Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/ /03/2018 ESMA EL

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής Σκοπός Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών Απαιτήσεις αναφοράς Κατευθυντήριες γραμμές Γενικές απαιτήσεις συνεργασίας Κατάλογος αρχών Γλώσσα Στοιχεία επικοινωνίας Παροχή πληροφοριών και αίτημα για κοινοποίηση γνώμης Σε σχέση με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας Σε σχέση με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών Βεβαίωση παραλαβής Παραρτήματα...10 Παράρτημα 1 Υπόδειγμα για την υποβολή αιτήματος για κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (και, κατά περίπτωση, για την παροχή πληροφοριών της αίτησης και άλλων σχετικών πληροφοριών)...10 Παράρτημα 2 Υπόδειγμα για την κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4, 5 ή 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/ Παράρτημα 3 Υπόδειγμα για την κοινοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής...13 Παράρτημα 4 Υπόδειγμα για την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περί μη κοινοποίησης όλων των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

3 1 Πεδίο εφαρμογής Ποιος; 1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Τι; 2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε σχέση με τις απαιτήσεις συνεργασίας που ισχύουν για τις αρμόδιες αρχές όταν αυτές συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε αιτούν κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ΚΑΤ), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και στη διαδικασία που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού. Πότε; 3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την ημερομηνία που αντιστοιχεί σε δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 2

4 4. Οι όροι που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί και συντομογραφίες: Εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2017/394 της Επιτροπής ΚΑΤ Οδηγία 2014/65/ΕΚ ESMA ΕΕ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 Εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2017/394 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 Κεντρικό αποθετήριο τίτλων Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Ευρωπαϊκή Ένωση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την 1 ΕΕ L 65 της , σ ΕΕ L 257 της , σ. 1. 3

5 τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ 3 2 Σκοπός 5. Ο σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών του παρόντος εγγράφου είναι η διασφάλιση της ενιαίας, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής ορισμένων απαιτήσεων συνεργασίας που ισχύουν για τις αρχές σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το οποίο προβλέπει ότι «προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή συνεπών, αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των σχετικών αρχών στις διάφορες αξιολογήσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ [ESMA] μπορεί, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ [Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών], να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.» 6. Τα μέλη του ΕΣΚΤ συμμετείχαν στην κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών του παρόντος εγγράφου, οι οποίες έχουν ως στόχο να εναρμονίσουν πτυχές της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που δεν καλύπτονται ήδη από τα τεχνικά πρότυπα τα οποία έχουν δημοσιευτεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/ Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν αφορούν, για παράδειγμα, τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ αρχών, η οποία απαιτείται βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στο πλαίσιο της εποπτείας των δραστηριοτήτων ΚΑΤ σε κράτος μέλος υποδοχής, τα οποία καλύπτονται ήδη στο κεφάλαιο ΙΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής. Ομοίως, η συνεργασία μεταξύ αρχών η οποία απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου καλύπτεται ήδη στο κεφάλαιο VI του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού. 8. Ως εκ τούτου, οι πτυχές της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που καλύπτονται από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι οι εξής: (i) (ii) η διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 909/2014, και η επικοινωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφοι 3 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 3 ΕΕ L 331 της , σ

6 909/2014, σε σχέση με ΚΑΤ το οποίο επιθυμεί να παράσχει για πρώτη φορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, ή να τροποποιήσει το φάσμα των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών. 5

7 3 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς 3.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 9. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ αρχών, οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. 10. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συμμορφωθούν μεριμνώντας για την ενσωμάτωση των κατευθυντήριων γραμμών στις εποπτικές πρακτικές που εφαρμόζουν. 3.2 Απαιτήσεις αναφοράς 11. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιήσουν στην ESMA (στη διεύθυνση κατά πόσον συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θα θεωρείται ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. 6

8 4 Κατευθυντήριες γραμμές 4.1 Γενικές απαιτήσεις συνεργασίας Κατάλογος αρχών 12. Η αρμόδια αρχή, μόλις λάβει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, θα πρέπει να εντοπίσει τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου και, κατά περίπτωση, τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καθώς και τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, και να καταρτίσει κατάλογο των αρχών αυτών Γλώσσα 13. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και, κατά περίπτωση, τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθώς και με άλλες αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας θα πρέπει να επιλεγεί μια γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στον κλάδο των διεθνών οικονομικών. 14. Όταν μια αρμόδια αρχή παρέχει πληροφορίες σε επίσημη γλώσσα της ΕΕ η οποία δεν είναι η χρησιμοποιούμενη γλώσσα εργασίας κατ εφαρμογή του προηγούμενου σημείου, η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει στις παραλήπτριες αρχές μετάφραση, σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στον κλάδο των διεθνών οικονομικών, όλων των σχετικών εγγράφων που είναι αναγκαία για τις αρχές αυτές για τους σκοπούς των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/ Στην περίπτωση που η μετάφραση αυτή παρέχεται από το οικείο ΚΑΤ, η αρμόδια αρχή δεν φέρει ευθύνη για τη μετάφραση Στοιχεία επικοινωνίας 16. Για τους σκοπούς του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορίσει έναν κύριο και έναν δευτερεύοντα υπεύθυνο επικοινωνίας και να διαβιβάσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτά, στις σχετικές αρχές και, κατά περίπτωση, στην αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 67 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να ζητήσει από τις εν λόγω αρχές να της διαβιβάσουν τα αντίστοιχα 7

9 στοιχεία επικοινωνίας ενός κύριου και ενός δευτερεύοντος υπεύθυνου επικοινωνίας, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτά. 17. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορίσει έναν κύριο και έναν δευτερεύοντα υπεύθυνο επικοινωνίας και να διαβιβάσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτά, στις άλλες αρμόδιες αρχές. 4.2 Παροχή πληροφοριών και αίτημα για κοινοποίηση γνώμης Σε σχέση με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας 18. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 1 και 2 για να ζητούν τη γνώμη των σχετικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, κατά περίπτωση, των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, καθώς και, όπου απαιτείται, για να τους παρέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση Σε σχέση με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 19. Για τους σκοπούς τους άρθρου 23 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 για να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. 20. Για τους σκοπούς τους άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής αποφασίσει να μην κοινοποιήσει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα που παρέχεται στο παράρτημα 4 για να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής για την απόφασή της Βεβαίωση παραλαβής 21. Οι παραλήπτες θα πρέπει, αμέσως μετά την παραλαβή, και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής, να επιβεβαιώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή την παραλαβή της σχετικής γνώμης ή των σχετικών πληροφοριών που ζητήθηκαν. 8

10 22. Εάν δεν ληφθεί αποδεικτικό παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο 21, η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή θα πρέπει να επικοινωνήσει η ίδια με τους παραλήπτες, ώστε να βεβαιωθεί ότι έχουν παραλάβει τη γνώμη ή τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. 9

11 5 Παραρτήματα Παράρτημα 1 Υπόδειγμα για την υποβολή αιτήματος για κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (και, κατά περίπτωση, για την παροχή πληροφοριών της αίτησης και άλλων σχετικών πληροφοριών) [Όνομα της αρμόδιας αρχής] Πρόσωπο(-α) που είναι υπεύθυνο(-α) για περαιτέρω επικοινωνία: Ημερομηνία - [Όνομα(-τα)] - [Ιδιότητα(-ες)] - [Αριθμός τηλεφώνου(-ων)] - [Διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου] [ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ] Θέμα: Αίτημα για κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 (παράγραφοι 4/5/6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (1) Την [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας του ως ΚΑΤ στην [όνομα της αρμόδιας αρχής] σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. (2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] εξέτασε την πληρότητα της αίτησης και κρίνει ότι είναι πλήρης. (3) [Η αρμόδια αρχή πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο παραλήπτη και τον κατάλληλο σκοπό από τις εναλλακτικές δυνατότητες που παρατίθενται κατωτέρω] Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] με το παρόν παρέχει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στην [όνομα της σχετικής αρχής] ως σχετική αρχή δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και ζητεί να της κοινοποιήσει τη γνώμη της σχετικά με τα χαρακτηριστικά του (των) συστήματος(-ων) διακανονισμού αξιογράφων που τελεί(-ούν) υπό τη διαχείριση του αιτούντος ΚΑΤ, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του παρόντος αιτήματος με χρήση του υποδείγματος που επισυνάπτεται ως παράρτημα 2 [η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το κατωτέρω παράρτημα 2 αποστέλλεται ως παράρτημα στο παρόν αίτημα] Ή 10

12 Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] με το παρόν παρέχει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στην [όνομα της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 67 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ] ως αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και ζητεί να της κοινοποιήσει τη γνώμη της σχετικά με την ικανότητα συμμόρφωσης του αιτούντος ΚΑΤ προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του παρόντος αιτήματος με χρήση του υποδείγματος που επισυνάπτεται ως παράρτημα 2 [η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το κατωτέρω παράρτημα 2 αποστέλλεται ως παράρτημα στο παρόν αίτημα] Ή Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] με το παρόν ζητεί από την [όνομα της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους] ως αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, να της κοινοποιήσει τη γνώμη της σχετικά με τα ζητήματα που παρατίθενται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του παρόντος αιτήματος με χρήση του υποδείγματος που επισυνάπτεται ως παράρτημα 2 [η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το παράρτημα 2 αποστέλλεται ως παράρτημα στο παρόν αίτημα]. (4) Ο παραλήπτης υποχρεούται να βεβαιώσει την παραλαβή του παρόντος αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής του αιτήματος. Εξ ονόματος της [όνομα της αρμόδιας αρχής], [υπογραφή] Περιεχόμενο: 1. [Μόνο για αιτήματα βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4 και 5:] Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας του [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] 2. Υπόδειγμα για την κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφος [4/5/6] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/

13 Παράρτημα 2 Υπόδειγμα για την κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4, 5 ή 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 [Όνομα της αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη] Πρόσωπο(-α) που είναι υπεύθυνο(-α) για περαιτέρω επικοινωνία: Ημερομηνία [ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ] - [Όνομα(-τα)] - [Ιδιότητα(-ες)] - [Αριθμός τηλεφώνου(-ων)] - [Διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου] Θέμα: Κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 (παράγραφοι 4/5/6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (1) Την [ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος], η [όνομα της αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη] έλαβε αίτημα κοινοποίησης γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφος [4/5/6] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 από την [όνομα της αρμόδιας αρχής] σχετικά με το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ]. (2) Η [όνομα της αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη] κοινοποιεί με το παρόν τη γνώμη της, όπως παρατίθεται κατωτέρω: a) Γνώμη b) Πρόσθετες παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν) [π.χ. εντοπισμός βασικών τομέων για εποπτικές δραστηριότητες μετά τη χορήγηση άδειας, κ.λπ.] (3) Απαιτείται η βεβαίωση παραλαβής της παρούσας γνώμης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής. Εξ ονόματος της [όνομα της αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη], [υπογραφή] 12

14 Παράρτημα 3 Υπόδειγμα για την κοινοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής [Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] Πρόσωπο(-α) που είναι υπεύθυνο(-α) για περαιτέρω επικοινωνία: Ημερομηνία Θέμα: - [Όνομα(-τα)] - [Ιδιότητα(-ες)] - [Αριθμός τηλεφώνου(-ων)] - [Διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου] [ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ] Κοινοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (1) Την [ημερομηνία κοινοποίησης από το ΚΑΤ των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014], το [όνομα του ΚΑΤ] κοινοποίησε τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής]. (2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] εξέτασε τις πληροφορίες που έλαβε και κρίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπούμενη παροχή υπηρεσιών, δεν έχει λόγους να αμφισβητεί την επάρκεια της διοικητικής δομής ή της οικονομικής κατάστασης του ΚΑΤ που επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του. (3) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] με το παρόν κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που έλαβε βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην [η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να διασφαλίσει την αποστολή των πληροφοριών αυτών]. (4) Απαιτείται η βεβαίωση παραλαβής της παρούσας κοινοποίησης και των σχετικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής. Εξ ονόματος της [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής], [υπογραφή] 13

15 Περιεχόμενο: Πληροφορίες που ελήφθησαν βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 από το [όνομα του ΚΑΤ] 14

16 Παράρτημα 4 Υπόδειγμα για την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περί μη κοινοποίησης όλων των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής [Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] Πρόσωπο(-α) που είναι υπεύθυνο(-α) για περαιτέρω επικοινωνία: Ημερομηνία [ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ] - [Όνομα(-τα)] - [Ιδιότητα(-ες)] - [Αριθμός τηλεφώνου(-ων)] - [Διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου] Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περί μη κοινοποίησης των πληροφοριών που έχουν ληφθεί βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού (1) Την [ημερομηνία κοινοποίησης από το ΚΑΤ των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014], το [όνομα του ΚΑΤ] κοινοποίησε τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής]. (2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] εξέτασε τις πληροφορίες που έλαβε και κρίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπούμενη παροχή υπηρεσιών, έχει λόγους να αμφισβητεί την επάρκεια της διοικητικής δομής ή της οικονομικής κατάστασης του ΚΑΤ που επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του. (3) Απαιτείται η βεβαίωση παραλαβής των πληροφοριών αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής. Εξ ονόματος της [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής], [υπογραφή] 15

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδοµές των χρηµατοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Οι προβλέψεις του Νομοσχεδίου για την αδειοδότηση, εποπτεία και μεταβατικές διατάξεις

Οι προβλέψεις του Νομοσχεδίου για την αδειοδότηση, εποπτεία και μεταβατικές διατάξεις ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LL.M ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Οι προβλέψεις του Νομοσχεδίου για την αδειοδότηση, εποπτεία και μεταβατικές διατάξεις Αδειοδότηση ΚΑΤ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.1.2010 2009/0143(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.3.2016 L 58/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 318/28 4.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που ισχύουν για το μητρώο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 9030/16 EF 121 ECOFIN 402 DELACT 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1234 EL 02.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς αριθ. 596/2014 (MAR) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς Άρθρο Τίτλος Πράξη Κατάσταση Έναρξη εφαρμογής MAR 4(1) Reference data submission under Article 4(1) of Regulation No 596/2014 on market

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 712/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0390 (NLE) 6355/17 SCH-EVAL 64 COMIX 127 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2014 COM(2014) 513 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα