αλόη Απμποπέζενρ. ρήκα 2. Μέζνο αξηζκφο ιεκθνθπηηάξσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζρήκα ζε 240 αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαθνήζε ζπκπαγή φγθν πνπ ιάκβαλαλ ρεκεηνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία ζπλ Αλόη Απμποπέζενρ *(p<0,05 έλαληη ρεκεηνζεξαπείαο. Σέινο, ε ρεκεηνζεξαπεία ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξα αλεθηή ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία κε Αλόη Απμποπέζενρ. Ειδικότερα, θ εμφάνιςθ αδυναμίασ ι/και κόπωςθσ ιταν ςθμαντικά λιγότερο ςυχνι ςε αςκενείσ που λάμβαναν ςυνδυαςτικι κεραπεία με Αλόη Απμποπέζενρ ςε ςφγκριςθ με εκείνουσ που λάμβαναν μόνο χθμειοκεραπεία (9/9 (2 ζναντι 5/2 (4 (p<0,0. Ομοίωσ, θ δυςκοιλιότθτα που προκλικθκε από VNR ιταν ςθμαντικά λιγότερο ςυχνι ςτθν ομάδα αςκενϊν τθσ Αλόη Απμποπέζενρ ςε ςφγκριςθ με τουσ αςκενείσ που λάμβαναν μόνο VNR (/ ( ζναντι 2/ (,p<0.0l.επιπλζον, θ νευροτοξικότθτα που οφείλεται ςτθν OXA με παραιςκθτικζσ διαταραχζσ ιταν, επίςθσ, λιγότερο ςυχνι ςε αςκενείσ που λάμβαναν Αλόη Απμποπέζενρ ςε ςχζςθ με τουσ αςκενείσ που ζλαβαν μόνο χθμειοκεραπεία (/2 (29 ζναντι 9/2(4 χωρίσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Δεν διαπιςτϊκθκαν άλλεσ ςθμαντικζσ παρενζργειεσ. Συζθτηση Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ μελζτθσ επιβεβαιϊνουν προθγοφμενεσ κλινικζσ ζρευνεσ που είχαν ιδθ καταδείξει τθν αποτελεςματικότθτα των εκχυλιςμάτων Αλόη Απμποπέζενρ ςτθν παρθγορθτικι κεραπεία αςκενϊν με μθ κεραπεφςιμο μεταςτατικό καρκίνο είτε για να βελτιωκεί θ ποιότθτα ηωισ τουσ ι για να παρατακεί ο χρόνοσ επιβίωςισ τουσ (22. Επιπλζον αυτϊν των προθγοφμενων αποτελεςμάτων, θ παροφςα μελζτθ αποδεικνφει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ Αλόη Απμποπέζενρ ςε ςυνδυαςμό με αντικαρκινικι χθμειοκεραπεία, τουλάχιςτον ςε αςκενείσ με κακι κλινικι κατάςταςθ λόγω χαμθλισ κατάςταςθσ ικανότθτασ ι ςθμαντικϊν ιατρικϊν αςκενειϊν ςτισ οποίεσ θ κεραπευτικι δραςτθριότθτα τθσ χθμειοκεραπείασ ωσ μονοκεραπείασ είναι γενικά χαμθλι. Συνεπϊσ, τα εκχυλίςματα Αλόη Απμποπέζενρ δφνανται να ζχουν όχι μόνο άμεςθ ογκοςτατικι δράςθ αλλά να ενιςχφουν, επίςθσ, τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χθμειοκεραπείασ τόςο ωσ προσ τθν υποςτροφι του όγκου όςο και ωσ προσ το χρόνο επιβίωςθσ μειϊνοντασ και οριςμζνεσ τοξικότθτεσ. Επιπλζον, θ επιμικυνςθ του χρόνου κεραπείασ ςυνδεόταν ςυνεχϊσ με καλφτερθ ποιότθτα ηωισ, τουλάχιςτον ωσ προσ τθν

10 ανακοφφιςθ τθσ αδυναμίασ και τθσ κόπωςθσ. Η αφξθςθ τθσ κυτταροτοξικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ χθμειοκεραπείασ που οφείλεται ςτθν Αλόη Απμποπέζενρ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εμφανισ ςτον μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων λόγω τθσ νευροενδοκρινοφσ του φφςθσ. Τα ςτοιχεία αυτά δεν προκαλοφν ζκπλθξθ κακϊσ εμπειρικζσ μελζτεσ ζχουν ιδθ δείξει ότι οι ογκοςτατικζσ ιδιότθτεσ των ουςιϊν τθσ Αλόη Απμποπέζενρ είναι ιςχυρότερεσ κατά των κυτταρικϊν γραμμϊν νευροενδοκρινοφσ καρκίνου (. Σε κάκε περίπτωςθ, θ αφξθςθ τθσ αντικαρκινικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ χθμειοκεραπείασ κα εξαρτάτο όχι μόνο από τα μόρια που παρείχε θ αντιυπερπλαςτικι δράςθ αλλά και από τθν δράςθ ανοςορυκμιςτικϊν ουςιϊν όπωσ θ ακεμαννάνθ (, 4. Ζνασ ιδιαίτερα ενδιαφζρων ςυνδυαςμόσ μπορεί να απεικονίηεται από τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ VNR και Αλόη Απμποπέζενρ ςτθν αντιμετϊπιςθ του μθ μικροκυτταρικοφ καρκίνου του πνεφμονα, εφόςον θ Αλόη Απμποπέζενρ φαινόταν είτε να αυξάνει τθν κυτταροτοξικι ιςχφ του VNR είτε να αποκακιςτά τθ ςυχνότερθ παρενζργεια του VNR, τθ ςοβαρι δυςκοιλιότθτα. Ο βιοχθμοκεραπευτικόσ ςυνδυαςμόσ του VNR ςυν Αλόη Απμποπέζενρ κα μποροφςε να αποτελζςει μια πολφ ικανοποιθτικά ανεκτι και ενεργι κεραπεία των αςκενϊν με μθ μικροκυτταρικό καρκίνο, περιλαμβανομζνων των αςκενϊν με κακι κλινικι κατάςταςθ. Προφανϊσ, ο μικρόσ αρικμόσ αςκενϊν για όγκο ενόσ και μόνο ιςτολογικοφ τφπου δεν επιτρζπει τθν ςυναγωγι οριςτικϊν ςυμπεραςμάτων ςτθ κεραπεία των διαφόρων ιςτολογικϊν τφπων όγκου από τθν ςυνδυαςτικι κεραπεία Αλόη Απμποπέζενρ και χθμειοκεραπείασ. Το ςχετικά χαμθλό ποςοςτό αποκρίςεων που αποτυπϊνεται ςε αυτι τθ μελζτθ για ζναν και μοναδικό ιςτολογικό τφπο ςε ςχζςθ με αυτζσ που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία μπορεί να εξαρτάται από τθν κακι κλινικι κατάςταςθ των αςκενϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, κα απαιτθκοφν περαιτζρω μελζτεσ για να διερευνθκοφν καλφτερα οι πραγματικζσ επιπτϊςεισ τθσ ςυνδυαςτικισ κεραπείασ με Αλόη Απμποπέζενρ ςτθ ηωι των αςκενϊν που υποβάλλονται ςε χθμειοκεραπεία με προχωρθμζνο καρκίνο με τθ χριςθ καταλλθλότερων κλιμάκων μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Επιπλζον, εφόςον θ μελζτθ δεν ιταν τυφλι ενδζχεται να υπάρξουν πολλοί παράγοντεσ μερολθψίασ. Επομζνωσ, κα χρειαςτοφν διπλζστυφλζσ τυχαιοποιθμζνεσ μελζτεσ για να επιβεβαιωκοφν αυτά τα ενκαρρυντικά αποτελζςματα. Τζλοσ, κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν περαιτζρω μελζτεσ για να διαπιςτωκεί κατά πόςο τα εκχυλίςματα Αλόη Απμποπέζενρ μποροφν, επίςθσ, να ενιςχφςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χθμειοκεραπείασ ςε αςκενείσ με ικανοποιθτικι κλινικι κατάςταςθ. Μελλοντικζσ κλινικζσ μελζτεσ με μόρια μιασ Αλόη Απμποπέζενρ όπωσ θ αλόθ εμοδίνθ ι θ ακεμαννάνθ λόγω των ανοςορυκμιςτικϊν και αντι-υπερπλαςτικϊν τουσ ιδιοτιτων, αντίςτοιχα, κα μποροφςαν να προςφζρουν περαιτζρω οφζλθ ςτθ κεραπεία των ανκρϊπινων νεοπλαςιϊν. Αρκετζσ πρόςφατεσ μελζτεσ (2-2 ςυνζβαλαν ςτον καλφτερο προςδιοριςμό του μθχανιςμοφ τθσ αντικαρκινικισ δραςτθριότθτασ τθσ αλόθσ. Ωςτόςο, ο ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ ανοςορυκμιςτικισ αντικαρκινικισ τθσ δράςθσ δεν ζχει πλιρωσ διευκρινιςτεί λεπτομερϊσ. Επομζνωσ, κα είναι αναγκαία θ διεξαγωγι διαδοχικϊν μελετϊν, με τθν αξιολόγθςθ των ςθμαντικότερων ανοςολογικϊν βιολογικϊν δεικτϊν, ςυγκεκριμζνα τω ν IL-2, IL-2, IL-, IL-0, TGF β θαη ησλ Σ ξπζκηζηηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δξάζε ηεο Αλόη Απμποπέζενρ ζην δίθηπν ησλ αληηθαξθηληθψλ θπηνθηλψλ.

11 Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ Atzpodien J and Kirchner H: Cancer, cytokines and cytotoxic cells: interleukin-2 in the immunotherapy of human neoplasms. Klin Wochenschr : -, Cerea G, Vaghi M, Villa S, Bucovec R, Mengo S, Gardani G, Tancini G and Lissoni P: Biomodulation of cancer chemotherapy for metastatic colorectal cancer. Anticancer Res 2: , 200. Lissoni P, Brivio F, Fumagalli L, Messina G, Ghezzi V, Frontini L, Giani L, Vaghi M, Ardizzoia A and Gardani G: Efficacy of cancer chemotherapy in relation to the pre-treatment number of lymphocytes in patients with metastatic solid tumors. Int J Biol Markers 9: l5-40, Rosenberg SA: The immunotherapy and gene therapy of cancer. J Clin Oncol 0: 0-99, Whittington R and Faulds D: Interleukin-2. Drugs 4: 44-5l4, l99. Lissoni P: Prognostic markers in interleukin-2 therapy. Cancer Biother : 25-2, 99. Riesco A: Five-year cancer cure: relation to total amount of peripheral lymphocytes and neutrophils. Cancer 25: 5-40, 90. Winters WD, Benavides R and Clause VJ: Effects of aloe extracts on human normal and tumour cells in vitro. Econ Botany 5: 9-95, l9l. 9 Grotenhermen F: Pharmacology of cannabinoids. Neuroendocrinol Lett 25: 4-2, Qureshi S, Al-Harbi MM, Ahmed M, Raza M, Giancreco AB and Shah AH: Evaluation of the genotoxic, cytotoxic and antitumor properties of Commiphora molmol using normal and Ehrlich ascites carcinoma cell-bearing Swiss albino mice. Cancer Chemother Pharmacol : 0-, l99. Blazquez C, Casanova ML, Planas A, Del Pulgar TG, Villanuéva C, Fernandez-Acenero MJ, Aragones J, Huffman JW, Jorcano JL and Guzman M: Inhibition of tumor angiogenesis by cannabinoids. FASEB J : 529-5, Claeson P, Zygmunt P and Hogestatt ED: Calcium antagonistic properties of the sesquiterpene T-cadinol. Pharmacol Toxicol 9: -, 99. Capasso F, Borrelli F, Capasso R, Di Carlo G, Izzo AA, Pinto L, Mascolo N, Castaldo S and Longo R: Aloe and its therapeutic use. Phytother Res 2: 24-2, 99.

12 4 Davis RH, Parker WL, Sampson RT and Murdoch DP: Isolation of a stimulatory system in an aloe extract. J Am Pediatr Med Assoc : 4-4, Grimm EA, Mazumder A, Zhang HZ and Rosenberg SA: Lymphokine-activated killer cell phenomenon. J Exp Med 55: 2-4, l92. Soeda M: Extract of Cape aloes inhibited sarcoma 0 and Ehrlich ascites tumours. J Med Soc Jpn : 5-9, l99. t'hart LA, Van EPH, Van Dijk H, Zaat R and De Silva KT: Two functionally and chemically distinct immunomodulatory compounds in the gel of Aloe vera. J Ethnopharmacol 2: -, 9. Vogler BK: Aloe vera a systematic review of its clinical effectiveness. Br J Gen Pract 49: 2-2, Marshall JM: Aloe vera gel. What is the evidence? Pharm J 24: 0-2, Yongchaiyudha S, Rungpitarangsi V, Bunyapraphatsara N and Chokechaijaroenporn O: Anti-diabetic activity of Aloe verajuice. Phytomedicine : 24-24, Williams MS, Burk M and Loprinzi CL: Phase III double-blind evaluation of an Aloe vera gel as a prophylactic agent for radiation-induced skin toxicity. Int J Radiat Oncol Biol Phys : 45-49, Lissoni P, Giani L, Zerbini S, Trabattoni P and Rovelli F: Biotherapy with the pineal immunomodulating hormone melatonin versus melatonin plus Aloe vera in untreatable advanced solid neoplasms. Nat Imm l: 2-, Guo J, Xiao B, Liu Q, Gong Z and Le Y: Suppression of C-myc expression associates with anti-proliferation of aloe-emodin on gastric cancer cells. Cancer Invest 2(4: 9-4, Cui Xr, Takahashi H, Shimamura T, Koyanagi J, Komada F and Saito S: Preparation of,-di-o-alkylaloe-emodins and 5- amino-, 5-thiocyano-, and 5-selenocyanochrysophanol derivatives from aloe-emodin and studying their cytotoxic effects. Chem Pharm Bull (Tokyo 5(4: 49-50, Kametani S, Oikawa T, Kojima-Yuasa A, Kennedy DO, Norikura T, Honzawa M and Matsui-Yuasa I: Mechanism of growth inhibitory effect of Cape aloe extract in ehrlich ascites tumor cells. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo 5(: , Guo JM, Xiao BX, Liu Q, Zhang S, Liu DH and Gong ZH: Anticancer effect of aloe-emodin on cervical cancer cells involves G2/M arrest and induction of differentiation. Acta Pharmacol Sin 2(2: , Akev N, Turkay G, Can A, Gurel A, Yildiz F, Yardibi H, Ekiz EE and Uzun H: Tumour-preventive effect of Aloe vera leaf pulp lectin (Aloctin I on Ehrlich ascites tumours in mice. Phytother Res 2(: 00-05, 200. Παρελήφθη Ιουλίου 200 Αναθεωρήθηκε 5 Σεπτεμβρίου, 200 Έγινε δεκτό Οκτωβρίου 200

13 Κεφάλαιο 9.β: Αλόη αρμπορέσενς (Aloe arborescens Aloe arborescens Μεηαμύ όισλ ησλ θαξκάθσλ, ησλ θπηηθώλ θαξκάθσλ θαη ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην θεθάιαην, είλαη ζεκαληηθό λα ππνγξακκίζνπκε ηελ πξόζθαηε ρξήζε ζηελ ηαηξηθή ελόο ηδηαίηεξνπ θπηνύ, ην νπνίν είλαη γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηέο ηνπ: ηελ Αιόε: ( 4,49,4,9,9,2,225,2,2,4,,2,,,92,9,45,4,499,. Από ηηο 250 γλσζηέο πνηθηιίεο, ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πξόζθαηα έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Aloe arborescens, ε νπνία ζεσξείηαη θαιύηεξε από ηηο άιιεο πνηθηιίεο ηνπ θπηνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Aloe vera. ε ζύγθξηζε κε ηελ ηειεπηαία, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε Aloe arborescens εκπεξηέρεη πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ελεξγώλ ζηνηρείσλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο πην πςειή, θαη επηπιένλ είλαη πην αλζεθηηθή ζην δηθό καο θιίκα. Πεξηέρεη πεξίπνπ εθαηό ελεξγά ζηνηρεία. Από ηηο γλσζηέο νπζίεο, εθηόο από ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα, πνιιέο βηηακίλεο, αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ, ρνιίλε θαη δηάθνξεο άιιεο κνξθέο ιηπηδίσλ, ε Aloe επίζεο πεξηέρεη θαη θάπνηα ζπάληα κεηαιιηθά άιαηα: Φεπδάξγπξν, Μαγγάλην, ίδεξν, Γεξκάλην, Υξώκην, Μαγλήζην, Βόξην θαη ειήλην, κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζε δηάθνξεο παζνινγίεο ζηνλ άλζξσπν: αλάκεζα ζε απηέο, πνιιέο από ηηο εθθπιηζηηθέο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο κεηαβνιηθέο λόζνπο θαη ηηο λόζνπο αλεπάξθεηαο. Η Aloe arborescens ζπληειεί ζηελ εμνκάιπλζε ησλ βηνρεκηθώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηνπ νξγαληζκνύ ζε έλα ρξνληθό παξάζπξν ην νπνίν θπκαίλεηαη από 2 έσο κήλεο: Ρύζκηζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην αίκα. 2 Ρύζκηζε ησλ ηηκώλ γιπθόδεο ζην αίκα, ηδηαίηεξα ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο. Μείσζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. 4 Ρύζκηζε ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο κε αύμεζε ηνπ ιόγνπ HDL/LDL. 5 Δμνκάιπλζε ηεο Υνιεξπζξίλεο. Δμνκάιπλζε ηνπ νπξηθνύ νμένο. Ρύζκηζε ησλ Na / K, Ca/ Mg. Μία αύμεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο. 9 Πξνζηαζία ηνπ γαζηξεληεξηθνύ, ηνπ επαηηθνύ, ηνπ παγθξεαηηθνύ θαη ηνπ λεθξηθνύ ζπζηήκαηνο. 0 Δλεξγνπνίεζε ηεο αλνζνινγηθήο άκπλαο ελαληίνλ νμέσλ ινηκώμεσλ. Λεκθνθπηηαξηθή εμηζνξξόπεζε ζε ρξόληεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο όπσο ε Ηπαηίηηδα C, HIV/AIDS. 2 Αληη-νμεηδσηηθή πξνζηαζία ηνπ DNA από ηελ επίδξαζε ηεο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. Οξηζκέλεο νπζίεο, ηδηαίηεξα, απνηειεζκαηηθέο ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ θεξδίδνπλ αμία ( 4,-,,2,4,,2,,9,442,4,499 όπσο νη Aloctin A, Aloctin B θαη Emodin θαη νη πνιπζαθραξίηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο Aloe-mannano, ιεθηζίλε ATF0 θαη Alexin B.

14 Οη νπζίεο απηέο κπνξνύλ νπζηαζηηθά λα ρσξηζζνύλ ζε δύν νκάδεο αληη-θαξθηληθήο δξάζεο: Γηέγεξζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απηήο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεθαιαίνπ 9.β 2 Δπαγσγή απόπησζεο (Emodin-Aloe, βιέπε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ. Διέγερζη ανοζοποιηηικού ζσζηήμαηος Η Αλζξαθηλόλε Aloctin A (Aloctin A, Alo-A θαη ε Aloctin B (γλσζηή θαη σο Barbaloin, εκπεξηέρνληαη ζηα εμσηεξηθά κέξε ησλ θύιισλ θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηηο θαζαξηηθέο, αληηβαθηεξηδηαθέο θαη ηηο αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηέο ηνπο, ζε θάζε πεξίπησζε κε απνιύησο αζθαιείο κέγηζηεο δόζεηο αλεθηηθόηεηαο πνπ ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 0 mg/kg ρσξίο θαλέλα θίλδπλν πξαγκαηηθήο βιάβεο γηα ηνλ αζζελή. Η ζπνπδαηόηεηά ηνπο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη επάγνπλ πςειή πνιιαπιαζηαζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηα θπηηαξνηνμηθά Σ ιεκθνθύηηαξα θαη ζηα Φσζικά Κσηηαροκηόνα (Natural Killer θύηηαξα, κε ηξόπν ζπγθξίζηκν κε άιινπο ελεξγνύο παξάγνληεο πνπ είλαη ήδε γλσζηνί. Δηδηθόηεξα, ε Aloctin A (Alo A επάγεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ IL-2, IL- θαη IFN-γ ζηηο ειάρηζηεο ζπγθεληξώζεηο ησλ 0 mg/ml ( 2. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη όηη δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα ελεξγνπνηεί ην πκπιήξσκα κέζσ ηεο Δλαιιαθηηθήο Οδνύ ( 9,2. 2 Οη πνιπζαθραξίηεο, κόξηα κε ηδηαίηεξε βηνρεκηθή δνκή, ραξαθηεξίδνληαη από εμαηξεηηθή επθνιία απνξξόθεζεο από ηελ εληεξηθή ιάρλε ηνπ αζζελνύο (εάλ δελ ππνβάιιεηαη ζε ρεκεηνζεξαπεία. Γελ πξόθεηηαη γηα βιελνπνιπζαθραξίηεο, θαζώο δελ πεξηέρνπλ κόξηα αδώηνπ. Αλάκεζά ηνπο, ε Aloe-mannano έρεη ηδηαίηεξε αμία, θαζώο δξα όπσο ηα αληηγόλα, αλαθαιώληαο ηνπιάρηζηνλ ελ κέξε ηε δξάζε ηνπ β-glucano (θεθάιαην 4δ: δνκηθά πξόθεηηαη γηα κηα καθξηά πδαηνδηαιπηή αθεηπιν-αιπζίδα πνπ δεκηνπξγείηαη από καλόδε θαη γιπθόδε ζε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία πεξίπνπ πξνο. Καζώο πξόθεηηαη γηα κόξην πνπ είλαη αληηγνληθά μέλν ζηνλ νξγαληζκό, θαη ζπλεπώο ηθαλή, ιόγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο πνπ δηαζέηεη σο πνιπζαθραξίηεο, γηα κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηαο αθνκνίσζε από ηελ εληεξηθή ιάρλε, εθδειώλεη, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζρεηηθά ειάρηζηε ζπγθέληξσζή ηνπ, ηελ ζεηηθή ηθαλόηεηά ηεο λα επάγεη αλνζνινγηθή αληαπόθξηζε ζηα Σ γ- δ- ιεκθνθύηηαξα ηα νπνία απαληώληαη ζε πεξίπνπ 50 εζηίεο ιεκθαδέλσλ ηνπ εληέξνπ, κε επηθείκελε επαγσγή ηνπ Αλνζνινγηθνύ Καηαξξάθηε (ηα Σ ιεκθνθύηηαξα επαηζζεηνπνηνύληαη από ηελ άκεζε θπηηαξνηνμηθή δξάζε [Tc], Κσηηαροκηόνα ιεκθνθύηηαξα [κία θπηηαξνηνμηθή δξάζε θπηηάξνπ εμαξηώκελε από αληίζσκα], Φσζικά Κσηηαροκηόνα ιεκθνθύηηαξα [κία θπηηαξνηνμηθή δξάζε θπηηάξνπ κε εμαξηώκελε από αληίζσκα] ή από κνλνθύηηαξα καθξνθάγα: έλαο Αλνζνινγηθόο Καηαξξάθηεο ν νπνίνο θαίλεηαη όηη ραξαθηεξίδεηαη, ζε απόζηαζε -2 κελώλ από ηελ έλαξμε ρνξήγεζεο από ηνπ ζηόκαηνο ελόο κίγκαηνο πνπ απνηειείηαη από Aloe arborescens (αλαινγία πξνο 2 αλάκεζα ζε θξεζθνθνκκέλε Aloe

15 θαη Μέιη από κία θαηάζηαζε δηάρπηεο Πεξηηνλίηηδαο πνπ μεθηλά από ην ζηνκάρη, ηνλ εηιεό-ηπθιό έληεξν ή ην ήπαξ θαη δηαξθεί ζρεδόλ κία εβδνκάδα, αθνινπζνύκελε από κία αηκαηηθή θνξύθσζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ απνπζία κίαο αύμεζεο ζε άιιεο ππν-νκάδεο ιεπθώλ ζσκαηηδίσλ (πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. ATF0 Πξόθεηηαη γηα κία ιεθηζίλε ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ, κε ζπλέπεηα λα επάγεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηαξνηνμηθώλ ιεκθνθπηηάξσλ ελαληίνλ ηνπο ( Alexin B Η ιεθηζίλε Alexin B έρεη ειεγρζεί θαη έρεη δώζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεπραηκία ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ( 442

16 Βιογραυικό Σημείωμα του συγγραυέα Ο Giuseppe Nacci γελλήζεθε ζηελ Σεξγέζηε ηεο Ιηαιίαο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 94. Απνθνίηεζε από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σεξγέζηεο ην αθαδεκατθό έηνο Δηδηθεύηεθε ζηελ Ππξεληθή Ιαηξηθή ζην Μηιάλν ην 99, όπνπ θαη ζπκκεηείρε ζηα πξώηα πεηξάκαηα ζε άλζξσπν νγθνινγηθήο Αθηηλν- Αλνζν- Θεξαπείαο κε Ύηηξην 90 θαη Μνλνθισληθά Αληηζώκαηα ζην Scientific Institute San Raffaele θαη ην European Oncological Institute. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 99 αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ζηελ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Τγείαο ηνπ Inland Revenue of Friuli Venezia-Giulia. Αθνύ θαηέζεζε ηελ παηέληα γηα ηε βηνκεραληθή ηνπ εθεύξεζε "Σύνθεζη και Χρήζη βιοηίνης-dtpa-γαδολινίοσ 5, 59 ζηην ακηινοθεραπεία" (Αξ. 00, ηάμε ΑΚ05, δεκνζίεπζε ην "Θεραπεία ηοσ καρκίνοσ με Γαδολίνιο 59 ζηην Πσρηνική Μαγνηηική Τομογραθία", 0 ζειίδεο, Callerio Onlus Foundation, εθδόζεηο "Italo Svevo", Σεξγέζηε, Μάηνο 2000 (κόλν ζηα Ιηαιηθά. Δμέδσζε ην βηβιίν "Diventa Medico di Te stesso" (Γίνε ο γιαηρός ηοσ εασηού ζοσ, "Supermercato del libro-angelus", Treviso. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 200, ην βηβιίν απηό έιαβε ην εμήο βξαβείν: "Καλύηερο επιζηημονικό βιβλίο ηοσ έηοσς 200", ην νπνίν δόζεθε "motu propriu" θαη νκόθσλα (www.mednat.org/the-best-book_nacci.gif από ηελ Δπηηξνπή ησλ πκβνύισλ (www.mednat.org/the-best-book_nacci.gif ηνπ Verein zur Foerderung der Forschung Mare Nostrum - Research Institut (Σύνδεζμος για ηην Προαγωγή ηης Έρεσνας Mare Nostrum ζην Wildon (Graz ηεο Απζηξίαο. Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 200 είλαη Γηεπζπληήο Πξνγξακκάησλ Πεξηβάιινληνο & Τγείαο ηνπ "V.F.F. Islandhopper Viribus unitis"