Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο"

Transcript

1 Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο

2 Γιακειμενικόηηηα Γιαλογικόηηηα Δηαθεηκεληθόηεηα: Oη πνιιαπινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο έλα ινγνηερληθό θείκελν ζπλαπαξηίδεηαη από άιια θείκελα, κε εκθαλείο ή ζπγθαιπκκέλεο παξαπνκπέο θαη κλείεο ζε απηά. [ ] (J. Kristeva) Kάζε θείκελν είλαη νπζηαζηηθά δηαθείκελν, δειαδή ν ηόπνο όπνπ δηαζηαπξώλνληαη ακέηξεηα άιια θείκελα θαη πνπ πθίζηαηαη κόλν ράξε ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα άιια θείκελα. (Abrams, 1957) 2

3 Γιακειμενικόηηηα Γιαλογικόηηηα Bakhtin:Tν ππνθείκελν, ην εγώ, δελ είλαη απζύπαξθην, αιιά κπνξεί λα νξηζηεί κόλν κέζα από ηνλ δηάινγν κε άιια ππνθείκελα δελ είλαη ύπαξμε κνλαρηθή αιιά δηαινγηθή. πλεπώο ην ζηνηρείν πνπ ζπγθξνηεί ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη ε έλλνηα ηεο δηαινγηθόηεηαο. (Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 2007) 3

4 Ζ δηαθεηκεληθόηεηα εηζάγεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε κέζνδν ηεο ζπλεμέηαζεο /ζύγθξηζεο /αληηπαξαβνιήο ησλ θεηκέλσλ. Αληί δειαδή λα δηδάζθεηαη κεκνλσκέλα θάζε ινγνηερληθό θείκελν θαη κεηά λα εγθαηαιείπεηαη νξηζηηθά γηα ράξε ηνπ επόκελνπ, ηώξα δεκηνπξγνύληαη «ηζηνί θεηκέλσλ» γύξσ από έλα θνηλό ζέκα-ζύλδεζκν. Ζ ζπλεμέηαζε εκπιέθεη ινγνηερληθά θείκελα νκνεηδή ή άιινπ γέλνπο (πνηήκαηα, πεδνγξαθήκαηα), ζύγρξνλα, παιαηόηεξα θαη μέλα αιιά θαη άιιεο κνξθέο ηέρλεο (θηλεκαηνγξάθν, κνπζηθή, εηθαζηηθέο ηέρλεο). 4

5 Η διακειμενικόηηηα ζηο Ππόγπαμμα ποςδών Κογοηεσνίαρ (Γςμναζίος, Πποδημοηικήρ και Γημοηικού) 2011 και εξήρ Με ηνλ ηξόπν απηό αλαδεηθλύνληαη: ε δηαθεηκεληθόηεηα: ε «ζπλνκηιία» ησλ θεηκέλσλ -θαη γεληθά ησλ ηερλώλ- γύξσ από ηνλ ίδην ζεκαηηθό άμνλα ή ζύλδεζκν ε ηζηορηθόηεηα: ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ζεκάησλ θαη ηξόπσλ ηεο ινγνηερληθήο, θαη επξύηεξα ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ηόπνπο θαη επνρέο ε δηαζεκαηηθόηεηα: ε πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ γίλεηαη ζε δηαζεκαηηθή δηαζηαύξσζε κε άιια αλζξσπνγλσζηηθά αληηθείκελα (ηελ Ηζηνξία, ηελ Φπρνινγία, ηελ Αγσγή ηνπ πνιίηε θ.ν.θ.) θαη, ηδίσο, κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (εηθαζηηθέο ηέρλεο, κνπζηθή, ζέαηξν, ζηλεκά θιπ.) 5

6 Σπλαλάγλσζε ζην Π..Λ. δελ ζεκαίλεη, απιώο, λα δηαβάδνπκε δύν-δύν ηα θείκελα θαη λα ηα αληηκεησπίδνπκε ην έλα σο «βαζηθό» θαη ην άιιν σο «παξάιιειν». Όια ηα θείκελα είλαη ηζνβαξή. Ζ ζπλαλάγλσζε/ζύγθξηζε ησλ θεηκέλσλ δελ είλαη απηνζθνπόο, αιιά κηα κέζνδνο κε ζηόρν λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνλ δηάινγν κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ, κε άιια ιόγηα, ηηο πνηθίιεο όςεηο θαη δηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ παξέρνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα. 6

7 Η διακειμενικόηηηα ζηο Ππόγπαμμα ποςδών Κογοηεσνίαρ (Γςμναζίος, Πποδημοηικήρ και Γημοηικού) 2011 και εξήρ Γύν εύιεπηα θείκελα κηθξήο έθηαζεο κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ ηαπηόρξνλα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλεμεηαζηνύλ ηαπηόρξνλα: π.ρ. ηα ρατθνύ. ηε ζπλαλάγλσζε όκσο εθηελώλ πεδώλ π.ρ. «Όλεηξν ζην θύκα» ηνπ Παπαδηακάληε θαη Ο πεηεηλόο ηνπ Βιαρνγηάλλε ζπλήζσο πξνεγείηαη κηα πξώηε επεμεξγαζία ησλ βαζηθώλ (κόλν) πηπρώλ (γισζζηθή εμνκάιπλζε, πεξηερόκελν) ηνπ θάζε θεηκέλνπ μερσξηζηά πξηλ αθνινπζήζεη ε ζπλεμέηαζή ηνπο. 7

8 Γ Γςμναζίος, Σα όπλα ηηρ ποίηζηρ Οικοςμενικέρ αξίερ και λογοηεσνία Πξόηαζε ζπλαλάγλσζεο: Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο, «Σα όπια» Μίιηνο αρηνύξεο, «Σα δώξα» Άλλα Αρκάηνβα, «Ρέθβηεκ» 8

9 Μικηθόπορ Βπεηηάκορ, «Σα όπλα» Δελ εγθαηέιεηςα νύηε ζηηγκή ην εξγαζηήξη κνπ όπνπ θηηάρλσ ηα όπια, εθηειώληαο παξαγγειηέο πνπ ιαβαίλσ από ηελ εηξήλε. πιινγηέκαη πσο όια ηα κπξκήγθηα ηεο γεο έρνπλ θαξδηά θαη θηηάρλσ εθηά ρξσκάησλ ινπινύδηα. Καηαμίσζε, Κύξηε, ηα ρέξηα κνπ, επιόγεζε λ απμαίλνπλ ηα όπια κνπ. Ο ζηξαηόο κνπ. 9

10 Λίληορ ασηούπηρ, «Σα δώπα» [ ] ήκεξα γνλαηίδσ ζην πεδνδξόκην θαξθώλσ πάλσ ζηηο πιάθεο ηα γπκλά άζπξα πνδάξηα ησλ πεξαζηηθώλ είλαη όινη ηνπο δαθξπζκέλνη όκσο θαλείο δελ ηξνκάδεη [ ] Δύν άλζξσπνη ςηζπξίδνπλ ηη θάλεη ηελ θαξδηά καο θαξθώλεη; λαη ηελ θαξδηά καο θαξθώλεη ώζηε ινηπόλ είλαη πνηεηήο 10

11 Άννα Ασμάηοβα, «Ρέκβιεμ» ΑΝΣΘ ΠΡΟΛΟΓΟΤ ηα θνβεξά ρξόληα ηεο γηεδόθζηλα, πέξαζα δεθαεπηά κήλεο πεξηκέλνληαο ζηελ νπξά, κπξνζηά ζηηο θπιαθέο ηνπ Λέληλγθξαλη. Μηα κέξα, θάπνηνο κε «αλαγλώξηζε». Σόηε, κηα γπλαίθα πνπ ζηεθόηαλ πίζσ κνπ θαη δελ είρε αθνύζεη βέβαηα πνηέ ηεο η όλνκά κνπ, μύπλεζε απ ηελ άθακπηε λάξθε όπνπ πέθηακε όινη καο θαη κε ξώηεζε κε ηα κειαληαζκέλα ρείιε ηεο, ςηζπξίδνληαο ζθύβνληαο ζη απηί κνπ (εθεί όινη κίιαγαλ ςηζπξηζηά): Κη απηό, κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε; Κη εγώ ηεο είπα: Μπνξώ. Σόηε, θάηη ζαλ ρακόγειν γιίζηξεζε πάλσ ζ απηό πνπ ήηαλ θάπνηε ην πξόζσπό ηεο. 1ε Απξηιίνπ 1957, Λέληλγθξαλη 11

12 Γ Γςμναζίος, Σα όπλα ηηρ ποίηζηρ Οικοςμενικέρ αξίερ και λογοηεσνία Ωο πξνο ην αμηαθό πεξηερόκελν Ο ξόινο θαη ην ρξένο ηνπ πνηεηή ζηελ θνηλσλία από ηελ νπνία αληιεί δύλακε, έκπλεπζε θαη ζηήξημε θαη γηα ηελ νπνία αζθεί ην έξγν ηνπ Ζ «απνζηνιή» ηεο πνίεζεο ζε δύζθνινπο θαηξνύο Σα κέζα ηνπ πνηεηή: όπια, ζηξαηόο, ζθπξί 12

13 Γ Γςμναζίος, Σα όπλα ηηρ ποίηζηρ Οικοςμενικέρ αξίερ και λογοηεσνία Ωο πξνο ηνλ ινγνηερληθό γξακκαηηζκό Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο: ζηνηρεία κνξθήο θαη πνηεηηθνύ ιεμηινγίνπ Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδόκνξθνπ πνηήκαηνο Ζ κεηαθνξηθή γιώζζα ηεο πνίεζεο θαη ε ρξήζε ησλ πνηεηηθώλ ζπκβόισλ 13

14 «Τοσ νεκρού αδερθού», Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α Λυκείου Γιακειμενικόηηηα: εθαπμογή ζηο Κύκειο 14

15 «Σος νεκπού αδεπθού» Πξνεγείηαη ε επεμεξγαζία ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη επηζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ από άπνςε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ: Ηζηνξηθν-γξακκαηνινγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ Ζ παξαινγή σο θεηκεληθό είδνο Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο: αλσλπκία, πξνθνξηθή δηάδνζε, άξξεθηε ζρέζε πνίεζεο θαη κνπζηθήο Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ζηελ ηερλνηξνπία θαη ηε ζεκαηνινγία 15

16 «Σος νεκπού αδεπθού» Σν κπζνινγηθό ππόβαζξν ηνπ πνηήκαηνο ηνηρεία δνκήο ηνπ ηξαγνπδηνύ ηνηρεία αθεγεκαηηθήο ηερληθήο (γξακκηθή αθήγεζε, επηβξάδπλζε, επηηάρπλζε γνξγόο θαη ππθλόο ιόγνο ιηηόηεηα, δξακαηηθόηεηα-ζεαηξηθόηεηα θ.ά.) ηνηρεία πνηεηηθήο ηερληθήο (πξνζσπνπνίεζε, επίθιεζε, παξνκνίσζε, κεηαθνξά, ζύκβνια) Πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία (νη δεζκνί ηεο νηθνγέλεηαο, ν ζεζκόο ηνπ γάκνπ, ε μεληηεηά, ε δύλακε όξθνπ θαη ηεο θαηάξαο θ.ά.) 16

17 «Σος νεκπού αδεπθού» ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ Νέσλ Διιεληθώλ ηεο Α Λπθείνπ πξνηείλεηαη ε ζπλεμέηαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ κε άιια δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ. ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ηνλίδεηαη όηη ζεκαηνινγηθά ην ηξαγνύδη έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ αξραίν κύζν ηνπ Άδσλε θαη αλαθέξνληαη έμη θείκελα, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα δηδαρηνύλ σο παξάιιεια: 17

18 Σα παπάλληλα κείμενα «Ζ κπαιάληα ηεο Λενλώξαο», Δπξώπε «Σεο λύθεο πνπ θαθνπάζεζε», Διιάδα «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ», Κύπξνο «Κσλζηαληήο θαη Γνθίλα», Αιβαλία «Λαδάξ θαη Πεηθάλα», Βνπιγαξία «Ζ θόξε θαη η αδέξθηα ηεο», εξβία 18

19 Σα παπάλληλα κείμενα Ζ κέζνδνο ηεο αλάγλσζεο ησλ παξάιιεισλ θεηκέλσλ κεηά ηελ εκβάζπλζε ηνπ «θύξηνπ» θεηκέλνπ απνηειεί έλδεημε όηη νη θηιόινγνη ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ επηρεηξνύλ λα αλνίμνπλ έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζην «δηδαθηέν» θαη ηα δηαθείκελά ηνπ. Σα παξάιιεια θείκελα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα ηζρπξό παηδαγσγηθό εξγαιείν πνπ ζα κπνξνύζε λα θσηίζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο λνεκαηνδόηεζεο ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ, γη απηό ζπζηήλεηαη λα αθηεξώλεηαη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπο. 19

20 Πποηεινόμενα παπάλληλα κείμενα Γηνλύζηνο νισκόο, «Κξεηηθόο» Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο, «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ» Ηζίδσξνο Ενπξγόο, ηε ζθηά ηεο πεηαινύδαο 20

21 Γ. ολωμόρ, «Ιπηηικόρ», 19 Πηζηέςεηε π ό,ηη ζα πσ είλ αθξηβή αιήζεηα, Μα ηεο πνιιέο ιαβσκαηηέο πνπ κόθαγαλ ηα ζηήζηα, Μα ηνπο ζπληξόθνπο πόπεζαλ ζηελ Κξήηε πνιεκώληαο, Μα ηελ ςπρή πνπ κ έθαςε ηνλ θόζκν απαξαηώληαο. (Λάιεζε, Σάιπηγγα! θη εγώ ηο ζάβαλο ηηλάδω, Καη ζρίδσ δξόκν θαη ηο αρλνύο αλαζηεκέλνπο θξάδσ: «Μελ είδεηε ηελ νκνξθηά πνπ ηελ Κνηιάδα αγηάδεη; Πέζηε, λα ηδείηε ην θαιό εζείο θη ό,ηη ζαο κνηάδεη. Καπλόο δε κέλεη από ηε γε ληνο νπξαλόο εγίλε. αλ πξώηα εγώ ηελ αγαπώ θαη ζα θξηζώ κ απηήλε. 21

22 Κσζηαληήο Κξεηηθόο Σα δύν θείκελα ζπλδηαιέγνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηε κνξθή: «ε γεο αλαηαξάρηεθε θη ν Κσζηαληήο εβγήθε». «Λάιεζε, άιπηγγα! θη εγώ ην ζάβαλν ηηλάδσ». Ζ θαηάξα θαη ε ζάιπηγγα δεκηνπξγνύλ κηα αίζζεζε πςεινύ δένπο. Τπό ηνλ ήρν ηνπο νη ηξαγηθέο θηγνύξεο ησλ εξώσλ αλαγθάδνληαη λα θιείζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο κε ηε δσή, κεηά ζάλαηνλ: ν Κσζηαληήο είλαη ν λεθξόο πνπ αλαζηαίλεηαη, ν δσληαλόο-λεθξόο Κξεηηθόο εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα απνθαηαζηήζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ ηελ ώξα ηεο Σειηθήο Κξίζεο. 22

23 Ιςπιάκορ Χαπαλαμπίδηρ, «ηα ζηέθανα ηηρ κόπηρ ηος» Ο αγλννύκελνο παηέξαο παξεπξίζθεηαη ζην γάκν ηεο θόξεο ηνπ κε δηπιή ππόζηαζε: δσληαλόο-λεθξόο. «Ζ αλζξσπνθάλεηα ηνπ λεθξνύ ππεξβαίλεη ην ηζηνξηθό πεξίγξακκα δίλνληάο ηνπ κπζηθό πεξηερόκελν. [ ] Δπάλσ ζηνλ θακβά ηνπ πνηήκαηνο πθαίλνληαη πνιιά δεκνηηθά ηξαγνύδηα καο», ζύκθσλα κε απηνζρόιην ηνπ πνηεηή. 23

24 Θζίδωπορ Ζοςπγόρ, Σηη ζκιά ηης πεηαλούδας «[ ] νύζνπξν έγηλε κε ηνλ εξρνκό ηνπο, δελ ηνλ πεξίκελαλ λπρηηάηηθα ηνλ Κσζηαληή. [ ] Κσζηαληή, ηη αζηεία είλαη απηά; θώλαμε ζηελ αξρή, πηζσπάηεζε ύζηεξα ιίγν ηξνκαγκέλε θη έπηαζαλ ηα δάρηπιά ηεο λα ζθίγγνπλ ιίγν ηελ πνδηά. Δελ είλαη αζηείο, κάηθα, ζ ηελ έθερα! Άργεζα! Όκως ηελ έθερα! ε θσλή ηνπ ήηαλ ήξεκε θαζώο ηα βήκαηά ηνπ αθνινπζνύζαλ πίζσ απ ηε ιεπθνληπκέλε. Η κάηθα πήγε πίζσ μαλά κηζό κέηξν. Σελ έβιεπε πνπ εξρόηαλ, ε δηθηά ηεο Ζώηθα, γπλαίθα ηώξα ηνπ θεγγαξηνύ. θίρηεθαλ κε δύλακε ζαλ εξσηεπκέλα ζεξία. Άζπρο θόρεκα από ηαθηά θαη καύρο τωρηάηηθο θοσζηάλη, καιιηά, ιόγηα, δάθρσα, οη κσρωδηές ηοσς, όια καδί! Κύιεζαλ θάηω ζηο τώκα κε θωλές ηρσθερές.» 24

25 Ιζίδωρος Ζοσργός, Σηη ζκιά ηης πεηαλούδας Ζ θόξε, Εώηθα, έρεη εγθαηαιείςεη αλαγθαζηηθά ην ρσξηό ηεο, ην Βειβεληό, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βηαηνηήησλ πνπ δηεπξάρζεζαλ ελαληίνλ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ ηεο Μαθεδνλίαο ζηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο. Ο Κσζηαληήο είλαη ν κνλαδηθόο αδεξθόο πνπ επέδεζε θαη ηελ αλαδεηνύζε επίκνλα γηα πνιιά ρξόληα. ην πην πάλσ απόζπαζκα νδεγεί ηελ αδεξθή ζηε κεηέξα ηνπο, πνπ σο ηόηε αγλννύζε ηελ ηύρε ηεο. 25

26 Γενική θεώπηζη ηος ηπαγοςδιού με ηα πποηεινόμενα παπάλληλα κείμενα 26

27 Ωρ ππορ ηο αξιακό πεπιεσόμενο Ζ δύλακε ηνπ έξσηα/ηεο αγάπεο (κεηξηθή-παηξηθήεξσηηθή) θαη πώο ππεξβαίλεη ηνλ ζάλαην Ο απνρσξηζκόο από ηελ παηξίδα θαη ηα αγαπεκέλα πξόζσπα (μεληηεηά, απνρσξηζκόο, απξνζδόθεηνο ζάλαηνο, πόιεκνο, αζζέλεηα) Ο ξόινο ηεο θύζεο πνπ απνηειεί ερζξό αιιά θαη ζύκκαρν ηνπ αλζξώπνπ Ο θόζκνο ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη ε αλάκημή ηνπ κε ην ππεξθπζηθό ζηνηρείν 27

28 Ωρ ππορ ηον λογοηεσνικό γπαμμαηιζμό Η κεηξηθή κνξθή ησλ πνηεκάησλ: «Σνπ λεθξνύ αδεξθνύ»: ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο, ρσξίδεηαη ζε δύν εκηζηίρηα, ρσξίο νκνηνθαηαιεμία. «Κξεηηθόο»: ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία πνπ παξαπέκπεη ζηελ θιαζηθή θξεηηθή ζηηρνπξγία. «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ»: αλαγλσξίζηκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεσηεξηθήο πνίεζεο, ειεύζεξνο, ξπζκηθόο ζηίρνο. Κνηλό ζηνηρείν ε αθεγεκαηηθόηεηα, ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε παξαδνζηαθνύ ή λεσηεξηθνύ ζηίρνπ. 28

29 Ωρ ππορ ηον λογοηεσνικό γπαμμαηιζμό Βαζηθέο δηαθνξέο παξαδνζηαθήο θαη λεσηεξηθήο πνίεζεο ζε επίπεδν κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ Ζ αλάδεημε ηνπ δεκηνπξγνύ θάζε θεηκέλνπ (αλώλπκνο, επώλπκνο) Σν γξακκαηνινγηθό είδνο ηεο πεδνγξαθίαο: ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα 29

30 Η κέζνδνο ηεο ζπλεμέηαζεο/παξάιιεισλ θεηκέλσλ ζπκβάιιεη: ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθόηεηαο ησλ ινγνηερληθώλ εηδώλ θαη ηξόπσλ ζηνλ άμνλα παιαηό / ζύγρξνλν, ιατθόαλώλπκν / επώλπκν-«έληερλν», εγρώξην / μέλν ζηνλ ινγνηερληθό γξακκαηηζκό ησλ καζεηώλ θαζώο κέζα από απηόλ αλαδεηθλύνληαη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ ινγνηερληθνύ ύθνπο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηε ινγνηερλία κε άιιεο ηέρλεο αιιά θαη ηε δηαθνξά ηεο απ απηέο κέζα από ηε ζπλνκηιία ησλ θεηκέλσλ αλαπηύζζεηαη θαη ε ζπλνκηιία ησλ αλζξώπσλ: νη καζεηέο απνθηνύλ θνπιηνύξα δηαιόγνπ θαη ζεβαζκνύ ηεο άιιεο άπνςεο 30

31 Βιβλιογπαθία Πξόγξακκα πνπδώλ Λνγνηερλίαο, Ο ιόγνο αλάγθε ηεο ςπρήο, Κείκελα Λνγνηερλίαο Γ Γπκλαζίνπ, ΤΠΠ, ΠΗ, ΤΑΠ, Λεπθσζία 2014 Ο ιόγνο αλάγθε ηεο ςπρήο, Κείκελα Λνγνηερλίαο Γ Γπκλαζίνπ, Βηβιίν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ΤΠΠ, ΠΗ, ΤΑΠ, Λεπθσζία 2014 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Α ηεύρνο, Α Γεληθνύ Λπθείνπ, ΗΣΤΔ «Γηόθαληνο», 2012 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Α ηεύρνο, Α Γεληθνύ Λπθείνπ, Βηβιίν θαζεγεηή, ΗΣΤΔ «Γηόθαληνο», 2012 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Γ ηεύρνο, Γ Γεληθνύ Λπθείνπ, ΗΣΤΔ «Γηόθαληνο», 2012 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Γ ηεύρνο, Γ Γεληθνύ Λπθείνπ, Βηβιίν θαζεγεηή, ΗΣΤΔ «Γηόθαληνο», 2012 Γηνλύζηνο νισκόο, «Κξεηηθόο», Πνηήκαηα, Δπηκέιεηα εκεηώζεηο Λίλνπ Πνιίηε, Ίθαξνο, Αζήλα 1948, ζζ Ηζίδσξνο Ενπξγόο, ηε ζθηά ηεο πεηαινύδαο, Παηάθεο, Αζήλα 2004 Δηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο ζηε Μέζε Εθπαίδεπζε, Αληηθξίδνληαο ην λέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα, Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ, ΤΠΠ, ΠΗ, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, Λεπθσζία 2012 Δηαβάδνληαο ινγνηερλία ζην ζρνιείν. Μηα λέα πξόηαζε δηδαζθαιίαο, επηκ. Β. Απνζηνιίδνπ - Δ. Υνληνιίδνπ - Β. Καπιάλε, Σππσζήησ / Γηώξγνο Γαξδαλόο, Αζήλα 2000 Λνγνηερλία θαη Εθπαίδεπζε, επηκ. Β. Απνζηνιίδνπ - Δ. Υνληνιίδνπ, Σππσζήησ / Γηώξγνο Γαξδαλόο, Αζήλα 1999 M.H. Abrams, Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξσλ, Θεσξία, ηζηνξία, θξηηηθή ινγνηερλίαο, κηθξ. Γηάλλα Γειεβνξηά, νθία Υαηδεησαλλίδνπ, Παηάθεο, Αζήλα 2005 Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Πξόζσπα έξγα ξεύκαηα όξνη, ζπιινγηθό έξγν, Παηάθεο, Αζήλα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Α Λςκείος Θεμαηική ενόηηηα:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Α1. Σεκαληηθή επηξξνή από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη απνηειεί ν ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο κε ην νινθιεξσκέλν λόεκα, δειαδή «απεξηηζκέλνο»,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09. Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης

Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09. Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09 Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης Η. Βηογραθηθό εκείωκα Ο Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. πνύδαζε Ηαηξηθή ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο nasav@geitonas-school.gr 2 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2009

Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2009 www.doe.gr ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΧΝ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΧΝ Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2009 ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ-ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΚΑΛΟΤ Ρα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειώλνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν κπνξεί λα εληζρύνληαη θαη από

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ, ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΔ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ 1 Ο ΓΔΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή Μαξία Υαηδεγηαθνπκή-Ννύηζνπ ην πεδό θαη πνηεηηθό έξγν ηνπ Οδπζζέα Διύηε ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα