Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Α. ΠΑΡΑ ΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/1989.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Α. ΠΑΡΑ ΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/1989."

Transcript

1 Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Α. ΠΑΡΑ ΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1. Φύση της προσβαλλόµενης πράξης α. Η προσβαλλόµενη πράξη δεν είναι εκτελεστή Η δεύτερη προσβαλλόµενη απόφαση, µετά την κατ αυτής άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και συνεπώς απαραδέκτως προσβάλλεται µε την αίτηση ακυρώσεως και την κρινόµενη αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 2 εδάφιο πρώτο, του π.δ/τος 18/1989. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 594/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής (βλ. όµοια 685/2005) β. Πράξη αµιγώς αρνητικού περιεχοµένου Η προσβαλλόµενη πράξη, απορριπτική του αιτήµατος του αιτούντος να χορηγηθεί άδεια παραµονής στη σύζυγό του και στην ανήλικη θυγατέρα του, αποτελεί πράξη αµιγώς αρνητικού περιεχοµένου και δεν είναι, ως εκ τούτου, δεκτική αναστολής διότι τυχόν αναστολή εκτελέσεως αυτής θα ισοδυναµούσε, εν προκειµένω, προς το πρώτον από το ικαστήριο, χορήγηση άδειας παραµονής και δηµιουργία νέας πραγµατικής καταστάσεως, κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση της ιοικήσεως. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 336/2005 (10 Ο Τριµελές Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγήτρια: Ευαγγελία Ρούτουλα (βλ. όµοια 1603/2004) 1

2 Η προσβαλλόµενη πράξη, µε την οποία απορρίφθηκε το αίτηµα της αιτούσας για χορήγηση Άδειας ιαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ως αρνητική πράξη, δεν είναι δεκτική αναστολής, ανεξαρτήτως της βλάβης της (αιτούσας), τούτο διότι η τυχόν χορήγηση αναστολής θα ισοδυναµούσε µε έκδοση πράξεως θετικού περιεχοµένου περί χορηγήσεως Άδειας ιαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στα έργα της ιοικήσεως. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 2813/2004 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Η προσβαλλόµενη πράξη, µε την οποία απερρίφθη τελικώς το αίτηµα για ανανέωση του Ε..Τ.Ο., ως πράξη αρνητικού περιεχοµένου, δεν είναι, αυτή καθ' αυτή, δεκτική αναστολής εκτελέσεως, γιατί θα ισοδυναµούσε µε την έκδοση πράξης θετικού περιεχοµένου, κατ' ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στα έργα της ιοίκησης (πρβλ. ΕΑ 64, 80/2002, 265, 391/99). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 4771/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Παράσχος Βαλδίρκας Η προσβαλλόµενη πράξη, µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση του αιτούντος περί διαγραφής του από τον ΕΚΑΝΑ, ως πράξη αρνητικού περιεχοµένου, δεν είναι, αυτή καθ' αυτή, δεκτική αναστολής εκτελέσεως, γιατί θα ισοδυναµούσε µε την έκδοση πράξης θετικού περιεχοµένου, κατ' ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στα έργα της ιοίκησης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6022/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Φίλιππος Αρµαανίδης (βλ. όµοια 186/2004) Απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης άδειας παραµονής. Πράξη αρνητικού 2

3 περιεχοµένου µη δεκτική αναστολής, γιατί τυχόν αναστολή της θα ισοδυναµούσε µε έκδοση πράξης θετικού περιεχοµένου, κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στα έργα της ιοίκησης. Όµως, ενόψει της βλάβης του αιτούντος, διατάσσεται η ιοίκηση να απόσχει από κάθε ενέργεια, ερειδόµενη στην προσβαλλόµενη πράξη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα την εξαναγκασµένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα. ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 6020/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Παράσχος Βαλδίρκας Επίσης οι: ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 592/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής ΑΡ. ΑΠΟΦ. 593/2005 (10 ο Τριµελές) (όπου συνεκτιµάται και το γεγονός ότι δεν εξειδικεύονται από τη ιοίκηση οι επικαλούµενοι λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης άδειας εργασίας. Πράξη αµιγώς αρνητικού περιεχοµένου και, ως εκ τούτου, δεν είναι δεκτική αναστολής εκτέλεσης. Και τούτο διότι, η χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της πράξης αυτής θα ισοδυναµούσε µε έκδοση εκ µέρους του ικαστηρίου διοικητικής πράξης θετικού περιεχοµένου (περί ανανέωσης της άδειας εργασίας του αιτούντος), υποκαθιστώντας ανεπίτρεπτα τη ιοίκηση στα έργα της. Ενόψει των βιοτικών και οικονοµικών σχέσεων του αιτούντος και δεδοµένου ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει η συνδροµή επιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι σταθµιζόµενοι προς τη βλάβη που υφίσταται ο αιτών, θα εκώλυαν την αποδοχή της κρινόµενης αίτησης, συντρέχει περίπτωση να 3

4 διαταχθεί η ιοίκηση να απόσχει από κάθε ενέργεια, ερειδόµενη αποκλειστικώς στην προσβαλλόµενη διοικητική πράξη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα την εξαναγκασµένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3711/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη Απόρριψη αιτήµατος διαγραφής από τον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών. Αρνητική πράξη, δεν είναι δεκτική αναστολής, διότι τυχόν αναστολή εκτελέσεως αυτής θα ισοδυναµούσε προς έκδοση πράξεως θετικού περιεχοµένου (περί διαγραφής) κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στα έργα της ιοίκησης. Ενόψει δε και του ότι, κατά τα από το φάκελο προκύπτοντα, η αιτούσα έχει ήδη απελαθεί, δεν είναι δυνατόν να διαταχθούν από το Συµβούλιο ούτε άλλα µέτρα, διότι τούτο θα συνεπαγόταν εν προκειµένω τη δηµιουργία νέας πραγµατικής κατάστασης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1032/2004 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Άννα Ατσαλάκη Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Κέκη Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης άδειας παραµονής. Πράξη αµιγώς αρνητικού περιεχοµένου και ως εκ τούτου δεν είναι δεκτική αναστολής, διότι τούτο θα ισοδυναµούσε µε χορήγηση από το ικαστήριο το πρώτον άδειας παραµονής και δηµιουργία νέας πραγµατικής κατάστασης, κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στη σχετική αρµοδιότητα της ιοίκησης. Εξάλλου δεν είναι δυνατό να διαταχθούν εν προκειµένω ούτε άλλα µέτρα, καθόσον το ικαστήριο κρίνει ότι τα προσκοµιζόµενα από την αιτούσα στοιχεία δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι αυτή δηµιούργησε στην Ελλάδα ικανό κύκλο βιοτικών σχέσεων (σταθερή εργασία, κατοικία κλπ.), ώστε τυχόν ενέργειες της ιοίκησης ερειδόµενες επί της παραπάνω απόφασης να επιφέρουν δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1019/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγητής: Βασίλειος Φαϊτάς 4

5 Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης άδειας παραµονής. Αποτελεί πράξη αµιγώς αρνητικού περιεχοµένου και δεν είναι, ως εκ τούτου, δεκτική αναστολής εκτέλεσης, καθόσον, αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής θα ισοδυναµούσε, πράγµατι, µε ικανοποίηση από το ικαστήριο, κατά υποκατάσταση της ιοίκησης, του απορριφθέντος µε την ενλόγω πράξη αιτήµατος. εν είναι, εξάλλου, δυνατόν να διαταχθούν στην προκείµενη περίπτωση άλλα, πλην της αναστολής εκτέλεσης, µέτρα, προς αποτροπή της ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης που προκαλεί πράξη µη δεκτική αναστολής εκτέλεσης. Και τούτο, προεχόντως γιατί τα προσκοµιζόµενα στοιχεία (προσωρινή άδεια παραµονής και άδεια εργασίας της µητέρας του αιτούντος, βεβαίωση απόδοσης σ αυτή ΑΦΜ και δελτίο απογραφής της στο ΙΚΑ) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι από το διαβατήριο του αιτούντος προκύπτει είσοδός του στην Ελλάδα στις δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι υπήρχε κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόµενης πράξης πραγµατική κατάσταση (όπως µακροχρόνια µόνιµη παραµονή του αιτούντος στην Ελλάδα ή άσκηση, επί µακρόν, βιοποριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα), της οποίας η ανατροπή θα συνιστούσε ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη του, ικανή, ενδεχοµένως να δικαιολογήσει την αποδοχή της κρινόµενης αίτησης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1009/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος Ειρήνη Γκιόκα Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καραµπά-Πιερρουτσάκου γ. Συµπροσβαλλόµενη πράξη Σύµφωνα µε το άρθρο 45 (παρ. 2 εδάφιο προτελευταίο) του π.δ/τος 18/1989, θεωρείται συµπροσβαλλόµενη και η εκδοθείσα µεταγενεστέρως της κρινόµενης αίτησης, απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής. 5

6 ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 595/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής (βλ. όµοιες 599/2005, 684/2005) Απέλαση. Προσβαλλόµενες α) η τεκµαιρόµενη απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης απέλασης και β) η απόφαση απέλασης. Συµπροσβαλλόµενη και µόνη παραδεκτώς προσβαλλόµενη πράξη πρέπει να θεωρηθεί και η απόφαση του ίδιου Γενικού Γραµµατέα, µε την οποία απορρίφθηκε ρητά η ως άνω ενδικοφανής προσφυγή. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3712/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη Απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης Ε ΤΟ. Προσβαλλόµενες α) η τεκµαιρόµενη απόρριψη της προσφυγής της αιτούσας από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατά της απορριπτικής του αιτήµατός της απόφασης του ιοικητή του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών και β) η τελευταία πιο πάνω απόφαση του ιοικητή. Εξάλλου, ως συµπροσβαλλόµενη πρέπει να θεωρηθεί και η επακολουθήσασα ρητή απόφαση του ιευθυντή της ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, απορριπτική της πιο πάνω προσφυγής της αιτούσας κατά της άρνησης ανανέωσης του Ε ΤΟ. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1008/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καραµπά-Πιερρουτσάκου Β. ΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1. Αίτηση αναστολής άνευ αντικειµένου Ανάκληση άδειας παραµονής της αιτούσας. Το Συµβούλιο, λαµβάνοντας 6

7 υπόψη ότι η χρονική διάρκεια της άδειας παραµονής, και αν δεν είχε µεσολαβήσει η επίµαχη ανάκληση, έχει πλέον λήξει αποβάλουσα την ισχύ της, κρίνει ότι η αίτηση αυτή, µε την οποία ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλοµένης πράξεως, πρέπει να απορριφθεί ως άνευ αντικειµένου (Ε.Α. ΣτΕ 575/2001, επίσης πρβλ. ΣτΕ 304/2002). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 261/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Κέκη Υπό το δεδοµένο ότι η χρονική διάρκεια της άδειας παραµονής, ακόµη και αν δεν είχε µεσολαβήσει η επίµαχη ανάκληση µε την προσβαλλόµενη πράξη, έχει πλέον λήξει αποβάλουσα την ισχύ της, ακόµη και αν θεωρηθεί ότι η διάρκειά της παρατάθηκε έως µε διαδοχικές διατάξεις νόµων µε τελευταία την του άρθρου 25 του Ν. 3242/2004, οπότε είχε παραταθεί βάσει αυτών (των διατάξεων) και η διάρκεια της άδειας παραµονής της, το Συµβούλιο κρίνει ότι η αίτηση αυτή, µε την οποία ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλόµενης πράξεως, πρέπει να απορριφθεί ως άνευ αντικειµένου. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 38/2005 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα και Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Κέκη Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης άδειας παραµονής. Η αίτηση ακύρωσης έχει απορριφθεί. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3761/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη Απέλαση. Ενόψει του ότι η απέλαση του αιτούντος έχει ήδη, πραγµατοποιηθεί, η δε αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης αποσκοπεί µόνο στη διατήρηση υφιστάµενης πραγµατικής κατάστασης και όχι στη δηµιουργία νέας, δεν είναι δυνατή η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης απέλασης, µε την οποία διατάσσεται η αποµάκρυνση του αιτούντος 7

8 από την Ελλάδα. Όµως, ενόψει της βλάβης του αιτούντος, συντρέχει νόµιµη περίπτωση να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση των διαταχθέντων, στη συνέχεια της προσβαλλόµενης πράξης, µέτρων εγγραφής στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών και απαγόρευσης της εισόδου του αιτούντος στη Χώρα. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 312/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Παράσχος Βαλδίρκας 2. Βλάβη του αιτούντος. Μη ύπαρξη λόγων δηµοσίου συµφέροντος που κωλύουν τη χορήγηση της αναστολής Το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα ικανές βιοτικές και οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες θα ανατραπούν από την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξεως, ενόψει δε και της διατάξεως του άρθρου 25 Ν. 3242/2004, µε την οποία παρατάθηκε αυτοδικαίως η ισχύς των αδειών παραµονής έως , κρίνει ότι η εξεταζόµενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η προσβαλλόµενη πράξη απελάσεως η οποία εκδόθηκε επειδή η άδεια παραµονής του αιτούντος είχε λήξει. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 33/2005 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα και Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Κέκη Το ικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αιτούσα διαµένει από το έτος 1998 στην Ελλάδα, έχοντας λάβει άδεια παραµονής και εργασίας, εργάζεται ως οικονοµικός σύµβουλος σε εταιρία, η οποία έχει υπαχθεί στο καθεστώς του α.ν. 89/1967, διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στη Βούλα, εκπληρώνει τις φορολογικές της υποχρεώσεις και ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α., κρίνει ότι η άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση ανανέωσης της άδειας παραµονής της στη χώρα θα επιφέρει σε αυτήν δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίµησης της αίτησης ακύρωσης, συνιστάµενη στην ανατροπή των επαγγελµατικών και εν γένει βιοτικών 8

9 σχέσεων που έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα. Εξάλλου, δεν προκύπτει ότι συντρέχει κάποιος λόγος δηµοσίου συµφέροντος που να αποκλείει τη χορήγηση της αιτούµενης αναστολής εκτέλεσης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 5510/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Στεφανία Γιαννούλη Εισηγήτρια: Βασίλειος Φαϊτάς εδοµένου ότι κατά τα πιθανολογούµενα βάσει των στοιχείων του φακέλου, ο αιτών διαµένει στην Ελλάδα µαζί µε τη σύζυγό του η οποία είναι Ελληνίδα υπήκοος, την αδελφή του και τον Έλληνα σύζυγο της, εργάζεται και ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, η λήψη, λόγω της απόρριψης του αιτήµατός του περί χορηγήσεως άδειας παραµονής στη χώρα και της συνακόλουθης διακοπής της διαδικασίας νοµιµοποιήσεώς του, µέτρων για την αποµάκρυνσή του από τη χώρα, θα προκαλέσει σ αυτόν βλάβη δυσχερώς επανορθώσιµη σε περίπτωση ευδοκιµήσεως της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως, συνιστάµενη στην αποµάκρυνσή του από την οικογένειά του και την απώλεια της εργασίας του. Προς αποτροπή της βλάβης αυτής και λαµβανοµένου επίσης υπόψη ότι από τα στοιχεία του φακέλου δε φαίνεται να συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι, θα εκώλυαν την αποδοχή της κρινόµενης αιτήσεως, το ικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να διαταχθεί η ιοίκηση να απόσχει, από κάθε ενέργεια, ερειδοµένη αποκλειστικά επί της προσβαλλόµενης πράξεως απορρίψεως του ανωτέρω αιτήµατος του αιτούντος, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα την εξαναγκασµένη αναχώρησή του από την Ελλάδα (πρβλ.στε ΕΑ 73/2002, 57/2000, 64/2000). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1603/2004 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Άννα Ατσαλάκη Εισηγήτρια: Αθηνά Κουνινιώτη Απέλαση. Ο αιτών συνελήφθη να στερείται νοµιµοποιητικών εγγράφων, καθόσον δεν είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση της προσωρινής άδειας παραµονής του. Η ισχύς της προαναφερόµενης άδειας 9

10 παραµονής του αιτούντος παρατάθηκε αυτοδικαίως αρχικώς µέχρι τις (άρθρο 66 παρ. 9 του ν. 2910/2001, όπως η παρ. 9 προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 3013/2002, Α 102), στη συνέχεια µέχρι τις (άρθρο 23 του ν. 3103/2003, Α 23), και τελικώς µέχρι τις (άρθρο 25 του ν. 3242/2004, Α 102). Εξάλλου, ο αιτών, είχε αποκτήσει άδεια εργασίας, διαµένει στο Κερατσίνι Πειραιά µε την αδελφή του νοµίµως διαµένουσα στην Ελλάδα, και το σύζυγό της, απασχολείται ως υπάλληλος στην επιχείρηση «ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ε.Π.Ε.» και είναι απογεγραµµένος στον Ο.Γ.Α. Ο αιτών έχει εν γένει δηµιουργήσει έναν κύκλο βιοτικών και οικονοµικών σχέσεων, η διακοπή των οποίων, ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης, συνεπαγοµένης την άµεση αποµάκρυνσή του από τη Χώρα, θα προκαλέσει σε αυτόν βλάβη δυσχερώς επανορθώσιµη σε περίπτωση ευδοκίµησης της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως. εν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας ή άλλος λόγος δηµόσιου συµφέροντος, ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 45/2005 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Παράσχος Βαλδίρκας Απέλαση της αιτούσας µε την αιτιολογία ότι στερείται νοµιµοποιητικών εγγράφων. Η αιτούσα σύνηψε γάµο µε τον Κων/νο Χαρτοµατζίδη στις , έχει καταθέσει αίτηση, µε την οποία ζητά να της χορηγηθεί προσωρινή άδεια παραµονής ως σύζυγος έλληνα υπηκόου, έχει απογραφεί ως ασφαλισµένη στο Ι.Κ.Α. είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. και ατοµικού βιβλιαρίου υγείας η δε αδελφή της διαµένει στην Ελλάδα και είναι κάτοχος νόµιµης άδειας παραµονής. Η άµεση εκτέλεση της απόφασης περί απέλασης της αιτούσας, θα της προκαλέσει δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίµησης της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης, συνιστάµενη στην αποµάκρυνσή της από το οικογενειακό της περιβάλλον και την ανατροπή των βιοτικών σχέσεων που έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1030/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη 10

11 Απέλαση του αιτούντος µε την αιτιολογία ότι στερείται νοµιµοποιητικών εγγράφων. Ο αιτών κατοικεί στην Αθήνα µε τη µητέρα του η οποία είναι κάτοχος προσωρινής άδειας παραµονής, άδειας εργασίας και ασφαλισµένη στο ΙΚΑ. Εξ άλλου, µε τον αιτούντα συγκατοικούν η σύζυγος αυτού καθώς και ο γιός του µαθητής ηµοτικού Σχολείου Αθηνών, ο δε αιτών απασχολείται ως βαφέας. Mε τα δεδοµένα αυτά, κατά την κρίση του ικαστηρίου, ενόψει των βιοτικών και οικονοµικών σχέσεων που ο αιτών έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα, οι οποίες θα ανατραπούν µε την αποµάκρυνσή του από τη Χώρα και δοθέντος αφ ενός µεν ότι το συµφέρον του ανήλικου τέκνου του, που φοιτά στο προαναφερόµενο σχολείο, απαιτεί την παραµονή του στην Ελλάδα, αφ ετέρου δε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει η ύπαρξη επιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι σταθµιζόµενοι προς τη βλάβη που υφίσταται ο αιτών, θα εκώλυαν την αποδοχή της κρινόµενης αίτησης, συντρέχει περίπτωση χορήγησης της αιτούµενης αναστολής. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3710/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη Απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης της κάρτας περιορισµένης χρονικής διάρκειας µε την αιτιολογία ότι σε βάρος της αιτούσας προκύπτουν στοιχεία που άπτονται της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Επειδή, η αιτούσα προσκοµίζει στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι από το έτος 1990 φοιτά σε σχολές που βρίσκονται στην Ελλάδα και εκτός από την προαναφερόµενη κάρτα παραµονής, της είχε χορηγηθεί και άδεια εργασίας, ενώ η ίδια είναι ασφαλισµένη στο ΙΚΑ, εκπληρώνει τις φορολογικές της υποχρεώσεις και από το έτος 1998 έως το έτος 2002 φέρεται απασχολούµενη από τον όµιλο επιχειρήσεων ΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., η αποµάκρυνσή της από τη χώρα, η οποία θα επέλθει ως άµεση συνέπεια της άρνησης ανανέωσης της κάρτας παραµονής της, είναι δυνατόν να της προκαλέσει δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίµησης της αίτησης ακύρωσης, συνιστάµενη στην ανατροπή των βιοτικών σχέσεων που έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα τα τελευταία έτη. εδοµένου δε, ότι δεν 11

12 εξειδικεύονται οι επικαλούµενοι µε την προσβαλλόµενη πράξη λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ, αν ήθελε θεωρηθεί ότι τέτοιους συνιστούν οι πράξεις αγοράς και κατοχής ναρκωτικών, για τις οποίες η αιτούσα κατηγορήθηκε και διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή της (όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου), µε την 238/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (Γ Τριµελές Κακουργηµάτων) αυτή κηρύχθηκε αθώα για τις παραπάνω πράξεις. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1570/2005 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Στεφανία Γιαννούλη Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καραµπά-Πιερρουτσάκου 3. Αναπόδεικτη βλάβη Η άµεση εκτέλεση των προσβαλλοµένων αποφάσεων απέλασης δεν θα προκαλέσει στον αιτούντα δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίµησης της αίτησης ακυρώσεως, ειδικά εξαιτίας του ότι δεν αποδεικνύει την ύπαρξη στην Ελλάδα κύκλου βιοτικών και επαγγελµατικών σχέσεων, του οποίου την προστασία θα εξασφάλιζε η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης. Τούτο διότι, δεν προκύπτει ότι ο αιτών έχει σταθερό τόπο στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ η απασχόληση και εργασία του δεν προκύπτει από δηµόσια έγγραφα (αποσπάσµατα ατοµικού λογαριασµού ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού, βιβλιάρια ασφάλισης κλπ). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 599/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Το ικαστήριο δεν διατάσσει άλλα µέτρα προς αποτροπή της επικαλούµενης βλάβης και τούτο προεχόντως διότι από τα προσκοµιζόµενα στοιχεία δεν προκύπτει ότι υφίστατο κατά το χρόνο εκδόσεως της προσβαλλοµένης πράξεως µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση του αιτούντος για χορήγηση άδειας 12

13 παραµονής στη σύζυγο και την ανήλικη θυγατέρα του, µακροχρόνια παραµονή των µελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα ή άσκηση επί µακρόν βιοποριστικής δραστηριότητας της συζύγου του στην Ελλάδα και εκπαίδευση της θυγατέρας τους από ετών εδώ, που να αποτελούσε πραγµατική κατάσταση της οποίας η ανατροπή (λόγω της επαπειλουµένης, µετά την έκδοση της προσβαλλοµένης πράξεως, αποµακρύνσεως τους από τη Χώρα) θα συνιστούσε ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη του αιτούντος και των µελών της οικογένειάς του. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 336/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγήτρια: Ευαγγελία Ρούτουλα Περαιτέρω, από τα προσκοµισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η αιτούσα δεν έχει δηµιουργήσει τέτοιο κύκλο επαγγελµατικών και βιοτικών σχέσεων, η ανατροπή του οποίου θα προκαλούσε στην ίδια ανεπανόρθωτη βλάβη ή δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίµησης της αίτησης ακυρώσεως, ούτε είχε, σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου, ποτέ αποκτήσει νόµιµο τίτλο διαµονής, συνεπώς, δεν συντρέχει περίπτωση διαταγής µέτρων, σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 8 του προεδρικού διατάγµατος 18/1989. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 2813/2004 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Λαµβανοµένου υπόψη ότι ο αιτών δεν προβάλει ούτε, ασφαλώς, αποδεικνύει συγκεκριµένη βλάβη από την εγγραφή του στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών και το σύστηµα πληροφοριών της Συνθήκης Σένγκεν, κατά την κρίση του ικαστηρίου, δεν συντρέχει κατά το µέρος αυτό περίπτωση χορήγησης της αιτούµενης αναστολής. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 77/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη 13

14 Απέλαση. Το ικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τα προσκοµιζόµενα από την αιτούσα στοιχεία ( α) υπεύθυνη δήλωση του Κων/νου Κελίδη, σύµφωνα µε την οποία αυτός διαµένει µε την αιτούσα σε διαµέρισµα που µισθώνει ο αδελφός του στην Αθήνα και β) την από βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ της ΟΥ ΣΤ Αθηνών) κρίνει ότι αυτά δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι αυτή δηµιούργησε στην Ελλάδα ικανό κύκλο βιοτικών σχέσεων (σταθερή εργασία, κατοικία κ.λπ.). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1018/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγητής: Βασίλειος Φαϊτάς 4. Λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που κωλύουν τη χορήγηση της αναστολής Περαιτέρω, ανεξάρτητα και από την ύπαρξη βλάβης στο πρόσωπο του αιτούντος από την εκτέλεση της προσβαλλοµένης, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης, όπως αυτοί προκύπτουν από την καταδικαστική σε βάρος του ποινική απόφαση (φυλάκιση 12 µηνών για κλοπή κατά συναυτουργία). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 601/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Η απέλαση επιβάλλεται ανεξαρτήτως του ότι η αιτούσα δεν αποδεικνύει την ύπαρξη κύκλου βιοτικών σχέσεων στη χώρα και από λόγους δηµόσιας τάξης (παράνοµη είσοδος στη χώρα, προγενέστερη διαδικασία απέλαση σε εκκρεµότητα, καταδικαστική ποινική απόφαση για τέλεση παράνοµων πράξεων του ν. 2734/99), τα δε προβλήµατα υγείας που επικαλείται πέραν του ότι δεν προκύπτουν από τα προσκοµισθέντα στοιχεία όπως και η ίδια δέχεται µε το 14

15 δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως µπορούν να τύχουν αντιµετώπισης στη χώρα της. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 684/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Το ικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του αδικήµατος, (επικίνδυνη σωµατική βλάβη) για το οποίο ο αιτών µε σχετική απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε µηνών, καθώς και τις συνθήκες τέλεσής του, κρίνει ότι συντρέχουν εν προκειµένου επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος αναγόµενοι στην προστασία της δηµόσιας τάξης, οι οποίοι επιβάλλουν την άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση του αιτούντος περί ανανεώσεως της άδειας παραµονής που κατείχε (πρβλ. και Ε.Α. ΣτΕ 140, 142, 460, 640/2002 κα), παρά τη δηµιουργία εκ µέρους του αιτούντος κύκλου βιοτικών σχέσεων στην Ελλάδα (γάµος µε ηµεδαπή). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1165/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγητής: Βασίλειος Φαϊτάς Κατά την κρίση του ικαστηρίου, στην προκειµένη περίπτωση, ανεξάρτητα από την προβαλλόµενη από τον αιτούντα βλάβη (γάµος µε Ελληνίδα υπήκοο, µε την οποία απέκτησε δύο τέκνα, γεννηθέντα στις και , ασφάλιση στο Ι.Κ.Α., υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος), συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος, (καταδίκη σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, οκτώ µηνών και 10 ηµερών για άµεση συνέργεια σε µεταφορά 98 λαθροµεταναστών) οι οποίοι δεν επιτρέπουν την αποδοχή της κρινόµενης αίτησης (ΣτΕ ΕΑ 640/2002). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6022/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Φίλιππος Αρµαανίδης 15

16 Περαιτέρω ενόψει του ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος όπως αυτοί προκύπτουν από το είδος και τη βαρύτητα του ποινικού αδικήµατος (µεταφορά τεσσάρων λαθροµεταναστών) για το οποίο καταδικάστηκε τελεσίδικα ο αιτών σε φυλάκιση 2 ετών, σταθµιζόµενοι µε την προβαλλόµενη από τον ίδιο βλάβη (γάµος µε ηµεδαπή) επιβάλλουν την παραµονή του µακριά από τη Χώρα, το ικαστήριο δεν µπορεί να διατάξει τυχόν άλλα µέτρα προς προστασία του και κατά συνέπεια η υποκρίση αίτηση πρέπει, ενόψει και του ότι οι προβαλλόµενοι µε την προαναφερόµενη αίτηση ακυρώσεως λόγοι του αιτούντος δεν παρίστανται προδήλως βάσιµοι, να απορριφθεί ως αβάσιµη. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 186/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μπαρλά Ενόψει του ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος όπως αυτοί προκύπτουν από το είδος και τη βαρύτητα του ποινικού αδικήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο αιτών που συνίσταται στη κατοχή και χρήση προσωρινής άδειας παραµονής στη Χώρα που όπως ο ίδιος δήλωσε στην απολογία του «αγόρασε» από τρίτο πρόσωπο, σταθµιζόµενοι µε την προβαλλόµενη από τον ίδιο βλάβη που συνίσταται στην ανατροπή των βιοτικών σχέσεων που κατά τους ισχυρισµούς του έχει δηµιουργήσει στη Χώρα, επιβάλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης, η υποκρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3628/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μπαρλά Απέλαση του αιτούντος διότι α) παρέµενε στη χώρα στερούµενος νοµιµοποιητικών εγγράφων, καθόσον µετά τη λήξη της άδειας παραµονής δεν είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή της, β) είναι 16

17 καταχωρηµένος στον κατάλογο ανεπιθυµήτων αλλοδαπών και γ) ενόψει της παράνοµης πράξης που αυτός είχε τελέσει (απλή συνέργεια σε απόπειρα πώλησης ναρκωτικών, για την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι µηνών) είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη (άρθρο 44 παρ. 1 εδ. α και γ του ν. 2910/2001). Συντρέχουν εν προκειµένου λόγοι δηµοσίου συµφέροντος αναγόµενοι στην προστασία της δηµόσιας τάξης, οι οποίοι επιβάλλουν την άµεση εκτέλεση των προσβαλλόµενων πράξεων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1017/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγητής: Βασίλειος Φαϊτάς 5. Στάθµιση της βλάβης του αιτούντος και του δηµοσίου συµφέροντος. Χορήγηση αναστολής ή χορήγηση υπό όρους Ανάκληση άδειας εργασίας του αιτούντος µε την αιτιολογία ότι όπως προέκυπτε από το αντίγραφο του ποινικού του µητρώου ο αιτών είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 20 ηµερών για το λόγο ότι εργαζόταν σε εργασίες ανοικοδόµησης µανδρότοιχου ο ιδιοκτήτης του οποίου δεν είχε προβεί σε ενέργειες για έκδοση άδειας. υσχερώς επανορθώσιµη βλάβη συνισταµένη στην ανατροπή βιοτικών και οικονοµικών σχέσεων που έχει δηµιουργήσει στη Χώρα, οι δε λόγοι δηµοσίου συµφέροντος (ενόψει της ως άνω καταδίκης) δεν παρίστανται δεδοµένης και της αναγνώρισης από το ποινικό δικαστήριο του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2β του ΠΚ (τέλεση πράξης όχι από ταπεινά αίτια αλλά από επιβολή προσώπου µε το οποίο ο αιτών βρισκόταν σε σχέση εξάρτησης) επιτακτικοί ώστε να αποκλειστεί η χορήγηση αναστολής. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 600/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο υπό απέλαση αλλοδαπός είναι ανήλικος λόγω δε της ιδιαίτερης οικογενειακής καταστάσεώς του τελεί υπό την 17

18 κηδεµονία του νοµίµως παραµένοντος στην Ελλάδα αιτούντος και έχει ήδη δηµιουργήσει ικανές βιοτικές και οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες θα ανατραπούν από την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξεως, καθώς και ότι δεν συντρέχει, εν προκειµένω, επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος (λόγω της έλλειψης νοµιµοποιητικών εγγράφων του στη Χώρα) για την άµεση αποµάκρυνσή του, κρίνει ότι η εξεταζόµενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η προσβαλλόµενη πράξη. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 263/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Κέκη Το ικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη το νεαρό της ηλικίας του αιτούντος που γεννήθηκε το 1985 καθώς και το ότι ζει, από το 1997, µε την οικογένεια του στην Ελλάδα, κρίνει ότι η άµεση εκτέλεση των προσβαλλόµενων πράξεων απελάσεως θα επιφέρει σ'αυτόν βλάβη δυσχερώς επανορθώσιµη σε περίπτωση ευδοκιµήσεως της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως δεδοµένου και του ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ποινική καταδίκη του αιτούντος για τις αποδιδόµενες σε αυτόν κατηγορίες (κατοχή προς ιδίαν χρήση τριών τσιγάρων που περιείχαν τρίµµατα ινδικής κάνναβης, οδήγηση δίκυκλης µοτοσυκλέτας χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3627/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μπαρλά Το ικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη ότι ο αιτών έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα έναν κύκλο επαγγελµατικών, οικονοµικών και, γενικά, βιοτικών σχέσεων, ότι η εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης (µε την οποία ανακλήθηκε η άδεια διαµονής του) επειδή καθιστά αδύνατη περαιτέρω την νόµιµη διαµονή του στην χώρα, θα ανατρέψει τις σχέσεις αυτές και, κατά συνέπεια, θα προκαλέσει σε αυτόν δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη, στην περίπτωση που ευδοκιµήσει η εκκρεµής αίτησή του ακύρωσης, ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν 18

19 προκύπτουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που, κατά την στάθµισή τους µε την παραπάνω βλάβη, να κωλύουν την χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, ενόψει του ότι δεν έχει επιβληθεί στον αιτούντα από το αρµόδιο ικαστήριο ποινή στερητική της ελευθερίας του για τις πράξεις που φέρεται ότι τέλεσε, κατά παράβαση της νοµοθεσίας για τα Ναρκωτικά, κρίνει ότι, συντρέχει περίπτωση να ανασταλεί η εκτέλεσή της, µέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την αίτηση ακύρωσης που ο αιτών άσκησε κατ αυτής, µε τον όρο ότι τέτοια ποινή δεν θα επιβληθεί τελικά. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 5276/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγητής: ιοµήδης Νικολετόπουλος Το ικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη ότι η αιτούσα έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα έναν κύκλο επαγγελµατικών, οικονοµικών και, γενικότερα, βιοτικών σχέσεων, ότι η εκτέλεση της ένδικης απέλασής της θα ανατρέψει τις σχέσεις αυτές και, κατά συνέπεια, θα προκαλέσει σε αυτήν δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη, σε περίπτωση που ευδοκιµήσει η εκκρεµής αίτηση ακύρωσης, ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος (λήξη ισχύος της άδειας παραµονής που κατείχε) που, κατά την στάθµισή τους µε την παραπάνω βλάβη, να κωλύουν την χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ένδικης απέλασης, κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση να ανασταλεί η εκτέλεσή της µέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την αίτηση ακύρωσης που η αιτούσα άσκησε κατ αυτής. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 5601/2004 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ειρήνη Γκιόκα Εισηγητής: ιοµήδης Νικολετόπουλος Aπό τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αιτούσα, διαµένει στην Αθήνα, όπου διαµένουν επίσης και τα τέκνα της Nikanor Sulka και Maria Sulka σύµφωνα δε µε την από την από βεβαίωση του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Παίδων Αθηνών «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού», ο 19

20 προαναφερόµενος υιός της Nikanor Sulka, γεννηθείς το 1985, παρακολουθείται στο Νοσοκοµείο αυτό από τον Νοέµβριο του 1991, όταν διαπιστώθηκε ότι πάσχει από λέµφωµα Hodgκin, υποβλήθηκε σε χηµειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και προσέρχεται ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα για κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο για παρακολούθηση της νόσου και των συνεπειών από τη χορηγηθείσα αγωγή. Με τα δεδοµένα αυτά, το ικαστήριο κρίνει ότι συνέπεια της απόρριψης του παραπάνω αιτήµατος της αιτούσας για ανανέωση του Ε ΤΟ που κατείχε, θα είναι µετά βεβαιότητας η λήψη σε βάρος της µέτρων για την αποµάκρυνσή της από τη Χώρα, προς αποτροπή δε της βλάβης που θα προκληθεί σε αυτή λόγω και της αποµάκρυνσής της από το προαναφερόµενο άρρωστο τέκνο της και ενόψει του ότι οι λόγοι δηµόσιας τάξης (κατηγορία για πλαστογραφία πιστοποιητικών και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης καθώς και εµπλοκή σε προανάκριση που διενεργείται για πλαστογραφία µε χρήση και δωροδοκία κατ εξακολούθηση) βάσει των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, σταθµιζόµενοι προς τη βλάβη της αιτούσας, δεν παρίστανται, κατά την εκτίµηση του ικαστηρίου, σε τέτοιο βαθµό επιτακτικοί, ώστε να αποκλείουν την αποδοχή της κρινόµενης αιτήσεως (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 674/2002), το ικαστήριο δέχεται την αίτηση και διατάσσει τη ιοίκηση να απόσχει, από κάθε ενέργεια, που να στηρίζεται αποκλειστικά στην προσβαλλόµενη πράξη απόρριψης του παραπάνω αιτήµατος της αιτούσας, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα την υποχρέωση αναχώρησής της από την Ελλάδα. (πρβλ. ΕΑ 57, 64/2000). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 4771/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Παράσχος Βαλδίρκας Από τα έγγραφα που προσκοµίζει ο αιτών και τα υπάρχοντα στο φάκελο στοιχεία προκύπτει ότι αυτός παραµένει, επί σειρά ετών στην Ελλάδα, έχει εργασία και µόνιµη κατοικία, ενώ έχει δηµιουργήσει κύκλο επαγγελµατικών και βιοτικών σχέσεων, η διακοπή των οποίων, ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης απέλασης, συνεπαγόµενης την άµεση αποµάκρυνσή του από τη χώρα, θα προκαλέσει σ αυτόν βλάβη δυσχερώς επανορθώσιµη σε 20

21 περίπτωση ευδοκίµησης της συναφούς αιτήσεως ακυρώσεως. Με τα δεδοµένα αυτά, λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την εκτίµηση του ικαστηρίου, δεν φαίνεται να συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι δηµόσιας τάξης που να επιβάλλουν την άµεση αποµάκρυνσή του από τη χώρα, δεδοµένου ότι ο αιτών αθωώθηκε για τα αναφερόµενα στην πράξη απέλασής του αδικήµατα για τα οποία είχε παραπεµφθεί, το ικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση αποδοχής της κρινόµενης αιτήσεως και αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 4527/2004 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Άννα Ατσαλάκη Εισηγήτρια: Αθηνά Κουνινιώτη Άρνηση ανανέωσης Ε ΤΟ, ανάκληση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση Ε ΤΟ, προθεσµία προς αναχώρηση, λόγω κατάθεσης πλαστού πιστοποιητικού γέννησης όπως γνωστοποιήθηκε από την Ιντερπόλ Αλβανίας και χρήση κλεµµένου διαβατηρίου, αθώωση για το τελευταίο αδίκηµα από το ποινικό δικαστήριο. Στάθµιση της βλάβης του αιτούντος, συνιστάµενη σε ανατροπή των βιοτικών, οικογενειακών και οικονοµικών σχέσεων που έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα (σύζυγος Ελληνίδας, απασχολείται ως οικοδόµος, καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος) και του είδους των λόγων δηµοσίου συµφέροντος, που αποτέλεσαν το έρεισµα για την έκδοση των προσβαλλόµενων πράξεων και οι οποίοι δεν συνδέονται µε ποινική καταδίκη αυτού. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 52/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη Απέλαση για παράβαση των άρθρων 217 (πλαστογραφία πιστοποιητικών) και 386 σε συνδυασµό µε 42 (απόπειρα απάτης) του Π.Κ. Στάθµιση της βλάβης του αιτούντος, συνιστάµενη στην απώλεια της εργασίας του και την αποµάκρυνσή του από το οικογενειακό του περιβάλλον (διαµένει νόµιµα στη χώρα επί σειρά ετών, έχει εργασία, µόνιµη κατοικία, ασφαλίζεται και υποβάλλει δηλώσεις 21

22 φορολογίας εισοδήµατος, ενώ στην Ελλάδα διαµένουν και οι γονείς του µε τα δύο αδέλφια του) µε τη σύλληψη και παραποµπή του για τα αδικήµατα που παραπάνω αναφέρονται και του γεγονότος ότι από τα στοιχεία του φακέλλου δεν προκύπτουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που να επιβάλλουν την άµεση αποµάκρυνσή του από τη χώρα. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6162/2004 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύσουσα: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγήτρια: Αθηνά Κουνινιώτη Απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης και ανάκλησης άδειας παραµονής λόγω καταδίκης του αιτούντος σε ποινή φυλάκισης 2 µηνών για παράβαση του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και απάτη (κατοχή µε σκοπό την πώληση 547 κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων CD). Ο αιτών προσκοµίζει στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι, εκτός από άδεια παραµονής, του είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια εργασίας, η οποία έχει ήδη ανανεωθεί έως , είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ, εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και κατοικεί σε µισθωµένο από τον ίδιο διαµέρισµα στην Αθήνα. Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται, ότι η αποµάκρυνση του αιτούντος από τη χώρα, η οποία θα επέλθει ως άµεση συνέπεια της άρνησης ανανέωσης και της ανάκλησης της άδειας παραµονής του, είναι δυνατόν να του προκαλέσει δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίµησης της αίτησης ακύρωσης, συνιστάµενη στην ανατροπή των βιοτικών σχέσεων που έχει δηµιουργήσει στην Ελλάδα τα τελευταία έτη. Συνεκτιµώντας τα παραπάνω το ικαστήριο και λαµβάνοντας υπόψη ότι, οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι αποτέλεσαν το έρεισµα για την έκδοση της προσβαλλόµενης απόφασης, σταθµιζόµενοι προς την προαναφερόµενη βλάβη, δεν παρίστανται, κατά την κρίση του, ενόψει του είδους του αδικήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο αιτών, σε τέτοιο βαθµό επιτακτικοί, ώστε να αποκλείουν την αποδοχή της κρινόµενης αίτησης. (ΕΑ ΣτΕ 673/2000) κρίνει ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση στην αίτηση ακύρωσης. Η αναστολή, πάντως, χορηγείται µε τον όρο ότι ο αιτών δεν θα υποπέσει σε νέο παράπτωµα κατά τη διάρκεια της χορηγούµενης αναστολής, επιφυλάσσεται δε 22

23 το ικαστήριο να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση, µετά από αίτηση της ιοίκησης, σε περίπτωση παράβασης από τον αιτούντα του εν λόγω όρου (ΕΑ ΣτΕ 673/2002,540/2002). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1572/2005 (21 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Στεφανία Γιαννούλη Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καραµπά-Πιερρουτσάκου 6. Προδήλως βάσιµη, αβάσιµη ή απαράδεκτη αίτηση ακύρωσης Από τα στοιχεία του φακέλου της ιοίκησης, προκύπτει ότι η παραπάνω προσφυγή της αιτούσας έγινε δεκτή από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µε την προσβαλλόµενη απόφασή του. Συνεπώς, προδήλως απαραδέκτως στρέφεται η αιτούσα κατά της ως άνω ευνοϊκής γι αυτήν απόφασης, η οποία θεωρείται συµπροσβαλλόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ.2, τελευταίο εδάφιο του προεδρικού διατάγµατος 18/1989, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να απορριφθεί τόσο η σχετική αίτηση ακύρωσης όσο και η κρινόµενη αίτηση αναστολής εκτέλεσης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 594/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Όπως προκύπτει από τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης, ο αιτών έχει ασκήσει κατά της προσβαλλόµενης πράξης απελάσεως την κατά νόµο προβλεπόµενη ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως είναι δικονοµικά επιτρεπτή µόνο κατά της εκδιδόµενης απόφασης του οργάνου αυτού επί της παραπάνω προσφυγής. Κατά συνέπεια, ο αιτών απαραδέκτως στρέφεται µε αίτηση ακυρώσεως κατά της παραπάνω απόφασης απέλασης, η οποία δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη µετά την κατ αυτής άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής (βλέπε Ε.Α ΣτΕ 796/2002). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 598/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής 23

24 Ο λόγος της ήδη ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης περί παραβίασης του δικαιώµατος ακρόασης του αιτούντος πριν από την έκδοση της προσβαλλόµενης απόφασης δεν εκτιµάται ως προδήλως βάσιµος, ειδικά δεδοµένου ότι του χορηγήθηκε προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων πριν από την έκδοση της απόφασης απέλασης, η δε προσβαλλόµενη απόφαση εκδόθηκε κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής του αιτούντος κατά της παραπάνω απόφασης απέλασης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 599/2005 (10 ο Τριµελές) Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής Κατά το χρόνο εκδόσεως της προσβαλλοµένης απελάσεως, ο αιτών διέµενε νοµίµως στη χώρα αφού δεν είχε λήξει η ισχύς της κατεχόµενης απ αυτόν προσωρινής άδειας παραµονής καθόσον αυτή παρατάθηκε, εν τω µεταξύ, αναδροµικώς, βάσει των διατάξεων του εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3242/2004, αυτοδικαίως µέχρι την και, εποµένως, η αιτιολογία της προσβαλλοµένης πράξεως, συνισταµένη αποκλειστικώς στο ότι ο αιτών στερείτο νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής στη χώρα, κατέστη πλέον µη νόµιµη. Για το λόγο αυτό, η αίτηση ακυρώσεως κατά της προσβαλλοµένης πράξεως παρίσταται, κατά την κρίση του ικαστηρίου ως συµβουλίου, ως προδήλως βάσιµη και συνεπώς πρέπει, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 52 του Π.. 18/1989, να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλοµένης πράξεως. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 380/2005 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγήτρια: Ευαγγελία Ρούτουλα Οι προβαλλόµενοι µε την αίτηση ακυρώσεως λόγοι που αφορούν παράβαση νόµου, δεν εκτιµώνται ως προδήλως βάσιµοι, τούτο, διότι αφενός η προσβαλλόµενη πράξη είναι αιτιολογηµένη, αφετέρου δεν συντρέχει περίπτωση 24

25 παραβίασης του δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης της αιτούσας, εφόσον η προσβαλλόµενη εκδόθηκε µε βάση αντικειµενικά στοιχεία και χωρίς να αποδίδεται στην αιτούσα επίµεµπτη συµπεριφορά, ώστε να απαιτείται να κληθεί να παράσχει εξηγήσεις πριν την έκδοσή της. Ακόµα, η λήψη υπόψη των πραγµατικών περιστατικών και η εκτίµησή τους από τα όργανα της ιοίκησης εκφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου, ενώ και ο λόγος που αφορά την παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου προβάλλεται αορίστως. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 2813/2004 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζουρνατζής οθέντος όµως, ότι η αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε εκπροθέσµως χωρίς να προβάλλεται κανένας λόγος ανώτερης βίας που να δικαιολογεί τούτο (πρβλ.στε 3445/1984, 4403/1983), η εν λόγω αίτηση ακύρωσης, προεχόντως, για το λόγο αυτό, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Περαιτέρω, η ίδια αίτηση ακύρωσης είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη και για το λόγο ότι η προσβαλλόµενη αρνητική απόφαση αφορά δεύτερη ενδικοφανή προσφυγή του αιτούντος κατά της ίδιας πράξης, ενώ, δεν µπορεί να θεωρηθεί συµπροσβαλλόµενη αυτής η Φ /242858/ απόφαση του ως άνω Γενικού Γραµµατέα, εφόσον αφ' ενός µεν η απορριπτική αυτή απόφαση αφορά την πρώτη ενδικοφανή προσφυγή του αιτούντος, αφ' ετέρου δε µε την εν λόγω αίτηση ακύρωσης δεν προβάλλεται κανένας λόγος κατά της νοµιµότητας της συγκεκριµένης ρητής αρνητικής απόφασης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 5620/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη εν παρίσταται ως προδήλως βάσιµος ο λόγος ακυρώσεως µε τον οποίο προβάλλεται ότι µη νοµίµως εξεδόθη η προσβαλλοµένη πράξη χωρίς να κληθεί ο αιτών σε ακρόαση πριν την έκδοσή της, αν και η πράξη ήταν βλαπτική γι 25

26 αυτόν, γιατί πέραν του ότι αυτή εκδόθηκε µετά από αίτηση του εν λόγω αλλοδαπού, η εγγραφή του στον κατάλογο ανεπιθυµήτων στηρίζεται σε αντικειµενικά δεδοµένα, δηλαδή στην έκδοση σε βάρος του απόφασης διοικητικής απέλασης (πρβλ. ΣτΕ 398, 401, 2054/2003 κ.ά.). Εξάλλου, οι επικαλούµενες από τον αιτούντα διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 περ. β,του ν. 2910/2001, που πρέπει να ερµηνεύονται υπό το πρίσµα των άρθρων 9 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Συντάγµατος, καθώς και υπό το πρίσµα των διατάξεων του άρθρου 8 της Συµβάσεως της Ρώµης προβλέπουν εξαίρεση από την απαγόρευση απέλασης αλλοδαπού (γονέα ανηλίκου ελληνικής ιθαγενείας ή που έχει συνάψει γάµο µε ηµεδαπό), στην περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός κρίνεται από την ιοίκηση ως επικίνδυνος για την δηµόσια ασφάλεια, όπως νοµίµως κρίθηκε εν προκειµένω ο αιτών, λόγω της τελεσίδικης ποινικής καταδίκης του για το ανωτέρω αδίκηµα. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6022/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Φίλιππος Αρµαανίδης 7. Έκταση εξουσίας του ικαστηρίου Υπό το δεδοµένο, ότι ο αιτών, ως δεν αµφισβητείται, ουδέποτε είχε αποκτήσει νόµιµο τίτλο (άδεια) παραµονής στη χώρα, δεν συντρέχει, εν προκειµένω κατά την κρίση του Συµβουλίου, περίπτωση χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόµενης πράξεως απελάσεως και µάλιστα ανεξαρτήτως της εκ της εκτελέσεως αυτής βλάβης του αιτούντος διότι τούτο θα ισοδυναµούσε στην περίπτωση αυτή, προς το πρώτο από το Συµβούλιο, µε χορήγηση άδειας παραµονής και δηµιουργία νέας πραγµατικής καταστάσεως, κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση αυτού στα έργα της ιοικήσεως (βλ. Ε.Α. 521/2002, 303, 302/2002). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 34/2005 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα και Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Κέκη (βλ. όµοια 37/2005) 26

27 εδοµένου, ότι ο αιτών απελάθηκε, ήδη, από την Ελλάδα, η δε αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης αποσκοπεί µόνο στη διατήρηση υφιστάµενης πραγµατικής κατάστασης και όχι στη δηµιουργία νέας, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόµενων διοικητικών πράξεων µε τις οποίες αποφασίστηκε η απέλασή του (πρβλ. ΕΑΣτΕ 574/2002), λαµβανοµένου µάλιστα υπ' όψη και του ότι ο αιτών, ως δεν αµφισβητείται, ουδέποτε είχε αποκτήσει νόµιµο τίτλο (άδεια) παραµονής στη Χώρα, αντιθέτως δε τούτο θα ισοδυναµούσε µε χορήγηση το πρώτον από το ικαστήριο άδειας παραµονής στον αιτούντα και δηµιουργία νέας πραγµατικής κατάστασης, κατ' ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στα έργα της ιοίκησης (ΕΑνΣτΕ 302, 303, 470, 521/2002). ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 5180/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγήτρια: Μαρία ραζιώτη Απέλαση για παράνοµη παραµονή στη Χώρα ενώ βρέθηκε να είναι καταχωρηµένος στο σύστηµα πληροφοριών SCHENGEN από τις Ιταλικές Αρχές ως ανεπιθύµητος αλλοδαπός. εδοµένου, όµως, ότι ο αιτών, ουδέποτε είχε αποκτήσει νόµιµο τίτλο (άδεια) παραµονής στη Χώρα, ούτε προκύπτει ότι είχε υποβάλει σχετικό αίτηµα, δεν συντρέχει περίπτωση χορήγησης αναστολής εκτέλεσης, και µάλιστα ανεξάρτητα από την επελθούσα στον αιτούντα λόγω της εκτελέσεως αυτών βλάβης, γιατί αυτό θα ισοδυναµούσε µε χορήγηση το πρώτον από το ικαστήριο άδειας παραµονής και δηµιουργία νέας πραγµατικής κατάστασης, κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στα έργα της ιοίκησης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3709/2004 (23 ο Τριµελές) Εισηγητής: Παράσχος Βαλδίρκας Απέλαση µε αιτιολογία την έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής. Με το δεδοµένο, όµως, ότι, ο αιτών ουδέποτε είχε αποκτήσει νόµιµο τίτλο (άδεια 27

28 παραµονής) στη χώρα, ενώ η αίτησή του για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου κατατέθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο της έκδοσης της πράξης απέλασής του, συνεπώς δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα αυτής, ούτε δηµιουργεί υποχρέωση αναστολής εκτέλεσής της, δε συντρέχει περίπτωση χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης και µάλιστα ανεξαρτήτως της από την εκτέλεση βλάβης του αιτούντος -, διότι αυτό θα ισοδυναµούσε µε χορήγηση το πρώτον από το ικαστήριο άδειας παραµονής και δηµιουργία νέας πραγµατικής κατάστασης, κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στο έργο της ιοίκησης. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6160/2004 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγήτρια: Αθηνά Κουνινιώτη Απέλαση µε αιτιολογία τη λάθρα είσοδό του αιτούντος και την έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής του στη χώρα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η αναστολή εκτελέσεως διοικητικής πράξης αποσκοπεί µόνο στη διατήρηση υφιστάµενης πραγµατικής κατάστασης και όχι στη δηµιουργία νέας, ενώ ο αιτών, όπως δεν αµφισβητείται, ουδέποτε είχε αποκτήσει νόµιµο τίτλο (άδεια παραµονής) στη χώρα, το ικαστήριο κρίνει ότι δε συντρέχει περίπτωση χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης και µάλιστα ανεξαρτήτως της από την εκτέλεση βλάβης του - διότι αυτό θα ισοδυναµούσε µε χορήγηση το πρώτον από το ικαστήριο άδειας παραµονής και δηµιουργία νέας πραγµατικής κατάστασης, κατ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ικαστηρίου στο έργο της ιοίκησης. Εξάλλου, η από τον αιτούντα κατατεθείσα αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραµονής του άρθρου 37 παρ. 4 του ν. 2910/2001 δε συνιστά νόµιµο τίτλο παραµονής του στη χώρα, ενώ η παράνοµη είσοδός του και η έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων για την παραµονή του, συνιστούν αυτοτελείς λόγους δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την εκτέλεση της πράξης απέλασής του. Περαιτέρω η άσκηση από τον αιτούντα αίτησης ακύρωσης κατά της προσβαλλόµενης πράξης και η ανάγκη υποστήριξής της, δεν κωλύει την απέλασή του σε εκτέλεση σχετικής απόφασης 28

29 της αρµόδιας διοικητικής αρχής, ενόψει του ότι ο αιτών µπορεί να επιτύχει αποτελεσµατική δικαστική προστασία µε ενέργειες είτε του ίδιου, που θα µπορούσε να ζητήσει ειδική άδεια εισόδου στη χώρα για τις ανάγκες της σχετικής δίκης, είτε πληρεξουσίου του. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6161/2004 (10 ο Τριµελές) Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Κέκη Εισηγήτρια: Αθηνά Κουνινιώτη (βλ. όµως και την 3716/2004 Τµήµα: 23 ο Τριµελές,, Εισηγητής: Παράσχος Βαλδίρκας, όπου χορηγείται αναστολή λόγω βλάβης του αιτούντος, συνιστάµενη σε ανατροπή των βιοτικών και οικονοµικών του σχέσεων και στην αποµάκρυνση από το οικογενειακό του περιβάλλον). 29

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Στην προκειµένη περίπτωση, εκδούσα την προσβαλλόµενη πράξη αρχή είναι ο εδρεύων στις Σέρρες Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011).

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011). ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 13 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 4 Ιουλίου 2011, µε δικαστές τους : Νικόλαο ιακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών.., Ανδριανή Πασσά και Αγγελική Λαϊνιώτη - Εισηγήτρια, Εφέτες..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Μια (Ι) φωτογραφία 2. Υπεύθυνη Λήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται από το ΙΚΑ). 3. Στοιχείο από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05 ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010;

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Παρακάτω επιχειρείται µια διερεύνηση των συνεπειών εφαρµογής πρωτίστως του Ν.3838/2010, αλλά και άλλων ρυθµίσεων µεταναστευτικού ενδιαφέροντος της τελευταίας περιόδου, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου... ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...έργων» (605608) Άρθρο πρώτο Σα άρθρα 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό ενημερωτικό σημείωμα (Ζητήματα στρατολογικής νομοθεσίας) Αναφορικά με τα ζητήματα που θέσατε υπόψη μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Νομικό ενημερωτικό σημείωμα (Ζητήματα στρατολογικής νομοθεσίας) Αναφορικά με τα ζητήματα που θέσατε υπόψη μας, σας επισημαίνουμε τα εξής: Προς: κ. Π. Ηπειρώτη Από: Σωκράτη Προβατά Νομικό ενημερωτικό σημείωμα (Ζητήματα στρατολογικής νομοθεσίας) Θεσσαλονίκη, 21.10.2008 Αξιότιμε κ. Ηπειρώτη, Αναφορικά με τα ζητήματα που θέσατε υπόψη μας, σας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα ακρόασης, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο απέλασης αλλοδαπού τρίτης χώρας, κατ εφαρμογή του άρ. 76 ν. 3386/2005 (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Υπόθεση Μουσείου Ακρόπολης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3280/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 253/2013

Αριθμός απόφασης: 253/2013 652 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αριθμός απόφασης: 253/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ Δικαστές: Καλλιρρόη Σαφαρίκα, Ευθυμία Χριστοδουλοπούλου (Εισηγήτρια),

Διαβάστε περισσότερα