ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Αθήνα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Αθήνα, 31-8-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Αθήνα, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Απιθ.Ππωη.: Φ80000/οίκ.20497/1670 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΟΣ/ΞΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ : Α Ταρ. Γ/λζε : Σηαδίνπ 29, Αζήλα ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πίλαθα Ταρ. Κσδ. : Τ.Θ Γηαλνκήο Πιεξνθ. : Μ. Πηθξακέλνπ- Δ. Αξώλε Τειέθ. : ΤΔΛΦΑΞ : ΑΔΑ: 4ΑΜ2Λ-ΕΦ4 ΘΕΜΑ: «Σρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ θαη ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο» Όπσο γλσξίδεηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/10 «Νέν Αζθαιηζηηθό Σύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (ΦΔΚ Α 115), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3996/11 (ΦΔΚ Α 170), από 1/1/2011 ζπζηήζεθε ην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγόκελν απεπζείαο ζηε Γηεύζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. Τν ΚΔ.Π.Α. δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, όζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ βαζκνύ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζώο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ. Δηδηθόηεξα, πξνβιέπεηαη όηη πιένλ νη Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΙΚΑ- ΔΤΑΜ είλαη αξκόδηεο γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο αηηνύληεο πνιίηεο γηα ρνξήγεζε ζύληαμεο αλαπεξίαο, γηα ην ραξαθηεξηζκό ηνπο σο ΑκεΑ θαζώο θαη γηα όιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο ή δηεπθνιύλζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκάηεπζε αλαπεξίαο θαη ηηο νπνίεο δηθαηνύληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία. Ωο εκεξνκελία θαηάξγεζεο όισλ ησλ άιισλ επηηξνπώλ αλαπεξίαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηηο λνκαξρίεο θαη ην Γεκόζην, κε εμαίξεζε ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ λ. 3863/10, νξίζζεθε ε 1/9/2011.

2 Με ηηο παξερόκελεο από ηηο Α/βάζκηεο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο θξίζεηο αλαπεξίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ πηζηνπνηείηαη ε πάζεζε θαη θαζνξίδεηαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο θαζώο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό Δθηίκεζεο Βαζκνύ Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Β.Α.), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. Σε (45) ζεκεία ηεο ρώξαο ζα ιεηηνπξγήζνπλ Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, νη νπνίεο είλαη ηξηκειείο θαη ζηειερώλνληαη από ηαηξνύο ηνπ Δηδηθνύ Σώκαηνο Ιαηξώλ Υγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ, πνπ ππάγεηαη ζην ΚΔ.Π.Α. Γηα ηε δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο ησλ Υγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ θαζώο θαη γηα θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 6 ηνπ λ. 3863/11, ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 2556/97, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 3655/08. Γξακκαηείο ησλ Δπηηξνπώλ νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, ησλ ινηπώλ ΦΚΑ θαη ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ Υγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ Αλαπεξίαο ησλ επαξρηώλ, ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ θαιύπηνπλ ηαηξνί ηνπ Δηδηθνύ Σώκαηνο, πνπ κεηαθηλνύληαη από Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Πεηξαηά. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηαηξώλ ηνπ Δηδηθνύ Σώκαηνο σο κειώλ ησλ Υγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ησλ επαξρηώλ, κέιε νξίδνληαη, ύζηεξα από δεκόζηα θιήξσζε, ηαηξνί πνπ ππεξεηνύλ ζε θάζε πγεηνλνκηθή κνλάδα ή Υπνθαηάζηεκα, ηαηξνί ηνπ ΔΣΥ θαη ησλ ΦΚΑ από όκνξνπο λνκνύο, εμαηξνπκέλσλ ησλ παηδηάηξσλ, αθηηλνιόγσλ, κηθξνβηνιόγσλ θαη νδνληηάηξσλ. Οη Γξακκαηείεο ησλ ζεκείσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ΚΔ.Π.Α., όπνπ θαη γίλεηαη ε θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ, ζηεγάδνληαη ζηα θηίξηα ησλ Τνπηθώλ ή Πεξηθεξεηαθώλ Υπνθαηαζηεκάησλ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη νη δηεπζύλζεηο ηνπο παξαηίζεληαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν Πίλαθα 1. Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπζηαζηηθνύο ιόγνπο δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε δηεθπεξαίσζε ησλ εθθξεκώλ ππνζέζεσλ κέρξη 31/8/2011, νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πξνβνύλ ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: Α) Γηα αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ αλαπεξίαο πνπ εθθξεκνύλ ζηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπο ππνρξενύληαη λα εηδνπνηήζνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ώζηε λα πξνζθνκίζνπλ ηα λέα

3 δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ζηε ζπλέρεηα, εθόζνλ ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο, λα απνζηαιεί ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν παξνρήο ππεξεζηώλ ΚΔ.Π.Α. Β) Γηα ηηο αηηήζεηο πνιηηώλ ρσξίο παξαπεκπηηθό από αζθαιηζηηθό θνξέα, πνπ εθθξεκνύλ ζηηο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, νη ελδηαθεξόκελνη ζα εηδνπνηεζνύλ λα παξαιάβνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξώζνπλ πιένλ θαη ηα λέα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα θαηαζέζνπλ νη ίδηνη ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν παξνρήο ππεξεζηώλ ΚΔ.Π.Α. Σα βαζικά ζημεία ηηρ διαδικαζίαρ πος θα ακολοςθείηαι για ηην παπαπομπή ζηιρ Τγειονομικέρ Επιηποπέρ ηος ΙΚΑ-ΕΣΑΜ είναι ηα εξήρ: α) Η αίηεζε γηα ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ αλαπεξίαο ή επαλεμέηαζεο κε ην ζρεηηθό θάθειν, πνπ ζα πεξηέρεη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα παξαπνκπή ζηηο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΙΚΑ- ΔΤΑΜ, θαηαηίζεηαη από ηνλ αζθαιηζκέλν ζηνλ νηθείν θνξέα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, εθόζνλ ν θάθεινο είλαη πιήξεο, απνζηέιιεηαη από ην θνξέα ζην πιεζηέζηεξν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζεκείν παξνρήο ππεξεζηώλ ΚΔ.Π.Α., πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία γηα ηελ εηζαγσγή γηα εμέηαζε από ηελ αξκόδηα Α/βάζκηα Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. β) Όζνλ αθνξά ηνπο αλαζθάιηζηνπο ή ηνπο πνιίηεο ρσξίο παξαπεκπηηθό από αζθαιηζηηθό θνξέα πνπ πξνζθεύγνπλ ζηηο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Υπ. Υγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο, ε ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηα αξκόδηα ζεκεία παξνρήο ππεξεζηώλ ΚΔ.Π.Α. από ηνπο ίδηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηηο ελ ιόγσ Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο θαζνξηζκνύ πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα εμεηάδνληαη όινη νη πνιίηεο πνπ αηηνύληαη ηε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ παξνρώλ αθόκε θαη εθείλεο νη πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο κέρξη ζήκεξα απαηηείην κόλν ηαηξηθή βεβαίσζε από Γεκόζην Ννζνθνκείν. γ) Η θξίζε ηεο Α/βάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη ζηε Γηεύζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, ε νπνία

4 εθδίδεη ηε ζρεηηθή απόθαζε θαη ηελ απνζηέιιεη ζηνλ νηθείν θνξέα, κε θνηλνπνίεζε ζηνλ αζθαιηζκέλν ή ηνλ ελδηαθεξόκελν, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη παξαπνκπή. δ) Γηθαίσκα έλζηαζεο γηα επαλεμέηαζε ζηε Β/βάζκηα Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ έρνπλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ Φνξέσλ, νη αζθαιηζκέλνη, εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη από ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνύο ηνπο, θαζώο θαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο Υγ. Δπηηξνπέο ρσξίο παξαπεκπηηθό. Όινη νη παξαπάλσ ππνβάιινπλ έλζηαζε ζε έλα από ηα ζεκεία παξνρήο ππεξεζηώλ ΚΔ.Π.Α., από όπνπ θαη ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηεύζπλζεο Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο. Σεκεηώλεηαη όηη γηα λα εμεηαζηεί ππνβιεζείζα έλζηαζε ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζνβαξνί θαη ζηνηρεηνζεηεκέλνη ιόγνη πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο έλζηαζεο. Η αμηνιόγεζε ηνπ ιόγνπ ηεο έλζηαζεο ζα δηελεξγείηαη από ηε Γηεύζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη ηπρόλ απόξξηςή ηεο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν κε παξάζεζε ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο απόξξηςεο ηεο έλζηαζεο. Σπλεπώο, ε ππνβνιή έλζηαζεο ζηελ απόθαζε ηεο Α/βάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έθζεζε ηνπ πξνζθεύγνληνο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε εθδνζείζα από ηελ Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή απόθαζε δελ είλαη ηεθκεξησκέλε ή ζύλλνκε θαη πξέπεη λα εμεηαζζεί εθ λένπ ζηε Β/βάζκηα Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. ε) Γηα ηηο παξερόκελεο από ηηο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ππεξεζίεο θξίζεο αλαπεξίαο απνδίδεηαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ην πνζό ησλ 46,14 επξώ θαηά πεξίπησζε, γηα κελ ηε ρνξήγεζε ζύληαμεο αλαπεξίαο, από ηνλ αληίζηνηρν Αζθαιηζηηθό Φνξέα, γηα δε ηελ ππαγσγή ζηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, από ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο. Τν παξαπάλσ πνζό θαζνξίδεηαη κε ηελ Φ.40021/26407/2051/2006 (ΦΔΚ Β 1829) ππνπξγηθή απόθαζε θαη απνδίδεηαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ απνινγηζηηθά ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Γηα ηνπο πνιίηεο πνπ πξνζθεύγνπλ ζηηο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ γηα πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο πιελ ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ,

5 ην πνζό θαηαβάιιεηαη από ηνπο ίδηνπο κε ηελ πξνζθόκηζε ηακεηαθνύ παξαζηαηηθνύ 46,14 επξώ από ηηο ζπκβεβιεκέλεο κε ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ηξάπεδεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ αηηεκάησλ θαζνξηζκνύ πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζηηο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΙΚΑ- ΔΤΑΜ, ζέκαηα πνπ αθνξνύλ εηδηθέο πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ, έληππα αηηήζεσλ θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπο, απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαζώο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπώλ είλαη δηαζέζηκεο ζην δηαδηθηπαθό ρώξν ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ (www.ika.gr). Παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ ζε όιεο ηηο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο επνπηείαο ζαο θαζώο θαη γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ παξερόκελσλ νδεγηώλ, ε νπνία ζα βνεζήζεη ηηο ππεξεζίεο λα δηεθπεξαηώλνπλ ζε ζύληνκν ρξόλν ηα ππνβαιιόκελα αηηήκαηα αιιά, θπξίσο, λα κελ ηαιαηπσξνύληαη νη πνιίηεο. Επιζςνάπηεηαι Πίνακαρ με ηα ημεία παποσήρ ςπηπεζιών ΚΕΠΑ Εζωη. Διανομή: 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α. 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Γηνηθ. Υπνζη. 5. Γ/λζε Γηνηθ. Οξγάλσζεο Τκήκα Α 6. Οιεο ηηο Γ/λζεηο θαη Τκήκαηα ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 7.ΥΠΔΓΥΦΚΑ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ

6 ΔΙΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (ΔΤ) ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (ΤΤ) Α/Α ΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ ΕΙΔΟ ΔΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΚΑΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΟ Τ 1 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΣΟΠΙΚΟ ΑΝΑΣ. ΘΡΑΚΗ 58 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΝΑΣ. ΘΡΑΚΗ 58 ΝΜΤ 2 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΨΗΛΑΝΣΟΤ 2 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΤΨΗΛΑΝΣΟΤ 2 ΝΜΤ 3 ΞΑΝΘΗ ΣΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 1 ΞΑΝΘΗ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 1 ΝΜΤ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΙΛΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 6 ΚΑΒΑΛΑ ΦΙΛΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 6 ΝΜΤ 5 ΔΡΑΜΑ ΣΟΠΙΚΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟ 2 ΔΡΑΜΑ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟ 2 ΝΜΤ 6 ΕΡΡΩΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΤ 25 ΕΡΡΩΝ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΤ 25 ΝΜΤ 7 ΠΤΛΗ ΑΞΙΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 1 ΠΤΛΗ ΑΞΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 1 ΣΜΤ 8 ΠΕΡΙΦ. ΤΠΟΚ/ΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 19 ΝΜΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 9 ΕΔΕΑ ΣΟΠΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 2 ΕΔΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 2 ΝΜΤ 10 ΒΕΡΟΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22 ΒΕΡΟΙΑ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22 ΝΜΤ 11 ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΜΟΤ & ΛΙΟΤΦΗ ΚΟΖΑΝΗ ΑΡΙΣΟΦΑΝΟΤ 5Α ΝΜΤ 12 ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΩΣΣΑ 2 ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΩΣΣΑ 2 ΝΜΤ 13 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Π. ΜΕΛΑ 34 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΜΕΛΑ 34 ΝΜΤ 14 ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΟΠΙΚΟ 9θ ΠΑΡΟΔΟ ΘΕΟΣΟΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 9θ ΠΑΡΟΔΟ ΘΕΟΣΟΚΗ ΝΜΤ 15 ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΣΟΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΤ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΤ ΤΤ 16 ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΠΙΚΟ ΕΛΕΤΚΕΙΑ 9 ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΛΕΤΚΕΙΑ 9 ΝΜΤ 17 ΚΑΡΔΙΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α ΚΑΡΔΙΣΑ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 8 ΝΜΤ 18 ΒΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ΘΡΑΚΩΝ 20 ΝΜΤ 19 ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 72 ΛΑΜΙΑ Θερμοπυλών 77 ΝΜΤ 20 ΛΑΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΚΛΗΠΙΟΤ 29 & ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ 22 ΛΑΡΙΑ ΡΟΤΒΕΛΣ 4 ΝΜΤ 21 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΜΤ 22 ΘΗΒΑ ΣΟΠΙΚΟ ΚΑΔΜΟΤ 47 ΘΗΒΑ ΚΑΔΜΟΤ 47 ΣΜΤ 23 ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΛΕΟΤ & ΜΙΑΟΤΛΗ ΕΛΕΤΙΝΑ Δραγοφμθ 4 & Κουτοφλθ ΣΜΤ 24 ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΧΑΣΖΗΑΝΣΩΝΙΟΤ 15 ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΧΑΣΖΗΑΝΣΩΝΙΟΤ 15 ΣΜΤ 25 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔ/ΕΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΜΗΔΕΙΑ 10 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΜΗΔΕΙΑ 10 ΣΜΤ 26 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΟΠΙΚΟ ΚΡΑ 45 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΔΑΒΑΚΗ 11 & ΩΚΡΑΣΟΤ ΣΜΤ 27 ΝΙΚΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΚΑΤΚΑΟΤ 37 & ΑΝΣΙΓΟΝΗ 7 ΝΙΚΑΙΑ ΜΟΤΓΛΩΝ 21 & ΙΩΝΙΑ ΣΜΤ 28 ΠΑΣΗΙΩΝ ΣΟΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΠΑΣΗΙΩΝ Ιωάννου Δροςοποφλου 157 ΣΜΤ 29 ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΒΑ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΣΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΒΑ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 105 & ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟΤ ΣΜΤ 2 30 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΟΠΙΚΟ ΒΑΙΛΕΩ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 45Α ΓΛΤΦΑΔΑ Ζθςιμοποφλου 8 & Λαηαράκθ ΣΜΤ 31 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 1 & ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 7-13 ΝΜΤ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΚΤΠΡΟΤ 21Α ΚΟΡΙΝΘΟΤ Λ.Ακθνών & Αριςτοτζλουσ 31 ΝΜΤ 33 ΣΡΙΠΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2ο χλμ Εκνικισ Οδοφ Σριπόλεωσ- ΣΡΙΠΟΛΗ 2ο χλμ Εκνικισ Οδοφ Σριπόλεωσ-πάρτθσ ΝΜΤ πάρτθσ 34 ΠΑΡΣΗ ΣΟΠΙΚΟ ΓΚΟΡΣΟΛΟΓΟΤ 137 & ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ ΠΑΡΣΗ ΓΚΟΡΣΟΛΟΓΟΤ 137 & ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ ΤΤ 35 ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38 ΚΑΛΑΜΑΣΑ Πλάτωνοσ και Κανάρθ ΝΜΤ 36 ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΟΤΝΑΡΗ & ΚΟΡΙΝΘΟΤ 331 ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 3-5 & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 ΝΜΤ 37 ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ΣΟΠΙΚΟ ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1 ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1 ΝΜΤ (ΤΡΟΤ) (ΤΡΟΤ) 38 ΜΤΣΙΛHΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛ. ΜΑΡΣΤΡΩΝ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΛ. ΜΑΡΣΤΡΩΝ ΝΜΤ 39 ΡΟΔΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΤ ΡΟΔΟΤ ΛΙΝΔΟΤ ΡΟΔΟΤ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΤ ΡΟΔΟΤ ΛΙΝΔΟΤ ΝΜΤ 40 ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΤ 12 ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΤ 12 ΤΤ 41 ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ, ΝΜΤ ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΑΤΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΑΤΡΩΜΕΝΟ 42 ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 ΧΑΝΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΜΤ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑ) ΚΑΛΙΚΑ) 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΣΟΠΙΚΟ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 454 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 454 ΝΜΤ 44 ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΚΤΠΡΟΤ 62 ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 62 ΤΤ 45 ΑΘΗΝΩΝ Τποδιεφκυνςθ Πειραιώσ 181 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 181 ΤΤ υντάξεων ΠΙΝΑΚΑ 1.