Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA EL

2 Πίνακας περιεχομένων σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής... 0 I. Σύνοψη Λόγοι δημοσίευσης Περιεχόμενο Επόμενα στάδια... 5 II. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής Έκταση των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται από τα ΚΑΤ Γενική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και τον υπολογισμό των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής Αρχική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και τον υπολογισμό των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής Παράρτημα Υποδείγματα για τη συλλογή δεδομένων για τους δείκτες ουσιαστικής σημασίας

3 I. Σύνοψη 1 Λόγοι δημοσίευσης 1. Στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/ (κανονισμός για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, εφεξής κανονισμός για τα ΚΑΤ) θεσπίζονται διάφορα μέτρα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής στα οποία ένα ΚΑΤ παρέχει τις υπηρεσίες του σε διασυνοριακή βάση. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 παράγραφος 4 του κανονισμού για τα ΚΑΤ προβλέπεται ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής και οι σχετικές αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής θεσπίζουν επίσημες ρυθμίσεις συνεργασίας για την εποπτεία ενός ΚΑΤ, εάν οι δραστηριότητες του εν λόγω ΚΑΤ έχουν αποκτήσει «ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών» στο κράτος μέλος υποδοχής. 2. Στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/389 2 της Επιτροπής καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων η λειτουργία ενός ΚΑΤ σε κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να θεωρηθεί «ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών» στο κράτος μέλος υποδοχής. Για τον υπολογισμό των σχετικών δεικτών βάσει των εν λόγω κριτηρίων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεντρωτικά δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, μεμονωμένες αρμόδιες αρχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες όσον αφορά τη συλλογή και συγκέντρωση όλων των σχετικών δεδομένων από ΚΑΤ σε ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης, μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών των αρμόδιων αρχών και ενδέχεται να προξενήσει κινδύνους σε σχέση με τη χρήση μη συνεπών δεδομένων. 3. Δεδομένης της ανάγκης να χρησιμοποιούνται συνεπή δεδομένα που συγκεντρώνονται σε επίπεδο ΕΕ για τον υπολογισμό των δεικτών βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, η ESMA αποφάσισε να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης των δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής. 4. Έχοντας υπόψη το καθήκον της ESMA να συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, συνεισφέροντας ειδικότερα στη δημιουργία κοινής εποπτικής νοοτροπίας με την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της , σ. 1). 2 Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραμέτρους για τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών για τις αδυναμίες διακανονισμού και τις δραστηριότητες των ΚΑΤ στα κράτη μέλη υποδοχής (ΕΕ L 65 της , σ. 1-8). 2

4 εποπτικών πρακτικών, η ESMA θα πρέπει να αναλάβει συντονιστικό ρόλο στη διαδικασία κεντρικής διαχείρισης και συγκέντρωσης των δεδομένων που υποβάλλονται από ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πραγματοποιούν τους υπολογισμούς για τους δείκτες βάσει των δεδομένων τα οποία διαχειρίζεται κεντρικά και συγκεντρώνει η ESMA. 5. Παρότι οι δείκτες δεν θα υπολογίζονται για κεντρικές τράπεζες που λειτουργούν ως ΚΑΤ (δεδομένου ότι απαλλάσσονται από ορισμένες απαιτήσεις του κανονισμού για τα ΚΑΤ βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού για τα ΚΑΤ), είναι σημαντικό οι κεντρικές τράπεζες που λειτουργούν ως ΚΑΤ να πρέπει να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των τιμών των παρονομαστών, προκειμένου να διαμορφώνεται πλήρης εικόνα της δραστηριότητας σε επίπεδο ΕΕ για τους αντίστοιχους δείκτες. 6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, στις κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζεται η έκταση των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται για τους σκοπούς του υπολογισμού των σχετικών δεικτών, ενώ παρατίθενται επίσης παραδείγματα όσον αφορά τα είδη των συναλλαγών και πράξεων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τα είδη των συναλλαγών και πράξεων που δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται. 7. Για την επίτευξη του ίδιου στόχου, και ειδικότερα προκειμένου να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη και συνεπής προσέγγιση για την υποβολή δεδομένων από όλα τα ΚΑΤ για τους σκοπούς του υπολογισμού των δεικτών βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προτείνονται κοινές παράμετροι για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εντολές διακανονισμού (δηλαδή χωρίς να προσμετρώνται διπλά οι εντολές διακανονισμού ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο διακανονίζονται: μέσω συνδέσεων ΚΑΤ ή όχι). Οι εν λόγω παράμετροι δεν θα επηρεάζουν την εφαρμογή ουσιαστικών κανόνων σχετικά με τον διακανονισμό, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την οδηγία 98/26/ΕΚ και τους εθνικούς νόμους περί αξιογράφων και ιδιοκτησίας. 8. Λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν μια γενική διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται για τη συλλογή δεδομένων και τον υπολογισμό των δεικτών αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018, καθώς και μια αρχική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πρώτη εφαρμογή της γενικής διαδικασίας το 2017, η οποία καλύπτει την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

5 Περιγραφή αρχικής διαδικασίας (προς εφαρμογή το 2017) ΚΑΤ ΕΑΑ ESMA ΕΑΑ ESMA Τα ΚΑΤ αποστέλλο υν δεδομένα για το προηγούμε νο έτος στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) τους Οι ΕΑΑ αποστέλλο υν στην ESMA τα δεδομένα που έχουν λάβει από τα ΚΑΤ, κατόπιν εξέτασης των δεδομένων Η ESMA αποστέλλει στις ΕΑΑ τα συγκεντρωτ ικά δεδομένα + τα επιμέρους δεδομένα που έχει λάβει από κάθε ΕΑΑ Οι ΕΑΑ υπολογίζου ν τους δείκτες και αποστέλλο υν τα αποτελέσμ ατα στην ESMA Η ESMA κοινοποιεί σε όλες τις ΕΑΑ όλα τα αποτελέσμ ατα που έχει λάβει από τις μεμονωμέν ες ΕΑΑ 4 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων 6 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών της ESMA 8 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών της ESMA 9 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών της ESMA 10 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών Περιγραφή γενικής διαδικασίας (προς εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018) ΚΑΤ ΕΑΑ ESMA ΕΑΑ ESMA Τα ΚΑΤ αποστέλλο υν δεδομένα για το προηγούμε νο έτος στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) τους Οι ΕΑΑ αποστέλλο υν στην ESMA τα δεδομένα που έχουν λάβει από τα ΚΑΤ, κατόπιν εξέτασης των δεδομένων Η ESMA αποστέλλει στις ΕΑΑ τα συγκεντρωτι κά δεδομένα + τα επιμέρους δεδομένα που έχει λάβει από κάθε ΕΑΑ Οι ΕΑΑ υπολογίζου ν τους δείκτες και αποστέλλο υν τα αποτελέσμ ατα στην ESMA Η ESMA κοινοποιεί σε όλες τις ΕΑΑ όλα τα αποτελέσμ ατα που έχει λάβει από τις μεμονωμέν ες ΕΑΑ Έως τις 31 Ιανουαρίου Έως τις 25 Φεβρουαρί Έως τις 31 Μαρτίου Έως τις 15 Απριλίου Έως τις 30 Απριλίου 4

6 2 Περιεχόμενο 9. Στην ενότητα ΙΙ περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής. 3 Επόμενα στάδια 10. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ενότητας ΙΙ θα μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ESMA. 5

7 II. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής 1 Πεδίο εφαρμογής Ποιος 1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/ (κανονισμός για τα ΚΑΤ). Τι 2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε σχέση με τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης των δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στο κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 του κανονισμού για τα ΚΑΤ. Πότε 3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από [να εισαχθεί η ημερομηνία δημοσίευσής τους στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ]. 2 Ορισμοί 4. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που τους αποδίδεται στον κανονισμό για τα ΚΑΤ και στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/389 4 της Επιτροπής. 3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της , σ. 1). 4 Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραμέτρους για τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών για τις αδυναμίες διακανονισμού και τις δραστηριότητες των ΚΑΤ στα κράτη μέλη υποδοχής (ΕΕ L 65 της , σ. 1-8). 6

8 3 Σκοπός 5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφος 4 του κανονισμού για τα ΚΑΤ. Ειδικότερα, στο παρόν έγγραφο παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης των δεδομένων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών σε ένα κράτος μέλος υποδοχής. 4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 4.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 6. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού ESMA 5. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις. 7. Οι αρμόδιες αρχές στις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συμμορφώνονται ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις εποπτικές πρακτικές τους. 4.2 Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 8. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην ESMA [στη διεύθυνση: αν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θα θεωρείται ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης των δεδομένων για τον υπολογισμό των δεικτών κατά τα οριζόμενα στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, συνιστάται οι αρμόδιες αρχές να διαβιβάσουν τη σχετική 5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της , σ. 84). 7

9 κοινοποίηση στην ESMA το συντομότερο δυνατόν και κατά προτίμηση εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου. 9. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου νοείται η ημερομηνία δημοσίευσής του στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 10. Τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) δεν υποχρεούνται να αναφέρουν αν συμμορφώνονται ή όχι προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 5 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής 5.1 Έκταση των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται από τα ΚΑΤ 11. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, υποβάλλουν τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με τον μορφότυπο που παρέχεται στα υποδείγματα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Ο κατάλογος των ΚΑΤ (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ) που προσδιορίζεται στα υποδείγματα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα θα πρέπει να επικαιροποιείται από τις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάση. 12. Όλες οι αξίες που υποβάλλονται από τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ, ενώ θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται οι χρησιμοποιούμενες ισοτιμίες συναλλάγματος. Οι χρησιμοποιούμενες ισοτιμίες συναλλάγματος θα πρέπει να είναι εκείνες που ισχύουν κατά την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία. Για τη μετατροπή άλλων νομισμάτων σε ευρώ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ισοτιμία συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εφόσον είναι διαθέσιμη. 13. Για τους σκοπούς των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν δεδομένα που αφορούν αξιόγραφα τα οποία είναι σε ισχύ στις 31 8

10 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν περιλαμβάνουν εκδόσεις αξιογράφων που έχουν ακυρωθεί. 14. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, χρησιμοποιούν την αγοραία αξία για κάθε αναγνωριστικό έκδοσης αξιογράφων (ISIN), η οποία ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, κατά τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας για τον υπολογισμό των δεικτών βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής. 15. Τα δεδομένα για τους δείκτες βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις αξίες των εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται από κάθε ΚΑΤ, με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους υποβολής δεδομένων: α) Τα δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν απόλυτες αξίες διακανονισμού από κάθε ΚΑΤ, καλύπτοντας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. β) Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εντολών διακανονισμού που έχουν διακανονιστεί από το ΚΑΤ, ανεξάρτητα από το αν αφορούν συναλλαγές οι οποίες εκτελέστηκαν σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε εξωχρηματιστηριακή βάση. γ) Για πράξεις που αποτελούνται από περισσότερες συναλλαγές, όπως συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων, θα πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία και για τα δύο σκέλη μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός τους. δ) Στην περίπτωση διακανονισμού εντός του ιδίου ΚΑΤ, το ΚΑΤ (ΚΑΤ εκδότης ή ΚΑΤ επενδυτής) θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία και για τα δύο σκέλη μιας συναλλαγής, δηλαδή θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για τις δύο εντολές διακανονισμού που έλαβε. ε) Σε περίπτωση που εμπλέκονται περισσότερα του ενός ΚΑΤ στον διακανονισμό μιας συναλλαγής μέσω τυποποιημένων, προσαρμοσμένων ή έμμεσων συνδέσεων, μόνο το ΚΑΤ (ΚΑΤ εκδότης ή ΚΑΤ επενδυτής) που διακανονίζει τα δύο σκέλη της συναλλαγής θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία. Θα πρέπει δε να υποβάλλει στοιχεία για τις δύο εντολές διακανονισμού που έλαβε. Το ΚΑΤ επενδυτής που «διακανονίζει» μόνο ένα σκέλος της συναλλαγής δεν υποχρεούται να υποβάλλει στοιχεία. στ) Σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ, από ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή διακανονισμών ή μέσω διαλειτουργικών συνδέσεων, κάθε ΚΑΤ θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για την ενιαία εντολή διακανονισμού που έλαβε σε σχέση με μια συναλλαγή. 16. Οι εντολές διακανονισμού μπορεί να σχετίζονται με τα ακόλουθα είδη συναλλαγών: α) αγορά ή πώληση αξιογράφων (συμπεριλαμβανομένων των αγορών ή πωλήσεων αξιογράφων σε πρωτογενή αγορά) β) πράξεις διαχείρισης ασφαλειών (συμπεριλαμβανομένων των πράξεων τριμερούς διαχείρισης ασφαλειών ή πράξεων αυτόματης παροχής ασφάλειας) γ) πράξεις δανειοδοσίας/δανειοληψίας αξιογράφων δ) συναλλαγές επαναγοράς 9

11 ε) άλλα είδη (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών πράξεων επί ταμειακών ροών, δηλαδή απαιτήσεις αγοράς και μετασχηματισμών). 17. Τα ακόλουθα είδη συναλλαγών θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υποβολής στοιχείων: α) εταιρικές πράξεις επί μετοχών, όπως διανομή μετρητών (π.χ. μέρισμα σε μετρητά, καταβολή τόκων), διανομές αξιογράφων (π.χ. μερίσματα μετοχών, δωρεάν έκδοση μετοχών), αναδιοργανώσεις (π.χ. μετατροπή, διάσπαση μετοχών, εξαγορά, δημόσια προσφορά) β) πράξεις πρωτογενούς αγοράς, με την έννοια της διαδικασίας αρχικής δημιουργίας αξιογράφων γ) δημιουργία και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, με την έννοια της τεχνικής δημιουργίας και εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εκτός εάν η δημιουργία και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων πραγματοποιείται με εντολές μεταφοράς σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται ένα ΚΑΤ δ) πράξεις επανευθυγράμμισης. 18. Ο προσδιορισμός των αγοραίων αξιών για εντολή διακανονισμού χωρίς πληρωμή (FOP), όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής θα πρέπει να βασίζεται στις αξίες που ισχύουν την ημέρα κατά την οποία διακανονίζεται κάθε επιμέρους εντολή διακανονισμού. 19. Η χώρα εγκατάστασης του εκδότη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με το κριτήριο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής. 20. Η δικαιοδοσία στην οποία είναι εγκατεστημένη η μητρική επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση των συμμετεχόντων και λοιπών κατόχων λογαριασμών αξιογράφων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής και οι οποίοι αποτελούν υποκαταστήματα. 21. Τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται από ένα ΚΑΤ θα πρέπει επίσης να καλύπτουν και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με το κράτος μέλος καταγωγής, καθώς τα εν λόγω δεδομένα απαιτούνται για τον υπολογισμό των παρονομαστών σε επίπεδο ΕΕ για τους διάφορους δείκτες (π.χ. για τους σκοπούς του κριτηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται από το ΚΑΤ θα πρέπει να καλύπτουν και τα αξιόγραφα που εκδίδονται από εκδότες από το κράτος μέλος καταγωγής του ΚΑΤ, και όχι μόνο τα αξιόγραφα που εκδίδονται από εκδότες από τα κράτη μέλη υποδοχής). 10

12 5.2 Γενική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και τον υπολογισμό των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής 22. Η γενική διαδικασία που προτείνεται στην παρούσα ενότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τα οποία απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους). 24. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής (δύο έτη μετά τη δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ), τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, θα πρέπει να αποστέλλουν στις αρμόδιες αρχές μόνο τις πληροφορίες που είναι συναφείς με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού. 25. Κατόπιν εξέτασης των δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ESMA τα δεδομένα που έχουν λάβει από τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, έως τις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους. 26. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να προβαίνει στον υπολογισμό των δεικτών βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής (κατά περίπτωση, σε σχέση με κάθε ΚΑΤ για το οποίο η εν λόγω αρχή αποτελεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής), αμέσως μετά τη λήψη των ακόλουθων δεδομένων από την ESMA έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους: a) όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται από τις επιμέρους αρμόδιες αρχές b) δεδομένα που συγκεντρώνουν τις αξίες για τους παρονομαστές των δεικτών βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, κατά περίπτωση. 27. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αποστέλλουν στην ESMA τα αποτελέσματα του υπολογισμού όσον αφορά τους δείκτες βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, κατά περίπτωση, έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, ούτως ώστε να είναι η ESMA σε θέση να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε όλες τις αρμόδιες αρχές έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. 11

13 28. Η γενική διαδικασία που καθορίζεται στην παρούσα ενότητα θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται άπαξ και τεθούν σε εφαρμογή τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. 5.3 Αρχική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και τον υπολογισμό των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ για το κράτος μέλος υποδοχής 29. Για την πρώτη εφαρμογή της γενικής διαδικασίας το 2017, που καλύπτει την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, καθώς και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη γενική διαδικασία τηρώντας τις ακόλουθες ημερομηνίες, όπου κάθε ημερομηνία υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου: α) Τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, θα πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές, εντός τεσσάρων εβδομάδων, τα σχετικά δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής. β) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ESMA τα δεδομένα που λαμβάνουν από τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, εντός έξι εβδομάδων, ούτως ώστε να είναι η ESMA σε θέση να κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές τα συγκεντρωτικά δεδομένα, καθώς και τα επιμέρους δεδομένα που λαμβάνει από κάθε αρμόδια αρχή, εντός οκτώ εβδομάδων. γ) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αποστέλλουν στην ESMA, εντός εννέα εβδομάδων, τα αποτελέσματα των δεικτών βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής (σε σχέση με κάθε ΚΑΤ για το οποίο η εκάστοτε αρχή αποτελεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής), ούτως ώστε να είναι η ESMA σε θέση να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε όλες τις αρμόδιες αρχές εντός δέκα εβδομάδων. 12

14 6 Παράρτημα 6.1 Υποδείγματα για τη συλλογή δεδομένων για τους δείκτες ουσιαστικής σημασίας 13

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδοµές των χρηµατοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα