ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. φςτημα Λογαριαςμών Τγείασ (ΛΤ) ζτουσ 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. φςτημα Λογαριαςμών Τγείασ (ΛΤ) ζτουσ 2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πειραιάσ, 30 Μαρτίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ φςτημα Λογαριαςμών Τγείασ (ΛΤ) ζτουσ 2016 Θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) δθμοςιεφει ςτατιςτικά ςτοιχεία του ζτουσ 2016 για τθ χρθματοδότθςθ των δαπανϊν Υγείασ, ςε Εκνικό επίπεδο, με βάςθ το εγχειρίδιο Συςτιματοσ Λογαριαςμϊν Υγείασ ΣΛΥ 2011 του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ). Θ ΕΛΣΤΑΤ δθμοςιεφει τα ςτοιχεία ΣΛΥ ςε ετιςια βάςθ, προσ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςτον ΟΟΣΑ και τθ Eurostat 1. H ςυνολικι χρθματοδότθςθ για τισ δαπάνεσ Υγείασ ωσ προσ το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ) ςτθν Ελλάδα για το ζτοσ 2016 ανιλκε ςτο 8,45 του ΑΕΠ ζναντι 8,19 του ζτουσ Ο παρακάτω πίνακασ εμφανίηει το ποςοςτό τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ των δαπανϊν υγείασ ωσ προσ το ΑΕΠ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Λογαριαςμϊν 2010 (European System of Accounts - ESA 2010), για τα ζτθ 2012 ζωσ 2016: Ζτοσ υνολική χρηματοδότηςη για δαπάνεσ Τγείασ (ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ) , , , , ,45 Πληροφορίες : Διεφθυνση Κοινωνικών Στατιστικών Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Προστασίας Α. Κραςαδάκθσ, Α. Ηωγράφου Τθλ: , Fax: Το νομικό πλαίςιο για τθν παραγωγι των ςτοιχείων του ΣΛΥ απορρζει από τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.1338/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του αντίςτοιχου Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ 359/2015. Θ ΕΛΣΤΑΤ μετά τθν ψιφιςθ του ανωτζρω Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ υποχρεοφται για τθν αποςτολι των ςτοιχείων του ΣΛΥ ςτθ Eurostat και τουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (ΟΟΣΑ & Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ). 1

2 Τα ςτοιχεία δαπανϊν υγείασ παρουςιάηονται ςφμφωνα με τθ δομι των πινάκων τθσ μεκοδολογίασ ΣΛΥ 2011, και αφοροφν: Ση χρηματοδότηςη των φορζων ςτουσ προμηθευτζσ αγαθών και υπηρεςιών υγείασ (πλευρά τθσ κατανάλωςθσ - HP) Εμφανίηεται θ χρθματοδότθςθ που κατζβαλαν οι φορείσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ (Γενικι Κυβζρνθςθ εκτόσ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ(ΟΚΑ), ΟΚΑ, νοικοκυριά, ιδιωτικζσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, λοιπζσ δαπάνεσ (Μθ Κερδοςκοπικοί Οργανιςμοί-ΜΚΟ, Εκκλθςία, κλπ.)) προσ τουσ προμθκευτζσ υπθρεςιϊν υγείασ (νοςοκομεία, ιατροφσ, φαρμακεία, διαγνωςτικά κζντρα, κλπ.) (Πίνακασ 3 και Διαγράμματα 4 & 5). Ση χρηματοδότηςη των υπηρεςιών υγείασ ανά χρηματοδοτικό φορζα και ανά υγειονομική δραςτηριότητα (πλευρά τθσ ηιτθςθσ - HF) Εμφανίηεται θ χρθματοδότθςθ που κατζβαλαν οι φορείσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ (Γενικι Κυβζρνθςθ εκτόσ ΟΚΑ, ΟΚΑ, νοικοκυριά, ιδιωτικζσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και λοιπζσ δαπάνεσ (ΜΚΟ, Εκκλθςία, κλπ.)) ανά υγειονομικι δραςτθριότθτα (ενδο-νοςοκομειακι κεραπεία, υπθρεςίεσ αποκατάςταςθσ, μακροχρόνια φροντίδα, φαρμακευτικά και υγειονομικά προϊόντα, κλπ.) (Πίνακασ 4). Σην κατεφθυνςη τησ χρηματοδότηςησ για υγειονομική δαπάνη ανά προμηθευτή υγείασ και ανά υγειονομική δραςτηριότητα (πλευρά τθσ προςφοράσ - HC) Εμφανίηεται θ κατεφκυνςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για υγειονομικι δαπάνθ ανά προμθκευτι υγείασ (νοςοκομεία, ιατροί, διαγνωςτικά κζντρα κλπ.) και ανά υγειονομικι δραςτθριότθτα (ενδονοςοκομειακι κεραπεία, υπθρεςίεσ αποκατάςταςθσ, μακροχρόνια φροντίδα κλπ.) (Πίνακασ 5 & Διάγραμμα 6). Θ ςυνολικι δθμόςια χρθματοδότθςθ για δαπάνεσ υγείασ παρουςίαςε αφξθςθ 7,3 το 2016 ςε ςχζςθ με τισ δαπάνεσ του ζτουσ Θ ςυνολικι ιδιωτικι χρθματοδότθςθ για δαπάνεσ υγείασ παρουςίαςε μείωςθ κατά 2,4 το ζτοσ 2016 ωσ προσ το ζτοσ 2015 (Πίνακασ 3 και Διαγράμματα 1 και 2). Ωσ προσ τθν ςυμβολι του δθμόςιου τομζα ςτθν ςυνολικι χρθματοδότθςθ για δαπάνεσ υγείασ, παρατθρείται αφξθςθ από 58,3 το ζτοσ 2015 ςε 61,3 το ζτοσ Σε αντίκεςθ, θ ςυμβολι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθ ςυνολικι χρθματοδότθςθ για δαπάνεσ υγείασ μειϊκθκε από 39,9 το ζτοσ 2015 ςε 38,2 το ζτοσ 2016 (Πίνακασ 2 και Διάγραμμα 3). Σθμειϊνεται ότι οι πίνακεσ του Συςτιματοσ Λογαριαςμϊν Υγείασ (ΣΛΥ) των ετϊν , καταρτίςτθκαν βάςει των πρωτογενϊν δεδομζνων που ελιφκθςαν από τουσ αντίςτοιχουσ χρθματοδοτικοφσ φορείσ, λαμβάνοντασ υπόψθ (για τον τομζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ), τθν ενςωμάτωςθ των ροϊν των πλθρωτζων υποχρεϊςεων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθ ςυλλογι και ταξινόμθςθ των πρωτογενϊν δεδομζνων για το ΣΛΥ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και για τθ ςυνοπτικι ζκκεςθ ποιότθτασ, οι χριςτεσ μποροφν να απευκυνκοφν είτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ είτε ςτο τζλοσ του παρόντοσ Δελτίου Τφπου. Ο Πίνακασ 1, απεικονίηει τθ χρθματοδότθςθ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (Κεντρικι Κυβζρνθςθ, Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ) και Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ), των Νοικοκυριϊν, των Ιδιωτικϊν Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν, των ΜΚΟ και τθσ Αλλοδαπισ για δαπάνεσ υγείασ. Πίνακας 1 Σσνολική τρημαηοδόηηζη για δαπάνες Υγείας (ζε εκαη. εσρώ) 1. Γενικι Κυβζρνθςθ (εκτόσ ΟΚΑ) (HF.1.1) 5.082, , , , ,9 2. ΟΚΑ (HF.1.2) 6.204, , , , ,8 υνολική Δημόςια Χρηματοδότηςη για Δαπάνεσ (1)+(2) , , , , ,7 3. Ιδιωτικι Αςφάλιςθ (HF.2.1) 525,7 495,1 534,9 541,3 567,5 4. Ιδιωτικζσ Πλθρωμζσ (HF.3.1) 5.118, , , , ,9 υνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηςη για Δαπάνεσ (3)+(4) 5.644, , , , ,4 5. Λοιπζσ Δαπάνεσ (HF.2.2, HF.2.3, HF.4,HF.0) 53,6 139,3 198,4 262,1 67,2 υνολική Χρηματοδότηςη Δαπανών Τγείασ (HF) (1)+(2)+(3)+(4)+(5) , , , , ,3 2

3 Γράθημα 1 Σσνολική ηρέτοσζα δαπάνη Υγείας για ηα έηη (ζε εκαη. εσρώ) Συνολικι Τρζχουςα Δαπάνθ Υγείασ ΟΚΑ Γενικι Κυβζρνθςθ (εκτόσ ΟΚΑ) Συνολικι Ιδιωτικι Τρζχουςα Δαπάνθ και λοιπζσ Δαπάνεσ Γράθημα 2 Σσνολική ηρέτοσζα δαπάνη ανά θορέα τρημαηοδόηηζης για ηα έηη (εκαη. εσρώ) ,984 15,201 14,203 14,448 14,727 11,286 9,446 8,267 8,420 9,035 5,645 5,616 5,738 5,765 5, Συνολικι Χρθματοδότθςθ Δαπανθσ Υγείασ Συνολικι Ιδιωτικι Χρθματοδότθςθ για Δαπάνθσ Συνολικι Δθμόςια Χρθματοδότθςθ Δαπάνθσ Λοιπζσ Δαπάνεσ 3

4 Ο Πίνακασ 2, απεικονίηει τθν ποςοςτιαία ςυμμετοχι των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (Κεντρικι Κυβζρνθςθ, Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ), των Νοικοκυριϊν, των Ιδιωτικϊν Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν, των Μθ Κερδοςκοπικϊν Οργανιςμϊν και τθσ Αλλοδαπισ ωσ προσ το ςφνολο τθσ χρθματοδότθςθσ των δαπανϊν υγείασ. Πίνακασ 2 υνολική χρηματοδότηςη δαπάνησ Τγείασ και ποςοςτιαία ςυμμετοχή φορζα (ςε εκατ. ευρώ) 1. Γενικι Κυβζρνθςθ (εκτόσ ΟΚΑ) (HF.1.1) 5.082, , , , ,9 ( τθσ ςυνολικισ) 29,9 30,5 29,6 29,0 31,2 2. ΟΚΑ (HF.1.2) 6.204, , , , ,8 ( τθσ ςυνολικισ) 36,5 31,6 28,6 29,2 30,1 υνολική Δημόςια Χρηματοδότηςη Δαπάνησ (1)+(2) , , , , ,7 ( τησ ςυνολικήσ) 66,5 62,1 58,2 58,3 61,3 3. Ιδιωτικι Αςφάλιςθ (HF.2.1) 525,7 495,1 534,9 541,3 567,5 ( τθσ ςυνολικισ) 3,1 3,3 3,8 3,7 3,9 4. Ιδιωτικζσ Πλθρωμζσ (HF.3.1) 5.118, , , , ,9 ( τθσ ςυνολικισ) 30,1 33,7 36,6 36,2 34,3 υνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηςη Δαπάνησ (3)+(4) 5.644, , , , ,4 ( τησ ςυνολικήσ) 33,2 36,9 40,4 39,9 38,2 5. Λοιπζσ Δαπάνεσ (HF.2.2,HF.2.3,HF.4,HF.0) 53,6 139,3 198,4 262,1 67,2 ( τθσ ςυνολικισ) 0,3 0,9 1,4 1,8 0,5 υνολική Χρηματοδότηςη Δαπάνησ Τγείασ (HF) (1)+(2)+(3)+(4)+(5) , , , , ,3 100 Γράφημα 3 Ποςοςτιαία ςυμμετοχή φορζα ςτη χρηματοδότηςη δαπανών Τγείασ για τα ζτη () Γενικι Κυβζρνθςθ (εκτόσ ΟΚΑ) ΟΚΑ Συνολικι Ιδιωτικι Χρθματοδότθςθ και λοιπζσ δαπάνεσ 4

5 Ο Πίνακασ 3, απεικονίηει τθ χρθματοδότθςθ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (Κεντρικι Κυβζρνθςθ, Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ), των Νοικοκυριϊν, των Ιδιωτικϊν Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν, των ΜΚΟ και τθσ Αλλοδαπισ ανά προμθκευτι αγακϊν και υπθρεςιϊν υγείασ (νοςοκομεία, φαρμακεία, διαγνωςτικά κζντρα, εμπόρουσ λιανικισ, κλπ.), κακϊσ και τισ ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ μεταξφ των ετϊν. Πίνακασ 3 Χρηματοδότηςη των φορζων ςτουσ προμηθευτζσ αγαθών και υπηρεςιών Τγείασ (ςε εκατ. ευρώ) 1.Χρηματοδότηςη για δαπάνεσ υγείασ (2+3+4) 2.Χρηματοδότηςη για δημόςια δαπάνη (2Α+2Β) 13/12 14/13 15/ , , , , ,3-10,5-6,6 1,7 1, , , , , ,7-16,3-12,5 1,9 7, , , , , ,8-17,9-13,2-1,8 9,2 16/ , ,7 954, , ,3 14,9-18,5 10,6 11, , , , , ,6-21,5-9,3 4,2 3,3 2A.Γενική Κυβζρνηςη (εκτόσ ΟΚΑ) (HF.1.1) 5.082, , , , ,9-8,7-9,2-0,4 9, , , , , ,1-9,4-11,3-7,4 8,1 449,2 410,8 393,2 709,7 834,6-8,5-4,3 80,5 17,6 145,3 163,1 210,6 144,5 150,2 12,2 29,1-31,4 3,9 2Β.ΟΚΑ (HF.1.2) 6.204, , , , ,8-22,5-15,6 4,1 5, ,0 825,0 635,5 825,3 940,7-43,8-23,0 29,9 14,0 571,0 760,9 561,5 345,7 345,7 33,3-26,2-38,4 0, , , , , ,4-22,7-11,2 6,8 3,2 3.Ιδιωτικόσ τομζασ (3Α+3Β) 5.644, , , , ,4-0,5 2,2 0,5-2, , , , , ,9 0,8 7,8 6,7-2, , , , , ,2-15,0-5,2-6,7-4, , , , , ,3 12,2 3,0 0,1-1,7 3Α.Ιδιωτική αςφάλιςη (HF.2.1) 525,7 495,1 534,9 541,3 567,5-5,8 8,0 1,2 4,8 377,2 358,2 395,1 394,1 423,0-5,0 10,3-0,3 7,3 50,8 47,7 50,0 57,2 54,4-6,2 4,8 14,4-4,9 97,7 89,2 89,8 90,0 90,1-8,6 0,7 0,2 0,1 3Β. Ιδιωτικζσ Πληρωμζσ (HF.3.1) 5.118, , , , ,9 0,0 1,6 0,4-3,2 4.Λοιπζσ δαπάνεσ (HF.2.2, HF.2.3, HF.4, HF.0) 1.387, , , , ,9 2,5 7,2 8,5-4, , , , , ,8-15,2-5,5-7,5-4, , , , , ,2 13,3 3,1 0,1-1,7 53,6 139,3 198,4 262,1 67,2 159,9 42,4 32,1-74,4 5

6 Γράφημα 4 Κατανομή χρηματοδότηςησ δημοςίων δαπανών Τγείασ ςτουσ προμηθευτζσ αγαθών και υπηρεςιών υγείασ για τα ζτη (ςε εκατ. ευρώ) Νοςοκομεία, Δομζσ νοςθλ. φροντίδασ Φορείσ εξωνοςοκομιακισ φροντίδασ Εμποροι λιανικισ και λοιποί φορείσ Γράφημα 5 Κατανομή χρηματοδότηςησ ιδιωτικών δαπανών Τγείασ ςτουσ προμηθευτζσ αγαθών και υπηρεςιών υγείασ για τα ζτη (ςε εκατ. ευρώ) Νοςοκομεία, Δομζσ νοςθλ. φροντίδασ Φορείσ εξωνοςοκομιακισ φροντίδασ Εμποροι λιανικισ και λοιποί φορείσ 6

7 Ο Πίνακασ 4, απεικονίηει τθ χρθματοδότθςθ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (Κεντρικι Κυβζρνθςθ, Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ), των Νοικοκυριϊν, των Ιδιωτικϊν Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν, των ΜΚΟ και τθσ Αλλοδαπισ ανά υγειονομικι δραςτθριότθτα (υπθρεςίεσ περίκαλψθσ, αποκατάςταςθσ, προϊόντα λιανικισ, κλπ), κακϊσ και τισ ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ μεταξφ των ετϊν. Πίνακασ 4 Χρηματοδότηςη των υπηρεςιών Τγείασ ανά χρηματοδοτικό φορζα και ανά υγειονομική δραςτηριότητα (ςε εκατ. ευρώ) 1.Χρηματοδότηςη δαπάνησ υγείασ (2+3+4) (HF.1.1-HF.4) ςε : 13/12 14/13 15/14 16/ , , , , ,3-10,5-6,6 1,7 1, , , , , ,7-10,1-7,9 1,6 2,6 625,4 766,3 712,4 744,9 483,0 22,5-7,0 4,6-35,2 Διάκεςθ προϊόντων ςε εξω-νοςοκομειακοφσ 5.242, , , ,8 4639,1-16,1-6,6 5,2 7,3 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 605,6 583,3 679,1 537,9 536,5-3,7 16,4-20,8-0,3 2.Χρηματοδότηςη δημόςιασ δαπάνησ (2Α+2Β) (HF.1.1,HF.1.2) Διάκεςθ προϊόντων ςε εξω-νοςοκομειακοφσ , , , , ,7-16,3-12,5 1,9 7, , , , , ,0-12,9-14,6 1,3 10,3 299,2 422,4 414,1 463,6 219,0 41,2-2,0-12,0-52, , , , , ,7-29,2-15,3 8,9 13,9 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 512,0 497,9 593,9 437,9 435,0-2,7 19,3-26,3-0,7 2A.Χρηματοδότηςη από την Κεντρική Κυβζρνηςη (εκτόσ ΟΚΑ) (HF.1.1) 5.082, , , , ,9-8,7-9,2-0,4 9, ,2 4352,8 3852, , ,2-9,0-11,5 1,8 9,8 86,1 60,1 57,7 60,8 77,4-30,2-4,0 5,4 27,3 Διάκεςθ προϊόντων ςε εξω-νοςοκομειακοφσ 10,3 10,8 11,5 13,3 14,3 4,9 6,7 15,7 7,5 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 204,6 214,9 288,6 200,5 199,0 5,1 34,3-30,5-0,7 2B.Χρηματοδότηςη από τουσ ΟΚΑ (HF.1.2) 6.204, , , , ,8-22,5-15,6 4,1 5, , , , , ,8-22,2-23,4-0,4 12,0 213,1 362,3 356,4 402,8 141,6 70,0-1,6-13,0-64,8 Διάκεςθ προϊόντων ςε εξω-νοςοκομειακοφσ 3.679, , , , ,4-29,3-15,4 8,8 14,0 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 307,4 283,0 305,3 237,4 236,0-7,9 7,9-22,2-0,6 3.Ιδιωτικόσ τομζασ (3Α+3Β) (HF.2.1,HF.3.1) 5.644, , , , ,4-0,5 2,2 0,5-2, , , , , ,5-7,3 1,6 0,7-2,9 326,2 343,9 298,3 281,3 264,0 5,4-13,3-5,7-6,2 Διάκεςθ προϊόντων ςε εξω-νοςοκομειακοφσ 1.552, , , ,8 1895,4 15,0 6,3 1,0-1,1 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 90,0 81,9 81,8 81,9 81,5-9,0-0,1 0,1-0,5 3A.Χρηματοδότηςη από την Ιδιωτική Αςφάλιςη (HF.2.1) 525,7 495,1 534,9 541,3 567,5-5,8 8,0 1,2 4,8 435,7 413,2 453,1 459,4 486,0-5,2 9,7 1,4 5,8 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 90,0 81,9 81,8 81,9 81,5-9,0-0,1 0,1-0,5 3B.Χρηματοδότηςη μζςω πληρωμών νοικοκυριών (HF.3.1) 5.118, , , , ,9 0,0 1,6 0,4-3, , , , , ,5-7,6 0,5 0,6-4,2 326,2 343,9 298,3 281,3 264,0 5,4-13,3-5,7-6,2 Διάκεςθ προϊόντων ςε εξωνοςοκομειακοφσ 1.552, , , , ,4 15,0 6,3 1,0-1,1 4.Χρηματοδότηςη από λοιποφσ φορείσ (HF.2.2,HF.2.3,HF.4,HF.0) 53,7 139,3 198,4 262,1 67,2 159,4 42,4 32,1-74,4 50,1 135,8 195,0 244,0 47,2 171,1 43,6 25,1-80,7 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 3,6 3,5 3,4 18,1 20,0-2,8-2,9 432,4 10,5 7

8 Τζλοσ, ο Πίνακασ 5 και το Διάγραμμα 6, απεικονίηουν τθν κατεφκυνςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ υγειονομικισ δαπάνθσ ανά προμθκευτι υγείασ (νοςοκομεία, φαρμακεία, διαγνωςτικά κζντρα κλπ.) και ανά υγειονομικι δραςτθριότθτα (υπθρεςίεσ περίκαλψθσ, αποκατάςταςθσ, προϊόντα λιανικισ κλπ.), κακϊσ και τισ ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ μεταξφ των ετϊν. Πίνακασ 5 Κατεφθυνςη τησ χρηματοδότηςησ τησ υγειονομικήσ δαπάνησ ανά προμηθευτή Τγείασ και ανά υγειονομική δραςτηριότητα (ςε εκατ. ευρώ) φνολο προμηθευτών υγείασ (HP.1-HP.9) , , , , ,3-10,5-6,6 1,7 1, , , , , ,5-10,1-7,9 1,6 2,6 626,6 766,3 712,4 745,0 537,3 22,3-7,0 4,6-27,9 (HC.5) 5.241, , , , ,7-16,1-6,6 5,2 6,0 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 605,5 583,5 679,1 537,9 536,8-3,6 16,4-20,8-0,2 Νοςοκομεία (HP.1) 7.586, , , , ,5-13,3-7,4-0,4 5, , , , , ,5-13,3-7,3-0,4 5,3 5,0 8,1 0,4 0,0 0,0 63,4-95,7 - - (HC.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Δομζσ νοςηλευτικήσ φροντίδασ (HP.2) 158,6 102,6 84,0 159,5 177,3-35,3-18,1 89,8 11,2 13/12 14/13 15/14 16/15 158,6 102,6 84,0 159,5 177,3-35,3-18,1 89,8 11,2 Φορείσ εξωνοςοκομειακήσ φροντίδασ 2.951, , , , ,0-1,1-8,4 2,4-4, , ,8 2501, , ,4-0,3-8,9 3,5-5,4 56,7 47,8 20,3 17,6 18,5-15,7-57,5-13,3 5,1 Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 142,2 125,5 152,6 131,3 143,1-11,7 21,6-14,0 9,0 Προμηθευτζσ βοηθητικών υπηρεςιών (HP.4) 563,9 710,4 691,7 727,4 518,8 26,0-2,6 5,2-28,7 563,9 710,4 691,7 727,4 518,8 26,0-2,6 5,2-28,7 Ζμποροι λιανικήσ (HP.5) 5.241, , , , ,7-16,1-6,6 5,2 6,0 (HC.5) Φορείσ διοίκηςησ δημόςιασ υγείασ και λοιποί φορείσ (HP.6-HP.9) 5.241, , , , ,7-16,1-6,6 5,2 6,0 482,7 494,5 555,0 434,1 449,0 2,5 12,2-21,8 3,4 18,2 36,5 28,4 27,4 55,3 100,5-22,2-3,5 101,8 (HC.4,HC.5) 1,1 0,0 0,0 0,0 0, Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ (HC.6-HC.0) 463,4 458,0 526,6 406,7 393,7-1,2 15,0-22,8-3,2 8

9 Γράφημα 6 Χρηματοδότηςη υγειονομικήσ δαπάνησ ανά υγειονομική δραςτηριότητα για τα ζτη (ςε εκατ. ευρώ) Διοίκθςθ τομζα υγείασ, κλπ 9

10 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ Γενικά Θ κατάρτιςθ του Συςτιματοσ Λογαριαςμϊν Υγείασ (ΣΛΥ) διενεργείται ςε ετιςια βάςθ. Το νομικό πλαίςιο για τθν παραγωγι των ςτοιχείων του ΣΛΥ απορρζει από τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του αντίςτοιχου Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ 359/2015. Θ ΕΛΣΤΑΤ μετά τθν ψιφιςθ του ανωτζρω Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ υποχρεοφται για τθν αποςτολι των ςτοιχείων του ΣΛΥ ςτθ Eurostat και τουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (ΟΟΣΑ & Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ). Μεθοδολογία Οι βαςικζσ ζννοιεσ και ταξινομιςεισ του ΣΛΥ περιγράφονται ςτο αντίςτοιχο μεκοδολογικό εγχειρίδιο (A System of Health Accounts, 2011 Edition), ςκοπόσ του οποίου είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ και τθσ ςυγκριςιμότθτασ των ςτοιχείων μεταξφ των χωρϊν για τον προςδιοριςμό του ςυνόλου τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ υγειονομικισ δαπάνθσ, θ οποία αποτελεί απαραίτθτθ πλθροφορία για τθν άςκθςθ αποτελεςματικισ δθμόςιασ πολιτικισ ςτον τομζα τθσ υγείασ. κοπόσ Το ΣΛΥ είναι το ςφςτθμα που προςδιορίηει τθν οικονομικι επιβάρυνςθ του κάκε χρθματοδοτικοφ φορζα και τθν κατεφκυνςθ τθσ υγειονομικισ δαπάνθσ ανά προμθκευτι υγείασ και ανά υγειονομικι δραςτθριότθτα. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ κατάρτιςθσ του Συςτιματοσ Λογαριαςμϊν Υγείασ είναι ο προςδιοριςμόσ του ςυνόλου τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ υγειονομικισ δαπάνθσ, θ οποία είναι απαραίτθτθ πλθροφορία για τθν άςκθςθ αποτελεςματικισ δθμόςιασ πολιτικισ ςτον τομζα τθσ υγείασ δεδομζνου ότι ο τομζασ τθσ υγείασ απορροφά το 8-10 του ΑΕΠ ςτισ περιςςότερεσ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. Συνεπϊσ, ςτόχοσ είναι θ επίτευξθ διεκνοφσ ςυγκριςιμότθτασ μεταξφ των ομοειδϊν μεγεκϊν που αφοροφν τισ δαπάνεσ υγείασ, ικανοποιϊντασ παράλλθλα τθ βαςικι αρχι που πρζπει να διζπει τθ δθμιουργία αλλά και τθ λειτουργία κάκε ςυςτιματοσ διεκνϊν λογαριαςμϊν. Πηγζσ Το ΣΛΥ όςο αφορά τθν Ελλάδα, αναπτφχκθκε ακολουκϊντασ τθν «από κάτω προσ τα πάνω» προςζγγιςθ (the bottom-up approach ) με γνϊμονα τουσ χρθματοδοτικοφσ φορείσ. Στοιχεία δαπανϊν υγείασ ελιφκθςαν από τα αρμόδια Υπουργεία (το Υπουργείο Υγείασ, από το Υπουργείο Οικονομικϊν, το Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων και το Υπουργείο Εςωτερικϊν), από τον Εκνικό Οργανιςμό Παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΕΟΠΥΥ), τθν Ζνωςθ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Ελλάδοσ (ΕΑΕΕ), τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ), από Μεμονωμζνουσ Μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ, από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, από τθν Ζρευνα Οικογενειακϊν Προχπολογιςμϊν (ΕΟΠ) που διεξάγεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, κλπ. Επιςθμαίνεται, ότι προκειμζνου να αποφευχκοφν τυχόν φαινόμενα λανκαςμζνθσ ταξινόμθςθσ και ανακολουκιϊν μεταξφ των χρθματοδοτικϊν φορζων δεν ηθτικθκε από τουσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν κάποιο δομθμζνο ερωτθματολόγιο ςτο οποίο κα ζπρεπε να ταξινομιςουν τισ δαπάνεσ υγείασ. Σαξινόμηςη Θ ταξινόμθςθ των ςτοιχείων ζγινε ςε διψιφιο βακμό ανάλυςθσ των κωδικϊν του ΣΛΥ ο οποίοσ καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν. Επιπλζον, ζγινε αντιςτοίχιςθ των κωδικϊν των υγειονομικϊν δραςτθριοτιτων του ΣΛΥ (π.χ. ενδονοςοκομειακι, εξω-νοςοκομειακι περίκαλψθ κ.α.) με τουσ κωδικοφσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ταξινόμθςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ COFOG (Classification of the Functions of Government). Παραπομπζσ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ (πίνακεσ, γραφιματα, μεκοδολογία), ςχετικζσ με τθν κατάρτιςθ του Συςτιματοσ Λογαριαςμϊν Υγείασ (ΣΛΥ) μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςτο ςφνδεςμο «Σφςτθμα Λογαριαςμϊν Υγείασ». 10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σφςτημα Λογαριαςμών Υγείασ (ΣΛΥ) ζτουσ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σφςτημα Λογαριαςμών Υγείασ (ΣΛΥ) ζτουσ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 31 Μαρτίοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σφςτημα Λογαριαςμών Υγείασ (ΣΛΥ) ζτουσ 2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) δθμοςιεφει ςτατιςτικά ςτοιχεία του ζτουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 24 Ιανουαρίου 2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2009-2012 (Προσωρινές εκτιμήσεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2009-2012 (Προσωρινές εκτιμήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2009-2012 (Προσωρινές εκτιμήσεις) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ: Ζτοσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ: Ζτοσ 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ: Ζτοσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει ςτοιχεία για τον αρικμό των Ιατρϊν και Οδοντιάτρων, ζτουσ 216. Οι εγγεγραμμζνοι ιατροί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (Προσωρινές εκτιμήσεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (Προσωρινές εκτιμήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Απριλίου 213 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 29-211 (Προσωρινές εκτιμήσεις) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Ποςότητα (τόνοι) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΖΣΟ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΖΣΟ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 28 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΖΣΟ 2016 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30-05-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-08-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ, ΕΣΟΤ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ, ΕΣΟΤ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 23 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ, ΕΣΟΤ 215 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει για πρώτθ φορά τα ςτοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Οι μεταβολζσ των κυριότερων μακροοικονομικϊν μεγεκϊν ςε όρουσ όγκου με εποχικι διόρκωςθ ζχουν ωσ εξισ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Οι μεταβολζσ των κυριότερων μακροοικονομικϊν μεγεκϊν ςε όρουσ όγκου με εποχικι διόρκωςθ ζχουν ωσ εξισ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Μαρτίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ 4 ο Τρίμθνο 2017/4 ο Τρίμθνο 2016: +1,9 (Προςωρινά ςτοιχεία, εποχικά διορθωμζνα ςε όρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Μάϊ Αριθμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 οφςτου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: 217 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 0 Οκτωβρίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δθμοςιονομικά ςτοιχεία για τθν περίοδο

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δθμοςιονομικά ςτοιχεία για τθν περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Δθμοςιονομικά ςτοιχεία για τθν περίοδο 2010-2013 H Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα δθμοςιονομικά ςτοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ: Χιλιάδεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 8 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ: Ζτοσ 216 (προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΚΑΘΑΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ ΕΣΟΤ 2015 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΚΑΘΑΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ ΕΣΟΤ 2015 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 28 Μαρτίου 2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΘΑΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ ΕΣΟΤ 2015 (προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει ςτοιχεία αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31/3/2016 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α τρίμθνο 2010 - Δ τρίμθνο 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-05-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινώνει, με Δελτίο Σφπου τα ςτοιχεία τθσ αεροπορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29/12/16 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 : Γ τρίμθνο 16 Η Ελλθνικι τατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΗΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ, 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΗΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ, 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 26 Οκτωβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΗΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ, 2016 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα προςωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 Μαρτίου 17 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 : Δ τρίμθνο 16 Η Ελλθνικι τατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινώνει, με Δελτίο Σφπου τα ςτοιχεία τθσ αεροπορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΟΔΙΚΕ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ: Β Σρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΟΔΙΚΕ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ: Β Σρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΔΙΚΕ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ: Β Σρίμηνο 2017 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ανακοινϊνει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ οδικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκζμβριοσ 2017, ετιςια μείωςθ 2,6%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκζμβριοσ 2017, ετιςια μείωςθ 2,6% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Φεβρουαρίου 2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκζμβριοσ 2017, ετιςια μείωςθ 2,6% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ 2017 Η εξζλιξθ των τριμθνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγοφ ςτισ Υπθρεςίεσ, με ζτοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 27 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 27 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 27 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει για πρϊτθ φορά ςτοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 2017 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 2017 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Δεκεμβρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 217 (προςωρινά ςτοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 18 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 18 Ιανουαρίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Ιανουαρίου 2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: 2016 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ανακοινϊνει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ οδικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) φμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 19 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, Το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Λογαριαςμϊν ESA 2010

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, Το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Λογαριαςμϊν ESA 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10-10-2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: Ανακεϊρθςθ του ζτουσ βάςθσ και κατάρτιςθ τθσ χρονολογικισ ςειράσ 1995-2013 των εκνικϊν λογαριαςμϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιοφλιοσ 2017, ετιςια αφξθςθ 8,6%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιοφλιοσ 2017, ετιςια αφξθςθ 8,6% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 19 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιοφλιοσ 2017, ετιςια αφξθςθ 8,6% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία,

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετήςιων μεταβολϊν (%) Δείκτη Σιμϊν Τλικϊν Καταςκευήσ Νζων Κτιρίων Κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετήςιων μεταβολϊν (%) Δείκτη Σιμϊν Τλικϊν Καταςκευήσ Νζων Κτιρίων Κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Σεπτζμβριου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςια αφξηςη 0,2% Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Υλικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 15 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Νοζμβριοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Νοζμβριοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 12 Ιανουαρίου 2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Νοζμβριοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Δϋ Σρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 16 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Δϋ Σρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 16 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Δϋ Σρίμθνο 2016 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) παρουςιάηει τθν Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Απρίλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,6%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Απρίλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,6% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Μαΐου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Απρίλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,6% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (ΔΣΚ) του μθνόσ Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) του μθνόσ Οκτωβρίου 2017 (ζτοσ αναφοράσ 2015=100,0) ζχει ωσ εξισ:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) του μθνόσ Οκτωβρίου 2017 (ζτοσ αναφοράσ 2015=100,0) ζχει ωσ εξισ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Νοεμβρίου 07 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΝΑΡΜΟΝΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Οκτϊβριοσ 07, ετιςια αφξθςθ 0,5% Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: επτζμβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: επτζμβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Οκτωβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: επτζμβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΩΝ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάσ, 26 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΩΝ 2015 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ ετιςιασ απογραφικισ ζρευνασ Ιεραπευτθρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Οκτϊβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,7%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Οκτϊβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,7% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Οκτϊβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,7% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Φεβρουάριοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 11 Μαΐου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Φεβρουάριοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 11 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 11 Μαΐου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Φεβρουάριοσ 2017 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τον εποχικά προςαρμοςμζνο δείκτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Αυγοφςτου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,9%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,9% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,9% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,7%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,7% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Απριλίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,7% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (ΔΣΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφνιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφνιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφνιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 01/06/2011 Γραφείο Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ http://antiproedros.gov.gr/en, office@antiproedros.gov.gr ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ Μετά από 5 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 7 επτεμβρίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 7 επτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 7 επτεμβρίου ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Ιοφνιοσ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τον εποχικά προςαρμοςμζνο δείκτθ ανεργίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Φεβρουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,3%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Φεβρουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Φεβρουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,3% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (ΔΣΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 The Once-Only Principle Project - TOOP ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 To TOOP με μία ματιά Σίτλοσ: The Once-Only Principle Project Ακρωνφμιο: TOOP Ζναρξθ: 1 θ Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια: 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2016 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

14 th Annual Healthworld Conference Ακινα, Οκτωβρίου 2015

14 th Annual Healthworld Conference Ακινα, Οκτωβρίου 2015 Η διαχείριςθ και ο ζλεγχοσ τθσ φαρμακευτικι καινοτομίασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ MD, MSc, MPH, PhD Τομζασ Οικονομικϊν τθσ Υγείασ, Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ 14 th Annual Healthworld Conference Ακινα, 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικά προβλιματα ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ Μεταρρυκμίςεισ ςτθν υγεία Υλοποίθςθ μεταρρυκμίςεων Αναμενόμενα αποτελζςματα Συμπζραςμα

Βαςικά προβλιματα ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ Μεταρρυκμίςεισ ςτθν υγεία Υλοποίθςθ μεταρρυκμίςεων Αναμενόμενα αποτελζςματα Συμπζραςμα Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, Ηλίασ Κυριόπουλοσ και Τρφφων Μπεαηόγλου Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ University of Connecticut Health Center 10 ο Πανελλινιο Συνζδριο για τθ διοίκθςθ, τα οικονομικά και τισ πολιτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιανουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,2%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιανουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,2% ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΣΑΣΣΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΣΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΚΣΗ ΣΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: ανουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,2% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι, με ζτοσ αναφοράσ 2009=100,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΛΟ ΣΤΠΟΤ. ΦΤΛΚΘ ΚΛΝΘΘ ΠΛΘΚΤΜΟΤ Ζτοσ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ Πειραιάσ, 2 Οκτωβρίου 2017 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΣΑΣΛΣΛΚΘ ΑΡΧΘ

ΔΕΛΣΛΟ ΣΤΠΟΤ. ΦΤΛΚΘ ΚΛΝΘΘ ΠΛΘΚΤΜΟΤ Ζτοσ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ Πειραιάσ, 2 Οκτωβρίου 2017 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΣΑΣΛΣΛΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ Πειραιάσ, 2 Οκτωβρίου 2017 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΣΑΣΛΣΛΚΘ ΑΡΧΘ ΔΕΛΣΛΟ ΣΤΠΟΤ ΦΤΛΚΘ ΚΛΝΘΘ ΠΛΘΚΤΜΟΤ Ζτοσ 2016 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ανακοινώνει τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που αποτυπώνουν τθν εξζλιξθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα