ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 42333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έσοδα δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, πα ραγώγων κ.λπ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ.40001/ 8107/ (Β 3078) απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι κής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμμα τέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου, και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.»... 2 Τροποποίηση της υπ αριθμ / (1497 Β ) απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που αφορά στην επέ κταση του πεδίου εφαρμογής της, στις Σ.Ε.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ του Ν. 4186/2013, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης των μαθητών τεχνιτών των επαγγελμα τικών σχολών μαθητείας ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ Τροποποίηση της 43629/2787/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2589/Β / ) με θέμα: «Ορι σμός Εκπαιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το Έτος 2015 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συ στημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων ανο χής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημερολογιακό έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Έσοδα δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτο ποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) και του άρθρου 125 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α /2014). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α / ), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α / ), όπως τρο ποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν. 2469/1997 (Α 67) και με το άρθρο 2 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α /2012). 4. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ 207 Α / ). 5. Την αριθμ. 2/22899/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Έσοδα δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785 Β /2012). 6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ 213 Α /2009). 7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α /2009). 8. Το Π.Δ. 860/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α /2012). 9. Την με αριθ. Υ 48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.» (ΦΕΚ 2105 Β/2012). 10. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /1998), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Την 2/60752/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρι σης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β /2010). 12. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενι αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α/2013).

2 42334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύναψη των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας Ο κρατικός δανεισμός σχεδιάζεται, εγκρίνεται και υλοποιείται υπό τους περιορισμούς που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Τα δημόσια δάνεια συνάπτονται σύμφωνα με τα ορι ζόμενα από τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς νόμους. Η σύναψη και διάθεση των δια τίτλων εκδιδομένων δανείων δύναται να γίνεται με δημόσια εγγραφή, με δημοπρασία, με ιδιωτική τοποθέτηση ή με οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη μέθοδο προσφέρεται διεθνώς. Οι τίτλοι των δανείων εκδίδονται με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να εκδοθούν και τίτλοι σε φυσική μορφή. Τα δημόσια δάνεια, οι τίτλοι τα παράγωγα και οι πρά ξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας, δύνανται να συνάπτονται και με την συνομολόγηση συμβάσεων με τους εκάστοτε δανειστές. Άρθρο 2 Πραγματοποίηση δημοσίων δανείων, εκδόσεις τίτλων, σύναψη παραγώγων, διαχείριση διαθεσίμων, σύναψη πράξεων ταμειακής ρευστότητας και εμφάνιση στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού 1. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τηρούνται λο γαριασμοί των υποχρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχονται από δάνεια, τίτλους και παράγωγα, εμφανίζονται στους λογαριασμούς του Προϋπολογισμού (ΚΑΕ εσόδων και εξόδων), καταγράφονται και εντάσ σονται στους κατάλληλους λογαριασμούς λογιστικής που τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4270/ Στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. τηρούνται λογαριασμοί των υπο χρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχονται από δάνεια, τίτλους και παράγωγα πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας, πράξεις διαχείρισης ταμεια κών διαθεσίμων. Οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται για κάθε σύμβαση χωριστά. Από τους λογαριασμούς αυτούς προκύπτει: (α) Η χρονολογία της συνομολόγησης ή έκδοσης δανεί ου, η ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται ο τόκος. (β) Το νόμισμα και το επιτόκιο της υποχρέωσης. (γ) Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου και οι μεταβολές αυτού λόγω μετατροπής, εξόφλησης, εξαγοράς ή ρύθ μισης, καθώς και κάθε πληρωμή ή είσπραξη που αφορά το συγκεκριμένο λογαριασμό. 3. Η τήρηση και παρακολούθηση των λογαριασμών των δημόσιων δανείων, τίτλων, παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευ στότητας γίνεται με χειρόγραφο τρόπο, με μηχανογρα φικά μέσα ή με οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο τρόπο λογιστικής παρακολούθησης λογαριασμών. 4. Τα έσοδα από δάνεια, τίτλους, παράγωγα από ανταλλαγές κεφαλαίων και τόκων, από πράξεις ταμει ακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότη τας και κάθε άλλο έσοδο σχετικό με το δημόσιο χρέος καθώς και κάθε ανάληψη χρέους από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και από φορείς του ιδιωτικού τομέα εγγρά φονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατόπιν εισήγησης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ταμει ακής ροής. Τα δικαιολογητικά εμφάνισης των εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό αναγράφονται στις εντο λές πραγματοποίησης ή σε σχετικές για το λόγο αυτό αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 5. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του μη ειδικού προορι σμού των εσόδων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 51, του Ν. 4270/2014 ο Υπουργός Οικονο μικών δύναται, με αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από είσπραξη ποσών από συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων. Άρθρο 3 Εξυπηρέτηση των δημοσίων δανείων, τίτλων και παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας 1. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εν γένει εξυπηρέ τηση, με ή χωρίς ταμειακή ροή, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων και πράξεων διαχείρισης ταμεια κής ρευστότητας, για τις τακτοποιήσεις από αναλήψεις χρεών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, από φορείς του ιδιωτικού τομέα καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από μεταβολή του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, εγγράφονται σε Ειδικούς κατά κατηγορία δαπάνης κωδικούς αριθμούς εξόδων, στον Προϋπολο γισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Όταν οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους υπερβαίνουν τις σχετικές πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 4270/2014, δύνανται να εγγραφούν και να αναληφθούν πρόσθετες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση του χρέους στον Κρατικό Προ ϋπολογισμό, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς την ψήφιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού από τη Βουλή. 2. Οι πληρωμές, με ή χωρίς ταμειακή ροή, τοκοχρεο λυσίων και διαφόρων άλλων δαπανών για την εξυπη ρέτηση των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμεια κής ρευστότητας καθώς και για την διαχείριση του δη μοσίου χρέους, γίνονται κατόπιν σχετικών εντολών της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., με χρέωση των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε άλλο Πιστω τικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού, ενώ όταν δεν υπάρχει ταμειακή ροή, γίνονται ή με σχετικές εντολές της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. Η ενημέρωση του προϋπολογισμού και της λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και με ευθύνη του. 3. Όλες οι δαπάνες και τα έσοδα, με ή χωρίς ταμεια κή ροή, που αναφέρονται στη σύναψη, συνομολόγηση, έκδοση, πραγματοποίηση, εκτύπωση τίτλων, διαφήμι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ση, εισαγωγή σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, της αμοιβή νομικών συμβούλων, εξυπηρέ τηση, στην κάθε είδους προμήθεια, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την όλη διαδικασία και διαχείριση των δημοσίων δανείων, τίτλων, παρα γώγων, πράξεων ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας βαρύνουν τις πιστώσεις που αναγράφονται στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουρ γείου Οικονομικών και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των Ν. 4270/ Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στις προηγού μενες παραγράφους, τακτοποιούνται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, και εξοφλούνται συμψηφιστικά εις βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών ή εγγράφονται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. 7. Τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων τακτοποιούνται οι σχετικές δαπάνες, όταν υπάρχει ταμειακή ροή καθορίζονται στις εντολές πληρωμής, βάσει των οποίων ενεργούνται αυτές ή ανοίγονται οι σχετικοί λογαριασμοί προς την Τρά πεζα Ελλάδος, ή οπουδήποτε αλλού, ενώ όταν δεν υπάρχει ταμειακή ροή καθορίζονται με εντολές τακτοποίησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημοσίου χρέους, του ΟΔΔΗΧ ή σχε τικές αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. Άρθρο 4 Τίτλοι Δημοσίων Δανείων 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκδοσης δανειακών τίτ λων του Δημοσίου σε φυσική μορφή, η εκτύπωση των τίτλων γίνεται με έγκριση της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. από το Ίδρυμα Εκτυπώσεων της Τράπεζας Ελλάδος (ΙΕΤΑ) ή από άλλη εκτυπωτική μο νάδα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 2. Ο τύπος και το κείμενο των τίτλων των Δανεί ων του Δημοσίου, όπου δεν προβλέπεται από ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή σε περιπτώσεις δανείων εκδιδομένων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται στη σύμβαση ή τις ειδικές συμφωνίες ή παραρτήματα αυτών. 3. Ο ποιοτικός, ποσοτικός και αριθμητικός έλεγχος των τίτλων που εκτυπώνονται γίνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και εφ όσον είναι αναγκαίο και από υπαλλήλους του ΙΕΤΑ ή με την ευ θύνη της εκτυπωτικής μονάδας εσωτερικού ή εξωτερικού. 4. Η διαχείριση και n διακίνηση των τίτλων των Δα νείων του Δημοσίου γίνεται από τον πράκτορα ή τους πράκτορες του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει ειδικών συμ βάσεων σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Στις περιπτώσεις δανείων εκδιδομένων στο εξωτερικό n διαχείριση και διακίνηση των τίτλων των Δανείων του Δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση και τις ειδικές συμφωνίες. 5. Μητρώα των δια τίτλων Δανείων του Δημοσίου τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους ή στους πράκτορες που ορίζονται βάσει ειδικών συμ βάσεων και συμφωνιών. Άρθρο 5 Δαπάνες Εκτύπωσης τίτλων του Δημοσίου 1. Η αποζημίωση για την εκτέλεση των εργασιών εκτύ πωσης των δανείων που εκδίδονται στο εσωτερικό κα θορίζεται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, ενώ στις περιπτώσεις που εκδίδονται στο εξωτερικό καθορίζονται στις σχετικές συμβάσεις. Άρθρο 6 Απόσυρση, ακύρωση καταστροφή, τίτλων του Δημοσίου 1. Οι τίτλοι των δανείων του Δημοσίου που εκδίδονται στο εσωτερικό και αποσύρονται με οποιονδήποτε τρόπο από την κυκλοφορία, αφού ακυρωθούν όπως ορίζεται κάθε φορά, συγκεντρώνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορα. Σε περίπτωση ακινητοποί ησης και αποϋλοποίησης των φυσικών σε κυκλοφορία τίτλων, οι τίτλοι συγκεντρώνονται στην Τράπεζα της Ελ λάδος ή όπου αλλού ορισθεί, με ειδική απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία προβλέπεται και η σχετική διαδικασία ακινητοποίησης ή αποϋλοποίησης. Μετά από έλεγχο και καταμέτρηση, όπως ορίζουν οι ειδικές διατάξεις νόμων και οι σχετικές αποφάσεις, καταστρέφονται με καύση, πολτοποίηση ή άλλο μηχα νικό μέσο, βάσει πρακτικών καταστροφής των τίτλων. 2. Ο έλεγχος πληρωμών που έγιναν σε βάρος των διαφόρων λογαριασμών πρόβλεψης και η ενημέρωση των μητρώων των τίτλων γίνεται από τη Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 3. Στις περιπτώσεις δανείων που εκδίδονται στο εξω τερικό οι διαδικασίες απόσυρσης, ακύρωσης, καταστρο φής κ.λπ. ρυθμίζονται στις ειδικές συμβάσεις και ειδικές συμφωνίες. Άρθρο 7 Η παρούσα απόφαση ισχύει από Από την ισχύ της απόφασης αυτής, δεν ισχύει και κα ταργείται η απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών με αριθ. 2/22899/0023/ «Έσοδα δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785 Β /2012). Κάλυψη Δαπάνης Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ F Αριθμ /10921 (2) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ.40001/8107/ (Β 3078) απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή των του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργα σίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους των Διευθύνσε ων και Τμημάτων του Υπουργείου, και στους προϊστα μένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α 98),

4 42336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) του Ν. 2362/1995 (Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά ξεις», όπως ισχύει, γ) του Π.δ/τος 113/2014 (Α 180) «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», δ) του Π.δ/τος 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Α 143) «Τρο ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)» και με το Π.Δ. 118/2013 (Α 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι τισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», ε) του Π.δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», Α 153, στ) της υπ αριθ. οικ.40001/8107/ (Β 3078) υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ερ γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στον Ει δικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.». 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιείται και συμπληρώνεται η αριθ. οικ /8107/ (Β 3078) υπουργική απόφαση «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθε ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.» και προστίθενται στο άρθρο 11 περιπτώσεις IB και ΙΓ ως εξής: «IB. Στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημά των Επαγγελματικής Ασφάλισης της Γενικής Διεύ θυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιθεώρησης Εργα σίας της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση και Π.Σ.Ε.Α. της Γενικής Διεύθυν σης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα: 1. Τα έγγραφα προς τις Δημόσιες αρχές ή Υπηρεσίες ή ιδιώτες με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληρο φορίες και στοιχεία απλού περιεχομένου. 2. Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται αποφά σεις που έχουν ληφθεί σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος ή κοινοποιούνται προεδρικά διατάγματα ή άλλες πράξεις. 3. Τα διαβιβαστικά ή υπομνηστικά έγγραφα και τα έγγραφα με τα οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την πορεία των υποθέσεών τους. 4. Τους στατιστικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που επαναλαμβάνονται περιοδικά, εφόσον έχει καθοριστεί εφάπαξ ο τύπος, η μορφή ο βαθμός ασφάλειας και οι αποδέκτες. 5. Τις αποφάσεις στοχοθεσίας και τις αποφάσεις κα θορισμού στόχων για τους υπαλλήλους που υπάγονται στο Τμήμα. 6. Τα έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις. 7. Τις απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών και οργανώ σεων επί θεμάτων για τα οποία έχει απαντήσει ή λάβει θέση η πολιτική ηγεσία. 8. Τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε θέματα που μπορούν σύμφωνα με το νόμο να βεβαιωθούν από τα τηρούμενα στην υπηρεσία στοιχεία. 9. Την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στο Τμήμα αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 (Α 45), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και έγκριση χορήγησης αντι γράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά. 10. Τις πράξεις για θέση εγγράφων στο αρχείο. ΙΓ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Σχε δίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα: 1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα στικά έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα εξουσιο δότησης υπαλλήλων για το χειρισμό Διαβαθμισμένου Υλικού, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις εξουσιοδότη σης, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις από τους κανονισμούς ασφάλειας. 2. Τα έγγραφα, για τα οποία απαιτείται η συνεργασία και άλλων Δημόσιων Πολιτικών ή Στρατιωτικών Υπη ρεσιών. 3. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην οργάνωση, προ παρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου. 4. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο συντονισμό όλων των ενεργειών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου για θέματα Π.Σ.Ε.Α. 5. Τις εκθέσεις για την πρόοδο της Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α. καθώς και των εκθέσεων των ασκήσεων Π.Σ.Ε.Α. 6. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην εξασφάλισης αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων της Π.Σ.Ε.Α.» Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. οικ.40001/8107/ απόφαση. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /674 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ / (1497 Β ) απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας που αφορά στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της, στις Σ.Ε.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ του Ν. 4186/2013, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης των μαθη τών τεχνιτών των επαγγελματικών σχολών μαθητεί ας ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α 193), και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 46 αυτού. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.Δ. 3/ «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (Α 157). 3. Το Ν.Δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α 197), όπως ισχύει. 4. Το Β.Δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (Α 123), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α 258) όπως ισχύουν. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγ γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατά ξεις» (Α 188), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 7 του Ν. 709/1977 «Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελμα τικής κατάρτισης εργατικού δυναμικού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α 282). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του Ν. 2640/1998, «Δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (Α 206), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2874/2000, «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις», (Α 286). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ. 6 και παρ. 3 εδ.α, β και 18 παρ.1 εδ. α, θ και παρ.2 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες δια τάξεις» (Α 146). 9. Την αριθμ / (1497 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας «Τροποποίηση της υπ αριθμ /1999 υπουργικής απόφασης σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης μαθητών τεχνιτών των Επαγγελ ματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ». 10. Την αριθμ / κοινή υπουργική απόφα ση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετα τροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) Μαθητείας Α Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελμα τικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ (Β 639). 11. Την αριθμ /7537/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Ερ γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (Β 2972). 12. Την αριθμ. 1434/21/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ «Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ εφαρμογή του Ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 13. Την αριθμ. 1320/Δ5.1/ κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης» (Α 134). 14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98), όπως ισχύει. 15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α 180). 16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών» (Α 141). 17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 18. Τη αριθμ. 3168/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που ελήφθη στην με αριθμ. 55/ Συνε δρίαση, όπως διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το με αριθμ / έγγραφο. 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ διότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και τις ΣΕΚ/ΠΣΕΚ δεν υπερβαίνει τον ετήσιο προγραμματισμό, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της αριθμ / (Β 1497) απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης μαθητών τεχνιτών των επαγγελμα τικών σχολών μαθητείας ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ, ως εξής: Τροποποιείται η αριθμ / (Β 1497) από φαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων στέγασης και σίτισης μαθη τών τεχνιτών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ της ανωτέρω υπουργικής απόφα σης και στους μαθητές τεχνίτες των Σ.Ε.Κ, Π.Σ.Ε.Κ (Ν.4186/2013) του ΟΑΕΔ. 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ F Αριθμ. Γ3/63118/10122 (4) Τροποποίηση της 43629/2787/ υπουργικής από φασης (ΦΕΚ 2589/Β / ) με θέμα: «Ορισμός Εκ παιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφο ράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου δεύτερου του Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ 225/ Α /1987) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την

6 42338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμ βρίου 1957». β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ Α 98/ ). γ) Του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α 176/ ) «Οργανι σμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων». δ) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α 152) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». ε) Της απόφασης με αριθμό 2821/ (ΦΕΚ Β 2893) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου». στ) Της με αριθμ. οικ /4720/2011 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Συμπλήρωση της 35043/2524/ (ΦΕΚ 1385/Β /2010) κοινής υπουργικής απόφασης Καθο ρισμός διαδικασίας πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» (ΦΕΚ 2640/ Β /2011). ζ) Της υπ αριθμ /2787/ υπουργικής από φασης (ΦΕΚ 2589/Β / ) με θέμα: «Ορισμός Εκ παιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων». 2. Το με αριθμ. ΑΣ2/60185/4793/ έγγραφο της Δ/νσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο μας ενη μερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α 216) τα καθήκοντα της «Αρμόδιας Αρχής» του Κανονισμού RID μεταφέρθηκαν στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. 3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθμ /2787/ υπουργικής απόφασης λόγω του ότι τα καθήκοντα της «Αρμόδιας Αρχής» σύμφωνα με τον Κανονισμό RID ασκούνται από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η υπ αριθμ /2787/ (ΦΕΚ 2589/Β / ) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής: 1. Το θέμα της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Ορισμός Εργαστηρίου Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσα λονίκης ως Εκπαιδευτικού φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των Κλά σεων πλην της Κλάσης 7». 2. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Ορίζουμε το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μη χανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέ λειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ως Εκπαιδευτικό Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των Κλάσεων πλην της Κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά). 3. Στην παράγραφο 7 διαγράφεται το «/RID». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /2787/ (ΦΕΚ 2589/Β / ) υπουργική απόφαση. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Παπάγου, 19 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. απόφ. 740/2014 (5) Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το Έτος 2015 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστη μάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση 18η Δεκεμβρίου 2014) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ), όπως ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο Τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 714/2009 (EC No 714/ 2009/ ). 3. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 838/2010 (EU No 838/ 2010/ ). 4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 168 και Την απόφαση ΡΑΕ υπ αριθμ. 41/2014 σχετικά με την «Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 2014 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού Αντι στάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας». 6. Το υπ αριθμ. ΔΣΗΕ/22066/ έγγραφο της AΔΜΗΕ Α.Ε. (αριθμ. ΡΑΕ I / ) με θέμα «Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 2015 στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού αντι στάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας». 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Ι. Αντιστάθμιση για το Κόστος των Απωλειών Επειδή, σύμφωνα με το Άρθρο 94 στοιχείο 2.ι του Ν. 4001/2011 (σχετικό υπ αριθμ. 1), ο Διαχειριστής του Συστήματος «εισπράττει τα τέλη πρόσβασης στο Σύ στημα και διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλο γούν στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009». Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σχετικό υπ αριθμ. 2), σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνο ριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίστηκε ο Μηχανισμός Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει ας (Inter Transmission System Operator Compensation, εφεξής «μηχανισμός ITC») για την αποζημίωση των Δι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αχειριστών για τα κόστη που προκύπτουν λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των Συστημάτων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρά γραφο 1 του Άρθρου 13 του εν λόγω Κανονισμού: «Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εισπράττουν αντιστάθμιση για το κόστος που προκύπτει λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των δικτύων τους». Επειδή, σύμφωνα με το μηχανισμό ITC, όπως ορίστη κε στον Κανονισμό 838/2010 (σχετικό υπ αριθμ. 3), και τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Μαρτίου 2011, και ειδικό τερα, σύμφωνα με το στοιχείο 1.2 του Μέρους Α του Παραρτήματός του «Κατευθυντήριες γραμμές για τον μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστη μάτων μεταφοράς»: «Το ταμείο ITC παρέχει αντιστάθμιση για: 1. το κόστος των απωλειών που προκύπτουν στα εθνι κά συστήματα μεταφοράς συνεπεία των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας και 2. το κόστος που προκύπτει όταν διατίθεται η υποδομή για διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας.» ΙΙ. Βάση Υπολογισμού της Αξίας των Απωλειών Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 838/2010, και πιο συγκεκριμένα το στοιχείο 4.4 του Μέρους Α του Πα ραρτήματος: «Η αξία των απωλειών που προκύπτουν σε εθνικό σύ στημα μεταφοράς λόγω των διασυνοριακών ροών ηλε κτρικής ενέργειας υπολογίζεται με την ίδια βάση που εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή για τον υπολογισμό όλων των απωλειών των εθνικών συστημάτων μεταφο ράς. Ο Οργανισμός ελέγχει τα κριτήρια αποτίμησης των απωλειών σε εθνικό επίπεδο, μεριμνώντας ιδίως για τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αποτίμησή τους». Επειδή, σύμφωνα με το Άρθρο 168 του Κώδικα Δι αχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς (σχετικό υπ αριθμ. 4) ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί μεταξύ άλλων και το Λογαριασμό Λ Α, ο οποίος περιλαμβάνει «τις Απώλειες των Διαμετακομίσεων, με έσοδο το καθαρό τίμημα της συμμετοχής στο Μηχανι σμό Αντιστάθμισης μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για το τμήμα των απωλειών και έξοδο την επιστροφή στους Συμμετέχοντες εκείνου του κόστους που έχουν επωμιστεί για τις απώλειες λόγω των Διαμε τακομίσεων τους, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 178». Επειδή, οι απώλειες στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφο ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας χρεώνονται στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Επειδή, κατά το 2014, το κόστος απωλειών στο πλαίσιο του μηχανισμού ITC, καθορίστηκε με την υπ αριθμόν 41/2014 Απόφαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθμ. 5), κατόπιν εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, στα 65 /MWh, διατηρώντας ως βάση υπολογισμού την ΟΤΣ. ΙΙΙ. Κόστος Απωλειών Επειδή, ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΛΑΓΗΕ) στο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαρια σμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ» που εξέδωσε για το Νοέμβριο του 2014 (http://www.lagie.gr/fileadmin/groups/edshe/ MiniaiaDeltiaEL/2014_11_Miniaio_Deltio_EL_APESITHYA.pdf), στα πλαίσια των προβλέψεων για την εξέλιξη των συ νιστωσών του Ειδικού Λογαριασμού για την περίοδο , σημειώνει: «Για τις προβλέψεις αυτές έχουν ληφθεί υπόψη η αυξη τική επίδραση της κατάργησης εφαρμογής του κανόνα 30% στις προσφορές των θερμικών μονάδων στον ΗΕΠ, η επίδραση της μειωμένης ζήτησης καταναλωτών λόγω της παρατεταμένης Οικονομικής Κρίσης, η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και GAZPROM για μείωση της τιμής Φυσικού Αερίου (με αποτέλεσμα την μείωση του μεταβλητού κόστους παραγωγής των μονάδων Φ/Α), και η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στον ΗΕΠ. Η μέση ετήσια ΟΤΣ που προκύπτει είναι 54 /MWh για το 2014 (με εκτιμώμενη παραγωγή ΑΠΕ 7,9GWh) και 60 /MWh στη συνέχεια.» Επειδή, ο Διαχειριστής του Συστήματος, με το υπ αριθμ. 6 σχετικό έγγραφό του, εισηγείται τη χρήση της ΟΤΣ ως βάση για τον υπολογισμό του κόστους των απωλειών στο πλαίσιο του μηχανισμού ITC για το Συγκεκριμένα, προτείνει για το 2015, ομοίως όπως και για το 2014, να χρησιμοποιηθεί η μέση ετήσια ΟΤΣ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Μηνιαίο Δελτίο του ΛΑΓΗΕ για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Επιπλέον, καθώς οι απώλειες αυξάνονται κατά τις ώρες υψηλού φορτίου, οπότε και αναμένεται αυξημένη ΟΤΣ, όσον αφορά το κόστος απωλειών ο Διαχειριστής του Συστήματος προ τείνει μία περαιτέρω αύξηση και εισηγείται τη χρήση της τιμής 64 /MWh ως Μοναδιαίου Κόστους Απωλει ών για το Για την αύξηση αυτή χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία του 2014, και προτείνει τη μέγιστη παρατηρούμενη αύξηση, η οποία σημειώθηκε το Μάρτιο, οπότε η μέση ΟΤΣ ήταν 50,209 /MWh, ενώ η σταθμισμένη ως προς τις απώλειες μέση τιμή της ΟΤΣ ήταν 53,935 /MWh. Επειδή, η βάση υπολογισμού που εισηγήθηκε ο Δια χειριστής του Συστήματος και οι επιμέρους παραδοχές που τη διέπουν, κρίνονται εύλογες και συμβατές με την προσέγγιση που εφαρμόζεται για όλες τις απώλειες του Συστήματος, αποφασίζει: Την έγκριση της βάσης υπολογισμού για το κόστος απωλειών καθώς και τον καθορισμό του Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών στα 64 /MWh. όπως εισηγήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος (σχετικό 6) στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού ITC για το έτος Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ F Αριθμ. απόφ. 753/2014 (6) Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημερο λογιακό έτος Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Συνεδρίαση 18η Δεκεμβρίου 2014) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα τα άρθρα 147, 149, 150 και Την αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/2563/26229 (ΦΕΚ Β 2564/ ) υπουργική απόφαση.

8 42340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την απόφαση ΡΑΕ 2312/2010 (ΦΕΚ Β 2046/ ) σχετικά με τον «Καθορισμό αριθμητικής τιμής του με γέθους TOL». 4. Την απόφαση ΡΑΕ 563/2013 (ΦΕΚ Β 3292/ ) σχετικά με τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέ ωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημερολογιακό έτος Το υπ αριθμ. Ι / έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (ΔΣΗΕ/22023/ ) με θέμα «Καθορισμός των αριθ μητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχεί ρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρι κής Ενέργειας (σχετικό υπ αριθμ. 1), εφεξής «ΚΔΣ», κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μεγέθη: το όριο ανοχής των Μονάδων παραγωγής σε εμπορική και δοκιμαστι κή λειτουργία (TOL), το όριο ανοχής των Εκπροσώπων Φορτίου (TOLΡ), το όριο ανοχής για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, και ο συντελεστής μεταβολής της χρέ ωσης που αντιστοιχεί σε Αποκλίσεις στις Εισαγωγές και Εξαγωγές Εκπροσώπου Φορτίου (Α_ΙΜ). Επειδή, σύμφωνα με το Άρθρο 147 παράγραφος 3 του ΚΔΣ: «Η αριθμητική τιμή του μεγέθους TOL καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από τον Διαχειριστή του Συστήματος δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ημερο λογιακού έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Άρθρο 149 παράγραφος 3 του ΚΔΣ: «Η αριθμητική τιμή του μεγέθους TOLP καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από τον Διαχειριστή του Συστήματος δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ημερο λογιακού έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ». Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 154 παράγραφος 6 του ΚΔΣ: «Η αριθμητική τιμή του συντελεστή μεταβολής Α_ΙΜ καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος και δεν τρο ποποιείται εντός του έτους αυτού.». Επειδή, με το υπ αριθμ. 2 σχετικό ορίστηκαν οι αρ χικές τιμές των ανωτέρω μεγεθών και συγκεκριμένα σύμφωνα με το στοιχείο 112, παράγραφος 7: «τα μεγέθη TOL και TOLP λαμβάνουν αριθμητικές τιμές ίσες με το μηδέν (0), με δυνατότητα τροποποίη σή τους, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού έτους εφαρμογής τους, μετά από αιτιολογημένη εισή γηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ». Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου στοιχείου: «ο συντελεστής μεταβολής A_IM λαμβάνει αριθμητική τιμή ίση με τη μονάδα (1)». Επειδή, με το υπ αριθμ. 3 σχετικό αναθεωρήθηκε η αριθμητική τιμή του μεγέθους TOL και καθορίστηκε ίση με 2% του NCAP για Μονάδες σε εμπορική λειτουργία και 40% του NCAP για Μονάδες σε δοκιμαστική λει τουργία. Επίσης, με το σχετικό υπ αριθμ. 4 εγκρίθηκαν οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές των μεγεθών για το έτος 2014, έπειτα από σχετική εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος. Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τα Άρθρα 147, 149 και 154 του ΚΔΣ, όπως σημειώνονται παραπάνω, υπέβαλε με το υπ αριθμ. 5 σχετικό εισήγηση για τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των μεγεθών TOL, TOLP και A_IM για το έτος 2015, στην οποία προτείνεται η συνέχιση της εφαρμογής των τιμών που ισχύουν, καθώς δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία με βάση τα οποία προσδιορίστηκαν. Επειδή, η ΡΑΕ έκρινε ως εύλογες τις αριθμητικές τιμές που εισηγήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος για την εφαρμογή των σχετικών άρθρων, αποφασίζει: 1. Τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημε ρολογιακό έτος 2015 ως ακολούθως: Άρθρο Άρθρο 147 Άρθρο 147 Άρθρο 149 Άρθρο 150 Άρθρο 154 Μεταβλητή/Συντελεστής Όριο ανοχής των Μονάδων παραγωγής σε εμπορική λειτουργία (TOL) Όριο ανοχής των Μονάδων παραγωγής σε δοκιμαστική λειτουργία (TOL) Όριο ανοχής των Εκπροσώπων Φορτίου (TOLΡ) Όριο ανοχής για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ Συντελεστής μεταβολής της χρέωσης (Α_ΙΜ) Αριθμητική Τιμή 2% NCAP 40% NCAP 0 MWh 0 MWh Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 1 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ ΕΞ 2014/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ ΕΞ 2014/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος. Φ.Ε.Κ.: Β 1848/7.7.2014 Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 7 Ιουλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.:Δ12 1100217 ΕΞ 2014 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 20 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 06.04.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ /Οικ (ΦΕΚ 2091/Β) ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ /Οικ (ΦΕΚ 2091/Β) ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.02.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2000 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 366/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1008 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26 5 2011 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 907 23 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 126 Έγκριση των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2309 8 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιο ρισμός των χερσαίων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/ 1 Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/19.7.2016 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 15/7/2016 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2289 22 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ35/οικ.62786/3165 Μεταβίβαση ενεργού τροχαίου υλικού ιδιοκτησίας του ΟΣΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 3411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 242 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημο σίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29979 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2818 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ / Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσε. οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους

Αριθμ / Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσε. οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 Αριθμ. 76008/22.12.2014 Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους Αριθμ. 76008 (ΦΕΚ Β' 3653/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/ Γενικές αρχές για τον υπολογισμό

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/ Γενικές αρχές για τον υπολογισμό Πίνακας περιεχομένων APΘPO 1: 2: 3: 4: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/8.10.2014 Γενικές αρχές για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ )

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ ) ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28463 4 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2748 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ.Πρωτ. 2/90553/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 23η Δημοσίου Χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3324/2012 - Αριθμ.151678/ΙΑ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 125 27 Ιανουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./12 Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3245 3 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50 Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 155515 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΘΕΜΑ: Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες Αθήνα, 14 Μαΐου 2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/38310/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1557 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα