Η περιφερειακή διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η περιφερειακή διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"

Transcript

1 Η περιφερειακή διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Περίληψη ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΤΑΒΑΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εφαρμογή στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο επιβάλλει την αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας. Στην προσπάθεια αυτή, που αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού και υλοποίησης οικουμενικού χαρακτήρα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν καίριας σημασίας μέσο αναπτυξιακής πολιτικής και σε τοπικό και περιφερειακό υποσύστημα προγράμματος περιφερειακής πολιτικής. Η αναλυτική αναφορά στις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους, αποτελεί το εισαγωγικό τμήμα της συμβολής μου στις εργασίες του Συνεδρίου. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, σχετικά με το θέμα, στη Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις δράσεις που προβλέπονται, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ταξινόμηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά περιφέρεια στη χώρα μας και η αναλογία τους στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας δίνουν παραστατικά τη σημασία τους για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η γεωγραφική απεικόνιση και οι αδειοδοτικές διαδικασίες αναδεικνύουν τα προβλήματα που αναφύονται και απαιτούν άμεσες λύσεις. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με ορισμένες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις που καθιστούν την περιφερειακή διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ουσιαστική συνιστώσα στο στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των ελληνικών περιφερειών. Λέξεις κλειδιά Βιώσιμη ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), περιφερειακή διάσταση των Α.Π.Ε. I.Βιώσιμη ανάπτυξη και Α.Π.Ε. Η ζωή και το φυσικό περιβάλλον είναι δύο στοιχεία αναπόσπαστα συνδεδεμένα σε ένα κλειστό οικοσύστημα με ιδιαίτερα ευπαθή ισορροπία. Η οικονομική εξέλιξη του ανθρώπου και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στο

2 φυσικό περιβάλλον, σταδιακά διατάραξαν την ισορροπία του παγκόσμιου οικοσυστήματος και οδήγησαν στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η οικονομική ανάπτυξη που επιτελέστηκε τον 20 ο αιώνα σε πολλά σημεία του πλανήτη βασίστηκε κυρίως στην καύση ορυκτών καυσίμων και στις μηχανές εσωτερικής καύσης, που εξελίχθηκαν στην κύρια πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι στο δεύτερο μισό του 20 ου αιώνα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο τετραπλασιάστηκαν (Μπίθας, 2011). Παράλληλα, σημειώνονται ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί αστικοποίησης, με αποτέλεσμα σήμερα ο αστικός πληθυσμός να αποτελεί περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Άμεση συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η διαμόρφωση ενός εξαιρετικά ενεργοβόρου πρότυπου αστικής ανάπτυξης προκειμένου να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν οι αναγκαίες αστικές υποδομές. Έτσι σήμερα περίπου τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνονται στα αστικά κέντρα (Roosa,2008). Οι επιπτώσεις της μονόπλευρης οικονομικής μεγέθυνσης είναι πλέον εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο: ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση των υδάτων, κλιματική αλλαγή, δραματική μείωση της βιοποικιλότητας, επηρεάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενώ η μείωση των αποθεμάτων των αναλώσιμων φυσικών πόρων που ως άμεση συνέπεια θα έχει την αύξηση της τιμής τους, απομακρύνει το όνειρο της ανάπτυξης και ενός αποδεκτού επιπέδου διαβίωσης για μεγάλες ομάδες πληθυσμού παγκοσμίως. Ταυτοχρόνως, στον αναπτυγμένο κόσμο, έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία στροφή από το πρότυπο της αμιγούς πολικής ανάπτυξης σε αναπτυξιακά πρότυπα μικρότερης κλίμακας εφαρμογής, με βασική συνιστώσα την αειφορία. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ίσως η απάντηση στο δυσεπίλυτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα: επιβράδυνση της ανάπτυξης ή επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ότι αυτό συνεπάγεται και για την παρούσα αλλά κυρίως για τις μελλοντικές γενεές; Η φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης βασίζεται στην παραδοχή ότι το φυσικό περιβάλλον δεν είναι ένας ανεξάντλητος πόρος, αντίθετα είναι ένα περιορισμένο οικονομικό αγαθό για την ορθολογική χρήση του οποίου απαιτείται μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός προγραμματισμός, και όχι βραχυπρόθεσμες ευκαιριακές επιλογές. Μία άλλη ουσιώδης συνιστώσα είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αποτραπούν οι αναπτυσσόμενες χώρες από την υιοθέτηση μοντέλων γρήγορης αλλά ευκαιριακής οικονομικής μεγέθυνσης, με βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παρότι δεν υπάρχει ένας αυστηρά καθορισμένος ορισμός για την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης όλοι οι ορισμοί και οι περιγραφές περιλαμβάνουν στις βασικές στρατηγικές το σεβασμό στο περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των φυσικών πόρων. Ο Ο.Η.Ε. ορίζει ως βιώσιμη ανάπτυξη «μία ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κατανεμημένη σε όλη την επιφάνεια του πλανήτη και συνοδευόμενη από ένα σύστημα διεθνούς δικαιοσύνης, το οποίο όμως αντίκειται στο πνεύμα, τη λογική και την ιστορία του καπιταλισμού. Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η χρήση νέων

3 λιγότερο σπάταλων τεχνολογιών, όσον αφορά την πρώτη ύλη και την ενέργεια και η ανακύκλωση πρώτων υλών που έχουν κλείσει τον κύκλο της χρηστικής τους ζωής», ενώ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «αειφόρος είναι μία μακροπρόθεσμη θετική ανάπτυξη, η οποία ελαχιστοποιώντας την χρήση των πόρων και τη χρήση των ουσιών που οδηγούν στη απώλεια τους, διατηρεί το φυσικό κεφάλαιο και μειώνει τις πιέσεις επί της γης σε επίπεδα που η τελευταία είναι ικανή, με βιοφυσικούς όρους να αντιμετωπίσει.» (Παπαϊωάννου, 2010) Συνοψίζοντας, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία μορφή ανάπτυξης που κατανέμεται ισόρροπα σε όλα τα σημεία του χώρου, έχει ως βασική συνιστώσα το σεβασμό στο περιβάλλον και χρησιμοποιεί με ορθολογικό τρόπο ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της παρούσας γενεάς, χωρίς να φαλκιδεύεται το βιοτικό επίπεδο των μελλοντικών γενεών. Η ενέργεια, κύριος μοχλός της ανάπτυξης, αναδεικνύεται βασικό συστατικό της έννοιας της βιωσιμότητας. Η στροφή από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα σε μορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον αποτελεί βασικό άξονα στρατηγικής στην εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης. II. Μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχουν σε αφθονία, δεν εξαντλούνται, ανανεώνονται συνεχώς και μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Οι μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι οι εξής: Αιολική ενέργεια: Πρόκειται για κινητική ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο και μπορεί να μετατραπεί σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια. Είναι μορφή φιλική προς το περιβάλλον, πλήρως ανανεώσιμη και πρακτικά ανεξάντλητη. Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται με τις ανεμογεννήτριες, μηχανές που μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο μιας χώρας. Αυτή είναι η κυριότερη οικονομική εφαρμογή των ανεμογεννητριών. Υπάρχουν δύο είδη ανεμογεννητριών: οι οριζόντιες και οι κάθετες. Στην παγκόσμια αγορά έχουν επικρατήσει οι οριζόντιου τύπου ανεμογεννήτριες. Ηλιακή ενέργεια: Είναι ίσως η πιο διαδεδομένη από τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία συσσωρεύεται σε ειδικά στοιχεία και μετατρέπεται σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Η διαδικασία μετατροπής της ηλιακής ενέργειας γίνεται με ενεργητικά ηλιακά συστήματα, που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και στην συνέχεια με μορφή θερμότητας την μεταφέρουν σε κάποιο ρευστό στοιχείο (νερό, αέρα κ.λπ.), με παθητικά ηλιακά συστήματα, σε συνδυασμό με βιοκλιματικό σχεδιασμό, που στοχεύουν στον περιορισμό των απωλειών και της κατανάλωσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια με παράλληλη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για την εξασφάλιση θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού στα κτίρια και με τα φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα, που μετατρέπουν άμεσα την ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικότερα, όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν από πολύ μικρές κλίμακες

4 παραγωγής, π.χ. για τον ηλεκτροφωτισμό ενός κήπου, μέχρι μεγάλες κλίμακες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. Υδροηλεκτρική ενέργεια: προκύπτει από την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού που κινείται από υψηλότερα προς χαμηλότερα επίπεδα σε ηλεκτρική. Το νερό που κινείται πολύ γρήγορα, λόγω της υδατόπτωσης διοχετεύεται μέσα από τούνελ και θέτει σε κίνηση τουρμπίνες που παράγουν μηχανική ενέργεια, η οποία στην συνέχεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια με την βοήθεια γεννήτριας. Στην περίπτωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία η επιλογή του τόπου εγκατάστασης του έργου, αφού απαιτούνται περιοχές με σημαντικές υδατοπτώσεις και κατάλληλη υδρογεωλογική διαμόρφωση. Οι μονάδες παραγωγής ταξινομούνται σε μονάδες μεγάλης και μικρής κλίμακας. Οι μονάδες μεγάλης κλίμακας (άνω των 30 MW) απαιτούν την δημιουργία μεγάλων φραγμάτων και δεξαμενών με υψηλό κόστος, μεγάλη χρονική διάρκεια αποπεράτωσης και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αντίθετα, οι μικρής κλίμακας μονάδες, με παραγόμενη ενέργεια κάτω των 30 MW είναι ευέλικτες όσον αφορά την σύνδεση- αποσύνδεση από το δίκτυο, έχουν μικρό κόστος και μικρή διάρκεια αποπεράτωσης, μεγάλη διάρκεια ζωής και ασήμαντες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γεωθερμική ενέργεια: προέρχεται από το εσωτερικό της γης και στην επιφάνεια έχει την μορφή θερμού νερού ή ατμού. Βρίσκεται σε τόσο μεγάλες ποσότητες που θεωρείται ανεξάντλητη για την ανθρώπινη τάξη πραγμάτων και συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα για εκτεταμένη χρήση. Τα γεωθερμικά αποθέματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την γεωτεκτονική κάθε περιοχής, τον τρόπο με τον οποίο φθάνουν στην επιφάνεια της γης και την θερμοκρασία τους από την οποία προσδιορίζεται και η χρήση τους: χαμηλής θερμοκρασίας γεωθερμικό δυναμικό χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές του πρωτογενούς τομέα (ιχθυοκαλλιέργειες, θερμοκήπια κ.λπ.), μέσης θερμοκρασίας σε εφαρμογές θέρμανσης χώρων ενώ τα αποθέματα υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σε βιομηχανικές εφαρμογές. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειες είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως την μακροβιότητα των ταμιευτήρων ενέργειας και την θερμική ρύπανση του περιβάλλοντος, οι οποίες πάντως μπορούν να ελεγχθούν με την ορθή πολιτική διαχείρισης. Κυματική ενέργεια: είναι η ενέργεια που προέρχεται από την θάλασσα και ειδικότερα από την κινητική ενέργεια των κυμάτων και οφείλεται στα κύματα, τις παλίρροιες και τις διαφορές θερμοκρασίας του νερού Βιομάζα: Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει κάθε είδους υπόλοιπα που προέρχονται από τον φυσικό κόσμο, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας. Η προερχόμενη από την βιομάζα ενέργεια χρησιμοποιείται σε γεωργικές βιομηχανίες, σε βιομηχανίες ξύλου, σε θερμοκήπια, αλλά και στις μεταφορές. Αν και είναι εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον δεν είναι ευρέως αξιοποιήσιμη κυρίως λόγω της διασποράς της πρώτης ύλης και του σχετικά υψηλού κόστους ενεργειακής αξιοποίησης.

5 Υδρογόνο: Θεωρείται το καύσιμο του μέλλοντος. Είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον, αφού όταν καίγεται παράγει μόνο θερμότητα και νερό και δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Προέρχεται από την διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο με ηλεκτρόλυση και στην συνέχεια αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές. III. Θεσμικό πλαίσιο α) Ευρωπαϊκό Η πρόκληση μιας αειφόρου ανάπτυξης βασισμένη σε ασφαλή, ανεξάντλητη και προσιτή ενέργεια και απαλλαγμένη από περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οικονομική εξάρτηση από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους δεν ήταν δυνατόν να αφήσει αδιάφορη την Ευρωπαϊκή Ένωση. ιαβλέποντας όχι μόνο τα περιβαλλοντικά αλλά και τα γεωπολιτικά και τα οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε στις 23 Απριλίου 2009 την οδηγία 2009/28/ΕΚ προκειμένου να εξασφαλίσει ένα κοινό για όλες τις χώρες της Ένωσης πλαίσιο, για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι που αφορούν τόσο το συνολικό ποσοστό εθνικής ενέργειας, όσο και το ποσοστό του τομέα των μεταφορών που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία 2009/28/ΕΚ αποτέλεσε την βάση για τη στρατηγική Ενέργεια 2020, που αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού Ευρώπη Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010 και υιοθετήθηκαν εξαιρετικά φιλόδοξοι στόχοι στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής: μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στην δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου με πιθανότητα το ποσοστό να φθάσει το 30% εάν οι γενικότερες συνθήκες το επιτρέψουν, αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 20% και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά το ίδιο ποσοστό.(e.c.2010). Η νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοψίζεται στους πέντε βασικούς άξονες και στις δράσεις τις οποίες κάθε ένας από αυτούς περιλαμβάνει, όπως περιγράφονται παρακάτω: Άξονας 1: ημιουργία μιας αποδοτικής ενεργειακά Ευρώπης. Περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις δράσεις: α)μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενεργειακού δυναμικού στους τομείς των κτιρίων και των μεταφορών. β)ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μέσω ενεργειακού αναπροσανατολισμού. γ)ενίσχυση της απόδοσης του ενεργειακού εφοδιασμού. δ)πλήρης αξιοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση.

6 Άξονας 2: ημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς ενέργειας. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις δράσεις: α)έγκαιρη και πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. β)χαρτογράφηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής για το διάστημα γ)εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και των κανόνων της αγοράς για την ανάπτυξη των υποδομών. δ)εξασφάλιση ορθολογικού πλαισίου χρηματοδότησης. Άξονας 3: Ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες ενέργειες. Στον άξονα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δύο δράσεις: α)ενίσχυση του φιλικού προς τον καταναλωτή χαρακτήρα της ενέργειας β)συνεχής βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας Άξονας 4: Επέκταση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία και καινοτομία, ο οποίος υλοποιείται με τις ακόλουθες τρεις δράσεις: α)άμεση υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών β) ρομολόγηση τεσσάρων νέων ευρωπαϊκών έργων μεγάλης κλίμακας γ)εξασφάλιση μακροπρόθεσμης τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άξονας 5: Ενίσχυση της εικόνας της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Για την υλοποίηση αυτού του άξονα έχουν προβλεφθεί οι εξής τέσσερις δράσεις: α)ενοποίηση των αγορών ενέργειας και των κανονιστικών κανόνων με τους γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β)θέσπιση προνομιακών εταιρικών σχέσεων με εταίρους ζωτικής σημασίας. γ)προώθηση του παγκόσμιου ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. δ)προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά δεσμευτικών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας, προστασίας και μη διάδοσης. β) Εθνικό Η εθνική ενεργειακή στρατηγική εναρμονίστηκε με την στρατηγική που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/28/Ε.Κ. τον Ιούνιο του 2010 ολοκληρώθηκε το 1 ο Σχέδιο ράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη

7 συνέχεια, η Εθνική Επιτροπή Ενεργειακής Στρατηγικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιμελήθηκε την διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη πορείας της Ελλάδας για την περίοδο , που αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της ενέργειας μέχρι το Οι βασικές κατευθύνσεις αυτού του σχεδιασμού είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό 60-70% το 2050 σε σχέση με 2005, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό %, η επέκταση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές, την οικιακή χρήση και τον τριτογενή τομέα, η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων, η ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου του κτιριακού αποθέματος, η ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων, η δραστική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών. Όσον αφορά στην χωρική διευθέτηση του ενεργειακού σχεδιασμού σχεδόν ταυτόχρονα με την διαμόρφωση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α /03/07/2008) και τον προσδιορισμό των βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και της αειφόρου οργάνωσης του εθνικού χώρου θεσπίστηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/03/12/2008) για τον καθορισμό των βασικών κατευθύνσεων και των γενικών κανόνων της χωροθέτησης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον εθνικό χώρο. Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου είναι η διαμόρφωση πολιτικής χωροθέτησης βιώσιμων έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενταγμένα αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον, με στόχο να ανταποκρίνονται στις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αιολικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες ο εθνικός χώρος διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό και τα ειδικά χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Μία σημαντική θεσμική πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, το οποίο αποτελεί νόμο του κράτους από τον Μάρτιο του 2012 (Ν.4062/ ΦΕΚ 70 Α /30/03/2012).Πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο παραγωγής στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εξαγωγής σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από κοινοτικά κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια, αναμένεται να έχει ισχύ 10GW και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση καλύπτει το διάστημα με παραγόμενη ενέργεια 1,4 GW και η δεύτερη φάση καλύπτει το διάστημα με παραγόμενη ενέργεια 8,6 GW. Τα συνολικά έσοδα υπολογίζονται στα 15 δις ευρώ και θα διατεθούν αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Πέρα όμως από τα σημαντικά έσοδα το σχέδιο ΗΛΙΟΣ αναμένεται να αποφέρει και άλλα σημαντικά οφέλη στην Ελλάδα: η πλήρης ανάπτυξη του έργου θα δημιουργήσει νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ θα τονώσει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. (Υ.ΠΕ.Κ.Α.,2010) IV Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά Περιφέρεια. Η Γεωγραφική απεικόνιση

8 Η Ελλάδα είναι μία χώρα με τεράστιες δυνατότητες στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: οι κλιματολογικές συνθήκες με ηλιοφάνεια σχεδόν καθόλο το έτος, ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες και ισχυρούς ανέμους και η γεωμορφολογία με ορμητικούς ποταμούς και απότομες υψομετρικές διαφορές αναδεικνύονται σε σημαντικά πλεονεκτήματα που επιτρέπουν την ανάπτυξη όλων των μορφών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα ξεκινά την δεκαετία του 50 με την ίδρυση από την ΕΗ του πρώτου του πρώτου υδροηλεκτρικού σταθμού στο ποταμό Λούρο, το Τη δεκαετία του 80,πάλι με πρωτοβουλία της ΕΗ, που ήταν μονοπωλιακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και πρακτικά παραμένει μέχρι σήμερα, κατασκευάζονται το πρώτο φωτοβολταϊκό ισχύος 100KW στην Κύθνο, το 1982, το πρώτο αιολικό πάρκο ισχύος 100KW, το 1983 επίσης στη Κύθνο και ο πρώτος γεωθερμικός σταθμός ισχύος 2 MW, στη Μήλο, το 1988 ( ΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ,2013). Στα τέλη της δεκαετίας του 90 παρατηρείται εντατικοποίηση των προσπαθειών εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα: η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 269 MW το 2000 σε 1398 MW το 2009 (Λ.ΑΓ.Η.Ε. 2012) Από το 2009 και μέχρι σήμερα η δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς γεγονός που πιστοποιείται όχι μόνο από τον ρυθμό αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος αλλά και από τον αριθμό των νέων αδειοδοτήσεων και των υπό έγκριση επενδυτικών σχεδίων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση στα φωτοβολταϊκά όπου από 37 MW το 2009 έφθασαν τα 1010 MW το Το διάστημα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς υπερδεκαπλασιάστηκε από 269 MW στα 3000 MW. (Λ.ΑΓ.Η.Ε. 2012) Σχετικά με τις διαφαινόμενες προοπτικές τα στοιχεία είναι αισιόδοξα: τον Οκτώβριο του έργα συνολικής ισχύος 2050,8 είχαν άδεια λειτουργίας, 418 έργα συνολικής ισχύος 2359,3 άδεια εγκατάστασης, 2005 έργα συνολικής ισχύος 25115,3 άδεια παραγωγής και 752 σχέδια ήταν υπό αξιολόγηση. (Ρ.Α.Ε.,2012) Όσον αφορά στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό ανομοιογένειας. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 90 έργα παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, 577,8 MW. Ακολουθούν οι περιφέρειες Πελοποννήσου με 41 έργα και 358,7 MW, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 27 έργα και 268,7 MW, υτικής Ελλάδας με 31 έργα και 185,2 MW, Κρήτης με 44 έργα και 173,3 MW και Κεντρικής Μακεδονίας με 49 έργα και 115,7 MW. Η περιφέρεια υτικής Μακεδονίας βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 8 έργα και 36,8 MW, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία παρά τα 31 έργα που λειτουργούν, παράγει μόλις 29 MW. Σχετικά με τα έργα που έχουν ήδη λάβει άδεια εγκατάστασης και βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της αδειοδότησης η περιφερειακή κατάταξη είναι παρόμοια στις

9 καλύτερες επιδόσεις, ενώ παρατηρείται διαφοροποίηση στις τελευταίες θέσεις. Πρώτες είναι οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας με 63 έργα και 620,5 MW και Πελοποννήσου με 64 έργα και 376,7 MW, υτικής Ελλάδας με 53 έργα και 214,6 MW και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 50 έργα και 210,4 MW. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων με 2 έργα συνολικής ισχύος 34,2 MW και Νοτίου Αιγαίου με 8 έργα συνολικής ισχύος 33,3 MW. Ιδιαίτερα αισιόδοξο στοιχείο είναι ο αριθμός των έργων που έχουν λάβει άδεια παραγωγής και φθάνουν τα 2005, τα οποία αν ολοκληρώσουν την διαδικασία αδειοδότησης και προχωρήσουν στην παραγωγή θα συνεισφέρουν στην εθνική παραγωγή ,3 MW. Και σε αυτή τη περίπτωση πρώτη έρχεται η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 6.651,7 MW και ακολουθούν οι περιφέρειες υτικής Μακεδονίας με 3.644,2 MW και Κεντρικής Μακεδονίας με2.574,9 MW. Τέλος 752 επενδυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση σε πανελλαδικό επίπεδο συνολικής ισχύος ,3 MW. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 128 έργα ισχύος 4.535,5 MW και ακολουθούν οι περιφέρειες Πελοποννήσου με 170 έργα και 4.311,7 MW και Νοτίου Αιγαίου με 60 έργα και 4.280,8 MW. Όσον αφορά στις μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επιλέγονται, η παραγωγή βασίζεται κυρίως στην αιολική ενέργεια και δευτερευόντως στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Σχετικά χαμηλά στις προτιμήσεις βρίσκονται τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, με εξαίρεση τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και υτικής Ελλάδας. Πολύ μικρό μερίδιο συμμετοχής έχουν τα έργα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, ενώ μηδενικό μερίδιο έχουν τα γεωθερμικά έργα. Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά περιφέρεια και ανά στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, καθώς και τα έργα ανά ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για το σύνολο της χώρας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Πίνακας 1. Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας και ανά περιφέρεια Με άδεια λειτουργίας Με άδεια εγκατάστασης Με ΕΠΟ Με άδεια παραγωγής Υπό αξιολόγηση ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ , , , , ,5 Αττική 10 47, ,3 6 35, , ,2 Βόρειο Αιγαίο ,7 4 12, , ,6 υτική Ελλάδα , , , , ,2 υτική 8 36, , , , ,7 Μακεδονία Ήπειρος 23 58, , , , Θεσσαλία 24 61, , , , ,5 Ιόνια Νησιά 4 73,5 2 34,2 2 45, , ,1 Κεντρική Μακεδονία , , , ,5

10 Κρήτη , ,3 1 1, , ,4 Νότιο Αιγαίο 44 65,2 8 33, , , ,8 Πελοπόννησος , , , , ,7 Στερεά , , , , ,3 Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ , , , , ,3 Πηγή: Ρ.Α.Ε.,2012 Πίνακας 2: Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά τεχνολογία και ανά στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Με άδεια λειτουργίας Με άδεια εγκατάστασης Με ΕΠΟ Με άδεια παραγωγής Υπό αξιολόγηση ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ Αιολικά , , , , ,7 Μ.Υ.Η.Ε , , , , ,5 Βιομάζα 10 43, , , ,1 Φ/Β , , , , Ηλιοθερμικά , , ,2 Γεωθερμία ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,5 Πηγή: Ρ.Α.Ε., 2012 V. Συμπέρασμα Η μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, οι εξαιρετικά γρήγοροι ρυθμοί αστικοποίησης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά και την μείωση των αποθεμάτων των συμβατικών ενεργειακών πόρων έκαναν επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα μπορεί να διατηρήσει το βιοτικό επίπεδο χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον και χωρίς να εξαρτάται από τις πεπερασμένες ποσότητες των ορυκτών καυσίμων. Η βιώσιμη ανάπτυξη, βασισμένη στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απαντά στους προβληματισμούς και στα ερωτήματα που έχουν τεθεί παγκοσμίως. Η ενεργειακή τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βοηθά στην δραστική μείωση των επιβαρυντικών για τον πλανήτη αποτελεσμάτων από την χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα συμβάλλοντας στην εξάλειψη ή τον περιορισμό των δυσμενών παγκόσμιων περιβαλλοντικών φαινομένων, κυρίως του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Για την χώρα μας, που διαθέτει πλούσιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απαλλάσσει την εθνική οικονομία από την οικονομική επιβάρυνση εισαγωγής ορυκτών καυσίμων και την ακριβή ενέργεια που με την σειρά της επιβαρύνει το σύνολο των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών και μειώνει την ανταγωνιστικότητα και την αποδεσμεύει από την εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα, οι

11 επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργούν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, άμεσα στα ίδια τα έργα, αλλά και έμμεσα σε όλες τις παράπλευρες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των κλιματολογικών και γεωμορφολογικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας όχι μόνο για τις εθνικές ανάγκες, αλλά και για εξαγωγή ενέργειας ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την εθνική οικονομία. Τέλος, η φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που επιτρέπει την λειτουργία μικρής κλίμακας έργων θα επιτρέψει την διασπορά των σχετικών επενδύσεων σε ολόκληρο τον εθνικό χώρο και θα τονώσει τις τοπικές οικονομίες. Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας επηρέασε και την εξέλιξη στην αξιοποίηση των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών. Βασικά το φορολογικό καθεστώς το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς θίγει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκών. ημιουργούνται πάντως, οι θεσμικές τουλάχιστον προϋποθέσεις για ενεργότερη προσπάθεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό προκύπτει από τα λαμβανόμενα νομοθετικά μέτρα για τις επενδύσεις και από την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Βιβλιογραφία ΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., (2013), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.,(2012), Μπίθας, Κ., (2011) Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων Αθήνα Παπαϊωάννου,., (2010) ιαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος, Αθήνα. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,( 2012), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΦΕΚ 128 Α /03/07/2008 ΦΕΚ 2464Β/03/12/2008 ΦΕΚ 70 Α /30/03/2012

12 European Commission,(2010) Energy A Strategy for competitive, sustainable and secure energy, Brussels, Roosa, S.,(2008) Sustainable Development Handbook. Lilburn: The Fairmont Press

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη!

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη! Η ιαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία του Σύγχρονου Σχολείου Πρόγραµµα Οδυσσέας 1 ος Κύκλος 2009 «Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προβλήματα και προοπτικές Π. Μουρούζης Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας Ενέργεια: το κλειδί της ευημερίας αλλά και η αιτία των πολέμων 2/40 Πώς ένας άρχοντας απολάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα

Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα 20-21 Νοεμβρίου 2014, «Τεχνόπολις», Πειραιώς 100, Γκάζι Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα Μπέλλης Βασίλειος, Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, Γραμματέας ΕΣΕΚ Απλά Ερωτήματα Η εξάρτηση της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://biostore-aloa.blogspot.com/2007/06/2007.html Ιστορική αναδρομή Γενικά στοιχεία Οι πρόγονοί μας στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πάνω στη γη, δε γνώριζαν πολλά πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος «Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης

tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γιάννης Τσουλόφτας tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης 1. Κλιματική Αλλαγή 2. Πράσινη Ανάπτυξη 3. Πράσινη Ενέργεια (ΑΠΕ) 4. Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα